SATIŞ GÜCÜ ÖRGÜTÜNDE İŞ TATMİNİ (KOCAELİ İLİNDE PİLOT BİR UYGULAMA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIŞ GÜCÜ ÖRGÜTÜNDE İŞ TATMİNİ (KOCAELİ İLİNDE PİLOT BİR UYGULAMA)"

Transkript

1 TheJournal of AcademicSocialScienceStudies International Journal of SocialScience Volume 6 Issue 4, p , April 2013 SATIŞ GÜCÜ ÖRGÜTÜNDE İŞ TATMİNİ (KOCAELİ İLİNDE PİLOT BİR UYGULAMA) JOB SATISFACTION IN A ORGANIZATION OF SALESFORCE (A PILOT IMPLEMENTATION IN KOCAELİ) Arş. Gör. Seda YILDIRIM Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Arş. Gör. Neslihan ŞEVİK Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Abstract Salesforce is very valuable for businesses to survive in the competition. That s why the businesses try to handle their salesforce as well as other businesses. If the businesses know what factors effect sales force s job satisfaction, it will be useful for the future. With this study, it was investigated that what kind of job satisfaction degree had the salesforce of one medicine business and also investigated whether there is a relationship between job satisfaction and demographics. In addition, it was investigated whether there were significant relationships between sales force s working situation(daily work hours and working experience in a firm) and job satisfactions. According to the purpose of this study, a questionnaire form was made and it was implemented to the salesforce of one private pharma business in Kocaeli, Turkey. To measure job satisfaction, Minnesota Job Satisfaction Scale(20-items) was used. In a questionnaire form, there were variables such as age, marital status, gender and education situation. The questionnaire forms were implemented to the salesforce with a face to face method on 15th September-15th October and 207 healthy forms were collected as a total. These data were analysed in SPSS 16 packet programme. The factor analyse was implemented to the job satisfaction scale and 5 basic factors were provided. Then Kendall tau-b correlation analyse was used for testing relationship between salesforce s demographics and job satisfaction

2 1200 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK dimensions. Also, Kendall tau-b correlation analyse was used for testing relationship between daily working hours and job satisfaction dimensions and relationship between experience of salesforce and job satisfaction dimensions. After correlatio tests, it was determined that there were significant relationships between some demographics and job satisfaction and also working situation(daily working hours and working experience in a firm) and job satisfaction. The biggest limit of this research was having only one private pharma business in Kocaeli as an implementation area. Key Words: Salesforce organization, salesperson, job satisfaction. Öz Satış gücü, bir işletmenin yoğun rekabet ortamında pazar payını koruyabilmesi ve artırabilmesi açısından önemli role sahiptir. Firmaların özellikle satışçılarını kaybetmemeleri büyük bir önem taşımaktadır. Bu durumda satış gücünü oluşturan personelin iş tatmininin sağlanması ve ne derece iş tatminine sahip olduklarının bilinmesi firmanın yararına olacaktır. Bu çalışma ile bir ilaç firmasının satış gücü örgütünün iş tatminleri ölçülmüş ve demografik özellikleri ile iş tatminleri arasında ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Ayrıca satış gücünün günlük çalışma süreleri ve mevcut firmadaki çalışma süreleri(yıllık) ile iş tatminleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına da bakılmıştır. Araştırma amacına uygun olarak gerekli verileri elde etmek üzere bir anket formu oluşturulmuş ve Kocaeli ilinde faaliyet gösteren özel bir ilaç firmasının satış gücü personeline uygulanmıştır. Ankette iş tatmini ölçmek için Minnesota iş tatmini ölçeği(20 değişkenli) kullanılmıştır. Anket formunda satış gücünün demografik özelliklerinden yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu değişkenleri yer almaktadır. Anket uygulaması firmanın satış gücüne 15 Eylül-15 Ekim arasında yüz yüze olarak uygulanmış olup ve toplamda 207 adet sağlıklı anket elde edilmiştir. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS 16 paket programında analiz edilmiştir. İş tatmini ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır ve beş temel faktör boyutu elde edilmiştir. Elde edilen faktör boyutları ile ankete katılan satışçıların demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Kendalltau-b korelasyon analizi ile test edilmiştir. Ankete katılan satışçıların günlük çalışma saatleri ve firmadaki yıllık deneyimleri ile iş tatmini boyutları arasındaki ilişki analizi için de Kendalltau-b korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon testleri sonucunda satış gücünün bazı demografik özellikleri ve çalışma durumları ile iş tatmini arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Araştırmanın en önemli kısıtı uygulama alanının sadece Kocaeli ilindeki tek bir özel ilaç firmasını kapsamasıdır. Anahtar Kelimeler: Satış gücü örgütü, satışçı, iş tatmini.

3 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1201 GİRİŞ Modern pazarlama yaklaşımının getirdiği bütünleşik pazarlama anlayışı(kotler ve Armstrong, 1996) çerçevesinde örgütsel yapının başarısı, bütün işletmenin başarısına yansıyacaktır(taşkın, 2000:133). Satış gücü örgütü ise bir işletmenin en stratejik örgüt yapılarından biridir. Çünkü işletmeler çoğunlukla satış gücü örgütü sayesinde mal üretmek, dağıtmak ve tutundurma için katlandıkları masrafları çıkarabilmekte ve kar elde edebilmektedir. Satışçılara yüklenen işletmeye gelir üretme misyonu, satışçılığın çok stresli ve yoğun çaba gerektiren(islamoğlu ve Altunışık, 2007) bir meslek olmasına neden olmuştur. Dolayısıyla satış gücünün motivasyonunu sağlamak ve satışçıların yeteneklerinden en etkin şekilde yararlanmak işletmelerin çözmeleri gereken esas sorundur. Satışçıların iş tatminlerini belirlemeye yönelik yapılan çoğu araştırmanın ortak noktası uygulamanın genellikle ilaç sektöründe çalışan ilaç mümessilleri üzerinde yapılmasıdır. İlaç sektörünün özelliği gereği satış gücünün büyüklüğü ve niteliği ön plandadır. McNeilly ve Goldsmith(1991) yaptıkları çalışmada cinsiyet farkının iş tatmini ile ilişkili olduğunu saptamışlardır. Yapraklı ve Yılmaz(2007) yaptıkları çalışmada ilaç mümessillerinin iş stresleri ile iş tatminleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Ücret, çalışma koşulları, terfi olanakları vb. gibi yöntemler ile satış gücünün iş tatmininin yükselebileceğini öne sürmüşlerdir(yapraklı ve Yılmaz, 2007:179). Ayrıca mesleğin getirdiği yoğun çalışma saatlerinin iş tatmini seviyesi ile ilişkili olup olmadığı test edilmiştir. Singh(2010) Güney Afrika da ilaç mümessilleri üzerine yaptığı çalışmada iş tatminleri ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. İş tatminin, işletmeler tarafından sağlaması gereken bir unsur olduğunu belirtmiştir(singh, 2010:72). Manafi ve arkadaşları(2012) yaptıkları araştırma ile satışçıların çalışma süreleri ile iş tatminleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu görmüşlerdir(manafi et al., 2012:189). Bu çalışmada özel bir ilaç firmasının sahip satış gücü örgütünün iş tatmini seviyesi ölçülmüştür. Firmanın satışgücü örgüt yapısı karma yapıda olup, uygulamanın yapıldığı satışçılar Marmara bölgesinde çalışan kişilerden oluşmaktadır. İkinci olarak ise satış gücü çalışanlarının iş tatmin seviyeleri ile sahip oldukları demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın gerek literatüre gerekse başta ilaç sektörü olmak üzere iş hayatına faydalı bilgiler sunması yönünde katkıda bulunacağı düşünülmüştür. Satış Gücü Örgütü Ve Satışçılar Örgüt, kişilerin belirli amaçlara ulaşmak üzere bir araya gelerek oluşturdukları sistemli ve düzenli bir yapı(ülgen,1993; Efil,1996; Koçel,1999) olarak tanımlanabilir. İşletmelerin örgütlenme fonksiyonunun esas amacı, örgüt yapısının kurulması ve bir işletmenin amaçlarına ulaşması için insanların en etkili şekilde nasıl çalışacağını

4 1202 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK belirlemektir(taşkın, 2000:129). Satış gücü örgütünün yapısı ise işletme örgüt yapısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır(taşkın, 1990; Önce, 1992). Satış gücü örgütü, işletmeyle müşteri arasında kurulan bir köprü gibidir. Satışçılar sahada çalıştıkları için pazarda gerçekleşen olayları doğrudan takip edebilmekte ve bunu işletme yönetimine aktarabilmektedir(yamamoto, 2001). Her örgüt yapısında olduğu gibi satış gücü örgütlerinde de öncelikle yapısal özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir(islamoğlu, 2000:471). Dolayısıyla, işletmeler öncelikle hangi büyüklükte satış gücü oluşturacağına ve bu satışçıları dışarıdan mı yoksa içerden mi tedarik edecek, buna karar vermelidir(keegan et al., 1995:666). Pazarlama yönetimi, satış gücünü örgütlerken değişik kriterlere göre değerlendirme yapabilmektedir(karabulut, 2000). Genel olarak bir satış gücü örgütlenmesi şu şekillerde olabilir : - Coğrafi Örgütlenme: Genellikle, satış güçlerinde en çok uygulanan örgütlenme şekli coğrafi örgütlenmedir(ingram ve Laforge, 1992; Churchill et al., 1997). Satışçılar, belirli bir alanda görevlendirilirler ve bütün görev ve hesaplar da bu alanla sınırlandırılır. Burada ürün, işlevsellik ya da pazar gibi unsurlara göre bir yapılanmaya gidilmez(ingram ve Laforge, 1992:220). Coğrafi bölümlendirme sayesinde örgütler yerel pazar koşullarını karşılama konusunda da oldukça fonksiyonel olabilmektedirler(genç, 2004:120). - Ürün Temeline Göre Örgütlenme: Faaliyetleri ürün ya da ürün zinciri temeline göre bölümlendirme, çok ürün üreten büyük işletmelerde başvurulan önemli bir ölçüttür(eren, 2003:236). Ürettikleri mallar, ağırlıklı olarak birbirlerine benzeyen ve birkaç çeşitten ibaret olan organizasyonlarda örgüt yapısı oluşturulurken, üretilen mallar temel alınır(genç, 2004:120). Diğer yandan önce coğrafi temele göre örgütlenmiş bir elektronik ürün satışı yapan firma daha sonra bir bölge içinde ürüne göre örgütlenme yapabilir(dalrymple ve Cron, 1995:370). - Dikey Örgütlenme: Satış departmanlarında sıklıkla rastlanılan örgütlenme şekillerinden biridir. Dikey örgütlenmede, her satışçı tek bir yöneticiye bağlı olarak çalışır(still ve Cundiff, 1969:28). Dolayısıyla, örgütsel faaliyetlerin bir disiplin içinde yürütülmesinde, otoritenin merkezde veya belli kişilerin elinde toplanmasının gerekli olduğu durumlarda, hiyerarşik örgüt yapısı uygun bir yapıdır(genç,2004:116). - İşlevsel Örgütlenme: Satış gücü örgütlerinde çalışan her satışçının yerine getirmesi gereken farklı fonksiyonlar olabilir. Satışçıların sahip oldukları farklı bilgi ve yetenekleri fonksiyonel örgüt yapısında daha etkin kullanabilmektedir(churchill et al., 1997:120). Diğer yandan, küçük ölçekli işletmelerde bu tarz örgüt yapıları maliyetli olabilmektedir(still ve Cundiff, 1969:32). - Karma Örgütlenme: Büyük sayıda mamulleri çeşitli tiplerdeki müşterilere satan ve geniş bir coğrafi bölgeye hitap eden firmaların, satış güçlerinin organizasyonunda çeşitli örgütlendirme biçimlerini bir arada kullandıkları

5 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1203 görülmektedir. Satışçılar, bu gibi durumlarda bölge-mamule göre, bölge-müşteriye göre, mamul-müşteriye göre veyahut da bir arada bölge-mamul-müşteriye göre uzmanlaşmış olabilirler. Bu hallerde, her bir satışçı birden çok yöneticiye karşı sorumlu olabilecektir. Aslında bu da organizasyon için arzulanmayan, kaçınılması gereken bir durumdur(önce, 1992:46). - Müşteri Temeline Göre Örgütlenme: Modern pazarlama anlayışı ve sonrasında gelen yeni pazarlama yaklaşımları ile örgüt kültürünün müşteri ilişkilerine ve tatminine odaklanması bir zorunluluk olmuştur. Bu yüzden, çalışanların daha fazla ve etkin biçimde müşteri odaklı olması, süreçlerin değişmesine bağlı olarak kaçınılmaz olabilmelidir(odabaşı, 2000:163). Satış gücü örgüt yapılarına bakıldığında ise müşterilere göre örgütlenmenin, yaygınlaşarak kullanımının arttığı görülmektedir(taşkın, 1990; Churchill ve diğerleri, 1997). Bir işletmenin satış gücü, belirli özellikler taşıyan bir müşteri grubuna göre uzmanlaştığı zaman, müşteri gereksinimlerini daha kolay anlayabilmekte ve müşteri isteklerine daha kolay cevap verebilmektedir (Taşkın, 1990:136). İşletmeler hangi örgütlenme tipini tercih ederlerse etsinler, görev, yetki, sorumluluk, uzmanlık, istikrar, koordinasyon, ölçülebilirlik, kontrol edilebilirlik ilkelerine dikkat etmelidirler(karabulut, 2000:268). Diğer yandan işletmelerin ihtiyaç duydukları satış gücünün oluşturulması için satışçıların doğru bir şekilde bulunması, seçilmesi ve yetiştirilmesi gerekmektedir(önce, 1992:47). Başarılı satışçıların seçimi ise, endüstrinin en büyük zorluklarından biridir. Milyonlarca dolar seçim ve tedarik sürecini daha iyi hale getirebilmek için araştırmalara gitmektedir(randall, 1990). Çünkü yüksek harcamalar yapılarak işe alınan bir satış temsilcisi bu işin kendisine uygun olmadığını anladığı zaman kısa bir süre sonra işten ayrılacaktır. Bazıları hemen ayrılmayacak bu kez de düşük verimlilik ile çalışarak işletmeye daha başka maliyetler yaratacaklardır. Satış yönetiminde kaliteli satış temsilcilerinin bulunması, seçilmesi ve işe alınması süreci, işletmenin ve bağlı olarak satış gücünün büyüklüğüne göre değişir(taşkın, 2001:80). Etkili bir satış gücü örgütü oluşumu, satışçıların başarılı sonuçlar vermesi açısından önemlidir(cravens ve diğerleri, 2004:241). Satışçılar, müşteriyle yüz yüze gelerek konuşan, anlaşan, kendisine ödeme yapılan ve ürünün el değiştirmesini sağlayan kişilerdir ve işletme içinde müşteri ile en fazla bire bir ilişki içinde bulunan personeli oluşturmaktadırlar(varinli ve diğer., 2005:3). İşletmenin satış işleminde kullandığı tüm elemanlar onun satış gücünü oluşturmaktadır. Satış gücü kavramında kişisel satış işlemi ağırlık kazanmaktadır(gavcar ve Tavşansı, 2004:84). İşletmeleri pazarlama araçlarına ulaştırmada en önemli tutundurma aracı olan kişisel satışın diğer tutundurma metotlarından en önemli farkı, bunun kişisel iletişimden, reklamın ise kitlesel iletişimden oluşmasıdır. Bu yüzden de kişisel satış, uygulamada çok daha fazla esnekliğe sahiptir(mucuk, 1994:200). Etkili bir satış gücü örgütü oluşumu, satışçıların

6 1204 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK başarılı sonuçlar vermesi için önemlidir(cravens ve diğerleri, 2004:241). Doğru satışçıların örgütte istihdam edilmesi bir başlangıç sayılabilir, esasen satışçıların doğru bir şekilde motive edilerek yeteneklerinden daha etkin bir şekilde yararlanmak satış gücü örgütünün başarısının devamını sağlayacaktır. Bu bağlamda işletme içerisinde çalışmakta olan satışçıların iş tatminlerinin belirlenmesi, onları daha doğru motive edebilmek ve başarılı bir performans yakalayabilmek için kritik bir değere sahiptir. Aşağıda iş tatmini satışçılar açısından ele alınarak açıklanmaktadır. İş Tatmini İşletme yönetimi, bir yandan örgüte uygun bir iş gücü oluşturmaya çalışırken diğer yandan da mevcut iş gücünün temel bazı ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına dikkat etmek zorundadır(ağırbaş, 2005:327). Başarılı bir şekilde oluşturulan örgüt yapısının, işletme amaçlarını gerçekleştirmesi ancak bu yapının göstereceği performansa bağlı olacaktır. Dolayısıyla satış gücünün gösterdiği performans ile elde ettiği doyumlar arasındaki uyum ya da uyumsuzluk(locke, 1976;Luthans, 1989) sonucunda işletmenin başarısının görülebileceği söylenebilir. Bu bağlamda iş tatmini çalışanların işlerini değerlendirmeleri sonucunda ulaştıkları olumlu ya da olumsuz duygular şeklinde tanımlanabilir(erdoğan, 1996;Kırel, 1999). İş tatmini, çalışanların işten beklediği maddi ve manevi ödüllerin gerçekleşen ile aynı olması durumunda ortaya çıkmaktadır(erdil ve diğerleri, 2004:18). İş tatmini, çalışanların fizyolojik ve ruhsal sağlıklarının aynı zamanda da duygularının bir belirtisidir(bingöl, 1996:266). Kısaca iş tatmini, çalışanların iş yaşamına yönelik benimsedikleri pozitif tutum olarak değerlendirilebilir(isaiah ve Obeng, 2000:254). Literatürde iş tatminini belirlemek amacıyla kullanılan birçok ölçek mevcuttur. Bu ölçeklerden Porter ın(1961) geliştirmiş olduğu İhtiyaç Tatmin Anketi, Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına dayanmaktadır. İhtiyaç tatmin anketi, çalışanların iş için ihtiyaç duydukları unsurların seviyesini, örgütsel kaynakların ihtiyaçları karşılama seviyesini ve örgütün kaynakları ile ihtiyaçların örtüşmesi durumunu belirlemektedir. Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre 4 temel boyut ve 7 ihtiyaç temeline göre ölçek yapılandırılmıştır(sirgy ve diğerleri, 2001:243). Minnesota İş tatmini Ölçeği(MSQ), Weiss ve arkadaşları(1967) yaptıkları çalışma sonucunda geliştirilmiş ve literatüre kazandırılmış bir ölçektir(weiss et al.,1967). MSQ, 20 temel değişken ile iş tatminini ölçmeyi amaçlamaktadır(martins ve Proença, 2012). Weiss ve arkadaşlarının (1967) geliştirdikleri bu ölçekte esas amaç, iş koşulları ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemektir(tütüncü ve Tarlan, 2001:147). İş Tatmini Anketi ise Spector(1985) tarafından geliştirilmiş alternatif bir ölçektir. Bu ölçek, iş tatminini ölçmek üzere 9 temel boyutu içermektedir. Her boyutun altında 4 er madde yer aldığı için toplamda 36 değişkenden oluşan bir ankettir(spector, 1997:8). Spector(1985), geliştirdiği ölçeğin özellikle kamu ya da kar amacı gütmeyen organizasyonlarda kullanılmaya çok uygun bir ölçek olduğunu belirtmiştir(spector, 1985:694). Satış gücünde iş tatminin belirlenmesi konusu da gerek pazarlama gerekse yönetim disiplinlerinin birlikte araştırdıkları önemli çalışma alanlarından biridir. Örneğin satış gücü üzerine önemli eserleri literatüre kazandırmış olan Churchill ve

7 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1205 arkadaşları, satış gücünde iş tatmininin belirlenmesi üzerinde de durarak, çeşitli çalışmalar yapmıştır. Churchill, Ford ve Walker(1974), endüstriyel pazarlardaki satış gücünün iş tatmininin ölçülmesi üzerine bir çalışma yapmışlar ve yeni bir iş tatmini ölçeği geliştirmeye çalışmışlardır(churchill ve diğerleri, 1974:260). Satış gücünde iş tatminini ölçmeye çalışan Futrell(1979), iş tanımlama ölçeği üzerine giderek bu ölçeğin satış gücüne uygunluğunu araştırmıştır. İş tanımlama ölçeğini geliştirerek yeni bir ölçek olan INDSALES ölçeğini endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren satışçıların iş tatminini ölçmek üzere kullanılabilirliğini test etmiştir(futrell, 1979:594). Teas(1981), departmanlı mağazada çalışan satış gücünün iş tatmini üzerine bir çalışma yapmış ve perakende sektöründeki satışçıların iş tatminlerini belirlemeye çalışmıştır. Satış gücüne performans geri bildiriminin olması, iş tatmini üzerinde pozitif ve güçlü bir etkiye sahip olarak sonuç vermiştir. Teas(1981), çalışmasının sonunda, farklı perakende alanlarında her satış gücü için iş tatminini etkileyecek farklı değişkenler olabileceğini belirtmiştir(teas, 1981:22). Futrell ve Parasuraman(1984) satış gücünde iş tatmini ve işten ayrılma durumu ilişkisini araştırmışlardır. Satışçılardan düşük performansa sahip olanların çalıştıkları işi bırakma isteklerinin yüksek performansa sahip olanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. İşletme sahiplerinin satış gücünü kaybetmemeleri için iş tatminine daha çok önem vermeleri gerektiğini önermişlerdir(futrell ve Parasuraman, 1984:38). ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Bu çalışma niceliksel araştırma yöntemine göre şekillendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır ve anket formu katılımcıların(satışçıların) rahat bir şekilde cevaplamasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Anket formunda toplam 27 değişken bulunmaktadır. Ankette iş tatminini ölçmek üzere Minnesota iş tatmini ölçeği(20 değişkenli) kullanılmıştır. Ankete katılan satışçılardan kendilerine verilen 20 ifadeye(değişkene) ne derece katılıp katılmadıklarını belirtmeleri istenmiştir. Katılma dereceleri beşli likert ölçeğine göre aralıklandırılmış olup, Kesinlikle katılıyorum: 5, katılıyorum: 4, ne katılıyorum ne katılmıyorum: 3, katılmıyorum:2, hiç katılmıyorum: 1 şeklinde derecelendirilmiştir. Anketin son kısmında ise çalışanlara dair bazı demografik bilgiler yer almaktadır. Ankette satışçıların demografik özeliklerine yönelik yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumları değişkenler yer almaktadır. Ayrıca satışçılara firmadaki toplam çalışma süreleri(yıl) ile satış faaliyeti için harcadıkları günlük çalışma süreleri(saat) sorulmuştur. Araştırmanın ana kütlesini Kocaeli ilindeki özel bir ilaç firmasının çalışan satışçıları oluşturmaktadır. Zaman ve mali kısıtlar nedeniyle ilaç firmasının satışçıları arasından kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen satışçılar üzerinde uygulama yapılmıştır.

8 1206 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK Uygulama için seçilen firmanın örgüt yapısı karma bir yapı göstermektedir. Firmanın satış gücü örgütü öncelikle bölgesel temele göre ayrılmakta, daha sonra ise müşteri temeline göre organize edilmektedir. Örneğe seçilen satıcılar firmanın Marmara bölgesinde görev yapan satışçılarından oluşmaktadır. Anakütle sayısı yaklaşık kişiden oluşmaktadır. Anket formu firma çalışanlarına 15 Eylül-15 Ekim arasında yüz yüze olarak uygulanmış olup, toplamda 220 anket elde edilmiştir. Anket formlarından 13 tanesi analiz edilmeye uygun olmadığı için 207 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Örneklem sayısı, anakütlenin %2 sini temsil etmektedir, dolayısıyla örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın en önemli kısıtı uygulama alanının sadece Kocaeli ili ile sınırlı kalmasıdır. ARAŞTIRMANIN BULGULARI Anket ile toplanan veriler SPSS 16 paket programına girilmiş olup, verilerin analizleri tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik kapsamında ele alınmıştır. Başlıca frekans, ortalama, standart sapma, güvenirlik testleri, faktör analizleri ve korelasyon analizi testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları tablo göstergeleri ile birlikte ayrı başlıklar altında sırasıyla sunulmuştur: Demografik Özellikler İle İlgili Bilgiler Tablo 1. Ankete Katılan Satışçıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı Demografik Özellikler Frekans Yüzde(% ) Yaş , ,33 Toplam ,0 Medeni durum Evli 70 0,34 Bekar 137 0,66 Toplam ,0 Cinsiyet Kadın 126 0,61 Erkek 81 0,39 Toplam ,0 Eğitim Durumu Lise 22 0,11 Yüksekokul/Üniversite 169 0,82 Lisansüstü 16 0,07 Toplam ,0 Tablo 1 de ankete katılan satışçıların demografik özellikleriyle ilgili frekans ve yüzde bilgileri gösterilmektedir. Buna göre; ankete katılan satışçıların % 67 si yaş aralığında; % 33 ü ise yaş aralığında kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca ankete katılan satışçıların % 61 i kadın; % 39 u erkek olup, % 34 ü evli ve % 66 sı bekar kişiler olarak görülmektedir. Eğitim durumları açısından ise ankete katılan satışçıların % 82 si

9 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1207 üniversite, % 11 i lise ve % 7 si lisansüstü eğitime sahip olarak görülmektedir. Tablo 1 den görüleceği üzere, ankete katılan satışçıların çoğunlukla yaş arasında bekar kişiler olduğu görülmüştür. Bu kişilerin çoğunlukla kadın ve eğitim durumu açısından da üniversite eğitimi almış kişiler olduğunu söylenebilir. Çalışma Durumlarına İlişkin Bilgiler Tablo 2. Ankete Katılanların Günlük Çalışma Sürelerinin Dağılımı GünlükÇalışmaSüresi Frekans Yüzde 6-8 saat 175 0, saat 24 0,12 12 saat ve üzeri 8 0,03 Toplam ,0 Tablo 2 de ankete katılan satışçıların günlük çalışma saatleri ve işletmedeki çalışma sürelerine dair bilgiler yer almaktadır. Buna göre; ankete katılan satışçıların % 85 i 6-8 saat arası; % 12 si 9-11 saat arası ve % 3 ü ise 12 saat ve üzeri çalışan durumundadır. Tablo 3. Ankete Katılanların Firmadaki Toplam Çalışma Sürelerinin Dağılımı Firmada Çalışma Süresi Frekans Yüzde 1 yıl ve daha az 8 0, yıl 136 0, yıl 43 0,20 10 yıl ve üzeri 20 0,11 Toplam ,0 Tablo 3 te ankete katılanların mevcut firmada toplam çalışma süreleri ile ilgili frekans dağılımı verilmiştir. Firmada çalışma süreleri açısından ise satışçıların % 3 ü 1 yıl ve daha az süreli; % 66 sı 2-5 yıl arası; % 20 si 6-9 yıl arası ve %11 i ise 10 yıl ve üzeri çalışan durumundadır. Güvenirlilik Analizleri Ankete katılanların iş tatmini ölçeğindeki tüm maddelere verdikleri cevapların tutarlılık testi için iç tutarlılık güvenilirliğini gösteren Cronbach Alpha testi yapılmıştır. Eğer her ifade aynı içeriğin bağımsız ölçekleri iseler, aralarında bir korelasyon olacaktır ve Cronbach Alpha katsayısı da yüksek çıkacaktır(kurtuluş, 2004; Nakip, 2006). Yapılan Cronbach Alpha güvenirlik testi sonucunda; iş tatminini ölçmek için verilen 20

10 1208 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK ifadenin Cronbach Alpha değeri 0,878 çıkmıştır. Buna göre; oluşturulan ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Cronbach Alpha Tablo 4. Güvenirlik Analizi Güvenirlik Testi Standardize edilmiş CronbachAlpha İfade sayısı,865, Tablo 5. KMO-Barlett s Testi KMO andbartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Değeri,783 Bartlett's Küresellik Testi Ki-kare 17765,805 df 210 Anlamlılık,000 Tablo 5 de KMO-Barlett s Testi sonuçları gösterilmiştir. Bu test, örneklem yeterliliğini ölçer ve örneklem büyüklüğüyle ilgilenir. Bunun için, gözlenen korelasyon katsayılarının büyüklüğünü ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü karşılaştırır. Bu testin değeri küçük çıkarsa, çift olarak değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisinin diğer değişkenlerce açıklanmayacağını gösterir. Bu durumda da faktör analizine devam etmek doğru olmaz. KMO değerleri için şunlar söylenebilir: 0,50 zayıf, 0,60 orta, 0,70 iyi, 0,80 çok iyi, 0,90 mükemmeldir(nakip, 2006: ). KMO testi sonucuna göre ifadelerin faktör analizi için uygun olduğunu, yapı geçerliğinin sağlandığını ve güvenilir bulunduğunu göstermektedir. Faktör Analizi Sonuçları İş tatmini ölçeğinde yer alan 20 ifade için faktör analizi yapılmış ve belirli faktörler altında bütün ifadeler toplanmıştır. Bu çalışmada 0,50 ve üzerindeki değerlere sahip ifadeler faktörler altında değerlendirilmiştir. 20 ifadeden 6 tanesi faktör analizi yapmaya uygun değeri sağlayamadığı için her hangi bir faktör altına girememiştir. Her maddeye ait faktör boyutu ve aldıkları yükler tablo 6 da gösterilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör başlıkları hem literatür hem de ifadelere bakılarak verilmiştir. Buna göre temel 5 faktör elde edilmiştir. Bu verilere göre 14 maddenin 5 faktör altında toplandığı ve toplamda varyansı açıklama oranı %63,60 çıktığı görülmüştür. İlk faktörün tanımladığı fark yüzdesi 39,912 dir ve 3 madde ile ifade edilmektedir. İlk faktör iş niteliği olarak adlandırılmış olup, bu faktör başlığı altında yer alan maddeler işle meşgul olma; tek çalışma ve değişik şeyler yapma imkanları şeklide sıralanmaktadır. İkinci faktörün tanımladığı fark yüzdesi dir ve 2 madde ile ifade edilmektedir. Bu faktör yönetim kalitesi olarak adlandırılmış olup, yöneticinin uyguladığı yönetim şeklinden memnun olma ve yöneticinin aldığı kararlardan memnun olma şeklinde 2 maddeyi içermektedir. Üçüncü faktör kişisel

11 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1209 katkı olarak adlandırılmıştır ve içerisinde 4 madde yer almaktadır. Bu faktör toplam varyansın % 6,813 ünü açıklamaktadır. Kişisel katkı faktörü içerisinde başkalarına faydalı olma; başkalarına emir verebilme; kişisel yeteneklerini kullanma ve alınan kararların uygulanması maddeleri yer almaktadır. Dördüncü faktör ücret ve terfi olarak adlandırılmıştır ve içerisinde 3 madde yer almaktadır. Ücret memnuniyeti ve terfi olanağı bu faktör altında yer almaktadır. Bu faktörün açıkladığı varyans yüzdesi ise %4,977 dir. Son faktörde 4 madde yer almaktadır ve bu faktör çalışma ortamı olarak adlandırılmıştır. Bu faktör toplam varyansın %3,805 ini açıklamaktadır. Çalışma şartları; arkadaş ilişkileri, takdir görme ve başarı hissi maddeleri bu başlık altında toplanmıştır. Tablo 6. Dönüştürülmüş Faktör Analizi Sonuçları Faktörler Ortalama St. sapma Faktör yükleri Öz değer % Kümülatif varyans Faktör 1: İş niteliği (α = 0,75) 39,912 39,912 Her zaman iş ile meşgul olmaktan memnun olma 3,57 1,12,657 İşte tek başına çalışma imkanı olması 4,26,617,715 Ara sıra değişik şeyler yapabilme imkanı olması 4,10,732,708 Faktör 2: Yönetim Kalitesi 8,101 48,013 (α = 0,81) Yöneticimin idarecilik anlayışından memnun olma 4,25,637,786 Yöneticimin işle ilgili aldığı kararlardan memnun olma 3,78,789,753 Faktör 3: Kişisel Katkı 6,813 54,826 (α = 0,85) İşte başkaları için bir şeyler yapabilme şansı olması 4,06,735 -,707 İşte kişilere ne yapacaklarını söyleme şansı olması 3,98,544,530 İşte kendi yeteneklerimi kullanabiliyorum. 4,20,681,597 İşte alınan kararların uygulamaya konmasından 4,19,826,745 memnun olma Faktör 4: Ücret ve Terfi 4,977 59,803 (α = 0,87) Yapılan işe karşılık alınan ücretten memnun olma 2,91,308 -,878 İşte terfi olanağının olması 3,04 1,114,821 Faktör 5: Çalışma Ortamı 3,805 63,608 (α = 0,69) Çalışma şartları bakımından 3,89,667,633

12 1210 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK memnun olma Çalışma arkadaşları ile olan ilişkiden memnun olma Yapılan iyi bir iş karşılığında takdir görme Yapılan iş karşılığında elde edilen başarı hissinden memnun olma 4,18,354,669 3,45,494 -,890 3,67,825,821 Hipotez Testleri Satışçıların demografik özelliklerine yönelik olarak ele alınan yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim değişkenlerinin iş tatmini(iş tatmini faktörleri) ile olan ilişkilerine yönelik oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Daha sonra, satışçıların çalışma durumları ile iş tatmini(iş tatmin faktörleri) arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Tablo 7. Faktörler ile Demografik Özellikler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları Medeni Durum Yaş Eğitim İşin niteliği Korelasyon katsayısı -,360 * - p (Anlamlılık) -,001 - N Yönetim kalitesi Korelasyon katsayısı -,462 * - Kendall's tau_b Kişisel katkı p (Anlamlılık) -,001 - N Korelasyon katsayısı -,310 ** - p (Anlamlılık) -,001 - N Ücret ve Terfi Korelasyon katsayısı,452 *,437 **,457 * p (Anlamlılık),001,002,000 N Çalışma ortamı Korelasyon katsayısı p (Anlamlılık) N Çalışmada yapılan analizlerde faktör analizi sonucu elde edilen faktörler ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı korelasyon testine

13 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1211 göre test edilmiştir. Satışçıların hemen hemen bütün demografik özellikleri ile iş tatmininde etkili olan faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yalnızca satışçıların cinsiyetleri ile iş tatmini faktörleri arasında bir korelasyon bulunmadığı için tabloya bu bilgi eklenmemiştir. Satışçıların yaşları ile çalıştıkları işin niteliğinden memnuniyetleri arasında p=0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların yaşı arttıkça çalıştıkları işin niteliğinden memnun olma durumları da artmaktadır. Satışçıların yaşları ile çalıştıkları firmadaki yönetim kalitesinden memnuniyetleri arasında p=0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Satışçıların yaşı arttıkça çalıştıkları firmanın yönetim kalitesinden memnun olma durumlarının da artmakta olduğu söylenebilir. Satışçıların yaşları ile çalıştıkları firmada elde ettikleri kişisel katkıdan memnuniyetleri arasında p=0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre, satışçıların yaşları arttıkça, firmadan elde ettikleri kişisel katkından memnun olma durumları da artmaktadır. Satışçıların medeni durumları ile firmadaki ücret ve terfi uygulamalarından memnuniyetleri arasında p=0,05 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçılar arasından evli olanların ücret ve terfi uygulamalarından daha az memnun oldukları söylenebilir. Satışçıların yaşları ile firmadaki ücret ve terfi uygulamalarından memnuniyetleri arasında p=0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların yaşları arttıkça firmadaki ücret ve terfi uygulamasından daha memnun oldukları görülmektedir. Satışçıların eğitim durumları ile firmadaki ücret ve terfi uygulamalarından memnuniyetleri arasında p=0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların eğitim durumları arttıkça firmada uygulanan ücret ve terfi uygulamasından daha memnun oldukları söylenebilir. Tablo 8. Faktörler ile Çalışma Durumları Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları Kendall's tau_b İşin niteliği Çalışma ortamı Korelasyon katsayısı Günlük Çalışma Süresi Firmada Çalışma Süresi -,580 * p (Anlamlılık) -,001 N Korelasyon katsayısı -,480 * - p (Anlamlılık),002 - N 207 -

14 1212 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK Tablo 8 de ankete katılan satışçıların çalışma durumları ile iş tatmini arasındaki anlamlı bir ilişki olup olmadığını test eden korelasyon analizi sonucu gösterilmiştir. İş tatmini faktörlerinden işin niteliği ile firmadaki çalışma süresi arasında ve çalışma ortamı ile günlük çalışma süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkiler şu şekilde yorumlanabilir: Satışçıların günlük çalışma süreleri ile firmadaki çalışma ortamından memnuniyetleri arasında da p=0,05 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların günlük çalışma süreleri arttıkça çalışma ortamından memnuniyetleri azalmaktadır. Satışçıların günlük çalışma süreleri ile firmadaki çalışma ortamından memnuniyetleri arasında da p=0,05 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki çıkmıştır. Buna göre; satışçıların günlük çalışma süreleri arttıkça çalışma ortamından memnuniyetleri azalmaktadır. Hipotez testleri sonucunda elde edilen sonuçlar tablo 9 da özetlenmiştir. Korelasyon testi sonucunda aralarında anlamlı bir ilişki bulunan ve kabul edilen hipotezler aşağıdaki gibidir: Tablo 9. Kabul Edilen Hipotezler Hipotezler H1: Satışçıların medeni durumları ile ücret ve terfi olanaklarından memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H2: Satışçıların yaşları ile işin niteliğinden memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H3: Satışçıların yaşları ile yönetim kalitesinden memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H4: Satışçıların yaşları ile işin yarattığı kişisel katkıdan memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H5: Satışçıların yaşları ile işin niteliğinden memnuniyet arasında bir ilişki vardır. H6: Satışçıların yaşları ile ücret ve terfi olanaklarından memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H7: Satışçıların eğitim durumları ile ücret ve terfi olanaklarından memnuniyet olma arasında anlamlı bir ilişki vardır. H8: Satışçıların günlük çalışma süreleri ile çalışma ortamından memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. H9: Satışçıların firmadaki çalışma süreleri ile işin niteliğinden memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. Sonuçlar KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL SONUÇ ve ÖNERİLER İşletme yönetiminin çözmesi gereken önemli sorunlardan biri de çalışanların iş tatminini sağlamaktır. Özellikle işletmenin müşteriyle köprüsünü oluşturan satış gücünün motive edilmesi ve iş tatmininin sağlanması kritik bir değere sahiptir. Satış gücünün daha verimli ve etkin performans gösterebilmesi açısından iş tatminin sağlanması gerekmektedir.

15 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1213 Satış gücünün iş tatmini seviyesini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışma, Kocaeli ilinde belirlenen özel bir ilaç firmasının satışçılarına uygulanmıştır. Anket formu, kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen 220 kişiye olarak uygulanmıştır. Toplanan anketlerden 13 tanesi analize uygun bulunmadığı için 207 adet anket üzerinden veriler değerlendirilmiştir. Satışçıların iş tatminlerini belirlemek üzere Minnesota İş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca satışçıların demografik özelliklerine ve çalışma durumlarına yönelik sorular sorulmuştur. Verilerin analizi için SPSS 16 paket programından yararlanılmıştır. Öncelikle verilerin frekans, ortalama ve standart sapma gibi temel istatistiksel dağılımlarına bakılmıştır. İş tatmini ölçeğinde 20 ifade için faktör analizi yapılmış ve 5 temel faktör elde edilmiştir. Demografik özellikleri itibariyle ankete katılan satışçılar incelendiklerinde çoğunluğun yaş aralığında genç(%67) ve üniversite mezunu(%82) kişiler olduğu görülmüştür. Ankete katılan satışçıların büyük bir çoğunluğu kadınlardan(%61) oluşmakta ve yarıdan fazlasının bekar(%66) olduğu görülmüştür. Ankete katılan satışçıların genellikle 6-8 saat arası(%85) çalıştıkları söylenebilir. Diğer yandan firmada çalışma süreleri açısından ankete katılanların yarıdan fazlası(%66) 2-5 yıl arası çalışmakta olan kişilerden oluştuğu görülmüştür. Veriler daha ayrıntılı olarak analiz edilmeden önce anketin geçerliliği ve güvenirliliği için Cronbach Alpha ve KMO Barlett testleri yapılmıştır. Cronbach Alpha(iç tutarlılık testi) testi sonucunda anketin Cronbach Alpha değeri 0,878 çıkmıştır ve oluşturulan ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Örneklem yeterliliğini ve büyüklüğünü ölçmek amacı ile yapılan KMO Barlett testi sonucunda ise %78(iyi) değeri elde edilmiştir. Dolayısıyla faktör analizi ve hipotez testlerine geçebilmek için bu değerler yeterli bulunmuştur. Faktör analizi uygulanan ölçekteki 20 değişken 5 temel faktör başlığı altında toplanmıştır. Değişkenlerden 6 tanesi 0,50 değerini faktör yükü olarak sağlayamadığı için herhangi bir faktör altında yer almamıştır. Geriye kalan 14 değişken sırasıyla iş niteliği ; yönetim kalitesi ; kişisel katkı; ücret ve terfi; çalışma ortamı boyutları altında toplanmıştır. Ankete katılan satışçıların en az ücret ve terfi açısından memnun oldukları diğer yandan en fazla işin kendilerine yaptığı katkı düzeyinden memnun oldukları görülmüştür. Hipotez testleri sonucunda ise ankete katılan satışçıların demografik özellikleri ile iş tatmini boyutları arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Satışçılarının yaşları ilerledikçe kişilerin işin niteliğinden, yönetim kalitesinden, ücret ve terfi uygulamasından daha memnun oldukları görülmüştür. Ayrıca satışçıların mevcut firmada çalıştıkları yıllık süre arttıkça kişilerin işin niteliğinden kaynaklanan memnuniyetlerinin de arttığı görülmüştür. Eğitim seviyesi yükseldikçe(özellikle

16 1214 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK lisansüstü ve doktora vb) ücret ve terfi uygulamalarından memnun olma durumu da yükselmektedir. Buna karşın satışçıların günlük çalışma süreleri arttıkça çalışma ortamından memnuniyetleri azalmakta ve satışlar arasından evli olanların ücret ve terfi uygulamasından daha az memnun oldukları görülmüştür. Bu durumda firmaya çalışma sürelerinin ortalama ve herkes için standart olacak belirli bir saate ayarlanması, satış gücü personeline lisansüstü eğitim yapma hakkı tanıması ve işin niteliği ile ilgili olarak kişilere başta daha çok bilgi verilmesi önerilebilir. Bu bağlamda günümüz işletmelerinin müşteri tatminini maksimum tutabilmeleri için satış gücünün de iş tatminlerini olabildiğince maksimum tutmalıdır. Müşteri ile yüz yüze gelen ve doğrudan müşteriyle ilgilenen satış gücü için ne kadar iş tatmini sağlanabilirse, müşteri için de o derece yüksek ya da düşük tatmin sağlanacaktır. KAYNAKÇA AĞIRBAŞ, İ., ÇELİK Y. ve BÜYÜKKAYIKÇI, H.(2005), Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:3. BİNGÖL, D.(1996), Personel Yönetimi, Beta Yay., İstanbul. CHURCHILL, G. A., FORD, N. M. ve WALKER, O. C.(1974), Measuring The Job Satisfaction of Industrial Salesmen, Journal of Marketing Research, Vol. XI(August), CHURCHILL, G. A., FORD, N. M. ve WALKER, O. C.(1997), Salesforce Management, Irwin McGraw-Hill, 5. Edition. CRAVENS, D. W., LASSK, F. G., LOW, G. S., MARSHALL, G. W. ve MONCRİEF C.(2004), Formal and Informal Management Control Combinations in Sales Organizations: TheImpact on Salesperson Consequences, Journal of Bussiness Research, Volume 57, Issue 3, March. DALRYMPLE, D. J. ve CRON, L. W.(1995), Sales Management- ConceptsandCases, 5. Edition, John&WileySons Inc. EFİL, İ.(1996), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, U.Ü. Güçlendirme Vakfı, Bursa. ERDOĞAN, İ.(1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İşletme Fakültesi Yayını, No:266, İstanbul. ERDİL, O., KESKİN, H., İMAMOĞLU, S.Z. ve FIRAT, S.(2004), Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1),

17 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1215 FUTRELL, C. M.(1979), Measurement of Salespeople s Job Satisfaction: Convergent and Discriminant Validity of Corresponding INSALES and Job Descriptive Index Scales, Journal of Marketing Research, Vol. XVI(November), FUTRELL, C.M. and PARASURAMAN, A.(1984), The Relationship of Satisfaction and Performance to SalesForce Turnover, Journal of Maketing, Vol.48(Fall), GAVCAR, E. ve TAVŞANSI, S.(2004), Pazarlama İşletmelerinde Satış Elemanlarının İş Memnuniyeti ve Sorunları, Celal Bayar Üniversitesi İİBF. Dergisi, Cilt 11, Sayı 1. GENÇ, N.(2004), Yönetim Ve Organizasyon(Çağdaş Sistemler Ve Yaklaşımlar), Birinci Baskı, Mart, İstanbul, Seçkin Yayıncılık. GÜRDAL, S.(1990), Satış Gücü Yönetimi, Yeni Asya Yayınları, İstanbul. INGRAM, T. N. ve LAFORGE, R. W.(1992), Sales Management-Analysis and Decision Making, 2. Edition, The Dreyden Press. ISAIAH, O. U., OBENG K.(2000), Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job Satisfaction and Customer Satisfaction in Total Quality Management Organizations: An Empirical Study, Journal of Quality Management, 2000(5). İSLAMOĞLU, A. H.(2000), Pazarlama Yönetimi (Stratejik Ve Global Yaklaşım), 2. Basım, Kasım, Beta Basım, İstanbul. İSLAMOĞLU, A.H. ve ALTUNIŞIK, R.(2007), Kitabevi. Satış ve Satış Yönetimi, Sakarya KARABULUT, M.(1998), Profesyonel Satışçılık ve Yönetimi, İkinci Baskı, İstanbul, Bilimsel Yayınlar-4. KEEGAN, W. J., MORİARTY, S. E. ve DUNCAN, T. R.(1995), Marketing- Annotated Instructors Edition, 2. Edition, Prentice- HallPress, New Jersey. KIREL, Çiğdem(1999), Esnek Çalışma Saatleri Uygulamalarında Cinsiyet, İş tatmini ve İş Bağlılığı İlişkisi, İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, c:28, s:2 Kasım, İstanbul. KOÇEL, T.(1999), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, KOTLER, P. ve ARMSTRONG, PrenticeHall. G.(1996), Principles of Marketing, 7th edition, LOCKE, E. A., (1976), The Nature and Causes Of Job Satisfaction, In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology Chicago: Rand McNally, pp LUTHENS, F.(1989), Organizational Behavor, 5. Baskı, McGraw-Hill BookCompany.

18 1216 Seda YILDIRIM Neslihan ŞEVİK MANAFİ, M., GHESHMİ, R. ve HOJABRİ, R.(2012), The Impact of Different Job Dimensions Toward Job Satisfaction and Tendency to Leave: A study of pharmaceutical industry in Iran Mahmoud, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 1, January, MARTINS, H., PROENÇA, T.(2012), Minnesota Satisfaction Questionnaire Psychometric Propertiesand Validation in a Population of Portuguese Hospital Workers, FEP Working Papers, October 2012, ResearchWork in Progress. MCNEILLY, K. ve GOLDSMITH, R. E.(1991), The Moderating Effects of Gender and Performance on Job Satisfaction and İntentions to Leave in the SalesForce, Journal of Business Research, Volume 22, Issue 3, May 1991, Pages MUCUK, İ.(1994), Pazarlama İlkeleri, Der Yayınları, İstanbul. ODABAŞI, Y.(2000), Satış Ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri, 1. Bası, Haziran, Beta Yayınevi, İstanbul. ÖNCE, G.(1992), Satış Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, İzmir. RANDALL, E. J.(1990), Selecting that Successful Salesperson, Review of Business, Vol. 12, June 22. SINGH, V. K.(2010), Job Satisfaction among Pharmaceutical Salesforce in South Africa A Case with Special Reference to Cape Town, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/3 (2010) SIRGY, M. J., EFRAFTY, D., SIEGEL P. Ve LEE, D.(2001), A New Measure of Quality of Work Life(QWL) Based on Need Satisfaction and SpilloverTheories, Social Indicators Research, 55: SPECTOR, P. E.(1985), Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey, American Journal of Community Psychology, Vol. 13, No:6, ss SPECTOR, P. E.(1997), Job Satisfaction Application, Assessment, Cause and Consequences, SAGE Pub.Inc., California. STILL, R.R. ve CUNDIFF, E.W.(1969), Sales Management: Decisions, Policies and Cases, 2. Edition, Prentice-Hall. TARLAN, D., ÖZKAN, T. (2001), Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İş Doyumu Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss TAŞKIN, E.(2000), Müşteri İlişkileri Eğitimi, 2. Basım, Nisan, Papatya Yayıncılık. TAŞKIN, E.(1990), Satışçıların Yönetimi, 2. Basım, Der Yayınları, İstanbul. TEAS, R.K.(1981), A Test of a Model of Department Store Salespeople s Job Satisfaction, Journal of Retailing, Volume 57, Number 1, Spring, 1981.

19 Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini(Kocaeli nde Pilot Bir Uygulama) 1217 ÜLGEN, H.(1993), İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul. YAMAMOTO, G. T.(2001), Satış Ve Satış Gücü Yönetimi, 1. Basım, Literatür Yayınları: 50, Ocak. YAPRAKLI, Ş. ve YILMAZ, M. K.(2007), Çalışanların İş Stresi Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Erzurum da İlaç Mümessilleri Üzerinde Bir Saha Araştırması İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007, Sayı: 1. WEISS, D. J., DAWIS, R. V., ENGLAND, G. W. (1967), Manual For The Minnesota Satisfaction Questıonnaire, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, Vol 22. VARİNLİ, İ. ve KURTOĞLU, R.(2005), Satış Elemanlarının Etik Algılamaları: Perakende Sektöründe Bir Uygulama, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2.

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR TÜRKİYE DE ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR VE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi İİBF, Öğretim Üyesi Küreselleşme süreci ile dünyada ekonomik, siyasal ve yönetimsel alanda hızlı bir değişme

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings Sunulan Bildiriler Presented Proceedings İŞLETMELERDEKİ PLANLAMANIN ÖRGÜTLEME VE KARAR ALAMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet GÜVEN 1, SaidPATIR 2, Selman YÜKSEL 3 ÖZET Günümüz işletmeleri için planlama

Detaylı

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2008 Sayı: 1

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2008 Sayı: 1 YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ TATMİN DÜZEYLERİ İLE BAŞARI ORTALAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Hakan KOÇ * Yalçın ARSLANTÜRK ** Sıddık ARSLAN *** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Gülşah ŞAKOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİLERİ: BELEDİYECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Nihat

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU Yard. Doç. Dr. Saip DENÝZOÐLU* Araþ. Gör. Dt. Baykal YILMAZ***

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Kadir TİRYAKİ

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Kadir TİRYAKİ Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi Kadir TİRYAKİ Düzce Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Düzce, TÜRKİYE Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ETİK İKLİM VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ETİK İKLİM VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ 274 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ETİK İKLİM VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ Yrd.Doç.Dr. Aydın ÇEVİRGEN Arş.Gör. Engin ÜNGÜREN Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Alanya İşletme Fakültesi

Detaylı

İş Tatmininin Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkileri: Türk İnşaat Sektöründe bir Araştırma

İş Tatmininin Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkileri: Türk İnşaat Sektöründe bir Araştırma Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 135-142 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp. 135-142, June 2016

Detaylı

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 1-8. 1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN, MESLEKTE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİNİN, ALDIKLARI EĞİTİM

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği

Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği Bayram GÖKTAŞ, Gökçe ASLAN, Filiz ASLANTEKİN, Ramazan ERDEM ÖZET Bu çalışmada, İzmir Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA 1. Amaç Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile

Detaylı

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunu Akışı Giriş

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 www.asead.com ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ 1 Doç.

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Doi Number : ISSN : QR InMaR Journal The Journal of International Management Research Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Murat YORULMAZ 1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA* Filiz Çayırağası 1 ÖZET

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA* Filiz Çayırağası 1 ÖZET ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA* Filiz Çayırağası 1 ÖZET Artan güvenlik ihtiyacının, güvenlik şirketlerine, güvenlik personeline

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ DAVRANIŞ BİİMLERİ ANABİLİM DALI

İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ DAVRANIŞ BİİMLERİ ANABİLİM DALI İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ DAVRANIŞ BİİMLERİ ANABİLİM DALI ÜRÜN TEMELİNE GÖRE BÖLÜMLENDİRME YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN REORGANİZASYON SÜRECİNİN YÖNETİCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ ARAŞTIRMA

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA Filiz ÇAYIRAĞASI 1, Aslı ÖZPOLAT

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TATMİNİNİ BELİRLEYİCİ UNSURLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KARİYER SÜRECİ ÖRNEĞİ

ÇALIŞANLARIN TATMİNİNİ BELİRLEYİCİ UNSURLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KARİYER SÜRECİ ÖRNEĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 219-230, ELAZIĞ-2002 ÇALIŞANLARIN TATMİNİNİ BELİRLEYİCİ UNSURLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KARİYER

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

Business & Management Studies: An International Journal Vol.:3 Issue:2 Year:2015, ss. 220-233

Business & Management Studies: An International Journal Vol.:3 Issue:2 Year:2015, ss. 220-233 Business & Management Studies: An International Journal Vol.:3 Issue:2 Year:2015, ss. 220-233 BMSIJ http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v3i2.113 İNTERNET BANKACILIĞI E-HİZMET KALİTESİNİN KULLANICILAR TARAFINDAN

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Türkiye Mobilya Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve İş Gören Performansı Üzerine Etkileri

Türkiye Mobilya Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve İş Gören Performansı Üzerine Etkileri Ormancılık Dergisi 11(1) (2015) 35-41 Türkiye Mobilya Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve İş Gören Performansı Üzerine Etkileri Aytaç AYDIN 1, Sebahattin TİRYAKİ 1 Özet 20. yy sonlarına kadar

Detaylı