TORBALI ORMAN FİDANLIGINDA KIZILÇAM FiDANI ÜRETİMiNE İLİŞKİN TIME STUDIES ON PINUS BRUTIA SEEDLING PRODUCTION IN THE TORBALIFOREST NURSERY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORBALI ORMAN FİDANLIGINDA KIZILÇAM FiDANI ÜRETİMiNE İLİŞKİN TIME STUDIES ON PINUS BRUTIA SEEDLING PRODUCTION IN THE TORBALIFOREST NURSERY"

Transkript

1 169 TORBALI ORMAN FİDANLIGINDA KIZILÇAM FiDANI ÜRETİMiNE İLİŞKİN İŞ. ZAMAN ANALİZLERİ TIME STUDIES ON PINUS BRUTIA SEEDLING PRODUCTION IN THE TORBALIFOREST NURSERY İlkerACAR Dr. Şem'i İKTÜEREN ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYlNLARI Teknik Bülten Serisi No : 169

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ı. GİRİŞ MATERYAL ve METOD 2.1. Materyal Metod Kızılçam Fidan Üretiminde Faaliyet Birimleri Ölçme İşlemleri ve Tekniği Değerlendirme Yöntemi BULGULAR Ekime Hazırlık İşleri Gübreleme Toprağın Sürülmesi Tohumun İlaçlanması Yastık Yapımı Yastıkların Temizlenmesi ll 3.2. Ekim İşleri ll Makina İle Tohum Ekimi ll Ekim Tamamlama Kapama Materyalinin Hazırlanması c3

3 Kapama Materyalinin Yastığa Getirilmesi Makina İle Kapak Atma Atılan Kapağın Elle Diizeltilmesi Baskı Yapma Sulama ve Bakım İşleri Sulama İlaçlama Ot Alma Kaymak Kırma Söküın İşleri Kök Kesme Fidan Söki.imü ıs 3.5. Ambalaj Yapımı ve İstifleme Fidanların Ambalaj Yerine Nakli Fidan Sayımı ve Iskarta Ayırma Kök Kesme Ambalaj ve İstifleme TARTIŞMA ve ÖNERiLER... ~ Tartışma Sonuç ve Öneriler ÖZET..., SUMMARY ıs ıs KA YNAKÇA S EKLER

4 ÖNSÖZ Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün 1979 Yılı Çalışma Programında aynı yıl içinde başlanılacak araştırmalar arasında «Ağaçlandınna İşierine Ait İş- Zaman Analizleriyle Kaynak Kullanımının Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Araştırmalar» adlı çalışmaya yer verilmiş bulunulmaktadır. Konunun geniş anlamıyla ağaçlandırma çalışmalarının gerek fidanlık ve gerekse arazi süreçlerini kapsayacağı doğaldır. Ancak ağaçlandırmanın arazi sürecine ait İş- Zaman analizleri daha önce Kavak ve Hızlı Büyüyen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü tarafından ele alınmış ve Ağaçlandırmada elle ve makinalı arazi çalışmalarına ait birim ve zaman cetvelleri yayınlanmış bulunduğundan (Birler et. al, 1979), bu araştırmada sadece fidanlık süreci çalışmalarının incelenmesi ile yetinilmiştir. Araştırmada 1 +0 yaşlı çıplak köklü kızılçam fidanı yetiştirilmesi ele alınmış, çalışmalar Torbalı Orman Fidanlığı'nda yürütülmüştür. Araştırınayı yürütenler Torbalı Orman Fidanlığı Müdür, m~mur ve işçilerine ve Araştırma Müdürlüğü Laborantı Z. Önder Yurtsever'e bu çalışmaya geçen emekleri ve katkıları için teşekkürü borç bilir, araştırma sonuçlarının Türkiye Orınancılığına yararlı olmasını dileriz. Ekim, 1985 Dr. Şem'i İKTÜEREN- İlker ACAR s

5 ı. GİRİŞ Günümüzde ekonomik kaygıların üretim faaliyetlerinde kazandığı önem, devamlılığa öncelik tanıyan klasik ağaçlandırma görüşünü değişime uğratmış, yüksek hasıla elde etmeye yönelik ve fayda/masraf ilişkisini olumlu yönde etkileyecek kaynak kullanım düzenlemelerini de beraberinde getirmiştir. Giderek ağırlığını arttıran bu akıma uygun olarak, ağaçlandırma maliyet hesaplarının tutarlılığı. ve çeşitli yatırımların sektör içi ve sektörler arası ilişki ve önceliklerinin irdelenmesinde ağaçlanclırma yatırımlarının sağlıklı bir şekilde yer alabilmesi için, ağaçlartelırma faaliyetlerinde kaynak kullanımının bilimsel verilere dayalı olarak tesbiti ve geliştirilmesi ve buna paralel olarak birim faaliyetlerin fiyat analizlerinin bilinınesi gerekmektedir. Bu çalışmada ağaçlandırma faaliyetlerinin ilk aşaması olan fidan yetiştirme faaliyetleri konu alınmış ve bu faaliyetlerde kaynak kullanımı ile faaliyetlerin ekonomik analizine esas olacak temel verilere ulaşılmak hedeflenmiştir. 2. MATERYAL ve METOD 2.1. Materyal Çalışma Torbalı Orman Fidanlığında, fidanlığın işçisi, ekipmanı, arazisi ve sabit tesisl~ri kullanılarak yapılmış olup, bu sayılanlar, çalışma materyalini teşkil etmiştir. Çalışmanın yapıldığı fidanlığa ilişkin kısa bilgi Ek 1 'de verilmiştir Metod Kızılçam Fidam (1+0) Üretiminde Faaliyet Birimleri Fidan üretimi, fidanlığa teslim edilmiş tohumdan, istenilen yaş ve.. kalitede fidan elde edilip, ağaçlandırma sahasına intilcale hazır 7

6 'fablo ı. 1+0 Yaşlı Çıplak Köklü :Kızılçaın Fidanı Üretbnine İllşkiıı İşlemler. İşlemler Açıklamalar I. Ekime Hazırlık İşleri 1. Gübreleme 2. Toprağın sürülinesi ve diskaro çekilmesi 3. Tohumların ilaçlatıması 4. Yastık yapımı 5. Yastıkların temizlenmesi Klınyasal gübreyle Zararlılara karşı Yapılan yastıklarda ölü otlar H. Ekbn İşleri 1. Makina ile tohum ekimi 2. Ekim tamamlama 3. Kapama materyalinin, hazırlanması 4. Kapama materyalinin ekim yastıklarına nakli. S. Makina ile kapak atma 6. Atılan kapağın elle düzeltilmesi 7. Baskı yapma III. Sulaıııa ve Bakım İşleri 1. Sulama 2. iiaçlama 3. Ot alma 4. Kaymak kırma IV. Söküm İşlem 1. Kök kesme 2. Fidan söküınü Makinanın tohum dökmediği yerler 2 kısım mil, 1 kısım humus Makinanın doldurulnıası ve materyalin ekim sıraları üzerine serilmesi Kapama materyalinin merdanelenınesi Ota karşı Kök kesme bıçağıyla Elle V. Ambalaj Yapımı ve İstifleme ı. Sökülen fidanların ambalaj yerine nakli 2. Sayım ve ıskarta ayırma 3. Kök kesme, Sandık verme, İlaçlama ve ambalajlama, istife alma 8

7 fidanın stoğa alınmasına kadar olan işlemlerin tamamını içine almaktadır. Çalışmaya konu olan ı +0 yaşlı çıplak köklü kızılçam fidanlannın üretilmesine ilişkin ve yukarıdaki kapsama giren işlemler Tablo ı' de verilmiştir Ölçme İşlemleri ve Tekniği Çalışmada Kızılçaın fidam üretimine ilişkin fidanlıkta yapılan işler, başlangıcı ve bitişi belirli alt işlemlere ayrılmış ve herbir alt işlemin tekran veya devaını süresince geçen zaman belirlenerek buradan üretimin her bir ana işlemi için gerekli toplam süre saptanmıştır. Birim işlemlerin süresi en iyi şekilde kronometreyle zaman tutarak saptanabilmekte ve iş etüdünde buna «Kronometraj Tekniği» denilmektedir. Çalışmamızda ölçmeler bu teknikle ve «Tekrarlama Yöntemi>) ile yapılmıştır. Bir iş biriminin tatmin edici. bir tablosunun elde edilebilmesi için zaman etüdlerinin, bir iş etüdü uzmanının gözetiminde yeterli sayıda tekran gerekir. Genellikle kısa çalışına devreli işler için en az elli, uzun devreliler için tekrar yapılınası sağlık verilmektedir. Ölçmelerde bu görüş esas alınarak gözlemler, işin niteliğine göre, imkan nisbetinde fazla tekrarlanmıştır. Çalışmada, zaman etüdlerine esas olmak üzere gözlenen unsurlar, makina ve insan gücüdür. Makina gücünün birim iş için harcadığı zaman dar smırlar arasmda değişmekte ve dolayısıyla standart zamanların belirlenmesinde güçlük çekilınemektedir. İnsan gücünün birim iş için harcadığı zaman ise oldukça önemli değişiklikler gösterir. Özellikle tarımsal işletmelerde insan gücünün etkilendiği çeşitli biyolojik ve psikolojik etkenierin varlığı bu değişkenliği daha da arttırınakta ve standart zamanların saptanınasını güşleştirmektedir. Gerçi belirli bir işlem için bir işçi tarafından sarfedilen standart süreyi, o işlemi çok sayıda değişik işçilerle, ayrı ayrı ve defalarca tekrarlayarak elde edilecek değerlerin vereceği bir çan eğrisinden alınacak güvenilir bir ortalamaya dayandırmak teorik olarak mümkün görülebilir. Ancak bu yöntemin pratikte uygulanınası hemen hemen olanaksızdır. Bu güçlüğün üstesinden gelinmek için bu çalışınada yapılan gözlemlerde normal perforınansta çalışmak üzere eğitilmiş işçi ve/veya işçi ekipleri kullanma yöntemi benimsenmiştir. Burada normal performans olarak herhangi bir teşvik unsuru olmaksızın, iyi bir denetim altında, fazla bir fiziki veya zihni yorgunluğa yol 9

8 açmadan, kolayca ve günlerce sürdürülebilecek düzenli bir çalışma temposu kabul edilmiştir Değerlendirme Yöntemi Torbalı Orman Fidanlığında normal performansta işçilere yap~ tırılan her bir işbirimi için çok sayıda süre ölçmeleri yapılmış ve bunların ortalamaları alınarak iş/zaman standartlarına esas teşkil edecek Birim/Zaman verileri elde edilmiştir. Bunun yanında, bu fidanlık işçilerinin normal performanstaki genel işçi temposundan sapmalan (tempo farkı, süreç payları, dinlenme ve kişisel paylar, özel paylar, diğer paylar) saptanarak, bu fidanlık ortalama Birim/ verilerinden genel standartları elde etmek için gerekli çevirme faktörleıi hesaplanmıştır. Ayrıca fidanlık sabit ve cari giderlerinin (su, elektrik, akaryakıt, amortismanlar v.b.) fidan maliyetine aksetmesi gereken yüzdeleri tahmin edilmiştir. Bütün bu verilerle 1 +0 yaşlı çıplak köklü kızılçam fidanı üretimine ilişkin iş-zaman tablosu açıklama hazırlanmış ve ayrıca bu tablonun kullanılmasına ilişkin lar yapılmıştır. Bu arada hem kadın hem de erkek işçi açlıştırılarak yapılması mümkün işlerde kullanılmak üzere kadın - erkek işçi iş verimi çevirme faktörleri saptanmıştır. 3. BULGULAR 3.1. Ekime Hazırlık İşleri Giibreleme Fidanlıkta gübreleme kimyasal gübrelerle yapılmaktadır. Dekara verilecek gübre karışımı ve miktarı, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Tahlil Laboratuvarı tarafından her yıl tekrarlanan tahlil sonuçlarına göre her ekim parseli için ayrı olarak saptanır. Bu yöntem sonucu, dekara verilen gübre miktarı yılına ve ekim parseline göre değişiklik göstermektedir. İki erkek işçi, bir traktör ve sürücüsünden oluşan ekiple gübreleme için ortalama Birim Zaman Değeri 2.5 dekar/saat olarak bulunmuştur Toprağı Sürıne Ekip; bir erkek işçi, bir traktör ve sürücüsünden oluşmakta, soklu pullukla sürüm ve diskaro çekimi yapılmaktadır. Ratasyon 10

9 planına göre ba:zı ekim parselleri iki kat, bazıları ise tek kat sürülınektedir. Yapılan ölçmeler sonucunda Örtalama Birim Zaman Değerleıi: İki kat sürüm için 1.5 dekar/saat, tek kat sürüm için 2_.6 dekar/saat ve diskaro çekimi için 3.2 dekar/saat bulunmuştur Tohum İlaçlama Üç kadın işçiden oluşan ekiple yapılan bu iş ilacın hazırlanması, tohumun ilaçla karıştırılması ve serilip kuruttılmasını kapsamakta olup, ölçmelerin ortalamalarına göre Birim Zaman Değeri Kızılçam için 28 kg/ saat olarak belirlenmiştir Yastık Yapuru Toprağı sürülmüş ve diskaro çekilmiş bitişik iki ekim parselinde, traktör ve sürücüsünden oluşan ekip tarafmdan iki ekim yastığı bir defada, 3 kat işlenerek yapılmaktadır. 200 metrelik yastık yapımı için kronometre tutularak yapılan 15 ölçme ortalamasından (Ek 2., dak/200 m) yastık yapıını için Birim Zaman Değeri 1176 metre/saat bulunmuştur Yastıklann Temizlenmesi Yapılan yastıklarm aralarında ve üstlerinde kalan ölü otlar iki kadın işçiyle toplattırılmaktadır. 100 metrelik yastıklarda 17 ölçme yapılmış, bu ölçmelerin ortalamasından (Ek 2., dak/100 m) Birim Zaman Değeri 247 metre/saat hesaplanmıştır Ekim İşleri Makina İle Tohum Ekimi Traktöre monte edilmiş, tohum ekimi ekipmanıyla traktör sürücüsü ve iki kadın işçiden oluşan bir ekiple yapılan bu iş için 17 ölçme yapılmıştır. Ortalama olarak 100 metrelik yastık ekimi için 3.56 dakika (Ek 2) veya saat gerektiği görülmüştür. Buna tohum bittikçe, traktörün tohum doldurmaya gidip gelmesi için geçen zamandan 100 metrelik yastığa düşen ortalama saat eklendiğinde tohum ekimi için 1220 m/ saat Birim Zaman Değeri elde edilmiştir. 11

10 Ekim Tamamlama Makinalı ekimin ardından tohum düşmeyen sıraların tamamlanması işi iki kadın işçiye yaptırılmaktadır. On metrelik yastık parçalannda yapılan ekim tamamlamaları için saat tutulmuştur. 101 ölçmenin ortalamasından (Ek 2., 1.53 dak/10 m) bu iş için Birim Zaman Değeri 390 metre/saat bulunmuştur Kapama Materyalinin Hazırlanması Mil Ye humusun ayrı ayrı elenmesi, karıştırma yerine taşınmaları ve kanştınlması işlerini kapsamaktadır. Ölçmeler 100 metrelik yastık boyuna gereken ın 3 karışım (1 kısım Humus + 2 kısım Mil) miktarı üzerinden yapılmıştır. Buna göre 100 metrelik bir yastığa gerekli m 3 karışımı hazırlamak için gereken zaman; Mil eleme Huınus eleme Karıştırma yerine mil taşıma (Ortalama 30 metreye) Karıştırma yerine humus taşıma Karışımı yapma Toplam iki kadın işçi saat iki kadın işçi 0.120» iki kadın işçi O.165» iki kadın işçi 0.075» iki kadın işçi 0.105» iki kadın işçi 0.615» Buradan bir saatte hazırlanan karışımın m 3 olduğu ve bunun 163 metre yastığa yeteceği anlaşılmaktadır. Buna göre Birim Zaman Değeri m 3 /saat (karışım) veya 163 metre/saat (yastık) olarak ifade edilebilir Kapama Materyalinin Yüklenip Yastık Sırasına Getirilmesi Hazırlanmış m 3 kapama materyalinin traktör römorkuna yüklenmesi ve yastık sırasına getirilmesi için bir traktör ve sürücüsü ile iki erkek işçiden oluşan ekip saat çalışmakta, bir saatte ise 769 metrelik yastığa yetecek olan m 3 kapama materyali traktöre yüklenip yastık sırasına getirilebilmektedir Makina İle Kapak Atma Bu işe ekim yastığı yanına römorlda getirilmiş kapama mater-

11 yalinden m 3 'ünün traktör arkasına bağlı kapak atma makinasına aktarılması yastık üzerinde çekilen makina yardımıyla bunun ekim sıraları üzerine 0.02 m kalınlıkta serilmesi dahildir. Sırasıyla 16 ve 14 ölçmesi yapılan bu iki safha ortalamalarına göre (Ek 2: 3.70 dak/0.270 m 3 ve 6.20 dak/100 m) m 3 karışım ve/veya 100 m yastık için bir traktör ve sürücüsünun saat ve 2 erkek ve 2 kadın işçinin saat olmak üzere toplam saat çalışması gerekmektedir. Bu 606 m/saat Birim Zaman Değeri vermektedir Atılan Kapağm Elle Düzeltilmesi Makina ile serilen kapak materyalinin ekim çizgilerini düzenli bir şekilde örtebilmesi için düzeltilmesi gerekmektedir. Bu işi iki kadın işçi yapmaktadır. Örneklenen ikişer metrelik yastık parçalarında yapılan 19 ölçme ortalamasından (Ek 2., 1.43 dak/2 m) Birim Zaman Değeri 84 m/saat bulunmuştur Baskı Yapma Serilen kapama materyali iki işçi tarafından çekilen merdaneyle bastırılmaktadır. Bu bastırma işi yastığın durumuna göre bir kat veya gidiş- dönüş olmak üzere iki kat yapılmaktadır. İki erkek işçiyle bir kat (13 ölçme, ortalama 1.82 dak/100 m), iki erkek işçiyle iki kat (15 ölçme,ortalama 4.40 dak/100 m) ve iki kadın işçiyle iki kat (15 ölçme, ortalama 5.53 dak/100 m) baskı yapma için Birim Zaman Değerleri sırasıyla 3333 metre/saat, 1370 metre/saat ve 1087 metre/saat bulunmuştur. Aynı işi yapan kadın ve erkek işçiler arasındaki verim farkı, hem kadın, hem de erkek işçinin rahatça yapabileceği baskı işinde çok açık biçimde görülmektedir. Burada kadın- erkek işçi verim farkının erkek lehine i% 26 olduğu 3.3. Sulama ve Bakı,ın İşleri Sulama bulunmuştur. Sabit yağmurlama sistemi olan Torbalı Orman Fidanlığında, toprağın durumuna göre Ege koşullarında Nisan ayında başlıyarak Kasıma kadar devam eden sulama işi motorları çalıştırmak ve vanaları açıp kapatmaktan ibarettir. Bu işte sulama mevsimi boyun- 13

12 ca 8 ay devamlı görevlendirilen iki işçi, aynı zamanda sulama tesislerinin bakımı ve onarımını da üstlenmektedir ilaçlama Sırt pulvarizatöri.i ile ot mücadelesi amacıyla yapılmaktadır. Bir erkek işçi ile bu iş için ortalama Birim Zaman Değeri 2.61 dekar/ saat bulunmuştur Ot Alına Ot mücadelesi için ilaçlanmış ve ilaçlanmamış yastıklarda ayrı ayrı ölçmeler yapılmıştır. İlaçlanmış parsellerde rastgele örneklenen iki metrelik yastık kısımlarının ot temizliği için kronometre tutulduğu gibi ayrıca bir iş günü boyunca yapılan ot temizliği metrajıda alınarak ayrı ayrı Ek 2'de verilmiştir. değerlendirilmiştir. Bunların ortalamaları Ekim yastıklarında ilaçlanmış bile olsa ot yoğunluğu toprak yapısına göre yer yer parçalar halinde değişiklikler göstermektedir. Ot yoğunluğunun homojenliğinden bahsetmek olanaksızdır. Yine yöre iklim şartlarına göre ot almaya bir defa veya daha fazla girilmesi gerekebilmektedir. Torbalı fidanlığında genellikle 3-4 kere ot almaya girilmektedir. Ek 2'de verilen ot almaya ilişkin ölçmelerin ortalamaları kullanılarak bulunan Birim Zaman Değerleri aşağadı verilmiştir : Bir kadın işçi ilaçlı yastık 8.97 m/saat (Tam gün çalışma ölçmelerinden) Bir kadın işçi ilaçlı yastık m/saat (2 m'lik parçalar ölçmelerinden) Bir kadın işçi ilaçsız yastık 3.85 m/saat (2 m'lik parçalar ölçmelerinden) Fidanlık çalışmalarında bir kaç yıl değişik periyodlarda yapılan tam, gün ot alma ölçmeleriyle, 2 metrelik yastık kısımlarında standart işçiyle ot alma ölçmeleri arasında görülen farklılık subjektif faktörler sonucudur. Bu fark; bir çalışma gününe ait dinlenme payları, idarece tanınan gidiş - geliş ve zaruri ihtiyaçlar süreleri ve benzeri çalışılmayan zamanlar nedeniyle doğmaktadır. Torbalı Fidanlığı için bu fark gerçek zamanın '% 28 oranında hesaplanmıştır. Bu oran genelde fidanlık işlerinin tümü için gerçek çalışma süresine ilave edilecek pay olarak kabul edilebilir. 14

13 Kaymak Kırma Fide çıkma safhasında, sulamalardan sonra oluşan toprak kayınaklanmasını kırmak amacıyla gerektiğinde bir kaç kez yapılan bu işte üç dişli tırmıkla iki kadın işçi çalıştırılmaktadır. 38 ölçme sonucu (Ek 2., dak/100 m) bir kaymak kırma için ortalama Birim Zaman Değeri 248 metre/saat bulunmuştur Söküın işleri Kök Kesme Kök kesme bıçağı takılı traktör kullanılarak yapılmakta ve bir saatte 100 metre uzunluktaki yastıklardan 15'inde kök kesimi tamamlanabilmektedir. Buna göre bu iş için Birim Zaman Değeri 1500 metre/saat olarak ifade edilebilir Fidan Sökümü Kök kesimi yapılmış yastıklarda, işçiler fidanlan söküp, topraklarını silkeliyerek, küçük demetler halinde yastık kenarlarına koyarlar. Çalışmada bir metrelik yastık parçalarında bu iş bir erkek işçiye yaptınlarak 40 ölçme alınmıştır. Bunların ortalamalarına (Ek 2., 2.13 dak/m) göre 27.3 m/saat Birim Zaman Değeri bulunmuştur. Ölçmeler sırasında söküm işi süresinin, metre yastıktaki kullanılabilir fidan yoğunluğuna bağlı olarak değiştiği gözlenerek. bir metrelik yastık parçasındaki fidanın söküm zamanı ile fidan yoğunluğu arasındaki ilişki incelenmiş ve regresyon katsayısı (r = -ü.874) çok yüksek bulunmuştur. Buna ait grafik Şekil 1'de verilmiştir. Fidan sökümüne ilişkin yukarıda verilen 27.3 m/saat lik ortalama değer yastıklarda metreele 300 civarında fidan bulunduğu haller için geçerlidjr. Yastıkta fidanların daha sık veya daha seyrek olması durumlarında o sıklıklara ait m/saat değerleri Şekil l'de verilen doğrusal denklerole hesaplanabilir. Aynı işi yapan kadın işçiler için (sıklık : metre yastıkta 300 fidan) ortalama Birim Zaman Değeri (Ek 2., 2.76 dak/m) 21.7 metre/ saat bulunmuştur. Bu halde de metre yastıktaki fidan adedi ile sö. küm süresi arasında, regresyon katsayısı yüksek olan (r = ) doğrusal bir ilişki elde edilmiştir (Şekil 1). Kadın veya erkek işçilerin çalıştırılabildiği bu işte verimin 15

14 inetre yastıkta 300 fidan bulunma duıumunda, yakiaşlk ;% 26 erkek lehine olduğu görülmektedir. Fidan adedi azaldıkça bu fark düşmekte, arttıkça yükselmektedir Ambalaj Yapımı ve İstifleıne Tohum ilaçlama hariç buraya kadar yapılan tüm faaliyetlerde Birim Zamana göre ekim yapılan yastıkların alanı veya boyu bulunmuşken, fidan söküm faaliyetlerinde ve onu takip eden işlerde zamana göre fidan adedi esas alınmıştır Sökülen Fidanların Ambalaj Yerine Nakli Sökülen ve yastık: kenarına dizilen fidan demetlerinin, buradan alınıp sandıklara dolduıulması, bu sandıkların römorka taşınarak yüklenmesi ve römork dohmca da ambalaj yerine götürülüp, sandıkların ambalajhaneele istiflenmesi ve traktörün geri gelmesi işlerini kapsayan bu faaliyet bir traktör ve sürücüsü ile iki erkek işçiden oluşan bir ekiple ortalama bir saat içinde tamamlanmaktadır. Ancak bu işte fidan sökülmesini beklemek, sandıklarm doldurulmasında daima bir zaman kaybına sebep olmaktadır. Dolu sandıkların yüklenip ambalajhaneye götürülmesi,istife alınması ve traktörün geri dönmesi, yastıkların ambalaj yerine uzaklığına göre, dakika gerçekleşmektedir. Geri kalan 40 dakika, kısmen yeteri kadar fidan sökülmesini beklemek ve kısmen bunları sanclıkiara doldurmak için harcanmaktadır. SökülmUş fidanlardan ortalama 4000 tanesi bir fidan sandığına konulmakta ve bu sandıklardan 20 kadarı bir römorka yüklenmektedir. Bu durumda, bir saatte fidanın ambalaj yerine nakli yapılabilmektedir. Bu iş için bulunan Birim Zaman Değeri fidan adet/saat olmaktadır Fidan Sayıını ve Iskarta Ayırma: Ambalaj yeri geniş bir hangar şeklinde olup, üç kenarına oturarak çalışılabilecek biçimde sayım te~gahları konulmuş, bir köşeye ise kök kesme takozu yerleştirilmiştir. Dördüncü kenara fidan sandıkları istif edilmekte ve ortada ambalaj tezgahı ile ilaçlama bidomı bulunmaktadır (Şekil 2). Yapılan fidan balyalan da fidan sandıklarının 16 önüne konulmaktadır. Tezgahların arkasında oturan kadınların ikisinin arasına gele-

15 Şekil 1. Sökiiın zamarn Fidan yo~iuiru.ilişkisi. ilaat/dakar ın/saat < C ~ , 20 7o.oo.ı lo Y = r= -c X!)o ı oo ı5o 2oo 2so 3oo 35o 4oo 45o F i d a A A d e d i NOT: Bulunan saat/dekar, düzeltıne payı 1.28 ile çarpılarak bulunur. 17

16 cek şekilde tezgahın altına konulan fidan sandıklarından fidan demetlerini alan işçiler, aralarındaki ıskarta fidanları ayırıp atar ve kullanılabilir fidanları sayarak ellilik demetler halinde tezgah üzerine koyarlar. Tek kadın işçi için 31 ölçme yapılarak (Ek 2., 1.44 dak/so adet) fidan. sayımı ve ıskarta ayrımı için 2083 fidan adet/ saat Birim Zaman Değeri bulunmuştur Kök Kesme, Sandık Verme, ilaçlama, Ambalajlama ve İstife Alma Bu işler için dört erkek işçi ayrılmıştır. İkisi sürekli ambalaj tezgahında çalışmakta diğer ikisi ise ıskarta ayırıp sayım yapanlar için fidan sandıklarını sayım tezgahı altına koymakta, sayılan fidanları toplayarak köklerini kesmekte, ambalaj tezgahına götürmekte ve ambalaj yapanlara, ambalaj malzemesi taşıyıp yapılan ambalajları istife almaktadır. Ambalaj tezgahın konulan fidanların kökleri ambalajcılardan biri tarafından ilaçlama bidonuna daldırılıp ilaçlanmaktadır. Ambalaj yapııncıları, tezgah üzerine çıtalı kaneviçeyi ve teli yerleştirip 1500 adet fidanı kökleri ortaya gelecek şekilde karşılıklı yerleştirirler, etrafıarına ve aralarına yosun koyduktan sonra kanaviçeye sarar, sıkıp bağlarlar. Bütün bu işlerde ambalaj başındakiler için ayrı (20 ölçme; 3.34 dak/1500 fidan adet Ek 2.), diğer iki işçi için ayrı (21 ölçme 4.52 dak/1500 fidan adet Ek 2.) olmak üzere kronometre tutulmuş ve işin tümü için fidan hazırlıyanları esas alarak 4 erkek işçiyle fidan adet/saat Birim Zaman Değeri bulunmuştur. Ambalaj adedi olarak da ambalaj adet/saat Birim Zaman Değeri verilebilir. 4. TARTIŞMA ve ÖNERiLER 4.1. Tartışma İş etüdü belli bir faaliyeti yürütmede insan ve malzeme kaynaklarından mümkün olan en çok faydayı sağlamak için kullanılan metod etüdü ve iş ölçmesi tekniklerin! içine alan bir terimdir. Metod etüdü bir işi yapmada uygulanmakta olan ve önerilen yolların sistematik olarak kaydı, tahlile tabi tutulması ve tenkitçi bir gözle incelenmesini daha kolay ve daha etkin metodların geliştirilmesini ve uygulanmaya konulmasını kapsar. İşin ölçülmesi ise belli bir işin kalifiye bir işçi veya işçi grubu tarafından belli bir standartta yapılabilmesi için gerekli zamanı saptayarak bu işin kapsamını tes- 18

17 Şekil 2. Ambalaj haııgan. ~ayınt tezgah'! -.Ambalaj tezgahı ı.rj.qan ba!y_c!_lar GİRtŞ fp-i. dan ısan.aj. 'k1a :r ı on İ~r B' koz u 19

18 bit etmeye yarayan tekniklerin uygulanmasıdır. Bu çalışmada fidanlıkta 1 +0 yaşlı çıplak köklü kızılçam fidanı üretilmesi için yıl boyu yürütülen işlerin zaman etüdleri yapılmıştır. Zaman etüdü; belli bir işi belli bir performansla ve arzu edilen standartta yapmak için gereken zamanı çok sayıda gözlemlerle mümkün olduğu kadar doğrulukla saptayacak teknikler uygulanarak yapılır. Çalışmada fidan üretim tekniği etüd edilerek (iş etüdü) üretim işleri bağımsız unsurlar haline indirgenmiş (Tablo 1) ve her bir faaliyet için, zaman etüdü tekniklerinden «Tekrarlamalı Kronometraj Metodu» kullanılarak, standart tempoda çalışan ortalama işçi üzerinde yapılan ölçmelerle gerçek Birim Zaman Değerleri belirlenmiştir (Ek 2.). Fidanlık faaliyetleri arasında bağımsız unsurlar haline indirgenmesi olanaksız ve yöneticilerin takdiline göre yürütülen, dolayısıyla standart birim zamanlarının saptanması mümkün olmayan fidan üretimiyle doğrudan ilişkili bazı işlemlerde bulunmaktadır. Bu gibi işlemler için gerekli olan iş gücü gereksiniminin fidanlık yönetimince tahmin ve tayin edilmesi gerekir. Torbalı Orman Fdanlığında uygulanmakta olan kızılçam fidanı üretim tekniğine göre birim zamanda yapılan iş, kullanılan malzeme, ekipman ve işçi veya işçi grubu durumunu veren iş- zaman etüdü tablosu Ek 3'te verilmiştir. Bu tablolardan yararlamlarak yapılan fiyat analizleri ise Ek 4.te sunulmuştur. İş- zaman etüdü tablosunda verilen değerler gerçek birim zaman değerleridir. Fiyat analizleri için bu gerçek birim zamanların düzeltilmiş birim zamanlara dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüştürme; süreç payları, dinlenme ve kişisel paylar ve özel paylar gibi işçinin veya makinanın etkin olmadığı toplam süre gerçek birim zamana ilave edilerek yapılmıştır. Bazı araştırıcılarda uygulandığı şekilde tempo farklılığını içeren düzeltilmiş zaman hesabı yöntemi bu çalışmada kullanılmamıştır. Düzeltilmiş birim zamanları elde etmek için gözlenen süreye ilave edilen bu paylar (Tolerans payı) bir çok kaynakçada % oranında verilmekte olup arınancılık faaliyetlerinde bu pay!% 30 olarak kabul edilmektedir (YILDIRIM, 1979). Bu çalışmada, değişik faaliyetlerin, değişik zamanlarda (Sürekli Zamanlama Metodu kullanılarak) gözlenen tam gün verim tesbitleri ile aynı faaliyetin gerçek birim zamanım karşılaştırma yöntemiyle tolerans payı belirlenmiş ve bu pay % 28 olarak bulunmuştur. Fiyat analizleri tablosundaki saat ölçü birimi erkek işçinin işçiliği esas alınarak verilmiştir. İş- Zaman etüdü tablosunda görülen kadın işçi işçiliği Şekil 1' de de görülebileceği gibi % 75 erkek işçi işçiliği olarak çevrilerek kullanılmıştır. 20

19 Kızılçam fidanı üretim malil)keti: hesapları y;apılırken, fiyat analizlerine dayanılarak bulunacak maliyetlere. bu analizlere dahil edilmemiş olan fidanlık sabit giderleri (memur, teknik eleman v.h. ücretleri), sabit tesis amortismanları ve ölçülemeyen işgücü g~reksinimi miktarları gibi giderlerden bu üretim hissesine düşecek miktarların eklenmesi gereği gözden uzak tutulmamalıdır Sonuç ve Önerller Çalışma, Kızılçam fidanı üretimi için Torbalı Orman Fidanlığında uygulanmakta olan üretim faaliyetleri esas alınarak yürütülmüş olmakla beraber, belirli faaliyet unsurları için bulunan birim zaman ve birim maliyet değerleri, diğer fidanlıklarda benzer faaliyetlerle üretilen değişik fidan türleri için de kullanılabilir. Bu çalışmada incelenen faaliyet unsurlarından değişik faaliyetler bulunuc yorsa onlar için ayrıca zaman etüdleri yapılarak genel amaçlı bir zaman etüdünün elde edilmesi mümkündür. Diğer taraftan bu çalışmaya esas alınan üretim tekniğinde değişıneler oldukça, değişikliğe uğrayan faaliyet unsurları için zaman etüdlerinin yenilenınesi gerekecektir. Yurdumuz Orman Fidaniıkiarında yapılan gözlemler buralarda uygulanan üretim metodlarının birbirlerinden önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Bir fidanlıkta başarılı bir teknik ve yüksek verimle yürütülen bir üretim faaliyetinin bir başka fidanlıkta değişik ve pahalı bir yöntemle uygulandığını görmek mümkündür. Bu durum iş ve metod etüdlerinin bütün fidanlıkları kapsayacak yaygınlıkta ve bir an önce yapılarak, kaynak kullanımını asgariye indirecek ve aynı zamanda yüksek başarı sağlayacak standart üretim metodlarının saptanmasını ve yaygmlaştırılmasım acil bir sorun olarak ortaya çıkarmaktadır. ÖZET 1979 yılında başlanılan çalışmada; Kızılçam fidanı üretim faaliyetlerinin herbiri için tekrarlamalı kronometraj metodu ile ortalama işçi veya işçi ekibi üzerinde zaman etüdler yapılarak gerçek birim zaman değerleri saptanmıştır. Bu değerlere Torbalı Orman Fidanlığı için bulunan '% 28 tolerans payı eklenerek düzeltilmiş biril zamanlar elde edilmiş ve fiyat analizleri bunlara göre hazırlanmıştıı~. Çalışma Torbalı Orman Fidanlığında halen kullanılmakta 21

20 olan ekip, ekipman ve üretim tekniklerine göre yapıldığından, üretim tekniği değişikliklerinde, değişkenliğin söz konusu olduğu faaliyet unsurları için zaman etüdlerinin yenilenmesi gerekecektir. Değişik fidanlıklarda yapılan gözlemlerde üretim metodlarında farklılıklar izlenmiş olup, verimlilik için iş ve metod etüdlerinin yaygın bir şekilde yapılarak, kaynak kullanımını asgariye indiren standart üretim metodu saptanmalıdır. SUMMARY The time studies on the production of ı+ O Pin us brutia seedlings were carried out in the Torbalı Forest Nursery (Aegean See region of Turkey). The routine seeeliing production activities in the Nursery, starting with the receipt of seed through soil preparation, sowing, tending and lifting to preparation for dispetch, were devided into easily determinable work units (Table ı). The real «Unit Time Values» were determined for each of these work units with the «Repeated Chronometry Techniqueı> by employing average- performance workers or worker teams or workers and machinary teams, depeneling upon the nature of the work (Ek 2 and 3). The Unit Time Values for the works done by female workers were transformed into male worker values by multiplying them with Then the real Unit Time Values (all formale workers) were transformed into «Balanced Unit Times» increasing each by 28% (the tolerance under the prevailing working conditions in the Torbalı Forest Nursery). And, haseel on these, a «Cost Analysis Table» was prepared (Ek 4). The calculated Unit Time Values for the work units were as follows: Application of chemical fertilizers : 2.5 decars/hour Tean1: ı tractor with driver, 2 male workers. 2. Chemical fertilizer: composition and amount (kg/decar) to be determinecl by annual soil analyses. 3. Plaughing in two directions: 1.5 clecars/hour Team : ı tractor with driver, ı male worker 4. Plaughing in one directian : 2.6 decars/hour Team: ı tractor with driver, 1 male worker

21 5. Discing : 3.2 decars/hour Team : ı tractor with driver, ı male worker 6. Seed : to be obtained from the Forest Seed Institute. 7. Seed disinfection : 28 kg/hour Team : 3 female workers 8. Chemicals for seed disinfection : type and amount to be determined according to official instructions. 9. Preparation of seedbeds: 1176 meters/hour Team : 1 tractor with driver 10. Cleaıing the seedbeds : 247 meters/hour Team : 2 female workers ı 1. Machine sowing : 1220 meters/hour Team : 1 tractor with driver, 2 female workers 12. Completion of machine sowing by hand : 390 meters/hour Team : 2 female workers 13. Preparation of seed- covering material: m 3 /hour Team : 2 female workers ı4. Sand in seed- covering matarial (two parts) : m 3 /m ı5. Humus in seed- covering material (one part): m 3 /m ı6. Transport of seed covering material to seed beds: m 3 /hour Team : ı tractor with driver, 2 male workers ı7. Machine sp reading seed - covering material on seedbeds (2 cm thick) : 606 meters/hour Team: ı tractor with driver, 2 male workers 18. Hand correcting the machine- spread seed- covering material : 84 meters/hour Team : 2 female workers ı9. Pressing seedbeds, once: 3333 meters/hour Team : 1 tractor with driver, 2 male workers 20. Pressing seedbeds, t:wice: 1370 meters/hour Team : 1 tractor with driver, 2 male workers 23

22 Pressing seedbeds, twice: 1087 ıneters/hour Team: 1 tractor with driver, 2 female workers 22. Watering and maintenance of irrigation network : 240 mandays/year Team : 2 male workers 23. Chemical weeding: 2.61 decars/hour Team : 1 male worker with a portable sprayer 24. Chemicals for weeding : type and amount (kg/ decar) to be determined according to official instructions 25. Hand weeding to complete machine weeding: ıı.48 meters/hour Team : ı female worker 26. Hand weeding, full: 3.85 meters/hour Team : 1 female worker 27. Hand cultivation to break soil cııtıst on seed beds: 248 meters/hour Team : 2 female workers 28. Root cıitting : 1500 meters/hour Team : ı tractor with driver, 1 male worker 29. Seeciling lifting (at density 300 seedlings/meter) : 27.3 meters/hour Team : 1 male worker 30. Seeciling lifting (at density 300 seedlings/meter) : 21.7 meters/hour Team : 1 female worker 31. Seeeliing transport to packing shelter : seedlings/hour Team : 1 tractor with driver, 2 male workers 32. Seeciling grading and counting: 2083 Seedlings/hour Team : 1 female worker 33. Root cutting, seeciling desinfection, packing: seedlings/hour Team : 4 male workers 34. Root cutting, seeciling desinfection, packing: packs/hour Team : 4 male workers

23 KAYNA:KÇA - Birler, A. S., M. Doğru ve H. Z. Usta (1979). Ağaçlandırma Çalışı nalarına Ait Birim Zaman Cetvelleri. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni No. 15, s : Çetmeli, E. (1972). Yatmmların Planlanmasında Kritik Yörünge (CPM) ve Pert Metodları. Çağlayan Basımevi, İstanbul. 3 - Geray, U. ve A. Çörekçioğlu (1978). Kalkınma Amaçlan ve Stratejisine Göre Türkiye'de Ağaçlandırmanın Önemi. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri A, Cilt 28, Sayı 1 : Halaç, O. (1978). Kantitatif Karar Verme Teknikleri. İ. ü. Yayın No. 2501, İşletme Fakültesi Yayın No Huschenbeth, H. (1973). Diemaschinelle Begründung und Pflage von Eichenund Kiefernkulturen auf bis mittelschweren Böden in. ebenen und schwachgeneigten Lagen. Hessische Landesforstverwaltung, Merkblatt 6. Semtember, İdil, O. (1980). Örnekleme Teorisi ve İşletme Yönteminçle. Uygulanması. İ. Ü. Yayın No. 2708, İşletme Fakültesi Yayın No Kalıpsız, A. (1970). Orman Ağaçlama Yatırımlannın Planlanınaşı Esaslan. 1. Ü. Orman Fakültesi İ. Ü. Yayın No. 1539, Orman Fakültesi Yayın No Orman Müheı:ıdisleri Odası (1966). Orman Mi.U1endisleri 1. Teknik Kongresi (Cilt 2. Ağaçlandırma). T.M.M.O.B. Orman Mühendisleri Odası. 9 - Planlama ve Koordinasyon Dairesi (1976). Orınancılık Ana Planı Orman Bakanlığı Yayın Sıra No. 27, Seri No. 3, RPD No çioğlu, F. (1976). Fidanlık Tekniği. İ. Ü. Onnan Fakültesi 1. ü. Yayın No. 2188, Orman Fakültesi Yayın No ll - Silvikültür Kürsüsü (1969). Ağaçlandırma Planlama Etüd ve Proje Semineri 24.4/ Ü. Orman FaldUtesi 1. Ü. Yayın No. 1432, Orman Fakültesi Yayın No Yıldırım, M. (1978). DerNahrstoffe.xport Aus Fichtenrein bestanden in Abhangigkeit Vom Holzernteverfahren. Der Forstlichen Fakiiitat der Georg- August Universitat zu Göttingen, Yıldırım, M. (1979). Orman İşlerinde Zaman Kavramı ve Zaman Etüd Metodları. İ. ü. Orman Fakiiltesi Dergisi Seri B, Cilt 29, Sayı 2 :

24 Ek 1. Torbalı Orman Fidanlığı Hakkında Bil~. TARİHÇESİ: ı959 yılında Fidanlık Şefliği olarak kurulmuş, tarihinde Genel Bütçeli Müdürlük haline getirilmiştir. YERİ : Fidanlık İzmir İli, Torbalı İlçesi, Sakızağacı mevkiinde olup İzmir'e 45 Km mesafededir. Rakımı 40 m'dir. ALANI: Genel Alanı İbreli Üretim Alanı Kavak Üretim Alanı Repikaj Alanı Tüplü Fidan Üretim Alanı Yapraklı Fidan Üretim Alanı Yapı ve Yerleşim Yollar Diğer Alanlar Araştırma Alanı Alanı FİDAN ÜRETİM KAPASİTESİ: da da da 29.0 da 2.0 da 2.0 da 35.0 da 47.5 da da da ı yıllarını kapsayan rotasyon planına göre; 1 -O Yaşlı İbreli Fidan 20 milyon Adet O- 2 yaşlı Melez Kavak Fidanı SO Bin Adet Muhtelif Yaş ve Cinste Yapraklı Fidan 100Bin Adet Süs Bitkisi 20 Bin Adet Tüplü Fidan 100 Bin Adet 1985 yılı Üretim Programı : 20 milyon ibreli, 30 bin O- 1 yaşlı Kavak, 40 bin O- 2 yaşlı Kavak, 30 bin materyal, 20 bin Süs Batkisi, SO bin Yapraklı, 210 bin Tüplü Fidan, 6 bin adet Aşılı Fidan, 3 bin Salon Çiçeği, 25 ton kozalaktan ı ton Kızılçam Tohumu. TOPRAK : Kumlu- Balçık, Kumlu - Killi - Balçık. ph : 6.94 ile 8.09 arasındadır. SU KAYNAGI: 2 adet daldırmalı derin su kuyusunun verimi 37 lt./sn., 4 adet tribi.inlü su kuyusunun verimi ıs lt/sn'dir. İbreli parsellerde yağmurla, kavak parsellerinde salma sulama yapılmaktadır. Sulama şebekesi sabittir. PERSONEL : ı Müdür, ı Mühendis, 1 Tekniker, 2 Büro Memuru, 4 Fidancı, 2 Şoför, 3 Bekçi. BlNA VE TESİSLER: 8 Hizmet evi, 1 Garaj, ı Ambar, ı Sera, ı Kozalak Pisti, ı Sundurma, 1 Soğukhava Deposu, ı Seleksiyon Hangarı, 1 Gübrelik,'' Yağmurlama ve Salma Sulama Tesisatı, Aydınlatma Tesisatı. ARAÇ VE GEREÇLER : ı Pick- Up, ı Küçük Kamyon, S adet muhtelif güçte Traktör ve bunların ekipmanları. 26

25 Ek 2. Fidan Üretim İşlerinde Tekrarlamalı Kronoınetraj Metodu İle. Yapılan Zaman/İş Bir.iıni Ölçmelerine İlişkin Bilgiler. Ölçmeler Ekip Ölçme Ortalaması Düzeltilmiş Standart İşin Cinsi Ekipınan Adedi Zaman/İş Birimi Max. Min. Sapma Yastık yapımı Yastıklarıı;ı Traktör sürücüsü dak/200 m temizlenmesi 2 Kadın dak/100 m Makina ile 2 Kadın tohum ekimi Traktör, sürücü dakjloo ın Ekim tamamlama 2 Kadın dak/10 m l.s8 1.2S 0.61 Kapak atma Traktör, makinasının sürücü dolması 2 Erkek 2 Kadın dak/0.270 m:ı Kapak atma 2 Kadın dakjloo m Kapak düzeltıne 2 Kadın dak/2 ın Baskı yapma 1 kat 2 Erkek dak/100 m Baskı yapma 2 kat 2 Erkek ıs 4.40 dak/100 m 4.S2 4.2S 0.14 Baskı yapma 2 kat 2 Kadın ıs 5.S2 dakjloo ın S.91 S.08 O.S4 Ot alma, ilaçlanmış yastıkta ı Kadın ınjgün 96.2 S Ot alma, ilaçlanmış yastıkta ı Kadın lo 10.4S dak/2 m Ot alına, ilaçlanmamış yastıkta 1 Kadın dak/2 m Kaymak kırma 2 Kadın dak/100 m Fidan söküınü 1 Erkek dak/m Fidan sökümü 1 Erkek dakjm Saym1 ve ıskarta ayırma I Kadın dak/so Ad. ı. so Kök kesme ve diğer 2 Erkek 21 4.S2 dak/lsoo Ad S 0.44 Ambalaj yapıını 2 Erkek dakjlsoo Ad

26 N 00 Ek 3. Fidan Üretim İşlerinde İş Zaman Etüdü Tablosu. Sıra Birimi No. Cinsi İşçilik Malzeme Miktan Ekip Ekipmanı Açıklama - Gübreleme dekar/saat Erkek işçi, Kimyasal gübre Traktör, sürücüsü 2 Kimyasal gübre Kg Toprak Tahlil Laboratuvarı önerilerine göre cinsleri ve miktarları belirlenmektedir. 3 2 yönde toprağı sürme dekar/saat 1.5 Traktör, sürücü, Soklu pullukla ı Erkek işçi 4 1 yönde toprağı sürme» l>» Soklu pullukla 5 Diskaro çekme» - 32» )) Diskarayla 6 Tohum ilaçlama Kgjsaat Kadın işçi Zararlılara karşı 7 Tohum - Kg Gerekli tohum miktarı Tohum Enstitüsü'nce bildirilir. 8 İlaç Kg - Cinsleri ve miktarlan tebliğlerden. 9 Tastık yapımı m/saat Traktör, sürücü Üç kat işleme 10 Yastıkların temizlenmesi m/saat Kadın işçi Ölü otların toplanması 11 Makine ile tohum ekimi ve 1220 Traktör, sürücü tohum doldurup, getirme mj saat - 2 Kadın işçi 12 Ekim tamanılama m/saat Kadın işçi Boş kalan sıralara 13 Kapama materyalinin hazırlanması m:ı/saat Kadın işçi 2 kısım mil + 1 kısım humus

27 Ek 3. (Devamı) Sıra Birimi No. Cinsi İşçiilk Malzeme Miktan Ekip Ekipmanı Açıklama 14 Mil - m:ı;m Yastı.k boyu ıs Hum us - m:ı/m Yastık boyu 16 Kapama materyalinin römorka yüklenip, ekim yastıklarına Traktör, sürücü getirilmesi m:ı/saat - 2 Erkek işçi 17 Kapak atma dakinasının dol- 606 Traktör, sürücü, Yastık boyu durulması ve kapak atma m/saat - 2 Erkek, 2 Kadın 18 Atılan kapağın elle düzeltilmesi mjsaat Kadın işçi Yastık boyu 19 Baskı yapma 1 kat m/saat Erkek işçi Merdaneyle yastık boyu 20 Baskı yapma 2 kat m/saat Erkek işçi Merdaneyle yastık boyu 21 Baskı yapma 2 kat mj saat Kadın işçi Merdaneyle yastık boyu 22 Sulama ve tesisin bakımı İş günü/yıl Torbalı Fidanlığındaki halihazır uygulamalar. 23 İlaçlama dekar/saat Erkek işçi Sırt pulvarizatörüyle ot mücadelesi 24 İlaç - Kg. - Cins ve miktarlan tebliğlerine göre. 25 İlaçlanmış yastıklar ot alma m/saat ı Kadın işçi Yastık. boyu işçi 26 İlaçlanmamış yastıklarda N ot alma m/saat \O Kadın işçi Yastık boyu

28 w o Ek 3. (Devamı) Sıra Birimi No. Cinsi işçilik Malzeme Miktan Ekip Ekipmam Açıklama - 27 Kaymak kırma mj saat Kadın işçi Yastık boyu 28 Kök kesme m/saat Traktör, sürücü, Yastık boyu 1 Erkek işçi 29 Fidan sökümü m/saat Erkek işçi Metrede 300 fidan olduğunda 30 Fidan sökümü m/saat Kadın işçi Metrede 300 fidan olduğunda Not : 1. Metre yastıkta 300 fidandan az veya fazla kullanılabilir fidan bulunduğunda erkek işçi için y = X, kadın işçi için y = X doğrusal denklemlerinde (X) yerine metre yastıkta fidan adedi konularak fidan sökümü için gerekli (y) m/saat miktarı bulunabili'r. 2. Kadın- Erkek işçi verim farkı 27.3/21.7 (300 fidan/m için) '% 26 erkek lehinedir. Bu verim farkı fidan adedi azsa düşmekte (200 fidan; % 22), fazla ise artmaktadır (400 fidan;'% 34). 31 Sökülen fidanların ambalaj yerine nakli Fidan ad.jsaat 32 Fidan sayımı ve ıskarta ayırma Fidan ad./ saat 33 Kök kesme, sandık verme, ilaçlama ve ambalaj yapma ve istife alma Fidan ad./ saat 34 Kök kesme, sandık verme, ilaçlama ve ambalaj yapma ve istife alma Ambalaj ad.jsaat Traktör, sürücü 2 Erkek işçi Kadın işçi Erkek işçi Erkek işçi

29 Ek 4. Fiyat Analiz Tablosu. Analizin Adı Ölçü Birimi Gübreleme (Kimyasal gübreyle) Dekar Ekime hazırlık işleri Ölçü Birim Fiatı Tu,tarı Cinsi Miktan Birlınleıi Malzeme: Kimyasal gübre Kg Toprak Tahlil Laboratuvarının önerilerine göre dekara cins ve miktarları belirlenir Traktör Traktör sürücüsü Düz işçi Analizin Adı İki kat toprak sürme (Soklu pulluklu traktör) Ölçü Birimi Dekar Ekime hazırlık işleri Cinsi Miktarı Ölçü Birinıleri BirimFiatı Tutan Malzeme: Traktör 0.85 Traktör sürücüsü Düz işçi Analizin Adı Bir kat toprak sürme (Soklu pulluklu traktör) Ölçü Birimi Dekar Ekime hazırlık işleri Ölçü Cinsi Miktan Birimieni Birim Fiatı Tutarı Malzeme: Traktör 0.49 Traktör süri.icüsü 0.49 Düş işçi

30 Ek 4. (Devamı) Analizin Adı Diskaro çekme (Diskarolu traktör) Ölçü Birimi Dekar Ekime hazırlık işleri Ölçü Ciıısi Miktarı Birimleri Biriın Fiatı Tutarı Malzeme: Traktör 0.40 Traktör sürücüsü 0.40 Düz işçi Aııaliziıı Adı Tohum ilaçlama Ölçü Biıimi Kg Ekime hazırlık işieti Ciıısi Miktan Ölçü Biıiınleııi Birim Fiatı Tutan Malzeme: Kimyasal ilaç - Kg Tohum - Kg Di.iz işçi 0.10 Cinsleri ve miktarları tebliğlerden alınır. Miktarları ekim programına göre ayarlamr. Analizin Adı Yastık yapıını (Traktörle) Ölçii Biriıııi Dekar Ekiıııe hazırlık işleri Ciıısi Miktarı Ölçü Birimleri Birim Fiatı Tu,tan Malzeme: Traktör İşçilik : Traktöt si.iıiici.isü

31 Cinsi Ek 4. (Devamı) Analizin Adı Yastıkların temizlenmesi (Elle ölü otların toplanması) Düz işçi Ekime hazırlık işleri Miktarı 5.50 Ölçü Birimleri Analizin Adı Tohum ekimi (Tohum ekme, makinalı traktörle) Birim Fiatı Ölçü Birimi Dekar Tutan Ölçü Birinıi Dekar Ekim işleri ---- Ölçü Cinsi Miktarı Birimleri Malzeme: Traktör 0.74 Traktör sürücüsü 0.74 Düş işçi Ll O Birim Fiatı Tutarı Analizin Adı Ekim tamamlama (Elle) Ekim işleri Ölçü Biiimi Dekar Ölçü Cinsi Miktan Birimleri Birim Fiatı Tutarı Düz işçi 3.42 Analizin Adı Kapama materyalinin hazırlanması Ekim işleri Ölçü Birimi Dekar Ölçü Cinsi Miktarı BirhnlerJ. Birim Fiatı Tutarı Lfı-.ı Malzeme: Mil 1.26 M3 Humus 0.63 M3 Düz işçi

32 Ek 4. (Devamı) Analizin Adı Ölçü Birlıni Kapama materyalinin ekim yastıklarına nakli Dekar Eklııı işleri Clıısi Miktarı Ölçü Birimleri BirimFiatı TuJarı Malzeme: Traktör Traktör sürücüsü Düz işçi Aııalizlıı Adı Kapak atma Ölçii Birimi Dekar Eklııı işleri Clıısi Miktarı Ölçii Birimleri BirimFiatı TtıJan Malzeme: Traktör Traktör sürücüsü Düş işçi Analizlıı Adı Kapağın düzeltilmesi (Elle) Ölçü Birimi Dekar Eklııı işleıi Ölçü Clıısi Miktan Biıiınleri Düz işçi BilimFiatı Tutan Aııalizlıı Adı Merdane ile baskı yapma (Bir kat) Ölçü Biıimi Dekar Ekim işleri Clıısi Miktan Ölçü Biıimleri BlıimFiatı Tu,taı:ı Düz işçi

33 Ek 4. (Devamı) Analizin Adı Merdane ile baskı yapma (İki kat) Ölçü Biriıııi Dekar Ekiın işleri Cinsi ~İ~şç~ i~li~k-: Miktarı Ölçü Biriınlel"ti Birlın Fiatı Tqtarı Düz işçi 1.25 Analizin Adı Sırt pulvarizatörü ile ilaçlama (Yastıklaı da ota karşı) Ölçü Birimi Dekar Bakını işleri Cinsi Miktarı Ölçü Birinıleııi Birim Fiatı T"tarı Malzeme: Kimyasal ilaç Kg Cins ve miktarları İşçilik : Düz işçi 0.50 tebliğlerden alınır Analizin Adı Ot alma (İlaçlanınamış yastıklarda) Ölçii Birimi Dekar Bakını işleıi Ölç ii Cinsi Miktarı Birinıleri Birim Fiatı 'Tqtarı Düz işçi Analizin Adı Ot alma (İlaçlanmış yastıklarda) Ölçii Biriıııi Dekar Bakını işleıi Cinsi Miktarı Ölçü Birinıleri Birim Fiatı Tu_tarı Düz işçi

34 Analizin Adı Kaymak kırma Ek 4. (Devamı) Bakım işleri Ölçü Birimi Dekar Cinsi İşçilik : Düz işçi Miktarı 5.42 Analizin Adı Kök kesme (Traktörle) Ölçii Birinıleri Birim Fiatı TQtarı Ölçii Birimi Dekar Sökiim işleri Cinsi Malzeme: Traktör Traktör sürücüsü Düz işçi Miktan Analizin Adı Fidan sökümü (Elle) Ölçii Birinıleri Birim Fiatı Tu. ta rı Ölçü Birimi Dekar Söküm işleri Ölçii Cinsi Miktarı Birinıleri Düz işçi BirimFiatı (Metrede 300 adet fidan olduğunda) Tu.tarı Analizin Adı Sökülen fidanların ambalaj yerine nakli (Traktörle) Ölçü. Birimi 1500 Fidan adedi (Fidan bağı) Ambalaj ve ıistifleme işleri Ölçü Birim Fiatı Tu, tart Cinsi Miktarı Birinılertl Malzeme: Traktör Traktör sürücüsü Düz işçi

35 Ek 4. (Devanu) Analizin Adı Fidan sayımı ve ıskarta ayırma Ölçü Birimi 1500 Fidan adet (Fidan bağı) Ambalaj ve dstifleme işleri Ölçü Cinsi Miktarı Birimleri Düz işçi 0.59 Birini Fiatı T4tarı Analizin Adı Ambalaj yapma ve istifleme Ambalaj ve dstifleme işleri Cinsi Miktarı Ölçü Birimleri Ölçü Birinil 1500 Fidan Adet (Fidan bağı) BirimFiatı TuJan Düz işçi

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Tokat ve civar illerde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon Kontrolu, Rehabilitasyon, Yol Ağaçlandırması,

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK ŞEFLİĞİ KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ AYAŞ FİDANLIK ŞEFLİĞİ BEYPAZARI

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ TANIM Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ - AĞAÇLANDIRMA - PARK VE FİDANLIK İŞLERİ - YABANCI OT SAVAŞIMI VE

Detaylı

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI CİLDİN ÜSTÜNDE AYNI ŞEKİLDE BULUNACAKTIR. PROJE ADI VE YILI CİLDİN SIRT KISMINDA

Detaylı

Fidanlıkta Repikaj. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Fidanlıkta Repikaj. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Fidanlıkta Repikaj Bulundukları yerde (ekim yastıkları veya diğer) sık olan ya da sıkışık hale gelen fidanların daha iyi bir kök gelişmesi yapması ve gelişmiş gövdelere sahip olması için, bulundukları

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 Fidanlık Bakımları Yabancı ot mücadelesi Sulama Gübreleme Tekleme Budama Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 2 Yabancı ot mücadelesi(mekanik

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

Gün ve 48 Sayılı Bakanlık Oluruyla kurulan Orman Fidanlık Müdürlüğü Bünyesinde;

Gün ve 48 Sayılı Bakanlık Oluruyla kurulan Orman Fidanlık Müdürlüğü Bünyesinde; 1/29 28.10.2011 Gün ve 48 Sayılı Bakanlık Oluruyla kurulan Orman Fidanlık Müdürlüğü Bünyesinde; 1 - Çankırı Orman Fidanlık Şefliği a- Kenbağ Orman Fidanlığı b- Eldivan Orman Fidanlığı c- Ilgaz Sarıçam

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

BİRİM FİYAT CETVELİ -YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ

BİRİM FİYAT CETVELİ -YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ -YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ -2015- Poz No. Yapılan İşin Beyanı 37.(501-507) Pülverizatör ile bir dekara litre mahlül tatbiki Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 65,00 26,37 GİRDİ GİDERLERİ 43,50 17,65 Gübre Bedeli 22,00 Tohum bedeli 15,00 Zir.Müc.İlaç Bedeli 6,50 Su Bedeli 0,00

Detaylı

TEŞKİLAT YAPISI ANKARA FİDANLIK ŞEFLİĞİ BEHİÇBEY VE ELMADAĞ KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ KIZILCAHAMAM FİDANLIĞI

TEŞKİLAT YAPISI ANKARA FİDANLIK ŞEFLİĞİ BEHİÇBEY VE ELMADAĞ KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ KIZILCAHAMAM FİDANLIĞI 1 TANITIM Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü 1925 yılında kurulmuş olup, toplam 159,9 Ha lık sahada faaliyet göstermektedir. Bu alanın 16,9 Ha orman, 143 Ha ise hazine, 8.863 m2 tapulu arazidir. Fidanlık

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA BAKIM. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA BAKIM. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA BAKIM Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Endüstriyel ağaçlandırmalarda bakım işlemleri, ilk üç yıl bakımları ile Aralama ve Budama İşlemleri olarak isimlendirilmekte ve ayrı dönemlerde

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ TANIM Gıda ve gıda dışı amaçlı tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminden, verimliliğinin artırılmasından, ürünlerinin değerlendirilmesinden ve satışından sorumlu ara meslek elemanıdır. A- GÖREVLER Bitkisel

Detaylı

4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme

4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme 4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme amacını güden ve bu amaca erişmek için iş sistemlerinin incelenmesi

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK Giriş Konya ili Türkiye de tarım makineleri açısından, ülkenin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle ildeki tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet ve makinalarına olan ihtiyacı artırmıştır.

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum Bahçeleri Tohum bahçeleri irsel (genetik) bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmek üzere, bir anlamda damızlık olarak seçilen üstün ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle aşılanan fidanlardan

Detaylı

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA, EROZYON İLE MÜCADELE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ

KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Adnan Akyarlı 1, Yrd. Doç. Dr. Aydın Kavak 2, Servan Atay 3, Süleyman Alkaya 4 1 Kimtaş A.Ş., Şehit Nevres B. 3/7 İzmir,02324636373, 023246530692, adnan.akyarli

Detaylı

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK Tarım Ekonomisi Dergisi 006; 1() : 31-37 ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK 1 ÖZET: Bu araştırmada Erzurum ili tarım işletmelerinde yapılan

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (BİTKİSEL ÜRETİM)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (BİTKİSEL ÜRETİM) TANIM İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Bulunduğu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller Endüstriyel ağaçlandırmalarda genellikle topraksız (çıplak köklü) fidanlar dikilmektedir (türe göre

Detaylı

Jiffy-7 Ormancılık Tabletleri

Jiffy-7 Ormancılık Tabletleri Jiffy-7 Ormancılık Tabletleri Bugün dünyada yetişen milyarlarca ağaç, Jiffy nin sunduğu avantajların bir kanıtıdır. Jiffy ürünleri elli yıldan fazla bir süredir tarımsal ve çiçek fideciliği sektöründe

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Osman KILIÇ 1 Ünite: 4 TARIMSAL ÜRÜNLERDE MALİYET Doç. Dr. Osman KILIÇ İçindekiler 4.1. Tek Yıllık Bitkisel...

Detaylı

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri PROJE FORMATI TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI BAFRA ORMAN FĠDANLIK ġeflġğġ ADINA FĠDAN ÜRETĠMĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK, ÇIPLAK KÖKLÜ, TÜPLÜ VE REPĠKAJLI FĠDAN ÜRETĠMĠ, TOHUM TOPLAMA VE TOHUM EKĠMĠ, BAKIM ÇALIġMALARI

Detaylı

BİTKİ KORUMA TEKNİKERİ

BİTKİ KORUMA TEKNİKERİ TANIM Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi konusunda çalışan teknik ara

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü İşçi ile Diri Örtü Temizliği Sahanın erozyon durumu ve Çalışmanın ekonomisi göz önüne alınarak ŞERİTLER halinde yapılır İşçi İle Diri Örtü Temizliği Diri örtü

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 Yükleme Metotları : Elle Yükleme Çapraz Yükleme Makine Gücü ile Yükleme: Taşıma Aracına Monte Edilen

Detaylı

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma,

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Tırmıklar e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan Ders

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 103-110 Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Halil ÜNAL ** ÖZET Bu çalışmada, ülkemizin zeytin üretim

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 6.285,00

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ TANIM Süs Bitkileri, Gıda, boya ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, etkin madde elde edilmesi, korunması, kültüre alınması,

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 2 İşçi Sağılığı Çalışan insanların fiziksel, ruhsal moral ve sosyal

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Devlet orman fidanlıklarında fidan üretiminin kritik yol yöntemi (CPM) ile planlanması: Fethiye Orman Fidanlık Şefliği örneği

Devlet orman fidanlıklarında fidan üretiminin kritik yol yöntemi (CPM) ile planlanması: Fethiye Orman Fidanlık Şefliği örneği Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi 2015, 16(1): 20-26 Research article (Araştırma makalesi) Devlet orman fidanlıklarında fidan üretiminin kritik yol yöntemi (CPM) ile planlanması: Fethiye

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

AYAŞ FİDANLIĞI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ

AYAŞ FİDANLIĞI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ AYAŞ FİDANLIĞI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon Kontrolü, Rehabilitasyon, Yol Ağaçlandırması,

Detaylı

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Türkiye 2. Tarmı Ekonomisi Kongresi, Eylül 1996 -A d ana Cilt: / Sayfa: 185 TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Dr.Salan YÜKSEL D ELİCE' Prof. Dr. Erdoğan OKTA Y2 1. GİRİŞ

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ

BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağcılığa uygun coğrafi bölgelerin belirlenmesini, bağ alanları ile asma ve üzümden elde edilen ürünlerin çeşit ve miktarlarının tespitini,

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU

TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU 23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkalarında gerçekleştirilen Teknik Gezi ye ait bilgi ve değerlendirmeler aşağıda açıklanmıştır. Teknik Gezi

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü DURUSU KUMUL AĞAÇLANDIRMASI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü DURUSU KUMUL AĞAÇLANDIRMASI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü DURUSU KUMUL AĞAÇLANDIRMASI KONUM DURUSU KONUM DENİZE KONULAN DOĞAL SINIR ÇALIŞMA SAHASI TERKOS KUMUL AĞAÇLANDIRMA ALANI 2102 Ha. PROJE AMACI HER YÖNÜYLE

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİMLİ ARAZİLERDE TERASLAMA TEKNİĞİ BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS (BUROR : Bursa Orman Terası) 2009 Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak haritası Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Toprak ağaçlandırma başarısını en çok etkileyen faktörlerden birisidir. İklim koşulları bakımından yeterlilik olsa

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: 1 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem toprak ve arazi koşulları (kurak veya çok ıslak, kışın

Detaylı

PEYZAJ BAHÇIVANI TANIM

PEYZAJ BAHÇIVANI TANIM TANIM Peyzaj Bahçıvanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bahçede toprağı ekim ve dikime hazırlama, bitki dikme, çim ekme, ilaçlama ve bahçenin bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ 3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için alt yapı tesisi olan orman yolları olmalıdır. Orman Yollarının Özelliği Orman yolu bir bilgisayar programı gibidir. Nasıl ki

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 177-181, 004 Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Avni Birinci Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (ZİLE İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO BUĞDAY

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKAN DAN; Gelişmelerin Dünya çapında bir enerji merkezi oluşturulmasını planladığı bölgemiz de; Proje alanı İskenderun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi FİDAN ÜRETİMİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi SULAMA Sulamada kullanılan suyun miktarı; toprağın

Detaylı

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ Üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve taşıma, depolama, kalite kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün

Detaylı

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Bu yetiştirme şeklinde mevsim ve meraların uygun olduğu dönemlerde hayvanlar günün belli bir kısmında meralardan yararlanır. Diğer zamanlarında ise konsantre yem ağırlıklı

Detaylı

Toprak İşleme. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak İşleme. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak İşleme Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Finlandiya da şeritler halinde toprak işlemesi yapan ekipman Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Şeritler halinde toprak

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR Araş. Gör. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ 1 PROJE APLİKASYONU NEDİR? Yapılan imar planlarını, yapı

Detaylı

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Toprak İsteği Derin Kumlu- tınlı Kısmen kireç içeren Süzek topraklar İdeal toprak Kuru koşullarda Tabanda su tutabilen killi topraklar daha verimli

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr.Fulya TORUK 1 Prof.Dr.Poyraz ÜLGER 2 Yrd.Doç.Dr. Ahmet KUBAŞ 3 ÖZET Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının

Detaylı