2-Tam am ı krom -nikel paslanm az sacdan imal edilm iş olm alıdır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-Tam am ı krom -nikel paslanm az sacdan imal edilm iş olm alıdır."

Transkript

1 AKRİL KAYNATM A (POLİM ERİZASYON) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Cihaz m inim um 50x51x52 ( + 5 cm ) ( +,- % 10 ) ölçülerinde olm alıdır. ( En az 8 m uflalık) 2-Tam am ı krom -nikel paslanm az sacdan imal edilm iş olm alıdır. 3-Sıcaklık ayarlam a dijital term ostatı olm alıdır dakikalık zam an saati dijital olm alıdır. 5-En az 2400 watt krom -nikel paslanm az rezistans, En az 8 adet m ufla kaynatm a hazneli olm alıdır. 6-T ahliye m usluğu olm alıdır. 7-Cihaz 230 V 50 Hz. Şebeke cereyanı ile çalışm alıdır. 8-Cihazın UBB kaydı olm alıdırveya UBB m uaf olduğuna dair belsesi olm alıdır. 9-Cihazın otom atik su alm a özelliği olm alıdır. 10-Cihaz kaynatm a işlem i bitince sesli ve dijital yazılı uyarı sistem i olm alıdır. 11-Cihazın alt ayakları lastikten imal edilm iş olmalı ve kaym am alıdır. 12-Cihazın kendisi ile birlikte yüksekliği 85 cm yi( +,- % 10 ) geçm eyecek şekilde krom nikelden imal edilm iş paslanm az bir cihaz sehpası cihazla birlikte verilm elidir. 13-Cihazın nakliye ve m ontajı satıcı firma tarafından karşılanacaktır. C ihaz kurulu ve çalışır durum da teslim edilecektir.

2 ALCI KESME MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- M alzem e büyük boy alüm inyum ve pirinç m am ulden imal edilm iş olm alıdır. 2-C ihaz m odel ve alçı işlerinde sulu sistem le düzeltm e ve kesm e işleri yapabilecek yapıda olm alıdır. 3-C ihazın m otoru sessiz ve balanssız çalışm alıdır. 4- M alzem enin teknik verileri Boyut 370x345x370 m m, Volt 220 V, W att 400 W, D akika dönüş hızı 1400 D/dk, A ğırlık gr. 5-Cihazın açm a kapam a düğm esi ve devir ayarlam a düğm esi m evcut olm alıdır. 6- A m aca uygun kullanım a hazır olm alıdır. 7-Cihazın UBB kaydı olm alıdır.u bb kaydı yok ise m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. 8-Cihazın garanti süresi en az 2 yıl olm alıdır.

3 t\ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzm ir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel S ekreterliği Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı M erkezi Hazırlayan Birim: T eknik Servis AUİN AT KARIŞTIRMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu ve Kapsam: Enregre klin ikle rin d e a ljin a t karma işlem inde kullanılacaktır. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 1-Cihaz otom atik olm alıdır ve AC 220V/50-60HZ ile çalışmalıdır. 2- Cihaz program lanabilir (12 program) dan az olmamalıdır. 3- Cihaz m arteryallerin karıştırmasını hızlandırmalı ve standardize etm elidir. 4-Homejen,pürüzsüz ve hava kabarcıksız canrıaildır. 5- Dakikada en az 3400 devir/dak güçte olmalıdır. 6-Cilıaz masa üstü çalışmaya uygıın olm alıdır. 7- Kullanım ı ra h a t o lm a lı, kabın tem izliği kolay olm a lıd ır. 8-Cihazın yapısı fo n ksiyonel olm alı xd rive r sürücü m o to r özelliği o lm a lıd ır. 9-Cihaz kapağı kapanm adan çalışm am alı kapak e m n iyet sivviçi b u lu n m a lıd ır 10-H er cihazla b irlik te 5 (beş) adet yedek karıştırm a kabı ile 2 adet kaşık ve 2 adet su dozajlam a şişesi ve rilm e lid ir. GARANTİ ŞARTLARkCihaz en az 2 yıl g a ra n tili o lm a lıd ır.

4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KRUMU İzm ir İli Kamu H astaneler Birliği Kuzey Genel S ekreterkiği Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı M erkezi A M A LG A M A TO R ÇALKALAMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Birim: T eknik Servis Konu ve Kapsam: Entegre klin ikle rin d e am algam karıştırm ada kullanılacaktır. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 1-Cihaz 220 (iki yüz yirm i) V, 50-60(elli-altmış) Hz. ile çalışmalıdır. 2-Cihaz kapsül amalgamı karıştıracak sistemde dizayn ve imal edilmiş olm alıdır. 3-Cihaz mikroişlemci kontrollü olm alıdır. 4-Cihazın kontrol butonları ve karıştırma verilerini gösterir dijital ekranı olm alıdır. 5-Cihazda karıştırma zamanı ayarlanabilir olm alıdır ve ayarlanan süre sonunda otom atik olarak durm alıdır. 6-Kapsül çırpıcı, özel kapaklı bir bölmede yer almalı ve kapsül şeffaf olan kapağın ardından görülm elidir. 7-Titreşim sıklığı dakikada 4000 (dörtbin) devirden az olm amalıdır. 8-Cihaz em niyet açısından, kapağı tam olarak yerleştirilmeden çalışmayacak özellikte olm alıdır. 9-Cihaz sessiz ve sarsıntısız olarak çalışmalıdır. 10-Cihazın altında lastik pabuçlar olm alıdır. 11-Her cihazla birlikte 5(beş) adet yedek kapsül karıştırma aparatı verilecektir. GARANTİ ŞARTLARI:Cihaz en az 2 yıl g a ra n tili olm alıdır.

5 / g!:k BaKsnlığ Turioyv T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4.APEKS BULUCU 1.Apeks bulucu, endodontic eğe ucunun apekse uzaklığını, iki elektrot arasındaki öz direnç değişikliklerinin ölçüm ü ile hesaplam alı. 2.Dijital okum a sağlam alıdır. 3.Pil ile çalışm alıdır. 4.A peks bulucu birinci elektrodu dudak klipsi, İkincisi ise. kanalın içine yerleştirilen eğe ile tenıaskuran eğe klipsi olm alı. 5.A rka dişlerde ölçüm yapm ayı kolaylaştıracak probu bulunm alıdır. ö.a peks noktasını klinik tercihlere gore özelleştirebilecek sıfır noktası L ayarlam a seçeneği sunulm alıdır. 7.O tom atik kalibrasyon özelliği sayesinde, ıslak ve kuru kanallarda çalışm a imkanı sağlam alıdır. 8.Soydum Hipoklorit, alkol, anestezik,ed TA. kan gibi sıvıların ve buna ek olarak nekrotik dokuların varlığında, doğru okum a yapabilm elidir. 9.Cihaz, çoklu dişlerin hızlı testine yardım cı olmak için otom atik olarak sıfııianm alıdır. 10.Kom pakt ve küçük ebatta olm alıdır. 11.R enkli ekranı olm alıdır. 12.Ürün am balajı içerisine, ana cihaz, kablo, dudak kancası, eğe klipsi, prob bulunm alıdır saniye kullanılm am a durum unda, otom atik olarak kapanır.

6 BUHAR MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-M inim um 7 İt kazan kapasitesi olm alıdır. 2-4 kvv rczistant ile ısıtma işlemi yapılm alıdır. 3-Çalışma basıncı 4 atü olm alıdır. 4-İç kazan saç kalınlığı 5 mm den az olmamalıdır. 5-Dental amaçlı kullanım a uygun buhar tabancası olm alıdır. 6-Em niyet sistemi olm alıdır 7-Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yok ise m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. 8-Cihazın nakliye ve montajı satıcı firma tarafından karşılanacaktır. M ontajı yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir. 9-Cilıazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yok ise m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. 10-Cilıazın garanti süresi en az 2 y ıl olm alıdır.

7 DİGİTAL AĞIZ İÇİ DENTAL FOSFOR PLAK TARAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. A ğ ız içi görüntü alım ında fosfor plaklar kullanılm alıdır. 2. Cihaz bilgisayara Ethernet kartı üzerinden bağlanmalıdır. 3. Sistem günışığında kullanılm alıdır. 4. Sistem içinde fosfor plaklardaki görüntüyü alan ve yazılım a aktaran bir tarayıcı bulunm alıdır 5. Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olm alıdır. 6. Her bir cihaz ile birlikte çocuk ve yetişkin olmak üzere iki farklı boyda fosfor plak verilm elidir. 7. Fosfor plakların 2 (ik i) farklı boyutta olm alı ve aşağıda belirtilen dağılımda toplam 50 ar Adet verilecektir. 1-Size 1 boyutu (10) Adet 2-Size 2 boyutu (40) Adet 8. Fosfor plakların otomatik tarama, okuma ve silme süresi toplamda 12 sn den fazla olm am alıdır. 9. Tarayıcıda; taranan görüntünün önizlemesi, hata kodları, bağlantı parametreleri ve işlemlerin izlendiği kullanıcı için rehber arayüz ekran bulunm alıdır. 10. Fosfor plakların çözünülürlükleri en az 14 Ip/mnı olm alıdır. 11. Fosfor plakların pixel boyutu,en az 2 pixel boyutta olup»seçilebilir olm alıdır. Görüntü çözünüliirlüğü en az 14 bit olm alıdır. 12. Fosfor plaklara uygun, ağıza girmeden önce içine yerleştirileceği uç bölümü yapıştırılarak sıvı geçirmez bir şekilde kapatılabilir plastik hijyenik k ılıfla rı bulunmalıdır. Kılıflardan toplam her bir plak için adet verilecek olup, her ebat için kullanılacak hijyen kılıflarının adedinin belirlenmesi cihaz tesliminde idare tarafından yapılacaktır Fosfor plakların a k tif alanı % 100 olm alıdır. 14. Fosfor plaklar pozisyonlandırma apareyleri ile birlikte kullanılabilir olm alıdır. Fosfor plakların hijyenik bir şekilde içinde dağılmadan kullanıma hazır olarak durabileceği bir plak kutusu bulunm alıdır. 15. Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilm elidir. 16. Fosfor plak sensörlerin tarama işlemi tarayıcıya verildiği zaman ikinci bir işleme gerek kalmadan başlamalı tarayıcı tarafından yazılıma görüntü aktarım yapıldıktan sonra taramanın yapıldığı bölmede otomatik olarak el değmeden silinm elidir, bir sonraki çekime hazır hale gelm elidir. 17. Cihaz gerektiğinde 2 ayrı seınt polikliniklerine kurulum yapıldığında merkezimizdeki ana server cihazı ile bağlantı kurulumu için gerekli olan bağlantı ve programlar ve parçalar ücretsiz firm a tarafından karşılanacaktır. 18. Tarayıcı belirli bir süre çalışmadan açık kaldığında otomatik olarak kapanmalıdır. 19. Sistemde oto optiınizasyon özelliği olup tarama sonrasında parlaklık ve kontrast otomatik olarak ayarlanabilir olm alıdır. D ijital görüntüler gri tonların ideal tonların ideal dağılımı, artifakt temizleme, görüntü keskinleştirme gibi fonksiyonları otomatik optiınizasyon ile yapabilmektedir. Ayrıca program otomatik kontrast ayarı, filtreleme, negatif görüntü, odaklama, büyütme, ilg ili alanı kesme, görüntünün bir kısm ını ayırma ve üzerinde çalışma,görüntüyü kaydetme,görüntüyü ters çevirme ayna özelliği oluşturma, histogram ve kemik yoğunluğu belirleme, transfer etme ve görüntü alma,windows yazıcılardan baskı alma fonksiyonları mevcut olm alıdır. 20. Fosfor plakların hiyeııik olarak taşınmasını sağlayan ve pozisyonlandırma ve çekim anında,çekim esnasında hastanın dişine bastırıldığında fosfor plak sensör yüzeyinin bozulmasını engelleyen her ebat fosfor plak sensöre uygun özel karton plak koruyucuları olm alıdır. Her boyut için 100 er adet verilecektir. 21. Sistem AC ve DC ağız içi röntgen cihazları ile uyumlu olm alıdır. 22. Cihaz verileri USB ve Ethernet-R J45 üzerinden gönderebilmelidir. Dtoınatik olarak koınpanse /

8 24. Her bir cihaz ile birlikte birer adet en az Core2 Duo işlem cili, 4GB Ram,500Gb HDD, 19 LC D m onitörlü,orjinal windows xp lisansılı PC verilecektir. 25. Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. A. Y A Z IL IM : 1. Her cihazın aşağıdaki özelliklere sahip Windows işletim sistemleri ile uyumlu yazılım ı bulunmalıdır. Y azılım ile (Hastane B ilgi Yönetim Sistemi) entegrasyonu için gerekli dosyalar HBYS firmasına verilm ek üzere idarenin bilgi işlem servisine teslim edilecektir. 2. Entegrasyon; Hastane yazılım ı ile cihaz beraberinde verilen yazılım arasında olup entegrasyon sayesinde kullanıcılar çekilen görüntülere hastane otomasyonu üzerinden ulaşabilmeli, radyoloji teknisyeni çekini işlemi için tekrar hasta kaydına ihtiyaç duym amalıdır. 3. Tüm yazılım lar kurulum yapılacak hastane adına lisanslaııdırıiıcak olup belgelendirilecektir 4. Her cihaz beraberinde verilecek yazılım ile hastane otomasyon yazılım ı (H B Y S ) arasındaki görüntü arşivleıımesi ve sorgulama v.b ile ilg ili entegrasyonu yüklenici yapacaktır, ayrıca hastane otomasyonuna entegrasyonu sağlayarak kurumdaki bütün bilgisayarlardan röntgen görüntüleri izlenebilir olm alıdır. HBYS klin ik modülündeki ara yüzden hastanın röntgenine başka yazılım a gerek kalmadan çağırılabilm eli ve cihaz ile verilecek yazılım üzerinden hastayı bularak görüntüyü açmalıdır. 5. Her cihaz ile verilecek üretici firmaya ait orijinal lisanslı yazılım, radyoloji iletişim standartlarına sahip olması açısından; DICOM 3.0 veya üstü versiyonlara aşağıda belirtilen özelliklere haiz bir şekilde uyumlu olm alıdır. Bu husus belgelendirilm elidir. Hastane otomasyon başta olmak üzere diğer DICOM sistemlerle haberleşmek için D IC O M Verification Görüntüleri veya diğer objeleri (rapor vb) PACS a veya iş istasyonuna göndermek için DICOM Storage Cihazdan elde edilen görüntülerin DICOM Yazıcılara(Kuru Lazer Yazıcı) gönderilip film baskısı alınması için DICOM Print Görüntüleme cihazlarının hastanın detay bilgilerini ve belirlenmiş randevularını çekmesini sağlayan,tekrar ve yanlış bilgi girilm esini engelleyen D IC O M Basic VVorklist Management İş istasyonunun objelerin listesini bulmasını ve PACS dan çekmesini sağlayan DICOM Oııery / Rctrieve 6. Her cihaz beraberinde verilecek olan yazılım sayesinde en az aşağıda belirtilen işlemler kullanıcılar tarafından yapılabilm elidir. Manuel ve kademeli büyiitmc(zoom ing) Beraber ve ayrı olmak üzere 2 seçenekli kontrast ve parlaklık ayarı En az 5 ayrı gri skala kontrast tonlaması Görüntü renklendirme Görüntü kalibrasyonu Yoğunluk ölçümü Görüntü çevirme Görüntü üzerine not yazma ve işaret koyma N egatif görüntü elde etme Görüntü üzerinde mesafe ölçümü,açı ölçme Görüntü üzerinde im plant nıodellemesi yapabilme 6. Her cihaz beraberinde hastanemizde en az 100 kullanıcıya yüklenecek görüntüleme programı lisansı verilecektir. 7. Her cihazdan alman görüntülerin hastanemizde kurulu olan merkezi görüntüleme sisteminde görüntülenmesi ve saklanması ile ilg ili tüm entegrasj ilan firma h

9 YAZILIM DİGİTAL PANOROMİK RÖNTGEN CİHAZI Cihaz 220 volt, 50 Hz.şehir cereyanı ile çalışm alıdır ve şehir cereyanını en az % 10 kompanse edebilecek otom atik voltaj regülatörüne sahip olm alıdır. Cihaz; d ijita l panoromik sistem çekilen röntgenler cd ye aktarılabilm elidir. Cihaz,görüntünün bilgisayar ekranına alındığı, hiçbir film, kaset, banyo gerektirmeyen dijital panoromik olm alıdır. Panoramikte görüntüyü sağlayan hareketli (mobil)veya sabit CCD sensör olm alıdır Cihazın tüp voltajı K.V arasında olm alıdır. Tüp voltajı kademelerle otomatik ayarlanabilir özellikte olm alıdır. Panoromik çekim süresi 2.5 (±1) ila 16 (±2) sn çekim programına göre değişebilmelidir. Büyütme oranı 1,25-1,35 arasında olm alı Cihaz röntgen tüpünün korunması için ısı kontrol sistemine sahip olup otomatik soğutma yapabilir özellikte olm alıdır. Cihazın panaromik çekim süreleri 5-16 sn. arasında olm alı, 1 panaromik çekim sırasında hastanın aldığı e fe ktif doz 2-3 m ikro sv arasında olmalıdır.radyasyon güvenliği ve sağlığı açısından kısa çekim süresi ve e fe k tif doz veren cihazlar tercih sebebi olacaktır. Cihazda çekim sırasında hasta pozisyonlandırılması yapılırken kullanıcı ile hasta yüz yüze veya ayna yardım ı ile kolayca pozisyonlandırılabilm elidir. Hasta konumlanması için en az 2 adet lazer referans ışık kaynağı ve en az 2 noktadan (Çene dayanağı-isırma çubuğu -şakak dayanağı) destek noktaları olm alıdır. Lazer ışık kaynağı;orta sagital düzleme göre,frankfurt horizontal düzelenime göre referans verm elidir Hata ve yardım kodlarını, çekim varyasyonlarını ve seçeneklerini, çekim sürelerini gösterebilmeli ve kumanda edebilmelidir. Panel, hastanın konumlanması için gerekli, lazer rehber ışıkları kumanda etmeli ve gerekli olan çekim parametrelerini göstermelidir. Hastanın pozisyonlanması tamamen motorize ve mikroprosesör kontrollü ile sağlanmalıdır. Otomatik olarak servikal vertebra kompanzasyon sistemine sahip olm alıdır. Simfis bölgesindeki radyolusens blok ve görüntü bozukluğu elimine edilm elidir. Tüpün fazla kullanılıp aşırı ısındığı durumlarda makine otomatik olarak çekimim kasmeli tüp soğuyana kadar kumanda kabul etmemelidir. Eğer cihazın Tüp jeneratörü AC teknolojisi ile çalışıyor ise dijital gösterge otomatik olarak soğuma süresini geri sayım göstererek kullanıcıyı uyarmalıdır. Ve bu esnada soğutmaiçin fan sistemi devreye girm elidir veya cihazda herhangi bir soğutma sistemi olm alıdır. Hastanın başının konumlanması çene dayanağı ısırtma bloğu, şakak kıskaçları ile sabitlenmeli, ve lazer karakterli ışık rehberi bulunmalıdır. Cihazda değişik hasta yaşlarına göre değişik poz ve ışınlama sürelerini programlama imkanı olm alıdır. Cihaz ile panoramik, pedodoııtik,maxillarsinüs,tmj görüntüleri çekilebilir olm alıdır. Panelden tek bir komut ile çocuk ınoduna geçilmeli ve otomatik olarak en az % I6 (±4) Radyasyon dozunu düşüren proğrama geçilm elidir. Ve çocuk modunda fiz ik i olarak da çekim alanı otom atik olarak daralmalıdır. Tem porom andibııler eklem için a yrıntılı görüntü yapabilm elidir. Cihazla birlikte 2 adet kurşun önlük, 4 adet kurşun boyunluk (2 yetişkin 2 adet çocuk için) ve 4 adet dozimetre verilm elidir. Cihaz yeni, orijinal ambalajında ve hiç kullanılmamış olm alıdır. Tüm sistem çalışır halde idarenin göstereceği yere monte edilm eli ve çalışır halde eksiksiz olarak teslim edilm elidir. Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır Cihazın aşağıdaki özelliklere sahip yazılım ı bulunm alıdır. a. Hasta kaydı oluşturma b. Görüntüleri otom atik olarak hasta kaydına aktarma (jı

10 c. Manuel ve kademeli büyütme (zooming) d. Beraber ve ayrı olmak üzere 2 seçenekli kontrans ve parlaklık ayarı e. Görüntü renklendirme f. Görüntü kalibrasyonu g. Yoğunluk ölçümü h. Görüntü çevirme i. Görüntü üzerine not yazma ve işaret koyma j. N egatif görüntü elde etme k. Boy ölçümü I. İmplant planlama metodu m. Ağız içi kamera görüntülerinin aktarılabilmesi ve entegrasyonu özelliği bulunmalıdır, n. Y azılım ile entegre çoklu kıılanıcılı (en az 100 adet bilgisayarda görüntülemeye olanak verm eli) Türkçe hasta takip programı bulunmalıdır. Cihaz beraberinde verilecek yazılım ile hastane otomasyon yazılım ı arasında görüntü arşivlemesi ve sorgulama vb. ile ilg ili entegrasyonu yükleyici yapacaktır. Seher BİLİCİ Ayniye tsayitt!)

11 PİS TEKNİSYENİ LABORATUAR MASASI (CİFTLİVTEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Masaların gövde kısım ları en az 1.20 mm DKP saç, kabin kısım ları en az 0.90 mm DKP saç, çekmece içleri en az 0.80 mm DKP saçtan mamul olm alıdır. En az 4 çekmece bulunm alıdır. 2. DKP çelik saç kısım larının üzeri demir fosfat kaplanıp elektrostatik boyalı olm alıdır ve 200 derecede fırınlanm ış olm alıdır. 3. Masanın üst tablası en az 22 mm antibakteriyel, çizilmez, ısıya ve darbeye dayanıklı compact laminat olm alı, yan tarafları en az 3 mm PVC kaplı olm alıdır. 4. Her masada iki adet hava spreyi bulunmalıdır. 5. Hava taşıyıcılarında silikon pııöınatik hortum olm alıdır. 6. Masalar toprak hatlı olup, en az 3x1.5 TTR kablo ile tesisatı çekilm elidir. Tesisat doğalgaz kullanım ına uygun olm alıdır. 7. Gaz taşıyıcılarında bakır boru kullanılacak ve çıkışı rekor ağızlı olacaktır. 8. Masa üzerindeki gaz muslukları vaııalı olm alıdır. 9. Masanın aydınlatması için en az 2x36 vvattlık petekli flörösan armatür lamba olm alıdır. 10. Dizden kumandalı ınikrom otorıı bağlamak için masa altında saçlar ve en az iki adet priz olm alıdır. 11. Masa üzerinde bir adet priz çıkışı bulunmalı çalışma yerlerinde iki adet ve iki çalışan ortasında dört adet çekmece bulunmalıdır. 12. Masalar 220 volt 50 Hz şebeke cereyanıyla çalışmalıdır. 13. Masa ebatları en az 175x60x85 cırı olup ç ift kişilik olm alıdır 14. Malzemenin U B B kaydı olm alıdır.u bb kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır.

12 I ENDODONTİK MİKROMOTOR VE ANGULDURVASI KABLOLU ELEKTRİKLİ(APEX UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Cihaz ünitden bağımsız çalışabilen ve şarj edilebilir tipte olm alıdır. İstenildiğinde elektrikle de çalışılabilm elidir. 2-O n/o ff svici cihazın üzerinde olm alıdır. 3-Cihaz oldukça h a fif olup, hekim i yormayan ergonomik yapıda olm alıdır. 4-Cilıazın tiiın ayar ve kontrolleri kontrol istasyonu üzerinden rahatlıkla yapılm alıdır. Bu istasyon üzerinde açma/kapama, hız ve tork ayarı, program seçim, dişli seçim, yön seçme, hafıza ve otomatik reverse (ters yön) butonları bulunm alıdır 4-Cihaz, üzerinde hız, tork, dönme yönü, pil değeri, sesli ikaz ve program göstergelerinin yer aldığı rahatça görülebilen geniş bir ekrana sahip olm alıdır. 5-Gerektiğinde cihaz kontrol istasyonuna bağlı opsiyoııel ayak pedalı ile de çalışabilm elidir. 6-Anguldurva kafası üzerinde Apex bulucuya takılabilecek kablo olm alıdır.bu kablo istendiğinde çıkarılıp Apex bulucudan bağımsız çalışabilmelidir. 7-Anguldurva kafa değiştirme işlemi kolayca yapılabilm elidir. 8-Hassas tork kontrol sistemi, tek tuşa basmak suretiyle açılıp kapanabilınelidir. A çık olduğunu gösteren LED panel göstergesi olm alıdır. 9-Dakikadaki dönme hızı (kullanılan anguldurvaya bağlı olarak) en az 100, en fazla yaklaşık olm alıdır. 10-Cilıaz ile birlikte verilen anguldurva kafası minyatür ve push button tip olup, 16:1 oranında hız düşürücü özelliğinde olm alıdır İhtiyaç olması durumunda farklı eğelerin çalışma sistemlerine uygun 1:1,4:1,10:1,20:1 ölçülerde aynı marka anguldurva kafası temin edilebilm elidir.bu husus belgelendirilm elidir. 12-Cilıaz ile birlikte verilen minyatür anguldurva kafası ana gövdeye, en az altı farklı açıda takılarak kullanıcıya rahat çalışına pozisyonu sağlamalıdır. 13-Cihaz üzerinden tork hız ayarı yapılabilm elidir. Seçilen program ekran üzerinden rahatlıkla görülebilm elidir. 5 adet proglamlama seçeneği (hafıza seçeneği) olm alıdır. 14-Şarj edildikten sonra ortalama hiç kesintisiz en az 1 saat çalışmaya müsait olm alıdır. 15-Şarj zayıfladığında gösterge panelinde uyarı işareti olm alıdır. 16-Tek tuş ile yön dcğiştirilebilm elidir. 16-Tercih edilecek cihazın istendiğinde anguldurva kafası değiştirilerek, aynı marka olmak şartıyla profilaksi ve parlatma işlemleri yapılabilm elidir. 17-UBB kaydı oma1' 18-Cihazın garanti

13 V FO TO PLA K BASM A CİHAZI TEKNİK ŞARTNAM ESİ 1. Cihazın açm a kapam a anahtarı olm alıdır. 2. Cihaz üzerinde polim erizasyon (işlem ) süresinin ayarlanabildiği ve bu işlem süresinin başlam asını ve durdurm asını sağlayan zam an ayarlayıcı ekran olm alıdır. 3. Cihaz ilk alındığında ve açıldığında ekran üzerinde belirli (3 dk)önccden ayarlanm ış işlem süresi görünm elidir. Aynı anda en az iki adet ölçü kaşığı alacak kapasitede olmalı ve cihazın kapağı açılınca ışık o tom atik olarak sönm elidir. 4. Polim erizasyon süresi 0,1 dk(6 sn)dan,99 dakikaya kadar olm alı ve bu süre ekran üzerindeki artı- eksi veya aynı anlam a gelen butonlara göre kom pozit ve resin tabanlı m alzem enin polim erizasyona göre istenilen süreye ayarlayabilm elidir. 5. Ekran üzerinde bu işlem zam anını başlatacak ve durduracak start/stop düğm eleri olm alıdır. 6. Cihaz çalıştırılırken herhangi sebepten işlem çevrimi durdurulm ak zorunda kalınırsa sadece çekm ece çekildikten sonra ışık, güvenlik sebebiyle otom atikm an kapanm alıdır. 7. İşlem zamanı tam am landığında polim erizasyon tam am lanarak cihazın çekm ecesi açılabilir ve m alzem e alınabilm elidir. 8. En son ayarlanm ış polim erizasyon zamanı cihazın hafızasında kalm alı ve cihazı tekrar çalıştırırken bu zam an ekranda görünm elidir. Bu şekilde bir önceki polim erizasyonun aynısı yapılacaksa tekrardan zam an ayarlam aya gerek kalm adan sadece start düğm elerine basarak polim erizasyonu g erçekleştirm ek m üm kün olm alıdır. 9. Yüksek güç çıkışlı fluoresans ışık verm eli ve ışık kaynağının öm rü en az 5000 saat olm alıdır 10.Cihazın UBB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır.

14 KRON SÖKÜCÜ (HAVALI OTOMATİK ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Havalı kron sökücü diş üniti üzerinde hava çıkışına takılarak aerotör hava basıncı ile çalışm alıdır ile 4 atü hava basıncı ile çalışabilmelidir. 3. K ullanım ı kolay ve ergoııam ik o lm a lı,kullanım ında asistan gercktirınem elidir. 4. Uç takma kısma k ilit sürgü sistemi olm alı ve çalışma esnasında uçlar gevşeme yapm alıdır. 5. Uç takma ve çıkarma işlemi pratik olm alı, uç kısmı 360 derece dönebilm elidir. 6. Ağızdan çıkarmadan otomatik olarak kurulabilm eli ve dakikada vuruş yapılabilm elidir. 7. Havalı kron sökücü yüksek ve düşük darbeli çalışabilmeli ve darbe şiddeti ve sayısı ayarlanabilm elidir.. 8. Sertlik ayar vidası istenen konuma getirildiğinde değiştirene kadar aynı sertlik vuruş yapabilm elidir. 9. Vuruşlar seri şekilde değil mandala her basışta tek darbe şeklinde uygulanır olm alıdır. 10.Mandal sayesinde her türlü kolay tutuş imkanı olm alıdır. 11.Takımda 3 değişik tipte uç olm alıdır 2 (ik i) takım uç kron sökücü ile beraber verilm elidir. 12 Cihazın UBB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. A letler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olm alıdır. Seher BİLİi A y n iy a ts a ^? '

15 / KAVİTRON CİHAZI (ÜNİTE MONTE) 1. Cihaz 24 V AC, 50 Hz de çalışmalıdır. 2. Cihaz ünite monte tip olm alıdır. 3. Cihazın çalışma frekansı kullanım esnasında khz aralığında olm alıdır. 4. Cihaz ultrasonik sistemle, düşük ısınma ve yüksek verimde çalışmalı ve çok fonksiyonlu olm alıdır. 5. Piezoelektrik traıısdusır uçları olm alıdır. 6. Cihaz, genel detertraj kullanım ı için uygun olmalı Cihazın maksimum çıkış gücü genel modda en fazla 8 W olm alıdır. 7. Cihaz şebeke suyu ile çalışabilme imkanına sahip olm alıdır. 8. Özel bir devre ile uygulanan yükü takip ederek, yükün artması durumunda derhal sistemi dengeleyerek hangi güç ve modda olursa olsun sabit güç kullanım ı sağlamalıdır. 9. Başlığın tutulması ve kavranması kolay ve h a fif olm alıdır. Başlık (el tutamağı) en fazla 60 gr. olm alıdır. 10.Başlık (kablo hariç), kavitron ucu ve kavitroıı uç tutucusu otoklavda 135 dereceye kadar steril edilebilm elidir. I l.ü n it devresinin ağırlığı maksimum 150 gr. Olm alıdır. 12.Cihaz ile birlikte 3 adet uç (G 1 ve G6 tip ), uç değiştirme anahtarı, uç tutucusu, uç koruyucu kapağı ücretsiz olarak verilm elidir. 13. Cihazın U BB kaydı olnıalıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. Seher BİLİCİ

16 LABORATUVAR MİKROMOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. M ikrom otor m ikro işlemci kontrollü olm alı ve dizden kumanda edilm elidir. 2. M ikrom otor hangi piyasemeıı başlığın takıldığını otomatik olarak tespit etmeli ve ona göre optimum m ikrom otor performansını ayarlamalıdır. 3. M ikrom otorda ısınma olmamalı ve soğutma fanına ihtiyaç duyulm am alıdır. 4. Cihaz üzerinde m ikrom otor hız sabitleme butonu olmalı ve devir hızını gösteren dijital gösterge olm alıdır. 5. M ikrom otor EMC (elektro manyetik uyum luluk) ve EN gibi Avrupa güvenlik yönergelerine uygun olm alı, diğer elektro manyetik cihazların çalışmasından etkilenm cm elidir. 6. Cihazın açma kapama düğmesi yanlışlıkla açıp kapatmaya sebep olmayacak şekilde yerleştirilm elidir. 7. İstendiğinde cihazın hava türbinli laboratuvar başlıkları ile de çalışabilmesi için türbin başlık adaptörü seçeneği olm alıdır. 8. Piyascmen dönme hızı devir/dakika olm alıdır. 9. M ikrom otor yüksek performanslı ve kömürsüz olm alıdır. 10. Cihaz en az saat sürede sürekli çalışabilecek kapasitede olm alıdır. 11. Cihaz ergonomik olarak tasarlanmış ve kolay anlaşılır ön paneli olm alıdır. 12. M ikrom otor çok sessiz çalışmalı ve düşük vibrasyonlu olm alıdır. 13. Cihaz içerisinde m ikrom otor bilyelerini toz ve artıklardan koruyan ve uzun ömürlü olmasını garanti eden özel toz koruma mekanizması olm alıdır. 14. Motorun ses ya lıtım ı sağlanmış olm alıdır. 15. Cihaz otom atik teşhis sistemi ile durum ve hata tespiti yapabilm elidir. 16. İstendiğinde cihaza laboratuar aeratör başlığı da bağlanabilm elidir 17. Yapılan işlem cihaz tarafından sesle teyit edilm elidir. 18. Cihaz ön paneli üzerinde açma-kapama düğmesi olm alıdır. 19. Cihaz üzerinde ayrıca hız kontrol düğmesi olm alıdır. 20. Cihaz ana gövdesinin ağırlığı 3 kg. ve piyasemenin ağırlığı da 250 gr. dan fazla olm amalıdır. 21. Piyasemen torku en az 8 N.cm ve gücü en az 250W olm alıdır. 22. Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. Cihaz teknisyen çalışına masasına monte edilerek çalışır vaziyette teslim edilm elidir. Seher BİLİCİ Ayniyat Ş a y a n ı

17 OTOMATİK MUM ERİTME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Cihaz en az 200-volt en fazla 240volt /50-60 Hz ile çalışm alıdır. 2- Tamamı K roın-n ikel Paslanmaz Sacdan İmal Edilm iş O lm alıdır. 3- En az 3000 Watt krom-nikel paslanmaz rezistans kullanılm alıdır. 4- Cihazın su girişi ve çıkışı otomatik olm alıdır. 5- Kendi suyunu devir-daim etme özelliği olm alıdır. 6- Özel hazırlanmış fıskiye li son temizleme bölümü mevcut olm alıdır. 7- Cihazın su kapasitesi takriben en az 20 litre olm alıdır. 8- Cihaz bir yıkamada en az 12 m ufla yıkayabilınelidir. 9- Cihazda mum toplama işlemi otomatik olarak yapılm alı ve atıklar bir haznede toplanm alıdır. 10- Cihaz en yüksek su seviyesine ulaşıldığında,su verme işlemi otomatik olarak kesilm elidir. 11- Cihaz, en düşük su seviyesine ulaşıldığında,rezistans otom atik olarak kapanmalıdır. 12- Özel elektronik kapak emniyeti olm alıdır, (üst kapaklar açıkken sistem çalışm am alıdır) 13- Kolay kullanım a olanak sağlayan ve ergoııom ik bir görünüşe sahip olm alıdır 14- Hareketli ve kilitle n e b ilir tekerlekli olm alıdır Y ıl teknik garantili ve 10 y ıl yedek parça temini garantili olm alıdır. 16- Cihaz üzerinde zaman saati ve sıcaklığı ayarlayan termostatı olm alıdır. 17- B ir adet Türkçe kullanma kılavuzu cihazla birlikte verilm elidir. 18- Cihazla birlikte 2 şeradet mum ayrıştırıcı solüsyon ve kireç solüsyonu verilm elidir. 19- Cihazın U BB kaydı olınalıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. Pamzi ÇÖPüi- Tekniker Ay Car DlfffcAîi SeherB

18 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzm ir İli Kamu H astaneler Birliği Kuzey Genel S ekreterliği Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı M e rkezi BUHARLI STERİLİZATÖR (OTOKLAV) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Birim: T e knik Servis Konu ve Kapsam: Çiğli adsm diş p o liklin iğinde siterilizasyon şilem inde kullanılacaktır. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 1. Cihaz, hassas veya dayanıklı paket içerisindeki tekstil malzemeleri, cerrahi ve pansuman aletleri, kauçuk ve cam malzemeleri ve cam içindeki sıvıları, basınçlı % 97 doymuş buhar ile sterilize etm elidir. Tam bir sterilizasyon yapmak için, Buhar Jeneratöründe üretilen Doymuş Buhar, ceket üzerinden direkt olarak hücreye yandan verilm elidir. 2. Cihazın sterilizasyon odası en az 6 mm kalınlıkta AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmelidir. 3. Cihazın Sterilizasyon odasının sürekli sıcak kalabilmesi için ceket sistemine sahip olmalıdır. Ceket kısmı en az 3 mm kalınlıkta AISI 316 L paslanmaz çelikten imal edilm elidir. 4. Cihazın kazanı üzerinde validasyon yapabilmek için test bağlantı yuvaları bulunm alıdır 5. Cihaz MANUEL TEK KAYAR Kapılı olmalıdır. 6. İyi bir sterilizasyon ve sızdırmazlık için cihaza uygun pnömatik valfler kullanılmalıdır. 7. Cihazın kazan hacmi en az 160 LT olmalıdır. 8. Buhar jeneratörü en az 30 KW olmalıdır. Buhar jeneratörü otom atik olarak çalışacak ve buhar jeneratörüne entegre ayrı bir tüp üzerine monteli üç elektrotlu seviye kontrolü ile emniyetli bir çalışma tem in edecektir. 9. Cihazın kapasitesine uygun sıvı halkalı, su bilezikli vakum pompası kullanılmalıdır.bu pompayla yüksek vakum gücü elde edilmelidir. 10. Cihazın sızdırmazlığı ısıya dayanıklı silikon conta ile sağlanmalıdır. Cihazın buhar sızdırmaz kapak contası, hiçbir parçayı sökmeden kolayca sökülüp takılabilm elidir. 11. Cihazın kolayca hareket ettirilebilmesini sağlayan tekeriekli sistem ve dengesini ayarlayabilmek için kullanılan ayarlanabilen ayaklar olm alıdır. 12. Cihaz, suyunu içilebilir şebeke suyundan karşılamalıdır.

19 13. Cihazda mutlaka olması gereken programlar; a) 121,134, SIVI sterilizasyon programlan olmalıdır. b) FLAŞH, BOWIE-DICK test programları ve yazılabilir 15 adet serbest programı olmalıdır. c) Kaçak (leak ) test programı olmalıdır. 14. Cihazda PLC'Ii otom atik,kontrol sistemi bulunmalıdır. 15. M odüler PLC ve Dokunmatik display kullanılmalıdır. 16. Çalışması, sterilizasyon safhalarını izlenmesi ve belleğine kayıt edilmesi bir PLC (Mikro bilgisayar) ile kontrol edilen gelişmiş ve tam otom atik bir cihaz olmalıdır. PLC ekranda bütün basınç ölçülerini elektronik basınç transdüseri yolu ile hassas olarak yapılabilmeli presostat veya basınç anahtarı kullanılmamalıdır. Cihazda istenildiğinde bir bilgisayara veya bilgisayar ağına bağlana bilme özelliğine sahip çıkışı olmalıdır. 17. PLC sistemi, güvenlik elemanlarını sürekli olarak kontrol edecek bir sisteme sahip olmalı ve herhangi bir arıza veya normal çalışma gereksinimlerinde meydana gelebilecek herhangi bir uygunsuzluk durumunda kullanıcıyı ses ve ışıkla ikaz edecek ve arızayı tespit ederek ne yapılması gerektiğini ekranda kullanıcıya belirtilecektir. 18. Sterilizasyon odasının ısısı ayarlanan değerden 1.1 C düştüğü taktirde sterilizasyon süresi otom atik olarak yeniden başlamalı ve durum cihaz tarafından ses ve ışıkla ikaz edilmeli ve kaydedilmelidir. 19. Cihazın Sterilizasyon odasına giren buharın hücre içerisinde bulunan steril edilen malzemelere eşit olarak dağılmasını sağlamak için hücrenin yan yüzeyinde buhar türbilasyon paneli bulunm alıdır. 20. Buhar jeneratöründeki kaynayan suyun, oluşturduğu dalgalanmalardan su seviye proplarının etkilenmemesi için; proplar, jeneratörden ayrı bir tüpte bulunmalıdır.bu tüp AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olm alıdır. 21. M odüler PLC sistemi olması gereken özellikler a) 10 Kb hafızası olm alıdır, (OPSİYONEL) b) 16 giriş-24 VDC PNP-NON ayarlanabilir. Soketli bağlantı olm alıdır, c) 16 çıkış Dijital Transistor 24 VDC PNP Soketli bağlantı olm alıdır, d) 2 adet Analog giriş çözünürlük 12 bit olmalıdır, e) 1 adet Analog çıkış çözünürlük 12 bit olmalıdır, f) 24 VDC besleme soketli bağlantısı olmalıdır, Gerilim değişimlerinden etkilenmemesi için özel power suply devresi olmalıdır, g) kalıcı hafızaya sahip olacaktır. h) Çift Portlu her ikisi de RS232 olacaktır. 22.Dokunmatik Ekranda olması gereken özellikler a) 7" dokunm atik ekran TFT b) 256 sayfa, RS232 ve RS422 Port, c) Simülasyon özelliği, d) Yapılan işlem kademelerini görebilme, e) 15 adet Program seçimi imkanı, f) 15 adet özel program girebilme özellikleri olmalıdır, g) Daha önceden yapılmış steril işlemlerine ulaşma ve aşama aşama değerleri görebilme imkanı olmalı. Özel geliştirilmiş Sterilizasyon programı ile sistem çalışmalı. Otomatik kontrol sistemi CE standardına sahip parçalardan oluşmalıdır. 23. Cihaz, tüm sterilizasyon işlemlerini PLC kontrolü ile gerçekleştirmelidir.cihazın PLC kontrol sistemi, olası arızalarda kolayca müdahale edilebilir bir yapıda olup, kısa bir zamanda elektronik devre kartı değiştirilerek, çalışır vaziyete getirilebilm e özelliği olmalıdır.

20 Güncelleme gerektiğinde, bir laptop bilgisayar aracılığı ile yeni programlar ücretsiz olarak güncellenebilm ektedir. 24. Cihazın kontrol sistemi, tüm sterilizasyon işlemlerini ve bu işlemlerin tüm safhalarını kontrol ve kumanda etm elidir. 25. Cihazın sterilizasyon işlemi bittiğinde ekrandaki yazıyla ve cihazda bulunan sesli sinyallerle kullanıcıyı uyarmalıdır. 26. Cihazın çalışması esnasında programın hangi safhasında (ısı,süre,sıcaklık) olduğu, en az 7" ebadında dokunm atik ekrandan takip edilebilmeli, tüm ayarlar dokunmatik olarak yapılabilm elidir. 27. Cihaz sterilizasyonla ilgili zaman, süre, sıcaklık gibi verileri cihaz üzerine entegre bulunan yazıcıdan çıktı olarak verebilm elidir, istendiğinde aylık raporlar alınabilm elidir. 28. Cihaz RS232 bağlantısıyla, bilgisayara bağlanabilmelidir. Ayrıca harici bir faks modem aracılığıyla internet üzerinden cihazla bağlantı kurulabilmen, program ekleme, program düzeltme, arıza hakkında bilgi toplama gibi işlemler internet üzerinden gerçekleştirmelidir. 29. Cihazın güç devresi V arasında çalışmalı ve +/- %10'luk voltaj değişikliğinden etkilenm em elidir. Power suply ünitesi kullanılmalıdır. Cihaz Kısa Devre korumalı olup kullanıcıları akım kaçağından korumalıdır. 30. Cihazın Emniyet sisteminde olması gereken özellikler: a) Su bittiğinde kullanıcıyı ikaz eden, gerektiğinde gücü kesen sistem b) Kapı açıkken ikaz eden ve kapı kapanana kadar programı başlatmayan; ayrıca kapı üzerine herhangi bir nesne sıkıştığında kapıyı geri açan sistem. c) Buhar yokken ikaz eden, buhar tem in edilene kadar programı başlatmayan sistem. d) Sterilizasyon odasındaki basınç atm osfer basıncına düşmeden kapıyı açmayan sistem e) Şebeke gerilim i düştüğünü bildirme ikazı f) Yüksek basınç ikazı g) Basınç algılama sensör hatası (kablo kopukları, sensör bozulması) ikazı h) Isı algılama elemanı (PT100) arızalan ekranda göstererek kullanıcıyı bilgilendirmelidir. 31. Cihaz 2 (iki) yıl garantili olacak ve garanti sonrası bakım koşulları en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve satıcı firma taahhüt edecek ve hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazından fiyatlı parça listeleri verecektir. 32. Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. 33. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firm alar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firm a sorumludur. 34. Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. 35. Teklif veren firm alar Teknik Kadrolarını ve Altyapılarını bildireceklerdir. 36. Şartname maddeleri bir bir kontrol edilecek şartlara uymayanlar ve sunulan dokümanların eksik olması halinde bu teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 37. Teklif veren firmalar, TS EN 285 Belgesi, DİN EN ISO 9001: 2008, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı garanti belgesi ve satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerine sahip olmalı ve EN 285 Normlarına uygun imalat yapmalıdır.

21 38. Cihaz, EN 285 standardına uygun bağımsız ve uluslararası akredite bir kuruluş tarafından onaylı "tip testi" belgesine sahip olmalıdır ve söz konusu belge ihale esnasında komisyona sunulmalıdır. Belge teslimat aşamasında noter onaylı olarak muayene komisyonuna teslim edilm elidir. 39. Teklif veren firm alar basınçlı ekipman direktifi 97/23/EEC ve medikal cihaz direktifine (93/42/EEC) uygunluğunu kanıtlayan CE sertifikasına sahip olm alıdır.teslim edilecek cihaz iki ayrı CE işareti taşım alıdır. 40. M ontaj: Satıcı firma cihazları ücretsiz olarak monte ederek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. 41. Eğitim: İhaleye alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyona ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 1 elemana yeteri kadar ücretsiz eğitim verecektir. Bu şart teklif dosyasında firma tarafından taahhüt edilerek belgelendirilecektir. 42. Cihaz ile birlikte 10 adet (40x25,5x5 cm) paslanmaz malzemeden ve tutm a saplı yükleme sepeti verilm elidir. GARANTİ ŞARTLARkCihaz en az 2 yıl g arantili olm alıdır.

22 I B TIPI OTOKLAV ŞARTNAMESİ 1-) B tip i b uharlı blok o to kla v m o to rlu ç ift kayar kapaklı o la lıd ır 2-) En az 2 rafı o la m a lıd ır 3-) O toklav iç hacm i en az 400 İt o lm a lıd ır 4-) Ü zerinde te rm a l p rin te r b u lu n m a lıd ır 5-) Rafları ve buharla tem as eden yüzeylerin ta m a m ı paslanm az m alzem eden m am ul olm a lıd ır. 6-) İzolasyonunda asbest ü rü n le ri kullanılm a m ış o lm a lıd ır 7-) O toklavın en az 6 sabit program ı b u lu n m a lıd ır 8-) Cihazın şifre korum a özelliği b u lu n m a lıd ır 9-) D o ku n m a tik s ilin e b ilir LCD k o n tro l paneline sahip o lm a lıd ır 10-) Yazılım güncellem ek için RS232 veya USB p o rtu o lm a lıd ır 11-) Cihaza barkod okuyucu entegre e d ile b ilm e lid ir 12-) Cihaz ile b irlik te 2 şer adet taşım a arabası ve yüklem e sepeti v e rile c e k tir 13-) Su kesintisi d u ru m u n d a o to m a tik devre dışı kalabilm e özelliği b u lu n m a lıd ır 14-) Cihaz şebeke g e rilkim in d e ki + - %10 luk gerilim dalgalanm alarını to le re e d e b ilm e lid ir 15-) Cihaz,.03 m ikrondan büyük p a rtik ü lle ri % 99,99 oranında süzebilen Hepa filtre s in e sahip b u lu n m a lıd ır 16-) Rezistans g u ru p la rın d a n birisi arızalandığında servis m üdahelesine kadar sistem çalışm aya devam e d e b ilm e lid ir ) Cihaz üzerinde birden fazla m ekanik basınç e m n iyet v e n tili b u lu n m a lıd ır. 18-) Bağlantı b o ru la rı ve rezistansları paslanm az m alzem eden m am ul o lm a lıd ır 19-) Cihaz üzerinde 3 te n fazla aya rla n a b ilir ön vakum özelliği b u lu n m a lıd ır.

23 PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Anod voltajı K V gücünde olm alıdır. 2. Anod akımı 7 m A-9 ma arasında olm alıdır. 3. Cihaz voltajı 220 V (+% 10, -% 14) ve 50/60 HzM ile çalışmalıdır. 4. Cihazın kafası kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilm elidir. 5. Çalışına sırasında iki çekim arasında ısınma ve radyasyon yoğunluğunu azaltıcı önlemi olm alıdır. 6. Radyasyon m iktarı 1 metre mesafeden 0,25 mgy saatten küçük olm alıdır. 7. Poz süresi (şua süresi) 0,02 sn ve en fazla 2 sn olm alıdır. Bu aralıkta en az 20 basamak ayarlı olm alıdır. 8. Fokal spot boyutu 0.4 mm. olm alıdır 9. D igital radyografi sensörlcri için kullanım programı olm alıdır. 10. Çekime uygun olarak öne-arkaya ve aşağı-yukarı farklı yönlere hareket hareket edebilen kollar olm alı ve en az 5 eklemle hareket özelliği sağlamalıdır Kolun istenen yükseklikte durmasını sağlayan bir mekanizmaya sahip olm alıdır. 12. Cihaz duvara da monte edilebilm elidir. 13. Radyovizyografi sistemi ile uyumlu olm alıdır. 14. Cihazın kullanım ve bakım onarımına ait devre şemalarını içeren dokümanlardan en az birer adet verilm elidir 15. Kumanda paneli duvar modülünde olm alı ve dijital olm alıdır. 16. Panel üzerinden çekim ayarlaması için en az iki değişik vücut yapısına ve dişlere göre olmak üzere yapılacak seçimle doz ayarları ve pozlandırına süresi otomatik olarak ayarlanabilm elidir. Gerektiğinde manuel olarak süre ayarı yapılabilm elidir. 17. D ijital göstergeli olm alı ve dokunmatik tuşlu olm alıdır. 18. Tüp ısındığı zaman otomatik olarak soğutma süresi başlamalıdır. Bu süreç içerisinde cihaz kullanım ını engelleyen bir emniyet sistemi bulunmalıdır. 19. Cihaz X ışını jeneratörü(kafa) kontrol paneli ve kollardan meydana gelm elidir. 20. Cihazın filtrasyonu 2mnı A l ye eşit olm alıdır. 21. Garanti süresi en az 2 y ıl olm alıdır. 22. Cihazın montajı firm a tarafından yapılm alıdır. 23.Cihazın U BB kaydı olm alıdır.u B B kaydı yoksa m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır.

24 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KRUMU İzm ir İli Kamu H astaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterkiği Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı M erkezi Hazırlayan Birim: T eknik Servis VAKUMLU POLİSAJ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu ve Kapsam: Protez Laboratuvarında kuru ve ıslak cila işlem inde kullanılacaktır. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 1-Üzerinde en az 2000 devir,2 kademeli cila m otoru bulunmalıdır. 2- Cihaz vakumlu olmalıdır.en az 1700m3/h emiş debisine sahip olm alıdır. 3- Cihaz üzerinde aydınlatma (florasant) bulunmalıdır. 4-2 adet ponza lastiği olm alıdır. 5-2 adet toz toplam atorbası bulunmalıdır.tozu içerisinde hapsedebilmelidir. 6-Cilıaz masa üstü çalışmaya uygun olm alıdır. 7-Göz koruyucu ş e ffa f siperliği b u lu n m a lıd ır. 8-Cihaz ıslak ve kuru cila yapm aya elverişli o lm a lıd ır. 9-Cila ç ift ta ra flı iki kafası o lm a lıd ır. 10-Gürültü seviyesi 75 db (+-% 10) seviyesinde olmalıdır. GARANTİ ŞARTLARI:Cihaz en az 2 yıl g arantili o lm a lıd ır.

25 VAKUMLU PLAK BASMA (GECE PLAĞI) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz com pact şekilde dizayn edilm iş olm alıdır. 2. Cihaz giriş gücü AC V,50-60 Hz olmalıdır. 3. Cihazın çıkış gücü ısıtıcısı 550 W,M otor 1250 W olm alıdır. 4. Cihaz en fazla 2,5 dk içerisinde çalışm aya hazır ısıya ulaşabilm elidir. 5. C ihazda vakum, ısıtıcı,zam an ayarları göstergeleri ile m evcut bulunm alıdır. 6. Cihazda açm a kapam a düğm esi bulunm alı vc bir ikaz lambası yer alm alıdır. 7. Isının 10-70,N em in %,Baıncın kpa olduğu ortam larda rahatlıkla saklanabilm elidir. 8. Cihazın UBB kaydı olm alıdır.u BB kaydı yok ise m uaf olduğuna dair belgesi olm alıdır. 9. Cihazın garanti süresi en az 2 yıl olm alıdır. TC. S.B. TÜRK İîoiiî i Kaz«/ K= Aisertc Uz U

26 DENTAL RADYOVİZYOGRAFİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Sensör CMOS teknolojisine sahip olmalıdır. 2. Sensör Plug&Play özellikli olup ara kumanda ünitesine ihtiyaç duymadan direkt bilgisayara USB bağlantı portundan bağlanmalıdır. 3. Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlara bağlantı için herhangi bir ara kumanda kutusuna gerek duyulmamalı doğrudan USB2 portundan bağlanabilmelidir. 4. USB2 bağlantı versiyonu sayesiyle sensör ile bilgisayar arasındaki iletişim hızlı bir şekilde yapılmalı. 5. Sensör ebatı maksimum 29.2 x 38.7 mm olmalıdır. Aktif sensör alanı ise 33 x 24 mm. olmalıdır. 6. Sensörün kablo boyu en az 300 cm. olmalıdır. 7. Piksel ölçüsü 20 pm2 olmalıdır. 8. Sensörün teorik çözünürlüğü 25 Ip/mm 'den az olmamalıdır kv aralıklı, kısa poz zamanlı AC veya DC beslemeli konvansiyonel röntgen cihazları ile uyumlu olarak çalışabilmelidir. 10. Herhangi bir yanlış kullanıma karşı özel güvenlik koruması olmalıdır. 11. Klasik röntgenlere göre % daha az x-ray ışın yoğunluğu ile görüntü alınabilmelidir. 12.X ışını tatbikinden bir kaç saniye sonra ekranda görüntü elde edilmelidir. 13.Sensör, ağız içi tahrişlere sebebiyet vermemesi için iki köşesi yuvarlatılmış ve uzun ömürlü kullanılabilmesi için, yüzeyi sertleştirilmiş lateks ile kaplanmış olmalıdır. 14. Sensör kalınlığı 4.95 mm'yi geçmemelidir. 15.Sensöre uygun yeterli miktarda tek kullanımlık kılıflar sistemle birlikte verilmelidir. 16.Sistem yazılımı çoklu bilgisayar ortamlarında (Network) kullanılmaya müsait olmalıdır. 17. Röntgen görüntülerini kaydedebilir bir programı olmalıdır. 18. Program ile büyütülmüş röntgen görüntülerinin yoğunluğa göre renklendirilmesi ve ışın geçirgenliğine bağlı olarak yoğunluk ölçümü yapılabilmelidir. 19.Görüntülerin uzunluk ve açı ölçümleri yapılabilmelidir. 20. Görüntüler monitor ekranında anında oluşturulabilmeli ve değişiklikler yapılabilmelidir. 21. Beklemesiz ardı ardına görüntü alınabilmeli, görüntü yığılması olmamalıdır. 22. Bir hasta için sınırsız sayıda görüntü kaydı yapılabilmelidir. 23. Görüntüler tek tek ya da birden fazla istenilen biçim ve formatta print edilebilmelidir. 24. Print edilen çıktılarda hasta ve diş hekimi bilgileri ile tarih ve diş tipi bilgisi istenirse alınabilmelidir. 25.Tedavi öncesi ve tedavi sonrası görüntülerinin tek sayfada yazıcı çıktısının alınması 1/2

27 DENTAL RADYOGRAFİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ mümkün olmalıdır. 26. Alınan görüntüler ekranda kat kat distorsiyonsuz büyütülebilmelidir. 27. Sistem yazılımı alman dental görüntüyü diagnostik amaçla renklendirebilmelidir ve bu renklerin ayarları ile oynanabilinmelidir. 28. Sistem yazılımı açı ve kanal boyu uzunluğunu ölçebilmelidir. 29. Sistem endodontik (kanal içi) çalışmalarını net bir şekilde görüntülemelidir. 30. Alınan x-ray görüntülerinde ışık ve kontrast ayarları yapılabilmeli böylece en iyi görüntüyü elde etmek mümkün olmalıdır. 31. Filmleri endodontik, periodontik ve dentin filtreleri başta olmak üzere birçok filtreleme araçlarıyla görüntülemek mümkün olmalıdır. 32. Görüntünün belli bir yerine flash ışığı tutarak seçilen bölgeye filtreleme uygulamak ve kolay teşhis ikanı vermek mümkün olmalıdır. 33.Görüntülere notlar almak mümkün olmalıdır. 34. Alınan görüntüleri döndürmek ve yatay ya da dikeyde ayna görüntülerini elde etmek mümkün olmalıdır. 35.Görüntü üzerinde ne kadar oynanırsa oynansın kayıt yapıldıktan sonra bile resmin orijinal halini geri çağırmak mümkün olmalıdır. 36. Kamera ya da röntgen görüntülerine keskinleştirme, yumuşatma, kenar çizgilerini netleştirme ve negatifini alma gibi temel filtreleme fonksiyonlarını uygulamak mümkün olmalıdır. 2/2

28 AERATÖR BAŞLIĞI 1. Frez takıp çıkarm a işlemi push button sistemli olmalıdır. 2. Borden bağlantı 2 delikli olm alıdır. 3. R ulm anlar kolay değiştirilebilir olm alıdır. 4. Seram ik rulm anlı veya entegre çelik rulm anlı olm alıdır. 5. K artuş tipi açık sistem olm alıdır. Herhangi bir silindir içinde olm am alıdır. 6. A eratör başlığının m aksim um hızı dev./dk çıkış gücü 13 w olm alıdır. 7. Sessiz çalışmalı ses seviyesi 75 db fazla olm am alıdır. 8. Başlık optim um soğutm a sağlam alıdır. 9. B aşlığın m arkası üzerinde silinm eyecek şekilde olm alıdır dereceye kadar otoklava girm elidir ve bu başlık veya paket üzerinde yazm alıdır. 11. C ihaz orijinal am balajda olm alıdır. A eratör başlığı 2,2-2,5 bar aralığı atm osfer basıncında randum anlı

29 MİKROMOTOR 1.Havalı m ikrom otor en az 2 bar basınçla çalışm alı. 1. Hızı rpm arası olup, gövde üzerindeki bilezikle çift yönlü ayarlanabilm elidir. 135 derecede otoklavda steril edilebilm eli 2. Özel kilit sistem i ile kullanılan A nguldurva ve Piyasem en istem dışı ayrılm ayı önlem elidir. 5. İçten sulu sistem olm alıdır 6. U luslar arası standartta bulunan her model Piyasem en ve A nguldurva ile kullanılabilm eli. 7. Ü rün üzerinde m arkası, m odeli, imal edildiği yer, seri num arası üzerinde silinm eyecek şekilde yazılı olm alıdır. 8. O rijinal kutusunda olacak, tüm aksesuar ve parçalan eksiksiz verilm elidir.

30 (KAVİTRON) DETERRAJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Piezo sistem detertraj cihazı olacaktır. Saniyede sessiz olarak K H Z titreşim yapacaktır. K ullanılacak uç tipine göre cihaz üzerinden ayarı yapılınca uç rengine göre aynı renk ışık yanacak ve belirlenen frekans da çalışm a yapılacaktır. M aksim um güç tüketim i 30VA olacaktır Ölçüleri 55m m * 150m m * 170m m yi geçm eyecek ve ağırlığı en fazla 900 gr olacaktır. A yak pedalı ölçüleri 70* 30* 95m m olacak ve ağırlığı 150 gram ı geçm eyecektir. Şebeke suyuna 2m uzunluğunda esnek hortum ile bağlanacak ve içerisinde filtre olacaktır. 135 C da otoklav da steril edilebilen detertraj uçlarının vidalanarak takıldığı el parçası (piyasem en) ayrılabilir olacaktır. 3 değişik detertraj ucu olacaktır. El parçası ısınm a yapm ayacak ve kolayca cihazın yan tarafından sabit tutucusu üzerinde kullanılm adığında konum landırılacaktır. K ablosu ile cihazı bağlı ergonom ik ayak pedalı olacaktır. İstenirse diş ünitesine kolaylıkla bir ja k vasıtası ile su bağlantısı için bağlanabilecektir. Ü st panel de açm a kapm a düğm esi görevini ve gücünü ayarlayan büyük yuvarlak düğm e olacaktır. B üyük yuvarlak düğm e ile istenilen frekans kolayca ayarlanacaktır. C ihazın açık olduğunda gösteren indikatör lam bası olacaktır. Su püskürtm eli spreyi olacaktır. Ve cihazını arkasındaki bir düğm e ile kolayca ayarlanacaktır. A yak pedalı ile spreylem e ve vibrasyon sağlanacaktır. 230V -50H z ile çalışacaktır. Ekstra uçlar ile am algam yerleştirm e sabit protez gevşetm e işlemi endodontik tedavilerde perio işlem lerde ve giita perka sıkıştırm alar için kullanılm ayacaktır. El parçası ve uçları otoklav da steril edilebilm elidir. 2 yıl garantisi olm alıdır. Satelec Nevvtron P5 veya M uadili olm alıdır.

LABORATUVAR MİKROMOTORU

LABORATUVAR MİKROMOTORU 3.000-35.000 LABORATUVAR MİKROMOTORU 1. Mikromotor çekirdeksiz yapıda olmalıdır. 2. Piyasemen dönme hızı 3.000-35.000 devir/dakika olmalıdır 3. Mikromotor sessiz çalışmalı ve düşük vibrasyonlu olmalıdır.

Detaylı

KABLOLU ADAPTÖRLÜ ELEKTRİKLİ ENDODONTİK MİKROMOTOR

KABLOLU ADAPTÖRLÜ ELEKTRİKLİ ENDODONTİK MİKROMOTOR KABLOLU ADAPTÖRLÜ ELEKTRİKLİ ENDODONTİK MİKROMOTOR 1. Cihaz ünitden bağımsız çalışabilen tipte olmalıdır. Yalnızca elektrikle çalışılabilmelidir. Başlık bağlantısı cihaz ön tarafından yapılmalıdır. 2.

Detaylı

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Aııod voltajı 65-70 KV gücünde olmalıdır. 2. Anod akımı 7 ına-9 ına arasında olmalıdır. 3. Cihaz voltajı 220 V (+% 10, -% 14) ve 50/60 HzM ile çalışmalıdır.

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ birkaçına sahip olmalıdır. Şarjlı Matkap ünitesi taşıma çantalı olacaktır. İlgili tüm kullanım aparatları ürünle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Aküyü aşırı yükten,

Detaylı

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ Marka : TAKARA BELMONT Geçerlilik Tarih : 20/06/2008 Model : BELRAY RÖNTGEN CIHAZI Toplam Sayfa : 1 1. Cihaz diş hekimliğinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 2. Mobil veya duvara monte edilebilir

Detaylı

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler OT 150/150D Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE HATA UYARI SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ 1. Cihazın hacmi Brüt 85 lt Net 55 lt. 2. Cihazın en az 48 cm x52 cmx85 cm ölçülerinde. 3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C ye set

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

Smart / Smart S TEKNİK ÖZELLİKLER. www.transmedikal.com

Smart / Smart S TEKNİK ÖZELLİKLER. www.transmedikal.com Sterilizasyonda Çözüm Ortağınız Smart / Smart S Volan/çift volan veya kayar/çift kayar kapaklı kontrol üniteli dokunmatik renkli ekranlı Buhar Sterilizatörleri TEKNİK ÖZELLİKLER GÜÇ KAYNAĞI 220/380 VAC

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

OT 40 L / 90 L. Laboratuvar Buharlı Sterilizatörleri

OT 40 L / 90 L. Laboratuvar Buharlı Sterilizatörleri OT 40 L / 90 L Laboratuvar Buharlı Sterilizatörleri STANDARTLARIN ÜZERİNDE GÜVENLİK Şifre korumalı çalışma, servis ve kalibrasyon menüleri Kapak emniyet sistemi - Hücre basınç altındayken kapak açılamaz.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ STERİLİZASYON SİSTEMLERİ Ürün kodu için seçeneklerine bakınız. 110 LT TEK KAPILI PLAZMA STERiLiZASYON CiHAZI Düşük ışılı hidrojen peroksit (H2O2) plazma sterilizasyon cihazı Diğer düşük ısılı cihazlara

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler OT SERİSİ Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE ARIZA TESPİT SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life. Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil

Detaylı

NC SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler

NC SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler NC SERİSİ Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler NC 23B NC 23S/NC 32S MASA ÜSTÜ BUHARLI STERİLİZATÖRLER Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler, genel medikal uygulamalarda, diş hekimliğinde, kişisel hijyen ve güzellik

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

OT 100V. Dik Tip Buharli Sterilizatör

OT 100V. Dik Tip Buharli Sterilizatör OT 100V Dik Tip Buharli Sterilizatör İŞLEM DEĞERLENDİRME VE HATA UYARI SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon işleminin

Detaylı

103 laboratuvarürünleri. H O R T U M L A R - k a u ç u k

103 laboratuvarürünleri. H O R T U M L A R - k a u ç u k 2016 HORTUMLAR 103 laboratuvarürünleri H O R T U M L A R - k a u ç u k > Uluslararası standartlara uygun olarak 45A sertlik derecesinde en iyi kalite saf, esnek ve doğal kauçuktan üretilirler. > -25 C

Detaylı

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TIBBİ DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TIBBİ DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TIBBİ DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİSYEN ÇALIŞMA MASASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Masaların ana gövde kısımları 1,20 mm DKP saç, kabinler

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

BUHAR STERİLİZATÖRÜ. sterilizasyonda çözüm ortağınız. merkezi sterilizasyon ünitelerinde, hastane ve kliniksel uygulamalarda

BUHAR STERİLİZATÖRÜ. sterilizasyonda çözüm ortağınız. merkezi sterilizasyon ünitelerinde, hastane ve kliniksel uygulamalarda sterilizasyonda çözüm ortağınız BUHAR STERİLİZATÖRÜ merkezi sterilizasyon ünitelerinde, hastane ve kliniksel uygulamalarda 1984 1783 Centrum für Hygiene Medizinische Produktsicherheit (HYGCEN) Tip testleri

Detaylı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı 1 lifsciyiy K&& K U M iıü Sayı : Konu: K ati T ek lif venneye davet (2015/155) K urum um uz ihtiyacı olan 1 K alem m alzem e 4734 sayılı

Detaylı

KARTAL DENTAL 2014 KARTAL DENTAL 2014 SERIES 1 KLİNİK SİSTEMLERİ ÜRÜNLER SAYFA NO. CKD SERİSİ 5 MD SERİSİ 13 GCC SERİSİ 18 GCD SERİSİ 24 LGCC SERİSİ 29 LGCD SERİSİ 34 MPE DİSPANSER 40 2 LABORATUVAR SİSTEMLERİ

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 400 litre kapasiteli, AISI 304 paslanmaz çelik buzdolaplarından

Detaylı

KDV HARİÇ GENEL TOPLAM

KDV HARİÇ GENEL TOPLAM Tarih ve Sayı: 17/10/2017-E.16330 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BELC4B7JL* Sayı :32319748-934.01.03/ Konu :Yaklaşık Maliyet Hesabı Tespiti Hk. YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ

Detaylı

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun Teknik Özellikler Kardiyopulmoner rehabilitasyon ergometresi Fren sistemi Yük / doğruluk Devir sayısı aralığı Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız

Detaylı

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz, Lazer-Doppler Akımölçme (Flowmetre) yöntemi ile çalışmalıdır. 2. Cihaz, Mikro vasküler alanda kan akımı saptanması amacına uygun tasarlanmış olmalıdır. 3. Deney

Detaylı

Soğuk odalar -2/+2º - 8,4/10 m³

Soğuk odalar -2/+2º - 8,4/10 m³ Electrolux, çok farklı boyutlarda geniş bir soğuk oda ürün yelpazesine sahiptir. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+2 C) panel kalınlığı 60 mm dir;

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 10/02/2016 K o n u : T eklife D avet K urum lunuzun ihtiyacı olan (15) kalem İN ŞA A T V E SU M A L Z E M E S İ işi için aşağıda yazılı

Detaylı

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. OTOMATİK KEPENK POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ A. ÜRETİCİ FİRMA KALİTE BELGELER 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 2. Panjur üreticisi firmanın

Detaylı

KESİN MEDİKAL. TIBBİ CİHAZLARI ve SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KESİN MEDİKAL. TIBBİ CİHAZLARI ve SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MADE IN TURKEY KESİN MEDİKAL TIBBİ CİHAZLARI ve SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERKEZİ STERİLiZASYON ÜNİTELERİ STERİLZASYON SEPETLERİ BUHARLI STERİLİZATÖR YÜKLEME ARABALARI TAŞIMA ARABALARI STERİLİZASYONDA

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir.

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir. Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu Apex Pointer + apeks bulucu cihazını aldığınız için tebrik ederiz. Yeni enstrümanınız kök kanal boyunu kesin ve çabuk olarak belirleme imkanı sağlar. Cihazınızdan en

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi Sistemi tartım sistemleri birçok yapının birbirine entegre edilmesiyle oluşur. kalite kriteri sistemleri direkt olarak etkilemektedir. Bu parçaların çoğunun direkt üretimini gerçekleştirebiirnek kurulacak

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Dijital Derin Dondurucular 650 litre

Dijital Derin Dondurucular 650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi, GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 650 litre kapasiteli, tam ve yarım kapılı, AISI 304 paslanmaz

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ LABORATUVARINA ALINACAK DENEY SETLERİ ŞARTNAMELERİ YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Genel Açıklamalar Deney setindeki tüm parçaların; en az 2(iki) yıl garantisi ve en az

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox LX-13690 Restaurant YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları Full Inox Fırın gücü; 2100 W Kolay temizlenebilen hareketli alt rezistans Çift cam ve yalıtım sistemi ile A13 güvenlik standartları İç aydınlatma

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRM Hermetik Kayar Kapı Hava ve su sızdırmazlık özelliği bulunan METAXDOOR MS30/HRM hermetik kayar

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN

FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN Fotoselli kapı sistemleri Harekete duyarlı sensörler

Detaylı

400 litre Dijital Buzdolapları

400 litre Dijital Buzdolapları Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Otomatik 90 Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 Dışa Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 İçe Açılır Kapı Çift Kanatlı 90 Dışa Açılır

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR SECU CRS. Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR SECU CRS. Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METXDOOR SECU CRS Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı METXDOOR SECU CRS SECU CRS 100 SECU CRS 200 METXDOOR SECU CRS Sağlam,ekonomik

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

DF / FR SERİSİ. Derin Dondurucular

DF / FR SERİSİ. Derin Dondurucular DF / FR SERİSİ Derin Dondurucular Numune Saklamak İçin En Uygun Çözümler En çok kullanılan kutu ve tüpler için raflar Plazma torbası veya flask gibi farklı numuneler için çekmeceli raflar PLAZMA İÇİN ÇEKMECELİ

Detaylı

SETAPAK ELEKTRONİK VE AMBALAJ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SETAPAK ELEKTRONİK VE AMBALAJ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SETAPAK ELEKTRONİK VE AMBALAJ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel : 0 (216) 595 26 01-02 Faks : 0 (216) 595 28 58 E-mail : setapak@setapack.com İnternet Sitesi : www.setapack.com Facebook İsim : Setapack Ambalaj

Detaylı

YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU

YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU S-140 POLİMER SİSTEM KAŞE MAKİNASI BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU S-140 YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU STAMPLINE S-140, mikro işlemci kontrollü polimer sistem yıkama makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

SULU ALÇI KESME MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

SULU ALÇI KESME MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ SULU ALÇI KESME MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ Model : TRİM 1, ALÇI KESME MAKİNASI Toplam Sayfa : 1 1. Cihaz, model işlerinde ve alçı işlerinde sulu sistem ile düzeltme ve kesme işi yapmalıdır. 2. Cihazın açma/kapama

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ....3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR.... 4 3. TESLİMAT...

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

Dijital manifold serisi: testo 550, 557 ve 570

Dijital manifold serisi: testo 550, 557 ve 570 01_08 5/31/11 2:45 PM Page 1 Gelecek için hazırız Tüm soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümleriniz için ideal! Dijital manifold serisi: testo 550, 557 ve 570 01_08 5/31/11 2:46 PM Page 2 Dijital

Detaylı

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir.

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. M5 EVOLUTION - GÜÇLÜ SUPERMIX - İDEAL İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. Turbomix özellikli sıva makinesi Kolay müdahale edilebilen su armatürü D ve R tipi

Detaylı

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1 İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 2015-1 TOPTAN FiYAT LiSTESi TAMBOY FIRIN SERİSİ (60*60) 6010 Tamboy Elk. Fırın (Beyaz) * Düğmeden Ateşlemeli * Gizli

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

Soğan Doğrama Makinesi. Sebze Parçalama Makinesi. Sebze Doğrama Makineleri. 30 x 50x 27 30 x 50x 27 30 x 50x 27. 35x58x92 35x58x54 57x23x51

Soğan Doğrama Makinesi. Sebze Parçalama Makinesi. Sebze Doğrama Makineleri. 30 x 50x 27 30 x 50x 27 30 x 50x 27. 35x58x92 35x58x54 57x23x51 HAZIRLIK MAKİNELERİ Sebze Doğrama Sebze Parçalama Mikserler Hamur Yoğurma Makieneleri Et Kıyma Dilimleme Çorba Tencereleri 95 Sebze Doğrama 0.37 Kw 900 D/dk-2 V Motor Gücü Paslanmaz Çelik Bıçaklar Kolay

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00419 SAYI : KONU: T e k lif M ektubu P İY A SA A R A Ş T IR M A T E K L İF M E K T U B U H astanem

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Bu Teknik Şartname, Mikro İşlemci Kontrollü Akü Şarj Cihazı teknik özelliklerini, kalite kontrole ilişkin muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ $ ^.0 3»^- T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama

Detaylı

3. TEKNİK ÖZELLİKLER: Satın alınacak Debimetreler ve aksesuarlarının teknik özellikleri ile adetleri aşağıdaki gibidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER: Satın alınacak Debimetreler ve aksesuarlarının teknik özellikleri ile adetleri aşağıdaki gibidir. 1. KONU: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesindeki fabrikalarda kullanılmak üzere Vorteks Sıcaklık Basınç Kompanzasyonlu Debimetre ve Elektromanyetik

Detaylı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı Güçlü cerrahi aspiratör cihazı ATMOS Record 55 ATMOS Record 55 DDS DAYANIKLI KULLANIMI KOLAY SESSİZ 2 ATMOS Record 55 Çok yönlü ve güçlü! Yüksek emiş gücü ve güçlü vakumu sayesinde ATMOS Record 55 çok

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2014/ 1249 İlgili Birim : DÖN.SER.AYNİYAT

Detaylı

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology.

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology. ÜRÜN KATALOĞU 2015 İÇİNDEKİLER/INDEX Ecology Çekerocak Kimyasal Malzeme Dolabı Malzeme Dolabı Radon College College Rec 03 11 College Electron 15 Electron & Water Electron Large 17 Electron Large Electron

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı