TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 1993 (Bu Yönetmelik, 22/09/1993 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) * Bu Yönetmelikte yapılan değişikliklerin detayı son sayfadadır.

2 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete (Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete (Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete (Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı:21706) Sayı:25864) Sayı:27196) Sayı:27305) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu Yönetmelik Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. KAPSAM Madde 2 Bu Yönetmelik Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını, Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar. TANIMLAR Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen: Genel Müdürlük : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü. Genel Müdür :Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürünü, Teftiş Kurulu :TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu, Kurul Başkanı :TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, Refakat Müfettişi:Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri, Müfettiş :Teftiş Kurulu Başkanı ile Başmüfettişleri, Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcılarını, Büro :Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu, Büro Personeli : Büroda görevli şef, memur, sekreter ve daktilografları ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ KURULUŞ Madde 4 Teftiş Kurulu Başkanlığı; a) Başkan, b) Başmüfettişler, c) Müfettişler, d) Müfettiş Yardımcıları, 1

3 oluşur. e) Büro personelinden BAĞLILIK Madde 5 Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Başkan görevlerini, Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Genel Müdür adına yaparlar. GÖREV MERKEZİ Madde 6 Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün onayı ile devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla Ankara dışında da görev merkezi oluşturabilir. İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ Madde 7 Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır; a) Kurum Merkez Kuruluşu ile bağlı birimlerin idari ve teknik faaliyet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, genelgeler ve Genel Müdürlük emirlerine, işletme ve çalışma usûl ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, b) Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu ile bağlı birimlerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak. İKİNCİ BÖLÜM TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ ATANMASI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ ATANMASI Madde 8 Teftiş Kurulu Başkanı. 3 yıllık Müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az 10 yıl TKİ Müfettişliği yapmış olanlar arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu'nun Kararı ile atanır. TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 9 Teftiş Kurulu Başkanı Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup görev ve yetkileri şunlardır; a) Teftiş Kurulunu yönetmek. Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, b) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak, c) Teftiş programlarını hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak, d) Normal teftiş programları dışında ortaya çıkacak olayların inceleme ve soruşturması için Genel Müdür tarafından verilecek emir üzerine Müfettişleri bu işlerle görevlendirmek, 2

4 e) Müfettişlerin düzenledikleri raporları incelemek, varsa eksikliklerini tamamlamak, f) Teftiş, inceleme ve soruşturma raporları sonuçlarını, Başkanlık görüş ve kanaatini de belirterek Genel Müdüre sunmak ve sonuçlanmasını takip etmek, g) Müfettişlerin raporlarındaki teklifleri mevzuata ve usullere uygun bulmadığı takdirde, yazılı olarak gerekçesiyle keyfiyeti bildirerek müfettişten teklifi hakkında görüşünü tekrar sormak, müfettiş görüş ve teklifinde ısrar ettiği takdirde, keyfiyeti yazısında belirtmek suretiyle raporu Genel Müdüre sunmak. h) Müfettişlere, teftiş raporlarının sonuçlarını yazılı olarak bildirmek, i) Müfettişlerin resen yazışmaya yetkili olmadıkları makam ve şahıslarla yapacağı yazışmalara tavassut etmek, j) Müfettişlerin çalışma cetvelleri ile hakediş cetvellerini incelemek, istihkaklarına," yükselmelerine, merkezlerine, idari ve özlük işlerine ilişkin işlemleri ifa etmek, birinci derecede sicil amirliği yapmak, k) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, 1) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak, m) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre arz etmek, n) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak, o) Teftiş Kurulu bürosunun işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, p) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. TEFTİŞ KURULU BAŞKANINA YARDIM Madde 10 Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. TEFTİŞ KURULU BAŞKANINA VEKÂLET Madde 11 Kurul Başkanının geçici olarak görevi başında bulunmaması hallerinde. Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan bir müfettiş. Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Başkanlığa vekâlet eder. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜFETTİŞLER MÜFETTİŞLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 12 Müfettişler; a) Kurumun Merkezi ve bağlı kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, genelgeler ve toplu iş sözleşmelerine, işletme esas ve İcaplarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını teftiş etmek, incelemek ve soruşturmak, b) Teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birimlerdeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan kasa, para, pul. ambar, depo ve her türlü değerleri ve eşyayı saymak ve bunlara ait gizli olsun 3

5 olmasın her türlü dosya, evrak ve belgeyi incelemek. c) Görevleri sırasında görülen noksanlık, yanlışlık ve aykırılıkları incelemek, bunların düzeltilmesi, tamamlanması ile işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla faydalanılması işlerin ve çalışmaların düzenli ve verimli olması için gereken tedbirleri ve görüşleri yazacakları raporlarda belirtmek, d) Teftiş devresinin işlemlerinin incelenmesinde, yapılmış olduğu tesbit ve teftiş esnasında da yapılmakta olduğu müşahade edilen ve derhal gereğine tevessül edilmediği taktirde Kurum ve teftiş olunan birimin zararını mucip olacak işlemler sebebiyle, teftiş edilen yerin dikkatini çekerek, mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi için yazılı notla, gere kirse işin önemine göre süre tayin edip cevap isteyerek tebligat yapmak. e) Genel Müdür tarafından inceleme ve soruşturma istenen konular hakkında inceleme ve soruşturma yapmak. f) Görevleri sırasında öğrenmiş oldukları suç mahiyetindeki olay ve yolsuzlukları derhal Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan ve delillerin kaybına neden olabilecek hallerde delilleri toplamak. g) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında 13 üncü maddedeki şartların meydana geldiğinin tesbiti halinde ilgilileri görevden uzaklaştırmak, görevden uzaklaştırılmasını istemek veya görevlerine iade için teklifte bulunmak. h) Teftiş, inceleme ve soruşturma esnasında işleri başından ayrılmaları sakıncalı bulunan görevlilerin ayrılmalarının teftiş, inceleme ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını veya izinli olarak ayrılmış olanlardan görevleri başında bulunmaları lüzumlu görülenlerin geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri amirinden istemek. i) Genel Müdürlükçe uygun görülen mesleki kongre, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, j) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler. Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. Müfettiş Yardımcılarının bu maddede sayılan yetkileri kullanabilmeleri veya bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine "yetki" verilmesiyle mümkündür. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA Madde 13 Müfettişler; a)para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunlara ilişkin kayıt, defter, hesap ve belgeleri göstermeyen. b)irtikâp, ihtilas, zimmete para geçirme, rüşvet, hırsızlık, evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat, inancı kötüye kullanmak, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçları işlediklerine dair kuvvetli deliller bulunan, 4

6 c) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunduğu kanaatine varılan, d)haklarında açılan soruşturma sırasında görev başında bulunması Kurum veya görevli bulunduğu birim için sakıncalı olan, e)teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında sorulan sorulara cevap vermekten kaçınan personeli, res'en görevden uzaklaştırabilirler. Görevden uzaklaştırma keyfiyeti Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılan kişi ile birinci derecedeki amirine yazılı olarak tebliğ edilir, ayrıca Genel Müdürlüğe ve Teftiş Kurulu Başkanlığına da hemen bilgi verilir. Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş, inceleme veya soruşturmanın her safhasında alınabilir. Teftiş, inceleme veya soruşturma yapılan yerin amiri tebligatı yerine getirmek ve bu yüzden işlerin aksamaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Görevden uzaklaştırma konusunda yapılan teftiş, inceleme veya soruşturma diğer işlere tercihan acele olarak yapılır ve sonuçlandırılır. Teftiş, inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden görevden çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, Müfettişin yazısı veya raporu üzerine tayine yetkili makamca derhal kaldırılır. GÖREVLENDİRME Madde 14 Müfettişler Genel müdürün onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR Madde 15 Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda birden fazla Müfettiş görevlendirildiği taktirde gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. İŞLERİN SÜRESİNDE BİTİRİLMEMESİ VE İŞİN DEVRİ Madde 16 Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler. Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak. Genel Müdürün onayı ve Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri ile iş başka bir Müfettişe devredilebilir. Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu", hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; Devredilen işin ne olduğu, Devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği. İş hakkında ne gibi görüş veya kanaata varıldığı, hakkındaki düşüncelerini yazar. Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir. 5

7 Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası devreden Müfettiş taralından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır. MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR Madde 17 Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulanamazlar. Müfettişler; a) İcraya müdahale edemezler, b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar, c) Teftişe tabi kimselerle özel ilişkiler kuramazlar. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasağın dışındadır, d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar, e) Tasdikli örneklerini vermedikçe belgelerin asıllarını alamazlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEFTİŞ KURULU BÜROSU TEFTİŞ KURULU BÜROSU PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 18 Teftiş Kurulu Bürosu Personeli; a) Başkanlığın her türlü haberleşme, kayıt ve dosyalama işlerini yürütmek, b) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, c) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak, d) Başkanlığın kırtasiye, matbua ve diğer malzeme ihtiyacına ilişkin işlemleri yürütmek, e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Büro Şefi, görevlerin noksansız olarak yapılmasından, büronun düzenli çalışmasından ve gizliliğin sağlanmasından Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede sorumludur. Büro personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Rapor, evrak, defter ve benzeri belgeleri Teftiş Kurulu Başkanının izni olmaksızın hiç bir makama veya şahsa gösteremezler ve veremezler. BEŞİNCİ BÖLÜM TEFTİŞE TABİ OLANLARIN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DENETİME TABİ OLANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 19 Teşekkül personeli teftiş, inceleme veya soruşturmalarla ilgili olarak; a) Saklamak ve korumakla görevli oldukları para ve para hükmündeki kâğıt ve değerlerle, ambar ve depolarında bulunan ayniyatı, bunlarla ilgili belge, kayıt ve defterleri, gizli de olsa tüm vesikaları ilk 6

8 taleplerinde Müfettişlere göstermek, gerektiğinde saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, Müfettişlerce sözlü veya yazılı olarak istenecek her türlü bilgiyi geciktirmeksizin vermek. b) Müfettişlerce istenecek her türlü belgenin asıllarını veya yetkililerin imzalarını taşıyan onaylı örneklerini vermek, asılları alınan belgelerin Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretlerini dosyada saklamak, c) Hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında. Müfettişlerin isteği üzerine, verilmiş bulunan izinlerini teftiş, inceleme veya soruşturma sonuna kadar ertelemek, izin kullanılmaya başlanmış ise görevi başına dönmek. d) Teftiş, inceleme veya soruşturma işlemlerinin hizmetin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. zorundadırlar. ÜÇÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM KURUM MÜFETTİŞLİĞİNE GİRİŞ Kurum Müfettişliğine Giriş Madde 20 Kurum Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Kurum Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KURULU Madde 21- Kurum Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul Genel Müdürlük Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında dört Müfettişten oluşur Ayrıca iki yedek üye tesbit edilir. Sınav sorularının, sınav gruplarına göre Sınav Kurulunca hazırlanması esastır. Gerektiğinde Sınav Kurulunca, Genel Müdür onayı alınarak Ankara daki üniversitelerden sınav sorularının hazırlanmasında yardım alınabileceği gibi, yazılı sınav sorularının hazırlanması ve bu sınavların yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerde üniversitelere yaptırılabilir. Yabancı dil sınavının yapılması yerine, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve/veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonucunda alınan puan esas alınabilir. Bu takdirde, gerekli görülen yabancı dil puanının alt sınırının her sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenmesi ve sınav ile ilgili ilanda belirtilmesi zorunludur MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV ŞARTLARI Madde 22- Kurum Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için; a) Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak, b)sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir), c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Maden, Jeoloji, 7

9 Jeofizik, Kimya, Makine, Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülteleri veya en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, gerekir. d) Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak, (d) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden değerlendirilir. Sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile saptanır e) KPSS den Kurumca ilan edilen puan türünden yeterli ve geçerli puanı almış olmak gerekir. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ İLANI Madde 23- Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur. Son ilân, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tesbit olunur. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İŞLEMLERİ Madde 24- Sınava girmek isteyenler Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığına iki fotoğraf, aday formu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi ve yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile müracaat ederler. Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir. a) T.C kimlik numarası beyanı, b) Görevini devamlı olarak yapmayı engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı, c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, d) 4,5x6 cm boyutunda 6 adet fotoğraf, e) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, f) Kendi el yazısı ile dolduracağı başvuru formu, Başvuru Formunda baba ve ana adları ile meslek veya işleri ; İlk, orta ve yüksek öğrenimleri yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI YERLERİ Madde 25- Aranan şartları haiz istekliler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ Madde 26- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca 8

10 fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Adaylık belgesi bulunmayanlar giriş sınavına katılamaz. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI Madde 27- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları arasından Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar için; a) Hukuk 1) Anayasa Hukuku, 2) İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı), 3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), 4) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), 5) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 6) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak), 7) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar), 8) İş Hukuku. b) İktisat 1) İktisat Teorisi, 2) İktisadi Düşünceler, 3) Para - Banka, Kredi ve Konjonktür, 4) Milli Gelir, 5) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar, 6) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim. c) Maliye 1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, 2) Türk Vergi Kanunlarının Esasları, 3) Kamu Giderleri, 4) Bütçe Türleri ve Teknikleri. d) Muhasebe 1) Genel Muhasebe, 2) Sınaî Muhasebe, 3) Bilânço analizi ve teknikleri. e) Matematik 1) Matematik, 2) Ticari Hesap, 3) İstatistik. f) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birisi. Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülte mezunları arasından Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar için; a) Hukuk 1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 2) İdare Hukuku (Genel Esaslar), 3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlete Karşı İşlenen Suçlar), 4) İş Hukuku, 5) KİT Mevzuatı. b) Kompozisyon; Enerji Sektörü Veya Kurumun Çalışma Konuları Hakkında. c) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birisi konularında sınava tabi tutulurlar. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONRASI İŞLEMLER Madde 28 Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. İlan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puanı 9

11 alan adaylar arasından yabancı dil notu yüksek olan aday tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında: zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır. Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasına göre sıralanır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tesbit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına atanmaları sınavdaki başarı sırasına göre yapılır. İKİNCİ BÖLÜM MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ Madde 29 Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur. a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak, c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak, d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkân sağlamak, e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak. MÜFETTİŞ YARDIMCILARINI YETİŞTİRME PROGRAMI Madde 30 Müfettiş Yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir. a) Birinci Dönem Çalışmaları; Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. b) İkinci Dönem Çalışmaları; Bu dönem çalışmaları, Kurum Merkez Teşkilâtı ile bağlı birimlerin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler. Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. 10

12 Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcıları sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilir. Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir. Grup Başkanları programlarını; mevzuat ve tatbikatının, teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler. c) Üçüncü Dönem Çalışmaları; Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalâaları da alınarak. Teftiş Kurulu Başkanlığınca re'sen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir. Re'sen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılman Müfettiş Yardımcıları: re'sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler. Müfettiş Yardımcılarının üçüncü doneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir. YETERLİK SINAVINDAN ÖNCE KURULDAN ÇIKARILMA Madde 31 Müfettiş Yardımcılığı döneminde. Kurum Müfettişliği karakter ve vasılları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI DÖNEMİ VE YETERLİK SINAVI Madde 32 Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur. Sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar. Sınavda başarı gösteremeyenler. Kurumda başka bir göreve tayin edilerek Teftiş Kurulundan çıkarılırlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YETERLİK SINAVI VE MÜFETTİŞLİĞE ATAMA MÜFETTİŞ YETERLİK SINAVI KURULU Madde 33 Müfettişlik yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen kurul yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. YETERLİK SINAVI PROGRAMI Madde 34 Yeterlik sınavı programında. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavındaki konulara ek olarak; a) Kurum ve bağlı birimlerini ilgilendiren tüm mevzuat ve tatbikatı b) Kurum ve bağlı birimlerinde teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri yer alır. YETİŞME NOTU 11

13 Madde 35 Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan herbiri için verilen notlar ortalaması alınarak tesbit edilir. a) Etüt ve inceleme notu, (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not) b) Teftiş ve denetim notu. (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not) c) Tahkikat notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not) d) Özel not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri ve çalışkanlıkları hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ve Kurul Başkanı tarafından verilen notlar) Her bölümden verilecek notun 60'dan, yetişme notu ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir. YETERLİK SINAV NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 36 Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yazılı sınav kâğıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır. SINAVA GİRMEYENLER Madde 37 Mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Kurum veya bağlı birimlerinde durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YÜKSELME, KIDEM VE MÜFETTİŞLİK GÜVENCESİ YÜKSELME Madde 38 Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe (ayin edilen Kurum Müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır. BAŞMÜFETTİŞLİĞE YÜKSELME Madde 39 - Kurum Başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müsbet olmasıdır. Başmüfettişliğe aday olabilmek İçin: Müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir. MÜFETTİŞLERİN KIDEMİ Madde 40 - Müfettişlik kıdemine esas süre. müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz, tüm kanuni izinlerde geçirilen 12

14 süredir. Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tesbit edilir. Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır. TEFTİŞ KURULUNDAN NAKİL VE İSTİFA SURETİYLE AYRILAN MÜFETTİŞLERİN TEKRAR KABULLERİ Madde 41 Kurum Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri. Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tesbitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır. Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, 39 uncu madde hükümlerine göre tespit edilir. MÜFETTİŞLİK GÜVENCESİ Madde 42 Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Kurum Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, Müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır. BEŞİNCİ BÖLÜM TEFTİŞ PROGRAMININ UYGULANMASI, KURUM MÜFETTİŞLERİNİN ÇALIŞMA ANLAYIŞI, BAŞKA GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILMALARI VE YURTDIŞINA GÖNDERİLMELERİ TEFTİŞ PROGRAMININ UYGULANMASI Madde 43 Teftiş, Kurum Merkez Teşkilâtı ile bağlı birimlerinin tümünün, idari ve teknik işleri ile hesap ve faaliyetlerinin incelenmesinden ibarettir. Programlar yıllık veya altı aylık olarak yapılır ve kapsadığı dönemden önce Genel Müdürün onayına sunulur. Programda teftiş yerleri, konulan, devreleri, tarihleri, süreleri, Müfettişlerin adları, teftişin münferiden veya grup halinde, tarama veya sondaj usulüyle yapılacağı belirtilir. Uygulama esaslarına programda ayrıca yer verilir. Programda yazılı teftişlerden birinin veya bir kısmının ikmâli mümkün olmadığı takdirde. Teftiş Kurulu Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile programda değişiklik yapılabilir. Müfettişler, çalışmalarını programları süresinde tamamlayacak şekilde düzenlerler. Programın 13

15 süresinde sonuçlandırılması mümkün bulunmadığı takdirde, yaptıkları teftiş çalışmalarını belirterek durumu sebepleriyle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler ve alacakları talimata göre hareket ederler. KURUM MÜFETTİŞLERİNİN ÇALIŞMA ANLAYIŞI Madde 44 Kurum Müfettişlerinin çalışma anlayışı etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder. KURUM MÜFETTİŞLERİNİN BAŞKA GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILMALARI Madde 45 Kurum Müfettişleri; Müfettişlik haklan saklı kalmak, üzere Genel Müdürün oluru ve Müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir. KURUM MÜFETTİŞLERİNİN YURTDIŞINA GÖNDERİLMELERİ Madde 46 Müfettişler, Kurumun faaliyet alanıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın önerisi ve Genel Müdürlük Makamın Onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurtdışına gönderilirler. Yurtdışına gönderilmede müfettişlik kıdemiyle birlikte; mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır. DÖRDÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM RAPOR ÇEŞİTLERİ RAPOR ÇEŞİTLERİ Madde 47 Müfettişler çalışmalarının sonuçlarını, işin özelliğine göre; a) Cevaplı Teftiş Raporu, b) Genel Rapor, c) İnceleme Raporu, d) Soruşturma Raporu, ile tesbit ederler. Raporlar açık lisanla ve üçüncü şahıslara hitab eder bir ifadeyle yazılır. Raporlarda üslup bakımından her türlü imaya yer verilmez. Tenkid, temenni, tavsiye ve teklifler mevzuata, müsbet vak'a ve müşahadelere istinat ettirilir. CEVAPLI TEFTİŞ RAPORLARI Madde 48 a) Cevaplı teftiş raporları, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan işlemler hakkında, bunların hangi mevzuata, ne yönden uymadıkları veya hangi bakımdan Kurumun menfaatlerine aykırı oldukları gösterilmek ve alınması gereken tedbirler belirtilmek suretiyle düzenlenir. Teftişlerin sonunda cevaplı rapor düzenlenmesi asıldır. 14

16 b) Cevaplı teftiş raporlarında, teftiş edilen birim, birim amirinin adı ve soyadı ile unvanı, teftişin başladığı ve bittiği tarihler, teftişi yapan Müfettiş veya Müfettişlerin adlan ve soyadları ayrı ayrı belirtilir. c) Cevaplı teftiş raporları, Kurum Merkez birimlerinin teftişlerinde dört bağlı birimlerin teftişlerinde beş nüsha olarak düzenlenir. Merkez birimlerinde raporun bir nüshası, bağlı birimlerde iki nüshası en çok 15 gün içinde cevaplandırılmak üzere teftiş edilen yerin amirine tevdi ve tebliğ olunur. Raporun birinci nüshası ile diğer bir nüshası, teftiş edilen yerin cevabı ile bu cevap üzerine Müfettiş tarafından yazılan son mütalâa ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Raporun son nüshası cevap ve son mütalâa ile birlikte müfettiş tarafından saklanır. d) Cevaplı raporu tebellüğ edenler. Müfettişin tenkid ve görüşlerine katıldıkları takdirde, tenkid konusu olan yanlış ve noksanları derhal düzeltip tamamlayarak keyfiyeti cevaplarında belirtirler. Müfettişin tenkid ve görüşlerine iştirak edilmiyorsa cevapta bunun sebepleri açık ifadelerle belirtilir. Rapor cevapları, rapor maddelerine mütenazır numaralar altında ayrı ayrı düzenlenir. Cevaplar teftiş edilen birimin en üst amiri ile yardımcısı tarafından imzalanır. e) Teftiş edilen birim Müfettişin bildirdiği süre içinde raporu cevaplamaya mecburdur. Bu süre içinde cevap vermek imkânı mevcut değil ise,yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte Müfettişten 15 günü geçmemek üzere ek süre istenir. Müfettiş tarafından verilecek bu süre içinde de cevap vermek mümkün olmazsa Genel Müdürlükten gerekçe gösterilerek süre istenir ve keyfiyet yazılı olarak Müfettişe de bildirilir. Süre istendiğinde ileri sürülen sebepler haklı görülmediği takdirde gereken işleme tevessül olunur. f) Nitelikleri ve kuruluş yetkileri bakımından müteaddit işletmeleri veya şubeleri olan Müesseselerin bu işletmeleri veya şubeleri, kendilerine iki nüsha olarak tevdi ve tebliğ edilen cevaplı teftiş raporuna karşı 15 gün içinde hazırlayacakları cevabın dört nüshası ile raporun bir nüshasını, takım halinde bağlı oldukları Müesseseye gönderirler. Müessese, bunları 15 gün içinde inceleyip, İşletme veya Şubenin cevabına iştirak ediyorsa bu hususu sarahatan, iştirak etmiyorsa sebebini ve bu konudaki görüşünü Müfettişe üç nüsha olarak göndereceği cevapta belirtir ve cevabına işletme veya şubesinden aldığı cevabın üç nüshasını ekler. g) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere. Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir. h) Rapor cevabını alan Müfettiş 15 gün içinde son mütalâasını yazarak cevaplı teftiş raporunu, raporun cevabını ve son mütalâayı takım halinde iki nüsha olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir. Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son mütalâanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir. Hastalık, askerlik, izin, yurtdışı staj ve benzeri zaruri sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılamayan raporların son mütalâaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir. i) Teftiş Kurulu Başkanı, raporu inceledikten sonra özetleyerek ve kendi görüş ve kanaatini ve yapılacak işlemi de belirterek raporu bir yazı ile Genel Müdüre arz eder. Bu yazıya rapor, cevap ve son 15

17 mütalâanın birer nüshası eklenir. Genel Müdür tarafından rapor, konunun özelliği nedeniyle oluşturulan bir kurula havale edilmiş ise, bu kurul gereken incelemeyi en geç bir ay içinde yapar. Bu incelemede teftiş edilen yerde yapılan işlemin hatalı olduğu tesbit edilirse, ne şekilde işlem yapılacağı hakkında Genel Müdürlükçe verilecek talimatı hazırlayıp teftiş edilen yere bildirir. Talimatın bir sureti bilgi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. j) Teftiş Kurulu Başkanlığı, rapor sonuçları hakkında Müfettişe yazılı olarak bilgi verir, teftiş edilen yere talimat verilmiş ise talimatın bir kopyasını da tevdi eder. Önemli görüldüğü taktirde, teftişlerinde ilgilenmelerini sağlamak üzere, diğer Müfettişlere de konuyu bildirir. GENEL RAPOR Madde 49 Genel rapor, teftiş edilen yerin genci faaliyeti ve çalışma durumunun incelenmesi sonunda, Genel Müdürlük Makamına özel bilgi verilmek amacıyla cevaplı teftiş raporundan ayrı düzenlenen rapordur. Genel rapor iki nüsha olarak düzenlenir. Genel raporlara aşağıdaki hususlar yazılır. a) Teftişlerde görülen ve cevaplı raporlara konu teşkil etmeyen hususlarla, teftiş edilen yerlerin genel faaliyeti ve çalışma durumları,çalışmalardan daha fazla istifade edilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında görüş ve teklifler, bir önceki dönemde yapılan teftişdeki teklif ve temennilerin yerine getirilip getirilmediği, b) Teftiş edilen yer tarafından bilinmesinde fayda görülmeyen Genel Müdürlükçe alınması gereken tedbirler, görevli personel hakkındaki kanaatler, c) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar, d) Teftiş olunan yerin kârlılık ve verimlilik durumu, e) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşler ve zorunlu görülen diğer hususlar. İNCELEME RAPORU Madde 50 İnceleme raporu, Genel Müdür tarafından emredilen idari ve teknik sorunlar ve konular hakkında yapılan inceleme, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve teklifler ve şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonunda cezaî takibatı gerektirir hal görülmediği taktirde yapılacak işleme ait görüşlerin bildirilmesi amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. SORUŞTURMA RAPORU Madde 51 Soruşturma raporu, Genel Müdür tarafından soruşturma açılması emrolunan işlem ve eylemlerin Türk Ceza Kanununa ve diğer kanunlara göre suç mahiyetinde görülmesi veya Kurum Personeli Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre disiplin cezasını gerektirmesi halinde düzenlenen rapordur. Soruşturma raporu, sonucu itibariyle yapılacak işlemler göz önünde bulundurulmak kaydiyle en az üç 16

18 nüsha olarak düzenlenir. Soruşturma raporu; 1 İşin Müfettişe ne suretle intikal ettiği, 2 Konusu, 3 Yapılan inceleme ve soruşturma safhaları. 4 Delillerin tahlil ve değerlendirilmesi, 5 Sonuç ve kanaat, bölümlerini ihtiva eder. Birinci ve ikinci bölümler kısa ve özlü yazılır. İşe nerede başlandığı, başlama ve bitirme tarihleri belirtilir. Üçüncü bölümde olayın vukuu ve safhaları belgelere ve ifadelere dayandırılarak etraflı şekilde yazılır. Dördüncü bölümde belgelerin, ifadelerin ve savunmaların genel değerlendirilmesi yapılır. Beşinci bölümde de konu kısaca özetlenerek suç ve kusurun mahiyeti, mevzuatın hangi hükümlerine aykırı olduğu. Müfettişin kanaati ve talep edilen tecziye şekli belirtilir. Suç veya kusur sebebiyle Kurumun menkul ve gayrimenkul mallarında ve kıymetlerinde eksiklik ve zarar husule gelmişse bunun miktarı da tesbit edilir. Zarar ve ziyan tesbiti gerektiğinde bilir kişiye yaptırılır. BEŞİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER AYLIK, YOLLUK VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI Madde 52 Müfettişler, aylık, yolluk ve gündeliklerini kredi cüzdanlarına dayanarak, cüzdanda yazılı hadler içinde kalmak üzere Kurumdan ve Kurum hesabına bağlı bilimlerden alırlar. Kredi cüzdanlarında fotoğraf ve mühür ile Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı ve Müfettişin imzalan bulunur. Cüzdanda gösterilen krediden fazla para alınamaz. Verilen kredi aylık istihkakı karşılamadığı takdirde, keyfiyet Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Müfettişin krediden fazla olup çekilemeyen istihkakı Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine Muhasebe Dairesi Başkanlığınca Müfettişe ödenir. Müfettişlerin, bir aydan öteki aya borç ve yıl sonlarında da borç veya alacak devretmemeleri gereklidir. ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELİ Madde 53 Müfettişler, çalışmalarını, aylık, yolluk ve gündeliklerini aylık olarak düzenleyecekleri mesai ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvellerin ait olduğu ayı takibeden ayın ilk haftası içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekir. a) Çalışma cetveline, resmi tatil günleri ile seyahat günleri de gösterilmek suretiyle, mesai günlerinin nerelerde ve hangi teftiş, inceleme veya soruşturma işleriyle geçirildiği kısaca ve yapılan iş hakkında bir fikir verecek şekilde gün sırasıyla kaydedilir. Bu cetvele ayrıca iş durumu ve yapılan yazışmalar da dercedilir. 17

19 b) Müfettişler, her aya ait yevmiyeleri ile Harcırah Kanununa göre kabul edilecek masraflarını gösterir bir hakediş cetveli düzenlerler. Bu cetvele PTT makbuzları ve listesi ile uçak bileti eklenir. İki nüsha olarak gönderilecek hakediş cetvelinin birinci nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığınca tasdik edildikten sonra Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderilir. İkinci nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığınca saklanır. MÜFETTİŞLERİN GÖREV YERİNE VARIŞ VE AYRILIŞLARI İLE ADRESLERİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU Madde 54 Müfettişler görevli olarak gittikleri yerlere varışlarını ve oradan ayrılmadan iki gün önce ayrılacakları tarihi telgraf veya teleksle Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Görevli gittikleri yerlerde misafirhanelerde kalmadıkları takdirde adreslerini ve vuku bulacak adres derişikliklerini de yazı ile bildirirler. GÖREV YERİNDEN AYRILMA Madde 55 Müfettişler, teftiş mahalline tekrar dönmeye lüzum kalmayacak şekilde islerini tamamlamadan görevli bulundukları yerlerden ayrılamazlar. İZİN KULLANILMASI Madde 56 Müfettişlerin y ı llı k izinleri Kurum Personel Yönetmeliğine göre Genel Müdürlükçe verilir. Bu izinler Teftiş Kurulunun iş dıırumunu sarsmayacak şekilde Teftiş Kurulu Başkanı tarafından sıraya konulur. Müfettişler izine başlayış ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler. Teftiş Kurulu Başkanlığından ayrıca müsaade alınmadıkça iznin aralıksız kullanılması esastır. MÜFETTİŞLİK MÜHÜR VE BELGELERİ, DEMİRBAŞLAR Madde 57 Kurum Müfettişlerine ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına birer mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarına Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı taralından imzalanan ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca mühürlenen bir kimlik belcesi verilir. Müfettişlere, yazı ve hesap makinası çanta ve benzeri demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır. HABERLEŞME Madde 58 Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak re'sen yazışmada bulanabilirler. Genel Müdürlük kademesi ile yapılacak yazışmalar Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile olur. Grup halinde yapılan teftişlerde yazışma grubun en kıdemli Müfettişi tarafından yapılır. Müştereken yapılan soruşturmalarda Genel Müdürlük dışındaki yerlerle yapılan yazışmalar yalnız kıdemli Müfettişe ait mühürle mühürlenir. Müfettişler Genel Müdürlükle ve diğer yerlerle yaptıkları yazışmalarda teselsül eden genel numaradan ayrı özel numaralar verirler. Her takvim yılı numaralar yenilenir. DOSYA VE KAYIT İŞLERİ Madde 59 Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. Çeşitli makamlara gönderdikleri yazılarla 18

20 kendilerine gelen yazıları bir "kayıt defteri"ne işlerler. YÖNERGELER Madde 60- Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili olarak; a) Maden, Makine, İnşaat ve Elektrik branşlarıyla ilgili Müfettiş Yardımcılığına giriş sınavı konuları,, b) Müfettiş Yardımcılığı giriş ve yeterlik sınav sorularının tertibi, sınavların yapılma şekli ve düzeni, çıkarılacak yönergeler ile belirlenir. KALDIRILAN HÜKÜMLER Madde 61- TKİ Yönetim Kurulunun- 9/12/1967 tarih ve 695/688 sayılı kararı ile kabul edilmiş bulunan 29 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. DAYANAK Madde 62- Bu Yönetmelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 27/11/1984 gün ve 18588'sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte TKİ Teftiş Kurulunda Başkan ve Müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır. UÇUNCU BOLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME YÜRÜRLÜK Madde 63- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 64- Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler a) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik (24. maddesinin (e) bendinde değişiklik yapılmıştır.) b) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik (21,22,24,26,27,28. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.) c) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik (24. maddesinin 1. fıkrası ile 3. fıkrasının (a),(b),(c) ve (e) bendlerinde değişiklik yapılmıştır.) 19

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3161 SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/7/1990, No : 90/671 Dayandığı KHK'nin Tarihi : 13/12/1983, No : 181 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/9/1990, No : 20635

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE MÜFETTİŞLİĞE GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 05.10.2007 tarih ve 26/481 sayılı

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır.

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/07/1990-90/671 Dayandığı KHK Tarihi - No: 13/12/1983-181 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/09/1990-20635 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3315 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1993 No: 93/4688 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/6/1937 No: 3201 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/8/1993 No:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15/10/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21729 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Madde 1 - Bu yönetmelik Devlet

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8/2/1991, No : 91/1467 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 1/3/1991, No : 20801 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kapsam,

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ 3479 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/1998, No : 98/10514 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8/1/1985, No : 3143 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/2/1998

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan:

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan: 27 Eylül 2006 tarih ve 26302 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLAR İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derecelerden 200 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna,

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 24 Aralık 1993 Resmî Gazete Sayı : 21798 YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik Orman

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 2009 - ANKARA 1 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Konular Madde No: Sahife Amaç ve Kapsam 1 5 Dayanak.. 2 5 Tanımlar.

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (Değişiklik: 31/07/2009 tarih ve 27305

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 63 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 30/03/2010 Tarihli Memleket

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/4/1996 No : 96/7994 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/1/1985 No : 3146 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/4/1996

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Ankara Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 05.11.2012 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Deyimler

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Deyimler Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Deyimler Amaç Madde 1 - Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları;

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

Başkan Yardımcısı : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini,

Başkan Yardımcısı : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini, SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 09/05/2004 Resmi Gazete No: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam

Detaylı

07 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

07 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 07 Mart 2010 tarih ve 27514 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler R.G. Tarihi : 15.07.1992 R.G. Sayısı : 21285 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU E-KILAVUZU http://www.sgk.gov.tr/ MÜRACAAT VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ MÜRACAAT TARİHLERİ SINAVA KATILACAKLARIN İLAN TARİHİ 24 Ekim

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Aralık 1993 CUMA. Cezanın Kaldırılması Kararı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Aralık 1993 CUMA. Cezanın Kaldırılması Kararı T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Aralık 1993 CUMA Sayı : 21798 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Cezanın Kaldırılması Kararı Cumhurbaşkanlığından

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI haberleşme uzman yardımcısı 2 (iki) havacılık uzay teknolojileri uzman yardımcısı alımı ilanı BİK İlan No : ILN00454084

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27357 YÖNETMELİK Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden: AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MENKULKIYMETLER BORSASI HAKKINDA

BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MENKULKIYMETLER BORSASI HAKKINDA BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MENKULKIYMETLER BORSASI HAKKINDA İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının tarihçesi 1866 yılına kadar dayanmaktadır. 1866 yılında Osmanlı devletinin borçlu olduğu devletlerin de desteği

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI BROŞÜRÜ

T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI BROŞÜRÜ T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI BROŞÜRÜ ANKARA 2013 T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI T.C. Gençlik

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

T.C TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Tokat Belediyesi

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulunun, teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler,

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.03.2013/85-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı