YazılımTabanlıĠletiĢimSistemlerinde YapaySinirAğlarıileDemodülasyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YazılımTabanlıĠletiĢimSistemlerinde YapaySinirAğlarıileDemodülasyon"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey YazılımTabanlıĠletiĢimSistemlerinde YapaySinirAğlarıileDemodülasyon M. Önder 1 ve A. Akan 2 1 GaziosmanpaĢaÜniversitesi, Tokat/Türkiye, 2 ĠstanbulÜniversitesi,Ġstanbul/Türkiye, Neural Network Demodulation for Software Defined Radio Abstract In this work, a Neural Network (NN)based demodulation scheme are studied for Software Defined Radio (SDR). Both, Frequency Modulation (FM) and Binary Phase Shift Keying(BPSK) demodulation is performed by single network. Suchmodulation combinations are used for TM & TC (Telemetry and Telecommand) signaling of communication satellite control and monitoring. Subsampled Intermediate Frequency (IF) signal is used for demodulation. Both, Neural Network Demodulator (NND) and conventional demodulator (designed by using Digital Signal Processing (DSP) methods)are simulated using MATLAB/Simulink under the same conditions. It is observed that NND based approach has a considerably better performance than the conventional one. Keywords Sofware Defined Radio (SDR), Digital Signal Processing (DSP),Frequency Modulation (FM), Binary Phase Shift Keying BPSK, Neural Network, Subsampling. Y I. GĠRĠġ ÜKSEK güç verimliliği elde etmek için uydu haberleģmesinde HPA (High PawerAmplifier) kullanılması, yayılan sinyallerde doğrusal olmayan buruģumlara (nonlineardistortion) sebep olmaktadır. Çok seviyeli modülasyon Ģemaları (multi-levelmodulationschemes) kullanıldığında (M-QAM (M > 4) gibi) (QAM, QuadratureAmplitudeModulaiton) bu buruģumlar kayda değer olmaktadır [1]. Bu doğrusal olmama problemi sebebiyle,baģlangıçtaki uydu sistemlerinde binaryphaseshiftkeying (BPSK) gibi basit (buna bağlı olarak spektrum açısından verimsiz) modülasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, spektrumu daha verimli kullanan yöntemlere göre, doğrusal olmama probleminden daha az etkilenmektedirler[2]. Ayrıca, propagasyon kanalı frekans seçici çokyollu sönümlemeye (frequencyselectivemultipathfading) sebep olup semboller arası giriģim (intersymbolinterferences(isi)) üretmektedir. Bu da yine mobil uydu sistemlerindeki transmisyon oranlarını sınırlamaktadır [2]. Üçüncü nesil (-G) ve sonrasında dördüncü nesil (4-G) mobil iletiģim sistemlerinin gerektirdiği çoklu ortam (multimedia) ve internet tabanlı uygulamaları desteklemesi için yer durağan olmayan (non-geostationary) uydular geliģtirilmektedir. Bu uydulardan kurulu ağların araģtırma ve geliģtirme senaryolarında göz önüne alınma sebebi düģük propagasyon gecikmesi (lowpropagationdelay) ve düģük yol kaybıdır (lowpathloss) []. AraĢtırmacılar, güç ve spektrumla ilgili verimliliği verici (transmitter) ve alıcı (receiver) tarafında artırmak için değiģik teknikler önermektedirler [1]. Son yıllarda, Spread Spectrum ve CDMA (CodeDivisionMultiple Access) tekniklerinin Low-Earth-Orbit (LEO) ve geo-stationary (GEO) uydu ağlarında (constellation) gerçek uygulamaları üzerine kayda değer miktarda AR-GE çalıģmaları yürütülmektedir [4]. Uydu ortamında CDMA kullanımında karģılaģılan temel problem, çoklu eriģim giriģiminden (multi-userinterference MUI) kaynaklanan çok ağır kapasite sınırlamasıdır (heavylimitation of capacity). Bu çeģit bozulmalar özellikle, yayılım bozulmaları (propagationimpairments), çok yollu sönümlenme (multipathfading) ve karasal kablosuz LAN lardakine oldukça benzer uzak-yakın (near-far) düģmeleri içeren LEO uydu kanallarının upstream=yukarı akıģ yönünde ağırlıklıdır [4]. Alıcılar açısından, Multicarrier-CDMA (MC-CDMA) sistemleri, özellikleri gereği, iyi performans elde edebilmek için basit yapılı alıcılara ihtiyaç duyarken, performanslarını düģük BER açısından geliģtirebilmek için sürdürülebilir (reliable) kanal kestirim ve denkleģtirmesine (channelestimationandequalization) ihtiyaç duyarlar. Bu tür algoritmaların pekçoğunun temel zorlukları yüksek hesaplama ve donamım maliyetleridir. Üstelik,adaptif kanal kestirim yöntemleri kör (blind) olanlarına göre hızlı sönümlenen kanallarda (fastfadingchannels) iyi sonuçlar sağlasa da gönderilen bit serilerinin içinde uzun eğitim serilerine ihtiyaç duymakta ve bu da veri hızı cinsinden kapasiteyi düģürmektedir [5]. Gera, Sacchi, ve Regazzoni bu çalıģmalarında, bahsedilen bütün bu zorlukların üstesinden gelebilmek için YSA tabanlı bir alıcı önermektedirler. Birkaç yıldır, giriģim (interference) ve kanal buruģumu (channeldistortion) karģısındaki esnekliği sebebiyle çok taģıyıcılı modülasyonlar (multicarriermodulations) modern tek taģıyıcılı (singlecarrier) olanlarına alternatif olarak önerilmektedir. Özellikle, tek taģıyıcılı yayılmıģ-spektrum (singlecarrierspreadspectrum) tekniklerine oranla geliģtirilmiģ dayanıklılık (robustness) ve esneklik (flexibility) sağlayan MC-CDMA teknikleri hakkında pekçok çalıģma ortaya çıkmaktadır. Çok yakın geçmiģte, uydu haberleģmesi MC- 95

2 M. Önder, A.Akan CDMA in multimedya iletiģimi için (özellikle LEO uydu ağları üzerinden değiģken bit oranlı servisler dikkate alınarak) kullanılması düģünülmüģtür. Bu amaçla, MC-CDMA in yapısında olan farlılıklardan istifade etmek için temel olarak, uydu kanal kestirimi, denkleģtirmesi, ve çok kullanıcılı sezme (multi-userdetection) gibi problemlerin aģılması gereklidir. LEO uydu kanalları üzerinden yapılan asenkron, çok kullanıcılı, değiģken bit oranlı MC-CDMA sinyallerinin verimli bir Ģekilde alınabilmesi için YSA tabanlı iki yaklaģım [6] da karģılaģtırılmıģtır. Birinci yaklaģım alıcı kararlarını destekleyen YSA ları, ikinci ve daha sofistik yaklaģım ise jointchannelestimation ve sembol algılaması için kullanılan YSA ları tanıtmaktadır [6]. Türkçe bir çalıģmada literatürde bulunan, kod bölmeli çoklu eriģimde çok kullanıcılı sezme iģleminde yapay sinir ağları (YSA) nın kullanıldığı çalıģmalar tanıtılmıģtır. Bu çalıģmadan öğrendiğimize göre, yapay sinir ağlarının paralel çalıģma özelliğinden dolayı hesaplamalar daha az zaman almakta ve sistem daha az karmaģıklığa sahip olmaktadır. Yapay sinir ağı kullanan alıcıda sinyal gücü önemli olmadığından, yakın-uzak problemi de fazla önem taģımamaktadır. CDMA alıcıda, genellikle Gaussian olarak kabul edilen kanal gürültüsünün ve çoklu eriģim giriģimi (Multiple Access Interference (MAI)) nin alınması gereken sinyalden ayıklanması gerekmektedir. Tek kullanıcılı alıcıda MAI dikkate alınmaz. Çok kullanıcılı alıcıda ise, diğer bütün aktif kullanıcıların da kodu dikkate alınarak MAI engellenir. Son yıllarda çok kullanıcılı alıcıda YSA lar sahip oldukları bir takım özelliklerden dolayı denenmeye değer bulunmuģtur.ysaadaptif olduğundan dolayı değiģen ortam Ģartlarına, bilinmeyen kullanıcı parametrelerine ve bilinmeyen yayma kodlarına kolaylıkla uyum sağlayabilir. YSA doğrusal olmayan karar bölgesinde çalıģabilir. YSA kullanan alıcılar daha az hesap karmaģıklığına sahiptir ve yakın-uzak problemine karģı etkilidir. Yapılan çalıģmalar, YSA nın optimale yakın sonuç verdiğini göstermiģtir [7]. ContinuousPhaseModulation (CPM) alıcılardaki matchedfilterbanks ve viterbidecoder yerini alarak hesaplama ve uygulama kompleksliğinin azaltılması [8], sağlanan girdi sinyallerinin içinde barındırdığı form ve genellemelere bağlı olarak karmaģık vektörleri algılama ve ayırma yönünden çok yüksek verim göstermesi [9], geniģbant gürültü bastırılması, pulsewaveformshaping, kod çözme iģlemlerinin bir ağ içine yerleģmesi, self organization, öğrenme, doğrusal olmayan fonksiyonlar, paralel gerçekleme [10, 11] gibi özellikleri sebebiyle YSA lar uygulamaya değer bulunmuģtur. II. YAZILIM TABANLI ĠLETĠġĠMDE ÖRNEKLEME Alıcı tarafında ilgilenilen, IF (IntermediateFrequency) katındaki band-sınırlı sinyal için örnekleme frekansı band geniģliğinin iki katı seçilmelidir. Bu tür örneklemeye subsampling denilir [12]. ġekil 1-2 çift ve tek λ değerleri için örneklenen sinyalin spektrumunu göstermektedir. (N, doğal sayılar, b band-geniģliği) f 1 = λ. b, λ Є N f 2 = (λ + 1). b f s = 2. b (1) 2b=f s ġekil 1. Çift λ değerleri için örneklenen sinyalin spektrumu ġekil 2. Tek λ değerleri için örneklenen sinyalin spektrumu Eğer örnekleme frekansının seçimi, taģıyıcı frekansa (f c ) göre ifade edilecek olursa; f c b 2 = λ. b f c = b 2λ TaĢıyıcı frekans, f c ve band geniģliği, b için genelde çift λ değerleri elde edilemez. Bu durumda bandgeniģliği olduğundan büyük kabul edilir. b = b. q q > 1 Bu durumda yeni bandgeniģliği; λ değeri, f c b 2 b değerinden küçük olan en büyük tam sayı olmak üzere aģağıdaki gibidir. f s 2b=f s f s 96

3 Yazılım Tabanlı İletişim Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Demodülasyon f c = b 2λ b = 2f c 2λ + 1 Örnekleme oranı ise Ģu Ģekilde hesaplanır. f s = 2. b = 4f c 2λ+1 (2) IV. QUADRATURE MIXING QM QuadratureMixing iģlemi taģıyıcı frekanstan kurtulmak için gereklidir. Bu nedenle FM sinyali, komplekse jω c n osilatör frekansı ile çarpılır ve alçak geçiren filtreden geçirilir. ÖrneklenmiĢ FM sinyalinin aģağıdaki gibi olduğu düģünülürse: s FM n = A. cos (ω T. n + ϕ FM (n)) III. FREKANS MODÜLASYONU TEORĠSĠ Frekans modüleli sinyal aģağıdaki gibi ifade edilir(ω T, açısal taģıyıcı frekansı). s FM t = A. cos (ω T. t + ϕ FM (t)) () Mesaj sinyali m(t) ile ϕ FM arasındaki iliģki aģağıdaki gibidir (k FM, modülasyon indeksi, ω m, mesaj sinyali frekansı). ϕ FM (t) = k FM m(t). dt m t = K. cos (ω m. t) Yani frekans modülasyonlu sinyalin fazı, mesaj sinyalinin integrasyonunun modülasyon sabiti ile çarpılarak elde edilir. Bu ifade aģağıdaki gibi de düģünülebilir. ϕ FM t = k FM. K. lim t T T cos ω m. τ. dτ = k FM. K. sin (ω ω m. t + lim sin (ω m. T) m T ϕ FM t = k FM. K ω m. sin (ω m. t) μ = k FM. K ω m ω m = 2. π. f max QM çıktısı aģağıdaki gibi olacaktır. q n = s FM n. e jω Tn = A. cos ω T. n + ϕ FM n. e jω Tn = A. ej.(ω T n+ϕ FM n ) + e j(ω Tn+ϕ FM (n)). e jω Tn 2 = A 2 ej.(ω T n+ϕ FM n +ω T n) + e j( ω Tn ϕ FM n +ω c n) = A 2 ej.(ω T n+ϕ FM n +ω T n) + e j( ϕ FM n ) s basis n = (q n LPF) = A 2. ej(ϕ FM n ) s basis n = A 2 cos (φ FM n ) + j A 2 sin(φ FM n ) (6) Elde edilen kompleks bir sinyaldir. QM reel sinyallerle de, FM sinyali sinüs, kosinüsosilatörleri ile çarpılarak da elde edilebilir. Yine örneklenmiģ FM sinyalinin aģağıdaki gibi olduğu düģünülürse: s FM n = A. cos (ω T. n + ϕ FM (n)) q r n = s FM n. cos (ω T n) = A. cos ω T. n + ϕ FM n. cos (ω T n) = A 2 cos ω Tn + ϕ FM n ω T. n + cos ω T n + ϕ FM n + ω T n = A 2 cos (ϕ FM n ) + A 2 cos(2ω Tn + ϕ FM n ) Bu eģitliklerden. frekansdeviasyonu, aģağıdaki gibi elde edilir (f max mesaj sinyalinin içerdiği maksimum frekans bileģeni). s real n = q r n q LPF n = A 2 cos φ FM n (7) ΔF = μ. f max = k FM.K 2.π Bu durumda FM sinyali aģağıdaki Ģekilde düģünülebilir. (4) q i n = s FM n. sin (ω T n) = A. cos ω T. n + ϕ FM n. sin (ω T n) s FM t = A. cos (ω T. t + μ. sin(ω m. t)) (5) = A 2 sin ω Tn ϕ FM n + ω T. n + sin ω T n + ϕ FM n + ω T n 97

4 M. Önder, A.Akan = A 2 sin ( ϕ FM n ) + A 2 sin(2ω Tn + ϕ FM n ) s imag n = 1. q i n q LPF n = A 2 sin (φ FM n ) (8) Elde edilen s real (7), ve s imag (8) sinyaller I (Inphase) ve Q (Quadraturephase) olarak da bilinir. V. FM DEMODÜLASYONUNUN GERÇEKLENMESĠ [12] numaralı çalıģmada FM sinyalinin demodülasyonu için 4 ayrı yöntem tanıtılmaktadır. Bunlardan Mixed Demodulator (ġekil ) yöntemi aģağıda anlatılacaktır.giriģler s real (7) ve s imag (8)sinyalleridir. Buna göre ġekil deki çıkıģ sinyali aģağıdaki gibi elde edilir. g 2 n = arctan (g 1 n ) = ϕ FM n ϕ FM n 1 s D n = g 2 n T. k FM = ϕ FM n ϕ FM n 1 T. k FM s D n = φ FM (n) = m n (11) k FM Böylelikle mesaj sinyalinin discrete formu, m(n) elde edilmiģ yani FM demodülasyon iģlemi tamamlanmıģtır. ġekil. Mixed FM Demodulator s sin n = s imag n. s real n 1 s real n. s imag n 1 = sin ϕ FM n. cos ϕ FM n 1 cos ϕ FM n. sin (ϕ FM n 1 ) s sin n = sin φ FM n φ FM n 1 (9) s cos n = s real n. s real n 1 + s imag n. s imag n 1 = cos ϕ FM n. cos ϕ FM n 1 + sin ϕ FM n. sin (ϕ FM n 1 ) s cos n = cos φ FM n φ FM n 1 (10) g 1 n = s sin n s cos n = sin ϕ FM n ϕ FM n 1 cos ϕ FM n ϕ FM n 1 VI. BPSK MODÜLASYONU VE GERÇEKLENMESĠ BPSK modülasyonlu sinyal aģağıdakigibi ifade edilir. s t = A sin 2πf ct sembol 1 Asin 2πf c t + π sembol 0 = A sin 2πf ct sembol 1 Asin 2πf c t sembol 0 (12) Verici tarafında gerçekleme yapılırken alt-taģıyıcı (sub-carrier) olarak seçilen sinüs osilatörünün genliğinin iģareti sembol değerine göre değiģtirilerek elde edilmiģtir. Alıcı tarafta ise geleneksel demodülasyon yöntemlerindeki gibi alt-taģıyıcı frekansı ile çarpılıp, bir sembol periyodunda integrasyonu yapılmıģ, +/- değerler için seçilen eģik değerlere göre semboller belirlenmiģtir. MATLAB/Simulink kullanılarak yapılan simülasyona ait modelin kullanımı ġekil 4 dedir. = tan ϕ FM n ϕ FM n 1 98

5 Yazılım Tabanlı İletişim Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Demodülasyon PUSH Init File Buf Rate Transition1 z -2 Delay1 Bernoulli Binary Bernoulli Binary Generator Data_In_Tx mod_out BPSK_Mod sn sfm6 FM Modulator AWGN AWGN Channel1 Error Rate Calculation 0 Zero-Order Hold In1 In1 Out1 Quadr. Mixer FM Demod. Out1 NEURAL NETWORK DEMODULATOR In1 Out1 BPSK_demodulator Tx Error Rate Calculation Rx Tx Error Rate Calculation Rx Error Rate Calculation Error Rate Display Error Rate Display1 ġekil 4. YSA Demodülatörü ile Geleneksel DemotülatörükarĢılaĢtıran MATLAB/Simulink Modeli VII. YAPAY SĠNĠR AĞI DEMODÜLATÖRÜNÜN TASARLANMASI YSA nın eğitiminde kullanılacak eğitim ve data setlerinin oluģturulması için ġekil 4 deki Simulink modelin AWGN bloğundan önceki kısım kullanılmaktadır. ( Zero orderhold bloğu gerçek hayattaki ADC (Analog Digital Conversion) iģleminin karģılığıdır.) AWGN kanalındaki SNR (Signalto bloğu gerçek hayattaki ADC (Analog Digital Conversion) iģleminin karģılığıdır.) AWGN kanalındaki SNR (Signalto NoiseRatio) seviyesi 20 db den -10 db ye kadar değiģtirilerek, bu seviyelerin tamamı için söz konusu eğitim ve data setleri üretilmiģtir. Böylelikle tasarlanan ağın bu gürültü seviyelerinin tamamına karģı koyabilmesi hedeflenmiģtir. MATLAB ortamında tasarlanan YSA Simulink ortamına taģınarak modele dahil edilmiģtir. Verihızı (bit rate) 4096 bps, BPSK alt-taģıyıcı frekansı 6556 Hz olarak seçilmiģtir (HaberleĢme uydularındaki telemetri veri hızı). Modelin -0-dB SNR seviyesi için çalıģtırıldıktan sonraki durumu ġekil 4 dedir. YSA ve geleneksel (DSP yöntemleriyle tasarlanan) demodülatörlerin performans karģılaģtırması ġekil 5 dedir. VIII. YSA-GELENEKSELDEMODÜLATÖRKARġILAġTIRMASI Yapılan simülasyonlarda, öncelikle tasarlanan ağın demodülasyon iģlemini gerçekleģtirdiği görülmüģ, sonra geleneksel yöntemlerle karģılaģtırılmıģtır. FM demodülasyon iģlemi, V. Bölümde anlatılan yöntemin buradaki spesifikasyonlara uyarlanması ile yapılmıģtır [12]. Geleneksel yöntemlerle tasarlanan BPSK+FM demodülatörleri ile YSA demodülatörü aynı Ģartlarda; 20 db SNR seviyesinden -10 db SNR seviyesine kadar, 1 saniyelik sürelerle çalıģtırılmıģtır. ġekil 5. YSA ve Geleneksel (DSP yöntemleriyle tasarlanan) demodülatörlerin performans karģılaģtırması 99

6 M. Önder, A.Akan IX. SONUÇ MATLAB/Simulink kullanılarak yapılan karģılaģtırmalı simülasyonlarda YSA yönteminin AWGN kanalda açıkara daha iyi performans sergilediği gösterilmiģtir. Açıkara üstün performans ve yazılımsal ortamın artıları dıģında; tasarım kolaylığı, ekipman haline getirme kolaylığı bilinen kanal ve ekipman etkilerinin ("High Power Amplifier" gibi) eğitim sürecine dahil edilmesiyle bu etkilerin bertaraf edilebilmesi, birden fazla yöntem için çalıģtırılarak, "Cognitive Radio" "Modulation Recognition" gibi hedefler için de kullanılabilmesi, gibi pekçok avantajları getirecektir. KAYNAKLAR [1] Benedetto, S. and E. Biglieri, Digital Transmission With Wireless Applications, K.A. Publishers, Editor [2] Ibnkahla, M. and J. Yuan. A neural network MLSE receiver based on natural gradient descent: application to satellite communications Paris, France: IEEE. [] Ibnkahla, M. and J. Yuan, A neural network MLSE receiver based on natural gradient descent: Application to satellite communications. EURASIP Journal on Applied Signal Processing, (16): p [4] Maral, G. and M. Bousquet, Satellite Communications Systems. rd ed. 1998: John Wiley. [5] Gera, g., c. Sacchi, and c.s. Regazzoni, a neural network-based receiver for synchronous mc-cdma variable-bit-rate transmissions over leo satellite channels. Ieeeeurasip, [6] Sacchi, C., G. Gera, and C.S. Regazzoni, Neural network-based techniques for efficient detection of variable-bit-rate signals in MC- CDMA systems working over LEO satellite networks. Signal Processing, (): p [7] TaĢpinar, n. And y. IĢik, Yapay Sinir Ağlarının Kod Bölmeli Çoklu EriĢimde Çok Kullanıcılı Sezme Ġçin Kullanılması, ErciyesÜniversitesi Fen bilimleridergisi [8] deveciana, G. and A. Zakhor, Neural net-based continuous phase modulation receivers. IEEE Transactions on Communications, (8): p [9] Aiello, A., D. Grimaldi, and S. Rapuano. GMSK neural network based demodulator Crimea, Ukraine: IEEE. [10] Nakayama, K. and K. Imai. Neural demodulator for amplitude shift keying signals Orlando, FL, USA: IEEE, Piscataway, NJ, USA. [11] Ohnishi, K. and K. Nakayama. Neural demodulator for quadrature amplitude modulation signals Washington, DC, USA: IEEE, Piscataway, NJ, USA. [12] Franz Schnyder-Christoph Haller, Implementation of FM Demodulator Algorithms on a High Performance Digital Signal Processor, Diploma Thesis

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 MODÜLASYON TEKNİKLERİ SAYISAL MODÜLASYON İçerik 3 Sayısal modülasyon Sayısal modülasyon çeşitleri Sayısal modülasyon başarımı Sayısal Modülasyon 4 Analog yerine sayısal modülasyon

Detaylı

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications Analog Dijital Haberleşme Eğitim Seti analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 13 Adet (9 adet standart

Detaylı

Şeklinde ifade edilir. Çift yan bant modülasyonlu işaret ise aşağıdaki biçimdedir. ile çarpılırsa frekans alanında bu sinyal w o kadar kayar.

Şeklinde ifade edilir. Çift yan bant modülasyonlu işaret ise aşağıdaki biçimdedir. ile çarpılırsa frekans alanında bu sinyal w o kadar kayar. GENLİK MODÜLASYONU Mesaj sinyali m(t) nin taşıyıcı sinyal olan c(t) nin genliğini modüle etmesine genlik modülasyonu (GM) denir. Çeşitli genlik modülasyonu türleri vardır, bunlar: Çift yan bant modülasyonu,

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ History in Pictures - On January 5th, 1940, Edwin H. Armstrong transmitted thefirstfmradiosignalfromyonkers, NY to Alpine, NJ to Meriden, CT to Paxton, MA to Mount Washington. 5 January is National FM

Detaylı

Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Ahmet Altun, Engin Öksüz, Büşra Ülgerli, Gökay Yücel, Ali Özen Nuh Naci

Detaylı

Kod Bölmeli Çoklu EriĢim (CDMA) Sistemlerinde Güç Seviyesinin Yapay Sinir Ağları (YSA) Ġle Kontrol Edilmesi Üzerine Değerlendirmeler

Kod Bölmeli Çoklu EriĢim (CDMA) Sistemlerinde Güç Seviyesinin Yapay Sinir Ağları (YSA) Ġle Kontrol Edilmesi Üzerine Değerlendirmeler Int.J.Eng.Research & Development,Vol.2,No,January 200 2 Kod Bölmeli Çoklu EriĢim (CDMA) Sistemlerinde Güç Seviyesinin Yapay Sinir Ağları (YSA) Ġle Kontrol Edilmesi Üzerine Değerlendirmeler Yalçın IġIK

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühisliği Bölümü KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI LABORATUAR FÖYÜ Sayısal Haberleşme Uygulamaları Deney No:1 Konu: Örnekleme

Detaylı

Sezin Yıldırım, Özgür Ertuğ

Sezin Yıldırım, Özgür Ertuğ ÇOK-YOLLU SÖNÜMLEMELİ KANALLARDA TURBO KODLANMIŞ ALICI ANTEN ÇEŞİTLEMESİ TEK KOD ÇEVRİMSEL KAYDIRMA (TKÇK) ÇOK KULLANICILI SEZİCİNİN PERFORMANS ANALİZİ Sezin Yıldırım, Özgür Ertuğ Telekomünikasyon ve Sinyal

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 5 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı MULTIPLE ANTENNAS. Hazırlayan: Temel YAVUZ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı MULTIPLE ANTENNAS. Hazırlayan: Temel YAVUZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı MULTIPLE ANTENNAS Hazırlayan: Temel YAVUZ 20.12.2010 KABLOSUZ AĞLARDA ÇOKLU GIRIġ ÇOKLU ÇıKıġ (MIMO) Son yıllarda

Detaylı

Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (TDMA)

Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (TDMA) Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (TDMA) Sayısal işaretlerin örnekleri arasındaki zaman aralığının diğer işaretlerin örneklerinin iletilmesi için değerlendirilmesi sayesinde TDMA gerçeklenir. Çerçeve Çerçeve

Detaylı

DENEY NO:1 SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON

DENEY NO:1 SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON DENEY NO:1 SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON 1. Amaç Sayısal Modülasyonlu sistemleri tanımak ve sistemlerin nasıl çalıştığını deney ortamında görmektir. Bu Deneyde Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (ASK),

Detaylı

Modülasyon - Modulation

Modülasyon - Modulation Bölüm 4. Sinyal Kodlama Teknikleri http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir Modülasyon - Modulation Mükemmel iletişim için sayısal sinyaller sonsuz frekans aralığına ihtiyac duyarlar Modülasyon veriyi iletime

Detaylı

KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM SİSTEMİNDE ÇOK KULLANICILI SEZME İŞLEMİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM SİSTEMİNDE ÇOK KULLANICILI SEZME İŞLEMİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM SİSTEMİDE ÇOK KULLAICILI SEZME İŞLEMİİ YAPAY SİİR AĞI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Yalçın IŞIK ecmi TAŞPIAR 2 Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksek Okulu, 38039 KAYSERİ TL:0-352-437490/40726

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 MODÜLASYON TEKNİKLERİ FREKANS MODÜLASYONU İçerik 3 Açı modülasyonu Frekans Modülasyonu Faz Modülasyonu Frekans Modülasyonu Açı Modülasyonu 4 Açı modülasyonu Frekans Modülasyonu

Detaylı

Kod bölmeli çoklu eri im haberle mesinde yayma kodlar n bit hata oran ba ar üzerine etkisi

Kod bölmeli çoklu eri im haberle mesinde yayma kodlar n bit hata oran ba ar üzerine etkisi 242 Kod bölmeli çoklu eri im haberle mesinde yayma kodlar n bit hata oran ba ar üzerine etkisi *U ur SORGUCU 1, Yasin KABALCI 2, brahim DEVEL 3 1 Bart n Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli i 2

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 MODÜLASYON TEKNİKLERİ ANALOG MODÜLASYON İçerik 3 Modülasyon Analog Modülasyon Genlik Modülasyonu Modülasyon Kipleme 4 Bilgiyi iletim için uygun hale getirme işi. Temel bant mesaj

Detaylı

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu DENEY 3 Tek Yan Bant Modülasyonu Tek Yan Bant (TYB) Modülasyonu En basit genlik modülasyonu, geniş taşıyıcılı çift yan bant genlik modülasyonudur. Her iki yan bant da bilgiyi içerdiğinden, tek yan bandı

Detaylı

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEM EXPERIMENT 4: AMPLITUDE MODULATION Objectives Definition and modulating of Amplitude

Detaylı

ANALOG İLETİŞİM. 3. Kanal ayrımı sağlar. Yani modülasyon sayesinde aynı iletim hattında birden çok bilgi yollama olanağı sağlar.

ANALOG İLETİŞİM. 3. Kanal ayrımı sağlar. Yani modülasyon sayesinde aynı iletim hattında birden çok bilgi yollama olanağı sağlar. ANALOG İLETİŞİM Modülasyon: Çeşitli kaynaklar tarafından üretilen temel bant sinyalleri kanalda doğrudan iletim için uygun değildir. Bu nedenle, gönderileek bilgi işareti, iletim kanalına uygun bir biçime

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

Sayısal Modulasyon/Demodulasyon Deneyi

Sayısal Modulasyon/Demodulasyon Deneyi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mikrodalga ve İletişim Laboratuvarı Deney Föyü Sayısal Modulasyon/Demodulasyon Deneyi (FSK, PSK, 8PSK, ASK, QAM Modulasyonları ) Deneyde

Detaylı

ANALOG MODÜLASYON BENZETİMİ

ANALOG MODÜLASYON BENZETİMİ ANALOG MODÜLASYON BENZETİMİ Modülasyon: Çeşitli kaynaklar tarafından üretilen temel bant sinyalleri kanalda doğrudan iletim için uygun değildir. Bu nedenle, gönderileek bilgi işareti, iletim kanalına uygun

Detaylı

Optik Modülatörlerin Analizi ve Uygulamaları Analysis of the Optical Modulators and Applications

Optik Modülatörlerin Analizi ve Uygulamaları Analysis of the Optical Modulators and Applications Optik Modülatörlerin Analizi ve Uygulamaları Analysis of the Optical Modulators and Applications Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik

Detaylı

ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek.

ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek. 1. ASK MODÜLASYONU 1.1 Amaçlar ASK modülasyonu ve demodülasyonu inelemek. Manhester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini inelemek. 1.2 Ön Hazırlık 1. Manhester kodlama tekniğini

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DENEY AÇI MODÜLASYONUNUN İNCELENMESİ-1 Arş. Gör. Osman DİKMEN

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME. 5.2 Frekans modülasyonunun avantajları ve dezavantajları

ANALOG HABERLEŞME. 5.2 Frekans modülasyonunun avantajları ve dezavantajları BÖLÜM 5 FREKANS MODÜLASYONU 5-1 Frekans Modülasyon İhtiyacı Yüksek güçlü vericiler yapıldığında sinyal/gürültü oranının iyi olması istenir.genlik modülasyonlu vericilerde yüksek güçlerde sinyal/gürültü

Detaylı

Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I Güz Yarıyılı

Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I Güz Yarıyılı Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I 2012-2013 Güz Yarıyılı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus E. Erdemli Ofis: 1011, Tel: 303-2238 E-posta: yunusee@kocaeli.edu.tr Arş. Gör. Mustafa H. B.

Detaylı

4.1 FM ve FzM İŞARETLERİN GÖSTERİMİ

4.1 FM ve FzM İŞARETLERİN GÖSTERİMİ AÇI MODÜLASYONU Frekans modülasyon (FM)sistemlerinde taşıyıcı frekans faz modülasyon (FzM veya PM) sistemlerinde mesaj işaretindeki değişimlere paralel olarak taşıyıcının fazı değiştirilir. Frekans ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 88-99 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Bilişsel Radyo Kullanıcıları için Bulanık Mantık Yardımıyla Kanal Kullanım

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 DENKLEŞTİRME, ÇEŞİTLEME VE KANAL KODLAMASI İçerik 3 Denkleştirme Çeşitleme Kanal kodlaması Giriş 4 Denkleştirme Semboller arası girişim etkilerini azaltmak için Çeşitleme Sönümleme

Detaylı

Sinyal Kodlama Teknikleri

Sinyal Kodlama Teknikleri Sinyal Kodlama Teknikleri 6. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Sinyal Kodlama Teknikleri Kendi ana dili olanlar bile bu tuhaf dili iyi bir şekilde kullanmakta zorlanıyor. The Golden Bough, Sir James George

Detaylı

TEMEL HABERLEġME LABORATUVARI ĠÇĠN BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ MODÜLASYON DEMODÜLASYON DENEY SETĠ. Mesut ÖZBEK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

TEMEL HABERLEġME LABORATUVARI ĠÇĠN BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ MODÜLASYON DEMODÜLASYON DENEY SETĠ. Mesut ÖZBEK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TEMEL HABERLEġME LABORATUVARI ĠÇĠN BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ MODÜLASYON DEMODÜLASYON DENEY SETĠ Mesut ÖZBEK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

SAYISAL MODÜLASYON TEKNİKLERİ VE SİMÜLASYONU

SAYISAL MODÜLASYON TEKNİKLERİ VE SİMÜLASYONU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ 1 RAPORU SAYISAL MODÜLASYON TEKNİKLERİ VE SİMÜLASYONU Danışman : Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Projeyi

Detaylı

YAZILIM TANIMLI RADYO TABANLI FM DEMODÜLATÖR TASARIMI

YAZILIM TANIMLI RADYO TABANLI FM DEMODÜLATÖR TASARIMI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 9(1) 2016, 85 99 YAZILIM TANIMLI RADYO TABANLI DEMODÜLATÖR TASARIMI Arda DEMİRAY (demirayay@itu.edu.tr) İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti MODULASYON Bir bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına modülasyon adı verilir. Genelde orijinal sinyal taşıyıcının genlik, faz veya

Detaylı

RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY

RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY Mehmet TÜMAY, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Çankırı Mustafa TEKE, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI SCI / SCI-Expanded KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ MAKALELER. Yayın NO. Yazarlar Başlık Dergi Adı Yıl

ULUSLARARASI SCI / SCI-Expanded KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ MAKALELER. Yayın NO. Yazarlar Başlık Dergi Adı Yıl ULUSLARARASI SCI / SCI-Expanded KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ MAKALELER Yazarlar Başlık Dergi Adı Yıl Barbaros Preveze, Aysel Şafak 2 Barbaros Preveze Effects of Routing Algorithms on Novel Throughput Improvement

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR Bölümün Amacı Öğrenci, Analog haberleşmeye kıyasla sayısal iletişimin temel ilkelerini ve sayısal haberleşmede geçen temel kavramları öğrenecek ve örnekleme teoremini anlayabilecektir.

Detaylı

İşaret ve Sistemler. Ders 1: Giriş

İşaret ve Sistemler. Ders 1: Giriş İşaret ve Sistemler Ders 1: Giriş Ders 1 Genel Bakış Haberleşme sistemlerinde temel kavramlar İşaretin tanımı ve çeşitleri Spektral Analiz Fazörlerin frekans düzleminde gösterilmesi. Periyodik işaretlerin

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 2. Hafta ANALOG VE SAYISAL VERİ HABERLEŞMESİNİN TEMELLERİ 2 Haberleşme Sistemi

Detaylı

Bölüm 18 ASK Sistemi 18.1 AMAÇ 18.2 TEMEL KAVRAMLARIN İNCELENMESİ

Bölüm 18 ASK Sistemi 18.1 AMAÇ 18.2 TEMEL KAVRAMLARIN İNCELENMESİ Bölüm 18 ASK Sistemi 18.1 AMAÇ 1. ASK modülasyonu ve demodülasyonunun prensiplerinin incelenmesi. 2. Bir ASK modülatörünün gerçekleştirilmesi. 3. oherent ve noncoherent ASK demodülatörlerinin gerçeklenmesi.

Detaylı

Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I 2013-2014 Güz Yarıyılı

Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I 2013-2014 Güz Yarıyılı Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I 2013-2014 Güz Yarıyılı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus E. Erdemli Ofis: 1011, Tel: 303-2238 E-posta: yunusee@kocaeli.edu.tr Arş. Gör. Mustafa H. B.

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI LABORATUAR FÖYÜ Analog Haberleşme Uygulamaları Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Detaylı

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER SUNU PLANI Analog sayısal çevirici FIR Filtreler IIR Filtreler Adaptif Filtreler Pan-Tompkins Algoritması Araş. Gör. Berat Doğan 08/04/2015

Detaylı

Dördüncü Nesil (LTE) Haberleşme Sistemlerinde Kapasite ve Kapsama Analizi

Dördüncü Nesil (LTE) Haberleşme Sistemlerinde Kapasite ve Kapsama Analizi Dördüncü Nesil (LTE) Haberleşme Sistemlerinde Kapasite ve Kapsama Analizi Ahmet Çalışkan, Yıldız Teknik Üniversitesi, l1407057@std.yildiz.edu.tr Betül Altınok, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., betul.altinok@turkcell.com.tr

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 4. Sayısal veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 4. Sayısal veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. Sayısal veri iletimi Sayısal sayısal çevirme Bilginin iki nokta arasında iletilmesi için analog veya

Detaylı

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Akademik Bilişim 12 - IV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Fırat

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 2.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 2. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 2. DENEY GENLİK MODÜLASYONUNUN İNCELENMESİ-2 Arş. Gör. Osman

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Kablosuz Sayısal Haberleşmede Parametre Kestirimi Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Atatürk Üniversitesi Mühislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühisliği Bölümü Bir Sayısal Haberleşme Sisteminin Simülasyonu:

Detaylı

BM 403 Veri İletişimi

BM 403 Veri İletişimi BM 403 Veri İletişimi (Data Communications) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Analog sayısal çevirme İletişim modları 2/36 1 Bilginin iki nokta arasında

Detaylı

1. LİNEER PCM KODLAMA

1. LİNEER PCM KODLAMA 1. LİNEER PCM KODLAMA 1.1 Amaçlar 4/12 bitlik lineer PCM kodlayıcısı ve kod çözücüsünü incelemek. Kuantalama hatasını incelemek. Kodlama kullanarak ses iletimini gerçekleştirmek. 1.2 Ön Hazırlık 1. Kuantalama

Detaylı

Gezgin iletişim sistemlerindeki temel kavramların verilmesi. Güncel Kablosuz haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Gezgin iletişim sistemlerindeki temel kavramların verilmesi. Güncel Kablosuz haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Gezgin iletişim Sistemleri 523000000001484 2 0 0 2 5 Ön Koşullars : Yok Önerilen Dersler :. Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Veri ve Sinyaller Analog ve sayısal sinyal Fiziksel katmanın önemli işlevlerinden ş birisi iletim ortamında

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Sinyaller Sinyallerin zaman düzleminde gösterimi Sinyallerin

Detaylı

Bölüm 13 FSK Modülatörleri.

Bölüm 13 FSK Modülatörleri. Bölüm 13 FSK Modülatörleri. 13.1 AMAÇ 1. Frekans Kaydırmalı Anahtarlama (FSK) modülasyonunun çalışma prensibinin anlaşılması.. FSK işaretlerinin ölçülmesi. 3. LM5 kullanarak bir FSK modülatörünün gerçekleştirilmesi.

Detaylı

ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM (POWERLINE COMMUNICATION)

ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM (POWERLINE COMMUNICATION) ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM (POWERLINE COMMUNICATION) PLC - Elektrik Hatları Üzerinden Haberleşme PLC (Power Line Communication) mevcut güç hatları üzerinden sistemler arası veri alış verişini sağlamak

Detaylı

1. Darbe Genlik Modülasyonunu anlar ve bunun uygulamasını

1. Darbe Genlik Modülasyonunu anlar ve bunun uygulamasını BÖLÜM 2 DARBE MODÜLASYONU Bölümün Amacı Öğrenci, Darbe modülasyonlar türlerine ilişkin blok şemaları çizerek, modülasyonve demodülasyon işlevlerini bir giriş sinyali üzerinde uygulayarak anlayabilecektir.

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : SAYISAL HABERLEŞME Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin

Detaylı

Bölüm 14 FSK Demodülatörleri

Bölüm 14 FSK Demodülatörleri Bölüm 14 FSK Demodülatörleri 14.1 AMAÇ 1. Faz kilitlemeli çevrim(pll) kullanarak frekans kaydırmalı anahtarlama detektörünün gerçekleştirilmesi.. OP AMP kullanarak bir gerilim karşılaştırıcının nasıl tasarlanacağının

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Yeni bir BPSK modülatörün tasarımı Design of a new BPSK modulator Mehmet SÖNMEZ 1*, Ayhan AKBAL

Detaylı

1. DARBE MODÜLASYONLARI

1. DARBE MODÜLASYONLARI 1. DARBE MODÜLASYONLARI 1.1 Amaçlar Darbe modülasyonunun temel kavramlarını tanıtmak. Örnekleme teorisini açıklamak. Bilgi iletiminde kullanılan birkaç farklı modülasyon tekniği vardır. Bunlardan bazıları

Detaylı

UMTS ve LTE Şebekelerinde Radyo Erişim Tekniklerinin Kıyaslanması Erkan ĐŞLER 1,4, Seyhun Barbaros YABACI 2,4, Turgut ĐKĐZ 3

UMTS ve LTE Şebekelerinde Radyo Erişim Tekniklerinin Kıyaslanması Erkan ĐŞLER 1,4, Seyhun Barbaros YABACI 2,4, Turgut ĐKĐZ 3 UMTS ve LTE Şebekelerinde Radyo Erişim Tekniklerinin Kıyaslanması Erkan ĐŞLER 1,4, Seyhun Barbaros YABACI 2,4, Turgut ĐKĐZ 3 1 Turkcell Đletişim Hizmetleri A.Ş., Adana, erkan.isler@turkcell.com.tr 2 Turkcell

Detaylı

MC-CDMA Sistemlerinde Alt Taşıyıcı Tahsis Algoritmalarının Performanslarının İncelenmesi

MC-CDMA Sistemlerinde Alt Taşıyıcı Tahsis Algoritmalarının Performanslarının İncelenmesi Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi International Journal of Engineering Research and Development Cilt/Volume :8 Sayı/Issue:1 Ocak/January 2016 http://ijerad.kku.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Sürekli Dalga (cw) ve frekans modülasyonlu sürekli dalga (FM-CW) radarları

Sürekli Dalga (cw) ve frekans modülasyonlu sürekli dalga (FM-CW) radarları Sürekli Dalga (cw) ve frekans modülasyonlu sürekli dalga (FM-CW) radarları Basit CW Radar Blok Diyagramı Vericiden f 0 frekanslı sürekli dalga gönderilir. Hedefe çarpıp saçılan sinyalin bir kısmı tekrar

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME (GM)

ANALOG HABERLEŞME (GM) ANALOG HABERLEŞME (GM) Taşıyıcı sinyalin sinüsoidal olduğu haberleşme sistemidir. Sinüs işareti formül olarak; V. sin(2 F ) ya da i I. sin(2 F ) dır. Formülde; - Zamana bağlı değişen ani gerilim (Volt)

Detaylı

Yarım-sinüs ve dikdörtgen darbeler kullanarak minimum-kaydırmalı anahtarlama sinyallerinin üretilmesi

Yarım-sinüs ve dikdörtgen darbeler kullanarak minimum-kaydırmalı anahtarlama sinyallerinin üretilmesi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, Cilt 18(1), 105-112, (2016) Yarım-sinüs ve dikdörtgen darbeler kullanarak minimum-kaydırmalı anahtarlama sinyallerinin üretilmesi Serkan YAKUT * Balıkesir

Detaylı

SAYISAL MODÜLASYON TEKNİKLERİNİN SİMÜLASYONU

SAYISAL MODÜLASYON TEKNİKLERİNİN SİMÜLASYONU T.C. KARADENİZTEKNİKÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SAYISAL MODÜLASYON TEKNİKLERİNİN SİMÜLASYONU 196068 Ayşe H. TÜRKYILMAZ 210293 A. Batuhan BURAKÇIN 210208 Uğur

Detaylı

SMI Algoritmasını Kullanan Adaptif Dizi İşaret İşleme Sistemlerinin İncelenmesi

SMI Algoritmasını Kullanan Adaptif Dizi İşaret İşleme Sistemlerinin İncelenmesi SMI Algoritmasını Kullanan Adaptif Dizi İşaret İşleme Sistemlerinin İncelenmesi Halil İ. ŞAHİN, Haydar KAYA 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Elektrik-Elektronik

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

OFDM Sisteminin AWGN Kanallardaki Performansının İncelenmesi

OFDM Sisteminin AWGN Kanallardaki Performansının İncelenmesi Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa OFDM Sisteminin AWGN Kanallardaki Performansının İncelenmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Frekans Seçici Kanallarda Çalışan Yukarı Link MC-CDMA Sistemleri için EM Tabanlı Birleşik Bilgi Sezim ve Kanal Kestirim Yöntemi

Frekans Seçici Kanallarda Çalışan Yukarı Link MC-CDMA Sistemleri için EM Tabanlı Birleşik Bilgi Sezim ve Kanal Kestirim Yöntemi IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - 2007 Frekans Seçici Kanallarda Çalışan Yukarı Link MC-CDMA Sistemleri için EM Tabanlı Birleşik Bilgi Sezim ve Kanal Kestirim Yöntemi Erdal Panayırcı

Detaylı

Aşağı Link MC-CDMA Sistemlerinde Kullanılan PIC Alıcının EM-MAP Tabanlı Olarak İlklendirilmesi

Aşağı Link MC-CDMA Sistemlerinde Kullanılan PIC Alıcının EM-MAP Tabanlı Olarak İlklendirilmesi IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - 2007 Aşağı Link MC-CDMA Sistemlerinde Kullanılan PIC Alıcının EM-MAP Tabanlı Olarak İlklendirilmesi Hakan Doğan 1,Erdal Panayırcı 2, Hakan Ali

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR Adres İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Oda No: 2411 Tel: 0 212 285 35 66 Email: basarer@itu.edu.tr Web:

Detaylı

NANO AĞLARDA DİFÜZYON İLE HABERLEŞME ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ MODELLEMELER

NANO AĞLARDA DİFÜZYON İLE HABERLEŞME ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ MODELLEMELER 1 NANO AĞLARDA DİFÜZYON İLE HABERLEŞME ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ MODELLEMELER F. Nur KILIÇLI, M. Tuğrul ÖZŞAHİN, H. Birkan YILMAZ, M. Şükrü KURAN, Tuna TUĞCU Boğaziçi Üniversitesi, NetLab İçerik 2 Giriş Difüzyonla

Detaylı

BÖLÜM 4 AM DEMODÜLATÖRLERİ

BÖLÜM 4 AM DEMODÜLATÖRLERİ BÖLÜM 4 AM DEMODÜLATÖRLERİ 4.1 AMAÇ 1. Genlik demodülasyonunun prensibini anlama.. Diyot ile bir genlik modülatörü gerçekleştirme. 3. Çarpım detektörü ile bir genlik demodülatörü gerçekleştirme. 4. TEMEL

Detaylı

TURBO KODLANMIŞ İŞARETLERDE SEYİRME ETKİSİNİ AZALTAN YAKLAŞIMLAR (*)

TURBO KODLANMIŞ İŞARETLERDE SEYİRME ETKİSİNİ AZALTAN YAKLAŞIMLAR (*) TURBO KODLANMIŞ İŞARETLERDE SEYİRME ETKİSİNİ AZALTAN YAKLAŞIMLAR (*) Osman Nuri Uçan İstanbul Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü Özet: Turbo kodlama, 1993 yıllarının başlarında önerilen ve hata

Detaylı

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Sinyal İşleme COMPE 463 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi

Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi Halil Kaygısız 1, Abdülkadir Çakır 2 Özet Çift Tonlu Çoklu Frekans (Dual Tone Multi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1. DENEY GENLİK MODÜLASYONUNUN İNCELENMESİ-1 Arş. Gör. Osman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

FFT Tabanlı OFDM ile DWT Tabanlı OFDM Sistemlerinin Karşılaştırmalı Başarım Analizi

FFT Tabanlı OFDM ile DWT Tabanlı OFDM Sistemlerinin Karşılaştırmalı Başarım Analizi Tabanlı ile Tabanlı Sistemlerinin Karşılaştırmalı Başarım Analizi Engin Öksüz, Ahmet Altun, Büşra Ülgerli, Gökay Yücel, Ali Özen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi HARGEM Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İŞARET ve SİSTEMLER (SIGNALS and SYSTEMS) Dr. Akif AKGÜL oda no: 303 (T4 / EEM)

İŞARET ve SİSTEMLER (SIGNALS and SYSTEMS) Dr. Akif AKGÜL oda no: 303 (T4 / EEM) İşaret ve Sistemler İŞARET ve SİSTEMLER (SIGNALS and SYSTEMS) Dr. Akif AKGÜL aakgul@sakarya.edu.tr oda no: 303 (T4 / EEM) Kaynaklar: 1. Signals and Systems, Oppenheim. (Türkçe versiyonu: Akademi Yayıncılık)

Detaylı

Veri İletimi. Toto, artık Kansas da olmadığımız yönünde bir hissim var. Judy Garland (The Wizard of Oz)

Veri İletimi. Toto, artık Kansas da olmadığımız yönünde bir hissim var. Judy Garland (The Wizard of Oz) Veri İletimi Veri İletimi Toto, artık Kansas da olmadığımız yönünde bir hissim var. Judy Garland (The Wizard of Oz) 2/39 İletim Terminolojisi Veri iletimi, verici ve alıcı arasında bir iletim ortamı üzerinden

Detaylı

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri Stereo kelimesi, yunanca 'da "üç boyutlu" anlamına gelen bir kelimeden gelmektedir. Modern anlamda stereoda ise üç boyut

Detaylı

Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı Matlab Simulation Tool for European Digital Terrestrial Television Systems

Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı Matlab Simulation Tool for European Digital Terrestrial Television Systems Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı Matlab Simulation Tool for European Digital Terrestrial Television Systems Oktay Karakuş 1, Serdar Özen 2 1 Elektrik ve Elektronik

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GENİŞ BANT KABLOSUZ AĞLARDA SEMBOLİK MODÜLASYONLARIN HATA ANALİZİ İBRAHİM IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GENİŞ BANT KABLOSUZ AĞLARDA SEMBOLİK MODÜLASYONLARIN HATA ANALİZİ İBRAHİM IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GENİŞ BANT KABLOSUZ AĞLARDA SEMBOLİK MODÜLASYONLARIN HATA ANALİZİ İBRAHİM IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MALATYA

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞLARININ EKONOMĠK TAHMĠNLERDE KULLANILMASI

YAPAY SĠNĠR AĞLARININ EKONOMĠK TAHMĠNLERDE KULLANILMASI P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D ĠS L ĠK B ĠL ĠM L E R ĠD E R G ĠS

Detaylı

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1 EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu:. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama : Aktivitenin Çıktıları İsimler : Köksal İçöz,

Detaylı

Sayısal Radyo Yayıncılığı

Sayısal Radyo Yayıncılığı Sayısal Radyo Yayıncılığı Mevlüt TAÇYILDIZ MüĢavir, ARGE Müdürü Stüdyolar ve Program Ġletim Sistemleri Dairesi BaĢkanlığı ĠÇERĠK 1. Karasal Radyo Yayıncılığı; analog ve sayısal radyo 2. Sayısal Radyo Yayıncılığı

Detaylı

KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM)

KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM) İÇİNDEKİLER KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM) 1. BÖLÜM GERİBESLEMELİ AMPLİFİKATÖRLER... 3 1.1. Giriş...3 1.2. Geribeselemeli Devrenin Transfer Fonksiyonu...4 1.3. Gerilim - Seri Geribeslemesi...5

Detaylı

TMS320C6711 DSP işlemci İle GMSK Modem Uygulaması

TMS320C6711 DSP işlemci İle GMSK Modem Uygulaması TMS320C6711 DSP işlemci İle GMSK Modem Uygulaması Sevil Çelikler 1,2 Sıtkı Öztürk 1 1 Elektronik ve Haerleşme Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Kocaeli 2 Tüitak-UEKAE,P.K:74

Detaylı