SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2014/100 Ref: 4/100

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐRKÜLER Đstanbul, 06.05.2014 Sayı: 2014/100 Ref: 4/100"

Transkript

1 SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2014/100 Ref: 4/100 Konu: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GĐREN ŞĐRKET, ŞUBE VE ĐRTĐBAT BÜROLARININ 2013 YILI FAALĐYETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLERĐ MAYIS AYI SONUNA KADAR EKONOMĐ BAKANLIĞI NA BĐLDĐRMELERĐ GEREKMEKTEDĐR 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun 2. maddesinde Yabancı yatırımcı ve Doğrudan yabancı yatırım aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: Madde 2- Bu Kanunda geçen; a) Yabancı yatırımcı: Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan, 1)Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını, 2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslar arası kuruluşları, b) Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından, 1)Yurt dışından getirilen; - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye, - Şirket menkul kıymetleri (devlet tahvilleri hariç), - Makine ve teçhizat, - Sınai ve fikri mülkiyet hakları, 2)Yurt içinden sağlanan; -Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hasılat, para alacağı veya mali değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, - Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar, gibi iktisadi kıymetler aracılığıyla; 1

2 i) yeni şirket kurmayı veya şube açmayı, ii) menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı, ifade eder. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Uygulama Yönetmeliği nin şirket ve şubelerden istenecek bilgiler başlıklı 5. Maddesi ; Şirket ve Şubelerden Đstenecek Bilgiler Madde 5 a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler; 1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar, 2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde, 3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, Genel Müdürlüğe (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) bildirirler. b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler; 1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya 2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) bildirirler. şeklindedir. 2

3 Aynı yönetmeliğin Đrtibat Bürolarının Đşleyişi Hakkındaki Hükümler başlıklı 8. maddesi ile de irtibat bürolarının işleyiş şekli belirlenmiştir. Đrtibat Bürolarının Đşleyişi Hakkında Hükümler Madde 8 (Değişik:RG-3/7/ ) Đrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir. a) Đrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler. b) Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz. Faaliyet Temsil ve ağırlama (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması) Türkiye deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini) Teknik destek (Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması) Haberleşme ve bilgi aktarımı (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması) Bölgesel yönetim merkezi (Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması) Süre (Yıl)

4 c) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler. ç) Đrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 Đrtibat Bürolarının Faaliyetlerine Đlişkin Bilgi Formu nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir. d) Đrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir. e) Đrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar. Yönetmeliğin bu hükümleri doğrultusunda, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren şirket, şube ve irtibat bürolarının 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yönetmelik ekinde yer alan formlardan kendileri ile ilgili olanı doldurmak suretiyle (irtibat büroları, harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığını gösterir belgeleri de ekleyerek), en geç tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı na veya Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne göndermeleri gerekmektedir. 4

5 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu/Ek-1 için yönetmelikte bildirim zamanı yıllık bazda ve en geç mayıs ayı sonuna kadar şeklinde tespit edilmiştir. Söz konusu form yıllık hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu da eklenmek suretiyle bazı bilgilerin beyan edildiği bir belgedir. Özel hesap dönemine tabi mükellefler Ek-1 formuna en son hazırlamış oldukları özel hesap dönemine ait yıllık bilanço ve gelir tablolarını ekleyeceklerdir. Ayrıca özel hesap dönemi hakkında açıklayıcı bir yazının eklenmesi de faydalı olacaktır. Saygılarımızla, EKLER: DENGE ĐSTANBUL YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş 1- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği 2- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1) 3- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Sermaye Bilgi Formu (Ek-2) 4- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu (Ek-3) 5- Đrtibat Bürolarının Faaliyetlerine Đlişkin Bilgi Formu (Ek-4) 6- Formların düzenlenmesinde kullanılacak olan kodlar (Ek-5) (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. Erkan YETKĐNER YMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak Güray ÖĞREDĐK SMMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 5

6 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun 5 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 (Değişik:RG-3/7/ ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü, c) Kanun: 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu ifade eder. ĐKĐNCĐ BÖLÜM Bilgi Đsteme Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Đstatistiki Bilgiler Madde 4 (Değişik ibare:rg-3/7/ ) Bakanlık; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, (Değişik ibare:rg-3/7/ ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder. Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil Memurlukları, a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında ilgililerce doldurulacak "Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi"nin bir nüshasını, b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna iletilen "Ortaklar Listesi" veya "Hazirun Cetveli"nin bir nüshasını, (Değişik ibare:rg-3/7/ ) Bakanlığa gönderirler. Şirket ve Şubelerden Đstenecek Bilgiler Madde 5 a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler; 1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, 2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde, 1

7 3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, Genel Müdürlüğe bildirirler. b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler; 1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya 2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Đrtibat Büroları Đrtibat Bürosu Kuruluşu Madde 6 (Değişik:RG-3/7/ ) Bakanlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir. Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir. Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi/belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir. Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerde yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir. Müracaatta Aranacak Belgeler Madde 7 (Değişik:RG-3/7/ ) Türkiye de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Bakanlığa müracaat edilir. a) Başvuru formu (EK-6), b) Đrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge, c) Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi, ç) Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu, d) Đrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi, e) Đrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname. 2

8 Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir. Đrtibat Bürolarının Đşleyişi Hakkında Hükümler Madde 8 (Değişik:RG-3/7/ ) Đrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir. a) Đrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler. b) Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz. Faaliyet Temsil ve ağırlama (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması) Türkiye deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini) Teknik destek (Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması) Haberleşme ve bilgi aktarımı (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması) Bölgesel yönetim merkezi (Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması) Süre (Yıl) c) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni 3

9 atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler. ç) Đrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 Đrtibat Bürolarının Faaliyetlerine Đlişkin Bilgi Formu nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir. d) Đrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir. e) Đrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Şirket Türleri Madde 9 Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri veya iştirak edebilecekleri şirketler, Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenen şirketler ile Borçlar Kanunu nda düzenlenen adi şirketlerdir. Adi ortaklık, konsorsiyum, iş ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenen şirketlerin belirgin niteliklerini taşımayan ortaklıklar, Kanun un uygulanması bakımından adi şirket sayılırlar. Yurt Dışında Đkamet Eden Türk Vatandaşları Madde 10 Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaşları, Kanun un uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar. Bilgi Formlarında Değişiklik Madde 11 Bu Yönetmelik ekinde yer alan Bilgi Formlarında değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Geçici Madde sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu Karar Hakkında Tebliğ hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım Đzin Belgeleri üzerinde işlem yapmaya; Belge kapsamındaki yatırımlar tamamlanıncaya kadar ve kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük yetkilidir. Yürürlük Madde 12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13 (Değişik:RG-3/7/ ) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 4

10 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN FAALİYET BİLGİ FORMU EK:1 BU FORM HER YIL MAYIS AYI SONUNA KADAR, BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLE BERABER TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEKTİR. A.ŞİRKETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER UNVANI: ADRESİ: İLİ: İLCESİ: POSTA KODU: TELEFON NO: E-POSTA: FAKS NO: İNTERNET ADRESİ: VERGİ DAİRESİ: VERGİ HESAP NO: TİC.SİC.NO: Genel Müdür/Müdür Adı Soyadı: Sektörü (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek): Türkiye'deki Markaları: Ticari İsimleri: Bağlı Ortaklıkları/İştirakleri-Unvanı: Bu İştirakteki Ortaklık Oranı: Varsa Şubelerin Bulunduğu İller: B.ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI Ortak Adı Ülkesi Ortaklık Oranı (%) I. Yabancı Ortaklar Sermaye Payı (YTL) II. Yerli Ortaklar* T.C. T.C. T.C. Diğer Yerli Ortaklar III. İMKB'de İşlem Gören Hisseler Toplam * En büyük üç yerli ortak yazılacaktır. T.C. YABANCI ORTAK / ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİLER ** Adı / Unvanı Yurtdışı Adresi E-posta Internet Adresi Uluslararası Markaları Yabancı Ortağın Çok Uluslu Bir Şirket Olması Durumunda Merkez Şirketin İsmi ve Ülkesi **Yabancı ortağın birden fazla olması durumunda, her bir ortak için ek tablo düzenlenecektir.

11 EK:1 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN FAALİYET BİLGİ FORMU BU FORM HER YIL MAYIS AYI SONUNA KADAR, BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLE BERABER TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEKTİR. KAR TRANSFERLERİ Transfer Edilen Miktar ABD Doları Karşılığı Transfer Edilen Ülke Transfer Tarihi LİSANS, KNOW-HOW, TEKNİK YARDIM, FRANCHISE ANLAŞMALARI VE TRANSFERLER Lisansör Lisansörün Ülkesi Lisansın Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek) Transfer Edilen Miktar ABD Doları Karşılığı Transfer Edilen Ülke Transfer Tarihi DIŞ TİCARET Aracı Kanalıyla Yapılan Son Yıl İhracatı (ABD Doları)* Aracı Kanalıyla Yapılan Son Yıl İthalatı (ABD Doları)* YIL İÇİNDEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ Üretilen Ürünler / Hizmetler (Miktar / EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek) Ürünler / Hizmetler (Değer / EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek) YATIRIMLAR Geçiğimiz Yıl Yatırım Yapıldı mı? Evet Hayır Bu soruya "evet" cevabı verdiyseniz aşağıdaki soruları cevaplandırınız Yatırımın Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek) Yatırımın Cinsi Yeni Tevsii Diğer Yatırımın Miktarı (ABD Doları) Bu Yatırım İçin İstifade Edilen Devlet Destekleri (Varsa Teşvik Belgesi Numarası ve Tarihi Şirket Kaşesi ve Yetkili İmza * Dış Ticaret Şirketleri veya Diğer Şirketler Aracılığıyla Yapılan İhracat / İthalat

12 EK:2 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN SERMAYE BİLGİ FORMU BU FORM, YABANCI ORTAKLARIN SERMAYE HESABINA YAPTIKLARI ÖDEMEYİ MÜTEAKİP EN GEÇ 1 AY İÇİNDE TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEKTİR. UNVANI : ADRESİ : İLİ : İLÇESİ : POSTA KODU : TELEFON NO : FAKS NO: E-POSTA : İNTERNET ADRESİ : VERGİ DAİRESİ : VERGİ HESAP NO : TİC.SİC.NO. : YABANCI ORTAKLARIN SERMAYE HESABINA YAPTIKLARI ÖDEMELER ** I. Sermaye Ödemesi Nakdi olarak yapılmış ise, Transfer Edilen Döviz Cinsi ve Tutarı YTL Karşılığı Dövizin Transfer Edildiği Ülke Dövizin Türkiye'ye Transfer Edildiği Tarih Ödeme Yapan Yabancı Ortak Ödeme İşleminin Yapıldığı Banka Şubesi II. Sermaye Ödemesi Nakit dışı araçlarla yapılmış ise, Dağıtılmayan Karlar Ayni (Menkul Mal/ Menkul Kıymet) Haklar / Alacaklar Fonlar Yedekler Diğer (Açıklayınız) Sermaye Hesabına Yapılan Ödemenin Tarihi Ödeme Yapan Yabancı Ortak YTL ABD Doları Karşılığı **Yabancı ortağın birden fazla olması durumunda, her bir ortak için ek tablo düzenlenecektir. Şirket Kaşesi ve Yetkili İmza

13 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN HİSSE DEVRİ BİLGİ FORMU EK:3 BU FORM, HER HİSSE DEĞİŞİKLİĞİNİ MÜTEAKİP EN GEÇ 1 AY İÇİNDE TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEKTİR. UNVANI: ADRESİ: İLİ: İLCESİ: POSTA KODU: TELEFON NO: E-POSTA: FAKS NO: İNTERNET ADRESİ: VERGİ DAİRESİ: VERGİ HESAP NO: TİC.SİC.NO: DEVİR ÖNCESİ DURUM Ortak Adı Ülkesi Ort. Oranı (%) I. Yabancı Ortaklar Sermaye Payı (YTL) II. Yerli Ortaklar* Diğer Yerli Ortaklar III. İMKB'de İşlem Gören Hisseler Toplam * En büyük üç yerli ortak yazılacaktır. DEVİR SONRASI DURUM Ortak Adı Ülkesi Ort. Oranı (%) I. Yabancı Ortaklar T.C. T.C. T.C. T.C. Sermaye Payı (YTL) II. Yerli Ortaklar* Diğer Yerli Ortaklar III. İMKB'de İşlem Gören Hisseler Toplam * En büyük üç yerli ortak yazılacaktır. Hisse Devir Bedeli : T.C. T.C. T.C. T.C. Hisse Devir Tarihi YABANCI ORTAKLARIN HİSSE DEVİR BEDELİNİ KARŞILAYIŞ ŞEKLİ ** I. Nakdi ise, Transfer Edilen Döviz Cinsi ve Tutarı YTL Karşılığı Dövizin Transfer Edildiği Ülke Dövizin Türkiye'ye Transfer Edildiği Tarih Ödeme İşleminin Yapıldığı Banka Şubesi II. Nakit dışı ise, Yeniden Yatırımda Kullanılan Kazançlar Ayni (Menkul Mal/ Menkul Kıymet) Haklar / Alacaklar Diğer (Açıklayınız) Ödeme Tarihi Ödeme Yapan Yabancı Ortak YTL ABD Doları Karşılığı **Yabancı ortağın birden fazla olması durumunda, her bir ortak için ek toblo düzenlenecektir.

14 İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU EK: 4 BU FORM, HER YIL MAYIS AYININ SONUNA KADAR, TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEKTİR. FAALİYET YILI : GENEL BİLGİLER YABANCI ŞİRKETİN UNVANI ADRESİ ÜLKESİ FAALİYET KONUSU (EK-5 Listeden Kod-4'e göre seçilecektir.) TÜRKİYE'DEKİ İRTİBAT BÜROSUNUN ADRESİ TELEFON NO. FAKS NO. E-POSTA VERGİ DAİRESİ VERGİ HESAP NO. BÜRO YETKİLİSİNİN/YETKİLİLERİNİN ADI-SOYADI BÜRONUN AÇILMASINA İLİŞKİN İZNİN TARİH ve NUMARASI FAALİYETE GEÇİŞ TARİHİ TOPLAM PERSONEL SAYISI YABANCI: YERLİ: YILLIK FAALİYETLER A- Yıl İçinde Yapılan Harcamalar* Personel ücretleri Büro masrafları Temsil, ağırlama giderleri Yıllık büro kirası (stopajlar dahil) Diğer giderler Toplam ABD Doları * Büronun geçmiş yıl harcamalarının ana şirket tarafından yurt dışından gönderilen konvertibl para ile karşılandığına ilişkin banka yazısı formla birlikte gönderilecektir. TL B- Büronun Açılış İzninde Belirtilen Faaliyet Konusu ile İlgili Olarak Yıl İçinde Gerçekleştirilen Tüm Faaliyetler** **Yürütülen faaliyetleri tevsik eden, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler ve bu faaliyetlere ilişkin kapsamlı açıklamalar formla birlikte gönderilecektir. İrtibat Bürosu Yetkilisinin Adı-Soyadı İmzası 16

15 KOD(1) KOD(2) KOD(4) A A A A A A A A A B C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

16 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

17 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D E E E E F F F F F G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G H

18 H I I I I I I I I I I I I I I I I I J J J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K L L

19 L L L L L L M M M M M N N N N N N O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O P Q

20 KOD(4) AÇIKLAMA TAHIL VE BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ MEYVE, SERT KABUKLULAR, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI DİĞER HAYVANLARIN YETİŞTIRİLMESİ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ HAYVANCILIKLA BİRLİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ (KARMA ÇİFTÇİLİK) TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ HİZMETLER (VETERİNERLİK HARİÇ) AVCILIK,TUZAKLA AVLAMA, AV HAYVANLARI ÜRETİCİLİĞİ VE İLGİLİ HİZMETLER ORMANCILIK, TOMRUKÇULUK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BALIKÇILIKLA İLGİLİ HİZMETLER TAŞKÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ LİNYİT MADENCİLİĞİ TURBA MADENCİLİĞİ HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI TETKİK VE ARAŞTIRMA HARİÇ, PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI İLE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ URANYUM VE TORYUM CEVHERİ MADENCİLİĞİ DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ URANYUM VE TORYUM CEVHERLERİ HARİÇ; DEMİR DIŞINDA KALAN METAL CEVHERLERİ MADENCİLİĞİ KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI KİMYA VE GÜBRE SANAYİİNDE KULLANILAN MİNERALLERİN MADENCİLİĞİ TUZ MADENCİLİĞİ B.Y.S. DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI BİTKİSEL VE HAYVANSAL SIVI VE KATI YAĞ İMALATI SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI NİŞASTA VE NİŞASTA ÜRÜNLERİNİN İMALATI HAZIR HAYVAN YEMLERİ İMALATI FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI ŞEKER İMALATI KAKAO, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME İMALATI MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS V.B. UNLU MAMÜLLERİN İMALATI BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI ALKOLLÜ İÇECEKLERİN DAMITILMASI, ARITILMASI VE KARIŞTIRILMASI; MAYALI MADDELERDEN ETİL ALKOL ÜRETİMİ ŞARAP İMALATI BİRA VE MALT İMALATI ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI TEKSTİL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE İPLİK HALİNE GETİRİLMESİ; TEKSTİL DOKUMACILIĞI TEKSTİLİN APRELENMESİ GİYİM EŞYASI DIŞINDAKİ HAZIR TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI HALI VE KİLİM İMALATI HALAT, İP, SİCİM VE AĞ İMALATI BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI; KÜRK MAMÜLLERİ İMALATI DERİNİN TABAKLANMASI VE İŞLENMESİ BAVUL, EL ÇANTASI VE BENZERLERİ İLE SARAÇLIK VE KOŞUM TAKIMI İMALATI AYAKKABI İMALATI KERESTE VE PARKE SANAYİ TAHTA PLAKA İMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DİĞER PANO VE TAHTALARIN İMALATI İNŞAAT KERESTESİ VE DOĞRAMA İMALATI AĞAÇTAN YAPILAN AMBALAJ MALZEMELERİ İMALATI DİĞER AĞAÇ ÜRÜNLERİ İMALATI; HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERİN İMALATI KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE MUKAVVA İMALATI OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN AMBALAJLARIN İMALATI DİĞER KAĞIT VE MUKAVVA ÜRÜNLERİ İMALATI KİTAP, BROŞÜR, MÜZİK KİTAPLARI VE DİĞER YAYINLARIN YAYIMI GAZETE, DERGİ VE SÜRELİ YAYINLARIN YAYIMI

21 PLAK, KASET V.B. KAYITLI MEDYANIN YAYIMI DİĞER YAYIMLAR BASIM BASIMLA İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ PLAK, KASET VB. KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI KOK FIRINI ÜRÜNLERİ İMALATI RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI NÜKLEER YAKITIN ELDE EDİLMESİ ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI (KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLER HARİÇ) KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLERİN İMALATI SENTETİK KAUÇUK VE PLASTİK HAMMADDELERİ İMALATI PESTİSİT (HAŞARAT İLACI) VE DİĞER ZİRAİ-KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI BOYA, VERNİK V.B. KAPLAYICI MADDELER İLE MATBAA MÜREKKEBİ VE MACUN İMALATI ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN İMALATI SABUN VE DETERJAN, TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ; PARFÜM; KOZMETİK VE TUVALET MALZEMELERİ İMALATI B.Y.S. KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SUNİ VE SENTETİK ELYAF İMALATI İÇ VE DIŞ LASTİK İMALATI; LASTİĞE SIRT GEÇİRİLMESİ VE YENİDEN İŞLENMESİ DİĞER KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI CAM VE CAM ÜRÜNLERİ İMALATI YAPI MALZEMELERİ DIŞINDAKİ, ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN SERAMİK EŞYA İMALATI (ÇANAK, ÇÖMLEK, ÇİNİ, PORSELEN VB.) ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN, KİL VE SERAMİK YAPI MALZEMESİ ÜRÜNLERİNİN İMALATI ÇİMENTO, KİREÇ VE ALÇI İMALATI ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI TAŞIN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE KULLANABİLİR HALE GETİRİLMESİ B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİİ DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ DEMİR VE ÇELİĞİN DÖKÜMÜ DEMİR DIŞINDAKİ METALLERİN DÖKÜMÜ METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI TANK, SARNIÇ VE METAL MUHAFAZA İMALATI BUHAR KAZANI İMALATI, MERKEZİ KALORİFER KAZANLARI HARİÇ METALLERİN DÖVÜLMESİ, PRESLENMESİ, BASKILANMASI VE YUVARLANMASI; TOZ METALÜRJİSİ ÜCRET VEYA SÖZLEŞME ESASINA DAYALI OLARAK METALLERİN KAPLANMASI VE İŞLENMESİ ÇATAL-BIÇAK TAKIMI, EL ALETLERİ VE HIRDAVAT MALZEMELERİ İMALATI B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI İÇTEN YANMALI MOTOR VE TÜRBİN İMALATI; UÇAK, MOTORLU TAŞIT VE MOTOSİKLET MOTORLARI HARİÇ POMPA, KOMPRESÖR, MUSLUK VE VANA İMALATI MİL YATAĞI, DİŞLİ, DİŞLİ TAKIMI VE TAHRİK TERTİBATI İMALATI SANAYİ FIRINI, OCAK VE OCAK ATEŞLEYİCİLERİN İMALATI KALDIRMA VE TAŞIMA TEÇHİZATI İMALATI DİĞER GENEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI TARIM VE ORMAN MAKİNELERİ İMALATI TAKIM TEZGAHLARI İMALATI METALURJİ MAKİNELERİ İMALATI MADEN, TAŞOCAĞI VE İNŞAAT MAKİNELERİ İMALATI GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN İŞLEYEN MAKİNELERİN İMALATI TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ İŞLEMEDE KULLANILAN MAKİNELERİN İMALATI SİLAH VE MÜHİMMAT İMALATI DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI B.Y.S. EV ALETLERİ İMALATI BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI ELEKTRİK DAĞITIM VE KONTROL CİHAZLARI İMALATI İZOLE EDİLMİŞ TEL VE KABLO İMALATI AKÜMÜLATÖR, PİL VE BATARYA İMALATI ELEKTRİK AMPÜLÜ VE LAMBALARI İLE AYDINLATMA TEÇHİZATI İMALATI B.Y.S. ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI ELEKTRONİK VALF VE ELEKTRON TÜPLERİ İLE DİĞER ELEKTRONİK PARÇALARIN İMALATI RADYO VE TELEVİZYON VERİCİLERİ İLE TELEFON VE TELGRAF HATTI TEÇHİZATI İMALATI

22 TELEVİZYON VE RADYO ALICILARI; SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDEN VEYA ÜRETEN TEÇHİZAT VE BUNLARLA İLGİLİ ARAÇLARIN İ TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER V.B. AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMALATI (SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM K SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM KONTROL TEÇHİZATI İMALATI OPTİK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHİZATI İMALATI SAAT İMALATI MOTORLU KARA TAŞITLARININ İMALATI MOTORLU KARA TAŞITLARI KAROSERİ İMALATI; RÖMORK VE YARI - RÖMORK İMALATI MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI GEMİ YAPIMI VE ONARIMI EĞLENCE VE SPORTİF AMAÇLI TEKNELERİN YAPIMI VE ONARIMI DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ İLE VAGONLARININ İMALATI HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI MOTOSİKLET İMALATI BİSİKLET VE SAKAT TAŞIYICILARI İMALATI B.Y.S. DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI MOBİLYA İMALATI KUYUMCULUK VE İLGİLİ MADDELERİN İMALATI MÜZİK ALETLERİ İMALATI SPOR MALZEMELERİ İMALATI OYUN VE OYUNCAK İMALATI BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT METAL ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI BUHAR VE SICAK SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI (SOĞUK ENERJİLER DAHİL) SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI İNŞAAT ALANININ HAZIRLANMASI YENİ VEYA İLAVE BİNA İNŞAATI; BİNA DIŞI İNŞAAT FAALİYETLERİ TESİSAT İŞLERİ BİNA İNŞAATINDAKİ TAMAMLAYICI FAALİYETLER İNŞAAT YAPIM VE YIKIM İŞLERİ İÇİN, OPERATÖRÜYLE BİRLİKTE MAKİNE VE TEÇHİZAT KİRALANMASI MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞI MOTORLU TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMI MOTORLU TAŞITLARIN PARÇA VE AKSESUARLARININ SATIŞI MOTOSİKLET VE İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN SATIŞI, BAKIMI VE ONARIMI MOTORLU TAŞIT YAKITININ PERAKENDE SATIŞI ÜCRET VEYA SÖZLEŞME ESASINDA TOPTAN TİCARET (KOMİSYONCULUK) TARIMSAL HAMMADDE VE CANLI HAYVAN TOPTAN TİCARETİ GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE AYAKKABI TOPTAN TİCARETİ DİĞER EV EŞYALARININ TOPTAN TİCARETİ KATI, SIVI VE GAZ YAKITLAR VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ MADEN VE MADEN CEVHERİ TOPTAN TİCARETİ İNŞAAT MALZEMELERİ HIRDAVAT, SIHHİ TESİSAT, ISITMA TEÇHİZATI TOPTAN TİCARETİ DİĞER ARA MALLAR, ATIK VE HURDA TOPTAN TİCARETİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TOPTAN TİCARETİ DİĞER TOPTAN TİCARET BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER PERAKENDE TİCARET BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN PERAKENDE TİCARETİ ECZACILIK ÜRÜNLERİ, TIBBİ ALETLER, KOZMETİK, PARFÜMERİ VE TUVALET MALZEMELERİ PERAKENDE TİCARETİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ, GİYİM EŞYALARI, AYAKKABI VE DERİ EŞYA PERAKENDE TİCARETİ EV İLE İLGİLİ ALET, EŞYA VE TEÇHİZATININ PERAKENDE TİCARETİ HIRDAVAT, BOYA VE CAM PERAKENDE TİCARETİ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER PERAKENDE TİCARET KULLANILMIŞ MALLARIN SATILDIĞI MAĞAZALARDAKİ PERAKENDE TİCARET POSTA YOLUYLA PERAKENDE TİCARET PAZARLARDA, SERGİLERDE VEYA SEYYAR OLARAK YAPILAN PERAKENDE TİCARET MAĞAZALARDA YAPILMAYAN DİĞER PERAKENDE TİCARET KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİRİ OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ

23 LOKANTA, KAHVEHANE, BAR VE YEME İÇME YERLERİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DİĞER TARİFELİ KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI DİĞER TARİFESİZ KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI KARAYOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ DENİZ VE KIYI TAŞIMACILIĞI İÇ SULARDA YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI (GÖL, NEHİR) VB. TARİFELİ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI TARİFESİZ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI; UZAY TAŞIMACILIĞI YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETLERİ DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ DİĞER DESTEKLEYİCİ ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ SEYAHAT ACENTELERİ VE TUR İŞLETMECİLERİNİN FAALİYETLERİ DİĞER ULAŞTIRMA ACENTELERİNİN HİZMETLERİ ULUSAL POSTA HİZMETLERİ ULUSAL POSTA FAALİYETLERİ DIŞINDAKİ KURYE FAALİYETLERİ TELEKOMÜNİKASYON MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ DİĞER PARASAL ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ (TİCARİ BANKALAR, TASARRUF BANKALARI VE KREDİ KURULUŞLARI) FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASING) HİZMETLERİ DİĞER KREDİ VERME FAALİYETLERİ BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ HAYAT SİGORTASI (CAN SİGORTALARI) EMEKLİLİK FONLARI HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTALAR MALİ PİYASALARIN İDARESİ (SERMAYE PİYASASI) MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER MALİ ARACI KURULUŞLARA YARDIMCI DİĞER FAALİYETLER SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK FONLARINA YARDIMCI FAALİYETLER KENDİNE AİT VEYA KİRALANMIŞ GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ FAALİYETLER BİR ÜCRET YA DA SÖZLEŞME ESASINA DAYANAN GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ KARA TAŞITLARININ SÜRÜCÜSÜZ KİRALANMASI SU TAŞITLARININ KAPTANSIZ KİRALANMASI HAVA TAŞITLARININ PİLOTSUZ KİRALANMASI OPERATÖRSÜZ TARIMSAL MAKİNE VE TEÇHİZATIN KİRALANMASI İNŞAAT VE MÜHENDİSLİKTE KULLANILAN MAKİNE VE TEÇHİZATIN OPERATÖRSÜZ KİRALANMASI BÜRO MAKİNE VE TEÇHİZATININ KİRALANMASI (BİLGİSAYARLAR DAHİL) BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MAKİNE VE TEÇHİZATIN KİRALANMASI BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ KİRALANMASI BİLGİSAYAR DONANIM DANIŞMANLIĞI BİLGİSAYAR YAZILIM DANIŞMANLIĞI, PROGRAM ÜRETİMİ VE TEMİNİ VERİ İŞLEME VERİ TABANI FAALİYETLERİ BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEME MAKİNALARININ BAKIM VE ONARIMI BİLGİSAYARLARLA İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ HUKUKİ FAALİYETLER MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK VE HESAP UZMANLIĞI HİZMETLERİ; VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ PİYASA VE KAMUOYU ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İŞ VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ MİMARLIK, MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ TEKNİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ TEKNİK TEST VE ANALİZ FAALİYETLERİ REKLAM HİZMETLERİ İŞE YENİ GİRECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ VE YERLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ SORUŞTURMA VE GÜVENLİK FAALİYETLERİ BİNA TEMİZLEME FAALİYETLERİ (ENDÜSTRİYEL AMAÇLI TEMİZLİK ) FOTOĞRAFÇILIKLA İLGİLİ FAALİYETLER AMBALAJLAMA FAALİYETLERİ B.Y.S. DİĞER İŞ FAALİYETLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK HARİÇ, SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR HİZMETLERİ VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERİ SAĞLAYAN KURULUŞLARIN FAAL

24 İŞ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KATKI VE DÜZENLEME FAALİYETLERİ DEVLET İÇİN YAPILAN YARDIMCI HİZMETLER DIŞİŞLERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER SAVUNMA FAALİYETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK FAALİYETLERİ ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ TEKNİK VE MESLEKİ ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ YETİŞKİNLERİN EĞİTİLMESİ VE DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ HASTANE HİZMETLERİ TIP VE DİŞCİLİKLE İLGİLİ UYGULAMA FAALİYETLERİ İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER VETERİNERLİK HİZMETLERİ BARINACAK YER SAĞLANARAK YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER KANALİZASYON, ÇÖP VE ATIKLARIN TOPLANMASI, HIFZISIHHA VE BENZERİ HİZMETLER İŞ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN SENDİKA FAALİYETLERİ DİNİ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ SİYASİ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER ÜYE OLUNAN KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ SİNEMA VE VİDEO YAPIMI VE DAĞITIMI SİNEMA FİLMİ GÖSTERİMİ RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ DRAMATİK SANATLAR, MÜZİK VE DİĞER SANAT FAALİYETLERİ BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER EĞLENCE FAALİYETLERİ KÜTÜPHANECİLİK VE ARŞİVLEME FAALİYETLERİ TARİHİ YAPI VE ALANLARI KORUMA VE MÜZECİLİK FAALİYETLERİ BOTANİK VE HAYVANAT BAHÇELERİ İLE MİLLİ PARKLARLA İLGİLİ FAALİYETLER SPORLA İLGİLİ FAALİYETLER DİĞER EĞLENCE VE DİNLENME FAALİYETLERİ TEKSTİL VE KÜRK ÜRÜNLERİNİN YIKANMASI VE KURU TEMİZLEMESİ BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARININ FAALİYETLERİ CENAZE İŞLERİ VE İLGİLİ FAALİYETLER BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ EVLERDE YAPTIRILAN HİZMET İŞLERİ ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİ

25

26 ORSELEN VB.)

27 ARAÇLARIN İMALATI

28 LARI) LARIN FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.05.2013 Sayı: 2013/119 Ref: 4/119

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.05.2013 Sayı: 2013/119 Ref: 4/119 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.05.2013 Sayı: 2013/119 Ref: 4/119 Konu: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GĐREN ŞĐRKET, ŞUBE VE ĐRTĐBAT BÜROLARININ 2012 YILI FAALĐYETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLERĐ 31.05.2013

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI Rev. 02 01-2011 AMAÇ: Bu rehber, sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akredite olmak için girişimde bulundukları

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : 27012 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe

Detaylı

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 11 Tek yıllık

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83)

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) Kısım Bölüm Grup Sınıf A 01 (Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) 011 012 Tehlike Sınıfı Prim Nispeti Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet Tek

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu B DESTEK ALINABİLECEK SEKTÖRLER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması 05.1 Taş kömürü madenciliği

Detaylı

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 20 NACE

Detaylı

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği 1 / 42 2 / 42 KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre)

Detaylı

GİRİŞ SANAYİ GENEL YAPISI

GİRİŞ SANAYİ GENEL YAPISI 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. SANAYİ GENEL YAPISI... 4 3. SANAYİDE SEKTÖREL DAĞILIM... 9 4. İMALAT SANAYİNİN MEKANSAL DAĞILIMI... 12 AĞAÇ, AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI... 12 ANA METAL SANAYİ...

Detaylı

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER İçindekiler ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER 9.2.1. İşveren Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: 01.02.2013)... 1 9.2.1.1.

Detaylı

2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 40.000 TL AZAMİ TUTAR 400.

2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 40.000 TL AZAMİ TUTAR 400. ASGARİ TUTAR 40.000 TL AZAMİ TUTAR 400.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Get the free

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.bilgit.com Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-23 06.05.2010 KONU : Yabancı Sermayeli Şirket, Şube Ve Đrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapmaları Gereken Bildirimler.

SĐRKÜLER : 2010-23 06.05.2010 KONU : Yabancı Sermayeli Şirket, Şube Ve Đrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapmaları Gereken Bildirimler. SĐRKÜLER : 2010-23 06.05.2010 KONU : Yabancı Sermayeli Şirket, Şube Ve Đrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapmaları Gereken Bildirimler. 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu na dayanılarak

Detaylı

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ve 22 trilyon dolarlık ekonomiyi temsil eden Avrupa Ticaret ve Sanayi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ve 22 trilyon dolarlık ekonomiyi temsil eden Avrupa Ticaret ve Sanayi Avrupa Odalar Birliği nde Türk başkan yardımcısı Hisarcıklıoğlu devri İş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tarihi bir başarıya imza attı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

Detaylı

ÜYE EL KİTABI. Gaziantep Sanayi Odası

ÜYE EL KİTABI. Gaziantep Sanayi Odası ÜYE EL KİTABI 2013 Gaziantep Sanayi Odası İÇİNDEKİLER GSO... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ LİSTESİ... 4 ORGANİZASYON ŞEMASI... 5 MESLEK KOMİTELERİ... 6 DEPARTMANLAR, GÖREVLERİ VE SUNDUĞU HİZMETLER... 8 GSO

Detaylı