~ıllı formlırda \c ;ı laııl :ırda \;l r;l rl;lıl1hlı : l s llıı gımde ııı c. gcıınl1l~lı r li 1.5) B:ı]laraıl:lJ' 1ı,1~.11 H' M) ııra ~ı i~lcllllerde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~ıllı formlırda \c ;ı laııl :ırda \;l r;l rl;lıl1hlı : l s llıı gımde ııı c. gcıınl1l~lı r li 1.5) B:ı]laraıl:lJ' 1ı,1~.11 H' M) ııra ~ı i~lcllllerde"

Transkript

1 ) ) i 1/ hıl. n>ı): 1<J'r \ /1-.'' 1-5 \ ':II1'd:1 Tükctiıııe Sunuinn Bazı B:ıh:ır:ıtl:ırıl1 Mikrobiyolujik Kalitcsi Fııırııllah SACUN' Val.uı> Caıı SANCAK' i hl sal lıcllın DURMA!.' 1\.; Fl\.lcı ' )'1I/IIIICII Y i i U 111\ crs ll c>; ı Vc ı e rlncr Fakıılı es ı. Besili i hj~ 111 \ C Tck IIOJ ISI Aıı;llııllıll Oal i V;111 Ö/... Ih ı ~;llı~lildlu VIıI'J 1 Hıkelıme sıııııılm i) ıdellınıuıı hıhe! I ' duel kalilhıh.!ı ıe l' IJeI de ~ml\uıı nhııa ~ u/ere hi'i.iı11 II hlh.u.11.llllegl 1lI1~lI1hllllltlıık \uııden lil~ ek mll i opl all1 ıcruh kolmn ~o hl o ıııı i 'I.ııi l(llu~ ; eııılı ' l li.ıdu Iıle/lltI ıı: 11\.11.ı-~ 111 h ıı'ıııı ıııd ı;ı hillwwı ıurlen 1lI.1'IIlU;! Olıemlı hıı I;ırı..lııı~ lıııllı llıl ı;ıiili~llı ı\ıı.ı eıııh 'IKılıl li1emıillel ıııııııde S i.iilllll1 hıbı:ı i i kıı.ıbıhcı ıı: II ~IıI1\1l11l1meiillKı/ıııl '1I111~ lelılıl~ll ı: ı ııh kıılııııı ıe 01<111 lile/. ı ıi ll <1.:11 ~ 'li11el.kllııul ~<ılılıır11l gıııh ıı 11I1~llılglIl1/l11;ı i 11 'I ılih ıkıı l. \e IIMI '- 1.1ı1 hlkl1111l1d1ı1 ı'.ı!ahıheı llıel.l':lllıll1 ıl.iiı1 /lliıl''i)!.ıiiı/iiı ı~enlı ;!. ı lptnılılı;lıı SllIlllI Iııı~ V;IıI);1 1Ill.ellIllı: sıınıılilll L 111 bıheı I. ;ıı;ıhıher h' 1'1I1l1.>n.1ı11.. d.:11i1i1i1iiıl'lııhll.. llıll\' 1..ı!ııe11ıı1ı1\1 utmahpı 1ı.I\. ~II~I.ı~ıııdnı.:11111 hır ıı... k olıl~lutl lli ;!1I ınıı ıı ıııı ııııldı \ıı ah ı. ıı t-.d ımt'lı' IIh.n.lll.n hılı.:ı l11 llul'luhl\llllllll. \.ıtıle \lil'l'uhiulo~iral ı ıualiı ~ Lif 'UII1 C ıı i n u\cı! 111 fmıth ' '11'.\ hı 'Iııdı 1111''1 -I! 'ııı~ı: ıınpk... LI 'i rı:j pı.:pp.:r.l.ı hl..k III.:PI''':1 ;111.1 I 5 ULLLL\LLL ii h ı.h \ıeıe i ulhııını:d III V1I1 ii': i ~'..'\llilme.! h' lilıj Iili ılıc IIlI~l(\hlOll!ll 1 _lliii!1 [111) dllleıellle s h. IIDI I~eıı heli'ccil Ihe pı~e. ııpk iii 1-'1111 i Ipl.ıi.ıı:ıb 1111 ıutı l unıı I ~ı\h ~1.lph\ln.;(llLlh. ı.:mhıı 1I1':lıhllıl pi'''llil1l11! hdeııı IIıi h'.ilın'''i'' \ıı.ıcıhıı. Ilı 'plıılıı. '1'1111 J11''''Ii''IIi~ hlllcıı1 1..: pii'iii' 11 ~ ı ed pı:p1'ci II hl... ı.. ı~ppeı.ııı.! I I Willl ll... llllplc Iıı.llllilll lllll'k 11\1.11.lcl'I>I' ''''11ı :ıııd ıcnı : ' '11\\1 lıı.. lıı.. lll; h ı deıı;< 'Uııh e ı e iii /1111 ıııml... ı' Iı bl.i~1.. 1~I'I:1 ııııpk lıtı'ilu' i lll 'l'i!'llilı... ıı--lı.ınd 1:;1'1'11\\'111.1 'Ulıı \leıı: '1.. ' III h :1' i i'.iı IIlIdı'lıllI~ IıI 'ııı ılılı.1 ıcd '... '1... ıl.l i. pel')i': tııııın ': III V.. II \1'/' Il! ' i ı~ ~ı.j.ıiııj 1ı.I'.'ii~\. 1.'111>1 1'111111' Iı...lltlı (ıiri ~ hh.i.. (ıuıl;ıı;ı kııcl \eııııel. aulacla ı'ul L.IIıILııı bııl-.... d unuıkıdn ~ i) dııc Lınf ed ehık... '~'ULLLL hiiı;i;ii!;1i (iıetı \1;lddekll lıı/u ğ u'ııd c \llllııdll lı.. b.iii1111l Hıllıııl!.. dırdı'ı-' 111.:\\;1 ı: ıı: el-. I.lıııl. ~\i).. 1lpı11. t! ıbı ııııılıldıl I-.ılllıln uda IIIC\ ÇIlI ı'ı;ı Il' ı'eııdıkrııı.. ' IH lhlı holu ic kıldı ılı~1 cck'11 i~ 1..: '1.: \~~iii ıcıuel 1ı111I1 1 I..:ııb.h ellll:i ) ıllıll;ı\ ol ıli hııbl I. ııılııhcr kırıliili lııl-ı )..1111\\ : ~;llllil IiU... 11i \ ııııh ı ı';ır;ııılil ııı~ı.ı.11~.. liil'lhl 11ılddd:lı' hıll!;11 dcııır ş..:l.l ıııdc lı(ııı~lııdlf l'lt B ılw ıı lar b I ~I;ı 1L g l ç ı a tdh... 1'-.'1 1.1.ıılı;ı ıl-. h'i'i.iiii.iiii1\ ~..:d;ı\isllıde dıııı 1ı11lıkl.l ' I.LıLJlIII (1./\ Oıık ıııcdı! h ()~ ol 11L '.'1 'ıl Itıı.nlllııı... IIıJ hlıll;ıll1ht1l~i;ır dır ( ı--ı Iıııı ıı ı ı ıııı ii ıd.ı ıııııhı!.ı/;ı 'III..:ı ııkrıtllll gdışınl! ii k- i\.iikl pl.ııı.ı 11ı~1ı1... IIı ;111.:11 balı.li.u larl 1.lıılll.ıIli1 ht!.. i kl-.ıııı'!..:ık hıılı\.ı..: h-:ıııkn ıııııh;.!;ı/;ı ~ıııık i.id \1 lull.ııl1lılı.ii.ildlı ııı ~ii-ii 'ıld. ~... d..:1 11!.!eı.. ı'..:!ldlılılld... lp1.1 )!ld.ll;ırd 1 b;ılı;ır.ıt hı ı ll.ııı ı ı ı ı ıhıııd.ıılı~ l!{l.. I.. 'ıloll~lı ı J)q::I~CIl \c gdışen 1-.. '1..:11111 ılı~i-..mlıhlın..:iııı\. \ı'ııı..:t.kr.: \C ıi ~ ll1\ d;ı '~ ıhkıııı.. ıııııdı~ 1.:111 t!ı dı Iı111ıılelll1111 () nd~; ı.. ' b.ııı k)..ll\ıj\lıı~ \' Iı~ııı.. kı b;ı1i;ırul;ın!;ı1ı ı.;e- ~ıllı formlırda \c ;ı laııl :ırda \;l r;l rl;lıl1hlı : l s llıı gımde ııı c gcıınl1l~lı r li 1.5) B:ı]laraıl:lJ' 1ı1~.11 H' M) ııra ~ı i~lcllllerde telnıloj l l gerılı L. \ c dıll.ı/lıı-'.'>diiii CU ÇC\ redeli çok ~a\ıd;ı batcn m:ıı \c l.ıınerjc kon~a!l1ll1e o lurlar 011 \uıckıı besıli e ııdlı ~ trl 'll1dc ılaı e e dildıklerı unıııkrde o/dlıl-.le pışırılııı c deıı tıılelıkıı tx.:nkrdc OJlCIIIII.. ;ıg ııl probleıııleıı 1I1C\([:ıIı:1 ı.:cıırclı ıi ıııc) ı edırkı ~ 1 Ifl' '\IIICt.11lI bıılol-. bc.. ııı ıııaeldcsınde bııllılı1ı1 ~'~ıtlı I1lIl-.ı oo r~~ıılılılı; I Lııl;ı 111;1\;1 Il' 1'1Iflcnıı b\l1a g lılıl balı:ır;!ll;ır o ldıı ı:: ıı ı( I. i 20 1 fu';;) _\:ırı ı~lı:nnıı~ urulilenil o/cllıl.le CI ııruııknnın d;ı\;ınl1l:l!. lırclcl'll1lıı :11 <11111:1<;111;1 <o;;lıcbı\cı \erdıgı hıldınlıııı~ıır tl.; 12 Ihl Oaharaıların gıd:ı1.lra geneldc ~I 1-1 ol; lıl1nd:1 k;ıııldı~ı tliı \c 11:t\c cdıldıgı ıııllltll ~ ıd :ılar;ı I1Ill.roo rga nııınabrı bııl;ış(ır:uı CiL O lı c ll1h ı-'lınoll-. IıldlıgU blldınılııl~1i1 11.~' Gcııcl ol:ıcı\. b:ıhara~lırda 11)'. Itl(.L!r 11lll.loorg;lllt/llu bııhillııı \1; l! ıd;ıbı;ı I-..ı l ılııı i g ı b;ıhır;ı! \;lh1a$iı-' ola r.. \. 11)'i _ I~I( /!! r ııııl.roorg;ı- 111 / blll;l~lh;. sll1;ı 101 1';11 (I iii ) ~ ;ıpıl.ııı b ır ol..ır;ı~ıınııad;ı bah;tr:ııların ıubo;;h ııııl.l;lrl ;lrd 11I1h10- orgdl1l/ll!;1 ı ~ e rdı ~ ı bııdırı lı lllş ~ 11 ('i.(ı 17 LXI Balı;!!':'t I;ırııı 11lIl.robl~oloJI\. I-.alııc s ı 1~I!tldnı:ı cılıc il olsıı (i O) \C propilcıı oksıl (PO i ~;ı/l;ırl\b Iııııııg;ı~\(ln gıbı 1~l e!llkrle oncıııl. olçııd.: \ ııh o;c l~ i ı IILCL-.C ı <c d.:

2 II f 1' h la f)./x It)V 7~ (/- }) 1-5 bunlar b; 1ı1 Iılkclcrdc sağ lı k açısından ıclılikcl ı bulunarak \a s; lklanil1l ş ıır ( I) A~ rı e;ı bu nıciol l ar p.1ha1ı ol dugu ı ç ın \ c ba l. ı bahar:nların leuet ve rengıııı eıkı ledı ğ ı IÇl1l Iılk e lııııd c kullanımı çok s ım rlı diı e~de k ; lll11l~tır ( 1 1 (ı.2 () 1 Dı ge r bır anlatı m la ul kemll.de baharaılarııı h e rlıan g ı bır ışlemc tabı ım ıı lmadaıı ıuk c - 1LLLLC '\ ;151 SOllllCti çeş ı tlı mikroo rganııma t ı ırl e n III nırklı uııı e~d c ıç e rıııe s ı SOl koııu s u dur ( 2l1) Ulkeıııl l.de ı.: ıı çok ılike ııi e li baharatla r kırını z ı bıber. kara bı lx! r \ ı.: kuıı ~o ııdur ( ) Ak g tıl ( i) kırıııııı bıber \ c krabıberın ~ıık sc k m ıktar l arda ( 10 6 '10 7 ) bakterı ıç e r dı g ıııı bddırıııı ş ıır Bu ara ş tırma Van'da ((ıkc tııııe su Ilıılaıı kltliiiii bı be r karabıber \'c kıııı~ o nun Illıkrobı \ ı..aht ele nnı be lırlem e k anıae l ~ l a ~ a pllll1l ş ıır l\1 a l ı'i '~a l \l' Melol Maı e r ~; 11 (' ;ıl ı~ ıııa l1laı c ~ a llılı o lu ş u ıran 15 : ıde ı ırıılı ıı b ı be ı 1-1 a d e ı ı... a r :ıb ı bc r \ c 15 ade. de kıııı ~on o lın ; ık u/ ere 10planl -1-1 bahar:1l o rıı eğı ı ncele ndı V: II1 'd:l ı... ı çc ~ 1l11 ' ILL ~.\o:r lerıııd cn alııı ıı1 o rn e ı...l e r )..e ııdı ambi:ı.l ' larııı d: ı I boraıu \ ;!r ı l!e ıırıkr c k ~ ııı g ıııı ıııcc l e ın c~c ılıııdı i\h-ı u l Ö m e kleriıı Analizler i ~ iıı Haz ırlanm as ı Lıbonılu\ ı rda a s~ pıık ş :ırıllrd:1 ö rıı c klerd c n 11)'11' gr latlllarak s ı c rıl a lc nııı:ı~ c rdl.' \JO ml j) I' h k peııı o nlıı su IO' old) ı1 c k;ırı ş tırıldı \'c ılk sc ~rel ı ı s ı ( IW I) lı:ıılr1aııul D;ılıa ~o ıır : ı öm ekler aıııı sc \Te llı c l ilc ı o-')' i l ı...;ıd : li sc~rc llıldı Öml.'k le rd e ıı ı ig ılı ıx; s ı ~c r l e rıı ıe Ç ıft -.e n o ı r: ıı... e ı...ı!lıler \:11'11 <11 \1.' (i. 00 ko lo!ıl ıçı.:rc ıı pl ı k lar ı.ııl d ı ( lo) T ııi ;I Iıı I\ elll h M iı.. loor~; ırıi J: llial;lnn S a ~ ul1l 1311 '1I1Iaçl.. Plı c COlll1l Agr'.. (O oıd) plk dökmc \o ııl c nıı kullanıı r ı... c ı ıııl er ~ apıldı Plakbr 71 1 C'dc -ix s; ıa' ıııı...ııbc e dild ı kı e n sonra 11).10tl a r a s ıııda ı çc rc ıı plakla r sa~ ıldı ( 11)1 S a ~ ııııı ; ıı li fıı rm G ruhu l\ li k IUH r~ani /. ına ' l ' Exuli' ıı i ıı Uıı ı: rup Ilııı...rOO rı;;ı lılım : II;lrılı S.\ıııııııda v ıolc. Red B ıle A ~ar 10 \ old) klıll : ıılı1dl Plaklar 17± 1C'de 2-1 5< 1:11 ıliklibe e dı l dıkıcn sonra koyu kırııııı.! kolo ıı ıl c r kolıronu grnbu Iıl i kroo rg:ınlı. ın:ı obımk d cğe r l e ıı dırıldı ( ~ i E c() l ı 'nllı s a~l lli ı ı ç llı kolıfo nu g n ı bıı IlIlkroo rgan ı / malarııı sa ~ ıldı g ı pl : ık la rdaıı ra s ı gc lc seç ılen ııpık 5 k o l o ııı ıııplcrd c kı E se h e rı c lıı :ı c olı (1- C) bıı~~ona 1I1 0 kııl c c dıldıkt c n sonra ıtipkr -1-1 :'.:::2 C'dc ıııkibe c dıldı Inkııba s~o n c uııda.upler IITCIllC \c g :ı ı ohı Ş Uliili ~ ci nııııd c ıı d cg:c rlcııd ı rıldı E oh s a ~ı.ı po/.llif 1(11) S a~i S I ıl e k o lıfo rııı g rubu liuı...roo rg:iiıiıiıı ; 1 sa~llarılıd : 1I1 elde e dıl e ıı çarpımıl! ILLI' Sa.\ I Iı:1 bo hııı ın e5 1~ le lıc lırl c ııdı (\. 1:') Slal1 lokokla l'lll S a ~ı nıı Bıı amaçla M ; ırııııı o l S alı Ag :ır (O \ o ı d) bcs ı~crı )..ııll a ıııldı P l ahır 'Hl e'de (--IX sa:ll ııı ı... lib.: e dıl d ı \ e parlaı... sa rı hal e lı ı... o l o nık r d ı.:gc r lc ııdırı l dı I:' 21 ı\ enı lr ik S p ur hı Me/nlille rin SiI~ ınıı B ıı g ruı> Iıl1kroo rgaııııınal a rılı sa~ llliı ııda De k ıros.: T l'\ p ı one A g: ır 10\ ı11 : lıl1ldl B uııun IÇIll omd.ler XO C ~LI baij~o s lılı d:. ' ii da ı...ıka bck le ııld. ı...ı c ıı so ıı m \tl/e~e ~:ı~ ın a şc lıııd c e k ıı nler ~ ap ıl ara k pe 'Tl ler : ~ r de -ı X s a a ı ıııı...ıı be c dı l dı l ııl-.u b:ıs~on so ııue uııda ~u/c~ dc lir c ~ c ıı g rı-be~at. \c/ı kııl bell l.c rı \ 1.' ı...ıı n ı bllfu ş uk k o l o ııı le r d ege rlendın ldı ( i '») Anilrl'ohik S ı ınrlu M Cl. ofilkı-i1ı S ;ı~ınıı Bu b:ıkı c nlcrııı sa.\llllıı ı da Cookcd Mc:!ı Medilim (O.\ o ıd ) kullanıldı Ekimlcr ~apllnıada lj önce bes i~ c rı ı çe rı s ınd e k;llıı oksljem ııı. akl:ı ş ıır ııı :ı k IÇIll ıııplcr k ; ı\ıı : ı! s ıı bii\ O S lılld : 1 I:' d:ıkıka ıniıdd e ıle Iıı.ııldıı Öı : ıı c klcrııı 10-) dılıı s~o ııl:ın k ı~ııar su b a ıı~ os ııııd:ı 5 dakıı..... bc kl e lıldıkı e ıı soma LLL 11l1 dıhı s ~ o ıı C M ı\- 1 ı çc rc ıı ıııpl e rc ı.:ş II o];ır:ık da ğ ıtıldı \.1.' he r!ımliili ıı ıe nıı e 2' lık s ı e rıl a g: ırdaıı 2 nıl k;ıd:ır 11:I\'c edddı I'tlpler ~ O C'de g ıııı ıııkııb:ı s ~ o ııa bırak ı ldık ı aıı sonra ıııplerdı.: go nılen bıııanıklı I'e ga ı olu ş umu ~ ö ınıııd e ıı dc ~e r lc ııdınldı (;.2 1) 1\1a~ a n Kiine l'in S ii~ Bıı amaç ta ph'sl 'Y. IO ' lıık rartarık as ııl e ;'c :ı ~ ' arlalııl1l ş 1'01:1'0 De ı ro sc Agar ( Oxoıd ) kullanıldı 20 2) C'dc 5 gun s ııre n ırıkıjb;js~o ndan sollr;j plaklard:. o lı ış aıı ı...o l o ıııl c r s a ~. I dı (2) liııl!! u!;l r Iıı ce l c ıı c ıı kımıw b ı ber. ı...arabıber \'e kıııı~ o n örnek l e rı ilc ;111 bıı l g ıı l ar Tablo 1.2:> \ e -i 'de \ e rilını ş ı ır 1

3 }' i C I 'ı~t FaL. J) ı )! 1997ç (1 1) : 1 5 I.ıhhı i 1\.11' b ı l>.:ı ıaıuhıb.: ı lo.! 1111l)011 o nıo.!l..knııııı I~o.!rdıl..kn o rtııl:.una (g'ql11dnk) 1ıı I IIoo r s:.u lll.lııa s.~l l:ın/g.r 0 ' 1..' Oc 101''''''' acb]koi'fo E coh Swfilokok M.\ kuf Amb sph 'rob...l!) lsll koloııı i nıc/o~s rlu iilc/. ~ lrııil/ I bıbcı 15 i 7\ lu i 5:\ HI' 1 (104 HIO i ohio 1510 Nil.. rabıbcr ı-ı i hıcı 7 i hlo 10\10] 15Io-ı i hlo] 16.'10 7 i ıa K LlH~O Il 15 i hloo ~ -ı x ıo ı tl 2:.;[ 0) 1 0x lo-ı W] ı -ı :1 A ııaerob sporlu InelO rıl mıkroorg l1<1l1ın:ılar yo nuııd c n po/ilır SO IlUÇ \crcn örnck SOL) isi rablo 2 Kırmııı bıber orneklenmn m ı kroo r 'atıı/ nıa sav ı tanııııı da dııııı Mıl..roorganııılıa Toplam kolonı Ko h rornı E coli S ıafilokol.. s:ı~ l 'i ı /gr Il h l ıı l } } IOI i Ih 101.) ih 101 i IhW j. } 'hıoj i Ih ııı-ı.1) 'h ıo -ı /1 (ıcı 1110') 'hlo~ i!)lo(ı ) 'hlo(' -ı ıc((ı i ) 'h ıô(tı 11IOX 'J'h ıo K 20n ı 6 (1(' (ı ()/ ı 20 () 2 )111 ı ı n ı X 0 /0 S3 Lı ı 11 II 2 ı ı n ı ]1 ] 1 7 -ıo ' 13 Acrob spo rhı mc/ofi! LO 6666 M:ı~:ı kııf 10.0 ) 10 o 7 -ı66 66( 666 i blo t\.;ınıb ı ber ör n e klc nllı ıı mll..roorg:ıllllıııa s: ı )' ılarıııın dağılınıı Mıııoorg.ıııı / ıııa loptıı ıı koloııı K o lırornı L~ coh S ı:ıfil okok!.: i~ 151/&1 21 -ıı 7 1 -ı 7 i ih Lo 1) './\ ıo i 2 ı-ı 2M ı 0\101.1} I}\ IOl ı 2 ı -ıı ı 1-ı.2M 2KS7 Ilhıo j 'J') \ 'i0 () 6-ı 2~ i 7 1-ı It h.w-ı J h Hl-ı ı i IlhllJ) ')'hlo:i 2 ı-ı 2ı< 1. i -ıı 1~1\10('. <) 'h 10(' 2 i -ıı ı I US i 'J 'h 10 7 js o ıııi'i t) 'h ııı N 2:';':;7 ':--u Acrob S ı )() rlu mc/ofil ı ı-ı ıx 2 1.-ı 2 ı ı -ıı ık )7 2 ı-ı 2K Ma~a l..ıı r 2 1-ı 2 1)/ i n MS ı ı. ı -ı 2 2 ı -ı 21'1 i : ılıl o -ı Kılll~ on () rııdlc nııııı ııııroo r gaı ıı / ıu :ı s;ı~ ılanuıı! dagılıım Mıl..roorgaıııııııa Toplam Kolıfonu ı::: co lı Slafil ol.. ol.. ~;ı\ ı s ı /!! r _. lgiıc 666 i (h IO I '')'hi0 1 i Ih 102..) 'h ıı ı:! 2 11 II 2 n 1~ i (h 10 1.) 'h 10' 7 -ı Cı (i. 7 -ı Cı (ı( (ı M i ih ıo-ı ) 'h ı o-ı i 1. 1 I 1' lcı Cı(ı :i1 11 i 0 10).') 'h 10 -' (ı /ı( 20 O i IhIO Cı. ) 'h 10(' 21> (.Iı i Ih I0 7 hw 7 LLL \i Aerob Spo rlıı mc/ofi!. ı Ll -1 2 I. 11 LO O i i.1: Ma~a'l..lIr 20 () 666 ( -ıtl il 2((ı6 (ı (( ı

4 II {' 1 h ~ /).. r~ IIJ'J1S(I-Ji- 1-5 T;ıI'II~llIa.t.' SOIlIlI; K: ı ~ n : ıkl : ı r Iıı c clcneıı kırınııı b ılx' r. kanıbıber \ e kllıı )O Il örneklenne aıı aııah /. s Ollııçl~ırı Tablo 1.23 \'e -l'de \crıjını~llr OTl al i lııı~ ll oplam ; ıc rob ko l o ııı sayı s ı kırliiil i bıber. knr;ıbıl>cr \'e kımyonda slrasl) I;1 i 7.\ I0 7 /gr. I hlo 7 /gr c i 7x IO('/gr. 1\.01 i fo rııı I.5xıo-l/~ r. i hloj/gr vc l<hlo.1/gk. E c olı i (hi0 4 /gr. i O.\J01/gr \ e S h loi/gr. Slalilokok 1 0.\ ıo S/g r. i :h: ıo-l/ı;r \ e i 6.\ i O-l/gr. aerob sporlu mewfil i ) \10 7 /gr. i ()'1ıı7/gr \c \Io G /gr \e ın.ı~.ı - kuf sa~ı s ı 1-I\IO-I/gr. ı l\lo'/gr 'c 'JhlO 1 /gr oı.ı rk bıılıııı ııııı ş ıur A ııa erob spo rlıı lile/.ofiller ~öııu ııd c ıı kır ıııı/ı bıber ö rn c kl c nnııı 1:\ 1:II1CSI. kmabıbcr örnek l e rımil ı i l:ılle~1 \ 'c kım. o l! ömekletllil1i 14 ıanes ı PO/.Lııf SOIllIÇ \ crtnışlır (T: ıbl o I) niılıaraı çeş ıılerı ara s ında ıçe rdıklerı nııkroorg aııı / ıııalıı:ll.ır;1 görc o ıı e mlı fa rl-.llll U ır go nılııı e ıııı ş ıır O nabıııı d eğe rl er dıl-.bıe alıııdı ğ ıııd.ı ıoplam acrob koiolıı \e aerob meıofiller \oıııııı(\eıı kıııı.roıı o nı e ~l erıl1l 11 ~lrılll /1 bıbe r \ c ~ar;ı bıber orı ı ekkrı ııd eı ı d:ılıa '1I ınıl...roorg:ııı ı / ııı:ı ı çe rdı g ı. kolıfonıı gr ubıı ılıll...roorg.~ııılıllla. [ co lı. s l:ırilo~o ~ \e Ilm -k ıı!' bakııııındaıı k rabıocr örne klerıııııı dıger krııı(kıı dı1la ÔII 1111~roorga lıı lı ll:ı ıçerdığı gon ılmcı.. Il'dır Aıı:ı.:rob spo rlıı ııı e/()ri ller \()Ilııııden rxv ııır or IICt.. ; ıd ı::dı e n ;ıı ~ırıııı/ı bıberkrde ÇI ~llll ş ıı r (Tablo i) 13; 11ı;lr;ıI!;lrd;ı1...1 li1;ık ~ lılı lılıı ıopbııı :ıerob b:ı~ıcf'l. E co lı \ ı:: lııaıa l-.lir sa~lsı lılll s lra s l~1a ı o -l /gr. ıllıg r W 2 /gr o lıııa sı ge rc l-.ll ğı bılelınlııııştır t i i i Bu krıı er l er dı~t..:ılc :ılıııdı ~ ıııd :ı 101'1:1111 aerob ba~ ı erı s:ı~ isi b: I~llIlIııdalı ~ll'ilii/l bıber ~:ır;ıbılx'r \c [..~~11\011 orııc~krııı ııı s lr:ı -~I~I:ı ı') r~. 100 ıe '\(ı (ı.~'ı bıldınlcıı (kgerkıılı 1I/. l'rlııd.:d lı i: ~ oll \e ııı;ı~;ı kıır!>:llisi baklllllltd:ııı rı Li ii i lıılı... r (1Illc I-.I l'tliliil sjrasl~la...ıi1i( H' 7<) '):-;'1. t...ırabıbcı omcl-.lenıı ıı ı.. 7X i('sı Il' 1~ 711' H' ~lili.ioii orıll'kknlılll de ( ' 12\1 ıc n 2\1 bıldırıkil d ef:l'rknıı!l /cn ııd edır 13l1 ldıı ğlıiiiul dei:erkr Sclı\ı:ıb ' ııı (LX) bıldırdı!;.ı degerlerdeıı 11I~~l'~ ıkr~cr (»). ('ı\:ııı ((ı). f;:ı r:ıp ııı ;ır (I ' ) \e O/cr (1]'111 bıldırdığı dcj!crl.;rk Ix: ıı /c rlı~ gös ı cnııc[..ıcdır Tarafııııı/daıı lılllllll:1i1 dc~crkr fckllışcil'11l t21l1 lııld ır dıgı (kge ı krk Ill.'lIA'rlıl-. gos ı erıııel-.le bırlı~ıe. lopll111 ;ıerob ~(lloı\ı :ııı:ıcrob!ıporl u 1I\c/oiill.;r ılıl-. ~cı I:ll...ıııı~llr :---ıojlut; ol;ır; ı~ \.JII d1 Idkeıııııl' Sıııııılaıı b:llı:ır;ll- 1;llili 1I11~1'lllll\olo.l'~ ~ılııkııııııı 1\1 Olııı:ıdıgı. lı:lli--. ~:ıglıgı :h.. I~llıd:ılI (1 II ı' 11LII bıı rı~~ ol ıı ş ııınjıı.l!ıı ~:ııı:ı ııl lı ; I \ I ıni 11Lı~llr SOl ~(IIIlI~1I balı: ır i ıı!:ırııı Çı!! ol;ır:ı~ ıe I:ı/c U ı.'l' ~ ııı~ cıılcııbır ço~ besıli ll1addc~lm:: dı gı Lı dıkk:llc alıııdığıııd:ı bıı b:ılı:ır:ıii: I1'111 ııııkrobı ıoloıık ı..:.ılııelcrı 111 il ~ıı~s([ıılmesı IÇIll ıedbırlerııı :ılııı iii:i~i.t:.e re~ıııc kı.: dır I.Akgül A.( 1993): Baharaı 1I1lıııı1 ıc [dııulnıısı Uıı.la i dllulujlsl IknıcEı Ym Nu 15 Ankara 2. Amcri(:ın Pubilc I-I c: ılıh AssOl' i:ııiun (1966): Rc((ıııııncııdcd Mcıhod lor ıh e Mı erolııolog ı enl EXnIl1llıa ll ljn 01 Foods 2'<1 cd AnıL'ncan Pııhlı~' ı lalth Associm loli Ne\\ Yor\-. 3. Anıeric:ın Publi( liı': llth Associ:ııiun (1980); Slıındarl Mcth(lı.l~ lor ıhc E'I.;ı]nmallO n of Wnıcr ilnd W:ı~tcwater 15 11o... d Amcnenll Publil; i kiıith ASSUCHlIIIlll Int Washıngıllıl D C.U) :t~uğ lu. F. (19H2): Ciıdahııı.!ı K ııll :J1lIIHlI lli.lll Bahilraıların M ıl. nıorg.il\\/m:ılar Il/... rınc E ıkılc rı \'c Koıılaııııııas\un l! ıkı [{oll... rı (;IU;I 7 ( 1 ;11. )1).2-1 S. nerkı'r A. (19H9-199\J); 13urs:1 Ilölgcsımk PIHısad S;.ılı!an i... Sııelik Iııınlalhmıderıııdc Kullanıinn Ilahaıaılnııı Mıl...rot'l\oluıık Kalıtdw U U. Vcı hık Dcrg. ~-91..() (.('han E.. E/'giiıı. Ö.( 199J): Isıanbul Bü!gcsı i taı \'ıııs;ıi (;ıtln lkııııdcrılııl1 Ilaıııınnddc Ka ıkı M;ıddcsı \c ~oıı UninıCnndc Mıkroimolup\-. Kalııc Y Y tl Vcl Fa \.. 1)crg -1(1 2)21; ('lIll ıı lr~. M.J.. lii ~kl'y I\I.W. (1993): nıc ı ııcı:l u ı :->PH:CS :ıml Maııg<ıncsc ıııı Mc:!1 SI:ıı1cr Cıııturc Atlll'll\ Mc.ı Sı.:ı. ~ 1. ) 1_11)1) H.( AI.) N. (1'Jıl3): j)ui11;ııılaıınll~ l lııı kknoluıısı Baıı Kıım;ı1 1 \c \)ıgıııılqııık Nııdıkknııııı I l ıcımı.lc Uıı Aı;ı ~ ıın\ı;ı Vı:l i kk Iknı Ikrg iı i ı 7(I-s:i 'J.En u} kııu. A. (191:17 ): Ilall. SUğlıgı. ~ ' cl1c Slğll~ı ıc (iı!a Maddeleıı 1\-1c\'/Uill1 Fıııı M1Iıhaı~ı Aıık.ını lu. H:ıl'ri g: ır l W.F. : ıııd 1\1 (' Cmtl' 1\1E. (1976): i :l11\lr;lll1i\ Mcıhods LLL hxli.l aııu i )ın Mıcmlıııılog\ Aadcııııı: I'rcs LUııd1ıı1 ı ı. 1( 1\1SF ( ı n ~ ): MıcnıOlg;lıılsıııs III h)(\(ls.! 1I111\cl~ll\ oı' lı'nıuııı I'css ('aıtal:ı 12. inal. T. YUl'ı~ni A.. AIJ1\nll-n i. (1'J72): Kıııkı il' 1 1 1\1.lll1Iıllclı ItıkllllllllLııı la~ıdıklaıı (lılı.!!'ı 13nl1\tl\.I V.:ı I\ı;ı~ı ill~1 r>cr~ i ı(24 25).77!iS 13. );ı~. J J1. ( ): MIlI.bıı h\i.xi Mll:ıohlll l of!1 Rı.!lI1lhlld 111.\i.ık ('orııurdı ı mı t (lııı.li)!1 14. K: ı l': II III\:lr. 1\1.. Tıın~ d. G.{1')IUı) I'an:kcııdc S;IIII:111 1I.ıiI 101 I l ;ıh.ır:ıılrııı l\1ıkn1bl\lll U ıık Kalııdcıı i l i Mıılı Ikıg 411)27-1( 1:'. I\I : ır\tı. E.II. ( 1'.)7R): ~1l\ld;ııl Mdhı)<b lür ıhı.! i \;ml\llllllll1 ııl I);ıın I'rxlıl(ls A ıııı:n.. ;m Pıılılıı: i kalılı i\ s ';'\i.ı:ılııııı ll1l: \Vashm g ıul1 [) (' 1('. 1\l ııılil\'r B.. ÖI.I:ı~tnın. i. ŞanT ı-:. Akku). \1 ı-: I'l'tl. s. il' h:a ~:ı. 11. II'.)S(.)!lııııı/c ILıdlib\\'I1hl I I ;ılıiıi]; SlerılııaS\('I111 i liatllm;ı I ~ıııl:ınmn Kar;ıhllIC1 il' K.ınlll/ıhıbı.:rılı Mıkıuhı'':! IlmI! 1 1..Iıı:ıı Yı ~ h' [)UI lhd Nıldıklcnnc iibl AL I Vl'1 lak Dcr!! i ı ) 11 > 1-11> 17. Öf. ı I' i.. Ö/. :ılpe. ( 1')(')1:)'.. ;1\ SlllIIII! K.aık ı M!dcsı ()Iı;ı~ Kııll:ulll1ı l t ıhaıaiııı!!;iı--'k' II\ l l!( ' llk Nııdı~kı\ I ' /cımdc Atd~llnıl;l l ;!I i\ i ı Vd Ikr!! I ı' i i ) 11 _ ı ~ i ı-l. SL'1I1\ : ıh A. I-I I-b qwq :ıı ı A 1). ~\i: i 1'111'11\ rıılı.-r. A. Lıııil'r J. ı\i Wı' III/. IlA l)ur : trı ;\. 1'. B:ırıı;ml A.J : ırıd i ~i'; lll. R.ll. (I ') ı-l2 ) : tı.l krı\!'u! \::Ii.:ıI (. I ıı. i l l\> LLL -ıııı:

5 SpH.: ~ S.ınd i krb~ ııı Ikıııl Maıı..~b J I - ııl'lroll Mıer..'.( ( q h27..(ı (I 19. SIll'(k M.L ( 19X ): Compeııdııım ııl Methods fm ı lıe Mıaohıologıe;11 Exaııııııatıoıı of hx.il!s Aıııen..::ııı Pubh! kaltlı ASSOCI1lI1011 Washıııgtoıı i) C ı u. Tekin şe n O.c. Sa l'lgül. C. ( 19K2): Hı/ı g YOfesıııde!liı..:IIJlle SLıııulalı Bul! ()gılılı1ılııl ~ Ilahmııııı Mıı..nılmc!I ]orasl ı il Ve! Faı.. lkrg 7 ( ').. ltı 2 ı l. l \ nıi /A. (199 1: (icııc! Mıı..ro hı\olo]ı IJ \ g lılalıı.! leı..1i1ı..kn ~i!jiıı.. MıııhaLllıı.. lıd ~II \ııı..aril n. T.o.Ki.B. ( 19K3): Uıdı MadJdel1 MIIllelı..: I'e Aııalı/ Yoııh:ııılen Kıtahı Y;ıı No!.:' II--ı<';ıı...: / 1ı..IıI;11 MtlJıırlıı~ıllla~IIıı..:Iı. Aııı..ara

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2001 Yıl:7 Sayı:2 Üyelerimizin Yayın Özetleri Üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında ya yın lan mış ma ka le özet le ri ni ve bil

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980) 1 ELEKTROMANY Elektromanyetik, bir ka ak a a ıla ğiş elektrik ve manyetik ala şi l ri i l ş r ğ l k r ağ ik al alara karşı ri r iği ki l l r k ri il k liği hakkı a bil i i ilir (Ş kil 1) a ağı a a veya

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı