Konutsal Uygulamalar İçin Isı Pompası Sistemlerinin. Residential Applications. Ekserji Analizi. Exergy Analysis Of Heat Pump Systems For

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konutsal Uygulamalar İçin Isı Pompası Sistemlerinin. Residential Applications. Ekserji Analizi. Exergy Analysis Of Heat Pump Systems For"

Transkript

1 SSN makale - article HMD Dergisi 44 (2006) 8-24 onutsal Uygulamalar İçin sı Pompası Sistemlerinin Ekserji Analizi ergy Analysis Of Heat Pump Systems For Residential Applications Prof.Dr. ArifHepbaslı;Mak. Müh. Prof. Dr. İbrahimDinçer;Mak. Müh. Prof. Dr.Marc A. Rosen;Mak. Müh. ÖZET sıpompası (P) sistemlerinin verim değer lendirilmesinde, en yaygın kullanılan ölçüt, P sistemleriiçin etkikatsayısı (COP) olarak iyileştirilen, enerji (ya da birinci yasa) veri midir. Bununla beraber, termodinamik iyileş tirme olanaklarının gösterilmesi için ekserji analizi gereklidir. Bu çalışmada, modelleme ve iyileştirme potansiyelinin belirlenmesi için hava kaynaklı ısıpompalarının (HP' lan) ekserji analizi sunulmakta ve tanım layıcı bir örnek verilmektedir. Tüm sistem bileşenlerinin her birindeki ekserji kayıpları (tahripleri), deneysel olarak elde edilen orta lama ölçüm parametreler için hesaplan maktadır. Sistem bileşenlerinin ekserji verim leri,performanslarını değerlendirmek ve iyi leştirme potansiyellerini açıklığa kavuş turmak için belirlenmektedir. sı pompası cihazının ve tümp sisteminin ekserji verim lilik değerleri, ürün/yakıt bazında, sırasıyla, % ve % olarak elde edilirken, bunların COP değerleri, sırasıyla, 3.4 ve.69 olarak bulunmaktadır. ABSTRACT n evaluating the efficiency of heat pump (HP) systems, the most commonly used measure is the energy (orfirst la) efficiency, hich is modified to a coefficient of performance (COP) for HP systems. Hoever,for indicating thepossibilitiesfor thermodynamic improvement, energy analysis is inadequate and exergy analysis is needed. This studypresents an exergy analysis ofairsource heatpump (ASHP) systems aimed at identifying improvement potential. An illustrative example is also presented. The exergy destructions in each ofthe components of the overall system are determined for average values of experimentally measured parameters.ergy efficiencies of the system components are determined to assess their performances and to elucidatepotentialsfor improvement. COP values for the HP unit and the overallhp system are found to be 3.4 and.68respectively, hile corresponding exergy efficiency values are found to be 72.07% and59.77% on aproduct/fuelbasis, respectively.. Giriş arbondiokist yayınımını azaltmak ve küresel ısınmaya karşı böylece çevreyi korumak için atık ısı ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere enerjinin verimli ve etkin olarak kullanımı teşvik edilmelidir. Bir ısıpompası, çalıştırmak için gerekli elektriksel enerjiden daha fazla ısı enerjisi sağlayarak bu amaca katkı yapabilir []. üresel enerji tüketiminin önemli bir kısmı evsel ısıtma ve soğutmaya bağlanabilir. sı pompaları sıradan ısıtm ve soğutma sistem lerine oranla, daha verimli enerji kullanımları nedeniyle avantajlı olup geniş bir biçimde uygulanmaktadır. sıpompalarının, havakay naklı (ASHP) ve yer kaynaklı (GSHP) olmak üzere iki temel türü bulunmaktadır. Ekserji, bir sistem ya da maddesel akış veya enerji tarafından bir referans çevreyle denge haline gelirken üretilebilecek maksimum iş miktarıolarak tanımlanır. Ekserjibir sistemin ya da akışın, referans çevreyle tam olarak denge halinde olmamasından kaynaklanan ve akışta bir değişmeye neden olabilme potansiyelininbir ölçüsüdür.ekserji, enerjiyle ilgili korunum yasasına gerçeklemez (ideal veya tersinir süreçler dışında). Ekserji, her hangi bir gerçek süreçteki (process) tersinir olmama nedeniyle tüketilebilir ya da yıpratılabilir. Bir süreçteki ekserji tüketimi, tersinir olmama nedeniyle bu çevrimdeki antropi üretimiyle orantılıdır. [2]. Ekserji analizi, enerji ve diğer sistemlerin analizinde termodinamiğin ikinci yasası ile birlikte kütlenin ve enerijini korunumu ilkelerinikullanan bir yöntemdir [3]. Ekserji analizi, özellikle atık ve kayıpların yerlerini, türlerini ve büyüklüğünü niceliksel olarak ortaya koyduğundan enerji-kaynaklarının kullanım verimini iyileştirme yönünden yararlıdır. Genelde, ekserji verimleri sürecin sahip olduğu verimin ideal duruma yaklaş masının bir ölçüsü olduğundan, verimler enerji analiziyle değil, fakat ekserji analiziyle daha anlamlı bir biçimde değerlendirilebilir. Böylece ekserji analizi verimsizlikleri azal tarak daha etkili ve verimli bir sistem tasar lama aralığını doğru biçimde tanımlamak tadır. Bir çok mühendis vebilim adamı, siste min iç yüzünü daha iyi kavrama ve verimin- artırılmasında enerji analizinden daha yararlı olduğundan, termodinamik performansın en iyi ekserji analiziyle değerlendirilebileceğini ileri sürmektedir [2]. Son yıllarda HP (sı Pompasıj'lerin değişik ekserji analizleri literatürde görülmüştür [4-0]. Bilgen and Takahashi [4] ısı pompasıiklimlendirme cihazı ekserji analizi ortaya koymakta ve enerji temelli bir performans katsayısı,bunlarınoptimal değerleri ve ekserji temelli bir verim ve performans katsayısı vermektedirler. Sarkar ve ark. [5] bir ekserji analizi ile aynı anda ısıtma ve soğutmada kullanılabilen kritik üstü bir karbondioksitli ısı pompasının optimalleştirilmesini sun maktadır. Ma veli [6] bir scroll kompresörle çalışan ekonomizerli bir ısı pompasının performansını değerlendirmekte ve ekserji kayıpları ile verimler hakkında eşitlikler türetmektedir. Hepbaslı [7] bölgesel ısıtma sistemleri için GSHP sistemlerinin termo dinamik analizini gerçekleştirmekte, ve bu sistemler içinkütle, enerji, antropi ve ekserji denge ilişkileri türetmektedir. Ozgener and Hepbaslı [8,9] bir serada güneş enerji destekli GSHP'lerinekserji ve ekseri ekonomik değer lendirmesini yaparak, güneş enerji destekli GSHP sistemlerinin enerji ve ekserji analiz lerini gözden geçirmektedir [0]. Bu makalede, havakaynaklıbir HP'nin enerji ve ekserji analizleri yapılmaktadır. Verim iyileştirme potansiyeli ortaya konulurken, sistemin her elemanı için ekserji kayıpları belirlenmektedir. Bu çalışma tasarımcılara sistemin iç yüzünü açıklamak amacı da taşımaktadır. 2. Sistemin Açıklanması Ele alman hava/su HP sisteminin şematik görünümü Şekil l'de verilmektedir []. Sistem iki ayrık devre içermektedir: () bil isi pompa devresi, ve (2) bir ısı dağıtım dev resi (su devresi). Soğutkan devresi bir kompresör, bir kondenser, bir ekspansiyon elemanı ve bir evaporator içerir. Soğutkan 34a'dır. sı dağıtım devresi, bir depolama tankı vebir sirkülasyon pompası içerir. Bütün sistem bir PC veri çıktı birimi ile donatıl mıştır. Şekil l'deki cihaz tümüyle hermetik olarak sızdırmaz pistonlubir kompresördür. Temmuz-Ağustos TTMD

2 4 Pÿ-{ b 3 7 m* S" «: ompresör : oııdenser : Genişleme vanası V : Evaporator V : Fan V : Tank V: Sirkülasyon pompası a. Filtre/urutucu b. Gözetleme camı c. boşaltma vanası d. ontrol vanası e. Debi ölçer O 2 2 (Ol- -«X- 8 - V 9 O 0 V s- Tesisat Sorunlarınızı Biz Çözeriz. sıtma Soğutma İçme yu Boru Çeşitleri aquatherm FUSOLEN TESİSAT SİSTEMLERİ Şekil. Bir ısıpompası örneği. ondenser () iç içe geçmiş boru demeti türünden bir ısı eşanjörü olup, karşıt akım ilkesine göre çalışmaktadır. Soğutkan bir genleşme vanasında () genleşmekte, evaporator (V) kanatlı boru türünden olup geniş bir yüzey içermektedir. Soğutkan evaporatörden geçerken geniş bir yüzey aracılığı ile ısı çeker. sı transferi kanatlar arasından havayı çeken iki fan ile artırılır. Deney sırasında [, kontrol vanası, sıcak su devresindeki akış miktarı yaklaşık olarak m" /h olacak biçimde ayarlanır. Test düzeneği, emme ve basma tarafındaki basınçların kararlı hale gelmesine kadar çalışmaya bırakılır. Daha sonra, güç-metreden alman güç değerleri, sıcak su akış miktarı (debi), sıcak su giriş ve çıkış sıcaklıkları ve birimin değişik noktalarındaki basınç ve sıcaklıklar kaydedilir. 3. Modelleme ve Analiz sı girdisinin, ekserji yıpranmasının, enerji ve ekserji verilerininbelirlenmesinde kütle, enerji ve ekserji dengesi kullanılmıştır. ararlıhal,kararlı akış durumlarının bulunduğu varsayılmıştır. Genel bir kütlesel denge miktar biçiminde aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Burada m kütlesel akış miktarı (debi) olup in alt indisi girişi ve out alt indisi çıkış durumunu ifade etmektedir. Enerji ve ekserji dengesi, toplam ekserji girdisini toplam ekserji çıktısına eşitlenerek aşağıdaki gibi yazılabilir: E, = E t jn - mt = dest Soğutkanın ya da suyun özgül akış ekserjisi aşağıdaki gibi değerlendirilebilir: = U>-h )-T (s-s ) (4) Toplam akış ekserjisi aşağıdaki gibi belirlenir:[2] 47» = (CpM + cocj,,.)tn[(t/t0 ) - - ln(777 0)]+ ( )77,7 ln(p /Pn) + 77J7 0{(+.6078co)ln[(l oın)/(l+,6078ta)] oılnfco /«> )} burada özgül nemlilik oram; ü> = mjma TTMD 9 (D (2) (3) (5) (6) r: T ı vı- >ÿ 4Jr Reklam alanıdır. tj * Tüm üretim programı fusiolen adlı patentli özel bir karışım olan hammaddeden üretilmektedir ve önündeki metal tesisattan gelen metal iyonlarından etkilenmeyen dünyadaki tek Polipropilen tesisat sistemidir. *6-60 mm arası çaplarda stoktan teslimdir. * 0 yıl süreyle Euro sigortalıdır. f * TSE, Hijyen Enstitüsü, DVGW, NSF, GOST v.b. sertifikalara sahiptir. Türkiye Distribütörü tngelişim TENİ A3 Tie. SAN. ve PAZ. LTD.ŞTİ. Serik Cad. havaalanı arş. No: ANTALYA Tel : (pbx) Fax: f com.tr LÜTFEN DAHA DETAYL BİLGİ İÇİN TENİ ATALOĞLARMZ İSTEYİNİZ.

3 olup, ekserji miktarı şöyle belirlenir. =»njı Burada h antalpi, s antropi ve sıfır alt indisi referans durumundaki özellikleri ifade eder (yani, Pn ve T,/deki durumları). sı eşanjörü ve pompadaki ekserji yıpranması (kondenser veya evaporatörde) sırasıyla aşağıdaki gibi değerlendirilir. in - (8) dm.he ~ - (9) dest,pump Burada VfjUı, pompanın iş miktarıdır. HP biriminin ve toplam HP sisteminin (COPsyJ enerji-temelli verim ölçüsü (COPHp) aşağıdaki gibi belirlenir: COPHP = veya elektriksel girdiyle; COPHP - Aomp,ıilnc ve COP, = q..d yada elektriksel girdi biçiminde; (7) (0a) (0b) (İla) COP,)s = W,... nmp.nlec,,,,, / t"f p.,:,!,: (b) Burada; A,. Wclm /Ol ; /,0.r.mp ).ncıh (2a) punıp.ı'h'i' 7 0;jf,. 0 ) :n i (2b) i =..m, /O),,,. / 0,, ) (2c) Ekserji verimi, toplam ekserji çıktısının toplam ekserji girdisine oranı olarak ifade edilebilir: (3) 4. Enerji ve Ekserji Analizlerinin Sisteme Uygulanması Enerji ve ekserji analizleri sırasında aşağıdaki varsayımlar yapılır: a) İhmal edilebilir potansiyel ve kinetik ener ji etkileriyle bütün süreçler kararlı halde gerçekleşirken bütün akışlar kararlı hal akışlarıdır ve kimyasal ya danükleer tep kime bulunmamaktadır. b) Sisteme ısı transferi ile sistemden iş trans feri pozitiftir. c) Uzunlukları fazla olmadığından eleman ları birbirine bağlayanborulardaki basmç kayıpları ihmal edilebilir düzeydedir. d) ompresörün mekanik (rpomp mcch) ve kompresör elektrik motorunun verimleri (ricomp.dcc) sırasıyla 68% ve 69%'dur. Bu değerler kompresöre güç girdisi 0.49 kw olan kompresörün gerçek verile rinden alınmıştır. e) Sirkülasyonpompası mekanik (r pıınıp.m.di * ve sirkülasyon pompa motorunun meka nik verimi (tlpump.eiec) Sırasıyla 82% ve 88%'dir. Bu değerler pompa karakteristik eğrisinden elde edilen kw 'lık bir pompaya dayanmaktadır [6]. f) Pan mekanik (rtfa,,.ÿÿ) ve fan motoru elektriksel (ihan,duc) verimleri sırasıyla 40% ve 80% 'dir. Bu değerler fan karak teristik verilerine [7] ve küçük pervane kanatlı pompalar için önerilen verim de ğerlerine dayanmaktadır [8], Her bir HP elemanıiçin ekserji dengesinden elde edilen ekserji yıpranması gibi külle ve enerji dengeleri Şekil l'de gösterilmiştir. ompresör ():»i- ">2.., = = mr (7a) h,) (7b) output net çıktıyı veya üretilen ya da istenen değeri, ve input tahrik girdisini ya da yakıt girdisini ifade eder. sı eşanjörünün (kondenser veya evaporator) ekserji verimi soğuk akımın ekserji artışının sıcak akımın ekserji azalmasına bölümüyle, miktarlar temelinde aşağıdaki gibi belirlenir: Ek = m,.0jı t riaj+ Wc (7c) Burada çevreyle olanısı etkileşimleri ihmal edilmiştir. ondenser (): m2 = m3 = mr ; m7 = m8 = m Ek -Ek cold,out cold,in old,out 4, (4) eh = h,); - hoi.out e J=<c,,(VT7) (8b) Van Goofün verdiği iyileştirme potansiyeli şöyle ifade edilebilir [4]. P =(l- e)(ei,,- ut) Bağıl tersinirlik aşağıdaki gibi değerlendirilebilir [3]. Ek dest,i _ R= dest,tot A L (5) desl,cond Ekspansiyon (kısılma) Valfi (): m, = ıiıi = m, (6) Uı, = ha ) (8a) (8c) (9a) (9b) burada i alt-indisi inci cihazıifade eder. Ekdest,s\f> = mr(ıj),- t]>4) (9c) Temmuz-Ağustos TTMD

4 Evaporator: ma = m[ = mr makale - article = th,('h - A) Q ap ='M',..'T - T,) dest.evtıp Fan (V): = Wfa + m,.(iğ 4 - ı, ) + mair(us - ) (20a) (20b) (20c) m5 = ıh_ = mülr (2a) V 2 Wb =mairl(ÿ-hs) + -f-] Ev dest,fan Depolama tankı (V): ms=m9 = m + - ı >}) a, - <CpJTx - T ) Q,,k - mcpm{t - T ) (2b) (2c) (22a) Pis Tesisatı Sorunlarınızı Biz Çözeriz. Ses problemi Mutfak hattı orozyon v.b. avinas Fx (22c) -Oi s- '*!>!.) + "<,»-('4> - 'l ll) SESSİZBORU Sirkülasyon pompası (V): (23a) m, = ln, = = m iıi'fofc. W... pump,='» <;W, - V (22b) (23b) Daha $ess = '»-Wr + dest,pump ifl 7' (23c) ÿft Burada çevreyle olan etkileşimler ihmal edilmiştir. Soğutkan tarafrndaki akış debisi ölçülmcdiğindcn, COP, (8b) eşitliği kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır: >n,rcpjt,- T7) Vp, CpjTs -r7) COPM = (24) Vc Wc omp.act oıtıp.act HP sistemi ve elemanları için ekserji verimleri aşağıdaki gibi değerlendirilir: HPBirimi (-V): E«r = heat t l'., E* out.cond (25) onıp.elec Toplam HP Sistemi (-V): onıp,eler tern - out.cond ihp.sys (26) + W omp,elec ompresör (): lm - Ey pump,dec fans,:/ E, omp (27) ondenser için (): % - Ek,»MVs - (28) Es i..,,,- Es 3 mavı,*, - Vb 5 Ekspansiyon (kısılma) vanası (): E* *. tiy EX3 \Jı3 Evaporator (V): (29) EX4 -, ıhmu - U ı ) (30) (, - b ">0fr(V5 -'N J TTMD 2 5! * WavinAS PVC veya PP değildir. Mineral takviyeli Polipropilen den üretilmektedir. * DBt (Almanya İnşaat Tekniği Enstitüsü) RAL (Almanya Plastik Borular alite Birliği) TSE ve GOST belgelerine sahiptir. *Tüm üretim programı.9 g/cm3 yoğunluktadır. -JiS* Türkiye Distribütörü GELİŞİM TENİ m atic. SAN. ve PAZ. LTD.ŞTİ. Serik Cad. havaalanı arş. No: ANTALYA Fax: c Tel.: (pbx)ÿ Reklam alanıdır. 5 com.ir LÜTFEN DAHA DETAYL BİLGİ İÇİN TENİ ATALOĞLARMZ İSTEYİNİZ.

5 Fan (V):. -., Depolama Tankı(Vl): - 'M f,. (3) EX]2 - u ı'n M'r. - %> (32) t - Ev,, l>s - l) Sirkülasyon Pompası (V): E* m.,,,, - a m (T'ı - hm (33) 5. Sonuçlar ve Tartışma İş akışkanı S-34a, su ve hava için sıcaklık, basınç ve kütlesel akış miktarı (debi) verileri, Şekil l'deki hal numaraları izlenerek Tablo l'de sıralanmaktadır. Her durum için ekserji miktarları hesaplanmış ve Tablo 'de gösterilmiştir. Bu çalışmada, referans durum, sıcaklığın 2.2 C basıncın 9.80 kpa olduğu 4 Şubat 2006 günü çevre havasının durumu olarak alınmaktadır [9]. Hava, su ve S-34a'nın termodinamik özellikleri Engineering Equation Solver (EES) yazılım paketi kullanılarak bulunur. Hal Açıklama Akışkan Faz Sıcaklık Basınç Spesifik Özgül Spesifik Mass Spesifik ergy No. T P Nem Antalpi Antropis Debi Ererji Miktaı rc) (kpa) Oranı t (kj/kg ) m.4 Cx = ırnp (O (ki/kg) (kg/s) (kj/kg) (kw) (kg 0 Soğutkan Nötr " Nötr Nemli Hava Nötr Evap Çıkısı ızgın /ompr. Girişi Soğutkan Buhar ondens Girişi/ ompr. Çıkışı Soğutkan ızgın ,act ondens Girişi / ompr. Çıkışı Soğutkan Buhar ondens Çıkışı/ TXV Girişi Soğutkan Evaporator Girişi Soğutkan arışım Fan Havasının evap. girişi Hava Gaz ' Havanın Fana Girişi_ Hava Gaz Evaap. den hava çıkışı Hava Gaz ondensere su girişi ondenserden suyun çıkışı Depo tankından su çıkışı / Pompaya girişi ,s Depo tankından su çıkışı / pompadan su çıkışı_ Depo tankından su 0,act çıkışı / pompadan su çıkışı_ Musluk suyunun tanka girişi Musluk suyunun tanktan çıkışı Tablo. Sisteme ilişkin sonuçlar. Tablo 2 HP sistemini temsil eden birim için enerji, ekserji ve bağıl tersinirsizlik (R) verilerini göstermektedir. HPBirimi ve toplam sistemiçin ekserji verim değerleri ürün/yakıt temelinde % 72. % 59.8 olarak ve bunlara karşı gelen COP değerleri 3.4 ve.68 olarak belirlenmiştir. Tablo 2'den açıkça görüldüğü gibi, en büyük tersinirsizlik HP birimi ve tüm sistem için sırasıyla cihaz(kondenser) ve cihaz V (sirkülasyon pompası)'de ortaya çıkmaktadır. İlk tersinirsizlik, ısı transferinin ilk fazını oluşturarak, geniş bir sıcaklık farkı ortaya koyan ve kompresyon sürecinin sonunda ulaşılankızgınlık (superheated) durumundankaynaklanmak tadır. HP birimi temelinde, kompresör ikinci en büyük tersinirsiziiğe sahiptir. Mekanikelektriksel kayıplar, tam olmayan mekanik, elektriksel ve izantropik verimler nedeniyledir ve kötü performans bileşenleri toplam verimi önemli ölçüde azalttığından ekipman seçimine önemli bir dikkat gerektiğini de belirginleştirir. Üçüncü en büyük tersinirsizlik evaporatörde ve dördüncü en büyük tersinirsizlik içerisinden geçen akışkanın basınç kaybı nedeniyle kılcal borudadır. HPbilimininelemanlanna ait tersinirsizlikler olası en büyük iyileştirme potansiyelinin kondenserde ve daha sonra kompresör, eva porator ve genişleme elemanında olduğunu gösterir. Evaporator ve kondenserdeki tersinirsizlikler iki akışkan arasındaki sıcak lık farkları,basınç kayıpları, akış dengesizliği ve çevreyle olan ısı transferi nedeniyledir. ompresör gücü önemli ölçüde giriş ve çıkış sıcaklıklarına bağlı olduğundan, sıcaklık farkım azaltan her hangi bir ısı eşanjörü, yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıklarını birbi rine yaklaştırarak kompresör gücünü azalta caktır. Tasarım yönünden, kompresörün teısinirsizliği bağımsız olarak azaltılabilir. İsı pompası piyasasında son zamanlardaki ilerlemeler, scroll kompresörlerin kullanımına yol açmıştır. Pistonlu kompresörü bir scroll birimle değiştirilmesi soğutma verimini artı rabilir. ısılma kaybını ortadan kaldırmanın tek yolu, kılcal boruyubir izanlıopik lürbinle değiştirmek (izantropik bir genişletici) ve mil işinin bir bölümünü basınç düşümünden gerikazanmaktır. 6. Sonuçlar HP sistemleri ve bunların elemanlarının değerlendirilmesine ilişkin, kapsamlı enerji ve ekserji analizini kullanan bir yöntem burada verilmektedir. Analizde varsayımsal ve deneysel değerler kullanılmıştır. Sistem deki ekserji yıpranmaları sayısal olarak gösterilmiştir. Sonuçlardan bazı önemli hususlar çıkarıla bilir: a) Referans hal sıcaklığı olan 2.2 C'de, COPHP ve COPsys için bulunan değerler sırasıyla 3.40 ve.68 dir. b) Bir ürün/yakıt temelindeki ekserji verimi değerleri sırasıyla %72. ve %59.8 dür. c) HP birimindeki en büyük tersinirsizlikler sırasıylakondenser,kompresör, evaporator ve genleşme elemanındadır. d) Sonuçlar mühendisin dikkatini, enbüyük potansiyelin yıprandığı yerlerdeki ele manlara ve bir elemanda yapılan deği şikliğin, olumlu yada olumsuz olarak diğer elemanların performansı üzerindeki etkilerini sayısal olarak belirlemeye odaklayabilir. 7. aynaklar [] OAMOTO S., A Heat Pump System ith a Latent Heat Storage Utilizing Seaater nstalled in an Aquarium, Energy and Buildings, 38, 2-28, Temmuz-Ağustos TTMD

6 S. Eleman ü makale - article Ekserji ullanım p F İP Rl Yıpranma Gücü Miktaıı, (kw) (kw) (kw) (kw) (%) İ 8 LU Fx dest (kw) Ekseıji Verimi, (%) c P/F = OP CD -il LO ompresör ondenser Genişleme Vanası V Evaporator V Fan V V Depolama Tankı Sirkülasyon Pompası Performans atsayısı COP (-) r~ v CD a? -Str m m - B GO* LU O O l-v HP Birimi l-v Süzgeç Sorunlarınızı Biz Çözeriz. oku İzolasyon Yükseklik v.b. SFONE aÿ Toplam Sistem Tablo 2. HP (ısı pompası) sistemindeki temsili bir eleman için ekserji. enerji iyileştirme potansiyeli (P) ve bağıl tersinirlik (R) verilen (DATA). [2] DNCER., ROSEN M.A., Thermodynamic Aspects of Reneables and stainable Development, Reneable and stainable Energy Revies, 9, 2, 69-89, [3] ROSEN M.A., Assessing Energy Technologies and Environmental mpacts ith the Principles of Thermodynamics, Applied Energy, 72,, , [4] BİLGEN E., TAAHASH H ergy Analysis and perimental Study of Heat Pump Systems. ergy, An nt. J., 2, 4, , J SARAR J BHATTACHARY YA S., GOPAL M.R., Transcritical C02 Heat Pump Systems: ergy Analysis ncluding Heat Transfer andfluid Flo Effects, 46, , J MAG.,L X Hxergetic Behavior for an Air-Source Heat Pump System ith Economizer Coupled ith Scroll Compressor, CD-Proceedings of the nternational Green Energy Conference (GEC-), Waterloo, Ontario, Canada, Paper No. GEC--32, 2-6 June Reklam alanıdır. OUYA PAYDOS! [7] HEPBASL A., Thermodynamic Analysis of a Ground-source Heat Pump System for District Heating, nternational Journal of Energy Research, 7, , [8] OZGENER O., HEPBASL A., perimental Performance Analysis of a Solar Assisted Ground-source Heat Pump Greenhouse Heating System, Energy and Buildings, 37,, 0-0,2005. Î [9J OZGENER O.. HEPBASL A., ergoeconomic Analysis of a Solar Assisted Ground- source Heat Pump Greenhouse Heating System, Applied Thermal Engineering, 25, 0, = , ] OZGENER O., HEPBASL A., A Revie on the Energy and ergy Analysis of Solar 2 AssistedHeat Pump Systems,Reneable and stainable Energy Revies, 2006 (Article in Press). [ J Faculty of Engineering and Applied Science, University of Ontario nstitute of Technology J (UOT), Oshaa, Ontario, Canada, Laboratory Manual for Thermodynamics andheat s Q Türkiye Distribütörü Transfer, = GELİŞİM TENİ M [2J WEPE ER W.J., GAGGOL R.A., OBERT E.F., Proper Evaluation of Available Energy J for HVAC, ASHRAE Transactions, 85(), , 979. E atic. SAN. ve PAZ. LTD.ŞTİ. Serik Cad. havaalanı arş. No: ANTALYA TTMD 23 LÜTFEN DAHA DETAYL BİLGİ İÇİN TENİ ATALOĞLARMZ İSTEYİNİZ.

7 [4] GOOL W. VAN., Energy Policy: Fairly CHEC EXACT SPELLNG OF LAST WORD. Tales and Factualities. n: nnovation and Technology-Strategies and Policies (Eds O.D.D. Soares, A. Martins da Cruz. G. Costa Pereira,.M.R.T. Soares anda.j.p.s. Reisi, 93-05, luer, Dordrecht, 997. [5] YUMRUTAS R UNDUZ M.,ANOGLUM ergy Analysis of Vapor Compression Refrigeration Systems. ergy, Annt., 4 (2), [6] GRUNDFOS TÜRÎYE, Circulating Pump, Type: UPS , Product no.: , February 0, 2006 (in Turkish). [7] EBMPAPST, Airflo Performance and Speed at a Glance: Fan Curves and Optimum Operating Points, February 0, [8] NAGANO., MOCHDA T., SHMAURA., MURASHTA., TAEDA S., Development of Thermal-photovoltaic Hybrid terior Wallboards ncorporating PV Cells in and their Winter Performances, Solar Energy Materials & Solar Cells, 77, , [9] The Weather Netork, Feb. 4, Simgeler Cp: özgül ısı (kj/kg ) COP E F h İ P riı P P Q R R s T V ısıpompasının ısıtmadaki performans katsayısı (-) enerji miktarı (kw) ekserji miktarı (kw) yakıtın ekserji miktarı (kw) özgül antalpi (kl/kg) tersinirsizlik miktari(kw) iyileştirme potansiyeli miktarı (kw) kütlesel akış debisi (kg/s) basınç (kpa) ürünün ekserji miktari(kw) ısı transferi miktarı (kwj İdeal gaz sabitit (kj/kg ) bağıl tersinirsizlik (-) özgül antropi (kj/kg ) sıcaklık ( C) hacimsel debi (mvs) iş miktarı veya güç (kw ) Grek harfleri özgül ekserji (kj/kg) P yoğunluk (kg/m3) E ekserji(ikinci yasa) verimi (-) O) özgül nemlilik oranı (kgater/kgair) O)o referans durumdaki özgül nemlilik oranı (kgater/kgair) indisler a act comp cond dest elec evap exp HE HP in mech out r s st sys Tot t V 0 kuru hava actual (gerçek) compressor (kompresör) condenser (condenser) destroyed (destruction) (yıpranmış-yıpranma) electric (elektrik) evaporator (evaporator) expansion valve (genişleme valfi) heat exchanger (ısı eşanjörü) heat pump (ısı pompası) inlet (giriş) mechanical (mekanik) outlet (çıkış) refrigerant (soğutkan) isentropic (izantropik) storage tank (depolama tankı) system (system) total (toplam) tap ater (musluk suyu) ater vapor (su buharı) ater (su) dead (reference) state (referans durum) rate Yazar; Prof. Dr. ArifHepbaşlı, Ege Üniversitesi. İzmir-Tiirkiye, Makina Mühendisliğibölümündeprofesördür. 996'da üniversiteye geçişine kadar, on yıl boyunca Türkiye'de değişik enerji şirketlerinde çalıştı. Araştırmalarından bazıları, ısıl sistemlerin enerji ve ekserjianalizleri, yer-kaynaklı (Jeotermal) ısı pompalarının enerji verimi ve yönetimi, gibi konuları kapsamaktadır. En düstriyelendüstri Enerji Yöneticisi Sertifi kasına da sahip olanprof. Dr. Hepbaşlı, 267 ulusal ve uluslararası makalenin yazarı, eş yalarıdır yılındaanada, Ontario Teknoloji Enstitüsünün (UOT) konuk profesörü olmuştur. Prof. Dr. Hepbaşlı bir çok ulusalve uluslararasıkonferans, sempoz yum, atelye-çahşması ve teknik nitelikteki toplantıya başkanlık ve eş-başkanlık, araştır ma uzmanlığı ile ilgilikonularda danışmanlık yapmıştır. Prof. Dr. Hepbasliaynı zamanda, uluslararası nitelikli beş derginin danışma kurulu üyeliğini de yürütmektedir. Prof Dr. İbrahim Dinçer Mühendislik ve uygulamalı bilimler fakül tesinde tam-gün profesör ve Programlar Yöneticisidir. Öncü çalışmalarıyla ünlü olup, birkaç kitabın ve kitap bölümünün yazarı ve eş-yazaıı olarak tanınmaktadır ("Thermal Energy Storage Systems and Applications - Wiley in 2002 da dahil olmak üzere). Hakemlidergilerde350 makale ve koonferaııs bildirisi ve bir çok teknik makale yayımla mıştır. Bir çok ulusal ve uluslararası konfe rans, sempozyum, atölye-çalışması ve teknik nitelikteki toplantıyabaşkanlık ve eş-başkanlık yapmıştır. Elli'denfazla not yayımlamış ve davetli-ders vermiştir.bir çok bilimselorgani zasyonda aktifüye olup, bir çok nitelikliulus lararası derginin başkan-editör, yardımcı editör, bölgeseleditör ve yayım kuruluüyeliği gibi görevleriyürütmektedir. Araştırma, öğre tim ve hizmet alanlarında birkaç ödülün de sahibidir. Prof.Dr.Marc A. Rosen University ofontarionstitute oftechnology - Oshaa, Canada 'da Mühendislik ve uygu lamalı bilimler fakültesi kurucu dekanıdır. Canadian Society for Mechanical Engineering eski başkanı olan Dr. Rosen. Ontario Ministry of Environment and Energy'den, Teknoloji Geliştirme ve Araştır madamükemmellik ödülü almıştır. Engineeringnstitute of Canada, American Society ofmechanicalengineers, Canadian Society for Mechanical Engineering ve nternational Energy Foundation gibi kuruluşların da üyesidir. Finlandiya'damatra Poer Company, Argonne National Laboratory ve Toronto yakınlarındakinstitute for Hydrogen Systems' de çalışmıştır. 50'den fazla araştırma teşviki ve sözleşmesiyanında 350 denfazla teknik makalesiyle Dr. Rosen, termodinamik ve enerji tasarrufu ile enerji ve endüstriyel sistemlerin çevreye etkileri gibikonularda aktifbir araştırmacıdır. Lütfen derginin arkasında bulunan Okuyucuİletişim artlarındaki, yazıyla ilgili uygun numarayı işaretleyiniz. ısaltmalar Çok Faydalı 4 ASHP air-source heat pump (Hava kaynaklı ısı pompası) Faydalı 5 HP GSHP heat pump (ısı pompası) ground-source (or geothermal) heat pump (yer kaynaklı veya jeotermal) ısı pompası Biraz Faydalı Faydasız 6 7 Temmuz-Ağustos TTMD

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROLÜ

DEĞİŞKEN HIZLI SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROLÜ _ 869 DEĞİŞKEN HIZLI SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROLÜ Orhan EKREN Serhan KÜÇÜKA ÖZET Bu çalışmada değişken hızlı kapasite modulasyonu kullanılan bir soğutma sisteminde bulanık

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

HERMETİK PİSTONLU BİR KOMPRESÖRDE BİRLEŞİK (KONJUGE) ISI GEÇİŞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mehmet Onur DİNÇER

HERMETİK PİSTONLU BİR KOMPRESÖRDE BİRLEŞİK (KONJUGE) ISI GEÇİŞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mehmet Onur DİNÇER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HERMETİK PİSTONLU BİR KOMPRESÖRDE BİRLEŞİK (KONJUGE) ISI GEÇİŞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Onur DİNÇER Makina Mühendisliği

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 0, 1, 7-78, 2010 J. of Thermal Science and Technology 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN 100-61 CO 2 SOĞUTUCU AKIŞKANLI ISI POMPALARINDA SOĞUTUCU AKIŞKAN ÇIKIŞ SICAKLIĞININ

Detaylı

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ Orhan EKREN Mayıs, 2009 İZMİR iii BİR SOĞUTMA

Detaylı

Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi

Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine Etkileri Manyetokalorik Malzemeler ve Manyetik

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

Onur Özsolak 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: June 2011 Sutcu Imam University 1 Accepted: July 2011 Firat University 2

Onur Özsolak 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: June 2011 Sutcu Imam University 1 Accepted: July 2011 Firat University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2A0069 Onur Özsolak 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: June 2011 Sutcu Imam University

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ Hüseyin Özgür DOĞANAY YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Tez

Detaylı

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar

Detaylı

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE STEAM POWER CYCLE BY EXERGY ANALSİS

BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE STEAM POWER CYCLE BY EXERGY ANALSİS BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ Murat KAYA 1 ÖZET Bu çalışmada basit Rankine buhar güç çevrimi termodinamik olarak ele alınmıştır. Çevrimin verimli olarak çalışmasını etkileyen

Detaylı

Absorbsiyon Soğutma Sistemi

Absorbsiyon Soğutma Sistemi Reküperatör Destekli Bölgesel Isıtma ve Absorbsiyon Soğutma Sistemi Nilüfer EĞRİCAN, Abdullah BİLGİN, Mehmet BİLGİN Özet Ankara Set Çimento Sanayii T. A. Ş.'nin Güvercinlik Tesislerine ait fabrika binaları,

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı 93. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/ NİSAN 13/İZMİR 91 TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ Murat AYDIN Altuğ ŞİŞMAN Şükrü DİNÇER Can ERDOĞAN

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKİ GAZ MOTORU TAHRİKİ BİR ISI POMPASI SİSTEMİ UYGUAMASI Arif HEPBAŞI, Zafer ERBAY, Filiz İÇİER, Neslihan ÇOAK, Ebru HANCIOĞU GİRİŞ Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli

Detaylı

Isı Pompası Sistemleri. Akustik ve Difüzörler ile Klima Elemanları. Şebeke Suyu Basıncının Su Tüketimi Üzerindeki Etkileri

Isı Pompası Sistemleri. Akustik ve Difüzörler ile Klima Elemanları. Şebeke Suyu Basıncının Su Tüketimi Üzerindeki Etkileri Sayı - Number : 78 Mart - Nisan / March - April 2012 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. Isı Pompası Sistemleri Akustik ve Difüzörler ile Klima Elemanları Şebeke Suyu Basıncının Su Tüketimi

Detaylı

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir.

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir. 84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen (Başkan) Dr. Celalettin Çelik (Başkan Yardımcısı) Birol Eker (Başkan Yardımcısı) Hakan Bulgun (Başkan Yardımcısı) Züleyha Özcan (Genel Sekreter) Fuzuli Topal (Sayman Üye)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı