pleri emekçilerin bildirisi koparacak!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pleri emekçilerin bildirisi koparacak!"

Transkript

1 ±CMYK Katlediliflinin 35. y l nda iflkencede k z l bir direnifl... Bundan tam 35 y l önce, Proletarya Partisi nin kurucusu ve teorik kuramc s, Türkiye proletaryas n n komünist önderi, brahim Kaypakkaya, faflist diktatörlü ün cellatlar taraf ndan Diyarbak r Zindan nda hunharca katledildi. Sayfa 8 Egemenler söz dalafllar yla halk kendi gerçekli inden uzaklaflt r yor 1 May s ta iflçi s n f na ve yandafllar na karfl gösterilen tahammülsüzlük nedeniyle egemen s n f kliklerinin söz dalafl yeni biçimler alt nda devam ederken ve Tayyip Erdo an ayaküstü Kas mpaflal l na uygun yeni deyimler bulup ortaya saçarken d fl politikada TC, halka ra men büyük oyunlara arac olmay sürdürmektedir.. Sayfa 9 Enternasyonal Filipinler halk n n büyük evlad Crispin Beltran kaybettik! iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin Say : 18 *Y l:1 *30 May s-12 Haziran 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X Her gün bir ifl cinayetinin yafland Tuzla da s n f dayan flmas! fl cinayetleri kader de ildir! flçi s n f n n ve Filipinler halk n n büyük kahraman ve büyük enternasyonalist Crispin Beltran Ka Bel, 75 yafl nda aram zdan ayr ld. Evinin çat s n tamir ederken 10 metre yükseklikten düflen Beltran bu talihsiz kazan n ard ndan kald - r ld hastanede kurtulamam fl ve 20 May s ta hayat n kaybetmifltir. Sayfa 10 Desa da direnifl sürüyor 1985 den bu yana Türkiye deki tersanelerde ölen 96 iflçinin 21 i 22 Temmuz 2007 den bu yana Tuzla da katledildi. Tersaneler cehenneminde yaflananlar, s - n f mücadelesinde birçok önemli hususa dikkat çekip dersler sunarak ilerlemektedir. Tafleron-esnek üretim düzenine karfl mücadele ile örgütlenme refleksi ve taktikleri konusunda sendikal alan faaliyetinin aczi ve ihmali bir kez daha gözler önüne serilmifltir. Özellikle Türk- fl ve ço u flube yönetimlerinin patron kulübü hüviyetinde çal flt klar -yeni bir örnekle- somut biçimde görülmüfltür. S n f sendikac l nda iflçi havzalar - n dikkate alan bir perspektifle örgütlenme ve faaliyet yürütmenin gere i, kendi gerçekli ini dayatacak aç kl ktad r. S n f dayan flmas ve devrimci dayan flma diye çokça dillendirilen olgular n, mevki ve grup hesaplar na bo durulmayacak önemde a rl k tafl d - her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Türkiye nin en büyük Deri markalar ndan Desa Deri de iflçilerin mücadelesi patronun, jandarman n ve valili in tüm engellemelerine ra men sürüyor. Sayfa 4 Engellere ra men eylem... pleri emekçilerin bildirisi koparacak! Kad n sorununu sorgulamak sistemi sorgulamakt r! Kad nlar n ilahi mahkumiyeti... Kot pantolon giydi i için, göz süzdü ü, tahrik edici bakt için, tecavüzcüsüne a r tahrik olma indirimi uyguland, tecavüze u rarken korkusundan sesini ç karamayan k z çocu unun tecavüz r zal oldu una kanaat getirildi i bu adalet topraklar nda faflist, eril siyasetin, hukukun ve dilin itinayla korunmas tacize-tecavüze, cinayete giden yolda daha nicelerinin s rt n n s vazlanmas de il midir? Sayfa 12 Ülke emekçi s n flar n n düzene karfl hoflnutsuzlu unun ifadesi olan hareketlenmelerle birlikte, kendi seçmenleri de dahil, halk deste ini giderek yitirmeye bafllayan AKP nin flu süreçteki tek umudu art k emperyalist güçlerdir. Ölümle burun buruna yaflam! Son günlerde meydana gelenlerle birlikte, art k seri cinayete dönüflen ifl cinayetleri, tüm gözleri bir kez daha Tuzla Tersaneleri ne çevirdi. Ancak bas nda pek de inilmese de tersane iflçileri sadece ifl yerlerinde de il, günlük yaflamlar nda da büyük zorluklarla yüz yüze. Özellikle de gurbetçi iflçiler olarak tan mlanan kesim. Büyük ço unlu u, Urfa, Diyarbak r, Bitlis gibi, Kürt illerinden gelen bu iflçiler, a r ve kurals z ifl koflullar - n n yan s ra, kelimenin tam anlam yla insanl k d fl koflullarda yaflamaktalar. Gurbetçi iflçilerin yaflamlar n biraz daha yak ndan görmek için kald klar yere giderek, kendileriyle görüfltük. Sayfa 2 Neredeyse bafl döndürücü bir h zla yaflanan geliflmelerle birlikte, ülke iflçi ve emekçi y nlar n hayati olarak ilgilendiren gündemler habire öteleniyor, gözler istenildi i ve de hedeflendi i biçimiyle, bu suni denebilecek tart flmalara çevriliyor. Gerici egemen s n f klikleri aras ndaki dalafl yeni bir düzeye tafl yan son geliflme, Yarg tay Baflkanlar Kurulu nun (YBK) hükümeti hedef alan aç klamas yla birlikte yafland. Özü laikler ile dinciler aras ndaki çat flma olarak getirilen ve laik kesimi temsil etti i varsay lan, YBK taraf ndan 21 May s ta yay mlanan bildiride, AKP hükümeti Cumhuriyet in temel ilkelerini zedelemek, yarg erki ne karfl sistemli sald r lar yürütmek, kendine yandafl yarg yaratmaya çal flmakla suçlan yor. Sayfa 3 Yaz n gelmesiyle birlikte bir taraftan su sorunu yok aç klamalar na h z veren, di er taraftan köylülere ya mur duas na ç kmay öneren devlet yetkilileri, bu konuyu gündemine alanlar engellemek için de elinden geleni yap yor. Sayfa 5 Çürümüfllük sistemin temelindedir! Hiçbir iflkence hiçbir zor arac ezilenin sömürülenin meflru direnifline k rmaya yetmemifltir, yetmeyecektir. Bu nedenle farkl yollar aranmakta, yöntemler hayata geçirilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de kültürel yozlaflmad r. Sayfa 6 flçi köylü den 18 May s n ard ndan... Tüm çal flma alanlar nda, belli toparlanmalar n oldu u bir süreçte, komünist önder brahim Kaypakkaya anmalar n geride b rakt k. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl Tersanelerde ölüm de il, direnifl kazanacak! flçi cinayetlerinin gerçek sorumlusu sistemin afl r kâr h rs d r! Sayfa 3 Sayfa 4 Süreci analizci tutum ve militanca karfl lamal y z! Sayfa 11 Do al afetlerin yaratt f rsat lar Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü 2 30 Mayıs-12 Haziran 2008 Gurbette, ölümle burun buruna, yoksulluk içindeki yaflamlar! Son günlerde meydana gelenlerle birlikte, art k seri cinayete dönüflen ifl cinayetleri, tüm gözleri bir kez daha tersanelere çevirdi. Ancak bas nda pek de inilmese de tersane iflçileri sadece ifl yerinde de il, günlük yaflamlar nda da büyük zorluklarla yüz yüze. Özellikle de gurbetçi iflçiler olarak tan mlanan kesim. Büyük ço unlu u, Urfa, Diyarbak r, Bitlis gibi, Kürt illerinden gelen bu iflçiler, a r ve kurals z ifl koflullar n n yan s ra, kelimenin tam anlam yla insanl k d fl koflullarda yaflamaktalar. Gurbetçi iflçilerin yaflamlar n biraz daha yak ndan görmek için kald klar yere giderek, kendileriyle görüfltük. Görüfltü ümüz gurbetçilerden biri Yasin Yalç n. Bitlis ten geldi ini ö rendi imiz Yasin le o günün sabah, Selah Tersanesi önünde yap lan eylemde tan flt k ve akflam buluflmak üzere sözlefltik. Saat civar nda buluflup gurbetçilerin kald eve do ru yola koyulduk. Yasin stanbul a çal flmaya gelifl nedenini, daha yolda anlatmaya bafllad : Biz tar m ve hayvanc l kla u rafl yorduk. Topra m z bize yetiyordu. Kendi iflimizin ustas yd k. Bu day, pamuk, patates ve daha bir dizi ürün ç kar yorduk. Ancak kurakl k geldi. Özellikle de bu y l büyük bir kurakl k var. Hiç kimse (yetkili) gelip halimizi sormad. Topra m z terk etmek zorunda b rakt - lar bizi. Kimse zorunlu olmasa topra n, evini b rak p gelmez buraya. Bu arada kald klar binaya geliyoruz. Bina d flar dan bak ld nda bile harabe bir görüntü içinde. Bu görüntünün nedenini ise içerde yapt m z sohbette ö reniyoruz. Bina depremden dolay hasarl ym fl ve bunun için de normalde oturulmas sak ncal ym fl. Bu yüzden de ailelere kiraya veremiyormufl ev sahibi. Binada 100 kadar iflçi kal yor metre karelik odalarda 4-5 kifli birarada yafl yor. Mutfak olarak kullan lan alan da dahil, bütün yaflam alanlar bu kadar. Birinci kata ç k yoruz ve buradaki odalardan birine giriyoruz. Binada kalan iflçiler a rl kl olarak Urfal olmas na karfl n, bu odada kalanlar Diyarbak rl. flçiye hayvan gözüyle bak l yor! lk olarak Kas m Pervane anlat yor. 26 yafl nda olan Kas m, 2-3 y ll k tersane iflçisi oldu unu söylüyor. Memleketinde oldukça Tepki eylemleri sürüyor Kartal Tersane patronlar n n örgütü olan G SB R, tersane tafleronlar ve de iflçi s n f n n düflman konumundaki Dok Gemi- fl Sendikas taraf ndan, 23 May s günü tersanelerde gerçeklefltirilen provokatif eylemin ard ndan, emek örgütleri taraf ndan gerçeklefltirilen eylemlerden biri de, 25 May s ta Kartal Meydan nda gerçekleflti. Saat de Limter- fl Sendikas taraf ndan gerçeklefltirilen eyleme Emekli-Sen, EKD, ESP, Partizan, ÖDP, E itim-sen ve Tüm Bel- Sen de kat larak destek verdi. Tersanelerde yaflam n yitiren ve çal flan iflçilerin ailelerinin de kat ld eylemde yap lan aç klamada, tersane patronlar n n, ölümlerin sorumlusu olarak "d fl güçleri" göstermesi protesto edildi. Aç klaman n ard ndan tersanelerde yaflam n yitirenlerin aileleri de söz alarak, k - sa birer konuflma yapt lar. Bursa Tuzla Tersanelerinde yaflanan iflçi katliamlar Bursa da Partizan, ESP, BDSP nin örgütledi i SDP, DHP ve HD nin de destekledi i tabutlu bir eylemle protesto edildi. 24 May s günü Çiçekçiler Park nda biraraya gelen kitle ad na bas n aç klamas n okuyan Serpil Arslan, aç klamada "Tuzla Tersaneleri ndeki ölümlerin sorumlusu AKP ve önceki hükümetlerin uygulad özellefltirme, tafleronlaflt rma, kay ts z güvencesiz kölece çal flma koflullar d r" dedi. iyi bir ifli varm fl daha önceleri. Ama ekonomik krizle birlikte ifl batt, borçlar giderek yükseldi. Ben de memleketimi b rak p gelmek zorunda kald m diyor. Neden tersane? sorumuza yan t : Yapacak baflka ifl yoktu. Tersanelerde çal flan arkadafllar vard, ben de ancak burada ifl bulabildim oluyor. Memlekette ancak sezonluk ifllerin bulundu unu, bunlara girmenin ise, talebin çoklu undan dolay, neredeyse imkans z oldu unu söylüyor. S ra kald klar yerin koflullar ndan söz etmeye geliyor. Kifli bafl ayl k 130 YTL veriyorlarm fl. Binan n küçücük mutfa n bile, 4-5 kifliye ayn anda, oda olarak kiraya veriyormufl ev sahibi. Lavabolar (tuvalet) ise ortak. Bir lavaboyu en az 20 kifli kullan yorlarm fl. Bölgedeki bina sahipleri aralar nda anlaflm fllar ve tümü binalar n ayn koflullarda kiraya veriyormufl. Ev sahiplerinin kendilerine bak fl aç s n ise flöyle özetliyor Kas m: Bunlar bizi insan olarak görmüyorlar. flçiye hayvan gözüyle bak yorlar. Bekara ev yok, Kürt bekara hiç yok! Bar nma sorununu ortak ev tutarak çözmeye çal flm fllar. Ancak bunda pek baflar sa layamam fllar. Çünkü bölgede bekarlara ev vermeye yanaflan ev sahibi bulmak zor. Kuruldu u günde bu yana, tespit edilebilen iflçi ölümü say s 95 i bulan Tuzla Tersaneleri nde, sadece 2008 in ilk befl ay nda yaflam n yitiren iflçi say s 10. En son ölümler ise, Selah ve Desan Tersane lerinde, zzet Gider, Deniz Kafl keman ve Murat Çal flkan adlar ndaki üç iflçinin, ard ard na yaflam n yitirmesiyle gerçekleflti. Ölümlerin h z kesmeden sürdü ü günlerde ise, Çal flma Bakan Faruk Çelik hükümetin ve de devletin tüm kurum ve kurulufllar yla sermayenin ve de böylelikle, tersane patronlar n n yan nda oldu unun da ispat olarak, ölümlerin art k kan ksand n ve hatta devam edece ini söylüyordu aç k yüreklilikle! Ancak gerek tersane iflçileri, gerek emek örgütleri gerekse de bir bütün olarak duyarl kamuoyu bunun böyle olmad n, olamayaca n ve de buna izin verilmeyece ini hayk rmay sürdürüyor. Son eylem, 20 May s günü, sabah saat da, Selah Tersanesi önünde gerçekleflti. Eylem sabah Limter- fl Sendikas önünde biraraya gelen tersane iflçileri ve sendikac lar, ellerinde dövizlerle Selah Tersanesi önüne kadar yürüdüler. Yürüyüfl boyunca tersane iflçilerine eyleme kat lma ça r s yap l rken, polisin tersane etraf nda yo un güvenlik önlemi ald gözlendi. fl bafl yapmak üzere gelen iflçilerin eyleme kat lan iflçiler ve sendikac - Ancak bunun nedenini sadece bekar olmalar na ba lam yorlar. Kürt olmalar n n da büyük pay oldu unu düflünüyorlar. Hem ev hem de ifl bulmada Kürt olmalar dezavantaja dönüflüyormufl. Ayd n bu duruma iliflkin yaflad klar n flöyle aktar yor: Bir gün bir ifl yerinin cam nda bir ifl ilan gördüm. çeri girdim sordum. Önce olumlu yaklaflan patron, Diyarbak rl ve Kürt oldu umu ö renince beni ifle almad. Ayn flekilde ev sahipleri de. Bekara ev veren yerler olsa da. Kürt ve bekar oldu umuzu ö renince vazgeçiyorlar. Gurbete ç kmalar 1990 lar n bafl ndan itibaren artm fl. Bu y llar bölgede köy yakma ve boflaltmalar n da en yo un olarak hayata geçirildi i y llar. Köylerinde kalma koflullar ortadan kalkan insanlar, önce bölgelerindeki büyük kentlere gelmifl. Oradan da süreç içinde stanbul a uzanan gurbet yolculuklar bafllam fl. Yani bekara ev yok. Kürt bekara hiç yok! Ayn flekilde çal flt klar ifl yerinde de patron ve akrabalar n n Kürtlerden bahsederken a zlar na gelen küfrü ettiklerini söylüyorlar. Dahas kendilerine potansiyel terörist, bölücü gözüyle bak lmas ndan büyük rahats zl k duyuyorlar. Ölümle burun buruna Memleketlerini b rak p, gurbet yoluna düflme nedenlerini, iflsizlik ve kurakl k gibi gerekçelerle aç klasalar da, kendilerini gurbete ç kmaya zorlayan gerçek nedenin daha farkl oldu unu düflünmekteler. Gurbete ç kmalar 1990 lar n bafl ndan itibaren artm fl. Bu y llar bölgede köy yakma ve boflaltmalar n da en yo un olarak yafland y llar. Köylerinde kalma koflullar Tersane patronlar kana doymuyor! lar taraf ndan eyleme kat lmaya ça r lmas çabalar ise polisin müdahalesiyle karfl - laflt. Ça r lar n sürmesi durumunda gözalt na almakla tehdit eden polis, eyleme kat lanlar n karfl koymas üzerine geri ad m atmak zorunda kald. Tersane önündeki aç klamada ilk sözü, Limter- fl Genel Baflkan Cem Dinç ald. Dinç konuflmas nda Tuzla art k kangren olmaya bafllad dedi. Aç klaman n ard ndan 5 dakikal k bir oturma eylemi gerçeklefltirildi. Yaflam n yitiren iflçileri temsilen haz rlanan iki tabutun da tersane önüne b rak ld eylemde, Tersane patronlar kana doymuyor. Bu kan gözlerini doyursun diye döküyoruz sözleri eflli inde, yere ve tabutlar n üzerine, kan simgeleyen k rm z boya döküldü. Ölümlerle gündeme gelen Selah Tersanesi, bu eylemden bir gün sonra Valilik taraf ndan kapat ld. Provokasyonlar meyvesini veriyor! Selah Tersanesi nin kapat lmas, gerek sendikalar n gerekse kamuoyunun çözüm kapatmada de il, insanca çal flma koflullar yaratmada olarak özetlenmesi gereken aç klamalar n da beraberinde getirdi. Çeflitli sendika ve kurumlar ayn günlerde Selah Tersanesi önünde protesto eylemleri gerçeklefltirmeye devam ettiler. ortadan kalkan insanlar, önce bölgelerindeki büyük kentlere gelmifl. Oradan da süreç içinde stanbul a uzanan gurbet yolculuklar bafllam fl. Ayn odada kalan Ayd n Ercan da yine benzer nedenlerle gelenlerden. Ayd n 28 yafl nda ve evli. O da memleketinde hayvanc - l k ve tar mla u rafl yormufl gelmeden önce. Kurakl k, iflsizlik bizi mecbur etti buraya. Burada ise her gün ölüme biraz daha yaklafl yoruz diyor, tersanedeki koflullar kast ederek. Söz çal flma koflullar na geliyor. Ölümle burun buruna olarak tan mlanmas gereken koflullar, k fl aylar nda daha da zorlafl yor diyorlar. Çözüm bütün iflçilerin birli inde Tersanelerde son aylarda yap lan eylemlerin içinde yer alm fl hepsi de. Ancak kat lmayanlar n say s n n oldukça yüksek oldu unu söylüyorlar. nsanlar n bu tutumunu ise, evlerine ekmek götürme derdinde olmalar - na ba l yorlar. Eylemlere en yüksek kat l m gurbetçi iflçiler sa l yormufl. Patron cephesinin, eylem ve grevleri terör olarak gösterme çabas baz iflçiler aras nda baflar ya ulaflm fl ve eylemlere kat lmayan bu iflçiler eylemlere terör gözüyle bakar olmufl. flverenlerin yapt grev alet ediliyor, terör örgütleri lehine eylem yap yorlar propagandas n n sonucudur bu diyorlar fiubat grevinde, birço u ne ifle gitmifl ama ne de grev yerine. Evlerinde kalm fllar. flçiler aras nda birlik yok diyor Kas m ve ekliyor; Çözüm ancak bütün iflçilerin birlik olmas nda, toplu ifl b rakmas nda. flçiler ifle gelmezse, gemiler yap lamaz ve patronlar talepleri kabul etmek zorunda kal r. Yasin, Kas m ve Ayd n n d fl nda odada kalan bir di er iflçi de Fersende Ercan. Ercan k sa süre önce gelmifl. Memlekette niflanlanm fl, flimdi evlenebilmek için para biriktirmeye çal fl yor. Düflüncesini almak istedi imizde, susma hakk m kullan yorum diyor espriyle. Konuflmak istememesinin as l nedeni, ifle yeni girmesi ve söyleyeceklerinin patronun kula na gitmesi durumunda, iflten at lma riskiyle yüz yüze gelecek olmas. Asl nda hepsi ayn kayg y tafl yorlar. Daha eski olanlar bu kayg y bir kenara b rakabilirken, yeni olanlar konuflmamay tercih ediyorlar. Neredeyse tamam n Kürtlerin oluflturdu u gurbetçi iflçiler, üzerlerindeki, ulusal-s n fsal, bask ve sömürüyü yaflamlar - n n her alan nda hissetmelerine karfl n, fakirli in, ezilmiflli in, sömürünün Kürt-Türk ayr m yapmad n n, her milliyetten iflçi ve emekçiyi kapsad n n da fark ndalar. Bunu da ayr l rken flu sözlerle ifade ediyorlar: flçinin Kürdü-Türk yok. flçi iflçidir. Türk-Kürt-Çerkez fark etmiyor. Tüm iflçiler sömürülüyor, hepsi fakirlik içinde! (Kartal) 23 May s Cuma günü, saat da, Emekli-Sen stanbul fiubeleri, G SB R Hastanesi önünden bafllayan bir yürüyüflle, tersane önüne gelerek, burada bir bas n aç klamas gerçeklefltirdiler. Bu aç klamadan bir saat sonra, TMMOB bünyesindeki Gemi Mühendisleri Odas ayn yerde bir aç klama gerçeklefltirdi. Ancak bu aç klama adeta patronlar n, tafleronlar n ve de patrona uflakl k eden ustabafl vb. kifliliklerin, iflçileri karfl karfl ya getirme hedefini yans - tan bir görüntü içinde gerçeklefliyordu. Eylem, bölücülere ve Limter- fl Sendikas na karfl bir gösteriye dönüfltürülmeye çal fl l yordu. S n f bilincinden yoksun, gerçek düflman n n kim oldu unu görmekten uzak baz iflçilerin ellerine Limter- fl sana Tuzla da Mama yok, Bölücüler defolun yaz l pankartlar verilmiflti. Çok say da Türk bayra da yine görselli i tamamlamak amac yla, ustalar n, tafleronlar n ve de gerçekte patronlar n telkinleri ile, eylem alan na getirilmifl olan iflçilere da t - l yordu. Selah Tersanesi nde usta oldu unu sonradan ö rendi imiz bir kifli ise, ölümlerin yalan oldu u, bunlar bölücülerin icat etti i yönlü konuflmalar yap yordu. flçi kan üzerinden beslenen bu faflist güruhlar ayn s rada, yalan haber yapma, bölücüleri koruma iddialar yla, devrimci ve sosyalist bas n da hedef gösterdiler. (Kartal) işçi-köylü den 18 May s n ard ndan... Tüm çal flma alanlar nda, belli toparlanmalar n oldu- u, çal flmalar n belli düzeyde de olsa bir sistemati e oturdu u bir süreçte, komünist önder brahim Kaypakkaya anmalar n da geride b rakt k. Birçok yerde, olanaklar ve güç ölçüsünde eylem, etkinlik vb. anmalar gerçeklefltirildi ini görüyoruz. Kimi yerlerde kat l m aç s ndan önemli geliflmeler kaydedilmiflken, kimi yerlerde soka a ilk kez ç k l yor oluflu, kimi yerlerde uzun y llar sonra ilk kez anma yap l yor olmas dikkat çekiyor. 8 Mart tan 1 May s a kadar geçen ve de egemenlerin sald r lar n n ard ndan geliflen eylemlilik sürecinin coflkunlu unun ve kazan mlar n n bu çal flmam za da yans d n ifade etmek gerekiyor. fiimdi önümüzdeki sürecin görevlerini belirlerken, özellikle geçirdi imiz dönemin kimi özelliklerine vurgu yapmak gerekiyor. S kça tekrarlad m z gibi, özellikle Sosyal Güvenlik ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s n n emekçi kitleler üzerinde yaratt öfke sonucu iflçi ve emekçi eylemlerinde önemli mesafelerin kat edildi ine tan kl k ettik. Baflta stanbul olmak üzere birçok ilde oluflturulan platformlarla sürece müdahale edilmeye çal fl ld ve önemli eylem ve etkinliklerin alt na imza at ld. Ard ndan yine özellikle stanbul da 1 May s tart flmalar ve devletin sald rgan tutumu gündeme geldi. Emekçiler ve devrimciler stanbul özgülünde Taksim srar n aç k ve net olarak sürdürürken, bu srar tüm illerdeki çal flmalarda coflku ve kararl l k olarak yans d ve güç verdi. Konfederasyonlar n bu süreçteki tutumu ise daha önceki say m zda da ifade etti imiz gibi ibretlikti. Ancak daha da çarp c olan ise, 1 May s öncesi ve 1 May s günü ile birlikte bir ivme yakalanm flken, hemen sonras nda ise devletin ve hükümetin tüm teflhir olmufllu una, burjuva-feodal medyada dahi buldu u yank ya ra men derin bir sessizli e geçilmesidir. Taksim de yap lmak istenen 1 May s kutlamalar na karfl yaflanan azg nca sald r May s n daha çok bu boyutuyla ve direnifl eksenli tart fl lmas na yol açt denilebilir. Oysa yukar da da alt n çizdi imiz gibi, May s n geçen y ldan farkl k lan elbette ki, içinden geçti imiz süreçtir. 1 May s la birlikte militan mücadelenin de ivme kazanmas beklenirken, aç kt r ki konfederasyonlar n 1 May s taki tutumunun bir devam olarak, meselenin sessizlikle geçifltirilmesi, sar -reformist özelliklerine ek olarak popülist yaklafl mlar n da ortaya ç kt n görüyoruz. 1 May s ile ilgili tart flmalarda bu meselenin esasta devrimcilerin öncülü ünde çözülebilece ini daha önceki yaz lar m zda da ifade etmifltik. Yukar da bahsetti imiz gerçeklikler de göz önüne al nd nda bundan sonraki sürecin de devrimciler taraf ndan örgütlenece ini aç kça ortaya ç kmaktad r. Bu do rultuda bulundu umuz her alanda, sendikalar sürecin bir parças haline getirmek için u raflmak ve çaba sarf etmenin ötesinde devrimcilerle birlikte ortak bir direnifl hatt örmeyi önümüze koymak durumunday z. Konfederasyonlar n içinde bulunduklar süreç öylesine bir hal alm flt r ki, stihdam Paketi gibi, son say lar m zda özellikle vurgu yapt m z ciddi bir sald r yasas daha (üstelik tek bir bas n aç klamas yla dahi protesto edilmeden) Çankaya n n noteri taraf ndan onaylanm flt r. Bunun yan s ra Desa, fiahin Motor, Tuzla Tersaneleri, Yörsan, Nefle Plastik vd. birçok iflçi direnifli lokal olarak kendi alanlar na s k flt r lmaya, direnifllerin baflka alanlarda yank bulmas n n önüne geçilmeye çal fl lmaktad r. Öyle ki Düzce deki Desa Deri direniflini yaln zlaflt rmak için elele veren Valilik ve Jandarma bölgeye iflçi olmayanlar n girifl ç k fl n yasaklama seviyesine kadar vard rm flt r aymazl n. S n f dayan flmas na ihtiyac n bu kadar yo un oldu u bir süreçte, bu direnifllerin bulundu- umuz her alanda sesi olmak önemli bir görevdir. Önümüzde bu direnifllerle birlikte daha bir anlam kazanacak olan Haziran Büyük flçi Direnifli nin y ldönümü bulunmaktad r. Geçen say lar m zda da önder yoldafltan bahsederken alt n önemle çizdi imiz köylülerin içinde olma, iflçi s n f n n grev ve eylemlerine kat lma ve bu direnifllerden ders ve deneyim ç karma prati i hepimize örnek olmal d r. Bunun için yap lacak direnifl ziyaretleri, ortak eylemler, örgütlenen etkinliklere güçlü bir flekilde kat l m sa lama vb. pratikler bu süreçte önemlidir. Bu pratikler bize genifl kitlelerin sorunlar - n anlama, kavrama ve müdahale etme anlam nda oldu u gibi, yaflanan sorun ve s k nt lar m z aflman n yöntemlerini de sunacakt r.

3 30 Mayıs-12 Hazriran 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem AKP ye aç lan kapatma davas yla birlikte yeni bir boyuta tafl nan, ülke egemen s n f klikleri aras ndaki hegemonya dalafl, yeni, ancak yabanc olunmayan, biçim ve yöntemlerle gündemdeki yerini koruyor. Neredeyse bafl döndürücü bir h zla yaflanan geliflmelerle birlikte, ülke iflçi ve emekçi y nlar n hayati olarak ilgilendiren gündemler habire öteleniyor, gözler istenildi i ve de hedeflendi i biçimiyle, bu suni denebilecek tart flmalara çevriliyor. Gerici egemen s n f klikleri aras ndaki dalafl yeni bir düzeye tafl - yan son geliflme, Yarg tay Baflkanlar Kurulu nun (YBK) hükümeti hedef alan aç klamas yla birlikte yafland. Özü laikler ile dinciler aras ndaki çat flma olarak getirilen ve laik kesimi temsil etti i varsay lan YBK taraf ndan 21 May s ta yay mlanan bildiride, AKP hükümeti Cumhuriyet in temel ilkelerini zedelemek, yarg erki ne karfl sistemli sald r lar yürütmek ve kendine yandafl yarg yaratmaya çal flmakla suçlan yor. Ayr ca anayasa de iflikli i giriflimlerine, AKP ye aç lan kapatma davas na ve AKP nin bu kapatma davas özgülünde AB ile gelifltirdi i iliflkilere, sözde ciddi elefltiriler getiriliyor. Egemenler aras ndaki bu dalafltan nemalanan burjuva-feodal medya, bildirinin aç kland saatlerde yapt son dakika haberleri ile Ankara da ipleri kopar yor, ancak yine de her an de iflebilecek dengelerden dolay, ç karlar na halel getirmemek için, dikkatli bir dil kullanmay da ihmal etmiyordu. Kapatma davas yla birlikte kendini zor duruma düflürecek aç klama ve ç k fllardan uzak durmaya çal flan AKP ise, bu defa so ukkanl olmay elden b rak yor ve ayn sertlikte aç klamalar yapmakta gecikmiyordu. CHP, MHP gibi faflist partilerin bildiriden yana aç k tav r koymas fleklinde devam eden bildiri savafl na Dan fltay Baflkanlar Kurulu da dahil olarak, Yarg tay a aç k destek veriyordu. AKP hükümetinin gündeminde Yarg Reformu Strateji Tasla n n bulundu u ve bu tasla n Yarg tay ve Dan fltay a sunulmadan, AB ye sunulmas üzerinden tart flmalar n yürütüldü ü bir dönemde ortaya ç kan bildiri, AKP nin yarg da kadrolaflma çabalar n n yaratt rahats zl n ürünü olarak da getirilmekte. Bu arada, bir faflist-gerici kli in di er bir faflist-gerici klik üzerinde üstünlük sa lama çabas na da ba lanmas gereken mevcut çat flmay h zland ran bafll ca etkenin, AKP gericili inin mevcut konumunu, tüm devlet ayg tlar nda ve de toplumsal yaflam n tüm alanlar nda güçlendirme çabas oldu unun, bunu sa lamaya dönük çeflitli yol ve yöntemlere baflvurdu unun da alt n çizmek gerekmekte. ABD emperyalizminin yan s ra, AB emperyalistlerinin AKP ye dönük desteklerinin sürdü ü izlenimine ba- k ld - nda ise, AKP nin bu yönlü çaba ve giriflimlerinde neden bu kadar cesur davranabildi i de görülecektir. Ülke emekçi s n flar n n düzene karfl hoflnutsuzlu unun, eskisi gibi yönetilmek istemediklerinin ifadesi olan hareketlenmelerle birlikte, kendi seçmenleri de dahil, kitledeste ini giderek yitirmeye bafllayan AKP nin flu süreçteki tek umudu art k emperyalist güçlerdir. Bu süreçte yapt klar destekleyici aç klamalara bak ld nda ise, bu güçlerin, bölgesel politikalar ndaki biçtikleri rolü- en son, AKP nin önayak oldu u srail-suriye görüflmesinde de görüldü ü gibi- büyük bir gayretkefllikle yerine getirmeye çal flan AKP ile ifllerinin henüz bitmedi i söylenebilir. Yarg hiçbir zaman ba ms z olmam flt r Tekrar yarg ya iliflkin tart flmalara dönecek olursak, bu tart flmalar n merkezine yarg n n ba ms zl üzerinde yürütülen tart flmalar n damgas n vurdu unu söyleyebiliriz. Ancak tart flmalar yap l rken gözlerden kaç r lmaya çal fl lan bir fley var ki, o da yarg n n zaten bugüne kadar hiçbir zaman ba- ms z olmad d r. Gerek ülkemizde gerekse sömürü sisteminin hüküm sürdü ü di- er ülkelerde, yarg her zaman egemen s n flar n hizmetinde olmufltur/olmaktad r. Yarg n n iflçi ve emekçi y - nlar n hak alma mücadeleleri ve hak gasplar noktas nda ald tutuma ve kararlara bak ld nda, gerçekte ba ms z olmad da net olarak görülecektir. Bunun içindir ki, bu bildirinin bugünlerde gündeme gelmesi, gündem sapt rma oldu u gibi, kendini laik olarak tan mlayan kesimin, AKP yi köfleye s k flt rmaya dönük yeni bir hamlesi olarak da alg lamak gerekmektedir. En üst yarg organlar nda, örne in Anayasa Mahkemesi nde hali haz rdaki üyelerin ço unlu unu Sezer döneminde atanan laik kesimden hukukçular oluflturmaktad r. Ancak bunlar n görev süresi 2 y l içinde sona erecektir. Ve AKP nin köflke ç kard ve Çankaya noteri olarak adland r - lan Gül ün, bunlardan boflalacak olan görevlere kendi yandafllar n atamas - na kesin gözüyle bak lmaktad r. Bunun fark nda olan laik kesimin, kapatma davas ve son bildiriyle yapmaya çal flt ise, bir yandan da bunu engellemeye, bu son kalelerini de yitirmemeye dönük olarak da okunabilir. Ayr ca faflist TSK nin, yap ld söylenen baz anlaflmalar sonucu, laiklik konusunda uzunca süredir içine girdi i sessizlik le birlikte, ellerinde kalan son kozlar oynamaya çal flt da söylenebilir. Geliflmeler derinleflen krizin d fla vurumudur Dünyada yaflanan siyasal-ekonomik krizin yans malar n mümkün mertebe gizleme çabas n n da rol oynad klik çat flmalar n n, gerçekte ne kadar suni oldu u da yine ayn günlerde ortaya ç k yordu. Kendine dönük sald r lar, Ergenekon operasyonu ve Anayasa de iflikli i gibi giriflimlerle yan tlamaya çal flan AKP, asl na bak l rsa, bu giriflimlerin, önünde daha çok engel olmaya bafllad n görmüfl ve son dönemde uzlaflma sinyalleri de vermeye bafllam flt. Çünkü AKP sadece laik klik taraf ndan de il, ayr ca TÜS AD gibi sermaye kurulufllar taraf ndan da s - k flt r lmaya bafllam flt. Küresel ekonomide ortaya ç kan belirsizlikler, yabanc sermayenin giriflindeki h z düflürmüfl, Türkiye nin cari ifllemler aç nda yaflanan finansman zorlu u, ülke ekonomisini giderek daha fazla tehdit eder olmufltu. Bu tehdit, varil fiyat giderek artan, 200 Dolar gibi rekor bir düzeye ulaflaca söylenen petrol fiyatlar ndaki art flla birlikte, daha da büyümekte. Siyasal krize ba l olarak büyüyen ekonomik kriz, bir yandan da egemen klikler aras ndaki dalafl n sona erdirilmesini, bu yönlü formül aray fllar na gidilmesini de zorunlu k lmaktad r. Bu zorunluluk ise bir süre önce AKP taraf ndan herkese oh dedirtecek formül aray fl içinde olundu u biçiminde aç klanm flt r. Yarg tay bildirisinin bu formül aray fl n ne kadar etkiledi ini ise, önümüzdeki günlerde görece iz. Ancak net olan bir fley varsa, o da egemen kliklerin, derinleflen siyasal-ekonomik krizin yans malar olarak ortaya ç kan dalaflta, uzlaflma sinyalleri vermeye bafllad klar d r. Yarg tay Baflkan n n bildiri tart flmalar n n sürdü ü günlerde, kutuplaflmadan yana olmad klar yönlü aç klamas na bak ld nda da bunu pleri emekçilerin bildirisi koparacak! net olarak görmek mümkündür. Bunun baflka türlü olmas da zaten mümkün de ildir. Çünkü çat flmalar n bafllamas oldu u kadar bitirilmesi süreci de, baflta güdümünde olunan emperyalist güçler olmak üzere, sermaye s n flar n n inisiyatifinde gerçekleflmektedir ve mevcut krizin giderek büyüdü ü bir süreçte, egemen s n f cephesinde yaflanan bu sürtüflme, ya ma ve talan politikalar n n zora girmesini de beraberinde getirecektir. Bunun içindir ki, gerilimin kabul edilebilir düzeye indirilmesi, bir kez daha ortak düflmana karfl birleflilmesi, egemen s - n flar n flu süreçte ihtiyaç duydu u en acil yönelim olarak önlerinde durmaktad r. Bu ortak düflman ise, sisteme karfl öfkesi giderek kabaran, emekçi halk y nlar ndan baflkas de ildir. Çünkü onlar da çok iyi bilmekteler ki, emekçiler bildiri verdi inde ipler gerçekten kopacakt r! Emekçi y nlar ciddi bir s navla yüz yüze Egemenler cephesinde yaflanan bu geliflmeler, yoksullaflt rma, sindirme vb. sald r larla teslim al nmaya çal fl lan emekçi y nlar n, kendilerini ortak düflman olarak gören egemen s n flar n topyekun sald r lar na karfl topyekun bir karfl koyuflu örgütlemelerinin aciliyetini, giderek daha fazla dayatmaktad r. Özellefltirmelere, örgütsüzlefltirmeye, tafleronlaflt rmaya vb. sosyal y k m sald r lar na karfl, say lar her geçen gün artan grev vb. direnifllerin, s n fsal öze kavuflturularak, bunlar n do rudan sistemi hedef alan mücadeleler olarak ele al nmas, art k zorunluluktan da öte bir hal alm flt r. Yine Kürt halk na dönük imhainkar sald r lar n n, rkç -faflist k flk rtmalar eflli inde geldi i boyut, böl-parçala-yönet politikas na karfl, anti-faflist mücadelenin, iflçi-emekçi y nlar n direniflleriyle birlikte ele al nmas n gerektirmektedir. Egemen s n flar n söz konusu rkç -faflist k flk rtmalar n, art k aç k bir biçimde iflçilerin grev ve direnifllerini, birliklerini bozmaya dönük hayata geçirme çabalar, emekçilerin grev vb. eylemlerini bölücü, terörist ilan etmeleri, sald r lar n ald ve daha da alaca boyutlara iflaret etmektedir. Bu geliflmelere bak ld nda ortak bir mücadele hatt örmenin önemi ve aciliyeti daha da anlafl lacakt r. Kürt, Türk ve tüm milliyetlerden ülke emekçilerinin eflitlik-kardefllik ve bar fl içinde yaflayabilece i bir sistemin önü de ancak bu ortak mücadeleyle aç lacakt r. Bu vesileyle söylemek gerekirse, Kürt halk n n mücadelesinin önündeki engel, Kürt Ulusal mücadelesini bugünlere tafl madaki en önemli faktör olan, silahl mücadele de il, ezilen tüm emekçi kesimlerin, gerek ülke faflist egemen s n flar na gerekse emperyalistlere karfl, anti-faflist, anti-emperyalist bir ortak mücadele hatt örememesidir. Ancak bunun için geç kal nm fl de ildir! S n fsal Yaklafl m Tersanelerde ölüm de il Direnifl kazanacak! E er patronlar n gözü dönmüfl kâr h rs seri cinayetlerle örülü bir katliam süreci yaratmasayd, kamuoyu, Tuzla tersanelerinde trilyonluk yat ve gemilerin iflçilerin ölümüne çal flt r ld koflullarda infla edildi ini ö renemeyecekti. Zira, 1985 den bu yana Türkiye deki tersanelerde ölen 96 iflçinin 21 i 22 Temmuz 2007 den bu yana Tuzla da katledildi. Sorunun esas na iliflkin en aç klay c demeç, Çal flma Bakan Faruk Çelik in, 20 tersane olmas gereken yerde 50 tersane olursa ve bu bir flekilde ruhsatland r l rsa, o karmaflan n içinde ne yaz k ki bu üzücü olaylar cereyan etmeye devam edecek ( ) yan - t yla ortaya serilmifl, yaflananlar n ihmal, bozukluk ve sorumsuzlukla aç klanamayacak bir düzen sorunu oldu u kan tlanm flt. Bu aç klama, çaresizli e gönderme içermiyor, devletin tercihini aç k bir biçimde gösterme özelli i tafl yordu. Ölümleri durdurmak için yap lmas gerekenlerin bir dizi uzman raporuyla da sabit oldu u durumda, koflullar de ifltirmek amac yla ad m atmayacaklar n kesin bir dille belirtenlerin, cinayetlere iliflkin, -eylemlerini üstlenircesine- ölümler sürecek diye konuflmas ndan daha do al bir fley olamazd. Devlet tercihini çoktan yapm flt. Türkiye yi tersanecilik sektöründe 2002 de 23. iken bugün dünya sekizincisi, mega yat üretiminde ise dünya üçüncüsü konumuna getirebilmek için Tuzla da gerekli altyap özellikle son 6 y l içerisinde oluflturuldu. Say lar 44 e ulaflan tersanelerde (Türkiye toplam 62) çal flma düzeni büyük oranda (yüzde 90) tafleron sistemine ba l olarak flekillendirildi. Öyle ki 30 bine ulaflan iflçilerin 20 bini bu tafleron firmalara ba l olarak çal flt r l yor(du). Gerek çal flma düzeni-saatleri (esnek üretim) gerek ifl koflullar gerekse de ücret bak m ndan kölelik ve angaryan n en afla l k ve vahfli biçimi devreye sokuldu. Haliyle en önemli yasak örgütlenmeye yönelikti ve sendikal iflçi say s yüzde 10 lar aflamad. Bu koflullarda her gün ifl kazas yaflanmas, onlarca iflçinin ölmesi, yüzlercesinin yaralanmas ve sakat kalmas yla beraber a r meslek hastal klar na yakalanmas da kaç - n lmazd. Bunun üretim/ifl zayiat olarak de erlendirilece i ve düzenin bozulmas n gerektirmeyece i tabiiydi. Nitekim, patronlar n örgütü G S-B R (Gemi nfla Sanayicileri Birli i) in beyan na göre 2009 a kadar yeni siparifl alamayacak denli ifl kapasitesi dolu olan Tuzla tersanelerinde, dur-durak tan maz bir tempodan taviz verilemezdi. Kald ki G S-B R baflkan Murat Bayrak, t pk bakan gibi net ve samimi konuflmay tercih etmiflti: Bizim kâr m z tamamen iflçilikten, iflçilik fiyatlar da Avrupa n n fiyatlar düzeyine gelirse, Türkiye deki gemi infla sanayisinin avantajlar yavafl yavafl ortadan kalkar. ( ) Yasalarda pefl pefle yap lan düzenlemelerle amaçlanan n ne oldu- u, genellikle uygulamadaki a r sonuçlar yla ancak görülebilmektedir say l ifl yasas yla 2003 y - l nda getirilen hükümlerin Tuzla daki katliama zemin haz rlayan önemli faktörler aras nda yer almas gibi. Tersanelere kurulan ölüm çark n n difllileri, esnek üretim ve tafleronluk yeni yasa sayesinde donan ml biçimde hukuki altyap ya kavuflturulunca daha h zl ifllemeye bafllad. Örgütlenme ve hak aramaya yönelik yeni engel ve yapt r mlar da yasan n cendereyi sa lama alan di er yenilikleriydi. SSK taraf ndan kay t alt na al - nabilen rakamlara göre, ifl kazalar nda dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi konumundaki Türkiye de; 2002 deki kazalarda hayat n kaybedenler 878 kifliyken, bu say 2006 y l nda (79 bin kaza) yüzde 83 lük bir art flla 1601 e ç km flt r. Bu tablo, pefl pefle gelen ölümlerle hakl olarak ilgi oda haline gelen Tuzla tersanelerinin özel ve istisnai bir yere sahip olmad - n, iflçi ve emekçi kitlelerin bir bütün olarak ölüm ve y - k m la yüz yüze, iç içe yaflad n göstermektedir. Ölüm, yaralanma, sakatlanma, meslek hastal klar ve di er bütün bedeller, sektöre göre de iflen biçim ve oranda s n f n kaderi olmaktad r. Egemen s n flar n, patronu, bakan, müsteflar ve sistemin bütün kurumlar yla birlikte uyum içinde hareket etmesi, mevcut düzeni bu tarzda kurmas, iflletmesi ve korumaya çal flmas nda flafl lacak hiçbir fley yoktur. Dahas, 9-17 May s tarihleri aras nda 1 haftada 3 iflçinin ölümü üzerine artan tepkiler karfl s nda süresiz olarak kapat lan Selah Tersanesi yle ilgili karar protesto amac yla patron örgütü G S- B R le birlikte eylem düzenleyen ve iflçileri Limter- fl e karfl sloganlarla (örn. bölücüler defolun! ) k flk rtmaya çal flan Türk- fl e ba l Dok Gemi- fl Sendikas n n tutumuna da flafl rmamak gerekir. Üstelik ayn gün Türk- fl genel baflkan Mustafa Kumlu bu kapatma karar için, Geç kalm fl olsa da olumlu bir ad md r. ( ) dedi i halde Hatta bu eyleme destek veren Gemi Mühendisleri Odas n n saf n kar flt ran tutumunu da yad rgamamak gerekir! Elbette, hükümet Selah Tersanesi ni kapatma karar ile yasak savmaya çal flmakta ve kamuoyu bask s n düflürmeyi hedeflemektedir. Kuflkusuz, Selah ta çal flan iflçilerin bir süre ya da süresiz iflsiz kalmas son derece olumsuz bir durumdur. Yine, Selah ya da di er baflka tersanelerin kapat lmas çözüm için geçerli yöntem de ildir. Ancak bütün bu do rular n ötesinde, patronlar n kapatma karar n kullanarak yapmak istedikleri eylemle esas hedefleri, Tuzla tersanelerinde geliflmekte olan direniflin k r lmas ve iflçi kan dökerek büyüttükleri saltanatlar n n y k lmamas d r. Dolay s yla patronlarla böyle bir eylemi örgütleme ya da destek verme tavr n, iflçilerin haklar n savunma fleklinde örtmeye çal flmak, kabul edilebilir gibi de ildir. Tuzla da yaln zca katliam ve sömürü yoktur. Elbette ki nerede bask, terör ve zulüm varsa orada direnifl ve isyan da olacakt r. Tersanelerdeki katliam ve zulme karfl tek sendikal mevzi olarak D SK e ba l Limter- fl, kendi kapasitesini zorlayan bir mücadele içerisindedir. S n f n di er sektörlerindeki örgütlü güçlerin, baflta Tuzla olmak üzere içinde bulundu u iflçi havzas ndaki dinamiklerin, bütün demokratik, yurtsever ve devrimci güçlerin azami deste ine ihtiyac vard r. Tuzla da kamuoyuna genifl çapl mal olmas itibar yla iflçi s n f mücadelesini do rudan etkileyecek önemde bir çat flma yaflanmaktad r. Sorunun, baz kesimlerin trajik bir dekor alt nda duygusal tepki ile berhava etmeye çal flt klar türden insani tepki düzlemine kayd r lmas na izin verilmemeli, egemenlerin yeni hamle ve ataklarla yüklendikleri devrimci direnifl cephesi güçlendirilmelidir. Tersaneler cehenneminde yaflananlar, s n f mücadelesinde birçok önemli hususa dikkat çekip dersler sunarak ilerlemektedir. Tafleron-esnek üretim düzenine karfl mücadele ile örgütlenme refleksi ve taktikleri konusunda sendikal alan faaliyetinin aczi ve ihmali bir kez daha gözler önüne serilmifltir. Özellikle Türk- fl ve ço u flube yönetimlerinin patron kulübü hüviyetinde çal flt klar -yeni bir örnekle- somut biçimde görülmüfltür. S - n f sendikac l nda iflçi havzalar - n dikkate alan bir perspektifle örgütlenme ve faaliyet yürütmenin gere i, kendi gerçekli ini dayatacak aç kl ktad r. S n f dayan flmas ve devrimci dayan flma diye çokça dillendirilen olgular n, mevki ve grup hesaplar na bo durulmayacak önemde a rl k tafl d her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. flçi ve emekçilerin geliflen mücadelesinin Taksim de kitlesel bir flahlan flla bentlerini y kan bir noktaya tafl nmamas için bütün güçlerini seferber eden faflist diktatörlük, bunda göreceli olarak baflar l olmuflsa da; sergiledi i dizginsiz terör ve acz nedeniyle u rad yenilgi ve bu durumda bafl rol oynayan devrimci irade ve kararl - l n elde etti i kazan mlar n önüne geçememifltir. fiimdi, k yas ya sürmekte olan çat flman n t pk 1 May s gibi çeflitli k r lma noktalar olacak, buralarda hamle üstünlü ü sa layan taraf ilerleme kaydedecektir. Tuzla, bu muharebe alanlar n n bafl nda gelmektedir. 16 Haziran da devreye sokulacak olan grevle beraber direnifl daha ileri noktalara tafl nabilecektir. S n f bilinçli iflçilere ve tüm devrimci-demokrat güçlere düflen görev, Tuzla tersanelerindeki direnifl yang - n n büyütmektir. Komprador patron-a a düzeninin esnektafleron tarzla bütün sanayi kollar na dolad zincir, Tuzla da parçalanmal d r.

4 İşçi/köylü Türkiye nin en büyük Deri markalar ndan Desa Deri de iflçilerin mücadelesi patronun, jandarman n ve valili in tüm engellemelerine ra men sürüyor. Sefaköy, Çorlu ve Düzce de kurulu bulunan fabrikalarda dünyaca ünlü uluslararas markalara üretim yapan Desa Deri de Deri- fl Sendikas n n Desa da örgütlenme çal flmas yürütmesi sonucu 29 Nisan da 5 iflçiyi iflten ç karan patron, sendikalaflman n devam etmesi üzerine 40 a yak n iflçiyi daha iflten ç kard. Patronun bask lar na karfl anayasal bir hak olan sendika hakk na sahip ç kan iflçilerin fabrika önündeki direnifli devam ediyor. Desa da yaflanan geliflmelerle ilgili olarak sendikan n görüflme talebini reddeden patron, sendikay karalayarak iflçilerin güvenini de sarsmaya çal - fl yor. Deri- fl Sendikas n n Desa da yaflanan hukuksuzlu un engellenmesi amac ile Düzce Valili- i ile yapmak istedi i görüflmeler de sonuçsuz kald. Fabrikalar n hurdas bile iflçilere mezar oluyor Tuzla Tersanelerinde ifl cinayetleri devam ederken di er yandan da fabrikalar n hurdas bile can al yor... Geçti imiz günlerde Tuzla Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren bir sabun fabrikas nda meydana gelen patlama, bir kiflinin yaflam na mal olurken 2 kifli de a r yaraland. 15 May s ta gerçekleflen olay n, oksijen tüpünün patlamas sonucu meydana geldi i aç kland. Olay n meydana geldi i, sabun imalat yapan ASC isimli fabrikan n, yaklafl k on y ld r bölgede faaliyet sürdürdü ü, ancak geçti imiz y llarda banka borcu nedeniyle TMSF taraf ndan el konuldu u ö renildi. Fabrika flu an tam bir faaliyet göstermezken, patronun fabrikada bulunan kimi makine ve kazanlar, herhangi bir güvenlik önlemi almadan paraya çevirmek istedi i ve bu nedenle de hurdac - lara satmaya çal flt, patlaman n da bu s rada meydana geldi i söyleniyor. Patlaman n, hurda olarak sat lmak istenen makine ve kazanlar almak için fabrikaya gelen üç hurdac n n, oksijen kazanlar ndan birini keserek arabaya yüklemek istedi i s rada gerçekleflti i bildiriliyor. Patlamada Mehmet Atlan adl hurdac yaflam n yitirirken, di er ikisi de a r yaraland. Yaral lar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi ve Tuzla Devlet Hastanesi ne kald r larak, tedavi alt na al nd lar. Konuya iliflkin fabrikan n muhataplar taraf ndan herhangi bir aç klama yap lmazken, olayla ilgili bilgi almaya giden Deri- fl Sendikas Tuzla fiubesi yöneticileri, fabrikaya gittiklerinde muhatap bulamad klar n, kap da sadece bekçilerin bulundu unu söylemekteler. (Kartal) flçilerin fabrika önünde yapt klar eylemler jandarma taraf ndan 2911 Say l Kanuna ayk - r oldu u gerekçesiyle engelleniyor. 16 May s günü Desa n n Düzce deki fabrikas önünde iflçilerle birlikte bekleyen sendika temsilcisi Cemil T knaz, jandarma taraf ndan gözalt na al nd. Daha önce de Deri- fl Sendikas Genel Baflkan Musa Servi yi de gözalt na alan jandarma, Desa patronu ile birlikte sendika düflman yüzünü bir kez daha gösteriyor. Jandarma iflçileri ve sendika görevlilerini sürekli rahats z ederken Düzce Valili i giderek artan İşçi-köylü 4 16 May s günü Desa n n Düzce deki fabrikas önünde iflçilerle birlikte bekleyen sendika temsilcisi Cemil T knaz, jandarma taraf ndan gözalt na al nd. Daha önce de Deri- fl Sendikas Genel Baflkan Musa Servi yi gözalt na alan jandarma, Desa patronu ile birlikte sendika düflman yüzünü bir kez daha gösteriyor. Desa da direnifl sürüyor stanbul Eczac Odas, baz ilaçlar n eczane d fl nda da sat labilmesini, ilaç reklam n n yap labilmesini ve eczac olmayanlar n da eczane açabilmesini sa layacak yasa tasar lar na karfl eyleme gitti May s günlerinde vitrinlerini karartan eczaneler, ayr ca 14 May s ta, stiklal Caddesi boyunca gerçeklefltirdikleri bir yürüyüfl sonucunda, Taksim de bir bas n aç klamas yapt lar. Eczac lar, ç kar lmak istenen yasalar n, ilac eczac dan ve kamusal güvenceden koparmay amaçlad n, ilaç ve eczac l k alan n n denetiminin, Sa l k Bakanl ndan al n p dayan flma ziyaretlerini engellemek amac yla iflçi olmayanlar n organize sanayi bölgesine giremeyece i karar n ald. Tüm bunlara ra men iflçiler 22 May s günü bir eylem gerçeklefltirerek sendikalaflma mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini hayk rd lar. 22 May s günü Desa Düzce Fabrikas önünde biraraya gelen iflçiler, halaylar çekerek direnifl coflkusunu dosta ve düflmana gösterdiler. TEKS F sendikas na üye olduklar için iflten at lan Venüs Giyim iflçilerinin de destek verdi i eylemde iflçiler Sendika anayasal hakt r, sendika hakk m zd r engellenemez, sendikaya üye olmak suç de ildir yaz l pankart açt lar. flçilere seslenen Musa Servi, patronun hukuksuzlu una ra men direniflin sürece ini söyledi. Desa da iflçiler 440 YTL ye açl k s n r n n alt nda bir ücretle çal flmak zorunda. flçiler ald klar ücretleri yükseltmek için de mesaiye kal yor. Ailesinin yüzünü bile göremeyen iflçiler ayda 180 saate varan mesailerle zorla çal flt r l - yor. Marka denetçilerinin geldi i günlerde damacanalardan su içen di er günlerde tuvaletlerde gezen hortumlardan doldurulan sular içen iflçiler insanca çal flma koflullar istiyor. ( stanbul) Sermaye ilaç pazar ndaki pastaya da göz dikti! laç Kurumu gibi toplumsal sorumlulu u olmayan sözde özerk ve sermayenin etkisi alt nda bir kuruma devredilmek istendi ini söylediler. Eczac lar n vitrinlerini karartt klar günlerde, eyleme kat lan baz eczanelere giderek, görüfllerini ald k. lk görüflmemizi, Kartal daki Eczane Medikal in kalfas Ecevit flenfl ile gerçeklefltiriyoruz. flenfl in ilk fiahin Motor da anlaflma süreci Patronun, sendikal örgütlenmeyi tasfiye etmek amac yla iflten ç kard fiahin Motor iflçilerinin direnifli, 3 aya yaklaflt. Direniflin 80 li günlerinde, bir kez daha iflçilerin yan na gittik ve direniflin geldi i aflamayla ilgili görüfltük. flyeri temsilcisi fiaban Gündüz, flu an anlaflma sürecine girildi ini, karfl l kl güvencelerin verildi ini, protokol oluflturma aflamas na gelindi ini söylüyor. Kimlerin hangi koflullarda ifle tekrar geri al naca na bu süreçle birlikte karar verilecekmifl. Direniflin taleplerinin korunup korumad yönlü sorumuzu Talepler tam karfl lanm yor. Karfl l kl geri ad mlar söz konusu. Bunda bizim mevcut durumumuz da etkili oldu. Maddi vb. zorluklar insanlar n dayanma gücünü azaltt sözleriyle yan tl yor. Kendini Geyveli Emin olarak tan tan 26 y ll k iflçi ise, baz iflçilerin direnifl yerine gelmek yerine, evde oturmay tercih etmelerini elefltiriyor ve diyor ki; Hak al nd nda herkesin hakk al nacak. Ancak mücadele edenler bu hakk onuruyla hak edecek, di- erleri böyle bir onura sahip olamayacak. O s rada 16 y ll k fiahin Motor iflçisi Özkan Dursun söze giriyor ve maddi imkans zl klar n herkesi zorlad n, ancak kendisinin flu ara geceleri bir yerde geçici bir iflte çal flt n, gündüzleri ise akflama kadar burada nöbet tuttu unu söylüyor. Direniflçi iflçilerden Deniz Kalem ise, en çok da y llar boyu patrona kanmalar na içerliyor. söyledi i fley, Bu yasayla birlikte halk n yaflam n tehlikeye at yorlar oluyor. Devam nda ise iflin ehli olmayan, ancak büyük flirketleri olan insanlar, eczaneler zinciri kuracak diyor. Görüflünü ald m z bir di er kifli ise, Yeni Kartal Eczanesi nin sahibi, eczac Hale Mekik. Mekik Yasa, sermayenin ilaç pazar - na göz dikmesinin ürünüdür diyor do rudan. laç pazar ndaki pastadan pay kapmaya çal fl - yorlar diye de ekliyor. Yine Kartal da bulunan Lale Eczanesi nin kalfas hsan Aynac n n ilk sözleri ise, Bu iflten devlet ve sermaye kârl ç kacak fleklinde oluyor. Eczac odalar n n devre d fl b rak laca- n, halk n bilinçsiz ilaç tüketimine zorlanaca n ve bunun ise do rudan halk n sa l ile oynamak anlam na geldi ini söylüyor. (Kartal) Fabrikada çal flan iflçi say s 2001 y l na kadar yaklafl k 120 kifliymifl. Patron o y l 47 kifliyi iflten ç karm fl. Geriye kalan ve flu an iflten ç - kar lm fl olan 59 kifliden her biri, 2001 den itibaren iki kiflilik çal flmak zorunda kalm fl. fiahin Motor iflçisi görüflmelerin sonucunu bekliyor. Talepleri tam olarak karfl - lanmasa da, direniflin belli kazan mlarla sonuçlanaca - na inan yorlar. (Kartal) 30 Mayıs-12 Haziran 2008 Aile hekimli i protesto edildi 21 May s Çarflamba günü Adana Tabip Odas ve SES Adana fiubesi nin ortak örgütledi i ve çeflitli demokratik kitle örgütlerinin destek verdi i bir bas n aç klamas yap ld. Aile hekimli i uygulamas n n Adana da bafllamas yla ilgili olarak Reflatbey Sa l k Oca önünde yap lan bas n aç klamas nda ortak haz rlanan bas n metnini SES fiube Baflkan Dr. Mehmet Antmen okudu. Okunan bas n metninde; Sa l k çal flanlar n n çal flma ortam n bozan, halk m z n sa l k hizmetlerinden yararlanmalar n engelleyen bu sistem bugün sorunsuz bir flekilde uygulanacakm fl gibi görünse de özellikle SSGSS nin yürürlü e girmesiyle çok ciddi sa l k sorunlar n n gündeme gelmesi kaç n lmazd r ifadelerine yer verildi. Aç klamaya alk fllar ve sloganlarla son verildi. (Adana YDG) Nefle Plastik iflçileri greve ç kt Petrol- fl Sendikas stanbul 2 No lu flubenin örgütlü oldu u, Gebze-fiekerp nar, TOSB-TAY- SAD Organize Sanayii Bölgesi nde bulunan Nefle Plastik Ticaret ve Sanayi Ltd. fiti nde çal flan 141 iflçi, 5 Aral k 2007 den beri süren Toplu fl Sözleflmesi (T S) görüflmelerinden bir sonuç ç kmay nca, greve gittiler. Petrol- fl Genel Merkezi, Nefle Plastik te bafllayan greve iliflkin yapt aç klamada, T S görüflmelerine kat lan patron temsilcilerinin, ücret ve ücretle ba lant l maddelerde art fl yapmaya yanaflmamas nedeniyle, uyuflmazl k prosedürü bafllat ld na, ortalama ücretin 750 YTL ve sosyal yard mlar n son derece düflük oldu u iflyerinde, daha sonraki süreçte iflverenin zam vermeme yaklafl m n n afl ld na, ancak verilen teklifin düflük olmas nedeniyle anlaflmaya var lamayarak, sendikaya üye 141 iflçinin greve ç kt na yer verdi. Grev karar ndan sonraki günlerde görüfltü ümüz Petrol- fl Sendikas 2 No lu fiube yöneticileri, aradan geçen süreye ra men, patron cephesinden henüz olumlu bir ad m at lmad n ve grevin ayn kararl l kla sürdü ünü söylediler. Nefle Plastik önüne as lan Bu ifl yerinde grev vard r pankart önünde süren grev 4 er kiflilik ekipler halinde, iflyeri temsilcileri gözetiminde gerçeklefltiriliyor. (Kartal) SES Adana fiubesi nden bas n aç klamas 12 May s Ebeler ve Hemflireler Günü vesilesiyle SES Adana fiubesi sendika binas nda bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Yeni ç - kar lan SSGSS yasas yla sa l k çal flanlar n n ve halk n zor duruma düflmesinden bahsedilen bas n aç klamas n SES Adana fiubesi E itim Sekreteri Halide nci okudu. Bas n aç klamas nda; Koruyucu sa l k hizmetlerine yeterince önem verilmemesi, tedavi edici sa l k hizmetlerinde y lmaya neden olmakta, bunun sonucunda ise tedavi edici hizmetlerde görev yapan ebe ve hemflirelerin ifl yükü artmaktad r ifadelerine yer verildi. nci, konuflmas n SSGSS yasas na karfl ortak mücadele etmenin önemine bir kez daha vurgu yaparak sonland rd. (AdanaYDG) Emekçinin Gündemi flçi cinayetlerinin gerçek sorumlusu sistemin afl r kâr h rs d r! Tuzla Tersaneler bölgesinde meydana gelen iflçi cinayetleri son aylarda art nca ve art k m zrak çuvala s maz hale gelince iflçi cinayetleri kamuoyunda tart fl lmaya baflland. Görünürde bu sorunun tart fl lmas n ve çözümler üretilmesini istiyormufl gibi yapan patronlar ve egemenler, esasta cinayetlerin gerçek nedenlerinin kamuoyundan gizlenmesi için büyük çaba içindeler. Sorunun kayna nda iflçilerin e itimsizli inin yatt n, alt yap - n n yetersiz oldu unu, tersane say s n n çok oldu unun propagandas n yapt lar. Oysa yaflananlar n esas nedeni sistemin afl r kâr h rs d r. Yukar da ifade edilenler bu afl r kâr h rs n n sonuçlar d r y l ndan günümüze kadar yaflanan 60 y ll k zaman içinde yaflanan ifl cinayetlerindeki ölüm rakamlar n incelerken Türkiye de sigortas z, kay t d fl çal flmaya zorlanan iflçilerin say s n n sigortal ve kay tl çal flan iflçilerin say s ndan katbekat fazla oldu unu unutmamak gerekir. Yine kay t d fl çal flmaya zorlanan iflçilerin çok daha zor ve sa l ks z koflullarda çal flt r ld dikkate al nd nda bu rakamlar n da ancak buz da - n n görünen k sm oldu u anlafl lacakt r dan bu yana ifl cinayetlerinde ölen iflçi say s 55 bine, sakat kalan iflçi say s ise 145 bine ulaflm flt r. 60 y l n ortalamas na bakt m zda her y la 900 iflçi ölümü düflüyor. Son 25 y lda ise 70 bin iflçi ifl cinayetleri sonucu hayat n kaybetmifltir. Bunun y ll k ortalamas ise her bir y la iflçi ölümüdür. Tuzla Tersanelerindeki ifl cinayetlerinin kamuoyunda yer bulmas sonucu bu yaflananlar n sektöre zarar vermemesi gerekti i tüm egemen güçler taraf ndan ifade edilmeye baflland. Türkiye nin gemi yap m ve sökümü alan nda dünyada 5., Avrupa da ise 1. oldu u ifade edildi. Bu sorunlar n bu flekilde gündeme tafl nmas ndan sektörün zarar görece ini, yaflanan sorunlar n ifl cinayetlerinin öne ç kar lmamas n isteyerek kendileri için pek önemli bir sorun olmad n bir kez daha ifade etmifl oldular. Tuzla Tersaneleri ald klar siparifllerle 2012 y l na kadar % 100 kapasitede çal flacakt r. Y ll k elde edilen cironun 3 milyar dolar n üstünde oldu unu da düflündü ümüzde patronlar n as l sorununun bunlar kaybetme korkusu oldu u, iflçi ölümlerinin onlar için hiçbir fley ifade etmedi i bir kez daha tüm ç plakl yla ortaya ç km fl oluyor. Emperyalistlerin yo un emek gerektiren sektörleri daha ucuz ifl gücünün oldu u yar -sömürge ülkelere kayd rd bir gerçek. Gemi yap m ve sökümü de yo un emek gerektiren sektörlerden biri. Bunun yan nda gemi söküm iflleri hem insan sa l hem de çevre için tehlikeli olan kimyasal maddeleri de içeriyor. Emperyalistler bu konuda kendi ülke kamuoylar nda oluflan tepki ve duyarl l k nedeniyle de bu tür iflleri yar -sömürge ülkelere havale ediyorlar. Köyden flehre göçün her gün artt, flehirlerde milyonlarca iflsizin var oldu u koflullarda egemenler ucuz ifl gücü bulmakta zorlanm yorlar. Ailesinin geçimini sa lamak, açl ktan ölmemek için her türlü sosyal haktan yoksun en az ücrete emek gücünü satmaya haz r milyonlarca iflsizin olmas egemenlere bu durumu azami ölçüde sömürme olana n sunuyor. Emperyalist politikalar sonucu tar m n tasfiyesinin her geçen gün h zlanarak devam etmesi nedeniyle köyünden, topra ndan kopar lan milyonlar ifl bulma umuduyla flehirlerin yoksul emekçi semtlerinde çok zor flartlarda yaflamaya mahkum ediliyor. Tersaneler bölgesindeki patronlar da kârlar artt kça daha fazla kâr elde edebilmek için sömürüyü daha fazla artt r yorlar. Artan sömürüye ve kârlar na paralel ifl cinayetlerinin de artmas bu kârlar n iflçilerin canlar ndan, kanlar ndan elde edildi inin somut kan t d r. Bu yaflananlar bir kez daha göstermifltir ki, en azg n sömürüye ve bask ya toplumun en yoksul kesimleri u ramaktad r. Bizler de kitlelerle bütünleflmeye toplumun en yoksul kesimlerinden bafllamal y z. Bilinç düzeyleri objektif gerçeklikten dolay geri olsa da yine objektif durumlar ndan kaynakl en h zl flekilde bilinçlenecek kesim toplumun en yoksul kesimleridir. Eski al flkanl klar m zla hareket etmeyip kelimenin gerçek anlam yla zincirlerinden baflka kaybedecek bir fley olmayanlara gitmeli, onlarla bütünleflmenin yol ve yöntemlerini gelifltirmeliyiz. Kitlelerle bütünleflmek, onlarla birlikte ilerlemek ancak o zaman bir niyet olmaktan ç k p, pratikte ete kemi e bürünecektir. Bu gerçekli i bir an olsun unutmamal y z.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU EMO İZMİR ŞUBESİ 30. DÖNEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYON RAPORU 6 Şubat 2016 Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı