Park halindeki týrdan mazot çaldýlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Park halindeki týrdan mazot çaldýlar"

Transkript

1 Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýna muhalefetten 3 gün sonra tepki geldi. Demek bayram biraz daha uzasaydý, bu tepki de daha geç gelecekti! Muhalefet bayrama mý endeksli? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3895 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ASÝL NADÝR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Kazandaki patatesleri yiyorlar Erdoðan Baybars ORTAK NOKTA Ali Osman BAYRAM GEZÝSÝ (4) Dolgun Dalgýçoðlu LEFKOÞA ÝSYANINI HAYKIRIYOR... Mehmet Levent BÝR BAYRAM DAHA GEÇTÝ Yalçýn Okut Asil Nadir için Ýngiltere'de kader günü Asil Nadir için Ýngiltere'de kader günü Asil Nadir'in iþi zor... Jüri geriye kalan davalarla ilgili kararýný da açýkladý. Böylelikle toplam 13 davanýn 10'undan suçlu bulundu... Gözler Ýngiliz mahkemesinin bugün vereceði cezada... Riske deðmedi Cezasý bugün Masumiyetini kanýtlamak için gittiði Londra'da kendi isteðiyle yargýlanan Asil Nadir, 13 suçlamanýn 3'ünden aklandý, 10'undan ise suçlu bulundu... Halen tutuklu bulunan Asil Nadir'e verilen cezayý mahkeme bugün açýklayacak... Asil Nadir Polly Peck þirketine ait toplam 29 milyon sterlini, þirketin hisse senetlerinin deðerini þiþirmek amacýyla zimmetine geçirmekten suçlu bulundu... 'Hürriyet' gazetesi baþ sayfasýnda manþet yaptýðý Asil Nadir için "Kumarý kaybetti" baþlýðýný kullanýrken, Nadir'in 7 yýl hapis yatabileceðini öne sürdü... Mahkeme cezasýný açýklarken, Asil Nadir'in kendi rýzasý ile giderek yargýlandýðý olgusunu hafifletici neden olarak deðerlendirecek sayfada Bitmeyen kamyon davasý... Memduh Hoca yýllardýr adalet arýyor 7. sayfada Bakanlýk açýkladý... Son 6 ayda 6 çocuk öldü Yataklý Tedavi Kurumu Müdürlüðü'nün yaptýðý açýklamaya göre, hastanelerin "Yeni Doðan Servisi"nde son 6 ayda 6 çocuk yaþamýný yitirdi sayfada 130 liraya fuhuþ Hayvan hýrsýzlýðýndan tutuklananlar kadýn pazarlayýcýsý çýktý... 4 te Ýþine son veren patrona kundaklama 3. sayfada Ersin Tatar: 13. maaþ ödenecek, ancak HP dýþýnda maaþlara artýþ yok sayfada

2 Park halindeki týrdan mazot çaldýlar LEFKE'DE ÝNTÝHAR Lefke'de 52 yaþýndaki Mustafa Saygýer isimli bir kiþi intihar ederek, yaþamýný yitirdi. Polisin açýklamasýna göre olay, önceki gece saat sýralarýnda Saygýer'in evinde meydana geldi. Polisin olayla ilgili baþlattýðý soruþturma sürüyor. MAÐUSA VE CÝVARINDA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim proje çalýþmalarý nedeniyle bugün saatleri arasýnda Maðusa ve Maðusa'ya baðlý bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapýlacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek) Maðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesintiden, DAÜ Güney Kampusu ve eski Lefkoþa yolu üzerindeki tesisler; Tuzla'nýn bir bölümü Güvercinlik Kavþaðý, Mutluyaka kavþaðýyla Mutluyaka'nýn giriþindeki Halken Sitesinin bulunduðu bölgeyle Palm Beach Bölgesi, eski Hastane, Otobüs Terminali, Baykal, Anýt Çemberi, Mahkemeler ve Kaymakamlýk bölgeleri etkilenecek. EV AÇMA VE HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, Mustafa Zorer'e ait ikametgaha giren kiþi ya da kiþiler, muhtelif ziynet eþyasý çaldý. Önceki gün saat saatleri arasýnda meydana geldiði tahmin edilen olayla ilgili soruþturma sürüyor. KAYIP ÞAHIS BULUNDU Lefkoþa'da 20 Aðustos'dan beri kayýp olduðu bildirilen Kübra Altýnbuga (K-15) önceki gün bulundu. Polisin soruþturmalarý sürüyor. HAFTALIK TRAFÝK RAPORU KKTC'de geçen hafta meydana gelen toplam 60 trafik kazasýnda 1 kiþi ölürken, 2 kiþi de yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, kazalarda 238 bin 250 TL'lik hasar meydana geldi. Bu arada, Aðustos tarihleri arasýnda, ülke genelinde yapýlan haftalýk rutin trafik kontrollerinde, 4 bin 970 araç sürücüsünü kontrol eden polis 684 trafik suçu rapor etti. Açýklamaya göre, sürücülerin 63'ü süratli araç kullanmak, 5'i tehlikeli sürüþ yapmak, 19'u dikkatsiz sürüþ yapmak, 56'sý seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak, 8'i sürüþ ehliyetsiz araç kullanmak, 16'sý alkollü araç kullanmak, 81'i seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 28'i emniyet kemersiz araç kullanmak, 101'i trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 3'ü trafik ýþýklarýna uymamak, 11'i muayenesiz araç kullanmak, 10'u sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmak, 47'si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 15'i "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 1'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak, 1'i takside yolcu taþýdýðý sýrada taksimetreyi çalýþtýrmamak ve 218'i diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. (Evrim Kamalý) - Geçtiðimiz gün Esentepe'de bulunan kum ve çakýl ambarýnda park halinde bulunan týrdan mazot çalmak suçundan methaldar olarak tutuklanan zanlýlar dün Girne Kaza Mahkemesi Yargýcý Melek Esendaðlý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý adýna savcý Emine Tayfunsel ve zanlýlar hazýr bulundu. Duruþmada iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren polis memuru Oktay Güldaþ olayla ilgili bulgularý aktardý. Güldaþ, zanlýlarýn Aðustos 2012 tarihlerinde saat raddelerinde meydana gelen mazot sirkati suçundan methaldar olduklarýný belirtti. Güldaþ zanlýlarýn gönüllü ifade vererek suçlarýný kabul ettiðini belirterek sözkonusu mazotlarýn bir kýsmýnýn zanlý Emrah Balcý'nýn aracýnýn deposunda bulunduðunu belirtti. Polis memuru Oktay Güldaþ olayla ilgili olarak alýnmasý gereken ifadeler ve bulunmasý gereken emareler olduðunu belirterek tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýlarýn 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargýcý Melek Esendaðlý zanlýlarýn 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Açý ASÝL NADÝR Aðýldan 9 adet kuzu çaldý Gamze BAYKUR - Kumyalý'da Ýrfan Kaptangil'e ait aðýldan 9 adet 5-6 aylýk kuzu çalarak kendi aðýlýna götüren Mustafa Yýlmaz isimli kiþi tutuklandý. "Hayvan sirkatý" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Mustafa Yýlmaz, tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 2 gün süreyle tutuklu kalacak. 4 adet kuzu kayýp Olayýn tahkikat memuru Erdal Dal, zanlý Mustafa Yýlmaz'ýn 20 Aðustos tarihinde Kumyalý'da Ýrfan Kaptangil'e ait aðýladan 9 adet 5-6 aylýk kuzuyu aracýna yükleyerek sirkat ettiðini açýkladý. Dal, söz konusu çalýnan kuzulardan 5 adedinin zanlýnýn aðýlýnda bulunduðunu belirterek 4 adet kuzunun ise kayýp olduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Dal, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 2 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Þener LEVENT Ahmet Raþit, zanlý Mustafa Yýlmaz'ýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Yataklý Tedaviler Kurumu Müdürlüðü: Hastanelerimizde son 6 ayda 6 çocuk öldü Saðlýk Bakanlýðý Yataklý Tedaviler Kurumu Müdürlüðü, hastanelerin "Yenidoðan Servisinde" son altý ayda 6 çocuðun çeþitli nedenlerden ötürü öldüðünü açýkladý. Yataklý Tedaviler Kurumu Müdürlüðü yaptýðý yazýlý açýklamada, çocuk ölümlerinde ayda 1 ortalamanýn dünya standartlarýnýn altýnda bir oran olduðu belirtildi. Hastanelerin yeni doðan servislerinde ölen çocuklarýn ya oluþum süreçleri tamamlamadýklarý ya da doðum öncesi gerçekleþen bazý hastalýklardan ötürü yaþamlarýný yitirdiði kaydedilen açýklamada, "Hastanelerimiz tam donanýmlý olup tüm doktor ve hemþire arkadaþlarýmýz mesleklerinin bilincinde iþlerini yapmaktadýrlar" denildi. Çiziktir di Çiziktirdi Asil Nadir'in iþi zor... Büyük bir kumar oynadý ve kaybetti. Bu kumarý oynamaya mecbur deðildi. Kimse zorlamadý onu... Londra'ya kendi isteðiyle gitti... Masumiyetini kanýtlamak için... Polise teslim oldu. Ve mahkeme süresince ev hapsinde bulunmayý kabul etti. Ayaðýna kelepçe takýldý. Londra'nýn dýþýna çýkmasý ve geceyarýsýndan sonra dýþarýda bulunmasý yasaklandý. Ýngiliz Ýþçi Partisi iktidardayken Asil Nadir'in bu þartlar altýnda yargýlanmasýný kabul etmedi. Ancak muhafazakarlarýn Ýngiltere'de iktidara geliþiyle durum deðiþti. Kýbrýs'ta Mehmet Ali Talat, Türkiye'de de Erdoðan hükümeti devreye girdi. Ýngiliz hükümeti ikna edildi... Ve Asil Nadir iki yýl önce Londra'ya uçtu... Suçsuzluðunu kanýtlayacaðýna yüzde yüz emindi... Emin olmasa hiç gider miydi? Ama iþte sonuç... En büyük hissedarý olduðu Polly Peck þirketini dolandýrmaktan mahkum oldu. Yargýlandýðý 13 davanýn 10'undan suçlu bulundu. 10 kiþilik jürinin kararý bu... Jüri heyeti 12 kiþiydi baþlangýçta... Ancak duruþmalar sürerken iki kiþi jüriden kendi isteðiyle ayrýldý. Kendi isteðiyle deniliyor, ama emin deðilim bundan... Duruþmalarý izleyen bazý hukukçu gözlemcilere göre, bu iki kiþi Asil Nadir'den yanaymýþ... Bu da, jüriden ayrýlmalarý konusunda kendilerine gizli bir baský yapýlýp yapýlmadýðý sorusunu açýkta býrakýyor. Asil Nadir davanýn ilk açýklanan kararlarýnda suçlu bulunur bulunmaz gözaltýna alýndý. Cezaevine kondu. Jüri geriye kalan davalardaki kararlarýný da açýkladý dün... Toplam 10 davadan suçlu... Cezasýnýn ne olacaðýný da bugün açýklayacak mahkeme... Hapislik kaçýnýlmaz olarak görülüyor. 'Hürriyet' gazetesi "En az 7 yýl hapis yatabilir" diyor. Asil Nadir 71 yaþýnda... Kendisinden 44 yaþ küçük Ürdünlü Nur Haným'la evli... Hala dinç, dinamik ve enerjik... Ve en önemlisi büyük bir hayalperest... Ama bu hapisliðe dayanmaz... Vaktiyle dünyanýn tepesine çýkmýþ bir adam... 'Sansui', 'Del Monte' ve 'Profilo' gibi büyük þirketlerin sahibi... Türkiye'de bir medya imparatoru... Polly Peck'in baþýna gelenlerden sonra Ýngiltere'den kaçmak zorunda kalýnca, Kýbrýs gibi küçük bir yere sýðamamýþtý da, þimdi hapse mi sýðacak? Ne olursa olsun, Kýbrýs'ta rahatý ve huzuru yerindeydi.. Herþeyi vardý... Hizmetçileri, þoförü, uþaklarý, korumalarý... Ve en önemlisi Kuzey Kýbrýs'ýn en yüksek tirajlý gazetesinin patronuydu. Bu gazete sayesinde memleketin politikasýna yön verebiliyordu. Hatta istediðine seçim kazandýrma, istediðine seçim kaybettirme gücüne sahipti. Dünyanýn en güzel köþelerinden biri olan ve bir yaný daðlara, bir yaný denize bakan Lapta'da yaþýyordu... Konforlu, görkemli bir villada... Durup dururken bu rahatýný ve huzurunu bozdu... Londra'ya gitmezden önce, onun daveti üzerine birkaç kez görüþtük... Yemek yedik... Bunun ne kadar riskli bir kumar olduðunu ben de söyledim ona... Ama o kadar büyük hayallere kaptýrmýþtý ki kendini, onu gitmemesi için ikna etmek çok zordu. Polly Peck'te güçlü olduðu ve en parlak günlerini yaþadýðý sýralarda Kýbrýs sorununu etkileyebilecek bir güce ulaþmýþtý... Kýbrýs arabulucularýndan Nelson Ledsky'nin ona Denktaþ'ýn yerine KKTC Cumhurbaþkaný olmasýný önerdiði söylenir... Ancak o kabul etmedi ve üstelik Ledsky'yi de ele verdi... Polly Peck'teki düþüþünün bu olaydan sonra hazýrlanan komplolarla meydana geldiðini söyleyenler de var. Asil Nadir dünya ekonomisine damgasýný vurmuþ tek Kýbrýslý Türktü... Çok kitap yazýldý hakkýnda... Bu sütun yetmez onu anlatmaya...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TÜRKÝYE EL KAÝDE ÝLE KOLKOLA Gaziantep'teki patlamanýn arkasýnda PKK'yý arayanlar boþuna arýyorlar... Bu saldýrýnýn bir PKK saldýrýsý olmadýðý apaçýk ortada... Ama hükümet ve yandaþlarý, bu patlamanýn kendi yanlýþ politikalarýnýn bir sonucu olduðunu örtbas etmek için en kolay yolu seçtiler... Ve hemen PKK'nýn üstüne attýlar. 9 ölü 60 yaralýnýn ardýndan Beþir Atalay'ýn Bülent Arýnç'ýn, Cemil Çiçek'in ve geriye kalanlarýn verdikleri ipe sapa gelmez demeçler, onlarýn suçluluk telaþýný açýkça ele veriyor. Lafa bakýn... Türkiye güçlü bir devletmiþ ve onun gücünü çekemeyenler varmýþ! * Ekranlardaki haberlere de bakýn bir... Patlamada ölenler siviller ya, asker olmadýklarý için çok da trajik bir hava katýlmamýþ buna... Efendiler, "olur böyle þeyler" havasýnda... Ölenler kurban... Onlar ise iktidar... Ama bizce herþeyden önce bu iktidarýn kurbanlarý... Erdoðan ve Davutoðlu müthiþ bir Suriye bataklýðýna sürüklemiþ memleketi... Hem de hiç yoktan... Ýnanýlmasý güç komik bir sebeple hem de... Esad halkýna zulmediyormuþ da kurtaracaklarmýþ halký bu zulümden! Oysa Türkiye'de onlarýn yaptýðý zulüm Esad'ýnkinden beþ beter! Suriye'de, kiralýk askerlerden ve katillerden oluþan ve kendilerine 'Özgür Suriye Ordusu' adýný veren isyancýlarla kolkola giren Erdoðan hükümeti Türkiye'nin baþýna öyle bir çorap örüyor ki, daha ne facialar yaþanacak kimbilir... * Suriye'den kaçýp Türkiye'deki çadýrlara yerleþenlerin sayýsý yüz bine ulaþtý... Bir yandan da Esad muhalifi sayýlan kanlý isyancýlar Hatay'da cirit atýyor. Ellerini kollarýný sallayarak dolaþýyor. Esad'a karþý, dünyanýn en tehlikeli terör örgütü olarak bilinen El Kaide de savaþýyor. Bundan dolayý El Kaide de sevimli bir örgüt olmuþ þimdi ABD için... Ve de Türkiye için! Bir El Kaide lideri Amerikan 'Washington Post' gazetesine verdiði demeçte, yardýmý Türkiye'den aldýklarýný söylüyor. Türkiye El Kaide ile kolkola! Oldu olacak bu örgütün efsane lideri Bin Ladin'i öldürmeselerdi keþke! Bakýn nasýl lüzum olmuþ þimdi! * Gaziantep'te 9 cana ve bunca yaralýya mal olan saldýrý PKK'nýn iþi deðil... Onun tarzý deðil bu... El Kaide tarzý... Ve bu patlama PKK deðil, Suriye kokuyor... Ama Davutoðlu'nun aþna fiþne olduðu Barzani'nin hasýmlarýnýn iþi olamaz mý? Öyle ya, Davutoðlu Irak'taki merkezi hükümeti by-pass ederek özerk Kürdistan Cumhuriyeti'nde Barzani'yi görmeye gitmedi mi? Bunun intikamý olamaz mý bu? Veya Esad'ýn? Ýsyancýlara açýk destek veren Türkiye'ye o da bir ceza kesmiþ olamaz mý? Düþünün bakalým... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Asil Nadir'in mahkûm olduðu suç 10'a yükseldi 3 suçlamadan ise aklandý Nadir'e verilen ceza bugün açýklanacak Ankara, Kýbrýslý Türk iþadamý Asil Nadir, 13 suçlamayla yargýlandý Ýngiltere'de bir suçlamadan daha mahkum oldu. Bu mahkumiyetle birlikte Nadir'in mahkum oldu suçlama sayýsý 10'a yükseldi. AA'nin BBC'nin internet sitesine dayandýrdýðý haberinde Nadir'in, sahibi olduðu Polly Peck International (PPI) þirketine ait 29 milyon sterlini, þirketin hisse senetlerinin deðerini þiþirmek amacýyla zimmetine geçirmekten suçlu bulunduðunu duyurdu. Hakkýnda zimmetine 34 milyon sterlin geçirdiði iddiasýyla dava açýlan 71 yaþýndaki Nadir'in kendisine yöneltilen 3 suçlamadan ise aklandýðý belirtildi. Mahkeme Nadir'e verilen cezayý bugün açýklayacak. Old Bailey mahkemesinde görülen davanýn baþýnda konuþan savcý Philip Shears, Nadir'in PPI þirketinden, kendisi ve ailesi için zimmetine geçirdiði toplam para miktarýn 150 milyon sterlini bulduðunu önü sürdü. Shears, Nadir'e yöneltilen 13 suçlamanýn ise iþlediði suçlara ait birer örnek olduðunu söyledi. FTSE 100 endeksinde yer alan ve borsadaki en iyi performans yapan þirketler arasýnda bulunan Nadir'e ait PPI hisseleri, Ýngiltere'deki Aðýr Dolandýrýcýlýk Masasý'nýn PPI'nin bürolarýna yaptýðý baskýnýn ardýndan çökmüþtü. Ýngiltere'de 1993'te "hýrsýzlýk" suçlamasýyla hakkýnda dava açýlmasý üzerine KKTC'ye giden Nadir, suçlamalarla yüzleþmek ve kendini savunmak için 2010'da Ýngiltere'ye dönmüþtü. NADÝR'ÝN MAHKUM OLDUÐU SUÇLAR Mahkemeden yapýlan açýklamada, Nadir'in mahkum edildiði suçlar þöyle sýralandý: "-Haziran 1989'da PPI hisse senetlerine yatýrmak amacýyla PPI'ye ait 1,3 milyon sterlini zimmetine geçirmek, Aralýk 1989'da, antika parçalar almak amacýyla PPI'ye ait 1 milyon sterlini zimmetine geçirmek, Mart 1990'da, PPI'ye ait 3,25 milyon sterlini zimmetine geçirerek 19 ayrý varýþ noktasýna havale etmek, Aðustos 1987'de PPI hisse senetlerinin deðerini þiþirmek amacýyla PPI'ye ait 5,15 milyon sterlini zimmetine geçirmek, Temmuz 1988'de Türkiye'deki Günaydýn gazete grubunun hisse senetlerini satýn almak amacýyla PPI'ye ait 5 milyon sterlini zimmetine geçirmek, Kasým 1988'de, hisse senedi almak amacýyla PPI'ye ait 1,3 milyon sterlini zimmetine geçirmek, Mart 1989'da Noble Raredon adlý seyahat þirketinin hisselerini satýn almak için PPI'ye ait 2,6 milyon sterlini zimmetine geçirmek, Haziran 1989'da PPI'ye ait 4 milyon sterlini zimmetine geçirerek PPI'de hissetlere bulunan bir yatýrým tröstüne yatýrmak, Aðustos 1990'da, PPI'ye ait 5 milyon sterlini çeþitli þahsi harcamalarýnda kullanmak, PPI'ye ait 500 bin sterlini zimmetine geçirerek eðitim amaçlý faaliyet gösteren bir video þirketinin hisselerini satýn almak." Ýþine son veren patronunun arabasýný kundakladý (Evrim Kamalý) - Girne'de meydana gelen kundaklama ve kasti hasar suçlarýndan methaldar olarak tutuklanan zanlý Minço Asinneo Minchev Girne Kaza Mahkemesi Yargýcý Melek Esendaðlý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý adýna savcý Emine Tayfunsel ve zanlý þahsen hazýr bulundu. Duruþmada Ýddia Makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren meselenin tahkikat polisi Mustafa Özmüezzinler olayla ilgili bulgularý aktardý. Özmüezzinler zanlýnýn 21 Aðustos 2012 tarihinde saat raddelerinde Girne'de meydana gelen Gülseren Ataker'e ait HU 294 plakalý aracýn kundaklanmasý ile ilgili olarak tutuklandýðýný ve zanlýnýn kundaklama ve kasti hasar suçlarýndan methaldar olduðunu belirtti. Özmüezzinler, olayda Gülseren Atakere ait araçla, yanýnda park halinde bulunan Akýn Ataker'e ait LK 485 plakalý motosikletin tamamen, Hakan Ataker'e ait FK 105 plakalý arabanýn kýsmen yandýðýný ayrýca apartman duvarýnýn da alevden hasar gördüðünü belirtti. Müþtekilerden Akýn Ataker'in polise verdiði ifadede, olayla ilgili olarak, yanýnda çalýþan ve 15 gün önce iþine son verilen Minço Asinneo Minchev'den þüphelendiðini belirtti. Zanlýnýn Girne'de tespit edilerek tutuklandýðýný ayrýca aracýnda yapýlan aramada içinde yanýcý madde olduðuna inanýlan 2 adet 5 litrelik boþ bidonun da devlet laboratuarýnda incelemeye gönderildiðini kaydetti. Özmüezzinler tahkikatýn yeni baþladýðýný ve zanlýnýn serbest kalmasý durumunda, aranan emare ve ifadelere etki edebileceðini belirterek zanlýnýn 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Girne Kaza mahkemesi yargýcý Melek Esendaðlý meselenin ciddi olduðunu belirterek zanlýnýn 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yasemini boynumuza geçirip Düþemedik ne yazýk ki yollara Makus talihimizi tersine çevirip Açamadýk yelkenleri özgür ufuklara Ali OSMAN Periyodik ORTAK NOKTA Türk televizyonlarý dizi filmlerle izleyicileri ekran baþýna kilitliyorlar Bunu en yakýnlarýmýzda dahi görmekteyiz. Osmanlý dönemini anlatmaya çalýþan "Muhteþem Yüzyýl" filminde rol alanlardan bir kýsmý, dizinin izleyici rekorlarý kýrmasý nedeniyle bazý reklam filmlerinde de rol almaktadýrlar. Bunlardan bir tanesi þampuan reklamýnda saçlarýný yýkayýp þampuanýn reklamýný yapacaðý için alacaðý para dudak uçuklatan cinsinden. Tamý tamýna 800 bin TL alacak Türkiye'de insanlarýn açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþadýðý bilinmez bir konu deðildir. Kýbrýs'ýn kuzeyinde de yaþam standardýnýn çekildiði nokta orasýdýr. Ve iþte insanlarýn açlýktan çöplüklerden ekmek toplayýp gününü geçirmeye çalýþtýðý bir ülkede aktör denen bazý kiþilerin aldýðý ücretler böylesi astronomik boyutlarda Asgari ücrete çalýþan veya onun altýnda maaþa talim eden milyonlarýn, kültür bombardýmaný dediðimiz veya belki de öyle olmak istedikleri aktörlere olan sevgilerini iþadamlarý böylesi bir sömürüyle pekiþtirmektedirler. Bir Türkiye gazetesindeydi bu reklam haberi... Bir haber daha vardý... Bir bayan Ýtalyan milletvekilinin tatilde okuduðu kitapla alakalý Vay efendim neymiþ Bu bayan millevekili tatilde erotik kitap okumaktaymýþ Okuyamaz mý? Erotik de olsa insan eline geçirdiði bir kitaptan mutlaka birþeyler öðrenir. Tommiks, Teksas çizgi romanlarýný pek çok insan okudu ve okumakta. Ben de okudum. Bugün elime geçse gene okurum. Ne var bunda eleþtirecek veya aþaðýlamaya çalýþacak? Milletvekiliyse seks bilgisi herkesten üstün mü? Seviþirken duyarlý bölgelerin tümünün bilincinde mi? Kamasutrayý bilir mi? Belki de yeni fanteziler aramaktadýr kendisine Erkek olsa eminim daha farklý olacaktý durum... Ýnsan mutlu olacaðý her þeyi yapar Ýsterse telefonda seks yapar, isterse saðlýklý olarak düþündüðü herkesle seviþir Fantezi, beyinde mutluluðu yaþamaktýr Monotonluktan kurtulup dünyaya daha farklý bakabilmektir Türkiye'de hocalarýn, hacýlarýn üfürükçülüðü(!) ve çocuk yaþtakilere taciz veya tecavüzü daha mý iyidir? Beynin özgürlüðü önemlidir.. Ýnsan Hitler'i okuduðu gibi Stalin'i de, Lenin'i de okur Öðreneceði, kýyaslayacaðý, eleþtireceði veya örnek alacaðý çok þeyler vardýr orada Malkoçoðlu rolündeki aktörün saçlarýný yýkayýp þampuan reklamý yapmasý ve aldýðý paralar, halkýn sömürüsü olarak görülmemekte, ancak bayan bir milletvekilinin erotik kitap okumasý yadýrganmaktadýr. Böylesi mentaliteyi sadece Türkiye gazetelerinde deðil, bizim buradaki örgütlerde veya medyamýzda da görmekteyiz. Allahaþkýna, her þey karþýlýklý olduktan ve rýzayla olduktan sonra benim kalbime, ruhuma kim gem vurabilir? Sahte solculuklarýn ve saðcýlýðýn ülkemizde birleþtiði ortak noktalardan birisi de budur iþte Kalay BÝRÝLERÝ ERDOÐAN'A CHURCHILL'Ý HATIRLATSA Winston Churchill ( ) þöyle der: "Asla herhangi bir savaþýn kolay olacaðýna... Yahut bu garip yolculuða çýkan kiþinin, yolda karþýlaþacaðý akýntý ve fýrtýnalarý önceden kestirebileceðine inanmayýn. Savaþ ateþine giren devlet adamý þunu anlamalý: Bir kez baþladý mý, kendi siyasetinin ustasý deðil, artýk tahmin edilemeyen, kontrol edilemeyen olaylarýn kölesidir." Keþke birileri bu sözleri TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan'a ve adeta birer "savaþ çýðýrtkaný"na dönüþen AKP'li Bakanlara hatýrlatsa. Hýzla Churchill'in tarifine doðru gidiyorlar çünkü Ýnterpol'de arananlar listesinde bir de Kýbrýslý Türk var... Cinayetten mahkum oldu, KKTC ye kaçtý Güney Lefkoþa'daki Ýnterpol bürosunun, Rum makamlarýnca aranmakta olan "10 önemli" kiþi için hazýrladýðý listede bir Kýbrýslý Türk'ün de bulunduðu iddia edildi. Fileleftheros gazetesi "10 En Önemli Aranan Kiþi- Polis Tarafýndan Ýnterpol Ýçin Liste" baþlýklý haberinde söz konusu listede 8 kiþinin zaten tescil edildiðini, bunlardan 6'sýnýn "Kýbrýslý", 2'sinin ise yabancý olduðunu bu listenin ise kýsa zaman 130 lira karþýlýðýnda fuhuþ! Gamze BAYKUR - Mutluyaka'da faaliyet gösteren White Girls isimli gece kulübünde 130 TL karþýlýðýnda Mustafa Yýlmaz ile fuhuþ yapan Özbekistan uyruklu Guzal Ýslamova ile Ýslamova'yý fuhuþ yapmaya teþvik eden Doðan Asal ve Ergün Ölmesin tutuklandý. "Fuhuþ", "Fuhuþa teþvik etme" ve "Fuhuþ yoluyla kazanç elde etme" suçlamalarýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan her 3 zanlý da teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Hayvan hýrsýzlýðý soruþturmasýnda fuhuþ yaptýklarý ortaya çýktý Olayýn tahkikat memuru Ali Kara, 20 Aðustos tarihinde Kumyalý'da meydana gelen hayvan sirkatý olayýyla ilgili olarak yürütülen soruþturmada, hayvanlarý çalan Mustafa Yýlmaz'ýn, White Girls isimli gece kulübünde konsomatris olarak çalýþan zanlý GuzalÝslamovaile fuhuþ yaptýðýný açýkladý. Kara, zanlý Doðan Asal ile Ergün Ölmesin'in ise zanlý Ýslamova'nýn 130 TL karþýlýðýnda Mustafa Yýlmaz ile fuhuþ yapmaya teþvik ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Kara, her 3 zanlýnýn da uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. içerisinde iki kiþiyle daha tamamlanacaðýný yazdý. Gazete aranmakta olan 6 "Kýbrýslýdan " birinin ise Kýbrýslý Türk olduðunu, bu kiþinin cinayetten mahkum edildiðini ancak KKTC'ye kaçtýðýný da ileri sürdü. Habere göre geriye kalan 5 Kýbrýslý Rum'dan üçü, ölüme sebebiyet vermekten, bir tanesi cinayetten, bir diðeri ise hem cinayet hem kanunsuz silah taþýmaktan aranýyor. Tutuksuz yargýlanacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Doðan Asal, Ergün Ölmesin ve GuzalÝslamova'nýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine, zanlý Asal ile Ölmez'in 4 bin TL nakdi teminat ödemelerine ve her 3 zanlý lehine ise 1'er KKTC vatandaþýnýn 10'ar bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. BAF'TA CÝNAYET Andreas Haralambidis (31) isimli Rum Baf'ta býçaklanarak öldürüldü. Rum Radyosu Haralambidis'in cesedinin dün öðle saatlerinde babasý tarafýndan bir akrabasýna ait evin yatak odasýnda bulunduðunu duyurdu. Baf'ta Kral Mezarlarý diye bilinen yer ile Muttalu semti arasýndaki evde bulunan ceset üzerinde adli tabip tarafýndan yapýlan ilk incelemede kesicidelici aletle yapýlmýþ çok sayýda kesik saptandý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent LEFKOÞA ÝSYANINI HAYKIRIYOR... nabzýný tutuyorum durdu duracak baþýmý göðsüne dayýyorum ses yok gökyüzü baþýma yýkýlýyor kayýp gidiyor ayaklarýmýn altýndan toprak Lefkoþa!.. Lefkoþa beni duyuyor musun? -Hadi aç gözlerini... Bademlerin çiçeðe durduðu bir ilkbahar sabahý kucaðýný bana ilk kundak yapan, çocukluðumun, gençliðimin, hayatýmýn þehri... Ýstersen hüzün akýt kirpiklerinden yüreðime... Ben senin boynu bükük mahzunluðunu da severim. Senin dertlerini... Senin kahýrlarýný... Senin hasretlerini... Senin isyanlarýný... Öfkelerini, sevinçlerini, sevgi ve nefretlerini de severim ben senin... Anamdan emdiðim ilk süt gibi katýksýz ve saf... Gözlerimi kucaðýnda açtýðým ilk çýðlýk gibi... -Hadi aç gözlerini... Konuþalým biraz... Eski günlerimizden bahsedelim. Sonra dertlerini bir bir say istersen... Sen saydýkça ben onlarý bir bir yazayým. Ben artýk senin o yasemin gözlü, akasya saçlý Lefkoþan deðilim, de. Deðiþmedim, beni deðiþtirdiler, de... Bu sabahlar benim sabahlarým deðil, de... Bu geceler benim gecelerim deðil, de... Bu yüzler benim yüzlerim deðil, de... -Yaseminci kadýným yok onlarýn aralarýnda... Çoroniðim, Karanfillim, Osman Gezer'im de yok... Sarayönünün çörekçisi, Girne Kapýsý'nýn kahvecisi, Hammal'ýn meyhanesi de yok! Bu yüzler benim yüzlerim deðil... Kaldýrým taþlarýnda týkýrdayan bu takunya sesleri benim seslerim deðil... Benim güzel insanlarým beni çoktan terkedip gitti. Bir tanýdýk yüze, bir tanýdýk ayak sesine, bir bildik merhabaya öyle hasretim ki... -Güzelim benim... Hasretine en çok on gün dayandýðým On gün sonra efkârýna düþtüðüm Deliler gibi canýmýn çektiði -Geceleri... Hele geceleri... Öylesine bir yalnýzlýk, öylesine bir korku, öylesine bir kahýr basar ki yüreðime... Karabasandan beter... Ne zaman sýcak bir dost eli hayal etsem, korkunun elini bulurum omuzumda... -Oysa koynunda sabahladýðým gecelerde korkunun nefesi yoktu. Gözümüzün gördüðü, elimizin deðdiði herþey aþinaydý bize... Beraber konyak içer, sokaklarýnda þarký söylerdik... Þimdi bir yaprak hýþýrdasa, bir pencere kanadý vursa hafiften, korkuyla irkildiðini biliyorum... -Benim güzel insanlarým þimdi nerede? Hiç aþina olmadýðým bu yüzler, her allahýn günü mantar gibi nereden bitiyorlar? Ben yaþýyor muyum, yoksa bitip tükendim de cesedimin üstünde mi dansediyor bu yüzler, takunyalý ayaklar? Bu ortalýðý yiyecekmiþ gibi bakan gözler! Kýrýk pancurlardan, teneke barakalardan daracýk sokaklarýma dökülen bu arabesk feryat! Acýlý ve yorgun köþebaþlarýmda pusu kurmuþ korku!.. Artýk yeter!.. Kanýmýn ýsýnmadýðý... Canýmýn çekmediði bu yüzleri, bu nefesleri, bu renkleri, bu sesleri alýn götürün benden... Bana benim insanlarýmý getirin... Yoksa gecenin birinde çýldýracaðým! Dikilitaþ'ýn tepesinden kendimi Sarayönüne atacaðým. Sabah güvercinleri ölümü bulacak Dikilitaþ'ýn eteklerinde...

5 5 23 Aðustos 2012 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Mutsuzuz Huzursuzuz Sürekli tedirgin ve tetikteyiz Üstelik borçlular da öyle, alacaklýlar da. Nasýl memleket oldu be bu böyle?! Kazandaki patatesleri yiyorlar MÝÞ-MIÞLAR * Bayram süresince mezarlýklarý ziyaret edenler, çöplerini de mezarlýkta býrakmýþ. - Ha mezarlýk ziyareti, ha piknik..! Farketmiyor ki artýk.. Öldü gitti adamlýk! * Sarhoþ sürücü gözünü hastanede açmýþ. - Çok þanslý adammýþ.. O gözler bir daha asla açýlmayabilirdi. * Ýbadet yerlerinin 100 metre yakýnýnda alkollü içki satmama yasasý deliniyormuþ. - Delen delene zaten.. Memleket kevgire dönmüþ Hani, sahile 100 metre kala inþaat yapýlamaz yasasýný takan mý var? Bunu da delmiþler. * Bayramýn son günü Metehan'da izdiham yaþanmýþ. - 3 gün bayram çok geldi.. Millet usanýnca, hava almaya çýktý. * Clinton ile Erdoðan anlaþmýþ. - "Neyi bölüþecekler?" diye soracaktým, vazgeçtim Clinton Erdoðan ile ne tutacak diye sormak daha uygun galiba! * Asil Nadir tutuklanmýþ. - Suçsuz olduðuna inanarak, bile bile yargýlanmaya gitti Keþke bunu kaçmadan göze alabilseydi. * Gaziantep'te terör 9 can almýþ. - Lanet olsun Lanet olsun Lanet olsun.. * Kýbrýs'ýn iki yüzü varmýþ. * Ama hangisi gerçek kimse bilmiyor ne yazýk. "Düþersek kalkarýz daha gücümüz var" sanýyorduk Üstümüze basýp geçenleri görünce anladýk 5 kuruþ deðerimiz olmadýðýný! "Siyaset kurumu dibe vurdu." Var mý itirazý olan bu saptamaya? Yoktur. Gerçekten de siyaset dibe vurmuþtur. Hem de kafa üstü! Önümüzdeki sorun þu: Nasýl kurtaracaðýz? Kaynadýklarý o kazandan nasýl çýkaracaðýz siyasilerimizi? Bu iþten anlayan bir arkadaþýmýn görüþü çok acýmasýz. Diyor ki; Müstahaklarýdýr. Ellemeyin Bunlarý çekip kurtarmaya, bunlarla uðraþmaya deðmez. Býrakýn olduklarý yerde debelenip dursunlar. Kendiliklerinden yok olup gidecekler. Vay vay vay Bu, daha gözü açýk geçinenlerden bir arkadaþ. Akýllý sanýrdýk. Ne yazýk ki hiçbir þeyciklerin farkýnda deðil. Bu adamlarý, bir an önce o kazandan çýkarmak gerekiyor. Hem de derhal. Çünkü kaynadýklarý kazanda haþlanan patateslerimizi yiyip bitiriyorlar.! LÂZIMLIK Eskiden, çok eskiden ama, hani daha dedelerimiz dizlik giyerken, evlerin yatak odalarýnda banyo tuvalet yoktu. Eskiden, çok eskiden ama hani nenelerimiz küllü suyunda çamaþýr yýkarken, evlerde banyo tuvalet yoktu. Eskiden, çok eskiden ama, hani bisküviye "piskot" dedikleri günlerde, ev halký ihtiyacýný avlunun en uzak noktasýnda, dört tarafý kapalý bir deliðin üstüne çömelerek giderirdi. Adýna da "Lazýmlýk" derlerdi. Zamanla herþey deðiþti. "Lazýmlýklar"; WC oldu, OO oldu, tuvalet oldu. Hatta günümüzde "tuvalet nerde?" diye deðil de; "Lavabo ne tarafta?" diye sorulur oldu BÖYLE BÝR ANDI Ve devrini tamamlayanlar, kaderine terk edildi, unutuldu. Fotoðrafta gördüðünüz yapý; eski, kerpiç bir lazýmlýktýr. Tavaný çoktan çöktü.. Zamanla yýkýlýp gidecek, izi kalmayacak. Ve Kýbrýs'ý Kýbrýs yapan bir "mozaik" daha, yok olup gidecek... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BAYRAM GEZÝSÝ (4) (Ýstanbul)- Araplarýn, dolayýsýyla Müslüman Türklerin bayramý Bir coþku aldý onlarý Yollar uçar gibi giden arabalarla doldu üç gün. Hem gidiþte, hem dönüþte çýlgýn gibiydiler. Neymiþ, bir ay aç kaldýlar kendilerine sahil kentlerine atýp çýlgýn gibi içmeyi hak saydýlar. Sahiller doldu Herkes içti Masalarda raký, balýk, her türlü meze Garsonlara baktým koþuþturmaktan yorulmuþlar. Masadakilerse mutlu. Bakýþlarýndan o okunuyor. Bir ay aç kalmanýn bedelini gezmekle çýkartanlarý gezmelerinde býrakalým. Ýþimize dönelim. Bayram tatilinin son gününde Seferihisar'daydým. Seferihisar Ýzmir'e 40 kilometre uzaklýkta, Ege Denizi'ne yakýn, mandalina bahçelerinin ortasýnda bir kent. Ýklimi bizim gibi. Havasý temiz, denizi temiz Ýnsaný ise tipik "yavaþkentli" yani sakin Hemen yakýnýnda tarihi antik kent Teos ile Teos'un bitiþiðindeki Sýðacýk Sýðacýk limaný iç içe geçmiþ iki havuz gibi Açýk denizden bakýlýnca fark edilemediði için tarihte korsan gemileri burayý sýðýnmakta kullanmýþlar Adý ondan geliyormuþ Havuz gibi olan limanlarýndan birisini birileri bölge halký yararýna(!) diyerek yat limaný yaptý Halka kapattý Halk þimdi etrafýnda dolanarak dondurma yiyor. Bir de kalesi var oranýn. Sýðacýk kalesi. Kale içinde ise evler Köy gibi. Üç kapýsý var. Hangi kapýdan girerseniz girin zorlanmadan çýkýþ kapýsýna gidebilirsiniz. Öðrendiðime göre surlar yapýlýrken taþlarý -Kanuni Sultan Süleyman tarafýndan Parlak Mustafa Paþaya yaptýrýlmýþ- Teos harabelerinden getirmiþler Tarihe saygýlarý o zaman da varmýþ(!) 12 Ýon þehrinden biri olan Teos'un tarihi ise M.Ö 1000 yýllarýna dayanýyor yýllýk-. Orada yaþam yok Henüz ortaya çýkartýlmamýþ. Etrafýnda eskiyi çaðrýþtýran taþlý, zeytin aðaçlý yollar var ki orada dolaþýrken her an yanýnýzdan kýlýçlý, atlý, miðferli birileri geçecek sanýrsýnýz. Anlatmakla bitiremeyeceðim bu kenti baþka bir zamana býrakayým. Dönüþe geçtiðim günden bir gün önce Etrafý dolaþmak istedim Üç dört yýl önce yakýlmýþ kurak tepelere doðru gittim. Yolda bir çoban, onlarca keçi ve üç çoban köpeði gördüm. Durdum. Çoban yaklaþtý. -Sigaran var mý, diye sordu. -Yok, olsa da vermem, dedim. Fotoðraf çekmeye geldim izin verir misin? -Çek, dedi. Hava çok sýcaktý o yüzden köpeklerle keçiler birer gölgelik yer kapmýþlardý... Çoban da gitti bir aðacýn gölgesine oturdu Saðýndan, solundan, etrafýndan çektim. Uzaðýndaki keçilere doðru yaklaþtýðýmda hayvanlar benden korktular Çobana doðru kaçtýlar Teþekkür ederek ayrýldým. Giderken düþündüm Keçiler benden korktular çobana sýðýndýlar Bende olsalar Kurban bayramýnda bile onlara zarar vermeyecektim Yaþayacaklardý. Ama çoban onlarý kesecek Bir daha düþündüm Ve olayý bize uyarladým. Siz de düþünün... Gökçebel: Hala öðretmen münhalleri açýlmadý Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel, 3 Eylül'de okullar açýlacak olmasýna raðmen hala öðretmen münhallerinin açýlmadýðýna dikkat çekti, binlerce iþsiz genç varken T.C'li öðretmen istihdamýna devam edilmek istendiðini savundu. Gökçebel yazýlý açýklamasýnda, devlet okullarýnýn bütçesi olmadýðýný ve son darbeyle yok edilmeye çalýþýldýðýný ileri sürerek, ilahiyat alaný açýlmasýný, imam hatip koleji kurulmasýný ve camiler yapýlmasýný eleþtirdi. Gökçebel, bunlar yapýlýrken okullarýn döküldüðünü, ülke ihtiyacýna cevap verecek bir eðitim sistemi yerine çocuklarý harcayan, öðrencileri destekleme, yönlendirme yerine baþarýsýzlýðý ödüllendiren ve onlarý özel okullarýn müþterisi yapan bir anlayýþla, bazý sermayedarlara hizmet edildiðini ileri sürdü. "UBP HÜKÜMETÝ KAMUSAL EÐÝTÝMDEN VAZGEÇTÝ" Açýklamasýnda, "UBP Hükümeti kamusal eðitimden vazgeçmiþtir. Devlet okullarý, arazileri, AKP-UBP iþbirliði ile yerli yabancý sermayeye Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), okullarýn açýlmasýna az bir süre kaldýðý halde öðretmen münhallerinin açýlmamasýný eleþtirerek, Hükümet'in devlet okullarýný gözden çýkardýðýný iddia etti. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yazýlý açýklamasýnda, ilkokullar için 41, orta dereceli okullar için 76 öðretmen ihtiyacý tespit edilip kayýt altýna alýndýðýný, "öðretmenlerin sýnavla atanabilmeleri için en az bir aylýk bir süreye ihtiyaç olunduðu bilinmesine raðmen Hükümet'in olaya duyarsýz kalmasýnýn, devlet okullarýnýn yine eksik öðretmenle akademik yýla baþlamasýný getireceðini" kaydetti. "EN ÞÝDDETLÝ ÞEKÝLDE TEPKÝ ORTAYA KOYACAÐIZ" Elcil, öðretmen eksiklikleriyle ilgili adým atmayan Hükümet'in devlet okullarýný gözden çýkardýðýný iddia ederek, savunarak, þu görüþleri dile getirdi: peþkeþ çekilmektedir. Üleþtirme politikalarýna devam edilerek, UBP genel kurulu ve seçimler için çalýþmaktadýr. Gençlerimizin geleceði düþünülmemektedir" iddialarýna da yer veren Gökçebel, þunlarý ifade etti: "Devlet okullarý parasýz, bilimsel, çaðdaþ, kaliteli, nitelikli eðitim veren kurumlar olmaktan çýkarýlmak için hareket edilmektedir. Üniversite mezunu sayýsý %80'lere varan bir ülkede gençlerimiz iþ bulamamakta, sadece müþteri olarak yolunmaktadýr. Eðitimde fýrsat eþitliði bitirilmiþtir, parasý olanýn kaliteli eðitim alacaðý ortam yaratýlmaya çalýþýlmamaktadýr. Okul yerine külliyeye, gazinoya, bet ofisine, gece kulübüne yatýrým yapýlmaktadýr. Eðitim felsefesi bitirilmek istenmektedir." "ÖZEL OKULLARDAKÝ ÖÐRENCÝ SAYISI" Gökçebel, Eðitim Bakanlýðý'nýn tavrýnýn devlet okullarýný kapatmaya, gençleri göç ettirmeye yönelik olduðunu da savundu ve son yýllarda yüzde 3-4 olan özel okullardaki öðrenci sayýsýnýn yüzde 20'lere bu politikalar sayesinde çýktýðý görüþünü ortaya koydu. KTÖS: Hükümet devlet okullarýný gözden çýkardý "'Parasý olan okusun, parasý olmayan cahil kalsýn' anlayýþý, bu politikanýn temel hedefidir. Eðitim bütçesinin yüzde 75'ini özel okullara veren bir hükümet anlayýþýndan da farklý bir açýlým beklenmesi de mümkün deðildir. Külliyeye, Kuran kurslarýna para ve her türlü imkâný bulanlarýn, devlet okullarýna üvey evlat muamelesi yapmalarýna müsaade etmeyeceðiz. Bilinmelidir ki bir yandan öðretmen sürgün tüzüðü ile mücadele ederken diðer yandan ise eðitim hizmetlerinin aksamamasý için sendikalar olarak büyük özveri ortaya koyup, öðretmen nakillerini zamanýnda tamamladýk. Fakat Hükümet'in okullarý öðretmensiz açma ile ilgili tutumuna sessiz kalmamýzý hiç kimse beklemesin. Çocuklarýmýzý ve eðitimi UBP'nin kurultay hesaplarýnýn mezesi yapmayacaðýmýzý ve en þiddetli þekilde tepki ortaya koyacaðýmýzý kamuoyuna duyururuz." ZAÝM ÇAVUÞOÐLU'NU ZÝYARET ETTÝ - Polis Genel Müdürü (PGM) Ahmet Zaim, Polis Örgütü'nün halkla iliþkide yaþadýðý sýkýntýsýný tespitine yönelik kamuoyu araþtýrmasý yapmak istediklerini bildirdi. Ahmet Zaim, temmuz ayýnda PGM görevine atanmasýnýn ardýnda baþlattýðý ziyaretler çerçevesinde dün, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Rum patates üreticileri yol kapattý Rum patates üreticileri, Yeþil Hat Tüzüðü ile KKTC'den Güney'e patates ürünü ihraç edilmesini protesto için yol kapattý. Rum radyosu patates üreticilerinin dün saat itibarýyla, Ay.Napa-Larnaka yolunun Linopetri deresi mevkiinde trafiðe kapattýklarýný duyurdu. 200 traktör ve diðer tarým araçlarý ile yol kapatan ve eylemlerini saat 13.00'e kadar devam etmesi beklenen Rum patates üreticileri KKTC'den Rum tarafýna yasal yollardan geçen tarýmsal ürünlerin, yasaklanmýþ zirai ilaçlarla ilaçlandýklarý ve bu nedenle tüketici saðlýðý açýsýndan tehlikeli olduðunu iddia ediyor. Rum patates üreticileri ayrýca Ulusal Patates Üretimi Planý gibi Rum Tarým Bakanlýðý'nda beklemede olan diðer bazý talepleri de bulunuyor. GÜNLÜK ÝSVEÇ: "ASSANGE'IN ÝDAM EDÝLMESÝNE ÝZÝN VERMEYÝZ" Ýsveç, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ýn idam edilmesi tehlikesinin söz konusu olmasý halinde Assange'ý ABD'ye iade etmeyeceðini açýkladý. Ýsveç Adalet Bakanlýðý Suçla Mücadele ve Uluslararasý Ýþbirliði Birimi'nden Cecilia Riddselius Frankfurter Rundschau gazetesine verdiði demeçte "Ýdam cezasý almasý söz konusu olan birini asla iade etmeyiz" dedi. Riddselius iadenin ancak ABD'nin çok sýký birtakým þartlarý kabul etmesi halinde mümkün olabileceðini, bu koþullarýn arasýnda tutuklunun hiçbir koþulda idam edilmeyeceðine dair teminat verilmesinin de bulunduðunu kaydetti. Bakanlýktan da þimdiye kadar ABD'nin Assange'ýn iadesi için herhangi bir adým atmamýþ olduðu açýklamasý yapýldý. Ýngiltere'ye de henüz bu yönde bir baþvuru yapýlmýþ deðil. Assange, Haziran'dan bu yana Londra'daki Ekvador Büyükelçiliði'nde bulunuyor. 41 yaþýndaki Assange'ýn 2010 yýlýnda Ýsveç'te iki kadýna cinsel tacizde bulunduðunu iddia eden Ýsveç adalet makamlarý, Assange'ýn Ýsveç'e iadesini talep ediyor. Assange ise Ýsveç makamlarýnýn kendisini ABD'ye teslim edeceðinden endiþeli. ÝNTÝHAR Peþpeþe intiharlar yaþýyoruz yine... Bir haftada ikinci intihar... Göçmenköy'deki intihardan sonra Lefke'de de 52 yaþýndaki yurttaþýmýz Mustafa Saygýer kendine kýymýþ... Yazýk, çok yazýk... Ne olursa olsun, yaþamak ve mücadele etmek gerekir deðil mi? ÇOCUK ÖLÜMLERÝ Yataklý Tedavi Kurumu Müdürlüðü'nden özellikle hamile kadýnlarý ürküten bir açýklama geldi. "Yenidoðan Servisi"nde son 6 ayda 6 çocuk ölmüþ... Bu oran dünya standartlarýnýn altýndaymýþ gerçi, ama bir teselli sayýlmaz yine de... ASÝL NADÝR Asil Nadir toplam 29 milyon sterlini Polly Peck'te zimmetine geçirmekten suçlu bulundu. Cezasýnýn hapislik olmamasýný temenni ediyoruz ama, galiba iþi zor. TATAR VE 13. MAAÞ Ersin Tatar bu yýl 13. maaþ konusunda herhangi bir sýkýntý yaþanmayacaðýný müjdeledi þimdiden... Ancak hayat pahalýlýðý dýþýnda maaþlara hiçbir artýþ yapýlmayacak. Beðenen beðensin... Beðenmeyen Marko Paþa'ya!.. Týrnak... Memleketin bir geleceði olacaksa ilk önce demokrasi adýna iþlenen ayýplardan uzak durunuz! Halkýn refahý yerine yönetenlerin refahý için çalýþýlan bir memlekette demokrasiden söz edilemez. Yöneticilerin hesap vermediði bir yerde demokrasi yoktur." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Sonuç olarak bugün Kuzey Kýbrýs'ta da benzeri çalýþmalar TC tarafýndan yapýlmakta. Önce maliyet vs. Sen yaparsan ben de yaparým tarzýnda anlamsýz bir didiþmeyle hem de! Bütün bunlarýn sürece bir katkýsý olmaz elbet. Aksine mevcut zemini de ortadan kaldýrmaya katkýsý olur.adanýn karpuz gibi ortadan ikiye ayrýlmasýna katkýsý çok olur." Derviþ DOÐAN (Havadis) "1963'ten sonraki çok zor mücadele yýllarýmýzda sýk sýk aramýzda bulunmaya ve bize moral vermeye çalýþan özverili Türkiyeli sanatçýlarýn baþýnda Kenter'ler gelir. Moral da verdiler. Kýbrýs Türk insanýnýn tiyatro kültürünün geliþmesine unutulmaz katkýlar da koydular." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný ASÝL NADÝR Bir haftada Asil Nadir ikinci kez bu köþemizin kahramaný oluyor. Doðrusunu isterseniz baþka türlü de olmaz... Gündemimizi bir anda delen ve baþ köþeye oturan bir olay... Herkesin gözü Londra'da olacak bugün yine... Gönlümüz hapislikten yana deðil elbette, para cezasýnda... Umarýz mahkeme cezada hafifletici bir neden olarak, Asil Nadir'in kendi rýzasýyla oraya gitmesini ve yargýlanmayý kendisinin talep etmesini iyi deðerlendirir... Mertçe bir davranýþ bu... Ve her suçlunun kolay kolay yapabileceði bir iþ deðil... Tarihteki ilk örneði herhalde... Ýngiliz adaleti gözden kaçýrmamalý bunu...

7 23 Aðustos 2012 Perþembe 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Memduh Ener yýllardýr adalet arýyor Afrika (Özel) - Herkesin sevip saydýðý ülkemizde birçok yargýca, savcýya ve siyasetçiye öðretmenlik yapmýþ Memduh Hoca (Memduh Ener)'in yýllardýr çözülemeyen sorunlarýnýn sadece bir kaçýný bugün sizlere aktarmaya çalýþacaðýz. Hoca'nýn 2000'li yýllarda kapalý van tipi aracýnýn üzerine birçok siyasi düþüncesini yazarak aracýný bir pankart olarak kullanmasý ile baþlayan serüveni, aracýn polisler tarafýndan 14 Nisan 2003 tarihinde mahkeme emri ile el konulmasý ile bugünlere sarktý. Ve halen de devam etmektedir. Polisler Hoca'nýn aracýna "bu araba sokaða çýkamaz" diyerek el koydular. Aracýnýn üzerine yazý yazdýðý için de Memduh Hoca'ya 5 ayrý dava açtýlar. Açýlan davalar þunlar. "Cumhurbaþkaný'na iþinde görevinde zarar verme ihtimali olan yazý yazmak, yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek, TC ve KKTC'nin arasýný açmaya yönelik yazýlar yazmak, toplumsal birlikteliði bozmaya çalýþmak ve etnik ayrýmcýlýk yapmak"... Aracýna el koyan polisler, Memduh Hoca'nýn araç içinde muhafaza ettiði birçok eþyasýný da zabýt tutmadan rehin aldýlar... Olay mahkemeye intikal ettikten sonra dava 30 Mayýs 2006 tarihinde karara baðlandý. Mahkeme kararýna göre Memduh Ener'in beraatýna ve aracýn derhal iade edilmesine karar verildi. Kararýn verildiði günden beri aracýný almak için birçok giriþimde bulunan Memduh Ener'e aracý bir türlü iade edilmedi. Aradan yýllar geçti... Bir gün polisler Hoca'yý telefonla arayarak aracý evine götürdüklerini ve aracýný aldýðýna dair bir zabýt imzalamasýný istediler. Hoca o günlerde bir rahatsýzlýktan dolayý hastanede yatmakta olduðundan aracýný teslim alamadý. Bunu da polislere aktardý. Aracý oraya býrakan polis memurlarý zabýt tutmadýklarý gibi, iade ettiklerine dair imza da almadýlar. Memduh Hoca hastaneden çýktýktan sonra, birçok yere baþvurdu ve aracýna el dahi sürmedi... Zabýt tutulmasýný talep etti, çünkü araç içerisinde birçok deðerli eþyasý vardý. Ancak yapýlan tüm giriþimler sonuçsuz kaldý ve araç polisler tarafýndan Memduh Hoca'ya teslim edilmedi. Bir gün Hoca evde yokken araç bulunduðu yerin yanýndaki boþ tarlaya çekilerek çürümeye býrakýldý... Geçtiðimiz günlerde evinden aracýna bakan Hoca, aracýnýn camýnýn kýrýldýðýný gördü. Bunun üzerine polisi arayarak þikâyetçi olmak istemesine raðmen kimse kendisini kaale almadý.. Memduh Hoca bu arada ikamet ettiði evin yanýndaki boþ tarlayý sahibinden icar edip fidan yetiþtirmeye baþladý. Tarlaya sýnýrý olan ve üç yýldýz taþýyan Hüseyin Kadir Çete isimli bir polis subayý da Memduh Hoca'nýn icarýnda olan tarlaya bir köpek yuvasý yaptý. Köpek serbest býrakýldýðý zamanlar Hoca'nýn üretmeye çalýþtýðý fidanlara zarar vermeye baþladý. Bu durum üzerine Hoca önce birkaç kez sözlü olarak uyarýda bulundu ancak sorunu çözemedi. Polis subayý bildiðini yaptý ve uyarýlara kulak asmadý. Daha sonraki günlerden birinde Hoca tarlasýndaki fidanlarla uðraþýrken Kadir Çete isimli polis subayýnýn saldýrýsýna uðradý... Kendisini korumaya çalýþan Memduh Hoca daha sonra ilgili subay tarafýndan mahkemeye verildi. Memduh Hoca'nýn davasý 13 Eylül tarihinde Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde görüþülmeye baþlanacak. ALO AFRÝKA HATTI TURÝZM BAKANI'NA UYARI... Bayram tatili nedeniyle Karpaz'a giden bir grup vatandaþýmýzýn gözlemlerini bir bayan oýkurumuz þikayet olarak gazetemize aktardý. Ýsmi yanýmýzda gizli bayan okurumuzun mektubu þöyle: "Eþim de, ben de kamu görevlisiyiz. Bu nedenle ismimizin açýklanmasýný istemiyorum. Bayram tatilini fýrsat bilerek ailecek Karpaz'a gittik... Bizimle beraber iki aile daha vardý. Zafer Burnu'na kadar uzandýk. Memleketimizi biraz tanýmak ve görmek için oraya gittik. Manastýrýn bulunduðu yere gittiðimizde tuvalet ihtiyacýmýzý gidermek istedik. Altý-yedi tuvalet vardý. Üç tanesi, nedenini bilmem ama kapalýydý. Üç tane de açýktý. Çocuklar da beraberimizde olduðu için tuvalet ihtiyaçlarýný gidermek istediler. Bakir bir bölge olarak lanse edilir ya hep... Doðrudur... Ve ayrýca bu nedenden dolayý çok sayýda da turist vardý Karpaz'da... Tuvaletlerin pisliði nedeniyle girdiðimiz tuvaletlerden kendimizi nasýl dýþarýya atacaðýmýzý þaþýrdýk. Tuvaletten çýktýðýmýz zaman oradaki çocuk '1 TL abla, 1 TL abi' diye bizden tuvalet parasý da talep etti... Parasýný verdik ama aðzýmýza geleni de söyledik. Böyle tuvalet mi olur? Burasý çok sayýda turistin geldiði bir yer... Ýnsanlar bize gülmezler mi? Tuvaletlerin içine girilemeyecek kadar pis olmasýndan baþka bir de yollarýn berbatlýðý bizi canýmýzdan bezdirdi. Ben yollarý geniþletsinler, doðal güzellikleri bozsunlar demiyorum. Var olan yollarý düzeltsinler. Oraya gidenlerin, varsa eðer böbrek taþlarýný düþürmeleri için bu yollar birebirdir. Arabalarýmýzýn altý dahi vurdu. Bu kadar vurdumduymazlýk olur mu? Devlet mi bakýyor buraya, yoksa belediye mi? Manastýrda bulunan sudan da içmeye çalýþtýk. Oralarý da berbat. Ýnsanlar ellerini ayaklarýný yýkamakta, hatta o suda çocuðunu soyup yýkayanlara bile rastladýk. Bazýlarý da içmekteydiler. Zemzem suyu gibi kutsal bir su olduðunu söylediler. Kutsal bir su olsa bile orasýnýn da bir düzene sokulmasý gerekmektedir. Sýhhi deðil çünkü... En azýndan insanlar sýhhi durumunu bozmaktadýrlar. Eþeklere rastladýk. Yanýmýza kadar gelip bizlerden birþeyler almak istediler. Biz bunu hissettik ve onlara yemeleri için birþeyler verdik. Kötü niyetli kiþiler o hayvanlarý istedikleri zaman öldürebilirler. Bizlerin gözlemlediðimiz kýsa Karpaz seyahatimizde karþýlaþtýðýmýz manzara bu... Turistler bol bol resim çektiler... Ama sanmayýn ki turistik yerleri, doðal güzellikleri çektiler sadece... Bozuk yollarý, çukurlarý, çeþmedeki manzaralarý, tuvaletlerin pisliklerini de çektiler... Turizm Bakanýmýzý uyarma görevimizi gazeteniz vasýtasýyla yapmak istedik... Ýnþallah okur da önlem alýnýr." BÝZÝM DUVAR GÜNEYE KAÇILMAZ, GÜNEYE GÝDÝLÝR Bizim Mandra Bayram arifesinde günlerce düzenledikleri alýþveriþ þölenleri de esnafý kurtarmaya yetmez. Alým gücü iyice düþmeye devam eden vatandaþlar, artýk kýlý kýrk yarmakta, kuruþa kurþun atmakta ve sözde indirime bile itibar etmemektedirler. Ankara'nýn talimatla dayattýðý sözde ekonomik paketler, mandra halkýnýn yaþam düzeyini her geçen gün daha aþaðýlara çekerken, sokaktaki adam "Bu gidiþle bu günleri bile çok arar duruma geleceðiz" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 23 Aðustos 2012 Perþembe ÝZCAN: ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝ KIBRIS ÝÇÝN TEHDÝT Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Ýngiltere'nin askeri üs ve dinleme tesislerinin Kýbrýs için büyük bir tehdit oluþturduðunu, Kýbrýs'tan sökülüp atýlmalarý gerektiðini ileri sürdü. Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, yazýlý açýklamasýnda, Ýngiltere'nin Aðrotur ve Dikelya'daki üsleri aracýlýðýyla, Suriye'ye dönük düzenlendiðini iddia ettiði emperyalist saldýrganlýk için istihbarat ve casusluk faaliyeti yürüttüðünü savundu ve elde edilen bilgilerin NATO üyesi devletler olmak üzere tüm emperyalist güçlere servis edildiðini ileri sürdü. Ýzcan, "Suriye'ye dönük emperyalist saldýrganlýk için askeri ve casusluk faaliyetleri yürüten Ýngiltere'nin askeri üs ve dinleme tesisleri nedeniyle Kýbrýs olasý bir saldýrý tehdidi ile karþý karþýya bulunmaktadýr" ifadelerini yer verdi. TMK HAZÝRAN 2012 IGCSE, GCE AS VE A'LEVEL SONUÇLARI Türk Maarif Koleji (TMK) öðrencilerinin uluslararasý sýnavlardan IGCSE, GCE AS ve A'Level sonuçlarý açýklandý. TMK tarafýndan açýklanan sonuçlar, öðrencilerin geçtiðimiz haziran ayýnda girdikleri sýnavlarýn sonuçlarýný içeriyor. BARAKA'DAN "BELEÞE DENÝZE GÝRME" EYLEMÝ Baraka Kültür Merkezi, üç yýldan beridir yaz aylarýnda gerçekleþtirdiði "beleþe denize girme" eyleminin bir yenisini gerçekleþtireceðini açýkladý. Baraka'dan yayýnlanan bildiride, Anayasal ve yasal haklarýna sahip çýkmak isteyen ve "denizler halkýndýr, özelleþtirilemez" diyen herkes, 26 Aðustos Pazar günü saat 11.00'de Çatalköy çýkýþýndaki Lara Beach önünde buluþmaya ve eylemle denize girmeye davet edildi. Bildiride, Vakýflara ait olan ve Girne bölgesinde nadir kalan bir halk plajý niteliðindeki Lara Beach'in, özel bir iþletmeye uzun vadeli olarak kiralandýðý kaydedilerek, halka ait olan bir plajýn daha özelleþtirilerek halkýn kullanýmýndan çýkarýldýðý savunuldu. Açýklamada, bu yýl inþaat halindeki tesisin, önümüzdeki yýl tamamlandýðýnda, denize girmek için fahiþ fiyatlar isteneceði ve halkýn denize girme hakkýnýn Lara Beach'te de engelleneceði ifade edildi. KÝRLÝLÝÐE DE DÝKKAT ÇEKÝLDÝ Baraka bildirisinde denizler ve özellikle Girne sahillerinin çok ciddi bir kirlilikle karþý karþýya bulunduðu bildirilerek, otellerin gereken arýtma tesislerini kurmayarak pisliklerini denize akýttýðý savunuldu. Kýbrýslý Türklerin güneye geçiþ ihtimali güneyde gündem oldu... BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in, Kýbrýs sorununa iliþkin olarak "T24" isimli Türk internet gazetesine vermiþ olduðu özel mülakattaki açýklamalarý Rum basýnýnda da yer buldu. Fileleftheros gazetesi "Downer'in Çözüm Olmamasý Durumundaki Öngörüleri-Kýbrýslý Türkler Özgür Bölgelere Taþýnacak" baþlýklý haberinde, Downer'in "T24'"e yapmýþ olduðu açýklamaya yer verdi. Gazete ayrýca Downer'in "Kýbrýs sorununa çözüm bulunmamasý durumunda o zaman birçok Kýbrýslý Türk'ün Kýbrýs Rum tarafýna geçebileceði" þeklindeki açýklamasýna ve de diðer açýklamalarýna geniþ bir þekilde yer verdi. Habere göre Downer, mülakatta ayrýca doðalgaz konusuna deðinerek "Hidrokarbon yataklarý konusunda, anlaþma saðlanmasý durumunda bunun zenginlik kaynaðýný teþkil edeceðini, aksi olmasý durumundaysa bunun, iki taraf ile Türkiye-Yunanistan arasýnda gerilim kaynaðý olacaðý" þeklinde öngörüde de bulundu. Haravgi gazetesi Downer'in açýklamalarýný, "BM Görüþ Birliklerine Uluslararasý Konferansýn Ardýndan da Uygun Görüyor- Downer'in Türk Ýnternet Sayfasýna Kýbrýs Sorununa Ýliþkin Mülakatý" baþlýðýyla aktardý. Simerini ise haberi; "Downer, Çözüm Olmamasý DENKTAÞ KÖYLÜLERLE BAYRAMLAÞTI- Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Ramazan Bayramý'nda farklý ilçeleri ve çok sayýda köyü ziyaret ederek vatandaþlarla bayramlaþtý. DP'den yapýlan açýklamaya göre, Serdar Denktaþ'a bayram ziyaretlerinde, bazý DP yetkilileri eþlik etti. Denktaþ üç günlük bayram süresince 67 yerleþim birimine gitti. Açýklama göre, Denktaþ, ziyaretlere görüþtü vatandaþlarýn sorun ve taleplerini de dinledi. Serdar Denktaþ, ziyaretlerinde köy örgüt ve teþkilatlarýnýn dýþýnda, spor kulüpleri, kýraathanelere de giderek vatandaþ ve esnafla bir araya geldi. Denktaþ ziyaretlerde, ülke sorunlarýnýn çözümü ve deðiþimin nasýl olacaðýný anlatmak için 1 Eylül'de Atatürk Meydaný'nda olacaklarýný söyleyerek, herkesi alana davet etti. Açýklamada, DP'nin 1 Eylül'e kadar tüm ilçeleri ziyaret ederek, broþür daðýtýmlarýna devam edileceði kaydedildi. Avcý: Motosiklet ehliyet yaþý ve sistemi deðiþtirilmeli "18 yaþýnda olan bir genç, mobiletle sýnava girip, alacaðý ehliyetle ayni gün 350 beygir gücünde otomatik vitesli bir motosikletle ana yola çýkabiliyor" Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Mehmet Avcý, ölümlü motosiklet kazalarýnýn ana nedeninin, ehliyet yaþý ve sistemi olduðunu savunarak, sistemin deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Avcý, KKTC'de 18 yaþýný dolduran her gencin, ehliyet müfettiþinin sorduðu sözlü soruya cevap vermesi durumunda alacaðý öðrenci ehliyetiyle mobiletin yaný sýra dünyanýn en güçlü motosikletini kullanma hakký elde ettiðini belirtti. Avcý, "Hiçbir eðitim almadan geçirilen bir süre sonra ise, ehliyet müfettiþinin gözlediði bir alanda, küçük bir motor üstünde birkaç tur atarak, en büyük motosikleti kullanabilecek ehliyet sahibi olunabiliniyor" dedi. Avcý, þöyle devam etti: "Bizim ülkemizde yaþý 18 olan bir genç, mobiletle sýnava girip, alacaðý ehliyetle ayný gün 350 beygir gücünde otomatik vitesli bir motosikletle ana yola çýkabiliyor En güçlü motosikletle yola çýkan gençlerimiz, motor gücünün tehlikeleri, kaskýn ve giysilerin yararý, güvenli sürüþ teknikleri konularýnda hiçbir bilgileri olmadan ve tecrübe kazanmadan yollarda olabiliyorlar" Durumunda 'Kýbrýslý Türklerin Kýbrýs Rum Tarafýna Akýn Edeceðini' Vurguluyor" baþlýðýyla aktardý. Politis gazetesi ise haberi; "Downer Çin'i Bilgilendirdi- Eylül'den Ýtibaren Teknik Komiteler" baþlýðýný kullandý. Gazete Downer'in mülakatý çerçevesinde yedi teknik komitenin aktif olarak çalýþmalarýný sürdürdüðü þeklinde açýklama yapmasýna karþýn, gerçeðin "teknik komitelerin hâlâ daha özlü bir görüþme gerçekleþtiremediði" yönünde olduðunu yazdý. Gazete bilgilere dayanarak söz konusu komitelerde görüþülmesi için önerilen konularýn Avrupa Birliði ülkelerinde sözlü sýnav olmadýðýný, sadece yazýlý bilgisayarlý sýnav yapýldýðýna dikkat çeken Avcý, eðitilmiþ ve eðitmen sertifikalý eðitmenler tarafýndan motosiklet sürme eðitimi verilen Avupa'da motor gücüne göre yaþ sýnýrlamalarý bulunduðunu kaydetti. Avcý, "Avrupa Birliði ülkelerinde, 16 yaþýnda mobilet sürülebilir. 125 cm3 kadar olan motosikletler için 18 yaþ, 35 KW güce kadar olanlar için 20 yaþ, bunlardan daha büyük motosikletler için ise 22 yaþ aranmaktadýr. Eðer kademeli alýnan ehliyeti yoksa ve ilk defa motosiklet kullanacaksa, güçlü motosiklet sýnavýna girebilmek için 24 yaþýnda olmalýdýr" dedi. Mehmet Avcý, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Görüldüðü gibi, Avrupa'da gençler ilk defa güçlü motosiklet kullanma ehliyeti alabilmek için '24 yaþýnda, eðitim almýþ, yazýlý bilgisayarlý sýnav ve dolaþarak yapýlan pratik sýnavda baþarýlý olmak' zorunda. Bizim gençler ise, 18 yaþýný doldurunca hiçbir eðitim almadan, sadece sözlü soruya cevap vererek, ayný güçte motosikleti sürebiliyorlar. Bu tehlikeli sistemi deðiþtirmek için kimler neyi bekliyor?" Downer'in açýklamalarý yanký uyandýrdý ya Kýbrýs sorunuyla ve Kýbrýs'taki olgularla iliþkili ya da gerçekleþemez olarak deðerlendirildiðini, BM'nin ise bu yüzden, masaya daha üretken fikirlerin gelmesi için, ileriki günlerde çabalarýný hýzlandýrmayý hedeflediðini de belirtti. Gazete ayrýca Downer'in, teknik komiteler aracýlýðýyla diyalogu aktif hale getirmek için Eylül ayý ortalarýnda Kýbrýs'a gelmesinin beklendiðini yazdý. Gazete Downer'in açýklamalarýna atýfta bulunarak, Downer'in Çin Dýþiþleri Bakaný ile Kýbrýs sorunu ve müzakerelerdeki son geliþmeleri görüþtüðü Çin ziyaretine de deðindiðini belirtti. Kalem Yalçýn Okut BÝR BAYRAM DAHA GEÇTÝ Evet, acýsýyla-tatlýsýyla bir Bayram daha geçti. Türkçe'de çok manidar bir deyiþ vardýr: 'Deliye hergün Bayram' der Bayramlarla ilgili diðer bir ünlü deyiþ de: 'Bayram gelmiþ neyime?' der. Ýki deyiþi yan yana koyunca, Bayramlarýn, yoksul ahaliden ziyade, orta hallilerin ve varsýllarýn egemenliklerini sürdürmelerinin bir ideolojik 'araç'ý olduðu ortaya çýkar. Neymiþ, Bayramlar'da küskünler barýþýrmýþ (barýþmalarý gerekirmiþ); komþular, akrabalar birbirlerini ziyaret edip birbirlerinin bayramlarýný kutlamalýymýþ. Þeker Bayramý'nda birbirlerine þeker, Kurban Bayramlarý'nda da varsýllar yoksullara et daðýtmalýymýþ Bir tek bu bile; bir tek: 'varsýllarýn yoksullara et daðýtmasý' geleneði bile mevcut sýnýflar ayýrýmýnýn ve hiyerarþik yapýnýn devamýnýn istendiðinin bir göstergesidir. Yoksullar senede bir gün bir lokma et ile sussunlar, hallerine þükretsinler ve kokuþmuþ sömürücü düzen devam etsin Et'e aç insanlar Müslüman olsun olmasýn, birçok yoksul ülkede yüz milyonlarca aç insanýn senede bir gün bile aðýzlarýna et girmediði çok acý bir realitedir. Ýslam gelenekleri Kurban Bayramlarý'nda bu 'et açlýðý'ný bu bayram kandýrmacasý ile izale etmek istiyor; baþarýyor da Diðer Müslüman ülkeleri bilmiyorum, ama en yakýndan bildiðimiz Sünni- Müslümanlarýn ezici egemenliðindeki Türkiye'de her Kurban Bayramý'nda kurban kesecekler diye, hayvanlara ne büyük iþkenceler yaptýklarýný her yýl TV kanallarýndaki canlý yayýnlarda izliyoruz. Hatta, geçen yýllarda kaçmasýn diye kurbanlýk danalarýn ayaklarýný kýrdýklarýný da izleme bahtsýzlýðýný yaþamýþtýk. 'Hay sizin Bayramýnýza da, Kurbanýnýza da' demez de ne der insanoðlu insan Kurban kesip yoksullara daðýtarak güya sevap kazanacaklarmýþ Sevabýnýza da! Çok net anýmsýyorum Çok net anýmsýyorum; çocukluðumda bizim Akaça'da (ve eminim ki diðer karma köylerde de) Anacýðým piþirdiði Bayram çörek ve böreklerinden bir kýsmýný koþarak Hristiyan komþularýmýza daðýtýrdý. Pakalya'larýnda Hristiyan komþularýmýz da piþirdikleri pilavunalar ve diðer börek ve tatlýlarýndan bir kýsmýný mutlaka Müslüman komþularýna da daðýtýrlardý Üstelik de bu 'muhabbet' EOKA hareketinin en þiddetli günlerinin yaþandýðý 'lerde de devam ediyordu. Bayramlar ve Paskalyalar Sinemacý deðilim, o yeteneðim yoktur; ama olsaydý ve Derviþ Zaim dostumuzun yerinde olsaydým, Gölgeler ve Suretler yerine Bayramlar ve Paskalyalar adlý bir film yapar ve bu 'pilavuna vb vb takasý'ný eksen alýrdým Derviþ Zaim dostumuz alýnmasýn, Gölgeler ve Suretler filminde Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nin böl-yönet orostopolluklarýný atlamýþ. Filmini, Türk ve Rum milliyetçilikleri (daha çok da Rum milliyetçiliði) temeli üzerine inþa etmiþtir. Oysa, her ayýk kafa bilmektedir ki, EOKA'yý da TMT'yi de CIA ve Intelligence Service finanse etmekte, yönlendirmekte ve yönetmekteydi. TMT ve EOKA'nýn 'Aðalarý' Yunanistan ve Türkiye'deki Gladio'lar (Kontrgerillalar) doðrudan NATO'ya baðlý þer örgütleri idiler. Her iki taraftaki milliyetçilik hezeyanlarý da halen öyledir Ýtirazý olan var mý?.. Ýtirazý olan varsa beri gelsin, tartýþalým!..

9 9 23 Aðustos 2012 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV AKP TÜRKÝYE'YÝ ATEÞ ÇEMBERÝNE SOKTU Mustafa Kemal Atatürk, "Yurtta Barýþ, Dünyada Barýþ" sözünü sanýrým bugünleri öngördüðü için söyledi! 10 yýldýr iktidarda olan AKP, Türkiye'yi adeta bir ateþ çemberinin içine soktu. Neredeyse ''düþman'' olmadýðýmýz sýnýr komþumuz kalmadý. Suriye'den Irak'a, Irak'tan Ýran'a, tüm komþularýmýzla bir savaþýn içindeyiz. Kýsa vadede buna Rusya'nýn da ekleneceðini söylemek için kahin olmaya gerek yok. Suriye'yi yeniden dizayn etmek için bu ülkeye yönelik saldýrýlarý organize eden ABD, sahneye El Kaide'yi de sürdü. El Kaide temsilcileri, ABD gazetelerine "Bize Suriye'deki savaþta en büyük katkýyý, AKP veriyor" diyor. ABD, Suriye'yi yýkmak, Ýran'a uzanmak ve Rusya'yý etkisiz hale getirmek için El Kaide'yle bile ittifak yapýyor. AKP ve El Kaide ayný cephede, ABD çýkarlarý için savaþýyor. Gaziantep'te dokuz kiþinin ölümüyle sonuçlanan bombalama eylemini deðerlendirirken, çevremizi saran ateþ çemberini görmek gerekiyor. BARIÞ YARKADAÞ (gercekgundem. com.tr) Metehan Sýnýr Kapýsý TARÝH 21 TEMMUZ 2011 Polisin gözü önünde Genç Mücahitler Derneði Baþkaný Hasan Kurumanastýrlý vatandaþa yumruk salladý... Kurumanastýrlý meþhur, 'O... çocuklarý' pankartýnýn sahibi.. Ýnternette her türlü silahla çekilmiþ resimleri var... Yaptýðý her türlü zorbalýða da polis göz yumuyor... Gözden kaçmayanlar... BALIKLAR VE KIBRISLILAR "Türkiye'deki Cumhuriyet deneyimi, aydýnlanmanýn Doðu'daki tek örneðiydi. Onu da boðdular" Kýbrýslýtürk siyasetçilerin yýllarý "Türkiye bize balýk veriyor balýk tutmamýza ne gerek var" havasýnda geçti. Sonra bir kýsmý "Türkiye bize balýk vermesin balýk tutmayý öðretsin" demeye baþladý. Her iki yaklaþýmdan da memlekete hayýr gelmedi. Birincisinde, yan gelip yattýlar ve Türkiye'den gelen balýklarla semirdiler, nihayette öyle bir hantallaþtýlar ki, kýpýrdayacak halleri kalmadý. Üstelik zihinsel olarak da dumura uðradýlar. Ýkincisinde de durum parlak deðildi. Çünkü, dört yaný denizle çevrili bir adada balýk tutabilmek için Türkiye'den yardým istemek tam bir zavallýlýðýn göstergesiydi Batý'nýn "ilmini ve tekniðini alýp, kültürünü ve deðerlerini reddetmek" anlayýþý, ülkemizdeki saðcýlýðýn, muhafazakârlýðýn ve dinciliðin temel tezidir. Türkiye'nin ve bütün Doðu'nun (bu arada Ýslam dünyasýnýn) geri kalmýþlýðýnýn nedeni bu anlayýþýn gereðinin yerine getirilmemesine baðlanýr. Burada sözü edilen deðerlerin temelini din oluþturur. Dolayýsýyla, Ýslam dünyasýnýn geri kalmýþlýðý, ilkelliði, sefaleti ve cehaleti -ki yeryüzünde geliþmiþ tek bir Ýslam ülkesi yokturkendi deðerlerinden uzaklaþmaya, Batý'nýn etkisine girerek yozlaþmaya baðlanýr. Bu tutum tam anlamýyla ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ KARÝKATÜR / zavallýlýktýr. Çünkü çözüm olarak daha fazla dine baðlanma önerilir. Siyasal Ýslamcýlarýn ve dincilerin tezlerinin temelini bu yaklaþým oluþturur. ( ) Muhafazakârlýk; var olaný "muhafaza etmek" yani "korumak" kökünden gelir. Bu yanýyla siyasal ve felsefi bakýmdan sadece eski düzen savunusu deðildir. Eski düzenin kurumlarýnýn yeni düzende de devam etmesi gerektiði görüþünü savunur. Radikal dönüþüme karþýdýr. Bir burjuva akým olan muhafazakârlýk, tarihin akýþýna, siyasal düzene devrimci müdahalelere karþý çýkar. Ýdeolojik bir iç tutarlýlýðý yoktur. ( ) Muhafazakârlýk DÝPNOT Almanlar günde ortalama 54 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor. Federal Ýstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da bir öðüne ayrýlan süre ise ortalama 30 dakika. "Bilgisayarlý tahta ile öðretmen ve öðrencileri çantalý eðitim sisteminden kurtarabileceðiz." Kemal DÜRÜST (Eðitim Bakaný) VÝRGÜL... BÜTÜN DERSLERDEN SINIFTA KALANLAR Bütün derslerden sýnýfta kalanlarýn matematikten geçmesi mümkünmüþ gibi atýp tutuyorlar. Görünen köyü rakamlarla baþka bir köymüþ gibi göstermek mümkünmüþ gibi mütemadiyen konuþuyorlar. CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, CTP Hükümeti dönemiyle UBP'nin rakamlarýný karþýlaþtýrýyor mesela. Yahu Özkan bey, siz bilmez misiniz, raký þiþede durduðu gibi, rakamlar da kaðýt üzerinde durduðu gibi durmazlar hayatta POLÝSÝN TEDAVÝSÝ ANKETLERE KALDIYSA ÝÞÝNÝZ ZOR "Anket yapabilirsek hastalýðýn nerede olduðu ve tedavinin nasýl yapýlabileceði üzerinde beraber çalýþabiliriz." Ahmet ZAÝM (Polis Genel Müdürü) Serhan Gazioðlu Aydýnlanma felsefesine ve akýlcýlýða karþýdýr. Muhafazakâr ve Ýslamcý yazýcýlarýn Aydýnlanmanýn karþýsýna koyduklarý "akýl" ise, kutsal metinler içinde hareket edebilen ve dogmalar tarafýndan teslim alýnmýþ bir akýldýr. Dünyevi iþlerde, toplumsal ve siyasal olaylarda, aklý deðil nakli (vahiy) esas alma tutumudur. Muhafazakâr akým kendi içinde bütünlüðe sahip deðildir. Dinciliðe yaklaþan tutucu kanatlarý olduðu gibi, liberalizme yaklaþan eðilimleri de vardýr. Muhafazakârlýk deðiþimin kaçýnýlmazlýðý karþýsýnda duyulan bir çaresizlik halidir. Muhafazakarlar Fransýz ya da Türkiye'nin Cumhuriyet devrimine bütünüyle itiraz etmek yerine, kendi tezlerini bu devrimlerin kimi sonuçlarýndan yola çýkarak savundular. Felsefi ve tarihsel bir tartýþmaya girmekten çok, Fransýz ya da Türk Devrimi'nin ilkelerine en fazla baðlý kanadýný oluþturan Jakobenlere, Jön-Türklere (Ýttihatçýlara ve Kemalistlere) yani devrimciliðe saldýrdýlar. Muhafazakârlar hiçbir zaman tarihi ve toplumlarý deðiþtiremezler. Gerçek anlamda hiçbir toplumsal ilerlemeye öncülük edemezler. Sonuç olarak muhafazakârlýk, kapitalist modernleþme süreci karþýsýnda, bu sürecin çözdüðü siyasal, toplumsal ve kültürel yapýlarýn ve sýnýflarýn gösterdikleri tepkiye dayanýr. Muhafazakârlarýn iktisadi bakýmdan liberal kapitalizmle, serbest piyasa ekonomisiyle ve özel mülkiyetle hiçbir sorunlarý yoktur. Tam tersine siyasal, kültürel ve felsefi bakýmdan tutucu hatta dinci olduklarý halde iktisat alanýnda aþýrý liberal bir tutum içinde olabilirler. "Batý'nýn ilmini ve tekniðini alýp, yerel kültürü ve deðerleri korumak" diye formüle edilen anlayýþ, aslýnda Doðu'nun ve Ýslam Dünyasýnýn geri kalmýþlýðýnýn en önemli nedenleri arasýndadýr. Çünkü Batý'yý Batý yapan þey, tam da muhafazakârlarýn ve Ýslamcýlarýn reddettikleri aydýnlanma geleneði, akýlcýlýk, felsefe ve laiklik gibi deðerlerdir. Türkiye'deki Cumhuriyet deneyimi, aydýnlanma devriminin Doðu'daki tek örneðiydi. Onu da boðdular. (Bu yazý MERDAN YANARDAÐ'ýn yurtgazetesi.com.tr'de yayýmlanan "Doðu'nun sefaletinin temelinde yatan kuramsal yanýlgý ve muhafazakârlýk" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 23 Aðustos 2012 Perþembe Tatar'dan açýklamalar maaþ ödenecek, baþka artýþ yok "Sadece Bakan Dürüst'e yýl 13. maaþlarýn ödenmesinde bir sorun yeni araç alýndý" olmadýðýný söyledi. "Büyükelçi Akça'nýn açýklamalarýna katýlýyorum" Maliye Bakaný Ersin Tatar, 13. maaþýn kazanýlmýþ bir hak olduðunu, ödenmesinde bir sýkýntý bulunmadýðýný ancak maaþlara bu yýl içinde Hayat Pahalýlýðý (HP) dýþýnda artýþ verilmeyeceðini açýkladý. Tatar, kamuda çalýþan herkesin eþit maaþ almasý yönünde bir çalýþmasý olduðunu ve Hükümet'in diðer yetkililerinin de buna sýcak baktýðýný söyledi. Tatar, Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýna katýldýðýný da ifade etti. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Bayrak Haber'de yayýnlanan Akþama Doðru Programýnda ekonomideki son geliþmeleri deðerlendirdi. Tatar, kamuda yetkili sendikalarla baþlatýlan protokol görüþmelerinde, sendikalarýn taleplerinin daha önceden de belli olduðunu, taleplerin diyalogla deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi. "ÝMKÂNLARIN ANLAÞILMASI ÝÇÝN TOPLANTILARA BAÞLADIK" Ülkenin ekonomik durumunun belli olduðunu, imkânlarýn ne olduðunun anlaþýlmasý için de bu toplantýlarý baþlattýklarýný kaydeden Tatar, konunun sadece mali olmadýðýný, diðer konularýn da gözden geçirilmesi gerektiðini ifade etti. Tatar, Hükümet'le görüþtükten sonra sendikalara cevap verebileceðini, Çalýþma Bakaný'nýn da bundan sonraki toplantýya katýlmasýyla birlikte, çalýþma hayatýný ilgilendiren konularýn da deðerlendirilebileceðini anlattý. Ersin Tatar, alýnan ekonomik önlemlerin anlatýlmasýnda sýkýntý yaþandýðýný, taleplere Gýda yardýmý için iþte böyle kuyruða girdiler Bangladeþ'e sýðýnan Rohingya Müslümanlarýna gýda yardýmý daðýtýldý... Myanmar'ýn Arakan (Rakhine) eyaletindeki þiddet olaylarýndan kaçarak Bangladeþ'e sýðýnan Rohingya Müslümanlarýna, ÝHH ve Sadaka Taþý Derneði tarafýndan et daðýtýldý. Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH) ve Sadaka Taþý Derneði, Bangladeþ'in Myanmar sýnýrýndaki Cox's Bazar bölgesindeki kampa sýðýnan Müslümanlar için 49 adet büyükbaþ hayvanýn kesimini yaparak bunlarý 1'er kiloluk paketlerle 700 kiþiye daðýttý. Türkiye'deki hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirilen yardýmdan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, paketleri almak için 2 saat anlayýþla yaklaþtýklarýný ancak bölge ve dünyada yaþanan geliþmelerin, ülkemize etkisine de bakýlmasý gerektiðini kaydetti. Yaptýklarý çalýþmalarla yerel gelirlerin arttýðýný, bunun önemli olduðunu belirten Tatar, "Biz bütçeyi yürütebilmek için sürekli olarak borçlanamayýz. Bu bütün sistemi sýkýntýya sokar. Çok ihtiyatlý davranmalýyýz. Popülizm yaparsak gelecek kuþaklara çok büyük bir enkaz býrakýrýz. Ciddi ve dik durmamýz lazým" dedi. Önlemleri zamanýnda almanýn önemine deðinen Tatar, aksi halde Yunanistan gibi olunabileceði uyarýsýnda bulundu. Tatar, ülkede önemli bir mevduat birikimi olduðunu, bankalarýn fazla parayý piyasaya aktarabileceði sistemi oluþturmaya çalýþtýklarýný anlattý ekonomik programda reel sektöre daha fazla kaynak aktararak bu sektörün önünü açmaya çalýþtýklarýný kaydeden Tatar, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýný önemli ve doðru bulduðunu söyledi. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn tespitlerine katýldýðýný ifade ederek, Büyükelçi Akça'nýn, maliye üzerinde büyük yükler olduðunu söylediðini, bunlarý zaman içerisinde düzeltmek gerektiðini belirtti. "13. MAAÞ VERÝLMEMESÝ GÖRÜÞÜ YOK" 13'üncü maaþýn kaldýrýlmasý konusunda görüþ ortaya koymadýklarýný, bunun bir hak olduðunu belirten Tatar, "UBP olarak verilen bu hak, haktýr. 13. maaþlarýn verilmemesi konusunda görüþ ortaya koymadýk" dedi. 13'üncü maaþlarý her yýl, bir sonraki yýldan aldýklarý avansla ödediklerini kaydeden Tatar, bu öncesinden uzun kuyruklar oluþturdu. Yardýmlarý büyük bir sevinçle alan pek "SADECE DÜRÜST'E YENÝ ARAÇ ALINDI" Tatar, makam araçlarý konusunda ise, bakanlara verilen araçlarýn gümrükte kalan araçlar olduðunu, sadece Bakan Dürüst'e yeni araç alýndýðýný kaydetti. HERKESE EÞÝT MAAÞ En fazla fedakârlýðý fazla maaþ alanlarýn yaptýðýný söyleyen Tatar, kendisinin herkesin eþit maaþ almasý konusunda Hükümet'e bir öneri götürdüðünü, bu önerisinin Hükümet tarafýndan da sýcak karþýlandýðýný belirtti. Ülkede bir sistem ve düzen olduðunu ve bunu yaþatýp ayakta tutmak için herkese görev düþtüðünü kaydeden Maliye Bakaný Tatar, "ithalata dayalý bir ülkeyiz. Tükettiklerimizi yurt dýþýndan getiriyoruz ve bunlar pahalý oldukça refah düþer. Bu yüzden daha fazla üretip satmamýz gerekir ki daha rahat olabilelim" diye konuþtu. Ersin Tatar, 13 bin devlet 30 bin sigorta emeklisi ve 18 bin olan kamu maaþlarýnýn maliyeye büyük yük olduðunu kaydederek, vergilerin ödenmemesini kayýp olarak deðerlendirdi. Maliye Bakaný Tatar, 3 milyar TL'lik bütçenin 2 milyarýný yerel gelirlerden karþýladýklarýný, Kýbrýs Türkü'nün Türkiye'nin sürekli desteklemesi nedeniyle þanslý olduðunu belirtti. "HP NEYSE ARTIÞ O" Ersin Tatar, maaþ artýþý olup olmayacaðý yönündeki soruyu, " Þu anda, 2012 yýlý son ayýnda açýklanacak HP neyse artýþ olarak onu vereceðiz" diye yanýtladý. çok kiþi de Türk halkýna teþekkürlerini ifade etti. Akça'ya tepkiler Þonya: Akça'nýn açýklamalarý ülkede yaþananlar ve fiili durum ile örtüþmüyor Demokrat Parti Genel Sekreteri Bengü Þonya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin durumu ve gidiþatý üzerine yaptýðý basýn açýklamasýnýn ülkede yaþananlar ve fiili durum ile örtüþmediðini ileri sürdü. Þonya yaptýðý yazýlý açýklamada, "Sayýn Büyükelçinin zaman zaman ekonomi konusunda çizdiði kendisine göre 'olumlu' tablo, iktidar partisinin çizdiði pembe tablo ile örtüþmekte ancak halkýmýzýn gerçekte yaþadýklarýna tezat teþkil etmektedir" dedi. "Halkýmýzýn yaþadýðý gerçeklerin hilafýna ve adeta yaþanan sýkýntýlarý görmezden gelerek yapýlan bu açýklamalar Sayýn Akça'nýn þahsýnda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, UBP iktidarýnýn kötü icraatýnýn hamisi durumuna düþürmektedir" ifadesini kullanan Þonya, bunun halk tarafýndan hükümete yönelen öfkenin önünde kalkan oluþturduðunu ve halkýn öfkesini gereksiz yere Türkiye Cumhuriyeti hükümeti üzerine yönlendirdiðini iddia etti. Þonya, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'yý, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ekonomisi üzerindeki bulgu ve iddialarýný tartýþmak için ekonomistlerle yapýlacak bir açýk oturuma davet etti. Özyiðit: Akça'nýn açýklamalarý gerçeklerle baðdaþmýyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn ülke ekonomisiyle ilgili yaptýðý tespit ve deðerlendirmelerin ülke gerçeklerini yansýtmadýðýný iddia etti. Özyiðit yaptýðý yazýlý açýklamada, "Akça'nýn yaptýðý tespitler kendi bakýþ açýsýna ve hedeflerine göre olumlu olabilir, ancak, halkýmýzýn ekonomik durumu ile yaþam kalitesi hiç de olumlu gitmemektedir. Gerçek olan halkýn ekonomik durumunun gittikçe kötüleþtiði ve halkýn fakirleþtiðidir" dedi. Akça'nýn, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisine iliþkin yaptýðý açýklamalarýn diplomatik teamüllerle baðdaþmadýðýný ileri süren Özyiðit, "Akça kendisini bu ülkenin maliyeden sorumlu kiþisi görmekte ve ona göre hareket etmektedir. Bunu onaylamamýz mümkün deðildir" ifadesini kullandý. Özyiðit, KKTC-Türkiye Cumhuriyeti iliþkisine yönelik, partisinin ana-yavru iliþkisi yerine, devletten devlete saðlýklý iliþki kurulmasý taraftarý olduðunu yineledi. Kamu çalýþanlarýnýn yýllardýr artýþ almadýðý, özel sektör çalýþanlarýnýn kaderine terk edildiði, asgari ücretin sefalet düzeyinde olduðu, halkýn artýk birikimlerini kullanmaya baþladýðý, narenciyeci, sebzeci, imalatçý ve üreticilerin ayaklandýðý bir dönemde, ülke ekonomisi adýna pembe tablolar çizmenin gerçeklerle baðdaþmadýðýný söyleyen Özyiðit, "Daha bugün basýna yansýyan haberlerde son bir yýlda binden fazla iþyerinin kapandýðý ve bin 700 kiþinin çek yasaðýna girdiði ortaya konmuþtur. Yalnýzca bu örnek bile, Akça'nýn açýklamalarýnýn doðru olmadýðýný ortaya koymaktadýr" dedi. Özyiðit, Akça'nýn "Ekonomik program kabul gördü, hatta mahcubiyet yaratarak gizli desteðe sahip oldu" þeklindeki görüþünü doðru olmadýðýný belirterek, "2011 yýlýnýn Ocak ve Mart aylarýnda dayatma pakete karþý büyük kitlesel mitingler yapýlmýþtýr. Bunun arkasýnýn gelmemesini pakete 'gizli bir destek' olarak algýlamak son derece yanlýþtýr. Eðer ortada bir mahcubiyet varsa, o da, sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve kitlelerin organize olamayarak son darbeyi vuramamalarýnýn yarattýðý bir mahcubiyet olabilir" deðerlendirmesini yaptý.

11 23 Aðustos 2012 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. El Kaide komutaný Washington Post'a verdiði röportajda açýkladý: "Türkiye'den kurye aracýlýðýyla yardým aldýk" El Kaide'nin Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren kolu El Nusra Cephesi'nin komutaný Washington Post'a verdiði röportajda Türkiye'den yardým aldýklarýný söyledi. Washington Post gazetesi, El Kaide'nin Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren yan örgütü El Nusra Cephesi komutaný ile röportaj yaptý. Özgür Suriye Ordusu'nun "seküler" olduðunu, kendilerinin ise cihat için savaþtýðýný belirten militanlar, Türkiye'den yardým aldýklarýný açýkladý. "Türkiye'den bir kurye aracýyla yardým aldýk" El Nusra Cephesi komutaný, Türkiye'den kendilerine kurye aracýlýðýyla nakit yardým geldiðini açýkladý. Washington Post'a konuþan El Nusra Cephesi komutaný, Halep'in yaný sýra Humus, Ýdlib ve Þam'da da savaþan yüzlerce militanlarýnýn olduðunu belirtiyor. Ocak ayýnda cihat çaðýrýsý yapýldý El Nusra cephesi, Ocak ayýnda internet üzerinden Esad rejimini silahlý mücadeleyle devirmek için cihat çaðrýsýnda bulunmuþtu. El Nusra Þam'da baþlayan ve Halep'e yayýlan intihar saldýrýlarýný üstlenmiþti. El Nusra cephesi, 29 Mayýs'ta Deyr Ez Zor kentinde Gaziantep katliamýný El Kaide mi yaptý? Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kiþinin ölümüyle sonuçlanan bombalý saldýrýnýn ardýndan PKK olayý kendilerinin gerçekleþtirmediðini açýklarken, Suriye kaynaklarý Gaziantep saldýrýsýný Türkiye'de cirit atan El Kaide militanlarýnýn gerçekleþtirmiþ olabileceðini iddia etti. Türkiye'de çok sayýda El Kaide militanýnýn bulunduðunu belirten Suriyeli bir yetkili, "Sivillerin yoðun yaþadýðý ana caddelerde bomba yüklü araçlar patlatarak katliamlar yapmak El Kaidenin yöntemidir. Türkiye binlerce paralý katili ülkesinde barýndýrýyor, Türkiye sýnýrýndan sýzan bu katiller Suriye halkýný katlediyorlar" açýklamasýný yaptý. SURÝYE PARALI KATÝLLERLE SAVAÞMAKTADIR Suriye'de Esad rejimini devirmek için devreye sokulan paralý askerler ve El Kaide militanlarýnýn bölgede mevzilendiði iddia edildi. Suriye askeri kaynaklarý, halka saldýran, El Kaide gibi yabancý paralý askerlerle savaþtýklarýný, bu paralý askerlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye girdiklerini ve binlerce insaný katlettiklerini vurgulayarak; "El Kaide'nin Türkiye'nin baþýna bela olacaðýný" iddia etti. Hatay'daki yerel kaynaklar ise, Türkiye sýnýrýnda hiçbir kontrolün olmadýðýný, ne kadar militanýn nerede olduðunun kontrol edilemediðini belirterek, El Kaide eylemcilerinin Hatay'dan çýkarak 13 iþçinin boðazlarýnýn kesilerek öldürülmesi gibi katliamlarý üstlenmiþti. Sivillerin yoðun olduðu yerlerde bombalý saldýrýlar düzenlediði için eleþtirilerin hedefi olan örgüt, Þam'da 55 kiþinin ölümüne neden olan terörist saldýrýyý da üstlenmiþti. Suriye Devlet Televizyonu sunucusu Muhammed el-said'in, El Kaide baðlantýlý El Nusra Cephesi tarafýndan "ibret olsun" denilerek infaz edildiði iddia edilmiþti. Olayýn ardýndan örgüt yaptýðý açýklamada, "bu rejmi destekleyen herkese ders olsun" demiþti. EL KAÝDE ANTAKYA'DA Röportajý gerçekleþtiren gazetecilerden Justin Vela'nýn Halep'ten, Liz Sly'nin Antakya'dan haberi bildirdiði gözlerden kaçmadý. Washington Post'ta yer alan bu röportaj Hatay'da El Kaide'nin varlýðýnýn artýk bir sýr olmadýðýný gösteriyor. Militanlar kentin her bölgesinde, kimliklerini gizlemeden rahatça dolaþabiliyor, sýnýrý geçip eylemler yapabiliyor. Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye'de bulunan Suriyeli sayýsýnýn 65 bin olduðunu, bunlarýn da kamplarda devlet kontrolünde kaldýklarýný açýklamýþtý. Oysa Hatay'da kamplarýn haricinde yaklaþýk 40 bin kiþi kontrolsüz bir þekilde kalýyor. (sol-haber Merkezi) Türkiye'nin her yerine daðýlmýþ olabileceðine" dikkat çektiler. "TÜRKÝYE KENDÝ ÝÇ ÝÞLERÝNÝ ÇÖZSÜN" Ýran Meclisi Dýþ Politika Komisyonu sözcüsü Hüseyin Nakavi, Gaziantep'teki terör saldýrýsýna deðinerek, Ankara'dan "Suriye'ye müdahale edeceðine kendi iç meselelerine yönelmesini" istedi. Ankara'nýn baþta El Kaide olmak üzere Suriye'deki terör guruplarýný desteklediðini öne süren Ýranlý parlamenter, "Türkiye'nin bu desteði sadece Suriye'deki günahsýz insanlarýn hayatýný kaybetmesine neden olmuyor kendi güvenliðini de tehlikeye sokuyor" diye konuþtu. Nakavi, "Ankara, Suriye'ye karýþacaðýna kendi iç iþlerini çözmeye baksýn" ifadesini kullandý. (yurtgazetesi.com.tr) Ýngilizler üsleri aracýlýðýyla Kýbrýs'ý tehlikeye atýyor Partiler tepkili, Hristofyas hükümetini pasif davranmakla suçluyorlar Ýngiltere'nin Ada'daki askerî üsleri aracýlýðýyla muhaliflere istihbarat saðlayarak Suriye'deki iç karýþýklýkta oynadýðý rol ile Kýbrýs'ý tehlikeye attýðý, bu yönde çýkan haberlerle de Rum yönetimine karþý ifþa olduðu haber verildi. Fileleftheros "Casusluk Konusunda Saklambaç... Ýngiltere Üsleri Kullanarak Kýbrýs Hükümetine Karþý Ýfþa Oldu... Suriyelilerin Verdiði Bilgileri Yalanlamýyorlar" baþlýklý haberinde Ýngiliz Sunday Times gazetesinin Ýngiliz istihbaratýnýn Dikelya ve Aðrotur üsleri üzerinden Suriyeli muhaliflere yardým ettiði yönündeki haberinin Ýngilizlerin üsler aracýlýðýyla yaptýðý faaliyetleri gün yüzüne çýkardýðýný yazdý. Gazete Ýngilizlerin bu faaliyetlerini Rum yönetiminden habersiz gerçekleþtirdiklerini ve Kýbrýs'ý muhtemel maceralara karýþtýrdýklarýný da yazdý. Gazete Kuruluþ Anlaþmasý'nýn ilgili fýkrasýnda üslerin Rum yönetimiyle tam iþbirliði içerisinde olacaðýnýn; iþbirliðinin izah kýsmýnda ise üslerin, ülkeyi tehlikeye sokabilecek ve üslerin sözleþmelerden kaynaklanan yükümlüklerine tabi olmayan diðer faaliyetlerini Rum yönetimine bildirmesi gerektiðinin açýkça ifade edildiðini kaydetti. "Gerek bugün Suriye'de, gerekse geçmiþte Lübnan ve Irak'taki olaylarda Ýngilizlerin üsleri kullanarak ülkemizi hedef haline getirdiði açýktýr" ifadesini kullanan gazete Ada'daki Ýngiliz Büyükelçiliði'nin dün Sunday Times gazetesinin ilgili haberini yorumlamaktan kaçýndýðýný vurguladý. Habere göre Yüksek Komiser Hichael Howes Ýngiliz hükümetinin operasyonel konularý veya gizli bilgileri yorumlamak gibi resmî bir tutumu olmadýðýný söyledi. Howes Rum Haber Ajansý'na yaptýðý açýklamada Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague'un 10 Aðustos tarihinde yaptýðý; Ýngiltere'nin Suriye halkýna ve muhalefetine yaptýðý yardýmlarla ilgili açýklamasýna atýfta bulundu. Hague Suriye'ye yardýmlarýnýn silah deðil vatandaþlarý insan haklarý ihlallerini saptama konusunda eðitmekle alakalý olduðunu söylemiþti. PARTÝLER TEPKÝLÝ Gazete "Tepkiler... Ýngilizler Kýbrýs'ý Tehlikeye Atýyor... AKEL: Üsler Tehlike Kaynaðý... Hükümetinin Pasifliði de Eleþtirildi" baþlýklý haberinde ise Sunday Times'ýn haberi üzerine Güney Kýbrýs'ta oluþan tepkilere yer verdi. Habere göre AKEL tarafýndan yayýmlanan açýklamada Ýngilizlerin Kýbrýs'taki askerî üsleri aracýlýðýyla gerçekleþtirdikleri casusluk faaliyetler eleþtirildi. AKEL'in, kurulduðu ilk günden beri Ýngiliz üslerini bölge, bölge halklarý, Kýbrýs ve barýþ için tehlikeli bulduðu hatýrlatýlarak Sunday Times'ýn haberinin bunu doðruladýðýna iþaret edildi. EURO.KO Avrupa Konseyi dönem baþkanlýðýný yürüttüðü bir zamanda Rum yönetiminin Suriye'deki olaylarda özlü bir rol üstlenip Güney Kýbrýs'ýn Orta Doðu bölgesindeki konumunu güçlendirebilecekken bunu yapmadýðý ve Ýngilizlerin Kýbrýs'taki askerî üslerini Suriye kriziyle ilgili destek faaliyetlerinin üssü haline getirmesi karþýsýnda pasif davrandýðý görüþünü ortaya koydu. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Hristofyas hükümetinden Sundey Times'ýn, Ýngiliz üslerinin Suriye krizine müdahil olduðu haberi konusunda izahat istemesini talep etti ve üslerin savunma dýþýnda amaçlarla kullanýlmasýnýn Zürih ve Londra Anlaþmalarý'na aykýrý olduðuna vurgu yaptý. Politis haberi "Ýngilizler Yorum Yapmýyor... Partiler Ýngilizlerin Üsler Aracýlýðýyla Yaptýðý Faaliyetlerden Endiþeli... Ýzahat Ýsteyelim" baþlýðýyla okurlarýna aktardý. Haravgi AKEL tarafýndan yapýlan açýklamayý "Halklar Aleyhine Casusluk... AKEL Kýbrýs'taki Ýngiliz Üslerinin Kirli Rolünü Þikâyet Ediyor" baþlýðýyla manþete çekti. Alithia "Ýngiltere Susuyor Partiler Baðýrýyor" baþlýklý haberinde EURO.KO ve Ekologlarýn Rum yönetimini; Ýngiliz üslerinin Suriye'deki olaylardaki rolü konusunda Sunday Times gazetesinin açýkladýklarý karþýsýnda pasif davranmakla suçladýðýný öne çýkardý. Simerini ise Ýngiliz Yüksek Komiseri'nin Rum Haber Ajansý'na açýklamasýný "Ýngilizler: Üslerle Ýlgili Bilgiler Gizlidir... 'No Comment'" baþlýðýyla aktardý. KAYIPLARLA ÝLGÝLÝ ÝLK SONUÇLAR BÝRKAÇ HAFTA ÝÇERÝSÝNDE ÇIKIYOR Kayýplarýn iskelet örneklerine yapýlan genetik analizlerin sonuçlarýnýn, birkaç hafta içerisinde Bosna'daki laboratuardan gönderilmiþ olacaðý haber verildi. Haravgi'nin haberine göre, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin Kýbrýslý Rum üyesi Aristos Aristotelus, Bosna'daki ICMP Genetik Laboratuarýna gönderilen 281 iskelet örneði üzerinde yapýlan genetik analizlerin sonuçlarýnýn, birkaç hafta içerisinde çýkmasýnýn beklendiðini söyledi. Haberde, bu iskelet örneklerinin kayýp kiþiye ait olduklarýnýn tahmin edilmekte olduðu anýmsatýldý. Kayýp Þahýslar Komitesinin üçüncü üyesi olan Christophe Girod'un görevinden ayrýlmasýnýn akabinde, kendisinin ve Komite'deki Kýbrýslý Türk üye Gülden Plümer Küçük'ün sýk sýk görüþmekte olduklarýný dile getiren Aristotelus, Gülden Plümer Küçük ile kayýplarla ilgili programýn þu an içerisinde bulunduðu geçiþ dönemiyle ilgili organizasyon konularýný ele almakta olduklarýný söyledi. Aristotelus, þu an ele almakta olduklarý en önemli konulardan birinin, Bosna'ya gönderilen iskelet örneklerinden çýkan ilk sonuçlarýn karþýlanmasý için zemin hazýrlanmasý olduðunu belirtti. Ýlk sonuçlarýn, Bosna'daki laboratuardan önümüzdeki haftalar içerisinde gelmesinin beklendiðini yineleyen Aristotelus, organizasyon yapýsýnýn da kurulmakta olduðunu dile getirdi. Bu amaca yönelik olarak, iþe alýmlara baþladýklarýný ifade eden Aristotelus, kimlik tespiti koordinatörü ile antropologlarýn kýsa zaman içerisinde çalýþmaya baþlayacaðýný, genetikçilerin de eþleþtirme (matching) iþlemleriyle uðraþacaklarýný ekledi. Yurt dýþýndaki enstitünün, iskelet örneklerine sadece genetik analiz yapacaðýný, bunun için kayýp yakýnlarýnýn DNA kodlarýna sahip olacaðýný ve enstitünün sonuçlarýn bu kodlarla uyup uymadýðýný söyleyeceðini anlatan Aristotelus, geriye kalan iþlemlerin Kýbrýs'ta, bir diðer ifadeyle Kayýp Þahýslar Komitesinin laboratuarlarýnda yapýlacaðýný kaydetti. Bunun, bir geçiþ döneminde bulunmalarýndan dolayý çok kritik bir aþama olduðunu söyleyen Aristotelus, iþleyiþin deðiþtiðini; iþin tam ve iyi þekilde yapýlacaðýndan emin olmak istediklerini belirtti. Komite'nin 3'ünci üyesi olan Christophe Girod'un görevinden ayrýlmasýndan sonra da programýn normal þekilde iþlediðini dile getiren Aristotelus, mevcut aþamanýn önemli olmasýndan dolayý, Küçük'le olan görüþmelerini hýzlandýrdýklarýný ve artýk daha sýk görüþmekte olduklarýný yineledi. Hali hazýrda, "nasýl gittiklerine" dair görüþlerini belirtmeleri amacýyla yurt dýþýndan uzmanlar getirdiklerini söyleyen Aristotelus, uzmanlarýn, sistemin þu anki iþleyiþ þeklinden çýkan sonuçlarý gayet iyi olarak deðerlendirdiklerini belirtti. Rum Kayýp Yakýnlarý Komitesi Genel Sekreteri Nikos Theodosiyu'nun kýsa zaman önce yaptýðý ve "Türkiye'nin Kayýp Þahýslar Komitesi ile iþbirliðinde bulunmamasý halinde, kayýplarýn yarýsýnýn kayýp olarak kalacaklarýna" dair açýklamasýnýn kendisine anýmsatýlmasý üzerine Aristotelus, konuya müdahil tüm taraflarýn ve Türkiye'nin iþbirliðinin, kayýplarýn akýbetinin belirlenmesiyle ilgili çabalara yardýmcý olacaðýný kaydetti. Doðal olarak, bunun siyasi aþamada da gözden geçirilmekte ve ele alýnmakta olan bir konu olduðunu ifade eden Aristotelus, konuya olumlu yanýt beklemekte olduklarýný belirtti.

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Aþk'ýn Zülfikarý Þems-i Tebrizi Mehmet Hakan Alþan ÖNSÖZ YAYINCILIK Ay buludun ardýnda Yarim gelir vahdýnda Gel yarim sarýlalým Beyaz gülün altýnda 23 Aðustos 2012 Perþembe TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Aþk sýr olmaktan çýkarsa zevk olmaktan da çýkar." Alpha Behr KADEH Burasý dalyan kahvesi Ortalýk süt mavisi Apostol bu ne biçim meyhane Tabaðýmda bir bulut Kadehimde gökyüzü Oktay Rifat 10. Kýbrýs Tiyatro Festivali 3 Eylül'de baþlýyor Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun organizasyonuyla 10. Kýbrýs Tiyatro Festivali 3-30 Eylül tarihleri arasýnda Lefkoþa'da gerçekleþtirilecek. "Ýnsan Kalmakta Direnmek" sloganýyla 9 oyunun 13 kez sahneleneceði Festival 3 Eylül Pazartesi gecesi Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Murtaza" oyunuyla baþlayacak; 30 Eylül akþamý Tiyatro Pera'nýn "Ah Smyrna'm Güzel Ýzmir'im" oyunuyla sona erecek. Festivaldeki tüm oyunlar biri hariç, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 21.00'de, "Bir Deli'nin Hatýra Defteri" isimli oyun Eylül'de Halk Sanatlarý Derneði (HAS-DER) Lokalinde saat 21.00'de baþlayacak. Oyunlar öncesi arasý Lefkoþa Belediye Orkestrasý'nýn yarým saatlik müzik dinletisi sunulacak. Tiyatro Festivali ile ilgili basýn toplantýsý bu sabah Lefkoþa'da Golden Tulip Otel'de düzenlendi. ERSOY LTB Kültür Sanat koordinatörü ve Festival Komitesi Baþkaný Yaþar Ersoy basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, ülkenin, halkýn zor ve sýkýntýlý bir dönemden geçtiði bugünlerde moral deðerlere ihtiyacý olduðunu belirtti. Tiyatronun insan hayatýný yansýttýðýný, seyircinin oyunlar üzerinden sorunlarý, yaþamý düþünmesini saðladýðýný kaydeden Ersoy, Festival'in "yapýlacakyapýlmayacak" söylentileri arasýnda inatla ileriye taþýndýðýný söyledi. Ülkelerde ekonomi, demokrasi ve tüm diðer unsurlarýn geliþimi için kültür-sanatýn geliþmesi gerektiðini ifade eden Ersoy, halkýn yaþadýðý travmatik durumlardan kurtulmasýnýn sanatla mümkün olacaðýný savundu. Ersoy, tiyatronun bir memleketin kültür seviyesinin aynasý olduðuna iþaret ederek, tiyatroya en üst kademelerden baþlayarak özen gösterilmesi gerektiðine kaydetti. BULUTOÐLULARI LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ise Lefkoþa ve KKTC'nin isminin yurtdýþýnda da duyulmasýný saðlayan Belediye'de "etkin bir tiyatro olayýnýn yaþatýlmasý ve halkýn içinde bulunduðu durumdan bir nebze uzaklaþtýrýlmasýnýn" önemine iþaret etti. LTB'nin gerçekleþtirdiði organizasyonlarýn her zaman ülke gündemine damga vurduðunu söyleyen Bulutoðlularý, Yaþar Ersoy'un da tiyatro dünyasýna damga vurmuþ eserleri ülkeye getirdiðini belirtti. Bulutoðlularý, ülkede kültür-sanatýn geliþmedikçe hiçbir þeyin geliþemeyeceðini ifade ederek, Lefkoþa halkýnýn 1 ay boyunca müzik ve tiyatroya doyacaðýný, Aralýk ayýna kadar düzenlenecek halk danslarý ve müzik organizasyonlarýyla festivallerin Lefkoþa'da süreceðini açýkladý. Bulutoðlularý yeni kültür-sanat binasýnýn da önümüzdeki yýl halka sunulacaðýný sözlerine ekledi. OYUNLAR Adana Devlet Tiyatrosu "Murtaza", Oyun Atölyesi "Antonis ve Kleopatra", Ankara Devlet Tiyatrosu "Sýrça Kümes", Dostlar Tiyatrosu "Ben Bertold Brecht", Ankara Devlet Tiyatrosu "Soðuk Bir Berlin Gecesi", Ankara Sanat Tiyatrosu, "Zübük", Ankara Devlet Tiyatrosu "Bir Delinin Hatýra Defteri" ve "Rab Þeytana Dedi Ki", "Ýstanbul Tiyatro Pera "Ah Smyrna'm, Güzel Ýzmir'im" oyunlarýyla Festival'de yer alacak. Festival süresince Genco Erkal, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, Erdal Beþikçioðlu, Tülay Günal, Nesrin Kazankaya, Emre Karayel, Defne Halman, Mert Fýrat, Onur Ünsal, Devrim Evin, Meltem Keskin Bayuk gibi sanatçýlar sahneye çýkacak. Biletler 15 TL, kombine biletler 120 TL'den Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'ndan temin edilebiliyor. Daha geniþ bilgi için numaralý telefonu arayabilirsiniz. HÜSEYÝN KÖROÐLU NA FAHRÝ KÜLTÜR ELÇÝSÝ UNVANI Yaþamýný Türkiye de sürdüren Kýbrýslý Türk tiyatro sanatçýsý Hüseyin Köroðlu na, 5. Yeniboðaziçi Pulya Festivali kapsamýnda fahri kültür elçisi unvaný verildi. Yeniboðaziçi Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Gönendere köyünde doðup büyüyen ve ortaöðreniminden sonra yaþamýný Türkiye de sürdüren sanatçý Hüseyin Köroðlu na fahri kültür elçisi unvaný, önceki gece takdim edildi. Festival deki Karikatürcüler Buluþmasý na katýlan deðiþik ülkelerden karikatür sanatçýlarýna da önceki akþam altýn pulya ödülleri verildi. Festival de ayrýca Grup Frekans konser verdi. 17 Aðustos ta baþlayan 5. Yeniboðaziçi Pulya Festivali nde dün akþam Aþka Özlem grubunu dinletisi gerçekleþti. Festival, 26 Aðustos Pazar akþamý Leman Sam konseriyle tamamlanacak.

13 13 23 Aðustos 2012 Perþembe ÜRETÝM YILI LÝSTELERÝ 200 KÖYDE ASKIYA ALINDI Genel Tarým Sigortasý Fonu ve Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na yapýlan üretim yýlý tahýl ( Arpa, Buðday Yulaf, Tritikale), hasýllýk, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve aðacý, zeytin, harup, bað ve diðer aðaç beyanlarý için hazýrlanan aský listeleri köy ve üretici bazýnda 200 köyde dün askýya alýndý. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan ve Tarým Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Müsteþarý Emirali Deveci imzalarýyla yapýlan yazýlý açýklamada, ikameti olmayan köylerin aský listelerinin ise Genel Tarým Sigortasý Fonu ve ilgili Tarým Daire'lerinde görülebileceði kaydedildi. Ýtirazlar bugünden baþlayarak 28 Aðustos Salý günü mesai bitimine kadar kaza ve/veya bölge Tarým Daireleri'ne ve Fonun yeni binasýna yapýlabilecek. Aský Listelerine itiraz edilmemesi halinde Aský Listelerindeki bulgular doðru kabul edilerek iþlem yapýlacak. Üretimine baþlanan tutku meyvesi üreticileri sýkýntýlý n Tutku meyvesi (passiflora) pek çok faydasý olmasýna raðmen tanýnmadýðý için tüketilmiyor... n Kandulu: "(Satýlmamasýnýn nedenleri) halkýn meyve hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmamasý, tazesi varken meyvenin konsantresinin ithal edilmesi, piyasada çok çeþit meyve bulunmasý" KKTC'de geçen yýl ilk kez hasat edilen Passiflora (tutku meyvesi-passion fruit ) bu yýl hasadýn artmasýyla daha yoðun bir þekilde piyasaya sürüldü ancak üreticiler meyvenin satýlamamasýnýn sýkýntýsýný yaþýyor. Amerika Uluslararasý Kalkýnma Fonu tarafýndan finanse edilen Ýþletmeler için Ekonomik Kalkýnma ve Büyüme (EDGE) programý kapsamýnda baþlatýlan alternatif ürün projesi çerçevesinde, ülkede geçen yýl üretilmeye baþlanan tutku meyvesi pek çok yararý ve kullaným yeri olmasýna raðmen alýcý bulmada sýkýntý yaþýyor. Meyve, taze olarak tüketilmesinin yanýnda meyve suyu, kokteyl, tatlý ve dondurmalarda da kullanýlabiliyor. Tutku meyvesi, kozmetik alanýnda da aranan bir ham madde. Tüketilmeye hazýr hale geldiðinde buruþuk bir hal alan ve hasadý için dalýndan düþmesi beklenen meyve, sakinleþtirici, rahatlatýcý Girne Ýlçesi : 1-Girne, 2-Aðýrdað, 3Akçiçek, 4-Akdeniz, 5-Alemdað, 6Alsancak, 7-Arapköy, 8-Bahçeli, 9Beþparmak, 10-Çamlýbel, 11-Çatalköy, 12Daðyolu, 13-Dikmen, 14-Esentepe, 15Geçitköy, 16-Göçeri, 17-Güngör, 18Hýsarköy, 19-Karaaðaç, 20-Karpaþa, 21Karþýyaka, 22-Kayalar, 23-Koruçam, 24Kozanköy, 25-Kömürcü, 26-Lapta, 27Ozanköy, 28-Özhan, 29-Pýnarbaþý, 30Sadrazamköy, 31-Þirinevler, 32-Taþkent, 33-Tepebaþý, 34-Zeytinlik, 35Karaoðlanoðlu, 36-Edremit 37-Kýlýçarslan, 38-Yeþiltepe, 39-Beylerbeyi, 40-Doðanköy, 41-Karakum, 42-Boðazköy özelliklere ve cinsel istek artýrýcý etkilere sahip, vitamin ve mineral açýsýndan da oldukça zengin. Girne'de 2 dönüm üzerinde tutku meyvesi üretimi yapan Hüseyin andulu, ülkede tutku meyvesi üretimi yapan 4 çiftçi adýna TAK'a yaptýðý açýklamada, hasadýn "beþte birinin bile" Turizmde yeni charter ataðý Üstel: 14 charter sefere Ekim ayýnda yenileri de eklenecek Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, 14 destinasyonda devam eden charter seferlere ekim ayýnda yenilerinin ekleneceðini açýkladý. Ramazan Bayramý süresince otellerdeki doluluk oranlarýnýn yüzde yüze ulaþtýðýný belirten Üstel, küçük ölçekli otellerin de doluluk oranlarýný yükseltmeyi amaçladýklarýný söyledi. BRT'de programa katýlarak ülke turizminin geldiði son noktayý deðerlendiren Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, " Hedefimiz, KKTC'de 12 Ay Turizm" dedi. Üstel, ülkede otellerdeki doluluk oranlarýnýn devamýnýn saðlanmasý için bir takým çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, "Ana hedef ASKIYA ALINAN KÖYLER Aský listeleri asýlan köyler þunlar: "Lefkoþa Ýlçesi : 1- Lefkoþa merkez, 2Gaziler, 3-Kýrklar, 4-Dereliköy, 5-Akýncýlar, 6-Kiracýköy, 7-Alayköy, 8-Balýkesir, 9Beyköy, 10-Cihangir, 11-Çukurova, 12Deðirmenlik, 13-Demirhan, 14-Dilekkaya, 15-Düzova, 16-Erdemli, 17-Gaziköy, 18Gökhan, 19-Gönyeli, 20-Gürpýnar, 21Hamitköy, 22-Haspolat, 23-Yeri, 24Denya, 25-Ýkidere, 26-Yiðitler, 27-Eðlence, 28-Kalavaç, 29-Yýlmazköy, 30-Kanlýköy, 31-Kýrýkkale, 32-Meriç, 33-Minareliköy, 34-Türkeli, 35-Yeniceköy, 36-Mammari, 37Dali, 38-Arpalýk, 39-Limya, 40-Margo bu doluluklarý 12 aya taþýmaktýr. Bu çalýþmalarý yaparken 14 ülkeden yapýlan charter seferlerin, yeni destinasyonlarla kýþ ayýnda da devam etmesini istiyoruz" dedi. Charter seferlerle deðiþik ülkelerden turistlerin KKTC'de tatil yapmasýnýn planlandýðýný söyleyen Ünal Üstel, ülkeye gelen turistlerin otellerden çýkarak, esnaftan alýþveriþ yapmasý için iþletmelerin, akþam saatlerinde de açýk olmasý gerekliliðine dikkat çekti. Bakan Üstel, otelcilerin þikayetleri arasýnda önemli bir yer tutan maliyetlerinin yüksekliði konusunda ise, girdi maliyetlerinin bazý kalemlerde yüksek olduðunu, bunlarý düþürmek için bir takým çalýþmalar yapýldýðýný anlattý. satýlamadýðýný kaydetti. HALK YETERLÝ BÝLGÝYE SAHÝP DEÐÝL Meyvenin ülkede marketlerin yanýnda tatlýcýlara ve dondurmacýlara da satýlabileceðini kaydeden Kandulu, piyasanýn neden yavaþ olduðu sorusuna karþýlýk, "Halkýn meyve hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmamasý, meyvenin konsantresinin ithal edilmesi, piyasada çok çeþit meyve bulunmasý olarak sýralayabiliriz" dedi. Piyasada 6 tanesinin 5-7 Türk Lirasý arasýnda satýldýðýný kaydeden Kandulu, meyvenin fiyatýnýn da makul olduðunu söyledi. Meyvenin ihracatý konusunda da sýkýntýlar yaþandýðýný ifade eden Kandulu, "Meyvenin yurt dýþýna satýlabilmesi için raf ömrünün uzatýlmasý gerekir bunun için de gerekli olan altyapý bizde yok" dedi. ÝHRACAT ÝÇÝN YETERLÝ MÝKTARDA ÜRETÝLÝYOR Yýlda toplam 6-7 ton üretilen meyvenin ihracat için yeterli bir miktar olduðunu belirten Kandulu, ancak meyvenin raf ömrünü uzatacak tesislere ihtiyaç duyulduðunu söyledi. Kandulu, Kýbrýs Rum Kesimi'ne 2011'de bir miktar ihraç edildiðini ancak bu yýl Kýbrýs Rum tarafýndaki tüccarlarýn farklý bir ülkeden tutku meyvesi ithal etmesiyle bu yýl henüz güneye ihraç edilemediðini vurguladý. Maðusa Ýlçesi: 1- Maðusa, 2- Gönendere, 3-Türkmenköy, 4-Yýldýrým, 5-Yamaçköy, 6Ulukýþla, 7-Tirmen, 8-Tatlýsu, 9-Sütlüce, 10Serdarlý, 11-Ergenekon, 12-Çýnarlý, 13Çamlýca, 14-Arýdamý, 15-Alaniçi,16-Akova, 17-Geçitkale, 18-Ksilodimbu, 19-Tuzla, 20Yeniboðaziçi, 21-Vadili, 22-Turunçlu, 23Þehitler, 24-Pirhan, 25-Pile, 26-Paþaköy, 27-Mutluyaka, 28-Mormenekþe, 29Kurudere, 30-Köprülü, 31-Korkuteli, 32Ýnönü, 33-Ýncirli, 34-Güvercinlik, 35-Düzce, 36-Dörtyol, 37-Çayönü, 38-Beyarmudu, 39-Aslanköy, 40-Akdoðan, 41-Mallýdað, 42Görneç, 43-Nergisli, 44-Pýnarlý, 45-Avgoro Ýskele Ýlçesi : 1-Ýskele, 2-Bafra, 3Zeybekköy, 4-Kaleburnu, 5-Tuzluca, 6Mehmetcik, 7-Adaçay, 8-Ziyamet, 9Avtepe, 10-Yeþilköy, 11-Taþlýca, 12Yedikonuk, 13-Aðýllar, 14-Altýnova, 15Sipahi, 16-Sazlýköy, 17-Pamuklu, 18Kuruova, 19-Kumyalý, 20-Turnalar, 21Topcuköy, 22-Sýnýrüstü, 23-Ötüken, 24Mersinlik, 25-Kuzucuk, 26-Kurtuluþ, 27Kilitkaya, 28-Kaplýca, 29-Ergazi, 30Büyükkonuk, 31-Boðaziçi, 32-Aygün, 33Ardahan, 34-Balalan, 35-Boltaþlý, 36Çayýrova, 37-Derince, 38-Esenköy, 39Gelincik, 40-Dipkarpaz, 41- Yenierenköy, 42-Yarköy, 43-Kalecik, 44-Boðaztepe Güzelyurt Ýlçesi: 1-Güzelyurt, 2-Akçay, 3-Aydýnköy, 4-Gayretköy, 5-Güneþköy, 6Kalkanlý, 7-Mevlevi, 8-Serhatköy, 9Þahinler, 10-Yayla, 11-Yuvacýk, 12Zümrütköy, 13-Bostancý, 14-Lefke, 15Bademliköy, 16-Baðlýköy, 17-Çamlýköy, 18Doðancý, 19-Cengizköy, 20-Gaziveren, 21Ömerli, 22-Taþköy, 23-Taþpýnar, 24Yeþilýrmak, 25-Yeþilyurt, 26-Gemikonaðý, 27-Kutrafa, 28-Yedidalga, 29-Kurutepe."

14 23 Aðustos 2012 Perþembe SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: KÝRALIK VEYA SATILIK Taþkent'te satýlýk veya kiralýk full eþyalý, þömineli, bahçeli, garajlý 2+2 ev Tel: KÝRALIK Dereboyu- Köþklüçiftlik'te öðrenciye kiralýk 3+2 eþyalý, klimalý, þömineli ev Tel: SATILIK DAÝRE Kermiya Sosyal Konutlarý Blok 13, D daire eþyalý. Tel: SATILIK GÝTAR Bass Gitar, Yamaha TRB Cuse ile beraber 1000 Euro. Tel: KÝRALIK DAÝRE Aileye ful eþyalý daire, Devpa yaný, sosyal konutlar 2.kat. Tel: Beþparmak Grubu: Siyaset kurumuna güven dibe vurdu Beþparmak Grubu, asýl iþlevi "sorun çözmek" olan siyaset kurumunun bugün artýk kendisinin sorun olduðunu ileri sürerek, sistem haline gelen popülizmin yarattýðý rant kültürü sonucu temsili demokrasiye olan güvenin sarsýldýðýný ve siyaset kurumuna olan güvenin dibe vurduðunu savundu. Temsili demokrasiyi yaygýnlaþtýrýp, güçlendirmek ve popülist baskýlarý asgariye indirgeyecek önlemler almak gerektiðini kaydeden Grup, tüm KKTC topraðýnýn tek seçim bölgesi olmasýnýn, atýlmasý gereken ilk ve en önemli adým olduðunu ileri sürdü. Beþparmak Grubu, dün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, iç siyasete iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Anavatan Türkiye ile iliþkiler ve ekonomi dahil, yaþanan sorunlarýn temelinde siyaset kurumunun yattýðýný savunan grup, halkýn geleceði için ciddi olumsuzluklar içeren bu durumun, "artýk uzak bir olasýlýða dönüþen Rum tarafý ile olasý iþbirliði" veya "ortaklýk" aþamasýna gelinse bile sorunlar yaratabileceðini ileri sürdü. Grup, "En iyi anayasa ve yasalar, kötü uygulayýcýlarýn elinde kötü; en kötü anayasa ve yasalar, iyi uygulayýcýlarýn elinde iyi yönetim sonucu verebilir. Bunun anlamý, yalnýzca sistem deðiþikliðiyle iyiye gitmenin mümkün olmadýðýdýr. Diðer yandan coðrafya ile toplumun küçüklüðünün popülist baskýlar için uygun ortam yarattýðý da göz ardý edilmemelidir" deðerlendirmesinde bulundu. Siyaset kurumunu, popülist baskýlardan olabildiðince arýndýrýlacak biçimde yeniden yapýlandýrmadan bir yere varmanýn mümkün olmadýðýný savunan grup, öncelikle 1960'larda baþlayan devletleþme sürecinin iyice BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum BAKICI ARANIYOR Lefkoþa'da 2 yaþýndaki bebeðe bakacak yatýlý bakýcý aranýyor. Tel: irdelenmesi ve nerede, nasýl, niçin hata yapýldýðýnýn saptanmasý gerektiðini belirtti. Beþparmak Grubu, siyaset kurumuna hayat veren Anayasa, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý, Siyasal Partiler Yasasý, Meclis Ýçtüzüðü ve diðer ilgili yasalarýn, bütünlüklü bir anlayýþla ele alýnýp, koþullara uygun yeni bir siyaset kurumu yapýlandýrýlmadan, sorunun çözülemeyeceðini savundu. Grup, yurttaþlarýn popülizmi davet eden yaklaþýmlardan kaçýnmasý için sosyal sorumluluk duygusuyla demokrasi kültürünü güçlendirecek çalýþmalarý yoðunlaþtýrmak gerektiðini iddia etti. Beþparmak Grubu, alýnmasý gereken bir kýsým önlemi þu þekilde sýraladý: "Siyasal parti harcamalarýnýn saydam olmasý ve denetlenmesi; siyasal parti yönetimlerinin denetlenebilir þekilde yapýlacak ve tüm partililerin oy kullanacaðý seçimlerle belirlenmesi; parti adaylarýnýn daha geniþ tabanlarda belirlenmesi (ABD örneði); baðýmsýz adaylarla baðýmsýz adaylarýn oluþturacaðý oluþumlara gerçek anlamda seçime katýlma hakkýnýn verilmesi; milletvekili transferlerine aðýr yaptýrýmlar uygulanmasý; parlamento ve belediye meclislerinin çalýþmaya baþlamasý için belli sayýda üyenin katýlýmýnýn yeterli olmasý (Ýngiliz, AB ve birçok Avrupa ülkesi örneði); siyaset kurumunun rant daðýtma dürtüsünün kurumsal denetim altýnda tutulmasý; bu baðlamda ülkemizde iktidar olma ile eþ anlamlý bir anlayýþ durumuna gelen kamuda istihdamýn çok sýký kurallara baðlanmasý; tüm kamu harcamalarýnýn sýký denetime tabi tutulmasý." KKTC'DEN GÖTÜRÜLEN PATATESLER ÜRETÝCÝLERÝ ETKÝLÝYOR Rum Tarým, Doðal Kaynaklar ve Çevre Bakaný Sofoklis Aletraris, KKTC'den Rum tarafýna götürülen patateslerden ötürü Rum patates üreticilerinin çýkarlarýnýn etkilendiðini iddia ederken, bir kýsým üretici istedi diye Güney Kýbrýs'ýn tek taraflý olarak ürünlerin geçiþini durduramayacaðýný da belirtti. Haravgi gazetesi "Patatesler Fiyatlarý Deviriyor... Tarým Bakaný Tepki Gösteren Patates Üreticilerine, Kýbrýslý Rum Patates Üreticilerin Çýkarlarýnýn Etkilendiði Yanýtýný Verdi" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Aletraris'in, Yeþil Hat üzerinden patates ve genel olarak mallarýn ithalatýna son verilmesini isteyen Rum Patates Üreticileri Koordinasyon Komitesi'nin protestosuyla ilgili açýklama yaptýðýný yazdý. Habere göre Yeþil Hat Tüzüðü ve ürünlerin sýnýr kapýlarýndan geçiþleriyle ilgili prosedürler hakkýnda ayrýntýlý bilgiler veren Aletraris, Rum Yönetimin, tek taraflý olarak, çýkarlarý etkilenen bir üretici sýnýfý istediði diye ürünlerin geçiþini durduramayacaðýný belirtti. 19 SICAK HAVA SÜRECEK Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir hafta içerisinde alçak basýnç ve sýcak hava kütlesinin etkili olacaðýný bildirdi. Buna göre, hava, Pazar'a kadar açýk, Pazartesi ve Salý açýk az bulutlu, 29 Aðustos Çarþamba günü açýk az bulutlu zamanla parçalý bulutlu olacak. ÇATALKÖY'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Proje çalýþmasýndan nedeniyle bugün saatleri arasýnda Çatalköy sahil bölgesinde elektrik kesintisi yapýlacak. KIB- TEK Girne Bölge Amirliðinden yapýlan açýklamada, elektrik enerjisinin çalýþmalarýn seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceðine dikkat çekilerek vatandaþlara dikkatli olunmasý konusunda uyarýda bulunuldu. ÝKÝNCÝ ÝNCE AV 44 VE 47 NUMARALI BÖLGELER AVA KAPALI Ýkinci Ýnce Av Mevsimi (Üveyik Avý), 26 Aðustos Pazar günü baþlayacak. Ýnce av, Pazar günüyle birlikte 2, 9 ve 12 Eylül tarihlerinde de yapýlabilecek. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, avlanma isteyen avcýlarýn, ellerindeki Av Ruhsatlarýnýn 31 Temmuz 2013'e kadar geçerli olmasý gerektiði de belirtildi. Açýklamada, "Eski Av ruhsatlarý ile avlanma faaliyeti yapýlamaz. Av Ruhsatlarýný yenilemek isteyen kiþiler Ýlçe Kaymakamlýklarýna baþvurabilirler" denildi. Bakanlýk ayrýca, yayýnlanan ilk av haritasýnda, 44 ve 47 numaralý bölgelerin yanlýþlýkla ava açýk bölgeler olarak yer aldýðýný, ancak 44 ve 47 numaralý bölgelerin ava kapalý olduðunu vurguladý. Ýkinci Ýnce Av günlerinde avlanabilecek av kuþlarý ve sayýlarý ise þöyle sýralandý: "A) Avcýlar av günlerinde, Üveyik, Yaban Güvercini, Fasa, karga ve saksaðan avlanabilir. Bunlarýn dýþýnda herhangi bir Av ve Yabani kuþ avlanmayacaktýr. B) Ýkinci Ýnce Av günlerinde bir avcý her av günü için, yukarýda belirtilen Av kuþlarýndan, 8 Adedi Fasa olmak üzere diðer kuþlarla birlikte en fazla toplam 40 (Kýrk) adet avlayabilir." ABD... BAÞKANLIK YARIÞI BAÞA BAÞ Washington, ABD'de son yapýlan anket, Baþkan Barack Obama ile Mitt Romney arasýndaki baþkanlýk yarýþýnýn baþa baþ geçeceðini gösterdi. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansýnýn GfK þirketiyle yaptýðý kamuoyu araþtýrmasýna katýlanlarýn yüzde 47'si Demokrat Partili Obama ile yardýmcýsý Joe Biden ikilisini desteklediklerini bildirirken, yüzde 46'sý ise Cumhuriyetçi Parti'nin baþkan adayý Romney ve seçilmesi halinde yardýmcýsý olacak Paul Ryan'a oy vereceklerini bildirdi. AYZER EMLAK KÝRALIK Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 full eþyalýeþyasýz daireler K. Kaymaklý'da 1+1, 2+1 ve 3+1 full eþyalý-eþyasýz daireler Boðaz'da 400 metrekare full eþyalý, klimalý villa 600 Stg. Yenikent'te 2+1 ve 3+1 eþyalý daireler SATILIK K. Kaymaklý'da full ekstralý, bahçeli, garajlý villa Gönyeli'de kat 140 m 2 daire Hamitköy'de kat sýfýr daire Hamitköy'de anayola 200 m 8500 ayakkare köþe arsa Yenikent te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa / MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg

15 Fikstür çekimi 27 Aðustos'da Futbol Sezonu Telsim Süper Lig ve Telsim 1.Lig fikstür çekimleri yapýlan sezon planlamasýnda 24 Aðustos 2012 Cuma günü olarak belirlenmiþtir. Fikstür çekimlerinin 27 Aðustos 2012 tarihinde Pazartesi günü, saat 16.00'da Lefkoþa Golden Tulip Hotel'de yapýlmasýna karar verildi. Hakemlerin Ýstanbul kampý baþladý n Sezon öncesi kamp çalýþmasý için dün Ýstanbul'a giden hakemlerimiz kamp çalýþmalarýný 26 Aðustos'a kadar sürdürecek... n Ýstanbul Burhan Felek spor tesislerinde konaklayan 70'e yakýn faal futbol hakeminin yaný sýra, KTFHGD Baþkaný Mehmet Özbilgehan ile yönetim kurulundan yöneticiler ve Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Sadýk Özbilgehan ile MHK yönetiminden yöneticiler yer alýyor (Alkan Baykent KTSYD - Ýstanbul) Kýbrýs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði tarafýndan organize edilen 4 günlük Ýstanbul kampý için dün sabah adadan ayrýlan kafile, Ýstanbul Sabiha Gökçen Havaalanýna iniþin ardýndan kýsa bir otobüs yolculuðu yaparak, kamp yapacaklarý Burhan Felek Spor Tesislerine geldi. Konaklama iþlemleri tamamlandýktan sonra istirahate çekilen kafile, öðle yemeðinin ardýndan yeniden dinlenmeye geçti. Ýlk antrenman öncesinde KTFHGD Baþkaný Mehmet Özbilgehan ile Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Sadýk Özbilgehan kamp programý hakkýnda hakemlere yaklaþýk bir saat süren bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýnýn sonrasýnda Alper Aligüllü nezaretinde ilk antrenmanýný gerçekleþtiren futbol hakemleri, yaklaþýk iki saatlik bir idmanýn ardýndan çalýþmaya son verdi. Ýlk günü tek idmanla tamamlayan hakemlerin bugünden itibaren sabah ve akþam yapacaklarý çift idmanla çalýþmalarýna devam edeceði belirtildi. Ýstanbul Burhan Felek spor tesislerinde konaklayan 70'e yakýn faal futbol hakeminin yaný sýra, KTFHGD Baþkaný Mehmet Özbilgehan ile yönetim kurulundan yöneticiler ve Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Sadýk Özbilgehan ile MHK yönetiminden yöneticiler yer alýyor. Kamp programý çerçevesinde bugün sabah idmaný sonrasýnda saat 10.00'da Dolmabahçe Sarayýný ziyaret edecek olan kafile, öðle yemeðinin ardýndan dinlenmeye çekilecek. Almeida dev derbide yok Ýtalya'da dev takas gerçekleþti Beþiktaþ'a Portekizli yýldýzý Hugo Almeida'dan kötü haber geldi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýnda sakatlanan Almedia'nýn iki hafta sahalardan uzak kalacaðý belirtilirken, Portekizli yýldýz hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde takýmýndaki yerini alamayacak. GALATASARAY TARAFTARI DERBÝDE OLMAYACAK Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beþiktaþ - Galatasaray derbisinde, sarý kýrmýzýlý taraftarlarýn stada alýnmamasýna karar verildi. Ýstanbul Ýl Güvenlik Kurulu, hafta sonunda oynanacak Beþiktaþ-Galatasaray derbisiyle ilgili toplantý yaparken, Beþiktaþ, Fenerbahçe ve Galatasaray'ýn birbirleriyle yaptýklarý maçlarda, geçen sezon olduðu gibi konuk ekip taraftarlarýnýn stada alýnmamasý konusunda anlaþmaya varýldý. Toplantýya katýlan Beþiktaþ Kulübü yönetim kurulu üyesi Seyit Ateþ, geçen sezonki uygulamanýn devam edeceðini belirterek, üç kulübün birbirleriyle yaptýklarý maçlarda deplasmana taraftar götürmeyeceklerini kaydetti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýnanç Özerinç için oynadýlar n Yeni Boðaziçi kulübünde uzun yýllar futbol oynamýþ, yöneticilik yapmýþ ve teknik heyetlere yardýmcýlýk yapmýþ olan Ýbrahim Özerinç'in küçük yaþta vefat eden oðlu Ýnanç Özerinç anýsýna minikler futbol karþýlaþmasý düzenlendi... Yeni Boðaziçi Belediyesi tarafýndan organize edilen Pulya Festivalinde minik futbolcular Ýnanç Özerinç için oynadý. Yeni Boðaziçi kulübüne futbolcu, yönetici ve teknik eleman olarak uzun yýllar hizmet veren Ýbrahim Özerinç'in (Bonof) küçük yaþta vefat Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK eden oðlu Ýnanç Özerinç adýna düzenlenen aný karþýlaþmasýnda Yeni Boðaziçi ile Serdarlý minikleri karþý karþýya geldi. Çok sayýda izleyicinin seyrettiði karþýlaþmanýn sonunda Yeni Boðaziçi Belediye Baþkaný Cemal Biren her iki ekibi de kupa vererek ödüllendirdi. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Ýtalya'da futbol gündemini son günlerde meþgul eden önemli takas gerçekleþti. Yapýlan anlaþmayla Milano kentinin iki ezeli rakibi yýldýz golcülerini deðiþtirdi. 30 yaþýndaki Antonio Cassano'nun Milan'dan Ýnter'e, 28 yaþýndaki Giampaolo Pazzini'nin de mavi siyahlý kulüpten, kýrmýzý siyahlý kulübe geçiþi, iki kulübün resmi internet sitelerinden yaptýðý açýklamalarla resmiyet kazandý. Ýnter'in resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, Cassano'nun mavi siyahlý kulüple 2014 Haziran'ýna kadar sürecek sözleþmeye imza attýðý belirtildi, ancak ekonomik ayrýntýlara iliþkin bilgi verilmedi. Cassano'nun, kulübünün sitesinde yer alan açýklamasýnda, ''Sonunda, taraftarý olduðum kulübe geldim. Benim gibi Ýnter taraftarý olanlarý selamlýyorum'' dedi. Cassano, taraftarý olduðu kulüpte oynayýp maksimum seviyeye ulaþmanýn kendisi için çok önemli olduðunu dile getirdi. Ýyi iþler yapmaya, bu hafta sonu baþlayacak Serie A'nýn sezonunda, Pescara deplasmanýnda baþlayacaðýný ifade eden Cassano, Ýnter'deki forma numarasýnýn 99 olacaðýný duyurdu. Pazzini'nin de Milan'a transfer olduðu belirtilen açýklamada, ''Hoþgeldin Pazzo'' denilerek oyuncunun, Milan'daki ilk antrenmanýna bu sabah Milanello tesislerinde çýktýðý ifade edildi. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tarihte eþi benzeri görülmeyen bir olaya tanýk oldu dünya... Asil Nadir gibi kendi isteðiyle adalete teslim olan ve adalet arayan baþka bir örnek yok! Ama Ýngiliz ipiyle kuyuya inilmez ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı