HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No dli Yazışmalar 40 2 Temel Hukuk Terminolojisi 40 7 Temel Sekreterlik Sekreterler İçin Tıbbi Terminoloji Sekreterler İçin Tıbbi Dokümantasyon u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 OC e Resmi yazışmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. şağıdakilerden hangisi resmi yazışmalarda kullanılabilecek malzemelerden biri değildir? ) Resmi bilgi ) Resmi belge C) Resim D) Elektronik belge E) Yazı ) Kağıtla yapılan resmi yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. ) Resmi yazışmalar, en azından bir tarafında, bir kamu kurum ya da kuruluşunun bulunduğu yazı, belge ve bilgilerdir. C) Resmi yazışmalar kağıt kullanılarak ya da elektronik ortamda yapılır. D) Resmi yazışmalar yalnızca resmi kurye aracılığıyla gönderilir; faks ile resmi yazı gönderilemez. E) Resmi yazışma kuralları, akanlar Kurulu'nun çıkardığı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik'le düzenlenir Resmi yazışmalarda kullanılan 4 kağıdının tam boyutu aşağıdakilerden hangisidir? ) 210 x 297 mm ) 210 x 250 mm C) 200 x 310 mm D) 187 x 297 mm E) 148 x 210 mm Resmi yazılardaki imza bölümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 6. Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. ) Yazıyı imzalayanın adı ilk harfi dışında küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. ) İmza, yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı altında bırakılan boşluğa atılır. C) Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satırda yer alır. D) Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalayabilir. E) Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda, üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda, ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda ise üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere, yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. şağıdakilerden hangisi Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri'nde kullanılan defterlerden biri değildir? şağıdakilerden hangisi adli defterlerin tutulması sırasında uyulması gereken hususlardan birideğildir? ) Her sayfanın sol tarafına genişçe açıklama sütunu bırakılması ) Defterlerin mavi ve siyah mürekkeple tutulması C) Defterlerde, kurşunkalem, boyalı kalem, tükenmez kalemkullanılmaması D) Her sayfanın daire mührü ile mühürlenmesi E) Defter sayfalarının düzgün ve birbirini takip eden numaralamaya tabi tutulması I. Tarih II. Dilekçe sahibinin iş veya ikametgâh adresi III. Dilekçe sahibinin telefon numarası IV. Dilekçe sahibinin e-posta adresi Yukarıdakilerden hangileri dilekçede yer alması gerekenzorunlu unsurlardandır? ) Zimmet defteri ) Kitaplık defteri C) Temyiz defteri D) Değişik işler ve istinabe defteri E) Duruşma günleri defteri ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive IV D) II ve IV E) I, II ve III 2

3 2010 OC e Dava dilekçeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Dava dilekçeleri, yargısal bir karara gerek duyulduğunda, bu yargısal karara ulaşabilmek için ilgili yargısal makamlara başvurmakta kullanılan dilekçelerdir. ) Davacının davalıya açacağı dava, dava dilekçesinin kaleme kaydı ile başlar. C) Davacı, dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaları daha sonradan istediği gibi değiştirebilir ve genişletebilir. D) Çekişmesiz yargılamalar dava dilekçesi aracılığıyla açılır. E) Çekişmeli davalar dava dilekçesi aracılığıyla açılır. 13. I. Dilekçe hakkından sadece T.C vatandaşları yararlanabilir. Yabancılar hiçbir şekilde dilekçe hakkından yararlanamazlar, yararlansalar bile verdikleri dilekçeler geçersiz sayılır. II. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarakbildirilir. III. Dilekçe hakkının kullanılma biçimi Kanun'la düzenlenir. Dilekçeyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 10. şağıdaki davalardan hangisi ğır Ceza Mahkemesi'nde görülmez? ) İki yıla kadar ( iki yıl dahil) hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili davalar ) İrtikap davaları C) Hileli iflas davaları D) Yağma davaları E) Nitelikli dolandırıcılık davaları aşbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak davalardaki görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? ) İş Mahkemesi ) İcra Mahkemesi C) Danıştay D) ölge İdare Mahkemesi E) Ticaret Mahkemesi Ceza yargılamasında, mahkemelerin hangi ağırlıktaki suçları yargılama yetkisine sahip olduğunu belirleyen yetkiye ne ad verilir? ) Görev yönünden yetki ) Kişi yönünden yetki C) Madde yönünden yetki D) Yer yönünden yetki E) Milli yönden yetki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 195. maddesine göre, hukuk davalarında cevap süresi kaç gündür? ) 10 ) 20 C) 30 D) 45 E) 60 Ceza yargılamasında tutulan duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tutanakta 4 ve 5 boyutunda kağıt kullanılır. ) Tutanak, mahkemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir. C) ilgisayar veya daktilo ile yazılması mümkün olmayan hallerde tutanak el yazısı ile yazılabilir. D) Tutanak kağıdının arka tarafı tamamen boş bırakılır. E) Tutanağın üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 1.5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı düzenlenir.

4 2010 OC e Ceza yargılamasında tutulan duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa duruşma tutanağı sadece zabıt kâtibince imzalanır. ) Duruşma tutanağının başlığında oturum tarihleri belirtilir. C) Duruşma tutanağı, mahkeme başkanı veya hâkimile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. D) Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar duruşma tutanağının içeriğinde yer alır. E) Duruşma tutanağının başlığında duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı belirtilir. 17. Tensip zaptıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tensip zaptı, dava dilekçesi ilgili mahkemenin kalemine kaydedildikten sonra, mahkemenin dilekçeye ilişkin yaptığı ilk işlem, deyimyerindeyse bir tür ilk karardır. ) Tensip zaptında, dava dilekçesinin esas defterine kaydının yapıldığı belirtildikten sonra, dilekçe ile ilgili olarak derhal yapılması gereken hususlara ilişkin kararlar tutanağa geçirilir. C) Tensip zaptı, bir duruşma tutanağı olmanın ötesinde, bir tür ara karar özelliği de göstermektedir. D) Duruşmanın yapıldığı tarih ile duruşmaya kimlerin katıldığı tensip zaptında belirtilir. E) Tensip zaptı, dosya üzerinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Hukuk yargılamasında tutulan duruşma tutanağının temiz ve okunaklı yazılmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur? ) Tutanak yazıcısı ) Hâkim C) Mübaşir D) Davalı E) Davacı şağıdakilerden hangisi hukuk yargılamasında tutulan duruşma tutanağında yer alması gereken unsurlardan biri değildir? ) Mahkemenin ve hâkimlerin isimleri ) Sanığın özgeçmişi C) İddia ve savunmanın özetleri D) Tanıkların ve bilirkişilerin ifadeleri E) Soruşturma ve yargılamanın yapıldığı yer şağıdakilerden hangisi idari yargılamada verilen kararlarda bulunması gereken unsurlardan biri değildir? ) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hâkiminin adları, soyadları, imzaları ve varsa karşı oyları ) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği C) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri D) Danıştay'da görülen davalarda tetkik hâkiminin ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri E) Sayıştay üyelerinin ad ve soyadları ile düşünceleri Memur ve müstahdemler için alınan bir haciz kararı ile ilgili olarak, borçlunun ücretini aldığı kuruma yazılan müzekkerede aşağıdaki unsurlardan hangisinin yer alması zorunlu değildir? ) orçlunun adı ve soyadı ) lacaklının adı ve soyadı C) lacaklının işyeri adresi D) Ücretin ne kadarının haczedileceği E) orç miktarı 22. I tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme II tarihli Hukuki ve Ticari Konularda dli ve Gayriadli elgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme III tarihli Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkındaki Sözleşme 23. Yukarıdakilerden hangileri uluslararası adli yardımın dayandığı hukuki kaynaklardandır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III İlk müzekkereyi yollayan yargısal makamın, müzekkerenin gereğinin yapılmadığına ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmadan evvel müzekkereyi alan ilgili kurum ya da kuruluşa kaç kez tekit yazısı yazması gerekir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5 2010 OC e "Hukuki Konularda Uluslararası dli Yardım Taleplerine Uygulanacak Esaslar Hakkındaki Genelge" aşağıdaki bakanlıklardan hangisi tarafından çıkarılmıştır? ) İçişleri akanlığı'nca ) Dışişleri akanlığı'nca C) dalet akanlığı'nca D) Maliye akanlığı'nca E) Milli Eğitim akanlığı'nca 25. I. Dinlenecek tanıkların özgeçmişleri II. Dinlenecek tanıkların adları, soyadları ve adresleri III. Kısaca davanın konusu IV. Dinlenecek tanıklara sorulacaksorular V. Davalının özgeçmişi Yukarıdakilerden hangileri yabancı ülke yetkili makamlarına gönderilecek olan istinabe talep yazısında bulunması gereken unsurlardandır? ) I, II ve III ) II, III ve IV C) III, IV ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V Poliçeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Keşide yeri gösterilmeyen poliçe, keşidecinin soyadı yanında gösterilen yerde keşide edilmiş sayılır. ) Vadesi gösterilmeyen poliçe, görüldüğünde ödenecek vadeli sayılır. C) Poliçede ayrıca belirtilmemişse, muhatabın soyadı yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır. D) Poliçe vadesiz işlemlerde kullanılır, vadeli işlemlerde poliçe kullanılamaz. E) Poliçede, keşideci ve muhatap arasındaki ilişkiye karşılık ilişkisi denir. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenir. ) Çek, damga vergisine tabidir. C) Çekin muhatap lehine ciro edilmesi makbuz hükmündedir. D) Çek, ekonomik işlev açısından ödeme aracıdır. E) Çekte muhatap, bir banka veya banka sayılan bir kurumdur onoyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ono bir ödeme vaadidir. ) onoda cümle, ödeyiniz şeklinde biter. C) ono kambiyo senedidir. D) ono kanunen emre yazılıdır. E) ono vadeli işlemlerde kullanılır. Çek, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse kaç ay içinde muhataba ibraz edilmesigerekir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 6 Kıymetli evrakların özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kıymetli evrak bir borç senedidir. ) Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır. C) Kıymetli evrak ağırlaştırılmış şekil şartlarına bağlıdır. D) Kıymetli evrakın içerdiği hak, ekonomik bir değertaşır. E) Kıymetli evrakın içerdiği hak devredilemez. İcra ve İflas Hukuku'nda borçlu, borçlu olmadığı iddiasıyla aşağıdaki mercilerden hangisine itirazda bulunabilir? ) İcra Mahkemesi'ne ) nayasa Mahkemesi'ne C) Sulh Hukuk Mahkemesi'ne D) İcra Dairesi'ne E) sliye Hukuk Mahkemesi'ne orçlu sayısı beş olan bir takipte, ödeme emri kaç nüsha halinde düzenlenmelidir? ) 9 ) 8 C) 7 D) 6 E) 5 İcra ve İflas Hukuku'nda, alacaklı ve borçlu haciz tutanağını inceleme ve varsa itirazlarını bildirme hakkına sahip olduklarından, eğer haciz esnasında hazır bulunamamışlarsa, tutanağı incelemek üzere, İcra Dairesi'ne davet edilirler, bu davete ilişkin evraka ne ad verilir? ) İnceleme tutanağı ) 103 bildirimi C) 103 davetiyesi D) Haciz tutanağı E) Tebligat

6 2010 OC e şağıdaki bilgilerden hangisi haciz tutanağında yer almaz? ) lacaklının ve varsa vekilinin veya temsilcisinin ad ve soyadı ) lacağın miktarı C) Haczin hangi gün, saatte, nerede ve kimin huzurunda yapıldığı D) Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler E) İcra Mahkemesi aşkanı'nın imzası Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılacak takipteki ödeme emrini aşağıdakilerden hangisi imzalar? ) İcra Mahkemesi aşkanı ) İcra Müdürü C) Zabıt Kâtibi D) lacaklının vukatı E) lacaklı ciz vesikasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Haczedilen mallar borcu karşılayamazsa aciz vesikası düzenlenir ve düzenlenen bu belge alacaklıya verilir. ) ciz vesikasının bir nüshası her il merkezinde dalet akanlığı'nca tespit edilen İcra Dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu İcra Dairesi'ne gönderilir. C) ciz vesikası İcra Müdürü tarafından düzenlenir. D) lacaklı, aciz vesikasındaki tutar için faiz talep edebilir. E) ciz vesikası hiçbir harç ve vergiye tabi değildir şağıdakilerden hangisi kiraya verenin borçlarından biridir? ) Kira konusu olan şeyi özenle kullanmak ) Kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiralanan şeyi geri vermek C) Kararlaştırılan kira bedelini ödemek D) partman kiralarında, bina içinde komşuluk gereklerine uymak E) Kira sözleşmesinin konusunu oluşturan şeyi, kira süresi boyunca sözleşmenin amacına uygun olarak kullanılmaya elverişli bir şekilde bulundurmak Hizmet sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hizmet sözleşmesi, işçinin belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi, işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi yüklendiği sözleşmelerdir. ) Hizmet sözleşmesinin konusunu, insan emeği oluşturur. C) Hizmet sözleşmesinin düzenlenmesinde herhangi bir şekil şartı aranmamıştır. D) Hizmet sözleşmesiyle ilgili düzenlemelere sadece orçlar Kanunu'nda yer verilmiştir. E) Hizmet sözleşmesi, sözleşmenin her iki tarafına da borç yükleyen sözleşmelerdendir. ir derneğin kurulabilmesi için en az kaç gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekir? ) 2 ) 3 C) 5 D) 7 E) Sözleşmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşme, yetkili taraflar arasında, bir şeyi yapmak veya yapmamak için isteyerek bir vaatte bulunmaktır. ) Sözleşme, herhangi birini, diğer tarafı satın almaya davet etmiş ve henüz herhangi bir şey elde etmemiş olsa bile, sorumluluk altına sokabilir. C) ir vaadin sözleşme olarak nitelendirilmesi için taraflar veya katılanlar arasında değer ifade eden bir şeyin değişimi veya ortaya konulması gerekir. D) Sözleşme sadece yazılı olarak yapılabilir, sözlü olarak yapılan sözleşmelerdeki vaatler bağlayıcı değildir. E) Sözleşme hukuka aykırı olmayan bir vaadi içermelidir. 6

7 2010 OC e Yönetmenlikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kanunların ve tüzüklerin uygulanmalarını sağlamak üzere çıkarılırlar. ) Çıkarılmadan önce, Danıştay incelemesinden geçirilmeleri gerekir. C) aşbakanlık yönetmelik çıkarabilir. D) akanlıklar yönetmelik çıkarabilir. E) Kamu tüzel kişilikleri yönetmelik çıkarabilir. 'Sözleşme teklifinizi kabul ediyorum' tümcesinde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi gerçekleşir? ) Eylemsel işlevi ) ildirsel işlevi C) Törensel işlevi D) elirtme işlevi E) Yaptırma işlevi aro başkanının isteği veya ilgililerin başvurması üzerine, baro yönetim kurulu, stajın dilekçede gösterilenden başka bir avukat yanında yapılmasına karar verebilir. (vukatlık Kanunu md.22) Yukarıda verilen yasa hükmünde altı çizili ifadelerde ne tür bir düzenleme biçimi kullanılmıştır? ) Örnekleme ) irlikte koşul C) Seçeneklendirme D) Sınırlı sayma E) etimleme şağıdakilerden hangisi en geniş anlamıyla "yaptırımı" tanımlar? 3. 'Kapıyı kapat' tümcesinde dilin hangi işlevi gerçekleşmiştir? ) Törensel işlevi ) ildirisel işlevi C) Yaptırma işlevi D) elirtme işlevi E) Eylemsel işlevi ) elirli bir amaca ulaşmak için izlenen yol ya da metod ) elirli bir amaca varılması için izlenmesi gereken yol terk edildiğinde oluşacak başarısızlık C) elirli bir amaca ulaşmak içi izlenen yolun sonucunda elde edilen başarı D) Toplumsal bir değer yargısının nihai hedefi E) ir hukuk kuralına uyulması halinde hukuk düzenince öngörülen sonuç 4. şağıdakilerden hangisi geçerli hukuk kurallarını topluca ifade etmek için kullanılan terimdir? ) Norm ) Hukuk C) nayasa D) Kural E) Mevzuat 8. Zamana, yere ve topluma göre değişen değer yargılarını gösteren kurallara ne adverilir? ) Finans kuralları ) Görgü kuralları C) Din kuralları D) Hukukkuralları E) hlak kuralları 5. Vesayet organları, vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır. (Türk Medeni Kanunu md. 396) Yukarıda verilen yasa hükmünde altı çizili ifadelerde aşağıdaki düzenleme biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? 9. şağıdakilerden hangisi hukuki yaptırım türü değildir? ) Seçeneklendirme ) etimleme C) irlikte koşul D) Sınırlı sayma E) Örnekleme ) Vergi ) Ceza C) Tazminat D) dli cezalar E) Cebri icra 7

8 2010 OC e şağıdakilerden hangisi idari cezaların özelliklerindenbiridir? ) Yargı mercilerince ve yargı işlemi ile verilebilmesi ) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca, mutlaka kanunla konulması C) Kişi özgürlüğünü bağlayıcı şekilde, örneğin hapis ve benzeri şekilde uygulanamaması D) Kişi özgürlüğünü kısıtlayabilmesi E) Toplumsal düzene aykırı olan ve ceza kanunlarında suç sayılan davranışlara uygulanan idari cezaların, toplum düzeninin korunmasına ve sağlanmasına yönelik olması şağıdakilerden hangisi yaptırım için söylenemez? ) Yaptırım herhangi bir kuralın izlenmesi ile ulaşılacak amacı gösterir. ) Tüm toplumsal denetim sistemleri yaptırımlardan doğar. C) Yaptırım her zaman bir kuralın varlığına bağlıdır. D) Var olan kuralı izlememek ya da uymamak başarısızlığı ve yaptırımı getirir. E) Yaptırım tüm toplumsal denetim sistemleri için geçerli bir kavramdır. şağıdakilerden hangisi yaptırımın temel unsurlarından biri değildir? ) Öngörülebilirlik ) Hareket C) Hukuk kuralı D) Yürütme E) Yasama Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylara ne ad verilir? ) Hukuksal eylem ) Hukuksal işlem C) Sözleşme D) Haksız fiil E) Hukuksal olay şağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetlilerin ancak yasal danışmanlarının olumlu oyuyla yapacağı işlerden biri değildir? ) Kefalet ) Giysi satın alma C) Taşınmaz alım-satımı D) Kıymetli evrak alım-satımı E) ağışlama şağıdaki haklardan hangisi kamu hukukundan doğan haklardan birideğildir? ) Konut dokunulmazlığı ) Özel hayatın gizliliği C) Fikri haklar D) Seçme hakkı E) Sağlık hakkı 18. li satın aldığı bir malı, kendisine teslim etmekten kaçınan satıcıya karşı, malın teslimini sağlamak üzere bir dava açmıştır. li'nin açtığı davanın türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Eda davası ) İnşai dava C) İdari dava D) lacak davası E) Tespit davası 13. şağıdakilerden hangisi kamu kurumlarına bir örnek değildir? ) Devlet üniversiteleri ) Hastaneler C) Devlet Su İşleri (DSİ) D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) E) elediyeler 19. orçlunun borcundan dolayı tüm malvarlığı ile sorumlu olmasına ne ad verilir? ) elirli miktarla sorumluluk ) elirli mallarla sorumluluk C) Sınırlı sorumluluk D) Sınırsız sorumluluk E) Kişi ile sorumluluk 14. Kişinin, kendi kişiliği üzerindeki mutlak hakka ne ad verilir? ) Kişilik hakkı ) Velayet hakkı C) yni hak D) Vesayet hakkı E) Seçme hakkı şağıdakilerden hangisi, konularına göre edim türlerinden biri değildir? ) Olumlu edim ) Maddi edim C) Olumsuz edim D) Kişiseledim E) ni edim

9 2010 OC e şağıdakilerden hangisi tarafların her ikisinin isteği ile yaratılan uygunsuzluk halidir? ) Şaka beyanı ) Hata C) Muvazaa D) Gizli kayıt E) Hile 26. şağıdakilerden hangisi tacir olmanın hükümlerindenbirideğildir? ) asiretli bir iş adamı gibi davranma ) Fatura verme C) Ticari örf ve adetlere tabi olma D) Cezanın indirilmesini isteme E) Ticari defterleri tutma ir kişiyi, diğer kişiye karşı bir edimi yerine getirme yükümlülüğü altına sokan hukuksal bağa ne adverilir? ) nlaşma ) Edim C) Sonuç D) Sorumluluk E) orç ilişkisi Edimin bir defada, tek eylemle yerine getirildiği durumlarda ne tür edimden söz edilir? ) ni edim ) Kişisel edim C) Sürekli edim D) Şahsi edim E) ölünebilen edim şağıdakilerden hangisi ticareti terk eden gerçek kişi tacirin yapması gerekenlerden biridir? ) Durumu alacaklıların bulunduğu yerde ilan etmek ) Durumu kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmek C) Durumu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan etmek D) Durumu alışverişte bulunduğu gerçek kişilere bildirmek E) Durumu alışverişte bulunduğu tüzel kişilere bildirmek şağıdaki durumlardan hangisinde dernekler tacir sayılır? ) macını gerçekleştirmeye yönelik ticari işletmecilik yaptığında ) Kamu yararına çalıştığında C) Üyelerinden biri tüzel kişi olduğunda D) Üyelerinden biri kamu tüzel kişisi olduğunda E) Kazanç sağlamakamacıyla kurulduğunda Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? ) elli mallarla sorumluluk ) Sözleşme dışı sorumluluk C) Sınırsız sorumluluk D) elli miktarla sorumluluk E) Kişi ile sorumluluk şağıdakilerden hangisi tacirdeğildir? ) Yasaklandığı bir mesleği, kendi adına bir ticari işletme işleterek yapan meslek erbabı ) Sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği bir işi, kendi adına ticari işletme işleterek yapan yabancı C) Limited ortaklığın ortakları D) Ticaretle uğraşması yasak olan, fakat kendi adına ticari işletmesi bulunan memur E) Ruhsat almaksızın sinema işleten kişi Olağanüstü işlemler söz konusu olduğunda, adi ortaklıkta ne şekilde karar alınır? ) Temsil yetkisi almış olan ortak, tek başına karar alır. ) ütün ortakların oybirliği ile karar alır. C) En büyük pay sahibi ortak, tek başına karar alır. D) ütün ortakların oyçokluğu ile karar alınır. E) Yönetici ortak, tek başına karar alınır. şağıdakilerden hangisi kolektif ortaklığın irade dışı sona erme nedenlerinden biridir? ) Ortakların alacağı karar ) Ortağın kişisel alacaklısının, ortaklığın feshini istemesi C) elirsiz süreli ortaklıklarda, ortaklardan birinin ortaklığın feshini istemesi D) Tescil ve ilan merasimindeki eksiklikler E) Ortaklığın iflası

10 2010 OC e akanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) akanlar, Türkiye üyük Millet Meclisi üyesi olabilir. ) akanlar, aşbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir. C) aşbakan, Cumhurbaşkanınca TMM üyeleri arasından atanır. D) akanlar Kurulu, yargı üzerinde denetim yetkisine sahiptir. E) aşbakan ve bakanlardan oluşur. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'nın temel ilkelerinden birideğildir? ) tatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi ) Serbest piyasa ilkesi C) Hukuk devleti ilkesi D) Sosyal devlet ilkesi E) Laik devlet ilkesi şağıdakilerden hangisi merkezi yönetim içinde yer alır? ) Muhtarlıklar ) Kamu iktisadi teşebbüsleri C) elediyeler D) akanlıklar E) Üniversiteler Devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarını içeren hukuk dalına ne ad verilir? ) Devletler genel hukuku ) İdare hukuku C) nayasa hukuku D) Devletler özel hukuku E) Ceza genel hukuku şağıdakilerden hangisi "yetki genişliği ilkesi"ni tanımlar? ) Merkezi idarenin, taşra teşkilatındaki amirlere belli konularda merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme yetkisi vermesi ) Kamusal yetkilerin sınırsız bir şekilde uygulanabilmesi C) Yerel yönetimlerin merkez adına her türlü kararı alabilme yetkisi D) Modern ve merkeziyetçi devletin yetkilerinin genişlemesi gerektiğini savunan görüş E) Durum gerektirdiğinde, kamu görevlisinin kanunun verdiği yetkiyi aşabilmesi şağıdakilerden hangisi, adli yargıda görevli uzmanlık mahkemelerinden biridir? ) sliye hukuk mahkemesi ) sliye ceza mahkemesi C) Trafik mahkemesi D) İcra mahkemesi E) Sulh hukuk mahkemesi ölge idare mahkemelerikaç kişiden oluşur? ) ir başkan ve bir üye ) ir başkan ve iki üye C) ir başkan ve üç üye D) İki başkan ve bir üye E) İki başkan ve iki üye Ceza davasında kendisine karşı dava açılan kimseye ne ad verilir? ) Sanık ) Davacı C) sli müdahil D) Savcı E) Mağdur Soyut norm denetimi kapsamında, anayasa mahkemesinde dava açma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmemiştir? ) TMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki milletvekilleri ) İktidar partisi meclis grubu C) na muhalefet partisi meclis grubu D) Cumhurbaşkanı E) TMM başkanı şağıdakilerden hangisi ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlardan biri değildir? ) Yağma ) Hileli iflas C) yni hak uyuşmazlıkları D) Resmi belgede sahtecilik E) Nitelikli dolandırıcılık

11 2010 OC e şağıdakilerden hangisi hukuk sekreterlerinin görevlerinden birideğildir? ) Dosyalama yapmak ) Yürürlükteki kanunları, kanunlarda olan değişiklikleri izlemek C) Yöneticiye bağlı diğer elemanlara çalışma kurallarını açıklamak D) dli işlere özgü mahkeme celbi, savunma dilekçesi gibi özelliği olan yazışmaları yapmak E) rşiv işlerini yürütmek 6. şağıdakilerden hangisi çağdaş sekreterlik anlayışına uygun değildir? ) Sekreterlik zamanla öğrenilen bir iştir. ) Sekreterlik yükseköğrenim gerektiren bir meslektir. C) Sekreter bir ya da iki yabancı dili konuşabilmelidir. D) Sekreter yazıları şekil ve içerik açısından düzenleyebilir. E) Sekreter sıfır hata ile çalışmalıdır. 2. Daktiloyu kim bulmuştur? 7. şağıdakilerden hangisi seyahat dosyasında yer alacak malzemelerden biri değildir? ) Christopher Sholes ) Cicero C) Marcus Tiro D) Emile Duploye E) Robert Gregg ) Seyahat programı ) Harita C) Vesikalık fotoğraf D) Pasaport ve vize E) Sağlık belgeleri 3. elirli düzeyde beceri, teknik bilgi, eğitim ve diploma gerektiren, statü, prestij ve gelir getiren uğraşı alanına genel olarak ne ad verilir? ) Çalışma ) Meslek C) Memuriyet D) Uğraş E) Görev 8. I. ilgi toplamak II. ilgileri işlemek III. ilgileri ilgili kişilere iletmek Yukarıdakilerden hangileri büronun temel işlevlerindendir? ) Yalnız I ) Yalnız III C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 4. Sekreterlik mesleğiyle ilgili araç-gerecin tanıtıldığı ve kullanımının öğretildiği eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? ) Davranış düzeyi ) Mesleki bilgiler düzeyi C) Teknik bilgiler düzeyi D) eceri kazandırma düzeyi E) Kültürel düzey 9. ugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin kararlaştırılmasına ne ad verilir? ) celecilik ) Planlama C) Sabırsızlık D) Yaratıcılık E) Girişimcilik ruhu 5. Türkiye'de sekreterlik eğitimi hangi yıldan itibaren üniversitelerin bünyesine alınmıştır? 10. Saatle ölçülebilen zamana ne ad verilir? ) 1956 ) 1970 C) 1975 D) 1978 E) 1982 ) Sanal zaman ) iyolojik zaman C) Gerçek zaman D) Sübjektif zaman E) Sosyolojik zaman 11

12 2010 OC e şağıdakilerden hangisi zamanı etkili kullanmayı engelleyen faktörlerden biri değildir? ) Uzun telefon görüşmeleri ) Organizasyon eksikliği C) Davetsiz misafirler D) Plan yapmaya zaman ayırma E) Gürültü şağıdakilerden hangisi dosyalama sistemlerinden biri değildir? ) Desimal dosyalama sistemi ) Sıra numaralı dosyalama sistemi C) lfabetik dosyalama sistemi D) Karma dosyalama sistemi E) Rasgele ulaşılabilir dosyalama sistemi şağıdakilerden hangisi yöneticilerin sekreterlerden beklentileri arasında yer almaz? ) Stratejik karar alabilme yeteneğine sahip olma ) Güvenilir olma C) Takımçalışması yapabilme D) Etkin iletişimyeteneğine sahip olma E) Sorumluluk sahibi olma şağıdakilerden hangisi sekreterin sahip olması gereken kişilik özelliklerinden biri değildir? ) Dürüst olmak ) İnatçı olmak C) Soğukkanlı olmak D) lçakgönüllü olmak E) Sadık olmak ir sekretere yöneticisinin yürüttüğü bir proje ile ilgili olarak başka bir yönetici soru soruyorsa nasıl davranması uygun olur? ) Yanıtlamayıp, uygun bir dille yöneticisine sormasını önermelidir. ) Yanıtlamalıdır. C) Yöneticisi ile diğer yönetici samimi ise yanıtlamalıdır. D) Soru soran yöneticiye güveniyorsa yanıtlamalıdır. E) Yanıtlayıp daha sonra bu konuda yöneticisini bilgilendirmelidir Yönetici toplantıdayken telefon bağlama dediği halde sekreter gelen bir telefonu yöneticisine bağlayıp "telefon bağlamamı istememiştiniz ama..." şeklinde bir açıklama yapıyorsa bu durum sekreterin hangi kişilik özelliğiyle ilgilidir? ) Yardımseverolma ) Sabırlı olma C) dil olma D) İnisiyatif kullanabilme E) Soğukkanlı olma elirli bir meslek veya uzmanlık dalının özelleşmiş sözcük haznesini içeren dalına ne ad verilir? ) Gizli dil ) Jargon C) Şifre D) Steno E) Dil şağıdakilerden hangisi problem çözme ile ilgili önerilerden biri değildir? ) Modellerden ve benzetmelerden yararlanmak ) Çözüme ilişkin değişik alternatifler geliştirip, her bir alternatifin olası sonuçlarını birbiri ile karşılaştırmak C) yrıntılara odaklanmak D) Zamanlı ve doğru sorular sormak E) Mevcut alternatiflerden daha iyi bir alternatif olup olmadığını araştırmak 19. I. Herhangi bir olay II. Herhangi bir düşünce III. Herhangi bir duygu IV. Herhangi bir bilgi isteği 20. Yukarıdakilerden hangileri yazının konusu olabilir? ) Ive II ) Ive III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV ir yazar tarafından görsel uyarıcı biçiminde kodlanan anlamın, okuyucunun aklında bir anlam belirtmesini gerçekleştiren etkileşimi anlatan terim aşağıdakilerden hangisidir? ) Okuma ) Deşifre C) Kod açma D) nlama E) Paylaşma

13 2010 OC e ir çalışanın büroda kendi sınırları içinde kalan duvarları tablo, pano, grafik, resim, fotoğraf gibi eşyalarla donatması hangi açıdan önemlidir? ) Zevki yansıtması ) Yönetsel esnekliği yansıtması C) Kişisel alanı yansıtması D) Kişiliği yansıtması E) Ekonomik gücü yansıtması şağıdakilerden hangisi "Zaman ve Mekân" açısından yapılan iletişim sınıflandırmalarından biridir? ) Dikey iletişim ) Görsel iletişim C) Örgütsel iletişim D) Uzaktan iletişim E) Yazılı iletişim şağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir? ) Saplantılı dinleme ) Yüzeysel dinleme C) Tuzak kurucu dinleme D) Görünüşte dinleme E) Koşulsuz dinleme Sözlü anlatım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yazılı anlatım ürünleri kadar kalıcıdır. ) Yazılı anlatıma göre daha kuralsızdır. C) Dil yanlışları göze batmaz. D) Toplumun değişik kesimlerine göre söyleyiş ayrılığı gösterir. E) Sözlü anlatıma jest ve mimikler katkı sağlar. şağıdakilerden hangisi bir sekreterin telefonu etkin kullanamadığının göstergelerinden biri değildir? ) Yanlış anlaşılmalar ) Yüz yüze konuşmayı yeğlemesi C) Karşı tarafı suçlama eğiliminde olması D) ağlantının kesilmesi E) Telefondaki kişiye sinirlenmesi şağıdakilerden hangisi bir sekreterin telefon konuşmalarında kullanması uygun olan bir hitaptır? ) Yine ara şekerim. ) Hoşça kal canım, görüşürüz. C) İyi günler, ysel Hanım. D) Tamamgüzelim, iyi günler. E) abay şağıdaki kalıplardan hangisinin telefon görüşmelerinde söylenmesi uygun değildir? ) Kendisi telefonla görüşüyor ne istemiştiniz? ) Numaranızı alabilir miyim, lütfen. C) İsminizi doğru alabilmem için heceler misiniz, lütfen. D) Kendisi öğleden sonra burada olacak mesaj bırakmak ister misiniz? E) Üzgünüm. Şu an ofiste değil. Döndüğünde sizi aramamızı ister misiniz? şağıdakilerin hangisi telefon görüşmelerindeki sihirli sözcükler arasında yer almaz? ) Hemen aktarıyorum. ) iraz beklerseniz iyi olur. C) Size ben yardımcı olabilirim. D) Teşekkür ederim. E) Rica ederim. 29. I. ranılan gün ve saat II. rayanın adı ve telefon numarası III. ranan kişinin adı Yukarıdakilerden hangileri telefonda mesaj alırken mutlaka kaydedilmesi gereken bilgiler arasındadır? ) Yalnız II ) Ive II C) Ive III D) II ve III E) I, II ve III Türkiye'de devlet protokolünü düzenlenme ve gerektiğinde değiştirme yetkisi ve sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Danışma Kurulu ) akanlar Kurulu C) aşbakan D) Dışişleri akanlığı E) Vali şağıdaki hitaplardan hangisi kesinlikle yanlıştır? ) Rektörey ) Sayın hmet C) Sayın Okumuş D) Sayın Rektörüm E) Sayın Ozan ydın

14 2010 OC e I. Eşler II. Zevkler III. Günlük aktüel olaylar İş arkadaşlarıyla yukarıdaki konulardan hangileri hakkında konuşulması uygundur? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III ynı anda üst ve ast makamlara dağıtılacak yazıların nasıl bitirilmesi uygundur? ) Rica ederim. ) rz ederim. C) Olurlarınıza arz ederim. D) Olurlarınızı rica ederim. E) rz ve rica ederim. şağıdakilerden hangisi sekreterin, yönetici adına ziyaretçilerle ilgilenirken uyması gereken ilkelerden biri değildir? ) Selamlaşma ilkelerine uygun davranmak ) Çay, kahve ikrametmek C) Sohbet etmekten kaçınmak D) Güler yüzle karşılamak E) Rahat etmelerini sağlamak şağıdakilerden hangisi aksesuar olarak nitelendirilmez? ) Şal ) Cüzdan C) Fular D) Etek E) Yüzük şağıdakilerden hangisi görünümü gölgeleyen faktörlerden biri değildir? ) Ütüsüzelbise ) Söküketek C) oyalı ayakkabı D) Çamurlu pantolon paçası E) Kaçık çorap şağıdakilerden hangisi kısa boylu ve kiloluların giymesi gereken giysiler arasında yer almaz? ) Çok dar olmayan giysiler ) Tüylü kumaşlar C) Kısa ceketler D) "V" yakalar E) Koyu renk kıyafetler 35. Protokol kurallarına göre, uçağa en son kim biner? ) Statüsü yüksek olanlar ) ayanlar C) Yaşlılar D) Statüsü düşük olanlar E) Çocuklar 36. Uzun yüzlü kişiler hangi yakayı tercih etmelidir? ) Vyaka ) Yuvarlak yaka C) Sandık yaka D) Kayık yaka E) Dik yaka 37. şağıdakilerden hangisi iş ortamında geçerli giyim ölçütleriarasında yer almaz? ) Uygun renkte giysiler giymek ) edene uygun giysiler giymek C) Yaşa uygun giysiler giymek D) Mevsime uygun giysiler giymek E) Çok sayıda aksesuar kullanmak 14

15 2010 OC e şağıdakilerden hangisi latin alfabesinin sesli harflerinden biri değildir? ) u ) ö C) i D) a E) e 6. şağıdakilerden hangisi "aşırı süt salgısı" anlamına gelmektedir? ) Transpirasyon ) Separasyon C) Transformasyon D) Süperinfeksiyon E) Süperlaktasyon 2. I. ecto- II. end- III. endo- IV. exo- 7. I. Systema nervosum II. Systema respiratorium III. Sytema digestorium IV. Systema urogenitale Yukarıdaki Grekçe öneklerden hangileri "iç, içteki" anlamlarını taşımaktadır? Yukarıdakilerden hangisi soluk alıp vermemizi sağlayan sistemdir? ) Ive II ) Ive III C) Ive IV D) II ve III E) II ve IV ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) III ve IV 3. şağıdakilerden hangisi ksenobiyotiklerin (xenobiotica) tanımıdır? 8. eyindeki nöronların sayısı yaklaşık olarak kaçtır? ) Vücudumuza giren besin ve besin öğeleridir. ) Vücuda giren hayvansal veya bitkisel toksinlerdir. C) Vücuda giren yabancı maddelerdir. D) Vücuda giren venomlardır. E) Vücut dışında kalan yabancı maddelerdir. ) 12 milyon ) 120 milyon C) 12 milyar D) 120 milyar E) 12 trilyon 4. şağıdakilerden hangisi "delidana hastalığının" etkenidir? ) Protozoalar ) Prion C) Spiroketler D) Klamidyalar E) Koklar 9. şağıdakilerden hangisi halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinmektedir? ) nksiyete ) Mani C) lzheimer hastalığı D) Epilepsi E) Parkinson hastalığı 5. şağıdakilerden hangisi endojen kökenli bir patojen olarak kabul edilmektedir? ) Kanser ) Virüs C) Klamidya D) Viroit E) Riketsiya 10. şağıdakilerden hangisi toplardamar kapakçıklarının iltihaplanması ile sonuçlanan hastalıktır? ) Flebit ) ronşit C) Serebrovasküler hastalık D) Damarsertliği E) Farenjit 15

16 2010 OC e şağıdakilerden hangisi sindirim sistemi içinde salgılanan enzimlerden değildir? ) Tripsin ) Pepsin C) milaz D) Lipaz E) ilirubin 17. Günün herhangi bir saatinde alınan idrar örneğine ne ad verilir? ) Gündüz idrarı ) 24 saatlik idrar C) nlık idrar D) Toplama idrar E) Gece idrarı 12. şağıdakilerden hangisi pineal bez hormonudur? ) Vazopresin ) Melatonin C) Glükagon D) Testosteron E) Somatostatin 18. Çoğunlukla viral hepatite bağlı karaciğer hücre hasarında aşağıdaki enzimlerden hangisi kana geçer? ) lkalen fosfataz ) Lipoprotein lipaz C) 5' nükleotidaz D) Gliserokinaz E) Transaminaz 13. Enfeksiyon durumunda bazı plazma protein miktarlarının azalış göstermesine ne ad verilir? ) Negatif akut faz proteinleri ) Yapımproteinleri C) Enzimler D) kut faz proteinleri E) Hücre zarı proteinleri 19. şağıdakilerden hangisi anksiyete tedavisinde kullanılmaktadır? ) Memantin ) Diazepam C) mfetamin D) lfentanil E) İloprost Hasarlı dokulardan, kana geçmiş toksik bileşikleri zararsız hale getiren protein aşağıdakilerden hangisidir? ) 1-fetoprotein ) Karsinoembriyonik antijen C) 2-Mikroglobulin D) Hemoglobin E) C-reaktif protein Lipitlerin plazmadaki taşınma şekilleri aşağıdakilerden hangisidir? ) ilirubin ) Enzim C) lbumin D) Lipoprotein E) Karbonhidrat ilirubin organizmada nasıl ortaya çıkar? ) Hemoglobinin yıkılması ile ) Plazmada asidik ortamın oluşması ile C) Keton cisimlerin yıkılması ile D) Plazmada bazik ortamın oluşması ile E) Hücrelerin parçalanması ile şağıdakilerden hangisi "narkotik analjezik" bir ilaçtır? ) İbuprofen ) Ketoprofen C) Morfin D) spirin E) Flurbiprofen Kinidin aşağıdaki kardiyovasküler sistem hastalıklarından hangisini tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır? ) ritmi ) njina pektoris C) Kalp yetmezliği D) Hipertansiyon E) Miyokard enfarktüsü şağıdakilerden hangisi hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlardandeğildir? ) Pravastatin ) Lovastatin C) torvastatin D) Teofilin E) Serivastatin

17 2010 OC e şağıdakilerden hangisi asit eksikliğine bağlı dispepsi durumlarında kullanılır? ) etain ) Pepsin C) Pankreatin D) Famotidin E) Meklizin şağıdakilerden hangisi sedasyon yapan antihistaminiklerden değildir? ) Tolbutamit ) Difenhidramin C) Klorfeniramin D) Feniramin E) romfeniramin şağıdakilerden hangisi supozituvar sıvağının istenilen özelliklerinden biri değildir? ) Yağ, gliserin, bilhassa su ve hidrofil yapılı madde bağlama özelliği olmalıdır. ) Etkin madde ile geçimsiz olmamalı ve etkin madde sıvağda kolayca çökmemelidir. C) Vücut ısısında erimeli, vücut sıvılarında çözünmeli veya dağılmalıdır. (süre 1O dk.) D) Mukozalara toksik ve muharriş (tahriş edici) etki yapmamalıdır. E) Etkin maddeyi kolayca serbest halde vermemelidir. ir veya birkaç etkin madde içeren çözelti veya kolloidal şekildeki preparatlara ne ad verilir? ) Limonatalar ) Posyonlar C) Şekerli su D) romatik sular E) Şuruplar 25. şağıdakilerden hangisi limonataların özelliklerindendeğildir? ) Taze hazırlanmalı ve kısa zamanda tüketilmelidir. ) errak çözeltilerdir, ancak içerdikleri sakkaroz kolayca invert şekere dönüştüğü için saklanmaları zordur. C) Organik veya inorganik asit içeren, etkin madde ya da taşıyıcı olarak kullanılan, sakkaroz veya şurupla tatlandırılmış preparatlardır. D) Sakkaroz miktarı %10 gibi düşük bir oranda olduğu için, kısa zamanda fermentasyona uğramazlar. E) Limonataların içine tatlandırıcı olarak sakkarin konulmasına izin verilmez şağıdakilerden hangisi losyonların özelliklerinden biridir? ) Saydam görünüşlü yarı katı emülsiyon sistemlerdir. ) Deri Ph'ına yakındır. C) S/Y tipinde olanların yağ oranı merhemlerle aynıdır. D) Deride oluşturduğu tabaka gözle görülmez. E) Hafif asidik özelliktedir. şağıdakilerden hangisi tablet tiplerinden biri değildir? ) Pat ) Pastil C) Çözelti D) Efersevan E) Yüzeyi kaplı 26. şağıdakilerden hangisi emülsiyonların uygulama yollarından değildir? ) Oral emülsiyonlar ) Topikal emülsiyonlar C) İntraspinal emülsiyonlar D) Parenteral emülsiyonlar E) Oküler, nazal emülsiyonlar şağıdakilerden hangisi ukal yolla kullanılandozaj şekillerinden biri değildir? ) Floroglusinol ) Oksazepam C) İntratekal D) Melatonin E) ubrenorfin

18 2010 OC e şağıdakilerden hangisi aç karnına alınan ilaçlardan değildir? ) Mide ülserinde kullanılan ilaçlar ) İştah kesici ilaçlar C) Çeşitli kurt düşürücü preparatlar D) Mide dezenfektanı maddeler E) Tuz halindeki müshiller şağıdakilerden hangisi kas içine enjeksiyonu ifade eden kısaltmadır? ) i.c. ) i.t. C) s.c. D) i.v. E) i.m. İlaçların birlikte kullanımları durumunda, etkilerinde niteliksel ve niceliksel bir değişiklik oluşmamasına ne ad verilir? ) ntagonizma ) Fizikokimyasaletkileşim C) Farmakokinetik D) Farmakolojik aldırmazlık E) Sinerjizma şağıdakilerden hangisi, yemek esnasında alınan ilaçlardan biridir? ) Çeşitli kurt düşürücü preparatlar ) İştah kesici ilaçlar C) Pepsin ve asit içeren sindirimilaçları D) Tuz halindeki müshiller E) Uyku ilaçları şağıdakilerden hangisi, ağız yolu ile alınan ilacın emilimine etki eden faktörlerden biridir? şağıdakilerden hangisi serbest eczanede verilebilecek eczacılık hizmetlerini kapsamaz? ) Hastayı muayene etme ) Hastalara sağlık sorunları konusunda danışmanlık hizmeti sunma C) Hastalara sağlık araç-gereçlerinin kullanılışı hakkında bilgi verme D) Hastalara eğitim verme E) İlaçları doğru bir biçimde hastaya verme şağıdakilerden hangisi, müstahzar şeklindeki ilaçların kutu, etiket ve prospektüslerinde bulunması gereken bilgilerden biri değildir? ) Kullanılış ve endikasyonları ) Formüle giren maddelerin isimleri ve miktarı C) İlacın hazırlandığıtarih D) Türkiye de perakende satış fiyatı E) Hazırlandığı yer şağıdakilerden hangisi eczanelerde hazırlanan ilaçların etiketlenmesinde yapılmaması gerekenlerden biridir? ) mbalaj üzerine yapıştırılan etiket zamk ile ıslatılmamalı, nemli bir sünger kullanılmalıdır. ) Etiket düzgün yerleştirildikten sonra üzerine bir kâğıt kapatılıp hafifçe ovuşturularak yapıştırılmalıdır. C) Etiket şişe üzerine merkezden biraz yukarıya, sıkılabilen tüplerde üst kısma yapıştırılmalıdır. D) mbalaja "Zehir" veya "Zehirlidir" şeklinde bir etiket doktorun isteğiveya müsaadesiyle konulmalıdır. E) Kendi zamkı ile yapışmayan etiketler için selefon bant kullanılmalıdır. ) Mide içeriği viskozitesi ) Mide bağırsak kanalının yüzey alanı C) Mide içeriği D) Kişinin bedensel ve ruhsalsağlık durumu E) Mide asiditesi ve enzim miktarı 37. şağıdaki kısaltmalardan hangisi tozu ifade eder? ) Ext ) Caps C) d D) Ung. E) Pulv. 18

19 2010 OC e şağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel ortamla ilgili sağlık risklerinden biri değildir? ) Kötü beslenme ) Sosyal izolasyon, destek eksikliği C) İşsizlik D) Meslek doyumsuzluğu E) Sağlıkla ilgili değer, inanç ve yaşam biçimi uygunsuzluğu 5. şağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri kapsamındaki dört ana faaliyetten biri değildir? ) Rehabilitasyon hizmetleri ) Tıbbi malzeme ve ekipman üretimi hizmetleri C) Tedavi hizmetleri D) Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri E) Koruyucu sağlık hizmetleri 6. şağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetlerini tanımlar? 2. I. Hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu II. Hastalıkların önlenmesi III. Toplumun ve bireyin sağlık düzeyinin geliştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyetlerdendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III ) Sigarayı bırakma programları gibi hizmetlerdir. ) Çevreye yönelik yani bir grup insanı ya da toplumun tamamını kapsayacak genişlikte gelecek tehlikeleriönleme çabalarıdır. C) Kişinin sağlığına gelecek tehlikeleri önleme çabalarıdır. D) İnsan sağlığına gelebilecek zararları önceden bilmek ve bunu önlemeye çalışmak için kullanılması gereken yaklaşımlardır. E) Sağlık durumu bozulan kişilerin, eski sağlık düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen hizmetlerdir. 3. Sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fizyolojik ve kimyasal etkenleri yok ederek veya bu etkenlerin kişileri etkilemelerini önleyerek çevreyi olumlu hale getirme çabalarına ne ad verilir? ) Primer sağlık hizmetleri ) Sekonder koruma hizmetleri C) Tersiyer koruma hizmetleri D) Çevre sağlığı hizmetleri E) Halk sağlığı 7. şağıdakilerden hangisi tıbbi doküman kavramını tam olarak tanımlar? ) İnsan sağlığı ile ilgili çalışmalardan elde edilen bilgileri kapsayan belgelerdir. ) İnsan sağlığı ile ilgili belgelerdir. C) İnsan sağlığı ile ilgili çalışmalardan elde edilen düzenli bilgilerdir. D) İnsan sağlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri düzenli bir şekilde kapsayan belgelerdir. E) İnsan sağlığı ile ilgili çalışmalardır. 4. şağıdakilerden hangisi fiziksel-biyolojik çevre ile ilgili sağlık kaynaklarından biri değildir? 8. Oğullarına hasta gözlemlerinin kaydedilmesi konusunda ders veren ve böylelikle tıbbi dokümanların gelişimine önemli katkıda bulunan ve tıbbın babası olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? ) Güvenilir tüketimmalları ) Uygun barınma C) Sosyal bağların güçlü olması D) Yeterli yiyecek E) İyi iklim ) Heredot ) Hammurabi C) Hipokrat D) İbn-i Sina E) Edwin Smith 19

20 2010 OC e şağıdakilerden hangisi hasta dosyasının tıbbi işlemler bölümünde yer alan bilgilerden biri değildir? ) Son tanı ) Hasta yakını bilgileri C) Ön tanı D) Patoloji raporu E) Gözlem notları 10. I. Tıp kitapları II. Hasta dosyaları III. Tıbbi patentler Yukarıdakilerden hangileri tıbbi dokümantasyon kapsamında yer alır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive III E) I, II ve III Kodlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kodlama yapısı sayısal(nümerik), alfabetik veya alfa-nümerik olabilir. ) Kodlama, bilgiye ulaşmada hastane bilişim sistemlerinin temelini oluşturur. C) Kodlama, veri tabanın oluşturulmasının temelidir. D) Her hastanenin kendi özgün yapısına uygun bir kodlama altyapısı zorunluluğu vardır. E) Uluslararası düzeyde kabul gören tek bir kod sistemi mevcuttur ve tüm hastanelerin bu sınıflama yönteminikullanması gerekir. şağıdakilerden hangisi hastalık sınıflamasında göz önüne alınan kategoriler sisteminden biri değildir? ) Topografi ) Fonksiyonel anormallik C) Kriminoloji D) Morfoloji E) Etiyoloji 11. şağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyon hizmetinin hastalar yönünden önemine ilişkin özelliklerden birideğildir? ) Hastaya kısa zamanda kesin tanı konulmasına yardımcı olması ) Hastaya psikolojik olarak rahatlık sağlayarak içinde bulunduğu kurum ve şahıslara güven duymasına yardımcı olması C) Doktorun, hastaya kısa bir süre önce sorulup tespit edilen birçok sorunun karşılığını dosyadan okuma imkânı bulması D) Hastaya etkin tedavinin yapılmasına katkı sağlaması E) Hastaya zaman kazandırması 15. Tıpta hastalıkların neden ve değişkenlerini inceleyenbilim dalına ne ad verilir? ) lgoloji ) Topografi C) Gastroentoloji D) Etiyoloji E) Morfoloji 12. şağıdakilerden hangisi hasta dosyası içerisinde bulunması gereken belgelerden biri değildir? ) Ödeme makbuzu ) Derece kâğıdı C) meliyat kâğıdı D) Çıkış özeti E) Hasta kabul kâğıdı I. Mortalite II. Morbidite III. Prosedür Kodlama yukarıdakilerden hangilerinin tanımlanmasında kullanılmaktadır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III

21 2010 OC e ICD-10 un birinci düzeyinde aşağıdakilerden hangisi yer alır? ) Üç basamaklı hastalık koduna bir basamak ilavesiyle oluşturulan hastalık kodları ) Hastalıkların tek tek ele alındığı üç basamaklı hastalık kodları C) Hastalıkların genel olarak sınıflaması D) Özel amaçlı "U" kodları E) elli hastalıkların bir araya getirilmesiyle oluşan bloklar 21. şağıdakilerden hangisi hasta bilgi sisteminin özelliklerindenbirideğildir? ) Hızlı olmak ) Kesintisiz çalışmak C) elli bir anda yalnız belli bir kullanıcıya hizmetvermek D) İyi bir performansa sahip olmak E) Veri bütünlüğü ve güvenliğini koruyacak denetimsistemlerine sahip olmak 22. şağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemlerinin kurulmasının nedenlerinden biri değildir? 18. şağıdakilerden hangisi (*) yıldız simgesinin işlevini ifade eder? ) ir hastalığın atanacağı kod numarasını etkilemeyen bir tanı terimini açıklamada kullanılır. ) ir hastalığın belirtisini açıklayan kodu belirtir. C) Eşanlamlıları, alternatif sözcükleri ya da açıklayıcı cümleleri açıklamada kullanılır. D) "Ve", "ve /veya"yerine geçer. E) ir hastalığın etiyolojisini veya altta yatan sebebini açıklayan kodu belirtir. 23. ) Kaynakların doğru yönlendirilmesi ) Teknoloji eğitimi almış personel sayısındaki artış C) Sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi D) Gelir kaçaklarının önlenmesi E) Hastane yönetimine stratejik kararlar vermek üzere bilgi sağlanması şağıdakilerden hangisi laboratuvar bilgi işlem sisteminin işlevlerindenbirideğildir? ) Hastaların kimlik bilgilerini çıkarma ) Tamamlanan test sonuçlarını kaydetme C) Test isteklerinin kaydınıyapma D) Laboratuvarın denetimi E) Test raporlarını düzenleme 19. Sağlık bilişimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Hastalıkların mantığını ) Hayatın mantığını C) Mantığı D) Sağlık bakımının mantığını E) Sağlık bakımını 24. şağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarının taşıması gereken özellikler arasında yer almaz? ) Formların tüm bilgileri içerebilecek şekilde düzenlenmesi ) Formlara erişimin kolayolması C) Form bilgilerinin zamanında işlenmesi D) Form standardının hastaneye özgü olması E) Formların, her sağlık personeli tarafından kolayca işlenebilmesi 20. ir hastane yönetiminin; mal ve hizmet üretimi esnasında oluşan mali, idari, tıbbi süreçlerin öngörülen biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla kullandığı yazılım ve donanımların tümüne neyi oluşturur? 25. I. Sağlık evleri II. Sağlık ocakları III. Hastaneler Yukarıdakilerden hangileri birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlardandır? ) Hastane bilgi sistemini ) Klinik karar destek sistemlerini C) Yönetim bilgi sistemlerini D) üro otomasyonunu E) Karar desteksistemini 21 ) Yalnız II ) Ive II C) Ive III D) II ve III E) I, II ve III

e-sertifika Programları / 25 Mayıs 2008 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 BÜRO YÖNETİMİ TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 25 Mayıs 2008 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 BÜRO YÖNETİMİ TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 25 Mayıs 2008 ahar Dönemi - Pazar 14.30 ÜRO YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

yüksel önder tarafından yazıldı. Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:15 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:23

yüksel önder tarafından yazıldı. Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:15 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:23 AmaçMADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE 33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Fakülte/MYO/Bölüm Adı: Dersin adı: KALEM MEVZUATI VE ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze Dersin genel içeriği:

Detaylı

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Adli Yardım Taleplerinin Đletilmesine Đlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /12 PERŞEMBE

12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /12 PERŞEMBE 12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/12 PERŞEMBE 10.10.2013 1 2013/12 PERŞEMBE 10.10.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B)

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B) 4.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı :PERASCL/ AYDIN Sicil No : Konu : Faaliyete Geçirilen Ön Büronun Çalışma Esasları Hk. İLGİLİ TÜM BİRİMLERE GÖNDERİLDİ MAHKEME

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE (1),

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /2 ÇARŞAMBA

2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /2 ÇARŞAMBA 2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 11.09.2013 1 11.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme( Staj Kurulu, Alt

Detaylı

10.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 15.30-16.30

10.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 15.30-16.30 10.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme(

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

8.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ 10 2013/8 SALI

8.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ 10 2013/8 SALI 8.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ 1 2013/8 SALI 24.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/8 SALI 24.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme(

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı