BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNDE ALERJĠK RĠNĠT PREVALANSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNDE ALERJĠK RĠNĠT PREVALANSI"

Transkript

1 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNDE ALERJĠK RĠNĠT PREVALANSI BarıĢ Çelik, Zeynep Önerci, H. Fatih ġeker, T. Çağıl Tezcan DanıĢman: Selim S. Erbek ÖZET Alerjik rinit, alerjik hastalıkların en sık karģılaģılan türüdür ve toplumda görülme sıklığı tüm dünyada artıģ eğilimindedir. Bu çalıģmada amaç, üniversiteye yeni baģlayan bireylerde alerjik rinit prevalansını saptamak, alerjik rinit ile bağlantılı olabilecek etkenleri ortaya koymaktır. BaĢkent Üniversitesi ne yeni baģlayan 1900 öğrenciye European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) anketi sorularından seçilerek hazırlanmıģ olan alerjik rinit anket formu verilerek cevaplamaları istenmiģtir. Katılımcılardan saman nezlesi gibi herhangi bir burun alerjiniz var mı? sorusuna evet cevabı verenler alerjik rinit olarak kabul edilmiģtir. Alerjik riniti olan ve olmayan bireylerin kiģisel, ailesel ve çevresel özellikleri karģılaģtırılmıģtır. BinbeĢyüzyedi (%79,3) öğrenci (612 erkek, 895 kız; ortalama yaģ 20±1,4) anketi doldurmuģtur. Alerjik rinit prevalansı %22,3 olarak saptanmıģtır. Ancak doktor tanısı almıģ olan alerjik rinit prevalansı %12,3 dür. Cinsiyetler arasında alerjik rinit prevalansı yönünden bir fark saptanmamıģtır (p=0,573). Alerjik rinitli olguların ebebeynlerinde (p<0,001) ve kardeģlerinde (p<0,001) alerji öyküsü anlamlı olarak yüksek bulunmuģtur. Astım (p<0,001) ve atopik dermatit (p<0,001) varlığı da alerjik rinitli olgularda daha sık bildirilmiģtir. YaĢamın ilk iki yılını Ģehirde geçiren öğrencilerde alerjik rinit varlığı köy ve kasabada geçirenlere göre anlamlı oranda yüksek saptanmıģtır (p=0,033). Sonuçta, alerjik rinit önemli bir sağlık sorunu olarak karģımıza çıkmaktadır. Astım ve atopik dermatit ile sıklıkla birliktelik göstermektedir. Çevresel faktörler içinde, ĢehirleĢmenin artıģı alerjik rinit için önemli bir risk faktörü olarak görünmektedir.

2 GĠRĠġ Alerjik rinit alerjik hastalıkların en sık karģılaģılan türüdür ve toplumda genel olarak %10-40 oranında görülmektedir (1,2). Alerjik hastalıkları ortaya çıkaran etkenler iklimsel, coğrafi, kültürel ve çeģitli sosyal koģullara bağlı olarak ülkeden ülkeye veya bir ülkenin bölgesinden bölgesine farklılık gösterir (8). Bu nedenle de epidemiyolojik çalıģmalarda bildirilen veriler çok değiģkenlik göstermektedir. Ancak, alerjik rinit görülme sıklığının tüm dünyada giderek arttığı düģünülmektedir. ÇeĢitli merkezlerden yapılan alerjik rinit epidemiyolojik çalıģmaları sonuçlarına göre Türkiye de alerjik rinit prevalansı yaklaģık %10 dur ve artıģ eğilimindedir (6). Üniversite öğrencilerini kapsayan daha önceki çalıģmalarda değiģen yaģam ve çevre koģullarının alerjik rinit prevalansında artmaya yol açtığını gösterilmiģtir (5). Bu çalıģmada amaç, üniversiteye yeni baģlayan bireylerde alerjik rinit prevalansını saptamak, alerjik rinit ile bağlantılı olabilecek etkenleri ortaya koymaktır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalıģma BaĢkent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinin oluģturduğu çalıģma grubu tarafından yürütülmüģ, BaĢkent Üniversitesi Klinik AraĢtırmalar Kurulu tarafından onaylanmıģtır (KA09/437). BaĢkent Üniversitesi ne öğretimyılında baģlayan 1900 öğrenciye gönüllü denek bilgilendirme ve onay formu imzalatılarak, verilen alerjik rinit anket formunu cevaplamaları istenmiģtir (Tablo 1). Anket formu Avrupa da geliģtirilen ve ülkemizde de daha önce alerji çalıģmalarında kullanılmıģ olan European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) anketi sorularından seçilerek hazırlanmıģtır (3,4). Tablo 1. Alerjik rinit anket soruları SORU 1: Saman nezlesi gibi herhangi bir burun alerjiniz var mı? E H Cevap evet ise; SORU 1A: Alerji tanısı doktor tarafından onaylandı mı? E H SORU1B: Hangi mevsimde Ģikayetleriniz artıyor? Ġlkbahar Yaz Sonbahar KıĢ Yıl boyu SORU 1C. ġikayetlerinizin artmasına yol açan alerjenler? Ev tozu Küf Polen (çimen, çiçek, ağaç) Evcil hayvan SORU 2: Hiç ekzema ya da herhangi bir cilt alerjiniz oldu mu? E H SORU 3: Doktor tanısı almıģ astımınız var mı? E H SORU 4: Hastalığınız için halen düzenli ya da aralıklı ilaç kullanıyor musunuz? E H SORU 5: Sigara kullanıyor musunuz? E H SORU 6: Anneniz sigara kullanıyor mu? E H SORU 7: Babanız sigara kullanıyor mu? E H SORU 8: Anne ve/veya babanızda alerjik bir hastalık var mı? E H SORU 9: Sizden büyük kaç kardeģiniz var? ve daha fazla SORU 10: Sizden küçük kaç kardeģiniz var? ve daha fazla SORU 11: KardeĢlerinizde alerjik bir hastalık var mı? E H SORU 12: Geldiğiniz bölge? ĠÇ ANADOLU KUZEY GÜNEY DOĞU BATI SORU 13: Halen kaldığınız yer? Apartman Müstakil Yurt SORU 14: YaĢamınızın ilk 2 yılındaki eviniz: SORU 14A. Müstakil Apartman SORU 14B. Soba Kalorifer SORU 14C. Köy-kasaba ġehir merkezi SORU 15: Evinizde evcil hayvan var mı? E H A. Var ise; halen geçmiģte

3 Katılımcılardan saman nezlesi gibi herhangi bir burun alerjiniz var mı? sorusuna evet cevabı verenler alerjik rinit olarak kabul edilmiģtir. Daha sonra alerjik riniti olan ve olmayan bireylerin kiģisel, ailesel ve çevresel özellikleri karģılaģtırılmıģtır. Ġstatistiksel değerlendirme Anket formlarından elde edilen veriler SPSS istatistik programına yüklenmiģtir. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıģtır. P değerinin 0,05 in altında olması anlamlı kabul edilmiģtir. BULGULAR Dağıtılan anketler 1507 (%79,3) öğrenci (612 erkek, 895 kız; ortalama yaģ 20±1,4) tarafından doldurulmuģtur. Saman nezlesi gibi herhangi bir burun alerjiniz var mı? sorusuna 336 katılımcı evet cevabı vermiģtir. Buna göre alerjik rinit prevalansı %22,3 olarak saptanmıģtır. Ancak doktor tanısı almıģ olan alerjik rinit prevalansı %12,3 dür (186 katılımcı). ġikayetlere neden olan alerjenlerden polenler (%60), mevsimlerden ilkbahar (%65) en sık olarak bildirilmiģtir. katılımcıların %24,1 i (81 kiģi) alerjik hastalığı nedeniyle düzenli ya da aralıklı ilaç kullandığını belirtmiģtir. Ayrıca 71 katılımcı (%4,7) astım, 348 katılımcı (%23) alerjik ekzema olduğunu bildirmiģtir. Tablo 2 çalıģma grubunda olası risk faktörlerinin alerjik rinitli olgulardaki görülme sıklıklıkları verilmiģtir. Cinsiyetler arasında alerjik rinit prevalansı yönünden bir fark saptanmamıģtır (p=0,573). Alerjik rinitli olguların ebebeynlerinde (p<0,001) ve kardeģlerinde (p<0,001) alerji öyküsü anlamlı olarak yüksek bulunmuģtur. Astım (p<0,001) ve atopik dermatit (p<0,001) varlığı da alerjik rinitli olgularda daha sık bildirilmiģtir. YaĢamın ilk iki yılına ait yaģam koģulları incelendiğinde alerjik rinitli olgularda anlamlı farklılıklar saptanmamıģtır (p>0,05). Ancak doktor tanısı olan alerjik rinitli öğrencilerde yaģamının ilk 2 yılını Ģehirde geçirme oranı rinit varlığı köy ve kasabada geçirme oranına göre anlamlı oranda yüksek saptanmıģtır (p=0,033). Öğrencinin kendisinin ya da ebebeynlerin sigara içimi, evcil hayvan beslenmesi, öğrencinin kendisinden büyük kardeģ sayısı, öğrencinin geldiği bölge ile alerjik rinit arasında anlamlı bir iliģki saptanmamıģtır (p>0,05). TARTIġMA ÇalıĢmamıza katılan 1507 BaĢkent Üniversitesi öğrencisinden %22.3 ü alerjik rinit olduğunu belirtmiģtir. Bu oran Türkiye deki eriģkin nüfusu için belirtilen alerjik rinit oranları (% ) ile uyumluluk göstermektedir. Ancak doktor tanısı almıģ alerjik rinit bildiren öğrenci oranı %12.3 tür. EskiĢehir de lise öğrencilerine yapılan bir çalıģmada sadece anket sonuçlarına bakıldığında pozitif alerjik rinit prevalansının %65.3 bulunması, bu tip çalıģmalarda cilt prik testi kullanımının önemini göstermektedir (4). Bizim çalıģmamızda cinsiyetler arasında alerjik rinit prevalansı açısından bir farka rastlanmamıģtır. Daha önce yapılan bir çalıģmada bayanlarda alerjik rinite daha fazla rastlandığı bildirilmiģtir (7). Yazarlar bunun nedeninin bayanların alerji semptomlarını ankete yazmaya daha meyilli olabileceğini belirtmiģlerdir. Cilt prik testi uygulanan bir çalıģmada cinsiyetler arasında pozitif değer oranı açısından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı belirtilmiģtir (4). ÇalıĢmamızda alerjik rinitli öğrencilerde doktor tarafından astım veya atopik dermatit tanısı almıģ katılımcıların oranı alerjik rinit olmayan katılımcılardan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuģtur. Bu bulgumuz daha önceki çalıģmalar ile uyumludur (1,2,8).

4 Tablo 2. Risk faktörlerinin alerjik rinitli olgulardaki görülme sıklıklıkları Risk faktörleri Alerjik rinit N (%) P değeri Cinsiyet Erkek Kız 128 (38) 208 (62) 0,573 Sigara kullanımı 100 (29,7) 0,124 Pasif sigara kullanımı Anne Baba 108 (32,1) 129 (38,3) 0,803 0,991 Ebebeynde alerji 106 (31,5) < 0,001 KardeĢlerde alerji 87 (25,9) < 0,001 Büyük kardeģ ve daha fazla Geldiği bölge Ġçanadolu Kuzey Güney Doğu Batı YaĢamın ilk 2 yılındaki ev Köy-kasaba/Ģehir Müstakil/apartman Soba/kalorifer Evcil hayvan GeçmiĢte Halen /310 66/270 87/ ,458 0,855 0,64 0,837 0,398 0,558 Alerjik rinitli olguların ebeveynlerinde ve kardeģlerinde de alerjik rinit öyküsü anlamlı derecede yüksek bulunmuģtur. Bu bulgumuz alerjik rinitin genetik geçiģ özelliği ile uyumludur. ÇalıĢmamızda sigara içen bireylerle sigara içmeyen bireyler arasında alerjik rinit prevalansı açısından anlamlı bir fark bulunamamıģtır. Sigara içiminin alerjik rinit üzerine etkisi literatürde tartıģmalıdır (5,7). Öğrencilerin sigara içimi konusunda doğru cevap vermeyiģleri ya da günlük içilen sigara miktarının değerlendirilmemiģ olması çalıģmamızdaki bulgumuzun nedeni olabilir. Aynı Ģekilde, çalıģmamızda beklenilenin aksine ebeveynleri sigara içen, dolayısıyla pasif içici olan, bireylerde alerjik rinit prevelansında anlamlı bir yükseklik saptanmamıģtır. Oysa ki bazı çalıģmalarda pasif içiciliğin alerjik rinit prevelansı üzerinde olan artırıcı etkisi vurgulanmıģtır (9). Ailede sigara içimi sorgulanırken yaģanılan ev ortamında sigara içimi olup olmadığının da sorgulanması daha anlamlı sonuçlar verebilir. ÇalıĢmamızda katlımcıların geldikleri bölge ile alerjik rinit arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır. Ülkemizden yapılan bir çalıģma sahil bölgeleri ve büyük Ģehirlerde alerjik rinit prevalansının anlamlı olarak daha yüksek olduğuna iģaret etmektedir (7). Diğer bir çalıģmada ise alerjik rinit prevalansının Ġç Anadolu bölgesinde daha yüksek olduğu gösterilmiģtir (5). Daha yüksek katılımcı sayılı ileri araģtırmalar bu konunun aydınlatılmasında yardımcı olabilir.

5 ÇalıĢmamızda yaģamının ilk iki yılını Ģehirde geçiren öğrencilerde alerjik rinit varlığı, köy ve kasabada geçirenlere göre anlamlı oranda yüksek saptanmıģtır. Daha önceki çalıģmalarda hava kirliliği, değiģen barınma ve beslenme koģullarının Ģehirlerde alerjik rinit geliģme riskini artırdığı vurgulanmaktadır (1,2,4). ÇalıĢmamızda evde evcil hayvan bulundurmanın beklenenin aksine alerjik rinit prevelansını artırmadığı görülmüģtür. Ülkemizde evcil hayvan besleme alıģkanlığının düģük oranlarda kalması bu bulgumuzu açıklayıcı olabilir (4). Sonuç olarak; alerjik rinit üniversite öğrencilerinde önemli bir sağlık sorunu olarak karģımıza çıkmaktadır. Astım ve atopik dermatit ile sıklıkla birliktelik göstermektedir. Çevresel faktörler içinde, ĢehirleĢmenin artıģı alerjik rinit için önemli bir risk faktörü olarak görünmektedir. Ancak, çalıģmaya katılan bireylerin belli bir sosyokültürel seviyede olmaları nedeniyle sonuçlarımızın genel toplum özelliklerini tam yansıtmayabileceği unutulmamalıdır. KAYNAKLAR 1. Bauchau V, Durham SR. Epidemiological characterization of the intermittent and persistent types of allergic rhinitis. Allergy 2005; 60: Bousquet J, van Cauwenberge P, Khaltaev N, Aria Workshop Group, World Health Organization. Allergic rhinitis and its impact on astma. J Allergy Clin Immunol 2001; 108(Suppl. 5): S147-S Burney RGJ, Luczynska S, Chinn S, Jarvis D, for the European Community Respiratory Health Survey (ECRH). The European Community Respiratory Health Survey. Eur Respir J 1994; 7: Cingi C, Cakli H, Us T, et al. The prevalence of allergic rhinitis in urban and rural areas of EskiĢehir-Turkey. Allergol Immunopathol 2005; 33: Kalyoncu AF, Demir AU, Ozcakar B, Bozkurt B, Artvinli M. Asthma and allergy in Turkish university students: Two cross-sectional surveys 5 years apart. Allergol Immunopathol 2001; 29: Kalyoncu AF. Rinitin Türkiye deki epidemiyolojisi. In Önerci M, editör. Allerjik rinosinüzitler. Ankara: Rekmay Ltd, 2002: Nihlen U, Greiff L, Montnemery P, Löfdahl CG, Johannisson A, Persson C, Andersson M. Incidence and remission of self-reported allergic rhinitis symptoms in adults. Allergy 2006; 61: Topal Ö, Erbek SS, Erbek S, Çakmak Ö. Konya Yöresinde Perennial Alerjik Rinitli Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri, Alerjen Dağılımı ve Semptom Yoğunluğu. Kulak Burun Bogaz Ġhtis Derg 2008;18: Yorgancıoğlu A, Kalaycı Ö, Kalyoncu AF, Khaltaev N, Bousquet J. Allerjik rinit ve astım üzerine etkisi güncelleme (ARIA 2008) Türkiye deneyimi. Tuberk Toraks 2008; 56:

ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE

ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Asthma Allergy Immunol 2010;8:23-32 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Tokat merkez ve köylerinde 13-15 yaş okul çocuklarında pulmoner semptomlar ve allerjik rinit sıklığı: Risk faktörleri ve hijyen hipotezinin

Detaylı

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis Astım ve/veya allerjik rinitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Asthma

Detaylı

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi Araştırmalar Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi V. YAZISIZ*, A.D. YALÇIN*, B. AFACAN**, A.B. AVCI*, E. TERZİOĞLU* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı?

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı? Araştırmalar Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin i lar mı? Ö. ABADOĞLU* * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik

Detaylı

PRICK TEST RESULTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS IN KIRIKKALE CITY

PRICK TEST RESULTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS IN KIRIKKALE CITY Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2011 Cilt 3 Sayı: 3 1-8 KIRIKKALE ŞEHRİNDEKİ ALERJİK RİNİTLİ HASTALARIN PRICK TEST SONUÇLARI PRICK TEST RESULTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS IN KIRIKKALE CITY Hasan KARABIÇAK

Detaylı

İlkokul Çocuklarında Astım ve Alerjik Hastalık Semptom Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

İlkokul Çocuklarında Astım ve Alerjik Hastalık Semptom Prevelansı ve Etkileyen Faktörler İlkokul Çocuklarında Astım ve Alerjik Hastalık Semptom Prevelansı ve Etkileyen Faktörler ÖZET Serap BULDUK *, M. Nihal ESİN** Amaç: Astım ve diğer atopik hastalıklardan alerjik rinit ve egzema çocukluk

Detaylı

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Burcu TOKUÇ NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi

Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi Asthma Allergy Immunol 2009;7:44-51 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi Skin prick test sensitivity

Detaylı

KAFETERYA, LOKANTA ÇALIġANLARI VE MÜġTERĠLERĠNĠN SĠGARA YASAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI

KAFETERYA, LOKANTA ÇALIġANLARI VE MÜġTERĠLERĠNĠN SĠGARA YASAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAFETERYA, LOKANTA ÇALIġANLARI VE MÜġTERĠLERĠNĠN SĠGARA YASAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI Dilek EROĞLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI

Detaylı

10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM ALIġKANLIĞI, LAKTOZ SĠNDĠRĠM GÜÇLÜĞÜ VE ĠNTOLERANSI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM ALIġKANLIĞI, LAKTOZ SĠNDĠRĠM GÜÇLÜĞÜ VE ĠNTOLERANSI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EV YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI BESLENME EĞĠTĠMĠ BĠLĠM DALI 10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Uzm. Dr. Özgür TARKAN Arş. Gör. Dr. Özgür SÜRMELİOĞLU Prof. Dr. Ülkü TUNCER Alerjik rinit nazal mukozanın havayla solunan bir alerjenle karşılaştığı anda

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (GATA, 2004) Uzm. Dr. Cengiz Han AÇIKEL*, Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ*, Yrd. Doç. Dr. Muharrem UÇAR*, Uzm. Dr.

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CEP TELEFONU TALEBĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama-

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CEP TELEFONU TALEBĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama- ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CEP TELEFONU TALEBĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama- Doç. Dr. Ergin UZGÖREN * ArĢ. Grv. Mehmet ġengür ** Öğr. Grv. Ümit YĠĞĠT ***

Detaylı

Hışıltılı Çocuklarda Predispozan Faktörlerin İncelenmesi

Hışıltılı Çocuklarda Predispozan Faktörlerin İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 87-92/ Mayıs 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Hışıltılı Çocuklarda Predispozan Faktörlerin İncelenmesi Evaluating Predisposing Factors among Wheezy Infants Meltem

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE ERĠġKĠN DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU ĠLE

Detaylı

Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı

Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı Asthma Allergy Immunol 2013;11:178-184 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı The use of complementary and alternative medicine in children with

Detaylı

Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması

Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(1): 12-20 Geliş Tarihi/Received: 30/10/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/02/2013 Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması Tuğba GÖKTALAY

Detaylı

ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ KADINLARIN GENĠTAL HĠJYEN DAVRANIġLARI

ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ KADINLARIN GENĠTAL HĠJYEN DAVRANIġLARI i ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ KADINLARIN GENĠTAL HĠJYEN DAVRANIġLARI AYġEGÜL ÖZER 2013 DENĠZLĠ ii iii ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ

Detaylı

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi İlknur Sayan 1, Ö. Faruk Tekbaş 2, Ercan Göçgeldi 2, Eylem Paslı 3, Mustafa Babayiğit 2 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Detaylı

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ UZMANLIK TEZİ DR. SONER KADIKÖYLÜ

Detaylı

Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep

Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep Gaziantep Medical Journal Research Article Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep Gaziantep Diş Hekimliği Fakültesi ne başvuran çocukların ağız ve diş sağlığı düzeyi

Detaylı

Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması

Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Ayten FİLİZ, Öner DİKENSOY Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik

Detaylı

Temel Sağlık Bülteni

Temel Sağlık Bülteni K-Q TSE-ISO-EN 9000 Temel Sağlık Bülteni K A Z A N A C A K L A R I N A Ġ N A N A N L A R K A Z A N I R L A R K K A A Z Z A A N N A A C C A A K K L L A A R R I I N N A A Ġ Ġ N N A A N N A A N N L L A A

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENCĠ YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCĠLERĠN YURT YÖNETĠMĠNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ (ELAZIĞ ĠLĠ ÖRNEĞĠ)

ÖZEL ÖĞRENCĠ YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCĠLERĠN YURT YÖNETĠMĠNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ (ELAZIĞ ĠLĠ ÖRNEĞĠ) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012 ÖZEL ÖĞRENCĠ YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCĠLERĠN YURT YÖNETĠMĠNDEN KAYNAKLANAN

Detaylı