HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N"

Transkript

1 HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : tarih ve (Mükerrer) say l Resmi Gazete de yay nlanan 5838 say l Kanunun Geçici 2 nci maddesi ile 1979 model veya daha eski olan motorlu tafl tlar n tarihinden itibaren tarihine kadar kay t ve tescillerinin silinmesi halinde tarihine kadar tahakkuk etmifl ve ödenmemifl olan motorlu tafl tlar vergisi ile bu vergiye iliflkin gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve tarihine kadar tescil plakas na kesilen idari para (trafik) cezalar n n terkin edilece i konusunda düzenleme yap lm flt r Bahsedilen kanun ile güvenli, kaliteli ve ekonomik bir karayolu tafl mac l n n sa lanmas, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlam fl ticari motorlu karayolu tafl tlar n n piyasadan çekilerek can ve mal güvenli inin art r lmas, tafl mac l k sisteminin modernize edilmesi amaçlanmaktad r. Piyasadan çekilmesi istenen tafl t araçlar ile ilgili en önemli teflvik unsuru ise bu tafl tlar n teslimi karfl l nda vergi borçlar n n silinecek olmas d r. Bu flekilde hurda araç teslimi karfl l nda bu araçlar n vergi borçlar yla ilgili bir nevi vergi aff getirilmifltir say l Kanun un Geçici 2 inci madde hükmüne göre model y l 1979 veya daha eski olan otomobil, kapt kaçt, arazi tafl t, motosiklet, mini- * Vergi Denetmeni 145

2 büs, panelvan, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri tafl t sahipleri tafl tlar n il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edebilirler. l özel idaresi yan nda model y l 1979 veya daha eski olan araçlar MKEK. Hurda flletmesi Müdürlü ü hurda müdürlüklerine (MKEK. Hurda Müdürlükleri) de teslim edilebilecektir. Hangi araçlar n MKEK. Hurda Müdürlüklerine teslim edilebilece i tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 56 No lu Ulaflt rma Bakanl Tebli inde düzenlenmifltir. Tebli uyar nca model y l 1979 veya daha eski olan azami yüklü a rl kg dan fazla olan ve yük/eflya tafl mak için imal edilmifl bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu tafl t sahipleri ile sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan tafl mak için imal edilmifl bulunan otobüs cinsi tafl t sahipleri tafl tlar n, 5338 say l Kanunun Geçici 2 nci madde hükmüne göre, MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edebilirler. Mevcut tafl tlar n l Özel darelerine veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Müdürlüklerine teslim etmek isteyen mükelleflerin yapacaklar ifllemlerle ilgili aç klama ve düzenlemelere ise tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 33 Seri No.lu Motorlu Tafl tlar Vergisi Genel Tebli i nde genifl ölçüde yer verilmifltir. II- HURDA ARAÇ TESL MLER NDE VERG AFFI: tarihli ve 5838 say l Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle hurda araç teslimleri ve teslim edilecek bu araçlar n vergi borçlar n n terkiniyle ilgili düzenlemeler yap lm flt r. Bahsedilen geçici madde gere ince ilgili trafik sicilinde adlar na kay t ve tescilli bulunan, model y l 1979 veya daha eski olan motorlu tafl tlar n ; bu maddenin yürürlü e girdi i 18/02/2009 tarihinden 30/6/2010 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gere ince kay t ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya ç kar lmas suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler ad - 146

3 na veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 say l Karayolu Tafl ma Kanununun 33 üncü maddesinin beflinci f kras nda düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda flletmesi Müdürlü üne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kiflilerden, yük ve yolcu tafl mac l d fl nda bilanço esas na göre defter tutmay gerektiren baflkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolay mükellefiyeti bulunmayanlar ad na, hurdaya ç kar lan tafl ta iliflkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmifl ve ödenmemifl olan motorlu tafl tlar vergisi ile bu vergiye iliflkin gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakas na kesilen idari para cezalar terkin edilir Motorlu tafl tlar n noter sat fl senediyle veya kamu kurum ve kurulufllar ndan sat n al p ilgili trafik tescil kuruluflunda adlar na kay t ve tescil ettirmemifl olan ve bu maddenin yürürlü e girdi i tarih itibar yla yük ve yolcu tafl - mac l d fl nda bilanço esas na göre defter tutmay gerektiren baflkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolay mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kifliler, bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten itibaren 31/12/2009 tarihine kadar kay t ve tescil ifllemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördü ü di er flartlar da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler say l Kanunun Geçici 2 nci kapsam nda trafik tescil kay tlar silinen motorlu tafl tlar n, adlar na tescil kayd bulunanlar taraf ndan ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim ald klar hurda tafl tlar n sat fl ndan elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yap lan ifllemler ve düzenlenen ka tlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnad r, bu madde kapsam nda yap lan motorlu tafl t teslimlerine iliflkin olarak 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz say l Kanunun Geçici 2 nci maddesinin yürürlü e girdi i tarih itibar yla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu tafl t vasf n kaybetmifl olup model y l 1998 ve daha eski olan tafl tlar n, bu durumlar n n kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluflu nezdin- 147

4 de adlar na kay tl olanlar taraf ndan yaz l bildirimde bulunulmas halinde, bu tafl tlara ait motorlu tafl tlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2009 tarihine kadar ödenmesi flart yla, kalan vergi asl, gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve tescil plakas na kesilen idari para cezalar n n tamam n n tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kay tlar silinir. Bu f kra kapsam nda trafik tescil kay tlar silinen motorlu tafl tlar n daha sonra bulunmas veya varl n n tespiti halinde, terkin tarihi itibar yla trafik tescil kayd yap - l r. Bu takdirde terkin edilen vergi ve di er amme alacaklar ayr ca bir iflleme gerek olmaks z n bulunduklar veya tespit edildikleri y l n Ocak ay nda motorlu tafl tlar vergisi ad yla tahakkuk etmifl say l r ve Ocak ay n n son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varl tespit edilen tafl t n noter sat fl senediyle veya kamu kurum ve kurulufllar ndan sat n al nd n n tevsiki halinde tafl t, sat fl tarihi itibar yla al c ad na tescil edilir ve al c ad na motorlu tafl tlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir. 5/7/2003 tarihinden önce çal nan motorlu tafl tlara iliflkin, çal nma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmad ysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlü e girdi i tarih itibar yla ödenmemifl olan motorlu tafl tlar vergisi ile bu vergiye iliflkin gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve tescil plakas na kesilen idari para cezalar terkin edilir. 13/10/1983 tarihli ve 2918 say l Karayollar Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 say l Kanunun 2 nci maddesi ile de ifltirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vas tas yla sat fl yap - lan motorlu tafl tlar için, noter sat fl senedinin düzenlendi i tarihten sonra sat c lar ad na tahakkuk eden motorlu tafl tlar vergileri, gecikme zamlar, gecikme faizleri ile vergi cezalar, tafl t n 31/12/2009 tarihine kadar al c s ad na tescili kayd yla, 4/1/1961 tarihli ve 213 say l Vergi Usul Kanununda belirtilen düzeltme zamanafl m hükümlerine tabi olmaks z n düzeltilir. Motorlu tafl tlar vergisinde düzeltme yap lan bu tafl tlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakas na kesilen idari para cezalar n n tahsilinden vazgeçilir. 148

5 Bu f kra kapsam na giren amme alacaklar na karfl l k bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten önce tahsil edilmifl tutarlar red ve iade edilmez. Bu hüküm, bu f kra kapsam na giren tafl tlardan, bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten önce al c s ad na tescil edilmifl olanlar için de uygulan r. III VEYA DAHA ESK MODEL MOTORLU TAfiITLARINI L ÖZEL DARELER NE TESL M EDECEK MÜKELLEFLER N YAPACAKLARI filemler: Tafl t n n model y l 1979 ve daha eski olan mükelleflerin 33 Seri No.lu Motorlu Tafl tlar Vergisi Genel Tebli i ekinde yer alan dilekçe (EK:1) ile vergi dairesine baflvurarak 28/02/2009 tarihi itibar yla yük ve yolcu tafl mac l d fl nda bilanço esas na göre defter tutmay gerektiren baflkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolay mükellefiyet kayd bulunulmad na dair yaz almalar gerekmektedir. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar, gelir veya kurumlar vergisi yönünden ba l olduklar vergi dairelerine, farkl belediye s n rlar içerisinde bulunanlar ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmayanlar ise her hangi bir vergi dairesine baflvurabilirler Kanun hükmünden yararlanmak için gerekli baflvurular mükellef ad na veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya iliflkin olarak özel vekâletname ile tayin edilen vekiller taraf ndan yap labilir. Yük ve yolcu tafl mac l d fl nda bilanço esas na göre defter tutmay gerektiren baflkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolay mükellefiyet kayd bulunanlar, iflletmeleri ad na kay t ve tescilli tafl tlar için Kanun hükmünden faydalanamazlar. Mükellefler vergi dairesinden al nan yaz ve 33 Seri No.lu Motorlu Tafl tlar Vergisi Genel Tebli i ekinde yer alan dilekçeyle (EK:2) herhangi bir trafik tescil kurulufluna baflvurarak tafl t n madde hükmünden yararlanabilece- ine dair belge alacaklard r. 149

6 Vergi dairesi ve trafik tescil kurulufllar ndan belirtilen yaz lar al nd ktan sonra Tebli ekinde yer alan dilekçeyle (EK:5) birlikte tafl t en geç 30/06/2010 tarihine kadar l Özel daresine bedelsiz olarak teslim edilmelidir. Tafl tlar n 30/06/2010 tarihine kadar il özel idaresine teslim etmeyenler Kanun hükmünden faydalanamazlar. Tafl t noter sat fl senediyle veya kamu kurum ve kurulufllar ndan al p da kendi ad na kay t ve tescil ettirmeyenler Noter Sat fl Senedi veya Kamu Kurum ve Kurulufllar ndan Sat n Ald n Gösterir Belgeyi dilekçeye (EK:5) ekleyeceklerdir l özel idarelerinden al nan teslim tutanaklar ve Tebli ekinde yer alan dilekçeyle (EK:6) birlikte trafik tescil kurulufluna baflvurarak, tafl t n hurdaya ç kar lma ifllemi tamamlanacakt r. Tafl t noter sat fl senediyle veya kamu kurum ve kurulufllar ndan al p da kendi ad na kay t ve tescil ettirmeyenler Noter Sat fl Senedi veya Kamu Kurum ve Kurulufllar ndan Sat n Ald n Gösterir Belgeyi dilekçeye (EK:7) ekleyeceklerdir. Tafl tlar n n trafik tescil kuruluflunda hurdaya ç karma ifllemi tamamlanmayanlar Kanun hükmünden faydalanamazlar IV VEYA DAHA ESK MODEL TAfiITLARINI MAK NA VE K MYA ENDÜSTR S KURUMU HURDA MÜDÜRLÜKLER NE TESL M EDECEK MÜKELLEFLER N YAPACAKLARI filemler: Tafl t n n model y l 1979 ve daha eski olanlar, 33 Seri No.lu Motorlu Tafl tlar Vergisi Genel Tebli i ekinde yer alan dilekçe (EK:1) ile vergi dairesine baflvurarak 28/02/2009 tarihi itibar yla yük ve yolcu tafl mac l d fl nda bilanço esas na göre defter tutmay gerektiren baflkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolay mükellefiyet kayd bulunulmad na dair yaz almal d rlar. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar, gelir veya kurumlar vergisi yönünden ba l olduklar vergi dairelerine, farkl belediye s n rlar içeri- 150

7 sinde bulunanlar ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmayanlar ise her hangi bir vergi dairesine baflvurabilirler. Yük ve yolcu tafl mac l d fl nda bilanço esas na göre defter tutmay gerektiren baflkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolay mükellefiyet kayd bulunanlar, iflletmeleri ad na kay t ve tescilli tafl tlar için Kanun hükmünden faydalanamazlar. Vergi dairesinden al nan yaz ve Tebli ekinde yer alan dilekçeyle (EK:3), trafik tescil kurulufluna baflvurarak tafl t n hurdaya ç karma ifllemi tamamlanacakt r. Tafl t n n trafik tescil kayd nda 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri çerçevesinde haciz flerhi bulunanlar, hurdaya ç karma ifllemi için, bu tafl tlar n teslim edecekleri MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerine veya tafl t n tescil kayd bulundu u trafik tescil kurulufluna; tafl t n trafik tescil kayd nda bu çerçevede bir haciz flerhi bulunmayanlar ise hurdaya ç karma ifllemi için herhangi bir trafik tescil kurulufluna baflvurabileceklerdir. Vergi dairesinden belirtilen yaz al nd ktan sonra Tebli ekinde yer alan dilekçeyle (EK:8) birlikte tafl tlar 30/06/2010 tarihine kadar MKEK Hurda Müdürlü üne teslim edilmelidir. Tafl tlar MKEK K r kkale, zmir-alia a, Kocaeli- Seymen Hurda Müdürlüklerinden herhangi birine Ulaflt rma Bakanl taraf ndan belirlenecek takvim çerçevesinde teslim edilecektir Tafl tlar n 30/06/2010 tarihine kadar MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmeyenler Kanun hükmünden faydalanamazlar. Geçici 2 nci madde hükmünden faydalanmak için baflvuracak mükelleflerden, adlar na kay t ve tescilli tafl tlar üzerinde 6183 say l Kanun hükümlerine göre tatbik edilmifl hacizler d fl nda, üçüncü flah slar taraf ndan konulmufl mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz gibi benzeri flerhlerin bulunmas halinde bu flerhler kald r lmad kça madde hükmünden yararlanamayacaklard r Geçici 2 nci maddenin birinci f kra hükmüne göre hurdaya ç kar lan tafl ta iliflkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmifl ve ödenmemifl 151

8 olan motorlu tafl tlar vergisi ile bu vergiye iliflkin gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakas na kesilen idari para cezalar terkin edilir. Geçici 2 nci maddenin birinci f kra hükmünden faydalanmak için en geç 30/06/2010 tarihine kadar müracaat edilebilir. Ancak, 31/12/2009 tarihinden sonra yap lacak baflvurularda 2010 y l motorlu tafl tlar vergisi birinci taksitini ödemeyenler Kanun hükmünden faydalanamazlar. Kanun hükmünden faydalanmak için müracaatta bulunmayanlar hakk nda cebri takibatlar devam edece inden, cebri takibatlardan kurtulmak için müracaatlar n geciktirilmemesi gerekmektedir Tafl tlar n noter sat fl senediyle veya kamu kurum ve kurulufllar ndan sat n alanlardan 31/12/2009 tarihine kadar, ilgili trafik tescil kuruluflunda adlar na kay t ve tescil ettirmeyenler Kanun hükmünden faydalanamazlar. V- MODEL YILI 1998 VEYA DAHA ESK OLUP MEVCUT OL- MAYAN VEYA MOTORLU TAfiIT VASFINI KAYBETM fi OLAN TAfiITLARA L fik N YAPILACAK filemler Model y l 1998 veya daha eski olup tafl tlar mevcut olmayan veya tafl t vasf n kaybeden otomobil, kapt kaçt, arazi tafl t, motosiklet, minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri tafl t sahipleri 5838 say l Kanunun Geçici 2 nci madde hükmünden faydalanabilirler Tafl t n n model y l 1998 ve daha eski olanlar, 33 Seri No.lu Motorlu Tafl tlar Vergisi Genel Tebli i ekinde yer alan dilekçeyle tafl t n tescil dosyas n n bulundu u trafik tescil kurulufluna baflvuracaklard r. Baflvurularda mevcut olmayan tafl tlar için EK:10,tafl t vasf n kaybeden tafl tlar için EK:11 numaral dilekçeler kullan lacakt r Mevcut olmayan veya motorlu tafl t vasf n kaybetmifl olan tafl tlar için özel vekâletname ile yap lacak olan baflvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi taraf ndan imzalanmas gerekmektedir 152

9 Tafl t n mevcut olmad n n veya tafl t vasf n kaybetti inin trafik tescil kuruluflunca kabul edilmesi halinde tafl t sahibine 5838 say l Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü f kra hükmünden yararlanabilece ine dair belge verilecektir. Trafik tescil kurulufllar nca tafl t n mevcut olmad n n kabul edilebilmesi için, 1/1/2004 tarihinden itibaren; tafl t n dosyas nda tebli edilmemifl trafik idari para cezas karar tutana bulunmad Trafik Sigortalar Bilgi Merkezi (TRAMER) kay tlar na göre zorunlu mali sorumluluk sigortas n n yapt r lmam fl oldu u, tafl t n tescil dosyas kay tlar nda herhangi bir ifllem (teknik de ifliklik, renk de iflikli i, zayi veya y pranma nedeniyle belge yenileme, flahsi hal ve adres de iflikli i gibi) yap lmam fl oldu u, tafl t n ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazas na kar flmad, tafl t sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kayd kapat lacak olan tafl t n kullan m ndan dolay trafik idari para cezas uygulanmad flartlar n n birlikte tespit edilmesi gerekmekte, bu flartlardan birinin varl halinde tafl t n mevcut oldu u kabul edilecek ve kayd kapat lmayacakt r. Öte yandan, tafl t n mevcut olmad n n mahkeme karar yla tevsik edilmesi, tafl t n yurt d fl na ç kt n n ve çeflitli nedenlerle (müsadere, çal nma, yanma, trafik kazas, tahrip edilme gibi) tekrar girifl yapmad n n belgelenmesi veya bu hususun Gümrük Müsteflarl veya D fliflleri Bakanl ndan al nan yaz yla tevsik edilmesi, tafl t n kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle motorlu tafl t vasf n kaybetti inin mahkeme karar veya resmi kurumlarca düzenlenmifl belgelerle (itfaiye tutana, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutana gibi) tevsik edilmesi durumlar nda ise ibraz edilen belgeler tafl t n mevcut olmad na veya tafl t vasf n kaybetti ine iliflkin kanaat verici belge olarak kabul edilecek, yukar da say lan di er flartlar aran lmayacakt r. lgili trafik tescil kuruluflunca tafl t n mevcut olmad veya tafl t vasf n kaybetti inin kabul edilmemesi halinde Kanun hükmünden faydalan lamaz 153

10 Trafik tescil kuruluflundan belgeyi alanlar, belgeyi ekleyecekleri 33 Seri No.lu Motorlu Tafl tlar Vergisi Genel Tebli i ekinde yer alan dilekçe ile (EK:14) motorlu tafl tlar vergisi yönünden ba l olduklar vergi dairesine baflvurarak baflvuru tarihi itibar yla vadesi geçmesine ra men ödenmemifl olan motorlu tafl tlar vergi as llar ile ödeme süresi bafllam fl motorlu tafl tlar vergi as llar n n 1/4 ünü ödeyeceklerdir Mevcut olmayan veya motorlu tafl t vasf n kaybetmifl olan tafl tlar için en geç 31/12/2009 tarihine kadar müracaat edilebilir. Mevcut olmayan veya motorlu tafl t vasf n kaybetmifl olan tafl tlar için Kanun hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler vadesi geçmesine ra men ödenmemifl olan motorlu tafl tlar vergi as llar ile ödeme süresi bafllam fl motorlu tafl tlar vergi as llar - n n 1/4 ünü ödeyeceklerdir. Tescil kayd silinen tafl ttan dolay mükellefin kalan motorlu tafl tlar vergi asl ile vergi asl n n tamam na iliflkin gecikme zamm, gecikme faizi, vergi cezalar ve tescil plakas na kesilen idari para cezalar terkin edilecek ve motorlu tafl tlar vergisi mükellefiyeti sona erdirilecektir. Mevcut olmad veya motorlu tafl t vasf n kaybetti i gerekçesi ile tescil kayd silinen tafl t n bulunmas veya varl n n tespit edilmesi halinde vergi dairesince mükellef ad na motorlu tafl tlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve di er amme alacaklar ayr ca bir iflleme gerek olmaks z n tafl t n bulundu u veya tespit edildi i y l n Ocak ay nda motorlu tafl tlar vergisi ad yla tahakkuk ettirilmifl say larak mükelleften takip ve tahsil edilir Geçici 2 nci madde hükmünden gerçe e ayk r bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar hakk nda Türk Ceza Kanunu nun 206 nc maddesi gere- ince ifllem tesis edilecektir. VI- SONUÇ: 5838 say l Kanunun Geçici 2 nci maddesi ile 30 yafl ve üzeri eski motorlu tafl t araçlar n n hurdaya ayr larak trafikten çekilmesi ile can ve mal gü- 154

11 venli inin art r lmas amaçlanmaktad r. Hurdaya ayr lmas amac yla getirilen teflvik unsuru ise bu araçlar n biriken vergi borçlar n n silinecek olmas d r. Ancak Geçici 2 nci madde hükmünden faydalanan mükelleflerin bu madde kapsam nda tescil kay tlar silinen tafl tlar na iliflkin tarihinden önce ödemifl olduklar motorlu tafl t vergileri, gecikme zamlar, gecikme faizleri, vergi cezalar ile trafik cezalar mükelleflere iade edilmeyecektir. KAYNAKÇA T.C. Yasalar ( ) 5838 say l Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun. Ankara: Resmi Gazete (27155 say l ) Ulaflt rma Bakanl (2009) 33 Seri No.lu Motorlu Tafl tlar Vergisi Genel Tebli i. Ankara: Resmi Gazete (27180 say l ) Ulaflt rma Bakanl ( ) 56 No lu Ulaflt rma Bakanl Tebli i Ankara: Resmi Gazete (27174 say l ) 155

12 156

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı