SATIŞ GÜCÜ ÖRGÜTÜNDE İŞ TATMİNİ (KOCAELİ İLİNDE PİLOT BİR UYGULAMA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIŞ GÜCÜ ÖRGÜTÜNDE İŞ TATMİNİ (KOCAELİ İLİNDE PİLOT BİR UYGULAMA)"

Transkript

1 TheJournal of AcademicSocialScienceStudies International Journal of SocialScience Volume 6 Issue 4, p , April 2013 SATIŞ GÜCÜ ÖRGÜTÜNDE İŞ TATMİNİ (KOCAELİ İLİNDE PİLOT BİR UYGULAMA) JOB SATISFACTION IN A ORGANIZATION OF SALESFORCE (A PILOT IMPLEMENTATION IN KOCAELİ) Arş. Gör. Seda YILDIRIM Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Arş. Gör. Neslihan ŞEVİK Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Abstract Salesforce is very valuable for businesses to survive in the competition. That s why the businesses try to handle their salesforce as well as other businesses. If the businesses know what factors effect sales force s job satisfaction, it will be useful for the future. With this study, it was investigated that what kind of job satisfaction degree had the salesforce of one medicine business and also investigated whether there is a relationship between job satisfaction and demographics. In addition, it was investigated whether there were significant relationships between sales force s working situation(daily work hours and working experience in a firm) and job satisfactions. According to the purpose of this study, a questionnaire form was made and it was implemented to the salesforce of one private pharma business in Kocaeli, Turkey. To measure job satisfaction, Minnesota Job Satisfaction Scale(20-items) was used. In a questionnaire form, there were variables such as age, marital status, gender and education situation. The questionnaire forms were implemented to the salesforce with a face to face method on 15th September-15th October and 207 healthy forms were collected as a total. These data were analysed in SPSS 16 packet programme. The factor analyse was implemented to the job satisfaction scale and 5 basic factors were provided. Then Kendall tau-b correlation analyse was used for testing relationship between salesforce s demographics and job satisfaction

2 1200 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK dimensions. Also, Kendall tau-b correlation analyse was used for testing relationship between daily working hours and job satisfaction dimensions and relationship between experience of salesforce and job satisfaction dimensions. After correlatio tests, it was determined that there were significant relationships between some demographics and job satisfaction and also working situation(daily working hours and working experience in a firm) and job satisfaction. The biggest limit of this research was having only one private pharma business in Kocaeli as an implementation area. Key Words: Salesforce organization, salesperson, job satisfaction. Öz Satış gücü, bir işletmenin yoğun rekabet ortamında pazar payını koruyabilmesi ve artırabilmesi açısından önemli role sahiptir. Firmaların özellikle satışçılarını kaybetmemeleri büyük bir önem taşımaktadır. Bu durumda satış gücünü oluşturan personelin iş tatmininin sağlanması ve ne derece iş tatminine sahip olduklarının bilinmesi firmanın yararına olacaktır. Bu çalışma ile bir ilaç firmasının satış gücü örgütünün iş tatminleri ölçülmüş ve demografik özellikleri ile iş tatminleri arasında ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Ayrıca satış gücünün günlük çalışma süreleri ve mevcut firmadaki çalışma süreleri(yıllık) ile iş tatminleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına da bakılmıştır. Araştırma amacına uygun olarak gerekli verileri elde etmek üzere bir anket formu oluşturulmuş ve Kocaeli ilinde faaliyet gösteren özel bir ilaç firmasının satış gücü personeline uygulanmıştır. Ankette iş tatmini ölçmek için Minnesota iş tatmini ölçeği(20 değişkenli) kullanılmıştır. Anket formunda satış gücünün demografik özelliklerinden yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu değişkenleri yer almaktadır. Anket uygulaması firmanın satış gücüne 15 Eylül-15 Ekim arasında yüz yüze olarak uygulanmış olup ve toplamda 207 adet sağlıklı anket elde edilmiştir. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS 16 paket programında analiz edilmiştir. İş tatmini ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır ve beş temel faktör boyutu elde edilmiştir. Elde edilen faktör boyutları ile ankete katılan satışçıların demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Kendalltau-b korelasyon analizi ile test edilmiştir. Ankete katılan satışçıların günlük çalışma saatleri ve firmadaki yıllık deneyimleri ile iş tatmini boyutları arasındaki ilişki analizi için de Kendalltau-b korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon testleri sonucunda satış gücünün bazı demografik özellikleri ve çalışma durumları ile iş tatmini arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Araştırmanın en önemli kısıtı uygulama alanının sadece Kocaeli ilindeki tek bir özel ilaç firmasını kapsamasıdır. Anahtar Kelimeler: Satış gücü örgütü, satışçı, iş tatmini.

3 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1201 GİRİŞ Modern pazarlama yaklaşımının getirdiği bütünleşik pazarlama anlayışı(kotler ve Armstrong, 1996) çerçevesinde örgütsel yapının başarısı, bütün işletmenin başarısına yansıyacaktır(taşkın, 2000:133). Satış gücü örgütü ise bir işletmenin en stratejik örgüt yapılarından biridir. Çünkü işletmeler çoğunlukla satış gücü örgütü sayesinde mal üretmek, dağıtmak ve tutundurma için katlandıkları masrafları çıkarabilmekte ve kar elde edebilmektedir. Satışçılara yüklenen işletmeye gelir üretme misyonu, satışçılığın çok stresli ve yoğun çaba gerektiren(islamoğlu ve Altunışık, 2007) bir meslek olmasına neden olmuştur. Dolayısıyla satış gücünün motivasyonunu sağlamak ve satışçıların yeteneklerinden en etkin şekilde yararlanmak işletmelerin çözmeleri gereken esas sorundur. Satışçıların iş tatminlerini belirlemeye yönelik yapılan çoğu araştırmanın ortak noktası uygulamanın genellikle ilaç sektöründe çalışan ilaç mümessilleri üzerinde yapılmasıdır. İlaç sektörünün özelliği gereği satış gücünün büyüklüğü ve niteliği ön plandadır. McNeilly ve Goldsmith(1991) yaptıkları çalışmada cinsiyet farkının iş tatmini ile ilişkili olduğunu saptamışlardır. Yapraklı ve Yılmaz(2007) yaptıkları çalışmada ilaç mümessillerinin iş stresleri ile iş tatminleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Ücret, çalışma koşulları, terfi olanakları vb. gibi yöntemler ile satış gücünün iş tatmininin yükselebileceğini öne sürmüşlerdir(yapraklı ve Yılmaz, 2007:179). Ayrıca mesleğin getirdiği yoğun çalışma saatlerinin iş tatmini seviyesi ile ilişkili olup olmadığı test edilmiştir. Singh(2010) Güney Afrika da ilaç mümessilleri üzerine yaptığı çalışmada iş tatminleri ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. İş tatminin, işletmeler tarafından sağlaması gereken bir unsur olduğunu belirtmiştir(singh, 2010:72). Manafi ve arkadaşları(2012) yaptıkları araştırma ile satışçıların çalışma süreleri ile iş tatminleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu görmüşlerdir(manafi et al., 2012:189). Bu çalışmada özel bir ilaç firmasının sahip satış gücü örgütünün iş tatmini seviyesi ölçülmüştür. Firmanın satışgücü örgüt yapısı karma yapıda olup, uygulamanın yapıldığı satışçılar Marmara bölgesinde çalışan kişilerden oluşmaktadır. İkinci olarak ise satış gücü çalışanlarının iş tatmin seviyeleri ile sahip oldukları demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın gerek literatüre gerekse başta ilaç sektörü olmak üzere iş hayatına faydalı bilgiler sunması yönünde katkıda bulunacağı düşünülmüştür. Satış Gücü Örgütü Ve Satışçılar Örgüt, kişilerin belirli amaçlara ulaşmak üzere bir araya gelerek oluşturdukları sistemli ve düzenli bir yapı(ülgen,1993; Efil,1996; Koçel,1999) olarak tanımlanabilir. İşletmelerin örgütlenme fonksiyonunun esas amacı, örgüt yapısının kurulması ve bir işletmenin amaçlarına ulaşması için insanların en etkili şekilde nasıl çalışacağını

4 1202 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK belirlemektir(taşkın, 2000:129). Satış gücü örgütünün yapısı ise işletme örgüt yapısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır(taşkın, 1990; Önce, 1992). Satış gücü örgütü, işletmeyle müşteri arasında kurulan bir köprü gibidir. Satışçılar sahada çalıştıkları için pazarda gerçekleşen olayları doğrudan takip edebilmekte ve bunu işletme yönetimine aktarabilmektedir(yamamoto, 2001). Her örgüt yapısında olduğu gibi satış gücü örgütlerinde de öncelikle yapısal özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir(islamoğlu, 2000:471). Dolayısıyla, işletmeler öncelikle hangi büyüklükte satış gücü oluşturacağına ve bu satışçıları dışarıdan mı yoksa içerden mi tedarik edecek, buna karar vermelidir(keegan et al., 1995:666). Pazarlama yönetimi, satış gücünü örgütlerken değişik kriterlere göre değerlendirme yapabilmektedir(karabulut, 2000). Genel olarak bir satış gücü örgütlenmesi şu şekillerde olabilir : - Coğrafi Örgütlenme: Genellikle, satış güçlerinde en çok uygulanan örgütlenme şekli coğrafi örgütlenmedir(ingram ve Laforge, 1992; Churchill et al., 1997). Satışçılar, belirli bir alanda görevlendirilirler ve bütün görev ve hesaplar da bu alanla sınırlandırılır. Burada ürün, işlevsellik ya da pazar gibi unsurlara göre bir yapılanmaya gidilmez(ingram ve Laforge, 1992:220). Coğrafi bölümlendirme sayesinde örgütler yerel pazar koşullarını karşılama konusunda da oldukça fonksiyonel olabilmektedirler(genç, 2004:120). - Ürün Temeline Göre Örgütlenme: Faaliyetleri ürün ya da ürün zinciri temeline göre bölümlendirme, çok ürün üreten büyük işletmelerde başvurulan önemli bir ölçüttür(eren, 2003:236). Ürettikleri mallar, ağırlıklı olarak birbirlerine benzeyen ve birkaç çeşitten ibaret olan organizasyonlarda örgüt yapısı oluşturulurken, üretilen mallar temel alınır(genç, 2004:120). Diğer yandan önce coğrafi temele göre örgütlenmiş bir elektronik ürün satışı yapan firma daha sonra bir bölge içinde ürüne göre örgütlenme yapabilir(dalrymple ve Cron, 1995:370). - Dikey Örgütlenme: Satış departmanlarında sıklıkla rastlanılan örgütlenme şekillerinden biridir. Dikey örgütlenmede, her satışçı tek bir yöneticiye bağlı olarak çalışır(still ve Cundiff, 1969:28). Dolayısıyla, örgütsel faaliyetlerin bir disiplin içinde yürütülmesinde, otoritenin merkezde veya belli kişilerin elinde toplanmasının gerekli olduğu durumlarda, hiyerarşik örgüt yapısı uygun bir yapıdır(genç,2004:116). - İşlevsel Örgütlenme: Satış gücü örgütlerinde çalışan her satışçının yerine getirmesi gereken farklı fonksiyonlar olabilir. Satışçıların sahip oldukları farklı bilgi ve yetenekleri fonksiyonel örgüt yapısında daha etkin kullanabilmektedir(churchill et al., 1997:120). Diğer yandan, küçük ölçekli işletmelerde bu tarz örgüt yapıları maliyetli olabilmektedir(still ve Cundiff, 1969:32). - Karma Örgütlenme: Büyük sayıda mamulleri çeşitli tiplerdeki müşterilere satan ve geniş bir coğrafi bölgeye hitap eden firmaların, satış güçlerinin organizasyonunda çeşitli örgütlendirme biçimlerini bir arada kullandıkları

5 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1203 görülmektedir. Satışçılar, bu gibi durumlarda bölge-mamule göre, bölge-müşteriye göre, mamul-müşteriye göre veyahut da bir arada bölge-mamul-müşteriye göre uzmanlaşmış olabilirler. Bu hallerde, her bir satışçı birden çok yöneticiye karşı sorumlu olabilecektir. Aslında bu da organizasyon için arzulanmayan, kaçınılması gereken bir durumdur(önce, 1992:46). - Müşteri Temeline Göre Örgütlenme: Modern pazarlama anlayışı ve sonrasında gelen yeni pazarlama yaklaşımları ile örgüt kültürünün müşteri ilişkilerine ve tatminine odaklanması bir zorunluluk olmuştur. Bu yüzden, çalışanların daha fazla ve etkin biçimde müşteri odaklı olması, süreçlerin değişmesine bağlı olarak kaçınılmaz olabilmelidir(odabaşı, 2000:163). Satış gücü örgüt yapılarına bakıldığında ise müşterilere göre örgütlenmenin, yaygınlaşarak kullanımının arttığı görülmektedir(taşkın, 1990; Churchill ve diğerleri, 1997). Bir işletmenin satış gücü, belirli özellikler taşıyan bir müşteri grubuna göre uzmanlaştığı zaman, müşteri gereksinimlerini daha kolay anlayabilmekte ve müşteri isteklerine daha kolay cevap verebilmektedir (Taşkın, 1990:136). İşletmeler hangi örgütlenme tipini tercih ederlerse etsinler, görev, yetki, sorumluluk, uzmanlık, istikrar, koordinasyon, ölçülebilirlik, kontrol edilebilirlik ilkelerine dikkat etmelidirler(karabulut, 2000:268). Diğer yandan işletmelerin ihtiyaç duydukları satış gücünün oluşturulması için satışçıların doğru bir şekilde bulunması, seçilmesi ve yetiştirilmesi gerekmektedir(önce, 1992:47). Başarılı satışçıların seçimi ise, endüstrinin en büyük zorluklarından biridir. Milyonlarca dolar seçim ve tedarik sürecini daha iyi hale getirebilmek için araştırmalara gitmektedir(randall, 1990). Çünkü yüksek harcamalar yapılarak işe alınan bir satış temsilcisi bu işin kendisine uygun olmadığını anladığı zaman kısa bir süre sonra işten ayrılacaktır. Bazıları hemen ayrılmayacak bu kez de düşük verimlilik ile çalışarak işletmeye daha başka maliyetler yaratacaklardır. Satış yönetiminde kaliteli satış temsilcilerinin bulunması, seçilmesi ve işe alınması süreci, işletmenin ve bağlı olarak satış gücünün büyüklüğüne göre değişir(taşkın, 2001:80). Etkili bir satış gücü örgütü oluşumu, satışçıların başarılı sonuçlar vermesi açısından önemlidir(cravens ve diğerleri, 2004:241). Satışçılar, müşteriyle yüz yüze gelerek konuşan, anlaşan, kendisine ödeme yapılan ve ürünün el değiştirmesini sağlayan kişilerdir ve işletme içinde müşteri ile en fazla bire bir ilişki içinde bulunan personeli oluşturmaktadırlar(varinli ve diğer., 2005:3). İşletmenin satış işleminde kullandığı tüm elemanlar onun satış gücünü oluşturmaktadır. Satış gücü kavramında kişisel satış işlemi ağırlık kazanmaktadır(gavcar ve Tavşansı, 2004:84). İşletmeleri pazarlama araçlarına ulaştırmada en önemli tutundurma aracı olan kişisel satışın diğer tutundurma metotlarından en önemli farkı, bunun kişisel iletişimden, reklamın ise kitlesel iletişimden oluşmasıdır. Bu yüzden de kişisel satış, uygulamada çok daha fazla esnekliğe sahiptir(mucuk, 1994:200). Etkili bir satış gücü örgütü oluşumu, satışçıların

6 1204 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK başarılı sonuçlar vermesi için önemlidir(cravens ve diğerleri, 2004:241). Doğru satışçıların örgütte istihdam edilmesi bir başlangıç sayılabilir, esasen satışçıların doğru bir şekilde motive edilerek yeteneklerinden daha etkin bir şekilde yararlanmak satış gücü örgütünün başarısının devamını sağlayacaktır. Bu bağlamda işletme içerisinde çalışmakta olan satışçıların iş tatminlerinin belirlenmesi, onları daha doğru motive edebilmek ve başarılı bir performans yakalayabilmek için kritik bir değere sahiptir. Aşağıda iş tatmini satışçılar açısından ele alınarak açıklanmaktadır. İş Tatmini İşletme yönetimi, bir yandan örgüte uygun bir iş gücü oluşturmaya çalışırken diğer yandan da mevcut iş gücünün temel bazı ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına dikkat etmek zorundadır(ağırbaş, 2005:327). Başarılı bir şekilde oluşturulan örgüt yapısının, işletme amaçlarını gerçekleştirmesi ancak bu yapının göstereceği performansa bağlı olacaktır. Dolayısıyla satış gücünün gösterdiği performans ile elde ettiği doyumlar arasındaki uyum ya da uyumsuzluk(locke, 1976;Luthans, 1989) sonucunda işletmenin başarısının görülebileceği söylenebilir. Bu bağlamda iş tatmini çalışanların işlerini değerlendirmeleri sonucunda ulaştıkları olumlu ya da olumsuz duygular şeklinde tanımlanabilir(erdoğan, 1996;Kırel, 1999). İş tatmini, çalışanların işten beklediği maddi ve manevi ödüllerin gerçekleşen ile aynı olması durumunda ortaya çıkmaktadır(erdil ve diğerleri, 2004:18). İş tatmini, çalışanların fizyolojik ve ruhsal sağlıklarının aynı zamanda da duygularının bir belirtisidir(bingöl, 1996:266). Kısaca iş tatmini, çalışanların iş yaşamına yönelik benimsedikleri pozitif tutum olarak değerlendirilebilir(isaiah ve Obeng, 2000:254). Literatürde iş tatminini belirlemek amacıyla kullanılan birçok ölçek mevcuttur. Bu ölçeklerden Porter ın(1961) geliştirmiş olduğu İhtiyaç Tatmin Anketi, Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına dayanmaktadır. İhtiyaç tatmin anketi, çalışanların iş için ihtiyaç duydukları unsurların seviyesini, örgütsel kaynakların ihtiyaçları karşılama seviyesini ve örgütün kaynakları ile ihtiyaçların örtüşmesi durumunu belirlemektedir. Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre 4 temel boyut ve 7 ihtiyaç temeline göre ölçek yapılandırılmıştır(sirgy ve diğerleri, 2001:243). Minnesota İş tatmini Ölçeği(MSQ), Weiss ve arkadaşları(1967) yaptıkları çalışma sonucunda geliştirilmiş ve literatüre kazandırılmış bir ölçektir(weiss et al.,1967). MSQ, 20 temel değişken ile iş tatminini ölçmeyi amaçlamaktadır(martins ve Proença, 2012). Weiss ve arkadaşlarının (1967) geliştirdikleri bu ölçekte esas amaç, iş koşulları ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemektir(tütüncü ve Tarlan, 2001:147). İş Tatmini Anketi ise Spector(1985) tarafından geliştirilmiş alternatif bir ölçektir. Bu ölçek, iş tatminini ölçmek üzere 9 temel boyutu içermektedir. Her boyutun altında 4 er madde yer aldığı için toplamda 36 değişkenden oluşan bir ankettir(spector, 1997:8). Spector(1985), geliştirdiği ölçeğin özellikle kamu ya da kar amacı gütmeyen organizasyonlarda kullanılmaya çok uygun bir ölçek olduğunu belirtmiştir(spector, 1985:694). Satış gücünde iş tatminin belirlenmesi konusu da gerek pazarlama gerekse yönetim disiplinlerinin birlikte araştırdıkları önemli çalışma alanlarından biridir. Örneğin satış gücü üzerine önemli eserleri literatüre kazandırmış olan Churchill ve

7 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1205 arkadaşları, satış gücünde iş tatmininin belirlenmesi üzerinde de durarak, çeşitli çalışmalar yapmıştır. Churchill, Ford ve Walker(1974), endüstriyel pazarlardaki satış gücünün iş tatmininin ölçülmesi üzerine bir çalışma yapmışlar ve yeni bir iş tatmini ölçeği geliştirmeye çalışmışlardır(churchill ve diğerleri, 1974:260). Satış gücünde iş tatminini ölçmeye çalışan Futrell(1979), iş tanımlama ölçeği üzerine giderek bu ölçeğin satış gücüne uygunluğunu araştırmıştır. İş tanımlama ölçeğini geliştirerek yeni bir ölçek olan INDSALES ölçeğini endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren satışçıların iş tatminini ölçmek üzere kullanılabilirliğini test etmiştir(futrell, 1979:594). Teas(1981), departmanlı mağazada çalışan satış gücünün iş tatmini üzerine bir çalışma yapmış ve perakende sektöründeki satışçıların iş tatminlerini belirlemeye çalışmıştır. Satış gücüne performans geri bildiriminin olması, iş tatmini üzerinde pozitif ve güçlü bir etkiye sahip olarak sonuç vermiştir. Teas(1981), çalışmasının sonunda, farklı perakende alanlarında her satış gücü için iş tatminini etkileyecek farklı değişkenler olabileceğini belirtmiştir(teas, 1981:22). Futrell ve Parasuraman(1984) satış gücünde iş tatmini ve işten ayrılma durumu ilişkisini araştırmışlardır. Satışçılardan düşük performansa sahip olanların çalıştıkları işi bırakma isteklerinin yüksek performansa sahip olanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. İşletme sahiplerinin satış gücünü kaybetmemeleri için iş tatminine daha çok önem vermeleri gerektiğini önermişlerdir(futrell ve Parasuraman, 1984:38). ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Bu çalışma niceliksel araştırma yöntemine göre şekillendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır ve anket formu katılımcıların(satışçıların) rahat bir şekilde cevaplamasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Anket formunda toplam 27 değişken bulunmaktadır. Ankette iş tatminini ölçmek üzere Minnesota iş tatmini ölçeği(20 değişkenli) kullanılmıştır. Ankete katılan satışçılardan kendilerine verilen 20 ifadeye(değişkene) ne derece katılıp katılmadıklarını belirtmeleri istenmiştir. Katılma dereceleri beşli likert ölçeğine göre aralıklandırılmış olup, Kesinlikle katılıyorum: 5, katılıyorum: 4, ne katılıyorum ne katılmıyorum: 3, katılmıyorum:2, hiç katılmıyorum: 1 şeklinde derecelendirilmiştir. Anketin son kısmında ise çalışanlara dair bazı demografik bilgiler yer almaktadır. Ankette satışçıların demografik özeliklerine yönelik yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumları değişkenler yer almaktadır. Ayrıca satışçılara firmadaki toplam çalışma süreleri(yıl) ile satış faaliyeti için harcadıkları günlük çalışma süreleri(saat) sorulmuştur. Araştırmanın ana kütlesini Kocaeli ilindeki özel bir ilaç firmasının çalışan satışçıları oluşturmaktadır. Zaman ve mali kısıtlar nedeniyle ilaç firmasının satışçıları arasından kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen satışçılar üzerinde uygulama yapılmıştır.

8 1206 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK Uygulama için seçilen firmanın örgüt yapısı karma bir yapı göstermektedir. Firmanın satış gücü örgütü öncelikle bölgesel temele göre ayrılmakta, daha sonra ise müşteri temeline göre organize edilmektedir. Örneğe seçilen satıcılar firmanın Marmara bölgesinde görev yapan satışçılarından oluşmaktadır. Anakütle sayısı yaklaşık kişiden oluşmaktadır. Anket formu firma çalışanlarına 15 Eylül-15 Ekim arasında yüz yüze olarak uygulanmış olup, toplamda 220 anket elde edilmiştir. Anket formlarından 13 tanesi analiz edilmeye uygun olmadığı için 207 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Örneklem sayısı, anakütlenin %2 sini temsil etmektedir, dolayısıyla örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın en önemli kısıtı uygulama alanının sadece Kocaeli ili ile sınırlı kalmasıdır. ARAŞTIRMANIN BULGULARI Anket ile toplanan veriler SPSS 16 paket programına girilmiş olup, verilerin analizleri tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik kapsamında ele alınmıştır. Başlıca frekans, ortalama, standart sapma, güvenirlik testleri, faktör analizleri ve korelasyon analizi testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları tablo göstergeleri ile birlikte ayrı başlıklar altında sırasıyla sunulmuştur: Demografik Özellikler İle İlgili Bilgiler Tablo 1. Ankete Katılan Satışçıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı Demografik Özellikler Frekans Yüzde(% ) Yaş , ,33 Toplam ,0 Medeni durum Evli 70 0,34 Bekar 137 0,66 Toplam ,0 Cinsiyet Kadın 126 0,61 Erkek 81 0,39 Toplam ,0 Eğitim Durumu Lise 22 0,11 Yüksekokul/Üniversite 169 0,82 Lisansüstü 16 0,07 Toplam ,0 Tablo 1 de ankete katılan satışçıların demografik özellikleriyle ilgili frekans ve yüzde bilgileri gösterilmektedir. Buna göre; ankete katılan satışçıların % 67 si yaş aralığında; % 33 ü ise yaş aralığında kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca ankete katılan satışçıların % 61 i kadın; % 39 u erkek olup, % 34 ü evli ve % 66 sı bekar kişiler olarak görülmektedir. Eğitim durumları açısından ise ankete katılan satışçıların % 82 si

9 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1207 üniversite, % 11 i lise ve % 7 si lisansüstü eğitime sahip olarak görülmektedir. Tablo 1 den görüleceği üzere, ankete katılan satışçıların çoğunlukla yaş arasında bekar kişiler olduğu görülmüştür. Bu kişilerin çoğunlukla kadın ve eğitim durumu açısından da üniversite eğitimi almış kişiler olduğunu söylenebilir. Çalışma Durumlarına İlişkin Bilgiler Tablo 2. Ankete Katılanların Günlük Çalışma Sürelerinin Dağılımı GünlükÇalışmaSüresi Frekans Yüzde 6-8 saat 175 0, saat 24 0,12 12 saat ve üzeri 8 0,03 Toplam ,0 Tablo 2 de ankete katılan satışçıların günlük çalışma saatleri ve işletmedeki çalışma sürelerine dair bilgiler yer almaktadır. Buna göre; ankete katılan satışçıların % 85 i 6-8 saat arası; % 12 si 9-11 saat arası ve % 3 ü ise 12 saat ve üzeri çalışan durumundadır. Tablo 3. Ankete Katılanların Firmadaki Toplam Çalışma Sürelerinin Dağılımı Firmada Çalışma Süresi Frekans Yüzde 1 yıl ve daha az 8 0, yıl 136 0, yıl 43 0,20 10 yıl ve üzeri 20 0,11 Toplam ,0 Tablo 3 te ankete katılanların mevcut firmada toplam çalışma süreleri ile ilgili frekans dağılımı verilmiştir. Firmada çalışma süreleri açısından ise satışçıların % 3 ü 1 yıl ve daha az süreli; % 66 sı 2-5 yıl arası; % 20 si 6-9 yıl arası ve %11 i ise 10 yıl ve üzeri çalışan durumundadır. Güvenirlilik Analizleri Ankete katılanların iş tatmini ölçeğindeki tüm maddelere verdikleri cevapların tutarlılık testi için iç tutarlılık güvenilirliğini gösteren Cronbach Alpha testi yapılmıştır. Eğer her ifade aynı içeriğin bağımsız ölçekleri iseler, aralarında bir korelasyon olacaktır ve Cronbach Alpha katsayısı da yüksek çıkacaktır(kurtuluş, 2004; Nakip, 2006). Yapılan Cronbach Alpha güvenirlik testi sonucunda; iş tatminini ölçmek için verilen 20

10 1208 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK ifadenin Cronbach Alpha değeri 0,878 çıkmıştır. Buna göre; oluşturulan ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Cronbach Alpha Tablo 4. Güvenirlik Analizi Güvenirlik Testi Standardize edilmiş CronbachAlpha İfade sayısı,865, Tablo 5. KMO-Barlett s Testi KMO andbartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Değeri,783 Bartlett's Küresellik Testi Ki-kare 17765,805 df 210 Anlamlılık,000 Tablo 5 de KMO-Barlett s Testi sonuçları gösterilmiştir. Bu test, örneklem yeterliliğini ölçer ve örneklem büyüklüğüyle ilgilenir. Bunun için, gözlenen korelasyon katsayılarının büyüklüğünü ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü karşılaştırır. Bu testin değeri küçük çıkarsa, çift olarak değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisinin diğer değişkenlerce açıklanmayacağını gösterir. Bu durumda da faktör analizine devam etmek doğru olmaz. KMO değerleri için şunlar söylenebilir: 0,50 zayıf, 0,60 orta, 0,70 iyi, 0,80 çok iyi, 0,90 mükemmeldir(nakip, 2006: ). KMO testi sonucuna göre ifadelerin faktör analizi için uygun olduğunu, yapı geçerliğinin sağlandığını ve güvenilir bulunduğunu göstermektedir. Faktör Analizi Sonuçları İş tatmini ölçeğinde yer alan 20 ifade için faktör analizi yapılmış ve belirli faktörler altında bütün ifadeler toplanmıştır. Bu çalışmada 0,50 ve üzerindeki değerlere sahip ifadeler faktörler altında değerlendirilmiştir. 20 ifadeden 6 tanesi faktör analizi yapmaya uygun değeri sağlayamadığı için her hangi bir faktör altına girememiştir. Her maddeye ait faktör boyutu ve aldıkları yükler tablo 6 da gösterilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör başlıkları hem literatür hem de ifadelere bakılarak verilmiştir. Buna göre temel 5 faktör elde edilmiştir. Bu verilere göre 14 maddenin 5 faktör altında toplandığı ve toplamda varyansı açıklama oranı %63,60 çıktığı görülmüştür. İlk faktörün tanımladığı fark yüzdesi 39,912 dir ve 3 madde ile ifade edilmektedir. İlk faktör iş niteliği olarak adlandırılmış olup, bu faktör başlığı altında yer alan maddeler işle meşgul olma; tek çalışma ve değişik şeyler yapma imkanları şeklide sıralanmaktadır. İkinci faktörün tanımladığı fark yüzdesi dir ve 2 madde ile ifade edilmektedir. Bu faktör yönetim kalitesi olarak adlandırılmış olup, yöneticinin uyguladığı yönetim şeklinden memnun olma ve yöneticinin aldığı kararlardan memnun olma şeklinde 2 maddeyi içermektedir. Üçüncü faktör kişisel

11 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1209 katkı olarak adlandırılmıştır ve içerisinde 4 madde yer almaktadır. Bu faktör toplam varyansın % 6,813 ünü açıklamaktadır. Kişisel katkı faktörü içerisinde başkalarına faydalı olma; başkalarına emir verebilme; kişisel yeteneklerini kullanma ve alınan kararların uygulanması maddeleri yer almaktadır. Dördüncü faktör ücret ve terfi olarak adlandırılmıştır ve içerisinde 3 madde yer almaktadır. Ücret memnuniyeti ve terfi olanağı bu faktör altında yer almaktadır. Bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi ise %4,977 dir. Son faktörde 4 madde yer almaktadır ve bu faktör çalışma ortamı olarak adlandırılmıştır. Bu faktör toplam varyansın %3,805 ini açıklamaktadır. Çalışma şartları; arkadaş ilişkileri, takdir görme ve başarı hissi maddeleri bu başlık altında toplanmıştır. Tablo 6. Dönüştürülmüş Faktör Analizi Sonuçları Faktörler Ortalama St. sapma Faktör yükleri Öz değer % Kümülatif varyans Faktör 1: İş niteliği (α = 0,75) 39,912 39,912 Her zaman iş ile meşgul olmaktan memnun olma 3,57 1,12,657 İşte tek başına çalışma imkanı olması 4,26,617,715 Ara sıra değişik şeyler yapabilme imkanı olması 4,10,732,708 Faktör 2: Yönetim Kalitesi 8,101 48,013 (α = 0,81) Yöneticimin idarecilik anlayışından memnun olma 4,25,637,786 Yöneticimin işle ilgili aldığı kararlardan memnun olma 3,78,789,753 Faktör 3: Kişisel Katkı 6,813 54,826 (α = 0,85) İşte başkaları için bir şeyler yapabilme şansı olması 4,06,735 -,707 İşte kişilere ne yapacaklarını söyleme şansı olması 3,98,544,530 İşte kendi yeteneklerimi kullanabiliyorum. 4,20,681,597 İşte alınan kararların uygulamaya konmasından 4,19,826,745 memnun olma Faktör 4: Ücret ve Terfi 4,977 59,803 (α = 0,87) Yapılan işe karşılık alınan ücretten memnun olma 2,91,308 -,878 İşte terfi olanağının olması 3,04 1,114,821 Faktör 5: Çalışma Ortamı 3,805 63,608 (α = 0,69) Çalışma şartları bakımından 3,89,667,633

12 1210 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK memnun olma Çalışma arkadaşları ile olan ilişkiden memnun olma Yapılan iyi bir iş karşılığında takdir görme Yapılan iş karşılığında elde edilen başarı hissinden memnun olma 4,18,354,669 3,45,494 -,890 3,67,825,821 Hipotez Testleri Satışçıların demografik özelliklerine yönelik olarak ele alınan yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim değişkenlerinin iş tatmini(iş tatmini faktörleri) ile olan ilişkilerine yönelik oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Daha sonra, satışçıların çalışma durumları ile iş tatmini(iş tatmin faktörleri) arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Tablo 7. Faktörler ile Demografik Özellikler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları Medeni Durum Yaş Eğitim İşin niteliği Korelasyon katsayısı -,360 * - p (Anlamlılık) -,001 - N Yönetim kalitesi Korelasyon katsayısı -,462 * - Kendall's tau_b Kişisel katkı p (Anlamlılık) -,001 - N Korelasyon katsayısı -,310 ** - p (Anlamlılık) -,001 - N Ücret ve Terfi Korelasyon katsayısı,452 *,437 **,457 * p (Anlamlılık),001,002,000 N Çalışma ortamı Korelasyon katsayısı p (Anlamlılık) N Çalışmada yapılan analizlerde faktör analizi sonucu elde edilen faktörler ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı korelasyon testine

13 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1211 göre test edilmiştir. Satışçıların hemen hemen bütün demografik özellikleri ile iş tatmininde etkili olan faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yalnızca satışçıların cinsiyetleri ile iş tatmini faktörleri arasında bir korelasyon bulunmadığı için tabloya bu bilgi eklenmemiştir. Satışçıların yaşları ile çalıştıkları işin niteliğinden memnuniyetleri arasında p=0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların yaşı arttıkça çalıştıkları işin niteliğinden memnun olma durumları da artmaktadır. Satışçıların yaşları ile çalıştıkları firmadaki yönetim kalitesinden memnuniyetleri arasında p=0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Satışçıların yaşı arttıkça çalıştıkları firmanın yönetim kalitesinden memnun olma durumlarının da artmakta olduğu söylenebilir. Satışçıların yaşları ile çalıştıkları firmada elde ettikleri kişisel katkıdan memnuniyetleri arasında p=0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre, satışçıların yaşları arttıkça, firmadan elde ettikleri kişisel katkından memnun olma durumları da artmaktadır. Satışçıların medeni durumları ile firmadaki ücret ve terfi uygulamalarından memnuniyetleri arasında p=0,05 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçılar arasından evli olanların ücret ve terfi uygulamalarından daha az memnun oldukları söylenebilir. Satışçıların yaşları ile firmadaki ücret ve terfi uygulamalarından memnuniyetleri arasında p=0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların yaşları arttıkça firmadaki ücret ve terfi uygulamasından daha memnun oldukları görülmektedir. Satışçıların eğitim durumları ile firmadaki ücret ve terfi uygulamalarından memnuniyetleri arasında p=0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların eğitim durumları arttıkça firmada uygulanan ücret ve terfi uygulamasından daha memnun oldukları söylenebilir. Tablo 8. Faktörler ile Çalışma Durumları Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları Kendall's tau_b İşin niteliği Çalışma ortamı Korelasyon katsayısı Günlük Çalışma Süresi Firmada Çalışma Süresi -,580 * p (Anlamlılık) -,001 N Korelasyon katsayısı -,480 * - p (Anlamlılık),002 - N 207 -

14 1212 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK Tablo 8 de ankete katılan satışçıların çalışma durumları ile iş tatmini arasındaki anlamlı bir ilişki olup olmadığını test eden korelasyon analizi sonucu gösterilmiştir. İş tatmini faktörlerinden işin niteliği ile firmadaki çalışma süresi arasında ve çalışma ortamı ile günlük çalışma süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkiler şu şekilde yorumlanabilir: Satışçıların günlük çalışma süreleri ile firmadaki çalışma ortamından memnuniyetleri arasında da p=0,05 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların günlük çalışma süreleri arttıkça çalışma ortamından memnuniyetleri azalmaktadır. Satışçıların günlük çalışma süreleri ile firmadaki çalışma ortamından memnuniyetleri arasında da p=0,05 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların günlük çalışma süreleri arttıkça çalışma ortamından memnuniyetleri azalmaktadır. Hipotez testleri sonucunda elde edilen sonuçlar tablo 9 da özetlenmiştir. Korelasyon testi sonucunda aralarında anlamlı bir ilişki bulunan ve kabul edilen hipotezler aşağıdaki gibidir: Tablo 9. Kabul Edilen Hipotezler Hipotezler H1: Satışçıların medeni durumları ile ücret ve terfi olanaklarından memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H2: Satışçıların yaşları ile işin niteliğinden memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H3: Satışçıların yaşları ile yönetim kalitesinden memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H4: Satışçıların yaşları ile işin yarattığı kişisel katkıdan memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H5: Satışçıların yaşları ile işin niteliğinden memnuniyet arasında bir ilişki vardır. H6: Satışçıların yaşları ile ücret ve terfi olanaklarından memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H7: Satışçıların eğitim durumları ile ücret ve terfi olanaklarından memnuniyet olma arasında anlamlı bir ilişki vardır. H8: Satışçıların günlük çalışma süreleri ile çalışma ortamından memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H9: Satışçıların firmadaki çalışma süreleri ile işin niteliğinden memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. Sonuçlar KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL SONUÇ ve ÖNERİLER İşletme yönetiminin çözmesi gereken önemli sorunlardan biri de çalışanların iş tatminini sağlamaktır. Özellikle işletmenin müşteriyle köprüsünü oluşturan satış gücünün motive edilmesi ve iş tatmininin sağlanması kritik bir değere sahiptir. Satış gücünün daha verimli ve etkin performans gösterebilmesi açısından iş tatminin sağlanması gerekmektedir.

15 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1213 Satış gücünün iş tatmini seviyesini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışma, Kocaeli ilinde belirlenen özel bir ilaç firmasının satışçılarına uygulanmıştır. Anket formu, kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen 220 kişiye olarak uygulanmıştır. Toplanan anketlerden 13 tanesi analize uygun bulunmadığı için 207 adet anket üzerinden veriler değerlendirilmiştir. Satışçıların iş tatminlerini belirlemek üzere Minnesota İş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca satışçıların demografik özelliklerine ve çalışma durumlarına yönelik sorular sorulmuştur. Verilerin analizi için SPSS 16 paket programından yararlanılmıştır. Öncelikle verilerin frekans, ortalama ve standart sapma gibi temel istatistiksel dağılımlarına bakılmıştır. İş tatmini ölçeğinde 20 ifade için faktör analizi yapılmış ve 5 temel faktör elde edilmiştir. Demografik özellikleri itibariyle ankete katılan satışçılar incelendiklerinde çoğunluğun yaş aralığında genç(%67) ve üniversite mezunu(%82) kişiler olduğu görülmüştür. Ankete katılan satışçıların büyük bir çoğunluğu kadınlardan(%61) oluşmakta ve yarıdan fazlasının bekar(%66) olduğu görülmüştür. Ankete katılan satışçıların genellikle 6-8 saat arası(%85) çalıştıkları söylenebilir. Diğer yandan firmada çalışma süreleri açısından ankete katılanların yarıdan fazlası(%66) 2-5 yıl arası çalışmakta olan kişilerden oluştuğu görülmüştür. Veriler daha ayrıntılı olarak analiz edilmeden önce anketin geçerliliği ve güvenirliliği için Cronbach Alpha ve KMO Barlett testleri yapılmıştır. Cronbach Alpha(iç tutarlılık testi) testi sonucunda anketin Cronbach Alpha değeri 0,878 çıkmıştır ve oluşturulan ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Örneklem yeterliliğini ve büyüklüğünü ölçmek amacı ile yapılan KMO Barlett testi sonucunda ise %78(iyi) değeri elde edilmiştir. Dolayısıyla faktör analizi ve hipotez testlerine geçebilmek için bu değerler yeterli bulunmuştur. Faktör analizi uygulanan ölçekteki 20 değişken 5 temel faktör başlığı altında toplanmıştır. Değişkenlerden 6 tanesi 0,50 değerini faktör yükü olarak sağlayamadığı için herhangi bir faktör altında yer almamıştır. Geriye kalan 14 değişken sırasıyla iş niteliği ; yönetim kalitesi ; kişisel katkı; ücret ve terfi; çalışma ortamı boyutları altında toplanmıştır. Ankete katılan satışçıların en az ücret ve terfi açısından memnun oldukları diğer yandan en fazla işin kendilerine yaptığı katkı düzeyinden memnun oldukları görülmüştür. Hipotez testleri sonucunda ise ankete katılan satışçıların demografik özellikleri ile iş tatmini boyutları arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Satışçılarının yaşları ilerledikçe kişilerin işin niteliğinden, yönetim kalitesinden, ücret ve terfi uygulamasından daha memnun oldukları görülmüştür. Ayrıca satışçıların mevcut firmada çalıştıkları yıllık süre arttıkça kişilerin işin niteliğinden kaynaklanan memnuniyetlerinin de arttığı görülmüştür. Eğitim seviyesi yükseldikçe(özellikle

16 1214 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK lisansüstü ve doktora vb) ücret ve terfi uygulamalarından memnun olma durumu da yükselmektedir. Buna karşın satışçıların günlük çalışma süreleri arttıkça çalışma ortamından memnuniyetleri azalmakta ve satışlar arasından evli olanların ücret ve terfi uygulamasından daha az memnun oldukları görülmüştür. Bu durumda firmaya çalışma sürelerinin ortalama ve herkes için standart olacak belirli bir saate ayarlanması, satış gücü personeline lisansüstü eğitim yapma hakkı tanıması ve işin niteliği ile ilgili olarak kişilere başta daha çok bilgi verilmesi önerilebilir. Bu bağlamda günümüz işletmelerinin müşteri tatminini maksimum tutabilmeleri için satış gücünün de iş tatminlerini olabildiğince maksimum tutmalıdır. Müşteri ile yüz yüze gelen ve doğrudan müşteriyle ilgilenen satış gücü için ne kadar iş tatmini sağlanabilirse, müşteri için de o derece yüksek ya da düşük tatmin sağlanacaktır. KAYNAKÇA AĞIRBAŞ, İ., ÇELİK Y. ve BÜYÜKKAYIKÇI, H.(2005), Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:3. BİNGÖL, D.(1996), Personel Yönetimi, Beta Yay., İstanbul. CHURCHILL, G. A., FORD, N. M. ve WALKER, O. C.(1974), Measuring The Job Satisfaction of Industrial Salesmen, Journal of Marketing Research, Vol. XI(August), CHURCHILL, G. A., FORD, N. M. ve WALKER, O. C.(1997), Salesforce Management, Irwin McGraw-Hill, 5. Edition. CRAVENS, D. W., LASSK, F. G., LOW, G. S., MARSHALL, G. W. ve MONCRİEF C.(2004), Formal and Informal Management Control Combinations in Sales Organizations: TheImpact on Salesperson Consequences, Journal of Bussiness Research, Volume 57, Issue 3, March. DALRYMPLE, D. J. ve CRON, L. W.(1995), Sales Management- ConceptsandCases, 5. Edition, John&WileySons Inc. EFİL, İ.(1996), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, U.Ü. Güçlendirme Vakfı, Bursa. ERDOĞAN, İ.(1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İşletme Fakültesi Yayını, No:266, İstanbul. ERDİL, O., KESKİN, H., İMAMOĞLU, S.Z. ve FIRAT, S.(2004), Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1),

17 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1215 FUTRELL, C. M.(1979), Measurement of Salespeople s Job Satisfaction: Convergent and Discriminant Validity of Corresponding INSALES and Job Descriptive Index Scales, Journal of Marketing Research, Vol. XVI(November), FUTRELL, C.M. and PARASURAMAN, A.(1984), The Relationship of Satisfaction and Performance to SalesForce Turnover, Journal of Maketing, Vol.48(Fall), GAVCAR, E. ve TAVŞANSI, S.(2004), Pazarlama İşletmelerinde Satış Elemanlarının İş Memnuniyeti ve Sorunları, Celal Bayar Üniversitesi İİBF. Dergisi, Cilt 11, Sayı 1. GENÇ, N.(2004), Yönetim Ve Organizasyon(Çağdaş Sistemler Ve Yaklaşımlar), Birinci Baskı, Mart, İstanbul, Seçkin Yayıncılık. GÜRDAL, S.(1990), Satış Gücü Yönetimi, Yeni Asya Yayınları, İstanbul. INGRAM, T. N. ve LAFORGE, R. W.(1992), Sales Management-Analysis and Decision Making, 2. Edition, The Dreyden Press. ISAIAH, O. U., OBENG K.(2000), Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job Satisfaction and Customer Satisfaction in Total Quality Management Organizations: An Empirical Study, Journal of Quality Management, 2000(5). İSLAMOĞLU, A. H.(2000), Pazarlama Yönetimi (Stratejik Ve Global Yaklaşım), 2. Basım, Kasım, Beta Basım, İstanbul. İSLAMOĞLU, A.H. ve ALTUNIŞIK, R.(2007), Kitabevi. Satış ve Satış Yönetimi, Sakarya KARABULUT, M.(1998), Profesyonel Satışçılık ve Yönetimi, İkinci Baskı, İstanbul, Bilimsel Yayınlar-4. KEEGAN, W. J., MORİARTY, S. E. ve DUNCAN, T. R.(1995), Marketing- Annotated Instructors Edition, 2. Edition, Prentice- HallPress, New Jersey. KIREL, Çiğdem(1999), Esnek Çalışma Saatleri Uygulamalarında Cinsiyet, İş tatmini ve İş Bağlılığı İlişkisi, İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, c:28, s:2 Kasım, İstanbul. KOÇEL, T.(1999), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, KOTLER, P. ve ARMSTRONG, PrenticeHall. G.(1996), Principles of Marketing, 7th edition, LOCKE, E. A., (1976), The Nature and Causes Of Job Satisfaction, In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology Chicago: Rand McNally, pp LUTHENS, F.(1989), Organizational Behavor, 5. Baskı, McGraw-Hill BookCompany.

18 1216 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK MANAFİ, M., GHESHMİ, R. ve HOJABRİ, R.(2012), The Impact of Different Job Dimensions Toward Job Satisfaction and Tendency to Leave: A study of pharmaceutical industry in Iran Mahmoud, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 1, January, MARTINS, H., PROENÇA, T.(2012), Minnesota Satisfaction Questionnaire Psychometric Propertiesand Validation in a Population of Portuguese Hospital Workers, FEP Working Papers, October 2012, ResearchWork in Progress. MCNEILLY, K. ve GOLDSMITH, R. E.(1991), The Moderating Effects of Gender and Performance on Job Satisfaction and İntentions to Leave in the SalesForce, Journal of Business Research, Volume 22, Issue 3, May 1991, Pages MUCUK, İ.(1994), Pazarlama İlkeleri, Der Yayınları, İstanbul. ODABAŞI, Y.(2000), Satış Ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri, 1. Bası, Haziran, Beta Yayınevi, İstanbul. ÖNCE, G.(1992), Satış Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, İzmir. RANDALL, E. J.(1990), Selecting that Successful Salesperson, Review of Business, Vol. 12, June 22. SINGH, V. K.(2010), Job Satisfaction among Pharmaceutical Salesforce in South Africa A Case with Special Reference to Cape Town, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/3 (2010) SIRGY, M. J., EFRAFTY, D., SIEGEL P. Ve LEE, D.(2001), A New Measure of Quality of Work Life(QWL) Based on Need Satisfaction and SpilloverTheories, Social Indicators Research, 55: SPECTOR, P. E.(1985), Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey, American Journal of Community Psychology, Vol. 13, No:6, ss SPECTOR, P. E.(1997), Job Satisfaction Application, Assessment, Cause and Consequences, SAGE Pub.Inc., California. STILL, R.R. ve CUNDIFF, E.W.(1969), Sales Management: Decisions, Policies and Cases, 2. Edition, Prentice-Hall. TARLAN, D., ÖZKAN, T. (2001), Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İş Doyumu Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss TAŞKIN, E.(2000), Müşteri İlişkileri Eğitimi, 2. Basım, Nisan, Papatya Yayıncılık. TAŞKIN, E.(1990), Satışçıların Yönetimi, 2. Basım, Der Yayınları, İstanbul. TEAS, R.K.(1981), A Test of a Model of Department Store Salespeople s Job Satisfaction, Journal of Retailing, Volume 57, Number 1, Spring, 1981.

19 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1217 ÜLGEN, H.(1993), İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul. YAMAMOTO, G. T.(2001), Satış Ve Satış Gücü Yönetimi, 1. Basım, Literatür Yayınları: 50, Ocak. YAPRAKLI, Ş. ve YILMAZ, M. K.(2007), Çalışanların İş Stresi Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Erzurum da İlaç Mümessilleri Üzerinde Bir Saha Araştırması İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007, Sayı: 1. WEISS, D. J., DAWIS, R. V., ENGLAND, G. W. (1967), Manual For The Minnesota Satisfaction Questıonnaire, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, Vol 22. VARİNLİ, İ. ve KURTOĞLU, R.(2005), Satış Elemanlarının Etik Algılamaları: Perakende Sektöründe Bir Uygulama, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2.

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 14.07.2014 Cilt: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 303-324 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

İlke KAYA * FACTOR AFFECTING JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN THE HOTEL INDUSTRY: THE JOB SATISFACTION SCALE DEVELOPED

İlke KAYA * FACTOR AFFECTING JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN THE HOTEL INDUSTRY: THE JOB SATISFACTION SCALE DEVELOPED ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 : 355-372 (2007) OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GELİŞTİRİLEN

Detaylı

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 167-184, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Cem Rıza KARTAL Bu çalışmanın amacı; bireysel demografik değişkenlerin iş doyumuna olan etkisini

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 14, s. 87-112 SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ

Detaylı

SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİNİN MAĞAZAYA OLAN BAĞLILIK DERECELERİNE GÖRE PAZAR BÖLÜMLERİNİN TANIMLANMASI ve BÖLÜMLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ

SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİNİN MAĞAZAYA OLAN BAĞLILIK DERECELERİNE GÖRE PAZAR BÖLÜMLERİNİN TANIMLANMASI ve BÖLÜMLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ Yönetim, Yıl: 17, Sayı: 54, Haziran 2006 SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİNİN MAĞAZAYA OLAN BAĞLILIK DERECELERİNE GÖRE PAZAR BÖLÜMLERİNİN TANIMLANMASI ve BÖLÜMLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ Dr. Abdullah

Detaylı

ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY* Yrd. Doç Dr. Yavuz AKÇİ** ÖZ

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 12, s. 1-17 ANTAKYA VE İSKENDERUN OTEL

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: II

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: II Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: II HERZBERG İN ÇİFT FAKTÖR KURAMI KAMU OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYON ALGILARINI AÇIKLAYABİLİR Mİ?: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Hamza

Detaylı

İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN KİMİ FAKTÖRLERİN KONAKLAMA İŞLETMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN KİMİ FAKTÖRLERİN KONAKLAMA İŞLETMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN KİMİ FAKTÖRLERİN KONAKLAMA İŞLETMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Hakan KOÇ Yasin BOYLU Yalçın ARSLANTÜRK ÖZET Bu çalışmada konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin tatmin düzeyleri

Detaylı

HEMġĠRELERDE Ġġ TATMĠNĠ: DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDE BĠR ARAġTIRMA

HEMġĠRELERDE Ġġ TATMĠNĠ: DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDE BĠR ARAġTIRMA 119 HEMġĠRELERDE Ġġ TATMĠNĠ: DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDE BĠR ARAġTIRMA Ġbrahim DURAK * Celalettin SERĠNKAN ** ÖZET Bu çalışma, Denizli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisleri nde

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI Seda YILDIRIM * Ali ACARAY Neslihan ŞEVİK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI Seda YILDIRIM * Ali ACARAY Neslihan ŞEVİK Özet Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2015 Cilt: X Sayı: I ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI Seda YILDIRIM * Ali ACARAY Neslihan ŞEVİK Ülkemizde istihdamın korunması,

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARIM DEĞERLEMESİ VE İŞDOYUMU ANALİZİ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARIM DEĞERLEMESİ VE İŞDOYUMU ANALİZİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:2, 2001 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARIM DEĞERLEMESİ VE İŞDOYUMU ANALİZİ Öz Deniz TARLAN( ) Özkan TÜTÜNCÜ(* ) Aralıksız hizmet veren,

Detaylı

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2012, 13(2), 87-105. Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Enis HEMEDOĞLU, Mahmut KOÇAK, Aslıhan ÖZKAN,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞGÖRENLER TARAFINDAN ALGILANMASI: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Barış ERDEM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN VERDİĞİ HİZMETLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI: SİVAS YURTKUR ÖRNEĞİ

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN VERDİĞİ HİZMETLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI: SİVAS YURTKUR ÖRNEĞİ YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN VERDİĞİ HİZMETLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI: SİVAS YURTKUR ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ Erciyes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz Aralık 2005, ss DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ferit ÖLÇER * ÖZET Diğer sektörlerde olduğu gibi,

Detaylı

PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNDE SATIŞ PERSONELĐNĐN DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLERĐ VE PERSONEL MEMNUNĐYETĐ ĐLĐŞKĐSĐ

PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNDE SATIŞ PERSONELĐNĐN DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLERĐ VE PERSONEL MEMNUNĐYETĐ ĐLĐŞKĐSĐ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Kış-2015 Cilt:14 Sayı:52 (086-099) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Winter-2015 Volume:14 Issue:52 PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNDE

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler.

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler. - 559 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İŞ DOYUMU İLE İŞTEN AYRILMA

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 123-149 Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine

Detaylı

İŞ DOYUMU VE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

İŞ DOYUMU VE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 145-163 İŞ DOYUMU VE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ DETERMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN

Detaylı

MESLEKİ MOTİVASYONUN, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

MESLEKİ MOTİVASYONUN, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.3, s.217-248. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı