GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... BÝZ BÝR AÝLEYÝZ ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 17 Aralýk 006 SAYI 17 YIL YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI BAÐKUR YASASI PAKÝSTAN ÝSKENDERUN DEMÝR ÇELÝK SOÐUTUCU AKIÞKAN Bakü 300 Yataklý Askeri Hastane ÇALIÞMA YAÞAMINDA STRES KALÝTE BELGELERÝMÝZ Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu Su Soðutmalý Soðutma Grubu

2 içindekiler GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý Aralýk 006 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Berna Kentel GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Emre CANKIÇ BASKI Çubuk Ofset Form Matbaacýlýk Gönka dan Haberler Biz Bir Aileyiz Ece Göncü Gönka dan Haberler 006 Yurt Ýçi ve Yurt Dýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Gönka dan Haberler Konya Çumra Þeker Fabrikasý Osman Yaþar Gönka dan Haberler Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klima Kullanýmý Gönka dan Haberler Baðkur Yasasý Þeyda Zengin Gönka dan Haberler Soðutucu Akýþkan Cihangirhan Salih Güzey Ýnsan Kaynaklarý Çalýþma Yaþamýnda Stres Berna Kentel Gönka dan Haberler Kalite Belgelerimiz Aralýk 006

3 GÖNKA DAN HABERLER BÝZ BÝR AÝLEYÝZ Ece GÖNCÜ Dýþ Ticaret Koordinatörü Atom Enerji Kurumuna üretilen cihazlarýmýzýn sevkiyatýna Aralýk ayýnda baþlamayý planlamaktayýz. Bu süre içerisinde Pakistan'da yapýlan pazarlama çalýþmalarýyla üretimini yaptýðýmýz hijyenik paket klimalar ve Laminer Flow sistemlerinde oldukça olumlu sonuçlar elde ettik. Askeri hastanelere yönelik yeni teknolojilerin tanýtýmýný amaçlayan seminerlerde ürünlerimizi profesyonel ortamlarda tanýtmamýz için gelen talepleri karþýladýk. Temsilciliklerimizde de ayný baþarýyý saðlamayý hedefliyoruz. R a w a l p i n d i k e n t i n d e Birlikte, ayný hedef için ayný yolda yürümek küçük ölçekte bakýldýðýnda bize sýcak yuvamýzý hatýrlatýr. Büyük ölçekte ülkelerin dayanýþmasý, dünyanýn kalkýnmasý sonucu elde edilir. Ticaret hayatýný gözlemlediðimiz zaman belki de firmalarýn en büyük kazancý, müþteriyle kurmayý baþarabildikleri ailiyet duygusudur. Pek çok ülkede giderek geniþlemekte olan GÖNKA ailemizin fertleri, azim ve bizlere olan inancýyla referanslarýmýzý çoðaltmakta ve bizlere gurur kaynaðý olmaktadýrlar. Mýsýr, Dubai, Ukrayna, Kazakistan, Azarbaycan'dan sonra baþarýlarýmýza bir yenisini daha katan Pakistan temsilciliðimiz, katýldýðýmýz Pakistan Atom Enerji Kurumu ihalesinde dünyanýn en güçlü üreticilerinin içinde GÖNKA markasýyla birinci olmuþtur.elbetteki baþarýmýz, uzun çalýþma ve azim sonrasýnda ulaþýlmýþ ve kazanýlmýþtýr. Hali hazýrda fabrikamýzda üretilmekte olan toplam 58 adet klima santrali sipariþimizin sorunsuz üretilmesi ve yüksek performansla çalýþmamýzýn karþýlýðýnda firmamýza ayný büyüklükte ikinci bir sipariþ açýlmýþtýr. verdiðimiz Laminar Flow seminerimizin ardýndan korgeneral ve diðer üst düzey askeri yöneticilerin Türk menþeili ürünlere olan ilgisinden doðan farklýlýk bizleri bir kere daha gururlandýrdý. Sn. Korgeneral Afzal'ýn ve 50 askeri hastane personelinin katýlýmýnýn bulunduðu seminerimizin ardýndan önümüzdeki günlerde sipariþ üzeri çalýþmalar yapýlacaktýr. Halihazýrda kullanýlan eski sistemin ardýndan Laminar Flow teknolojisiyle Pakistan askeri hastanelerinde yapýlacak olan her ameliyata GÖNKA garantisini sunmuþ olacaðýz. A s k e r i hastanelere ek olarak en son dosyasýný sunduðumuz Shaikh Zaid Hastanesi'nin ihale katýlým sonucunu heyecanla beklemekteyiz. Sadece kendi ticaretimizin deðil, Gönka'nýn bir çok ülkedeki firmalarýn hayat kaynaðý olduðunun sorumluluðuyla, daha nice baþarýlarda var olmanýn heyecaný ve mutluluðu içerisindeyiz. Aralýk 006 1

4 GÖNKADAN HABERLER 006 YURT ÝÇÝ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Ýskenderun Demir Çelik A. Þ. 5-6 nolu kok bataryalarý projesi hvac ekipmanlarý iþi için; Endüstriyel Tip Paket Klima Cihazý, Patlamaya Dayanýklý Fanlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Konya Çumra Þeker Fabrikasý Konya Ýlimizin Çumra ilçesinde bulunan KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI Çikolata Tesisleri iþi için; Plenum Boxlar, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu, Hjyenik Klima Santralleri, Eþanjörler, Sirkülasyon Pompasý, Split Klimalar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Çelikhane ve modernizasyon kapsamýnda hvac tesisat iþi için; Endüstriyel Tip Paket Klima Cihazý, Su Soðutma Kulesi Hücreli Vantilatörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Nizip Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su soðutma Grubu, Buharlý Nemlendirici, Laminer Flow, Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýstanbul Özel Çamlýca Alman Hastanesi ( Vatan Grb.) Ýstanbul Çamlýca Alman Hastanesinde Hijyenik Klima Santrali, Ameliyathane Havalandýrmasý, Laminer Flow Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. AV.CENGÝZ GÖKCEK DEVLET HASTANESÝ Hijyenik Paket Klima Cihazý, Laminer Flow Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Konya Selçuklu Belediyesi Kapalý Spor Salonu Selçuklu Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak Kapalý Spor Salonu iþi için; Klima Santrallarý, Hücreli Aspiratörler, Fan Coil Cihazlarý, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Aralýk 006

5 GÖNKA DAN HABERLER 006 YURT DIÞI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Kazakistan Cumhurbaþkanlýðý Köþkü Soðutma gruplarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Azerbaycan - Bakü 300 Yataklý Askeri Hastanesi Ek Bina iþi için; Laminer Flow cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Gürcistan - Tiflis Procredit Bank iþi için Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Afganistan Kabil Ana Askeri Hastanesi Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Kabil Contract International Aparey Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edimiþtir. Azerbaycan - Bakü - Hastane Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Pakistan - Hattar Power Plant Workshops iþi için; Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Gürcistan - Tiflis Tiflis Alýþveriþ Merkezi Soðutma Gruplarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Kazakistan Astana Diplomat Otel iþi için Havalandýrma Ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Astana Hay Üniversitesi iþi için Buharlý Nemlendiriciler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ürdün Nort Oil Company Soðutma Kuleleri firmamýz tarafýndan Temin edilmiþtir. Mýsýr - Kahire Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz Tarafýndan temin edilmiþtir. Pakistan Lahore Nestle Fabrikasý iþi için Havalandýrma Ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Lahore Pepsico Fabrikasý iþi için Havalandýrma ekipmanlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Sudi Arabistan - Riyad Fan Coil Üniteleri firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Aralýk 006 3

6 GÖNKADAN HABERLER KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI Konya Ýlimizin Çumra ilçesinde bulunan KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI Çikolata Tesisleri 006 yýlý içerisinde firmamýz tarafýndan tüm ekipmanlarý temin edilmiþtir. Çumra Þeker Fabrikasý dünyadaki en son teknolojinin uygulandýðý bir tesis özelliðini taþýmaktadýr. Ayrýca Türkiye'nin þeker pancarýndan sývý þeker üreten ilk tesisidir. Bünyesinde toz þeker, küp þeker,bonbon þeker v.b tesisler bulunduran bu güzide tesislerin tamamý Avrupa'nýn en yeni teknolojisi ve otomasyon sitemine sahiptir. Bu dev tesislere ek olarak yapýlacak olan çikolata üretim bölümlerinin Hijyenik Klima Tesisatý Sistemlerinin firmamýzý tercih ettikleri için baþta tüm yöneticilere teþekkür ederiz. Proje Tanýmý: Yeni kurulacak Çikolata Ýmalat Tesisi ve yan hacimlerinin toplam alaný 4750 m² olup dokuz ayrý bölümden oluþmuþtur. 1. Bölüm: BUHLER (Mikser- Rafiner Konc). Bölüm: SOLLICH DAÐITMA 3. Bölüm: OPM S16- HASTAMAT- AASTED SOLLICH ve 7. Bölümler: Yan hacimler 8. Bölüm: BONBON ÞEKER (Hediyelik Þeker) 9. Bölüm: KÜP ÞEKER Tüm bölümlerin ýsýtýlmasý, soðutulmasý, nemlendirilmesi, havalandýrýlmasý Hijyenik Klima Santralleri aracýlýðýyla; havalandýrma kanal tesisatý paslanmaz silindirik hava kanallarý ile yapýlmýþ olup, yangýn damperleri, klapeler v.b desteklenmiþtir. Mahallere üfleme ve emiþ menfezleri, silindirik kanala uygun dairesel çaplý dekoratif menfezlerden seçilmiþtir.kapalý alanlar için ise dört yöne üflemeli kutulu uygulamalar yapýlmýþtýr. Her bölme için yangýn damperi konulmuþ olup her bölüm içindeki ana kanal branþmanlarýna hava ayar klapesi uygulanmýþtýr. Hijyenik alanlar iki ayrý bölüm halinde etüd edilip iki ayrý bölgede Klima Santral odasý inþaasý yapýlmýþtýr.1 nolu Klima Santral odasý 30 m², nolu Klima Santralý 1985 m² olup, toplamda 515 m²olan klima santral mahalleri yapýlmýþtýr. 4 Aralýk 006

7 GÖNKA DAN HABERLER Osman YAÞAR Hastane Depertmaný Müdürü Her santral odasýna 4 adet Hijyenik Klima Santrali konulmuþ olup, her bir cihaz %100 taze havalý dizayný içinde ayrýca istenildiði takdirde cihaz, karýþým havalý çalýþacak þekilde damper aracýlýðýyla iki konumlu hale getirilmiþtir. Her cihazýn Aspiratör ve Vantilatör fan motorlarýna ayrý ayrý kumanda edebilecek Frekans Ýnvörterleri konulmuþtur. Mahallerdeki (+) Pozitif ve (-) negatif oranýnýn ayarlanabilmesi saðlanmýþtýr. Tüm santraller DIN 1964/4 normlarýna uygun Hijyenik Klima standartlarýna uygun paslanmaz çelikten mamul edilmiþtir. Her santralin bünyesine 3 kademe filtre konulmuþtur. 1.Kademe Filtre EU4 (Elemanlarý temizlenebilir tip). Kademe Filtre EU7 (Torba Filtre) 3. Kademe Filtre EU9 (mýný plate) Mahallerin soðutulmasýnda üretimlerimizden olan Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu seçilmiþ olup, Soðutma Kapasitesi = 80 kw Soðutucu Akýþkan: R407c özelliklerini taþýmaktadýr. Mahallerin ýsýtýlmasý ise mevcut buhar tesisatýndan eþanjör 0 aracýlýðýyla 90/70 C sýcak suya çevrilerek saðlanmýþtýr. Kurulan tüm tesisler, firmamýz tarafýndan kurulan otomasyonlarýyla desteklenmiþtir. Çikolata bölümü içerisindeki ana kumanda odasýndaki cihazlarýn tüm verimlilikleri, çalýþmasý, arýzalarý, filtre kirlilik oranlarý, mahallerin ýsý transferleri, açma kapama v.b günümüzün en son teknolojisiyle yapýlmýþtýr. Tüm sistemler çalýþýr halde teslim edilmiþ ve çikolata üretimine geçilmiþtir. Türkiye'nin bir numaralý tesisinin bir parçasý olmaktan gururluyuz. Kullanýlan Özet Malzeme Miktarý Paslanmaz Silindirik Kanal: 7000m Yangýn Damperi: 17 adet Plenum Box: 56 adet Çift Sýra Kanallý Menfez: 81 adet 4 Yönlü Menfez: 56 adet Kanal Ayar Klapesi: 56 adet Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu: 1 adet Hjyenik Klima Santrali: 8 adet Eþanjör: 1 adet Sirkülasyon Pompasý:6 adet Genleþme Deposu: adet Split Klima: 3 adet Bilgisayar ve Otomasyon Sistemleri: 1 adet Elektrik Panosu: 1 adet Aralýk 006 5

8 GÖNKADAN HABERLER TEMÝZ VE HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI Geliþen çaðýmýzda artýk klima cihazlarýnýn daha verimli, ekonomik, kompakt olmalarý istenmektedir. Hem geliþen teknolojinin nimetlerinden faydalanan hem de bu özellikleri saðlayabilen paket klima cihazlarý gerek hijyenik oda gerekse sadece temiz oda uygulamalarýnda geniþ bir kullaným alaný bulmaktadýrlar. Aþaðýdaki uygulamalar için temiz oda oluþturulmasý gerekir. Hassas üretim iþleri (kamera, lens, gözlük camý, mikroskop ve diðer optik cihaz uygulamalarý, lazer endüstrisi) Bilgi iþlem merkezleri Bilimsel araþtýrma merkezleri (bakteri kültürü, mantar üretimi yapýlan ortamlar, bilimsel araþtýrma yapýlan yerler) Gýda, içecek, tütün endüstrisi Elektro-teknoloji endüstrisi:hassas ölçüm ve kalibrasyon yapýlan ortamlar Müze, arþiv, radyo-televizyon stüdyosu, özel þartlarda korunmasý gereken döküman ve malzemelerin saklandýðý, teþhir edildiði veya satýldýðý ortamlar. Kimya endüstrisi (ilaç - serum gibi hijyen isteyen ecza ile ilgili fabrikalar). Film ve folyo üretim tesisleri, ses-data kayýt bandý üretim ortamlarý Mikro elektronik endüstrisi (üretim, bakým, montaj hatlarý) Ortopedik endüstri (yapay eklem, organ üretimi yapýlan yerler) Otomotiv endüstrisi (boya tesisleri) Uzay teknolojisi (füze, uydu üretim tesisleri) Hastaneler Bu uygulamalar için gereken klima sisteminde temiz-hijyenik ortam yaratabilmek için gereken tüm kriterleri saðlayabilmek amacýyla klima santrali kullanýlmasý gerekir. Aþaðýdaki resimde tipik bir hijyenik klima santrali görülmektedir. Yapýsal bazý farklýlýklarý haricinde bilinen klima santrallarýndan çok fazla bir farký bulunmamaktadýr. Resimde de görüldüðü gibi böyle bir klima santralý ancak makina dairesi içine konulabilir. Böyle bir klima santraline sýcak su kazaný, su soðutma grubu, buharlý nemlendirici gibi ekipman baðlandýðýnda sistem fonksiyon kazanýr. EGZOST TAZE HAVA EMÝÞ + - ÜFLEME HAVASI EN AZ EU4 FÝLTRE HÜCRESÝ SUSTURUCU ASPÝRATÖR EGZOST HÜCRESÝ EN AZ EU4 FÝLTRE HÜCRESÝ ISITICI SOÐUTUCU BUHARLI VANTÝLATÖR BOÞ NEMLENDÝRÝCÝ HÜCRE SUSTURUCU EN AZ EU7 FÝLTRE HÜCRESÝ BOÞ HÜCRE Aþaðýdaki resimde görülen tipte istenilen fonksiyonlarý saðlayan hijyenik paket klima cihazlarýnýn kullanýmý son yýllarda daha fazla yaygýnlýk kazanmaktadýr. 1- Egzost faný - Egzost damperi ve egzost hattý sensörleri 3- Taze hava damperi ve 1. kademe filtre 4-. kademe filtre 5- Üfleme faný 6- Isýtýcý ve soðutucu batarya 7- Damlama tavasý 8- Elektrik ve otomasyon panosu, soðutma devresi elemanlarý, buharlý nemlendirici 9- Frekans konvertörü 10- Mikroprosesör ünitesi 6 Aralýk 006

9 GÖNKA DAN HABERLER Ýki farklý klima cihazý arasýnda bir seçim yapmak müþterinin Daha önce kurulmuþ olan ve yeni kurulacak sisteme baðlý kendi tercihine baðlýdýr. Zira her iki sistemde de istenilen temiz çalýþacak deðiþik cihazlarýn hali hazýrda iþlerliði ve oda özellikleri saðlanabilecektir. Müþterinin çeþitli kriterleri kapasitelerinin yeterliliði (kazan, su soðutma grubu vs.) gözönüne alarak bu seçimi yapmasýnda sistem ile ilgili olarak Ýþletme, bakým, onarým kolaylýðý gözönüne almasý gereken pek çok nokta vardýr. Sistemin parça parça alýnýp zaman içerisinde geliþtirilip Bunlar: geliþtirilmeyeceði Binanýn eski veya yeni yapýlan bir bina olmasý Klima cihazý konulacak yerlerin buna ne kadar müsait Aþaðýdaki tabloda iki çeþit hijyenik klima cihazýnýn olduðu karþýlaþtýrmalý özellikleri görülebilir. ÖZELLÝK HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALÝ HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI Kapladýðý izdüþüm alan Çok fazla Çok az Kullanýlan kanal metrajý Genelde çok fazla Konuþlandýrýldýðý yere baðlý Geniºletilebilirlik Kullaným kolaylýðý Bakým kolaylýðý Ortama yakýnlýk (Class I için gerekli kriter) *Fiyat Hücreli yapýsýndan dolayý müsait ancak mevcut mahallin hacmi ve izdüþüm alaný ile sýnýrlý Makine dairesinde bulunduðundan genelde ayrý bir eleman gerektiriyor. Çok fazla parçadan müteþekkil (chiller,klima santrali, sýcak su kazaný, pompa istasyonu, vs.). Bakýmý teferruatlý Genelde zor (ekipman makine dairesinde olduðu için) 3 birim Tek parçalý olduðu için uygun deðil, ancak iç kýsmýna ekstra aksesuarlar eklenebiliyor. Konulduðu yere göre her hangi ilgili birisi tarafýndan kolayca kullanýlabilir. Tek parça cihaz. Tüm sistem ve elemanlarý el altýnda Ayný ortama dahi konulabilir. 1 birim *Fiyat karþýlaþtýrmasýnda ortalama boyutta bir ameliyathane için yeterli tipik bir hijyenik klima santrali, su soðutma grubu, buharlý nemlendirici, otomatik kontrol malzemeleri, pompa, vana ve nispeten kýsa bir borulama düþünülmüþtür. Fiyat sadece ana klima sistemi fiyatý karþýlaþtýrmasýdýr. Diðer malzemelerin iki sistem için ayný olduðu varsayýlarak deðerlendirmeye alýnmamýþtýr (kanal, VAV, HEPA, Plenum Box vs.) Aþaðýda yaklaþýk olarak 1 adet ameliyathane için düþünülen 3 400m /h debili, 0kW ýsýtma kapasiteli, 17 kw soðutma kapasiteli bir cihaz için konvansiyonel klima santrali-su soðutma grubu-kazan çözümü ve paket klima santrali çözümleri gösterilmiþtir. Yaklaþýk olarak ölçümlendirme yapýlmýþtýr. Kazan Su pompalarý KULLANILAN CÝHAZ SÝSTEMÝN KAPLADIÐI ALAN Hava soðutmalý su soðutma grubu veya dýþ ünite Klima santrali veya paket klima iç ünitesi Toplam Kaplanan Alan (borulama, kanal, servis boþluklarý hariç) HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALLÝ SÝSTEM 1.5m m 3m 1m 18,5m HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZLI SÝSTEM Yok Yok 0,5m 1,5m 1,75m Yukarýda da görüldüðü gibi özellikle kaplanan izdüþüm alan Su soðutma grubu kullanýlmamasý ile direkt soðutma açýsýndan paket klima kullanýmýnýn önemli oranda bir yapýlmasý (indirekt olarak önce freon ile su, sonra da su ile üstünlüðü vardýr. Merkezi klima sistemi çözümünün yaklaþýk hava soðutmadaki verim düþüþlerinin bulunmamasý; DX %10'u kadar bir yer kaplamaktadýr. batarya kullanýmý ile freon ile direkt olarak hava soðutulmasý). Ýlk kurulum maliyeti olarak bakýldýðýnda kabaca hijyenik klima Kazan kayýplarýnýn olmamasý (direkt olarak elektrikli ýsýtýcý santralinin 1/3'ü kadar bir maliyete kurulabilen hijyenik paket kullanýlmasý). klima cihazý iþletme maliyeti açýsýndan da diðer sisteme oranla Temiz odaya çok yakýn konulabilmesi ve ana cihazlar daha ekonomiktir. Hijyenik paket klima kullanmanýn klasik (kazan-su soðutma grubu-klima santrali) arasýndaki sisteme kýyasla saðladýðý avantajlarý þöyle sýralayabiliriz: borulamanýn hiç olmamasý dolayýsýyla genel sistemdeki Ortama daha yakýn konulduðu için daha az statik basýnç izolasyon kayýplarýnýn çok daha az olmasý. gereksinimi (dolayýsýyla daha az elektrik sarfiyatý). Yýllýk iþletme boyunca paket klima kullanýmý %50'ye varan enerji tasarrufu saðlamaktadýr. Aralýk 006 7

10 GÖNKADAN HABERLER TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN KAYIT-TESCÝL YAPTIRMAMIÞ BAÐ-KUR'LULAR GEÇMÝÞ SÜRELERÝ SÝGORTALI SAYDIRABÝLECEK Yasal düzenleme gereði Sigortalý olmak hak ve yükümlülüðünden vazgeçilemez ve kaçýnýlamaz. Sözleþmelere, sosyal sigorta yardým ve yükümlerini azaltmak veya baþkasýna devretmek yolunda hükümler konulmaz. Bu Kanuna göre sigortalý sayýlanlar, sigortalý sayýldýklarý tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Bað-Kur'a baþvurarak kayýt ve tescillerini yaptýrmak zorundadýrlar. Üç ay içinde kayýt ve tescilini yaptýrmayan sigortalýlar Kurumca re'sen kayýt ve tescil edilir. Gelir vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tescili ve terkinine iliþkin bilgiler, Bað-Kur ile Maliye Bakanlýðýnca müþtereken belirlenecek usul ve esaslara göre Bað-Kur'a bildirilir. Kamu kurum ve kuruluþlarý, belediyeler, kamu iktisadi teþebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarým kredi kooperatifleri ve bankalar, Bað-Kur kanununa göre zorunlu sigortalý olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi iþlemlerinde sigortalý olduklarýný gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadýrlar. Örneðin; 1990 yýlýnda kurulan A.Þ. ortaðý þahýs Bað-Kur kaydýný yaptýrmamýþtýr. Þahýs 1990 yýlýndan itibaren Bað- Kur'lu olabilir mi? Yasal düzenleme gereði; Bað-Kur kanuna göre sigortalýlýk niteliði taþýdýklarý halde tarihine kadar kayýt ve tescilini yaptýrmamýþ olan sigortalýlarýn sigortalýlýk hak ve mükellefiyetleri tarihinden itibaren baþlar tarihinde yürürlüðe girecek 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ise 1479 sayýlý Kanuna iliþkin geçiþ hükümleri tarihli ve 1479 sayýlý Kanun kapsamýnda sigortalýlýk niteliði taþýdýðý halde, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce kayýt ve tescilini yaptýrmamýþ olanlarýn sigortalýlýk hak ve yükümlülüðü, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yýl içinde kayýt ve tescil yaptýrmadýklarý takdirde düþer þeklinde yeni bir düzenleme getirmiþtir. Bilindiði üzere tarihinden itibaren 1479 sayýlý Kanunun yerini 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu alacaktýr. Geçici 8.madde hükmü gereði Bað-Kur'lular tarihinden, tarihinde kadar müracaat etmek ve primlerini ödemek þartýyla geçmiþ hizmet sürelerini sigortalý saydýrabileceklerdir. Örneklenen þahýs, 1990 yýlýndan itibaren Bað-Kur mükellefi olabilecektir. Bunun tek þartý kanaatimce tarihinden, tarihinde kadar müracaat etmesi ve primlerini ödemesidir. Ancak, Bað-Kur kanununa göre zorunlu sigortalý olarak tescil edilmiþ olanlarýn sigortalýlýklarý, yasal düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren altý ay içinde kuruma yazýlý olarak baþvurmalarý ve tarihleri arasýndaki vergi kayýtlarýný belgelemek ve belgelenen bu sürelere iliþkin olarak hesaplanacak prim borçlarýnýn tamamýný, teblið tarihinden itibaren bir yýl içinde ödeme tarihinde bulunduklarý gelir basamaðýnýn yürürlükte olan prim tutarý üzerinden ödemek kaydýyla bu süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilir döneminden yararlanma süresi (6 aylýk süre sona erdiðinden) tarihinde sona erdiðinden örneklenen þahsýn 1990 yýlýndan itibaren Bað-Kur mükellefi olmasý mümkün deðildir. Yasal düzenleme gereði sigortalýlýk hak ve mükellefiyetleri tarihinden itibaren baþlayacaktýr. Mevcut yasal düzenleme yukarýda açýklandýðý þekildedir. Sonuç: tarihinden itibaren, kayýt ve tescilini yaptýrmamýþ Bað-Kur'lulara 5510 sayýlý kanunla kanaatimce yeni bir hak getirilmiþtir. Bað-Kur'lular tarihleri arasýnda müracaat edip, primlerini ödemek þartýyla bu haktan yararlanabileceklerdir TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN ASKERLÝK BORÇLANMA MÝKTARI ARTACAK VE ÖDEME SÜRESÝ KISALACAK 8 Aralýk 006

11 GÖNKA DAN HABERLER Þeyda ZENGÝN Muhasebe Müdürü tarihinden itibaren uygulanacak olan yasal düzenlemeye göre kendilerinin veya hak sahiplerinin yazýlý talepte bulunmalarý ve talep tarihinde 8 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sýnýrlarý arasýnda olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancýn % 3'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliði tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri þartý ile borçlandýrýlarak, borçlandýrýlan süreleri sigortalýlýklarýna sayýlýr. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni baþvuru þartý aranýr. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayýlmaz. Borçlanma sürelerinin ne þekilde belgeleneceðini belirlemeye kurum yetkilidir. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalýlýðýn baþlangýç tarihinden önceki süreler için borçlandýrýlma halinde, sigortalýlýðýn baþlangýç tarihi, borçlandýrýlan gün sayýsý kadar geriye götürülür. Sigortalýlýk borçlanmasý ile aylýk baðlanmasýna hak kazanýlmasý durumunda, ilgililere borcun ödendiði tarihi takip eden ay baþýndan itibaren aylýk baðlanýr A-) Prim oraný artmýþtýr (Sigortalýlarýn kendilerinin veya hak sahiplerinin yazýlý talepte bulunmalarý ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sýnýrlarý arasýnda olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancýn % 3'si üzerinden prim hesaplanacaktýr). B-) Ödeme süresi kýsalmýþtýr (Borcun tebliði tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri þartý ile borçlandýrýlarak, borçlandýrýlan süreleri sigortalýlýklarýna sayýlýr). D-) Yazýlý borçlanma talebinde bulunan (X) þahsý borç tutarýnýn tamamýný tebliði tarihinden itibaren 1 ay içinde ödemek zorundadýr.aksi halde bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni baþvuru þartý aranýr. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayýlmaz. E-) (X) þahsýnýn 8 aylýk askerlik süresini borçlanmak istediðini varsayalým.006 yýlýnda borçlanma talebinde bulunmuþ olsaydý (40 gün x 3,54 = 849,60 YTL) 849,60 YTL'yi 6 ay içinde ödeyecekti. 007 yýlýnda ise (asgari ücret artýþýna baðlý olarak prim matrahý da artacaktýr. Ancak örneklemede dikkate alýnmamýþtýr. 40 gün x 5,66 = 1358,40 YTL) 1358,40 YTL'yi 1 ay içinde ödeyecektir. Sonuç: 007 yýlýnda Askerlik borçlanma prim miktarý %0'den %3'ye yükselmekte, ödeme süresi ise 6 aydan 1 aya düþmektedir.a skerlik borçlanmasýný yapmak isteyenlerin 006 yýlýný dikkate almalarý, 007 yýlýna sarkýtmamalarý kanaatimce lehlerine olacaktýr. C-) tarihinde borçlanma talebinde bulunacak (X) þahsýnýn ödeyeceði miktar (Örnekleme de 007 yýlýnda artacak asgari ücret miktarý dikkate alýnmamýþtýr); 1 günlük 17,70 x %3 5,66 YTL 30 (1 aylýk) günlük 5,66 x ,80 YTL 180 (6 aylýk)günlük 5,66 x ,88 YTL 360 ( 1 aylýk)günlük 5,66 x ,60 YTL 540 (18 aylýk) günlük 5,66 x ,40 YTL 600 (0 aylýk) günlük 5,66 x ,00 YTL Aralýk 006 9

12 TEKNÝK MAKALE SOÐUTUCU AKIÞKAN Mak. Müh.Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür Bilindiði gibi ters Carnot çevrimi ile çalýþan ve basit anlamýyla evaporatör-kompresör-kondenser-genleþme valfi elemanlarýný bünyesinde barýndýran soðutma ünitelerinde bir soðutucu akýþkan kullanmak zorunludur. Soðutucu akýþkan, doðada serbest olarak bulunmayan ve laboratuar koþullarýnda elde edilen bir akýþkandýr. Ýçerisinde karbon, hidrojen, klor ve flor gibi gazlarý deðiþik miktar ve moleküler yapýlarda barýndýran bu gazlarýn kimyasal özellikleri de doðal olarak birbirinden farklýdýr. O R407C gazý ile çalýþan cihazlar ise bu gazýn pratikte 60 C kondenzasyon sýcaklýðýna kadar kullanýlabilmesinden ötürü özellikle daha makul seviyelerde kuru termometre O sýcaklýklarýna sahip bölgelerde yaklaþýk 4 C dýþ hava sýcaklýðýna kadar çalýþabilirler. R407C yine ayný þekilde tüm su soðutmalý kondenserli scroll, pistonlu veya vidalý kompresörlü soðutma sistemlerinde verimlilikle kullanýlabilir. Özellikle doðaya olan etkileri göz önüne alýndýðýnda her soðutucu akýþkanýn farklý özelliði bulunmaktadýr. Yurdumuzda ve dünyada günümüz þartlarýnda klima ekipmanlarýnda en fazla kullanýlan soðutucu akýþkanlar R134a ve R407C'dir. R410A gibi yeni nesil soðutucu akýþkanlarda piyasaya bir süredir girmekle beraber ekonomik olarak kullanýma geçebilmesi için tüm parça üreticisi firmalar tarafýndan (kompresör, yað, genleþme valfi vb.) bu akýþkana yönelik olarak üretilecek malzemelerin de piyasaya ekonomik fiyatlarla sürülmesi gerekir. Zira, soðutucu akýþkanlarýn kendilerine has özelliklerinden dolayý bazý tip klima ve soðutma cihazlarýnda kullanýlmalarý pek ekonomik olmamaktadýr (R134a kullanan su soðutma gruplarýnda R407C kullanan cihaz ile ayný kapasiteyi verebilmek için yaklaþýk %50 daha fazla sayýda veya daha büyük kompresör kullanýldýðý bilinmektedir; maliyette doðal olarak daha fazla olmaktadýr). Dolayýsýyla, alýnan klima cihazýnýn ne amaçla ve hangi iklim þartlarýnda kullanýlacaðý cihaz seçimi kadar soðutucu akýþkan seçiminde de önem kazanmaktadýr. Zira su soðutmalý kondenserli cihazlarda gazýn soðutulmasý su ile gerçekleþtiðinden ve soðutma suyu su soðutma O kulesinde dýþ hava yaþ termometre sýcaklýðýnýn yaklaþýk 3 C üzerine kadar soðutulabildiðinden kondenzasyon sýcaklýðý oldukça düþük olacak ve R407C gazlý sistem gayet verimli bir þekilde çalýþabilecektir. Yani su soðutmalý kondenserli bir soðutma sisteminde eðer santrifüj kompresör yoksa R407C gazý her türlü iklimde kullanýlabilir. Zira su soðutmalý bir sistemde (santrifüj kompresörlüler hariç) R134a gazý seçilirse cihazýn boyutu gereksiz yere artacak ve cihaz pahalý olacaktýr. O R134a gazýnýn pratikte 70 C kondenzasyon sýcaklýðýna kadar kullanýlabilmesi neticesinde bu gaz özellikle çok yüksek yaz mevsimi ortalama sýcaklýðý (kuru termometre sýcaklýðý) olan güney illerimizde hava soðutmalý kondenserli cihazlarda daha avantajlý olmaktadýr. R410A gazý özellikle son yýllarda popüler hale gelmiþtir. Ancak bu gazýn maalesef bazý limitleri olup büyük klima sistemlerinde geniþ bir kullaným alaný bulmasý bir süre daha mümkün görünmemektedir. Aþaðýdaki tabloda da görüldüðü gibi kompresörün oldukça yüksek basma basýncýnda çalýþmasýný gerektiren bu gaz þu anda sadece scroll kompresörlü hava soðutmalý soðutma sistemlerinde kullanýlabilmektedir. Scroll kompresörlerin çok büyük kapasitelerde olmamasýndan ötürü büyük kapasiteler için çok fazla sayýda scroll kompresör kullanýlmasý gerekmekte bu da hem sistemin arýza olasýlýðýný arttýrmakta (çünkü cihazdaki toplam parça adeti artmaktadýr) hem de cihaz maliyeti artmaktadýr. Bazý üreticiler sadece su soðutmalý kondenserli sistemlerinde R410A gazý kullanmaya baþlamýþlardýr. Ancak sistemin çok iyi korunmasý gerekmektedir. 10 Aralýk 006

13 TEKNÝK MAKALE Zira R410A'ya göre dizayn edilmeyen kompresörlerde bu gazýn kullanýlmasý her hangi bir nedenle koruma sisteminin devreye girmesi/girememesi durumunda sistemin test basýncý seviyelerinde çalýþmasýna ve hem kullaným ömrünün çok düþmesine hem de gaz kaçaðý olasýlýðýnýn artmasýna neden olur. Bu gazýn kullanýlabileceði maksimum sýcaklýk olan O 65. C'deki kondenzasyonda kompresörün 41.9bar basma basýncý olup bu deðer maalesef mevcut R407C ve R134a'lý sistemlerin dizayn basýnçlarý bir yana test basýnçlerýnýn bile çok üzerindedir. Bu nedenle yeni sistemlerde belirli limitler çerçevesinde kullanýlabilen bu gazý eski sistemlerde kullanabilmek mümkün deðildir. Hali hazýrda R'li sistemlerin çevriminde en uygun soðutucu akýþkan R407C'dir. Ancak bu çevrim sistemin içerisinde çok iyi bir temizlik gerektirdiðinden ve bu temizlik fabrika þartlarý haricindeki ortamlarda kolaylýkla yapýlamadýðýndan pek tavsiye edilmemektedir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlýðý 1/1/016 yýlýna kadar R ile çalýþan cihazlarýn bakýmlarýnda herhangi bir kýsýtlama getirmeyeceðini daha önce taahhüt etmiþtir. Dolayýsýyla mevcut R'li sistemlerin tamiratlarýnda gaz deðiþikliðine gitmek pek mantýklý deðildir. Özellikle kiþisel ve endüstriyel klima ve soðutma cihazlarýnýn satýþýnýn daha da arttýðý günümüzde bu konuya dikkatinizi çekerek özellikle bazý firmalarýn pazarlama stratejisi olarak yanlýþ bilgilendirmelerinin bütçenize (Türkiye'nin bütçesine) zarar vermemesi için aþaðýdaki tablo ve diyagramlarý da dikkatinize sunuyoruz. SOÐUTUCU AKIÞKAN KÝMYASAL FORMÜLÜ * ODP [R11=1,0] ** GWP [CO =1,0] (100yýl) YANICILIK TOKSÝKLÝK KAYNAMA SICAKLIÐI ( C) BASMA BASINCI Pg(60 C kondenzasyon sýcaklýðýnda)(bar) R CHCIF 0, YOK R134A CF CH F YOK R407C R3/R15/R134a karýþým YOK R410A R3/R15 karýþým YOK *ODP: Ozone Depletion Potential - Ozon tabakasýný eritme potansiyeli * GWP: Global Warning Potential - Dünya atmosferine sera etkisi yaratma potansiyeli Referanslar: Principles of refrigeration (Roy J. DOSSAT, Prentice Hall, Fourth Edition) Bitzer Refrigerant Report Aralýk

14 ÝNSAN KAYNAKLARI ÇALIÞMA YAÞAMINDA STRES Berna KENTEL Ýnsan Kaynaklarý Yaþ, sosyal statü, cinsiyet, meslek farký olmaksýzýn hepimizi etkileyen, toplumun hiçbir alanýnda yakamýzý býrakmayan stres, iþ hayatýnda da çok önemli bir olgudur. Stres,zamansýzlýktan, kendimize vakit ayýramamaktan yakýndýðýmýz þu son dönemlerde hayatýmýzý olumsuz yönde deðiþtiren, bizleri verimsizleþtiren, performansýmýzý düþüren ve ayný zamanda da saðlýðýmýzý bozan bir dert haline geldi. Bugün ülkemizde ve dünyada, stresin oldukça üzerinde durulan bir kavram olmasýnýn sebepleri arasýnda birçok hastalýða yol açmasý da yer alýr. Stres; iþ hayatýnda verimin azalmasýna, iþe gitmede isteksizliðe, tutarsýz kararlar verilmesine sebep olurken bu sonuçlar erken ölümlere kadar taþýnabilir. Gün geçtikçe daha da önemli ve ciddi bir husus haline gelen stres; çalýþanlarýn, yöneticilerin ve kuruluþlarýn yaþamýný iþgal etmektedir. Stres, kiþilerde meydana gelen ve onlarý normal faaliyetlerinden sapmaya zorlayan durumu ifade etmektedir. Bir eylemin ya da durumun kiþiler üzerinde yarattýðý fiziksel veya psikolojik zorlamaya verilen tepkidir. Ýþ stresi, bireyi normal fonksiyonlarýndan saptýran psikolojik veya fiziksel davranýþlarýný deðiþtiren iþle ilgili etmenlerin sonucunda oluþan psikolojik bir durumdur.çalýþma yaþamýnda ortaya çýkan stres, iþgörenin normal iþlevlerini yerine getirmesinde bir engel olarak ortaya çýkmakta ve bireyin fiziksel ve duygusal olarak tepkilerinin ortaya çýkmasýna sebep olmaktadýr. Bireyin davranýþýndaki bu deðiþim iþteki uyumu bozmakla beraber bir çok olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir. Stresi oluþturan nedenler: Ýþ stresi, ortaya çýkarken kurumun içinden, dýþýndan, bireyin kendisinden ve daha birçok alandan kaynak bulabilir. Nedenleri arasýnda þunlar yer alýr. Ücret eþitsizlikleri, adaletsiz performans deðerlendirmeleri, fazla sorumluluk altýna girmek, görev ve sorumluluklardaki belirsizlikler, merkeziyetçilik, karar alýrken fikir ileri sürme imkaný tanýnmayýþý, aþýrý derecede resmiyet, personel-yönetici çatýþmasý iletiþimin azlýðý, yetersiz bilgi donanýmý, yetersiz geribildirim,kalabalýk çalýþma ortamlarý havasýz ve kötü aydýnlatýlmýþ ofisler. Stresin yoðun olduðu kurumlarda genellikle performansýn düþtüðü görülür. Belirli bir seviyede ve kabul edilebilir sýnýrdaki stres, kiþinin verimini bir noktaya kadar artýrabilirken aþýrýya kaçtýðýnda psikolojik çöküntüyle beraber verimi düþürür. Sürekli olarak stres dolu bir ortamda çalýþma, kurumdaki çalýþanlarýn baðlýlýðýný, tatminini düþürmektedir. Bu gibi durumlarýn devamý olarak kiþiler, çalýþma ortamlarýndan, baðlý bulunduklarý kurumlardan uzaklaþma isteði duyarlar ve iþe devamsýzlýk baþ gösterir. Bu anlamda devamsýzlýðý ortadan kaldýrmak için kurumlarýn insan kaynaklarý, personel yönetimi gibi departmanlarýna büyük iþ düþmektedir. Çözüm Yollarý: Ýþ stresi yaþayan bireyler için kurum genelinde ve yöneticiler bazýnda yapýlmasý gerekenler vardýr. Öncelikle yöneticiler, çalýþanlarýnýn durumunun farkýnda olmalý ve harekete geçmelidir. Geçmiþten gelen olumsuz tecrübeler de yaþanýlan olaylar karþýsýndaki stresi etkileyebilir. Benzer bir olayla karþýlaþýldýðýnda krizi yönetmek daha rahat olacaktýr, ancak çalýþanýn tecrübelerine saygý gösterilmelidir ki yapýcý yönde yardýmý olabilsin. Bunlarýn yaný sýra kiþisel farklýlýklar da göz önüne alýnmalýdýr. Mesela çalýþanlar, bilgi ve becerileri bakýmýndan denk olsa bile bilgiyi yönetmesi, uygulayýþý ve deneyimleri baþarý yolundaki adýmlarýnda farklýlýk gösterecektir. Bu anlamda yapýlmasý gereken; çalýþma ortamýnda maksimum uyumu saðlayýp, dayanýþmayla direnme gücünü arttýrmak olacaktýr. Strese maruz kalan birey de olsa, bu konuda kurum bazýnda da çalýþmalar yapýlmalýdýr. Aksi takdirde bireyin kendi için gösterdiði çabalar, geliþtirdiði sorun çözme teknikleri iþlerlik kazanamaz. Ýþ ortamýndaki stresin azalmasýyla artacak olan birey performansý, kurumun baþarýsýný yükseklere taþýyacaktýr. Bu amaçla yöneticiler; çalýþanlarýný destekleyen, merkeziyetçi politikadan uzak, bireylere karar alma yetkisi tanýyan, iletiþimin rahatça saðlandýðý organizasyonel bir temel oluþturulmalýdýr. Yapýlan net kariyer planlarý belirlenen stratejiler de yöneticilerin çalýþanlara yapacaðý bir danýþmanlýk desteðidir. Kiþiler, kurumda devamlý aktif rol oynayabilmeli, sorumluluk alabilmeli, kendini ve çalýþtýðý kurumu iyileþtirmek için çaba göstermelidir. Bunun için de kurum içindeki düzenlemelerin doðru yapýlmýþ olmasý þarttýr. Bunlar yapýlýrken de rol kargaþasý içine düþmekten dikkatle kaçýnýlmasý gerekir. Yöneticiler, çalýþanlar arasýnda huzurlu, olumlu, yaratýcý, yetenekleri destekleyici bir atmosfer oluþturmalý ve iþ bölümünü bunlarý göz önünde bulundurarak yapmalýdýr. Stres, iþ hayatýnda herkesin ortak paydada birleþtiði önemli, büyüyen ve derin etkilere sahip olan bir problemdir. Ýnsan, doðumundan baþlayarak karþýlaþtýðý her türlü sorunla ilgili baþa çýkma yöntemleri geliþtirmiþtir. Ancak problemle karþýlaþan insan, asla duruma hemen boyun eðmemiþtir. Öncelikle yapýlmasý gereken, problemin belirlenip tanýmlanmasýdýr. Böylelikle sýradaki adýmlar daha iyi ortaya konup, harekete geçilebilir. Tanýmlanan sorunun kök nedenleri açýða çýkarýlýp, bunlara uygun baþa çýkabilme metotlarý ve yönetme teknikleri geliþtirilebilir. Hayata karþý bu genel tavýr, iþ hayatýnda da karþýmýza çýkar. Kaçýnýlmaz bir halde birçok çalýþaný yakalayan stresle de baþa çýkýlabilir, hatta olumlu hale bile dönüþtürülebilir. 1 Aralýk 006

15 GÖNKA DAN HABERLER KALÝTE BELGELERÝMÝZ KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ TS TSEK BELGESÝ EUROVENT SERTÝFÝKASI CE SERTÝFÝKASI GOST SERTÝFÝKASI DIN SERTÝFÝKASI KAZAK SERTÝFÝKASI UKRAYNA KALÝTE BELGESÝ Aralýk

16 ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA - HAVALANDIRMA FAN COIL CÝHAZI HAVA SOÐUTMALI SU SOÐUTMA GRUBU HÝJYENÝK PAKET KLÝMA ÜRÜNLERÝMÝZ * KLÝMA SANTRALÝ * SU SOÐUTMALI SU SOÐUTMA GRUBU * SU SOÐUTMA KULELERÝ * FAN COIL CÝHAZLARI * LAMÝNER FLOW HAVALANDIRMA SÝSTEMLERÝ * HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZLARI * ROOF TOP KLÝMA CÝHAZLARI * SICAK HAVA APAREYLERÝ * ÇATI TÝPÝ ASPÝRATÖRLER * KANAL TÝPÝ RADYAL VANTÝLATÖRLER * NEMLENDÝRÝCÝLER * NEM ALMA CÝHAZLARI * PLENUM BOX * HAVA FÝLTRELERÝ * HAVA KANALI EKÝPMANLARÝ * HAVA PERDELERÝ * OTOMATÝK KONTROL MALZEMELERÝ KLÝMA TEKNOLOJÝSÝNDE LÝDER MERKEZ : Çetin Emeç Bulvarý. Cad. No:11 Öveçler / ANKARA Tel: (pbx) Fax: ÝSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ : Barbaros Bulvarý Ýba Bloklarý No: 16/1 Kat: Daire: 8 Beþiktaþ / ÝSTANBUL Tel: (pbx) Fax: CLF-0967 FABRÝKA : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Caddesi No: 6 Sincan / ANKARA Tel: (pbx) Fax: KLÝMA SANTRALÝ K-Q TSE-ISO-EN 9000 Web: TSEK

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR?

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR? GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 18 Nisan 2007 SAYI 18 YIL 7 YURT

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 14 Temmuz 2005 SAYI 14 YIL

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ

GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝÇÝNDEKÝLER 2-3-4 5-6 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER AMICO SERÝSÝ MODELLER 7 8-9-10

Detaylı

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri Temel Bilgiler, Tasarým ve Uygulama Eki/ Fundamentals of HVAC Design & Application Appendix Sayý / Number: 68 TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

Bölüm 1: Kalite kavramý

Bölüm 1: Kalite kavramý Bölüm 1: Kalite kavramý A. Kalitenin tanýmý Ýnsanoðlu her zaman daha iyisini yapmak için çalýþan bir yapýya sahiptir. Karanlýk çaðdan bilgi çaðýna uzanan geliþme sürecine göz attýðýmýzda insanlarýn yaþam

Detaylı

FEDERAL DEN YENÝ BÝR ÜRÜN Erken Uyarý Rölesi sayý Eylül 2006 ilk tek Dünya da ve Tüyap ta Federal Rüzgarý Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor NLP SÝZÝN KAVGACI TÝPÝNÝZ HANGÝSÝ OLUMLU DÜÞÜNMEYÝ

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı