PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi, 3. Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal in Ulusal Mücadele Hareketleri, 4. İç Ayaklanmalar, Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler, 5. Türkiye de Demokrasinin Gelişimi, 6. Ermeni ve Kıbrıs Sorunu. 7. Osmanlı Yenileşmesi 8. I. Dünya savaşı 9. Türk inkılabı 10. Atatürk İlkeleri. Türk Dili-I 1. Türk Dili dersinin niteliği, tanıtımı, amaçları ve değerlendirme biçimi, diğer dersler içindeki yeri ve önemi, 2. Konuşma dili, yazı dili ve diğer şekilleri, 3. Dillerin doğuşu, insan ve toplum hayatındaki önemi, 4. Dile sevgi saygı, 5. Türkçenin yeryüzündeki diller arasındaki yeri, 6. Türkçe üzerindeki çalışmalar, özelliği ve güzelliği, 7. Türk Dili nin tarihi gelişmesi ve devreleri, gelişmiş dilin kelime serveti, kelime çeşitleri ve gelişmiş bir dilin kolları İle Türkçenin lehçe, şive ve ağızları, yazı dilinin tasnifleri, genel özellikleri, 8. Türk Edebiyatı, Nesri, Şiiri, tarih boyunca Türkçede kullanılan başlıca alfabeler, 9. Dil bilgisinin bölümleri, insan sesinin teşekkülü ve çeşitleri, ünlü ve ünsüz özellikleri, sınıflandırılmaları, 10. Türkçede ses, vurgulama, söz sanatları ve diksiyon, özet, dilekçe, mektup, telgraf 11. Dilin doğuşuyla ilgili teoriler 12. Dil-kültür-ulus ilişkisi, dil devrimi, 13. Türk Dil Kurumu ve çalışmaları, 14. Dünya dilleri, dil aileleri, Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri, 15. Türkiye Türkçesinin özellikleri, ses özellikleri, biçim özellikleri, cümle özellikleri 16. Yazım kuralları, noktalama işaretleri 17. Yazışmalar, özgeçmiş, dilekçe, mektup, iş mektubu, telgraf

2 İngilizce-I 1. İleri düzeyde dinleme ve okuma çalışmaları 2. Küreselleşme, markalar, reklam, ticaret ve yenilikler gibi güncel konularda metin çözümleri, 3. Güncel konularda iş İngilizcesi sözcük bilgisini geliştirme, 4. İş idaresi ile ilgili örnek olaylar, gerçek şirket sorunları, şirket müzakereleri, rapor sunumları, 5. İş ilişkileri geliştirme yetenekleri üzerine yoğunlaşan tartışma ve yazılı iletişim konuları, 6. Arz-talep analizleri, fiyat sistemi, tüketici davranış teorisi, firma (üretim) teorisi, 7. Piyasa yapıları, tam rekabet, tekel, eksik rekabet, 8. Gelir dağılımı, faktör akışkanlığı, faktör fiyatlandırması, Genel Ekonomi 1. Ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, 2. Üretim ve tüketim fonksiyonu 3. Yatırım kavramı 4. Devlet kesimi ve dış alem, para arz ve talebi 5. Genel denge, işsizlik, enflasyon, büyüme ve kalkınma 6. Ekonominin bütününü oluşturan ekonomik unsurların davranışlarının değerlendirilmesi 7. Fiyat mekanizmasının işleyişi 8. Tüketici davranışları teorisi üretim ve firma teorisi Pazarlama İlkeleri 1. Pazarlama tanımı, kapsamı, gelişimi 2. Modern pazarlama yönetimi 3. Pazarlama yönetimi ve çevre ilişkisi 4. Stratejik pazarlama ve pazarlamanın rolü, 5. İşletme misyonu, işletme amaçları 6. Portföy oluşturulması, 7. Pazar bilgi sistemi ve pazarlama araştırması 8. Pazar kavramı, tüketici pazarı ve tüketici davranışı 9. Endüstriyel (örgütsel) Pazar ve endüstriyel alıcı davranışları 10. Pazar bölümleme 11. Pazarın bölümlemenin temelleri 12. Psikolojik demografik, coğrafik, davranışsal bölümleme

3 13. Hedef Pazar seçimi 14. Pazar hedefleme 15. Pazar konumlandırma Temel Hukuk 1. Hukukun çeşitli açılardan tanımı, hukuk kurallarının diğer sosyal kurallardan farkları, 2. Hukukun kaynakları, hukukun ayrımı (kamu hukuku, özel hukuk), bunlar arasındaki ilişkiler, 3. Türkiye de yürürlükte olan hukuk kurallarının (pozitif hukukun) çeşitli açılardan incelemesi. 4. Medeni Hukukun Temel Kavramları. 5. Borçlar Hukukunun Temel Kavramları. 6. Ticaret Hukukunun Temel Kavramları. 7. Anayasa Hukukunun Temel Kavramları. 8. Yönetim Hukukunun Temel Kavramları. 9. Ceza Hukukunun Temel Kavramları. 10. Yargılama Hukukunun Temel Kavramları. 11. İş Hukukunun Temel Kavramları. 12. Banka Hukukunun Temel Kavramları Genel İşletme 1. İşletme ile ilgili temel kavramlar 2. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları 3. İşletmelerin sınıflandırılması 4. Girişimcilikle ilgili temel kavramlar 5. İş palanı yapma ve bir iş fikri bulma 6. Ekonomik sistemler ve işletmecilik 7. İşletmelerin kuruluşu ile ilgili çalışmalar 8. İşletme ve çevresi 9. İşletmelerin fonksiyonları 10. Yönetim, üretim, pazarlama, insan kaynağı, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları 11. Yönetim fonksiyonları yöneltme, planlama, karar verme, organize etme, koordine etme, denetim Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1. İnternet ve internet tarayıcısı 2. Elektronik posta yönetimi 3. Haber grupları

4 4. Web tabanlı öğrenme 5. Kişisel web sitesi hazırlama 6. Elektronik ticaret 7. Kelime işlemci programında özgeçmiş 8. İnternet ve kariyer 9. İş görüşmesine hazırlık 10. İş görüşmesine hazırlık 11. İşlem tablosu 12. Formüller ve fonksiyonlar 13. Grafikler, sunu hazırlama, 14. Tanıtıcı materyal hazırlama Güzel Sanatlar-I Beden Eğitimi-I Birinci Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Osmanlı toplum ve devlet düzeninin geri kalması ve yapılan reform hareketleri 2. Osmanlı devletinin parçalanması ve ulusal mücadelenin başlaması 3. Mustafa Kemal Paşa nın Anadolu da ulusal mücadeleyi örgütlemesi 4. Birinci T.B.M.M nin açılması arası askeri ve siyasal gelişmeler 6. Devrimler ve karşı tepkiler 7. Anayasal sistemin kurulması 8. Cumhuriyet dönemide iç ve dış siyaset 9. Türk devriminin temel özellikleri ve etkilendiği düşünce akımları 10. Hukuk, eğitim, ekonomi ve toplumsal yaşayışta yapılan yenilikler 11. Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin genel nitelikleri 12. İdeolojik açıdan Atatürkçülüğün değerlendirilmesi Türk Dili-II 1. Konuşmanın özellikleri 2. Konuşmada dikkat edilmesi gereken kurallar 3. Etkili konuşma 4. Dinleme 5. Dinlemede uyulması gereken kurallar 6. Okuma 7. Anlayarak okuma 8. Eleştirel okuma 9. Yazın türleri; roman, makale, deneme, şiir, tiyatro

5 İngilizce-II 1. Mesleki yabancı dil yeterliliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı 2. Pazarlama terminolojisi, kavramları ve bilgi sistemleri 3. Pazarlama çevresi ve Pazar bölümleme 4. Ürünler tüketici davranışları Dış Ticaret İşlemleri Genel Muhasebe Ticari Matematik ve İstatistik Ticaret Hukuku 1. Ticaret işletme hukuku 2. Ticari işletme, gerçek ve tüzel kişiler, ticari kişi, ticari iş, adi iş, ticaret unvanı 3. İşletme adı, marka 4. Haksız rekabet 5. Ticari defterler 6. Ticaret sicili 7. Faiz 8. Tesellüs 9. Sözleşme türleri 10. Ticari mümessil 11. Ticari vekil 12. Tellal 13. Acente ve komisyoncu 14. Şirketler hukuku; şirketlerin sınıflandırılması, 15. Adi şirket, ticari şirket, komandit şirket, limited şirket, anonim şirket 16. Kıymetli evrak hukuku; bono, çek, senet, tahvil, ticari senetler ve hukuku Bilgisayarlı Büro Programları Güzel Sanatlar-II Beden Eğitim-II İkinci Sınıf Güz Yarıyılı (3. Dönem) Pazarlama Araştırması 1. Pazarlama araştırması kavramı, tanımı, önemi ve uygulama alanları 2. Diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve sınırları 3. Organizasyon içindeki yeri 4. Araştırma sürecinin tanımlanması 5. Problemin ortaya konması, 6. Veri kaynaklarının belirlenmesi; Örnekleme, örnekleme yöntemleri ve hataları, 7. Veri toplamada kullanılacak yönetimin seçimi;anket, gözlem, deney, projeksiyon

6 8. Ölçekleme yöntemi; verilerin toplanması, verilerin dökümü ve analizi 9. Tek değişkenli ve çok değişkenli analizler; araştırma raporunun hazırlanması 10. Pazarlama türleri Hizmet Pazarlaması Satış Yönetimi 1. Satış gücü kavramı 2. Satış gücü yönetimi 3. Satış yönetimi ve faaliyetlerinin planlanması, 4. Satış gücünün örgütlenmesi 5. Talep ölçümü ve satış takvimi 6. Satış bütçeleri, satış kotaları ve satış kotalarının düzenlenmesi 7. Satış bölgelerinin oluşturulması, satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi 8. Satışların ücretlendirilmesi, satışların güdülenmesi 9. Talep ölçümü ve tahmini 10. Satış potansiyeli, firma potansiyeli 11. Satış tahmini, kullanılan yöntemler 12. Bölge temeline göre satış 13. Ürün temeline göre satış 14. Stratejik satış planlaması 15. Satış süresi; hazırlama, satış konuşması ve safhaları itirazları karşılama 16. Satışı gerçekleştirme, takip ve kontrol 17. Satış yönetiminin ahlaki ve yasal boyutları Doğrudan Pazarlama Seçmeli Ders-1 Seçmeli Ders-2 Seçmeli Ders-3 İkinci Sınıf Güz Yarıyılı (3. Dönem) Seçmeli Dersler Elektronik Ticaret Kalite Yönetim Sistemleri 1. Kalite 2. Standart ve standardizasyon 3. Standartların önemi 4. Kalite yönetimi temek kavramaları 5. Stratejik yönetim 6. Yönetime katılma 7. Süreç yönetim sistemi 8. Kaynak yönetimi sistemi 9. EFOM mükemmellik modeli

7 Perakende Yönetimi 1. Perakende işletmelerin sınıflandırılması 2. Perakende işlemlerinin yer türleri 3. Perakende işletmelerin özellikleri 4. Perakende mağaza yönetimi 5. Perakende finansal yapı 6. Kategori yönetimi 7. Ürün çeşitlendirmesi 8. Satın alma sistemleri 9. Perakende fiyatlandırma 10. İletişim süreci Uluslar arası Pazarlama 1. Uluslararası pazarlama kavramı 2. Uluslararası pazarlama müşteri analizi 3. Uluslararası pazarlama stratejileri 4. Uluslararası pazarlama politikaları İletişim ve Etik Marka Yönetimi 1. Marka kavramı 2. Marka yönetimi 3. Marka stratejileri 4. Marka konumunun belirlenmesi İkinci Sınıf Güz Yarıyılı (4. Dönem) Tüketici Davranışları 1. Ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri 2. Pazarlamada tüketici davranışının yeri ve önemi 3. Tüketici davranışı genel modeli 4. Psikolojik faktörler; öğrenme ve bellek, güdüleme ve ilgilenim, algılama, tutum, kişilik, benlik ve yaşam biçimi 5. Sosyo kültürel faktörler; grup, aile, kişisel etkiler v yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf, kültür 6. Tüketicinin satın alma süreci; 7. Toplum ve tüketici davranışı 8. Tüketicinin korunması ve tüketici bilinci 9. Tüketici haklarını korumaya yönelik yasa ve kuruluşlar 10. Çevre koruma ve tüketici bilinci 11. Tüketici eğitim

8 Pazarlama Mevzuatı Halkla ilişkiler Reklam ve Tanıtım Seçmeli Ders-1 Seçmeli Ders-2 Seçmeli Ders-3 İkinci Sınıf Güz Yarıyılı (4. Dönem) Seçmeli Dersler İnternet Pazarlaması 1. Elektronik ticaret 2. Ticaret türleri 3. Web sayfası Girişimcilik ve Kobiler Satış Teknikleri Müşteri İlişkileri Yönetimi 1. Müşteriler ile iletişim kurmak 2. Müşterileri sınıflandırmak 3. Online tüketici davranışları 4. Geleneksel tüketici davranışları 5. Müşteri ağırlamak 6. Müşteri değeri yaratmak 7. Müşteri memnuniyeti 8. Müşteri şikayetleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ticari Belgeler Tedarik Zinciri Yönetimi

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ (I. DÖNEM) 5107131 5108131 PAZARLAMA İLKELERİ I (3+0) Dersin hedefi; modern pazarlama kavramını, misyonunu,

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II.

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II. DERS Genel Muhasebe İşletme I Mikro İktisat Örgütsel Davranış Büro Yönetimi Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri İşletme II Makro İktisat DERS İÇERİĞİ Muhasebe tanım ve amaçları, Muhasebenin bölümleri, Muhasebenin

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

PAZ 1101 İşletme Yönetimi 1 S 3 0 3 3

PAZ 1101 İşletme Yönetimi 1 S 3 0 3 3 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AIIT191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU -FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ- Bankacılık ve Sigortacılık Programı( Normal ve İkinci Öğretim) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ders Planı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri I.SINIF I.YARIYIL DERSLERİ ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2-0-2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri, işletim sistemleri, veri ekleme ve silme

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0= 3 / AKTS= 4 Mikroekonomik

Detaylı

AKADEMİK YILI 2014-2015 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2014-2015 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2014-2015 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Ders İçerikleri I. YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı