YazılımTabanlıĠletiĢimSistemlerinde YapaySinirAğlarıileDemodülasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YazılımTabanlıĠletiĢimSistemlerinde YapaySinirAğlarıileDemodülasyon"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey YazılımTabanlıĠletiĢimSistemlerinde YapaySinirAğlarıileDemodülasyon M. Önder 1 ve A. Akan 2 1 GaziosmanpaĢaÜniversitesi, Tokat/Türkiye, 2 ĠstanbulÜniversitesi,Ġstanbul/Türkiye, Neural Network Demodulation for Software Defined Radio Abstract In this work, a Neural Network (NN)based demodulation scheme are studied for Software Defined Radio (SDR). Both, Frequency Modulation (FM) and Binary Phase Shift Keying(BPSK) demodulation is performed by single network. Suchmodulation combinations are used for TM & TC (Telemetry and Telecommand) signaling of communication satellite control and monitoring. Subsampled Intermediate Frequency (IF) signal is used for demodulation. Both, Neural Network Demodulator (NND) and conventional demodulator (designed by using Digital Signal Processing (DSP) methods)are simulated using MATLAB/Simulink under the same conditions. It is observed that NND based approach has a considerably better performance than the conventional one. Keywords Sofware Defined Radio (SDR), Digital Signal Processing (DSP),Frequency Modulation (FM), Binary Phase Shift Keying BPSK, Neural Network, Subsampling. Y I. GĠRĠġ ÜKSEK güç verimliliği elde etmek için uydu haberleģmesinde HPA (High PawerAmplifier) kullanılması, yayılan sinyallerde doğrusal olmayan buruģumlara (nonlineardistortion) sebep olmaktadır. Çok seviyeli modülasyon Ģemaları (multi-levelmodulationschemes) kullanıldığında (M-QAM (M > 4) gibi) (QAM, QuadratureAmplitudeModulaiton) bu buruģumlar kayda değer olmaktadır [1]. Bu doğrusal olmama problemi sebebiyle,baģlangıçtaki uydu sistemlerinde binaryphaseshiftkeying (BPSK) gibi basit (buna bağlı olarak spektrum açısından verimsiz) modülasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, spektrumu daha verimli kullanan yöntemlere göre, doğrusal olmama probleminden daha az etkilenmektedirler[2]. Ayrıca, propagasyon kanalı frekans seçici çokyollu sönümlemeye (frequencyselectivemultipathfading) sebep olup semboller arası giriģim (intersymbolinterferences(isi)) üretmektedir. Bu da yine mobil uydu sistemlerindeki transmisyon oranlarını sınırlamaktadır [2]. Üçüncü nesil (-G) ve sonrasında dördüncü nesil (4-G) mobil iletiģim sistemlerinin gerektirdiği çoklu ortam (multimedia) ve internet tabanlı uygulamaları desteklemesi için yer durağan olmayan (non-geostationary) uydular geliģtirilmektedir. Bu uydulardan kurulu ağların araģtırma ve geliģtirme senaryolarında göz önüne alınma sebebi düģük propagasyon gecikmesi (lowpropagationdelay) ve düģük yol kaybıdır (lowpathloss) []. AraĢtırmacılar, güç ve spektrumla ilgili verimliliği verici (transmitter) ve alıcı (receiver) tarafında artırmak için değiģik teknikler önermektedirler [1]. Son yıllarda, Spread Spectrum ve CDMA (CodeDivisionMultiple Access) tekniklerinin Low-Earth-Orbit (LEO) ve geo-stationary (GEO) uydu ağlarında (constellation) gerçek uygulamaları üzerine kayda değer miktarda AR-GE çalıģmaları yürütülmektedir [4]. Uydu ortamında CDMA kullanımında karģılaģılan temel problem, çoklu eriģim giriģiminden (multi-userinterference MUI) kaynaklanan çok ağır kapasite sınırlamasıdır (heavylimitation of capacity). Bu çeģit bozulmalar özellikle, yayılım bozulmaları (propagationimpairments), çok yollu sönümlenme (multipathfading) ve karasal kablosuz LAN lardakine oldukça benzer uzak-yakın (near-far) düģmeleri içeren LEO uydu kanallarının upstream=yukarı akıģ yönünde ağırlıklıdır [4]. Alıcılar açısından, Multicarrier-CDMA (MC-CDMA) sistemleri, özellikleri gereği, iyi performans elde edebilmek için basit yapılı alıcılara ihtiyaç duyarken, performanslarını düģük BER açısından geliģtirebilmek için sürdürülebilir (reliable) kanal kestirim ve denkleģtirmesine (channelestimationandequalization) ihtiyaç duyarlar. Bu tür algoritmaların pekçoğunun temel zorlukları yüksek hesaplama ve donamım maliyetleridir. Üstelik,adaptif kanal kestirim yöntemleri kör (blind) olanlarına göre hızlı sönümlenen kanallarda (fastfadingchannels) iyi sonuçlar sağlasa da gönderilen bit serilerinin içinde uzun eğitim serilerine ihtiyaç duymakta ve bu da veri hızı cinsinden kapasiteyi düģürmektedir [5]. Gera, Sacchi, ve Regazzoni bu çalıģmalarında, bahsedilen bütün bu zorlukların üstesinden gelebilmek için YSA tabanlı bir alıcı önermektedirler. Birkaç yıldır, giriģim (interference) ve kanal buruģumu (channeldistortion) karģısındaki esnekliği sebebiyle çok taģıyıcılı modülasyonlar (multicarriermodulations) modern tek taģıyıcılı (singlecarrier) olanlarına alternatif olarak önerilmektedir. Özellikle, tek taģıyıcılı yayılmıģ-spektrum (singlecarrierspreadspectrum) tekniklerine oranla geliģtirilmiģ dayanıklılık (robustness) ve esneklik (flexibility) sağlayan MC-CDMA teknikleri hakkında pekçok çalıģma ortaya çıkmaktadır. Çok yakın geçmiģte, uydu haberleģmesi MC- 95

2 M. Önder, A.Akan CDMA in multimedya iletiģimi için (özellikle LEO uydu ağları üzerinden değiģken bit oranlı servisler dikkate alınarak) kullanılması düģünülmüģtür. Bu amaçla, MC-CDMA in yapısında olan farlılıklardan istifade etmek için temel olarak, uydu kanal kestirimi, denkleģtirmesi, ve çok kullanıcılı sezme (multi-userdetection) gibi problemlerin aģılması gereklidir. LEO uydu kanalları üzerinden yapılan asenkron, çok kullanıcılı, değiģken bit oranlı MC-CDMA sinyallerinin verimli bir Ģekilde alınabilmesi için YSA tabanlı iki yaklaģım [6] da karģılaģtırılmıģtır. Birinci yaklaģım alıcı kararlarını destekleyen YSA ları, ikinci ve daha sofistik yaklaģım ise jointchannelestimation ve sembol algılaması için kullanılan YSA ları tanıtmaktadır [6]. Türkçe bir çalıģmada literatürde bulunan, kod bölmeli çoklu eriģimde çok kullanıcılı sezme iģleminde yapay sinir ağları (YSA) nın kullanıldığı çalıģmalar tanıtılmıģtır. Bu çalıģmadan öğrendiğimize göre, yapay sinir ağlarının paralel çalıģma özelliğinden dolayı hesaplamalar daha az zaman almakta ve sistem daha az karmaģıklığa sahip olmaktadır. Yapay sinir ağı kullanan alıcıda sinyal gücü önemli olmadığından, yakın-uzak problemi de fazla önem taģımamaktadır. CDMA alıcıda, genellikle Gaussian olarak kabul edilen kanal gürültüsünün ve çoklu eriģim giriģimi (Multiple Access Interference (MAI)) nin alınması gereken sinyalden ayıklanması gerekmektedir. Tek kullanıcılı alıcıda MAI dikkate alınmaz. Çok kullanıcılı alıcıda ise, diğer bütün aktif kullanıcıların da kodu dikkate alınarak MAI engellenir. Son yıllarda çok kullanıcılı alıcıda YSA lar sahip oldukları bir takım özelliklerden dolayı denenmeye değer bulunmuģtur.ysaadaptif olduğundan dolayı değiģen ortam Ģartlarına, bilinmeyen kullanıcı parametrelerine ve bilinmeyen yayma kodlarına kolaylıkla uyum sağlayabilir. YSA doğrusal olmayan karar bölgesinde çalıģabilir. YSA kullanan alıcılar daha az hesap karmaģıklığına sahiptir ve yakın-uzak problemine karģı etkilidir. Yapılan çalıģmalar, YSA nın optimale yakın sonuç verdiğini göstermiģtir [7]. ContinuousPhaseModulation (CPM) alıcılardaki matchedfilterbanks ve viterbidecoder yerini alarak hesaplama ve uygulama kompleksliğinin azaltılması [8], sağlanan girdi sinyallerinin içinde barındırdığı form ve genellemelere bağlı olarak karmaģık vektörleri algılama ve ayırma yönünden çok yüksek verim göstermesi [9], geniģbant gürültü bastırılması, pulsewaveformshaping, kod çözme iģlemlerinin bir ağ içine yerleģmesi, self organization, öğrenme, doğrusal olmayan fonksiyonlar, paralel gerçekleme [10, 11] gibi özellikleri sebebiyle YSA lar uygulamaya değer bulunmuģtur. II. YAZILIM TABANLI ĠLETĠġĠMDE ÖRNEKLEME Alıcı tarafında ilgilenilen, IF (IntermediateFrequency) katındaki band-sınırlı sinyal için örnekleme frekansı band geniģliğinin iki katı seçilmelidir. Bu tür örneklemeye subsampling denilir [12]. ġekil 1-2 çift ve tek λ değerleri için örneklenen sinyalin spektrumunu göstermektedir. (N, doğal sayılar, b band-geniģliği) f 1 = λ. b, λ Є N f 2 = (λ + 1). b f s = 2. b (1) 2b=f s ġekil 1. Çift λ değerleri için örneklenen sinyalin spektrumu ġekil 2. Tek λ değerleri için örneklenen sinyalin spektrumu Eğer örnekleme frekansının seçimi, taģıyıcı frekansa (f c ) göre ifade edilecek olursa; f c b 2 = λ. b f c = b 2λ TaĢıyıcı frekans, f c ve band geniģliği, b için genelde çift λ değerleri elde edilemez. Bu durumda bandgeniģliği olduğundan büyük kabul edilir. b = b. q q > 1 Bu durumda yeni bandgeniģliği; λ değeri, f c b 2 b değerinden küçük olan en büyük tam sayı olmak üzere aģağıdaki gibidir. f s 2b=f s f s 96

3 Yazılım Tabanlı İletişim Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Demodülasyon f c = b 2λ b = 2f c 2λ + 1 Örnekleme oranı ise Ģu Ģekilde hesaplanır. f s = 2. b = 4f c 2λ+1 (2) IV. QUADRATURE MIXING QM QuadratureMixing iģlemi taģıyıcı frekanstan kurtulmak için gereklidir. Bu nedenle FM sinyali, komplekse jω c n osilatör frekansı ile çarpılır ve alçak geçiren filtreden geçirilir. ÖrneklenmiĢ FM sinyalinin aģağıdaki gibi olduğu düģünülürse: s FM n = A. cos (ω T. n + ϕ FM (n)) III. FREKANS MODÜLASYONU TEORĠSĠ Frekans modüleli sinyal aģağıdaki gibi ifade edilir(ω T, açısal taģıyıcı frekansı). s FM t = A. cos (ω T. t + ϕ FM (t)) () Mesaj sinyali m(t) ile ϕ FM arasındaki iliģki aģağıdaki gibidir (k FM, modülasyon indeksi, ω m, mesaj sinyali frekansı). ϕ FM (t) = k FM m(t). dt m t = K. cos (ω m. t) Yani frekans modülasyonlu sinyalin fazı, mesaj sinyalinin integrasyonunun modülasyon sabiti ile çarpılarak elde edilir. Bu ifade aģağıdaki gibi de düģünülebilir. ϕ FM t = k FM. K. lim t T T cos ω m. τ. dτ = k FM. K. sin (ω ω m. t + lim sin (ω m. T) m T ϕ FM t = k FM. K ω m. sin (ω m. t) μ = k FM. K ω m ω m = 2. π. f max QM çıktısı aģağıdaki gibi olacaktır. q n = s FM n. e jω Tn = A. cos ω T. n + ϕ FM n. e jω Tn = A. ej.(ω T n+ϕ FM n ) + e j(ω Tn+ϕ FM (n)). e jω Tn 2 = A 2 ej.(ω T n+ϕ FM n +ω T n) + e j( ω Tn ϕ FM n +ω c n) = A 2 ej.(ω T n+ϕ FM n +ω T n) + e j( ϕ FM n ) s basis n = (q n LPF) = A 2. ej(ϕ FM n ) s basis n = A 2 cos (φ FM n ) + j A 2 sin(φ FM n ) (6) Elde edilen kompleks bir sinyaldir. QM reel sinyallerle de, FM sinyali sinüs, kosinüsosilatörleri ile çarpılarak da elde edilebilir. Yine örneklenmiģ FM sinyalinin aģağıdaki gibi olduğu düģünülürse: s FM n = A. cos (ω T. n + ϕ FM (n)) q r n = s FM n. cos (ω T n) = A. cos ω T. n + ϕ FM n. cos (ω T n) = A 2 cos ω Tn + ϕ FM n ω T. n + cos ω T n + ϕ FM n + ω T n = A 2 cos (ϕ FM n ) + A 2 cos(2ω Tn + ϕ FM n ) Bu eģitliklerden. frekansdeviasyonu, aģağıdaki gibi elde edilir (f max mesaj sinyalinin içerdiği maksimum frekans bileģeni). s real n = q r n q LPF n = A 2 cos φ FM n (7) ΔF = μ. f max = k FM.K 2.π Bu durumda FM sinyali aģağıdaki Ģekilde düģünülebilir. (4) q i n = s FM n. sin (ω T n) = A. cos ω T. n + ϕ FM n. sin (ω T n) s FM t = A. cos (ω T. t + μ. sin(ω m. t)) (5) = A 2 sin ω Tn ϕ FM n + ω T. n + sin ω T n + ϕ FM n + ω T n 97

4 M. Önder, A.Akan = A 2 sin ( ϕ FM n ) + A 2 sin(2ω Tn + ϕ FM n ) s imag n = 1. q i n q LPF n = A 2 sin (φ FM n ) (8) Elde edilen s real (7), ve s imag (8) sinyaller I (Inphase) ve Q (Quadraturephase) olarak da bilinir. V. FM DEMODÜLASYONUNUN GERÇEKLENMESĠ [12] numaralı çalıģmada FM sinyalinin demodülasyonu için 4 ayrı yöntem tanıtılmaktadır. Bunlardan Mixed Demodulator (ġekil ) yöntemi aģağıda anlatılacaktır.giriģler s real (7) ve s imag (8)sinyalleridir. Buna göre ġekil deki çıkıģ sinyali aģağıdaki gibi elde edilir. g 2 n = arctan (g 1 n ) = ϕ FM n ϕ FM n 1 s D n = g 2 n T. k FM = ϕ FM n ϕ FM n 1 T. k FM s D n = φ FM (n) = m n (11) k FM Böylelikle mesaj sinyalinin discrete formu, m(n) elde edilmiģ yani FM demodülasyon iģlemi tamamlanmıģtır. ġekil. Mixed FM Demodulator s sin n = s imag n. s real n 1 s real n. s imag n 1 = sin ϕ FM n. cos ϕ FM n 1 cos ϕ FM n. sin (ϕ FM n 1 ) s sin n = sin φ FM n φ FM n 1 (9) s cos n = s real n. s real n 1 + s imag n. s imag n 1 = cos ϕ FM n. cos ϕ FM n 1 + sin ϕ FM n. sin (ϕ FM n 1 ) s cos n = cos φ FM n φ FM n 1 (10) g 1 n = s sin n s cos n = sin ϕ FM n ϕ FM n 1 cos ϕ FM n ϕ FM n 1 VI. BPSK MODÜLASYONU VE GERÇEKLENMESĠ BPSK modülasyonlu sinyal aģağıdakigibi ifade edilir. s t = A sin 2πf ct sembol 1 Asin 2πf c t + π sembol 0 = A sin 2πf ct sembol 1 Asin 2πf c t sembol 0 (12) Verici tarafında gerçekleme yapılırken alt-taģıyıcı (sub-carrier) olarak seçilen sinüs osilatörünün genliğinin iģareti sembol değerine göre değiģtirilerek elde edilmiģtir. Alıcı tarafta ise geleneksel demodülasyon yöntemlerindeki gibi alt-taģıyıcı frekansı ile çarpılıp, bir sembol periyodunda integrasyonu yapılmıģ, +/- değerler için seçilen eģik değerlere göre semboller belirlenmiģtir. MATLAB/Simulink kullanılarak yapılan simülasyona ait modelin kullanımı ġekil 4 dedir. = tan ϕ FM n ϕ FM n 1 98

5 Yazılım Tabanlı İletişim Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Demodülasyon PUSH Init File Buf Rate Transition1 z -2 Delay1 Bernoulli Binary Bernoulli Binary Generator Data_In_Tx mod_out BPSK_Mod sn sfm6 FM Modulator AWGN AWGN Channel1 Error Rate Calculation 0 Zero-Order Hold In1 In1 Out1 Quadr. Mixer FM Demod. Out1 NEURAL NETWORK DEMODULATOR In1 Out1 BPSK_demodulator Tx Error Rate Calculation Rx Tx Error Rate Calculation Rx Error Rate Calculation Error Rate Display Error Rate Display1 ġekil 4. YSA Demodülatörü ile Geleneksel DemotülatörükarĢılaĢtıran MATLAB/Simulink Modeli VII. YAPAY SĠNĠR AĞI DEMODÜLATÖRÜNÜN TASARLANMASI YSA nın eğitiminde kullanılacak eğitim ve data setlerinin oluģturulması için ġekil 4 deki Simulink modelin AWGN bloğundan önceki kısım kullanılmaktadır. ( Zero orderhold bloğu gerçek hayattaki ADC (Analog Digital Conversion) iģleminin karģılığıdır.) AWGN kanalındaki SNR (Signalto bloğu gerçek hayattaki ADC (Analog Digital Conversion) iģleminin karģılığıdır.) AWGN kanalındaki SNR (Signalto NoiseRatio) seviyesi 20 db den -10 db ye kadar değiģtirilerek, bu seviyelerin tamamı için söz konusu eğitim ve data setleri üretilmiģtir. Böylelikle tasarlanan ağın bu gürültü seviyelerinin tamamına karģı koyabilmesi hedeflenmiģtir. MATLAB ortamında tasarlanan YSA Simulink ortamına taģınarak modele dahil edilmiģtir. Verihızı (bit rate) 4096 bps, BPSK alt-taģıyıcı frekansı 6556 Hz olarak seçilmiģtir (HaberleĢme uydularındaki telemetri veri hızı). Modelin -0-dB SNR seviyesi için çalıģtırıldıktan sonraki durumu ġekil 4 dedir. YSA ve geleneksel (DSP yöntemleriyle tasarlanan) demodülatörlerin performans karģılaģtırması ġekil 5 dedir. VIII. YSA-GELENEKSELDEMODÜLATÖRKARġILAġTIRMASI Yapılan simülasyonlarda, öncelikle tasarlanan ağın demodülasyon iģlemini gerçekleģtirdiği görülmüģ, sonra geleneksel yöntemlerle karģılaģtırılmıģtır. FM demodülasyon iģlemi, V. Bölümde anlatılan yöntemin buradaki spesifikasyonlara uyarlanması ile yapılmıģtır [12]. Geleneksel yöntemlerle tasarlanan BPSK+FM demodülatörleri ile YSA demodülatörü aynı Ģartlarda; 20 db SNR seviyesinden -10 db SNR seviyesine kadar, 1 saniyelik sürelerle çalıģtırılmıģtır. ġekil 5. YSA ve Geleneksel (DSP yöntemleriyle tasarlanan) demodülatörlerin performans karģılaģtırması 99

6 M. Önder, A.Akan IX. SONUÇ MATLAB/Simulink kullanılarak yapılan karģılaģtırmalı simülasyonlarda YSA yönteminin AWGN kanalda açıkara daha iyi performans sergilediği gösterilmiģtir. Açıkara üstün performans ve yazılımsal ortamın artıları dıģında; tasarım kolaylığı, ekipman haline getirme kolaylığı bilinen kanal ve ekipman etkilerinin ("High Power Amplifier" gibi) eğitim sürecine dahil edilmesiyle bu etkilerin bertaraf edilebilmesi, birden fazla yöntem için çalıģtırılarak, "Cognitive Radio" "Modulation Recognition" gibi hedefler için de kullanılabilmesi, gibi pekçok avantajları getirecektir. KAYNAKLAR [1] Benedetto, S. and E. Biglieri, Digital Transmission With Wireless Applications, K.A. Publishers, Editor [2] Ibnkahla, M. and J. Yuan. A neural network MLSE receiver based on natural gradient descent: application to satellite communications Paris, France: IEEE. [] Ibnkahla, M. and J. Yuan, A neural network MLSE receiver based on natural gradient descent: Application to satellite communications. EURASIP Journal on Applied Signal Processing, (16): p [4] Maral, G. and M. Bousquet, Satellite Communications Systems. rd ed. 1998: John Wiley. [5] Gera, g., c. Sacchi, and c.s. Regazzoni, a neural network-based receiver for synchronous mc-cdma variable-bit-rate transmissions over leo satellite channels. Ieeeeurasip, [6] Sacchi, C., G. Gera, and C.S. Regazzoni, Neural network-based techniques for efficient detection of variable-bit-rate signals in MC- CDMA systems working over LEO satellite networks. Signal Processing, (): p [7] TaĢpinar, n. And y. IĢik, Yapay Sinir Ağlarının Kod Bölmeli Çoklu EriĢimde Çok Kullanıcılı Sezme Ġçin Kullanılması, ErciyesÜniversitesi Fen bilimleridergisi [8] deveciana, G. and A. Zakhor, Neural net-based continuous phase modulation receivers. IEEE Transactions on Communications, (8): p [9] Aiello, A., D. Grimaldi, and S. Rapuano. GMSK neural network based demodulator Crimea, Ukraine: IEEE. [10] Nakayama, K. and K. Imai. Neural demodulator for amplitude shift keying signals Orlando, FL, USA: IEEE, Piscataway, NJ, USA. [11] Ohnishi, K. and K. Nakayama. Neural demodulator for quadrature amplitude modulation signals Washington, DC, USA: IEEE, Piscataway, NJ, USA. [12] Franz Schnyder-Christoph Haller, Implementation of FM Demodulator Algorithms on a High Performance Digital Signal Processor, Diploma Thesis

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications Analog Dijital Haberleşme Eğitim Seti analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 13 Adet (9 adet standart

Detaylı

Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Ahmet Altun, Engin Öksüz, Büşra Ülgerli, Gökay Yücel, Ali Özen Nuh Naci

Detaylı

Kod Bölmeli Çoklu EriĢim (CDMA) Sistemlerinde Güç Seviyesinin Yapay Sinir Ağları (YSA) Ġle Kontrol Edilmesi Üzerine Değerlendirmeler

Kod Bölmeli Çoklu EriĢim (CDMA) Sistemlerinde Güç Seviyesinin Yapay Sinir Ağları (YSA) Ġle Kontrol Edilmesi Üzerine Değerlendirmeler Int.J.Eng.Research & Development,Vol.2,No,January 200 2 Kod Bölmeli Çoklu EriĢim (CDMA) Sistemlerinde Güç Seviyesinin Yapay Sinir Ağları (YSA) Ġle Kontrol Edilmesi Üzerine Değerlendirmeler Yalçın IġIK

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 5 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (TDMA)

Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (TDMA) Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (TDMA) Sayısal işaretlerin örnekleri arasındaki zaman aralığının diğer işaretlerin örneklerinin iletilmesi için değerlendirilmesi sayesinde TDMA gerçeklenir. Çerçeve Çerçeve

Detaylı

DENEY NO:1 SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON

DENEY NO:1 SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON DENEY NO:1 SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON 1. Amaç Sayısal Modülasyonlu sistemleri tanımak ve sistemlerin nasıl çalıştığını deney ortamında görmektir. Bu Deneyde Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (ASK),

Detaylı

Modülasyon - Modulation

Modülasyon - Modulation Bölüm 4. Sinyal Kodlama Teknikleri http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir Modülasyon - Modulation Mükemmel iletişim için sayısal sinyaller sonsuz frekans aralığına ihtiyac duyarlar Modülasyon veriyi iletime

Detaylı

Kod bölmeli çoklu eri im haberle mesinde yayma kodlar n bit hata oran ba ar üzerine etkisi

Kod bölmeli çoklu eri im haberle mesinde yayma kodlar n bit hata oran ba ar üzerine etkisi 242 Kod bölmeli çoklu eri im haberle mesinde yayma kodlar n bit hata oran ba ar üzerine etkisi *U ur SORGUCU 1, Yasin KABALCI 2, brahim DEVEL 3 1 Bart n Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli i 2

Detaylı

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu DENEY 3 Tek Yan Bant Modülasyonu Tek Yan Bant (TYB) Modülasyonu En basit genlik modülasyonu, geniş taşıyıcılı çift yan bant genlik modülasyonudur. Her iki yan bant da bilgiyi içerdiğinden, tek yan bandı

Detaylı

ANALOG İLETİŞİM. 3. Kanal ayrımı sağlar. Yani modülasyon sayesinde aynı iletim hattında birden çok bilgi yollama olanağı sağlar.

ANALOG İLETİŞİM. 3. Kanal ayrımı sağlar. Yani modülasyon sayesinde aynı iletim hattında birden çok bilgi yollama olanağı sağlar. ANALOG İLETİŞİM Modülasyon: Çeşitli kaynaklar tarafından üretilen temel bant sinyalleri kanalda doğrudan iletim için uygun değildir. Bu nedenle, gönderileek bilgi işareti, iletim kanalına uygun bir biçime

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME. 5.2 Frekans modülasyonunun avantajları ve dezavantajları

ANALOG HABERLEŞME. 5.2 Frekans modülasyonunun avantajları ve dezavantajları BÖLÜM 5 FREKANS MODÜLASYONU 5-1 Frekans Modülasyon İhtiyacı Yüksek güçlü vericiler yapıldığında sinyal/gürültü oranının iyi olması istenir.genlik modülasyonlu vericilerde yüksek güçlerde sinyal/gürültü

Detaylı

ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek.

ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek. 1. ASK MODÜLASYONU 1.1 Amaçlar ASK modülasyonu ve demodülasyonu inelemek. Manhester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini inelemek. 1.2 Ön Hazırlık 1. Manhester kodlama tekniğini

Detaylı

4.1 FM ve FzM İŞARETLERİN GÖSTERİMİ

4.1 FM ve FzM İŞARETLERİN GÖSTERİMİ AÇI MODÜLASYONU Frekans modülasyon (FM)sistemlerinde taşıyıcı frekans faz modülasyon (FzM veya PM) sistemlerinde mesaj işaretindeki değişimlere paralel olarak taşıyıcının fazı değiştirilir. Frekans ve

Detaylı

SAYISAL MODÜLASYON TEKNİKLERİ VE SİMÜLASYONU

SAYISAL MODÜLASYON TEKNİKLERİ VE SİMÜLASYONU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ 1 RAPORU SAYISAL MODÜLASYON TEKNİKLERİ VE SİMÜLASYONU Danışman : Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Projeyi

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti MODULASYON Bir bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına modülasyon adı verilir. Genelde orijinal sinyal taşıyıcının genlik, faz veya

Detaylı

RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY

RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY Mehmet TÜMAY, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Çankırı Mustafa TEKE, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI SCI / SCI-Expanded KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ MAKALELER. Yayın NO. Yazarlar Başlık Dergi Adı Yıl

ULUSLARARASI SCI / SCI-Expanded KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ MAKALELER. Yayın NO. Yazarlar Başlık Dergi Adı Yıl ULUSLARARASI SCI / SCI-Expanded KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ MAKALELER Yazarlar Başlık Dergi Adı Yıl Barbaros Preveze, Aysel Şafak 2 Barbaros Preveze Effects of Routing Algorithms on Novel Throughput Improvement

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 2. Hafta ANALOG VE SAYISAL VERİ HABERLEŞMESİNİN TEMELLERİ 2 Haberleşme Sistemi

Detaylı

Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I 2013-2014 Güz Yarıyılı

Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I 2013-2014 Güz Yarıyılı Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I 2013-2014 Güz Yarıyılı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus E. Erdemli Ofis: 1011, Tel: 303-2238 E-posta: yunusee@kocaeli.edu.tr Arş. Gör. Mustafa H. B.

Detaylı

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Akademik Bilişim 12 - IV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Fırat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Kablosuz Sayısal Haberleşmede Parametre Kestirimi Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Atatürk Üniversitesi Mühislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühisliği Bölümü Bir Sayısal Haberleşme Sisteminin Simülasyonu:

Detaylı

UMTS ve LTE Şebekelerinde Radyo Erişim Tekniklerinin Kıyaslanması Erkan ĐŞLER 1,4, Seyhun Barbaros YABACI 2,4, Turgut ĐKĐZ 3

UMTS ve LTE Şebekelerinde Radyo Erişim Tekniklerinin Kıyaslanması Erkan ĐŞLER 1,4, Seyhun Barbaros YABACI 2,4, Turgut ĐKĐZ 3 UMTS ve LTE Şebekelerinde Radyo Erişim Tekniklerinin Kıyaslanması Erkan ĐŞLER 1,4, Seyhun Barbaros YABACI 2,4, Turgut ĐKĐZ 3 1 Turkcell Đletişim Hizmetleri A.Ş., Adana, erkan.isler@turkcell.com.tr 2 Turkcell

Detaylı

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER SUNU PLANI Analog sayısal çevirici FIR Filtreler IIR Filtreler Adaptif Filtreler Pan-Tompkins Algoritması Araş. Gör. Berat Doğan 08/04/2015

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

Dördüncü Nesil (LTE) Haberleşme Sistemlerinde Kapasite ve Kapsama Analizi

Dördüncü Nesil (LTE) Haberleşme Sistemlerinde Kapasite ve Kapsama Analizi Dördüncü Nesil (LTE) Haberleşme Sistemlerinde Kapasite ve Kapsama Analizi Ahmet Çalışkan, Yıldız Teknik Üniversitesi, l1407057@std.yildiz.edu.tr Betül Altınok, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., betul.altinok@turkcell.com.tr

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 4. Sayısal veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 4. Sayısal veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. Sayısal veri iletimi Sayısal sayısal çevirme Bilginin iki nokta arasında iletilmesi için analog veya

Detaylı

Gezgin iletişim sistemlerindeki temel kavramların verilmesi. Güncel Kablosuz haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Gezgin iletişim sistemlerindeki temel kavramların verilmesi. Güncel Kablosuz haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Gezgin iletişim Sistemleri 523000000001484 2 0 0 2 5 Ön Koşullars : Yok Önerilen Dersler :. Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Sinyaller Sinyallerin zaman düzleminde gösterimi Sinyallerin

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Veri ve Sinyaller Analog ve sayısal sinyal Fiziksel katmanın önemli işlevlerinden ş birisi iletim ortamında

Detaylı

ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM (POWERLINE COMMUNICATION)

ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM (POWERLINE COMMUNICATION) ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM (POWERLINE COMMUNICATION) PLC - Elektrik Hatları Üzerinden Haberleşme PLC (Power Line Communication) mevcut güç hatları üzerinden sistemler arası veri alış verişini sağlamak

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : SAYISAL HABERLEŞME Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin

Detaylı

BM 403 Veri İletişimi

BM 403 Veri İletişimi BM 403 Veri İletişimi (Data Communications) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Analog sayısal çevirme İletişim modları 2/36 1 Bilginin iki nokta arasında

Detaylı

MC-CDMA Sistemlerinde Alt Taşıyıcı Tahsis Algoritmalarının Performanslarının İncelenmesi

MC-CDMA Sistemlerinde Alt Taşıyıcı Tahsis Algoritmalarının Performanslarının İncelenmesi Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi International Journal of Engineering Research and Development Cilt/Volume :8 Sayı/Issue:1 Ocak/January 2016 http://ijerad.kku.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

1. DARBE MODÜLASYONLARI

1. DARBE MODÜLASYONLARI 1. DARBE MODÜLASYONLARI 1.1 Amaçlar Darbe modülasyonunun temel kavramlarını tanıtmak. Örnekleme teorisini açıklamak. Bilgi iletiminde kullanılan birkaç farklı modülasyon tekniği vardır. Bunlardan bazıları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR Adres İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Oda No: 2411 Tel: 0 212 285 35 66 Email: basarer@itu.edu.tr Web:

Detaylı

NANO AĞLARDA DİFÜZYON İLE HABERLEŞME ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ MODELLEMELER

NANO AĞLARDA DİFÜZYON İLE HABERLEŞME ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ MODELLEMELER 1 NANO AĞLARDA DİFÜZYON İLE HABERLEŞME ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ MODELLEMELER F. Nur KILIÇLI, M. Tuğrul ÖZŞAHİN, H. Birkan YILMAZ, M. Şükrü KURAN, Tuna TUĞCU Boğaziçi Üniversitesi, NetLab İçerik 2 Giriş Difüzyonla

Detaylı

OFDM Sisteminin AWGN Kanallardaki Performansının İncelenmesi

OFDM Sisteminin AWGN Kanallardaki Performansının İncelenmesi Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa OFDM Sisteminin AWGN Kanallardaki Performansının İncelenmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi

Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi Halil Kaygısız 1, Abdülkadir Çakır 2 Özet Çift Tonlu Çoklu Frekans (Dual Tone Multi

Detaylı

Sayısal Radyo Yayıncılığı

Sayısal Radyo Yayıncılığı Sayısal Radyo Yayıncılığı Mevlüt TAÇYILDIZ MüĢavir, ARGE Müdürü Stüdyolar ve Program Ġletim Sistemleri Dairesi BaĢkanlığı ĠÇERĠK 1. Karasal Radyo Yayıncılığı; analog ve sayısal radyo 2. Sayısal Radyo Yayıncılığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 6. Multiplexing

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 6. Multiplexing Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 6. Multiplexing Multiplexing Çoklama/Multiplexing te amaç etkinliktir. Birden fazla kanal birleştirilerek

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞLARININ EKONOMĠK TAHMĠNLERDE KULLANILMASI

YAPAY SĠNĠR AĞLARININ EKONOMĠK TAHMĠNLERDE KULLANILMASI P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D ĠS L ĠK B ĠL ĠM L E R ĠD E R G ĠS

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri Stereo kelimesi, yunanca 'da "üç boyutlu" anlamına gelen bir kelimeden gelmektedir. Modern anlamda stereoda ise üç boyut

Detaylı

DPSK Sistemler için LMS Algoritma ve ML Kriteri Temelli, Gözü Kapalı Kanal Kestiriminin ve Turbo Denkleştirmenin Birlikte Yapılması

DPSK Sistemler için LMS Algoritma ve ML Kriteri Temelli, Gözü Kapalı Kanal Kestiriminin ve Turbo Denkleştirmenin Birlikte Yapılması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 12(2) 75 84 (2010) DPSK Sistemler için LMS Algoritma ve ML Kriteri Temelli, Gözü Kapalı Kanal Kestiriminin ve Turbo Denkleştirmenin Birlikte Yapılması Serkan YAKUT 1 Balıkesir

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1 EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu:. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama : Aktivitenin Çıktıları İsimler : Köksal İçöz,

Detaylı

4. Nesil Sonrası (4G+) Gelişmiş Radyo Erişim Ağlarında Hücreler Arası Girişim Koordinasyonu

4. Nesil Sonrası (4G+) Gelişmiş Radyo Erişim Ağlarında Hücreler Arası Girişim Koordinasyonu 4. Nesil Sonrası (4G+) Gelişmiş Radyo Erişim Ağlarında Hücreler Arası Girişim Koordinasyonu Intercell Interference Coordination in Beyond-4G Advanced Radio Access Networks 1 /26 Araştırma Alanları ELE

Detaylı

Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı Matlab Simulation Tool for European Digital Terrestrial Television Systems

Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı Matlab Simulation Tool for European Digital Terrestrial Television Systems Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı Matlab Simulation Tool for European Digital Terrestrial Television Systems Oktay Karakuş 1, Serdar Özen 2 1 Elektrik ve Elektronik

Detaylı

DENEY 7. Frekans Modülasyonu

DENEY 7. Frekans Modülasyonu DENEY 7 Frekans Modülasyonu Frekans Modülasyonu Frekans ve az odülasyonları açı (t) odülasyonu teknikleri olarak adlandırılırlar. Frekans odülasyonunda, taşıyıcı sinyalin rekansı odüle eden sinyal ile

Detaylı

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI 4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Asaf VAROL Tek.Eğt.Fak. Makina Eğitimi Bölüm BaĢkanı ELAZIĞ Mak.Müh. İbrahim UZUN F.Ü.Bilgi iģlem Daire BaĢkan Vekili ELAZIĞ ÖZET

Detaylı

Bant Sınırlı TBGG Kanallarda Sayısal İletim

Bant Sınırlı TBGG Kanallarda Sayısal İletim Bant Sınırlı TBGG Kanallarda Sayısal İletim Bu bölümde, bant sınırlı doğrusal süzgeç olarak modellenen bir kanal üzerinde sayısal iletimi inceleyeceğiz. Bant sınırlı kanallar pratikte çok kez karşımıza

Detaylı

ANALOG İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İLETİM KAYIPLARI

ANALOG İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İLETİM KAYIPLARI BÖLÜM 6 1 Bu bölümde, işaretin kanal boyunca iletimi esnasında görülen toplanır Isıl/termal gürültünün etkilerini ve zayıflamanın (attenuation) etkisini ele alacağız. ANALOG İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İLETİM

Detaylı

Mİ KRODALGA RADY O-RÖLE SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN SAYISAL BİLGİ İLETİMİ

Mİ KRODALGA RADY O-RÖLE SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN SAYISAL BİLGİ İLETİMİ Mİ KRODALGA RADY O-RÖLE SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN SAYISAL BİLGİ İLETİMİ Sadık ARF 1. GİRİŞ Günümüzde genellikle a/ıalog haberleşme için tasarlanmış ve FDM/FM tekniğiyle çalışan mikrodalga radyo-röle sistemleri

Detaylı

WiMAX Sisteminin Throughput Başarımının Analizi

WiMAX Sisteminin Throughput Başarımının Analizi WiMAX Sisteminin Throughput Başarımının Analizi A. Şafak * ve B. Preveze ** * Başkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 06800 Bağlıca, Ankara. E-posta:asafak@baskent.edu.tr **Çankaya

Detaylı

Ultra Geniş Band Haberleşmesi (Ultra Wide Band, UWB Communication)

Ultra Geniş Band Haberleşmesi (Ultra Wide Band, UWB Communication) Ultra Geniş Band Haberleşmesi (Ultra Wide Band, UWB Communication) Giriş Ultra Geniş Band haberleşmesi son yıllarda oldukça ilgi görmeye başlanmıştır. Bu haberleşme kısa süreli darbe dizilerine bağlıdır,

Detaylı

Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma

Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma Dr. Serkan AKSOY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Bölümü saksoy@gyte.edu.tr Geniş Spektrumlu Sistemler Geniş Spektrumlu

Detaylı

TEK BÖLGELİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE BULANIK MANTIK İLE YÜK FREKANS KONTRÜLÜ

TEK BÖLGELİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE BULANIK MANTIK İLE YÜK FREKANS KONTRÜLÜ TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4, 73-77 TEKNOLOJİ TEK BÖLGELİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE BULANIK MANTIK İLE YÜK FREKANS KONTRÜLÜ Ertuğrul ÇAM İlhan KOCAARSLAN Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

Bölüm 8 FM Demodülatörleri

Bölüm 8 FM Demodülatörleri Bölüm 8 FM Demodülatörleri 8.1 AMAÇ 1. Faz kilitlemeli çevrimin(pll) prensibinin incelenmesi. 2. LM565 PLL yapısının karakteristiğinin anlaşılması. 3. PLL kullanarak FM işaretin demodüle edilmesi. 4. FM

Detaylı

MIMO Radarlarda Hedef Tespiti için Parametrik Olmayan Adaptif Tekniklerin Performans Değerlendirilmesi

MIMO Radarlarda Hedef Tespiti için Parametrik Olmayan Adaptif Tekniklerin Performans Değerlendirilmesi MIMO Radarlarda Hedef Tespiti için Parametrik Olmayan Adaptif Tekniklerin Performans Değerlendirilmesi Nefiye ERKAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi Eti Mh, Yükseliş Sk, Maltepe,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 9. BÖLÜM ANALOG SİSTEMLER

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 9. BÖLÜM ANALOG SİSTEMLER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 9. BÖLÜM ANALOG SİSTEMLER Analog Sistemler Giriş 9.1 Analog Bağlantılarına Genel Bakış 9. Taşıyıcı Gürültü Oranı (CNR) 9..1 Taşıyıcı Gücü

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Uydu ağları Uydu parametreleri Uydu yörüngeleri GEO uydular

Detaylı

ALÇAK GERİLİM HATLARI HABERLEŞMESİNDE GÜRÜLTÜ ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bayram AY

ALÇAK GERİLİM HATLARI HABERLEŞMESİNDE GÜRÜLTÜ ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bayram AY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÇAK GERİLİM HATLARI HABERLEŞMESİNDE GÜRÜLTÜ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bayram AY Anabilim Dalı : Elektrik Mühendisliği Programı : Elektrik Mühendisliği

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Antenler Yayılım modları Bakış doğrultusunda yayılım Bakış

Detaylı

GELECEK NESİL AĞLAR İÇİN SPEKTRUM TAHSİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİLİŞSEL RADYO

GELECEK NESİL AĞLAR İÇİN SPEKTRUM TAHSİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİLİŞSEL RADYO International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 25 GELECEK NESİL AĞLAR İÇİN SPEKTRUM TAHSİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİLİŞSEL RADYO (A NEW APPROACH IN SPECTRUM ALLOCATION

Detaylı

ÇOKLU ERİŞİM TEKNİKLERİ

ÇOKLU ERİŞİM TEKNİKLERİ ÇOKLU ERİŞİM TEKNİKLERİ 1. GİRİŞ Çoklu erişim teknikleri hakkında bilgi vermeden önce, çoklama/çoğullama hakkında bir kaç şey söylemekte fayda var. Bilginin, aynı iletim ortamı kullanılarak birden çok

Detaylı

Doç.Dr. SALİM KAHVECİ

Doç.Dr. SALİM KAHVECİ Doç.Dr. SALİM KAHVECİ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 TRABZON - AKÇAABAT T: 90 462377 2075 F: 462 3257405

Detaylı

Doç. Dr. İbrahim Altunbaş 11.01.2007 Araş. Gör. Hacı İlhan TEL 351 ANALOG HABERLEŞME Final Sınavı

Doç. Dr. İbrahim Altunbaş 11.01.2007 Araş. Gör. Hacı İlhan TEL 351 ANALOG HABERLEŞME Final Sınavı Doç. Dr. İbrahim Altunbaş 11.01.2007 Araş. Gör. Hacı İlhan TEL 351 ANALOG HABERLEŞME Final Sınavı 1) a) Aşağıdaki işaretlerin Fourier serisi katsayılarını yazınız. i) cos2π 0 t ii) sin2π 0 t iii) cos2π

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Test Başvuru Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Test Başvuru Esasları VHF VE UHF BANDINDA ÇALIŞAN AMATÖR TELSİZ CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (TGM-ST-008) Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/7/1995 No: 22332 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

WIDEBAND CDMA PERFORMANCE TEST AND MEASUREMENT IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS

WIDEBAND CDMA PERFORMANCE TEST AND MEASUREMENT IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS 16 2007 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:20, s.16-27 MOBİL HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE GENİŞBAND-CDMA PERFORMANS TESTİ VE ÖLÇÜMLERİ ÖZET Nursel AKÇAM 1 Günümüzde üçüncü

Detaylı

DVB-T. Karasal Sayısal Yayıncılık olan DVB-T; mevcut vericilerden analog olarak yapılan televizyon yayınlarının sayısal (dijital) olarak yapılmasıdır

DVB-T. Karasal Sayısal Yayıncılık olan DVB-T; mevcut vericilerden analog olarak yapılan televizyon yayınlarının sayısal (dijital) olarak yapılmasıdır İbrahim CÜCİOĞLU Elektronik Yüksek Mühendisi Samanyolu TV Vericiler Müdürü DVB-T Bu yazıda; Avrupada birçok ülkede deneme yayınlarının ardından safha safha uygulamaya geçilen ve ülkemizde de 2006 yılı

Detaylı

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (05) 6-7 Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Ahmet NUR *, Zeki

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERME SİSTEMİNİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERME SİSTEMİNİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 2, 45-424, 204 Vol 29, No 2, 45-424, 204 ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERME SİSTEMİNİN

Detaylı

EEM 451 Dijital Sinyal İşleme LAB 3

EEM 451 Dijital Sinyal İşleme LAB 3 EEM 451 Dijital Sinyal İşleme LAB 3 1. AMAÇ Ayrık zamanlı filtrelerin implementasyonu, çeşitleri FIR filtrelerinin incelenmesi FIR filtresi dizayn edilmesi 2. TEMEL BİLGİLER 2.1 FIR(Finite impulse response)

Detaylı

Fonksiyonu. Yakup KUTLU ve Apdullah YAYIK. Proceedings/Bildiriler Kitabı

Fonksiyonu. Yakup KUTLU ve Apdullah YAYIK. Proceedings/Bildiriler Kitabı Fonksiyonu Yakup KUTLU ve Apdullah YAYIK Özet uzunlukta (256-bit veya 512-bit) veri elde edilmesini r. m a r. Anahtar Kelimeler Duyar Abstract In this paper 5 layered neural network based one way hash

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMLİ KABLOSUZ ALGILAYICI DÜĞÜMÜ TASARIMI.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMLİ KABLOSUZ ALGILAYICI DÜĞÜMÜ TASARIMI. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMLİ KABLOSUZ ALGILAYICI DÜĞÜMÜ TASARIMI Volkan AYDIN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2015 Her hakkı

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

: ahabes@nny.edu.tr, asuman83@gmail.com. 2006 2013 Gazi Üniversitesi Araş. Gör. 4. Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl

: ahabes@nny.edu.tr, asuman83@gmail.com. 2006 2013 Gazi Üniversitesi Araş. Gör. 4. Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Özgeçmiş - CV Yrd. Doç. Dr. Asuman SAVAŞCIHABEŞ 1. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Unvanı Adres :Asuman SAVAŞCIHABEŞ :Yrd.Doç.Dr. :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

AES -TURBO VE AES -TURBO-OFDM SİSTEMLERİNİN BİT HATA ORANI KARŞILAŞTIRILMASI

AES -TURBO VE AES -TURBO-OFDM SİSTEMLERİNİN BİT HATA ORANI KARŞILAŞTIRILMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 31-46 AES -TURBO VE AES -TURBO-OFDM SİSTEMLERİNİN BİT HATA ORANI KARŞILAŞTIRILMASI Volkan ÖZDURAN*, Hakan ÇAM #, Osman

Detaylı

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme MATLAB SIMULINK. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme MATLAB SIMULINK. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme MATLAB SIMULINK İlhan AYDIN SIMULINK ORTAMI Simulink bize karmaşık sistemleri tasarlama ve simülasyon yapma olanağı vermektedir. Mühendislik sistemlerinde simülasyonun önemi

Detaylı

IEEE 802.11g Standardının İncelenmesi

IEEE 802.11g Standardının İncelenmesi EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu: 2. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama 2: Standartlaşma aktivitesinin getirileri

Detaylı

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı Mehmet Ali Çavuşlu Özet Yapay sinir ağlarının eğitiminde genellikle geriye

Detaylı

ELK 412- Telsiz ve Mobil Alar 1. Ara Sınav Soruları ve Çözümleri

ELK 412- Telsiz ve Mobil Alar 1. Ara Sınav Soruları ve Çözümleri MALTEPE ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK MÜHENDS BÖLÜMÜ ELK 41- Telsiz ve Mobil Alar 1. Ara Sınav Soruları ve Çözümleri Örenci Adı Soyadı : Örenci no : Akademik yıl : 011-01 Dönem : Bahar Tarih : 09.04.01 Sınav

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi F. AktaĢ 1, C. Çeken

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

DOPPLER KAN AKIÞ ÖLÇERLERÝ ÝÇÝN MAKSÝMUM FREKANS ÝZLEYÝCÝ TASARIMI VE GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ

DOPPLER KAN AKIÞ ÖLÇERLERÝ ÝÇÝN MAKSÝMUM FREKANS ÝZLEYÝCÝ TASARIMI VE GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ Erc. Üniv. Fen Bil. Derg. 15,1-2 (1999) 12-18 DOPPLER KAN AKIÞ ÖLÇERLERÝ ÝÇÝN MAKSÝMUM FREKANS ÝZLEYÝCÝ TASARIMI VE GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ Yýlmaz SAVAÞ Gazi Üniversitesi, Teknik Eðitim Fakültesi, Elektronik

Detaylı

Bunu engellemek için belli noktalarda optik sinyali kuvvetlendirmek gereklidir. Bu amaçla kullanılabilecek yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

Bunu engellemek için belli noktalarda optik sinyali kuvvetlendirmek gereklidir. Bu amaçla kullanılabilecek yöntemler aşağıda belirtilmiştir: Çok yüksek bandgenişliğine sahip olmaları, Fiber Optik kabloları günümüzde, transmisyon omurga ağlarında vazgeçilmez hale getirmiştir. Bununla beraber, yüksek trafik taşıyabilme kapasitesini tüm ağ boyunca

Detaylı

Computer Networks Ders İzlence Formu

Computer Networks Ders İzlence Formu Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar Computer Networks Ders İzlence Formu Kodu: CSE431 Dersin Adı: Computer Networks Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER SAYISAL FİLTRELER Deney Amacı Sayısal filtre tasarımının ve kullanılmasının öğrenilmesi. Kapsam Ayrık zamanlı bir sistem transfer fonksiyonunun elde edilmesi. Filtren frekans tepkes elde edilmesi. Direct

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

TELEFON HATLARI ÜZERĐNDE VERĐ HABERLEŞMESĐ

TELEFON HATLARI ÜZERĐNDE VERĐ HABERLEŞMESĐ TELEFON HATLARI ÜZERĐNDE VERĐ HABERLEŞMESĐ Đki bilgisayarın ofis içindeki haberleşmesinde doğrudan bağlantı çözüm olacaktır. Ancak ofis dışındaki yada çok uzak noktalardaki bilgisayarlarla haberleşmede

Detaylı

3 Genlik Modülasyonu

3 Genlik Modülasyonu 3 Genlik Modülasyonu Ses, müzik, görüntü ve video analog işaret örnekleridir. Bu işaretlerin her biri kendi bandgenişliği, dinamik aralığı ve işaretin doğası ile karakterize edilir. Örneğin, konuşma ses

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA BÖLÜM 7 ÖRNEK SINAV SORULARI İSİM: NUMARA A GRUBU MERSİN ÜNİVERSİTESİ MMYO ANALOG HABERLEŞME DERSİ FİNAL SINAV SORULARI S-1 Bir GM lu sistemde Vmaxtepe-tepe10 V ve Vmin tepe-tepe6 V ise modülasyon yüzdesi

Detaylı

KISA DALGA RADYO ALICISI

KISA DALGA RADYO ALICISI T.C KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü KISA DALGA RADYO ALICISI 228514 Ümit ÖZSANDIKÇIOĞLU 228557 Mehmet KISAOĞLU 228571 Mesut GENÇ Prof. Dr. Ġsmail

Detaylı