PROJE MALAT MONTAJ DANIŞMANLIK HAZ MERMER P R O J E, M O N T A J & D A N I M A N L I K HAZ MARBLE PROJECT, INSTALLATION & CONSULTANCY HM-BR / 0308

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE MALAT MONTAJ DANIŞMANLIK HAZ MERMER P R O J E, M O N T A J & D A N I M A N L I K HAZ MARBLE PROJECT, INSTALLATION & CONSULTANCY HM-BR / 0308"

Transkript

1 HM-BR / 0308 PROJE MALAT MONTAJ DANIŞMANLIK Do adan Binan za HAZ MERMER P R O J E, M O N T A J & D A N I M A N L I K HAZ MARBLE PROJECT, INSTALLATION & CONSULTANCY 1978 den beri...

2 Prestij Projeler Projelendirme F RMA PROF L HAZ Mermer, 1978 den beri in aat sektörüne do al ta projelendirme, malzeme tedariki ve montaj i leri alan nda hizmet sunmaktad r. Her türlü do al ta i leri için faaliyet gösteren firmam z bugüne kadar m2 do al ta montaj refarans na sahiptir. HAZ Mermer, 40 a k n ülkede 600 den fazla projeyi ba ar l bir ekilde tamamlam t r. Sunmu oldu umuz hizmetler: Montaj Admo Apco, Abu Dhabi malat Yönetim ve dan manl k. Do al ta tasar m. Dan manl k Uygulama projeleri ve kesim listesi haz rl klar. Do al ta tedariki. Tespit sistemleri tasar m ve tedariki. ç ve d cephe montaj, yer ve peyzaj alan dö emesi. Do al ta tasar m ve montaj çal malar nda, DIN, BS ve ASTM gibi uluslararas kabul görmü standartlar uygulayarak, HAZ Mermer, yüksek i kalitesi ve güvenilirli i için tercih edilmektedir. Do al Ta malat, Torbal Üretim ve uygulamadaki yenilikleri takip ederek sektöre en iyi hizmeti vermeyi amaçlar. Prestijli projelerde dünya çap nda tan nm in aat firmalar ile çal m olmas ve ba ar l bir ekilde bitirmi oldu u say s z projeler; firmam z n i standartlar n n en iyi

3 Zadco Gasco, Abu Dabi Demir Bank, stanbul HAZ RKETLER GRUBU Sabanc Universitesi, Istanbul 1978 y l nda do al ta sektörüne hizmet verme arzusu ile yola ç kan ve bugün yaln zca yurt içinde de il yurt d nda da aran lan ve güvenilen bir isim olan HAZ irketler grubu, ba ar s n referanslar ile en iyi ekilde göstermektedir. HAZ irketler grubu, do al ta i leri için gereken tüm hizmetleri kendi bünyesinde gerçekle tirir. Bu olu um ile dünyan n en büyük projelerinde do al ta kaplama i lerini üstlenmek için aranan bir isim olmu tur. Usadba Center, Moskova Fairmont otel, Dubai Gruba ba l karde firmalar, HAZ Mermer A.. nin i bilgisi, kalite anlay ve mesle e olan sevgisi do rultusunda yeti mi tir. Firmalar m z, toplam kalite yönetimi anlay ile çal makta, sunmu oldu u hizmet ve ürünleri mü terilerine dünya standartlar n n kabul gördü ü kalitede sunmaktad r. Misyonumuz; dünya standartlar na uygun kalitede hizmet sunmak, mesle e olan sevgimizi ve bilgimizi, mü terilerimize ve sektördeki di er firmalar ile payla makt r. Hilton otel, Cidde Garanti Bankas Merkez, stanbul TAR HÇE HAZ Mermer, 1978 de Cidde, Suudi Arabistan da kuruldu. Do al ta montaj alan ndaki faaliyetlerine 1980 lerin ba lar nda ba lad. HAZ Mermer A., 1988 de Türkiye de kuruldu ve ard ndan ngiltere, Birle ik Arab Emirlikleri, M s r, Katar ve Rusya da ubelerini kurdu. Kingdom Trade Center, Riyad Four Seasons otel, Kahire 1991 senesinden itibaren HAZ irketler grubu imalat yapmak için yat r mlara ba lam t r. Do al ta, tespit sistemleri ve abrasiv silim ta lar grup irketlerinde imal edilmektedir.

4 TEKNİK KAPASİTE HAZ Mermer do al ta tasar m ve montaj alan nda her büyüklükteki i i üstlenecek kapasiteye sahiptir. Haz Mermer deneyimli teknik personeli ile dan manl k hizmetleri sunmaktad r. Projelendirme, proje uygulama, kesim listeleri: HAZ Mermer, tasar m ofisi vas tas yla, projelendirme çal malar n kendi bünyesinde gerçekle tirir. Ta tedariki: HAZ Mermer, gerek ta oca ndan gerekse dünyadaki esas da t mc s ndan herhangi bir malzemeyi tedarik edebilir. Paslanmaz çelik tespit sistemlerinin tasar m ve üretimi: Haz Mermer, tespit sistemlerinin her türünü tasarlama ve üretmede uzmanla m t r. Duvar kaplama montaj ve zemin dö eme: HAZ, herhangi bir proje için harekete geçirebilece i çal ana sahiptir. Proje: skenderiye Kütüphanesi Müteahhit: Arab Contractors & Balfour Beatty JV Yer: skenderiye, M s r Kaplanan alan: Metre kare

5 İNŞAAT METODU Do al ta lar, güzellikleri, az bak m gerektirme- leri ve hava ko ullar na dirençleri sebebi ile in aatlarda kaplama malzemesi olarak seçilirler. Bununla beraber, uygun ta, tespit yöntemi ve montaj prosedürü seçiminde iyi bir seçim yap lmad kça, düzgün yap lan bir ta kaplamadan elde edilecek yararlar kaybedilebilir. Ta n kendisinin yeterlili i ve s n rlar n tan yamayan ve i esnas nda kuvvetleri, ta n üzerine yerle tiremeyen bir montaj tasar m ve tekni i, kaplama malzemesinin i levini düzgün olarak yapamamas na neden olacakt r. HAZ Mermer, piyasada, 1980 lerden beri güncellenmi montaj tekniklerini uygular ve sanayideki ilerleme ve geli meleri takip ederek güvenli, kaliteli ve garantili i yapmaktad r. n aattaki ta i lerinin yap lmas nda HAZ Mermer DIN, BS ve ASTM standartlar n uygulamaktad r. Proje: Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cami Müteahhit: Hill International Yer: Abu Dhabi, B.A.E. Kaplanan alan: Metre kare

6 PROJELENDİRME Projelere do al ta uygulamas uzman bir mimar ve in aat mühendisi ekibi gerektirir. Haz Mermer bu hizmeti sa lamak için teknik gruba sahiptir. Mimari çizimler, binan n iç ve d duvarlar n n do al ta projelendirme i lerinde kullan l r. Uygun kal nl k ve boyuttaki paneller projenin özelliklerine göre tayin edilir. Do al ta projelendirmenin ekonomik durumu dü ünülerek, üretim, i leme ve montaj yöntemleri hesap edilir. Do al ta tasar m yap ld ktan sonra, panellerin montaj için tespit sistemlerinin ayr nt lar haz rlan r. Bu i lemde, duvarlar üzerinde tespit edilecek ve panellerde delinecek noktalar saptan r. Uygulama projeleri, donat m çal malar n organize etmek maksad yla, do al ta montaj alan n n her detay n gösterecek ekilde haz rlan r. Proje: Emirates Palace Otel Müteahhit: Turner Construction Yer: Abu Dhabi, B.A.E. Kaplanan alan: Metre kare

7 DOĞAL TAŞ Do al ta, mimar ve mühendislerin tarih boyunca bina in as nda ilk tercihleri olmu tur. Üretiminin çok zor olmas na ra men, ta, her zaman, e siz estetik ve bina in as nda ihtiyaçlar büyük ölçüde kar layan i levsel özelliklerinden dolay tercih edilmi tir Ta, fiziksel olarak sa lam ve dayan kl bir malzemedir ve bas nçl kuvvetler alt nda performans iyidir. Çok uzun ömürlüdür. Temizleme d nda çok az bak m gerektirir. klim ko ullar na kar iyi bir yal t m ve ideal koruma sa lar. Bu yüzden, iç mekânlar için oldu u kadar d mekânlar için de ideal bir bina malzemesi olarak kabul edilir. Proje: Texas Engineering Colledge Müteahhit: Midmac Construction Yer: Doha, Katar Kaplanan alan: Metre kare

8 HAZ MERMER Sanayi ve Ticaret A.. Merkez: Mare al fevzi çakmak caddesi Selçuk i han kat 1 no: skenderun, Türkiye Tel: +90 (0326) Faks: +90 (0326) / Dizayn ofis: K rkp nar sokak 17-7 Cinnah caddesi Çankaya Ankara,Türkiye Tel: +90 (0312) Fax: +90 (0312) Fabrika: Torbal Kemalpa a Yol Ay r m 6.km. Torbal - zmir Tel: +90 (0232) Faks: +90 (0232) / HAZ MARBLE Industry & Trade L.L.C. First Gulf Building Corniche Street 2nd Floor, Flat No: 202 Abu Dabi, Birle ik Arab Emirlikleri Tel: +971 (02) Faks: +971 (02) / HAZ MARBLE QATAR W.L.L. P.o. Box C-Ring Road Doha, Katar Tel : Fax : HAZ INTERNATIONAL LTD 154 Great North Road Hatfield Hertfordshire AL9 5JN ngiltere Tel : +44 (01707) Faks : +44 (01707) / HAZ MARBLE Ltd - Egypt 54 Abdelhakim Elrefaai Abbas Alakkad Nasr City Kahire - M s r Tel : + 20 (02) Faks : + 20 (20) HAZ Rus , Elektrolitniy Proezd, Dom 3, Stroenie 5, Moscow, Russian Federation Tel: +7(495) Fax: +7(495) HAZ RKETLER GRUBU ÜYELER HAZ METAL Sanayi & Ticaret A.. Akçay sanayi bölgesi skenderun Tel: +90 (0326) Faks: +90 (0326) / HAZ PAZARLAMA ç & D Ticaret A.. Sar kanarya Sokak Ece Apt. No8/1b Kozyata Kad köy, stanbul - Türkiye Tel: +90 (0216) Faks: +90 (0216) HAZ TA ABRAS V Sanayi & Ticaret A.. Atatürk Mahallesi zmir Ankara Asfalt No:54 Ulucak Beldesi Kemal Pa a - zmir Tel: +90 (0232) Faks: +90 (0232) / HAZ METAL Deutschland GmbH Leonard Karl Strasse Wertheim - Almanya Tel : +49 (09342) Faks : +49 (09342) /

Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi

Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi 2 3 Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi Selahattin Düzbasan Süleyman Uluöz Erol Yak t ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. RAIL.ONE ILGAZ Cinnah Caddesi Piyade Sk. Re

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Van da meydana gelen deprem sonras nda Türkiye deki binalar n depreme dayan kl l yeniden tart ma konusu oldu. Olas bir depremde çok say da binan n y k labilece

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

E : info@emirgroup.com.tr W : www.emirgroup.com.tr

E : info@emirgroup.com.tr W : www.emirgroup.com.tr E : info@emirgroup.com.tr W : www.emirgroup.com.tr STANBUL Showroom: Deli Hüseyin Pa a Caddesi No : 37 / B Bahçelievler / STANBUL T : 444 23 29 F : 0212 642 48 67 Depo: Deli Hüseyin Pa a Caddesi No : 37

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) M. Selami leri, TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i May s 2013 Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

RAFINE. Kalbimizin. yan yor! ate iyle 25 y ld r 2008 YIL 2 SAYI 5

RAFINE. Kalbimizin. yan yor! ate iyle 25 y ld r 2008 YIL 2 SAYI 5 RAFINE 2008 YIL 2 SAYI 5 Kalbimizin ate iyle 25 y ld r yan yor! Rafine Tüpra n dört ayda bir yay nlanan kurumsal iç ileti im organ d r. Parayla sat lmaz. www.tupras.com.tr Yay n Türü Yayg n Yay n / G.

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI BENCHMARKING YÖNTEM N N E T M N N ÖRGÜTLER NDE UYGULANAB L RL 45 Yrd.Doç.Dr.H.Basri GÜNDÜZ Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Yrd.Doç.Dr.Ayhan URAL Abant zzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm letmecili

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l Ürün Katalo u ELSOLD Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l ELSOLD çerik Tablosu ELSOLD Ba yaz Sayfa 01 ELSOLD SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 02 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli

Detaylı

YEREL YÖNET MLER VE SPOR

YEREL YÖNET MLER VE SPOR ÖZET Dr. Eyüp ZENG N Dr. Cemal ÖZTA Spor, yenme ve ba arma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yap lan, rekabete dayal, sosyalle tirici, fiziki, zihni ve ruhi hareketler

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı