HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No dli Yazışmalar 40 2 Temel Hukuk Terminolojisi 40 7 Temel Sekreterlik Sekreterler İçin Tıbbi Terminoloji Sekreterler İçin Tıbbi Dokümantasyon u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 OC e Resmi yazışmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. şağıdakilerden hangisi resmi yazışmalarda kullanılabilecek malzemelerden biri değildir? ) Resmi bilgi ) Resmi belge C) Resim D) Elektronik belge E) Yazı ) Kağıtla yapılan resmi yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. ) Resmi yazışmalar, en azından bir tarafında, bir kamu kurum ya da kuruluşunun bulunduğu yazı, belge ve bilgilerdir. C) Resmi yazışmalar kağıt kullanılarak ya da elektronik ortamda yapılır. D) Resmi yazışmalar yalnızca resmi kurye aracılığıyla gönderilir; faks ile resmi yazı gönderilemez. E) Resmi yazışma kuralları, akanlar Kurulu'nun çıkardığı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik'le düzenlenir Resmi yazışmalarda kullanılan 4 kağıdının tam boyutu aşağıdakilerden hangisidir? ) 210 x 297 mm ) 210 x 250 mm C) 200 x 310 mm D) 187 x 297 mm E) 148 x 210 mm Resmi yazılardaki imza bölümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 6. Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. ) Yazıyı imzalayanın adı ilk harfi dışında küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. ) İmza, yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı altında bırakılan boşluğa atılır. C) Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satırda yer alır. D) Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalayabilir. E) Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda, üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda, ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda ise üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere, yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. şağıdakilerden hangisi Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri'nde kullanılan defterlerden biri değildir? şağıdakilerden hangisi adli defterlerin tutulması sırasında uyulması gereken hususlardan birideğildir? ) Her sayfanın sol tarafına genişçe açıklama sütunu bırakılması ) Defterlerin mavi ve siyah mürekkeple tutulması C) Defterlerde, kurşunkalem, boyalı kalem, tükenmez kalemkullanılmaması D) Her sayfanın daire mührü ile mühürlenmesi E) Defter sayfalarının düzgün ve birbirini takip eden numaralamaya tabi tutulması I. Tarih II. Dilekçe sahibinin iş veya ikametgâh adresi III. Dilekçe sahibinin telefon numarası IV. Dilekçe sahibinin e-posta adresi Yukarıdakilerden hangileri dilekçede yer alması gerekenzorunlu unsurlardandır? ) Zimmet defteri ) Kitaplık defteri C) Temyiz defteri D) Değişik işler ve istinabe defteri E) Duruşma günleri defteri ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive IV D) II ve IV E) I, II ve III 2

3 2010 OC e Dava dilekçeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Dava dilekçeleri, yargısal bir karara gerek duyulduğunda, bu yargısal karara ulaşabilmek için ilgili yargısal makamlara başvurmakta kullanılan dilekçelerdir. ) Davacının davalıya açacağı dava, dava dilekçesinin kaleme kaydı ile başlar. C) Davacı, dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaları daha sonradan istediği gibi değiştirebilir ve genişletebilir. D) Çekişmesiz yargılamalar dava dilekçesi aracılığıyla açılır. E) Çekişmeli davalar dava dilekçesi aracılığıyla açılır. 13. I. Dilekçe hakkından sadece T.C vatandaşları yararlanabilir. Yabancılar hiçbir şekilde dilekçe hakkından yararlanamazlar, yararlansalar bile verdikleri dilekçeler geçersiz sayılır. II. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarakbildirilir. III. Dilekçe hakkının kullanılma biçimi Kanun'la düzenlenir. Dilekçeyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 10. şağıdaki davalardan hangisi ğır Ceza Mahkemesi'nde görülmez? ) İki yıla kadar ( iki yıl dahil) hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili davalar ) İrtikap davaları C) Hileli iflas davaları D) Yağma davaları E) Nitelikli dolandırıcılık davaları aşbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak davalardaki görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? ) İş Mahkemesi ) İcra Mahkemesi C) Danıştay D) ölge İdare Mahkemesi E) Ticaret Mahkemesi Ceza yargılamasında, mahkemelerin hangi ağırlıktaki suçları yargılama yetkisine sahip olduğunu belirleyen yetkiye ne ad verilir? ) Görev yönünden yetki ) Kişi yönünden yetki C) Madde yönünden yetki D) Yer yönünden yetki E) Milli yönden yetki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 195. maddesine göre, hukuk davalarında cevap süresi kaç gündür? ) 10 ) 20 C) 30 D) 45 E) 60 Ceza yargılamasında tutulan duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tutanakta 4 ve 5 boyutunda kağıt kullanılır. ) Tutanak, mahkemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir. C) ilgisayar veya daktilo ile yazılması mümkün olmayan hallerde tutanak el yazısı ile yazılabilir. D) Tutanak kağıdının arka tarafı tamamen boş bırakılır. E) Tutanağın üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 1.5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı düzenlenir.

4 2010 OC e Ceza yargılamasında tutulan duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa duruşma tutanağı sadece zabıt kâtibince imzalanır. ) Duruşma tutanağının başlığında oturum tarihleri belirtilir. C) Duruşma tutanağı, mahkeme başkanı veya hâkimile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. D) Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar duruşma tutanağının içeriğinde yer alır. E) Duruşma tutanağının başlığında duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı belirtilir. 17. Tensip zaptıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tensip zaptı, dava dilekçesi ilgili mahkemenin kalemine kaydedildikten sonra, mahkemenin dilekçeye ilişkin yaptığı ilk işlem, deyimyerindeyse bir tür ilk karardır. ) Tensip zaptında, dava dilekçesinin esas defterine kaydının yapıldığı belirtildikten sonra, dilekçe ile ilgili olarak derhal yapılması gereken hususlara ilişkin kararlar tutanağa geçirilir. C) Tensip zaptı, bir duruşma tutanağı olmanın ötesinde, bir tür ara karar özelliği de göstermektedir. D) Duruşmanın yapıldığı tarih ile duruşmaya kimlerin katıldığı tensip zaptında belirtilir. E) Tensip zaptı, dosya üzerinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Hukuk yargılamasında tutulan duruşma tutanağının temiz ve okunaklı yazılmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur? ) Tutanak yazıcısı ) Hâkim C) Mübaşir D) Davalı E) Davacı şağıdakilerden hangisi hukuk yargılamasında tutulan duruşma tutanağında yer alması gereken unsurlardan biri değildir? ) Mahkemenin ve hâkimlerin isimleri ) Sanığın özgeçmişi C) İddia ve savunmanın özetleri D) Tanıkların ve bilirkişilerin ifadeleri E) Soruşturma ve yargılamanın yapıldığı yer şağıdakilerden hangisi idari yargılamada verilen kararlarda bulunması gereken unsurlardan biri değildir? ) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hâkiminin adları, soyadları, imzaları ve varsa karşı oyları ) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği C) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri D) Danıştay'da görülen davalarda tetkik hâkiminin ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri E) Sayıştay üyelerinin ad ve soyadları ile düşünceleri Memur ve müstahdemler için alınan bir haciz kararı ile ilgili olarak, borçlunun ücretini aldığı kuruma yazılan müzekkerede aşağıdaki unsurlardan hangisinin yer alması zorunlu değildir? ) orçlunun adı ve soyadı ) lacaklının adı ve soyadı C) lacaklının işyeri adresi D) Ücretin ne kadarının haczedileceği E) orç miktarı 22. I tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme II tarihli Hukuki ve Ticari Konularda dli ve Gayriadli elgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme III tarihli Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkındaki Sözleşme 23. Yukarıdakilerden hangileri uluslararası adli yardımın dayandığı hukuki kaynaklardandır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III İlk müzekkereyi yollayan yargısal makamın, müzekkerenin gereğinin yapılmadığına ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmadan evvel müzekkereyi alan ilgili kurum ya da kuruluşa kaç kez tekit yazısı yazması gerekir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5 2010 OC e "Hukuki Konularda Uluslararası dli Yardım Taleplerine Uygulanacak Esaslar Hakkındaki Genelge" aşağıdaki bakanlıklardan hangisi tarafından çıkarılmıştır? ) İçişleri akanlığı'nca ) Dışişleri akanlığı'nca C) dalet akanlığı'nca D) Maliye akanlığı'nca E) Milli Eğitim akanlığı'nca 25. I. Dinlenecek tanıkların özgeçmişleri II. Dinlenecek tanıkların adları, soyadları ve adresleri III. Kısaca davanın konusu IV. Dinlenecek tanıklara sorulacaksorular V. Davalının özgeçmişi Yukarıdakilerden hangileri yabancı ülke yetkili makamlarına gönderilecek olan istinabe talep yazısında bulunması gereken unsurlardandır? ) I, II ve III ) II, III ve IV C) III, IV ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V Poliçeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Keşide yeri gösterilmeyen poliçe, keşidecinin soyadı yanında gösterilen yerde keşide edilmiş sayılır. ) Vadesi gösterilmeyen poliçe, görüldüğünde ödenecek vadeli sayılır. C) Poliçede ayrıca belirtilmemişse, muhatabın soyadı yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır. D) Poliçe vadesiz işlemlerde kullanılır, vadeli işlemlerde poliçe kullanılamaz. E) Poliçede, keşideci ve muhatap arasındaki ilişkiye karşılık ilişkisi denir. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenir. ) Çek, damga vergisine tabidir. C) Çekin muhatap lehine ciro edilmesi makbuz hükmündedir. D) Çek, ekonomik işlev açısından ödeme aracıdır. E) Çekte muhatap, bir banka veya banka sayılan bir kurumdur onoyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ono bir ödeme vaadidir. ) onoda cümle, ödeyiniz şeklinde biter. C) ono kambiyo senedidir. D) ono kanunen emre yazılıdır. E) ono vadeli işlemlerde kullanılır. Çek, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse kaç ay içinde muhataba ibraz edilmesigerekir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 6 Kıymetli evrakların özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kıymetli evrak bir borç senedidir. ) Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır. C) Kıymetli evrak ağırlaştırılmış şekil şartlarına bağlıdır. D) Kıymetli evrakın içerdiği hak, ekonomik bir değertaşır. E) Kıymetli evrakın içerdiği hak devredilemez. İcra ve İflas Hukuku'nda borçlu, borçlu olmadığı iddiasıyla aşağıdaki mercilerden hangisine itirazda bulunabilir? ) İcra Mahkemesi'ne ) nayasa Mahkemesi'ne C) Sulh Hukuk Mahkemesi'ne D) İcra Dairesi'ne E) sliye Hukuk Mahkemesi'ne orçlu sayısı beş olan bir takipte, ödeme emri kaç nüsha halinde düzenlenmelidir? ) 9 ) 8 C) 7 D) 6 E) 5 İcra ve İflas Hukuku'nda, alacaklı ve borçlu haciz tutanağını inceleme ve varsa itirazlarını bildirme hakkına sahip olduklarından, eğer haciz esnasında hazır bulunamamışlarsa, tutanağı incelemek üzere, İcra Dairesi'ne davet edilirler, bu davete ilişkin evraka ne ad verilir? ) İnceleme tutanağı ) 103 bildirimi C) 103 davetiyesi D) Haciz tutanağı E) Tebligat

6 2010 OC e şağıdaki bilgilerden hangisi haciz tutanağında yer almaz? ) lacaklının ve varsa vekilinin veya temsilcisinin ad ve soyadı ) lacağın miktarı C) Haczin hangi gün, saatte, nerede ve kimin huzurunda yapıldığı D) Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler E) İcra Mahkemesi aşkanı'nın imzası Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılacak takipteki ödeme emrini aşağıdakilerden hangisi imzalar? ) İcra Mahkemesi aşkanı ) İcra Müdürü C) Zabıt Kâtibi D) lacaklının vukatı E) lacaklı ciz vesikasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Haczedilen mallar borcu karşılayamazsa aciz vesikası düzenlenir ve düzenlenen bu belge alacaklıya verilir. ) ciz vesikasının bir nüshası her il merkezinde dalet akanlığı'nca tespit edilen İcra Dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu İcra Dairesi'ne gönderilir. C) ciz vesikası İcra Müdürü tarafından düzenlenir. D) lacaklı, aciz vesikasındaki tutar için faiz talep edebilir. E) ciz vesikası hiçbir harç ve vergiye tabi değildir şağıdakilerden hangisi kiraya verenin borçlarından biridir? ) Kira konusu olan şeyi özenle kullanmak ) Kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiralanan şeyi geri vermek C) Kararlaştırılan kira bedelini ödemek D) partman kiralarında, bina içinde komşuluk gereklerine uymak E) Kira sözleşmesinin konusunu oluşturan şeyi, kira süresi boyunca sözleşmenin amacına uygun olarak kullanılmaya elverişli bir şekilde bulundurmak Hizmet sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hizmet sözleşmesi, işçinin belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi, işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi yüklendiği sözleşmelerdir. ) Hizmet sözleşmesinin konusunu, insan emeği oluşturur. C) Hizmet sözleşmesinin düzenlenmesinde herhangi bir şekil şartı aranmamıştır. D) Hizmet sözleşmesiyle ilgili düzenlemelere sadece orçlar Kanunu'nda yer verilmiştir. E) Hizmet sözleşmesi, sözleşmenin her iki tarafına da borç yükleyen sözleşmelerdendir. ir derneğin kurulabilmesi için en az kaç gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekir? ) 2 ) 3 C) 5 D) 7 E) Sözleşmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşme, yetkili taraflar arasında, bir şeyi yapmak veya yapmamak için isteyerek bir vaatte bulunmaktır. ) Sözleşme, herhangi birini, diğer tarafı satın almaya davet etmiş ve henüz herhangi bir şey elde etmemiş olsa bile, sorumluluk altına sokabilir. C) ir vaadin sözleşme olarak nitelendirilmesi için taraflar veya katılanlar arasında değer ifade eden bir şeyin değişimi veya ortaya konulması gerekir. D) Sözleşme sadece yazılı olarak yapılabilir, sözlü olarak yapılan sözleşmelerdeki vaatler bağlayıcı değildir. E) Sözleşme hukuka aykırı olmayan bir vaadi içermelidir. 6

7 2010 OC e Yönetmenlikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kanunların ve tüzüklerin uygulanmalarını sağlamak üzere çıkarılırlar. ) Çıkarılmadan önce, Danıştay incelemesinden geçirilmeleri gerekir. C) aşbakanlık yönetmelik çıkarabilir. D) akanlıklar yönetmelik çıkarabilir. E) Kamu tüzel kişilikleri yönetmelik çıkarabilir. 'Sözleşme teklifinizi kabul ediyorum' tümcesinde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi gerçekleşir? ) Eylemsel işlevi ) ildirsel işlevi C) Törensel işlevi D) elirtme işlevi E) Yaptırma işlevi aro başkanının isteği veya ilgililerin başvurması üzerine, baro yönetim kurulu, stajın dilekçede gösterilenden başka bir avukat yanında yapılmasına karar verebilir. (vukatlık Kanunu md.22) Yukarıda verilen yasa hükmünde altı çizili ifadelerde ne tür bir düzenleme biçimi kullanılmıştır? ) Örnekleme ) irlikte koşul C) Seçeneklendirme D) Sınırlı sayma E) etimleme şağıdakilerden hangisi en geniş anlamıyla "yaptırımı" tanımlar? 3. 'Kapıyı kapat' tümcesinde dilin hangi işlevi gerçekleşmiştir? ) Törensel işlevi ) ildirisel işlevi C) Yaptırma işlevi D) elirtme işlevi E) Eylemsel işlevi ) elirli bir amaca ulaşmak için izlenen yol ya da metod ) elirli bir amaca varılması için izlenmesi gereken yol terk edildiğinde oluşacak başarısızlık C) elirli bir amaca ulaşmak içi izlenen yolun sonucunda elde edilen başarı D) Toplumsal bir değer yargısının nihai hedefi E) ir hukuk kuralına uyulması halinde hukuk düzenince öngörülen sonuç 4. şağıdakilerden hangisi geçerli hukuk kurallarını topluca ifade etmek için kullanılan terimdir? ) Norm ) Hukuk C) nayasa D) Kural E) Mevzuat 8. Zamana, yere ve topluma göre değişen değer yargılarını gösteren kurallara ne adverilir? ) Finans kuralları ) Görgü kuralları C) Din kuralları D) Hukukkuralları E) hlak kuralları 5. Vesayet organları, vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır. (Türk Medeni Kanunu md. 396) Yukarıda verilen yasa hükmünde altı çizili ifadelerde aşağıdaki düzenleme biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? 9. şağıdakilerden hangisi hukuki yaptırım türü değildir? ) Seçeneklendirme ) etimleme C) irlikte koşul D) Sınırlı sayma E) Örnekleme ) Vergi ) Ceza C) Tazminat D) dli cezalar E) Cebri icra 7

8 2010 OC e şağıdakilerden hangisi idari cezaların özelliklerindenbiridir? ) Yargı mercilerince ve yargı işlemi ile verilebilmesi ) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca, mutlaka kanunla konulması C) Kişi özgürlüğünü bağlayıcı şekilde, örneğin hapis ve benzeri şekilde uygulanamaması D) Kişi özgürlüğünü kısıtlayabilmesi E) Toplumsal düzene aykırı olan ve ceza kanunlarında suç sayılan davranışlara uygulanan idari cezaların, toplum düzeninin korunmasına ve sağlanmasına yönelik olması şağıdakilerden hangisi yaptırım için söylenemez? ) Yaptırım herhangi bir kuralın izlenmesi ile ulaşılacak amacı gösterir. ) Tüm toplumsal denetim sistemleri yaptırımlardan doğar. C) Yaptırım her zaman bir kuralın varlığına bağlıdır. D) Var olan kuralı izlememek ya da uymamak başarısızlığı ve yaptırımı getirir. E) Yaptırım tüm toplumsal denetim sistemleri için geçerli bir kavramdır. şağıdakilerden hangisi yaptırımın temel unsurlarından biri değildir? ) Öngörülebilirlik ) Hareket C) Hukuk kuralı D) Yürütme E) Yasama Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylara ne ad verilir? ) Hukuksal eylem ) Hukuksal işlem C) Sözleşme D) Haksız fiil E) Hukuksal olay şağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetlilerin ancak yasal danışmanlarının olumlu oyuyla yapacağı işlerden biri değildir? ) Kefalet ) Giysi satın alma C) Taşınmaz alım-satımı D) Kıymetli evrak alım-satımı E) ağışlama şağıdaki haklardan hangisi kamu hukukundan doğan haklardan birideğildir? ) Konut dokunulmazlığı ) Özel hayatın gizliliği C) Fikri haklar D) Seçme hakkı E) Sağlık hakkı 18. li satın aldığı bir malı, kendisine teslim etmekten kaçınan satıcıya karşı, malın teslimini sağlamak üzere bir dava açmıştır. li'nin açtığı davanın türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Eda davası ) İnşai dava C) İdari dava D) lacak davası E) Tespit davası 13. şağıdakilerden hangisi kamu kurumlarına bir örnek değildir? ) Devlet üniversiteleri ) Hastaneler C) Devlet Su İşleri (DSİ) D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) E) elediyeler 19. orçlunun borcundan dolayı tüm malvarlığı ile sorumlu olmasına ne ad verilir? ) elirli miktarla sorumluluk ) elirli mallarla sorumluluk C) Sınırlı sorumluluk D) Sınırsız sorumluluk E) Kişi ile sorumluluk 14. Kişinin, kendi kişiliği üzerindeki mutlak hakka ne ad verilir? ) Kişilik hakkı ) Velayet hakkı C) yni hak D) Vesayet hakkı E) Seçme hakkı şağıdakilerden hangisi, konularına göre edim türlerinden biri değildir? ) Olumlu edim ) Maddi edim C) Olumsuz edim D) Kişiseledim E) ni edim

9 2010 OC e şağıdakilerden hangisi tarafların her ikisinin isteği ile yaratılan uygunsuzluk halidir? ) Şaka beyanı ) Hata C) Muvazaa D) Gizli kayıt E) Hile 26. şağıdakilerden hangisi tacir olmanın hükümlerindenbirideğildir? ) asiretli bir iş adamı gibi davranma ) Fatura verme C) Ticari örf ve adetlere tabi olma D) Cezanın indirilmesini isteme E) Ticari defterleri tutma ir kişiyi, diğer kişiye karşı bir edimi yerine getirme yükümlülüğü altına sokan hukuksal bağa ne adverilir? ) nlaşma ) Edim C) Sonuç D) Sorumluluk E) orç ilişkisi Edimin bir defada, tek eylemle yerine getirildiği durumlarda ne tür edimden söz edilir? ) ni edim ) Kişisel edim C) Sürekli edim D) Şahsi edim E) ölünebilen edim şağıdakilerden hangisi ticareti terk eden gerçek kişi tacirin yapması gerekenlerden biridir? ) Durumu alacaklıların bulunduğu yerde ilan etmek ) Durumu kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmek C) Durumu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan etmek D) Durumu alışverişte bulunduğu gerçek kişilere bildirmek E) Durumu alışverişte bulunduğu tüzel kişilere bildirmek şağıdaki durumlardan hangisinde dernekler tacir sayılır? ) macını gerçekleştirmeye yönelik ticari işletmecilik yaptığında ) Kamu yararına çalıştığında C) Üyelerinden biri tüzel kişi olduğunda D) Üyelerinden biri kamu tüzel kişisi olduğunda E) Kazanç sağlamakamacıyla kurulduğunda Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? ) elli mallarla sorumluluk ) Sözleşme dışı sorumluluk C) Sınırsız sorumluluk D) elli miktarla sorumluluk E) Kişi ile sorumluluk şağıdakilerden hangisi tacirdeğildir? ) Yasaklandığı bir mesleği, kendi adına bir ticari işletme işleterek yapan meslek erbabı ) Sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği bir işi, kendi adına ticari işletme işleterek yapan yabancı C) Limited ortaklığın ortakları D) Ticaretle uğraşması yasak olan, fakat kendi adına ticari işletmesi bulunan memur E) Ruhsat almaksızın sinema işleten kişi Olağanüstü işlemler söz konusu olduğunda, adi ortaklıkta ne şekilde karar alınır? ) Temsil yetkisi almış olan ortak, tek başına karar alır. ) ütün ortakların oybirliği ile karar alır. C) En büyük pay sahibi ortak, tek başına karar alır. D) ütün ortakların oyçokluğu ile karar alınır. E) Yönetici ortak, tek başına karar alınır. şağıdakilerden hangisi kolektif ortaklığın irade dışı sona erme nedenlerinden biridir? ) Ortakların alacağı karar ) Ortağın kişisel alacaklısının, ortaklığın feshini istemesi C) elirsiz süreli ortaklıklarda, ortaklardan birinin ortaklığın feshini istemesi D) Tescil ve ilan merasimindeki eksiklikler E) Ortaklığın iflası

10 2010 OC e akanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) akanlar, Türkiye üyük Millet Meclisi üyesi olabilir. ) akanlar, aşbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir. C) aşbakan, Cumhurbaşkanınca TMM üyeleri arasından atanır. D) akanlar Kurulu, yargı üzerinde denetim yetkisine sahiptir. E) aşbakan ve bakanlardan oluşur. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'nın temel ilkelerinden birideğildir? ) tatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi ) Serbest piyasa ilkesi C) Hukuk devleti ilkesi D) Sosyal devlet ilkesi E) Laik devlet ilkesi şağıdakilerden hangisi merkezi yönetim içinde yer alır? ) Muhtarlıklar ) Kamu iktisadi teşebbüsleri C) elediyeler D) akanlıklar E) Üniversiteler Devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarını içeren hukuk dalına ne ad verilir? ) Devletler genel hukuku ) İdare hukuku C) nayasa hukuku D) Devletler özel hukuku E) Ceza genel hukuku şağıdakilerden hangisi "yetki genişliği ilkesi"ni tanımlar? ) Merkezi idarenin, taşra teşkilatındaki amirlere belli konularda merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme yetkisi vermesi ) Kamusal yetkilerin sınırsız bir şekilde uygulanabilmesi C) Yerel yönetimlerin merkez adına her türlü kararı alabilme yetkisi D) Modern ve merkeziyetçi devletin yetkilerinin genişlemesi gerektiğini savunan görüş E) Durum gerektirdiğinde, kamu görevlisinin kanunun verdiği yetkiyi aşabilmesi şağıdakilerden hangisi, adli yargıda görevli uzmanlık mahkemelerinden biridir? ) sliye hukuk mahkemesi ) sliye ceza mahkemesi C) Trafik mahkemesi D) İcra mahkemesi E) Sulh hukuk mahkemesi ölge idare mahkemelerikaç kişiden oluşur? ) ir başkan ve bir üye ) ir başkan ve iki üye C) ir başkan ve üç üye D) İki başkan ve bir üye E) İki başkan ve iki üye Ceza davasında kendisine karşı dava açılan kimseye ne ad verilir? ) Sanık ) Davacı C) sli müdahil D) Savcı E) Mağdur Soyut norm denetimi kapsamında, anayasa mahkemesinde dava açma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmemiştir? ) TMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki milletvekilleri ) İktidar partisi meclis grubu C) na muhalefet partisi meclis grubu D) Cumhurbaşkanı E) TMM başkanı şağıdakilerden hangisi ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlardan biri değildir? ) Yağma ) Hileli iflas C) yni hak uyuşmazlıkları D) Resmi belgede sahtecilik E) Nitelikli dolandırıcılık

11 2010 OC e şağıdakilerden hangisi hukuk sekreterlerinin görevlerinden birideğildir? ) Dosyalama yapmak ) Yürürlükteki kanunları, kanunlarda olan değişiklikleri izlemek C) Yöneticiye bağlı diğer elemanlara çalışma kurallarını açıklamak D) dli işlere özgü mahkeme celbi, savunma dilekçesi gibi özelliği olan yazışmaları yapmak E) rşiv işlerini yürütmek 6. şağıdakilerden hangisi çağdaş sekreterlik anlayışına uygun değildir? ) Sekreterlik zamanla öğrenilen bir iştir. ) Sekreterlik yükseköğrenim gerektiren bir meslektir. C) Sekreter bir ya da iki yabancı dili konuşabilmelidir. D) Sekreter yazıları şekil ve içerik açısından düzenleyebilir. E) Sekreter sıfır hata ile çalışmalıdır. 2. Daktiloyu kim bulmuştur? 7. şağıdakilerden hangisi seyahat dosyasında yer alacak malzemelerden biri değildir? ) Christopher Sholes ) Cicero C) Marcus Tiro D) Emile Duploye E) Robert Gregg ) Seyahat programı ) Harita C) Vesikalık fotoğraf D) Pasaport ve vize E) Sağlık belgeleri 3. elirli düzeyde beceri, teknik bilgi, eğitim ve diploma gerektiren, statü, prestij ve gelir getiren uğraşı alanına genel olarak ne ad verilir? ) Çalışma ) Meslek C) Memuriyet D) Uğraş E) Görev 8. I. ilgi toplamak II. ilgileri işlemek III. ilgileri ilgili kişilere iletmek Yukarıdakilerden hangileri büronun temel işlevlerindendir? ) Yalnız I ) Yalnız III C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 4. Sekreterlik mesleğiyle ilgili araç-gerecin tanıtıldığı ve kullanımının öğretildiği eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? ) Davranış düzeyi ) Mesleki bilgiler düzeyi C) Teknik bilgiler düzeyi D) eceri kazandırma düzeyi E) Kültürel düzey 9. ugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin kararlaştırılmasına ne ad verilir? ) celecilik ) Planlama C) Sabırsızlık D) Yaratıcılık E) Girişimcilik ruhu 5. Türkiye'de sekreterlik eğitimi hangi yıldan itibaren üniversitelerin bünyesine alınmıştır? 10. Saatle ölçülebilen zamana ne ad verilir? ) 1956 ) 1970 C) 1975 D) 1978 E) 1982 ) Sanal zaman ) iyolojik zaman C) Gerçek zaman D) Sübjektif zaman E) Sosyolojik zaman 11

12 2010 OC e şağıdakilerden hangisi zamanı etkili kullanmayı engelleyen faktörlerden biri değildir? ) Uzun telefon görüşmeleri ) Organizasyon eksikliği C) Davetsiz misafirler D) Plan yapmaya zaman ayırma E) Gürültü şağıdakilerden hangisi dosyalama sistemlerinden biri değildir? ) Desimal dosyalama sistemi ) Sıra numaralı dosyalama sistemi C) lfabetik dosyalama sistemi D) Karma dosyalama sistemi E) Rasgele ulaşılabilir dosyalama sistemi şağıdakilerden hangisi yöneticilerin sekreterlerden beklentileri arasında yer almaz? ) Stratejik karar alabilme yeteneğine sahip olma ) Güvenilir olma C) Takımçalışması yapabilme D) Etkin iletişimyeteneğine sahip olma E) Sorumluluk sahibi olma şağıdakilerden hangisi sekreterin sahip olması gereken kişilik özelliklerinden biri değildir? ) Dürüst olmak ) İnatçı olmak C) Soğukkanlı olmak D) lçakgönüllü olmak E) Sadık olmak ir sekretere yöneticisinin yürüttüğü bir proje ile ilgili olarak başka bir yönetici soru soruyorsa nasıl davranması uygun olur? ) Yanıtlamayıp, uygun bir dille yöneticisine sormasını önermelidir. ) Yanıtlamalıdır. C) Yöneticisi ile diğer yönetici samimi ise yanıtlamalıdır. D) Soru soran yöneticiye güveniyorsa yanıtlamalıdır. E) Yanıtlayıp daha sonra bu konuda yöneticisini bilgilendirmelidir Yönetici toplantıdayken telefon bağlama dediği halde sekreter gelen bir telefonu yöneticisine bağlayıp "telefon bağlamamı istememiştiniz ama..." şeklinde bir açıklama yapıyorsa bu durum sekreterin hangi kişilik özelliğiyle ilgilidir? ) Yardımseverolma ) Sabırlı olma C) dil olma D) İnisiyatif kullanabilme E) Soğukkanlı olma elirli bir meslek veya uzmanlık dalının özelleşmiş sözcük haznesini içeren dalına ne ad verilir? ) Gizli dil ) Jargon C) Şifre D) Steno E) Dil şağıdakilerden hangisi problem çözme ile ilgili önerilerden biri değildir? ) Modellerden ve benzetmelerden yararlanmak ) Çözüme ilişkin değişik alternatifler geliştirip, her bir alternatifin olası sonuçlarını birbiri ile karşılaştırmak C) yrıntılara odaklanmak D) Zamanlı ve doğru sorular sormak E) Mevcut alternatiflerden daha iyi bir alternatif olup olmadığını araştırmak 19. I. Herhangi bir olay II. Herhangi bir düşünce III. Herhangi bir duygu IV. Herhangi bir bilgi isteği 20. Yukarıdakilerden hangileri yazının konusu olabilir? ) Ive II ) Ive III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV ir yazar tarafından görsel uyarıcı biçiminde kodlanan anlamın, okuyucunun aklında bir anlam belirtmesini gerçekleştiren etkileşimi anlatan terim aşağıdakilerden hangisidir? ) Okuma ) Deşifre C) Kod açma D) nlama E) Paylaşma

13 2010 OC e ir çalışanın büroda kendi sınırları içinde kalan duvarları tablo, pano, grafik, resim, fotoğraf gibi eşyalarla donatması hangi açıdan önemlidir? ) Zevki yansıtması ) Yönetsel esnekliği yansıtması C) Kişisel alanı yansıtması D) Kişiliği yansıtması E) Ekonomik gücü yansıtması şağıdakilerden hangisi "Zaman ve Mekân" açısından yapılan iletişim sınıflandırmalarından biridir? ) Dikey iletişim ) Görsel iletişim C) Örgütsel iletişim D) Uzaktan iletişim E) Yazılı iletişim şağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir? ) Saplantılı dinleme ) Yüzeysel dinleme C) Tuzak kurucu dinleme D) Görünüşte dinleme E) Koşulsuz dinleme Sözlü anlatım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yazılı anlatım ürünleri kadar kalıcıdır. ) Yazılı anlatıma göre daha kuralsızdır. C) Dil yanlışları göze batmaz. D) Toplumun değişik kesimlerine göre söyleyiş ayrılığı gösterir. E) Sözlü anlatıma jest ve mimikler katkı sağlar. şağıdakilerden hangisi bir sekreterin telefonu etkin kullanamadığının göstergelerinden biri değildir? ) Yanlış anlaşılmalar ) Yüz yüze konuşmayı yeğlemesi C) Karşı tarafı suçlama eğiliminde olması D) ağlantının kesilmesi E) Telefondaki kişiye sinirlenmesi şağıdakilerden hangisi bir sekreterin telefon konuşmalarında kullanması uygun olan bir hitaptır? ) Yine ara şekerim. ) Hoşça kal canım, görüşürüz. C) İyi günler, ysel Hanım. D) Tamamgüzelim, iyi günler. E) abay şağıdaki kalıplardan hangisinin telefon görüşmelerinde söylenmesi uygun değildir? ) Kendisi telefonla görüşüyor ne istemiştiniz? ) Numaranızı alabilir miyim, lütfen. C) İsminizi doğru alabilmem için heceler misiniz, lütfen. D) Kendisi öğleden sonra burada olacak mesaj bırakmak ister misiniz? E) Üzgünüm. Şu an ofiste değil. Döndüğünde sizi aramamızı ister misiniz? şağıdakilerin hangisi telefon görüşmelerindeki sihirli sözcükler arasında yer almaz? ) Hemen aktarıyorum. ) iraz beklerseniz iyi olur. C) Size ben yardımcı olabilirim. D) Teşekkür ederim. E) Rica ederim. 29. I. ranılan gün ve saat II. rayanın adı ve telefon numarası III. ranan kişinin adı Yukarıdakilerden hangileri telefonda mesaj alırken mutlaka kaydedilmesi gereken bilgiler arasındadır? ) Yalnız II ) Ive II C) Ive III D) II ve III E) I, II ve III Türkiye'de devlet protokolünü düzenlenme ve gerektiğinde değiştirme yetkisi ve sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Danışma Kurulu ) akanlar Kurulu C) aşbakan D) Dışişleri akanlığı E) Vali şağıdaki hitaplardan hangisi kesinlikle yanlıştır? ) Rektörey ) Sayın hmet C) Sayın Okumuş D) Sayın Rektörüm E) Sayın Ozan ydın

14 2010 OC e I. Eşler II. Zevkler III. Günlük aktüel olaylar İş arkadaşlarıyla yukarıdaki konulardan hangileri hakkında konuşulması uygundur? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III ynı anda üst ve ast makamlara dağıtılacak yazıların nasıl bitirilmesi uygundur? ) Rica ederim. ) rz ederim. C) Olurlarınıza arz ederim. D) Olurlarınızı rica ederim. E) rz ve rica ederim. şağıdakilerden hangisi sekreterin, yönetici adına ziyaretçilerle ilgilenirken uyması gereken ilkelerden biri değildir? ) Selamlaşma ilkelerine uygun davranmak ) Çay, kahve ikrametmek C) Sohbet etmekten kaçınmak D) Güler yüzle karşılamak E) Rahat etmelerini sağlamak şağıdakilerden hangisi aksesuar olarak nitelendirilmez? ) Şal ) Cüzdan C) Fular D) Etek E) Yüzük şağıdakilerden hangisi görünümü gölgeleyen faktörlerden biri değildir? ) Ütüsüzelbise ) Söküketek C) oyalı ayakkabı D) Çamurlu pantolon paçası E) Kaçık çorap şağıdakilerden hangisi kısa boylu ve kiloluların giymesi gereken giysiler arasında yer almaz? ) Çok dar olmayan giysiler ) Tüylü kumaşlar C) Kısa ceketler D) "V" yakalar E) Koyu renk kıyafetler 35. Protokol kurallarına göre, uçağa en son kim biner? ) Statüsü yüksek olanlar ) ayanlar C) Yaşlılar D) Statüsü düşük olanlar E) Çocuklar 36. Uzun yüzlü kişiler hangi yakayı tercih etmelidir? ) Vyaka ) Yuvarlak yaka C) Sandık yaka D) Kayık yaka E) Dik yaka 37. şağıdakilerden hangisi iş ortamında geçerli giyim ölçütleriarasında yer almaz? ) Uygun renkte giysiler giymek ) edene uygun giysiler giymek C) Yaşa uygun giysiler giymek D) Mevsime uygun giysiler giymek E) Çok sayıda aksesuar kullanmak 14

15 2010 OC e şağıdakilerden hangisi latin alfabesinin sesli harflerinden biri değildir? ) u ) ö C) i D) a E) e 6. şağıdakilerden hangisi "aşırı süt salgısı" anlamına gelmektedir? ) Transpirasyon ) Separasyon C) Transformasyon D) Süperinfeksiyon E) Süperlaktasyon 2. I. ecto- II. end- III. endo- IV. exo- 7. I. Systema nervosum II. Systema respiratorium III. Sytema digestorium IV. Systema urogenitale Yukarıdaki Grekçe öneklerden hangileri "iç, içteki" anlamlarını taşımaktadır? Yukarıdakilerden hangisi soluk alıp vermemizi sağlayan sistemdir? ) Ive II ) Ive III C) Ive IV D) II ve III E) II ve IV ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) III ve IV 3. şağıdakilerden hangisi ksenobiyotiklerin (xenobiotica) tanımıdır? 8. eyindeki nöronların sayısı yaklaşık olarak kaçtır? ) Vücudumuza giren besin ve besin öğeleridir. ) Vücuda giren hayvansal veya bitkisel toksinlerdir. C) Vücuda giren yabancı maddelerdir. D) Vücuda giren venomlardır. E) Vücut dışında kalan yabancı maddelerdir. ) 12 milyon ) 120 milyon C) 12 milyar D) 120 milyar E) 12 trilyon 4. şağıdakilerden hangisi "delidana hastalığının" etkenidir? ) Protozoalar ) Prion C) Spiroketler D) Klamidyalar E) Koklar 9. şağıdakilerden hangisi halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinmektedir? ) nksiyete ) Mani C) lzheimer hastalığı D) Epilepsi E) Parkinson hastalığı 5. şağıdakilerden hangisi endojen kökenli bir patojen olarak kabul edilmektedir? ) Kanser ) Virüs C) Klamidya D) Viroit E) Riketsiya 10. şağıdakilerden hangisi toplardamar kapakçıklarının iltihaplanması ile sonuçlanan hastalıktır? ) Flebit ) ronşit C) Serebrovasküler hastalık D) Damarsertliği E) Farenjit 15

16 2010 OC e şağıdakilerden hangisi sindirim sistemi içinde salgılanan enzimlerden değildir? ) Tripsin ) Pepsin C) milaz D) Lipaz E) ilirubin 17. Günün herhangi bir saatinde alınan idrar örneğine ne ad verilir? ) Gündüz idrarı ) 24 saatlik idrar C) nlık idrar D) Toplama idrar E) Gece idrarı 12. şağıdakilerden hangisi pineal bez hormonudur? ) Vazopresin ) Melatonin C) Glükagon D) Testosteron E) Somatostatin 18. Çoğunlukla viral hepatite bağlı karaciğer hücre hasarında aşağıdaki enzimlerden hangisi kana geçer? ) lkalen fosfataz ) Lipoprotein lipaz C) 5' nükleotidaz D) Gliserokinaz E) Transaminaz 13. Enfeksiyon durumunda bazı plazma protein miktarlarının azalış göstermesine ne ad verilir? ) Negatif akut faz proteinleri ) Yapımproteinleri C) Enzimler D) kut faz proteinleri E) Hücre zarı proteinleri 19. şağıdakilerden hangisi anksiyete tedavisinde kullanılmaktadır? ) Memantin ) Diazepam C) mfetamin D) lfentanil E) İloprost Hasarlı dokulardan, kana geçmiş toksik bileşikleri zararsız hale getiren protein aşağıdakilerden hangisidir? ) 1-fetoprotein ) Karsinoembriyonik antijen C) 2-Mikroglobulin D) Hemoglobin E) C-reaktif protein Lipitlerin plazmadaki taşınma şekilleri aşağıdakilerden hangisidir? ) ilirubin ) Enzim C) lbumin D) Lipoprotein E) Karbonhidrat ilirubin organizmada nasıl ortaya çıkar? ) Hemoglobinin yıkılması ile ) Plazmada asidik ortamın oluşması ile C) Keton cisimlerin yıkılması ile D) Plazmada bazik ortamın oluşması ile E) Hücrelerin parçalanması ile şağıdakilerden hangisi "narkotik analjezik" bir ilaçtır? ) İbuprofen ) Ketoprofen C) Morfin D) spirin E) Flurbiprofen Kinidin aşağıdaki kardiyovasküler sistem hastalıklarından hangisini tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır? ) ritmi ) njina pektoris C) Kalp yetmezliği D) Hipertansiyon E) Miyokard enfarktüsü şağıdakilerden hangisi hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlardandeğildir? ) Pravastatin ) Lovastatin C) torvastatin D) Teofilin E) Serivastatin

17 2010 OC e şağıdakilerden hangisi asit eksikliğine bağlı dispepsi durumlarında kullanılır? ) etain ) Pepsin C) Pankreatin D) Famotidin E) Meklizin şağıdakilerden hangisi sedasyon yapan antihistaminiklerden değildir? ) Tolbutamit ) Difenhidramin C) Klorfeniramin D) Feniramin E) romfeniramin şağıdakilerden hangisi supozituvar sıvağının istenilen özelliklerinden biri değildir? ) Yağ, gliserin, bilhassa su ve hidrofil yapılı madde bağlama özelliği olmalıdır. ) Etkin madde ile geçimsiz olmamalı ve etkin madde sıvağda kolayca çökmemelidir. C) Vücut ısısında erimeli, vücut sıvılarında çözünmeli veya dağılmalıdır. (süre 1O dk.) D) Mukozalara toksik ve muharriş (tahriş edici) etki yapmamalıdır. E) Etkin maddeyi kolayca serbest halde vermemelidir. ir veya birkaç etkin madde içeren çözelti veya kolloidal şekildeki preparatlara ne ad verilir? ) Limonatalar ) Posyonlar C) Şekerli su D) romatik sular E) Şuruplar 25. şağıdakilerden hangisi limonataların özelliklerindendeğildir? ) Taze hazırlanmalı ve kısa zamanda tüketilmelidir. ) errak çözeltilerdir, ancak içerdikleri sakkaroz kolayca invert şekere dönüştüğü için saklanmaları zordur. C) Organik veya inorganik asit içeren, etkin madde ya da taşıyıcı olarak kullanılan, sakkaroz veya şurupla tatlandırılmış preparatlardır. D) Sakkaroz miktarı %10 gibi düşük bir oranda olduğu için, kısa zamanda fermentasyona uğramazlar. E) Limonataların içine tatlandırıcı olarak sakkarin konulmasına izin verilmez şağıdakilerden hangisi losyonların özelliklerinden biridir? ) Saydam görünüşlü yarı katı emülsiyon sistemlerdir. ) Deri Ph'ına yakındır. C) S/Y tipinde olanların yağ oranı merhemlerle aynıdır. D) Deride oluşturduğu tabaka gözle görülmez. E) Hafif asidik özelliktedir. şağıdakilerden hangisi tablet tiplerinden biri değildir? ) Pat ) Pastil C) Çözelti D) Efersevan E) Yüzeyi kaplı 26. şağıdakilerden hangisi emülsiyonların uygulama yollarından değildir? ) Oral emülsiyonlar ) Topikal emülsiyonlar C) İntraspinal emülsiyonlar D) Parenteral emülsiyonlar E) Oküler, nazal emülsiyonlar şağıdakilerden hangisi ukal yolla kullanılandozaj şekillerinden biri değildir? ) Floroglusinol ) Oksazepam C) İntratekal D) Melatonin E) ubrenorfin

18 2010 OC e şağıdakilerden hangisi aç karnına alınan ilaçlardan değildir? ) Mide ülserinde kullanılan ilaçlar ) İştah kesici ilaçlar C) Çeşitli kurt düşürücü preparatlar D) Mide dezenfektanı maddeler E) Tuz halindeki müshiller şağıdakilerden hangisi kas içine enjeksiyonu ifade eden kısaltmadır? ) i.c. ) i.t. C) s.c. D) i.v. E) i.m. İlaçların birlikte kullanımları durumunda, etkilerinde niteliksel ve niceliksel bir değişiklik oluşmamasına ne ad verilir? ) ntagonizma ) Fizikokimyasaletkileşim C) Farmakokinetik D) Farmakolojik aldırmazlık E) Sinerjizma şağıdakilerden hangisi, yemek esnasında alınan ilaçlardan biridir? ) Çeşitli kurt düşürücü preparatlar ) İştah kesici ilaçlar C) Pepsin ve asit içeren sindirimilaçları D) Tuz halindeki müshiller E) Uyku ilaçları şağıdakilerden hangisi, ağız yolu ile alınan ilacın emilimine etki eden faktörlerden biridir? şağıdakilerden hangisi serbest eczanede verilebilecek eczacılık hizmetlerini kapsamaz? ) Hastayı muayene etme ) Hastalara sağlık sorunları konusunda danışmanlık hizmeti sunma C) Hastalara sağlık araç-gereçlerinin kullanılışı hakkında bilgi verme D) Hastalara eğitim verme E) İlaçları doğru bir biçimde hastaya verme şağıdakilerden hangisi, müstahzar şeklindeki ilaçların kutu, etiket ve prospektüslerinde bulunması gereken bilgilerden biri değildir? ) Kullanılış ve endikasyonları ) Formüle giren maddelerin isimleri ve miktarı C) İlacın hazırlandığıtarih D) Türkiye de perakende satış fiyatı E) Hazırlandığı yer şağıdakilerden hangisi eczanelerde hazırlanan ilaçların etiketlenmesinde yapılmaması gerekenlerden biridir? ) mbalaj üzerine yapıştırılan etiket zamk ile ıslatılmamalı, nemli bir sünger kullanılmalıdır. ) Etiket düzgün yerleştirildikten sonra üzerine bir kâğıt kapatılıp hafifçe ovuşturularak yapıştırılmalıdır. C) Etiket şişe üzerine merkezden biraz yukarıya, sıkılabilen tüplerde üst kısma yapıştırılmalıdır. D) mbalaja "Zehir" veya "Zehirlidir" şeklinde bir etiket doktorun isteğiveya müsaadesiyle konulmalıdır. E) Kendi zamkı ile yapışmayan etiketler için selefon bant kullanılmalıdır. ) Mide içeriği viskozitesi ) Mide bağırsak kanalının yüzey alanı C) Mide içeriği D) Kişinin bedensel ve ruhsalsağlık durumu E) Mide asiditesi ve enzim miktarı 37. şağıdaki kısaltmalardan hangisi tozu ifade eder? ) Ext ) Caps C) d D) Ung. E) Pulv. 18

19 2010 OC e şağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel ortamla ilgili sağlık risklerinden biri değildir? ) Kötü beslenme ) Sosyal izolasyon, destek eksikliği C) İşsizlik D) Meslek doyumsuzluğu E) Sağlıkla ilgili değer, inanç ve yaşam biçimi uygunsuzluğu 5. şağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri kapsamındaki dört ana faaliyetten biri değildir? ) Rehabilitasyon hizmetleri ) Tıbbi malzeme ve ekipman üretimi hizmetleri C) Tedavi hizmetleri D) Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri E) Koruyucu sağlık hizmetleri 6. şağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetlerini tanımlar? 2. I. Hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu II. Hastalıkların önlenmesi III. Toplumun ve bireyin sağlık düzeyinin geliştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyetlerdendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III ) Sigarayı bırakma programları gibi hizmetlerdir. ) Çevreye yönelik yani bir grup insanı ya da toplumun tamamını kapsayacak genişlikte gelecek tehlikeleriönleme çabalarıdır. C) Kişinin sağlığına gelecek tehlikeleri önleme çabalarıdır. D) İnsan sağlığına gelebilecek zararları önceden bilmek ve bunu önlemeye çalışmak için kullanılması gereken yaklaşımlardır. E) Sağlık durumu bozulan kişilerin, eski sağlık düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen hizmetlerdir. 3. Sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fizyolojik ve kimyasal etkenleri yok ederek veya bu etkenlerin kişileri etkilemelerini önleyerek çevreyi olumlu hale getirme çabalarına ne ad verilir? ) Primer sağlık hizmetleri ) Sekonder koruma hizmetleri C) Tersiyer koruma hizmetleri D) Çevre sağlığı hizmetleri E) Halk sağlığı 7. şağıdakilerden hangisi tıbbi doküman kavramını tam olarak tanımlar? ) İnsan sağlığı ile ilgili çalışmalardan elde edilen bilgileri kapsayan belgelerdir. ) İnsan sağlığı ile ilgili belgelerdir. C) İnsan sağlığı ile ilgili çalışmalardan elde edilen düzenli bilgilerdir. D) İnsan sağlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri düzenli bir şekilde kapsayan belgelerdir. E) İnsan sağlığı ile ilgili çalışmalardır. 4. şağıdakilerden hangisi fiziksel-biyolojik çevre ile ilgili sağlık kaynaklarından biri değildir? 8. Oğullarına hasta gözlemlerinin kaydedilmesi konusunda ders veren ve böylelikle tıbbi dokümanların gelişimine önemli katkıda bulunan ve tıbbın babası olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? ) Güvenilir tüketimmalları ) Uygun barınma C) Sosyal bağların güçlü olması D) Yeterli yiyecek E) İyi iklim ) Heredot ) Hammurabi C) Hipokrat D) İbn-i Sina E) Edwin Smith 19

20 2010 OC e şağıdakilerden hangisi hasta dosyasının tıbbi işlemler bölümünde yer alan bilgilerden biri değildir? ) Son tanı ) Hasta yakını bilgileri C) Ön tanı D) Patoloji raporu E) Gözlem notları 10. I. Tıp kitapları II. Hasta dosyaları III. Tıbbi patentler Yukarıdakilerden hangileri tıbbi dokümantasyon kapsamında yer alır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive III E) I, II ve III Kodlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kodlama yapısı sayısal(nümerik), alfabetik veya alfa-nümerik olabilir. ) Kodlama, bilgiye ulaşmada hastane bilişim sistemlerinin temelini oluşturur. C) Kodlama, veri tabanın oluşturulmasının temelidir. D) Her hastanenin kendi özgün yapısına uygun bir kodlama altyapısı zorunluluğu vardır. E) Uluslararası düzeyde kabul gören tek bir kod sistemi mevcuttur ve tüm hastanelerin bu sınıflama yönteminikullanması gerekir. şağıdakilerden hangisi hastalık sınıflamasında göz önüne alınan kategoriler sisteminden biri değildir? ) Topografi ) Fonksiyonel anormallik C) Kriminoloji D) Morfoloji E) Etiyoloji 11. şağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyon hizmetinin hastalar yönünden önemine ilişkin özelliklerden birideğildir? ) Hastaya kısa zamanda kesin tanı konulmasına yardımcı olması ) Hastaya psikolojik olarak rahatlık sağlayarak içinde bulunduğu kurum ve şahıslara güven duymasına yardımcı olması C) Doktorun, hastaya kısa bir süre önce sorulup tespit edilen birçok sorunun karşılığını dosyadan okuma imkânı bulması D) Hastaya etkin tedavinin yapılmasına katkı sağlaması E) Hastaya zaman kazandırması 15. Tıpta hastalıkların neden ve değişkenlerini inceleyenbilim dalına ne ad verilir? ) lgoloji ) Topografi C) Gastroentoloji D) Etiyoloji E) Morfoloji 12. şağıdakilerden hangisi hasta dosyası içerisinde bulunması gereken belgelerden biri değildir? ) Ödeme makbuzu ) Derece kâğıdı C) meliyat kâğıdı D) Çıkış özeti E) Hasta kabul kâğıdı I. Mortalite II. Morbidite III. Prosedür Kodlama yukarıdakilerden hangilerinin tanımlanmasında kullanılmaktadır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III

21 2010 OC e ICD-10 un birinci düzeyinde aşağıdakilerden hangisi yer alır? ) Üç basamaklı hastalık koduna bir basamak ilavesiyle oluşturulan hastalık kodları ) Hastalıkların tek tek ele alındığı üç basamaklı hastalık kodları C) Hastalıkların genel olarak sınıflaması D) Özel amaçlı "U" kodları E) elli hastalıkların bir araya getirilmesiyle oluşan bloklar 21. şağıdakilerden hangisi hasta bilgi sisteminin özelliklerindenbirideğildir? ) Hızlı olmak ) Kesintisiz çalışmak C) elli bir anda yalnız belli bir kullanıcıya hizmetvermek D) İyi bir performansa sahip olmak E) Veri bütünlüğü ve güvenliğini koruyacak denetimsistemlerine sahip olmak 22. şağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemlerinin kurulmasının nedenlerinden biri değildir? 18. şağıdakilerden hangisi (*) yıldız simgesinin işlevini ifade eder? ) ir hastalığın atanacağı kod numarasını etkilemeyen bir tanı terimini açıklamada kullanılır. ) ir hastalığın belirtisini açıklayan kodu belirtir. C) Eşanlamlıları, alternatif sözcükleri ya da açıklayıcı cümleleri açıklamada kullanılır. D) "Ve", "ve /veya"yerine geçer. E) ir hastalığın etiyolojisini veya altta yatan sebebini açıklayan kodu belirtir. 23. ) Kaynakların doğru yönlendirilmesi ) Teknoloji eğitimi almış personel sayısındaki artış C) Sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi D) Gelir kaçaklarının önlenmesi E) Hastane yönetimine stratejik kararlar vermek üzere bilgi sağlanması şağıdakilerden hangisi laboratuvar bilgi işlem sisteminin işlevlerindenbirideğildir? ) Hastaların kimlik bilgilerini çıkarma ) Tamamlanan test sonuçlarını kaydetme C) Test isteklerinin kaydınıyapma D) Laboratuvarın denetimi E) Test raporlarını düzenleme 19. Sağlık bilişimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Hastalıkların mantığını ) Hayatın mantığını C) Mantığı D) Sağlık bakımının mantığını E) Sağlık bakımını 24. şağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarının taşıması gereken özellikler arasında yer almaz? ) Formların tüm bilgileri içerebilecek şekilde düzenlenmesi ) Formlara erişimin kolayolması C) Form bilgilerinin zamanında işlenmesi D) Form standardının hastaneye özgü olması E) Formların, her sağlık personeli tarafından kolayca işlenebilmesi 20. ir hastane yönetiminin; mal ve hizmet üretimi esnasında oluşan mali, idari, tıbbi süreçlerin öngörülen biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla kullandığı yazılım ve donanımların tümüne neyi oluşturur? 25. I. Sağlık evleri II. Sağlık ocakları III. Hastaneler Yukarıdakilerden hangileri birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlardandır? ) Hastane bilgi sistemini ) Klinik karar destek sistemlerini C) Yönetim bilgi sistemlerini D) üro otomasyonunu E) Karar desteksistemini 21 ) Yalnız II ) Ive II C) Ive III D) II ve III E) I, II ve III

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 3

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 14.00 dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ KURMA VE GELİŞTİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ KURMA VE GELİŞTİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ KURMA VE GELİŞTİRME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI 2013HLT23-2 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat:14. 00 II. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı MEB İNSN KYNKLRI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı