C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, SATIŞ ELEMANLARININ ETİK ALGILAMALARI: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 1 SATIŞ ELEMANLARININ ETİK ALGILAMALARI: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, SATIŞ ELEMANLARININ ETİK ALGILAMALARI: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA İnci VARİNLİ * ve Ramazan KURTOĞLU ** Özet Etik kavramına günümüzde insan unsurunun var olduğu her alanda sıkça rastlamak mümkündür. İşletmelerde özellikle pazarlama faaliyetlerinin diğer işletme faaliyetlerine göre kamuoyu önünde cereyan etmesi nedeniyle pazarlama faaliyetlerindeki etiksel olmayan uygulamalar, ilgili tarafların daha fazla dikkatini çekmektedir. Etiksel tartışmalar satış işinin tabiatında mevcuttur. Bu çalışmada perakende sektöründe çalışan satış elemanlarının etik algılamaları ve bu algılamaların demografik özellikler itibariyle farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma, perakende sektöründe faaliyet gösteren bir departmanlı mağazanın iki farklı şehirde bulunan üç mağazasında çalışan satış elemanları üzerinde yapılmıştır. Toplanan veriler, SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, frekanslar, yüzdeler, ortalamalar, standart sapmalar, faktör analizi ve çoklu varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak, satış elemanlarının genel olarak etik olmayan satış uygulamalarını tasvip etmedikleri, etik uygulamaları da tasvip ettikleri tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Etik, Pazarlama Etiği, Satış, Perakendecilik Ethical Perceptions of Salespeople: An Application in The Retail Sector Abstract Recently, it is possible to come across with the concept of ethics often in all fields in which there is mention of humanbeing. As especially marketing in business is carried out publicly compared to other business activities, non-ethical applications in it draw attention of related sides more. Ethical arguments are in sales nature. It was searched in this study to find out ethical perceptions of salespeople in retail sector and the demographic differences of these perceptions. The research was applied to salespeople of 3 different branches of a department store which makes business in retail sector with single department in 2 different cities. The data obtained was analyzed according to SPSS statistics program. Frequencies, percentage, averages, standart deviation, factor analysis and MANOVA were used in the analysis of the data. In conclusion, it was found out that salesmen did not favor non-ethical sale-applications in general, and favored the ethical ones. Key Words: Ethics, Marketing Ethics, Sales, Retailing. * Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme Böl., Kayseri ** Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme Böl., Yozgat

2 2 VARİNLİ ve KURTOĞLU 1. GİRİŞ Günümüzün çağdaş iş ortamında, işletmelerin amaçları sadece kâr elde etmek değildir. İşletmeler artık, topluma, çevreye, çalışanlara ve tüketicilere karşı da sorumlulukları olan birimler olarak faaliyet göstermektedirler. İşletmelerin sosyal sorumluluğu olarak tanımlanan bu kavram, işletmede çalışan gerek yönetici gerekse de iş görenlerin davranışlarındaki etiksel anlayışlarını da gündeme getirmektedir (Korkmaz, Cop, 1999: 280). İşletme yönetimi ve çalışanlarının müşterilerine karşı etik davranışları, sosyal sorumluluk alanlarından birisi olan işletmelerin müşterilerine karşı sorumlulukları kapsamında değerlendirilebilir. Etik ve ahlak kısmen farklı anlam ve içeriklerine rağmen biri diğerinin yerine kullanılan iki terimdir. Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlüğü nde (1988), ahlâk, 1. Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış kuralları, 2. İyi nitelikler, güzel huylar, felsefi olarak ise, Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını tespit eden ve inceleyen bilim biçiminde tanımlanmaktadır. Yine aynı sözlükte etik, 1. Töre bilimi, ahlâk bilimi, 2. Ahlâkî, ahlâkla ilgili şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlara göre etik, bir toplumda oluşan ahlak kuralları ile kuramsal olarak ilgilenen bir bilim olarak anlaşılabilir. Yunanca karakter anlamına gelen ethos sözcüğünden, Türkçede ise Arapça huy, mizaç, karakter anlamına gelen hulk sözcüğünden türeyen etik, insanın başka varlıklarla belirli normlara göre gerçekleşen ilişkiler toplamını, insanın söz konusu ilişkileriyle bu varlıklara yönelen eylemlerini düzenleyip anlamlandıran norm, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eder (Cevizci, 2002;3). Etik, ahlaki davranış, eylem ve yargıları ilgilendiren bir konu olarak felsefe ve bilimin önemli bir parçası ve sistematik çalışma alanı olmuştur (Aydın, 2002; 4). Bu açıklamalara dayanarak, etik, insan davranışlarına yön veren, insanın her türlü ilişkilerinde nasıl davranacağını gösteren bir rehber olarak algılanabilir. Günümüzde insan unsurunun var olduğu her alanda etik kavramına sıkça rastlamak mümkündür. Toplumun her alanda etiksel olmayan uygulamalara karşı duyarlı olması, şahısları ve işletmeleri bu konu üzerinde daha hassas olmaya yöneltmektedir. İşletmelerde özellikle pazarlama faaliyetlerinin diğer işletme faaliyetlerine göre kamuoyu önünde cereyan etmesi nedeniyle pazarlama faaliyetlerindeki etiksel olmayan uygulamalar, ilgili tarafların daha fazla dikkatini çekmektedir (Varinli, 2000: 1). İşletmelerin içinde yaşadıkları toplumla en fazla bire bir ilişki içinde bulunduğu faaliyet, pazarlama faaliyetidir. Bu nedenle, pazarlama faaliyetlerinde oluşacak etik olmayan bir durum doğrudan tüketicileri etkilemektedir.

3 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Bunun sonucunda işletmeler en değerli varlıkları olan müşterilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Pazarlamada etiksel açıdan tartışmalı ya da sorun oluşturan konular; genel olarak pazarlama bileşenleri başlıkları altında sunulabilir. Ancak bu başlıklar gelişen pazarlama uygulamaları çerçevesinde yeterli görülmediğinden, pazarlamada etiksel konuların şu başlıklar altında incelenmesi uygun görülmektedir (Torlak, 2001: 184): 1. Pazarlama araştırmalarında etiksel konular 2. Ürünlerle ilgili etiksel konular 3. Fiyatlandırma ile ilgili etiksel konular 4. Dağıtımla ilgili etiksel konular 5. Perakendecilikle ilgili etiksel konular 6. Reklâmla ilgili etiksel konular 7. Kişisel satış ve satış yönetimi ile ilgili etiksel konular 8. Tutundurma ile ilgili etiksel konular 9. Halkla ilişkiler ile ilgili etiksel konular 10. Uluslararası pazarlama ile ilgili etiksel konular 11. Sosyal pazarlama ile ilgili etiksel konular 12. Politik pazarlama ile ilgili etiksel konular 13. İnternet pazarlaması ile ilgili etiksel konular İşletmeler için kişisel satış, pazarlama karmasının bir unsurudur ve diğer pazarlama karması unsurlarıyla birlikte işletmelerin satışını doğrudan etkileyen son derece önemli bir iletişim şeklidir. Hatta bazı işletmeler için vazgeçilmez bir pazarlama yöntemidir (Taşkın, 1990: 19). Özellikle perakendecilik sektöründe self servis yönteminin uygulanmadığı işletmelerde kişisel satışın en yaygın kullanılan tutundurma aracı olduğu söylenebilir. Her alanda olduğu gibi perakendecilik sektöründe de etik olmayan uygulamalara rastlamak mümkündür. Bu çalışmada, perakendecilik sektöründe çalışan kişisel satış elemanlarının çeşitli etik olmayan uygulamalara ilişkin değerlendirmeleri incelenmiştir. Bu sebeple, önce kişisel satıştan bahsedilmesi uygun görülmüştür. Satış elemanı veya kısaca satışçı, müşteriyle yüz yüze gelerek konuşan, anlaşan, kendisine ödeme yapılan ve ürünün el değiştirmesini sağlayan kişidir (Taşkın, 1990:

4 4 VARİNLİ ve KURTOĞLU 19). Satış elemanının görevleri genel olarak, müşteri aramak ve bulmak, bilgi vermek, satışın gerçekleşmesini sağlamak, satış öncesinde, satış sırasında ve satış sonrasında müşteriye her türlü hizmeti vermek, bilgi toplamak, müşterileri değerlendirmek ve ilgili raporları yönetime sunmaktır (Tek, 1999: ). Satış elemanı işletmenin müşteri ile en fazla bire bir ilişki içinde bulunan personelidir. Aslında etiksel tartışmalar satış işinin tabiatında mevcuttur. Gerçekten de bu konuda yapılan bir araştırmanın bulguları, bu sözü desteklemektedir. Murphy (1987) tarafından yapılan bir çalışmada, satış elemanının işletmede diğer bölümlerde çalışan personele göre üç dört kat daha fazla etik olmayan uygulamalarla ilgilenme olasılığının olabileceği bulunmuştur. Genellikle, yönetimin kontrolünden uzakta, sahada çalışan satışçı, bazen ticari yasalara, genel ahlak kurallarına, gelenek ve göreneklere uymayabilir. Tüketicinin kendisine olan güvenini kötüye kullanabilir, tüketicinin satın alma sırasındaki bilgisizliğinden ve tecrübesizliğinden faydalanabilir. Tüketiciyi yanıltarak eksik bilgi verebilir, ürünün özelliklerini abartabilir, olmadığı halde ihraç malı, ithal edilmiş gibi beyan ederek asılsız sözler verebilir. Ayrıca, fiyatlar, ödeme koşulları, satış politikaları, ürünün iade koşulları, müşterilere tanınan kolaylıklar ve garanti koşulları gibi konularda yalan söyleyebilir. Hileli davranışlarda bulunabilir (Taşkın, 1990: 19). Satış elemanlarının bu tür davranışlarının görülebileceği alanlardan birisi de perakende sektörüdür. Perakende sektöründe çalışan bir satış elemanı müşterilerle ve işletme yönetimi ile olan ilişkilerinde yukarıda bahsedilen etik olmayan davranışları sergileyebilir. Satış elemanları açısından etiksel sorun oluşturabilecek konular iki ana başlık altında incelenebilir (Dubinsky, 1985; 48): 1. Satış elemanlarının müşterilerle ilişkilerinde oluşabilecek etiksel konular 2. Satış elemanlarının satış yönetimiyle ilişkilerinde oluşabilecek etiksel konular Satış elemanlarının müşterilerle olan ilişkilerinde oluşabilecek etiksel konuların, satışın var olduğu her dönemde ortaya çıkabilecek en eski pazarlama etiği konuları içinde değerlendirilmesi mümkündür. Bu ilişkilerde genellikle ortaya çıkabilecek etiksel konular şunlardır (Kopp, 1993: 539; Torlak, 2001: 254; Varinli, 2000: 65): 1. Yüksek baskılı satış 2. Müşteriler arasında ayrımcılık yapma 3. Yanlış tanıtım 4. İkna etmek için psikolojik teknikler kullanma

5 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Yüksek baskılı satış, satış elemanının müşteriye çok fazla konuşma ve soru sorma fırsatı vermemesi, sürekli ürünün faydalarından söz etmesi, ürünün özelliklerini abartarak ve süsleyerek anlatması, ürünün elde edilmesiyle belirli bir statü kazanılacağı imajının verilmeye çalışılması vb. gibi hususları kapsar. Bu tür uygulamalar, yüksek baskılı satış dolayısıyla da etiksel sorunları beraberinde getirir (Torlak, 2001: 255). Satış elemanının ürün hakkında yeterli bilgiye sahip olması tabiî ki gereklidir. Fakat satış elemanı müşteri kendisinden istediğinde bu bilgileri müşteriye sunmalıdır. Bu bilgileri kullanarak sürekli konuşup müşteriyi baskı altına almamalıdır. Müşteriler arasında ayrımcılık yapılması, belirli müşterilere diğerlerinden daha lütufkâr davranılması durumunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kıtlık dönemlerinde sadece belirli müşterilere ürün satma, belirli müşterilere daha düşük fiyattan ürün satma ve daha fazla indirim yapma, yeni bir ürün çıktığında belirli müşterileri haberdar edip diğerlerini etmeme ve bozulmuş ürünleri belirli müşterilerden iade olarak kabul ederken diğerlerinden etmeme gibi (Kopp, 1993: 547). Müşteriler arasında ayrımcılık yapma, satış elemanının tanıdıklarına, arkadaşlarına, akrabalarına vb. farklı davranması durumunda da ortaya çıkar. Yanlış tanıtım, müşterilerin bilgisizliği ya da iyi niyetlerinin istismar edilerek onlara yanlış ve eksik bilgi verilmesidir. Yanlış tanıtıma örnek olarak; satış elemanlarının, müşterilere doğru bilgi vermemesi, eksik bilgilendirmede bulunması, teknik bilgilendirmede bulunmaması yanında, bu tür bilgileri verecek düzeyde ürün ve kullanımıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olunmaması da verilebilir. Ayrıca rakip ürünleri kötülemek amacıyla yanıltıcı bilgiler verilmesi de müşterilere yanlış tanıtım konusu içinde değerlendirilebilir (Torlak, 2001: ). Bu tür yanlış bilgilere güvenerek bir ürünü satın alan müşteri, kendisine anlatılan özellikleri üründe bulamayınca aldatıldığını anlayacak ve bir daha o işletmeden alışveriş yapmayacak hatta gerekirse yasal yollara başvurabilecektir. Böyle bir durum ilgili işletme için hem müşteri hem büyük bir imaj kaybı anlamına gelir. Reklâm gibi kişisel satış da, ihtiyaç yaratmak ve tüketicileri belli bir markayı seçmek ya da ihtiyacı olmayan ürünleri satın almaya zorlamak için çeşitli psikolojik manipülasyonlardan yararlanma konusunda eleştirilmektedir. Kişisel satışta kullanılan psikolojik manipülasyonlarla tüketicinin doğal algılama mekanizması alt-üst edilerek tüketicilere satış yapmak amaçlanır. Kişisel satışta kullanılan psikolojik manipülasyonlara örnek olarak, müşterilerin belirli ürünlerin yakında piyasada bulunmayacağı konusunda korkutulması ve kişisel satışta daha çok bayan istihdam edilerek müşterileri ikna etmek için onların cinsel yönlerinin bir etkileme aracı olarak ön plana çıkarılması (Varinli, 2000:71-72), herhangi bir ürünü başka hiçbir yerde bulunmuyormuş gibi gösterip satmaya çalışmak gösterilebilir. Bu tür uygulamalarda,

6 6 VARİNLİ ve KURTOĞLU müşteri psikolojik olarak baskı altına alınmakta ve sağlıklı karar vermesi engellenmektedir. Satış elemanlarının satış yönetimiyle ilişkilerinde oluşabilecek etiksel konular, iki açıdan incelenebilir. Birincisi, satış yönetimi tarafından işe alma, seçme, değerlendirme, ödüllendirme, denetleme ve kontrol ve alan (bölge) tahsisleri gibi daha çok satış yönetimi açısından oluşabilecek etiksel konulardır. İkincisi ise, satış elemanlarının çalıştıkları işletmeye karşı olan etiksel sorumluluklarıdır (Kopp, 1993: 546). Bu sorumluluklar açısından oluşabilecek etiksel problemler şu şekilde sıralanabilir (Torlak, 2001: 258; Varinli, 2000: 70): 1. Rüşvet 2. Dürüst olmama 3. Aldatıcı fiyat 4. Aldatıcı ürün 5. İşletme gizliliğinin ihlali 6. Verilerin manipülasyonu 7. İşletme kaynaklarını doğru kullanmama 8. Raporlarda ve satış kayıtlarında tahrifat yapma 9. İşletme politikalarına uymama 10. Harcamaları şişirme 11. İşletmenin araç-gereçlerini şahsi işleri için kullanma 12. Mesai saatlerine uymama Yukarıda sıralanan etik olmayan uygulamalar, sahada çalışan kişisel satış elemanının karşı karşıya geldiği konulardır. Aynı zamanda, perakendecilik sektöründe çalışan kişisel satış elemanlarının da, bu tür etik olmayan uygulamalarda bulunduğu söylenebilir. Kişisel satış ve perakendecilikte etik konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde bunları; satış yöneticilerinin satışgücünü etik açıdan değerlendirmeye yönelik çalışmalar (Bellizi, Hite, 1989; Bellizi, 1995), satış elemanlarının etiksel değerlendirmeleri ile ilgili çalışmalar (Abratt, Bendixen, Drop, 1999; Dubinsky, Berkowitz, Rudelius, 1980; Korkmaz, Cop, 1999; Levy, Dubinsky, 1983; Torlak, 2002), öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar (Burns, Fawcett, Lanasa, 1994;

7 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Dabholkar, Kellaris, 1992; Morgan, 1978; Stevenson, Bodkin, 1998) ve tüketicilere yönelik olarak yapılan çalışmalar (Babin, Griffin, Boles, 2002; Morgan, 1978) şeklinde gruplandırmak mümkündür. Sözkonusu çalışmalardan doğrudan bu makalenin konusu ile ilgili araştırmaların bulgularını kısaca açıklamakta yarar görülmüştür. Satış elemanlarının etiksel davranışları konusunda departmanlı mağaza ve özellikli mağazalarda çalışan satış elemanları üzerinde yapılan bir araştırmada (Levy, Dubinsky, 1983: 64), her iki mağaza türünde çalışan satış elemanlarının, kişisel satışta oluşabilecek etiksel problemlerle ilgili olarak geliştirilen 31 durumu algılamaları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, her iki mağaza türünde çalışan satış elemanlarının da şirket politikası gerektiren ve hâlihazırda şirket politikası mevcut olan durumlar üzerinde hemfikir oldukları, bununla birlikte etiksel olarak anlaşmazlık bulunmayan bazı durumlar için de şirket politikalarının mevcut olması konusunda kafalarında soru işaretleri bulunduğu ortaya çıkmıştır. Perakende satış elemanlarının ve yöneticilerinin etik olmayan davranışları algılamalarını karşılaştırmak amacıyla yapılan bir diğer araştırmayla (Abratt, Bendixen, Drop, 1999), işle ilgili ve tüketicilerle ilgili etik olmayan davranışlar açısından grupların algılamalarının farklı düzeylerde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, satış gücünün işle ve tüketicilerle ilgili etiksel algılamalarının yöneticilerden daha düşük olduğu bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, yöneticilerin, satış gücünden daha etik oldukları ortaya çıkmıştır. Ülkemizde, satış elemanlarının etiksel davranışları konusunda perakendeci mağazalarda çalışan satış elemanları üzerinde yapılan bir araştırmada (Korkmaz, Cop, 1999: ) ise, satış elemanlarının genellikle etiksel değerlere uygun davranış sergilediklerini, ancak kişinin özel yaşamı ile toplum kurallarının her zaman uyumlu olmasının zorunlu olmadığını ve müşterilerin kendilerine yönelik olumsuz davranışlarında her zaman aynı şekilde davranarak tepki göstermenin yanlış olmayacağını düşündükleri sonucuna varılmıştır. Yine bu araştırmaya göre, satış elemanlarının öncelikle kendilerini düşündükleri ve kendi doğrularından yola çıkarak etik davranış sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, satış elemanlarının etik davranış geliştirmelerinde cinsiyet yönünden bir farklılık göstermedikleri yine bu araştırmada ortaya çıkmıştır. Yine ülkemizde, perakende sektöründe çalışan satış elemanları üzerinde yapılan bir araştırmada (Torlak, 2002: 776), genel olarak satış elemanlarının Makyavelist eğilimleri arttıkça müşterilerle iletişime verdikleri önemi azalttıkları, sahip oldukları pazar ve müşteri bilgilerini paylaşmada daha cimri davrandıkları ve müşteri şikâyetleri ile ilgili ayrıntılara önem vermemeye başladıkları tespit edilmiştir.

8 8 VARİNLİ ve KURTOĞLU 2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI Ülkemizde son yıllarda giderek sayıları artan departmanlı mağazalarda birçok ülkedeki uygulamadan farklı bir şekilde ağırlıklı olarak satış elemanlarından yararlanılmaktadır. Hem işletme, hem de tüketiciler açısından önemli olan satış elemanlarının davranışı etik boyutundan incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı, perakende sektöründe çalışan satış elemanlarının etik algılamalarını tespit etmektir. Satış elemanlarının öğrenim düzeyine, yaşına, işletmedeki görevine, çalıştıkları mağazaya ve satış tecrübesine göre etik algılamalarının farklı olup olmadığını belirmek araştırmanın alt amaçları arasında yer almaktadır. Araştırma yargısal örnekleme yöntemi kullanılarak, perakende sektöründe faaliyet gösteren bir departmanlı mağazanın iki farklı şehirde bulunan üç farklı ölçekteki (Küçük, Orta, Büyük) mağazasında çalışan satış elemanları üzerinde yapılmıştır. Büyük ve küçük ölçekli olan mağazalar bir şehirde, orta ölçekli olan mağaza ise diğer şehirde bulunmaktadır. Bu çalışma, Türkiye de perakendecilik sektöründe ağırlıklı olarak kişisel satışın uygulandığı özellikli, departmanlı vb. mağazalarda uygulanabilirdi. Ancak zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle, sadece iki farklı şehirle sınırlı tutulmuştur. 3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Tanımlayıcı nitelik taşıyan bu araştırmada aşağıdaki yöntem ve araçlardan yararlanılmıştır. Araştırma ile toplanan verilerin analizinde SPSS istatistik programından yararlanılmıştır. Bu istatistik programından yararlanılarak, cevapların yüzde olarak dağılımı, frekansları, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları belirlenmiş ve bunlar tablolar şeklinde gösterilmiştir. Satış elemanlarının davranışlarında oluşabilecek etik olmayan durumlarla ilgili değişkenlere Faktör Analizi uygulanmıştır. Faktörler itibariyle satış elemanlarının değerlendirmelerinin çalıştıkları mağaza, bulundukları şehir ve demografik özellikleri bakımından farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi için de, çok değişkenli analiz türlerinden Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile toplanmıştır. Bu amaçla, 2003 yılı Mayıs ayı içinde belirtilen mağazalarda çalışan satış elemanları üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Çeşitli ölçeklerde metrik ve metrik olmayan soruların yer verildiği anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Levy ve Dubinsky (1983: 57-58) tarafından geliştirilen satış elemanlarının davranışlarında oluşabilecek

9 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, etiksel konularla ilgili 27 ifadeyi, 5-Kesinlikle Doğru, 4-Doğru, 3-Fikrim Yok, 2- Yanlış ve 1-Kesinlikle Yanlış şeklinde ağırlıklandırılmış olan 5 noktalı ölçeğe göre değerlendirmeleri istenmiştir. İfadelerden bazıları üzerinde, ülkemiz şartlarına uygun hale getirmek için düzeltmeler yapılmıştır. İkinci bölümde ise, satış elemanlarının demografik özelliklerini belirmeye yönelik sekiz adet soru yer almaktadır. Araştırmada, belirtilen mağazalarda çalışan tüm satış elemanlarına ulaşmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, 150 adet anket formu dağıtılmış, bu anket formlarında 86 tanesi geri dönmüştür. Yapılan inceleme sonucunda 4 adet anket formunun eksik ve hatalı doldurulduğu tespit edilmiş, sonuç olarak 82 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Anketin geri dönüş oranı %55 tir Araştırmanın Hipotezleri H 1 : Satış elemanlarının öğrenim düzeyine göre etik algılamaları farklıdır. H 2 : Satış elemanlarının yaşına göre etik algılamaları farklıdır. H 3 : Satış elemanlarının çalıştıkları şehre göre etik algılamaları farklıdır. H 4 : Satış elemanlarının çalıştıkları mağazaya göre etik algılamaları farklıdır. H 5 : Satış elemanlarının satış tecrübesine göre etik algılamaları farklıdır. 4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 4.1. Genel Bulgular Araştırma kapsamında yer alan satış elemanlarının demografik özellikleri ile ilgili bilgiler Tablo 1 de verilmiştir.

10 10 VARİNLİ ve KURTOĞLU Mağaza Büyük Ölçekli Mağaza Orta Ölçekli Mağaza Küçük Ölçekli Mağaza Toplam Cinsiyet Bayan Bay Toplam Yaş arası arası 31-35arası arası 40 dan büyük Toplam Tablo 1. Satış Elemanlarının Demografik Özellikleri Frekans Yüzde 45 54, , , ,0 Frekans Frekans Yüzde 4,9 95,1 100,0 Yüzde 20,0 35,0 25,0 13,8 6,2 100,0 Öğrenim Düzeyi İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Lisans Toplam İşletmedeki Görevi Yönetici Kasiyer Satış Görevlisi Halkla İlişkiler Görevlisi Diğer Toplam Frekans Frekans Yüzde 4,9 28,0 57,3 4,9 7,9 100,0 Yüzde 11,3 7,5 68,8 2,5 10,0 100,0 Aylık Gelir milyon arası milyon arası milyon arası milyon arası 600 milyondan fazla Toplam Frekans Yüzde 40,3 48,6 4,2 2,7 4,2 100,0 Satış Tecrübesi 5 yıldan az 5-10 yıl arası yıl arası yıl arası 20 yıldan fazla Toplam Frekans Yüzde 20,5 56,4 9,0 11,5 2,5 100,0 Medeni Durum Evli Bekâr Toplam Frekans Yüzde 88,3 11,7 100,0 Mesleği Seçme Nedeni Daha uygun başka meslek seçme imkânı olmadığı için Sevdiği için Aile mesleği olduğu için Satış konusunda eğitim aldığı için Tesadüfen Diğer Toplam Frekans Yüzde 30,9 24,7 4,9 13,6 19,8 6,2 100,0 *Toplam frekansların farklı olması, cevaplayıcıların bazı soruları boş bırakmalarından kaynaklanmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan satış elemanlarının, hemen hemen tamamının erkeklerden oluştuğu, %80 inin yaş grubunda yani genç olduğu, %88.9 unun aylık ortalama milyon arası gelire sahip oldukları, büyük çoğunluğunun evli olduğu Tablo 1 den anlaşılmaktadır. Satış elemanlarının, %57,3 ü lise mezunu, %28 i ortaokul mezunudur. Üniversite mezunu (yüksekokul ve lisans) satış elemanlarının oranı ise %12,8 dir. Satış elemanlarının, %68,8 i satış görevlisi olarak çalışmakta ve

11 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, %76,9 u 10 yıla kadar satış tecrübesine sahip bulunmaktadır. Mesleği seçme nedenleri sorulduğunda ise, satış elemanlarının %30,9 unun daha uygun başka bir meslek seçme imkânı olmadığı için, %24,7 sinin sevdiği için ve %19,8 inin ise tesadüfen satış işini seçtikleri anlaşılmaktadır Satış Elemanlarının İfadelere Katılma Durumları Tablo 2 de satış elemanlarının satışta ifadelerle ilgili ortalamaları ve standart sapmaları yer almaktadır. Bu ifadelerden 22 tanesi etik olmayan, 5 tanesi (6, 10,11, 25 ve 27. ifadeler) ise etik durumlarla ilgilidir. Ortalamalara bakılarak, satış elemanlarının genel olarak etik olmayan satış uygulamalarını tasvip etmedikleri, etik uygulamaları da tasvip ettikleri söylenebilir. Tablo 2. Satış Elemanlarının İfadelerle İlgili Ortalamaları İFADE N Ort. S.Sapma 1 Bir ürünü satın alması için müşterilere baskı yapmak 81 1,53 0,76 2 Müşterilere kasıtlı olarak yanlış hesap üstü vermek 82 1,26 0,44 3 Kasada müşterinin bilgisi olmadan bir ürünün fiyatını yüksek yazmak 81 1,28 0,6 4 İndirimli ürünlerin fiyatlarını, normal fiyat olarak söylemek 82 1,67 0,92 5 Sergilenen örnek ürünleri alıp kayboldu diye rapor etmek 81 1,51 0,94 6 Müşteriye söz verilen zamanda ürün hazır olmadığında özür dilemek 82 4,23 1,14 7 Belirli müşterilere ayrıcalıklı davranmak 82 2,15 1,01 8 Müşterinin satın almayı düşündüğü ürünün fiyatının gelecek satış kampanyasında daha uygun olacağı konusunda bilgi vermemek 81 2,65 1,21 9 Şirket çıkarlarını korumak amacıyla satılan ürün hakkında eksik bilgi vermek 81 2,11 0,88 10 Kendisi için uygun olmadığını düşündüğünüz bir ürünü satın almakta ısrar eden müşteriyi caydırmaya çalışmak 82 2,43 1,03 11 Daha önce ilan ettiğiniz bir ürün stoklarda kalmadığında müşteriden özür dilemek 82 4,04 0,99 12 İndirimli ürünleri rafa konmadan önce satın almak 80 1,79 0,67 13 Müşteri için daha düşük fiyatlı bir ürün uygun olduğu halde daha pahalı bir ürünü satmak 82 2,33 0,94 14 Çalışma saatlerini gösteren iş çizelgesini yanlış doldurmak 79 1,7 0,69 15 Eğitim ve tecrübe bakımından yeterli olmadığınız bir işi yapmaya çalışmak 80 1,93 0,76 16 İndirimli ürünleri saklamak ya da depoda bekletmek 82 1,5 0,5 17 Bir ürünü diğer mağazalarda da bulunabildiği halde başka yerde yokmuş gibi satmak 82 2,16 0,91 18 Kendiniz satın almayı düşündüğünüz için bir ürünün son adedini satmamak 82 1,95 0,75 19 Bir arkadaşınıza yetkisi olmadığı halde size çalışan indirimi yapması için teklifte bulunmak 80 1,51 0,53

12 12 VARİNLİ ve KURTOĞLU 20 Satış elemanı olan bir arkadaşınıza ithamda bulunmak 78 1,86 0,83 21 Amirinizin yapmış olduğu hatayı örtmek için sessiz kalmak 82 1,94 0,96 22 Arkadaşlarınızın hatalı davranışlarını yönetime bildirmemek 80 2,36 1,11 23 Başka bir işletmeye geçmeniz durumunda önceki işyeriniz ile ilgili bilgileri yeni işyerinize aktarmak 82 2,28 1,23 24 Sıkıntılı günlerinizde müşterilerle ilgilenmemek 80 1,78 0,66 25 Kötü davranış sergileyen müşteriler karşısında kendinizi savunmak 80 3,15 1,23 26 Şirket tarafından tanınan imkanları kendi çıkarlarınız için kullanmak 80 1,49 0,69 27 Müşteri şikayetlerinde her zaman tüketici yasası doğrultusunda hareket etmek 81 4,02 1,11 *N değerlerinin farklı olması, cevaplayıcıların bu ifadelerle ilgili herhangi bir seçeneği işaretlememelerinden kaynaklanmaktadır. Müşterinin satın almayı düşündüğü ürünün fiyatının gelecek satış kampanyasında daha uygun olacağı konusunda bilgi vermemek, Müşteri için daha düşük fiyatlı bir ürün uygun olduğu halde daha pahalı bir ürünü satmak ve Arkadaşlarınızın hatalı davranışlarını yönetime bildirmemek şeklindeki ifadelerin ortalamasının 3 e yakın çıkması ise dikkat çekicidir. Yine ortalamalara bakarak, satış elemanlarının etik olmayan bu uygulamalar hakkında kararsız kaldıkları söylenebilir Faktör Analizi Sonuçları Faktör analizi sonucunda, özdeğerleri birden büyük olan dokuz faktör belirlenmiştir. Bu faktörler; müşteriye etik davranmama, kendi çıkarını düşünme, bilgi taşıma, iş arkadaşlarını ve indirimleri istismar etme, fiyat ve ürün istismarı, hataları gizleme, bilgileri gizleme, işletme imkânlarını istismar etme, işle ilgili etik olmayan davranışlar ve işletme imkânlarını istismar etme ve iş arkadaşlarını itham etme olarak adlandırılmıştır. Faktörlere ait varyanslar toplamı çıkmıştır. Tablo 3 te faktörler ve her bir faktöre ait faktör yükleri, toplam varyans içindeki payları ve öz değerleri verilmiştir.

13 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Faktörler ve Değişkenler Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları Faktör Yükleri Varyans % Öz Değerleri Faktör 1: Müşteriye Etik Davranmama 13,400 3,797 1-Kasada müşterinin bilgisi olmadan bir ürünün fiyatını yüksek yazmak,889 2-İndirimli ürünlerin fiyatlarını, normal fiyat olarak söylemek,752 3-Müşterilere kasıtlı olarak yanlış hesap üstü vermek,747 4-Sergilenen örnek ürünleri alıp kayboldu diye rapor etmek,644 5-Bir ürünü satın alması için müşterilere baskı yapmak,549 Faktör 2: Kendi Çıkarını Düşünme 2,260 8,645 6-Belirli müşterilere ayrıcalıklı davranmak,790 7-Kendiniz satın almayı düşündüğünüz için bir ürünün son adedini satmamak,691 8-İndirimli ürünleri rafa konmadan önce satın almak,632 Faktör 3: Bilgi Taşıma 1,774 7,454 9-Başka bir işletmeye geçmeniz durumunda önceki işyeriniz ile ilgili bilgileri,822 yeni işyerinize aktarmak Faktör 4: İş Arkadaşlarını ve İndirimleri İstismar Etme 1,672 7, Bir arkadaşınıza yetkisi olmadığı halde size çalışan indirimi yapması için teklifte bulunmak, İndirimli ürünleri saklamak ya da depoda bekletmek, Sıkıntılı günlerinizde müşterilerle ilgilenmemek,465 Faktör 5: Fiyat ve Ürün İstismarı 1,518 7, Müşterinin satın almayı düşündüğü ürünün fiyatının gelecek satış kampanyasında daha uygun olacağı konusunda bilgi vermemek, Bir ürünü diğer mağazalarda da bulunabildiği halde başka yerde yokmuş gibi satmak -,623 Faktör 6: Hataları Gizleme 1,240 7, Amirinizin yapmış olduğu hatayı örtmek için sessiz kalmak, Müşteri için daha düşük fiyatlı bir ürün uygun olduğu halde daha pahalı bir ürünü satmak,484 Faktör 7: Bilgileri Gizleme 1,198 6, Arkadaşlarınızın hatalı davranışlarını yönetime bildirmemek -, Şirket çıkarlarını korumak amacıyla satılan ürün hakkında eksik bilgi vermek,629

14 14 VARİNLİ ve KURTOĞLU Faktör 8: İşle İlgili Etik Olmayan Davranışlar 1,078 6, Eğitim ve tecrübe bakımından yeterli olmadığınız bir işi yapmaya çalışmak 20-Çalışma saatlerini gösteren iş çizelgesini yanlış doldurmak,628 Faktör 9: İşletme İmkânlarını İstismar Etme ve İş Arkadaşlarını İtham Etme 21-Şirket tarafından tanınan imkânları kendi çıkarlarınız için kullanmak, Satış elemanı olan bir arkadaşınıza ithamda bulunmak,622 Varimax rotasyonlu temel bileşenler faktör analizi. KMO:0.612, Barlett s testi:409,311; p<0.000.,753 1,007 6,096 Müşteriye Etik Davranmama (Faktör 1): Bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi, dir. Faktöre ait değişkenlere genel olarak bakıldığında, satış elemanları ile müşteriler arasında oluşan etik olmayan durumlarla ilgili oldukları görülmektedir. Bu faktöre katkı sağlayan beş değişken içerisinde luk değerle Kasada müşterinin bilgisi olmadan bir ürünün fiyatını yüksek yazma en büyük değere sahiptir. Daha sonra sırasıyla; indirimli ürünlerin fiyatlarını, normal fiyat olarak söyleme (faktör yükü 0.752), müşterilere kasıtlı olarak yanlış hesap üstü verme (faktör yükü 0.747), sergilenen örnek ürünleri alıp kayboldu diye rapor etme (faktör yükü 0.644) gelmektedir. Bir ürünü satın alması için müşterilere baskı yapma değişkeni ise değeri ile bu faktöre en az katkıyı sağlamaktadır. Tüm değişkenlerin faktör yükleri, %50 nin üzerindedir. Faktöre katkı sağlayan değişkenler incelendiğinde, değişkenlerin daha çok satış elemanlarının müşterileri aldatmaya yönelik davranışları ile ilgili olduğu görülmektedir. Perakende sektöründe müşteri işletmenin son iletişim noktası olan kasanın ayrı bir önem taşıdığı bilinen bir gerçektir. Hatta kasiyerin davranışı sebebiyle tercih edilmeyen mağazalara birçok örnek vermek mümkündür. Bu nedenle, kasiyerler tarafından yapılan etik olmayan uygulamaların bu faktöre daha fazla katkı sağlaması anlamlı bir sonuçtur. Kendi Çıkarını Düşünme (Faktör 2): Bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi, 2,260 tır. Bu faktör satış elemanlarının bazı müşterilere ayrıcalıklı davranması ve işletmenin müşteriler için sağladığı bazı avantajları kendi çıkarına kullanması ile ilgili değişkenlerden oluşmaktadır. Bu faktöre en yüksek katkıyı lık değerle Belirli müşterilere ayrıcalıklı davranmak değişkeni sağlamaktadır. Kendiniz satın almayı düşündüğünüz için bir ürünün son adedini satmamak ve İndirimli ürünleri rafa konmadan önce satın almak değişkenleri ise sırasıyla lik ve lik değerlerle bu faktöre katkı sağlamaktadır. Bu faktörde de tüm değişkenlerin faktör yükleri, %50 nin üzerindedir. Bu faktöre katkı sağlayan değişkenler maalesef çok sık rastlanılan uygulamalardır. Satış elemanlarını bu tür davranışlara iten sebepler arasında, ülkemizde arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerinin daha sıkı olması ve bu

15 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ilişkinin istismarının yaygın olması, satış elemanlarının eğitim eksikliği, perakende sektöründe çalışan satış elemanlarının genelde düşük ücret almaları gibi sebepler sayılabilir. Bilgi Taşıma (Faktör 3): Bu faktör tek bir değişkenden oluşmaktadır ve açıkladığı varyans yüzdesi tür. Bu faktöre, Başka bir işletmeye geçmeniz durumunda önceki işyeriniz ile ilgili bilgileri yeni işyerinize aktarmak değişkeni değerle tek başına katkıda bulunmaktadır. İş Arkadaşlarını ve İndirimleri İstismar Etme (Faktör 4): Bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi, 1,672 dir. Bu faktöre katkı sağlayan değişkenler incelendiğinde, Bir arkadaşınıza yetkisi olmadığı halde size çalışan indirimi yapması için teklifte bulunmak ve İndirimli ürünleri saklamak ya da depoda bekletmek değişkenlerinin sırasıyla ve lik değerlerle daha fazla katlı sağladıkları görülmektedir. Sıkıntılı günlerinizde müşterilerle ilgilenmemek değiş değerle bu faktöre en az katkıyı ağlamaktadır. Bu sebeple bu faktör İş Arkadaşlarını ve İndirimleri İstismar Etme olarak adlandırılmıştır. Fiyat ve Ürün İstismarı (Faktör 5): Bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi, 1,518 dir. Bu faktör iki değişkenden oluşmaktadır. Müşterinin satın almayı düşündüğü ürünün fiyatının gelecek satış kampanyasında daha uygun olacağı konusunda bilgi vermemek değişkeni lik değerle, Bir ürünü diğer mağazalarda da bulunabildiği halde başka yerde yokmuş gibi satmak değişkeni ise lük değerle faktöre katkıda bulunmaktadır. Hataları Gizleme (Faktör 6): Bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi, 1,240 tır. Faktöre katkı sağlayan iki değişken incelendiğinde Amirinizin yapmış olduğu hatayı örtmek için sessiz kalmak değişkeninin lik değerle, Müşteri için daha düşük fiyatlı bir ürün uygun olduğu halde daha pahalı bir ürünü satmak (Faktör Yükü:0.484) değişkeninden çok daha fazla katkı sağladığı görülmektedir. Bu yüzden bu faktör, birinci değişken dikkate alınarak Hataları Gizleme şeklinde adlandırılmıştır. Bilgileri Gizleme (Faktör 7): Bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi dir. Faktöre katkı sağlayan iki değişken incelendiğinde, değişkenlerin satış elemanlarının iş arkadaşları ve ürünler hakkındaki bilgileri gizlemeleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu faktöre Arkadaşlarınızın hatalı davranışlarını yönetime bildirmemek değişkeni lük değerle, Şirket çıkarlarını korumak amacıyla satılan ürün hakkında eksik bilgi vermek değişkeni ise 0,629 luk değerle katkı sağlamaktadır. Her iki değişkenin faktör yükü %50 nin üzerindedir.

16 16 VARİNLİ ve KURTOĞLU İşle İlgili Etik Olmayan Davranışlar (Faktör 8): Bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi dir. Faktöre katkı sağlayan iki değişken incelendiğinde, değişkenlerin yapılan işle ilgili oldukları görülmektedir. Bu faktöre Eğitim ve tecrübe bakımından yeterli olmadığınız bir işi yapmaya çalışmak değişkeni 0.753, Çalışma saatlerini gösteren iş çizelgesini yanlış doldurmak değişkeni de lük değerlerle katkı sağlamaktadır. Bu faktörde de her iki değişkenin faktör yükü %50 nin üzerindedir. İşletme İmkânlarını İstismar Etme ve İş Arkadaşlarını İtham Etme (Faktör 9): Son faktör olan bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi dir. Bu faktöre Şirket tarafından tanınan imkânları kendi çıkarlarınız için kullanmak değişkeni lık değerle, Satış elemanı olan bir arkadaşınıza ithamda bulunmak değişkeni de lik değerle katkıda bulunmaktadır MANOVA Analizi Sonuçları Faktörler itibariyle satış elemanlarının etik algılamalarının, çalıştıkları mağaza, şehir, yaş, gelir, satış tecrübesi ve öğrenim düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla çok değişkenli analiz türlerinden Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda satış elemanlarının etiksel değerlendirmelerinin, çalıştıkları mağaza ve satış tecrübesine göre farklılık gösterdiği; yaş, çalıştıkları şehir ve öğrenim düzeyine göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır Satış Elemanlarının Çalıştıkları Mağazaya Göre Etik Değerlendirmeleri Manova analizi sonucunda, çalıştıkları mağazaya göre satış elemanlarının etik değerlendirmelerinin, %5 anlamlılık düzeyinde farklı olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 4). Satış elemanlarının çalıştıkları mağazaya göre etik değerlendirmeleri, Kendi Çıkarını Düşünme ve Fiyat ve Ürün İstismarı faktörleri itibariyle farklılık göstermektedir. Tablo 4 teki sonuçlara bakılarak, her iki faktör itibariyle de mağaza ölçeği büyüdükçe satış elemanların etik değerlendirme düzeylerinin arttığı söylenebilir. Bunun sebebi, büyük ölçekli mağazalarda nispeten daha kalifiye eleman çalıştırılması olabilir.

17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Tablo 4. Çalıştıkları Mağazaya Göre Satış Elemanlarının Etik Değerlendirmelerinin Farklı Olup Olmadığını Gösteren Varyans Analizi Sonucu Özeti Faktörler Ortalamalar F Anlamlılık Faktör 1: Müşteriye Etik Davranmama 1,55 1,28 1,40 1,647,199 Faktör 2: Kendi Çıkarını Düşünme 1,77 2,17 2,22 5,596,005 a Faktör 3: Bilgi Taşıma 2,07 2,58 2,50 1,546,219 Faktör 4: İş Arkadaşlarını ve İndirimleri İstismar Etme 1,59 1,61 1,56,093,911 Faktör 5: Fiyat ve Ürün İstismarı 2,24 2,57 2,61 3,162,048 b Faktör 6: Hataları Gizleme 2,13 1,95 2,33 1,275,285 Faktör 7: Bilgileri Gizleme 2,24 2,18 2,39,457,635 Faktör 8: İşle İlgili Etik Olmayan Davranışlar 1,86 1,74 1,67,734,483 Faktör 9: İşletme İmkânlarını İstismar Etme ve İş Arkadaşlarını İtham Etme 1,72 1,53 1,69,714,493 a %1 anlam düzeyinde, b %5 anlam düzeyinde; 1 Büyük Ölçekli Mağaza, 2 Orta Ölçekli Mağaza, 3 Küçük Ölçekli Mağaza Hotelling T= 1,714; p= Kendi çıkarını düşünme faktörünü etik olmayan bir uygulama olarak görme düzeyi mağaza ölçeği büyüdükçe artmaktadır. Bu durum şu anlama gelmektedir: Mağaza ölçeği büyüdükçe satış elemanlarının işletmeye bağlılıkları artmakta ve kendi çıkarlarından önce işletme çıkarlarını düşünmektedirler. Fiyat ve Ürün İstismarı faktöründe de benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. Burada da mağazaların büyüklük ölçeği arttıkça satış elemanlarının bu tür bir uygulamayı etik olmayan bir uygulama olarak görme düzeyleri artmaktadır. Bunun sebebi olarak, daha büyük ölçekli mağazalarda eğitim imkânlarının daha fazla olması ve dolayısıyla da burada çalışan satış elemanlarının daha kalifiye ve bilinçli olmaları gösterilebilir Satış Elemanlarının Satış Tecrübelerine Göre Etik Değerlendirmeleri Manova analizi sonucunda, satış tecrübelerine göre satış elemanlarının etik değerlendirmelerinin, %10 anlamlılık düzeyinde farklı olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 5).

18 18 VARİNLİ ve KURTOĞLU Tablo 5. Satış Tecrübelerine Göre Satış Elemanlarının Etik Değerlendirmelerinin Farklı Olup Olmadığını Gösteren Varyans Analizi Sonucu Özeti Faktörler Ortalamalar F Anlamlılık Faktör 1: Müşteriye Etik Davranmama 1,24 1,49 1,46 1,316,274 Faktör 2: Kendi Çıkarını Düşünme 1,90 2,00 1,81,776,464 Faktör 3: Bilgi Taşıma 2,63 2,30 2,00 1,061,351 Faktör 4: İş Arkadaşlarını ve İndirimleri İstismar Etme 1,48 1,58 1,69 1,077,346 Faktör 5: Fiyat ve Ürün İstismarı 2,47 2,32 2,56,966,385 Faktör 6: Hataları Gizleme 2,22 2,15 1,97,553,578 Faktör 7: Bilgileri Gizleme 2,63 2,11 2,25 3,561,033 a Faktör 8: İşle İlgili Etik Olmayan Davranışlar 1,75 1,82 1,81,076,927 Faktör 9: İşletme İmkânlarını İstismar Etme ve İş 1,69 1,61 1,81,615,543 Arkadaşlarını İtham Etme a %5 anlam düzeyinde; 1 5 yıldan az, yıl arası, 3 10 yıldan fazla Hotelling T= 1,572; p= Tablo 5 teki sonuçlara bakılarak, Bilgileri Gizleme faktörü itibariyle satış tecrübesi az olan satış elemanlarının etik değerlendirme düzeylerinin diğerlerinden daha düşük olduğu söylenebilir. Bunun sebebi, satış tecrübesi fazla olan satış elemanlarının daha profesyonel olmaları ve iş ilişkilerinde daha fazla profesyonel daha az duygusal davranmaları olabilir. Yapılan analizlere dayanarak, araştırma bulgularını şöyle özetlemek mümkündür: Satış elemanlarının öğrenim düzeyine göre etik algılamaları farklı değildir (H 1 red). Satış elemanlarının yaşına göre etik algılamaları farklı değildir (H 2 red). Satış elemanlarının çalıştıkları şehre göre etik algılamaları farklı değildir (H 3 red). Satış elemanlarının çalıştıkları mağazaya göre etik algılamaları farklıdır (H 4 kabul). Satış elemanlarının satış tecrübesine göre etik algılamaları farklıdır (H 5 kabul). Böylece iki hipotezimiz kabul edilmiş ve diğer üç hipotezimiz red edilmiştir.

19 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, SONUÇ Günümüzde işletmeler faaliyetlerini sürekli etkileşim içinde oldukları bir çevrede yürütmektedirler. Bu sebeple, işletmeler toplumdan bağımsız olarak düşünülemez. İşletmeler temel amaçları olan kâr elde etmek ve varlıklarını sürdürmenin yanında topluma hizmet etmek ve faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve etik bilinciyle hareket etmek zorundadırlar. İşletme faaliyetleri arasında toplumla direkt olarak ilişkili olan ve kamuoyu önünde cereyan eden faaliyet pazarlamadır. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerindeki davranış tarzı toplum tarafından hemen fark edilir ve olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilir. Tüketiciler artan iletişim ve eğitim imkânları ile giderek bilinçlenmekte ve topluma ve toplumun yaşadığı doğal çevreye zarar veren ve faaliyetlerinde etik davranmayarak tüketicileri aldatmaya ve yanıltmaya çalışan işletmelere karşı tepkilerini belirtmektedirler. Pazarlama faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri olan kişisel satış çabalarında etik çatışmalara rastlamak mümkündür. Özellikle satış elemanlarının etik algılamaları, işletmelerin etik satış çabaları yürütmesinde etkili olan önemli bir faktördür. Satış elemanlarının etik algılamalarını tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Satış elemanlarının genel olarak etik olmayan satış uygulamalarını tasvip etmedikleri, etik uygulamaları da tasvip ettikleri söylenebilir. Müşterinin satın almayı düşündüğü ürünün fiyatının gelecek satış kampanyasında daha uygun olacağı konusunda bilgi vermemek, Müşteri için daha düşük fiyatlı bir ürün uygun olduğu halde daha pahalı bir ürünü satmak ve Arkadaşlarınızın hatalı davranışlarını yönetime bildirmemek şeklindeki ifadelerin ortalamasının 3 e yakın çıkması ise dikkat çekicidir. Satış elemanlarının etik olmayan bu uygulamalar hakkında kararsız kaldıkları söylenebilir Satış elemanlarının etiksel değerlendirmelerinin, çalıştıkları mağaza, şehir, yaş, gelir, satış tecrübesi ve öğrenim düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) sonucuna göre, satış elemanlarının etiksel değerlendirmelerinin, çalıştıkları mağaza ve satış tecrübesine göre farklılık gösterdiği; Çalıştıkları şehir, yaş ve öğrenim düzeyine göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.

20 20 VARİNLİ ve KURTOĞLU Satış elemanlarının çalıştıkları mağazaya göre etik değerlendirmeleri, Kendi Çıkarını Düşünme ve Fiyat ve Ürün İstismarı faktörleri itibariyle farklılık göstermektedir. Her iki faktör itibariyle de mağaza ölçeği büyüdükçe satış elemanların etik algılama düzeylerinin arttığı söylenebilir. Ayrıca satış elemanlarının etik değerlendirmelerinin satış tecrübelerine göre de farklılık göstermektedir. Bilgileri Gizleme faktörü itibariyle satış tecrübesi az olan satış elemanlarının etik algılama düzeylerinin diğerlerinde daha yüksek olduğu söylenebilir. Ülkemizde perakendecilik sektörünün giderek geliştiği, uluslararası zincirlerin ülkemizde faaliyet göstermeye başladığı ve perakendeciler arasında rekabetin giderek arttığı söylenebilir. Ayrıca tüketiciler gerek devlet tarafından yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle, gerekse de tüketiciyi korumaya yönelik faaliyet gösteren kuruluşların yaptığı çalışmalarla giderek bilinçlenmektedir. Böyle bir ortamda, perakendeci kuruluşların müşterileri ile olan ilişkilerinde etik davranma zorunluluğu giderek artmaktadır. Bu çalışmada perakende sektöründe çalışan satış elemanlarının davranışlarında oluşabilecek etik olmayan uygulamalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tür uygulamaların ortadan kalkması ve bunun sonucunda da hem tüketicilerin hem de perakendecilerin karşılıklı kazanç sağlamaları umulmaktadır. Bu araştırma belirli bir mağaza türünde çalışan satış elemanlarının etik algılamaları belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Ağırlıklı olarak kişisel satışın ön planda olduğu özellikli mağazalarda da yapılabilir. Ayrıca, mağaza türüne bakılmaksızın kişisel satışın yoğun olduğu tüm işletmelere uygulanabilir. Bu çalışma, sadece belirli bir bölgedeki iki farklı şehirde yapılmıştır. Böyle bir araştırma tüm ülke geneli için uygulanabilir.

21 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, KAYNAKÇA Abratt, Russell, Michael Bendixen, Karen Kop. (1999), Ethical Perceptions of South African Retailers: Management and Sales Personel, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol.27, Number 2; Aydın, İnayet Pehlivan (2002), Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, 3. Baskı, Pegama Yayıncılık, Ankara. Babin, Barry J., Mitch Griffin, James S. Boles (2004), Buyers Reactions to Beliefs in The Retail Envorinment, Journal of Business Research, Vol. 57, Issue. 10, October; Bellizzi, Joseph A. (1995), Committing and Supervising Unethical Sales Force Behavior: The Effects of Victim Gender, Victim Status, and Sales Force Motivational Techniques, Journal of Personel Selling&Sales Management, Vol.XV, Number 2, Spring; Bellizzi, Joseph A. (1989), Supervising Unethical Salesforce Behavior, Journal of Marketing, Vol. 53, April; Bruns, David J., Jeffrey K. Fawcett, John Lanasa (1994), Business Students Ethical Perceptions of Retail Situations: A Microcultural Comparison, Journal of Business Ethics, 13; Cevizci, Ahmet (2002), Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul. Dabholkar, Pratibha A., James J. Kellaris (1992), Toward Understanding Marketing Students Ethical Judgment of Controversial Personel Selling Practices, Journal Business Research, 24; Dubinsky, Alan J., Eric N. Berkowitz, William Rudelius (1980), Ethical Problems of Field Sales Personel, MSU Business Topics, Summer; Kopp, Robert J. (1993), Ethical Issues in Personal Selling and Sales Force Management, in N. Craig Smith, John A. Quelch, Ethics in Marketing, Richard D. Irwin Inc., Boston; Korkmaz, Sezer, Ruziye Cop (1999), Kadın ve Erkek Satış Elemanları Arasındaki Etiksel Farklılıklar, 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, 21.Yüzyıl Eşiğinde Pazarlama, Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF, Antakya-Hatay; Levy, Michael, Alan J. Dubinsky (1983), Identifying and Addressing Retail Salespeople s Ethical Problems: A Method and Application, Journal of Retailing, Vol.59, Number 1, Spring;

22 22 VARİNLİ ve KURTOĞLU Morgan, Jr., Fred W. (1978), Effect of Experience of Salesman and Experimenter Influence on Perceptions of Salesman Ethics, The Journal of Psychology, 98; Murphy, L. (1987), Did You Salesman Lie to Get His Job?, Sales and Marketing Management, 139; Stevenson, Thomas H., Charles D. Bodkin (1998), A Cross-National Comparison of University Students Perceptions Regarding the Ethics and Acceptability of Sales Practices, Journal of Business Ethics, 17; Taşkın, Erdoğan (1990), Kişisel Satış ve Tüketicinin Korunması, Pazarlama Dünyası, Yıl:4, Sayı:23; Tek, Ömer Baybars (1999), Pazarlama İlkeleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul. Torlak, Ömer (2001), Pazarlama Ahlakı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. Torlak, Ömer (2002), Pazar Bilgisini Paylaşmada Satış Elemanlarının Kişilik Özelliklerinin Rolü Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi İİBF, Hereke-Kocaeli; Türkçe Sözlük (1988), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Varinli, İnci (2000), Pazarlama Ahlakı ve Kayseri deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yöneticilerinin Pazarlama Ahlakına İlişkin Değerlendirmeleri, Kayseri Ticaret Odası Yayını No:45, Kayseri.

Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma Ramazan KURTOĞLU Yrd.Doç.Dr., Bozok Üniversitesi, İİBF kurtoglu38@gmail.com Behiye ÇİÇEK YL

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Bihter Karagöz Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Topkapı, İstanbul. bihterkaragoz@gmail.com

Detaylı

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research Comparing The Durable Goods Purchase Decision Of Rural

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 1

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 1 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 1 TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI MAĞAZAYI DEĞERLENDİRMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER İLE SADAKAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAYSERİ İLİNDE YAPILAN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN VERDİĞİ HİZMETLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI: SİVAS YURTKUR ÖRNEĞİ

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN VERDİĞİ HİZMETLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI: SİVAS YURTKUR ÖRNEĞİ YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN VERDİĞİ HİZMETLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI: SİVAS YURTKUR ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ Erciyes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve

Detaylı

SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİNİN MAĞAZAYA OLAN BAĞLILIK DERECELERİNE GÖRE PAZAR BÖLÜMLERİNİN TANIMLANMASI ve BÖLÜMLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ

SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİNİN MAĞAZAYA OLAN BAĞLILIK DERECELERİNE GÖRE PAZAR BÖLÜMLERİNİN TANIMLANMASI ve BÖLÜMLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ Yönetim, Yıl: 17, Sayı: 54, Haziran 2006 SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİNİN MAĞAZAYA OLAN BAĞLILIK DERECELERİNE GÖRE PAZAR BÖLÜMLERİNİN TANIMLANMASI ve BÖLÜMLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ Dr. Abdullah

Detaylı

TÜKETİCİLERİN BEYAZ EŞYA SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE MARKA ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN BEYAZ EŞYA SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE MARKA ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 63-84 TÜKETİCİLERİN BEYAZ EŞYA

Detaylı

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Nilgün SARIKAYA Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 193-211 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 193-211 AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına

Detaylı

Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Yrd. Doç. Dr. Elbeyi PELİT Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm

Detaylı

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz Aralık 2005, ss DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ferit ÖLÇER * ÖZET Diğer sektörlerde olduğu gibi,

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006, 55-75 YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNİN MAĞAZA HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ Abdullah Okumuş *, Bahar Karçiga ** ABSTRACT In Turkey, observed socio-economic

Detaylı

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Buying Behaviour Of International Shopping Center Consumers: An Application In Bursa Prof.Dr. Ömer AKAT* Arş.Gör.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan GÜL *, hasangul@comu.edu.tr Mustafa BOZ, m.b.istanbul@gmail.com İnternet, küreselleşen dünyada

Detaylı

GİRİŞ 1. Otel İşletmelerinde Müşteri Şikâyetleri

GİRİŞ 1. Otel İşletmelerinde Müşteri Şikâyetleri Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİ

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞGÖRENLER TARAFINDAN ALGILANMASI: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Barış ERDEM

Detaylı

ÖZET. Abdullah OKUMUŞ * Bahar YAŞİN **

ÖZET. Abdullah OKUMUŞ * Bahar YAŞİN ** 88 YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE PAZAR BÖLÜMLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Abdullah OKUMUŞ * Bahar YAŞİN ** Ülkemizde gelişme sürecindeki perakendeci mağazalardan olan yapı

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXI, Sayı/No. 2, 2012, pp. 75-97 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ezgi CEVHER * İbrahim Deniz

Detaylı

Yerel Seçimlerde Aday İmajı: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Öncesinde Isparta Seçmeni Üzerine Bir Araştırma

Yerel Seçimlerde Aday İmajı: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Öncesinde Isparta Seçmeni Üzerine Bir Araştırma Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 27-50 Yerel Seçimlerde Aday İmajı: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Öncesinde Isparta Seçmeni Üzerine Bir Araştırma DOI NO: 10.5578/JSS.8024 Nedret Çağlar

Detaylı

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 77-94 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 77-94 Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 123-149 Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi nin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi

Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi nin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 2007 / 1 : 56-81 Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi nin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi Yavuz Demirel Özet: Bu çalışma, Türkiye

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

SATIŞ ÖZENDİRMEDE ETKİLİ BİR ARAÇ OLARAK INSERT VE HİPER/SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIŞ ÖZENDİRMEDE ETKİLİ BİR ARAÇ OLARAK INSERT VE HİPER/SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA SATIŞ ÖZENDİRMEDE ETKİLİ BİR ARAÇ OLARAK INSERT VE HİPER/SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Mehmet TIĞLI, Yrd.Doç.Dr., M.Ü. Ġ.Ġ.B.F.* Serdar PĠRTĠNĠ, Yrd.Doç.Dr., M.Ü. Ġ.Ġ.B.F.* Anahtar Kelimeler:

Detaylı

E-TİCARETTE GÜVEN UNSURUNUN MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

E-TİCARETTE GÜVEN UNSURUNUN MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2015/1, Number:21 ETİCARETTE GÜVEN UNSURUNUN

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 14, s. 87-112 SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ

Detaylı