KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE"

Transkript

1 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

2 SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ 4. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ

3 RİSK VE RİSK YÖNETİMİ RİSK NEDİR? «Bir zarar-kayıp veya kazanç-fırsat durumuna yol açabilecek bir olayın meydana gelme olasılığıdır.» «Önceden planlanan amaçlara ulaşmayı etkileyen her türlü engeldir.» «Karar vericinin herhangi bir olayın sonuçlarını tahmin edemediği, belirleyemediği durumlardır.» «Kurumların kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olaylardır.»

4 RİSK VE RİSK YÖNETİMİ RİSK NEDİR? (KAMU İÇ KONTROL REHBERİ) Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk (tehdit), amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar ise fırsat olarak tanımlanır. Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara uygun cevapların verilmesi ile bu temelde yürütülen tüm faaliyetler Risk Yönetiminin konusunu oluşturur.

5

6 RİSK YÖNETİMİ NEDİR? Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve etkisinin kabul edilebilir bir seviyede tutulabilmesi için gerekli kontrollerin uygulanması, gözden geçirilmesi ve raporlanmasını sağlayan yönetim sürecidir.

7 RİSK YÖNETİMİ NEDİR? Risk yönetimi, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için hangi risklerin, ne ölçüde yönetilmesi gerektiğini belirleyen ve bu sürecin planlandığı şekilde gerçekleşmesini güvence altına almayı hedefleyen bir sistemdir. «Risk yönetimi mâkul bir yönetim aracıdır.»

8 RİSK YÖNETİMİ NEDİR? Risk yönetimi; - Risklerin belirlendiği, - Hangi risklerin öncelikli olarak çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, - Risklerin yönetilmesi için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı Sistematik bir süreçtir.

9 RİSK YÖNETİMİ NEDİR? Risk yönetimi, iyi yönetimin ve karar almanın ayrılmaz bir unsurudur.

10 KURUMLAR NEDEN RİSK YÖNETİMİNE İHTİYAÇ DUYAR? 1. Kurumun varlığının ve/veya faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi 2. Kayıpların maliyetlerinin azaltılması 3. Gelir istikrarı 4. İmaj, itibar ve sosyal sorumluluk 5. Yasal düzenlemelere uyum

11 RİSK TÜRLERİ

12 Finansal Riskler: Kurumun finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade eder. Finansal riskler içerisinde kredi, faiz, nakit, finansal piyasalar, emtia fiyatları gibi riskler ilk akla gelenlerdir. Faaliyet (Operasyonel) Riskleri: Faaliyet riskleri bir kurumun temel faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eder. Tedarik, satış, hizmet sunum, bilgi yönetimi ve hukuk gibi risk başlıkları bu kategori içerisinde yer alan risklerden bazılarıdır.

13 Stratejik Riskler: Bir kurumun kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal risklerdir. Stratejik planlama, kurumsal yönetim, pazar analizi gibi riskler stratejik risklere tipik örneklerdir. Dış Çevre Riskleri: Bu kategoride yer alan riskler kurumun faaliyetlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan, ancak kurumun tercihlerine bağlı olarak kurumu etkileyen risklerdir. Yasal düzenlemeler, ekonomik ve politik değişiklikler, doğal afetler, savaşlar, rakipler ve sektördeki değişiklikler bu kategorideki risklere örnek olarak sayılabilir.

14

15 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Geleneksel risk yönetimi yöntemleri, kurumun hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmak ve kurumun değer yaratma sürecine katkıda bulunmaktan çok, kayıpları engellemeye yönelik olduğundan çoğu kurum risk yönetimini yeniden tanımlamak zorunda kalmıştır. Kurumsal risk yönetiminin (KRY) odaklandığı konu, risk yönetimi süreci ile var olan kurumsal yönetim sürecini kaynaştırmak, pozitif veya negatif etkisi olabilecek gelecekteki olayları tanımlamak, kurumun bu olaylardan ne kadar etkileneceğini gösteren olaylara maruz kalma oranını belirleyip yönetmek için etkili stratejiler geliştirmektir.

16 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Kurumsal Risk Yönetimi; Kurumları etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, Riskleri yönetmek ve Kurumun hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; Kurumun tüm yönetim kademeleri ve çalışanları tarafından etkilenen ve Stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, Kurumun tümünde uygulanan Sistematik bir süreçtir.

17 KRY bütün kurumda süregelen ve devam eden bir faaliyettir. Kurumun her seviyesindeki insanlar tarafından etkilenir. Strateji belirlemede kullanılır. Kurumun tamamında uygulanır. Riskleri, risk iştahı doğrultusunda yönetmek için tasarlanmıştır. Makul bir oranda güvence sağlar. Amaç değil, amaca ulaşmak için bir araçtır.

18 KRY nin Unsurları COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi COSO, KRY yi; Kurumu etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri kurumun kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve kurumun hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; kurumun üst yönetimi ve diğer tüm çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir. Şeklinde tanımlamıştır.

19 COSO KÜPÜ

20

21 COSO-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ İÇ ORTAM HEDEF BELİRLEME OLAY TANIMLAMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ RİSKE KARŞILIK VERME KONTROL FAALİYETLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM İZLEME

22

23 KURUMSAL RİSK YONETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ Kurumsal Risk Yönetimi dönüşüm süreci, Kurumun risklerin birbirlerinden bağımsız bloklar halinde yönetildiği klasik risk yönetim anlayışından, Bu risklerin bir bütün olarak yönetildiği entegre risk yönetimi anlayışına Geçiş sürecini ifade eder.

24 KRY DÖNÜŞÜM SÜRECİ Hedeflerin Belirlenmesi Mevcut Durum Analizi Hedef Yapının Tespiti Fark Analizi ve Planlama Dönüşüm Sürecinin Uygulanması Görev ve Sorumluluklar Temel Dokümanlar Yöntem Eğitim İyileştirme Faaliyetleri Sürekli Gelişim İçin Gözden Geçirmeler

25 HEDEFLERİN BELİRLENMESİ KRY açısından öncelikle kurumun genel mevcut konumunu, hedeflerini ve bu hedeflerine nasıl ulaşacağını tanımlayan bir kurum stratejisi ve politikası bulunmalıdır. Temel Belgeler: - Stratejik Planlar - Politika Belgeleri - Eylem Planları - Risk Yönetimi Stratejisi vb.

26 MEVCUT DURUM ANALİZİ Kurumun mevcut risk yönetim altyapısının ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi. Temel Bileşenleri: Risk Yönetimi Ortamı Risk Yönetimi Stratejisi Sistematik ve Bütünleşik Risk Yönetim Faaliyetleri Kontrol Bilgi ve İletişim İzleme ve Sürekli Gelişim

27 HEDEF YAPININ TESPİTİ İyileştirmeler sonrasında erişilmesi arzu edilen hedef yapının belirlenmesidir. Kurumun stratejileri ve hedefleri Kurumsal risk alma profili Faaliyetlerin coğrafi dağılımı Faaliyetlerin karmaşıklık düzeyi Kurumun büyüklüğü Kurum kültürü En iyi uygulamalar Yasal düzenlemeler Menfaat gruplarının yapısı İnsan kaynakları (nitelik ve nicelik)

28 FARK ANALİZİ VE PLANLAMA Mevcut durum ile erişilmesi arzu edilen hedef yapı arasındaki farkın tespiti ve buna uygun olarak detaylı bir eylem planının oluşturulmasıdır. Görev ve Sorumluluklar Temel Dokümanlar Yöntem Eğitim İyileştirme Faaliyetleri

29 DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN UYGULANMASI ROLLER VE SORUMLULUKLAR Tepe Yönetimin Sorumluluğu Birim Yöneticilerinin Sorumluluğu Alt Yöneticilerin Sorumluluğu Tüm Çalışanların Sorumluluğu İç Denetim Biriminin Sorumluluğu Risk Yönetimi Biriminin Sorumluluğu İzlemek Yönetmek İzlemek Uygulamak Uygulamak Uygulamak Değerlendirme k Koordine Etmek Yönetmek

30 TEMEL DOKÜMANLAR Kurumsal Risk Yönetimi Standardı Kurumsal Risk Yönetimi Politika Belgesi Kurumsal Risk Yönetimi Risk Modeli

31 EĞİTİM

32 İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ Sistemler ve uygulamalar açısından mevcut durum ile erişilmesi arzu edilen seviye arasındaki farkın giderilmesine yönelik faaliyetlerdir. Mevcut iş süreçlerinin yetersiz ve yanlış olması, İş modelinin kurumun mevcut ihtiyacına cevap vermeyecek yapıda olması, Teknik alt yapının yetersiz olması, İnsan kaynağının nitelik ve/veya nicelik olarak yetersiz olması, Organizasyonel yapının ihtiyaca cevap vermemesi.

33 KRY SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI Risklerin Tanımlanması Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi Risklerin Önceliklendirilmesi Risklere Uygun Çözümlerin Belirlenmesi ve Uygulanmaları Sürecin Sürekli İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi İletişim ve Danışma

34 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ

35 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ

36 KRY süreci ile aşağıdaki beş temel soruya daha doğru ve etkin cevapların bulunmasına destek olunması amaçlanmaktadır Risklerin neler olduğu gerçekten biliniyor mu? Bu riskleri etkin bir şekilde yöneterek, risk / kazanç dengesi lehte kullanılabiliyor mu? Riskler için uygun kontroller var mı? Kontroller etkili bir biçimde çalışıyor mu? Hangi kontroller iyileştirilmek / geliştirilmek zorundadır?

37 RİSKLERİN TANIMLANMASI Etkin bir risk yönetimi sistemi için iyi kurulmuş, kapsamlı ve sistematik bir risk belirleme süreci oldukça önemlidir. Risk unsurlarının belirlenmesi sırasında: 1.Tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi üzerinde etkisi olabilecek sebeplerin ve olayların kapsamlı bir listesinin oluşturulması, 2.Olaya sebep olabilecek unsurların ve senaryoların belirlenmesi, 3.Risklerin tanımlanması için kontrol listeleri, kayıtlara ve deneyimlere bağlı çıkarımlar, akış diyagramları, tartışmalar, sistem analizleri, senaryo analizleri ve sistem mühendislik teknikleri kullanılmalıdır.

38 RİSKLERİN ANALİZ EDİLMESİ VE ÖLÇÜLMESİ - Mevcut Kontrollerin İncelenmesi - Etkiler ve Olasılık Analizleri

39 ETKİ VE OLASILIK ANALİZLERİ Bilgi Kaynakları Eski kayıtlar Uygulamalar ve ilgili tecrübeler İlgili basılmış kaynaklar Pazar araştırmaları Deneyler ve prototipler Ekonomik, teknik veya diğer modeller Uzman görüşleri Yöntemler İlgili alanda uzmanlarla yapılacak görüşmeler Değişik alanlarda uzmanların bir arada kullanılması Anketler ile kişilerin değerlemeleri Modellerin ve simülasyonların kullanılması

40 RİSKLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Amaç: Risk analizlerinin sonuçlarına bağlı olarak hangi riskin öncelikli olarak iyileştirilmesi gerektiğine karar vermek. Risklerin önceliklendirilmesi; - Risklerin analiz edilmesi ile ortaya çıkan risk önem derecesinin, önceden belirlenmiş risk kriterlerinin ve risk alma isteği ile karşılaştırılmasını - Öncelikli olarak üzerinde durulması gereken risklerin belirlenmesi Sürecini içerir.

41 UYGUN ÇÖZÜMLERİN BULUNMASI VE UYGULANMASI

42 İZLEME VE GÖZDEN GEÇİRME Sayısal ve sayısal olmayan performans ölçüm teknikleri belirlenerek uygulamaların performansı sürekli olarak yakından izlenmeli, Risk yönetim uygulamalarının sonuçlarının, genel sonuçlara ne derece yansıdığı belirlenmelidir. Zaman içerisinde risklerin etkilerini ve ihtimallerini etkileyen faktörler ve dolayısı ile riskleri yönetmek için gerekli faaliyetlerin maliyetleri ve faydaları da değişim gösterebilecektir. Bu sebeple risk yönetimi sürecini sürekli ve sistematik olarak tekrarlamak gereklidir.

43 İLETİŞİM Etkin bir kurum içi ve dışı iletişim, risk yönetimi sürecinin uygulanmasından sorumlu olanların ve menfaat sahiplerinin hangi kararların alındığını ve bunların sebeplerini açık bir şekilde anlamaları açısından oldukça önemlidir. Karşılıklı görüş alışverişine dayalı bir takım yaklaşımı, risklerin etkin bir şekilde belirlenmesinde, risklerin analiz edilmesi sırasında farklı tecrübelerin bir araya getirilmesinde, risklerin ölçülmesi sırasında değişik görüşlere yer verilmesinde ve risk yönetim stratejilerinin uygulanmasında değişim yönetiminin uygulanmasına yardımcı olacaktır.

44 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER SORULAR???

Sabancı Grubu. 71 Şirket. 53,400 Çalışan. 19,3 Milyar YTL 2007 Konsolide Net Satışlar. 970 Milyon YTL 2007 Konsolide Net Kar. 12 Yabancı Ortaklık

Sabancı Grubu. 71 Şirket. 53,400 Çalışan. 19,3 Milyar YTL 2007 Konsolide Net Satışlar. 970 Milyon YTL 2007 Konsolide Net Kar. 12 Yabancı Ortaklık Kurumsal Risk Yönetimi Dr. Tamer Saka Chief Risk Officer Sabancı Holding Alper Uğural Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Doğuş Holding Sabancı Grubu 71 Şirket 53,400 Çalışan 19,3 Milyar YTL 2007 Konsolide Net

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KURUMSAL YÖNETİMİ DANIŞMAN AHMET UĞUR CEBECİ HAZIRLAYAN IŞILDA ARSLAN MART 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 Şekil ve Tablolar... 3 Tablolar... 3 Şekiller...

Detaylı

5. İzmir İktisat Kongresi

5. İzmir İktisat Kongresi İÇ DENETİM İÇ KONTROL 5. İzmir İktisat Kongresi Ege de Finansal Altyapı ve Sektörün Geleceği CEO CFO CRO 30 Ekim-1 Kasım, 2013 RİSK KOMİTESİ DENETİM KOMİTESİ KURUMSAL YÖNETİM YTTK Panel Çerçevesi 1. Küresel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük faaliyetleri esnasında oluşabilecek risklerin

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Sunuş Denetim Koçluğu günümüzde işletmelerin yoğun olarak ihtiyaç hissettiği ve bağımsız denetim kuruluşları, iç denetim hizmeti veren kuruluşlar ile Yeminli Mali Müşavirlerden

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI

RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI Demet KALYONCU YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE VE DENETİM BİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç.

Detaylı

RISK YÖNETIM STANDARDı

RISK YÖNETIM STANDARDı AVRUPA RISK YÖNETIMI DERNEKLERI FEDERASYONU RISK YÖNETIM STANDARDı Giriş Risk Yönetim Standardı İngiltere deki önde gelen risk yönetim organizasyonlarından - The Institute of Risk Management (IRM), The

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: YÖNETİCİ ÖZETİ Kurum risk analizinin altında yatan mantık, kurumun paydaşlarına değer katmasının sağlanmasıdır. Bütün kurumlar riskler ile karşılaşırlar ve yöneticiler ne kadar bir riski kabul edebileceklerine

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek, Önsöz Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) in popüler dökümanı Kurumsal Risk Yonetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri nin Türkçeleştirilmiş yorumuna hoşgeldiniz. Belgenin orijinal sürümü

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1

Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1 Sayıştay Başkanlığı Risk Yönetimi Rehberi Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1 BELGE ADI: PROJE ADI: EŞLEŞTİRME NO: VERSİYON NO: 2 VERSİYON TARİHİ 03.05.2007 Risk Yönetimi Rehberi Sayıştayın Denetim

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Giriş Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde operasyonel risklerin ölçülmesi kapsamında ileri ölçüm yöntemlerinde (ĐÖY)

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 1 1. GİRİŞ... 2 2. İŞİN NİTELİĞİ... 4 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)... 4 2.1.1. Yönetişim

Detaylı

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler.

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler. KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLKNUR TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER

Detaylı