EK-3 GÖREV TANIMLARI. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-3 GÖREV TANIMLARI. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek;"

Transkript

1 A. Misyon ve Vizyon EK-3 KOÇAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZÇĐLĐK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Misyon; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, ülkesine ve Atatürk ilkelerine bağlı, yüksek standartlarda eğitim ve öğretim vererek dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, iletişim becerilerine sahip, özgür düşünebilen, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli geliştirmeyi benimsemiş, sorgulama ve araştırma yönü gelişmiş, çağdaş, kültürlü ve insanı seven gençler yetiştirmektir. Vizyon; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, yüksek standartlarda eğitim ve öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, bilgi birikimini toplum yararına sunan ve alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir eğitim kurumu olmaktır. Yüksekokul Müdürü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yüksekokul Kurulu na başkanlık etmek ve yüksekokulun bölümleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak; Her öğretim yarıyılı sonunda veya istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek; Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek; Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak; Üniversite Senato toplantılarına katılmak; Eğitimin niteliğine göre çalışmalarda bulunmak, görüş ve önerileri almak üzere birim kurulları oluşturmak; Yasa ve tüzükler uyarınca Rektörlükçe kendisine verilen diğer görevleri yapmak. BAĞLI BĐRĐMLER : Müdür Sekreterliği, Bölüm Sekreterliği, Yazı Đşleri, Öğrenci Đşleri, Personel Đşleri, Mali Đşler, Destek Hizmetleri Bürosu 1

2 1. Yüksekokul Sekreterinin Görev ve Yetkileri Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna Raportörlük yapmak ve kurullarda alınan kararların yazımının sağlanması, ve gereğinin yapıldığının takibi Yüksekokulun idari işleyişini düzenlemek ve temsil etmek, Yüksekokul ile ilgili akademik ve idari tüm yazışmaları yapmak Sekreterlik bürosu bünyesinde bulunan hizmetlerin düzenli yürütülmesi Öğrenci Đşleri bürosu bünyesinde bulunan hizmetlerin düzenli yürütülmesi Destek Hizmetleri bürosu bünyesinde bulunan hizmetlerin düzenli yürütülmesi Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği'nce Đdari Personelin sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumlulukların gereğini yapmak, Đdari personel ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak, birim içinde uyumu sağlamak, Yüksekokul Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak. Yüksekokulun Bütçesini Hazırlamak sayılı yasa 33.md. gereği gerçekleştirme görevlisi görevini yürütmek Sorumlulukları : Yüksekokul idari örgütünün başı olan Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokuldaki idari işlerinden dolayı Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur. Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul idari uygulamaları Üniversitenin genel idari işleyişine uygun olması ve birlikteliğin sağlanması bakımından Genel Sekretere karşı sorumludur. 2. Müdür Sekreteri Müdürün telefon görüşmelerinin yürütülmesini sağlar. Müdürün her türlü protokol, ziyaret, tören, kutlama vb. işlerinin yürütülmesini sağlar. Birimlerde hazırlanan yazıları Müdüre sunar, onaylanan evrakları kayıt numarası verilmesi için Yazı Đşlerine teslim eder Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreterinin yazışmalarını yapar. Yüksekokulumuzun ini günlük takip eder. 3. Bölüm Sekreterliği 2

3 Her yarıyıl başında Yüksekokul Programlarında Üniversitemiz bünyesinden veya dışarıdan bazı dersleri okutmak üzere görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirilebilmeleri için kurumlarından onay alınması için yazışmaları yapar. Akademik takvim yılı başında ders müfredatlarını hocalarla irtibat kurarak güncelleştirir. Dönem başlamadan önce ders programlarının müsveddesini Bölüm Başkanlarından alarak temize çeker ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurur; Rektörlük Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Yüksekokul Müdürlüğüne sunar. Dönem başında öğretim elemanlarının ücret puantajlarını hazırlar. Ara sınav programının müsveddesini Bölüm Başkanlarından alarak temize çeker ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurur. Final sınav programının müsveddesini Bölüm Başkanlarından alarak temize çeker ve Öğretim Elemanları ile öğrencilere duyurur; Rektörlük Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Yüksekokul Müdürlüğüne sunar. Final sınavları sonrası öğretim elemanlarının final ücret puantajlarını hazırlar, onaya sunar. Tek ders sınavları için öğretim elemanlarını bilgilendirir. Af Yasası'na başvuran ve bu haktan faydalanacak öğrencilerin sınav programının müsveddesini Bölüm Başkanlarından alarak temize çeker ve öğretim elemanlarına sınava gireceklerin listelerini sunar. Mazeret sınavlarına katılacak öğrencileri ilgili öğretim elemanlarına duyurur. Ders muafiyeti için başvuran öğrencilerin intibakını hazırlar. 4. Yazı Đşleri 4.1-Gelen-Giden Yazılar Yüksekokul Müdürlüğüne yazılmış yazıları gelen evrak defterine kayıt eder ve Yüksekokul Müdürüne sunulması için Müdür Sekreterine teslim eder. (Yüksekokul Müdürü kendisine sunulan evrakı konu ile ilgili Müdür Yardımcısına, Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreterine, Yüksekokul Sekreteri de ilgili birimlere havale eder.) Yüksekokul Sekreteri tarafından birimlere havale edilen yazıları ilgili bürolara iletir. 3

4 Yazı Đşlerine havale edilen cevap yazılması gereken yazıları, okul idaresinin görüşü doğrultusunda hazırlayarak yazar. Onaydan sonra giden evrak defterine kayıt eder; nüshasını ilgili dosyasına kaldırır ve aslını postalar Birimlerde yazılan yazıları onaydan sonra giden evrak defterine kayıt eder ve postalar. 4.2-Yönetim Kurulu Kararları Yönetim Kurulunda alınan kararların müsveddesini Yüksekokul Sekreterinden alarak temize çeker ve kurul üyelerine imzalattıktan sora birinci nüshasını Yönetim Kurulu Kararları Defterine yapıştırır, ikinci nüshasını da müstenitler ile birlikte Yönetim Kurulu Kararları Dosyasına koyar. Yönetim Kurulu Kararlarının sıralı ve düzgün bir şekilde yazılmasının takibini yapar. Yönetim Kurulu Kararlarından diğer büroları ilgilendirenleri tespit ederek bu kararların suretini çıkarıp Yüksekokul Sekreterine onaylattıktan sonra ilgili bürolara teslim eder; Rektörlüğe gönderilmesi veya personele duyurulması gereken kararların kapak yazısını yazarak gönderir. Karar Defterinin sıralı ve düzgün bir şekilde tutulmasını sağlar Yüksekokul Kurulu Kararları Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları ile ilgili olarak yapılan işlerin aynısı yapılır Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararları Hakkında disiplin soruşturması başlatılan öğrencilerin soruşturma dosyalarını tutarak, ilgili yerler ile yazışmalarını yapar. Öğrenci Disiplin Kurulu Karar Defterine disiplin kurulu kararlarını yapıştırır. Karar Defterinin sıralı ve düzgün bir şekilde tutulmasını sağlar. Disiplin cezası alan öğrencileri, aldıkları cezaya göre ilgili yerlere bildirir. 4.5.Genel Yazışmalar Yüksekokul Sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlar ve takip eder. Gelen yazıyı cevabı yazılıncaya kadar evrakı evrak sepetinde bekletir ve cevabı yazıldığında ikisini birlikte dosyasına kaldırır. (Bu kural tüm bürolar için geçerlidir.) Akademik ve idari personele duyurulması gereken yazıları matbu hazırlanan imza sirküleri ile imza karşılığı duyurur. 4

5 Öğrencilere duyurulması gereken yazıları öğrenci ilan panosuna astırır.(kritik duyuruların ilan panosuna asıldığı iki imzalı tutanakla tespit edilmelidir.) Kaydı silinen öğrencileri ve Yüksekokulumuzdan yatay geçişle ayrılan ya da Yüksekokulumuza yatay geçiş ile gelen öğrencileri Mediko Sosyal bürosuna liste halinde bildirir. 6- Postanın verilmesi, alınması, pulların sarfı, posta zimmet defteri, el zimmet defteri, elden evrak gönderilmesi bu büronun sorumluluğundadır. 7- Đdare tarafından verilen diğer işlemleri yapar. 5. Öğrenci Đşleri 5.1. Öğrenci Kayıt Đşlemleri Öğrenci kayıtları esnasında öğrenim ücretinin yatırılmasını ve diğer belgelerin tamamlattırılıp kayıt işleminin sonuçlandırılmasını sağlar. Kayıtlarla ilgili diğer iş ve işlemleri yapar Diğer Đşlemler Öğrencilerin askerlik tecil belgelerini (EK-G) ilgili askerlik şubelerine gönderir. 2- Kaydı silinen öğrencileri ilgili birimlere (Askerlik Şubelerine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna, Sosyal Güvenlik Kurumlarına) haber verir. 3- Transkript, öğrenci durum belgesi gibi evrakları isteyen öğrencilere dilekçe karşılığı verir. 4- Öğrencilerin staj iş ve işlemlerini yapar: Staj evraklarını hazırlar, staj komisyonundan çıkan kararları ilgili yerlere işler, staj yapacak öğrencilerin işe girişlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ve okulumuz Muhasebe bürosuna bildirir. Öğrenci kayıt evraklarını, kişisel dosyasını ve kayıt defterlerini tutar. Eğitim-Öğretim yılı sonunda o yıla ait başarı oranlarını çıkarır. Öğrenci Đşlerine havale edilen evrakların cevaplarını yazmak ve rutin yazışmaları yapar. Öğrenci afları ile ilgili yasaları takip eder, başvuran öğrencilerin durumlarını ve sonuçlarını takip ederek ilgili birimlere bilgi verir. Bilgi Derleme Formlarını (Đstatistik bilgiler) düzenleyerek YÖK'e gönderilmesini sağlar. 5

6 YÖK, Senato ve Üniversitelerden gelen yazıları dosyalar ve gerekli değişiklikleri takip eder. Öğrenci sayılarını yarıyıl başlarında tespit ederek ilgili yerlere bildirir. Öğrenci Đşleri ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapar Mezuniyet Đşlemleri Mezun duruma gelen öğrencileri tespit ederek, transkriptlerini çıkarır ve üst yazı ile Mezuniyet Komisyonuna sunar. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mezun olmalarına karar verilen öğrencilerin mezuniyet işlemlerini yapar. Mezun olan öğrencilerin diploma bilgilerini Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığına göndererek diplomaların tanzim edilmesini sağlar. Mezun olan öğrencilerin isteği doğrultusunda Geçici Mezuniyet Belgesini hazırlar. Mezun olan öğrencileri ilgili kurumlara bildirir. (Askerlik Şubelerine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna, Sosyal Güvenlik Kurumlarına.) 6. Personel Đşleri Akademik ve idari personelin özlük, izin ve emeklilik ile ilgili işlemlerini yapar. Đdari personelin "Fazla Çalışma Puantaj Cetvelini" Muhasebe bürosuna gönderir. Yardımcı Hizmetler Personelinin derece-kademe terfi işlemlerini yapar. Personel ile ilgili yazışmaları yapar. Kısmi zamanlı çalışacak öğrencileri Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirerek öğrencilerin işe başlayabilmeleri için gerekli evrakları düzenler. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin Aylık Çalışma Puantaj Cetvelini Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderir. Sabotajlara Karşı Koruma Planını, Birim Faaliyet Raporunu vb. plan ve raporları Yüksekokul Sekreteri rehberliğinde yapar. 7. Mali Đşler Akademik personelin maaş, ek ders, sınav ücretleri ve yaz okulu ücretlerinin ödeme evraklarını hazırlar. 6

7 Đdari personelin maaş ve fazla çalışma ücretlerinin ödeme evraklarını hazırlar. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri yapar. Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapar. Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalışmaları yapar. Giysi yardımı alacak personelin evraklarını hazırlar. Elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. faturaların ödeme hazırlığını yapar. Staj yapan öğrencilerin stajları süresince sigorta primlerinin ödemesini yapar Stajı biten öğrencilerin işten ayrılışlarını yapar ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 8. Ayniyat ve Ambar Herhangi bir surette temin edilip ambara gelen malzemeyi talebine, şartnamesine ve faturasına göre sayarak, tartarak veya ölçerek teslim alır. Malzemeyi cins, nitelik ve varsa numaralarına göre ayırıp tasnif ederek ambarda ayrılan yerlerine koyar veya istif eder. Malzemelerin korunması ve bakımını sağlar, yangın vesaire kötü tesirlerden koruyucu tedbirleri alır. Girişi yapılan ayni malzemelerin demirbaş kaydını yapar. Malzeme ihtiyacı bulunan birime teslim fişi ile teslimat yapar. Ambarlarla ilgili bilumum işlem ve yazışmaları idare ve takip eder. 9. Destek Hizmetleri Yangından korunmaya yönelik önlemleri alır. Yüksekokulumuzun hizmet alanında bulunan arızaları gidermeye yönelik çalışmalar yapar. Yüksekokul binasındaki derslikler, ofisler ve genel kullanım alanlarının temiz olmasını sağlar. Đletişim, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinin sağlıklı çalışmasını takip eder. Konferans salonunun hazır bulundurulmasını sağlar. 7

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze.

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze. Sekreterlik Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, Senato, Üniversite Yönetim

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OPERASYONEL SÜREÇLER 1-İç Kontrol Temel Süreci Kontrol Ortamı Alt Süreci Risk Değerlendirme Alt Süreci Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci Bilgi ve

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı