T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 53 NUMBER: 2004/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. III

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER )...74 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI VII

8 Ç NDEK LER 650 YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL GÜNEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N C Ankara Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat 2002 SB 121 Fakültesi Dergisi Sivas A 1996 SA 61 Adam Sanat stanbul Ç 1985 SA 36 Ça dafl E itim Adli Bilimler Dergisi Ankara Ankara 1976 SA SB 512 Ça dafl Yerel Yönetimler Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Ankara Fakültesi Dergisi SA 38 Ayd n Çukurova Üniversitesi Mühendislik SB 46 Mimarl k Fakültesi Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve Adana dari Bilimler Fakültesi Dergisi SA 43 Afyon 1999 SA 33 D Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Derim stanbul Bilimler Dergisi SA 73 Afyon Dirim SA 3 stanbul Amme daresi Dergisi SA 360 Ankara Diyaliz, Transplantasyon ve Yan k SA 170 Ankara 1984 SB 102 Dünya G da Dergisi 2004 stanbul Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Ankara 2001 SA SB 392 Arredamento Mimarl k E stanbul E SB 5 stanbul Artroplasti Artroskopik Cerrahi SB 160 Ankara Ege E itim Dergisi SA 46 zmir Atlas SB 376 stanbul E itim Araflt rmalar SB 328 Ankara 2005 SA 20 B Ekonomik Forum 2004 Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Ankara Ankara 1994 SB SA 146 Erciyes T p Dergisi Bankac lar Kayseri stanbul 1980 SA SB 52 Evrensel Kültür Beklenen Mahalli dareler Dergisi stanbul SB 96 Ankara 1991 SB 48 F Belgelerle Türk Tarihi Dergisi F rat Üniversitesi Fen ve Mühendislik stanbul Bilimleri Dergisi SB 460 Elaz Bilim ve Teknik , 439/Eki: Yeni 1987 SB 3 Ufuklara Gelece in Malzemeleri.2004 F rat Üniversitesi Sa l k Bilimleri Dergisi Ankara SA 27 Elaz Bilim ve Ütopya SA 80 stanbul Finans Dünyas SC 203 stanbul Birikim SB 473 stanbul 1975 SB 50 IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Kazanc Hukuk, flletme ve Maliye Bilimleri Dergisi stanbul stanbul 1965 SA SA 57 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni G stanbul Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri 1990 SB 258 Dergisi Ankara M 1996 SA 7 Madencilik , Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi Ankara 1961 SB 52 Ankara Madencilik SA 56 Ankara G da SB 52 Ankara 1976 SB 110 Mali K lavuz 24/Eki: Kamu Yönetimi G da Teknolojisi Kamu Mali Yönetimi Denetim.2004 stanbul Ankara 1999 SB 38 Gülhane T p Dergisi Ankara 1979 SB 51 Ankara 1995 SB SA 19 Medical Network Klinik Bilimler & Doktor H Medical Network Oftalmoloji Dergisi Hacattepe Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Dergisi Ankara Ankara 1994 SA SB 284 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi MetalMakina Dergisi Dergisi stanbul Ankara 1990 SB SB 128 Metalurji Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Ankara Bilimler Fakültesi Dergisi SB 159 Ankara Mimarl k & Dekorasyon SA 160 stanbul Hasad SB 296 Ankara Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi SB 66 Ankara Hukuk ve Demokrasi SA 29 Ankara 2004 SB 44 Hürriyet Gösteri stanbul 1981 SB SB 195 Nüsha Ankara GEME'den Bak fl SA 6 Ankara 1997 SB 122 stanbul Barosu Dergisi stanbul 1956 SA 235 N National Geographic Türkiye stanbul O ODTÜ Geliflme Dergisi 1., Ankara 1971 SA 29 Ondokuz May s Üniversitesi T p Dergisi J Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Samsun stanbul 1983 SA SB 170 Orman ve Av Ankara K Kad n Do um Dergisi Ankara 2002 SB 407 X 1962 SB 245 Osmangazi Üniversitesi Sosyal Dergisi Eskiflehir 2001 SA 27 Bilimler

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N P 1985 SB 102 Pazarlama Dünyas Teknik Bülten stanbul stanbul 1987 SB SB 40 Perinatoloji Dergisi Tekstil & Teknik stanbul stanbul 1993 SB SB 42 Politeknik Dergisi Temas Ankara Ankara 1999 SB SA 87 Popüler Tarih Toplumsal Tarih stanbul stanbul 2000 SB SB 96 Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji TPJD Bülteni Dergisi , Ek say : Psikiyatri Ankara Geneti i SB 505 stanbul Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1993 SB Edirne Q 2002 SB 405 Quintessence Turkish Journal of Agriculture and stanbul Forestry SB 267 Ankara 1980 SA 107 Turkish Journal of Cancer R Ankara Romatoloji ve T bbi Rehabilitasyon 1969 SA 128 Dergisi Turkish Journal of Haematology Ankara Ankara 1991 SB SB 120 Turkish Journal of Mathematics S Ankara Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1985 SA 78 Dergisi Turkish Journal of Medical Sciences Sakarya SA 61 Ankara Sigorta Dünyas SB 304 stanbul Turkish Journal of Zoology SB 15 Ankara Sosyal Bilimler Dergisi SA 66 Eskiflehir Türk Biyokimya Dergisi SA 27 Ankara Standard SA 7 Ankara Türk Dili SB 194 Ankara Stratejik Analiz SA 60 Ankara Türk Dünyas Araflt rmalar SB 177 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2/Özel say : TFD 21. Fizik Kongresi.2004 Isparta 2000 SB 338 T Tabula Rasa , Isparta 2002 SA 52 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji Ankara 1995 SB 206 Tar m Ekonomisi Dergisi zmir 1988 SA 30 Teknik Ar c l k Ankara XI stanbul 1980 SA 26 Türk Giriflimsel Elektrofizyoloji Dergisi stanbul 2004 SB 339 Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi stanbul 1977 SA 47 Türk Kardiyoloji Seminerleri Ankara 2001 SB 198 Türk Klinik Biyokimya Dergisi zmir 2003 SB 444 Türk Kütüphanecili i Ankara 1987 SA 57 Türk Oftalmoloji Gazetesi stanbul

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1960 SA 110 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Türk Psikoloji Bülteni stanbul stanbul 1985 SA SB 645 Türk Psikoloji Dergisi X Ankara XXI SB 151 Ankara Türk Yurdu , SB 216 Ankara 1960 SB 27 Türkderm Y stanbul Yap SA 408 stanbul Türkiye Klinikleri Farmakoloji Dergisi 1973 SA 152 3/Özel say : Sindirim Sistemi Yap Dünyas laçlar.2004 Ankara Ankara 1996 SB SB 295 Yerbilimleri Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Ankara Dergisi SB 57 Ankara Yerel Yönetim ve Denetim SB 279 Ankara Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 3/Özel say : Giriflimsel Kardiyoloji Ankara 1988 SB 289 Türkiye Klinikleri Kozmetoloji Ankara 2003 SB 425 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Ankara 1992 SB 357 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Ankara 1992 SB 379 Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Ankara 1982 SB 47 Türkiye T p Dergisi Dahili T p Ankara 1994 SB 302 Dergisi Bilimleri U Uluda Ar c l k Dergisi , , , Bursa 2002 SB 307 V Vak flar Dergisi Ankara 1964 SB 155 Varl k , 1161/Kitap Eki stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 Vergi Sorunlar Dergisi stanbul 1978 SA 44 XII 1996 SA 58 Yom Sanat Konya 2002 SB 354 Yüzey fllemler stanbul 1998 SB 2

13 000 GENEL KONULAR 010 B BL YOGRAFYA D fl Ticarette Bilgiye H zl ve Kolay Ulaflman n Önemi, lgili Web Siteleri ve Haber Tart flma Platformlar. GEME'den Bak fl 8(27) 2004, ss SB , 000 çöz, Koray - Beytullah Temel. destatik Haz r Program n n 1998 Deprem Yönetmeli i Bak m ndan rdelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) fiengül, Abdullah - Döndü Bulut. Nedret Gürcan s. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 010, 810, KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) 620, 000 Sefercio lu, Necmeddin. TKD Genel Merkez Konutu Nas l Sa land? Türk Kütüphanecili i 18(2) , ss. 000 (1) Pala, fiebnem. Antropoloji ve Onun Alameti Farikas : Kat larak Gözlem. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 570 Sevi, Nüket Evrim. nternet Servis Sa lay c lar n n Hukukî Sorumlulu u. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 22(3) , ss SA , (2) Sun Microsystems'in Mars'taki Görevi Sürüyor. Ekonomik Forum 11, 1987 SA (2) Türkiye'de Kütüphaneleraras flbirli i Üzerine Bir De erlendirme. Türk Kütüphanecili i 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Ünal, Yurdagül. ULAKB M Belge Sa lama Verilerinin Analizi. Türk Kütüphanecili i 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet , ss SA SB (4) 000 (3) Yaman, Hülya. Federal Almanya'n n Türko lu, Yusuf. Biliflim Sektörü ve D fl Kaynak Kullan m (Outsourcing) GEME'den Bak fl 8(27) 2004, ss SB , SA Bremen Cumhuriyeti'nde Bulunan Halk Kütüphaneleri Üzerine Bir nceleme. Türk Kütüphanecili i 18(2) , ss.

14 020 (5) 070 (1) Y lmaz, Erol. Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Kullan c Memnuniyeti. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (6) Y lmaz, Malik. Bir Örgüt Olarak Bilgi Merkezlerinde Yönetim ve Yönetici. Türk Kütüphanecili i 18(2) , ss SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 300, 100 Emre, smet. Türk Duygusu Mecmuas Üzerine Bir nceleme. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Erdo an, Hayri. "Hümanizma Bizim Can Damar m z" [Söylefli] Konuflan: Kadir Aydemir, E (63) , ss SB FELSEFE VE PS KOLOJ Hac nebio lu,. Lâtif. Dünya Problemleri Karfl s nda Felsefenin mkan. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) 1996 SA 61 Deniz, fiefik. Heidegger'in 320, 810, 050 Felsefesinde Varl n Tarihselli i ve Hakikatin Sonu. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet. 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Beykal, Canan. Baks Müzesi'nin Düflündürdükleri. Hürriyet Gösteri (259) , ss SB , 700, SA , (2) Nanopulus, Dimitri. Ça dafl Evrenbilim ya da Cehaletin Çöküflü. Toplumsal Tarih (126) , ss SB HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 110 (3) Aktafl, Yaflar. Tar msal Yay m Sürecinde Davran fl ve De iflimi. Tar m Ekonomisi Dergisi (9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , Türky lmaz, Çetin. Heidegger'in "Ontoloji Tarihi"nde Kant Felsefesinin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet.

15 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Dinçer, Kurtulufl. The Cogito Argument and the Possibility of Social Science. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Dursun, Yücel. Gadamer'in Hakikat Anlay fl n n ki Kayna ve Hermeneutik'in Görevi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Evkuran, Mehmet. nsan n Yüce kilemi: Düflünme Edimi ve Kendini Aldatma lkesinin Felsefi De eri Üzerine Bir De erlendirme. Tabula Rasa 3(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 52, , (3) 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 1995 SB (1) 150 Nicoll, Allardyce. Elefltiri. ngilizceden çeviren: Tevfik Sütçü, Yom Sanat (18) , ss SB , (1) Altay, Baflak - Deniz Gökçora. Psikolojik Ölçme Arac Kullan m nda Etik lkeler: Klinik Psikolo un Sorumluluklar. Türk Psikoloji Bülteni 10(33) , ss SB (2) Amado, Sonia - Mehmet Koyuncu - Gülin Kaçaro lu. Güvenli Sürücülü ün De erlendirilmesinde Etkili Olan De iflkenlerin ncelenmesi: Sürücünün Demografik Özellikleri, Deneyimi, Kiflilik Özellikleri ve Psiko- Teknik De erlendirme. Türk Psikoloji Dergisi 19(53) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 360 Balkaya, Feza. Özgürlü e Uzanan Yolda Önemli Bir Rehber: Öfke. Temas 1(3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA 87 Benlik Sunumu. Özetleyerek çeviren: H. Andaç Demirtafl, Türk Psikoloji Bülteni 10(33) , ss. Bozkurt, Songül. Gefltalt Haritalar : Bir Vaka Formülasyonu. Temas 1(3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA 87, (4) 150 PS KOLOJ Cinan, Sevtap. Sözel Mekansal Aile çi fiiddet ve Çocu un Uyumu. Özetleyerek çeviren: Sinem Y ld z, Türk Psikoloji Bülteni 10(33) , ss SB SB , Bellek: Sözel Mekansal Bilgilerin Kodlanmas ve Nesnelerin Yerlerini Hat rlama. Türk Psikoloji Dergisi 19(53) , ss. Türkçe ve ng. özet.

16 Çengelci, Banu. Geliflimsel Olarak Kategori Yap lar n n ncelenmesi: Çocuk, Genç ve Yafll Deneklerde Kategori Normlar. Ege E itim Dergisi 5(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 370, 150 Dafl, Ceylan. Gefltalt Terapisti. Temas 1(3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA 87, 150 Deniz, M. Engin. Üniversite Ö rencilerinin Karar Vermede Öz Sayg Karar Verme Stilleri ve Problem Çözme Becerileri Aras ndaki liflkinin ncelenmesi Üzerine Bir Araflt rma. E itim Araflt rmalar 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Duru, Erdinç. Yaln zl k Duygusu ile lgili Temel Karekteristik ve Boyutlar n Psikolojik Dan flma Süreci Çerçevesinde ncelenmesi. E itim Araflt rmalar 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Er, Nurhan - Fatma Uçar. Yo un Duygu Yüklü Yaflam Olaylar nda, Kiflisel An Aktar mlar ve Referans Noktalar Arac l yla Otobiyografik Bellek Örüntülerinin ncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 19(53) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Gönen, S. - M. T. Kavak - N. Özek. Kuantum Mekani inde Potansiyel Engeli ve Potansiyel Kuyusu Konular n n Bütünlefltirici (Construvtive) Ö renme Modeli Yaklafl m ile ncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(2/Özel say : TFD 21. Fizik Kongresi) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Gültekin, Filiz. Bir Savunucu Olarak Okul Psikolojik Dan flman. E itim Araflt rmalar 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Korkut, Fidan. Önleme ve yilik Hali. E itim Araflt rmalar 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Odac, Hatice - Melek Kalkan. Çeflitli Stresle Bafla Ç kma Teknikleri Ö retiminin Üniversite Ö rencilerinin Stresle Bafla Ç kma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 370 Özdevecio lu, Mahmut. Sosyal Destek ve Yaflam Tatmininin Mesleki Stres Üzerindeki Etkileri: Kayseri'de Faaliyet Gösteren flletme Sahipleri ile Bir Araflt rma. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 4

17 150 (10) 150 (15) Özgüner, Zeynep Tüzün. Ergenlik ve Türk Psikologlar Derne i Etik Gefltalt Terapi Yaklafl m. Temas Yönetmeli i. Türk Psikoloji Bülteni 1(3) 2004, ss. Türkçe ve ng. 10(33) , ss. özet SA SB , (11) Sakarya, Sevda. Kendi Sahnemiz: Yarat c Kiflilikler. Temas 1(3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Somer, Oya. Gruplararas Karfl laflt rmalarda Ölçek Eflde erli inin ncelenmesi: Madde ve Test Fonksiyonlar n n Farkl laflmas. Türk Psikoloji Dergisi 19(53) , ss. Türkçe ve ng. özet SB fientürk, Haydar. Trafik Güvenli i ve Sürücü Davran fllar. Türk Psikoloji Bülteni 10(33) , ss SB , (13) Tutarel-K fllak, fiennur. Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi. Türk Psikoloji Dergisi 19(53) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (14) Türk Psikologlar Derne i Etik Süreç Yönetmeli i. Türk Psikoloji Bülteni 10(33) , ss SB , (16) Uzman, Ersin. Sosyal Destek Düzeyleri Farkl Üniversite Ö rencilerinin Kimlik Statüleri. E itim Araflt rmalar 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) Yenilmez, Kürflat - Nuray Girginer - Özlem Uzun. Osmangazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö rencilerinin Matematik Kayg Düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (18) Y ld r m, brahim. Gündelik S k nt lar Ölçe inin Gelifltirilmesi. E itim Araflt rmalar 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , MANTIK 160 (1) Blackstone, William T. Mant kç Pozitivizm ve Din. Çevirenler: Celal Büyük, Tuncay mamo lu, Tabula Rasa 3(9) , ss SA , 200 5

18 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) Afflar, Asl. Sermaye Piyasas nda Etik. Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Akyürek, Süleyman. Ahlâkî Konular n Ö retiminde Örnek Olay ncelemesi Yöntemi. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe özet SA , 170 Ayd n, Fuat. Pavlus'un Ahlak Anlay fl. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , ss. ng. özet SA , 170 Durak, Nejdet. Aristoteles ve Fârâbî'nin Etik Telakkisinde Haz. Tabula Rasa 3(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (1) Erdem, Hüsameddin. Ahlakî fiuurun Geliflmesi. Tabula Rasa 3(8) , ss. ng. özet SA (2) Ergene, Tuncay. Psikolojik Dan flmada Etik kilemler: Etik Karar Verme Süreci. E itim Araflt rmalar 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Kurt, Kâmil. Etik De erler ve Ayk r l klar. Sigorta Dünyas (518) , ss SB Özcan, Ömer. Üniversitede lim ve Ahlâk ["Cahit Tanyol ve Sosyoloji" Adl Eseri Üzerine] Türk Yurdu 24(202) , ss SB , (4) Öztürk, Levent. "T bb- Nebevî'de T bbî Etik"in Meta-Etik Analizi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , ss. ng. özet SA Öztürk, Nam k Kemal. Machiavelli- Weber Perspektifinde Siyasal Liderlik Eti i. Amme daresi Dergisi 37(2) , III. ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Stroll, Avrum - Mehmet Türkeri. Etik Kuramlar ve Güçlükleri. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türk Psikologlar Derne i Etik Süreç Yönetmeli i. Türk Psikoloji Bülteni 10(33) , ss SB , 170 Türk Psikologlar Derne i Etik Yönetmeli i. Türk Psikoloji Bülteni 10(33) , ss SB , 170 Ural, Tülin - Mehmet Özbirecikli. Muhasebe Mesle i Mensuplar n n Etiksel Davran fllar na Etki Eden

19 Faktörler Üzerine Bir Araflt rma. 180 (5) Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi Vural, Mehmet. fiâh Veliyullah 6(2) , ss. Türkçe ve ng. Dehlevî'nin Felsefî Düflünceleri. özet. Tabula Rasa 3(8) , 1999 SA ss. ng. özet. 650, SA , 297, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Albayrak, S d ka. nsan Dilinin Alt nda Gizlidir. Tabula Rasa 3(9) , ss SA , (2) Durak, Nejdet. Aristoteles ve Fârâbî'nin Etik Telakkisinde Haz. Tabula Rasa 3(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Ergen, Erdem. Platon'un Kratylos'undan Fukuyama'n n Son nsan' na veya Kavramlar n Do rulu u Üzerine. Bilim ve Ütopya (120) , ss SC (4) Stroll, Avrum - Mehmet Türkeri. Etik Kuramlar ve Güçlükleri. Tabula Rasa 3(9) , ss SA , (2) Teghrarian, Souren. Nedensellik ve Mu'cizeler Üzerine Gazâli ve Hume. Çeviren: Fethi Kerim Kazanç, Tabula Rasa 3(9) , ss. 190 MODERN BATI FELSEFES Akça, Gürsoy. ptidai Kavimlerde Din Anlay fllar Teorileri ve Emile Durkheim. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 200, 190 Albayrak, Mevlüt. Ço ulculu a Yönelik Serüven. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190, (1) Ç nar, Aliye. Leibniz'in Tanr Anlay fl. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 200 Deniz, fiefik. Heidegger'in Felsefesinde Varl n Tarihselli i ve Hakikatin Sonu. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA SA , , Evkuran, Mehmet. nsan n Yüce kilemi: Düflünme Edimi ve Kendini Aldatma lkesinin Felsefi De eri Üzerine Bir De erlendirme. Tabula Rasa 3(8) , ss. Türkçe ve ng. özet.

20 190 (3) Ç nar, Aliye. Leibniz'in Tanr Sorley, W. R. Kozmolojik Delil. Anlay fl. Tabula Rasa 3(9) Çeviren: fiahin Efil, Tabula Rasa , ss. Türkçe ve ng. 3(9) , ss. özet SA SA , , (4) 200 (3) Timur, Taner. Din, Felsefe ve Delilik. Koç, Mustafa. Uluda Evrensel Kültür (150) , Üniversitesi'nde Din Psikolojisi ile ss. lgili Yap lan Tezler ( ) 1992 SB 96 Üzerine Bir Araflt rma. Sakarya 190 Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , ss. ng. 200 D N özet SA Akça, Gürsoy. ptidai Kavimlerde Din Anlay fllar Teorileri ve Emile 200 (4) Durkheim. Tabula Rasa 3(9) Pargament, Kenneth I. "Tanr m , ss. Türkçe ve ng. özet. Bana Yard m Et" Din Psikolojisi 2002 SA , 200, (1) Albayrak, Mevlüt. Ço ulculu a Yönelik Serüven. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190, (2) Albayrak, Mevlüt. Kimin Tarihi Sorusu Evrensellik ddias Tafl yan Bir Din için Ne Kadar Geçerli Bir Sorudur? Tabula Rasa 3(8) , ss SA Blackstone, William T. Mant kç Pozitivizm ve Din. Çevirenler: Celal Büyük, Tuncay mamo lu, Tabula Rasa 3(9) , ss. Aç s ndan Bafla Ç kman n Teorik Çat s na Do ru. Çeviren: Ahmet Albayrak, Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe özet SA SA SA , , (5) Tillich, Paul. Din ve Seküler Kültür. Çeviren: Aliye Ç nar, Tabula Rasa 3(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) Emin, Muhammed. Muâs r (Ça dafl) Filozoflara Göre Bilim ve Din. Sadelefltiren: Mustafa Bulut, Tabula Rasa 3(8) , ss.

21 220 KUTSAL K TAP Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 220 (1) 1983 SB 128 Ayd n, Fuat. Pavlus'un Ahlak Anlay fl. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , ss. ng. özet SA , , 290 fien, Saner. Zerdüflt Böyle Buyurdu. Atlas (135) , ss SB , HIR ST YAN D NB L M 230 (1) Sar kç o lu, Ekrem. Mesih. Tabula Rasa 3(8) , ss SA HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M 240 (1) Eser, Meryem Acara. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Ermeni Haç. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Ardo an, 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Cobb, John B. Ço ulcu Bir Ça da Küresel lahiyat. Çeviren: Mevlüt Albayrak, Tabula Rasa 3(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 290 Çolak, Melek. Milas Yahudileri ve E itim: Talmud Tora'dan Alliance sraelite Universelle'e ( ) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Aksu, Ali. FK Olay Üzerine Bir De erlendirme (Sebep ve Sonuçlar Aç s ndan) Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Albayrak, S d ka. nsan Dilinin Alt nda Gizlidir. Tabula Rasa 3(9) , ss SA , (2) Apayd n, Halil. badet Psikolojisi. Tabula Rasa 3(9) , ss SA 52 Recep. Kelâmc lara Göre Allah'a manda Ak l Yürütmenin De eri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Arslan, Hulusi. Tanr Hakk nda Konuflman n Kelâmî Bir Metodu Olarak el- stidlâl bi'fl-fiâhid Ale'l-Gâib (Kad Abdulcebbar Örne i) Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

22 297 (5) 297 (9) Ayd n, Hüseyin. Abdullah B. Bulut, Halil brahim. Îseviyye Küllâb' n Allah' n S fatlar ve Mezhebi ve Hz. Muhammed'in Kelâmullah'a Dair Görüflleri - bn Risaletinin Evrenselli i Teymiye'ye Göre. Tabula Rasa 3(8) Tart flmalar n n Bafllamas. Sakarya , ss. Türkçe ve ng. Üniversitesi lahiyat Fakültesi özet. Dergisi (9) , ss SA 52 ng. özet. 297, SA (6) Bakt r, Mehmet. Hz. Peygamberin 297 (10) Otoritesinin Dayanaklar. Cobb, John B. Ço ulcu Bir Ça da Küresel lahiyat. Çeviren: Mevlüt Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Albayrak, Tabula Rasa 3(8) Fakültesi Dergisi 8(1) , , ss. Türkçe ve ng ss. özet SA SA , (7) 297 (11) Baljon, J. M. S. Kur ân' n nsan- Biçimci Dili. Çeviren: Mevlüt Erten, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 920 Baflaran, Orhan. drîs-i Bitlisî'nin fierh-i Kasîde-i Hamriyye'si ve ki Yazma Nüshas. Nüsha 4(12) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 890, 297 Çapak, brahim. slâm Dünyas ndaki lk Mant k Çal flmalar na Genel Bak fl. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , ss. ng. özet. 297 (12) Çevik, Mustafa. Efl'ari'nin el- bane'sinde Antropomorfik Unsurlar. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , ss. ng. özet SA Baybars, Sencer. Diyalo un Bedeli. Türk Yurdu 24(199) , ss. Demirkent, Ifl n. Haçl Devletleri 1960 SB , 297 Karfl s nda... lgazi'nin Kanl Meydan Zaferi. Popüler Tarih (46) , ss SB , 297, (8) Biçer, Ramazan. Matüridi'ye Göre Hidayete Engel Olan Befleri Zaaflar ve Tezahürleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , Efe, Adem. Salahaddin As m' n slam Sosyolojisi ile lgili Bir Yaz s Münasebetiyle. Tabula Rasa 3(8) , ss.

23 297 (13) 297 (18) Gezgin, Ali Galip. Kur'ân' n Do ru K l ç, Ünal. Dini çerikli Ekonomik Çevirisinde Tarihsel-Etimolojik Bir Kavram: Hums. Cumhuriyet Sözlüklerin Önemi. Tabula Rasa Üniversitesi lahiyat Fakültesi 3(8) , ss. Türkçe Dergisi 8(1) , ss. ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA (14) K z lc k, Abdullah. Muhtâru's-S hâh Sahibi Ebû Bekir Er-Râzî ve Arapça Eserleri. Nüsha 4(12) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. Hasan, Ömer Halil. Kur'ân- Kerim Ö retimi. Çeviren: Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 890, SA (19) 297 Kister, M. J. Tâif ile lgili Baz Mülahazalar. Çeviren: Ali Aksu, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. 297 (15) Hiskett, Mervyn. Kuzey Nijerya. Çeviren: Kadir Özköse, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) Juynboll, G. H. A. slâm' n lk Döneminde Kur'an K raat (Okuma)n n Durumu. Çeviren: Yusuf Alemdar, Nüsha 4(12) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Kasapo lu, Abdurrahman. Bir Dini Tecrübenin fade Simgesi: Rükû. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Keskin, Arif. Irakl fiîiler'in Siyasal Davran fllar n n Sosyo-Politik Temelleri (38) , ss SB , SA (20) Koç, Mustafa. Yafll l k Döneminde Ölüm Ötesi Psikolojisi Üzerine Bir Alan Araflt rmas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Köktafl, Yavuz. Mevdûdî'nin Hadîsle lgili Görüflleri ve Hadîs Tahlilleri Üzerine. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , ss SA (22) Öntu, Mustafa Murat. Uflak'ta Boduro lu Vak flar ve Vakfiyeleri. Vak flar Dergisi (28) 2004, ss SB

24 297 (23) 297 (29) Özgel, shak. Kur'ân Dili ve Retori i Soyyer, A. Y lmaz. Bektaflilerin Vesilesiyle Tefsîr Usûlü Gelene imiz. Caferili i-sosyolojik Bir Tabula Rasa 3(9) , De erlendirme- Tabula Rasa 3(9) ss , ss. Türkçe ve 2002 SA 52 ng. özet SA , (24) Özgel, shak. Tarihsel Yorum Perspektifiyle Kur'ân'da Muhaliflerin Peygamberlere Tepkileri. Tabula Rasa 3(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (25) Öztürk, Levent. Hz. Peygamber Döneminde Sa l k Hizmetlerinde Kad nlar n Yeri [Kitap Tan t m ] Tan tan: Fatmatüz Zehra Kamac, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , ss. ng. özet SA , (26) Öztürk, Nazif. Koca Mustafa Pafla Vak flar ve Külliyesi. Vak flar Dergisi (28) 2004, ss SB (27) Robinson, Neal. Mu'minûn Sûresi'nin Yap s ve Tefsiri. Çeviren: smail Albayrak, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , ss. ng. özet SA (30) fiahin, Sami. Viâeyn Rivâyeti veya Ebû Hureyre'nin Ölümüne Sebep Olabilecek Gizli Bilgiler. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (31) Tafl, Kemaleddin. Dindarl k Ölçe i: Dinî Tutumlar Üzerine Bir Araflt rma. Tabula Rasa 3(8) , ss. ng. özet SA , (32) Teghrarian, Souren. Nedensellik ve Mu'cizeler Üzerine Gazâli ve Hume. Çeviren: Fethi Kerim Kazanç, Tabula Rasa 3(9) , ss SA , (33) Türcan, Galip. Efl'arî ve Efl'arî'nin man Tan m. Tabula Rasa 3(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (28) Vural, Mehmet. fiâh Veliyullah Sancakl, Saffet. Hadislerin ktisâdî Dehlevî'nin Felsefî Düflünceleri. Hayatla Olan liflkisi. Tabula Rasa Tabula Rasa 3(8) , 3(8) , ss ss. ng. özet SA SA , 297,

25 297 (34) 300 (2) Y ld r m, Ahmet. lk Yarat lan Varl k Akay, Ali. Küresel Kültürün çinde ve Ba lam nda Hadislerde Yarat l fl D fl nda Kalanlar. XXI (24) , Problemi. Tabula Rasa 3(8) ss SB , ss. Türkçe ve ng. 300, 720 özet SA (3) 297 (35) Y lmaz, Hüseyin. Hz. Peygamber'in E itiminde Bir lke Olarak Hoflgörü. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Akça, Gürsoy. ptidai Kavimlerde Din Anlay fllar Teorileri ve Emile Durkheim. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 200, (36) 2002 SA 87 Y lmaz, Saim. Halife Mu'taz d 300 Döneminde ( / ) Abbâsî-Saffârî liflkileri. Sakarya 300 (5) Üniversitesi lahiyat Fakültesi Aksu, Dergisi (9) , ss. ng. özet SA (37) Zengin, Zeki Salih. lk Dönem Osmanl Vakfiyelerinden Serez'de Evrenuz Gazi'ye Ait Zâviye Vakfiyesi. Vak flar Dergisi (28) 2004, ss SB (4) Akman, Yasemin. Alan Kuram ndan Yans malar. Temas 1(3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. Mustafa. nsan ve "Ayd n" Olman n Sorumlulu u. Hukuk ve Demokrasi 1(7) , ss SB Akyol, H. Yunus. Piyasa Ekonomisi ve Aç k Toplum. Hukuk ve Demokrasi 1(7) , ss SB , 300 Albayrak, Mevlüt. Ço ulculu a Yönelik Serüven. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190, TOPLUM B L MLER 300 (1) 300 (6) Arslan, D. Ali. Türk Siyasi Elitleri Aile çi fiiddet ve Çocu un Uyumu. Aras nda Kad n n Temsili. Afyon Özetleyerek çeviren: Sinem Y ld z, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Türk Psikoloji Bülteni 10(33) Bilimler Dergisi 6(1) , , ss ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA 3 300, 320

26 300 (7) 300 (10) Atay, Ali Murat. Surmalar Afrika'n n Öpücü ü. Atlas (135) , ss SB Avc kurt, Cevdet. Engelliler ve Turizm. Standard 43(510) , ss. Coben, Amnon. Osmanl Kudüs'üne Kahvehanelerin Girifli Edebe Ayk r Bir Yenili in Muteber Hale Gelifli. Çeviren: Nurettin Elhüseyni, Toplumsal Tarih (126) , ss SB SB (11) 330, 300 Çak ro lu, F. P nar - Yalç n Sarg n. Ayd ngün, Ayflegül. K r m Tatarlar n n Ana Vatana Dönüflü ve Kültürel Canlanma Sürecinde Dil ve E itim. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Balkaya, hsan Sabri. Balkanlardaki Geliflmelerin Ifl Alt nda Türk - Bulgar Münasebetlerinin Sosyal - Kültürel ve Ekonomik Boyutlar ( ) Türk Dünyas Araflt rmalar (150) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, 330 Beykal, Canan. Baks Müzesi'nin Düflündürdükleri. Hürriyet Gösteri (259) , ss SB , 700, 300 Küreselleflmenin G da Tüketimine Etkisi. Standard 43(510) , ss SB , (8) 1956 SA 235 Blecher, George. "Ye Kürküm Ye" 340, 300 Deyiflinden Veblen'in "Gösteriflçi Tüketim" Kuram na... Çeviren: Osman 300 (13) Deniztekin, Varl k 71(1161) , Fidan, ss SB (9) Bryant, Rebecca. Rumlar n "Hay r" n n Kültürel Kaynaklar. Birikim (182) , ss SB SA , Demira, Fikret. K br sl fiairler, Sanatç lar fiimdi Birbirlerine Daha Yak n Daha Yalans z Bir liflki çinde. Hürriyet Gösteri (259) , ss SB , (12) Efe, Adem. Salahaddin As m' n slam Sosyolojisi ile lgili Bir Yaz s Münasebetiyle. Tabula Rasa 3(8) , ss SA , 297 Esmer, Galip. Türk Medeni Kanunu'nun Getirdi i Yeniliklerden Baz lar. stanbul Barosu Dergisi 78(2) 2004, ss. Hatice - Necla Çömlekçi. Nüfus Say m Verileri Kullan larak Say mlar Aras Hayatta Kalma Oranlar ndan Yaflam Ümidi De erlerinin Belirlenmesi ve Öngörüsü. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet.

27 300 (14) 300 (19) Gülle, M. Tayfun. Dünya Bilgi Hayrullaev, M. - H. Alikulov. Timur Toplumu Zirvesi (Word Summit on the ve Timurilerin Dönemi Medeniyeti. Information Society) Türk Çeviren: smail Tafl, Tabula Rasa Kütüphanecili i 18(2) , 3(8) , ss. ng ss SA 57 özet SA , Günefl, Ahmet. Osmanl Tahrir Defterleri ve Bunlar n Tarih Yaz c l nda Kullan m Hakk nda Baz Düflünceler. Türk Dünyas Araflt rmalar (150) , ss. Türkçe ve ng özet SA , 330, (15) Gür, Timur Han - Emel Ural. Türkiye'de Kentlere Göçün Nedenleri. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (20) Kelefl, Erdo an. XIX. Yüzy l n lk Yar s nda Mu la'da Evlilik Kurumu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (21) Keskin, Arif. Irakl fiîiler'in Siyasal Davran fllar n n Sosyo-Politik Temelleri (38) , ss SB , (16) Koca, Canan - F. Hülya Aflç - Gürel, Nalan. Terör ve Ekonomi Saadettin Kirazc. Tak m ve Bireysel Üzerine. Finans-Politik & Sporlarla U raflan Kad n ve Erkek Ekonomik Yorumlar 41(483) Sporcular n ve Sporcu Olmayanlar n , ss. Toplumsal Cinsiyet Rol E ilimi. Gazi 1965 SA 5 Beden E itimi ve Spor Bilimleri 300, 330 Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (17) 1996 SA 7 Güven, Veli Fatih. Terörizm 790, 300 Olgusunda Dinin Yeri. Stratejik Analiz 5(50) , ss SB (18) Hac nebio lu,. Lâtif. Dünya Problemleri Karfl s nda Felsefenin mkan. Tabula Rasa 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (22) Köseo lu, Nevzat. Millî Kültür- Mozaik Kültürler ve Bölücülük. Türk Yurdu 24(202) , ss SB Morgül, Mahiye. Sanatta Küresel Kirlenme (Postmodern Sanat) Bilim ve Ütopya (120) , ss SC , 300

28 300 (23) 300 (29) Olcay, Bülent. Anti-Semitizm Hortluyor mu? 2023 (38) , ss SB SB , Özgür, Bahad r. Think Tank Kuflatmas. Evrensel Kültür (150) , ss. 300 (24) Öztürk, Levent. Hz. Peygamber Önyarg Psikolojisi. Türk Psikoloji Döneminde Sa l k Hizmetlerinde Bülteni 10(33) , ss. Kad nlar n Yeri [Kitap Tan t m ] 1995 SB 645 Tan tan: Fatmatüz Zehra Kamac, 300 Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (9) , 300 (25) ss. ng. özet SA 61 Özcan, Ömer. Üniversitede lim ve 297, 300 Ahlâk ["Cahit Tanyol ve Sosyoloji" Adl Eseri Üzerine] Türk Yurdu 24(202) 300 (30) , ss. Papadopoulos, Yannis. Uygarl n 1960 SB , (26) 2001 SB 376 Özcan-Demir, Nilüfer - Demet 300 Ulusoy - Aylin Güngör-Baran. A Sociological Analysis on Eating Disorders Among Anorexia and Bulima Nevrosa Patients and Primary School and University Students as Risk Groups in Turkey II: Family Structure. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 1992 SB (27) 300 Özdemir, Cevdet - Gülhan Demiriz. Acarlar Sosyal Yap Analizi. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (28) 300 (34) Özer, B. Mehmet. Cephedeki Selamet, Antropoloji. Evrensel Kültür (150) , ss SB SB , Erke e Özgü Düzeni ve Kad n Maskelerinin Özgüveni. Çeviren: Nefle Aslan, Ege E itim Dergisi 5(1) 2004, ss. 300 (31) Sachs, Jeffrey D. Barbarl a Do ru. Ekonomik Forum 11, , ss SB (32) Sancar, Nuray. Bilgi ve ktidar. Evrensel Kültür (150) , ss. 300 (33) Sarpdere, Yücel. Yoksa Siz De ifltiremediklerimizden misiniz? Evrensel Kültür (150) , ss. Necmi. Popüler Batakl k. Yom Sanat (18) , ss. 16

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI IV. YARIYIL

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI IV. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ Adnan Menderes Üniversitesi PROGRAMLAR BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(İkinci Öğretim) REHBERLİK ve

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş II 2 Dersin Kodu: PSY 072 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar 7 Dersin AKTS

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT ALAN B LG S YAYINLARI ALAN B LG S YAYIN NO. : 07 ISBN : 978-605-860-467-4 2. Basım, Kasım 2013 SOSYAL B LG LER Ö RETMENL / ALAN B LG S Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT Yazarlar: Doç. Dr. Kaya YILMAZ,

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL BÖTE :0-9: 9:0-0: :0 - : :0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma II D GÜLİZ KURAL Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Türkçe II: Sözlü Anlatım BL YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler. Prof. Dr. Tahsin YAKUT (Atand ) UÜ T p Fakültesi T bbi Genetik AD. Lisans: UÜ T p Fak.

Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler. Prof. Dr. Tahsin YAKUT (Atand ) UÜ T p Fakültesi T bbi Genetik AD. Lisans: UÜ T p Fak. Prof. Dr. Tahsin YAKUT T bbi Genetik AD. Fak.- 1989. Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Enst.- 2002. Yükselen ve atanan profesör, doçent ve yard mc doçentler Prof. Dr. Fatma Nur KAYA Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1.

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1. Öğrenim Durumu Doçent: Yönetim-Organizasyon, ÜAK, 2012 Doktora Sonrası: University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Business, USA, 2011 Doktora: Yönetim-Organizasyon, Anadolu Üniversitesi, 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

4 10/03/2010 2010/1 30. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

4 10/03/2010 2010/1 30. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Kangal Belediye Başkanlığının 21.10.2010 tarihli yazılarında; Mülkiyeti Cumhuriyet Üniversitesi ne ait olan Sivas

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı