MERHABA. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileklerimizle... ULUDAĞ Ailesi. Y l:2 Say 5 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2008 ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileklerimizle... ULUDAĞ Ailesi. Y l:2 Say 5 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2008 ISSN:1307-0800"

Transkript

1

2

3

4 Y l:2 Say 5 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2008 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Editör Zeynep TANITKAN Ayflenur ERKMEN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Sayfa Tasar m Özlem TÜRKMEN Renk Ayr m Harun EFE Kapak Tasar m Berrin NACAR Adres: Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus - ANKARA Tel: (0312) (4 hat) Fax: (0312) Tasar m-bask MERHABA Öncelikle yeni yılınızı kutlar 2008 yılının sağlık mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını dileriz. Yeni yılla birlikte dergimizin 2. yılında 5. sayısını sizlerle paylaşıyoruz. Çok renkli ve keyifli bir sayı olduğunu düşünüyoruz. Görüşlerinizi ve önerilerizi göz önüne alarak bu sayımızda Uludağ ile ilgili sayfalara daha çok yer verdik. Yeni hizmete giren şubemiz Oran Panora Alışveriş Merkezi ndeki Uludağ Et Lokantası nı detaylı olarak sizlere tanıttık. Çok yeni olmasına rağmen Panora şubemizle ilgili güzel yorumlar ve gösterdiğiniz yoğun ilgi içinçok teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımız devam edecek. Çok yakında Ankara Etlik te tamamlanmak üzere olan dev alışveriş ve iş merkezi Antares te yeni şubemiz hizmetinize girecek. Alışveriş Merkezi nin ön cephesinde, bağımsız, üç katlı ve teraslı bir restoran olarak hizmetinize girecek. Sizlere layık, çok güzel bir restoran olacağına inanıyoruz. İçeride kısaca Antares Alışveriş Merkezi nden bahsettik. Son olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan misafirlerimizin Uludağ ı ziyaretleri sırasında paylaştıkları duygularına ve övgü dolu sözlerine yer verdik. Hepsine samimi duygularla çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileklerimizle... ULUDAĞ Ailesi Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. Yay n türü: Yerel Süreli Yay n Dört ayda bir yay nlan r.

5 Ç NDEK LER Lezzet Duraklar ULUDA Uluda n Yeni fiubesi PANORA Uluda Müflterileri çin ÖZEL SALON Uluda Ailesi ve PANORA EK B Bir Lezzet Klasi i ULUDA KEBAP Uluda n Lezzetleri PANORA fiubes Uluda n Yeni fiubesi ÇOK YAKINDA ANTARES TE Masallar Diyar fiehr- STANBUL Çölde Mimari Bir Ülke DUBA Son Cennet MALD VLER Moda PARANTEZ G Y M Çiçeklerin En Asisi KARDELEN O Yaln z Bir Kovboydu ve Evinden Uzaktayd RED K T Ça n Hastal BEL ve BOYUN FITI I Sa l k MRG, TOMOGRAF ve RÖNTGEN Her Hastal a Çare BAL Sa l k B TK LERLE GELEN SA LIK Yemesi Sevap KESTANE Türkiye nin En Çok çilen Maden Suyu BEYPAZARI DO AL MADEN SUYU Nall han' n Markas PEK NE OYALARI Yeflil Bir Yaflam Tarz GOLF ULUDA çin Neler Yazd lar Onlar Uluda Yaln z B rakmad lar GÖRÜfiLER

6 ULUDA n Lezzet Duraklar Uluda Kebapç s -Ulus 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 40. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald - güvenle Denizciler Caddesi ndeki yeni ve modern binas na tafl nm flt r. Denizciler Cad. No: 54, Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas -Florya 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile hizmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti FLORYA' da sunuyor. stanbul Cad. No: 12, Florya / STANBUL Tel: (212) (pbx) Fax: (212) Uluda Et Lokantas -Çayyolu Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu Uluda Et Lokantas, Uluda Kebab n yan s ra ifltah n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar, No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (312) Fax: (312) Uluda Kebapç s -Armada Gün boyu al fl-verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik panoramik manzaral salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren Uluda hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas -Küçükyal 2003 y l nda hizmet vermeye bafllayan 300 kiflilik iki ayr salonu, adalar manzaral 130 kiflilik teras ve 120 kiflilik bahçesi ile kapal çocuk oyun odas yla aran lan lezzeti ve kaliteyi KÜ- ÇÜKYALI ULUDA ET LOKANTASI Anadolu yakas nda da sunuyor. Sahil Yolu No: 90, Küçükyal / STANBUL Tel: (216) (216) Fax: (216) Uluda Et Lokantas -Panora 2007 y l n n Kas m ay nda Oran'da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr salonu ile Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi'nin zemin kat nda bulunan Restoranlar Soka 'nda eflsiz Uluda Kebab, zgara et çeflitleri, mezeleri ve zeytinya l lar ile hizmetinizdedir. Toplant yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece iniz 40 kiflilik özel salon bulunmaktad r Müflterilerine Uluda lezzetini sunan PANORA ULUDA ET LOKANTASI kapal otopark, genifl manzaral teras önünde yeflil alanlar, havuzlar ve yürüyüfl pankurlar ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi Oran/ANKARA Tel: (0312) (pbx) Fax: (0312)

7 Uluda n Yeni fiubesi PANORA Yar m as rd r tad n baflka kebaplarda bulamayaca n z meflhur Uluda Kebab 'n müflterilerine sunan Uluda Kebabç s alt nc flubesini Ankara da açt y l n n kas m ay nda hizmete giren Uluda Et Lokantas Panora flubesi 220 kiflilik salonu ile Oran'da hizmet vermeye bafllad. Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezinin zemin kat nda Restoranlar Soka ad verilen ön cephede yer alan Uluda Et Lokantas Panora fiubesi'nin yaz n camlar n n kald r lmas yla genifl bir teras olufluyor. Önünde çok genifl yeflil alan, yürüyüfl pankurlar, amfi tiyatrosu, havuzlar bulunan manzaras yla de iflik lezzetler sunuyor. Uluda Et Lokantas Panora flubesindeki mönüde Uluda Kebap' n yan s ra zgara et çeflitleri meze ve zeytinya l lar bulunmaktad r.

8 Uluda Müflterileri çin ÖZEL SALON Uluda Et Lokantas Panora fiubesi 220 kiflilik iki salondan oluflmaktad r. Üst katta bulunan 40 kiflilik salonda özel toplant lar ve sunumlar için projeksiyon cihaz ve perdesi mevcuttur. Bu salonda özel günlerinizi, do um günü partilerinizi, ifl toplant lar n z, rahatl kla yapabilir, misafirlerinizi a rlayabilirsiniz.

9 ULUDA A LES ve PANORA EK B

10 Bir Lezzet Klasi i ULUDA KEBAP Uluda Kebap yar m as rdan fazla Ankaral lara eflsiz bir lezzet sunuyor. O bir lezzet klasi i. Uluda Kebap, her biri özenle seçilen malzemelerden yap l r. Tereya, domates sosu ve pidesini Uluda kendi üretmektedir y l ndan beri Uluda Kebab 'n n eflsiz lezzetini, di er kebaplardan ay ran özelliklerinin bafl nda, Trakya ve Bal kesir bölgelerinden seçilen etlerdir. Bu etler, kendi kasap ve ustalar taraf ndan Uluda ' n tesislerinde özel olarak ifllenmektedir. Bu ifllenen etler özel so uk hava depolu araçlarla tüm flubelere da t lmaktad r.

11 ULUDA PANORA fiubes N N LEZZETLER Kar fl k Izgara Uluda ' n birbirinden lezzetli tüm et çeflitlerinin bir arada bulundu u zgara taba. Mantarl Pilav Sadece Uluda 'da yiyebilece iniz mantarl pilav, yufkaya sar l p f r nda k zart larak servis edilir. çli Köfte Uluda ' n en çok tercih edilen ara s caklar ndan özel haz rlanan içiyle birlikte siparifl an nda k zart l p servis edilir. Künefe Uluda 'da künefe yemek bir ayr cal kt r. Birer porsiyonluk özel kaplara haz rlanan peynirli künefe sipariflle birlikte piflirilmeye bafllan r. Nar gibi k zard ktan sonra üzerine flerbeti dökülür ve s cak s cak servis edilir. ste e göre, üstüne f st k ve süt kayma ilave edilir. Ayva Tatl s K fl mevsiminin en çok sevilen ve vazgeçilmez tatl lar ndan biri flüphesiz ayva tatl s d r. Uluda ' n ayva tatl s hafif ve lezzetli olup özel Afyon kayma ile servis edilmektedir. Kuzu Tand r Kuzu eti tafl f r nda a r a r saatlerce piflirilerek haz rlan r. Kekikle birlikte servis edilir. Uluda Köfte Uluda ' n ad n verdi i kendine özgü formülüyle haz rlanan baflka hiçbir yerde tadamayaca n z meflhur köftesi. A zda eriyen yumuflac k köfteler, sinirlerinden tamamen ar nd r lan süt kuzu ve dana etlerinin belirli bir oranda kar flt r lmas yla özel olarak haz rlan yor. Kuzu Pirzola Süt kuzu pirzolas özenle ifllenip zgarada tam k vam nda piflmifl yumuflac k etler yerken a z n zda da l yor. F r nda Mantar Tafl f r nda üzerinde eriyen ve k zaran peynirle piflirilerek servis edilen mantarlar. Kaymakl Ekmek Kaday f Uluda ' n y llard r en çok tercih edilen tatl lar ndan biri. Nefis ekmek kaday f üzerinde Afyon süt kayma ile servis ediliyor. Krem Karamel Hem hafif, hem de çok lezzetli bir seçenek Muz Split Dondurma muz ve çikolata sosun muhteflem birleflimi. Üzerine f st k ve ceviz eklenerek daha unutulmaz bir tat oluyor.

12 ULUDA YAKINDA ANTARES TE 440 bin metrekarelik toplam inflaat alan nda, 220 bin metrekarelik kapal alana sahip dev al flverifl merkezi, 613 konutu kapsayan yaflam kuleleri ve ifl merkezi ile Antares Etlik te aç l yor. Uluda n yeni flubesi çok yak nda bu dev al flverifl merkezinin ön cephesinde 3 katl ba ms z restoran ile hizmete girecek.

13 Masallar Diyar fiehr- STANBUL YAZI: Zeynep TANITKAN

14 stanbul yald zl kapa y pranm fl ama içindeki hika- yeler oku oku bitmeyen bit tür 1001 Gece Masallar kitab gibi. Dünyan n her taraf ndan ozanlar, flairler ve elbette edebiyata k y s ndan köflesinden de olsa bulaflmam fl s radan insanlar gelmifl geçmifl en görkemli, en muhteflem ama ayn zamanda en ac mas z flehrin, art k unutulmaya yüz tutmufl, bazen küflü, buruk bazen alabildi ince nefleli öyküsünü, yüzy llard r anlat r dururlar. Bu masallar flehrinde insanlar büyük bir keflmekefl içinde bir arada yaflar, debelenir, savafl r, üzülür, mutlu olur ve görkemli bir geçmiflten, bilinmez bir gelece e do ru alt alta, üst üste yuvarlan p giderler. Kimisi stanbul'u makyaj akm fl yorgun ama güzelli ini kaybetmemifl bir kad na benzetir. U runa nice fliirler yaz lan, nice flairi ba r nda tafl yan bir kad n... Biraz kaprisli, biraz tehditkar ama her daim al ml ve çekici Ama fethiyle bir ça kapatan stanbul için yap labilecek en güzel benzetme paha biçilemez bir sanat eseri olacakt r. Zira dünyan n neresine giderseniz gidin gitti iniz yerde hep bir fleyler eksiktir. Kald n z flehir ya çok moderndir, ya tarihin tozunu üzerinden silkememifltir; ya çok düzenlidir ya fazla da n k, ya çok do uludur ya çok bat l. stanbul bütün bu sayd klar m ayn anda içinde bar nd r r. Dünyan n herhalde baflka hiçbir kenti bu kadar tezatl klar üzerine kurulmam flt r. Hani derler ya her flehrin illa ki bir iki güzel semti vard r halbuki stanbul'un her semti ayr güzeldir. Misal Galata'n n yokufllar nda elleriniz ceplerinizde aylak aylak gezdi inizi bir düflünün. Karfl n za bir anda insano lunun ilk uçma teflebbüsünün mekan, Galata Kulesi ç kar. Yukar ç kt n zda stanbul'un yedi tepesini de sayabilirsiniz. Önünüzde uzanan bo az, karfl n zda Osmanl mparatorlu unun en güzel yap lar ndan olan Topkap Saray, biraz daha sola döndü ünüzde Eminönü, arkalarda Beyaz t, Galata Köprüsü ve Alt n Boynuz, yani Haliç Galata Kulesinin tepesinden stanbul'u bütün ihtiflam yla görür olmad k hayallere dalars n z. Yorgunsan z kale dibinde bir bardak çay içip stanbul'un bu sessiz s rdafl na yarenlik edersiniz. Etraf ndaki beton y n ndan kurtulmak istercesine kafas n gökyüzüne uzatan Galata Kulesi'nin zaman nda bafl na gelmedik kalmam fl y l nda Galata denen Ceneviz kolonisinin surlar aras ndaki en yüksek noktaya yap lan kule Osmanl imparatorlu u'nun görkemli, çalkant l ve bunal ml dönemlerinden nasibini alm fl. Yüzy llar boyu bekçili ini yapt >>>

15 baflkentte tüm yaflananlar n bir parças olmufl. Kah depremlere direnmifl, yang nlarla bo uflmufl, kah tepesindeki külah y k lm fl, yerine yenisi tak lm fl. Dedik ya stanbul efsaneler, masallar kenti diye, bir rivayete göre Galata Kulesi Salacak aç klar nda bir baflka kuleye afl kt r. Hiçbir zaman kavuflamayaca sevdal s K z Kulesi ni uzaktan izler durur. "fiu K z Kulesi nin akl olsa Galata Kulesi ne var r bir sürü çocuklar olur" der Bedri Rahmi Eyübo lu. K z Kulesi ise dünyada efli benzeri olmayan konumuyla stanbul'u izler oldu u yerden. Efsanelere konu olur bol bol. Galata Kulesi nin yavuklusu K z Kulesi ile ilgili anlat lan ilk hikaye; Ovidious'un kaydetti i bir aflk hikayesidir. Hero ile Leandros adl iki gencin hüzünlü aflk - n anlatan bu hikaye, Hero'nun kuleden ayr lmas yla bafllar. Hero, Afrodit'in rahibelerindendir ve aflkla yasakl d r. Hero y llar sonra Afrodit'in tap na nda yap lan bir törene kat lmak için kuleden ayr l r ve orada Leandros ile karfl lafl r. Birbirine afl k olan iki genç, Leandros'un gece kuleye yüzerek gelmesi ile aflklar n kutsarlar. K z Kulesi her gece iki gencin gizli aflk na ve yasak seviflmelerine tan kl k eder. Leandros'un yüzerek kuleye geldi i f rt nal bir günde Hero'nun, Leandros'un yolunu bulmas için yakt sevda ateflinin feneri söner. Karanl kta yolunu kaybeden Leandros bo az n sular nda bo ulur. Sevgilisinin öldü ünü gören Hero da kendini bo az n serin sular na b rak r. Kavuflamayan afl klara atfen anlat lan bu hikayeden baflka bir de; Cleopatra'n n sonuna benzer bir sonun anlat ld bir "Y lan Hikayesi vard r. Kehanete göre kral n birine, çok sevdi i k z n n 18 yafl na geldi inde bir y lan taraf ndan sokularak ölece i söylenir. Bunun üzerine kral denizin ortas ndaki bu kuleyi onararak k z n buraya yerlefltirir. Kaderin kaç n lmazl n kan tlarcas na, kuleye gönderilen üzüm sepetinden ç kan bir y - lan, prensesin tenine süzülerek zehrini boflalt r. Kral k z na demirden bir tabut yapt rarak Ayasofya'n n girifl kap s n n üstüne yerlefltirir. Bugün bu tabutun üstünde iki delik vard r. Y - lan n, ölümünden sonra da onu rahat b rakmad na dair hikayeler anlat l r. K z Kulesi ni doyas ya izledikten sonra zaman nda padiflahlar n sayfiye yeri Ortaköy'e geçip, Ortaköy Camisi'nin önünde deniz kenar nda oturup gemileri vapurlar seyretmek, ya mur ya- arken sahildeki kafelerden birinde kahvalt yapmak, can n z s k l nca teknelerden birine atlay p bo az turuna ç kmak, vapurdan mart lara simit atmak, bal k ekmek yemek, Nevizade'de dostlarla kaynaflmak, sokakta sat lan lavantalardan almak ve elbette stiklal Caddesi nin kalabal nda en sevdi iniz flark y m r ldanarak yürümek dünyan n bütün s k nt s na ra men yaflad n z hissettirir. Bahardan k fla dört mevsimini; erguvandan mimozaya renklerini; eskiciden yo urtçuya sesini; merdivenlerini; yokufllar n ; Arnavut kald r mlar n ; cumbal evlerini, konak yaflam n, ayn kentte sayfiye evlerini, bal ktan baharata kokusunu; bisiklet yollar n ; kap lar n ; surlar n, hisarlar n ; lodostan poyraza rüzgârlar n ; as rl k a açlar n ; bayram günlerini; elma ve horoz flekerini, pamuk ve ka t helvas n, Çengelköy bademi, Osmanl çile iyle tatlar n ; adalar n ; günden geceye, neonlardan yakamoza fl n anlatmaya kalksan z ömrünüzün yetmeyece i bir flehirdir. flte böyledir stanbul; ac s yla tatl s yla hayat n ta kendisidir 29

16 Çölde Mimari Bir Ülke Dubai Bir yanda Arap dokusu bir yanda modernleflmifl Avrupa kültürü.. Bir yanda ss z uzanan çöller, bir yanda c v l c v l Dubai... Dubai'de görece iniz mimari flölene hayran olacaks n z. Jumeirah Bölgesi'nde ki lüks evler, modern plajlar, çölde safari yapma keyfi, at ve deve yar fl yapma heyecan ile bu rüyalar ülkesinde geçirece iniz tatilinizi unutamayacaks n z.

17 7Arap Emirli i'nden biri olan Dubai, 6 bin kiflinin yaflad küçük bir bal kç köyü olarak kuruldu. Bölgede 1966 y l nda petrol bulunmas yla bugünkü nüfusu 1,3 milyonu geçti fiimdilerde ise, Dubai dakika dakika geliflen bir ülke oldu. 6,1 milyon kiflinin Dubai otellerinde konaklad n düflünürsek, bu çok ciddi bir rakam. Dubai özellikle son 10 y ld r dünya jet setlerinin u rak yerlerinden biri haline geldi. Al flverifllerde vergi ödeme zorunlulu u olmad ndan al flverifl olanaklar n n genifl olmas ndan ötürü bayanlar n tatil konusunda ilk tercihi Dubai oluyor. Ayn zamanda elektronik aletlerin dünya standartlar n n çok alt nda sat l yor olmas da erkekleri cezbeden nedenlerden biri... kinci önemli neden ise, s cak havas. Günefllenmek için kilometrelerce uzunluktaki plajlar var.. Bir baflka neden ise, Ortado u'nun spor baflkenti olmas. Dünya standartlar nda ki golf merkezleri, tenis kortlar, at yar fllar, ralli, rugby ve yelken Dubai'de yap labilecek sporlardan sadece birkaç. Dubai'de gezerken görece iniz çok fleye flafl racaks n z. Mesela kimi bayanlar normal Bat l tarzda giyinirken, baz kad nlar ise kara çarflaf içinde görebilirsiniz. Arap erkeklerini uzun beyaz cüppelerle görürken, di er bir taraftan fl k giyimli kravatl modern Bat l ifladamlar na da rastlayabilirsiniz. Turistler için giyim konusunda bir k s tlama yok. Ama baz kutsal ve önemli yerlere giderken giyim kurallar - na uyman z gerekiyor. Müslüman bir ülke olan Dubai'de dolafl rken ezan sesleri duyup, özel olarak haz rlanan ibadethaneleri göreceksiniz. >>>

18 Dünyan n en güzel oteli Dubai'de dünyan n en güzel otelleri bulunuyor. Burj Al Arab, dünyan n en büyük otellerinden biri. Kendine ait bir adan n üzerinde yap lm fl olan otelin yüksekli i yaklafl k 1000 feet. Gemi yelkeni fleklinde tasarlanan otelde 202 adet suit oda bulunuyor. Eyfel Kulesi'nden yüksek olarak infla edilen otel, Amerika'n n simgesi olan Empire State ile hemen hemen ayn yükseklikte. Dubai için anlatmak gereken önemli bir di er yer ise, dünyan n ilk ve tek 7 y ld zl oteli olan, "Burj Al Arap" ismi Arap Kulesi anlam na geliyor. Karadan 300 metre uzakl kta, çelik ve camdan yap lm fl bir otel. Otelin banyo musluklar bile alt ndan yap lm fl, 50. kat nda özel bir helikopter pisti ve özel müflterilerini karfl layabilmek için, Rolls Royce marka arabalar ve denizin üç kat afla s nda ise etraf camla çevrili bir gazinosu var. Oyununuzu oynarken, deniz alt dünyas n keflfetme f rsat n z olacak. Dubai'de kalabilece iniz bir baflka otel ise; Jumeirah Beach Hotel. Bembeyaz kumlar n içerisinde bulunan otelde lüksün ve kumsal n tad n ç karabilirsiniz. Dubai'de konaklad n z süre içerisinde, damak tad n z, yeni deneyimlerle tatland rabilirsiniz. Fairmont Dubai'de Çin, Arap, Thai, Japon ve Avrupa mutfa ndan pek çok alternatifi bulabilirsiniz. Burj Al Arab otelin 27. kat nda bulunan Al Muntaha Restaurant'ta palmiyelerin aras nda romantik bir akflam yeme i yemekte, Dubai tatilinizde yapabilece iniz en anlaml aktivitelerden biri olabilir. Ancak yeme e gitmeden önce yoluyla rezervasyon yapt rman z flart. Kas m ve Nisan aylar aras Dubai yolculu u için ideal zamanlar. Di er dönemlerde hava s - cakl Dubai'de fliddetli bir biçimde art yor ve özellikle yaz aylar nda bunalt c bir hava tüm ülkeye yay l yor. E lence tarz n z, nostaljik bir ortamda müzik eflli inde yemek yemek mi? Ya da bir diskoda sabahlara kadar dans etmek mi? E lence anlay fl n z ne olursa olsun, Dubai çöllerinde mutlaka develerle gezi yapmal s n z. Belki de bu geziler sayesinde gerçek e lenceyi keflfedersiniz. Dubai'de gezmek için Birleflik Arap Emirliklerin de petrolün ucuz olmas ndan kaynaklanan bir nedenden dolay, taksiler çok ucuz, konforlu ve çok fazla say da taksi oldu u içinde insanlar genellikle ulafl m için taksileri tercih ediyor. Tabelalar n bollu u sizi flafl rtmas n. Ayr ca yürüyerek bir yerden bir yere ulaflmak isterseniz çok say - da tabela ile karfl laflacaks n z. Buda sizin yollarda kaybolman - z engeller, Araplar, herhalde eski y llarda çöllerde çok fazla kaybolduklar için flehir içinde tabelalara bu yüzden oldukça önem veriyorlar. Uçufl Süresi: 4 Saat Para Birimi: Dirhem Resmi Dil: Arapça fakat ngilizce anlaflmak mümkün. Vize: Türk vatandafllar ndan vize isteniyor. Vize almak çok kolay! 35

19 Son Cennet MALD VLER Maldivler, cennet kavram n n gözlerinizin önünde gerçe e dönüfltü ü bir yer. Hint Okyanusu'nda ve Sri Lanka'n n güneyinde yer alan, Asya'daki en küçük ba ms z ülke olan bu adalar toplulu una sadece uçakla gidilebiliyor. Kristal mavi sular, muhteflem manzaras ve hareketlili i ile son y llarda balay çiftlerini istilas na u rasa da, Maldivler dal fl sporlar na merakl lar için, flehrin gürültüsü ve kalabal - ndan s k l p biraz huzur arayanlar için, k sacas denize ve günefle sevdal lar için rüyadan da öte bir tatil demek. Hint Okyanusu'nda 1200 adet küçük adadan meydana gelen, 764 km. uzunlu unda, 129 km. geniflli inde bu adalar toplulu unda en büyük ada yaklafl k 13 kilometrekarelik bir alana sahip. "Son cennet" olarak da an lan ada, önceleri Budizm hakim olsa da, bir Arap gezgini olan Al-Bar Bari sayesinde ulaflan Müslümanl k h zla ada halk taraf ndan kabul görmüfl. Maldiv Adalar 'n n dal fl tutkunlar n kendine çeken en önemli özelli i neredeyse sonsuz say labilecek dal fl opsiyonu sunmas ndan kaynaklan yor. Gerek mükemmel iklimiyle, gerekse sualt görüflünün eflsizli iyle Maldivler, çekim merkezi olmaya devam ediyor. Hemen hemen tüm tatil köylerinin profesyonel dal fl okullar var. Bu özellik, yeni bafllamak isteyen dal fl merakl lar için bir avantaj y l nda batan "Victory" adl bat k gemi, dalg çlar için bulunmaz bir malzeme oluflturuyor. Gri köpekbal klar, Barracudalar, Yarasa Bal klar, Deniz Kaplumba alar ve Akrep Bal klar da, bu cennet adas ndaki bat k geminin içinde görülüyorlar. Adalar son derece berrak göllere ve bembeyaz kumsallara sahip. Ayr ca Maldivler'de tropikal bitkiler oldukça s k. Bunlar aras nda hindistancevizi a açlar en fazla yer tutuyor. Bal kç l k ve turizm, adalardaki bafll ca geçim kayna. Binlerce Maldivli hergün bal k av na ç k - yor. Birçok bal kç, teknesini adalardaki hindistancevizi a açlar ndan yap yor. Adalardan yaklafl k 30 km. aç yorlar. Elde edilen bal klar ço unlukla Japonya ve Sri Lanka'ya ihraç ediliyor. Adada yetiflen yiyecekler aras nda ise ananas, hindistancevizi ve nar baflta geliyor. 36

20

21 Çiçeklerin En Asisi Kardelen Naif görünümünden beklenmeyecek kadar inatç bir çiçek Kardelen. K fl n söz geçiremedi i Kardelen, bütün çiçekler s cac k topra n koynundayken kara k fl dinlemeden zarif boynunu kar tanelerinin aras ndan uzat r, so uk havaya inat açar çiçe ini. Bir rivayete göre Kardelen gök yüzüne afl kt r, o yüzden zarif boynunu gökyüzüne do ru uzat r. Bir baflka rivayete göre iki çiçek birbirine afl k olur. Aflklar o kadar büyüktür ki bahardan bahara görüflmek yetmez, k fl nda açmak isterler birbirlerini görebilmek için ve söz verirler k fl nda açacaklard r. Çiçeklerden biri k fl n so u unu hisseder hissetmez topra n alt ndan boynunu gökyüzüne uzat r ve sevgilisini beklemeye bafllar ancak sevgilisi sözünü tutmaz. Hayal k r kl na u rayan çiçek boynunu büker ve bir daha baharda açmaz. O gün bugündür bu çiçeklerden birine Kardelen di erine Hercai denilir. Hikayeler bir yana, Kardelen do ada dirilmeyi, yeniden do uflu ve mücadeleyi simgeler. Cemre beklemez. O kadar güzeldir ki koparmay düflünemezsin bile. Vazolara konulan çiçeklerden de ildir Kardelen. Tek bafl na yaflamaya al flk n birazda yaln z bir çiçektir Kardelen. Olurda bir k fl günü karfl n za ç karsa hüzünlü hikayesini hat rlay n Kardelenin, sak n koparmay n b rak n, yaln z ama ma rur, serin havan n tad n ç kars n.

22

23 O Yaln z Bir Kovboydu ve Evinden Uzaktayd 44 V ahfli Bat 'n n gelmifl geçmifl en h zl, en becerikli kovboyu ne Jesse James ne Buffalo Bill ne de Billy the Kid'di. O, Red Kit'ti. Vahfli Bat 'n n gölgesinden h zl silah çeken tek kovboyunun yarat c s Belçikal karikatürist Morris'ti. Yazar ysa uzunca bir süre Rene Goscinny'di. As l ismi Luck Luke'tü y llar nda Türkiye'de yay n na karar verildi inde nedense ismi de ifltirilmek istenmifl, Ferdi Say flman Red Rider ve Bil Kit adl zamane dergilerinden harmanlay p Red Kit'le ortaya ç km flt. Red Kit kasabadan kasabaya Daltonlar' n, Jesse James'in, Kalemiti Jane'in peflinde kofltururken, posta arabalar n korurken vazgeçilmez ekürileri ukala at Düldül ve yap flkan köpe i Rin Tin Tin'di. Düldül her laf na yorum yapar, sevgi kelebe i Rin Tin Tin'se durup durup herkesin kuca na atlard. Biz köpekler diye bafllayan replikleri meflhurdu. Posta arabas n daima Hank kullan r, Pat Poker sürekli birilerini doland r r, Red Kit'in telgraflar ülkenin neresinde olursa olsun ayn postac taraf ndan Bay Red Kit'e telgraf, Bay Red Kit'e telgraf nidalar yla ulaflt r l rd. Cenaze levaz matç s her düelloda olay yerinde bulunur kaybedece i tahmin edilen taraf n ölçülerini al rd. Red Kit arada bir düflünceli bir tav rla Düldül, içimde takip edildi imize dair bir his var dedi inde o his hep hakl ç kard. Zaten Red Kit ne düflünse olurdu. Hay aksi kurflunum bitti dedi inde bile hiçbir çat flmay kaybetmezdi. 1983'ten sonraki maceralar nda sigaray b rakt Red Kit ve a z nda bir saman çöpüyle gezmeye bafllad. Ne de olsa çocuklara kötü örnek olmamak laz md. Süper kovboyumuz, çocukluk kahraman m z televizyon dizileri ve sinemaya da geçifl yapt. Bu konuda pek bilinmeyen gerçekse ilk Red Kit filmlerinin Türk oldu udur. 1967'de Öztürk Serengil, 1971'de zzet Günay ve 1974'te Sadri Al fl k gölgesinden h zl silah çekiyordu. Çocuklu u 80 lerde geçenler Red Kit'i asla unutmayacak bir nesil olsa gerek ama 2001'de Morris'in ölümüyle Luke öksüz kald. Hemen ard ndan Frans z sanatç Achde onu evlat edindi ve yaz lar için de Laurent Gerra'dan yard m ald. Böylece yeni nesiller Vahfli Bat 'n n en h zl kovboyundan mahrum kalmam fl oldu. Eski tiryakileri ayn tad vermedi ini söyleseler de Red Kit, Daltonlar ve di er suçlular yakalay p katran ve tüye bulamaya, günün sonunda da Ben yaln z bir kovboyum, evimden çok uzaktay m t n lar yla günbat m na do ru at sürmeye devam ediyor. 45

24 Ça n Hastal BEL ve BOYUN FITI I R. Levent DOLUNAY Fizyoterapist GSM : Ça m z n en önemli hastal klar ndan biri bel ve boyun f t d r. Doktora müracaat nedeni olarak bel a r s, so uk alg nl ndan sonra ikinci s rada yer al yor. nsanlar n yaklafl k % 80'i hayatlar boyunca en az bir defa bel a r s çekiyor. Stres, mesleki zorlanmalar, daktilo kullanmak, trafik kazalar, durufl bozukluklar da boyun sa l n bozan önemli faktörlerdir. Fizyoterapist R.Levent Dolunay bel ve boyun f t ile ilgili ö renmek istediklerimizi sizler için ULUDA Dergisine anlatt.

25 BEL - BOYUN FITI I NASIL MEYDANA GEL R? Bel ve boyun omurlar aras nda, disk ad verilen k k rdak yap da yast kç klar bulunur. Diskler vücudumuzdaki en güçlü ba dokusu yap lar d r ve omurgan n dayan kl l na, her yöndeki hareketine, zorlanmalara karfl direnebilmesine, omurga üzerine binen flok darbelerin amortisör gibi görev yaparak emilmesine ve kuvvetin çevre dokulara dengeli bir flekilde da lmas na hizmet ederler. Günlük yaflant m z s ras nda sürekli tekrarlanan yanl fl al flkanl klar nedeniyle ortaya ç kan bel ve boyun a r lar, bafllang çta ''düzleflme'' olarak tan mlan rlar ki, bunlar disk hernisinin (disklerdeki f t klaflma) habercisidirler. Omurgam z n bel ve boyun bölgesinde normalde olmas gereken kavideler yani çukurluklar, hep önümüzde duran bir ifli e ilip, bükülerek yapmam zdan ötürü zamanla kaybolacakt r. Öne do ru yapt m z her e ilme ve bükülme hareketi diskin ön k sm n n s k flmas ile diskin içerisinde önden arkaya do ru vektör el bir kuvvetin oluflmas - na neden olacak ve bunun süreklili i y llar içerisinde diskin arka duvar n bas nçtan ötürü zay flatarak, d flar ya tafl r p, omurga kanal içine yada arka sa veya sol yönde omurilikten ç k fl yapan sinir dallar n s k flt racakt r. BEL - BOYUN FITI ININ BE- L RT LER NELERD R? Sinir üzerine binen bu bask, hem o bölgede (bel yada boyun), hem de bu bölgeden ç kan sinirin da ld extremite boyunca fliddetli a r ve di er belirtilere neden olur. A r n n yan s ra hareket k s tl, tutulan tarafta uyuflma, kar ncalanma, hassasiyet kayb ve hatta güç kayb ortaya ç kar. Buna ba l olarak ilerlemifl vakalarda sinir, adalelere yeterli motor uyar iletemedi i için, kol yada bacakta 2-3 cm. ye varan incelmeler bile görülebilir. Hastan n a r s otururken, kalkarken, yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken artar. Hapfl rma, t ks rma, k nma gibi hareketlerde a r fliddetlenir. Hadise bel bölgesinde ise; belden bafllayan a r tek tarafl kalça üzerinde etkili olur ve buradan baca a do ru yay l r. Ço u zaman müzminleflmifl vakalarda hasta belde a r duymaz, sadece kalçada ve bacakta ( bald r adalesi ve topu a do ru) a r y hisseder. E er hadise boyun bölgesinde ise; genellikle boyundaki a r, bafla do ru vurabildi i gibi, tek tarafl s rta do ru inerek kürek kemi inde fliddetlenir ve ayn taraf kola do ru yay l r. Hastadaki tüm bu bulgular n fl nda Bel yada Boyun F t tan s büyük olas - l kla kaç n lmazd r. Görüntüleme teknikleri içerisinde Magnetik Rezonans ( MR ) da f t göstermek ve tan y kesinlefltirmekte yard mc d r. A RI HASTANIN YAfiAM KAL TES N DÜfiÜRDÜ Ü Ç N HEMEN KURTULMAYI ARZULADI I B R fieyd R. BU KONUYA NASIL BAKIL- MALI? Her ne kadar a r hastay y ld rsa da, bizlerin her zaman en büyük yard mc s olmufltur. Çünkü a r korkulacak bir fley de il, bir nevi insan n beden dilidir ve vücudumuzun alarm - d r. Dolay s ile burada iyi bilmemiz gereken husus, giderilmesi gereken esas sorunun a r olmad, a r ya sebep olan kayna n bulunup, en uygun Manuel Fizyoterapi Tekni inin o bölgeye uygulanmas d r. Bu yol izlendi inde görülecek olan fley, uygun manuel tedavi yöntemi sayesinde dokuda iyileflme ve düzelme gerçeklefltikçe a r - n n da kendili inden ortadan kalkmas olacakt r. TÜM DÜNYADA F ZYOTERA- P ALANINDA MANUEL TE- DAV TEKN KLER N N BAfiA- RIYLA UYGULANMAKTA OL- DU UNU B L YORUZ. BEL ve BOYUN FITIKLARININ BU YÖNTEMLE TEDAV S NDE BAfiARI ORANI NE? Omurga ve diskler üzerinde uzun soluklu çal flmalar yapan, Yeni Zelanda as ll Amerikal Fizyoterapist Robin Mc Kenzie gelifltirip uygulamakta oldu u 'Mc Kenzie Tekni i' sayesinde Bel ve Boyun F t klar n n büyük bir k sm n, ameliyata gerek kalmadan % 96 gibi yüksek bir oranda tedavi edebiliyor. Robin Mc Kenzie taraf ndan gelifltirilen bu mekanik tan ve tedavi yöntemi, akut ve kronik bel ve boyun a r lar n tedavi etmekle birlikte tekrar riskini de azalt yor. Mc Kenzie Tekni- inde amaç; bel ve boyundaki problemi en k sa süre içerisinde kontrol alt na almak ve hastay günlük yaflam na biran önce döndürmektir. Mc Kenzie Tan ve Tedavi Tekni inde bulunan hasta s n flamas na göre ufak bir oranda olsa da bu teknikle tedavisi mümkün olmayan hasta s n f da var. Bu sebeple yap lacak ilk ifl, hastay Mc Kenzie Tan ve Tedavi Tekni i ile sa l kl bir flekilde de- erlendirerek, tespit edilecek s n flamaya göre tedavisine bafllamak olacakt r. Öncelikle a r l olan disk, a r s z olanlardan ay rt edilerek, üzerinde çal fl lacak olan problemli disk veya birden fazla diskler belirlenecektir. Bundan sonra hastan n klinik durumuna göre, manuel yolla tedavi program düzenlenip uygulanmaya bafllan r ve sinir üzerindeki bask - n n hangi yönde oldu u göz önünde bulundurularak, disk üzerine etkisi olan, kendine özel egzersiz programlar verilir. Bu süreçte hastan n a r s nda oluflacak de ifliklikleri takip etmek ve gözlemek, Mc Kenzie Tekni inin yöntemlerinden biridir. Bu tekni in bir di er ad da Santralizasyon Tekni idir. Bunun anlam ekstiremiteye do ru yay lan a r n n tedavi süreci içerisinde zamanla merkeze do ru çekilip, orada yok edilmesidir. A r n n azalarak merkeze do ru çekilmesi, giderek bask n n sinir üzerinden kalkmakta oldu unu ve bir süre sonra sinirin özgürce görevini tam olarak yapmaya bafllayaca n bize gösterir ki, gerçekten o süre sonunda sinir art k kendisine rahat bir ortam kazanm fl olacakt r. Burada sizlere aktarmaya çal flt m fley ; Mc Kenzie Tedavi Tekni i Manuel Yönteminin, bel ve boyun omurlar na uygulanan manipülasyon ve mobilizasyona yönelik manevralar n n, o bölgeye yapt olumlu etki sayesinde sinirdeki bask n n Ayr ca hasta bu dönem içerisinde e itilerek, hastal hakk nda ayd nlat lmas sa lan r ve ilerideki y llarda da bel ve boyun f t n kendi kendine kontrol alt nda tutmas n ö renerek, çekmifl oldu u s k nt lar n tekrar etme riskini de ortadan kald rma flans na sahip olacakt r

26 MRG, TOMOGRAF ve RÖNTGEN Primer T bbi Görüntüleme Merkezi 1999 y l nda Ankara Bestekar sokak 45 numarada kuruldu. Kurulufl ortaklar ndan Dr. Murat Do an ve Dr. Gürkan Bilir uzmanl k e itimi y llar nda hayalini kurduklar görüntüleme merkezini faaliyete geçirerek kaliteli sa l k hizmeti vermeye bafllad lar. T p e itimi ve uzmanl k e itimi y llar nda birlikte olduklar arkadafllar ndan Dr. Mehmet Yörübulut'u 2006 y l nda yanlar na alarak hizmet vermeye bafllad lar. Büyüme ve son teknolojik yat r mlar da takip ederek Bestekar sokak 47 numarada ilk flubesini açt lar.. Merkeze 1.5 Tesla Siemens Avanto MR cihaz alarak kaliteli sa l k hizmeti konusunda ve bilimsel çal flmalar aç s ndan, Ankara ve ülkemiz için çok önemli bir aç kapatt lar. Emar, tomografi ve röntgeni ULUDA okurlar na anlatt lar. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), radyo dalgalar n n manyetik alan yard m yla vücudun kesitsel görüntülerini veren radyolojik yöntemdir. Radyasyon içermemesi, çok planl görüntü al nmas ve yüksek do ruluk oranlar di er radyolojik tekniklere en önemli üstünlükleri aras ndad r. MR cihaz n n gücü k saca Tesla olarak bilinir. MR cihazlar kapal ve aç k olarak ikiye ayr l rlar. Aç k MR cihazlar n n Tesla gücü az olup (0.3 tesla) görüntü kalitesi kapal MR cihazlar na göre düflüktür. Bu durum hastal klar n tan s nda yan lgara yol açabilir. Aç k MR cihazlar nda sadece gerçekten kapal yer korkusu olan hastalar için kullan lmas gerekir. Kapal MR cihazlar ndaki 'kapal ' tan m asl nda eski cihazlar için geçerli olup bugün pratikte kullan lan 1.5 Tesla cihazlar n girifli ve ç k fl aç k tüneldir. Özellikle bizim kulland m z Siemens 1.5 Tesla-45 militesla Avanto MR cihaz k sa ve genifl tünel yap s ile korkusu olan hastalarda da rahatl kla çekim yap labilmektedir. Siz hasta masas nda yatarken t bbi personel incelenecek bölgenize özel sarg lar yerlefltirir. Görüntülenecek bölgeye ba l olarak belli vücut bölgelerinin daha iyi görüntülenmesi için kontrast madde enjekte edilebilir. Daha sonra siz hasta masas nda yatarken manyetik tünele girersiniz. Sistem sizle alakas olmayan çal flma sisteminden kaynaklanan sesler yapacakt r. Görüntüleme ifllemi ilaçs z incelemelerde yaklafl k dk., ilaçl incelemelerde ise dk. sürer. MRG'de güçlü manyetik alan kullan r, radyasyon içermez ve kesinlikle ac s zd r. Görüntülemeden önce mutlaka vücutta bulunan tak lar, piercingin, saat, saç tokas, gözlük, cüzdan, kredi kartlar ve di er manyetik eflyalar n ç kar lmas gerekir. Hamilelerin gerekli olursa her zaman, mümkünse 12. haftadan sonra MR çekimleri yap labilir. Yeni do an ve çocuklarda güvenle kullan labilir. Vücudunda herhangi bir nedenle metalik implant olan hastalar ile kontrast madde alerjisi olan hastalar n durumlar n incelemeden önce doktora haber vermeleri gerekir. Baflta beyin, omurilik, diz, omuz, kalça ve iç organlar olmak üzere vücudun tüm sistemlerinin bütün hastal klar nda rahatl kla kullan lan ve tan da do ruluk oranlar yüksek bir yönemdir. Bel-boyun f t klar, menüsküs ve ba y rt klar, beyinde damar t - kanmas gibi hastal larda özellikle s k tercih edilir. Eskiden kemik hastal lar nda s k kullan lmazd, ancak yeni geliflen teknikler ile bu aç kta giderilmifltir. Bugün röntgen ve tomografinin gösteremedi i bir tak m k r klar (stres k r klar gibi) bile MR ile kolayl kla teflhis edilebilmektedir. Bilgisayarl Tomografi (BT) Bu görüntüleme metodu ile de vücudun detayl bir flekilde görüntülenmesini sa lan r. BT, bugün akci er ve kar n bölgesinin hastal klar nda öncelikle tercih edilir. Kemik hastal klar nda ise doktorunuz röntgen incelemelerinden daha kesin bir bilgi istedi i zaman kullan - l r. BT'nin önemli faydalar ndan biri, vücudun genifl bir alan n n görüntülenmesine ihtiyaç duyuldu unda ifllem zaman n n k sa olufludur. Görüntüleme esnas nda siz, tünele ilerleyen hasta masas nda uzan rs n z. Vücudunuzun baz bölgelerinin daha iyi görüntülenebilmesi için size kontrast madde enjekte edilebilir. ncelemeler genelde sadece 1-2 dk. sürer. Modern BT sistemleri en az düzeyde radyasyonla çal fl r ve incelme süreleri çok k sad r. Bu da hastalar n ve t bbi personelin mümkün oldu unca az düzeyde radyasyona maruz kalmalar n sa lar. Hamilelerin incelemeden önce doktora haber vermeleri gerekir. Ayr - ca size en uygun kontrast maddenin seçimi veya kullan lmamas için e er ilaca karfl herhangi bir alerjiniz varsa doktorun bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. Akci er, barsak ve kemik hastal klar baflta olmak üzere vücudun tüm sistemlerini tutan hastal klarda kullan lan bir radyolojik yöntemdir. Röntgen Röntgen, vücuttaki görüntülerin ortaya ç kar lmas ya da görüntülerin saydamlaflt r lmas için X fl nlar n n kullan ld görüntüleme ifllemidir. Görüntüler, genellikle röntgen filmlerinde ya da ekranda gösterilir. H zl röntgen ifllemleri esas olarak akci er, gö üs ve kalp görüntülemelerinde kullan l r. Görüntülenecek bölgeye ba l olarak bazen enjeksiyon ya da oral olarak kontrast madde verilebilir. Hamilelerin incelemeden önce doktoru bilgilendirmesi gerekir. ÖZET MRG ve BT incelemeleri mutlaka doktor kontrolünde e itimli teknisyenler taraf ndan yap lmal d r. Bu durum tan lar n do ruluk oran n yükseltecek ve gereksiz tekrar çekimleri önemli ölçüde azaltacakt r. Çekimler, dünya standartlar nda olmal, yeterli say da film verilmeli ve mutlaka doktor kontrolünde olmal d r. Primer Tıbbi Görüntüleme Merkezi Bestekar Sokak No: A Kavakl dere/ankara Tel: (0.312) Fax: (0.312)

27 Her Hastal a Çare BAL Bal bulan her ne kadar bilinmiyorsa da, elimizdeki en eski ipucu, spanya Valencia'da, Arana ma aras n n duvarlar na kaz nm fl bir resimde bal toplayan k z, 16 bin y l önceden bize bak yor. Hititlerin toprak tabletlerinde ise, 4 bin y l önce bal n çeflitli hastal klarda kullan ld n söylüyor. Piramitlerdeki a zlar hava geçirmeyecek biçimde örtülmüfl bal küpleri, eski M s rl lar n bala hiç de kay ts z kalamad klar n n somut birer kan t. T bb n babas Hipokrates bal, hava ve suya eflde er kabul ediyor. Tarih boyunca içilerek, yenilerek yada tene sürülerek tüketilen bal, yüzde 70 kana do rudan kar flan flekerlerden oluflmaktad r. Bunun yan s ra, içerdi i asit, polen ve minerallerle önemli bir besin ve sa l k kayna d r.

28 bal n fayda ve nimetleri saymakla bitecek gibi de il. Bal n birçok çeflidi bulunuyor. Koyu, ak, gömeç ve ac ms buruk tad yla, çok yenildi inde merkezi sinir sistemini felç ederek ölüme bile yol açabilen deli bald r. Bugün dünya dördüncüsü oldu umuz ar c l kta bal, orman (çam) ve çiçek bal diye ikiye ayr l - yor. Özel ballar aras nda ise hlamur, nane, kufldili, portakal bal öne ç k yor. Bal n do all - n nas l anlayabiliriz diyenlerin yapaca tek bir fley var. O da bal n flekerlenmifl olmas n bir kan t saymak yerine bir fliflenin içine 100 ml yüzde 70'lik alkol ile 50 gram bal koymak ve flifleyi iyice çalkalamak. fiiflede beyaz bir at k kalm flsa, anlay n ki, bal n z do al de ildir. Tam tersine, bal n flekerlenmifl olmas, do all n n bir göstergesidir. Ancak flekerlenmifl baldan hofllanm yorsan z, bal kavanozuyla yada herhangi bir cam kapta üç saat süreyle elli derece s cak su içinde tutmak yeterli. Çok s cak yada s f r n alt ndaki so uklukta bal n birçok de erini kaybetti ini de unutmamal. Asl nda en iyisi, bal nem ve çevredeki kokular emme özelli inden ötürü a z hava geçirmeyecek biçimde örterek, fl k geçirmeyen kap yada içi s rl küplere koymak. Faydas çok Damar sertli inden kalp güçlendiricili ine, sindirim kolaylaflt r c l ndan göz hastal klar na, akflamdan kalmaktan uyku bozukluklar na, kans zl ktan pekli e dek birçok sa l k sorununun çözümü için kullan lan flte reçetelerden birkaç : Bir adet yumurta sar s n, bir kahve kafl süzme bal ve bir yemek kafl yulaf yada çavdar unuyla, ya da bir yemek kafl papatyayla kar flt rarak güzellik maskesi olarak kullanabilirsiniz. Bo az a r s, bronflit, sinüzit, difl etleri kanamas gibi rahats zl klarda, petekli bal befl-on dakika boyunca çi neyebilirsiniz. Öte yandan bu tip rahats zl klarda taze balmumundan yap lm fl mum yak lmas da önerilen bir baflka yöntem. Akflamdan kalan müthifl bir bafl a r s yla uyand - n z. Bu durumda yar m bardak limon veya portakal suyuna eflde er ölçüde bal kar flt rarak içerseniz kendinizi rahatlam fl hissedeceksiniz. Yaz s ca nda bunald n z zaman, bir bardak so uk suya bir yada iki çorba kafl bal kar flt rarak içerseniz serinleyecek, bitkinli inizden eser kalmad n göreceksiniz. Uykusuzluk çekiyorsan z, yatmadan yar m saat önce, bir ya da iki çorba kafl bal a z n zda eriterek yiyebilirsiniz. Veya bir çorba kafl bal, üç çorba kafl elma sirkesiyle tüketebilirsiniz. Bal ile kar flt r lm fl s cak süt yada meyve çaylar öksürü e iyi gelir. Havuç ya da turp suyu ile kar flt r lmas halinde de, bal n ayn tedavi edici etkisini görebilirsiniz. flçi ar lar n bacaklar ndaki keselere toplayarak kovana getirdi i ve girifle konulan tuzaklarla toplanan çiçek tozu ile yap lan kür, unutkanl a birebirdir. Rejim s ras nda bitkin düflenler yada tokluk duygusunu pekifltirmek isteyenler yemeklerden sonra bir çorba kafl bal yiyebilirler. 54

29 B TK LERLE GELEN SA LIK Turp: Turpgiller familyas ndan; yapraklar karfl - l kl, çiçekleri beyaz, sar veya mor renkte ve salk m durumunda bir bitkidir. Meyvesi ac ms ve etlidir. Beyaz turp, k rm z turp, kara turp, yaban turbu, bay r turbu gibi türleri vard r. çeri inde C vitamini, kükürt ve iyot vard r. Faydalar : Böbreklerdeki mikroplar öldürür. Kum tafllar n n dökülmesine yard mc olur. Karaci eri kuvvetlendirir. Karaci er fliflli ini indirir. Sar l kta faydal d r. Safra tafllar n n düflürülmesinde yard mc olur. Romatizma, siyatik, lumbagoda faydal d r. Ast m ve bronflitte faydal d r. Öksürü ü keser. Kab zl giderir. Difletlerini kuvvetlendirir. drar söktürür. Yatmadan önce bir bardak turp suyu içilirse, rahat bir uyku sa lar. Badem: Gülgillerden bir çeflit a ac n yemiflidir. Mart ve Nisan aylar aras nda beyaz veya pembe renkli çiçekler açan, 5-12 m yüksekli inde bir a açt r. Meyvesi ancak ça la halindeyken yenir. Olgunlaflt ktan sonra, sert kabukla kapl olan içi yenir. Hekimlikte kullan lan k sm da buras d r. Bafll ca ac badem ve tatl badem diye 2 çeflidi vard r. Faydalar : Badem, bedeni ve zihni yorgunlu u giderir. Hamilelerin zay f düflmemesini sa lar. Sütle içilirse mideyi kuvvetlendirir. Kab zl giderir. Nekahat devresini k salt r. Böbrek mesane ve tenasül yollar ndaki iltihaplar giderir. Bafl a r s, karaci er ve böbrek a r lar n hafifletir. Bronflit, bo az a r s, anjin, bo az yanmas ve akci er hastal klar nda faydal d r. Bademya kab zl giderir. Çocuklar için iyi bir müshildir. Egzama ve kafl nt lar n verdi i rahats zl klar azalt r. Böbrek ve mesane tafllar n n düflürülmesine yard m eder. Kulak a r lar n dindirir. Yumurtayla kar flt r l p da, basur memelerine sürülecek olursa, a r ve yanmalar giderir Salatal k : Kabakgillerden bir çeflit bitkidir. Yemifl gibi yenen veya salatas yap lan, gevrek, serinletici ve suluca yemifline de h yar denir. Terkibinde A ve C vitamini vard r. Birçok çeflidi vard r. Faydalar : drar söktürür. Vücut yorgunlu unu giderir. Romatizma ve mafsal a r lar nda faydal d r. Susuzlu u keser. Kandaki fleker miktar n düflürür. nsülin ihtiyac n karfl - lar. Ter bezlerinin düzenli çal flmas n sa lar. El, yüz, boyun k r fl kl klar n ve lekeleri giderir. Cilde güzellik verir. Ayva : Gülgillerden çiçekleri iri ve pembe renkli; yapraklar n n alt tüylü, orta yükseklikteki bir a ac n meyvesidir. Ayva; limondan büyük, sar renkte, tüylü, mayhofl, dokusu sertçe ve ufak çekirdekli bir meyvedir. Vitamini boldur. Çi yenilmesi tavsiye edilmez. Komposto veya jöle yap larak veya külde piflirildikten sonra yenmesi uygundur. Faydalar : shal ve dizanteriyi keser. Mide ve ba rsaklar kuvvetlendirir. nce ba rsak iltihab n giderir. Kan temizler. Karaci er tembelli ini giderir. Safra ak fl n sa lar. Çarp nt y dindirir. Kad nlarda görülen beyaz ak nt y keser. Bronflit, müzmin öksürük ve veremde faydal d r. A zdan su gelmesini ve kan kusmay önler. Vücudun geliflmesine yard m eder. Merhem yap larak kullan ld takdirde; el ayak ve meme ucu çatlaklar n, yüz ve boyun k r fl kl klar n giderir. Egzama kafl nt lar n ve basur memelerinin do urdu u flikayetleri giderir. Kab zl k çekenler ve tansiyonu yüksek olanlar yememelidir Kereviz: Maydanozgiller familyas ndan, kökleri ve yapraklar sebze olarak kullan lan kokulu, iki y ll k bir bitkidir. çeri inde sedanonik anhidrit, sedanolin, limonen, palmirik asit, gayakol gibi maddeler vard r. Yapraklar ve bafl k sm kullan l r. Faydalar : Uyar c ve idrar söktürücüdür. ktidars zl giderir. Cinsel istekleri kamç lar. fieker, guatr ve yüksek tansiyonda faydal d r. Böbrek, akci er ve karaci er hastal klar n önler. Mideyi kuvvetlendirir. fltah açar. Sürmenajda faydal d r. Sinir yorgunlu unu giderir. Kan temizler. Karaci er fliflli ini giderir. Böbreklerdeki kum ve tafllar n dökülmesinde yard mc olur. Safra ifrazat n düzenler. Nikris ve romatizmada faydal d r. Susuzlu u keser ve vücuda serinlik verir. Kalp hastalar na tavsiye edilir. Ses k s kl n giderir. Portakal: Turunçgiller familyas ndan bir a açt r. Boyu 2-10 m aras nda de iflir. Yapraklar sert dayan kl ve düz kenarl - d r. Meyvesi C vitamini bak m ndan zengindir. Kabu unun alt nda sar mt rak, baz lar nda ise k rm z renkte sulu ve dilimli bir öz bulunur. Kabuklar ndan portakal esans elde edilir. Eczac l kta ve g da sanayinde kullan l r. Çiçeklerinden de portakal çiçe i esans yap l r. Faydalar : Çiçeklerinin kaynat lmas yla elde edilen su, spazm giderir. Kabuklar ndan yap lan flurup ise, mide hastal klar nda kullan l r. Damar sertleflmesini ve felci önler. So- uk alg nl, grip ve nezlede faydal d r. Yorgunlu u ve sinir bozuklu unu giderir. Cildin güzel olmas n sa lar. Kans zl - giderir. Hazm kolaylaflt r r. Karaci eri çal flt r r ve safra ifrazat n art r r. Atefli düflürür. Nekahet devresini k salt r. Vücuda enerji verir. fieker hastalar na faydal d r. Susuzlu u giderir. Zay flat c d r. Mide hastal klar ndan Kabuklar nda bulunan uçucu maddenin baz kanser türlerinin tedavilerinde çok önemli iyilefltirici bir madde oldu u bilimsel olarak kan tlanm flt r. K z lc k: K z lc kgiller familyas ndan; ço unlu u çal veya a aç halinde odunsu ve bir kaç da otsu karakterde, k fl n yaprak döken veya her zaman yeflil bitki cinsidir. Yapraklar sade, uzun veya k sa sapl, genellikle çatall tüylüdür. Çiçekleri salk m veya flemsiye fleklindedir. 40 kadar türü vard r. Meyvesi yuvarlakt r. Yurdumuzda yetiflen türü sar çiçekli k z lc kt r. Boyu 7-8 metre kadard r. Çal fleklinde olanlar da vard r. K fl aylar nda yapraklar n döker çiçekleri yapraklar ndan önce açar. Renkleri sar d r. Yapraklar karfl l kl dizilmifltir. Meyveleri sonbaharda olgunlafl r. 1-1,5 cm boyundad r. Parlak k rm z renktedirler. Lezzeti buruktur. Meyveleri fleker, müsilajl maddeler ihtiva eder. Kabuklar nda ise reçineli maddeler, tanen ve müsilaj vard r. Meyveleri yenir veya flurubu yap l r. Faydalar : Meyveleri ishali keser. Kab zl k yapar. Kabuklar atefl düflürür. A z paslanmas n giderir. A z yaralar n geçirir. fiurubu, vücuda kuvvet verir.

30 Yemesi Sevap KESTANE K fl gelir de kestanesiz olur mu? Çocuklu umuzdaki sobal evlerin ve uzun k fl gecelerinin en güzel yan yd kestane kebap. Art k sobadan vazgeçip kaloriferli apartmanlara hapsolsak da kestaneden vazgeçemiyoruz. Kimimiz so uk k fl günleri sokak sat c lar n n yolunu gözlüyor bir avuç s cac k kestane için, kimimiz evde teflon tavada yakalamaya çal fl yor çocuklu umuzun lezzeti. De iflmeyen fley ise kestanenin davetkar, ifltah kabartan kokusu. Kestane ayn zamanda tatl olarak da cezp edici. Pastaneden al nan bir kutu kestane flekerini herhalde kolay kolay baflka bir fleye de iflmezsiniz. Bu arada kestane bala bat r larak tatl ya dönüfltürülen ilk meyvelerden biri ayn zamanda. Asya, Afrika ve Amerika'da yetiflen kestanenin en lezzetli türü ülkemizde yetifliyor. So uk k fl gecelerinin bu harika lezzeti ayn zamanda tam bir sa l k iksiri. Potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir ve sodyum mineralleri ile C, B1 ve B2 vitaminleri içeren kestane k fl aylar n n kötü flartlar na, fiziksel ve zihinsel yorgunluklara oldukça iyi geliyor. fieker, protein ve ya aç s ndan zengin olan kestane kandaki yüksek kolesterolü düflürüyor ve kan flekeri düzeyini kontrol alt nda tutuyor. KESTANE fieker Malzemeler: 500 gr kestane 3 su barda toz fleker 3 su barda su 1.5 tatl kafl vanilya Haz rlan fl : rilerinden seçti iniz kestanelerin d fl kabuklar n soyun. Soyulmufl kestaneleri su dolu bir tencereye al p ince kabuklar yumuflay ncaya kadar k s k ateflte bekletin. Kestaneleri sudan ald ktan sonra l malar n bekleyin. nce kabuklar n soyduktan sonra, toz flekeri baflka bir tencereye al p üzerine su ilave edin ve fleker eriyinceye kadar kaynat p kestaneleri ilave edin. Kaynatmadan, k s k ateflte yaklafl k 2 saat piflirin. Tencereyi ateflten al p, 1 gün kadar bekletin. Ertesi gün tencereyi k s k atefle al p 10 dakika kadar tutun ve üzerine vanilya serpin. Kestaneleri flerbetin içinden al p küçük ka t kal plara yerlefltirin. So utup servis yap n. 58

31 Türkiye nin En Çok çilen Maden Suyu BEYPAZARI DO AL MADEN SUYU Maden suyu sektöründe 51. y l na giren Beypazar Karakoca Do al Maden Suyu iflletmesi Türkiye'deki en köklü firmalardan birisidir. Zengin do al mineralli su kaynaklar ndan birine sahip olan iflletme 1957 y l nda Ankara'n n flirin ilçesi Beypazar 'nda Hac Cemil ERCAN taraf ndan kurulmufltur. flletmenin kuruldu u ilk günden beri son teknolojiyi takip etmifl ve sürekli kendini yenileyerek pazarda büyük söz sahibi olmufltur. Kalitesi ve teknolojisiyle h zla geliflerek Türkiye'nin en modern dolum tesisine sahip olan iflletmede maden suyunun do- al yap s na hiçbir flekilde müdahale edilmemekte ve de erlerinde herhangi bir de ifliklik yap lmamaktad r ve 2005 y l nda kurdu u yeni tesisleriyle üretim kapasitesi günlük adet flifleye ulaflm flt r y l nda ald ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi ve HACCP/TS G da Güvenirli i sertifikas yla kalitesini belgelemifltir. Avrupa Birli i uyum sürecinde ve Avrupa Birli i standartlar çerçevesinde Türkiye'de ilk Do al Zengin Mineralli Su ruhsat n alm flt r. Niçin Do al Maden Suyu çmeliyiz? Sa l kl bir hayat n flartlar ndan biri de vücudun ihtiyac olan mineralleri temin etmektir. G - dalarla al nan minerallerin ancak %37'si vücuda geçmekte, su ile al nan minerallerin ise tamam vücuda geçmektedir. Maden suyunun içindeki mineraller vücudun kendi kendine oluflturamad inorganik maddelerdir. Bu nedenle insan n ihtiyaç duydu u kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi birçok minerali bünyesinde bulunduran maden suyu içilmesi sa l k aç s ndan son derece faydal d r. Bu minerallerden magnezyum kas ile sinirlerdeki elektrik uyar lar n n iletilmesini sa lar. Damar sertli ine yol açan damardaki ya ve kalsiyum birikmesi de magnezyum eksikli inden oluflur. Sodyum sinir uyar lar - n n tafl nmas na, hücre zar nda iyon de iflimine sindirim enzimlerinin salg lanmas na yard mc olur. Yaflla ilgili kemik kay plar n ve k r lmalar n engelleyen kalsiyum sadece süt ve maden suyunda bulunur. Menopoz döneminde kad nlarda ve ileri yafltaki erkeklerde kemik erimesinin önlenmesi ve tedavisinde yeterli kalsiyum deste i sa lanmas nda maden suyu önemli bir seçenektir. Bikarbonatl sular alkali yap lar sayesinde mide asidini nötralize eder ve bu özelli- i ile peptik ülser hastal n n tedavisinde önemli rol oynar. Maden suyu böbreklerde ve idrar yollar ndaki tafl oluflumunu önler ve iltihab geciktirici bir etki gösterir. Cildinizin Dostu Vücudumuzun günlük mineral ihtiyac oldu u gibi ayn flekilde cildimizinde günlük mineral ihtiyac var. Yani maden suyu sadece içildi inde de il ayn zamanda d flardan cildimize sürüldü ünde de faydal. Cildi canland r r ve gençlefltirir. Yüzümüzü do al maden suyu ile y kay p kurulamadan bekletirsek daha canl ve pürüzsüz bir cilde sahip olabiliriz. Rejimde Çok ideal rejim içece idir. Çünkü s f r kaloriye sahiptir. ki ay boyunca günde alt flifle tüketilmesi halinde istenilen kiloya ulafl labilir. Maden suyu ile yap lan diyet flu flekilde olmal d r; sabah aç karna bir flifle ö le yeme i öncesi ve sonras bir flifle, akflam yeme i öncesi ve sonras nda birer flifle geriye kalan bir flifle ise atmadan önce içilmelidir

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı Biberiye Eter Yağı Biberiye, küçük, sürekli yeşil, açık mor, mavi çiçekli Akdeniz bölgesinde yetişen bir çalılıktır. Bu bitkiyi halk tıbbında uzun yıllar boyunca kullanıyorlardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar,

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Aylin Abla dan Ö ütler Aylin Yengin

Aylin Abla dan Ö ütler Aylin Yengin Aylin Abla dan Ö ütler Aylin Yengin Z Dünyan n en lezzetli baharatlar ndan biri olan, zencefilin ayn zamanda sa l n za da son derece yararl bir besin oldu unu biliyor muydunuz? encefilin flifal bir besin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım:

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım: RENK DEDİKLERİ Birkaç ay önce annem tutturdu Kaş a gidelim Kaş a gidelim diye, babam başta tamam gideriz bir ara diye annemi geçiştirdi ama sonra anladı ki bu iş böyle devam edemeyecek. Sonuçta bayram

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

AKILLA BESLENMEK. Ya ve fieker

AKILLA BESLENMEK. Ya ve fieker AKILLA BESLENMEK Prof. Dr. Kenan Demirkol Ya ve fieker Dikkat! Önce Göbek necek Eğer hayvan merada %100 yeşillikle besleniyorsa, asla başka yabancı gıda almıyorsa, o tereyağı dünyanın en iyi yağıdır. Zeytinyağından

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Neden grip aşısı için bir davetiye alırsınız?

Neden grip aşısı için bir davetiye alırsınız? 2014 Grip aşısı (Aile) doktorunuz grip aşısı olmanız için size bir davetiye gönderir. Bu broşürde grip aşısı ile ilgili önemli bilgileri okuyabilirsiniz. Grip aşısı olmaya karar verdiniz mi? O zaman grip

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

HER TENCEREYE B R BALIK!

HER TENCEREYE B R BALIK! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r HER TENCEREYE B R BALIK! Kamboçya gezisinde karfl karfl ya kald ve bir toplumsal sa l k sorununa dönüflen kans zl k konusunda, uzun bir süre araflt rma yapan Kanadal doktor

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı