YÖNETIMDE KULLANILAN MATEMATIK TEKNiKLER VE DOGRUSAL PROGRAMLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETIMDE KULLANILAN MATEMATIK TEKNiKLER VE DOGRUSAL PROGRAMLAMA"

Transkript

1 YÖNETIMDE KULLANILAN MATEMATIK TEKNiKLER VE DOGRUSAL PROGRAMLAMA S. Kemal KARTAL I. YÖNETİMDE KULLANILAN MATEMATİK TEKNİKLER 1. MATEMATıcİN ARTAN ÖNEMİ VE KULLANıMıNıN YAYGıNLAŞMASı : Günümüzün en önemli ve ilginç olgulanndan birisi, kuşkusuz, matemati~in hemen' her alanda artan bir önem kazanması ve yaygın olarak kullanıma sokulmasıdır. Matematik artık, orta ve yüksek ö~etim kurumlannda bir «ders» olarak görlildükten sonra, orada bırakılan bir konu olmaktan çıkmıştır. Sadece matematik uzmanınca' bilinmesi, beceriyle kullanılması gereken bir ilgi dalı de~ildir artık o. Fizik, kimya, jeoloji gibi do~a bilimleri ve bunlann uzantısı durumunda bulunan mühendislik gibi uygulaı:nalı u~aş dahan, matematiği iik olarak yo~ biçimde kuııanmaya başlayan ilgi alanlandır. Sosyal bilimlerle ilgili u~aş dallan uzmaniannın, öme~, hukukçunup, e~itimcinin, psikologun, toplum bilimcinin, kent ~e bölge plancısının, iktisatçının, kamu yön~ticisinin ve işletme yöneticisinin, matematiği ve kendi alanlanna uygulanabilme olana~ bulunan matematik teknikleri bilmeleri ve kullanmalan bugün zorunlu hale gelmiştir, diyebiliriz. Ve şunu da eklemeliyiz ki, ilgilendi~i konuyu en iyi biçimde bütün boyutlanyle anlamak ve anlatabilmek isteyen herkesin, şu veya bu derecede, matematiği ve belli matematik teknikleri bilmesi ve kullanabilmesi gerekmektedir bugün. Tanımlayamadı~mız bir şeyi veya konuyu, tam anlamıylebilemiy0 ruz demektir. Matemati~i ve matematik teknikleri, düşünme, tanımlama ve anlatım gücümüzü artıran bir araç, bir ek-dil olarak İıiteleyebiliriz. Bu nedenle, bize düşünme, tanımlama ve anlatım kolaylılı. sadellll ve Yolunluiu sa~layan matematik tekniklerin' birçok bilim dallannda ve uygulanıa alanlannda kullanımı gittikçe artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu kullanım yaygııılaşması ve artmasının en önemli üç nedenini şöyle özetleyebiliriz : (1) Yukanda kısaca de~dik. Matematik teknikler düşünjnede-tanımlamada-anlatımda ve sorun çözümlemesinde kolaylık, sadelik ve yo * Dr. S. Kemal KARTAL, Amme ıdaresi Enstitüsünde görevlidir.

2 26 AMME İDARESİ DERGİSİ. ~luk sa~lar. Bu yararlar, sayısı gün geçtikçe artan çeşitli bilim ve meslek dallan mensuplannca daha iyi anlaşılmakta ve benimsenmektedir. İşte bu anlama ve benimseme artışı, birinci nedeni oluşturur. (2) İkincisi, çeşitli amaçlar için çeşitli alanlarda. uygulanma olana~ bulunan yeni matematik tekniklerin geliştirilmiş olmasıdır. (3) Bilgisayarlann ortaya çıkması ve kullanım alanlannın genişlemesi de üçiincü nedeni ol?şturmaktadır. Bu gelişmeler sonucu fizik, kimya gibi do~a bilimlerine ve onlann uzantısı mühendislik dalları gibi uygulamalı alanlara ek olarak sosyal bijim. lerde de matematik teknikler y~ olarak kullanılmaya başlandı. Bu arada, 'özellikle kamu ve işletme yönetimi alanlannda ve ekonomik incelemelerde kullamlma ol~ bulunan, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (Operations Research) ana başlı~ altında toplayabilece~iz, matematik teknikler demeti gelişti."" 2. YÖNEYLEM ARAşTIRMASrNIN DoGUŞU, GELİşİMİ ÖZELLİKLERİ VE KAPSAMli. A. Yöneylem Araşlınnasm1n Kökeal : Yöneylem Araştırması (YÖNEY.AR), çok yönlü bir bikikimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bubirikimin halkalanndan'ilkini yönetimle ilgili çalışmalar oluştıurmaktadır. Bilimsel Yönetim (Scientific Management) akıınmın babası sayılan Frederick W. Taylor'un 19. yüzyıl sonlanndaki çahşmalan, «endüstri mühendisli~i»nin bir meslek olarak ortaya çıkmasını s~ladı. Taylor'un yaptı~, bilimsel yöntemin, yönetim sorun1annın çözü. miinde kullanılması çabasından ibaretti. Bilindii~ gibi bilimsel yöntem, bir sorunun çözümiinde şu yolu izlemektedir : (1) Sonmu bulmak ve saptamak amacına yönelik gözlemlerin yapılması, (2) Sonm'un tanımlanması. (3) Tanımlanmış, bütiin özellik ve boyutlanyle ortaya konmuş sonma il}. tematif çözümlerin formüle edilmesi. (4) Denemelerin yapılması. Daha önce formüle edilmiş çeşitli çözümler denenir bu aşamada. Çeşitli ölçütlerin * Burada _Matemati:ıı: Teknikler> deyimi, geniş anlamda kullanılmaktadır ve nümerik analiz ile benzetim (Simülasyon) modellerini de kapsamına almaktadır. i Batı ülkelerinde coperations Research_ adı ile başlayıp, daha sonra baliımsız bir bilimsel disiplin ve meslek dalı olarak yerleşen bu uliraş alanı, Türkiye'ye «HarekA.t Araştırması> adı ile ginniştir. Daha sonra bu deyim Türkçeleştirilerek, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI adı benimsenmiştir. Boj!aziçi üniversitesi 'nde Şubat 1975 tarihlerinde yapılan Birinci Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi'nde YÖNEYLEM ARAşTıRMASı için.ya. kısaltması bazı bildiri sunuculannca önerilmiştir. Ancak, söylenişte kolaylık yaratmak ve duyııp-anlamayı. çabuklaştırmak bakımından biz bu çalışmada YÖNEYLEM ARAŞTIRMA~'I deyimini, cyönby.ar_, olarak kısaitmayı uygun gördük. Bak: Prof. Dr. Halim ~söz, Tlh1dye'de YÖııeYIem "'-'hrması (Bu bildiri L Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresı'nde sunul. muştur.)

3 YÖNETIMDE KULU ~ılan MATEMATIK TEKNİKLER 27 yardımıyle, işe yaramayaca~ anlaşılanlar elenk Işe yarar görünenler tekrar karşılaştmiır. Ve bunlar arasından bir çözüm seçilir. (5) Bilimsel yöntemin bu son aşamasını d~ama, sa~laylama oluşturmaktadır. Böylece dördüncü aşamada ulaşılan sonuç do~rulanmış olmaktadır. ı Frederick W. Taylor, sözkonusu bilimsel yöntemin, yönetim sorunlarına uygulanabilirlijpni ve uygulanması gerektiwni ortaya koyan kişi olarak önem taşımaktadır. Bilimsel yöntemin işletme sorunlarına uygulanması çabasının dilter bir geliştirici emekçisi ise Henry L. Gantt'tır. Gantt'ın katkısı, özellikle üretim planlaması konusunda olmuştur. Taylor ile Gantt'ın yaklaşımlan arasında önemli bir fark vardı. Bu fark kısaca şöyle özetlenebilir: «Taylor. bir işi başannak için «en iyi yolu-one best way» bulmaya çalışmıştır. Buna karşılık Gantt, işe daha geniş bir açıdan bakarak,üretim (veya işlem.) sürecinin bütününü gözönünde tutmak suretiyle bu sürecin çeşitli aşama veya safhalarına dikkati çekmiş ve bunlar üzerinde duıi:nuştur."j Ganu'ın bakış açısında, Yöneylem Araştırması'nın ilerde filizlenecek olan en önemli çekirdeklerinden birisi bulunmaktadır. Bu çekirdek, «bütünleşik yaklaşım» (systems approach}'dır. B. Yöneylem. Arqtırması De tıglll tık ÇalıflDalar ve Balımm: Bır Ulraf Da1ı OJ.aıra.k Ortaya çıkışı: Yöneylem Araştırması ile ilgili ilk çalışmalar Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılmıştır. Thomas Edison'un askeri bir amaç için yaptı~, düşman denizaltılarına en az kayıp verecek biçimde ticaret gemilerinin gii-' zergah ve manevralanmn saptanması çalışması, bunların ilkini oluşturur. Yine ayııı yıllarda, Dariimarkalı matematikçi A.K. Erlang,bir telefon soru nunun çözümünde Yöneylem Araştırması'na benzer bir teknik kullanmıştır. Bir doj}a bilimcisi olan H.C. Levinson ise, 1930'larda, yetkin ve ayrıntılı matematik modelleri başanyle yönetim sorunlanmn çözümlemesinde kul lanmıştır. Yöneylem Araştırması'na bu adı verdiren asıl çalışmalar, Ikinci Dünya Savaşı'nın başlarında Ingiliz Hava Kuvvetl!,!ri Komutanlı~'nın, çeşitli uzmanlık dallarından gelen bir grup bilim adamım radar ve yerden gözetleme sorunlanmn çözümü ve ilgili faaliyetlerin eşgüdümü için bir araya getirmesiyle başlamıştır. Savaş sırasında Yöneylem Araştırması yo~ olarak kullanılmış ve özellikle ticaret. gemi konvoylannın düşman denizaltılaima en az kayıp vermek suretiyle gidecekleri yere ulaşmalan konusundaki çalışmalardayararlar' sa~lamıştır. Savaştan sonra. Ingiliz iş hayatında yo~ olarak kullamlmaya başlayan Yöneylem Araştırması, daha sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de hem kamu hem özel kesim tarafından kullamlınaya başlanmıştır. 2 Bilimsel yöntemin sözkonusu aşamalarıyle ilgili ayrıntılı bir açıklama için bak: R. 1. Levin ve C. A. Kirkpatriek, Quımtltaflve Approaclleıı to Hımapment, (New York' MeGraw-HiIl, Ine., 1965), s JA.y., s 7.

4 28 AMME İDARE Sİ DERqİSİ Kuramsal ve uygulama alanlanndaki bu gelişmeler, endüstri mühendisli~inin, «nokta ayarlaması. diye adlandırılabilecek olan dar yönetim kahbı içinde düşünme alışkanlık ve uygulamalannı geride bırakmıştır. Yukanda,Gantt'ın görüşü içinde saklı oldu~u söyledi~iz çekirdek filizlenmeye başlamış ve işletme bir bütün olarak ele alınıp, bu bütünü oluşturan parçalann birbirleriyle ve bütün ile ilgisi gözönünde tutularak yönetim sorunlan çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşımın geniş bir biçimde benimsenmesi, Yöneylem Araştırması'nın, işi, bir çok alanda endüstri mühendisli~" den devralması sonucunu do~uştur. Yöneylem Araştırması'nın (YÖNEY-AR'ın) bakış açısını ve görüs kap. samının genişli~ni belirtebilmek için endüstri mühendisli~n ve YÖNEY. AR'ın bir gerçek yaşam olgusuna yaklaşım biçimlerini karşılaştıra1ım : Endüstri mühendisli~ şöyle düşünür : - Müşterimiz, «A» ürününden «X» miktar ısmarlamıştır. - Bu miktan üretmenin en çabuk, en ucuz ve en iyi yolu nedir? YÖNEYeAR'ın böyle bir soruna yaklaşımı ise şöyledir : - Biz A, B, ve C türü ürünleri üretebilecek yetenekteyiz. İşletmemi. zin her bölümü toplam kapasitemizin belli bir oranını kullanır, belli de~şken girdilere gereksinim duyar ve üretilen ürünler de bilinen fiyatlarla satılır. Bu duruma göre, bize en yüksek kan sa~layacak ürün kanşımı hangisidir?. - Her olasılık düşünülerek aşa~daki sorular sorulur ve biz~ en yük. sek kan sa~layan ürün kanşımı saptanır: (1) Yalnız.A'yımı üretelim, ne kadar? (2) Yalnız B'yimi üretelim, ne kadar? (3) Yalnız C'yimi üretelim, ne kadar? (4).A ve B'yi berabermi üretelim, herbirinden ne kad3r? (5) A ve C'yi berabermi üretelim her birinden ne kadar? (6) B ve C'yiberabermi üretelim,her birinden ne kadar? (7) A, B, ve C'yi berabermi üretelim, her biijnden ne kadar? Bu noktada bir genellerne yapmak gerekirse şunu söyleyebiliriz: YÖNEY. AR'ın ayn ve ba~msız bir u~aş dalı olarak karşımıza çıkabilmesi, aşa~daki iki olgunun gerçekleşmesi sonucu mümkün olmuştur: (1) Endüstri mühendislerinin, bir kuruluş veya işletmenin işleyiş sürecinin ve yapısının bütünü ile ilgilenmeye başlamalan; ve i (2) Do~a ve sosyal bilimcilerin yönedm 80nınlanyle ilgilenmeye başlamalan. 4 4 R. I. Leviu ve C. A. Kirkpatrick, a.g.y., s. 7.

5 YÖNETİMDE KULLANILAN MATEMATİK TEKNİKLER 29 C. Yöneylem Araştırması Nedır, Ne ışe Yarar? Yöneylem Araştınnası nedir, ne işe yarar? sorusuna verilecek yanıt kısaca şudur: Bir kamu veya özel kuruluşun işleyişiyle veya işlevini sur diirmesiyle ilgili sorunların çözülmesinde ve bunlarla ilgili karar oluştunua işlemlerinde bilimsel yöntemin uygulanmasına YÖNEY AR diyoruz.' Başka bir deyişle, YÖNEY-AR, «insan, makine ve parasal ö~elerden oluşan büyiik ve kannaşık kuruluşlarda yüksek düzeydeki karar problemlerine bilimsel yaklaşım ve yöntemlerle çözüm getiren..,~ bir uygulamalı bilim ve meslek dalıdır. YÖNEY AR çeşitli biçimlerde tanımlanmaya çalışılmıştır. Yapılan ta mmlar arasında en dişe dokunur olanı, British Operatıana! Research SOci ety'nin şu tanımıdır: 6 Yöneylem Araştırması, insan, makine, para ve malzemeden oluşan, endüstriel, ticari, resmi ve askeri sistemlerin yönetiminde karşılaşılan problemlere modem' bilimin,saldırısı «(attaek) dır. Belirgin yaklaşımı, sistemin, şans ve risk ölçüsünü de içeren ve alternatif karar,. strateji ve kontrollerin sonuçlarını tahmin ve mukayese etmeye yarayan, bilimsel bir modelini geliştir. mektir. Amacı, yönetimin politika ve eylemlerini, bilimsel olarak saptamasına yardımcı olmaktır. YÖNEY.,AR'cılardan bugünyöneticiler, verilecek kararların dayanağı nı oluştııracak nicel bilgileri toplamalarını, seçmelerini ve bunları bir model çerçevesinde sunmalarını isterler. Yöneticiler bu nicel bilgileri ve modellerin ortaya koyduğu sonuçlan, işletmenin işleyişiyle ilgili e~ iyi kararlan vennek, işleyiş ve yönetim sorunlarına en iyi çö.zümleri bulmak için kul ' tanırlar. Kısaca YÖNEY AR'cıların yaptığı şudur : (1) Bir işletmeyi bütün parçalanyla beraber bir bütün oiarak ele al mak; onun -işleyiş veya işgönne yöntem ve süreçlerini incelemek. Gerekli bütün nice! ve nitel bilgileri toplamak. Bu bilgileri yorum lamak. Mevcut yönetsel sorunlan tanımak, bunların nedenlerini araştırmak. (2) Saptanmış olan sorunlan aynntılı bir biçimde tanımlamak. (3) Sözkonusu sorunlar için birer veya daha çok çözüm modelleri kur mak.geliştirmek. (4) Bu çözüm modellerini denemek, sınamak, karşılaştırmak. (5) Karar verme durumunda bulunan yöneticiye, izlenebilecek yollar ye çözüm biçimleri hakkında önerilerde bulunmak. 7 s Ydneylem Araştırması ı. Ulusal Kongresi Tanıtına Elkitapcıj'ı (13 14 Şubat 1975" Boaazlçi Onlvı:rsitesi), s. I. 6 H. ])oirusöıı g.b., s. 6'daki «serbest» çeviri. 7 özelulde bu son noktanın aynntılı bır tartışması için bak: Prof. Dr. İ. İlhami Karayalçın, Y&ıeyIem Araştırması (HarekAt Araştırması) nın TIIrk Yöııet1cl ve tşletmecllerine VerebUec:eJded, (Bu bildiri Yöneylem Araştırması i. Ulusal IConll""'..sinde sunulmuştur Şuhat \975, Botaziçi Universitesi)

6 30 AMME İDARESİ DERGİSİ Prof. Doğrusöz, sorun'un saptanması işinden sonra yapılacak işlem leri şöyle sıralamaktadır : Problemin formüle edilmesi. 2. Matematiksel model kurulması. 3. Modelden çözüm elde edilmesi. 4. Modelin ve çözümün kanıtlanması. 5. çözümün uygulanması. «ı. Yukarıdaki sıralama bir zaman dizisi olmakla beraber, bu aşamaların birbirinden ayrık olarak yürütillebilece~ anlamına gelmemelidir. Araştırmanın karakteri icabı,her aşamada daha önceki aşamalara dönme gere~ ortaya çıkabilir.ı.! D. Yöneylem. Araştırmasının Belirgln ÖzeIIlIkIerl : Yöneylem Araştırmasının belirgin özelliklerini şöylece özetleyebiliriz: (ı) Sorun çözümünde bilimsel yöntemin kullanılması. (2) Disiplinlerarası yaklaşım. (3) Bütünleşik yaklaşım. (4) Bir matematik modelin kullanılması. (5) «Karar verme" işlemine yardımcı olmanın ana amacı oluşturması. (6) Sistem-çapındaki etkileşim ve ilişkilere öncelik verilmesi. (7) Ekonomik etkililik ölçütüne dayalı bir delerlendirme yönteminin kullanılması. (8) çözüm ve hesap işlemlerinin yapılmasında bilgisayara i batımlılık. (I) Bilimsel Yöntemtn Kullanılmaıı: Yöneyiem Araştırmas~ sorun çözmeyi,. bilimsel yöntemin kullanılmasına dayandırınıştır. Bilimsel yöntemin daha önce sözü edilmiş bütün aşamalarından geçilerek eldeki Sorun çözülmeye çalışılır: Önce, gözlem yapılır ve sorun alanlan tanınmaya çalışı. lır. İkinci olarak, sorun bütün ayrıntılanyla tanımlanır ve formüle edilir. üçüncü aşamada, soruna uygun düşecek bir veya daha çok matematik modeller-çözümler ortaya konur. Dördüncü olarak, bu modeller:çözümler denenir, karşılaştınlır. Ve sonuncu aşamadaise, çözüm olarak seçilip önerilmiş alternatif, uygulamaya konur. Bu son aşama, aslında, yeni bir sürecin ilk halkasını oluşturur. Yöneylem Araştırması dışında kalan klasik yaklaşım da bilimden ya rarlanır; ancak, sorunlan çözerken kullandı~ yöntem, bilimsel de~ıdir. Ör ne~in, mühendisli~in hemen bütün dallan, dola bilimleri olan fizik, kim ya, jeoloji, biyoloji gibi bilimlere dayanır. Ne var ki, sözkonusu mühendislik dallarında, sorun çözümünde «(insanın amaçlanna en uygun yapı, makina ve di~er sistemlerin tasanın ve kurulmasında) sadece "duyu ve sez. gl temel dayanaktır.»' H. Dotrusöz, a.ı.b., s H. Dotrusöz, ıl.ı.b., s. 9. Vurpları biz ekledik.

7 YÖNETİMDE KULLANILAN MATEMATİK TEKNİKLER 31 (2) DialpU:nlerara81 Yakl8f1m : Yöneylem, Araştırmacıların yapması gereken işlerin neler oldu~u daha önce belirtmiştik. Bütün bu işlerin hakkından gelmek, ne kadar bilgili ve yetenekli olursa olsun, tek bir uzma. nın başaraca~ bir iş deipldir. Zaten amaç da bu de~dir. YÖNEY-AR takım çalışmasım gerektirir. Sorunla veya konuyla yakından-uzaktan ilgili her daldan en az birer uzmanın YÖN EY-AR çalışma takımında bulunması gerekir. İşletmenin' u~ türüne ve konusuna göre çeşitli meslek ve bilim. dallarım temsilen YÖNEY-AR takımına girecek uzman sayısı da elbette değişecektir. Tipik bir YÖNEY-AR takımında bir iktisatçı, bir istatistikçi, bir n;ıatematikçi, bir ruhbilimci, bir muhasebeci, bir yönetim bilimci ve bir mühendis bulunur. frof. Do~söz, disiplinlerarası yaklaşımla ilgili olarak şunlan yazıyor :10 «Disiplinler insan icadıdır ve do~a bu disiplinlere göre organize edilmemiştir,» diyor R.L. Ackoff... Bu bakımdan, hiçbir disip. lin insano~lunun do~a içindeki herhangi bir sorununu, bütün. yönleri ile kapsayamaz. «Fiziksel, kimyl\sal, biyolojik, sosyal, ekonomik, vb. gibi sorunlar diye bir şey yoktur, fakat sadece sorunlar vardır. DlsIpbD1er problemlere birer bakış açıa tetjdi eden... Farklı disiplinlere mensup kişiler farklı e~itimlerden geçmişler, farklı yöntemler üzerinde beceri ve farklı biçimde düşünme alışkaplıklan kazanmışlardır. Bir ~iplinin mensubu, bir nesnenin (sistemin) veya olayın belli yönlerini görme, fakat diıter yönlerini. önemsemerne alışkanlı~m kazanmıştır; bazı noktalara bakarken görüşü. çok keskin, fakat başka noktalara bakarken tamamen kördür. Şu' halde gerçek hayat sorunlan üzerinde araştırma yaparken, mümkün olan bütün görüş açılanıu, yani farklı disiplinlere mensup bilim adamlarını bir araya getirmek herhangi bir sorunu disiplinlerarası bir ekiple etüd etmek gerekir. Bu nedenle Yöneylem Araştırması'nda. disiplinlerarası yaklaşım, en temel ö~elerden birisi olarak benimsenmiştir. (3) Bütünleşlk Yaklaşım (Sistem Yaklaşımı) : Çeşitli u~ş dallarından çok sayıda uzmanın YÖN~Y-AR çalışma takımlarına katılması, YÖ NEY AR yaklaşımının di~er bir temel gere~ini de yerine getirmek amacını güdt:ır. Bu gerek şudur: YÖNEY-AR.. işletmenin veya kuruluşun bütününü birden gözönüne almak zorundadır. Değişik alanlardan gelen uzmanlar, de ~işik bakış açılanyle aym yaratı~ (durumu) incelerler ve böylece müm kün olduğunca işletmenin her yönü incelemeden geçirilmiş olur. İşletmenin bölüm veya parçalan ayn ayn, birbirleriyle ilişkilendirilmeksizin incelenmez. İşletme, işleyen.çalışan bir sistem olarak ele 'alınır. Ve bu sistemin 10 A.b.,.~. 8. Vurgulan biz ekledik.

8 32 AMME IDARESI DERGISI bütün olarak işleyişini etkileyen sorunlar bulunup ele alınır ve bunlar ön celikle çözülmeye çalışılır. Daha açıkçası, örne~, satış bölümünün veya yapım bölümünün yararı değil, fakat bütün olarak işletmenin yararı öncelikle düşünülür, çözümler bu amaca uygun düşecek biçimde formüle edilir. Sorunlara işte bu anlayışla yaklaşmak, bütünleşik yaklaşımın (sistem yak laşımırun) bir gereğidir. Aşağıdaki alıntı, bütünleşik yaklaşımın anlam ve önemini daha geniş bir çerçeve içinde gözönüne sermektedir: Bir örgütün baş yöneticisi, aldığı kararlarda, örgütün bütün parçaları ve çevresi arasındaki etkileşmeleri gözönünde bulundurmak görevindedir. Çünkü örgütün herhangi bir par çasmdaki bir faaliyet, bir olay, di~er her bir parçasını ayn ayn etkiler~ Benzer şekilde, örgütün çevresindeki herhangi bir değişme örgütün işleyişini, karşıt olarak da örgüt içinde alınan her karar, örgütü olduğu kadar çevresini de etkiler. Russell L Ackoff'un dediği gibi, ebu temel ilke tıpkı Newton'un çekim kanununa benzer, ve açık birer sistem olan bütün örgütler için geçerlidir.»... Bütünleşik yaklaşım, bütün bu etkileşmeleri gözönünde bulundurma demektir, yani baş yöneticinin temel görevinin paralelindedir. Teorik olarak, evrende herşey herşeyi etkiler, yani sonsuz sayıda etkileşmevardır. Yalnız, bunlardan ancak bazılan, sonucu etkilemek bakımından, önemlidir. Yöneylem Araştırma smda bütünleşik yaklaşım, pragmatiktir ve bu nedenle yalnız bu önemli olanları saptamaya yöneliktir. ll YÖNEY AR'cılann bir işletme veya kuruluşun bütününü gözönüne almala n, a}/n ayn bölümlerin değil fakat işletmenin bir bütün olarak yaranı::ı.ı gözetir olmalan, bunların, daha çok kuramsal konularla uğraştığı ve, öme~i kar miktarıyle, satış hacmiyle ve giderlerle ilgilenmedikleri izlenimini verebilir. Bu yanlış bir izlenimdir. YÖNEY-AR'cılar uygulamayla, işlevlerin sürdürülmesiyle, bölüm karlanrun (yararlarının) de~il fakat işletme toplam kanrun (yararının) enyükseklenmesiyle (maksimizasyonuyle) ve buna benzer pragmatik konuların ta kendileriyle ~maktadırlar. YÖNEY AR, bir uygulamalı bilimdir. Bu uygulamalı bilim, bir işletmenin sa~lıklı. ve verimli bir. bütün olarak işlemesini engelleyen, aksatan her türlü sorunun çözümünde kullanılmaktadır. (4) Bır matematlk Modelln Kullanılması :12 Eldeki bilgilerin 'işlen. mesi, bunlardan sonuçların çıkartılması, değişkenlerin ve sınırlayıcı koşul lann birbirleriyle bağıntıları ve karşılıklı etkileşim yollan ve miktarlarını açık-seçik anlatmamızı ve yazabilmemizi sağlayan bir matematik modelin il A.b., s. 7. Vurguları biz ekledik. 11 Bu başlık altında ve aşa#ıdaki (S), (6), (1) ve- (8) numaralı alt-bölümlerde açıklanan YÖNEY AR'ın belirgin özelliklerinin, görece ayrıntılı ve özgün bir tartışması için bkz: Harvey M. Wagner, Prbıdples of operatloos R-.rch: Wlth AppllcatloDS to LIımagerLa1 Declalewı. (Pılııtlce-HaU, In..., 1969). s. S ve devamı.

9 YÖNETİMDE KULLANIL.AN MATEMATİK TEKNİKLER 33 kullanılması zorunludur. Sorunumuzu böyle bir matematik modelin kalıplan içine soktu~umuzda, anlatım ve tanımlanmız kesin ve açık-seçik ola-, dak demektir. «Matematik model, sistemi (örgütü) eldeki problem açısından teil!sil eden matematik ba~tılar sistemidir. Model, araştırmada, örgütün yerini alır ve herhangi bir alternatifin uygulanması halinde örgütten alınabilecek sonucu hesaplamaya ve dolayısıyle de optimum alternatifi saptamaya yarar.»13 (5) Karar Verme (Decls1on-mald.ng) Işiemine Yardımcı Olma,.ADa Amacı Oluşturmalıdır: Yapılan bütün inceleme ve çalışmalar ve bunlardan çıkanlan sonuçlar açık olarak ve do~rudan doğruya yöneticiye karar vennede. yardımcı olacak türden olmalı ve yöneticinin girişimlerine dayanak oluşturabilmelidir. (6) Slstem-Çapındald Etkileşlm ve Ilişkllere ÖDcellk, Verllmeal: Değişkenler ve sımrlayıcı koşullar (kısıtlar) ve bunlar arasındaki ilişki ve etkileşim, sistemin (işletmenin, kutuluşun) bütinü gözönüne alınarak de~er lendirilmelidir. Sistem-çapındaki etkileşim ve ilişkiler, birinci derecede dik kate alınma önceliğine salıip olmalıdır. Bütünü oluşturan parçaların (bölümlerin) ayn ayn ve birbirleriyle ilişki durumundaki işleyiş veya işlev gönne aksaklıklan-yetersizlikleri, sistemin ana amacım (örneğin, toplam kan enyüksekle~e amacını) etkilemeleri oranma uyan bir öncelik sırasına göre dik!ı:ate alınmalı ve çözülmelidir.. (7) Ekonomik Etklllllk Ölçütüne Dayalı Bır Deterlendirme Yöntemının KuJlanılması: Teknik bakımdan uygulanabilme olanağı bulunan çeşitli çözümlerin karşılaştınlması ve bunlar arasından seçim yapılması, tamamıyle ölçülebilir büyüklüklere dayanmnlm3j.ıdır. Kuruşla, gramla, santi metre ile ölçillemeyen yarar veya zararlar, çözümlerin karşılaşttrılm.asında ve seçiminde ölçüt olarak kullanılmamalıdır. Burada sözkonusu olan kuru bir «ölçülebilir büyük değer» değildir elbette. Aksine, sözkonusu olan, ekonomik etkililik ölçütünü tatmin eden bir «ölçülebilir büyüklüktür.» Bir işletmede ekonomik etkili:lik ölçütüne dayalı Qlarak de~erlendirilecek ölçülebilir büyüklüklere örnek olarak de~işken giderleri,gelir miktarını, para akışını ve ek yatırunların verimlilik oranını, verebiliriz.. (8) Çözüm ve Hesap Işlemlerinin Yapılmasında BUglsayara BatmıJıiık : Yöneylem Araştınnası yöntemiyle küçük çaptaki sorunların çözümünde bilgisayarlann mutlaka kullanılması gerekmez. Gereken işlemler, böyle durumlarda, elle de yapılabilir. Bununla beraber, incelenen konunun gereği olarak kullanılan matematik modelin çok kannaşık oldu~, elden geçirilmesi gerekli bilgilerin çok büyük bir hacme sahip bulund~ ve yapılacak işlem sayısının çok kabank oldu~ durumlarda bilgisayarlann kullanılması zorunludur. Ancak çapı veya büyüklüğü ne olursa olsun, YÖNEY-AR yaklaşımının kullanılması duıi.ımunda her sorun ve onun çözüm modeli, bilgisayara uygulanabilecek biçimde fonnille edilmiş olmalıdır. u H. DoIı'Usöz...b., s. 10.

10 i 34 AMME İDARESİ pergisi E. Türldye'de Yöneylem Araştınnası'nın durumu: 14 Türkiye'deYöneylem Araştınnası, Batı ülkelerinde olduan gibi, yine ilk olarak askeri kesimde ilgi ve dikkati çekerek başlamıştır. «HaI-ek!t Araştınnası»ıs adıyla yurdumuza giren bu u~raş dalı ile ilgili ilk resmi Yöney lem Arıiştırması Grubu, merhum Y. Müh. Alb. F. uıu~'un girişimleri sonucu Genelkurmay Başkanlı~ı İlmi İstişare ve Geliştinne Kurulu Başkanlı~na ba~ lı olarak Haziran-1956'da kurulmuştur. Bu grubun bütün görevlileri, ilk kurul duaunda, yedek subaylardari oluşmaktaydı. Daha sonralarıordu malı d~ vamh görevliler de bu konuyla ilgilendirilmişlerdir. Türkiye'nin Hava Sa vunması ve Seferberlik konuları, o aşamanın araştınna alanlanndan en önemlileriydi. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bu çalışmalar günümüze kadar sürmüştür ve halen Genelkunnay Yöneylem Araşnnnası v:e Sistem Analizi Şubesi bu konuda etkinlik göstennektedir. Sivil kesimde ise Yöneyl~m Araştınnası konusuyla -daha çok mühendisler ilgilenmiştir. Bu kişisel ilgilenişler, sonunda, örgütlerin korruyla ilgi. lenmesine dönüşmüş ve EyIÜı-I965 tarihinde Türkiye'nin ilk sivil YÖNEY AR grubu olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştınna Kurumu YÖNEY LEM ARAŞTıRMASİ ünitest, kurulmuştur yıllan arasında Orta Doğu Telmik üniversitesi'nde konuk olarak kalmış olan ve halen Gebze' deki TBTAK-Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştınna Enstitüsü'nün bir ünitesi olarak görevlerini sürdüren YöneylemAraştırması ünitesi'nin amacı, «gerek kamu kuruluşlannın ve gerek özel kuruluşlann yönetimine ilişkin uygulamalı araştırmalar yapmak, bu kuruluşlann kendi Yöneylem Araştınnası çalışmalarını yapabilecek biç,imde örgütlenmelerine yardımcı olmak ve mensup olduğu kurumun yönetjm sonınlan ile ilgili danışmanlık yapmak»tır. Bu arada üniversitelerimiz de YÖNEY AR konusuyla ilgilenmeye. başlamışlar ve bu konuda ilk dersler İstanbul Teknik üniversitesi Makina Fakültesi'nde verilmeye başlamıştır. tü. İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü kurslannda da bu konuya yer verilmiştir ders yılında Orta Doğu Teknik üniversitesi'nin Fen ve Edebiyat FakültesiMatematik Bölümü'nde, «Do~al Programlama» ve «Dinamik Programlama» adlı iki.. Bu başlık altında 'Verilen bilgiler geniş olarak aş~ıdaki kaynaklara dayanmaktadır: Prof. Dr. H. ~rusöz,.yöneticinln Yardımcısı Bilimsel.Bir Disiplin ve Meslek: Yöneylem Araş. tırması», Sevk ve ıdare Deqılııl, (55), Mart 1973; H. Do#rusöz, Türldye'de Yöneylem Araş tırması, (Bildiri, YÖNEY AR 1. Ulusal Kongresi, Şubat, 1975; BQ#aziçi V.); 1. tlhami Karayaıçın, IIıı1"ekAt Arattınnaaı Denı1erl, (İ.T.V. Yaı-'ını, No. 730, 1968). 15.HarekAt Araştırması» deyiminin.yöneylem Araştımiası. na dönüştürülmesiyle ilgili olarak Prof. DOArUSÖZ şu bilgiyi vermektedir: c... Türkiye'de bu alandaki ilk çalışınalar silahlı kuvvetlerde başladılı ve 'Operations Research' ün, askeri bir deyim olarak, tam çevirisi 'HarekAt Araştırması' olduııu için, faaliyetin adı ilkin 'Harekat Araştırması' olarak kon. muştu, Fakat sonraları 'hare"t' kelimesinin, Türkçe olmadı!!ı ve daha önemlisi. askeri bir deyim olarak kullanılması nedeniyle, konunun yanlış. olarak, yalnız as.keri harekata özgü bir konu olduj!ıı izlenimini verdilli gibi sakıncaları göriilmüştür. Bunun üzerine, TBTAK Yöne,ylem Araştırması ünitesi'nin girişimi ile, meslektaşlar arasında bir toplantı tertiplenmiş ve bu toplantıda meslellin adının _Yöneylem Araştırması»na çevrilmesi kabul edilmiştir.» (l'uriı:lye'c!e Y~ Arattılmaııı, s. 18)..

11 YÖNETİMDE KULLANILAN MATEMATİK TEKNİKLER 3S dersle başlayan öğretim, öğretim yılında Yüksek Lisans (MS) öğretimi düzeyine ulaşmıştır. Halen Orta Do~ Teknik Üniversitesi'nin iç bölümünde(matematik, Endüstri Mühendisliği, ve İşletmeciUk Bölümlerinde) do~rudan Yöneylem Araştırması adını taşıyan veya ona aw,rlık veren' Yüksek Lisans programlan yürütülmektedir. ODTÜ Şehireilik ve Bölge Planlama Bölümü de YÖNEY-AR konusuyla yakından ilgilenmektedir. Yöneylem Araştırması konusuyle Türkiye'de halen ilgilenen diğer yüksek öğretim kuruluşlan şunlardır:' Boğaziçi Üniversitesi'nin Matematik, İş İdaresi, ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri; tü. İşletme Fakültesi, Ha 'cettepc Üniversitesi İstatistik Bölümü, Ege Ü. İktisadi ve Ticari İlimler Fa kültesi; A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi; ve Türkiye ve Orta Do~ Amme İdaresi Enstitüsü. F. Yönetlmde KuIJanılan Matematik: TeknHder: Yöneylem Arqtırması Kapsamına Giren Matematik Teknikler ve DlIer Nicel Yöntemler: Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi Yöneylem Araştırması geniş anlam da bir matematik teknikler demetidir. Bu tekniklerden herbiri, kendi yapısına ve özelliklerine en uygun gelen sorun türlerine uygulanır. Bu teknikler, iki, ana yöntemle geliştirilip kullanıma sokulmuşlardır. Birincisinde, bazı matematik teknikler, hangi amaç için kul1anılacaw, önceden pek dtiştanülmeden geliştirilmişler ve, daha sonra, bu tekniklerin çözümüne yardımcı olabileceği sorunlar saptanınıştır. Örneğin, kuyruk kuramı için, ckendisine sorun arayan çözüm yöntemi», denınesi bundandır. İkincisi ise, ortada bir sorun vardır; bu sorun belli özelliklere ve koşullara sahiptir. Bu durumda, "bu belli özellik ve koşullara sahip olan sorunu çözmek için, ne gibi bir matematik teknik kullanılabilir?» sorusu sorulmuş ve sorun'un özelliklerine uygun düşen bir matematik teknik ya yeniden geliştirilmiş, ya da mevcut tekniklerden birisi değiştirilerek yeni bir matematik teknik oluşturulmuştur. ' Aşağıda, Yöneylem Araştırması kapsamına'giren belli-başlı matematik teknikler ve, birçok yönlerden YÖNEY-AR'ın dışında düşünülebilecek olan diğer bazı nicel yöntemler, sadece adları belirtilerek sıralanmıştır. Bu tek nikieri sıralarken, bunlardan herbirinin ne gibi sorunlara ve durumlara uygulanabileceğini de anahatlanyle' belirtmek oldukça yararlı olurdu. Elimizdeki çalışmanıp boyutlanm aşacaw,ndan, bu yol izlenınemiştir. Bu iş, başka'bir çalışmanın konusu olacaktır. YöneylemAraştırması genel başhw, altında toplanabilecek nicel tekniklerden en önemlileri aşaw.da verilmiştir (YÖNEY-AR kapsamına tam olarak girmemekle beraber yönetimde ku1lılnıiabilecek -17.., IS. ve 19. sıradakiler gibi- diğer bazı nicel yöntemler de bu listeye dahil edilmiştir):, (ı) Doğrusal Programlama. (2) Devingen Programlama (Dynamic Programming). (3) Envanter Modelleri (Inventory Models)

12 36 AMME İDARESİ DERGİSİ (4) Oyun Kuramı ve Yanşma Stratejileri (Game Theory and Competitive Strategies). (5) Olasılık Kuramı ve Modelleri (Probability Theory and Probabilistic Models). (6) Kuyruk Kuramı (Queuing Theory). (7) Markov Analizleri. (8) Benzetim (Simulation). (9) Serim Modelleri (Network Models). (10) Tamsayı Programlaması (Integer Programming). (Il) Dogmsal Olmayan Programlama.. (12) Başabaş Analizleri (Breakeven Analysis). (13) Program De~erlendirme ve Gözden Geçirme Tekni~ (PERT Program Evaluatıon and Review Technique). (14) Kritik Geçit Yöntemi (CPM - Critical Path Method). (15) Girdi-çıktı İncelemeleri.. (16) Ekonometrik Mo<leller. (17) Yapılabilirlik İnceleme Yöntemleri (Techniques of Feasibilitiy Analysis). (18) Maliyet-Fayda İnceleme Yöntemleri (Techniques of Cost-Benefit Analysis). (19) Kentsel Ekonomik Yapının İncelenmesi Yöntemleri (Techniques of Urban Economic Basc Analysis).. Bu teknikler arasında yaygın olarak kullanıma sokulmuş olanı, DOIrUsal ProınmJama tekniiidir. AşIljıdakl II. ve III. Bölümlerde bu teknik aynntılarıylı:: incelenmiştir. II. ~RUSAL PROGRAMLAMA 1. DoGRUSAL PROGRAMLAMA NEDİR? İşletme yönetiminde, yöneticinin karar vermesine yardımcı olan en ye. ni ve önemli bilimsel matematik yöntemlerden birisidir do~al programlama. Hem iktisatçılann hem de matematikçilerin katkısı olmuştur bu yön. tcmın geliştirilmesinde. Do~rusal Programlamanın kö~enin.i, W. Leontief' in 1920'lerde geliştirdi~ girdi-çıktı incelemeleri oluşturur. Bu tekni~ genel olarak bugünkü biçimi ise, matematikçi George B. Dantzig;in 1947'de ortaya.koydu~ SİMPLEX YÖNTEMİ'ne dayanır. ' Bir işletmenin en önemli sorunu, sahip olunan kıt kaynak1an, çeşitli aıııaçve kullanımlara en iyi biçimde özgülemektir (tahsis etmektir). İşletmede çalışan işçi ve uzmanlar, kullanılan makinalar, malzeme ve hammaddeler,. yer, zam~ ve para, işletmenin kaynaklannı oluşturur. İşletme yöneticisi bu kıt kaynaklan çeşltll klıijanlmjara öyle özgülemelidir ki (tahsis etmelidir ki), elde edilecek toplam kar miktan en çok olsun. Eldeki kaynaklarla üretilebilecek ürün çeşitleri ve bunların herbirinden üretilecek miktarlar öyle saptanmalıdır ki, bu ürün bileşiminde (çq1t ve mfktar ola

13 YÖNETiM:DE KULLANILAN MATEMATİl( TEKNİKLER 37 rak). her kaynak en yüksek yaran sa~lıyor olsun ve toplam maliyetimiz enazlanmış (minimize edilmiş) veya toplam kanmız enyükseklenmiş (maksimize edilmiş) bulunsun. İşte Do~sal Programlama. yöneticiye bu işi başarmasında ve gerekli kararlan vermesinde yardımcı olan bir yöntemdir. ~sal programlama ile sorun çözümünde,' csabit üretim katsayılan», «s.abit. fiyatlar» ve «birim başına sabit kar miktan» kullanılır. Bu demektir ki, üt'etim miktan ne olursa olsun, birim başına kar de~şmeyecektir veya sabit kalacaktır...sabit üretim katsayısı» şunu ifade eder: cr» malının yapımında..e.., ch». ve..m.. gibi 3 üretim faktörünün kullanıldıpu varsayalım. Burada : E = Eme~ (saat olarak). H = Hammaddeyi (kg. olarak), M = Makinayı (saat olarak). ifade etsinler. Bir birim cr.. malı üret~ mek için, 4 saatlik emek (E), 6 kg. hammadde (H), ve 3 makina saati (M) kullamlmış olsun. Bunu basitce şöyle de yazabiliriz :. IR 4E + 6H +3M ~ğer cr» ma1ımn üretiminde cüretim katsayısı.. sabitse, üretim miktan ne 'olursa olsun; «R» malı birimi başına kullanılan..e..,..h.. ve..m.. faktör miktarlan de~şmez veya sabittir. Bu şu demekti(:.birinci cr.. malı birimi için de 4 emek saati, 6 kg. hammadde ve 3 makine saati kullanılır; on bininci «R» malı için de, yine aynı faktör miktarları, demek 4E + 6H + 3M. kullanılır.. cdo~sal Progranılama» deyimindeki.. do~saı.. sözcü~ün anlamı şudur: Girdlyi oluşturan değişkenler ile çıktı arasındaki ilişki,,tam olarak do~ orantılıdır. Bunu çok basit bir örnekle açıklayalını: Bir boyıicının saatte 6 m2 lik duvar alanım boyadığım varsayalım. Eğer boyacının. çalıştı. ğı zaman miktan ile (demek, girdiyi oluşturan deipşken ile) boyadığı alan miktan (demek, çıktı) aras.ında tam bır dotrusal ilişki varsa, şöyle bir durumla karşılaşırız: Boyacı bir saat çalışınca 6 m2 duvar alanırn' boyar; çalışma saatini iki katına çıkardığımızda, boyanan alan miktan da iki katına çıkai'. Başka' bir deyişle, çalışma saati, örne~iıi % 10 artınlınca boyanan,alan miktan da tam olarak % 10 artar veya aynı biçimde çalışma saati % 10 azalınca boyanan alan miktan da tam olarak % 10 azalır. cdo~sal Programlama.. deyimindeki «programlama.. sözcliğünün anlamı da, kıt kaynaklarla ilgili bir soruna, belli matematik işlem yöntemle rini kullanarak en iyi çözümü bulmak,.demektir. Doğrusal programlama tekni~ belkemiipni do~sa1 bir fonksiyon olan «Amaç Fonksiyonu» oluşturur. Amaç fonksiyonunun ne oldutu.ilerde göriilecektir. Biz burada şimdi..do~sal fonksiyon» ve.. doğrusal olmayan fonksiyon»un ne demek olduğunu kısaca açıklayalım: csabit terimi.. olmayan ve, örneğin, Xi' X2, Xl'... Xıı gibi deipşkenleri bulunan bir do~sal fonksiyonun ana özelliip şudur: Eğer deipşken1e

14 3'8, AMME İDARESİ DERGİSI rin değerini, örneğin, iki ile çarparsak 'fonksiyonun değeri de iki katına çı kar. Benzer biçimde, eğer değişkenlerin değerini 3 ile çarparsak, fonks~yonun değeri de 3 katına çıkar. Ve bu böyle gider. Doğrusal fon.ksiyonumuz şu olsun: R = PıX ı + PıXı + P~ P l1 X ıı, Burada Xl' Xı, X3;... XL! de(tişken1erdir. Ve P ı, P 2 ' P 3,... P ıı de sabit bt Ilayılardır. Şimdi de(tişkenlerin herbirini 2 sayısı ile çarpalım: [11'..,(.. P 1 (2X ı ) + P 2 (2Xı) + P 3 (2Xı) Pıı (2X u ) = 2PıX ı + 2PıXı + 2P3X3 +..., + 2P ı i'xıı = 2 (PıXı + PıX2 + P3~ +..., + PliXli) == 2R Böylece, parantez içindeki değerler dizisi R'ye eşit olduğu ıçın, 2(P ı X ı + PıXı + P 3 X PliXıı) de 2R'ye eşit olur. Daha genel bir anlatımla, 'Xi yerine, örneğin, 5X i yi koyduğumuzda, fonksiyonun değeri de 5 katına çıkacaktır. İşte bu örneklerde olduğu gibi, değişkenler 2 ne 3 ile veya 5 gibi herhangi bir sayı ile çarpıldığıiıda fonksiyonun değeri de 2 katına, 3 katına, 5. katına,..., çıkarsa o fonksiyon doğrusal bir fonksiyondur. Doğrusal olmayan fonksiyonlarda ise durum şöyledir: Örne(tin, R = Py2 fonksiyonunu' ele. alalım. Burada, P sabit sayı, «y» ise de(tişkendir. Değişkeni (demek, y'yi) bir sayı ile, örneğin 2 ile, çarptığımızda (demek, cy» yerine,,2y» koyduğumuzda), fonksiyonun değeri 2 katı olmaz, daha fazla olur. Görelim: R = Py2 (şimdi değişken "y» yi 2 ile çarpalım); P(2yF = (P) (22) (y2) == 4Py2 = 4(Py2) = 4R Böylece, parantez içindeki değer, demek (Py2) = R olduğu için, 4 (Py2) = 4R olur. Ve fonksiyonun değeri 2 katına değil fakat 4 katına çıkmış olur. İşte bu türden fonksiyonlara da «doğrusalolmayan fonksiyon» diyoruz. 2. DOORUSALPROGRAMLAMA HANGİ ALANLARDA KULLANıLıR? Doğrusal Programlama yöntemi günümüzde özellikle tanm, sanayi ve ulaştırma alanlannda yoğıın olarak kullanılmaktadır. Doğrusal Programlama uygulamalannda temel.amaç, işletme karının enyükseklenmesi (maksimi zasyonu) veya maliyetlerin enazlanması (minimizasyonu) dır. Bu büyüklüklerin saptanmasında ve bunlarla ilgili' kararların oluşturulmasında bu yöntem yöneticiye büyük yararlar sağlar. Bu noktayı biraz açacak olursak, doğrusal programlamanın kullanıldığı alanlardan bazılannı şöylece sı ralayabiliriz : (ı) Ulaşım sorunlannın çözümü ve özellikle ulaşım. giderlerinlıı en azianmasında; (2) İşletme. kuruluş yerlerinin saptanmasında;

15 YÖNET1MDE KULLANILAN MATEMATİK TEKNİKLER 39 (3) Çeşitli yerlerdeki işletme birimlerinin birbirleriyle ilişkili olarak kapasitelerinin belirlenmesinde; (4) Ü retilen ürünlerin satılması için en uygun satış. yerlerinin saptan masında; (5) Belli asgari özelliklere sahip olması gereken ürünlerin üretimin-' de kuılanılacak de~işik fiyatlı hammadde bileşimlerininhesaplanmasında; (6) Beslenme sorunlanmn çözümünde ve özellikle yem üretiminde; (7) İşletmelerde, görevlilerin sayıca ve ustalık derecelerine göre planlanmasında; (8) İşletmedeki makinalann kapasitelerinin saptanmasında ve çeşitli kullanımlara özgülenmesinde ( tahsisinde) ; (9) Üretimde kullanılacak hammadde veya, yanmamullerin en ucuz satınalınabilece~i bölgelerin saptanmasında; (10 Tanm işletmelerinin örgütlenmesinde ve özellikle enuygun (opti mum) ekim-dikim bileşimlerinin saptanması ve zamanlamasında; (11) Ülke ve bölgeler düzeyinde tanın politikasının, üretim (eki.jn..di. kim) alanı miktarlanmn, üretim yöntemlerinin ve keşikleme (mü. navebe) düzenlerinin saptanmasında; (12) Kent, metropolitan ve bölge planlamasıyle ilgili çeşitli sorunlann çözümünde. 3. DOORUSAL PROGRAMLAMA TEKNİCİNİ KULLANARAK ÇÖZÜLEBİ. LECEK SORUNLARıN ANA ÖZELLİKLERİ:.Anc8.k belli özelliklere sahip bulunan sorunlar do~sal programlama yöntemiyle çözülebilir.bu yöntemle çözülebilmesi için, bir sorunda bulunması gerekli belli.başlı özellikler şunlardır: (ı) «Enyükseklemek» veya «Enazlamak» gibi bir amaç bulunmalıdır. Bu amaç ve mevcut olan sınırlayıcı koşullar (kısıtlar), do~saı matematik denkleii)ler veya eşitsizlikler biçiminde yazılabilmelidir. Bu söylediklerimizi somutlaştırmak için örnek olarak, el radyosu ve masa radyosu üreten bir işletmeyi ele alalım. Bu işletme, el radyolanmn herbirinden 150 TL 'Ve masa radyolanmn herbirinden de 200 TL Ur ediyor olsun. Bu işletmenin amaç fonksiyonunu şöyle yazabiliriz : Enyüksekleyiniz: KAR = 200M + 150E Burada: M = üretilecek masa radyosu sayısını, E üretilecek el radyosusayısını göstermektedir. (2) Çeşitli çözüm seçenekleri (alternatifleri) bulunmalıdır. Bu seçenek ' lerden birisi amacı gerçekleştirmelidir. Elimizdeki örnekle ilgili seçeneklerin bolluğunu şu sorular göstermektedir: Acaba karun~ enyükseklemek için üretim kapasitemizin ne kadannı ce» (el radyosu) üretimine ve ne kadarım «M» (masa radyosu) üretimine ayıralım? E'ye üretim kapasite

16 40 AMME İDARESİ DERGİSl mızın %40'ını, M'ye %60'ını mı? E'ye %30' M'ye %70 mi? E'ye %25, M'ye %75 mi? Yoksa başka bir bileşim mi? (3) Kaynaklar sınırlı olmalıdır. Örnek olarak aldı~mız işletmede makina saati miktarı veya usta emek saati miktarı kıt kaynaklardır. Bu nedenle makina veya usta emek saatinin ço~un «E» üretimine aynlması, «M» üretiminin azalmasım; veya bu kaynaklardan buyiik bir kısmının cm,. üretimine aynlması, «E" üretiminin azalması sonucunu d~. ( 4 ) Sorun'un de~şken1erl birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalıdjrlar. Örne~in, toplam kar miktarlarımızrn ne düzeyde olaca~, örne~mizdeki el ve masa radyolarının herbirinden ne miktarda üretti~ize b~lı bulunmaktadır. 4. J){)(TRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİ: Do~sa1 Programlama tekniğine uygun duşen özellikteki sorunları, üç ana yöntemle çözebiliriz. Do~sal Programlamanın bu yöntemleri şunlardır: (1) Geometrik Do~al Programlama Yöntemi (2) Cebirsel ~sal Programlama Yöntemi. (3) Simplex Do~s~.Programlama Yöntemi Geometrik d~al programlama yöntemini, de~ken sayısının Uç veya daha az oldu~ sorunların çözümünde kullanabiliriz. Bu yöntemin üç de~şken1e sınırlı olmasının nedeni, ka~t üzerine Uç boyuttan daha fazla sım çizme ol~ bulunmayışıdır. Cebirsel do~sal programlama yöntemini, ~ken sayısı ne olursa olsun her tür do~rusal programlama sorununun çözümünde kullanabili riz. Ancak bu yöntemin en buyiik sakıncası, deıtfşken sayısı arttıkça yapılacak işlem sayısımn, altından kalkılmayacak boyutlara Uıaşmasıdır. Bu nedenle, çdk emek ve zaman harcayıcı bir yöntemdir. 1947'de matematikçi George B. Dantzig tarafından geliştirilmiş bulunan Simplex do~sa1 programlama yöntemi ise, yine deıtfşken sayısı ne olursa olsun, her tür do~rusal programlama sorununun çözuinünde k:ı,ıllamlabilir. Bu yöntemin cebirsel yöntemden farkı ve UstünlU~, özellikle çok deltişken1i sorunlann çözümünde kolaylık sa~amasıdır. Yapılacak işlemler. kolay bir sıra ve yönteme ba~nmıştır. Cebirsel yöntem gibi, bu yöntem de cebir kullanır. Ancak, Simplex yönteminin kullandı~ cebir Matrix cebiridir. Simlex ~sal Programlama yönteminin belli-başlı özelliklerini şöylece sıralayabiliriz: (a) De~şken sayısımn, geometrik yöntemle çözillemeyecek kadar çok (demek ki, 3'ten fazla) old$ ve cebirsel yöntemle çözümün de, yapılacak işlem sayısı yönünden, ;ok guç oldu~ (örneğin, 10 ve daha fazla deıtfş. kenin bulundu~) durumlı:ı.rda simplex yönteminin kullanılması uygun : il

17 YÖNETİMDE KULLANILAN "1ATEMATİK TEKNİKLER 41 " olur. Az de~şkenli sorunlann çözümünde' de bu yöntem yine kolaylıklar sa!tlar. (b) Simlex yönteminde 'enuygun (optimum) çözüme yordamlama sf1. red (iterative process) ile vanlır. (c) Her yordamlama sonucunda. elde edilen çözüm, ejter eldeki bir enyiiksekleme (maksimizasyon) sorunu, ise, bir önceki çözümden daha fazla sım verir. Eğer eldeki bir enazlama (minimizasyon) sorunu ise, her yordamlarna sonucunda elde edilen çözüm, bir önceki çözüinden daha azım verir. (d) Bu yöntem, enuygun (optimum) çözüme ulaşıldı!tını, yordamlamalar sonucunda, kendiliğinden gösterir. Aşalttdaki bölümde, Geometrik Do~sal Proğramlama Yöntemi sa de bir biçimde anlatılmaya çalışılmıştır. Bunun için somut bir sorun ' ele alınmış ve bu sorun'un nasıl çözüldüğü aynntı1ı olarak açıklanmıştır. Böyle Ct!, soyut,lcuru ve havada kalan uzun açıklamalardan mümkün olduğunca kaçınıımıştır. Amaç, açık-seçik' ve öz olarak, geometrik do~ programlama yönteminin nasıl çalıştığını, bu yöntemle bir sorun'un nasıl ve hangi aşa malardan geçerek çözülebildiğini göstermektir. Anlamayı güçleştirecek her türlükapalılık veya aynntıdan mümkün Olduğunca kaçınılmıştır. Yöntemin ana ilkeleri ve işleyiş biçimi böylece kavrandıktan sonra, daha aynntılı ve ileri düzeydeki araştırmalann ve kitaplann İzlenmesi kolaylaşacak ve daha çetrefil sorunların ele alınıp çözülebilmesi, mümkün olacaktır.ayn, ca, geometrik yöntemin iyice anlaşılmış olması, daha karmaşık ve çok de ~işkenli sorunlann çözümünde kullanılan Simplex Do~al Programlama Yönteminin ve Cebirsel Doğrusal Programlama Yönteminin incelenmesini ve 'anlaşılmasını da kolaylaştıracaktır. Simplex Yöntemi ve Cebirsel YÖntem, başka bir yazının konusu olacaktır. III. GEOMETRIK YÖNTEMLE DOGRUSAL PROGRAMLAMA Uzun soyut açıklamalar yapmaktansa, somut bir örnekle, geometrik yöntemle doğrusal programlama işlemlerinin yapılış biçimlerini açıklamak dalıa yararlı placaktır. Aşağıda bu yapı1ınıştır. ı. GEOMETRİK YÖNTEMLE BİR SORUN'UN ÇÖZÜMÜ: A. Sorun'Un Tanıtımı: Radyo üreten bir işletmeyi ele alalım. Bu işletme iki tür radyo üretiminde uzmaııla$mışolsun. Birinci tür MASA RADYOSU, ikincj tür ise EL RADYOSU'dur. Masa 'radyolarının herbirinden 200 TL ve el ~yolarmın herbirinden ise 150 TL. kar sağlanmaktadır. Üretim sürecinde radyolar, iki işlikten (atelye'den) geçerek son durumlarını almaktadırlar. Bi$ci iş-

18 42 AMME İDARESİ DERGİSİ li~in (1şlik-l'in) günlük kapasitesi 120 saattir. İşlik-inin günlük kapasitesi, ise 96 saattir. Bir masa radyosu, 6 saat İşlik-l'de ve 3 saat de lşlik-l'de işlem görmek suretiyle üretilebilmektedir. Demek ki, bir adet masa radyosunu üretmek için,!şlik-l'in günlük kapasitesinin 6 saatini ve İşlik-2'nin de 3 saatini kullanmak gerekmektedir. Bir el rad)>jsu da, 3 saat İşlik-l'de ve 6 saat de İşlik-2'de işlem görerek üretilebilmektedir. Masa radyolannın herbirinden 200 TL ve el radyolannın herbirinden de 150 TL kar sa~anabildi~e göre, çözülecek sorun,şudur: Toplam kinmlzı enyükseklemek için, mevcut kapasitemizin ne kadannı masa radyosu üretimine ve ne kadannı da el radyosu üreti.mine özgülemeliyiz (tahsis etmeliyiz?) Başka' bir' deyişle. kanmızı enyiiksekleyecek ürün kanşımı (ma. sa ve el radyosu miktarlan) ne olmalıdır? Kaç adet masa radyosu ve kaç adet el radyosu üretelini ki, bunlann satışından sa~anacak kar miktan, kapasite sınırlanmız içinde elde edilebilecek, en yiiksek kar miktan olsun. «Kapasite sınırlanmız» diye adlandırdı~ız iki kısıtlayıcı koşul veya kısaca ckısıt» (constraint) şunlardır:. (a) İşlik-l'in zaman kapasitesi ( 120 saat /gün); ve (b) İşlik-2'nin zaman kapasitesi = 96 saat/gün). Üretilmesi gereken enuygun (optimum) mas'a radyosu miktannı '«Rı'" ile ve enuygun el radyosu miktannı da «Rz» ile gösterelim ve sorunumuz, la ilgili bütün bilgileri aşaipdaki çizelgede ozetleyelim: Radyo Vrettml Sonaıu.yla tısm BIIaII«Bır BIrbn Üriinün UretUebilmesi ıçın Gea:ekU. Zaman (Saat Olarak) ICı.U...,... Toplam ZamIm İ4If.kIer Masa Radyosu EI Radyosu (Saat Olarak) (Atelye) (Rı) (Ra) ~ ~ lşl~k-l 6 saat 3 saat 120 saat - lşllk-2 3 saat 6 saat 96 saat - Birim BaşıDa KAr 200 TL 150 TL Yukanda tanıttı~ımız sorunu şimdi birbirini izleyen' dört aşamada çözebi1iriz. B. BlrindAşama: Sorun'un Formüle EdILmeSi (~ Fonkalyonu'nun ve Kısıtlann Matematiksel Göstertml): Sorunumuzu önce matematik denklem ve eşitsizlikler biçiminde yazmamlz gerekir. Bunıt' yapabilmek için de, öncelikle,' amacımızı bir denklem olarak ortaya koymalıyız. Amacımızı gösteren bu denkleme «amaç fonksiyonu» diyoruz. Amaç fonksiyonu, üretim miktan ile ili rrıiktarı

19 YÖNETİMDE KULLAN1,-""N MATEMATİK TEKNİKLER 43. arasındaki ilişkiyi gösterir. SorunumuzIa ilgili amaç fonksiyonunu şöylece yazabiliriz: K Burada: 200R ı + 150R ı K = Toplam kar miktannı, Rı = Üretilmesi gereken «enuygun. (optimum) masa radyosu sayısını, Rı = Üretilmesi gereken enuygun el radyosu sayısını, 200 = Bir adet masa rasyosu satışından elde edil~cek kar miktannı (TL olarak), 150 = Bir adet el rasyosu satışından elde edilecek kar miktarırıı (TL: olarak), ı = Masa radyoları satışından el4e edilecek toplam kan, ı = El radyolan satışmdan elde edilecek toplam karı, gösterfr. Şimdi de «kısıtlarıo ımızı eşitsizlikler biçiminde yazalım. Masa radyosu (Rı) ve el radyosu (Rı). üretmek için kullanacalpmlz zaman miktan (saat sayısı), İşlik.l ve İşIik.2'nin günlük toplam kullanılabilir saat sayısını geçmemelidir. Daha açıkcası, Rı ve Rı'yi üretmek için İşlik-l'de kullanılacak saat sayısı, bu işli~in toplam günlük kapasitesi olan 120 saate ya eşit olmalıdır ya da daha az olmalıdır (Bu anlatımın matematiksel gösterimi şudur: 6R. + 3R ı :s; 120). Ve yine Rı ve Rı yi üretmek için İşlik-2 de kullanılacak saat sayısı, bu işli~n toplam günlük kapasitesi olan 96 saate ya eşlt olmalıdır ya da daha az olmalıdır (Bu anlatımın matematiksel gösterimi de şudur: 3R. + 6Rı :s; 96). Daha önce de belirtildi~ gibi, bir birim Rı (masa radyosu, üretmek için İşlik-l'in 6 saatini ve İşlik-2'nin de 3 saatini kullanmanıız zorunludur. Aynı biçimde, bir birim Rı (el radyosu) üret mek için İşlik-l'in 3 saatini ve tşlik-2'nin de 6 saatini kullanmamız gerekir. Bu durumlar, bizim kapasite kısıtlanmızı oluşturur. Şimdi matematik olarak kısıtlarımlzl yazalım: 6R. + 3Rı :s; 120 saat ~) İşlik-l ile ilgili kısıt. 3R ı + 6Rı :s; 96 saat ) İşlik-2 ile ilgili kısıt. Burada, Rı ve Rı' Sırasıyle masa ve el radyolanndan üretilecek mik. tarları simgelemektedirler. Yukandaki birinci eşitsizli~n (6R ı + 3Rı :s; 120'nin) anlamı şudur: Bir birim masa radyosunu üretmek için gflrekli zaman (6 saat) çarpı üretilecek masa radyosu miktarı (Rı), artı bir birim el radyosu üretmek için gerekli zaman (3 saat) çarpı üretilecek el radyosu miktarı (Rı), İşlik-l'in toplam günlük kapasitesi olan 120 saate ya eşit ya da daha az olmak zorundadır. Yukardaki ikinci eşitsizl~in anlamı da benzer biçimde açıklanabilir. 6R ı +' 3Rı ::; 120 anlatimındaki ( :s;) simgesinin anianiı şudur: Bu sim genin solundaki d~erler toplamı, «en fazla 120'ye eşlt veya 120'den JdlçDk. olmak zorundadır. Yeri gelınişken, daha sonra görece~, benzer bir simgenin (~) simgesinin) anlamını da bir örnekle açıklayalım. X + 2Y ;;:ı: 6 anlatımmdald( ~) simgesinin anlamı şudur: Bu simgenin solundaki de ~erler tophmı, «en az 6'ya etlt veya 6'dan büyük. olmak zorundadır.

20 44 AMME ldllesl DERGISI lşlik-l ve lşlik-2'deki kapasite kısıtlılıjb.mızı açıklayan bu iki eşitsizlik (demek,6rı + 3~ S 120 ve 3R. + 6Rı S 96), toplam üretiiii mikta: nnı kısıtlamaktadır ve dolayısıyla toplam kar miktanmızı da kısıtlamaktadır. Bu nedeııle, bu iki eşitsizlik, sorunumuzun «özel.kısıtlan- dır. Bir de bu "özel kısıtlar»a ek olarak, bütün do~sal programlama sorunlan için' var ve geçerli olan, «genel kısıtlar» mevcuttur. Buıılara, «üretimin veya kullıinıının sıfırdan küçük olmaması» ya da, «negatif olmama» kısıtlan denir. Örne~mizle ilgili olarak bunlarin anlamı şudur: Rı 'Ve ~ için saptanacak de~erler ya sıfıra eşit olmalı ya da sıfırdan büyük: bir sayı olma lı. Yalnızca iki olasılıkvar~ (1) Ya hiçradyo üretmeyiz, ya da (2) bii miktar radyo üretiriz. Ne masa radyosu (Rı) ve ne de el radyosu (~) 'üretilmez ise, Rı = O ve ~ ::::: O olur. Fakat bir miktar da olsa radyo üretimi yapar' isek, Rı ve Rı artı işaretli bir sayıya eşit olur: 3 masaradyosu,s el radyosu gibi. Ama hiç bir zaman, Rı ve Rı'den eksi miktarda üretmemiz sözkonusu olamaz. Genelolarak söylersek,. bir do~rusal programlama sorununun çözümündeki bütün unsurlann (de~keıılerin) de~erleri «ya en az sıfıra' eşlt olmak veya sıfırdan büyük: ojı:lıak» zorundadır. Sorunumuzla ilgili «negatif olmama»' kısıtiannı şöyle yazabiliriz:, Rı;;:: O' ~;;::O Şimdi sorunumuzun tamamını matematikselolarak yazalım: Enyük:sekleyiniz (Amaç Fonksiyonu): KAR = 200R ı + 1S0~ Özel Kısıtlar: Genel Kısıtlar: 6Rı + 3R;ı S 120 3Rı + 6~ S 96 Rı;;:: O Rı;;:: O C. İldııct AŞama: Kısıt Denklemlerlnln Geometrik Olarak G6SterImL ve «Çözüm Alanı»mn Saptanması: Sorunumuzu, geometrik do~rusal programlama yöntemiyle çözdü~müze göre, önce, «genel kısıtlan» ve üretim miktanmızı ve dolayısıvie klr miktanmızı kısıtlayan "özel kısıtian» bir koordinat sistemi üzerinde göstermemiz gerekmektedir. Genel kısıtlan' oluşturan Rı ;;:: O ve ~ ;;:: O. eşitsizlikleri gere~ olarak, Rı ve Rı'nin de~erleri, en az sıfıra eşit veya. sıfırdan büyük: olmalıdır. Bu duruma göre, koordinat sisteminin, Jruzey-d* bölümü bizim çalışma alanımızı oluşturmaktadır. Buiıun nedeni, bu bölümde, bütün (x) ve (y) de~erleri, veyaörne~imizde (Rı) Vf: (Rı) de~erleri, en az sıfıra' eşit (köken-orijin) veya sıfırdan büyük:, demek (-t) işaretli, olur. Rı ;;:: O ve Rı ;;::' O genel kısıtlannın belirledi~ alan Çizge-l'de ' gösterilmiştir. Çizge-1'de, (x) ekseninde Rı (masa radyosu) de~erleri, ve (y) ekseninde de Ri (el radyosu) de~erleri gösterilmektedir. ' Şimdi de..özel kısıtlan» çizge (grafik) üzerine geçirelim. Önce, 1ş. lik-rin zaman kapasitesini gösteren (6R ı + 3~ S 120) özel kısıtını ele alalım. Bu eşitsizli~ çizge üzerine geçirmek için, iki noktanm saptamıiası gerekinektedir. Bu iki noktayı birleştirdi~mizde, birinci~özei' kısıt çizge üzerinde bir d~ olarak,işaretlenmiş olur. Bu işlemleri şöyle yapabiliriz:,

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

ÜRETİM PLANLAMASINDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ve DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA

ÜRETİM PLANLAMASINDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ve DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 473 100. DOĞUM YILINDA ATATÜRK'E ARMAĞAN DİZİSİ: 14 ÜRETİM PLANLAMASINDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ve DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA Dr.

Detaylı

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek MADENCİLİK Eylül September 1984 Cilt Volume XXIII Sayı No 3 Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek Linear Programming and Two Simple Examples From Mining A.Oktay YALGIN(*) ÖET Bu yazıda

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Ali Mercan AYDIN Daire Başkanı Ankara 2009

Detaylı

alphanumeric Volume1 Issue1 2013 Peer Reviewed InternationalJournal htp:/www.alphanumericjournal.com/

alphanumeric Volume1 Issue1 2013 Peer Reviewed InternationalJournal htp:/www.alphanumericjournal.com/ ISSN :2148-2225 alphanumeric TheJournalof OperationsResearch,Statistics, EconometricsandManagementInformationSystems Volume1 Issue1 2013 Peer Reviewed InternationalJournal htp:/www.alphanumericjournal.com/

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI Hasan YILMAZ 0730201011

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

üyesidir. Yrd.Doç.Dr. Duygu Fırat, Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesidir.

üyesidir. Yrd.Doç.Dr. Duygu Fırat, Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2011 / 1 :77-101 TEMEL PAZARLAMA BİLEŞENLERİ AÇISINDAN MUHASEBE VERİLERİNİN KULLANILMASI: PAZARLAMA MUHASEBESİ Cemkut Badem * Duygu Fırat Özet:

Detaylı

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1996-27 FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI YATIRIM KARAR TEKNİKLERİ Prof. Dr. i. Doğan KARGÜL Kitabın her hakkı İstanbul Ticaret Odası'na ait olup, İstanbul

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI Bu kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Genel Koordinatörlüğü Hizmet İçi Eğitim Birimi Tarafından Düzenlenen

Detaylı

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2515 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1486 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALTINÖZ (Ünite 1, 6) Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı