MERHABA. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileklerimizle... ULUDAĞ Ailesi. Y l:2 Say 5 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2008 ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileklerimizle... ULUDAĞ Ailesi. Y l:2 Say 5 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2008 ISSN:1307-0800"

Transkript

1

2

3

4 Y l:2 Say 5 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2008 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Editör Zeynep TANITKAN Ayflenur ERKMEN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Sayfa Tasar m Özlem TÜRKMEN Renk Ayr m Harun EFE Kapak Tasar m Berrin NACAR Adres: Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus - ANKARA Tel: (0312) (4 hat) Fax: (0312) Tasar m-bask MERHABA Öncelikle yeni yılınızı kutlar 2008 yılının sağlık mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını dileriz. Yeni yılla birlikte dergimizin 2. yılında 5. sayısını sizlerle paylaşıyoruz. Çok renkli ve keyifli bir sayı olduğunu düşünüyoruz. Görüşlerinizi ve önerilerizi göz önüne alarak bu sayımızda Uludağ ile ilgili sayfalara daha çok yer verdik. Yeni hizmete giren şubemiz Oran Panora Alışveriş Merkezi ndeki Uludağ Et Lokantası nı detaylı olarak sizlere tanıttık. Çok yeni olmasına rağmen Panora şubemizle ilgili güzel yorumlar ve gösterdiğiniz yoğun ilgi içinçok teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımız devam edecek. Çok yakında Ankara Etlik te tamamlanmak üzere olan dev alışveriş ve iş merkezi Antares te yeni şubemiz hizmetinize girecek. Alışveriş Merkezi nin ön cephesinde, bağımsız, üç katlı ve teraslı bir restoran olarak hizmetinize girecek. Sizlere layık, çok güzel bir restoran olacağına inanıyoruz. İçeride kısaca Antares Alışveriş Merkezi nden bahsettik. Son olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan misafirlerimizin Uludağ ı ziyaretleri sırasında paylaştıkları duygularına ve övgü dolu sözlerine yer verdik. Hepsine samimi duygularla çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileklerimizle... ULUDAĞ Ailesi Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. Yay n türü: Yerel Süreli Yay n Dört ayda bir yay nlan r.

5 Ç NDEK LER Lezzet Duraklar ULUDA Uluda n Yeni fiubesi PANORA Uluda Müflterileri çin ÖZEL SALON Uluda Ailesi ve PANORA EK B Bir Lezzet Klasi i ULUDA KEBAP Uluda n Lezzetleri PANORA fiubes Uluda n Yeni fiubesi ÇOK YAKINDA ANTARES TE Masallar Diyar fiehr- STANBUL Çölde Mimari Bir Ülke DUBA Son Cennet MALD VLER Moda PARANTEZ G Y M Çiçeklerin En Asisi KARDELEN O Yaln z Bir Kovboydu ve Evinden Uzaktayd RED K T Ça n Hastal BEL ve BOYUN FITI I Sa l k MRG, TOMOGRAF ve RÖNTGEN Her Hastal a Çare BAL Sa l k B TK LERLE GELEN SA LIK Yemesi Sevap KESTANE Türkiye nin En Çok çilen Maden Suyu BEYPAZARI DO AL MADEN SUYU Nall han' n Markas PEK NE OYALARI Yeflil Bir Yaflam Tarz GOLF ULUDA çin Neler Yazd lar Onlar Uluda Yaln z B rakmad lar GÖRÜfiLER

6 ULUDA n Lezzet Duraklar Uluda Kebapç s -Ulus 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 40. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald - güvenle Denizciler Caddesi ndeki yeni ve modern binas na tafl nm flt r. Denizciler Cad. No: 54, Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas -Florya 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile hizmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti FLORYA' da sunuyor. stanbul Cad. No: 12, Florya / STANBUL Tel: (212) (pbx) Fax: (212) Uluda Et Lokantas -Çayyolu Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu Uluda Et Lokantas, Uluda Kebab n yan s ra ifltah n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar, No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (312) Fax: (312) Uluda Kebapç s -Armada Gün boyu al fl-verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik panoramik manzaral salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren Uluda hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas -Küçükyal 2003 y l nda hizmet vermeye bafllayan 300 kiflilik iki ayr salonu, adalar manzaral 130 kiflilik teras ve 120 kiflilik bahçesi ile kapal çocuk oyun odas yla aran lan lezzeti ve kaliteyi KÜ- ÇÜKYALI ULUDA ET LOKANTASI Anadolu yakas nda da sunuyor. Sahil Yolu No: 90, Küçükyal / STANBUL Tel: (216) (216) Fax: (216) Uluda Et Lokantas -Panora 2007 y l n n Kas m ay nda Oran'da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr salonu ile Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi'nin zemin kat nda bulunan Restoranlar Soka 'nda eflsiz Uluda Kebab, zgara et çeflitleri, mezeleri ve zeytinya l lar ile hizmetinizdedir. Toplant yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece iniz 40 kiflilik özel salon bulunmaktad r Müflterilerine Uluda lezzetini sunan PANORA ULUDA ET LOKANTASI kapal otopark, genifl manzaral teras önünde yeflil alanlar, havuzlar ve yürüyüfl pankurlar ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi Oran/ANKARA Tel: (0312) (pbx) Fax: (0312)

7 Uluda n Yeni fiubesi PANORA Yar m as rd r tad n baflka kebaplarda bulamayaca n z meflhur Uluda Kebab 'n müflterilerine sunan Uluda Kebabç s alt nc flubesini Ankara da açt y l n n kas m ay nda hizmete giren Uluda Et Lokantas Panora flubesi 220 kiflilik salonu ile Oran'da hizmet vermeye bafllad. Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezinin zemin kat nda Restoranlar Soka ad verilen ön cephede yer alan Uluda Et Lokantas Panora fiubesi'nin yaz n camlar n n kald r lmas yla genifl bir teras olufluyor. Önünde çok genifl yeflil alan, yürüyüfl pankurlar, amfi tiyatrosu, havuzlar bulunan manzaras yla de iflik lezzetler sunuyor. Uluda Et Lokantas Panora flubesindeki mönüde Uluda Kebap' n yan s ra zgara et çeflitleri meze ve zeytinya l lar bulunmaktad r.

8 Uluda Müflterileri çin ÖZEL SALON Uluda Et Lokantas Panora fiubesi 220 kiflilik iki salondan oluflmaktad r. Üst katta bulunan 40 kiflilik salonda özel toplant lar ve sunumlar için projeksiyon cihaz ve perdesi mevcuttur. Bu salonda özel günlerinizi, do um günü partilerinizi, ifl toplant lar n z, rahatl kla yapabilir, misafirlerinizi a rlayabilirsiniz.

9 ULUDA A LES ve PANORA EK B

10 Bir Lezzet Klasi i ULUDA KEBAP Uluda Kebap yar m as rdan fazla Ankaral lara eflsiz bir lezzet sunuyor. O bir lezzet klasi i. Uluda Kebap, her biri özenle seçilen malzemelerden yap l r. Tereya, domates sosu ve pidesini Uluda kendi üretmektedir y l ndan beri Uluda Kebab 'n n eflsiz lezzetini, di er kebaplardan ay ran özelliklerinin bafl nda, Trakya ve Bal kesir bölgelerinden seçilen etlerdir. Bu etler, kendi kasap ve ustalar taraf ndan Uluda ' n tesislerinde özel olarak ifllenmektedir. Bu ifllenen etler özel so uk hava depolu araçlarla tüm flubelere da t lmaktad r.

11 ULUDA PANORA fiubes N N LEZZETLER Kar fl k Izgara Uluda ' n birbirinden lezzetli tüm et çeflitlerinin bir arada bulundu u zgara taba. Mantarl Pilav Sadece Uluda 'da yiyebilece iniz mantarl pilav, yufkaya sar l p f r nda k zart larak servis edilir. çli Köfte Uluda ' n en çok tercih edilen ara s caklar ndan özel haz rlanan içiyle birlikte siparifl an nda k zart l p servis edilir. Künefe Uluda 'da künefe yemek bir ayr cal kt r. Birer porsiyonluk özel kaplara haz rlanan peynirli künefe sipariflle birlikte piflirilmeye bafllan r. Nar gibi k zard ktan sonra üzerine flerbeti dökülür ve s cak s cak servis edilir. ste e göre, üstüne f st k ve süt kayma ilave edilir. Ayva Tatl s K fl mevsiminin en çok sevilen ve vazgeçilmez tatl lar ndan biri flüphesiz ayva tatl s d r. Uluda ' n ayva tatl s hafif ve lezzetli olup özel Afyon kayma ile servis edilmektedir. Kuzu Tand r Kuzu eti tafl f r nda a r a r saatlerce piflirilerek haz rlan r. Kekikle birlikte servis edilir. Uluda Köfte Uluda ' n ad n verdi i kendine özgü formülüyle haz rlanan baflka hiçbir yerde tadamayaca n z meflhur köftesi. A zda eriyen yumuflac k köfteler, sinirlerinden tamamen ar nd r lan süt kuzu ve dana etlerinin belirli bir oranda kar flt r lmas yla özel olarak haz rlan yor. Kuzu Pirzola Süt kuzu pirzolas özenle ifllenip zgarada tam k vam nda piflmifl yumuflac k etler yerken a z n zda da l yor. F r nda Mantar Tafl f r nda üzerinde eriyen ve k zaran peynirle piflirilerek servis edilen mantarlar. Kaymakl Ekmek Kaday f Uluda ' n y llard r en çok tercih edilen tatl lar ndan biri. Nefis ekmek kaday f üzerinde Afyon süt kayma ile servis ediliyor. Krem Karamel Hem hafif, hem de çok lezzetli bir seçenek Muz Split Dondurma muz ve çikolata sosun muhteflem birleflimi. Üzerine f st k ve ceviz eklenerek daha unutulmaz bir tat oluyor.

12 ULUDA YAKINDA ANTARES TE 440 bin metrekarelik toplam inflaat alan nda, 220 bin metrekarelik kapal alana sahip dev al flverifl merkezi, 613 konutu kapsayan yaflam kuleleri ve ifl merkezi ile Antares Etlik te aç l yor. Uluda n yeni flubesi çok yak nda bu dev al flverifl merkezinin ön cephesinde 3 katl ba ms z restoran ile hizmete girecek.

13 Masallar Diyar fiehr- STANBUL YAZI: Zeynep TANITKAN

14 stanbul yald zl kapa y pranm fl ama içindeki hika- yeler oku oku bitmeyen bit tür 1001 Gece Masallar kitab gibi. Dünyan n her taraf ndan ozanlar, flairler ve elbette edebiyata k y s ndan köflesinden de olsa bulaflmam fl s radan insanlar gelmifl geçmifl en görkemli, en muhteflem ama ayn zamanda en ac mas z flehrin, art k unutulmaya yüz tutmufl, bazen küflü, buruk bazen alabildi ince nefleli öyküsünü, yüzy llard r anlat r dururlar. Bu masallar flehrinde insanlar büyük bir keflmekefl içinde bir arada yaflar, debelenir, savafl r, üzülür, mutlu olur ve görkemli bir geçmiflten, bilinmez bir gelece e do ru alt alta, üst üste yuvarlan p giderler. Kimisi stanbul'u makyaj akm fl yorgun ama güzelli ini kaybetmemifl bir kad na benzetir. U runa nice fliirler yaz lan, nice flairi ba r nda tafl yan bir kad n... Biraz kaprisli, biraz tehditkar ama her daim al ml ve çekici Ama fethiyle bir ça kapatan stanbul için yap labilecek en güzel benzetme paha biçilemez bir sanat eseri olacakt r. Zira dünyan n neresine giderseniz gidin gitti iniz yerde hep bir fleyler eksiktir. Kald n z flehir ya çok moderndir, ya tarihin tozunu üzerinden silkememifltir; ya çok düzenlidir ya fazla da n k, ya çok do uludur ya çok bat l. stanbul bütün bu sayd klar m ayn anda içinde bar nd r r. Dünyan n herhalde baflka hiçbir kenti bu kadar tezatl klar üzerine kurulmam flt r. Hani derler ya her flehrin illa ki bir iki güzel semti vard r halbuki stanbul'un her semti ayr güzeldir. Misal Galata'n n yokufllar nda elleriniz ceplerinizde aylak aylak gezdi inizi bir düflünün. Karfl n za bir anda insano lunun ilk uçma teflebbüsünün mekan, Galata Kulesi ç kar. Yukar ç kt n zda stanbul'un yedi tepesini de sayabilirsiniz. Önünüzde uzanan bo az, karfl n zda Osmanl mparatorlu unun en güzel yap lar ndan olan Topkap Saray, biraz daha sola döndü ünüzde Eminönü, arkalarda Beyaz t, Galata Köprüsü ve Alt n Boynuz, yani Haliç Galata Kulesinin tepesinden stanbul'u bütün ihtiflam yla görür olmad k hayallere dalars n z. Yorgunsan z kale dibinde bir bardak çay içip stanbul'un bu sessiz s rdafl na yarenlik edersiniz. Etraf ndaki beton y n ndan kurtulmak istercesine kafas n gökyüzüne uzatan Galata Kulesi'nin zaman nda bafl na gelmedik kalmam fl y l nda Galata denen Ceneviz kolonisinin surlar aras ndaki en yüksek noktaya yap lan kule Osmanl imparatorlu u'nun görkemli, çalkant l ve bunal ml dönemlerinden nasibini alm fl. Yüzy llar boyu bekçili ini yapt >>>

15 baflkentte tüm yaflananlar n bir parças olmufl. Kah depremlere direnmifl, yang nlarla bo uflmufl, kah tepesindeki külah y k lm fl, yerine yenisi tak lm fl. Dedik ya stanbul efsaneler, masallar kenti diye, bir rivayete göre Galata Kulesi Salacak aç klar nda bir baflka kuleye afl kt r. Hiçbir zaman kavuflamayaca sevdal s K z Kulesi ni uzaktan izler durur. "fiu K z Kulesi nin akl olsa Galata Kulesi ne var r bir sürü çocuklar olur" der Bedri Rahmi Eyübo lu. K z Kulesi ise dünyada efli benzeri olmayan konumuyla stanbul'u izler oldu u yerden. Efsanelere konu olur bol bol. Galata Kulesi nin yavuklusu K z Kulesi ile ilgili anlat lan ilk hikaye; Ovidious'un kaydetti i bir aflk hikayesidir. Hero ile Leandros adl iki gencin hüzünlü aflk - n anlatan bu hikaye, Hero'nun kuleden ayr lmas yla bafllar. Hero, Afrodit'in rahibelerindendir ve aflkla yasakl d r. Hero y llar sonra Afrodit'in tap na nda yap lan bir törene kat lmak için kuleden ayr l r ve orada Leandros ile karfl lafl r. Birbirine afl k olan iki genç, Leandros'un gece kuleye yüzerek gelmesi ile aflklar n kutsarlar. K z Kulesi her gece iki gencin gizli aflk na ve yasak seviflmelerine tan kl k eder. Leandros'un yüzerek kuleye geldi i f rt nal bir günde Hero'nun, Leandros'un yolunu bulmas için yakt sevda ateflinin feneri söner. Karanl kta yolunu kaybeden Leandros bo az n sular nda bo ulur. Sevgilisinin öldü ünü gören Hero da kendini bo az n serin sular na b rak r. Kavuflamayan afl klara atfen anlat lan bu hikayeden baflka bir de; Cleopatra'n n sonuna benzer bir sonun anlat ld bir "Y lan Hikayesi vard r. Kehanete göre kral n birine, çok sevdi i k z n n 18 yafl na geldi inde bir y lan taraf ndan sokularak ölece i söylenir. Bunun üzerine kral denizin ortas ndaki bu kuleyi onararak k z n buraya yerlefltirir. Kaderin kaç n lmazl n kan tlarcas na, kuleye gönderilen üzüm sepetinden ç kan bir y - lan, prensesin tenine süzülerek zehrini boflalt r. Kral k z na demirden bir tabut yapt rarak Ayasofya'n n girifl kap s n n üstüne yerlefltirir. Bugün bu tabutun üstünde iki delik vard r. Y - lan n, ölümünden sonra da onu rahat b rakmad na dair hikayeler anlat l r. K z Kulesi ni doyas ya izledikten sonra zaman nda padiflahlar n sayfiye yeri Ortaköy'e geçip, Ortaköy Camisi'nin önünde deniz kenar nda oturup gemileri vapurlar seyretmek, ya mur ya- arken sahildeki kafelerden birinde kahvalt yapmak, can n z s k l nca teknelerden birine atlay p bo az turuna ç kmak, vapurdan mart lara simit atmak, bal k ekmek yemek, Nevizade'de dostlarla kaynaflmak, sokakta sat lan lavantalardan almak ve elbette stiklal Caddesi nin kalabal nda en sevdi iniz flark y m r ldanarak yürümek dünyan n bütün s k nt s na ra men yaflad n z hissettirir. Bahardan k fla dört mevsimini; erguvandan mimozaya renklerini; eskiciden yo urtçuya sesini; merdivenlerini; yokufllar n ; Arnavut kald r mlar n ; cumbal evlerini, konak yaflam n, ayn kentte sayfiye evlerini, bal ktan baharata kokusunu; bisiklet yollar n ; kap lar n ; surlar n, hisarlar n ; lodostan poyraza rüzgârlar n ; as rl k a açlar n ; bayram günlerini; elma ve horoz flekerini, pamuk ve ka t helvas n, Çengelköy bademi, Osmanl çile iyle tatlar n ; adalar n ; günden geceye, neonlardan yakamoza fl n anlatmaya kalksan z ömrünüzün yetmeyece i bir flehirdir. flte böyledir stanbul; ac s yla tatl s yla hayat n ta kendisidir 29

16 Çölde Mimari Bir Ülke Dubai Bir yanda Arap dokusu bir yanda modernleflmifl Avrupa kültürü.. Bir yanda ss z uzanan çöller, bir yanda c v l c v l Dubai... Dubai'de görece iniz mimari flölene hayran olacaks n z. Jumeirah Bölgesi'nde ki lüks evler, modern plajlar, çölde safari yapma keyfi, at ve deve yar fl yapma heyecan ile bu rüyalar ülkesinde geçirece iniz tatilinizi unutamayacaks n z.

17 7Arap Emirli i'nden biri olan Dubai, 6 bin kiflinin yaflad küçük bir bal kç köyü olarak kuruldu. Bölgede 1966 y l nda petrol bulunmas yla bugünkü nüfusu 1,3 milyonu geçti fiimdilerde ise, Dubai dakika dakika geliflen bir ülke oldu. 6,1 milyon kiflinin Dubai otellerinde konaklad n düflünürsek, bu çok ciddi bir rakam. Dubai özellikle son 10 y ld r dünya jet setlerinin u rak yerlerinden biri haline geldi. Al flverifllerde vergi ödeme zorunlulu u olmad ndan al flverifl olanaklar n n genifl olmas ndan ötürü bayanlar n tatil konusunda ilk tercihi Dubai oluyor. Ayn zamanda elektronik aletlerin dünya standartlar n n çok alt nda sat l yor olmas da erkekleri cezbeden nedenlerden biri... kinci önemli neden ise, s cak havas. Günefllenmek için kilometrelerce uzunluktaki plajlar var.. Bir baflka neden ise, Ortado u'nun spor baflkenti olmas. Dünya standartlar nda ki golf merkezleri, tenis kortlar, at yar fllar, ralli, rugby ve yelken Dubai'de yap labilecek sporlardan sadece birkaç. Dubai'de gezerken görece iniz çok fleye flafl racaks n z. Mesela kimi bayanlar normal Bat l tarzda giyinirken, baz kad nlar ise kara çarflaf içinde görebilirsiniz. Arap erkeklerini uzun beyaz cüppelerle görürken, di er bir taraftan fl k giyimli kravatl modern Bat l ifladamlar na da rastlayabilirsiniz. Turistler için giyim konusunda bir k s tlama yok. Ama baz kutsal ve önemli yerlere giderken giyim kurallar - na uyman z gerekiyor. Müslüman bir ülke olan Dubai'de dolafl rken ezan sesleri duyup, özel olarak haz rlanan ibadethaneleri göreceksiniz. >>>

18 Dünyan n en güzel oteli Dubai'de dünyan n en güzel otelleri bulunuyor. Burj Al Arab, dünyan n en büyük otellerinden biri. Kendine ait bir adan n üzerinde yap lm fl olan otelin yüksekli i yaklafl k 1000 feet. Gemi yelkeni fleklinde tasarlanan otelde 202 adet suit oda bulunuyor. Eyfel Kulesi'nden yüksek olarak infla edilen otel, Amerika'n n simgesi olan Empire State ile hemen hemen ayn yükseklikte. Dubai için anlatmak gereken önemli bir di er yer ise, dünyan n ilk ve tek 7 y ld zl oteli olan, "Burj Al Arap" ismi Arap Kulesi anlam na geliyor. Karadan 300 metre uzakl kta, çelik ve camdan yap lm fl bir otel. Otelin banyo musluklar bile alt ndan yap lm fl, 50. kat nda özel bir helikopter pisti ve özel müflterilerini karfl layabilmek için, Rolls Royce marka arabalar ve denizin üç kat afla s nda ise etraf camla çevrili bir gazinosu var. Oyununuzu oynarken, deniz alt dünyas n keflfetme f rsat n z olacak. Dubai'de kalabilece iniz bir baflka otel ise; Jumeirah Beach Hotel. Bembeyaz kumlar n içerisinde bulunan otelde lüksün ve kumsal n tad n ç karabilirsiniz. Dubai'de konaklad n z süre içerisinde, damak tad n z, yeni deneyimlerle tatland rabilirsiniz. Fairmont Dubai'de Çin, Arap, Thai, Japon ve Avrupa mutfa ndan pek çok alternatifi bulabilirsiniz. Burj Al Arab otelin 27. kat nda bulunan Al Muntaha Restaurant'ta palmiyelerin aras nda romantik bir akflam yeme i yemekte, Dubai tatilinizde yapabilece iniz en anlaml aktivitelerden biri olabilir. Ancak yeme e gitmeden önce yoluyla rezervasyon yapt rman z flart. Kas m ve Nisan aylar aras Dubai yolculu u için ideal zamanlar. Di er dönemlerde hava s - cakl Dubai'de fliddetli bir biçimde art yor ve özellikle yaz aylar nda bunalt c bir hava tüm ülkeye yay l yor. E lence tarz n z, nostaljik bir ortamda müzik eflli inde yemek yemek mi? Ya da bir diskoda sabahlara kadar dans etmek mi? E lence anlay fl n z ne olursa olsun, Dubai çöllerinde mutlaka develerle gezi yapmal s n z. Belki de bu geziler sayesinde gerçek e lenceyi keflfedersiniz. Dubai'de gezmek için Birleflik Arap Emirliklerin de petrolün ucuz olmas ndan kaynaklanan bir nedenden dolay, taksiler çok ucuz, konforlu ve çok fazla say da taksi oldu u içinde insanlar genellikle ulafl m için taksileri tercih ediyor. Tabelalar n bollu u sizi flafl rtmas n. Ayr ca yürüyerek bir yerden bir yere ulaflmak isterseniz çok say - da tabela ile karfl laflacaks n z. Buda sizin yollarda kaybolman - z engeller, Araplar, herhalde eski y llarda çöllerde çok fazla kaybolduklar için flehir içinde tabelalara bu yüzden oldukça önem veriyorlar. Uçufl Süresi: 4 Saat Para Birimi: Dirhem Resmi Dil: Arapça fakat ngilizce anlaflmak mümkün. Vize: Türk vatandafllar ndan vize isteniyor. Vize almak çok kolay! 35

19 Son Cennet MALD VLER Maldivler, cennet kavram n n gözlerinizin önünde gerçe e dönüfltü ü bir yer. Hint Okyanusu'nda ve Sri Lanka'n n güneyinde yer alan, Asya'daki en küçük ba ms z ülke olan bu adalar toplulu una sadece uçakla gidilebiliyor. Kristal mavi sular, muhteflem manzaras ve hareketlili i ile son y llarda balay çiftlerini istilas na u rasa da, Maldivler dal fl sporlar na merakl lar için, flehrin gürültüsü ve kalabal - ndan s k l p biraz huzur arayanlar için, k sacas denize ve günefle sevdal lar için rüyadan da öte bir tatil demek. Hint Okyanusu'nda 1200 adet küçük adadan meydana gelen, 764 km. uzunlu unda, 129 km. geniflli inde bu adalar toplulu unda en büyük ada yaklafl k 13 kilometrekarelik bir alana sahip. "Son cennet" olarak da an lan ada, önceleri Budizm hakim olsa da, bir Arap gezgini olan Al-Bar Bari sayesinde ulaflan Müslümanl k h zla ada halk taraf ndan kabul görmüfl. Maldiv Adalar 'n n dal fl tutkunlar n kendine çeken en önemli özelli i neredeyse sonsuz say labilecek dal fl opsiyonu sunmas ndan kaynaklan yor. Gerek mükemmel iklimiyle, gerekse sualt görüflünün eflsizli iyle Maldivler, çekim merkezi olmaya devam ediyor. Hemen hemen tüm tatil köylerinin profesyonel dal fl okullar var. Bu özellik, yeni bafllamak isteyen dal fl merakl lar için bir avantaj y l nda batan "Victory" adl bat k gemi, dalg çlar için bulunmaz bir malzeme oluflturuyor. Gri köpekbal klar, Barracudalar, Yarasa Bal klar, Deniz Kaplumba alar ve Akrep Bal klar da, bu cennet adas ndaki bat k geminin içinde görülüyorlar. Adalar son derece berrak göllere ve bembeyaz kumsallara sahip. Ayr ca Maldivler'de tropikal bitkiler oldukça s k. Bunlar aras nda hindistancevizi a açlar en fazla yer tutuyor. Bal kç l k ve turizm, adalardaki bafll ca geçim kayna. Binlerce Maldivli hergün bal k av na ç k - yor. Birçok bal kç, teknesini adalardaki hindistancevizi a açlar ndan yap yor. Adalardan yaklafl k 30 km. aç yorlar. Elde edilen bal klar ço unlukla Japonya ve Sri Lanka'ya ihraç ediliyor. Adada yetiflen yiyecekler aras nda ise ananas, hindistancevizi ve nar baflta geliyor. 36

20

21 Çiçeklerin En Asisi Kardelen Naif görünümünden beklenmeyecek kadar inatç bir çiçek Kardelen. K fl n söz geçiremedi i Kardelen, bütün çiçekler s cac k topra n koynundayken kara k fl dinlemeden zarif boynunu kar tanelerinin aras ndan uzat r, so uk havaya inat açar çiçe ini. Bir rivayete göre Kardelen gök yüzüne afl kt r, o yüzden zarif boynunu gökyüzüne do ru uzat r. Bir baflka rivayete göre iki çiçek birbirine afl k olur. Aflklar o kadar büyüktür ki bahardan bahara görüflmek yetmez, k fl nda açmak isterler birbirlerini görebilmek için ve söz verirler k fl nda açacaklard r. Çiçeklerden biri k fl n so u unu hisseder hissetmez topra n alt ndan boynunu gökyüzüne uzat r ve sevgilisini beklemeye bafllar ancak sevgilisi sözünü tutmaz. Hayal k r kl na u rayan çiçek boynunu büker ve bir daha baharda açmaz. O gün bugündür bu çiçeklerden birine Kardelen di erine Hercai denilir. Hikayeler bir yana, Kardelen do ada dirilmeyi, yeniden do uflu ve mücadeleyi simgeler. Cemre beklemez. O kadar güzeldir ki koparmay düflünemezsin bile. Vazolara konulan çiçeklerden de ildir Kardelen. Tek bafl na yaflamaya al flk n birazda yaln z bir çiçektir Kardelen. Olurda bir k fl günü karfl n za ç karsa hüzünlü hikayesini hat rlay n Kardelenin, sak n koparmay n b rak n, yaln z ama ma rur, serin havan n tad n ç kars n.

22

23 O Yaln z Bir Kovboydu ve Evinden Uzaktayd 44 V ahfli Bat 'n n gelmifl geçmifl en h zl, en becerikli kovboyu ne Jesse James ne Buffalo Bill ne de Billy the Kid'di. O, Red Kit'ti. Vahfli Bat 'n n gölgesinden h zl silah çeken tek kovboyunun yarat c s Belçikal karikatürist Morris'ti. Yazar ysa uzunca bir süre Rene Goscinny'di. As l ismi Luck Luke'tü y llar nda Türkiye'de yay n na karar verildi inde nedense ismi de ifltirilmek istenmifl, Ferdi Say flman Red Rider ve Bil Kit adl zamane dergilerinden harmanlay p Red Kit'le ortaya ç km flt. Red Kit kasabadan kasabaya Daltonlar' n, Jesse James'in, Kalemiti Jane'in peflinde kofltururken, posta arabalar n korurken vazgeçilmez ekürileri ukala at Düldül ve yap flkan köpe i Rin Tin Tin'di. Düldül her laf na yorum yapar, sevgi kelebe i Rin Tin Tin'se durup durup herkesin kuca na atlard. Biz köpekler diye bafllayan replikleri meflhurdu. Posta arabas n daima Hank kullan r, Pat Poker sürekli birilerini doland r r, Red Kit'in telgraflar ülkenin neresinde olursa olsun ayn postac taraf ndan Bay Red Kit'e telgraf, Bay Red Kit'e telgraf nidalar yla ulaflt r l rd. Cenaze levaz matç s her düelloda olay yerinde bulunur kaybedece i tahmin edilen taraf n ölçülerini al rd. Red Kit arada bir düflünceli bir tav rla Düldül, içimde takip edildi imize dair bir his var dedi inde o his hep hakl ç kard. Zaten Red Kit ne düflünse olurdu. Hay aksi kurflunum bitti dedi inde bile hiçbir çat flmay kaybetmezdi. 1983'ten sonraki maceralar nda sigaray b rakt Red Kit ve a z nda bir saman çöpüyle gezmeye bafllad. Ne de olsa çocuklara kötü örnek olmamak laz md. Süper kovboyumuz, çocukluk kahraman m z televizyon dizileri ve sinemaya da geçifl yapt. Bu konuda pek bilinmeyen gerçekse ilk Red Kit filmlerinin Türk oldu udur. 1967'de Öztürk Serengil, 1971'de zzet Günay ve 1974'te Sadri Al fl k gölgesinden h zl silah çekiyordu. Çocuklu u 80 lerde geçenler Red Kit'i asla unutmayacak bir nesil olsa gerek ama 2001'de Morris'in ölümüyle Luke öksüz kald. Hemen ard ndan Frans z sanatç Achde onu evlat edindi ve yaz lar için de Laurent Gerra'dan yard m ald. Böylece yeni nesiller Vahfli Bat 'n n en h zl kovboyundan mahrum kalmam fl oldu. Eski tiryakileri ayn tad vermedi ini söyleseler de Red Kit, Daltonlar ve di er suçlular yakalay p katran ve tüye bulamaya, günün sonunda da Ben yaln z bir kovboyum, evimden çok uzaktay m t n lar yla günbat m na do ru at sürmeye devam ediyor. 45

24 Ça n Hastal BEL ve BOYUN FITI I R. Levent DOLUNAY Fizyoterapist GSM : Ça m z n en önemli hastal klar ndan biri bel ve boyun f t d r. Doktora müracaat nedeni olarak bel a r s, so uk alg nl ndan sonra ikinci s rada yer al yor. nsanlar n yaklafl k % 80'i hayatlar boyunca en az bir defa bel a r s çekiyor. Stres, mesleki zorlanmalar, daktilo kullanmak, trafik kazalar, durufl bozukluklar da boyun sa l n bozan önemli faktörlerdir. Fizyoterapist R.Levent Dolunay bel ve boyun f t ile ilgili ö renmek istediklerimizi sizler için ULUDA Dergisine anlatt.

25 BEL - BOYUN FITI I NASIL MEYDANA GEL R? Bel ve boyun omurlar aras nda, disk ad verilen k k rdak yap da yast kç klar bulunur. Diskler vücudumuzdaki en güçlü ba dokusu yap lar d r ve omurgan n dayan kl l na, her yöndeki hareketine, zorlanmalara karfl direnebilmesine, omurga üzerine binen flok darbelerin amortisör gibi görev yaparak emilmesine ve kuvvetin çevre dokulara dengeli bir flekilde da lmas na hizmet ederler. Günlük yaflant m z s ras nda sürekli tekrarlanan yanl fl al flkanl klar nedeniyle ortaya ç kan bel ve boyun a r lar, bafllang çta ''düzleflme'' olarak tan mlan rlar ki, bunlar disk hernisinin (disklerdeki f t klaflma) habercisidirler. Omurgam z n bel ve boyun bölgesinde normalde olmas gereken kavideler yani çukurluklar, hep önümüzde duran bir ifli e ilip, bükülerek yapmam zdan ötürü zamanla kaybolacakt r. Öne do ru yapt m z her e ilme ve bükülme hareketi diskin ön k sm n n s k flmas ile diskin içerisinde önden arkaya do ru vektör el bir kuvvetin oluflmas - na neden olacak ve bunun süreklili i y llar içerisinde diskin arka duvar n bas nçtan ötürü zay flatarak, d flar ya tafl r p, omurga kanal içine yada arka sa veya sol yönde omurilikten ç k fl yapan sinir dallar n s k flt racakt r. BEL - BOYUN FITI ININ BE- L RT LER NELERD R? Sinir üzerine binen bu bask, hem o bölgede (bel yada boyun), hem de bu bölgeden ç kan sinirin da ld extremite boyunca fliddetli a r ve di er belirtilere neden olur. A r n n yan s ra hareket k s tl, tutulan tarafta uyuflma, kar ncalanma, hassasiyet kayb ve hatta güç kayb ortaya ç kar. Buna ba l olarak ilerlemifl vakalarda sinir, adalelere yeterli motor uyar iletemedi i için, kol yada bacakta 2-3 cm. ye varan incelmeler bile görülebilir. Hastan n a r s otururken, kalkarken, yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken artar. Hapfl rma, t ks rma, k nma gibi hareketlerde a r fliddetlenir. Hadise bel bölgesinde ise; belden bafllayan a r tek tarafl kalça üzerinde etkili olur ve buradan baca a do ru yay l r. Ço u zaman müzminleflmifl vakalarda hasta belde a r duymaz, sadece kalçada ve bacakta ( bald r adalesi ve topu a do ru) a r y hisseder. E er hadise boyun bölgesinde ise; genellikle boyundaki a r, bafla do ru vurabildi i gibi, tek tarafl s rta do ru inerek kürek kemi inde fliddetlenir ve ayn taraf kola do ru yay l r. Hastadaki tüm bu bulgular n fl nda Bel yada Boyun F t tan s büyük olas - l kla kaç n lmazd r. Görüntüleme teknikleri içerisinde Magnetik Rezonans ( MR ) da f t göstermek ve tan y kesinlefltirmekte yard mc d r. A RI HASTANIN YAfiAM KAL TES N DÜfiÜRDÜ Ü Ç N HEMEN KURTULMAYI ARZULADI I B R fieyd R. BU KONUYA NASIL BAKIL- MALI? Her ne kadar a r hastay y ld rsa da, bizlerin her zaman en büyük yard mc s olmufltur. Çünkü a r korkulacak bir fley de il, bir nevi insan n beden dilidir ve vücudumuzun alarm - d r. Dolay s ile burada iyi bilmemiz gereken husus, giderilmesi gereken esas sorunun a r olmad, a r ya sebep olan kayna n bulunup, en uygun Manuel Fizyoterapi Tekni inin o bölgeye uygulanmas d r. Bu yol izlendi inde görülecek olan fley, uygun manuel tedavi yöntemi sayesinde dokuda iyileflme ve düzelme gerçeklefltikçe a r - n n da kendili inden ortadan kalkmas olacakt r. TÜM DÜNYADA F ZYOTERA- P ALANINDA MANUEL TE- DAV TEKN KLER N N BAfiA- RIYLA UYGULANMAKTA OL- DU UNU B L YORUZ. BEL ve BOYUN FITIKLARININ BU YÖNTEMLE TEDAV S NDE BAfiARI ORANI NE? Omurga ve diskler üzerinde uzun soluklu çal flmalar yapan, Yeni Zelanda as ll Amerikal Fizyoterapist Robin Mc Kenzie gelifltirip uygulamakta oldu u 'Mc Kenzie Tekni i' sayesinde Bel ve Boyun F t klar n n büyük bir k sm n, ameliyata gerek kalmadan % 96 gibi yüksek bir oranda tedavi edebiliyor. Robin Mc Kenzie taraf ndan gelifltirilen bu mekanik tan ve tedavi yöntemi, akut ve kronik bel ve boyun a r lar n tedavi etmekle birlikte tekrar riskini de azalt yor. Mc Kenzie Tekni- inde amaç; bel ve boyundaki problemi en k sa süre içerisinde kontrol alt na almak ve hastay günlük yaflam na biran önce döndürmektir. Mc Kenzie Tan ve Tedavi Tekni inde bulunan hasta s n flamas na göre ufak bir oranda olsa da bu teknikle tedavisi mümkün olmayan hasta s n f da var. Bu sebeple yap lacak ilk ifl, hastay Mc Kenzie Tan ve Tedavi Tekni i ile sa l kl bir flekilde de- erlendirerek, tespit edilecek s n flamaya göre tedavisine bafllamak olacakt r. Öncelikle a r l olan disk, a r s z olanlardan ay rt edilerek, üzerinde çal fl lacak olan problemli disk veya birden fazla diskler belirlenecektir. Bundan sonra hastan n klinik durumuna göre, manuel yolla tedavi program düzenlenip uygulanmaya bafllan r ve sinir üzerindeki bask - n n hangi yönde oldu u göz önünde bulundurularak, disk üzerine etkisi olan, kendine özel egzersiz programlar verilir. Bu süreçte hastan n a r s nda oluflacak de ifliklikleri takip etmek ve gözlemek, Mc Kenzie Tekni inin yöntemlerinden biridir. Bu tekni in bir di er ad da Santralizasyon Tekni idir. Bunun anlam ekstiremiteye do ru yay lan a r n n tedavi süreci içerisinde zamanla merkeze do ru çekilip, orada yok edilmesidir. A r n n azalarak merkeze do ru çekilmesi, giderek bask n n sinir üzerinden kalkmakta oldu unu ve bir süre sonra sinirin özgürce görevini tam olarak yapmaya bafllayaca n bize gösterir ki, gerçekten o süre sonunda sinir art k kendisine rahat bir ortam kazanm fl olacakt r. Burada sizlere aktarmaya çal flt m fley ; Mc Kenzie Tedavi Tekni i Manuel Yönteminin, bel ve boyun omurlar na uygulanan manipülasyon ve mobilizasyona yönelik manevralar n n, o bölgeye yapt olumlu etki sayesinde sinirdeki bask n n Ayr ca hasta bu dönem içerisinde e itilerek, hastal hakk nda ayd nlat lmas sa lan r ve ilerideki y llarda da bel ve boyun f t n kendi kendine kontrol alt nda tutmas n ö renerek, çekmifl oldu u s k nt lar n tekrar etme riskini de ortadan kald rma flans na sahip olacakt r

26 MRG, TOMOGRAF ve RÖNTGEN Primer T bbi Görüntüleme Merkezi 1999 y l nda Ankara Bestekar sokak 45 numarada kuruldu. Kurulufl ortaklar ndan Dr. Murat Do an ve Dr. Gürkan Bilir uzmanl k e itimi y llar nda hayalini kurduklar görüntüleme merkezini faaliyete geçirerek kaliteli sa l k hizmeti vermeye bafllad lar. T p e itimi ve uzmanl k e itimi y llar nda birlikte olduklar arkadafllar ndan Dr. Mehmet Yörübulut'u 2006 y l nda yanlar na alarak hizmet vermeye bafllad lar. Büyüme ve son teknolojik yat r mlar da takip ederek Bestekar sokak 47 numarada ilk flubesini açt lar.. Merkeze 1.5 Tesla Siemens Avanto MR cihaz alarak kaliteli sa l k hizmeti konusunda ve bilimsel çal flmalar aç s ndan, Ankara ve ülkemiz için çok önemli bir aç kapatt lar. Emar, tomografi ve röntgeni ULUDA okurlar na anlatt lar. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), radyo dalgalar n n manyetik alan yard m yla vücudun kesitsel görüntülerini veren radyolojik yöntemdir. Radyasyon içermemesi, çok planl görüntü al nmas ve yüksek do ruluk oranlar di er radyolojik tekniklere en önemli üstünlükleri aras ndad r. MR cihaz n n gücü k saca Tesla olarak bilinir. MR cihazlar kapal ve aç k olarak ikiye ayr l rlar. Aç k MR cihazlar n n Tesla gücü az olup (0.3 tesla) görüntü kalitesi kapal MR cihazlar na göre düflüktür. Bu durum hastal klar n tan s nda yan lgara yol açabilir. Aç k MR cihazlar nda sadece gerçekten kapal yer korkusu olan hastalar için kullan lmas gerekir. Kapal MR cihazlar ndaki 'kapal ' tan m asl nda eski cihazlar için geçerli olup bugün pratikte kullan lan 1.5 Tesla cihazlar n girifli ve ç k fl aç k tüneldir. Özellikle bizim kulland m z Siemens 1.5 Tesla-45 militesla Avanto MR cihaz k sa ve genifl tünel yap s ile korkusu olan hastalarda da rahatl kla çekim yap labilmektedir. Siz hasta masas nda yatarken t bbi personel incelenecek bölgenize özel sarg lar yerlefltirir. Görüntülenecek bölgeye ba l olarak belli vücut bölgelerinin daha iyi görüntülenmesi için kontrast madde enjekte edilebilir. Daha sonra siz hasta masas nda yatarken manyetik tünele girersiniz. Sistem sizle alakas olmayan çal flma sisteminden kaynaklanan sesler yapacakt r. Görüntüleme ifllemi ilaçs z incelemelerde yaklafl k dk., ilaçl incelemelerde ise dk. sürer. MRG'de güçlü manyetik alan kullan r, radyasyon içermez ve kesinlikle ac s zd r. Görüntülemeden önce mutlaka vücutta bulunan tak lar, piercingin, saat, saç tokas, gözlük, cüzdan, kredi kartlar ve di er manyetik eflyalar n ç kar lmas gerekir. Hamilelerin gerekli olursa her zaman, mümkünse 12. haftadan sonra MR çekimleri yap labilir. Yeni do an ve çocuklarda güvenle kullan labilir. Vücudunda herhangi bir nedenle metalik implant olan hastalar ile kontrast madde alerjisi olan hastalar n durumlar n incelemeden önce doktora haber vermeleri gerekir. Baflta beyin, omurilik, diz, omuz, kalça ve iç organlar olmak üzere vücudun tüm sistemlerinin bütün hastal klar nda rahatl kla kullan lan ve tan da do ruluk oranlar yüksek bir yönemdir. Bel-boyun f t klar, menüsküs ve ba y rt klar, beyinde damar t - kanmas gibi hastal larda özellikle s k tercih edilir. Eskiden kemik hastal lar nda s k kullan lmazd, ancak yeni geliflen teknikler ile bu aç kta giderilmifltir. Bugün röntgen ve tomografinin gösteremedi i bir tak m k r klar (stres k r klar gibi) bile MR ile kolayl kla teflhis edilebilmektedir. Bilgisayarl Tomografi (BT) Bu görüntüleme metodu ile de vücudun detayl bir flekilde görüntülenmesini sa lan r. BT, bugün akci er ve kar n bölgesinin hastal klar nda öncelikle tercih edilir. Kemik hastal klar nda ise doktorunuz röntgen incelemelerinden daha kesin bir bilgi istedi i zaman kullan - l r. BT'nin önemli faydalar ndan biri, vücudun genifl bir alan n n görüntülenmesine ihtiyaç duyuldu unda ifllem zaman n n k sa olufludur. Görüntüleme esnas nda siz, tünele ilerleyen hasta masas nda uzan rs n z. Vücudunuzun baz bölgelerinin daha iyi görüntülenebilmesi için size kontrast madde enjekte edilebilir. ncelemeler genelde sadece 1-2 dk. sürer. Modern BT sistemleri en az düzeyde radyasyonla çal fl r ve incelme süreleri çok k sad r. Bu da hastalar n ve t bbi personelin mümkün oldu unca az düzeyde radyasyona maruz kalmalar n sa lar. Hamilelerin incelemeden önce doktora haber vermeleri gerekir. Ayr - ca size en uygun kontrast maddenin seçimi veya kullan lmamas için e er ilaca karfl herhangi bir alerjiniz varsa doktorun bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. Akci er, barsak ve kemik hastal klar baflta olmak üzere vücudun tüm sistemlerini tutan hastal klarda kullan lan bir radyolojik yöntemdir. Röntgen Röntgen, vücuttaki görüntülerin ortaya ç kar lmas ya da görüntülerin saydamlaflt r lmas için X fl nlar n n kullan ld görüntüleme ifllemidir. Görüntüler, genellikle röntgen filmlerinde ya da ekranda gösterilir. H zl röntgen ifllemleri esas olarak akci er, gö üs ve kalp görüntülemelerinde kullan l r. Görüntülenecek bölgeye ba l olarak bazen enjeksiyon ya da oral olarak kontrast madde verilebilir. Hamilelerin incelemeden önce doktoru bilgilendirmesi gerekir. ÖZET MRG ve BT incelemeleri mutlaka doktor kontrolünde e itimli teknisyenler taraf ndan yap lmal d r. Bu durum tan lar n do ruluk oran n yükseltecek ve gereksiz tekrar çekimleri önemli ölçüde azaltacakt r. Çekimler, dünya standartlar nda olmal, yeterli say da film verilmeli ve mutlaka doktor kontrolünde olmal d r. Primer Tıbbi Görüntüleme Merkezi Bestekar Sokak No: A Kavakl dere/ankara Tel: (0.312) Fax: (0.312)

27 Her Hastal a Çare BAL Bal bulan her ne kadar bilinmiyorsa da, elimizdeki en eski ipucu, spanya Valencia'da, Arana ma aras n n duvarlar na kaz nm fl bir resimde bal toplayan k z, 16 bin y l önceden bize bak yor. Hititlerin toprak tabletlerinde ise, 4 bin y l önce bal n çeflitli hastal klarda kullan ld n söylüyor. Piramitlerdeki a zlar hava geçirmeyecek biçimde örtülmüfl bal küpleri, eski M s rl lar n bala hiç de kay ts z kalamad klar n n somut birer kan t. T bb n babas Hipokrates bal, hava ve suya eflde er kabul ediyor. Tarih boyunca içilerek, yenilerek yada tene sürülerek tüketilen bal, yüzde 70 kana do rudan kar flan flekerlerden oluflmaktad r. Bunun yan s ra, içerdi i asit, polen ve minerallerle önemli bir besin ve sa l k kayna d r.

28 bal n fayda ve nimetleri saymakla bitecek gibi de il. Bal n birçok çeflidi bulunuyor. Koyu, ak, gömeç ve ac ms buruk tad yla, çok yenildi inde merkezi sinir sistemini felç ederek ölüme bile yol açabilen deli bald r. Bugün dünya dördüncüsü oldu umuz ar c l kta bal, orman (çam) ve çiçek bal diye ikiye ayr l - yor. Özel ballar aras nda ise hlamur, nane, kufldili, portakal bal öne ç k yor. Bal n do all - n nas l anlayabiliriz diyenlerin yapaca tek bir fley var. O da bal n flekerlenmifl olmas n bir kan t saymak yerine bir fliflenin içine 100 ml yüzde 70'lik alkol ile 50 gram bal koymak ve flifleyi iyice çalkalamak. fiiflede beyaz bir at k kalm flsa, anlay n ki, bal n z do al de ildir. Tam tersine, bal n flekerlenmifl olmas, do all n n bir göstergesidir. Ancak flekerlenmifl baldan hofllanm yorsan z, bal kavanozuyla yada herhangi bir cam kapta üç saat süreyle elli derece s cak su içinde tutmak yeterli. Çok s cak yada s f r n alt ndaki so uklukta bal n birçok de erini kaybetti ini de unutmamal. Asl nda en iyisi, bal nem ve çevredeki kokular emme özelli inden ötürü a z hava geçirmeyecek biçimde örterek, fl k geçirmeyen kap yada içi s rl küplere koymak. Faydas çok Damar sertli inden kalp güçlendiricili ine, sindirim kolaylaflt r c l ndan göz hastal klar na, akflamdan kalmaktan uyku bozukluklar na, kans zl ktan pekli e dek birçok sa l k sorununun çözümü için kullan lan flte reçetelerden birkaç : Bir adet yumurta sar s n, bir kahve kafl süzme bal ve bir yemek kafl yulaf yada çavdar unuyla, ya da bir yemek kafl papatyayla kar flt rarak güzellik maskesi olarak kullanabilirsiniz. Bo az a r s, bronflit, sinüzit, difl etleri kanamas gibi rahats zl klarda, petekli bal befl-on dakika boyunca çi neyebilirsiniz. Öte yandan bu tip rahats zl klarda taze balmumundan yap lm fl mum yak lmas da önerilen bir baflka yöntem. Akflamdan kalan müthifl bir bafl a r s yla uyand - n z. Bu durumda yar m bardak limon veya portakal suyuna eflde er ölçüde bal kar flt rarak içerseniz kendinizi rahatlam fl hissedeceksiniz. Yaz s ca nda bunald n z zaman, bir bardak so uk suya bir yada iki çorba kafl bal kar flt rarak içerseniz serinleyecek, bitkinli inizden eser kalmad n göreceksiniz. Uykusuzluk çekiyorsan z, yatmadan yar m saat önce, bir ya da iki çorba kafl bal a z n zda eriterek yiyebilirsiniz. Veya bir çorba kafl bal, üç çorba kafl elma sirkesiyle tüketebilirsiniz. Bal ile kar flt r lm fl s cak süt yada meyve çaylar öksürü e iyi gelir. Havuç ya da turp suyu ile kar flt r lmas halinde de, bal n ayn tedavi edici etkisini görebilirsiniz. flçi ar lar n bacaklar ndaki keselere toplayarak kovana getirdi i ve girifle konulan tuzaklarla toplanan çiçek tozu ile yap lan kür, unutkanl a birebirdir. Rejim s ras nda bitkin düflenler yada tokluk duygusunu pekifltirmek isteyenler yemeklerden sonra bir çorba kafl bal yiyebilirler. 54

29 B TK LERLE GELEN SA LIK Turp: Turpgiller familyas ndan; yapraklar karfl - l kl, çiçekleri beyaz, sar veya mor renkte ve salk m durumunda bir bitkidir. Meyvesi ac ms ve etlidir. Beyaz turp, k rm z turp, kara turp, yaban turbu, bay r turbu gibi türleri vard r. çeri inde C vitamini, kükürt ve iyot vard r. Faydalar : Böbreklerdeki mikroplar öldürür. Kum tafllar n n dökülmesine yard mc olur. Karaci eri kuvvetlendirir. Karaci er fliflli ini indirir. Sar l kta faydal d r. Safra tafllar n n düflürülmesinde yard mc olur. Romatizma, siyatik, lumbagoda faydal d r. Ast m ve bronflitte faydal d r. Öksürü ü keser. Kab zl giderir. Difletlerini kuvvetlendirir. drar söktürür. Yatmadan önce bir bardak turp suyu içilirse, rahat bir uyku sa lar. Badem: Gülgillerden bir çeflit a ac n yemiflidir. Mart ve Nisan aylar aras nda beyaz veya pembe renkli çiçekler açan, 5-12 m yüksekli inde bir a açt r. Meyvesi ancak ça la halindeyken yenir. Olgunlaflt ktan sonra, sert kabukla kapl olan içi yenir. Hekimlikte kullan lan k sm da buras d r. Bafll ca ac badem ve tatl badem diye 2 çeflidi vard r. Faydalar : Badem, bedeni ve zihni yorgunlu u giderir. Hamilelerin zay f düflmemesini sa lar. Sütle içilirse mideyi kuvvetlendirir. Kab zl giderir. Nekahat devresini k salt r. Böbrek mesane ve tenasül yollar ndaki iltihaplar giderir. Bafl a r s, karaci er ve böbrek a r lar n hafifletir. Bronflit, bo az a r s, anjin, bo az yanmas ve akci er hastal klar nda faydal d r. Bademya kab zl giderir. Çocuklar için iyi bir müshildir. Egzama ve kafl nt lar n verdi i rahats zl klar azalt r. Böbrek ve mesane tafllar n n düflürülmesine yard m eder. Kulak a r lar n dindirir. Yumurtayla kar flt r l p da, basur memelerine sürülecek olursa, a r ve yanmalar giderir Salatal k : Kabakgillerden bir çeflit bitkidir. Yemifl gibi yenen veya salatas yap lan, gevrek, serinletici ve suluca yemifline de h yar denir. Terkibinde A ve C vitamini vard r. Birçok çeflidi vard r. Faydalar : drar söktürür. Vücut yorgunlu unu giderir. Romatizma ve mafsal a r lar nda faydal d r. Susuzlu u keser. Kandaki fleker miktar n düflürür. nsülin ihtiyac n karfl - lar. Ter bezlerinin düzenli çal flmas n sa lar. El, yüz, boyun k r fl kl klar n ve lekeleri giderir. Cilde güzellik verir. Ayva : Gülgillerden çiçekleri iri ve pembe renkli; yapraklar n n alt tüylü, orta yükseklikteki bir a ac n meyvesidir. Ayva; limondan büyük, sar renkte, tüylü, mayhofl, dokusu sertçe ve ufak çekirdekli bir meyvedir. Vitamini boldur. Çi yenilmesi tavsiye edilmez. Komposto veya jöle yap larak veya külde piflirildikten sonra yenmesi uygundur. Faydalar : shal ve dizanteriyi keser. Mide ve ba rsaklar kuvvetlendirir. nce ba rsak iltihab n giderir. Kan temizler. Karaci er tembelli ini giderir. Safra ak fl n sa lar. Çarp nt y dindirir. Kad nlarda görülen beyaz ak nt y keser. Bronflit, müzmin öksürük ve veremde faydal d r. A zdan su gelmesini ve kan kusmay önler. Vücudun geliflmesine yard m eder. Merhem yap larak kullan ld takdirde; el ayak ve meme ucu çatlaklar n, yüz ve boyun k r fl kl klar n giderir. Egzama kafl nt lar n ve basur memelerinin do urdu u flikayetleri giderir. Kab zl k çekenler ve tansiyonu yüksek olanlar yememelidir Kereviz: Maydanozgiller familyas ndan, kökleri ve yapraklar sebze olarak kullan lan kokulu, iki y ll k bir bitkidir. çeri inde sedanonik anhidrit, sedanolin, limonen, palmirik asit, gayakol gibi maddeler vard r. Yapraklar ve bafl k sm kullan l r. Faydalar : Uyar c ve idrar söktürücüdür. ktidars zl giderir. Cinsel istekleri kamç lar. fieker, guatr ve yüksek tansiyonda faydal d r. Böbrek, akci er ve karaci er hastal klar n önler. Mideyi kuvvetlendirir. fltah açar. Sürmenajda faydal d r. Sinir yorgunlu unu giderir. Kan temizler. Karaci er fliflli ini giderir. Böbreklerdeki kum ve tafllar n dökülmesinde yard mc olur. Safra ifrazat n düzenler. Nikris ve romatizmada faydal d r. Susuzlu u keser ve vücuda serinlik verir. Kalp hastalar na tavsiye edilir. Ses k s kl n giderir. Portakal: Turunçgiller familyas ndan bir a açt r. Boyu 2-10 m aras nda de iflir. Yapraklar sert dayan kl ve düz kenarl - d r. Meyvesi C vitamini bak m ndan zengindir. Kabu unun alt nda sar mt rak, baz lar nda ise k rm z renkte sulu ve dilimli bir öz bulunur. Kabuklar ndan portakal esans elde edilir. Eczac l kta ve g da sanayinde kullan l r. Çiçeklerinden de portakal çiçe i esans yap l r. Faydalar : Çiçeklerinin kaynat lmas yla elde edilen su, spazm giderir. Kabuklar ndan yap lan flurup ise, mide hastal klar nda kullan l r. Damar sertleflmesini ve felci önler. So- uk alg nl, grip ve nezlede faydal d r. Yorgunlu u ve sinir bozuklu unu giderir. Cildin güzel olmas n sa lar. Kans zl - giderir. Hazm kolaylaflt r r. Karaci eri çal flt r r ve safra ifrazat n art r r. Atefli düflürür. Nekahet devresini k salt r. Vücuda enerji verir. fieker hastalar na faydal d r. Susuzlu u giderir. Zay flat c d r. Mide hastal klar ndan Kabuklar nda bulunan uçucu maddenin baz kanser türlerinin tedavilerinde çok önemli iyilefltirici bir madde oldu u bilimsel olarak kan tlanm flt r. K z lc k: K z lc kgiller familyas ndan; ço unlu u çal veya a aç halinde odunsu ve bir kaç da otsu karakterde, k fl n yaprak döken veya her zaman yeflil bitki cinsidir. Yapraklar sade, uzun veya k sa sapl, genellikle çatall tüylüdür. Çiçekleri salk m veya flemsiye fleklindedir. 40 kadar türü vard r. Meyvesi yuvarlakt r. Yurdumuzda yetiflen türü sar çiçekli k z lc kt r. Boyu 7-8 metre kadard r. Çal fleklinde olanlar da vard r. K fl aylar nda yapraklar n döker çiçekleri yapraklar ndan önce açar. Renkleri sar d r. Yapraklar karfl l kl dizilmifltir. Meyveleri sonbaharda olgunlafl r. 1-1,5 cm boyundad r. Parlak k rm z renktedirler. Lezzeti buruktur. Meyveleri fleker, müsilajl maddeler ihtiva eder. Kabuklar nda ise reçineli maddeler, tanen ve müsilaj vard r. Meyveleri yenir veya flurubu yap l r. Faydalar : Meyveleri ishali keser. Kab zl k yapar. Kabuklar atefl düflürür. A z paslanmas n giderir. A z yaralar n geçirir. fiurubu, vücuda kuvvet verir.

30 Yemesi Sevap KESTANE K fl gelir de kestanesiz olur mu? Çocuklu umuzdaki sobal evlerin ve uzun k fl gecelerinin en güzel yan yd kestane kebap. Art k sobadan vazgeçip kaloriferli apartmanlara hapsolsak da kestaneden vazgeçemiyoruz. Kimimiz so uk k fl günleri sokak sat c lar n n yolunu gözlüyor bir avuç s cac k kestane için, kimimiz evde teflon tavada yakalamaya çal fl yor çocuklu umuzun lezzeti. De iflmeyen fley ise kestanenin davetkar, ifltah kabartan kokusu. Kestane ayn zamanda tatl olarak da cezp edici. Pastaneden al nan bir kutu kestane flekerini herhalde kolay kolay baflka bir fleye de iflmezsiniz. Bu arada kestane bala bat r larak tatl ya dönüfltürülen ilk meyvelerden biri ayn zamanda. Asya, Afrika ve Amerika'da yetiflen kestanenin en lezzetli türü ülkemizde yetifliyor. So uk k fl gecelerinin bu harika lezzeti ayn zamanda tam bir sa l k iksiri. Potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir ve sodyum mineralleri ile C, B1 ve B2 vitaminleri içeren kestane k fl aylar n n kötü flartlar na, fiziksel ve zihinsel yorgunluklara oldukça iyi geliyor. fieker, protein ve ya aç s ndan zengin olan kestane kandaki yüksek kolesterolü düflürüyor ve kan flekeri düzeyini kontrol alt nda tutuyor. KESTANE fieker Malzemeler: 500 gr kestane 3 su barda toz fleker 3 su barda su 1.5 tatl kafl vanilya Haz rlan fl : rilerinden seçti iniz kestanelerin d fl kabuklar n soyun. Soyulmufl kestaneleri su dolu bir tencereye al p ince kabuklar yumuflay ncaya kadar k s k ateflte bekletin. Kestaneleri sudan ald ktan sonra l malar n bekleyin. nce kabuklar n soyduktan sonra, toz flekeri baflka bir tencereye al p üzerine su ilave edin ve fleker eriyinceye kadar kaynat p kestaneleri ilave edin. Kaynatmadan, k s k ateflte yaklafl k 2 saat piflirin. Tencereyi ateflten al p, 1 gün kadar bekletin. Ertesi gün tencereyi k s k atefle al p 10 dakika kadar tutun ve üzerine vanilya serpin. Kestaneleri flerbetin içinden al p küçük ka t kal plara yerlefltirin. So utup servis yap n. 58

31 Türkiye nin En Çok çilen Maden Suyu BEYPAZARI DO AL MADEN SUYU Maden suyu sektöründe 51. y l na giren Beypazar Karakoca Do al Maden Suyu iflletmesi Türkiye'deki en köklü firmalardan birisidir. Zengin do al mineralli su kaynaklar ndan birine sahip olan iflletme 1957 y l nda Ankara'n n flirin ilçesi Beypazar 'nda Hac Cemil ERCAN taraf ndan kurulmufltur. flletmenin kuruldu u ilk günden beri son teknolojiyi takip etmifl ve sürekli kendini yenileyerek pazarda büyük söz sahibi olmufltur. Kalitesi ve teknolojisiyle h zla geliflerek Türkiye'nin en modern dolum tesisine sahip olan iflletmede maden suyunun do- al yap s na hiçbir flekilde müdahale edilmemekte ve de erlerinde herhangi bir de ifliklik yap lmamaktad r ve 2005 y l nda kurdu u yeni tesisleriyle üretim kapasitesi günlük adet flifleye ulaflm flt r y l nda ald ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi ve HACCP/TS G da Güvenirli i sertifikas yla kalitesini belgelemifltir. Avrupa Birli i uyum sürecinde ve Avrupa Birli i standartlar çerçevesinde Türkiye'de ilk Do al Zengin Mineralli Su ruhsat n alm flt r. Niçin Do al Maden Suyu çmeliyiz? Sa l kl bir hayat n flartlar ndan biri de vücudun ihtiyac olan mineralleri temin etmektir. G - dalarla al nan minerallerin ancak %37'si vücuda geçmekte, su ile al nan minerallerin ise tamam vücuda geçmektedir. Maden suyunun içindeki mineraller vücudun kendi kendine oluflturamad inorganik maddelerdir. Bu nedenle insan n ihtiyaç duydu u kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi birçok minerali bünyesinde bulunduran maden suyu içilmesi sa l k aç s ndan son derece faydal d r. Bu minerallerden magnezyum kas ile sinirlerdeki elektrik uyar lar n n iletilmesini sa lar. Damar sertli ine yol açan damardaki ya ve kalsiyum birikmesi de magnezyum eksikli inden oluflur. Sodyum sinir uyar lar - n n tafl nmas na, hücre zar nda iyon de iflimine sindirim enzimlerinin salg lanmas na yard mc olur. Yaflla ilgili kemik kay plar n ve k r lmalar n engelleyen kalsiyum sadece süt ve maden suyunda bulunur. Menopoz döneminde kad nlarda ve ileri yafltaki erkeklerde kemik erimesinin önlenmesi ve tedavisinde yeterli kalsiyum deste i sa lanmas nda maden suyu önemli bir seçenektir. Bikarbonatl sular alkali yap lar sayesinde mide asidini nötralize eder ve bu özelli- i ile peptik ülser hastal n n tedavisinde önemli rol oynar. Maden suyu böbreklerde ve idrar yollar ndaki tafl oluflumunu önler ve iltihab geciktirici bir etki gösterir. Cildinizin Dostu Vücudumuzun günlük mineral ihtiyac oldu u gibi ayn flekilde cildimizinde günlük mineral ihtiyac var. Yani maden suyu sadece içildi inde de il ayn zamanda d flardan cildimize sürüldü ünde de faydal. Cildi canland r r ve gençlefltirir. Yüzümüzü do al maden suyu ile y kay p kurulamadan bekletirsek daha canl ve pürüzsüz bir cilde sahip olabiliriz. Rejimde Çok ideal rejim içece idir. Çünkü s f r kaloriye sahiptir. ki ay boyunca günde alt flifle tüketilmesi halinde istenilen kiloya ulafl labilir. Maden suyu ile yap lan diyet flu flekilde olmal d r; sabah aç karna bir flifle ö le yeme i öncesi ve sonras bir flifle, akflam yeme i öncesi ve sonras nda birer flifle geriye kalan bir flifle ise atmadan önce içilmelidir

BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle.

BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 3 Nisan-May s-haziran 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

MERHABA. ULUDA Ailesi

MERHABA. ULUDA Ailesi MERHABA Y l: 6 Say 17 May s-haziran-temmuz-a ustos 2012 ISSN: 1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan

Detaylı

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 MERHABA Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay

Detaylı

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25 Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. 2011 Pınarımfiubat Say 25 SÖYLEfi Sevinç Erbulak ile bir araya geldik LEZZETL TAR FLER Anadolu nun gizli tatlar SA LIKLI BESLENME K fl

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Rekor Haber. Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac. Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008

Rekor Haber. Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac. Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008 Rekor Haber Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008 Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac Rekor Haber, Üç ayda bir yayınlanan Rekor Kauçuk San. ve Tic. A.fi. Süreli Yayınıdır. Kasım 2008 ED TÖR DEN De erli Rekor

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve.

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve. Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42 Çocuğunuz ve Sizin İçin Sonbaharda Beslenme ve Sa l k Tüyolar Türkiye nin En Yenilikçi Markas Dimes e Ambalaj Sanayicileri Derne i

Detaylı

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva içindekiler Elif Korkmazel:

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde.

Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde. Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde. Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla... Künye Proje Yönetmeni : Demet Kaptano lu Proje Dan flmanlar : Suna Genceren

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik ED

Detaylı

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 08 2009 Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiye yat r m yap yoruz Teknoloji, dur durak bilmeden yenileniyor, insan n teknolojiyle

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

Brüksel Lahanas. fialgam. Dereotu. Tere

Brüksel Lahanas. fialgam. Dereotu. Tere Sebzeler Biber Sebzeler Domates Sebzeler Maydanoz Sebzeler Nane Sebzeler fialgam Sebzeler Brüksel Lahanas Sebzeler Brokoli Sebzeler Havuç Sebzeler Kuflkonmaz Patl cangiller ailesindendir. Sivri, çarliston,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı