Konutsal Uygulamalar İçin Isı Pompası Sistemlerinin. Residential Applications. Ekserji Analizi. Exergy Analysis Of Heat Pump Systems For

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konutsal Uygulamalar İçin Isı Pompası Sistemlerinin. Residential Applications. Ekserji Analizi. Exergy Analysis Of Heat Pump Systems For"

Transkript

1 SSN makale - article HMD Dergisi 44 (2006) 8-24 onutsal Uygulamalar İçin sı Pompası Sistemlerinin Ekserji Analizi ergy Analysis Of Heat Pump Systems For Residential Applications Prof.Dr. ArifHepbaslı;Mak. Müh. Prof. Dr. İbrahimDinçer;Mak. Müh. Prof. Dr.Marc A. Rosen;Mak. Müh. ÖZET sıpompası (P) sistemlerinin verim değer lendirilmesinde, en yaygın kullanılan ölçüt, P sistemleriiçin etkikatsayısı (COP) olarak iyileştirilen, enerji (ya da birinci yasa) veri midir. Bununla beraber, termodinamik iyileş tirme olanaklarının gösterilmesi için ekserji analizi gereklidir. Bu çalışmada, modelleme ve iyileştirme potansiyelinin belirlenmesi için hava kaynaklı ısıpompalarının (HP' lan) ekserji analizi sunulmakta ve tanım layıcı bir örnek verilmektedir. Tüm sistem bileşenlerinin her birindeki ekserji kayıpları (tahripleri), deneysel olarak elde edilen orta lama ölçüm parametreler için hesaplan maktadır. Sistem bileşenlerinin ekserji verim leri,performanslarını değerlendirmek ve iyi leştirme potansiyellerini açıklığa kavuş turmak için belirlenmektedir. sı pompası cihazının ve tümp sisteminin ekserji verim lilik değerleri, ürün/yakıt bazında, sırasıyla, % ve % olarak elde edilirken, bunların COP değerleri, sırasıyla, 3.4 ve.69 olarak bulunmaktadır. ABSTRACT n evaluating the efficiency of heat pump (HP) systems, the most commonly used measure is the energy (orfirst la) efficiency, hich is modified to a coefficient of performance (COP) for HP systems. Hoever,for indicating thepossibilitiesfor thermodynamic improvement, energy analysis is inadequate and exergy analysis is needed. This studypresents an exergy analysis ofairsource heatpump (ASHP) systems aimed at identifying improvement potential. An illustrative example is also presented. The exergy destructions in each ofthe components of the overall system are determined for average values of experimentally measured parameters.ergy efficiencies of the system components are determined to assess their performances and to elucidatepotentialsfor improvement. COP values for the HP unit and the overallhp system are found to be 3.4 and.68respectively, hile corresponding exergy efficiency values are found to be 72.07% and59.77% on aproduct/fuelbasis, respectively.. Giriş arbondiokist yayınımını azaltmak ve küresel ısınmaya karşı böylece çevreyi korumak için atık ısı ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere enerjinin verimli ve etkin olarak kullanımı teşvik edilmelidir. Bir ısıpompası, çalıştırmak için gerekli elektriksel enerjiden daha fazla ısı enerjisi sağlayarak bu amaca katkı yapabilir []. üresel enerji tüketiminin önemli bir kısmı evsel ısıtma ve soğutmaya bağlanabilir. sı pompaları sıradan ısıtm ve soğutma sistem lerine oranla, daha verimli enerji kullanımları nedeniyle avantajlı olup geniş bir biçimde uygulanmaktadır. sıpompalarının, havakay naklı (ASHP) ve yer kaynaklı (GSHP) olmak üzere iki temel türü bulunmaktadır. Ekserji, bir sistem ya da maddesel akış veya enerji tarafından bir referans çevreyle denge haline gelirken üretilebilecek maksimum iş miktarıolarak tanımlanır. Ekserjibir sistemin ya da akışın, referans çevreyle tam olarak denge halinde olmamasından kaynaklanan ve akışta bir değişmeye neden olabilme potansiyelininbir ölçüsüdür.ekserji, enerjiyle ilgili korunum yasasına gerçeklemez (ideal veya tersinir süreçler dışında). Ekserji, her hangi bir gerçek süreçteki (process) tersinir olmama nedeniyle tüketilebilir ya da yıpratılabilir. Bir süreçteki ekserji tüketimi, tersinir olmama nedeniyle bu çevrimdeki antropi üretimiyle orantılıdır. [2]. Ekserji analizi, enerji ve diğer sistemlerin analizinde termodinamiğin ikinci yasası ile birlikte kütlenin ve enerijini korunumu ilkelerinikullanan bir yöntemdir [3]. Ekserji analizi, özellikle atık ve kayıpların yerlerini, türlerini ve büyüklüğünü niceliksel olarak ortaya koyduğundan enerji-kaynaklarının kullanım verimini iyileştirme yönünden yararlıdır. Genelde, ekserji verimleri sürecin sahip olduğu verimin ideal duruma yaklaş masının bir ölçüsü olduğundan, verimler enerji analiziyle değil, fakat ekserji analiziyle daha anlamlı bir biçimde değerlendirilebilir. Böylece ekserji analizi verimsizlikleri azal tarak daha etkili ve verimli bir sistem tasar lama aralığını doğru biçimde tanımlamak tadır. Bir çok mühendis vebilim adamı, siste min iç yüzünü daha iyi kavrama ve verimin- artırılmasında enerji analizinden daha yararlı olduğundan, termodinamik performansın en iyi ekserji analiziyle değerlendirilebileceğini ileri sürmektedir [2]. Son yıllarda HP (sı Pompasıj'lerin değişik ekserji analizleri literatürde görülmüştür [4-0]. Bilgen and Takahashi [4] ısı pompasıiklimlendirme cihazı ekserji analizi ortaya koymakta ve enerji temelli bir performans katsayısı,bunlarınoptimal değerleri ve ekserji temelli bir verim ve performans katsayısı vermektedirler. Sarkar ve ark. [5] bir ekserji analizi ile aynı anda ısıtma ve soğutmada kullanılabilen kritik üstü bir karbondioksitli ısı pompasının optimalleştirilmesini sun maktadır. Ma veli [6] bir scroll kompresörle çalışan ekonomizerli bir ısı pompasının performansını değerlendirmekte ve ekserji kayıpları ile verimler hakkında eşitlikler türetmektedir. Hepbaslı [7] bölgesel ısıtma sistemleri için GSHP sistemlerinin termo dinamik analizini gerçekleştirmekte, ve bu sistemler içinkütle, enerji, antropi ve ekserji denge ilişkileri türetmektedir. Ozgener and Hepbaslı [8,9] bir serada güneş enerji destekli GSHP'lerinekserji ve ekseri ekonomik değer lendirmesini yaparak, güneş enerji destekli GSHP sistemlerinin enerji ve ekserji analiz lerini gözden geçirmektedir [0]. Bu makalede, havakaynaklıbir HP'nin enerji ve ekserji analizleri yapılmaktadır. Verim iyileştirme potansiyeli ortaya konulurken, sistemin her elemanı için ekserji kayıpları belirlenmektedir. Bu çalışma tasarımcılara sistemin iç yüzünü açıklamak amacı da taşımaktadır. 2. Sistemin Açıklanması Ele alman hava/su HP sisteminin şematik görünümü Şekil l'de verilmektedir []. Sistem iki ayrık devre içermektedir: () bil isi pompa devresi, ve (2) bir ısı dağıtım dev resi (su devresi). Soğutkan devresi bir kompresör, bir kondenser, bir ekspansiyon elemanı ve bir evaporator içerir. Soğutkan 34a'dır. sı dağıtım devresi, bir depolama tankı vebir sirkülasyon pompası içerir. Bütün sistem bir PC veri çıktı birimi ile donatıl mıştır. Şekil l'deki cihaz tümüyle hermetik olarak sızdırmaz pistonlubir kompresördür. Temmuz-Ağustos TTMD

2 4 Pÿ-{ b 3 7 m* S" «: ompresör : oııdenser : Genişleme vanası V : Evaporator V : Fan V : Tank V: Sirkülasyon pompası a. Filtre/urutucu b. Gözetleme camı c. boşaltma vanası d. ontrol vanası e. Debi ölçer O 2 2 (Ol- -«X- 8 - V 9 O 0 V s- Tesisat Sorunlarınızı Biz Çözeriz. sıtma Soğutma İçme yu Boru Çeşitleri aquatherm FUSOLEN TESİSAT SİSTEMLERİ Şekil. Bir ısıpompası örneği. ondenser () iç içe geçmiş boru demeti türünden bir ısı eşanjörü olup, karşıt akım ilkesine göre çalışmaktadır. Soğutkan bir genleşme vanasında () genleşmekte, evaporator (V) kanatlı boru türünden olup geniş bir yüzey içermektedir. Soğutkan evaporatörden geçerken geniş bir yüzey aracılığı ile ısı çeker. sı transferi kanatlar arasından havayı çeken iki fan ile artırılır. Deney sırasında [, kontrol vanası, sıcak su devresindeki akış miktarı yaklaşık olarak m" /h olacak biçimde ayarlanır. Test düzeneği, emme ve basma tarafındaki basınçların kararlı hale gelmesine kadar çalışmaya bırakılır. Daha sonra, güç-metreden alman güç değerleri, sıcak su akış miktarı (debi), sıcak su giriş ve çıkış sıcaklıkları ve birimin değişik noktalarındaki basınç ve sıcaklıklar kaydedilir. 3. Modelleme ve Analiz sı girdisinin, ekserji yıpranmasının, enerji ve ekserji verilerininbelirlenmesinde kütle, enerji ve ekserji dengesi kullanılmıştır. ararlıhal,kararlı akış durumlarının bulunduğu varsayılmıştır. Genel bir kütlesel denge miktar biçiminde aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Burada m kütlesel akış miktarı (debi) olup in alt indisi girişi ve out alt indisi çıkış durumunu ifade etmektedir. Enerji ve ekserji dengesi, toplam ekserji girdisini toplam ekserji çıktısına eşitlenerek aşağıdaki gibi yazılabilir: E, = E t jn - mt = dest Soğutkanın ya da suyun özgül akış ekserjisi aşağıdaki gibi değerlendirilebilir: = U>-h )-T (s-s ) (4) Toplam akış ekserjisi aşağıdaki gibi belirlenir:[2] 47» = (CpM + cocj,,.)tn[(t/t0 ) - - ln(777 0)]+ ( )77,7 ln(p /Pn) + 77J7 0{(+.6078co)ln[(l oın)/(l+,6078ta)] oılnfco /«> )} burada özgül nemlilik oram; ü> = mjma TTMD 9 (D (2) (3) (5) (6) r: T ı vı- >ÿ 4Jr Reklam alanıdır. tj * Tüm üretim programı fusiolen adlı patentli özel bir karışım olan hammaddeden üretilmektedir ve önündeki metal tesisattan gelen metal iyonlarından etkilenmeyen dünyadaki tek Polipropilen tesisat sistemidir. *6-60 mm arası çaplarda stoktan teslimdir. * 0 yıl süreyle Euro sigortalıdır. f * TSE, Hijyen Enstitüsü, DVGW, NSF, GOST v.b. sertifikalara sahiptir. Türkiye Distribütörü tngelişim TENİ A3 Tie. SAN. ve PAZ. LTD.ŞTİ. Serik Cad. havaalanı arş. No: ANTALYA Tel : (pbx) Fax: f com.tr LÜTFEN DAHA DETAYL BİLGİ İÇİN TENİ ATALOĞLARMZ İSTEYİNİZ.

3 olup, ekserji miktarı şöyle belirlenir. =»njı Burada h antalpi, s antropi ve sıfır alt indisi referans durumundaki özellikleri ifade eder (yani, Pn ve T,/deki durumları). sı eşanjörü ve pompadaki ekserji yıpranması (kondenser veya evaporatörde) sırasıyla aşağıdaki gibi değerlendirilir. in - (8) dm.he ~ - (9) dest,pump Burada VfjUı, pompanın iş miktarıdır. HP biriminin ve toplam HP sisteminin (COPsyJ enerji-temelli verim ölçüsü (COPHp) aşağıdaki gibi belirlenir: COPHP = veya elektriksel girdiyle; COPHP - Aomp,ıilnc ve COP, = q..d yada elektriksel girdi biçiminde; (7) (0a) (0b) (İla) COP,)s = W,... nmp.nlec,,,,, / t"f p.,:,!,: (b) Burada; A,. Wclm /Ol ; /,0.r.mp ).ncıh (2a) punıp.ı'h'i' 7 0;jf,. 0 ) :n i (2b) i =..m, /O),,,. / 0,, ) (2c) Ekserji verimi, toplam ekserji çıktısının toplam ekserji girdisine oranı olarak ifade edilebilir: (3) 4. Enerji ve Ekserji Analizlerinin Sisteme Uygulanması Enerji ve ekserji analizleri sırasında aşağıdaki varsayımlar yapılır: a) İhmal edilebilir potansiyel ve kinetik ener ji etkileriyle bütün süreçler kararlı halde gerçekleşirken bütün akışlar kararlı hal akışlarıdır ve kimyasal ya danükleer tep kime bulunmamaktadır. b) Sisteme ısı transferi ile sistemden iş trans feri pozitiftir. c) Uzunlukları fazla olmadığından eleman ları birbirine bağlayanborulardaki basmç kayıpları ihmal edilebilir düzeydedir. d) ompresörün mekanik (rpomp mcch) ve kompresör elektrik motorunun verimleri (ricomp.dcc) sırasıyla 68% ve 69%'dur. Bu değerler kompresöre güç girdisi 0.49 kw olan kompresörün gerçek verile rinden alınmıştır. e) Sirkülasyonpompası mekanik (r pıınıp.m.di * ve sirkülasyon pompa motorunun meka nik verimi (tlpump.eiec) Sırasıyla 82% ve 88%'dir. Bu değerler pompa karakteristik eğrisinden elde edilen kw 'lık bir pompaya dayanmaktadır [6]. f) Pan mekanik (rtfa,,.ÿÿ) ve fan motoru elektriksel (ihan,duc) verimleri sırasıyla 40% ve 80% 'dir. Bu değerler fan karak teristik verilerine [7] ve küçük pervane kanatlı pompalar için önerilen verim de ğerlerine dayanmaktadır [8], Her bir HP elemanıiçin ekserji dengesinden elde edilen ekserji yıpranması gibi külle ve enerji dengeleri Şekil l'de gösterilmiştir. ompresör ():»i- ">2.., = = mr (7a) h,) (7b) output net çıktıyı veya üretilen ya da istenen değeri, ve input tahrik girdisini ya da yakıt girdisini ifade eder. sı eşanjörünün (kondenser veya evaporator) ekserji verimi soğuk akımın ekserji artışının sıcak akımın ekserji azalmasına bölümüyle, miktarlar temelinde aşağıdaki gibi belirlenir: Ek = m,.0jı t riaj+ Wc (7c) Burada çevreyle olanısı etkileşimleri ihmal edilmiştir. ondenser (): m2 = m3 = mr ; m7 = m8 = m Ek -Ek cold,out cold,in old,out 4, (4) eh = h,); - hoi.out e J=<c,,(VT7) (8b) Van Goofün verdiği iyileştirme potansiyeli şöyle ifade edilebilir [4]. P =(l- e)(ei,,- ut) Bağıl tersinirlik aşağıdaki gibi değerlendirilebilir [3]. Ek dest,i _ R= dest,tot A L (5) desl,cond Ekspansiyon (kısılma) Valfi (): m, = ıiıi = m, (6) Uı, = ha ) (8a) (8c) (9a) (9b) burada i alt-indisi inci cihazıifade eder. Ekdest,s\f> = mr(ıj),- t]>4) (9c) Temmuz-Ağustos TTMD

4 Evaporator: ma = m[ = mr makale - article = th,('h - A) Q ap ='M',..'T - T,) dest.evtıp Fan (V): = Wfa + m,.(iğ 4 - ı, ) + mair(us - ) (20a) (20b) (20c) m5 = ıh_ = mülr (2a) V 2 Wb =mairl(ÿ-hs) + -f-] Ev dest,fan Depolama tankı (V): ms=m9 = m + - ı >}) a, - <CpJTx - T ) Q,,k - mcpm{t - T ) (2b) (2c) (22a) Pis Tesisatı Sorunlarınızı Biz Çözeriz. Ses problemi Mutfak hattı orozyon v.b. avinas Fx (22c) -Oi s- '*!>!.) + "<,»-('4> - 'l ll) SESSİZBORU Sirkülasyon pompası (V): (23a) m, = ln, = = m iıi'fofc. W... pump,='» <;W, - V (22b) (23b) Daha $ess = '»-Wr + dest,pump ifl 7' (23c) ÿft Burada çevreyle olan etkileşimler ihmal edilmiştir. Soğutkan tarafrndaki akış debisi ölçülmcdiğindcn, COP, (8b) eşitliği kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır: >n,rcpjt,- T7) Vp, CpjTs -r7) COPM = (24) Vc Wc omp.act oıtıp.act HP sistemi ve elemanları için ekserji verimleri aşağıdaki gibi değerlendirilir: HPBirimi (-V): E«r = heat t l'., E* out.cond (25) onıp.elec Toplam HP Sistemi (-V): onıp,eler tern - out.cond ihp.sys (26) + W omp,elec ompresör (): lm - Ey pump,dec fans,:/ E, omp (27) ondenser için (): % - Ek,»MVs - (28) Es i..,,,- Es 3 mavı,*, - Vb 5 Ekspansiyon (kısılma) vanası (): E* *. tiy EX3 \Jı3 Evaporator (V): (29) EX4 -, ıhmu - U ı ) (30) (, - b ">0fr(V5 -'N J TTMD 2 5! * WavinAS PVC veya PP değildir. Mineral takviyeli Polipropilen den üretilmektedir. * DBt (Almanya İnşaat Tekniği Enstitüsü) RAL (Almanya Plastik Borular alite Birliği) TSE ve GOST belgelerine sahiptir. *Tüm üretim programı.9 g/cm3 yoğunluktadır. -JiS* Türkiye Distribütörü GELİŞİM TENİ m atic. SAN. ve PAZ. LTD.ŞTİ. Serik Cad. havaalanı arş. No: ANTALYA Fax: c Tel.: (pbx)ÿ Reklam alanıdır. 5 com.ir LÜTFEN DAHA DETAYL BİLGİ İÇİN TENİ ATALOĞLARMZ İSTEYİNİZ.

5 Fan (V):. -., Depolama Tankı(Vl): - 'M f,. (3) EX]2 - u ı'n M'r. - %> (32) t - Ev,, l>s - l) Sirkülasyon Pompası (V): E* m.,,,, - a m (T'ı - hm (33) 5. Sonuçlar ve Tartışma İş akışkanı S-34a, su ve hava için sıcaklık, basınç ve kütlesel akış miktarı (debi) verileri, Şekil l'deki hal numaraları izlenerek Tablo l'de sıralanmaktadır. Her durum için ekserji miktarları hesaplanmış ve Tablo 'de gösterilmiştir. Bu çalışmada, referans durum, sıcaklığın 2.2 C basıncın 9.80 kpa olduğu 4 Şubat 2006 günü çevre havasının durumu olarak alınmaktadır [9]. Hava, su ve S-34a'nın termodinamik özellikleri Engineering Equation Solver (EES) yazılım paketi kullanılarak bulunur. Hal Açıklama Akışkan Faz Sıcaklık Basınç Spesifik Özgül Spesifik Mass Spesifik ergy No. T P Nem Antalpi Antropis Debi Ererji Miktaı rc) (kpa) Oranı t (kj/kg ) m.4 Cx = ırnp (O (ki/kg) (kg/s) (kj/kg) (kw) (kg 0 Soğutkan Nötr " Nötr Nemli Hava Nötr Evap Çıkısı ızgın /ompr. Girişi Soğutkan Buhar ondens Girişi/ ompr. Çıkışı Soğutkan ızgın ,act ondens Girişi / ompr. Çıkışı Soğutkan Buhar ondens Çıkışı/ TXV Girişi Soğutkan Evaporator Girişi Soğutkan arışım Fan Havasının evap. girişi Hava Gaz ' Havanın Fana Girişi_ Hava Gaz Evaap. den hava çıkışı Hava Gaz ondensere su girişi ondenserden suyun çıkışı Depo tankından su çıkışı / Pompaya girişi ,s Depo tankından su çıkışı / pompadan su çıkışı_ Depo tankından su 0,act çıkışı / pompadan su çıkışı_ Musluk suyunun tanka girişi Musluk suyunun tanktan çıkışı Tablo. Sisteme ilişkin sonuçlar. Tablo 2 HP sistemini temsil eden birim için enerji, ekserji ve bağıl tersinirsizlik (R) verilerini göstermektedir. HPBirimi ve toplam sistemiçin ekserji verim değerleri ürün/yakıt temelinde % 72. % 59.8 olarak ve bunlara karşı gelen COP değerleri 3.4 ve.68 olarak belirlenmiştir. Tablo 2'den açıkça görüldüğü gibi, en büyük tersinirsizlik HP birimi ve tüm sistem için sırasıyla cihaz(kondenser) ve cihaz V (sirkülasyon pompası)'de ortaya çıkmaktadır. İlk tersinirsizlik, ısı transferinin ilk fazını oluşturarak, geniş bir sıcaklık farkı ortaya koyan ve kompresyon sürecinin sonunda ulaşılankızgınlık (superheated) durumundankaynaklanmak tadır. HP birimi temelinde, kompresör ikinci en büyük tersinirsiziiğe sahiptir. Mekanikelektriksel kayıplar, tam olmayan mekanik, elektriksel ve izantropik verimler nedeniyledir ve kötü performans bileşenleri toplam verimi önemli ölçüde azalttığından ekipman seçimine önemli bir dikkat gerektiğini de belirginleştirir. Üçüncü en büyük tersinirsizlik evaporatörde ve dördüncü en büyük tersinirsizlik içerisinden geçen akışkanın basınç kaybı nedeniyle kılcal borudadır. HPbilimininelemanlanna ait tersinirsizlikler olası en büyük iyileştirme potansiyelinin kondenserde ve daha sonra kompresör, eva porator ve genişleme elemanında olduğunu gösterir. Evaporator ve kondenserdeki tersinirsizlikler iki akışkan arasındaki sıcak lık farkları,basınç kayıpları, akış dengesizliği ve çevreyle olan ısı transferi nedeniyledir. ompresör gücü önemli ölçüde giriş ve çıkış sıcaklıklarına bağlı olduğundan, sıcaklık farkım azaltan her hangi bir ısı eşanjörü, yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıklarını birbi rine yaklaştırarak kompresör gücünü azalta caktır. Tasarım yönünden, kompresörün teısinirsizliği bağımsız olarak azaltılabilir. İsı pompası piyasasında son zamanlardaki ilerlemeler, scroll kompresörlerin kullanımına yol açmıştır. Pistonlu kompresörü bir scroll birimle değiştirilmesi soğutma verimini artı rabilir. ısılma kaybını ortadan kaldırmanın tek yolu, kılcal boruyubir izanlıopik lürbinle değiştirmek (izantropik bir genişletici) ve mil işinin bir bölümünü basınç düşümünden gerikazanmaktır. 6. Sonuçlar HP sistemleri ve bunların elemanlarının değerlendirilmesine ilişkin, kapsamlı enerji ve ekserji analizini kullanan bir yöntem burada verilmektedir. Analizde varsayımsal ve deneysel değerler kullanılmıştır. Sistem deki ekserji yıpranmaları sayısal olarak gösterilmiştir. Sonuçlardan bazı önemli hususlar çıkarıla bilir: a) Referans hal sıcaklığı olan 2.2 C'de, COPHP ve COPsys için bulunan değerler sırasıyla 3.40 ve.68 dir. b) Bir ürün/yakıt temelindeki ekserji verimi değerleri sırasıyla %72. ve %59.8 dür. c) HP birimindeki en büyük tersinirsizlikler sırasıylakondenser,kompresör, evaporator ve genleşme elemanındadır. d) Sonuçlar mühendisin dikkatini, enbüyük potansiyelin yıprandığı yerlerdeki ele manlara ve bir elemanda yapılan deği şikliğin, olumlu yada olumsuz olarak diğer elemanların performansı üzerindeki etkilerini sayısal olarak belirlemeye odaklayabilir. 7. aynaklar [] OAMOTO S., A Heat Pump System ith a Latent Heat Storage Utilizing Seaater nstalled in an Aquarium, Energy and Buildings, 38, 2-28, Temmuz-Ağustos TTMD

6 S. Eleman ü makale - article Ekserji ullanım p F İP Rl Yıpranma Gücü Miktaıı, (kw) (kw) (kw) (kw) (%) İ 8 LU Fx dest (kw) Ekseıji Verimi, (%) c P/F = OP CD -il LO ompresör ondenser Genişleme Vanası V Evaporator V Fan V V Depolama Tankı Sirkülasyon Pompası Performans atsayısı COP (-) r~ v CD a? -Str m m - B GO* LU O O l-v HP Birimi l-v Süzgeç Sorunlarınızı Biz Çözeriz. oku İzolasyon Yükseklik v.b. SFONE aÿ Toplam Sistem Tablo 2. HP (ısı pompası) sistemindeki temsili bir eleman için ekserji. enerji iyileştirme potansiyeli (P) ve bağıl tersinirlik (R) verilen (DATA). [2] DNCER., ROSEN M.A., Thermodynamic Aspects of Reneables and stainable Development, Reneable and stainable Energy Revies, 9, 2, 69-89, [3] ROSEN M.A., Assessing Energy Technologies and Environmental mpacts ith the Principles of Thermodynamics, Applied Energy, 72,, , [4] BİLGEN E., TAAHASH H ergy Analysis and perimental Study of Heat Pump Systems. ergy, An nt. J., 2, 4, , J SARAR J BHATTACHARY YA S., GOPAL M.R., Transcritical C02 Heat Pump Systems: ergy Analysis ncluding Heat Transfer andfluid Flo Effects, 46, , J MAG.,L X Hxergetic Behavior for an Air-Source Heat Pump System ith Economizer Coupled ith Scroll Compressor, CD-Proceedings of the nternational Green Energy Conference (GEC-), Waterloo, Ontario, Canada, Paper No. GEC--32, 2-6 June Reklam alanıdır. OUYA PAYDOS! [7] HEPBASL A., Thermodynamic Analysis of a Ground-source Heat Pump System for District Heating, nternational Journal of Energy Research, 7, , [8] OZGENER O., HEPBASL A., perimental Performance Analysis of a Solar Assisted Ground-source Heat Pump Greenhouse Heating System, Energy and Buildings, 37,, 0-0,2005. Î [9J OZGENER O.. HEPBASL A., ergoeconomic Analysis of a Solar Assisted Ground- source Heat Pump Greenhouse Heating System, Applied Thermal Engineering, 25, 0, = , ] OZGENER O., HEPBASL A., A Revie on the Energy and ergy Analysis of Solar 2 AssistedHeat Pump Systems,Reneable and stainable Energy Revies, 2006 (Article in Press). [ J Faculty of Engineering and Applied Science, University of Ontario nstitute of Technology J (UOT), Oshaa, Ontario, Canada, Laboratory Manual for Thermodynamics andheat s Q Türkiye Distribütörü Transfer, = GELİŞİM TENİ M [2J WEPE ER W.J., GAGGOL R.A., OBERT E.F., Proper Evaluation of Available Energy J for HVAC, ASHRAE Transactions, 85(), , 979. E atic. SAN. ve PAZ. LTD.ŞTİ. Serik Cad. havaalanı arş. No: ANTALYA TTMD 23 LÜTFEN DAHA DETAYL BİLGİ İÇİN TENİ ATALOĞLARMZ İSTEYİNİZ.

7 [4] GOOL W. VAN., Energy Policy: Fairly CHEC EXACT SPELLNG OF LAST WORD. Tales and Factualities. n: nnovation and Technology-Strategies and Policies (Eds O.D.D. Soares, A. Martins da Cruz. G. Costa Pereira,.M.R.T. Soares anda.j.p.s. Reisi, 93-05, luer, Dordrecht, 997. [5] YUMRUTAS R UNDUZ M.,ANOGLUM ergy Analysis of Vapor Compression Refrigeration Systems. ergy, Annt., 4 (2), [6] GRUNDFOS TÜRÎYE, Circulating Pump, Type: UPS , Product no.: , February 0, 2006 (in Turkish). [7] EBMPAPST, Airflo Performance and Speed at a Glance: Fan Curves and Optimum Operating Points, February 0, [8] NAGANO., MOCHDA T., SHMAURA., MURASHTA., TAEDA S., Development of Thermal-photovoltaic Hybrid terior Wallboards ncorporating PV Cells in and their Winter Performances, Solar Energy Materials & Solar Cells, 77, , [9] The Weather Netork, Feb. 4, Simgeler Cp: özgül ısı (kj/kg ) COP E F h İ P riı P P Q R R s T V ısıpompasının ısıtmadaki performans katsayısı (-) enerji miktarı (kw) ekserji miktarı (kw) yakıtın ekserji miktarı (kw) özgül antalpi (kl/kg) tersinirsizlik miktari(kw) iyileştirme potansiyeli miktarı (kw) kütlesel akış debisi (kg/s) basınç (kpa) ürünün ekserji miktari(kw) ısı transferi miktarı (kwj İdeal gaz sabitit (kj/kg ) bağıl tersinirsizlik (-) özgül antropi (kj/kg ) sıcaklık ( C) hacimsel debi (mvs) iş miktarı veya güç (kw ) Grek harfleri özgül ekserji (kj/kg) P yoğunluk (kg/m3) E ekserji(ikinci yasa) verimi (-) O) özgül nemlilik oranı (kgater/kgair) O)o referans durumdaki özgül nemlilik oranı (kgater/kgair) indisler a act comp cond dest elec evap exp HE HP in mech out r s st sys Tot t V 0 kuru hava actual (gerçek) compressor (kompresör) condenser (condenser) destroyed (destruction) (yıpranmış-yıpranma) electric (elektrik) evaporator (evaporator) expansion valve (genişleme valfi) heat exchanger (ısı eşanjörü) heat pump (ısı pompası) inlet (giriş) mechanical (mekanik) outlet (çıkış) refrigerant (soğutkan) isentropic (izantropik) storage tank (depolama tankı) system (system) total (toplam) tap ater (musluk suyu) ater vapor (su buharı) ater (su) dead (reference) state (referans durum) rate Yazar; Prof. Dr. ArifHepbaşlı, Ege Üniversitesi. İzmir-Tiirkiye, Makina Mühendisliğibölümündeprofesördür. 996'da üniversiteye geçişine kadar, on yıl boyunca Türkiye'de değişik enerji şirketlerinde çalıştı. Araştırmalarından bazıları, ısıl sistemlerin enerji ve ekserjianalizleri, yer-kaynaklı (Jeotermal) ısı pompalarının enerji verimi ve yönetimi, gibi konuları kapsamaktadır. En düstriyelendüstri Enerji Yöneticisi Sertifi kasına da sahip olanprof. Dr. Hepbaşlı, 267 ulusal ve uluslararası makalenin yazarı, eş yalarıdır yılındaanada, Ontario Teknoloji Enstitüsünün (UOT) konuk profesörü olmuştur. Prof. Dr. Hepbaşlı bir çok ulusalve uluslararasıkonferans, sempoz yum, atelye-çahşması ve teknik nitelikteki toplantıya başkanlık ve eş-başkanlık, araştır ma uzmanlığı ile ilgilikonularda danışmanlık yapmıştır. Prof. Dr. Hepbasliaynı zamanda, uluslararası nitelikli beş derginin danışma kurulu üyeliğini de yürütmektedir. Prof Dr. İbrahim Dinçer Mühendislik ve uygulamalı bilimler fakül tesinde tam-gün profesör ve Programlar Yöneticisidir. Öncü çalışmalarıyla ünlü olup, birkaç kitabın ve kitap bölümünün yazarı ve eş-yazaıı olarak tanınmaktadır ("Thermal Energy Storage Systems and Applications - Wiley in 2002 da dahil olmak üzere). Hakemlidergilerde350 makale ve koonferaııs bildirisi ve bir çok teknik makale yayımla mıştır. Bir çok ulusal ve uluslararası konfe rans, sempozyum, atölye-çalışması ve teknik nitelikteki toplantıyabaşkanlık ve eş-başkanlık yapmıştır. Elli'denfazla not yayımlamış ve davetli-ders vermiştir.bir çok bilimselorgani zasyonda aktifüye olup, bir çok nitelikliulus lararası derginin başkan-editör, yardımcı editör, bölgeseleditör ve yayım kuruluüyeliği gibi görevleriyürütmektedir. Araştırma, öğre tim ve hizmet alanlarında birkaç ödülün de sahibidir. Prof.Dr.Marc A. Rosen University ofontarionstitute oftechnology - Oshaa, Canada 'da Mühendislik ve uygu lamalı bilimler fakültesi kurucu dekanıdır. Canadian Society for Mechanical Engineering eski başkanı olan Dr. Rosen. Ontario Ministry of Environment and Energy'den, Teknoloji Geliştirme ve Araştır madamükemmellik ödülü almıştır. Engineeringnstitute of Canada, American Society ofmechanicalengineers, Canadian Society for Mechanical Engineering ve nternational Energy Foundation gibi kuruluşların da üyesidir. Finlandiya'damatra Poer Company, Argonne National Laboratory ve Toronto yakınlarındakinstitute for Hydrogen Systems' de çalışmıştır. 50'den fazla araştırma teşviki ve sözleşmesiyanında 350 denfazla teknik makalesiyle Dr. Rosen, termodinamik ve enerji tasarrufu ile enerji ve endüstriyel sistemlerin çevreye etkileri gibikonularda aktifbir araştırmacıdır. Lütfen derginin arkasında bulunan Okuyucuİletişim artlarındaki, yazıyla ilgili uygun numarayı işaretleyiniz. ısaltmalar Çok Faydalı 4 ASHP air-source heat pump (Hava kaynaklı ısı pompası) Faydalı 5 HP GSHP heat pump (ısı pompası) ground-source (or geothermal) heat pump (yer kaynaklı veya jeotermal) ısı pompası Biraz Faydalı Faydasız 6 7 Temmuz-Ağustos TTMD

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ Öğr. Gör. Orhan EKREN Ege Üniversitesi Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi SUNUM İÇERİĞİ ÇALIŞMANIN AMACI DENEY

Detaylı

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli)

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND ITS APPLICATIONS June 20-22, 2013, Karabük-Turkey Exergy Analysis of Hydrogen

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI LAMİNER VİSKOZ AKIM ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... s u s o ğ u t m a g r u p l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Geleceğimizi korumak, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Başhan&Parlak/ JEMS, 2016; 4(2): 149-155 Received: 06 April 2016 Accepted: 22 May 2016 DOI ID: 10.5505/jems.2016.55264 Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Corresponding

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. 1. BE BERNOULLİ HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 2-5) 2. BH BERNOULLİ HİBRİD ISI POMPALARI ( 8-10 ) 3. BA BERNOULLİ SU KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 11-12 )

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (103-114) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (103-114) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasası ışığında, mühendislik düzeneklerinin verimlerini veya etkinliklerini incelemek. Belirli bir çevrede verilen bir halde

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. POMPA SEÇİMİ Kapalı ısıtma devresinin pompa seçimi için iki farklı parametrenin belirlenmesine ihtiyaç vardır:

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Kütlenin korunumu: Kütle de enerji gibi korunum yasalarına uyar; başka bir deyişle, var veya yok edilemez. Kapalı sistemlerde: Sistemin kütlesi

Detaylı

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/febed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1): 13-19 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ Çağrı KUTLU*, ġaban ÜNAL**, Ertuğrul CĠHAN***, M. Tahir ERDĠNÇ**** *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR KANATLI BORULU EVAPORATÖRLERDE DEVRE TASARIMININ KAPASİTEYE ETKİSİNİN N DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Isı Değiştiricilerine Genel Bir Bakış Kanatlı Borulu Isı Değiştiricileri Problemler

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hayati TÖRE*, Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN** *T.C. Merzifon Belediyesi Strateji Geliştirme

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu Laboratuar Tarihi: Laboratuarı Yöneten: Numara: Adı Soyadı: Grup/Alt grup:..

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN Döner bir pervane kanatları tarafından hava veya gazları hareket ettiren basit makinalardır. Eksenel fan: Döner bir mil üzerine pervane

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLİ DUVARDAN ISITMA SİSTEMİNİN ENERJİTİK PERFORMANS İNCELEMESİ

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLİ DUVARDAN ISITMA SİSTEMİNİN ENERJİTİK PERFORMANS İNCELEMESİ _ 1315 DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLİ DUVARDAN ISITMA SİSTEMİNİN ENERJİTİK PERFORMANS İNCELEMESİ Uğur AKBULUT Özgen AÇIKGÖZ Olcay KINCAY ÖZET Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemi

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

NOVA. The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NOVA. The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ Soğutma devresi Tek veya çift birbirinden bağımsız soğutma devresi standarttır.

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

Balıkçı Gemisi Soğutma Sisteminin Birinci Yasa Analizleri

Balıkçı Gemisi Soğutma Sisteminin Birinci Yasa Analizleri Balıkçı Gemisi Soğutma Sisteminin Birinci Yasa Analizleri A. Sinan KARAKURT ve Ümit GÜNEŞ 1 ÖZET 15. yüzyılın sonlarına doğru ticari balıkçılığın ortaya çıkışı ile devam eden yüzyıllarda büyük bir balıkçılık

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ebru Mançuhan

Abs tract: Key Words: Ebru Mançuhan ebru mancuhan:sablon 12012011 18:10 Page 35 Yaş Tuğla Kurutulan Bir Tünel Kurutucuda Enerji ve Ekserji Analizi Ebru Mançuhan ÖZET Bu çalışmada, yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucudan alınan ölçüm değerleri

Detaylı

Abs tract: Key Words: Uğur AKBULUT Özgen AÇIKGÖZ Olcay KINCAY

Abs tract: Key Words: Uğur AKBULUT Özgen AÇIKGÖZ Olcay KINCAY 43-49 Ugur Akbulut:Sablon 13062013 14:34 Page 43 Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Destekli Duvardan Soğutma Sisteminin Enerjitik Performans İncelemesi Uğur AKBULUT Özgen AÇIKGÖZ Olcay KINCAY Abs tract:

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

Abs tract: Key Words: Uğur AKBULUT Özgen AÇIKGÖZ Olcay KINCAY

Abs tract: Key Words: Uğur AKBULUT Özgen AÇIKGÖZ Olcay KINCAY 9Ugur akbulut:sablon 14.04.2015 15:31 Page 87 Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Destekli Duvardan Isıtma Sisteminin Enerjitik Performans İncelemesi Uğur AKBULUT Özgen AÇIKGÖZ Olcay KINCAY Abs tract:

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com Tek veya çift birbirinden bağımsız soğutma devresi standarttır. Kompresörler ısı yüküne göre tam veya parçalı otomatik

Detaylı

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 81-Erhan Ozek:Sablon 29.08.2013 14:40 Page 81 İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ Ahmet Samancı *a, Kemal Altınışık b, Ahmet Ali Sertkaya c a Selçuk Üniversitesi, Cihanbeyli MYO, Cihanbeyli, Konya

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi 38 Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-123ze akışkanın termodinamik analizi Fatih YILMAZ 1, Cemal TOSUN 2 1 Aksaray Üniversitesi teknik bilimler MYO 2 Yüzüncü yıl Üniversitesi Erciş MYO Anahtar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

Kontrol. On/Off, PWM Oransal On/Off, PWM Oransal On/Off, PWM. On/Off, PWM Oransal

Kontrol. On/Off, PWM Oransal On/Off, PWM Oransal On/Off, PWM. On/Off, PWM Oransal Dişli, Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası DN 1...DN 2 PN 2 anma basıncı Mil hareket boyu mm. 30...1330 (R/h) debi aralığı MVR ve MVT serisi motorlar ile kullanıma uygun Model No Anma Basıncı Bar Mil Hareket

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:

Detaylı

Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI ME412 - Soğutma Teknolojisi Bahar, 2017 Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Amaçlar Termodinamiğin

Detaylı

Nominal soğutma kapasitesi

Nominal soğutma kapasitesi intherma 9 17 17.2 Nominal ısıtma kapasitesi 8.6 Isıtma kapasitesi aralığı 1.50~10.50 2.60~19.80 Isıtma giriş gücü W 500~2450 1000~4400 COP W/W 2.9~4.5 2.9~4.5 Nominal soğutma kapasitesi 7.5 14.5 Soğutma

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ HAZIRLAYAN:EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Arif Emre ÖZGÜR Doç. Dr. SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Enerji Sistemleri Mühendisliği Isparta emreozgur@sdu.edu.tr Ahmet KABUL Yrd.

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası Dış Ünite

Detaylı

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI Bedri YÜKSEL Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Abs tract: Running out of energy sources used at the present and their high cost are extremely affected to the economy

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) DENEYİ

ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI DEĞİŞTİİCİ (EŞANJÖ) DENEYİ Hazırlayan Yrd.Do.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN ISI DEĞİŞTİİCİSİ (EŞANJÖ) DENEYİ 1. GİİŞ Mühendislik

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. KSB DÜNYASINA D HOŞGELD GELDİNİZ SANTRİFÜJ J POMPALAR Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. POMPA KESİT T RESMİ POMPA ANA PARÇALARI

Detaylı

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Şaban TAMDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz [ Hava ] [ Su ] Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı Logatherm WPLS Isıtma bizim işimiz Tüm yıl boyunca konfor için yenilenebilir enerjiye yer

Detaylı