GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... BÝZ BÝR AÝLEYÝZ ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 17 Aralýk 006 SAYI 17 YIL YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI BAÐKUR YASASI PAKÝSTAN ÝSKENDERUN DEMÝR ÇELÝK SOÐUTUCU AKIÞKAN Bakü 300 Yataklý Askeri Hastane ÇALIÞMA YAÞAMINDA STRES KALÝTE BELGELERÝMÝZ Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu Su Soðutmalý Soðutma Grubu

2 içindekiler GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý Aralýk 006 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Berna Kentel GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Emre CANKIÇ BASKI Çubuk Ofset Form Matbaacýlýk Gönka dan Haberler Biz Bir Aileyiz Ece Göncü Gönka dan Haberler 006 Yurt Ýçi ve Yurt Dýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Gönka dan Haberler Konya Çumra Þeker Fabrikasý Osman Yaþar Gönka dan Haberler Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klima Kullanýmý Gönka dan Haberler Baðkur Yasasý Þeyda Zengin Gönka dan Haberler Soðutucu Akýþkan Cihangirhan Salih Güzey Ýnsan Kaynaklarý Çalýþma Yaþamýnda Stres Berna Kentel Gönka dan Haberler Kalite Belgelerimiz Aralýk 006

3 GÖNKA DAN HABERLER BÝZ BÝR AÝLEYÝZ Ece GÖNCÜ Dýþ Ticaret Koordinatörü Atom Enerji Kurumuna üretilen cihazlarýmýzýn sevkiyatýna Aralýk ayýnda baþlamayý planlamaktayýz. Bu süre içerisinde Pakistan'da yapýlan pazarlama çalýþmalarýyla üretimini yaptýðýmýz hijyenik paket klimalar ve Laminer Flow sistemlerinde oldukça olumlu sonuçlar elde ettik. Askeri hastanelere yönelik yeni teknolojilerin tanýtýmýný amaçlayan seminerlerde ürünlerimizi profesyonel ortamlarda tanýtmamýz için gelen talepleri karþýladýk. Temsilciliklerimizde de ayný baþarýyý saðlamayý hedefliyoruz. R a w a l p i n d i k e n t i n d e Birlikte, ayný hedef için ayný yolda yürümek küçük ölçekte bakýldýðýnda bize sýcak yuvamýzý hatýrlatýr. Büyük ölçekte ülkelerin dayanýþmasý, dünyanýn kalkýnmasý sonucu elde edilir. Ticaret hayatýný gözlemlediðimiz zaman belki de firmalarýn en büyük kazancý, müþteriyle kurmayý baþarabildikleri ailiyet duygusudur. Pek çok ülkede giderek geniþlemekte olan GÖNKA ailemizin fertleri, azim ve bizlere olan inancýyla referanslarýmýzý çoðaltmakta ve bizlere gurur kaynaðý olmaktadýrlar. Mýsýr, Dubai, Ukrayna, Kazakistan, Azarbaycan'dan sonra baþarýlarýmýza bir yenisini daha katan Pakistan temsilciliðimiz, katýldýðýmýz Pakistan Atom Enerji Kurumu ihalesinde dünyanýn en güçlü üreticilerinin içinde GÖNKA markasýyla birinci olmuþtur.elbetteki baþarýmýz, uzun çalýþma ve azim sonrasýnda ulaþýlmýþ ve kazanýlmýþtýr. Hali hazýrda fabrikamýzda üretilmekte olan toplam 58 adet klima santrali sipariþimizin sorunsuz üretilmesi ve yüksek performansla çalýþmamýzýn karþýlýðýnda firmamýza ayný büyüklükte ikinci bir sipariþ açýlmýþtýr. verdiðimiz Laminar Flow seminerimizin ardýndan korgeneral ve diðer üst düzey askeri yöneticilerin Türk menþeili ürünlere olan ilgisinden doðan farklýlýk bizleri bir kere daha gururlandýrdý. Sn. Korgeneral Afzal'ýn ve 50 askeri hastane personelinin katýlýmýnýn bulunduðu seminerimizin ardýndan önümüzdeki günlerde sipariþ üzeri çalýþmalar yapýlacaktýr. Halihazýrda kullanýlan eski sistemin ardýndan Laminar Flow teknolojisiyle Pakistan askeri hastanelerinde yapýlacak olan her ameliyata GÖNKA garantisini sunmuþ olacaðýz. A s k e r i hastanelere ek olarak en son dosyasýný sunduðumuz Shaikh Zaid Hastanesi'nin ihale katýlým sonucunu heyecanla beklemekteyiz. Sadece kendi ticaretimizin deðil, Gönka'nýn bir çok ülkedeki firmalarýn hayat kaynaðý olduðunun sorumluluðuyla, daha nice baþarýlarda var olmanýn heyecaný ve mutluluðu içerisindeyiz. Aralýk 006 1

4 GÖNKADAN HABERLER 006 YURT ÝÇÝ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Ýskenderun Demir Çelik A. Þ. 5-6 nolu kok bataryalarý projesi hvac ekipmanlarý iþi için; Endüstriyel Tip Paket Klima Cihazý, Patlamaya Dayanýklý Fanlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Konya Çumra Þeker Fabrikasý Konya Ýlimizin Çumra ilçesinde bulunan KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI Çikolata Tesisleri iþi için; Plenum Boxlar, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu, Hjyenik Klima Santralleri, Eþanjörler, Sirkülasyon Pompasý, Split Klimalar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Çelikhane ve modernizasyon kapsamýnda hvac tesisat iþi için; Endüstriyel Tip Paket Klima Cihazý, Su Soðutma Kulesi Hücreli Vantilatörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Nizip Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su soðutma Grubu, Buharlý Nemlendirici, Laminer Flow, Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýstanbul Özel Çamlýca Alman Hastanesi ( Vatan Grb.) Ýstanbul Çamlýca Alman Hastanesinde Hijyenik Klima Santrali, Ameliyathane Havalandýrmasý, Laminer Flow Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. AV.CENGÝZ GÖKCEK DEVLET HASTANESÝ Hijyenik Paket Klima Cihazý, Laminer Flow Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Konya Selçuklu Belediyesi Kapalý Spor Salonu Selçuklu Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak Kapalý Spor Salonu iþi için; Klima Santrallarý, Hücreli Aspiratörler, Fan Coil Cihazlarý, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Aralýk 006

5 GÖNKA DAN HABERLER 006 YURT DIÞI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Kazakistan Cumhurbaþkanlýðý Köþkü Soðutma gruplarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Azerbaycan - Bakü 300 Yataklý Askeri Hastanesi Ek Bina iþi için; Laminer Flow cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Gürcistan - Tiflis Procredit Bank iþi için Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Afganistan Kabil Ana Askeri Hastanesi Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Kabil Contract International Aparey Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edimiþtir. Azerbaycan - Bakü - Hastane Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Pakistan - Hattar Power Plant Workshops iþi için; Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Gürcistan - Tiflis Tiflis Alýþveriþ Merkezi Soðutma Gruplarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Kazakistan Astana Diplomat Otel iþi için Havalandýrma Ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Astana Hay Üniversitesi iþi için Buharlý Nemlendiriciler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ürdün Nort Oil Company Soðutma Kuleleri firmamýz tarafýndan Temin edilmiþtir. Mýsýr - Kahire Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz Tarafýndan temin edilmiþtir. Pakistan Lahore Nestle Fabrikasý iþi için Havalandýrma Ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Lahore Pepsico Fabrikasý iþi için Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Sudi Arabistan - Riyad Fan Coil Üniteleri firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Aralýk 006 3

6 GÖNKADAN HABERLER KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI Konya Ýlimizin Çumra ilçesinde bulunan KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI Çikolata Tesisleri 006 yýlý içerisinde firmamýz tarafýndan tüm ekipmanlarý temin edilmiþtir. Çumra Þeker Fabrikasý dünyadaki en son teknolojinin uygulandýðý bir tesis özelliðini taþýmaktadýr. Ayrýca Türkiye'nin þeker pancarýndan sývý þeker üreten ilk tesisidir. Bünyesinde toz þeker, küp þeker,bonbon þeker v.b tesisler bulunduran bu güzide tesislerin tamamý Avrupa'nýn en yeni teknolojisi ve otomasyon sitemine sahiptir. Bu dev tesislere ek olarak yapýlacak olan çikolata üretim bölümlerinin Hijyenik Klima Tesisatý Sistemlerinin firmamýzý tercih ettikleri için baþta tüm yöneticilere teþekkür ederiz. Proje Tanýmý: Yeni kurulacak Çikolata Ýmalat Tesisi ve yan hacimlerinin toplam alaný 4750 m² olup dokuz ayrý bölümden oluþmuþtur. 1. Bölüm: BUHLER (Mikser- Rafiner Konc). Bölüm: SOLLICH DAÐITMA 3. Bölüm: OPM S16- HASTAMAT- AASTED SOLLICH ve 7. Bölümler: Yan hacimler 8. Bölüm: BONBON ÞEKER (Hediyelik Þeker) 9. Bölüm: KÜP ÞEKER Tüm bölümlerin ýsýtýlmasý, soðutulmasý, nemlendirilmesi, havalandýrýlmasý Hijyenik Klima Santralleri aracýlýðýyla; havalandýrma kanal tesisatý paslanmaz silindirik hava kanallarý ile yapýlmýþ olup, yangýn damperleri, klapeler v.b desteklenmiþtir. Mahallere üfleme ve emiþ menfezleri, silindirik kanala uygun dairesel çaplý dekoratif menfezlerden seçilmiþtir.kapalý alanlar için ise dört yöne üflemeli kutulu uygulamalar yapýlmýþtýr. Her bölme için yangýn damperi konulmuþ olup her bölüm içindeki ana kanal branþmanlarýna hava ayar klapesi uygulanmýþtýr. Hijyenik alanlar iki ayrý bölüm halinde etüd edilip iki ayrý bölgede Klima Santral odasý inþaasý yapýlmýþtýr.1 nolu Klima Santral odasý 30 m², nolu Klima Santralý 1985 m² olup, toplamda 515 m²olan klima santral mahalleri yapýlmýþtýr. 4 Aralýk 006

7 GÖNKA DAN HABERLER Osman YAÞAR Hastane Depertmaný Müdürü Her santral odasýna 4 adet Hijyenik Klima Santrali konulmuþ olup, her bir cihaz %100 taze havalý dizayný içinde ayrýca istenildiði takdirde cihaz, karýþým havalý çalýþacak þekilde damper aracýlýðýyla iki konumlu hale getirilmiþtir. Her cihazýn Aspiratör ve Vantilatör fan motorlarýna ayrý ayrý kumanda edebilecek Frekans Ýnvörterleri konulmuþtur. Mahallerdeki (+) Pozitif ve (-) negatif oranýnýn ayarlanabilmesi saðlanmýþtýr. Tüm santraller DIN 1964/4 normlarýna uygun Hijyenik Klima standartlarýna uygun paslanmaz çelikten mamul edilmiþtir. Her santralin bünyesine 3 kademe filtre konulmuþtur. 1.Kademe Filtre EU4 (Elemanlarý temizlenebilir tip). Kademe Filtre EU7 (Torba Filtre) 3. Kademe Filtre EU9 (mýný plate) Mahallerin soðutulmasýnda üretimlerimizden olan Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu seçilmiþ olup, Soðutma Kapasitesi = 80 kw Soðutucu Akýþkan: R407c özelliklerini taþýmaktadýr. Mahallerin ýsýtýlmasý ise mevcut buhar tesisatýndan eþanjör 0 aracýlýðýyla 90/70 C sýcak suya çevrilerek saðlanmýþtýr. Kurulan tüm tesisler, firmamýz tarafýndan kurulan otomasyonlarýyla desteklenmiþtir. Çikolata bölümü içerisindeki ana kumanda odasýndaki cihazlarýn tüm verimlilikleri, çalýþmasý, arýzalarý, filtre kirlilik oranlarý, mahallerin ýsý transferleri, açma kapama v.b günümüzün en son teknolojisiyle yapýlmýþtýr. Tüm sistemler çalýþýr halde teslim edilmiþ ve çikolata üretimine geçilmiþtir. Türkiye'nin bir numaralý tesisinin bir parçasý olmaktan gururluyuz. Kullanýlan Özet Malzeme Miktarý Paslanmaz Silindirik Kanal: 7000m Yangýn Damperi: 17 adet Plenum Box: 56 adet Çift Sýra Kanallý Menfez: 81 adet 4 Yönlü Menfez: 56 adet Kanal Ayar Klapesi: 56 adet Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu: 1 adet Hjyenik Klima Santrali: 8 adet Eþanjör: 1 adet Sirkülasyon Pompasý:6 adet Genleþme Deposu: adet Split Klima: 3 adet Bilgisayar ve Otomasyon Sistemleri: 1 adet Elektrik Panosu: 1 adet Aralýk 006 5

8 GÖNKADAN HABERLER TEMÝZ VE HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI Geliþen çaðýmýzda artýk klima cihazlarýnýn daha verimli, ekonomik, kompakt olmalarý istenmektedir. Hem geliþen teknolojinin nimetlerinden faydalanan hem de bu özellikleri saðlayabilen paket klima cihazlarý gerek hijyenik oda gerekse sadece temiz oda uygulamalarýnda geniþ bir kullaným alaný bulmaktadýrlar. Aþaðýdaki uygulamalar için temiz oda oluþturulmasý gerekir. Hassas üretim iþleri (kamera, lens, gözlük camý, mikroskop ve diðer optik cihaz uygulamalarý, lazer endüstrisi) Bilgi iþlem merkezleri Bilimsel araþtýrma merkezleri (bakteri kültürü, mantar üretimi yapýlan ortamlar, bilimsel araþtýrma yapýlan yerler) Gýda, içecek, tütün endüstrisi Elektro-teknoloji endüstrisi:hassas ölçüm ve kalibrasyon yapýlan ortamlar Müze, arþiv, radyo-televizyon stüdyosu, özel þartlarda korunmasý gereken döküman ve malzemelerin saklandýðý, teþhir edildiði veya satýldýðý ortamlar. Kimya endüstrisi (ilaç - serum gibi hijyen isteyen ecza ile ilgili fabrikalar). Film ve folyo üretim tesisleri, ses-data kayýt bandý üretim ortamlarý Mikro elektronik endüstrisi (üretim, bakým, montaj hatlarý) Ortopedik endüstri (yapay eklem, organ üretimi yapýlan yerler) Otomotiv endüstrisi (boya tesisleri) Uzay teknolojisi (füze, uydu üretim tesisleri) Hastaneler Bu uygulamalar için gereken klima sisteminde temiz-hijyenik ortam yaratabilmek için gereken tüm kriterleri saðlayabilmek amacýyla klima santrali kullanýlmasý gerekir. Aþaðýdaki resimde tipik bir hijyenik klima santrali görülmektedir. Yapýsal bazý farklýlýklarý haricinde bilinen klima santrallarýndan çok fazla bir farký bulunmamaktadýr. Resimde de görüldüðü gibi böyle bir klima santralý ancak makina dairesi içine konulabilir. Böyle bir klima santraline sýcak su kazaný, su soðutma grubu, buharlý nemlendirici gibi ekipman baðlandýðýnda sistem fonksiyon kazanýr. EGZOST TAZE HAVA EMÝÞ + - ÜFLEME HAVASI EN AZ EU4 FÝLTRE HÜCRESÝ SUSTURUCU ASPÝRATÖR EGZOST HÜCRESÝ EN AZ EU4 FÝLTRE HÜCRESÝ ISITICI SOÐUTUCU BUHARLI VANTÝLATÖR BOÞ NEMLENDÝRÝCÝ HÜCRE SUSTURUCU EN AZ EU7 FÝLTRE HÜCRESÝ BOÞ HÜCRE Aþaðýdaki resimde görülen tipte istenilen fonksiyonlarý saðlayan hijyenik paket klima cihazlarýnýn kullanýmý son yýllarda daha fazla yaygýnlýk kazanmaktadýr. 1- Egzost faný - Egzost damperi ve egzost hattý sensörleri 3- Taze hava damperi ve 1. kademe filtre 4-. kademe filtre 5- Üfleme faný 6- Isýtýcý ve soðutucu batarya 7- Damlama tavasý 8- Elektrik ve otomasyon panosu, soðutma devresi elemanlarý, buharlý nemlendirici 9- Frekans konvertörü 10- Mikroprosesör ünitesi 6 Aralýk 006

9 GÖNKA DAN HABERLER Ýki farklý klima cihazý arasýnda bir seçim yapmak müþterinin Daha önce kurulmuþ olan ve yeni kurulacak sisteme baðlý kendi tercihine baðlýdýr. Zira her iki sistemde de istenilen temiz çalýþacak deðiþik cihazlarýn hali hazýrda iþlerliði ve oda özellikleri saðlanabilecektir. Müþterinin çeþitli kriterleri kapasitelerinin yeterliliði (kazan, su soðutma grubu vs.) gözönüne alarak bu seçimi yapmasýnda sistem ile ilgili olarak Ýþletme, bakým, onarým kolaylýðý gözönüne almasý gereken pek çok nokta vardýr. Sistemin parça parça alýnýp zaman içerisinde geliþtirilip Bunlar: geliþtirilmeyeceði Binanýn eski veya yeni yapýlan bir bina olmasý Klima cihazý konulacak yerlerin buna ne kadar müsait Aþaðýdaki tabloda iki çeþit hijyenik klima cihazýnýn olduðu karþýlaþtýrmalý özellikleri görülebilir. ÖZELLÝK HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALÝ HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI Kapladýðý izdüþüm alan Çok fazla Çok az Kullanýlan kanal metrajý Genelde çok fazla Konuþlandýrýldýðý yere baðlý Geniºletilebilirlik Kullaným kolaylýðý Bakým kolaylýðý Ortama yakýnlýk (Class I için gerekli kriter) *Fiyat Hücreli yapýsýndan dolayý müsait ancak mevcut mahallin hacmi ve izdüþüm alaný ile sýnýrlý Makine dairesinde bulunduðundan genelde ayrý bir eleman gerektiriyor. Çok fazla parçadan müteþekkil (chiller,klima santrali, sýcak su kazaný, pompa istasyonu, vs.). Bakýmý teferruatlý Genelde zor (ekipman makine dairesinde olduðu için) 3 birim Tek parçalý olduðu için uygun deðil, ancak iç kýsmýna ekstra aksesuarlar eklenebiliyor. Konulduðu yere göre her hangi ilgili birisi tarafýndan kolayca kullanýlabilir. Tek parça cihaz. Tüm sistem ve elemanlarý el altýnda Ayný ortama dahi konulabilir. 1 birim *Fiyat karþýlaþtýrmasýnda ortalama boyutta bir ameliyathane için yeterli tipik bir hijyenik klima santrali, su soðutma grubu, buharlý nemlendirici, otomatik kontrol malzemeleri, pompa, vana ve nispeten kýsa bir borulama düþünülmüþtür. Fiyat sadece ana klima sistemi fiyatý karþýlaþtýrmasýdýr. Diðer malzemelerin iki sistem için ayný olduðu varsayýlarak deðerlendirmeye alýnmamýþtýr (kanal, VAV, HEPA, Plenum Box vs.) Aþaðýda yaklaþýk olarak 1 adet ameliyathane için düþünülen 3 400m /h debili, 0kW ýsýtma kapasiteli, 17 kw soðutma kapasiteli bir cihaz için konvansiyonel klima santrali-su soðutma grubu-kazan çözümü ve paket klima santrali çözümleri gösterilmiþtir. Yaklaþýk olarak ölçümlendirme yapýlmýþtýr. Kazan Su pompalarý KULLANILAN CÝHAZ SÝSTEMÝN KAPLADIÐI ALAN Hava soðutmalý su soðutma grubu veya dýþ ünite Klima santrali veya paket klima iç ünitesi Toplam Kaplanan Alan (borulama, kanal, servis boþluklarý hariç) HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALLÝ SÝSTEM 1.5m m 3m 1m 18,5m HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZLI SÝSTEM Yok Yok 0,5m 1,5m 1,75m Yukarýda da görüldüðü gibi özellikle kaplanan izdüþüm alan Su soðutma grubu kullanýlmamasý ile direkt soðutma açýsýndan paket klima kullanýmýnýn önemli oranda bir yapýlmasý (indirekt olarak önce freon ile su, sonra da su ile üstünlüðü vardýr. Merkezi klima sistemi çözümünün yaklaþýk hava soðutmadaki verim düþüþlerinin bulunmamasý; DX %10'u kadar bir yer kaplamaktadýr. batarya kullanýmý ile freon ile direkt olarak hava soðutulmasý). Ýlk kurulum maliyeti olarak bakýldýðýnda kabaca hijyenik klima Kazan kayýplarýnýn olmamasý (direkt olarak elektrikli ýsýtýcý santralinin 1/3'ü kadar bir maliyete kurulabilen hijyenik paket kullanýlmasý). klima cihazý iþletme maliyeti açýsýndan da diðer sisteme oranla Temiz odaya çok yakýn konulabilmesi ve ana cihazlar daha ekonomiktir. Hijyenik paket klima kullanmanýn klasik (kazan-su soðutma grubu-klima santrali) arasýndaki sisteme kýyasla saðladýðý avantajlarý þöyle sýralayabiliriz: borulamanýn hiç olmamasý dolayýsýyla genel sistemdeki Ortama daha yakýn konulduðu için daha az statik basýnç izolasyon kayýplarýnýn çok daha az olmasý. gereksinimi (dolayýsýyla daha az elektrik sarfiyatý). Yýllýk iþletme boyunca paket klima kullanýmý %50'ye varan enerji tasarrufu saðlamaktadýr. Aralýk 006 7

10 GÖNKADAN HABERLER TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KAYIT-TESCÝL YAPTIRMAMIÞ BAÐ-KUR'LULAR GEÇMÝÞ SÜRELERÝ SÝGORTALI SAYDIRABÝLECEK Yasal düzenleme gereði Sigortalý olmak hak ve yükümlülüðünden vazgeçilemez ve kaçýnýlamaz. Sözleþmelere, sosyal sigorta yardým ve yükümlerini azaltmak veya baþkasýna devretmek yolunda hükümler konulmaz. Bu Kanuna göre sigortalý sayýlanlar, sigortalý sayýldýklarý tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Bað-Kur'a baþvurarak kayýt ve tescillerini yaptýrmak zorundadýrlar. Üç ay içinde kayýt ve tescilini yaptýrmayan sigortalýlar Kurumca re'sen kayýt ve tescil edilir. Gelir vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tescili ve terkinine iliþkin bilgiler, Bað-Kur ile Maliye Bakanlýðýnca müþtereken belirlenecek usul ve esaslara göre Bað-Kur'a bildirilir. Kamu kurum ve kuruluþlarý, belediyeler, kamu iktisadi teþebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarým kredi kooperatifleri ve bankalar, Bað-Kur kanununa göre zorunlu sigortalý olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi iþlemlerinde sigortalý olduklarýný gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadýrlar. Örneðin; 1990 yýlýnda kurulan A.Þ. ortaðý þahýs Bað-Kur kaydýný yaptýrmamýþtýr. Þahýs 1990 yýlýndan itibaren Bað- Kur'lu olabilir mi? Yasal düzenleme gereði; Bað-Kur kanuna göre sigortalýlýk niteliði taþýdýklarý halde tarihine kadar kayýt ve tescilini yaptýrmamýþ olan sigortalýlarýn sigortalýlýk hak ve mükellefiyetleri tarihinden itibaren baþlar tarihinde yürürlüðe girecek 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ise 1479 sayýlý Kanuna iliþkin geçiþ hükümleri tarihli ve 1479 sayýlý Kanun kapsamýnda sigortalýlýk niteliði taþýdýðý halde, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce kayýt ve tescilini yaptýrmamýþ olanlarýn sigortalýlýk hak ve yükümlülüðü, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yýl içinde kayýt ve tescil yaptýrmadýklarý takdirde düþer þeklinde yeni bir düzenleme getirmiþtir. Bilindiði üzere tarihinden itibaren 1479 sayýlý Kanunun yerini 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu alacaktýr. Geçici 8.madde hükmü gereði Bað-Kur'lular tarihinden, tarihinde kadar müracaat etmek ve primlerini ödemek þartýyla geçmiþ hizmet sürelerini sigortalý saydýrabileceklerdir. Örneklenen þahýs, 1990 yýlýndan itibaren Bað-Kur mükellefi olabilecektir. Bunun tek þartý kanaatimce tarihinden, tarihinde kadar müracaat etmesi ve primlerini ödemesidir. Ancak, Bað-Kur kanununa göre zorunlu sigortalý olarak tescil edilmiþ olanlarýn sigortalýlýklarý, yasal düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren altý ay içinde kuruma yazýlý olarak baþvurmalarý ve tarihleri arasýndaki vergi kayýtlarýný belgelemek ve belgelenen bu sürelere iliþkin olarak hesaplanacak prim borçlarýnýn tamamýný, teblið tarihinden itibaren bir yýl içinde ödeme tarihinde bulunduklarý gelir basamaðýnýn yürürlükte olan prim tutarý üzerinden ödemek kaydýyla bu süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilir döneminden yararlanma süresi (6 aylýk süre sona erdiðinden) tarihinde sona erdiðinden örneklenen þahsýn 1990 yýlýndan itibaren Bað-Kur mükellefi olmasý mümkün deðildir. Yasal düzenleme gereði sigortalýlýk hak ve mükellefiyetleri tarihinden itibaren baþlayacaktýr. Mevcut yasal düzenleme yukarýda açýklandýðý þekildedir. Sonuç: tarihinden itibaren, kayýt ve tescilini yaptýrmamýþ Bað-Kur'lulara 5510 sayýlý kanunla kanaatimce yeni bir hak getirilmiþtir. Bað-Kur'lular tarihleri arasýnda müracaat edip, primlerini ödemek þartýyla bu haktan yararlanabileceklerdir TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN ASKERLÝK BORÇLANMA MÝKTARI ARTACAK VE ÖDEME SÜRESÝ KISALACAK 8 Aralýk 006

11 GÖNKA DAN HABERLER Þeyda ZENGÝN Muhasebe Müdürü tarihinden itibaren uygulanacak olan yasal düzenlemeye göre kendilerinin veya hak sahiplerinin yazýlý talepte bulunmalarý ve talep tarihinde 8 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sýnýrlarý arasýnda olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancýn % 3'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliði tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri þartý ile borçlandýrýlarak, borçlandýrýlan süreleri sigortalýlýklarýna sayýlýr. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni baþvuru þartý aranýr. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayýlmaz. Borçlanma sürelerinin ne þekilde belgeleneceðini belirlemeye kurum yetkilidir. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler için borçlandýrýlma halinde, sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlandýrýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür. Sigortalýlýk borçlanmasý ile aylýk baðlanmasýna hak kazanýlmasý durumunda, ilgililere borcun ödendiði tarihi takip eden ay baþýndan itibaren aylýk baðlanýr A-) Prim oraný artmýþtýr (Sigortalýlarýn kendilerinin veya hak sahiplerinin yazýlý talepte bulunmalarý ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sýnýrlarý arasýnda olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancýn % 3'si üzerinden prim hesaplanacaktýr). B-) Ödeme süresi kýsalmýþtýr (Borcun tebliði tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri þartý ile borçlandýrýlarak, borçlandýrýlan süreleri sigortalýlýklarýna sayýlýr). D-) Yazýlý borçlanma talebinde bulunan (X) þahsý borç tutarýnýn tamamýný tebliði tarihinden itibaren 1 ay içinde ödemek zorundadýr.aksi halde bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni baþvuru þartý aranýr. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayýlmaz. E-) (X) þahsýnýn 8 aylýk askerlik süresini borçlanmak istediðini varsayalým.006 yýlýnda borçlanma talebinde bulunmuþ olsaydý (40 gün x 3,54 = 849,60 YTL) 849,60 YTL'yi 6 ay içinde ödeyecekti. 007 yýlýnda ise (asgari ücret artýþýna baðlý olarak prim matrahý da artacaktýr. Ancak örneklemede dikkate alýnmamýþtýr. 40 gün x 5,66 = 1358,40 YTL) 1358,40 YTL'yi 1 ay içinde ödeyecektir. Sonuç: 007 yýlýnda Askerlik borçlanma prim miktarý %0'den %3'ye yükselmekte, ödeme süresi ise 6 aydan 1 aya düþmektedir.a skerlik borçlanmasýný yapmak isteyenlerin 006 yýlýný dikkate almalarý, 007 yýlýna sarkýtmamalarý kanaatimce lehlerine olacaktýr. C-) tarihinde borçlanma talebinde bulunacak (X) þahsýnýn ödeyeceði miktar (Örnekleme de 007 yýlýnda artacak asgari ücret miktarý dikkate alýnmamýþtýr); 1 günlük 17,70 x %3 5,66 YTL 30 (1 aylýk) günlük 5,66 x ,80 YTL 180 (6 aylýk)günlük 5,66 x ,88 YTL 360 ( 1 aylýk)günlük 5,66 x ,60 YTL 540 (18 aylýk) günlük 5,66 x ,40 YTL 600 (0 aylýk) günlük 5,66 x ,00 YTL Aralýk 006 9

12 TEKNÝK MAKALE SOÐUTUCU AKIÞKAN Mak. Müh.Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür Bilindiði gibi ters Carnot çevrimi ile çalýþan ve basit anlamýyla evaporatör-kompresör-kondenser-genleþme valfi elemanlarýný bünyesinde barýndýran soðutma ünitelerinde bir soðutucu akýþkan kullanmak zorunludur. Soðutucu akýþkan, doðada serbest olarak bulunmayan ve laboratuar koþullarýnda elde edilen bir akýþkandýr. Ýçerisinde karbon, hidrojen, klor ve flor gibi gazlarý deðiþik miktar ve moleküler yapýlarda barýndýran bu gazlarýn kimyasal özellikleri de doðal olarak birbirinden farklýdýr. O R407C gazý ile çalýþan cihazlar ise bu gazýn pratikte 60 C kondenzasyon sýcaklýðýna kadar kullanýlabilmesinden ötürü özellikle daha makul seviyelerde kuru termometre O sýcaklýklarýna sahip bölgelerde yaklaþýk 4 C dýþ hava sýcaklýðýna kadar çalýþabilirler. R407C yine ayný þekilde tüm su soðutmalý kondenserli scroll, pistonlu veya vidalý kompresörlü soðutma sistemlerinde verimlilikle kullanýlabilir. Özellikle doðaya olan etkileri göz önüne alýndýðýnda her soðutucu akýþkanýn farklý özelliði bulunmaktadýr. Yurdumuzda ve dünyada günümüz þartlarýnda klima ekipmanlarýnda en fazla kullanýlan soðutucu akýþkanlar R134a ve R407C'dir. R410A gibi yeni nesil soðutucu akýþkanlarda piyasaya bir süredir girmekle beraber ekonomik olarak kullanýma geçebilmesi için tüm parça üreticisi firmalar tarafýndan (kompresör, yað, genleþme valfi vb.) bu akýþkana yönelik olarak üretilecek malzemelerin de piyasaya ekonomik fiyatlarla sürülmesi gerekir. Zira, soðutucu akýþkanlarýn kendilerine has özelliklerinden dolayý bazý tip klima ve soðutma cihazlarýnda kullanýlmalarý pek ekonomik olmamaktadýr (R134a kullanan su soðutma gruplarýnda R407C kullanan cihaz ile ayný kapasiteyi verebilmek için yaklaþýk %50 daha fazla sayýda veya daha büyük kompresör kullanýldýðý bilinmektedir; maliyette doðal olarak daha fazla olmaktadýr). Dolayýsýyla, alýnan klima cihazýnýn ne amaçla ve hangi iklim þartlarýnda kullanýlacaðý cihaz seçimi kadar soðutucu akýþkan seçiminde de önem kazanmaktadýr. Zira su soðutmalý kondenserli cihazlarda gazýn soðutulmasý su ile gerçekleþtiðinden ve soðutma suyu su soðutma O kulesinde dýþ hava yaþ termometre sýcaklýðýnýn yaklaþýk 3 C üzerine kadar soðutulabildiðinden kondenzasyon sýcaklýðý oldukça düþük olacak ve R407C gazlý sistem gayet verimli bir þekilde çalýþabilecektir. Yani su soðutmalý kondenserli bir soðutma sisteminde eðer santrifüj kompresör yoksa R407C gazý her türlü iklimde kullanýlabilir. Zira su soðutmalý bir sistemde (santrifüj kompresörlüler hariç) R134a gazý seçilirse cihazýn boyutu gereksiz yere artacak ve cihaz pahalý olacaktýr. O R134a gazýnýn pratikte 70 C kondenzasyon sýcaklýðýna kadar kullanýlabilmesi neticesinde bu gaz özellikle çok yüksek yaz mevsimi ortalama sýcaklýðý (kuru termometre sýcaklýðý) olan güney illerimizde hava soðutmalý kondenserli cihazlarda daha avantajlý olmaktadýr. R410A gazý özellikle son yýllarda popüler hale gelmiþtir. Ancak bu gazýn maalesef bazý limitleri olup büyük klima sistemlerinde geniþ bir kullaným alaný bulmasý bir süre daha mümkün görünmemektedir. Aþaðýdaki tabloda da görüldüðü gibi kompresörün oldukça yüksek basma basýncýnda çalýþmasýný gerektiren bu gaz þu anda sadece scroll kompresörlü hava soðutmalý soðutma sistemlerinde kullanýlabilmektedir. Scroll kompresörlerin çok büyük kapasitelerde olmamasýndan ötürü büyük kapasiteler için çok fazla sayýda scroll kompresör kullanýlmasý gerekmekte bu da hem sistemin arýza olasýlýðýný arttýrmakta (çünkü cihazdaki toplam parça adeti artmaktadýr) hem de cihaz maliyeti artmaktadýr. Bazý üreticiler sadece su soðutmalý kondenserli sistemlerinde R410A gazý kullanmaya baþlamýþlardýr. Ancak sistemin çok iyi korunmasý gerekmektedir. 10 Aralýk 006

13 TEKNÝK MAKALE Zira R410A'ya göre dizayn edilmeyen kompresörlerde bu gazýn kullanýlmasý her hangi bir nedenle koruma sisteminin devreye girmesi/girememesi durumunda sistemin test basýncý seviyelerinde çalýþmasýna ve hem kullaným ömrünün çok düþmesine hem de gaz kaçaðý olasýlýðýnýn artmasýna neden olur. Bu gazýn kullanýlabileceði maksimum sýcaklýk olan O 65. C'deki kondenzasyonda kompresörün 41.9bar basma basýncý olup bu deðer maalesef mevcut R407C ve R134a'lý sistemlerin dizayn basýnçlarý bir yana test basýnçlerýnýn bile çok üzerindedir. Bu nedenle yeni sistemlerde belirli limitler çerçevesinde kullanýlabilen bu gazý eski sistemlerde kullanabilmek mümkün deðildir. Hali hazýrda R'li sistemlerin çevriminde en uygun soðutucu akýþkan R407C'dir. Ancak bu çevrim sistemin içerisinde çok iyi bir temizlik gerektirdiðinden ve bu temizlik fabrika þartlarý haricindeki ortamlarda kolaylýkla yapýlamadýðýndan pek tavsiye edilmemektedir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlýðý 1/1/016 yýlýna kadar R ile çalýþan cihazlarýn bakýmlarýnda herhangi bir kýsýtlama getirmeyeceðini daha önce taahhüt etmiþtir. Dolayýsýyla mevcut R'li sistemlerin tamiratlarýnda gaz deðiþikliðine gitmek pek mantýklý deðildir. Özellikle kiþisel ve endüstriyel klima ve soðutma cihazlarýnýn satýþýnýn daha da arttýðý günümüzde bu konuya dikkatinizi çekerek özellikle bazý firmalarýn pazarlama stratejisi olarak yanlýþ bilgilendirmelerinin bütçenize (Türkiye'nin bütçesine) zarar vermemesi için aþaðýdaki tablo ve diyagramlarý da dikkatinize sunuyoruz. SOÐUTUCU AKIÞKAN KÝMYASAL FORMÜLÜ * ODP [R11=1,0] ** GWP [CO =1,0] (100yýl) YANICILIK TOKSÝKLÝK KAYNAMA SICAKLIÐI ( C) BASMA BASINCI Pg(60 C kondenzasyon sýcaklýðýnda)(bar) R CHCIF 0, YOK R134A CF CH F YOK R407C R3/R15/R134a karýþým YOK R410A R3/R15 karýþým YOK *ODP: Ozone Depletion Potential - Ozon tabakasýný eritme potansiyeli * GWP: Global Warning Potential - Dünya atmosferine sera etkisi yaratma potansiyeli Referanslar: Principles of refrigeration (Roy J. DOSSAT, Prentice Hall, Fourth Edition) Bitzer Refrigerant Report Aralýk

14 ÝNSAN KAYNAKLARI ÇALIÞMA YAÞAMINDA STRES Berna KENTEL Ýnsan Kaynaklarý Yaþ, sosyal statü, cinsiyet, meslek farký olmaksýzýn hepimizi etkileyen, toplumun hiçbir alanýnda yakamýzý býrakmayan stres, iþ hayatýnda da çok önemli bir olgudur. Stres,zamansýzlýktan, kendimize vakit ayýramamaktan yakýndýðýmýz þu son dönemlerde hayatýmýzý olumsuz yönde deðiþtiren, bizleri verimsizleþtiren, performansýmýzý düþüren ve ayný zamanda da saðlýðýmýzý bozan bir dert haline geldi. Bugün ülkemizde ve dünyada, stresin oldukça üzerinde durulan bir kavram olmasýnýn sebepleri arasýnda birçok hastalýða yol açmasý da yer alýr. Stres; iþ hayatýnda verimin azalmasýna, iþe gitmede isteksizliðe, tutarsýz kararlar verilmesine sebep olurken bu sonuçlar erken ölümlere kadar taþýnabilir. Gün geçtikçe daha da önemli ve ciddi bir husus haline gelen stres; çalýþanlarýn, yöneticilerin ve kuruluþlarýn yaþamýný iþgal etmektedir. Stres, kiþilerde meydana gelen ve onlarý normal faaliyetlerinden sapmaya zorlayan durumu ifade etmektedir. Bir eylemin ya da durumun kiþiler üzerinde yarattýðý fiziksel veya psikolojik zorlamaya verilen tepkidir. Ýþ stresi, bireyi normal fonksiyonlarýndan saptýran psikolojik veya fiziksel davranýþlarýný deðiþtiren iþle ilgili etmenlerin sonucunda oluþan psikolojik bir durumdur.çalýþma yaþamýnda ortaya çýkan stres, iþgörenin normal iþlevlerini yerine getirmesinde bir engel olarak ortaya çýkmakta ve bireyin fiziksel ve duygusal olarak tepkilerinin ortaya çýkmasýna sebep olmaktadýr. Bireyin davranýþýndaki bu deðiþim iþteki uyumu bozmakla beraber bir çok olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir. Stresi oluþturan nedenler: Ýþ stresi, ortaya çýkarken kurumun içinden, dýþýndan, bireyin kendisinden ve daha birçok alandan kaynak bulabilir. Nedenleri arasýnda þunlar yer alýr. Ücret eþitsizlikleri, adaletsiz performans deðerlendirmeleri, fazla sorumluluk altýna girmek, görev ve sorumluluklardaki belirsizlikler, merkeziyetçilik, karar alýrken fikir ileri sürme imkaný tanýnmayýþý, aþýrý derecede resmiyet, personel-yönetici çatýþmasý iletiþimin azlýðý, yetersiz bilgi donanýmý, yetersiz geribildirim,kalabalýk çalýþma ortamlarý havasýz ve kötü aydýnlatýlmýþ ofisler. Stresin yoðun olduðu kurumlarda genellikle performansýn düþtüðü görülür. Belirli bir seviyede ve kabul edilebilir sýnýrdaki stres, kiþinin verimini bir noktaya kadar artýrabilirken aþýrýya kaçtýðýnda psikolojik çöküntüyle beraber verimi düþürür. Sürekli olarak stres dolu bir ortamda çalýþma, kurumdaki çalýþanlarýn baðlýlýðýný, tatminini düþürmektedir. Bu gibi durumlarýn devamý olarak kiþiler, çalýþma ortamlarýndan, baðlý bulunduklarý kurumlardan uzaklaþma isteði duyarlar ve iþe devamsýzlýk baþ gösterir. Bu anlamda devamsýzlýðý ortadan kaldýrmak için kurumlarýn insan kaynaklarý, personel yönetimi gibi departmanlarýna büyük iþ düþmektedir. Çözüm Yollarý: Ýþ stresi yaþayan bireyler için kurum genelinde ve yöneticiler bazýnda yapýlmasý gerekenler vardýr. Öncelikle yöneticiler, çalýþanlarýnýn durumunun farkýnda olmalý ve harekete geçmelidir. Geçmiþten gelen olumsuz tecrübeler de yaþanýlan olaylar karþýsýndaki stresi etkileyebilir. Benzer bir olayla karþýlaþýldýðýnda krizi yönetmek daha rahat olacaktýr, ancak çalýþanýn tecrübelerine saygý gösterilmelidir ki yapýcý yönde yardýmý olabilsin. Bunlarýn yaný sýra kiþisel farklýlýklar da göz önüne alýnmalýdýr. Mesela çalýþanlar, bilgi ve becerileri bakýmýndan denk olsa bile bilgiyi yönetmesi, uygulayýþý ve deneyimleri baþarý yolundaki adýmlarýnda farklýlýk gösterecektir. Bu anlamda yapýlmasý gereken; çalýþma ortamýnda maksimum uyumu saðlayýp, dayanýþmayla direnme gücünü arttýrmak olacaktýr. Strese maruz kalan birey de olsa, bu konuda kurum bazýnda da çalýþmalar yapýlmalýdýr. Aksi takdirde bireyin kendi için gösterdiði çabalar, geliþtirdiði sorun çözme teknikleri iþlerlik kazanamaz. Ýþ ortamýndaki stresin azalmasýyla artacak olan birey performansý, kurumun baþarýsýný yükseklere taþýyacaktýr. Bu amaçla yöneticiler; çalýþanlarýný destekleyen, merkeziyetçi politikadan uzak, bireylere karar alma yetkisi tanýyan, iletiþimin rahatça saðlandýðý organizasyonel bir temel oluþturulmalýdýr. Yapýlan net kariyer planlarý belirlenen stratejiler de yöneticilerin çalýþanlara yapacaðý bir danýþmanlýk desteðidir. Kiþiler, kurumda devamlý aktif rol oynayabilmeli, sorumluluk alabilmeli, kendini ve çalýþtýðý kurumu iyileþtirmek için çaba göstermelidir. Bunun için de kurum içindeki düzenlemelerin doðru yapýlmýþ olmasý þarttýr. Bunlar yapýlýrken de rol kargaþasý içine düþmekten dikkatle kaçýnýlmasý gerekir. Yöneticiler, çalýþanlar arasýnda huzurlu, olumlu, yaratýcý, yetenekleri destekleyici bir atmosfer oluþturmalý ve iþ bölümünü bunlarý göz önünde bulundurarak yapmalýdýr. Stres, iþ hayatýnda herkesin ortak paydada birleþtiði önemli, büyüyen ve derin etkilere sahip olan bir problemdir. Ýnsan, doðumundan baþlayarak karþýlaþtýðý her türlü sorunla ilgili baþa çýkma yöntemleri geliþtirmiþtir. Ancak problemle karþýlaþan insan, asla duruma hemen boyun eðmemiþtir. Öncelikle yapýlmasý gereken, problemin belirlenip tanýmlanmasýdýr. Böylelikle sýradaki adýmlar daha iyi ortaya konup, harekete geçilebilir. Tanýmlanan sorunun kök nedenleri açýða çýkarýlýp, bunlara uygun baþa çýkabilme metotlarý ve yönetme teknikleri geliþtirilebilir. Hayata karþý bu genel tavýr, iþ hayatýnda da karþýmýza çýkar. Kaçýnýlmaz bir halde birçok çalýþaný yakalayan stresle de baþa çýkýlabilir, hatta olumlu hale bile dönüþtürülebilir. 1 Aralýk 006

15 GÖNKA DAN HABERLER KALÝTE BELGELERÝMÝZ KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ TS TSEK BELGESÝ EUROVENT SERTÝFÝKASI CE SERTÝFÝKASI GOST SERTÝFÝKASI DIN SERTÝFÝKASI KAZAK SERTÝFÝKASI UKRAYNA KALÝTE BELGESÝ Aralýk

16 ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA - HAVALANDIRMA FAN COIL CÝHAZI HAVA SOÐUTMALI SU SOÐUTMA GRUBU HÝJYENÝK PAKET KLÝMA ÜRÜNLERÝMÝZ * KLÝMA SANTRALÝ * SU SOÐUTMALI SU SOÐUTMA GRUBU * SU SOÐUTMA KULELERÝ * FAN COIL CÝHAZLARI * LAMÝNER FLOW HAVALANDIRMA SÝSTEMLERÝ * HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZLARI * ROOF TOP KLÝMA CÝHAZLARI * SICAK HAVA APAREYLERÝ * ÇATI TÝPÝ ASPÝRATÖRLER * KANAL TÝPÝ RADYAL VANTÝLATÖRLER * NEMLENDÝRÝCÝLER * NEM ALMA CÝHAZLARI * PLENUM BOX * HAVA FÝLTRELERÝ * HAVA KANALI EKÝPMANLARÝ * HAVA PERDELERÝ * OTOMATÝK KONTROL MALZEMELERÝ KLÝMA TEKNOLOJÝSÝNDE LÝDER MERKEZ : Çetin Emeç Bulvarý. Cad. No:11 Öveçler / ANKARA Tel: (pbx) Fax: ÝSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ : Barbaros Bulvarý Ýba Bloklarý No: 16/1 Kat: Daire: 8 Beþiktaþ / ÝSTANBUL Tel: (pbx) Fax: CLF-0967 FABRÝKA : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Caddesi No: 6 Sincan / ANKARA Tel: (pbx) Fax: KLÝMA SANTRALÝ K-Q TSE-ISO-EN 9000 Web: TSEK

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA ESENYURT DEVLET HASTANESÝ 19 Kasým 2007 SAYI

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri Temel Bilgiler, Tasarým ve Uygulama Eki/ Fundamentals of HVAC Design & Application Appendix Sayý / Number: 68 TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Vinç Klima Cihazları

Vinç Klima Cihazları Vinç Klima Cihazları VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 18 ADS 24 ADS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR?

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR? GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 18 Nisan 2007 SAYI 18 YIL 7 YURT

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Su Soğutma Grupları Kondenser Üniteleri

Su Soğutma Grupları Kondenser Üniteleri Su Grupları Kondenser Üniteleri VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝÇÝNDEKÝLER 2-3-4 5-6 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER AMICO SERÝSÝ MODELLER 7 8-9-10

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Hava soðutmalý su soðutma gruplarý KAZAKHSTAN

Hava soðutmalý su soðutma gruplarý KAZAKHSTAN Hava soðutmalý su soðutma gruplarý TSEK KAZAKHSTAN GHSC-V VÝDALI KOMPRESÖRLÜ HAVA SOÐUTMALI SU SOÐUTMA GRUPLARI Klima sektöründe uzun yýllarýn deneyimine sahip GÖNKA, ISO 9001 sertifikasýyla da pekiþtirdiði

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1µm = 0,001mm. Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur

1µm = 0,001mm. Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur İbni Sina M. ALİ SÜNGÜ VKV AMERİKAN HASTANESİ TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ Havada bulunan gözle görülür veya görülmez partiküllerin boyutlandırılmasında

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri; YER-TAVAN TÝP KLÝMA ACFS 24 ACFS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

GÖNKAR POSTASI SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM VE ÖZEL HASTANELER ISK-SODEX 2004 KAZAKÝSTAN DA GÖNKA GÖNKA EÐÝTÝMLERÝNE DEVAM EDÝYOR

GÖNKAR POSTASI SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM VE ÖZEL HASTANELER ISK-SODEX 2004 KAZAKÝSTAN DA GÖNKA GÖNKA EÐÝTÝMLERÝNE DEVAM EDÝYOR GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA Direkt Genleþmeli Klimalarda %100 Taze Hava Kullanýmý ve Dikkat Edilmesi

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı