Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının teşkilatlanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının teşkilatlanma, görev ve çalışma düzenine ilişkin ilke ve kuralları kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanım MADDE 4 - (1) Bu yönergede yer alan tanımlardan; a) Bakan: GAP İdaresinin bağlı olduğu Devlet Bakanını, b) Başkanlık: GAP İdaresi Başkanlığını, c) Başkan: GAP İdaresi Başkanını, d) Başkan Yardımcısı: GAP İdaresi Başkan Yardımcısını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat ve Görevler Teşkilat MADDE 5 - (1) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, sekiz Genel Koordinatörlükten oluşur. Ayrıca Merkez teşkilatına bağlı bir taşra teşkilatı vardır. Taşra teşkilatı bir Bölge Müdürü ve üç Grup Müdürlüğünden oluşur. Görev MADDE 6 - (1) 6 Kasım 1989 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın kuruluş ve görevleri

2 hakkındaki 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi gereğince Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Kilis illerini içine alan GAP bölgesi için gerekli araştırma ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak, b) Bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek, c) Bölgede uzun vadeli planlar ve yıllık programlar muvacehesinde süratle kalkınmayı sağlamak için tarım, madencilik, imalat sanayi, enerji, ulaştırma, haberleşme, inşaat, turizm gibi kamu hizmetleri, beşeri kaynaklar, sosyal ekonomi, bilim araştırma, geliştirme ve teknoloji, çevre konusunda çalışmalarda bulunmak, çalışmaları yönlendirmek, koordinasyonu ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak, d) Bölgede sektörler arası entegrasyonu sağlayacak şekilde bölge planlamasını gerçekleştirmek, e) Bölgede kaynakların kullanılması, dış ekonomik ilişkiler, finansman dengesi, krediler, bankalar, fiyatlar ve sermaye piyasası konularında gerekli çalışmaları yapmak, f) Nazım ve uygulama imar planlarını yapmak veya yaptırmak, g) Yol, su, elektrik, kanalizasyon ile konut, sanayi ve ulaştırma hizmetlerini yürütmek, h) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü bina ve tesislerin yapılmasında koordinasyonu sağlamak, i) Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine edilerek halkın tarımsal alan dahil her konuda eğitim düzeyinin yükseltilmesini ve her derecedeki eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak, j) Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan bölgelerde kurulacak kalkınma ajansları üzerindeki koordinasyon görevini, Devlet Planlama Teşkilatının belirleyeceği usul ve esaslara göre yürütmek, k) Başbakanlıkça bu konuda verilecek diğer görevleri yapmaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yetki ve Sorumluluklar Başkan MADDE 7 - (1) Görev ve yetkileri şunlardır:

3 a) 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yükümlü olduğu hizmetleri yerine getirmek, bu hizmetleri mevzuata, Başkanlık politikasına ve yıllık planlara uygun olarak yürütmek, Başkanlık birimlerinin iş birliği içinde çalışmalarını sağlamakla görevli ve yetkilidir. (2) Sorumluluk; a) Başkanlığın en üst amiri olarak Bakana karşı sorumludur. (3) Gap İdaresi Başkanı, sınırları açıkça belirlenmek şartıyla yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Gap İdaresi Başkanının sorumluluğunu kaldırmaz. Başkan Yardımcısı MADDE 8 - (1) Görev ve yetkileri şunlardır: a) Başkanlık Makamınca 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ve kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ile diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, b) Kendisine bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve başkanlık makamınca verilecek görevleri yapmak ve/veya yaptırmak, c) Makamın yönetiminde düzenlenen, kurum politikaları ile hedef ve stratejilerinin belirlendiği ve işleyişteki düzeni sağlamak üzere alınan tedbirlerin görüşüldüğü üst düzey toplantılara katılımı sağlamak, d) Çalışmaların verimlilik, tasarruf sağlayıcı ve iyi hizmet ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri alınmasını sağlamak. (2) Sorumluluk; a) Görevlerin amaca uygun biçimde planlanması, düzenlenmesi ve yürütümünün izlenmesi ile gerçekleşmesinden Gap İdaresi Başkanına karşı sorumludur. Genel Koordinatörlüklerin Statüsü MADDE 9 - (1) Genel Koordinatörlükler Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının hizmet birimleridir. MADDE 10 - (1) Genel Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır : a) Kendisine bağlı bulunan Genel Koordinatörlüğün iş tanımında yer alan görevlerin kurumun hedef ve politikası doğrultusunda yaptırılmasını ve Koordinatörlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

4 b) Makamın yönetiminde düzenlenen, kurum politikaları ile hedef ve stratejilerinin belirlendiği ve işleyişteki düzeni sağlamak üzere alınan tedbirlerin görüşüldüğü üst düzey toplantılara katılmak, c) Çalışmaların verimlilik, tasarruf sağlayıcı ve iyi hizmet ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, d) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yapmak, e) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. (2) Sorumluluk; a) Görevlerin amaca uygun biçimde planlanması, düzenlenmesi ve yürütümünün izlenmesi ile gerçekleşmesinden Başkan Yardımcısı hiyerarşisinde Gap İdaresi Başkanına karşı sorumludur. Bölge Müdürlüğünün Statüsü MADDE 11 - (1) Bölge Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır: a) Başkanlık Makamınca 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek, b) Bölge Müdürlüğü birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve başkanlık makamınca verilecek görevleri yapmak ve/veya yaptırmak, c) Başkanlık makamının yönetiminde düzenlenen, kurum politikaları ile hedef ve stratejilerinin belirlendiği ve işleyişteki düzeni sağlamak üzere alınan tedbirlerin görüşüldüğü üst düzey toplantılara Bölge Müdürlüğünü temsilen katılmak, d) Çalışmaların verimlilik, tasarruf sağlayıcı ve iyi hizmet ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, e) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. (2) Sorumluluk; a) Görevlerin amaca uygun biçimde planlanması, düzenlenmesi ve yürütümünün izlenmesi ile gerçekleşmesinden Başkan Yardımcısı hiyerarşisinde Gap İdaresi Başkanına karşı sorumludur. MADDE 12 - (1) Şube Müdürü /Koordinatör/Grup Müdürü/Birim Sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır : a) Sorumlu olduğu Birimin iş tanımında yer alan görevleri bağlı personele yaptırmak, denetlemek ve gerektiğinde işlerin yürütülmesinde yer almak,

5 b) Üst amirlerince kendisine iletilen her türlü yazıyı inceleyerek ilgililere havale etmek, gereğinin yapılmasını izlemek ve denetlemek, c) Kendisine bağlı personelin verimli ve düzenli çalışmaları için gereken önlemleri almak, iş disiplinini ve dengeli çalışmayı sağlamak, d) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. (2) Sorumluluk; a) Görevlerin amaca uygun biçimde planlanması, düzenlenmesi ve yürütümünün izlenmesi ile gerçekleşmesinden Genel Koordinatör/Bölge Müdürüne karşı sorumludur. MADDE 13 - (1) Uzman personel görev ve yetkileri şunlarıdır: a) İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Uzmanı: 1) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda İdarenin organizasyon yapısıyla ilgili revizyon çalışmalarını yürütmek, pozisyon, iş tanımları ve nitelikleri çerçevesinde, ihtiyaç duyulan personelin, seçilmesi ve oryantasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek, 2) Personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek bir program dahilinde uygulanma çalışmalarını yürütmek, 3) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda kalite ve performans değerlendirme sistemiyle, idarenin kadro, atama, nakil, emeklilik ve görevlendirmeyle ilgili işlemlerini yürütmek, 4) Personelin izin, intibak, terfi ve tahakkukla ilgili işlemleriyle, disiplin, gizli sicil raporları, mal bildirim beyannameleri ve özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütmek ve arşivlemek, 5) Personelin yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve diğer tazminatlarla, sözleşmeli ve geçici işçi statüsünde çalışan personelin vize işlemlerini yürütmek, 6) Personelin iş yeri kimlikleri ve sağlık hizmetleriyle ilgili gerekli çalışmaları yapmak, idarede staj yapacak öğrencilerle, personelin Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, 7) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. b) İdari ve Mali İşler Uzmanı: 1) Başkanlık Bütçesini hazırlamak ve uygulamak, muhasebe kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,

6 2) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda personelle ilgili maaş, yolluk, tedavi yardımı v.s. gibi ödemeleri yapmak, idarenin mutemet avansı, vergi iadesi, damga vergisi, muhtasar ve KDV beyannamelerini hazırlamak ve zorunlu tasarruf ödemeleriyle ile Emekli Sandığı ve SSK primlerinin ödemelerini gerçekleştirmek, 3) 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eki 4314 sayılı kanun gereğince yapılacak ulusal ve uluslararası her türlü bağış ve katkıların bütçeleştirilmesi ve harcamaların takibini yapmak, 4) Başkanlık tarafından satılmak üzere hazırlanan mal ve hizmetlerin fiyatlandırmasını yapmak, 5) İdarenin ihale işlerini yapmak, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin satınalma işlemlerini gerçekleştirmek, 6) Resmi araçların tamir, bakım, vergi ve sigorta işlemlerini yaptırmak, her türlü fatura ödemelerini gerçekleştirmek, 7) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda hizmet binalarının genel temizlik, bakım ve onarımlarını yaptırmak, Bölge Müdürlüğü kampüsünün yakıt teminini sağlamak, 8) İç ve dış kurumlarla olan her türlü yazışma ve dokümanların kayıtlarını tutmak, numaralamak, tasnif etmek ve ilgililere zamanında ulaştırmak, 9) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda yemekhane, misafirhane, İdareye ait danışma ofisi ve güvenlikle ilgili hizmet, temizlik, kontrol v.b. görevlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, 10) İlgili mevzuatlara uygun olarak genel evraka ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 11) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. c) Çevre, Fiziksel Gelişme ve Yerel Yönetimler Uzmanı: 1) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda GAP Bölgesi nde yerleşim yerlerinin harita ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeleri ilgili birimle koordine ederek ihale yoluyla yaptırmak, kontrol etmek ve onaylamak, yaptırılan haritaların İdare içindeki ilgili çalışmalarla entegrasyonunu sağlamak, 2) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda GAP Bölgesi nde imar planı yapılması talebinde bulunan yerleşim birimlerinin, plan çalışmalarının ön hazırlıkları yapılarak ihale yoluyla yaptırmak, istihkak raporlarını hazırlamak, 3) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda imar planlarının uygulama aşamasında çıkabilecek sorunların giderilmesi amacıyla yerel yönetimlere teknik destek vermek,

7 4) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda GAP kapsamında yürütülen planlama, uygulama, yönetim, izleme ve değerlendirme fonksiyonlarının içerdiği faaliyet alanları için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) uygulamalarını sürdürmek, izlemek, 5) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda altyapı, etüt ve yapım işleriyle ilgili her türlü metraj ve keşif çıkarmak, ihale dosyası hazırlamak, 6) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda GAP Bölgesi nde bulunan yerleşmelerin kentsel altyapı (içme suyu, kanalizasyon-arıtma, katı atık ve çevre yönetimi) etüt ve projelerini yapmak yada yaptırmak, ihtiyaç duyulan yerleşmelerde uygulama projeleri ile inşaatlarını yaptırmak, 7) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda Bölgede büyük fiziki yatırımların gerçekleşmesi ve kalkınma ile beraber çevre koruma ve çevre yönetimine dönük politikaları, projeleri geliştirmek ve uygulatmak, 8) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda Bölge kültürel mirasının korunmasına dönük çalışmalar ile Bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtımı, değerlendirilmesi, korunmasına dönük çalışmaların gerçekleştirilmesini izlemek ve koordinasyonunu sağlamak, 9) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. d) Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik Uzmanı: 1) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin tarımorman sektörü ile kırsal kalkınma faaliyetlerinin gelişmesine yönelik olarak, araştırma, eğitim-yayım-danışmanlık, proje, plan-program ve uygulama çalışmalarını yürütmek, 2) Bölge Kalkınma Planı nın tarım-orman sektör hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik olarak, kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması ile buna ilişkin program hazırlamak ve uygulamak, 3) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda tarım-orman sektörüne yönelik olarak uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını, bölgesel gelişme sürecine aktarmak, tarımsal alanda yapılan projeleri tanıtmak, 4) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda Ulusal Kalkınma Planı ve AB uyum çalışmaları kapsamında İdaremizin görev ve yetki alanına giren konularda Genel Koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak, 5) Bölge özel kesim yatırımlarının gelişmesine yönelik araştırma yapmak,

8 6) Bölgede yatırım yapmak isteyen yurtiçi ve yurt dışı yatırımcılara, kamu kuruluşları ile dış ticaret ve yatırım mevzuatı uygulama esasları konularında temaslarda bulunarak iş ortamı konusunda bilgi hazırlayıp sunmak ve potansiyel girişimcileri yatırıma özendirmek, 7) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda bölge yatırımcıları ve işletmeleri ile ulusal ve uluslararası girişimciler arasında, bilgi aktarımına, üretime ve piyasalara yönelik olarak Ağ Sistemlerinin kurulması ve işletilmesiyle ilgili faaliyetlerde bulunmak, 8) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. e) İnsani ve Sosyal Gelişme Uzmanı: 1) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda GAP Bölgesi ne yönelik ulusal ve uluslararası eğitim programları düzenlemek, eğitim programlarına yönelik ulusal ve uluslararası yeni işbirliği olanaklarını araştırmak ve geliştirmek, İdarenin kurumsal eğitim kapasitesinden yararlanarak eğitim paketleri hazırlamak, 2) Kamu kurumları, Üniversiteler ve Hükümet dışı kuruluşların eğitim birikim ve potansiyellerinden yararlanmak ve işbirliği olanaklarını geliştirmek, 3) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarını, ihtiyaçlarını, önceliklerini ve tutumlarını belirlemeye yönelik araştırmalar ve planlar yapmak, 4) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda faydalanma süreçlerine katılmakta güçlük çeken dezavantajlı kesimlerin kalkınma ile entegrasyonunu sağlamak ve kalkınmadan daha fazla yararlanmalarını sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamaya yönelik işleri yürütmek, 5) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin etkinliğini arttırmak ve bu hizmetlerin tüm toplum kesimlerine ulaştırılması yönünde çalışmalar yapmak, 6) Kalkınmaya yönelik uygulamalardan olumsuz etkilenen toplum kesimlerinin yeni yaşam ortamlarına, uyumlarına yönelik projeler başlatmak ve uygulamak, 7) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda toplumun yoksul kesimleri için küçük ölçekli gelir getirici projeler geliştirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, sosyal katılımı ve örgütlenmeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 8) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

9 f) Stratejik Planlama- İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Uzmanı: 1) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda Ulusal Kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmalarını yapmak, 2) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda İdare tarafından yürütülenler dahil, Bölgede gerçekleştirilen tüm kamu yatırım ve faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek. 3) İdarenin yıllık yatırım programlarıyla ilgili faaliyetleri yürütmek, 4) GAP İdaresi Faaliyet Raporu ve Son Durum Raporu nun yıllık raporlarının hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek ve İdarenin tarihçesini hazırlamak, 5) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda Yatırım Programları ile ilgili gerekli çalışmalarda bulunmak, 6) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. g) Uluslararası İlişkiler Uzmanı: 1) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda GAP-BKİ nin yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlar ile olan iletişimini gerçekleştirmek ve AB Program ve Yapısal araçlarının etkin kullanımına yönelik kurumlarla işbirliğini sağlamak, 2) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda AB Bölgesel Kalkınma hedef ve stratejileri ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve buna göre idarenin hedef ve faaliyetlerini yenilemek, 3) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda AB ile tam üyelik görüşmeleri sürecine bağlı olarak uygulama ve gelişmeleri izlenmek, 4) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda İdarenin şimdiye kadar yabancı kuruluşlarla imzaladığı işbirliği protokollerini aktif hale getirmek ve yeni işbirliği için girişimlerde bulunmak, 5) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda GAP- BKİ ni ziyaret eden yabancı kurum, kuruluş ve kişilerle birlikte yapılan gezi ve toplantılara katılmak, eşlik etmek ve ilgili birimlerle işbirliği halinde rapor hazırlamak, 6) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda İdarenin katılacağı uluslararası toplantı, seminer vb. gibi etkinliklere hazırlık yapmak,

10 7) Bölgesel gelişme hedeflerine ulaşılması yönünde yürütülen proje ve faaliyetlerde gereksinim duyulan alanlarda proje ve fon geliştirme çalışmalarını yürütmek ve takibini yapmak, 8) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda proje hazırlamaya yönelik altyapının ve bilgi birikiminin temini için standart proje formatını geliştirmek, 9) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. h) Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı: 1) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda Başkanlığın ve GAP ın ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek, 2) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve basın yayın kuruluşlarıyla gerekli iletişimi sağlamak, 3) GAP Yüksek Kurulu, Koordinasyon Kurulu nun ve GAP İdaresi İç Koordinasyon Kurulu nun sekretaryasını ve çalışmalarını organize etmek, 4) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda idarenin bölgesel kalkınma konusundaki birikimlerini kullanmak amacıyla verilecek görevleri yürütmek, idareyle ilgili her türlü brifing, toplantı, seminer, workshop, konferans, sempozyum, açılış törenleri, sergi, fuar, sportif ve kültürel faaliyetler vb. sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütmek, 5) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda idarenin paydaşlarla ilişkilerine yönelik koordinasyon faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, İdare bünyesindeki tüm yazılı, görsel ulusal ve uluslararası tanıtım amaçlı materyallerin, kontrol, tasarım ve ürün haline gelmeden önceki tüm aşamalarını yapmak, günlük basın bültenini hazırlayıp makama sunmak, 6) Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda yayınların ve periyodiklerin düzenlenmesi, arşivlenmesi, stoklanması ve satışını yapmak, 7) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. (2) Sorumluluk; a) Görev yaptığı birimi ile ilgili kendisine verilen görevleri zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur.

11 MADDE 14 - (1) Şefin görev ve yetkileri şunlardır: a) İlgili memurların hazırladığı dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden ilk incelemesini yapmak, şekle ve esasa ait yanlışları düzeltmek ve paraf ederek işlemin imzaya hazır hale gelmesini sağlamak, b) Tamamlanmış ve imzalanmış olan dosyaları ilgililere dağıtarak sevk memuruna teslim edilmesini sağlamak, c) İmza edilmeden gelen evrak hakkında Koordinatörden alacağı talimata göre işlem yapmak, d) Kayıtları açık kalmış evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak, e) Tekitlerin zamanında yapılmasını sağlamak, f) Bölümündeki memurların sürekliliğini, çalışma ve verimliliklerini izlemek, aralarında ahenk ve işbirliğini sağlayarak işleri zamanında sonuçlandırmak, g) Gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım, dosyalama, gönderme ve arşivleme işlerini takip etmek, h) Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, i) Şubeye ait döşeme, demirbaş ve diğer her türlü araç ve gerecin bakım, temizlik ve muhafazasını sağlamak, j) Birimin ahenkli bir biçimde çalışması için, diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç - gereç ve personel yardımında bulunmak, k) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. (2) Sorumluluk; a) Koordinatörlük görevlerinden kendisine verilen işlerin amaca uygun biçimde planlanması, düzenlenmesi ve yürütümünün izlenmesi ile gerçekleştirilmesinden Koordinatörüne karşı sorumludur. MADDE 15 - (1) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Koruma Güvenlik-Bekçi, Sekreter, Şoför, Teknikerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Memur ve Bilgisayar İşletmeni; 1) Verilen göreve ait araştırmayı yaparak, gerekli yazıları hazırlamak, daktilo etmek ve sıralı amirlerin parafına sunmak, 2) Dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek, 3) Gelen ve giden evrakı günü gününe kaydetmek ve sıralı amirlerine arz etmek, 4) Süreli evrakın takibini yapmak ve gününde sonuçlandırmak, 5) Sonuçlanan ve gönderilmesi gereken evrakı zamanında ilgili yerlere göndermek,

12 6) Bilgisayar verilerini hazırlamak, kayıtlarını tutmak ve bilgisayar kullanmak, 7) Evrak, doküman ve sorumluluğundaki araç, gereç ve malzemenin bakımı, temizliğini ve muhafazasını koruyucu güvenlik esaslarına göre sağlamak, 8) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, (2) Sorumluluk; a) Kendisine verilen görevleri zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur. c) Koruma Güvenlik-Bekçi; 1) GAP Bölge Kalkınma İdaresi personelini, binalarını ve malzemelerini sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma gibi her çeşit tehdit ve tecavüze karşı korumak, İdare etrafında ve içerisinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, 2) Alarm, ikaz ve yangın söndürme araçlarının her zaman çalışır durumda bulunmalarını sağlamak, 3) Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal amirlerine ve genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli önlemleri almak, suç delillerini muhafaza etmek, 4) İdareye gelen yabancı, geçici, misafir ve diğer tüm personelin giriş kartlarını kontrol etmek, gerektiğinde çanta ve valizlerini aramak, 5) Görev alanı içerisinde meydana gelen her türlü kazada, kazazedelere yardımcı olmak, 6) Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak, 7) Sivil Savunma teşkillerinin görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 8) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, (2) Sorumluluk; a) Kendisine verilen görevleri zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur. d) Sekreter; 1) Amirin telefon ya da diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevularını düzenlemek, yazılarını hazırlamak ve bilgisayara geçirmek, 2) Telefon ve bilgisayarla beraber diğer ofis aygıtlarını da kurallarına uygun bir şekilde kullanmak, 3) Görüşme yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak,

13 4) Çalışma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir şekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik işlerini düzenli olarak yapmak, 5) Birime gelen ve birimden giden tüm evraklarla ilgili kayıtları tutmak ve dosyalama işlemlerini yerine getirmek, 6) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, (2) Sorumluluk; a) Kendisine verilen görevleri zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur. e) Şoför; 1) Her türlü aracı trafiğe, teknik kurallara ve hizmete uygun olarak kullanmak, 2) Sorumlu olduğu aracın günlük bakımını yaparak, her zaman sağlam ve temiz olarak harekete hazır halde bulundurmak, 3) Sorumlu olduğu araçta ortaya çıkan arızaları en kısa sürede amirine haber vermek, 4) Sorumlu olduğu aracın yıllık bakımını ve muayenesini yaptırmak, 5) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, (2) Sorumluluk; a) Kendisine verilen görevleri zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur. f) Tekniker; 1) Kanalizasyon ve arıtma tesisi inşaatlarının kontrolünü yapmak, inşaatlarla ilgili Kurum içi ve Kurum dışı her türlü yazışmayı yapmak, 2) Kanalizasyon ve arıtma tesisi inşaatlarının ataşman, proje kontrol ve incelemelerini yapmak, 3) Hakedişlerin incelenmesi ve onaylanması çalışmalarını yürütmek, 4) Kanalizasyon ve arıtma tesisleri inşaatlarıyla ilgili bilgi notu ve rapor hazırlamak, 5) İdarenin yürüttüğü diğer projelerle ilgili olarak diğer kurumlarla görüşmeler yapmak, 6) Teknik detayı bulunan malzeme montajlarını ve gönderilen su analizlerini yaptırmak, 7) Diğer birimlere ait inşaat işlerinin, keşif, metraj ve projelerinin hazırlanmasını sağlamak, 8) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

14 (2) Sorumluluk; a) Kendisine verilen görevleri zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur. MADDE 16 - (1) Arşiv, Aşçı, Bahçıvan, Çay Ocağı, Depo, Evrak, Fotokopi, Garson, Kaloriferci, Hizmetli, Lokal Sorumlusu, Santral, Yemekhane Sorumlusu görev ve yetkileri şunlardır: a)bağlı bulundukları birim tarafından; yaptıkları görevler dikkate alınarak, hazırlanacak olan özel talimatlarda belirtilen görev ve hizmetleri talimat hükümlerine göre yürütmektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Koordinatörlük ve Grup Müdürlük Amaç ve Görevleri MADDE 17 - (1) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığın Genel Koordinatörlükleri ve Grup Müdürlüklerinin amaç ve görevleri şunlardır: a) İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğü: Amaç: Başkanlığın insan gücü planlaması, Kalite Yönetim Sistem faaliyetleri, iş tanımları, iş analizleri, hizmet içi eğitim, performans değerlendirme sistemi çalışmalarını yapmak ve Başkanlığın özlük haklarını kapsayan personel politikası çalışmalarını yürütmek ve personel sistemini geliştirmek için çalışmalar yaparak tekliflerde bulunmaktır. Organizasyon, Metot ve Kalite Sistemleri Koordinatörlüğü görev tanımı; 1) GAP İdaresi organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve revizyon çalışmalarının (iş tanımları ve kurum stratejisi doğrultusunda) ilgili birimler ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi, 2) Yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin ilgili birimler ile işbirliği içinde yürütülmesi, 3) Organizasyon yapısında yer alan pozisyonların tanım ve niteliklerin belirlenmesi amacıyla, gerekli iş analizi ve iş tanımları çalışmalarının yürütülmesi, 4) Pozisyon iş tanımları ve nitelikleri çerçevesinde, ihtiyaç duyulan personelin seçilmesi ve oryantasyonu ile ilgili gerekli işlerin yapılması, 5) GAP İdaresi çalışanlarının bölümlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının planlanması, uygulamaya geçme

15 aşamasında destek sağlanması (genel katılıma açma, kuruluşlarla irtibata geçme, yazışmaların yapılması v.b.), izlenmesi ve verilerinin kaydedilmesi, 6) Performans Değerlendirme Sistemi çalışmalarının yürütülmesi, sistemde gerekli revizyonların yapılması, 7) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi, 8) Planlı bir çalışmayı teşvik eden Eğitim Planı çerçevesinde Eğitimlerin Plan Takvimine işlenmesi ve paylaşılması, 9) Kamu Etik Kurulu ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, 10) Koordinatörlük faaliyet kapsamında kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin verilecek cevapların hazırlanarak Stratejik Planlama-İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Genel Koordinatörlüğüne gönderilmesi, 11) Koordinatörlük faaliyetleri kapsamında gelen soru önergeleri ve Denetleme Kurulunun önerilerine ilişkin cevapların hazırlanması, 12) Yürütülen faaliyetlerin izlenmesi, periyodik olarak raporlanması, 13) Web sayfasındaki birime ve faaliyetlere ait bilgilerin güncellenmesi. Personel İşleri Koordinatörlüğü görev tanımı; 1) Başkanlığın çeşitli statüden personel ihtiyacını atama, görevlendirme veya sözleşme yaparak karşılama işlemlerinin yapılması, 2) Organizasyon şemalarının güncellenmesi ve yayınlanması, 3) Personelin yurtiçi- yurtdışı geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, 4) Personelin kadro, sicil (gizli sicil dahil), terfi, intibak ve izin işlemlerinin yapılması, 5) Kadrolu personele ödenen zam ve tazminatların vize işlemlerinin yapılması, 6) Bütçe kanunu uyarınca sözleşmeli ve geçici işçi pozisyon sayılarının vize işlemlerinin yapılması, 7) Personelin her türlü özlük haklarına ilişkin tahakkuk işlemlerinin yapılması, 8) Mal bildirimi, hizmet birleştirilmesi-borçlanması ve emeklilik işlemlerinin yapılması, 9) İlgili kuruluşlarca talep edilen personelimize ait istatistiki bilgilerin hazırlanması, 10) Personele verilmesi gereken iş yeri kimliği, pasaport çıkartmak için kurumdan istenilen belge, sağlık karnesi, hasta sevk/ vizite kağıdı düzenleme işlemlerinin yapılması, 11) Disiplin iş ve işlemlerinin yapılması ve Disiplin Kurulları nın çalışmalarında sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, 12) Yüksek Denetleme Kurulu ve KİT Komisyonu ile ilgili istenen dosyaların hazırlanması ve toplantılarıyla ilgili çalışmaların yapılması,

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı