2-Tam am ı krom -nikel paslanm az sacdan imal edilm iş olm alıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-Tam am ı krom -nikel paslanm az sacdan imal edilm iş olm alıdır."

Transkript

1 AKRİL KAYNATM A (POLİM ERİZASYON) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Cihaz m inim um 50x51x52 ( + 5 cm ) ( +,- % 10 ) ölçülerinde olm alıdır. ( En az 8 m uflalık) 2-Tam am ı krom -nikel paslanm az sacdan imal edilm iş olm alıdır. 3-Sıcaklık ayarlam a dijital term ostatı olm alıdır dakikalık zam an saati dijital olm alıdır. 5-En az 2400 watt krom -nikel paslanm az rezistans, En az 8 adet m ufla kaynatm a hazneli olm alıdır. 6-T ahliye m usluğu olm alıdır. 7-Cihaz 230 V 50 Hz. Şebeke cereyanı ile çalışm alıdır. 8-Cihazın UBB kaydı olm alıdırveya UBB m uaf olduğuna dair belsesi olm alıdır. 9-Cihazın otom atik su alm a özelliği olm alıdır. 10-Cihaz kaynatm a işlem i bitince sesli ve dijital yazılı uyarı sistem i olm alıdır. 11-Cihazın alt ayakları lastikten imal edilm iş olmalı ve kaym am alıdır. 12-Cihazın kendisi ile birlikte yüksekliği 85 cm yi( +,- % 10 ) geçm eyecek şekilde krom nikelden imal edilm iş paslanm az bir cihaz sehpası cihazla birlikte verilm elidir. 13-Cihazın nakliye ve m ontajı satıcı firma tarafından karşılanacaktır. C ihaz kurulu ve çalışır durum da teslim edilecektir.

2 ALCI KESME MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- M alzem e büyük boy alüm inyum ve pirinç m am ulden imal edilm iş olm alıdır. 2-C ihaz m odel ve alçı işlerinde sulu sistem le düzeltm e ve kesm e işleri yapabilecek yapıda olm alıdır. 3-C ihazın m otoru sessiz ve balanssız çalışm alıdır. 4- M alzem enin teknik verileri Boyut 370x345x370 m m, Volt 220 V, W att 400 W, D akika dönüş hızı 1400 D/dk, A ğırlık gr. 5-Cihazın açm a kapam a düğm esi ve devir ayarlam a düğm esi m evcut olm alıdır. 6- A m aca uygun kullanım a hazır olm alıdır. 7-Cihazın UBB kaydı olm alıdır.u bb kaydı yok ise m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. 8-Cihazın garanti süresi en az 2 yıl olm alıdır.

3 t\ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzm ir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel S ekreterliği Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı M erkezi Hazırlayan Birim: T eknik Servis AUİN AT KARIŞTIRMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu ve Kapsam: Enregre klin ikle rin d e a ljin a t karma işlem inde kullanılacaktır. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 1-Cihaz otom atik olm alıdır ve AC 220V/50-60HZ ile çalışmalıdır. 2- Cihaz program lanabilir (12 program) dan az olmamalıdır. 3- Cihaz m arteryallerin karıştırmasını hızlandırmalı ve standardize etm elidir. 4-Homejen,pürüzsüz ve hava kabarcıksız canrıaildır. 5- Dakikada en az 3400 devir/dak güçte olmalıdır. 6-Cilıaz masa üstü çalışmaya uygıın olm alıdır. 7- Kullanım ı ra h a t o lm a lı, kabın tem izliği kolay olm a lıd ır. 8-Cihazın yapısı fo n ksiyonel olm alı xd rive r sürücü m o to r özelliği o lm a lıd ır. 9-Cihaz kapağı kapanm adan çalışm am alı kapak e m n iyet sivviçi b u lu n m a lıd ır 10-H er cihazla b irlik te 5 (beş) adet yedek karıştırm a kabı ile 2 adet kaşık ve 2 adet su dozajlam a şişesi ve rilm e lid ir. GARANTİ ŞARTLARkCihaz en az 2 yıl g a ra n tili o lm a lıd ır.

4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KRUMU İzm ir İli Kamu H astaneler Birliği Kuzey Genel S ekreterkiği Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı M erkezi A M A LG A M A TO R ÇALKALAMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Birim: T eknik Servis Konu ve Kapsam: Entegre klin ikle rin d e am algam karıştırm ada kullanılacaktır. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 1-Cihaz 220 (iki yüz yirm i) V, 50-60(elli-altmış) Hz. ile çalışmalıdır. 2-Cihaz kapsül amalgamı karıştıracak sistemde dizayn ve imal edilmiş olm alıdır. 3-Cihaz mikroişlemci kontrollü olm alıdır. 4-Cihazın kontrol butonları ve karıştırma verilerini gösterir dijital ekranı olm alıdır. 5-Cihazda karıştırma zamanı ayarlanabilir olm alıdır ve ayarlanan süre sonunda otom atik olarak durm alıdır. 6-Kapsül çırpıcı, özel kapaklı bir bölmede yer almalı ve kapsül şeffaf olan kapağın ardından görülm elidir. 7-Titreşim sıklığı dakikada 4000 (dörtbin) devirden az olm amalıdır. 8-Cihaz em niyet açısından, kapağı tam olarak yerleştirilmeden çalışmayacak özellikte olm alıdır. 9-Cihaz sessiz ve sarsıntısız olarak çalışmalıdır. 10-Cihazın altında lastik pabuçlar olm alıdır. 11-Her cihazla birlikte 5(beş) adet yedek kapsül karıştırma aparatı verilecektir. GARANTİ ŞARTLARI:Cihaz en az 2 yıl g a ra n tili olm alıdır.

5 / g!:k BaKsnlığ Turioyv T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4.APEKS BULUCU 1.Apeks bulucu, endodontic eğe ucunun apekse uzaklığını, iki elektrot arasındaki öz direnç değişikliklerinin ölçüm ü ile hesaplam alı. 2.Dijital okum a sağlam alıdır. 3.Pil ile çalışm alıdır. 4.A peks bulucu birinci elektrodu dudak klipsi, İkincisi ise. kanalın içine yerleştirilen eğe ile tenıaskuran eğe klipsi olm alı. 5.A rka dişlerde ölçüm yapm ayı kolaylaştıracak probu bulunm alıdır. ö.a peks noktasını klinik tercihlere gore özelleştirebilecek sıfır noktası L ayarlam a seçeneği sunulm alıdır. 7.O tom atik kalibrasyon özelliği sayesinde, ıslak ve kuru kanallarda çalışm a imkanı sağlam alıdır. 8.Soydum Hipoklorit, alkol, anestezik,ed TA. kan gibi sıvıların ve buna ek olarak nekrotik dokuların varlığında, doğru okum a yapabilm elidir. 9.Cihaz, çoklu dişlerin hızlı testine yardım cı olmak için otom atik olarak sıfııianm alıdır. 10.Kom pakt ve küçük ebatta olm alıdır. 11.R enkli ekranı olm alıdır. 12.Ürün am balajı içerisine, ana cihaz, kablo, dudak kancası, eğe klipsi, prob bulunm alıdır saniye kullanılm am a durum unda, otom atik olarak kapanır.

6 BUHAR MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-M inim um 7 İt kazan kapasitesi olm alıdır. 2-4 kvv rczistant ile ısıtma işlemi yapılm alıdır. 3-Çalışma basıncı 4 atü olm alıdır. 4-İç kazan saç kalınlığı 5 mm den az olmamalıdır. 5-Dental amaçlı kullanım a uygun buhar tabancası olm alıdır. 6-Em niyet sistemi olm alıdır 7-Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yok ise m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. 8-Cihazın nakliye ve montajı satıcı firma tarafından karşılanacaktır. M ontajı yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir. 9-Cilıazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yok ise m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. 10-Cilıazın garanti süresi en az 2 y ıl olm alıdır.

7 DİGİTAL AĞIZ İÇİ DENTAL FOSFOR PLAK TARAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. A ğ ız içi görüntü alım ında fosfor plaklar kullanılm alıdır. 2. Cihaz bilgisayara Ethernet kartı üzerinden bağlanmalıdır. 3. Sistem günışığında kullanılm alıdır. 4. Sistem içinde fosfor plaklardaki görüntüyü alan ve yazılım a aktaran bir tarayıcı bulunm alıdır 5. Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olm alıdır. 6. Her bir cihaz ile birlikte çocuk ve yetişkin olmak üzere iki farklı boyda fosfor plak verilm elidir. 7. Fosfor plakların 2 (ik i) farklı boyutta olm alı ve aşağıda belirtilen dağılımda toplam 50 ar Adet verilecektir. 1-Size 1 boyutu (10) Adet 2-Size 2 boyutu (40) Adet 8. Fosfor plakların otomatik tarama, okuma ve silme süresi toplamda 12 sn den fazla olm am alıdır. 9. Tarayıcıda; taranan görüntünün önizlemesi, hata kodları, bağlantı parametreleri ve işlemlerin izlendiği kullanıcı için rehber arayüz ekran bulunm alıdır. 10. Fosfor plakların çözünülürlükleri en az 14 Ip/mnı olm alıdır. 11. Fosfor plakların pixel boyutu,en az 2 pixel boyutta olup»seçilebilir olm alıdır. Görüntü çözünüliirlüğü en az 14 bit olm alıdır. 12. Fosfor plaklara uygun, ağıza girmeden önce içine yerleştirileceği uç bölümü yapıştırılarak sıvı geçirmez bir şekilde kapatılabilir plastik hijyenik k ılıfla rı bulunmalıdır. Kılıflardan toplam her bir plak için adet verilecek olup, her ebat için kullanılacak hijyen kılıflarının adedinin belirlenmesi cihaz tesliminde idare tarafından yapılacaktır Fosfor plakların a k tif alanı % 100 olm alıdır. 14. Fosfor plaklar pozisyonlandırma apareyleri ile birlikte kullanılabilir olm alıdır. Fosfor plakların hijyenik bir şekilde içinde dağılmadan kullanıma hazır olarak durabileceği bir plak kutusu bulunm alıdır. 15. Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilm elidir. 16. Fosfor plak sensörlerin tarama işlemi tarayıcıya verildiği zaman ikinci bir işleme gerek kalmadan başlamalı tarayıcı tarafından yazılıma görüntü aktarım yapıldıktan sonra taramanın yapıldığı bölmede otomatik olarak el değmeden silinm elidir, bir sonraki çekime hazır hale gelm elidir. 17. Cihaz gerektiğinde 2 ayrı seınt polikliniklerine kurulum yapıldığında merkezimizdeki ana server cihazı ile bağlantı kurulumu için gerekli olan bağlantı ve programlar ve parçalar ücretsiz firm a tarafından karşılanacaktır. 18. Tarayıcı belirli bir süre çalışmadan açık kaldığında otomatik olarak kapanmalıdır. 19. Sistemde oto optiınizasyon özelliği olup tarama sonrasında parlaklık ve kontrast otomatik olarak ayarlanabilir olm alıdır. D ijital görüntüler gri tonların ideal tonların ideal dağılımı, artifakt temizleme, görüntü keskinleştirme gibi fonksiyonları otomatik optiınizasyon ile yapabilmektedir. Ayrıca program otomatik kontrast ayarı, filtreleme, negatif görüntü, odaklama, büyütme, ilg ili alanı kesme, görüntünün bir kısm ını ayırma ve üzerinde çalışma,görüntüyü kaydetme,görüntüyü ters çevirme ayna özelliği oluşturma, histogram ve kemik yoğunluğu belirleme, transfer etme ve görüntü alma,windows yazıcılardan baskı alma fonksiyonları mevcut olm alıdır. 20. Fosfor plakların hiyeııik olarak taşınmasını sağlayan ve pozisyonlandırma ve çekim anında,çekim esnasında hastanın dişine bastırıldığında fosfor plak sensör yüzeyinin bozulmasını engelleyen her ebat fosfor plak sensöre uygun özel karton plak koruyucuları olm alıdır. Her boyut için 100 er adet verilecektir. 21. Sistem AC ve DC ağız içi röntgen cihazları ile uyumlu olm alıdır. 22. Cihaz verileri USB ve Ethernet-R J45 üzerinden gönderebilmelidir. Dtoınatik olarak koınpanse /

8 24. Her bir cihaz ile birlikte birer adet en az Core2 Duo işlem cili, 4GB Ram,500Gb HDD, 19 LC D m onitörlü,orjinal windows xp lisansılı PC verilecektir. 25. Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. A. Y A Z IL IM : 1. Her cihazın aşağıdaki özelliklere sahip Windows işletim sistemleri ile uyumlu yazılım ı bulunmalıdır. Y azılım ile (Hastane B ilgi Yönetim Sistemi) entegrasyonu için gerekli dosyalar HBYS firmasına verilm ek üzere idarenin bilgi işlem servisine teslim edilecektir. 2. Entegrasyon; Hastane yazılım ı ile cihaz beraberinde verilen yazılım arasında olup entegrasyon sayesinde kullanıcılar çekilen görüntülere hastane otomasyonu üzerinden ulaşabilmeli, radyoloji teknisyeni çekini işlemi için tekrar hasta kaydına ihtiyaç duym amalıdır. 3. Tüm yazılım lar kurulum yapılacak hastane adına lisanslaııdırıiıcak olup belgelendirilecektir 4. Her cihaz beraberinde verilecek yazılım ile hastane otomasyon yazılım ı (H B Y S ) arasındaki görüntü arşivleıımesi ve sorgulama v.b ile ilg ili entegrasyonu yüklenici yapacaktır, ayrıca hastane otomasyonuna entegrasyonu sağlayarak kurumdaki bütün bilgisayarlardan röntgen görüntüleri izlenebilir olm alıdır. HBYS klin ik modülündeki ara yüzden hastanın röntgenine başka yazılım a gerek kalmadan çağırılabilm eli ve cihaz ile verilecek yazılım üzerinden hastayı bularak görüntüyü açmalıdır. 5. Her cihaz ile verilecek üretici firmaya ait orijinal lisanslı yazılım, radyoloji iletişim standartlarına sahip olması açısından; DICOM 3.0 veya üstü versiyonlara aşağıda belirtilen özelliklere haiz bir şekilde uyumlu olm alıdır. Bu husus belgelendirilm elidir. Hastane otomasyon başta olmak üzere diğer DICOM sistemlerle haberleşmek için D IC O M Verification Görüntüleri veya diğer objeleri (rapor vb) PACS a veya iş istasyonuna göndermek için DICOM Storage Cihazdan elde edilen görüntülerin DICOM Yazıcılara(Kuru Lazer Yazıcı) gönderilip film baskısı alınması için DICOM Print Görüntüleme cihazlarının hastanın detay bilgilerini ve belirlenmiş randevularını çekmesini sağlayan,tekrar ve yanlış bilgi girilm esini engelleyen D IC O M Basic VVorklist Management İş istasyonunun objelerin listesini bulmasını ve PACS dan çekmesini sağlayan DICOM Oııery / Rctrieve 6. Her cihaz beraberinde verilecek olan yazılım sayesinde en az aşağıda belirtilen işlemler kullanıcılar tarafından yapılabilm elidir. Manuel ve kademeli büyiitmc(zoom ing) Beraber ve ayrı olmak üzere 2 seçenekli kontrast ve parlaklık ayarı En az 5 ayrı gri skala kontrast tonlaması Görüntü renklendirme Görüntü kalibrasyonu Yoğunluk ölçümü Görüntü çevirme Görüntü üzerine not yazma ve işaret koyma N egatif görüntü elde etme Görüntü üzerinde mesafe ölçümü,açı ölçme Görüntü üzerinde im plant nıodellemesi yapabilme 6. Her cihaz beraberinde hastanemizde en az 100 kullanıcıya yüklenecek görüntüleme programı lisansı verilecektir. 7. Her cihazdan alman görüntülerin hastanemizde kurulu olan merkezi görüntüleme sisteminde görüntülenmesi ve saklanması ile ilg ili tüm entegrasj ilan firma h

9 YAZILIM DİGİTAL PANOROMİK RÖNTGEN CİHAZI Cihaz 220 volt, 50 Hz.şehir cereyanı ile çalışm alıdır ve şehir cereyanını en az % 10 kompanse edebilecek otom atik voltaj regülatörüne sahip olm alıdır. Cihaz; d ijita l panoromik sistem çekilen röntgenler cd ye aktarılabilm elidir. Cihaz,görüntünün bilgisayar ekranına alındığı, hiçbir film, kaset, banyo gerektirmeyen dijital panoromik olm alıdır. Panoramikte görüntüyü sağlayan hareketli (mobil)veya sabit CCD sensör olm alıdır Cihazın tüp voltajı K.V arasında olm alıdır. Tüp voltajı kademelerle otomatik ayarlanabilir özellikte olm alıdır. Panoromik çekim süresi 2.5 (±1) ila 16 (±2) sn çekim programına göre değişebilmelidir. Büyütme oranı 1,25-1,35 arasında olm alı Cihaz röntgen tüpünün korunması için ısı kontrol sistemine sahip olup otomatik soğutma yapabilir özellikte olm alıdır. Cihazın panaromik çekim süreleri 5-16 sn. arasında olm alı, 1 panaromik çekim sırasında hastanın aldığı e fe ktif doz 2-3 m ikro sv arasında olmalıdır.radyasyon güvenliği ve sağlığı açısından kısa çekim süresi ve e fe k tif doz veren cihazlar tercih sebebi olacaktır. Cihazda çekim sırasında hasta pozisyonlandırılması yapılırken kullanıcı ile hasta yüz yüze veya ayna yardım ı ile kolayca pozisyonlandırılabilm elidir. Hasta konumlanması için en az 2 adet lazer referans ışık kaynağı ve en az 2 noktadan (Çene dayanağı-isırma çubuğu -şakak dayanağı) destek noktaları olm alıdır. Lazer ışık kaynağı;orta sagital düzleme göre,frankfurt horizontal düzelenime göre referans verm elidir Hata ve yardım kodlarını, çekim varyasyonlarını ve seçeneklerini, çekim sürelerini gösterebilmeli ve kumanda edebilmelidir. Panel, hastanın konumlanması için gerekli, lazer rehber ışıkları kumanda etmeli ve gerekli olan çekim parametrelerini göstermelidir. Hastanın pozisyonlanması tamamen motorize ve mikroprosesör kontrollü ile sağlanmalıdır. Otomatik olarak servikal vertebra kompanzasyon sistemine sahip olm alıdır. Simfis bölgesindeki radyolusens blok ve görüntü bozukluğu elimine edilm elidir. Tüpün fazla kullanılıp aşırı ısındığı durumlarda makine otomatik olarak çekimim kasmeli tüp soğuyana kadar kumanda kabul etmemelidir. Eğer cihazın Tüp jeneratörü AC teknolojisi ile çalışıyor ise dijital gösterge otomatik olarak soğuma süresini geri sayım göstererek kullanıcıyı uyarmalıdır. Ve bu esnada soğutmaiçin fan sistemi devreye girm elidir veya cihazda herhangi bir soğutma sistemi olm alıdır. Hastanın başının konumlanması çene dayanağı ısırtma bloğu, şakak kıskaçları ile sabitlenmeli, ve lazer karakterli ışık rehberi bulunmalıdır. Cihazda değişik hasta yaşlarına göre değişik poz ve ışınlama sürelerini programlama imkanı olm alıdır. Cihaz ile panoramik, pedodoııtik,maxillarsinüs,tmj görüntüleri çekilebilir olm alıdır. Panelden tek bir komut ile çocuk ınoduna geçilmeli ve otomatik olarak en az % I6 (±4) Radyasyon dozunu düşüren proğrama geçilm elidir. Ve çocuk modunda fiz ik i olarak da çekim alanı otom atik olarak daralmalıdır. Tem porom andibııler eklem için a yrıntılı görüntü yapabilm elidir. Cihazla birlikte 2 adet kurşun önlük, 4 adet kurşun boyunluk (2 yetişkin 2 adet çocuk için) ve 4 adet dozimetre verilm elidir. Cihaz yeni, orijinal ambalajında ve hiç kullanılmamış olm alıdır. Tüm sistem çalışır halde idarenin göstereceği yere monte edilm eli ve çalışır halde eksiksiz olarak teslim edilm elidir. Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır Cihazın aşağıdaki özelliklere sahip yazılım ı bulunm alıdır. a. Hasta kaydı oluşturma b. Görüntüleri otom atik olarak hasta kaydına aktarma (jı

10 c. Manuel ve kademeli büyütme (zooming) d. Beraber ve ayrı olmak üzere 2 seçenekli kontrans ve parlaklık ayarı e. Görüntü renklendirme f. Görüntü kalibrasyonu g. Yoğunluk ölçümü h. Görüntü çevirme i. Görüntü üzerine not yazma ve işaret koyma j. N egatif görüntü elde etme k. Boy ölçümü I. İmplant planlama metodu m. Ağız içi kamera görüntülerinin aktarılabilmesi ve entegrasyonu özelliği bulunmalıdır, n. Y azılım ile entegre çoklu kıılanıcılı (en az 100 adet bilgisayarda görüntülemeye olanak verm eli) Türkçe hasta takip programı bulunmalıdır. Cihaz beraberinde verilecek yazılım ile hastane otomasyon yazılım ı arasında görüntü arşivlemesi ve sorgulama vb. ile ilg ili entegrasyonu yükleyici yapacaktır. Seher BİLİCİ Ayniye tsayitt!)

11 PİS TEKNİSYENİ LABORATUAR MASASI (CİFTLİVTEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Masaların gövde kısım ları en az 1.20 mm DKP saç, kabin kısım ları en az 0.90 mm DKP saç, çekmece içleri en az 0.80 mm DKP saçtan mamul olm alıdır. En az 4 çekmece bulunm alıdır. 2. DKP çelik saç kısım larının üzeri demir fosfat kaplanıp elektrostatik boyalı olm alıdır ve 200 derecede fırınlanm ış olm alıdır. 3. Masanın üst tablası en az 22 mm antibakteriyel, çizilmez, ısıya ve darbeye dayanıklı compact laminat olm alı, yan tarafları en az 3 mm PVC kaplı olm alıdır. 4. Her masada iki adet hava spreyi bulunmalıdır. 5. Hava taşıyıcılarında silikon pııöınatik hortum olm alıdır. 6. Masalar toprak hatlı olup, en az 3x1.5 TTR kablo ile tesisatı çekilm elidir. Tesisat doğalgaz kullanım ına uygun olm alıdır. 7. Gaz taşıyıcılarında bakır boru kullanılacak ve çıkışı rekor ağızlı olacaktır. 8. Masa üzerindeki gaz muslukları vaııalı olm alıdır. 9. Masanın aydınlatması için en az 2x36 vvattlık petekli flörösan armatür lamba olm alıdır. 10. Dizden kumandalı ınikrom otorıı bağlamak için masa altında saçlar ve en az iki adet priz olm alıdır. 11. Masa üzerinde bir adet priz çıkışı bulunmalı çalışma yerlerinde iki adet ve iki çalışan ortasında dört adet çekmece bulunmalıdır. 12. Masalar 220 volt 50 Hz şebeke cereyanıyla çalışmalıdır. 13. Masa ebatları en az 175x60x85 cırı olup ç ift kişilik olm alıdır 14. Malzemenin U B B kaydı olm alıdır.u bb kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır.

12 I ENDODONTİK MİKROMOTOR VE ANGULDURVASI KABLOLU ELEKTRİKLİ(APEX UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Cihaz ünitden bağımsız çalışabilen ve şarj edilebilir tipte olm alıdır. İstenildiğinde elektrikle de çalışılabilm elidir. 2-O n/o ff svici cihazın üzerinde olm alıdır. 3-Cihaz oldukça h a fif olup, hekim i yormayan ergonomik yapıda olm alıdır. 4-Cilıazın tiiın ayar ve kontrolleri kontrol istasyonu üzerinden rahatlıkla yapılm alıdır. Bu istasyon üzerinde açma/kapama, hız ve tork ayarı, program seçim, dişli seçim, yön seçme, hafıza ve otomatik reverse (ters yön) butonları bulunm alıdır 4-Cihaz, üzerinde hız, tork, dönme yönü, pil değeri, sesli ikaz ve program göstergelerinin yer aldığı rahatça görülebilen geniş bir ekrana sahip olm alıdır. 5-Gerektiğinde cihaz kontrol istasyonuna bağlı opsiyoııel ayak pedalı ile de çalışabilm elidir. 6-Anguldurva kafası üzerinde Apex bulucuya takılabilecek kablo olm alıdır.bu kablo istendiğinde çıkarılıp Apex bulucudan bağımsız çalışabilmelidir. 7-Anguldurva kafa değiştirme işlemi kolayca yapılabilm elidir. 8-Hassas tork kontrol sistemi, tek tuşa basmak suretiyle açılıp kapanabilınelidir. A çık olduğunu gösteren LED panel göstergesi olm alıdır. 9-Dakikadaki dönme hızı (kullanılan anguldurvaya bağlı olarak) en az 100, en fazla yaklaşık olm alıdır. 10-Cilıaz ile birlikte verilen anguldurva kafası minyatür ve push button tip olup, 16:1 oranında hız düşürücü özelliğinde olm alıdır İhtiyaç olması durumunda farklı eğelerin çalışma sistemlerine uygun 1:1,4:1,10:1,20:1 ölçülerde aynı marka anguldurva kafası temin edilebilm elidir.bu husus belgelendirilm elidir. 12-Cilıaz ile birlikte verilen minyatür anguldurva kafası ana gövdeye, en az altı farklı açıda takılarak kullanıcıya rahat çalışına pozisyonu sağlamalıdır. 13-Cihaz üzerinden tork hız ayarı yapılabilm elidir. Seçilen program ekran üzerinden rahatlıkla görülebilm elidir. 5 adet proglamlama seçeneği (hafıza seçeneği) olm alıdır. 14-Şarj edildikten sonra ortalama hiç kesintisiz en az 1 saat çalışmaya müsait olm alıdır. 15-Şarj zayıfladığında gösterge panelinde uyarı işareti olm alıdır. 16-Tek tuş ile yön dcğiştirilebilm elidir. 16-Tercih edilecek cihazın istendiğinde anguldurva kafası değiştirilerek, aynı marka olmak şartıyla profilaksi ve parlatma işlemleri yapılabilm elidir. 17-UBB kaydı oma1' 18-Cihazın garanti

13 V FO TO PLA K BASM A CİHAZI TEKNİK ŞARTNAM ESİ 1. Cihazın açm a kapam a anahtarı olm alıdır. 2. Cihaz üzerinde polim erizasyon (işlem ) süresinin ayarlanabildiği ve bu işlem süresinin başlam asını ve durdurm asını sağlayan zam an ayarlayıcı ekran olm alıdır. 3. Cihaz ilk alındığında ve açıldığında ekran üzerinde belirli (3 dk)önccden ayarlanm ış işlem süresi görünm elidir. Aynı anda en az iki adet ölçü kaşığı alacak kapasitede olmalı ve cihazın kapağı açılınca ışık o tom atik olarak sönm elidir. 4. Polim erizasyon süresi 0,1 dk(6 sn)dan,99 dakikaya kadar olm alı ve bu süre ekran üzerindeki artı- eksi veya aynı anlam a gelen butonlara göre kom pozit ve resin tabanlı m alzem enin polim erizasyona göre istenilen süreye ayarlayabilm elidir. 5. Ekran üzerinde bu işlem zam anını başlatacak ve durduracak start/stop düğm eleri olm alıdır. 6. Cihaz çalıştırılırken herhangi sebepten işlem çevrimi durdurulm ak zorunda kalınırsa sadece çekm ece çekildikten sonra ışık, güvenlik sebebiyle otom atikm an kapanm alıdır. 7. İşlem zamanı tam am landığında polim erizasyon tam am lanarak cihazın çekm ecesi açılabilir ve m alzem e alınabilm elidir. 8. En son ayarlanm ış polim erizasyon zamanı cihazın hafızasında kalm alı ve cihazı tekrar çalıştırırken bu zam an ekranda görünm elidir. Bu şekilde bir önceki polim erizasyonun aynısı yapılacaksa tekrardan zam an ayarlam aya gerek kalm adan sadece start düğm elerine basarak polim erizasyonu g erçekleştirm ek m üm kün olm alıdır. 9. Yüksek güç çıkışlı fluoresans ışık verm eli ve ışık kaynağının öm rü en az 5000 saat olm alıdır 10.Cihazın UBB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır.

14 KRON SÖKÜCÜ (HAVALI OTOMATİK ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Havalı kron sökücü diş üniti üzerinde hava çıkışına takılarak aerotör hava basıncı ile çalışm alıdır ile 4 atü hava basıncı ile çalışabilmelidir. 3. K ullanım ı kolay ve ergoııam ik o lm a lı,kullanım ında asistan gercktirınem elidir. 4. Uç takma kısma k ilit sürgü sistemi olm alı ve çalışma esnasında uçlar gevşeme yapm alıdır. 5. Uç takma ve çıkarma işlemi pratik olm alı, uç kısmı 360 derece dönebilm elidir. 6. Ağızdan çıkarmadan otomatik olarak kurulabilm eli ve dakikada vuruş yapılabilm elidir. 7. Havalı kron sökücü yüksek ve düşük darbeli çalışabilmeli ve darbe şiddeti ve sayısı ayarlanabilm elidir.. 8. Sertlik ayar vidası istenen konuma getirildiğinde değiştirene kadar aynı sertlik vuruş yapabilm elidir. 9. Vuruşlar seri şekilde değil mandala her basışta tek darbe şeklinde uygulanır olm alıdır. 10.Mandal sayesinde her türlü kolay tutuş imkanı olm alıdır. 11.Takımda 3 değişik tipte uç olm alıdır 2 (ik i) takım uç kron sökücü ile beraber verilm elidir. 12 Cihazın UBB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. A letler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olm alıdır. Seher BİLİi A y n iy a ts a ^? '

15 / KAVİTRON CİHAZI (ÜNİTE MONTE) 1. Cihaz 24 V AC, 50 Hz de çalışmalıdır. 2. Cihaz ünite monte tip olm alıdır. 3. Cihazın çalışma frekansı kullanım esnasında khz aralığında olm alıdır. 4. Cihaz ultrasonik sistemle, düşük ısınma ve yüksek verimde çalışmalı ve çok fonksiyonlu olm alıdır. 5. Piezoelektrik traıısdusır uçları olm alıdır. 6. Cihaz, genel detertraj kullanım ı için uygun olmalı Cihazın maksimum çıkış gücü genel modda en fazla 8 W olm alıdır. 7. Cihaz şebeke suyu ile çalışabilme imkanına sahip olm alıdır. 8. Özel bir devre ile uygulanan yükü takip ederek, yükün artması durumunda derhal sistemi dengeleyerek hangi güç ve modda olursa olsun sabit güç kullanım ı sağlamalıdır. 9. Başlığın tutulması ve kavranması kolay ve h a fif olm alıdır. Başlık (el tutamağı) en fazla 60 gr. olm alıdır. 10.Başlık (kablo hariç), kavitron ucu ve kavitroıı uç tutucusu otoklavda 135 dereceye kadar steril edilebilm elidir. I l.ü n it devresinin ağırlığı maksimum 150 gr. Olm alıdır. 12.Cihaz ile birlikte 3 adet uç (G 1 ve G6 tip ), uç değiştirme anahtarı, uç tutucusu, uç koruyucu kapağı ücretsiz olarak verilm elidir. 13. Cihazın U BB kaydı olnıalıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. Seher BİLİCİ

16 LABORATUVAR MİKROMOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. M ikrom otor m ikro işlemci kontrollü olm alı ve dizden kumanda edilm elidir. 2. M ikrom otor hangi piyasemeıı başlığın takıldığını otomatik olarak tespit etmeli ve ona göre optimum m ikrom otor performansını ayarlamalıdır. 3. M ikrom otorda ısınma olmamalı ve soğutma fanına ihtiyaç duyulm am alıdır. 4. Cihaz üzerinde m ikrom otor hız sabitleme butonu olmalı ve devir hızını gösteren dijital gösterge olm alıdır. 5. M ikrom otor EMC (elektro manyetik uyum luluk) ve EN gibi Avrupa güvenlik yönergelerine uygun olm alı, diğer elektro manyetik cihazların çalışmasından etkilenm cm elidir. 6. Cihazın açma kapama düğmesi yanlışlıkla açıp kapatmaya sebep olmayacak şekilde yerleştirilm elidir. 7. İstendiğinde cihazın hava türbinli laboratuvar başlıkları ile de çalışabilmesi için türbin başlık adaptörü seçeneği olm alıdır. 8. Piyascmen dönme hızı devir/dakika olm alıdır. 9. M ikrom otor yüksek performanslı ve kömürsüz olm alıdır. 10. Cihaz en az saat sürede sürekli çalışabilecek kapasitede olm alıdır. 11. Cihaz ergonomik olarak tasarlanmış ve kolay anlaşılır ön paneli olm alıdır. 12. M ikrom otor çok sessiz çalışmalı ve düşük vibrasyonlu olm alıdır. 13. Cihaz içerisinde m ikrom otor bilyelerini toz ve artıklardan koruyan ve uzun ömürlü olmasını garanti eden özel toz koruma mekanizması olm alıdır. 14. Motorun ses ya lıtım ı sağlanmış olm alıdır. 15. Cihaz otom atik teşhis sistemi ile durum ve hata tespiti yapabilm elidir. 16. İstendiğinde cihaza laboratuar aeratör başlığı da bağlanabilm elidir 17. Yapılan işlem cihaz tarafından sesle teyit edilm elidir. 18. Cihaz ön paneli üzerinde açma-kapama düğmesi olm alıdır. 19. Cihaz üzerinde ayrıca hız kontrol düğmesi olm alıdır. 20. Cihaz ana gövdesinin ağırlığı 3 kg. ve piyasemenin ağırlığı da 250 gr. dan fazla olm amalıdır. 21. Piyasemen torku en az 8 N.cm ve gücü en az 250W olm alıdır. 22. Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. Cihaz teknisyen çalışına masasına monte edilerek çalışır vaziyette teslim edilm elidir. Seher BİLİCİ Ayniyat Ş a y a n ı

17 OTOMATİK MUM ERİTME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Cihaz en az 200-volt en fazla 240volt /50-60 Hz ile çalışm alıdır. 2- Tamamı K roın-n ikel Paslanmaz Sacdan İmal Edilm iş O lm alıdır. 3- En az 3000 Watt krom-nikel paslanmaz rezistans kullanılm alıdır. 4- Cihazın su girişi ve çıkışı otomatik olm alıdır. 5- Kendi suyunu devir-daim etme özelliği olm alıdır. 6- Özel hazırlanmış fıskiye li son temizleme bölümü mevcut olm alıdır. 7- Cihazın su kapasitesi takriben en az 20 litre olm alıdır. 8- Cihaz bir yıkamada en az 12 m ufla yıkayabilınelidir. 9- Cihazda mum toplama işlemi otomatik olarak yapılm alı ve atıklar bir haznede toplanm alıdır. 10- Cihaz en yüksek su seviyesine ulaşıldığında,su verme işlemi otomatik olarak kesilm elidir. 11- Cihaz, en düşük su seviyesine ulaşıldığında,rezistans otom atik olarak kapanmalıdır. 12- Özel elektronik kapak emniyeti olm alıdır, (üst kapaklar açıkken sistem çalışm am alıdır) 13- Kolay kullanım a olanak sağlayan ve ergoııom ik bir görünüşe sahip olm alıdır 14- Hareketli ve kilitle n e b ilir tekerlekli olm alıdır Y ıl teknik garantili ve 10 y ıl yedek parça temini garantili olm alıdır. 16- Cihaz üzerinde zaman saati ve sıcaklığı ayarlayan termostatı olm alıdır. 17- B ir adet Türkçe kullanma kılavuzu cihazla birlikte verilm elidir. 18- Cihazla birlikte 2 şeradet mum ayrıştırıcı solüsyon ve kireç solüsyonu verilm elidir. 19- Cihazın U BB kaydı olınalıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. Pamzi ÇÖPüi- Tekniker Ay Car DlfffcAîi SeherB

18 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzm ir İli Kamu H astaneler Birliği Kuzey Genel S ekreterliği Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı M e rkezi BUHARLI STERİLİZATÖR (OTOKLAV) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Birim: T e knik Servis Konu ve Kapsam: Çiğli adsm diş p o liklin iğinde siterilizasyon şilem inde kullanılacaktır. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 1. Cihaz, hassas veya dayanıklı paket içerisindeki tekstil malzemeleri, cerrahi ve pansuman aletleri, kauçuk ve cam malzemeleri ve cam içindeki sıvıları, basınçlı % 97 doymuş buhar ile sterilize etm elidir. Tam bir sterilizasyon yapmak için, Buhar Jeneratöründe üretilen Doymuş Buhar, ceket üzerinden direkt olarak hücreye yandan verilm elidir. 2. Cihazın sterilizasyon odası en az 6 mm kalınlıkta AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmelidir. 3. Cihazın Sterilizasyon odasının sürekli sıcak kalabilmesi için ceket sistemine sahip olmalıdır. Ceket kısmı en az 3 mm kalınlıkta AISI 316 L paslanmaz çelikten imal edilm elidir. 4. Cihazın kazanı üzerinde validasyon yapabilmek için test bağlantı yuvaları bulunm alıdır 5. Cihaz MANUEL TEK KAYAR Kapılı olmalıdır. 6. İyi bir sterilizasyon ve sızdırmazlık için cihaza uygun pnömatik valfler kullanılmalıdır. 7. Cihazın kazan hacmi en az 160 LT olmalıdır. 8. Buhar jeneratörü en az 30 KW olmalıdır. Buhar jeneratörü otom atik olarak çalışacak ve buhar jeneratörüne entegre ayrı bir tüp üzerine monteli üç elektrotlu seviye kontrolü ile emniyetli bir çalışma tem in edecektir. 9. Cihazın kapasitesine uygun sıvı halkalı, su bilezikli vakum pompası kullanılmalıdır.bu pompayla yüksek vakum gücü elde edilmelidir. 10. Cihazın sızdırmazlığı ısıya dayanıklı silikon conta ile sağlanmalıdır. Cihazın buhar sızdırmaz kapak contası, hiçbir parçayı sökmeden kolayca sökülüp takılabilm elidir. 11. Cihazın kolayca hareket ettirilebilmesini sağlayan tekeriekli sistem ve dengesini ayarlayabilmek için kullanılan ayarlanabilen ayaklar olm alıdır. 12. Cihaz, suyunu içilebilir şebeke suyundan karşılamalıdır.

19 13. Cihazda mutlaka olması gereken programlar; a) 121,134, SIVI sterilizasyon programlan olmalıdır. b) FLAŞH, BOWIE-DICK test programları ve yazılabilir 15 adet serbest programı olmalıdır. c) Kaçak (leak ) test programı olmalıdır. 14. Cihazda PLC'Ii otom atik,kontrol sistemi bulunmalıdır. 15. M odüler PLC ve Dokunmatik display kullanılmalıdır. 16. Çalışması, sterilizasyon safhalarını izlenmesi ve belleğine kayıt edilmesi bir PLC (Mikro bilgisayar) ile kontrol edilen gelişmiş ve tam otom atik bir cihaz olmalıdır. PLC ekranda bütün basınç ölçülerini elektronik basınç transdüseri yolu ile hassas olarak yapılabilmeli presostat veya basınç anahtarı kullanılmamalıdır. Cihazda istenildiğinde bir bilgisayara veya bilgisayar ağına bağlana bilme özelliğine sahip çıkışı olmalıdır. 17. PLC sistemi, güvenlik elemanlarını sürekli olarak kontrol edecek bir sisteme sahip olmalı ve herhangi bir arıza veya normal çalışma gereksinimlerinde meydana gelebilecek herhangi bir uygunsuzluk durumunda kullanıcıyı ses ve ışıkla ikaz edecek ve arızayı tespit ederek ne yapılması gerektiğini ekranda kullanıcıya belirtilecektir. 18. Sterilizasyon odasının ısısı ayarlanan değerden 1.1 C düştüğü taktirde sterilizasyon süresi otom atik olarak yeniden başlamalı ve durum cihaz tarafından ses ve ışıkla ikaz edilmeli ve kaydedilmelidir. 19. Cihazın Sterilizasyon odasına giren buharın hücre içerisinde bulunan steril edilen malzemelere eşit olarak dağılmasını sağlamak için hücrenin yan yüzeyinde buhar türbilasyon paneli bulunm alıdır. 20. Buhar jeneratöründeki kaynayan suyun, oluşturduğu dalgalanmalardan su seviye proplarının etkilenmemesi için; proplar, jeneratörden ayrı bir tüpte bulunmalıdır.bu tüp AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olm alıdır. 21. M odüler PLC sistemi olması gereken özellikler a) 10 Kb hafızası olm alıdır, (OPSİYONEL) b) 16 giriş-24 VDC PNP-NON ayarlanabilir. Soketli bağlantı olm alıdır, c) 16 çıkış Dijital Transistor 24 VDC PNP Soketli bağlantı olm alıdır, d) 2 adet Analog giriş çözünürlük 12 bit olmalıdır, e) 1 adet Analog çıkış çözünürlük 12 bit olmalıdır, f) 24 VDC besleme soketli bağlantısı olmalıdır, Gerilim değişimlerinden etkilenmemesi için özel power suply devresi olmalıdır, g) kalıcı hafızaya sahip olacaktır. h) Çift Portlu her ikisi de RS232 olacaktır. 22.Dokunmatik Ekranda olması gereken özellikler a) 7" dokunm atik ekran TFT b) 256 sayfa, RS232 ve RS422 Port, c) Simülasyon özelliği, d) Yapılan işlem kademelerini görebilme, e) 15 adet Program seçimi imkanı, f) 15 adet özel program girebilme özellikleri olmalıdır, g) Daha önceden yapılmış steril işlemlerine ulaşma ve aşama aşama değerleri görebilme imkanı olmalı. Özel geliştirilmiş Sterilizasyon programı ile sistem çalışmalı. Otomatik kontrol sistemi CE standardına sahip parçalardan oluşmalıdır. 23. Cihaz, tüm sterilizasyon işlemlerini PLC kontrolü ile gerçekleştirmelidir.cihazın PLC kontrol sistemi, olası arızalarda kolayca müdahale edilebilir bir yapıda olup, kısa bir zamanda elektronik devre kartı değiştirilerek, çalışır vaziyete getirilebilm e özelliği olmalıdır.

20 Güncelleme gerektiğinde, bir laptop bilgisayar aracılığı ile yeni programlar ücretsiz olarak güncellenebilm ektedir. 24. Cihazın kontrol sistemi, tüm sterilizasyon işlemlerini ve bu işlemlerin tüm safhalarını kontrol ve kumanda etm elidir. 25. Cihazın sterilizasyon işlemi bittiğinde ekrandaki yazıyla ve cihazda bulunan sesli sinyallerle kullanıcıyı uyarmalıdır. 26. Cihazın çalışması esnasında programın hangi safhasında (ısı,süre,sıcaklık) olduğu, en az 7" ebadında dokunm atik ekrandan takip edilebilmeli, tüm ayarlar dokunmatik olarak yapılabilm elidir. 27. Cihaz sterilizasyonla ilgili zaman, süre, sıcaklık gibi verileri cihaz üzerine entegre bulunan yazıcıdan çıktı olarak verebilm elidir, istendiğinde aylık raporlar alınabilm elidir. 28. Cihaz RS232 bağlantısıyla, bilgisayara bağlanabilmelidir. Ayrıca harici bir faks modem aracılığıyla internet üzerinden cihazla bağlantı kurulabilmen, program ekleme, program düzeltme, arıza hakkında bilgi toplama gibi işlemler internet üzerinden gerçekleştirmelidir. 29. Cihazın güç devresi V arasında çalışmalı ve +/- %10'luk voltaj değişikliğinden etkilenm em elidir. Power suply ünitesi kullanılmalıdır. Cihaz Kısa Devre korumalı olup kullanıcıları akım kaçağından korumalıdır. 30. Cihazın Emniyet sisteminde olması gereken özellikler: a) Su bittiğinde kullanıcıyı ikaz eden, gerektiğinde gücü kesen sistem b) Kapı açıkken ikaz eden ve kapı kapanana kadar programı başlatmayan; ayrıca kapı üzerine herhangi bir nesne sıkıştığında kapıyı geri açan sistem. c) Buhar yokken ikaz eden, buhar tem in edilene kadar programı başlatmayan sistem. d) Sterilizasyon odasındaki basınç atm osfer basıncına düşmeden kapıyı açmayan sistem e) Şebeke gerilim i düştüğünü bildirme ikazı f) Yüksek basınç ikazı g) Basınç algılama sensör hatası (kablo kopukları, sensör bozulması) ikazı h) Isı algılama elemanı (PT100) arızalan ekranda göstererek kullanıcıyı bilgilendirmelidir. 31. Cihaz 2 (iki) yıl garantili olacak ve garanti sonrası bakım koşulları en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve satıcı firma taahhüt edecek ve hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazından fiyatlı parça listeleri verecektir. 32. Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. 33. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firm alar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firm a sorumludur. 34. Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. 35. Teklif veren firm alar Teknik Kadrolarını ve Altyapılarını bildireceklerdir. 36. Şartname maddeleri bir bir kontrol edilecek şartlara uymayanlar ve sunulan dokümanların eksik olması halinde bu teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 37. Teklif veren firmalar, TS EN 285 Belgesi, DİN EN ISO 9001: 2008, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı garanti belgesi ve satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerine sahip olmalı ve EN 285 Normlarına uygun imalat yapmalıdır.

21 38. Cihaz, EN 285 standardına uygun bağımsız ve uluslararası akredite bir kuruluş tarafından onaylı "tip testi" belgesine sahip olmalıdır ve söz konusu belge ihale esnasında komisyona sunulmalıdır. Belge teslimat aşamasında noter onaylı olarak muayene komisyonuna teslim edilm elidir. 39. Teklif veren firm alar basınçlı ekipman direktifi 97/23/EEC ve medikal cihaz direktifine (93/42/EEC) uygunluğunu kanıtlayan CE sertifikasına sahip olm alıdır.teslim edilecek cihaz iki ayrı CE işareti taşım alıdır. 40. M ontaj: Satıcı firma cihazları ücretsiz olarak monte ederek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. 41. Eğitim: İhaleye alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyona ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 1 elemana yeteri kadar ücretsiz eğitim verecektir. Bu şart teklif dosyasında firma tarafından taahhüt edilerek belgelendirilecektir. 42. Cihaz ile birlikte 10 adet (40x25,5x5 cm) paslanmaz malzemeden ve tutm a saplı yükleme sepeti verilm elidir. GARANTİ ŞARTLARkCihaz en az 2 yıl g arantili olm alıdır.

22 I B TIPI OTOKLAV ŞARTNAMESİ 1-) B tip i b uharlı blok o to kla v m o to rlu ç ift kayar kapaklı o la lıd ır 2-) En az 2 rafı o la m a lıd ır 3-) O toklav iç hacm i en az 400 İt o lm a lıd ır 4-) Ü zerinde te rm a l p rin te r b u lu n m a lıd ır 5-) Rafları ve buharla tem as eden yüzeylerin ta m a m ı paslanm az m alzem eden m am ul olm a lıd ır. 6-) İzolasyonunda asbest ü rü n le ri kullanılm a m ış o lm a lıd ır 7-) O toklavın en az 6 sabit program ı b u lu n m a lıd ır 8-) Cihazın şifre korum a özelliği b u lu n m a lıd ır 9-) D o ku n m a tik s ilin e b ilir LCD k o n tro l paneline sahip o lm a lıd ır 10-) Yazılım güncellem ek için RS232 veya USB p o rtu o lm a lıd ır 11-) Cihaza barkod okuyucu entegre e d ile b ilm e lid ir 12-) Cihaz ile b irlik te 2 şer adet taşım a arabası ve yüklem e sepeti v e rile c e k tir 13-) Su kesintisi d u ru m u n d a o to m a tik devre dışı kalabilm e özelliği b u lu n m a lıd ır 14-) Cihaz şebeke g e rilkim in d e ki + - %10 luk gerilim dalgalanm alarını to le re e d e b ilm e lid ir 15-) Cihaz,.03 m ikrondan büyük p a rtik ü lle ri % 99,99 oranında süzebilen Hepa filtre s in e sahip b u lu n m a lıd ır 16-) Rezistans g u ru p la rın d a n birisi arızalandığında servis m üdahelesine kadar sistem çalışm aya devam e d e b ilm e lid ir ) Cihaz üzerinde birden fazla m ekanik basınç e m n iyet v e n tili b u lu n m a lıd ır. 18-) Bağlantı b o ru la rı ve rezistansları paslanm az m alzem eden m am ul o lm a lıd ır 19-) Cihaz üzerinde 3 te n fazla aya rla n a b ilir ön vakum özelliği b u lu n m a lıd ır.

23 PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Anod voltajı K V gücünde olm alıdır. 2. Anod akımı 7 m A-9 ma arasında olm alıdır. 3. Cihaz voltajı 220 V (+% 10, -% 14) ve 50/60 HzM ile çalışmalıdır. 4. Cihazın kafası kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilm elidir. 5. Çalışına sırasında iki çekim arasında ısınma ve radyasyon yoğunluğunu azaltıcı önlemi olm alıdır. 6. Radyasyon m iktarı 1 metre mesafeden 0,25 mgy saatten küçük olm alıdır. 7. Poz süresi (şua süresi) 0,02 sn ve en fazla 2 sn olm alıdır. Bu aralıkta en az 20 basamak ayarlı olm alıdır. 8. Fokal spot boyutu 0.4 mm. olm alıdır 9. D igital radyografi sensörlcri için kullanım programı olm alıdır. 10. Çekime uygun olarak öne-arkaya ve aşağı-yukarı farklı yönlere hareket hareket edebilen kollar olm alı ve en az 5 eklemle hareket özelliği sağlamalıdır Kolun istenen yükseklikte durmasını sağlayan bir mekanizmaya sahip olm alıdır. 12. Cihaz duvara da monte edilebilm elidir. 13. Radyovizyografi sistemi ile uyumlu olm alıdır. 14. Cihazın kullanım ve bakım onarımına ait devre şemalarını içeren dokümanlardan en az birer adet verilm elidir 15. Kumanda paneli duvar modülünde olm alı ve dijital olm alıdır. 16. Panel üzerinden çekim ayarlaması için en az iki değişik vücut yapısına ve dişlere göre olmak üzere yapılacak seçimle doz ayarları ve pozlandırına süresi otomatik olarak ayarlanabilm elidir. Gerektiğinde manuel olarak süre ayarı yapılabilm elidir. 17. D ijital göstergeli olm alı ve dokunmatik tuşlu olm alıdır. 18. Tüp ısındığı zaman otomatik olarak soğutma süresi başlamalıdır. Bu süreç içerisinde cihaz kullanım ını engelleyen bir emniyet sistemi bulunmalıdır. 19. Cihaz X ışını jeneratörü(kafa) kontrol paneli ve kollardan meydana gelm elidir. 20. Cihazın filtrasyonu 2mnı A l ye eşit olm alıdır. 21. Garanti süresi en az 2 y ıl olm alıdır. 22. Cihazın montajı firm a tarafından yapılm alıdır. 23.Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır.

24 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KRUMU İzm ir İli Kamu H astaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterkiği Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı M erkezi Hazırlayan Birim: T eknik Servis VAKUMLU POLİSAJ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu ve Kapsam: Protez Laboratuvarında kuru ve ıslak cila işlem inde kullanılacaktır. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 1-Üzerinde en az 2000 devir,2 kademeli cila m otoru bulunmalıdır. 2- Cihaz vakumlu olmalıdır.en az 1700m3/h emiş debisine sahip olm alıdır. 3- Cihaz üzerinde aydınlatma (florasant) bulunmalıdır. 4-2 adet ponza lastiği olm alıdır. 5-2 adet toz toplam atorbası bulunmalıdır.tozu içerisinde hapsedebilmelidir. 6-Cilıaz masa üstü çalışmaya uygun olm alıdır. 7-Göz koruyucu ş e ffa f siperliği b u lu n m a lıd ır. 8-Cihaz ıslak ve kuru cila yapm aya elverişli o lm a lıd ır. 9-Cila ç ift ta ra flı iki kafası o lm a lıd ır. 10-Gürültü seviyesi 75 db (+-% 10) seviyesinde olmalıdır. GARANTİ ŞARTLARI:Cihaz en az 2 yıl g arantili o lm a lıd ır.

25 VAKUMLU PLAK BASMA (GECE PLAĞI) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz com pact şekilde dizayn edilm iş olm alıdır. 2. Cihaz giriş gücü AC V,50-60 Hz olmalıdır. 3. Cihazın çıkış gücü ısıtıcısı 550 W,M otor 1250 W olm alıdır. 4. Cihaz en fazla 2,5 dk içerisinde çalışm aya hazır ısıya ulaşabilm elidir. 5. C ihazda vakum, ısıtıcı,zam an ayarları göstergeleri ile m evcut bulunm alıdır. 6. Cihazda açm a kapam a düğm esi bulunm alı vc bir ikaz lambası yer alm alıdır. 7. Isının 10-70,N em in %,Baıncın kpa olduğu ortam larda rahatlıkla saklanabilm elidir. 8. Cihazın UBB kaydı olm alıdır.u BB kaydı yok ise m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. 9. Cihazın garanti süresi en az 2 yıl olm alıdır. TC. S.B. TÜRK İîoiiî i Kaz«/ K= Aisertc Uz U

26 DENTAL RADYOVİZYOGRAFİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Sensör CMOS teknolojisine sahip olmalıdır. 2. Sensör Plug&Play özellikli olup ara kumanda ünitesine ihtiyaç duymadan direkt bilgisayara USB bağlantı portundan bağlanmalıdır. 3. Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlara bağlantı için herhangi bir ara kumanda kutusuna gerek duyulmamalı doğrudan USB2 portundan bağlanabilmelidir. 4. USB2 bağlantı versiyonu sayesiyle sensör ile bilgisayar arasındaki iletişim hızlı bir şekilde yapılmalı. 5. Sensör ebatı maksimum 29.2 x 38.7 mm olmalıdır. Aktif sensör alanı ise 33 x 24 mm. olmalıdır. 6. Sensörün kablo boyu en az 300 cm. olmalıdır. 7. Piksel ölçüsü 20 pm2 olmalıdır. 8. Sensörün teorik çözünürlüğü 25 Ip/mm 'den az olmamalıdır kv aralıklı, kısa poz zamanlı AC veya DC beslemeli konvansiyonel röntgen cihazları ile uyumlu olarak çalışabilmelidir. 10. Herhangi bir yanlış kullanıma karşı özel güvenlik koruması olmalıdır. 11. Klasik röntgenlere göre % daha az x-ray ışın yoğunluğu ile görüntü alınabilmelidir. 12.X ışını tatbikinden bir kaç saniye sonra ekranda görüntü elde edilmelidir. 13.Sensör, ağız içi tahrişlere sebebiyet vermemesi için iki köşesi yuvarlatılmış ve uzun ömürlü kullanılabilmesi için, yüzeyi sertleştirilmiş lateks ile kaplanmış olmalıdır. 14. Sensör kalınlığı 4.95 mm'yi geçmemelidir. 15.Sensöre uygun yeterli miktarda tek kullanımlık kılıflar sistemle birlikte verilmelidir. 16.Sistem yazılımı çoklu bilgisayar ortamlarında (Network) kullanılmaya müsait olmalıdır. 17. Röntgen görüntülerini kaydedebilir bir programı olmalıdır. 18. Program ile büyütülmüş röntgen görüntülerinin yoğunluğa göre renklendirilmesi ve ışın geçirgenliğine bağlı olarak yoğunluk ölçümü yapılabilmelidir. 19.Görüntülerin uzunluk ve açı ölçümleri yapılabilmelidir. 20. Görüntüler monitor ekranında anında oluşturulabilmeli ve değişiklikler yapılabilmelidir. 21. Beklemesiz ardı ardına görüntü alınabilmeli, görüntü yığılması olmamalıdır. 22. Bir hasta için sınırsız sayıda görüntü kaydı yapılabilmelidir. 23. Görüntüler tek tek ya da birden fazla istenilen biçim ve formatta print edilebilmelidir. 24. Print edilen çıktılarda hasta ve diş hekimi bilgileri ile tarih ve diş tipi bilgisi istenirse alınabilmelidir. 25.Tedavi öncesi ve tedavi sonrası görüntülerinin tek sayfada yazıcı çıktısının alınması 1/2

27 DENTAL RADYOGRAFİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ mümkün olmalıdır. 26. Alınan görüntüler ekranda kat kat distorsiyonsuz büyütülebilmelidir. 27. Sistem yazılımı alman dental görüntüyü diagnostik amaçla renklendirebilmelidir ve bu renklerin ayarları ile oynanabilinmelidir. 28. Sistem yazılımı açı ve kanal boyu uzunluğunu ölçebilmelidir. 29. Sistem endodontik (kanal içi) çalışmalarını net bir şekilde görüntülemelidir. 30. Alınan x-ray görüntülerinde ışık ve kontrast ayarları yapılabilmeli böylece en iyi görüntüyü elde etmek mümkün olmalıdır. 31. Filmleri endodontik, periodontik ve dentin filtreleri başta olmak üzere birçok filtreleme araçlarıyla görüntülemek mümkün olmalıdır. 32. Görüntünün belli bir yerine flash ışığı tutarak seçilen bölgeye filtreleme uygulamak ve kolay teşhis ikanı vermek mümkün olmalıdır. 33.Görüntülere notlar almak mümkün olmalıdır. 34. Alınan görüntüleri döndürmek ve yatay ya da dikeyde ayna görüntülerini elde etmek mümkün olmalıdır. 35.Görüntü üzerinde ne kadar oynanırsa oynansın kayıt yapıldıktan sonra bile resmin orijinal halini geri çağırmak mümkün olmalıdır. 36. Kamera ya da röntgen görüntülerine keskinleştirme, yumuşatma, kenar çizgilerini netleştirme ve negatifini alma gibi temel filtreleme fonksiyonlarını uygulamak mümkün olmalıdır. 2/2

28 AERATÖR BAŞLIĞI 1. Frez takıp çıkarm a işlemi push button sistemli olmalıdır. 2. Borden bağlantı 2 delikli olm alıdır. 3. R ulm anlar kolay değiştirilebilir olm alıdır. 4. Seram ik rulm anlı veya entegre çelik rulm anlı olm alıdır. 5. K artuş tipi açık sistem olm alıdır. Herhangi bir silindir içinde olm am alıdır. 6. A eratör başlığının m aksim um hızı dev./dk çıkış gücü 13 w olm alıdır. 7. Sessiz çalışmalı ses seviyesi 75 db fazla olm am alıdır. 8. Başlık optim um soğutm a sağlam alıdır. 9. B aşlığın m arkası üzerinde silinm eyecek şekilde olm alıdır dereceye kadar otoklava girm elidir ve bu başlık veya paket üzerinde yazm alıdır. 11. C ihaz orijinal am balajda olm alıdır. A eratör başlığı 2,2-2,5 bar aralığı atm osfer basıncında randum anlı

29 MİKROMOTOR 1.Havalı m ikrom otor en az 2 bar basınçla çalışm alı. 1. Hızı rpm arası olup, gövde üzerindeki bilezikle çift yönlü ayarlanabilm elidir. 135 derecede otoklavda steril edilebilm eli 2. Özel kilit sistem i ile kullanılan A nguldurva ve Piyasem en istem dışı ayrılm ayı önlem elidir. 5. İçten sulu sistem olm alıdır 6. U luslar arası standartta bulunan her model Piyasem en ve A nguldurva ile kullanılabilm eli. 7. Ü rün üzerinde m arkası, m odeli, imal edildiği yer, seri num arası üzerinde silinm eyecek şekilde yazılı olm alıdır. 8. O rijinal kutusunda olacak, tüm aksesuar ve parçalan eksiksiz verilm elidir.

30 (KAVİTRON) DETERRAJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Piezo sistem detertraj cihazı olacaktır. Saniyede sessiz olarak K H Z titreşim yapacaktır. K ullanılacak uç tipine göre cihaz üzerinden ayarı yapılınca uç rengine göre aynı renk ışık yanacak ve belirlenen frekans da çalışm a yapılacaktır. M aksim um güç tüketim i 30VA olacaktır Ölçüleri 55m m * 150m m * 170m m yi geçm eyecek ve ağırlığı en fazla 900 gr olacaktır. A yak pedalı ölçüleri 70* 30* 95m m olacak ve ağırlığı 150 gram ı geçm eyecektir. Şebeke suyuna 2m uzunluğunda esnek hortum ile bağlanacak ve içerisinde filtre olacaktır. 135 C da otoklav da steril edilebilen detertraj uçlarının vidalanarak takıldığı el parçası (piyasem en) ayrılabilir olacaktır. 3 değişik detertraj ucu olacaktır. El parçası ısınm a yapm ayacak ve kolayca cihazın yan tarafından sabit tutucusu üzerinde kullanılm adığında konum landırılacaktır. K ablosu ile cihazı bağlı ergonom ik ayak pedalı olacaktır. İstenirse diş ünitesine kolaylıkla bir ja k vasıtası ile su bağlantısı için bağlanabilecektir. Ü st panel de açm a kapm a düğm esi görevini ve gücünü ayarlayan büyük yuvarlak düğm e olacaktır. B üyük yuvarlak düğm e ile istenilen frekans kolayca ayarlanacaktır. C ihazın açık olduğunda gösteren indikatör lam bası olacaktır. Su püskürtm eli spreyi olacaktır. Ve cihazını arkasındaki bir düğm e ile kolayca ayarlanacaktır. A yak pedalı ile spreylem e ve vibrasyon sağlanacaktır. 230V -50H z ile çalışacaktır. Ekstra uçlar ile am algam yerleştirm e sabit protez gevşetm e işlemi endodontik tedavilerde perio işlem lerde ve giita perka sıkıştırm alar için kullanılm ayacaktır. El parçası ve uçları otoklav da steril edilebilm elidir. 2 yıl garantisi olm alıdır. Satelec Nevvtron P5 veya M uadili olm alıdır.

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Aııod voltajı 65-70 KV gücünde olmalıdır. 2. Anod akımı 7 ına-9 ına arasında olmalıdır. 3. Cihaz voltajı 220 V (+% 10, -% 14) ve 50/60 HzM ile çalışmalıdır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 2015-84 Sayı : B-10-4-ISM-4-35-65-39/Satınalma Tarih: 22.05.2015 Konu : Birim Fiyat Bu mektup

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ 1. KONU : Bu teknik şartname T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Kamu Genel Sekreterliği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Bu teknik şartname, Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com KATALOG 2015/2016 www.dimsandental.com Dimsan Diş Deposu, 1996 yılında Ankara da kurulmuştur. On yılı aşkın süre içinde önce Ankara merkez, sonra İstanbul şubesini açarak siz değerli diş hekimlerimize,

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUAR CĠHAZLARI TEKNĠK ġartnamesġ

AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUAR CĠHAZLARI TEKNĠK ġartnamesġ AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUAR CĠHAZLARI TEKNĠK ġartnamesġ Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Laboratuarlarında; AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials),

Detaylı

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4 S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 3 Beagle Board 3 Adet 4 Eğilme deney seti aparatları: 5 Sayısal Çıkışlı Kuvvetli Yer Hareketi

Detaylı

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1. Resmi kurumlardan alınması gereken (Tedaş,Telekom,Aykome,İzsu,Emniyet Md,Trafik v.s.) izin yazıları (kazı ruhsatı v.s.) yükleniciye aittir. 2. Yapım esnasında

Detaylı

Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı

Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı r. _ : j ı u:,j" z ı l SIR A NO 1 2 3 T A ŞIN IR K A Y IT K O D U * TALEP M İK T A R I BİRİM İ Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı 27 Adet 4 / 5 ~ ı 6 i 7 8 9 10 11

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU)

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU) FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 13 Malzeme Kodu : JEND53 HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 35986 AMELİYATHANE Düzenleme Tarihi

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Yapılacak işler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

S280 TRC - S300 - S320 TR

S280 TRC - S300 - S320 TR 97050625 Rev.003 06/2015 FULL TOUCH S280 TRC - S300 - S320 TR TR INDEKS 1. Genel uyarılar...4 1.1. Semboller...5 1.2. Öngörülen kullanım ve kullanım şekli...5 1.2.1. Sınıflandırma ve dayanak yönetmelikler...5

Detaylı

97050680 Rev.003 06/2015 SMART TOUCH SKEMA 6

97050680 Rev.003 06/2015 SMART TOUCH SKEMA 6 97050680 Rev.003 06/2015 SMART TOUCH SKEMA 6 TR INDEKS 1. Genel uyarılar... 4 1.2. Öngörülen kullanım ve kullanım şekli... 4 1.2.1. Sınıflandırma ve dayanak yönetmelikler... 4 1.2.2. Çevre şartları...

Detaylı

Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi:

Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi: Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi: A) AMAÇ:. Tesislerinin Güvenliği, giriş ve çıkışların denetlenmesi ve personel devamının kontrolü için Bilgisayar denetimli Kartlı geçiş kontrol sistemlerinin tesis edilmesidir.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı