YazılımTabanlıĠletiĢimSistemlerinde YapaySinirAğlarıileDemodülasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YazılımTabanlıĠletiĢimSistemlerinde YapaySinirAğlarıileDemodülasyon"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey YazılımTabanlıĠletiĢimSistemlerinde YapaySinirAğlarıileDemodülasyon M. Önder 1 ve A. Akan 2 1 GaziosmanpaĢaÜniversitesi, Tokat/Türkiye, 2 ĠstanbulÜniversitesi,Ġstanbul/Türkiye, Neural Network Demodulation for Software Defined Radio Abstract In this work, a Neural Network (NN)based demodulation scheme are studied for Software Defined Radio (SDR). Both, Frequency Modulation (FM) and Binary Phase Shift Keying(BPSK) demodulation is performed by single network. Suchmodulation combinations are used for TM & TC (Telemetry and Telecommand) signaling of communication satellite control and monitoring. Subsampled Intermediate Frequency (IF) signal is used for demodulation. Both, Neural Network Demodulator (NND) and conventional demodulator (designed by using Digital Signal Processing (DSP) methods)are simulated using MATLAB/Simulink under the same conditions. It is observed that NND based approach has a considerably better performance than the conventional one. Keywords Sofware Defined Radio (SDR), Digital Signal Processing (DSP),Frequency Modulation (FM), Binary Phase Shift Keying BPSK, Neural Network, Subsampling. Y I. GĠRĠġ ÜKSEK güç verimliliği elde etmek için uydu haberleģmesinde HPA (High PawerAmplifier) kullanılması, yayılan sinyallerde doğrusal olmayan buruģumlara (nonlineardistortion) sebep olmaktadır. Çok seviyeli modülasyon Ģemaları (multi-levelmodulationschemes) kullanıldığında (M-QAM (M > 4) gibi) (QAM, QuadratureAmplitudeModulaiton) bu buruģumlar kayda değer olmaktadır [1]. Bu doğrusal olmama problemi sebebiyle,baģlangıçtaki uydu sistemlerinde binaryphaseshiftkeying (BPSK) gibi basit (buna bağlı olarak spektrum açısından verimsiz) modülasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, spektrumu daha verimli kullanan yöntemlere göre, doğrusal olmama probleminden daha az etkilenmektedirler[2]. Ayrıca, propagasyon kanalı frekans seçici çokyollu sönümlemeye (frequencyselectivemultipathfading) sebep olup semboller arası giriģim (intersymbolinterferences(isi)) üretmektedir. Bu da yine mobil uydu sistemlerindeki transmisyon oranlarını sınırlamaktadır [2]. Üçüncü nesil (-G) ve sonrasında dördüncü nesil (4-G) mobil iletiģim sistemlerinin gerektirdiği çoklu ortam (multimedia) ve internet tabanlı uygulamaları desteklemesi için yer durağan olmayan (non-geostationary) uydular geliģtirilmektedir. Bu uydulardan kurulu ağların araģtırma ve geliģtirme senaryolarında göz önüne alınma sebebi düģük propagasyon gecikmesi (lowpropagationdelay) ve düģük yol kaybıdır (lowpathloss) []. AraĢtırmacılar, güç ve spektrumla ilgili verimliliği verici (transmitter) ve alıcı (receiver) tarafında artırmak için değiģik teknikler önermektedirler [1]. Son yıllarda, Spread Spectrum ve CDMA (CodeDivisionMultiple Access) tekniklerinin Low-Earth-Orbit (LEO) ve geo-stationary (GEO) uydu ağlarında (constellation) gerçek uygulamaları üzerine kayda değer miktarda AR-GE çalıģmaları yürütülmektedir [4]. Uydu ortamında CDMA kullanımında karģılaģılan temel problem, çoklu eriģim giriģiminden (multi-userinterference MUI) kaynaklanan çok ağır kapasite sınırlamasıdır (heavylimitation of capacity). Bu çeģit bozulmalar özellikle, yayılım bozulmaları (propagationimpairments), çok yollu sönümlenme (multipathfading) ve karasal kablosuz LAN lardakine oldukça benzer uzak-yakın (near-far) düģmeleri içeren LEO uydu kanallarının upstream=yukarı akıģ yönünde ağırlıklıdır [4]. Alıcılar açısından, Multicarrier-CDMA (MC-CDMA) sistemleri, özellikleri gereği, iyi performans elde edebilmek için basit yapılı alıcılara ihtiyaç duyarken, performanslarını düģük BER açısından geliģtirebilmek için sürdürülebilir (reliable) kanal kestirim ve denkleģtirmesine (channelestimationandequalization) ihtiyaç duyarlar. Bu tür algoritmaların pekçoğunun temel zorlukları yüksek hesaplama ve donamım maliyetleridir. Üstelik,adaptif kanal kestirim yöntemleri kör (blind) olanlarına göre hızlı sönümlenen kanallarda (fastfadingchannels) iyi sonuçlar sağlasa da gönderilen bit serilerinin içinde uzun eğitim serilerine ihtiyaç duymakta ve bu da veri hızı cinsinden kapasiteyi düģürmektedir [5]. Gera, Sacchi, ve Regazzoni bu çalıģmalarında, bahsedilen bütün bu zorlukların üstesinden gelebilmek için YSA tabanlı bir alıcı önermektedirler. Birkaç yıldır, giriģim (interference) ve kanal buruģumu (channeldistortion) karģısındaki esnekliği sebebiyle çok taģıyıcılı modülasyonlar (multicarriermodulations) modern tek taģıyıcılı (singlecarrier) olanlarına alternatif olarak önerilmektedir. Özellikle, tek taģıyıcılı yayılmıģ-spektrum (singlecarrierspreadspectrum) tekniklerine oranla geliģtirilmiģ dayanıklılık (robustness) ve esneklik (flexibility) sağlayan MC-CDMA teknikleri hakkında pekçok çalıģma ortaya çıkmaktadır. Çok yakın geçmiģte, uydu haberleģmesi MC- 95

2 M. Önder, A.Akan CDMA in multimedya iletiģimi için (özellikle LEO uydu ağları üzerinden değiģken bit oranlı servisler dikkate alınarak) kullanılması düģünülmüģtür. Bu amaçla, MC-CDMA in yapısında olan farlılıklardan istifade etmek için temel olarak, uydu kanal kestirimi, denkleģtirmesi, ve çok kullanıcılı sezme (multi-userdetection) gibi problemlerin aģılması gereklidir. LEO uydu kanalları üzerinden yapılan asenkron, çok kullanıcılı, değiģken bit oranlı MC-CDMA sinyallerinin verimli bir Ģekilde alınabilmesi için YSA tabanlı iki yaklaģım [6] da karģılaģtırılmıģtır. Birinci yaklaģım alıcı kararlarını destekleyen YSA ları, ikinci ve daha sofistik yaklaģım ise jointchannelestimation ve sembol algılaması için kullanılan YSA ları tanıtmaktadır [6]. Türkçe bir çalıģmada literatürde bulunan, kod bölmeli çoklu eriģimde çok kullanıcılı sezme iģleminde yapay sinir ağları (YSA) nın kullanıldığı çalıģmalar tanıtılmıģtır. Bu çalıģmadan öğrendiğimize göre, yapay sinir ağlarının paralel çalıģma özelliğinden dolayı hesaplamalar daha az zaman almakta ve sistem daha az karmaģıklığa sahip olmaktadır. Yapay sinir ağı kullanan alıcıda sinyal gücü önemli olmadığından, yakın-uzak problemi de fazla önem taģımamaktadır. CDMA alıcıda, genellikle Gaussian olarak kabul edilen kanal gürültüsünün ve çoklu eriģim giriģimi (Multiple Access Interference (MAI)) nin alınması gereken sinyalden ayıklanması gerekmektedir. Tek kullanıcılı alıcıda MAI dikkate alınmaz. Çok kullanıcılı alıcıda ise, diğer bütün aktif kullanıcıların da kodu dikkate alınarak MAI engellenir. Son yıllarda çok kullanıcılı alıcıda YSA lar sahip oldukları bir takım özelliklerden dolayı denenmeye değer bulunmuģtur.ysaadaptif olduğundan dolayı değiģen ortam Ģartlarına, bilinmeyen kullanıcı parametrelerine ve bilinmeyen yayma kodlarına kolaylıkla uyum sağlayabilir. YSA doğrusal olmayan karar bölgesinde çalıģabilir. YSA kullanan alıcılar daha az hesap karmaģıklığına sahiptir ve yakın-uzak problemine karģı etkilidir. Yapılan çalıģmalar, YSA nın optimale yakın sonuç verdiğini göstermiģtir [7]. ContinuousPhaseModulation (CPM) alıcılardaki matchedfilterbanks ve viterbidecoder yerini alarak hesaplama ve uygulama kompleksliğinin azaltılması [8], sağlanan girdi sinyallerinin içinde barındırdığı form ve genellemelere bağlı olarak karmaģık vektörleri algılama ve ayırma yönünden çok yüksek verim göstermesi [9], geniģbant gürültü bastırılması, pulsewaveformshaping, kod çözme iģlemlerinin bir ağ içine yerleģmesi, self organization, öğrenme, doğrusal olmayan fonksiyonlar, paralel gerçekleme [10, 11] gibi özellikleri sebebiyle YSA lar uygulamaya değer bulunmuģtur. II. YAZILIM TABANLI ĠLETĠġĠMDE ÖRNEKLEME Alıcı tarafında ilgilenilen, IF (IntermediateFrequency) katındaki band-sınırlı sinyal için örnekleme frekansı band geniģliğinin iki katı seçilmelidir. Bu tür örneklemeye subsampling denilir [12]. ġekil 1-2 çift ve tek λ değerleri için örneklenen sinyalin spektrumunu göstermektedir. (N, doğal sayılar, b band-geniģliği) f 1 = λ. b, λ Є N f 2 = (λ + 1). b f s = 2. b (1) 2b=f s ġekil 1. Çift λ değerleri için örneklenen sinyalin spektrumu ġekil 2. Tek λ değerleri için örneklenen sinyalin spektrumu Eğer örnekleme frekansının seçimi, taģıyıcı frekansa (f c ) göre ifade edilecek olursa; f c b 2 = λ. b f c = b 2λ TaĢıyıcı frekans, f c ve band geniģliği, b için genelde çift λ değerleri elde edilemez. Bu durumda bandgeniģliği olduğundan büyük kabul edilir. b = b. q q > 1 Bu durumda yeni bandgeniģliği; λ değeri, f c b 2 b değerinden küçük olan en büyük tam sayı olmak üzere aģağıdaki gibidir. f s 2b=f s f s 96

3 Yazılım Tabanlı İletişim Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Demodülasyon f c = b 2λ b = 2f c 2λ + 1 Örnekleme oranı ise Ģu Ģekilde hesaplanır. f s = 2. b = 4f c 2λ+1 (2) IV. QUADRATURE MIXING QM QuadratureMixing iģlemi taģıyıcı frekanstan kurtulmak için gereklidir. Bu nedenle FM sinyali, komplekse jω c n osilatör frekansı ile çarpılır ve alçak geçiren filtreden geçirilir. ÖrneklenmiĢ FM sinyalinin aģağıdaki gibi olduğu düģünülürse: s FM n = A. cos (ω T. n + ϕ FM (n)) III. FREKANS MODÜLASYONU TEORĠSĠ Frekans modüleli sinyal aģağıdaki gibi ifade edilir(ω T, açısal taģıyıcı frekansı). s FM t = A. cos (ω T. t + ϕ FM (t)) () Mesaj sinyali m(t) ile ϕ FM arasındaki iliģki aģağıdaki gibidir (k FM, modülasyon indeksi, ω m, mesaj sinyali frekansı). ϕ FM (t) = k FM m(t). dt m t = K. cos (ω m. t) Yani frekans modülasyonlu sinyalin fazı, mesaj sinyalinin integrasyonunun modülasyon sabiti ile çarpılarak elde edilir. Bu ifade aģağıdaki gibi de düģünülebilir. ϕ FM t = k FM. K. lim t T T cos ω m. τ. dτ = k FM. K. sin (ω ω m. t + lim sin (ω m. T) m T ϕ FM t = k FM. K ω m. sin (ω m. t) μ = k FM. K ω m ω m = 2. π. f max QM çıktısı aģağıdaki gibi olacaktır. q n = s FM n. e jω Tn = A. cos ω T. n + ϕ FM n. e jω Tn = A. ej.(ω T n+ϕ FM n ) + e j(ω Tn+ϕ FM (n)). e jω Tn 2 = A 2 ej.(ω T n+ϕ FM n +ω T n) + e j( ω Tn ϕ FM n +ω c n) = A 2 ej.(ω T n+ϕ FM n +ω T n) + e j( ϕ FM n ) s basis n = (q n LPF) = A 2. ej(ϕ FM n ) s basis n = A 2 cos (φ FM n ) + j A 2 sin(φ FM n ) (6) Elde edilen kompleks bir sinyaldir. QM reel sinyallerle de, FM sinyali sinüs, kosinüsosilatörleri ile çarpılarak da elde edilebilir. Yine örneklenmiģ FM sinyalinin aģağıdaki gibi olduğu düģünülürse: s FM n = A. cos (ω T. n + ϕ FM (n)) q r n = s FM n. cos (ω T n) = A. cos ω T. n + ϕ FM n. cos (ω T n) = A 2 cos ω Tn + ϕ FM n ω T. n + cos ω T n + ϕ FM n + ω T n = A 2 cos (ϕ FM n ) + A 2 cos(2ω Tn + ϕ FM n ) Bu eģitliklerden. frekansdeviasyonu, aģağıdaki gibi elde edilir (f max mesaj sinyalinin içerdiği maksimum frekans bileģeni). s real n = q r n q LPF n = A 2 cos φ FM n (7) ΔF = μ. f max = k FM.K 2.π Bu durumda FM sinyali aģağıdaki Ģekilde düģünülebilir. (4) q i n = s FM n. sin (ω T n) = A. cos ω T. n + ϕ FM n. sin (ω T n) s FM t = A. cos (ω T. t + μ. sin(ω m. t)) (5) = A 2 sin ω Tn ϕ FM n + ω T. n + sin ω T n + ϕ FM n + ω T n 97

4 M. Önder, A.Akan = A 2 sin ( ϕ FM n ) + A 2 sin(2ω Tn + ϕ FM n ) s imag n = 1. q i n q LPF n = A 2 sin (φ FM n ) (8) Elde edilen s real (7), ve s imag (8) sinyaller I (Inphase) ve Q (Quadraturephase) olarak da bilinir. V. FM DEMODÜLASYONUNUN GERÇEKLENMESĠ [12] numaralı çalıģmada FM sinyalinin demodülasyonu için 4 ayrı yöntem tanıtılmaktadır. Bunlardan Mixed Demodulator (ġekil ) yöntemi aģağıda anlatılacaktır.giriģler s real (7) ve s imag (8)sinyalleridir. Buna göre ġekil deki çıkıģ sinyali aģağıdaki gibi elde edilir. g 2 n = arctan (g 1 n ) = ϕ FM n ϕ FM n 1 s D n = g 2 n T. k FM = ϕ FM n ϕ FM n 1 T. k FM s D n = φ FM (n) = m n (11) k FM Böylelikle mesaj sinyalinin discrete formu, m(n) elde edilmiģ yani FM demodülasyon iģlemi tamamlanmıģtır. ġekil. Mixed FM Demodulator s sin n = s imag n. s real n 1 s real n. s imag n 1 = sin ϕ FM n. cos ϕ FM n 1 cos ϕ FM n. sin (ϕ FM n 1 ) s sin n = sin φ FM n φ FM n 1 (9) s cos n = s real n. s real n 1 + s imag n. s imag n 1 = cos ϕ FM n. cos ϕ FM n 1 + sin ϕ FM n. sin (ϕ FM n 1 ) s cos n = cos φ FM n φ FM n 1 (10) g 1 n = s sin n s cos n = sin ϕ FM n ϕ FM n 1 cos ϕ FM n ϕ FM n 1 VI. BPSK MODÜLASYONU VE GERÇEKLENMESĠ BPSK modülasyonlu sinyal aģağıdakigibi ifade edilir. s t = A sin 2πf ct sembol 1 Asin 2πf c t + π sembol 0 = A sin 2πf ct sembol 1 Asin 2πf c t sembol 0 (12) Verici tarafında gerçekleme yapılırken alt-taģıyıcı (sub-carrier) olarak seçilen sinüs osilatörünün genliğinin iģareti sembol değerine göre değiģtirilerek elde edilmiģtir. Alıcı tarafta ise geleneksel demodülasyon yöntemlerindeki gibi alt-taģıyıcı frekansı ile çarpılıp, bir sembol periyodunda integrasyonu yapılmıģ, +/- değerler için seçilen eģik değerlere göre semboller belirlenmiģtir. MATLAB/Simulink kullanılarak yapılan simülasyona ait modelin kullanımı ġekil 4 dedir. = tan ϕ FM n ϕ FM n 1 98

5 Yazılım Tabanlı İletişim Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Demodülasyon PUSH Init File Buf Rate Transition1 z -2 Delay1 Bernoulli Binary Bernoulli Binary Generator Data_In_Tx mod_out BPSK_Mod sn sfm6 FM Modulator AWGN AWGN Channel1 Error Rate Calculation 0 Zero-Order Hold In1 In1 Out1 Quadr. Mixer FM Demod. Out1 NEURAL NETWORK DEMODULATOR In1 Out1 BPSK_demodulator Tx Error Rate Calculation Rx Tx Error Rate Calculation Rx Error Rate Calculation Error Rate Display Error Rate Display1 ġekil 4. YSA Demodülatörü ile Geleneksel DemotülatörükarĢılaĢtıran MATLAB/Simulink Modeli VII. YAPAY SĠNĠR AĞI DEMODÜLATÖRÜNÜN TASARLANMASI YSA nın eğitiminde kullanılacak eğitim ve data setlerinin oluģturulması için ġekil 4 deki Simulink modelin AWGN bloğundan önceki kısım kullanılmaktadır. ( Zero orderhold bloğu gerçek hayattaki ADC (Analog Digital Conversion) iģleminin karģılığıdır.) AWGN kanalındaki SNR (Signalto bloğu gerçek hayattaki ADC (Analog Digital Conversion) iģleminin karģılığıdır.) AWGN kanalındaki SNR (Signalto NoiseRatio) seviyesi 20 db den -10 db ye kadar değiģtirilerek, bu seviyelerin tamamı için söz konusu eğitim ve data setleri üretilmiģtir. Böylelikle tasarlanan ağın bu gürültü seviyelerinin tamamına karģı koyabilmesi hedeflenmiģtir. MATLAB ortamında tasarlanan YSA Simulink ortamına taģınarak modele dahil edilmiģtir. Verihızı (bit rate) 4096 bps, BPSK alt-taģıyıcı frekansı 6556 Hz olarak seçilmiģtir (HaberleĢme uydularındaki telemetri veri hızı). Modelin -0-dB SNR seviyesi için çalıģtırıldıktan sonraki durumu ġekil 4 dedir. YSA ve geleneksel (DSP yöntemleriyle tasarlanan) demodülatörlerin performans karģılaģtırması ġekil 5 dedir. VIII. YSA-GELENEKSELDEMODÜLATÖRKARġILAġTIRMASI Yapılan simülasyonlarda, öncelikle tasarlanan ağın demodülasyon iģlemini gerçekleģtirdiği görülmüģ, sonra geleneksel yöntemlerle karģılaģtırılmıģtır. FM demodülasyon iģlemi, V. Bölümde anlatılan yöntemin buradaki spesifikasyonlara uyarlanması ile yapılmıģtır [12]. Geleneksel yöntemlerle tasarlanan BPSK+FM demodülatörleri ile YSA demodülatörü aynı Ģartlarda; 20 db SNR seviyesinden -10 db SNR seviyesine kadar, 1 saniyelik sürelerle çalıģtırılmıģtır. ġekil 5. YSA ve Geleneksel (DSP yöntemleriyle tasarlanan) demodülatörlerin performans karģılaģtırması 99

6 M. Önder, A.Akan IX. SONUÇ MATLAB/Simulink kullanılarak yapılan karģılaģtırmalı simülasyonlarda YSA yönteminin AWGN kanalda açıkara daha iyi performans sergilediği gösterilmiģtir. Açıkara üstün performans ve yazılımsal ortamın artıları dıģında; tasarım kolaylığı, ekipman haline getirme kolaylığı bilinen kanal ve ekipman etkilerinin ("High Power Amplifier" gibi) eğitim sürecine dahil edilmesiyle bu etkilerin bertaraf edilebilmesi, birden fazla yöntem için çalıģtırılarak, "Cognitive Radio" "Modulation Recognition" gibi hedefler için de kullanılabilmesi, gibi pekçok avantajları getirecektir. KAYNAKLAR [1] Benedetto, S. and E. Biglieri, Digital Transmission With Wireless Applications, K.A. Publishers, Editor [2] Ibnkahla, M. and J. Yuan. A neural network MLSE receiver based on natural gradient descent: application to satellite communications Paris, France: IEEE. [] Ibnkahla, M. and J. Yuan, A neural network MLSE receiver based on natural gradient descent: Application to satellite communications. EURASIP Journal on Applied Signal Processing, (16): p [4] Maral, G. and M. Bousquet, Satellite Communications Systems. rd ed. 1998: John Wiley. [5] Gera, g., c. Sacchi, and c.s. Regazzoni, a neural network-based receiver for synchronous mc-cdma variable-bit-rate transmissions over leo satellite channels. Ieeeeurasip, [6] Sacchi, C., G. Gera, and C.S. Regazzoni, Neural network-based techniques for efficient detection of variable-bit-rate signals in MC- CDMA systems working over LEO satellite networks. Signal Processing, (): p [7] TaĢpinar, n. And y. IĢik, Yapay Sinir Ağlarının Kod Bölmeli Çoklu EriĢimde Çok Kullanıcılı Sezme Ġçin Kullanılması, ErciyesÜniversitesi Fen bilimleridergisi [8] deveciana, G. and A. Zakhor, Neural net-based continuous phase modulation receivers. IEEE Transactions on Communications, (8): p [9] Aiello, A., D. Grimaldi, and S. Rapuano. GMSK neural network based demodulator Crimea, Ukraine: IEEE. [10] Nakayama, K. and K. Imai. Neural demodulator for amplitude shift keying signals Orlando, FL, USA: IEEE, Piscataway, NJ, USA. [11] Ohnishi, K. and K. Nakayama. Neural demodulator for quadrature amplitude modulation signals Washington, DC, USA: IEEE, Piscataway, NJ, USA. [12] Franz Schnyder-Christoph Haller, Implementation of FM Demodulator Algorithms on a High Performance Digital Signal Processor, Diploma Thesis

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Akademik Bilişim 12 - IV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Fırat

Detaylı

Anabilim Dalı : Elektronik Haberleşme Müh.

Anabilim Dalı : Elektronik Haberleşme Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MIMO-IP TELSİZ AĞLARDA DÖRTLÜ OYUN UYGULAMALARI BAŞARIM ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nevzat PINAR Anabilim Dalı : Elektronik Haberleşme Müh. Programı

Detaylı

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ Elektronik Yük.Müh. Mahmut YALÇIN Elektrik Elektronik

Detaylı

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2009 ANKARA i Fen Bilimleri Enstitü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAREKETSĠZ HASTALAR ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI GÖZ KIRPMA ĠLETĠġĠM SĠSTEMĠ TASARIMI VE UYGULAMASI Orhan ÖZYURT YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TELSİZ SİSTEMLERDE ÇİFT YÖNLÜ RÖLELİ HABERLEŞME Özgür ÖZDEMİR DOKTORA TEZİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalını Haziran-11 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. GSM 900 BANDINDA KOMġULUK ĠLĠġKĠLERĠNĠ KULLANARAK OPTĠMAL FREKANS PLANLAMA HAKAN KAVLAK

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. GSM 900 BANDINDA KOMġULUK ĠLĠġKĠLERĠNĠ KULLANARAK OPTĠMAL FREKANS PLANLAMA HAKAN KAVLAK BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GSM 900 BANDINDA KOMġULUK ĠLĠġKĠLERĠNĠ KULLANARAK OPTĠMAL FREKANS PLANLAMA HAKAN KAVLAK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 2009 GSM 900 BANDINDA KOMġULUK ĠLĠġKĠLERĠNĠ KULLANARAK

Detaylı

LTE (4G) nin Çoklu Anten Performans Analizleri

LTE (4G) nin Çoklu Anten Performans Analizleri LTE (4G) nin Çoklu Anten Performans Analizleri Ahmet Şafak Yıldız, Funda Ergün Yardım, Nursel Akçam ve Fatih Genç Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara,

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi F. AktaĢ 1, C. Çeken

Detaylı

GELECEK NESİL AĞLAR İÇİN SPEKTRUM TAHSİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİLİŞSEL RADYO

GELECEK NESİL AĞLAR İÇİN SPEKTRUM TAHSİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİLİŞSEL RADYO International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 25 GELECEK NESİL AĞLAR İÇİN SPEKTRUM TAHSİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİLİŞSEL RADYO (A NEW APPROACH IN SPECTRUM ALLOCATION

Detaylı

GENİŞBANT BİLİŞSEL RADYO AĞLARI TASARIM VE UYGULAMALARI

GENİŞBANT BİLİŞSEL RADYO AĞLARI TASARIM VE UYGULAMALARI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi GENİŞBANT BİLİŞSEL RADYO AĞLARI TASARIM VE UYGULAMALARI 31. Grup Elektrik, Elektronik ve Bilişim

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010) 307 İnternet Protokolü Üzerinden Ses Taşıma Uygulamaları İçin Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Basit ve Etkili Bir Ses Sıkıştırma Uygulaması Gürkan TUNA Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi. Performance Analysis of Multimedia Traffics in WiMAX Networks Using OPNET

WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi. Performance Analysis of Multimedia Traffics in WiMAX Networks Using OPNET C.BAYILMIŞ / APJES 1-3 (2013) 26-40 WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi 1 İbrahim Nalbatcı, * 2 Cüneyt Bayılmış, 3 Murat İskefiyeli, 4 İsmail Kırbaş 1, 4 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

SİMGE LİSTESİ C Kapasite Bant Genişliği Isıl gürültü güç yoğunluğu Sinyal gücünün gürültü gücüne oranı

SİMGE LİSTESİ C Kapasite Bant Genişliği Isıl gürültü güç yoğunluğu Sinyal gücünün gürültü gücüne oranı İÇİNDEKİLER ii Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... viii ÇİZELGE LİSTESİ... ix ÖNSÖZ... x ÖZET... xi ABSTRACT... xii 1. GİRİŞ... 1 2. MOBİL HABERLEŞME GELİŞİMİ VE LTE TEKNİK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 00 Her Hakkı Saklıdır ÖZET Doktora Tezi CEVAP YÜZEYĠ

Detaylı

Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Sürekli Mıknatıslı DA Motorunun Hız Denetiminin Gerçeklenmesi

Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Sürekli Mıknatıslı DA Motorunun Hız Denetiminin Gerçeklenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Sürekli Mıknatıslı DA Motorunun Hız Denetiminin Gerçeklenmesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ LİSANSSIZ KABLOSUZ SİSTEMLERİN NEDEN OLDUĞU GİRİŞİMİN BENZETİMİ Başar TUNAY ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Kablosuz Örgü Ağlarda Verimlilik Analizi ve Çözüm Önerileri

Kablosuz Örgü Ağlarda Verimlilik Analizi ve Çözüm Önerileri BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERGĠSĠ, CĠLT: 4, SAYI: 3, EYLÜL 2011 1 Kablosuz Örgü Ağlarda Verimlilik Analizi ve Çözüm Önerileri Ramazan KOCAOĞLU 1, M. Ali AKCAYOL 2 1 Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı, Gazi

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ Fırat YÜCEL Danışman: Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇALIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİMDALI

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ANKARA 2010 Her

Detaylı

RESĠM ĠÇERĠK FĠLTRELEME VE ĠÇERĠK TESPĠTĠ. Farooq QOTLI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

RESĠM ĠÇERĠK FĠLTRELEME VE ĠÇERĠK TESPĠTĠ. Farooq QOTLI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ iv RESĠM ĠÇERĠK FĠLTRELEME VE ĠÇERĠK TESPĠTĠ Farooq QOTLI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EYLÜL 2010 ANKARA iv Farooq QOTLI tarafından hazırlanan RESĠM

Detaylı

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama A. KeçebaĢ 1, Ġ. Yabanova 1, Y. Oğuz 1, S.V. NeĢe

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKĠNELERĠ YÖNTEMLERĠYLE BORSA ENDEKSĠ TAHMĠNĠ

YAPAY SĠNĠR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKĠNELERĠ YÖNTEMLERĠYLE BORSA ENDEKSĠ TAHMĠNĠ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.1, s.139-157. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID KART OKUYUCU. Sinan DĠLMEN. Doç. Dr.

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID KART OKUYUCU. Sinan DĠLMEN. Doç. Dr. T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID KART OKUYUCU Sinan DĠLMEN Doç. Dr. Ali GANGAL Mayıs 2013 TRABZON I T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

Kablosuz LAN Teknolojileri

Kablosuz LAN Teknolojileri Kablosuz LAN Teknolojileri Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yirminci yüzyılın başlarında ilk transatlantik radyo işaretleri Guglielmo Marconi tarafından İngiltere den Newfoundland a iletilmiştir.

Detaylı

1.7.4. BNC Koaksiyel Konektörler... 38 1.8. BĠLGĠSAYAR AĞLARI... 39 1.8.1. LAN (Local Area Networks)... 39 1.8.1.1. LAN ĠletiĢim Metodları...

1.7.4. BNC Koaksiyel Konektörler... 38 1.8. BĠLGĠSAYAR AĞLARI... 39 1.8.1. LAN (Local Area Networks)... 39 1.8.1.1. LAN ĠletiĢim Metodları... ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM I... 18 1. ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ... 18 1.1. ANALOG VE SAYISAL SĠNYALLER... 18 1.1.1. Analog Büyüklük, Analog ĠĢaret, Analog Gösterge ve Analog Sistem... 18 1.1.2. Sayısal ve Analog Tekniklerin

Detaylı

ÜRETĠM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASINDA SĠMÜLASYON YAKLAġIMI VE BĠR ÜRETĠM ATÖLYESĠNDE UYGULAMA

ÜRETĠM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASINDA SĠMÜLASYON YAKLAġIMI VE BĠR ÜRETĠM ATÖLYESĠNDE UYGULAMA ÜRETĠM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASINDA SĠMÜLASYON YAKLAġIMI VE BĠR ÜRETĠM ATÖLYESĠNDE UYGULAMA Semih Çörekçioğlu Doç.Dr.Bülent Sezen** ÖZET Günümüzde bilgisayar destekli simülasyon yöntemi birçok alanda yaygınca

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı