Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD 2 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Kars Özet Amaç: Tüberküloz (TB) duyarlýlýk ve bilgi düzeyini artýrmak ve yanlýþ bilgileri düzeltmek için oluþturulacak eðitim programlarýný düzenlemek için öncelikle toplumda mevcut TB bilgi düzeyinin bilinmesi gerekir. Gereç ve Yöntem: Üniversite öðrencilerinde TB duyarlýlýk ve bilgi düzeyini öðrenmek, farklý fakülteler ve sýnýflar arasýnda bilgi farklarýný araþtýrmak ve TB'a yakalanma korkularýný deðerlendirmek amacýyla on beþ soruluk anket düzenlendi. Bu anket Kars il merkezinde Kafkas Üniversitesi'ne baðlý lisans eðitimi veren beþ fakültede uygulandý. Ankete katýlan toplam 1822 öðrencinin yaþ ortalamasý ± 2.1 (17-49) idi. Bulgular: Öðrencilerin % 10.8'inde TB hakkýnda hiçbir bilginin olmadýðý saptandý. TB'a yakalanma korkusu ve bu korkunun derecesi de kýzlarda yüksekti (p = 0.000). Öðrencilerin % 10.1'i kötü bilgi grubunda, % 55.3'ü orta bilgi grubunda, % 34.6'sý iyi bilgi grubundaydýlar. Kýz öðrencilerin TB hakkýnda bilgi düzeyleri erkeklere göre anlamlý biçimde daha yüksekti (p< 0.001). Öðrencilerin sýnýflarý yükseldikçe bilgi düzeyi anlamlý olarak artmaktaydý (p< 0.05). Okullar kýyaslandýðýnda saðlýk Yazýþma Adresi: A.Çetin Tanrýkulu Tlf: Cep: Adres: Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD Kars. yüksekokulu öðrencileri diðer fakültelerden daha iyi bilgi seviyesine sahipti. Sonuç: Sonuç olarak TB ile ilgili olarak periyodik olarak tüm lise ve üniversite öðrencilerine temel bilgiler verilmesi bu hastalýklarla mücadelede etkili olacaðýný ve bu konuda ayrýntýlý ve çok merkezli çalýþmalara ihtiyaç olduðunu düþünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, üniversite öðrencisi, bilgi düzeyi Awareness and knowledge of tuberculosis among Kafkas University students Objective: To set educational programs to raise the level of awareness and knowledge of tuberculosis, the present level of knowledge of the population should be determined. Methods: A structured form was prepared consisting of 15 questions about TB and was administered to 1822 voluntary students to determine the level of awareness and knowledge of TB among students. The questionnaire was administered to the students of the 5 faculties of Kafkas University in Kars in May Mean age was ± 2.1 (17-49 years). Results: Present study showed that 198 students (10.8%) had no knowledge about TB. Girls were found to be more afraid of being a TB patient than boys (p = 0.000, for both). Of students 184(10.1%) had low, 1007(55.3%) had moderate, and 631(34.6%) had high knowledge about TB. The knowledge of tuberculosis of female students was significantly higher than male students (p< 0.001). The higher the class, the higher was the high level of

2 22 Tanrýkulu ve ark the knowledge of TB (p< 0.05). Comparing the faculties, the students of School of Health Sciences had higher level of knowledge o than those of the other faculties. Conclusion: We suggest that periodic educational programs to students about TB can be effective to struggle with the disease and multi-centre detailed studies are needed. Key Words: Tuberculosis, University student, Level of Knowledge Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) küresel tüberküloz (TB) kontrolü 2006 raporunda, 2004 yýlýnda dünyada kayýtlý yeni TB hasta sayýsýnýn , bunlarýn 'nin ise yayma pozitif olduðu ve dünyada TB insidansýnýn 2004 yýlýnda 140/ , yayma pozitif TB insidansý ise 62/ olduðu gösterilmiþtir (1). Bu rapora göre ülkemizde yeni olgu insidansýnýn 28/ ve yayma pozitif olgu insidansýnýn 12/ olduðu bildirilmiþtir (1). Tüberküloz sýklýðýnýn genç toplumda daha fazla görülmesinden dolayý genç nüfus TB'la mücadele çalýþmalarýnda temel hedef olmalýdýr (2). Toplumda TB duyarlýlýk ve bilgi düzeyini artýrmak ve oturmuþ yanlýþ bilgileri düzeltmek amacýyla yapýlacak eðitim programlarýný düzenlemek için öncelikle genç toplumun bilgi düzeyini bilmek gerekir (3). Çalýþmamýzda Kafkas Üniversitesinde lisans öðrencilerinde TB duyarlýlýk düzeyini ve bilgi düzeyini öðrenmek, farklý fakülteler ve sýnýflar arasýnda bilgi farklarýný araþtýrmak, Öðrencilerin TB hastalýðýna yakalanma anksiyetelerini deðerlendirmek ve TB konusunda yapýlabilecek eðitim çalýþmalarýna bir temel oluþturmak amaçlandý. Gereç ve Yöntem eðitim yýlýnda Kars il merkezinde lisans eðitimi veren beþ fakülte (veterinerlik, iktisat, fen edebiyat, eðitim fakülteleri ve saðlýk meslek yüksekokulu) mevcuttu. Öðrencilerin TB hakkýnda bilgi ve algýlama düzeylerini deðerlendirmek üzere toplam 15 soruluk bir anket hazýrlandý. Anket formu yazýnýn sonunda verilmiþtir. Kafkas Üniversitesi Rektörlüðüne baþvurularak gerekli yazýlý izin alýndý. Anket uygulanýrken öðrencilerden þýklardan doðru olduðuna inandýklarý bir seçeneði iþaretlemeleri istendi

3 Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi 23 Öðrencilerin hastalýk ile ilgili bilgilerini deðerlendirmek için beþ sorudan oluþan bir skala düzenlendi. Skaladaki her bir soruya verilen cevaplara karþý puanlar verildi. Doðru olan þýklara 5 puan verilirken, bilmiyorum cevaplarýna 0 puan, diðer þýklara ise 1-4 puan verildi. 5 sorudan alýnan puanlar toplandýktan sonra puanlar gruplandýrýldý. 0-5 puan kötü bilgi durumunu, 6-15 puan orta bilgi durumunu, arasý ise iyi bilgi durumunu gösteriyordu. Elde edilen veriler oluþturulan standart bir forma kaydedildi. Ýstatistiksel Analiz: Elde edilen verilerin deðerlendirilmesinde SPSS v10.0 (SPSS Inc, Chicago, IL. USA) programý kullanýldý. Verilerin analizinde Chi kare testi kullanýldý. p < 0.05 deðeri istatistiksel olarak

4 24 Tanrýkulu ve ark önemli kabul edildi. Bulgular Toplam 1822 öðrenci çalýþmaya alýndý. Öðrencilerin demografik özellikleri tablo 1'de gösterilmiþtir. Öðrencilerin sorulara verdikleri cevaplar ve ayrýntýlarý Tablo 2'de gösterilmiþtir. TB hastalýðýna yakalanma korkusu ve bunun þiddeti de kýz öðrencilerde anlamlý olarak yüksekti (p = 0.000). Kýz öðrencilerde iyi bilgi düzeyi % 42.7 iken erkeklerde bu oran % 30.2 idi ve bu fark anlamlýydý (p< 0.001). TB hastalýðýna yakalanma korkusu ve bunun þiddeti açýsýndan da okullar arasýnda farklýlýk yoktu (p>0.05). TB bilgisini deðerlendiren beþ soruda öðrenciler ortalama ± 5.46 puan almýþlardýr. Öðrencilerin % 10.1'i (184) kötü bilgi düzeyi, % 55.3 (1007) orta bilgi düzeyi grubunda, % 34.6'sý (631) iyi bilgi düzeyi grubundaydýlar. Saðlýk yüksekokuluna devam eden öðrencilerinin bilgi düzeyi diðer fakülte öðrencilerine göre daha iyiydi (Tablo 3). Bu fark istatistiksel olarak anlamlýydý (p<0.001). Sýnýflar kýyaslandýðýnda iyi bilgi düzeyinin sýnýflar yükseldikçe anlamlý olarak arttýðý saptandý (p< 0.05). Daha önce TB geçiren ve ailesinde TB olan öðrenciler ile diðer öðrenciler kýyaslandýðýnda, sadece ailesinde TB olan öðrencilerin organ sorusuna diðer öðrencilerden daha iyi cevap verdiði (p<0.05), diðer tüm soru ve bilgi sýkalasý yönünden diðer öðrencilerden faklýlýk göstermedikleri saptandý (p>0.05). Tartýþma Geliþmekte olan ülkelerde genç nüfusta TB ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. Uganda'da yapýlan bir çalýþmada genç nüfusta bu ülkede en sýk ölüm nedeni olarak TB saptanmýþtýr (4). Üniversite öðrencileri toplumda en yüksek eðitim seviyesine sahip bireyler olarak kabul edilebilir. Bu öðrencilerin TB bilgi düzeyleri bize yapýlacak eðitim programlarý için önemli bilgiler saðlayacaktýr. Daha önce TB geçiren ve ailesinde TB olan öðrencilerin diðer öðrencilerden bilgi olarak ciddi bir farklarý yoktu. Öðrencilerden sadece % 10.8'i TB hakkýnda hiç bilgi sahibi olmadýðýný belirtmiþlerdir. Amerika'da yapýlan bir halk çalýþmasýnda katýlýmcýlarýn % 21.9'u TB hakkýnda hiç bilgi sahibi olmadýðýný belirtmiþlerdir (5). Yapýlan bir çalýþmada da öðrencilerin yaklaþýk % 8'ninin TB'u hiç duymadýðý saptanmýþtýr (6). Ayrý bir okulda yapýlan bir çalýþmada ise öðrencilerin yaklaþýk % 20'sinin TB'u hiç duymadýðý saptanmýþtýr (3).Öðrencilerin % 77.5'i TB geçirme endiþesi taþýyorlardý. Halk içinde yapýlan bir çalýþmada kiþilerin sadece % 10.2'si TB geçirme endiþesi taþýyorlardý (5). Üniversite öðrencilerinde risk algýlamasýnýn daha fazla olduðunu söyleyebiliriz. Öðrenciler TB'un en sýk tuttuðu organ sorusuna yüksek oranda doðru cevap verdiler. TB'un nasýl bulaþtýðý sorusuna ise düþük sayýlabilecek oranýnda doðru cevap aldýk. Halk içinde yapýlan bir çalýþmada kiþilerin sadece % 33.2'si bu soruya doðru cevap vermiþti (5). Internet üzerinde yapýlan bir çalýþmada ise 564 katýlýmcýnýn % 45'i doðru cevap vermiþti (7). Filipinlerde 3970 kiþide yapýlan bir ankette de katýlýmcýlarýn sadece % 21.4'ü doðru cevap vermiþti (8). Bu konuda hem bizim hem de diðer çalýþmalarda oran düþüktür. TB'un bulaþma þeklinin bilinmemesi hastalýkla mücadelede zaaf oluþturacaktýr. Bu konuda daha geniþ eðitim çalýþmalarýna ihtiyaç vardýr. Japonya'da yapýlan bir çalýþmada da hastane çalýþanlarý ve öðrencilerinin TB bilgisinin az olduðu saptanmýþtýr (9). TB'un en sýk rastlanan belirtisi sorusuna yüksek oranda doðru cevap aldýk. Internet üzerinde yapýlan bir çalýþmada ise % 49.5 oranýnda doðru cevap alýnmýþtýr (7). TB hastalýðý için en sýk risk yapan faktör sorusuna ise öðrencilerin çok az bir kýsmý doðru yanýt verdi.

5 Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi 25 Filipinlerde 3970 kiþide yapýlan bir ankette de katýlýmcýlarýn sadece % 2.3 ü TB'un AIDS ile güçlü birlikteliði olduðunu söylemiþti (8). Internet üzerinde yapýlan bir çalýþmada ise doðru yanýt oraný % 19.5'tir (7). Bu konuda hem bizim hem de diðer çalýþmalarda doðru yanýt oraný düþüktür. Son yýllarda artan AIDS vakalarýyla beraber TB artýþ eðilimine girmiþtir. Özellikle genç nüfusun bu konuda doðru ve güncel bilgilerle donatýlmýþ olmasý gerekmektedir. Bu konuda daha ciddi ve özellikle lise ve üniversite düzeyi eðitim çalýþmalarýna ihtiyaç vardýr. Hindistan'da gecekondu bölgelerinde yapýlan bir çalýþmada okur yazar olanlarýn okur yazar olmayanlardan TB konusunda daha iyi seviyede bilgi sahibi olduklarý saptanmýþtýr (10). Yine öðrenciler arasýnda beþ yaygýn hastalýk hakkýnda yapýlan ankette öðrencilerin TB hakkýnda bilgilerinin az olduðu saptanmýþtýr (11). TB hastalýðý aþýsý ilk yapýlma zamaný sorusuna ise düþük oranda doðru yanýt aldýk. Bu oran anne baba adayý olacak genç nüfus için çok düþüktür. Toplam 806 öðrenci bu soruya bilmiyorum yanýtý vermiþtir. Bilindiði gibi BCG çeþitli oranlarda TB'a karþý koruma saðlar, meta analizlerde akciðer TB'una karþý yaklaþýk % 60 koruma saðladýðý belirtilmektedir. Daha yüksek oranlarda korumayý TB menenjit ve dissemine TB'a karþý yapar (12). Özellikle yeni doðanlar için çok önemli bir aþýnýn uygulama zamanýný üniversite düzeyindeki kiþilerin bu kadar az oranda bilmesi ciddi bir sorun olarak görünmektedir. TB bilgisini deðerlendiren beþ soruda öðrencilerin sadece % 34.6'sý iyi bilgi düzeyi grubundaydýlar. Bu da önemli bir halk sorunu olmasýna karþýn okullarda TB konusunda eðitimin gereken düzeyde olmadýðýný göstermektedir. Yapýlan çalýþmada okullar arasýnda ciddi bilgi farklarý saptanmýþtýr. Saðlýk alanýnda eðitim veren saðlýk yüksek okulu öðrencilerinin diðer okullara göre daha iyi bilgi seviyesine sahip olduklarý saptanmýþtýr. Sonuç olarak Sosyal branþlarda eðitim veren fakültelerde de toplumda yaygýn olarak görülen hastalýklar konusunda ders eklenmesi ve bu hastalýklarla ilgili olarak periyodik olarak tüm lise ve üniversite öðrencilerine temel bilgiler verilmesinin bu hastalýklarla mücadelede etkili olacaðýný ve bu konuda ayrýntýlý ve çok merkezli çalýþmalara ihtiyaç olduðunu düþünmekteyiz. Kaynaklar 1. Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/ ). 2. Birchall J. Young people as transmitters of health messages. Afr Health 1996;18: Tanimowo MO. Knowledge, attitudes and practices regarding tuberculosis among senior secondary school students. E Afr Med J 1999;76 (1): Hutt MSR. Some aspects of liver disease in Ugandan Africans. Trans Roy Soc Trop Med Hyg 1971;65: Ailinger RL, Lasus H, Dear M. Americans' Knowledge and Perceived Risk of Tuberculosis. Public Health Nurs. 2003;20(3): Fitzroy A, Simone M. Knowledge and awareness of tuberculosýs among pre-unýversýty students ýn Trýnýdad. J Community Health. 2001;26(6): Corless JA, Stockton PA, Myers SB, Davies PD. A world-wide internet survey of public knowledge about tuberculosis. Respir Med. 2002;96(1): Portero NJ, Rubio YM, Pasicatan MA. Socio-economic determinants of knowledge and attitudes about tuberculosis among the general population of Metro Manila, Philippines. Int J Tuberc Lung Dis. 2002;6(4): Nakanishi Y, Izumi M, Abe K, et al. Questionnaire about impression and knowledge of tuberculosis in employees and students in a university hospital. Kekkaku. 2002;77(6): Singh MM, Bano T, Pagare D, et al. Knowledge and attitude towards tuberculosis in a slum community of Delhi. J Commun Dis. 2002;34(3): Khan SJ, Anjum Q, Khan NU, Nabi FG. Awareness about common diseases in selected female college students of Karachi. J Pak Med Assoc. 2005;55(5): Colditz GA, Brewer TF, Berky CS, et al. Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis: Metaanalysis of the published literature. JAMA1994;271:

6 26 Tanrýkulu ve ark TÜBERKÜLOZ (VEREM) HASTALIÐI ANKETÝ 1. Yaþ: 2. Cinsiyet: () Erkek () Kadýn 3. Fakülte ve bölümünüz nedir? () Veteriner Fak. Fen Edebiyat Fak. () Türk dili ve Ed. () Ýngiliz Dili () Rus Dili () Matematik ()Fizik () Kimya () Biyoloji Eðitim Fak () Sýnýf Öðrt. () Sosyal Bilg. Öðrt. () Fen Bil. Öðrt. () Türkçe Öðrt Ýktisat Fak. () Ýktisat () Ýþletme () Kamu Yönetimi () Saðlýk Yüksek Okulu 4. Kaçýncý sýnýftasýnýz? () 1 () 2 () 3 () 4 () diðer belirtiniz 5. Sigara kullanýr mýsýnýz? () Evet () Hayýr 6. Daha önce tüberküloz (Verem) hastalýðýna yakalandýnýz mý? () Hayýr () Evet 7. Daha önce ailenizden kimse tüberküloz (Verem) hastalýðýna yakalandý mý? () Hayýr () Evet 8. Tüberküloz (Verem) hastalýðýna yakalanmaktan korkar mýsýnýz? () Hayýr () Evet 9. Cevabýnýz evetse ne kadar korkarsýnýz? () Az () Orta düzeyde () Çok 10. Tüberküloz (Verem) hastalýðý hakkýnda ne kadar bilgi sahibisiniz? () Hiç bilgi sahibi deðilim () Az () Orta düzeyde () Yeterli düzeyde 11. Sizce Tüberküloz (Verem) hastalýðý hangi organý daha sýk tutar? () Akciðer () Böbrek () Beyin () Karýn () Deri () Bilmiyorum 12. Tüberküloz (Verem) hastalýðý insandan insana nasýl bulaþýr? () Hasta insanýn çevresinde bulunup ayný havayý teneffüs ederek () Ortak yiyecek ve sularla () Cinsel yolla () Kalýtsal (Doðumsal) þekilde () Sivrisinek ve benzeri böceklerle () Baþka yolla (Belirtiniz) () Bilmiyorum 13. Sizce Tüberküloz (Verem) hastalýðýnýn en sýk görülen belirtisi nedir? () Öksürük () Göðüs Aðrýsý () Kilo Kaybý () Terleme () Bilmiyorum 14. Sizce Tüberküloz (Verem) hastalýðý için en sýk risk yapan faktör nedir? () Diabet (Þeker Hastalýðý) () AIDS () Ailesel kalýtým () Yüksek alkol tüketimi () Bilmiyorum 15. Sizce Tüberküloz (Verem) hastalýðý aþýsý ilk ne zaman yapýlmalýdýr? () 2. ayda () 1 yaþýnda () 2 yaþýnda () yapýlmamalýdýr () Bilmiyorum

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

SAÐLIK OKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN HIV/AIDS, HEPATÝT B VÝRÜSÜ VE HEPATÝT C VÝRÜSÜ KONUSUNDAKÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

SAÐLIK OKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN HIV/AIDS, HEPATÝT B VÝRÜSÜ VE HEPATÝT C VÝRÜSÜ KONUSUNDAKÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) SAÐLIK OKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN HIV/AIDS, HEPATÝT B VÝRÜSÜ VE HEPATÝT C VÝRÜSÜ KONUSUNDAKÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Evaluation of the level of the knowledge of the

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi Effect of learning strategies on success of student's Zeynep Baykan, MD. Department of Medical Education, Erciyes University

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý A. Þebnem Soysal 1, Handan Can 2, Kýzbes Meral Kýlýç

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ *

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ * Dr. Berrin DURMAZ Prof., Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. Dr. Jülide ÖNCÜ Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE

Detaylı

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi

GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 132-136 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

HEMAR-G. Doðal Aile Planlamasý Yöntemlerinden Billings Ovulasyon Yönteminin Uygulanmasý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Doðal Aile Planlamasý Yöntemlerinden Billings Ovulasyon Yönteminin Uygulanmasý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMARG HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Doðal Aile Planlamasý Yöntemlerinden Billings Ovulasyon Yönteminin Uygulanmasý Sevgi ÖzsoyGÖKDEMÝREL* Anahit COÞKUN** * Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Dr. Hatice Þahin*, Dr. Türkan Günay**, Dr. Hilal Batý*

Dr. Hatice Þahin*, Dr. Türkan Günay**, Dr. Hilal Batý* Ýzmir Ýli Bornova Ýlçesi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Üniversiteye Giriþ Sýnavý Kaygýsý University Entrance Exam Anxiety of Senior High School Students in the Province of Ýzmir, District of Bornova Dr.

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı

Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi

Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Saðlýk Personelinin Meslek Hastalýðý: Lateks Alerjisi Occupational Disease of Healthcare Workers: Latex Allergy Arzu Didem Yalçýn Specialist, M.D. Department of Internal

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı