Kaynak: missioneco (1. B RLEfi K ARAP EM RL KLER ÜLKE BÜLTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynak: missioneco (1. B RLEfi K ARAP EM RL KLER ÜLKE BÜLTEN"

Transkript

1

2 Kaynak: missioneco (1 B RLEfi K ARAP EM RL KLER ÜLKE BÜLTEN 2008

3 Genel Bilgiler Birleflik Arap Emirlikleri, (BAE) 1971 Aral ndan beri Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah olmak üzere toplam 7 emirlikten oluflan federal yap da bir ülkedir. slami hukuk kurallar na ba l 1971 Anayasas ile yönetilen BAE'nin Devlet Baflkanl görevine, Kas m 2004'de ölen eski Baflkan fieyh Zayed bin Sultan al-nahyan' n o lu fieyh Khalifa bin Zayed al-nahyen Federal Milli Konsey taraf ndan seçilmifltir. Anayasaya göre, 7 Emir (Rulers of the Emirates) en üst siyasi otorite olan Federasyon Yüksek Konseyi'ni (Suprime Council of Federation) oluflturmaktad r. Bu oluflum uyar nca, Abu Dhabi Emiri Devlet Baflkan, Dubai Emiri ise Devlet Baflkan Yard mc s ve Baflbakan olmaktad r. Hükümet 20 üyeli olup, bakanlar Emirlik aileleri aras ndan seçilen üyelerden meydan gelmektedir. Uluslar aras alanda Birleflmifl Milletlerin kurallar n benimsemifltir. Federal Milli Konsey (FDC) ya da Meclis ad yla an lan BAE parlamentosunu iki sene süreyle görev yapan 40 kiflilik parlamenterler heyeti oluflturmaktad r. Yetkileri görüfl ve tavsiye bildirmekle s n rl olan parlamentonun üyeleri 7 emir taraf ndan atan r. Her emirlik nüfusuyla orant l olarak temsil edilir. Genel Ekonomik Durum Emirlikler aras nda ekonomik eflitsizlikler bulunmaktad r. Federal hükümet, bu eflitsizli i büyük oranda Abu Dhabi ve Dubai gibi zengin emirliklerin finanse etti i federal bütçeden nispeten yoksul emirliklere kaynak aktararak dengelemeye çal flmaktad r. Petrol rezervleri düflük olan emirlikler ticarete ve özellikle re-eksporta yönelmifllerdir. Birleflik Arap Emirlikleri ekonomisi, petrol ve do al gaza dayanmaktad r. Abu Dhabi en önemli petrol üreticisi konumunda olup ayn zamanda petrolün yan s ra petrokimya sanayi gibi enerji yo un ve petrol türevi hammaddelerin kullan ld üretim alanlar ile do al gaz ihraç endüstrisi de geliflmifltir. Sharjah ve Ras al-khaimah bölgeleri de ülkenin petrol üretimine katk da bulunmaktad r. Dubai, Körfez ülkeleri aras nda ve bölgesel anlamda önemli ticaret ve hizmet merkezi olarak öne ç kmaktad r y l nda ülkenin, yaklafl k 46 milyar dolar olan kay tl reeksport de erinin % 85'i Dubai taraf ndan gerçeklefltirilmifltir y l nda faaliyete geçen ve bölgenin en büyük serbest bölgesi olan Dubai'deki Jebel Ali Serbest Bölgesi, dünyada ilk olarak ISO 9002 belgesini alan serbest bölgedir. Geliflmifl haberleflme ve ulafl m a lar n n bulundu u bölgede yat r mc lardan gelir ve servet vergisi al nmamakta ve kurumlara 50 y l süre ile kurumlar vergisi muafiyeti uygulanmaktad r. Genel olarak Birleflik Arap Emirlikleri, ran ve Suudi Arabistan d fl ndaki tüm komflular ndan ekonomik anlamda çok daha güçlüdür. BAE, Ortado u'daki di er ülkelerden ekonomisinin çeflitlili i ile ayr lmaktad r. GSYH'nin %40' ndan fazlas n d flticaret, havayollar, turizm ve finansman oluflturmaktad r. Ekonomideki çeflitlilik özellikle alüminyum sanayisinde ve yerli, yabanc müflterilerin ilgisini çeken tafl nmaz gayrimankülde kendini göstermektedir. Tüm Körfez ülkelerinde sürmekte olan ekonomiyi petrolün egemenli inden kurtar p çeflitlendirme çabalar n n baflar ya ulaflabilece inin en önemli kan t BAE'dir. Fakat halen petrol gelirleri ülkenin bafll ca gelir kayna n oluflturmakta ve petrol d fl ndaki sektörleri etkilemektedir. Ekonomik yap n n

4 çeflitlendirilmesi, üretim ve ihracat taban n n geniflletilmesi çabalar sonuç vermifl ve petrolün milli gelirdeki pay n n düflürülmesinde baflar l olunmufltur. malat sanayinin en önemli alt sektörleri petrol üretimine paralel olarak kimyasal ve plastik üretimi olurken, g da iflleme, tekstil, mobilya, çimento, alüminyum, seramik, demir-çelik ve cam gibi sektörleri gelifltirilmeye çal fl lmaktad r. Turizm son y llarda h zl büyüyen bir aland r. nflaat ve inflaat malzemeleri devam eden arazi gelifltirme ve altyap projeleri nedeniyle canl sektörlerdir. Ülkenin nominal GSMH's 2007 y l nda % 16.5, reel GSMH's ise % 7.4 büyüme göstermifltir y l nda ise göre büyümenin % 8.4 olarak gerçekleflece i tahmin edilmektedir. Son iki y lda enflasyon oran ; iç talep, emlak piyasas ve hizmetler sektöründe yaflanan talep art fl nedeniyle büyük s çramalar göstermifltir. Dolar n güçsüzleflmesi ve g da sektöründeki dar bo azlar nedeniyle enflasyonist bask lar oluflmufltur y l nda enflasyon ortalama %14 olarak gerçekleflmifltir. Enflasyondaki bu art fl n 2008 y l nda da devam edece i % 16 olaca tahmin edilmektedir. Birleflik Arap Emirlikleri, 2009 y l nda beflinci kamuya ait havayolu flirketinin (Fly Dubai) kurulaca n aç klam flt r. fiu ana kadar ülkede bulunan havayollar flirketleri; Emirates (Dubai), Air Arabia ve RAK havayollar (Sharjah)'d r. Fly Dubai'nin bölgenin büyük flehirlerinde uçufla bafllayaca ve 2009 y l nda Jebel Ali'de aç lacak olan Uluslararas Havaliman Al Maktoum'u kullanaca tahmin edilmektedir. fiirketin befl y l içerisinde 50 adet uçak sat n almas planlanmaktad r. Temel Sektörler Tar m Tar m sektörü, GSYH'nin % 2.3'ünü oluflturmaktad r. Bafll ca tar m ürünleri hurma, sebze, karpuz, kümes hayvanlar n n eti sütü ve yumurtas, son olarak da bal kt r. Sanayi Bu sektör GSYH'nin % 61.9'una sahiptir. Sanayi üretiminin büyüme h z da % 4'dür. Bafll ca dallar petrol, petrokimyasallar, bal kç l k, alüminyum, çimento, gübre, ticaret gemileri tamiri, inflaat malzemeleri, tekne yap m, el sanat ve tekstildir. Sharjah Emirli inde yap lan bir sanayi yat r m n n maliyeti di er emirliklerle karfl laflt r ld nda %35 oran nda daha ucuzdur. Bu nedenle de ülkedeki sanayi yat r mlar n n %50'si Sharjah Emirli i'nde faaliyet göstermektedir. Sanayi yap s na bak ld nda ise kimya, metal, a aç ürünleri ve mobilya, g da, tekstil, içecek ve tütün en önemli sektörleri oluflturmaktad r. Petrol ve Do algaz Sektörü Ekonominin çeflitlendirilmesine yönelik yap lan çal flmalara ra men GSYH'nin yaklafl k %30'unu sadece petrol ve gaz sektörü karfl lamaktad r.bae, dünya petrol rezervlerinin %8.1'ini kontrol etmektedir. Petrol ve do algaz bugün BAE'nin Körfez'in en yüksek kifli bafl na milli gelirine sahip Ekonomik Yap ülkelerinden biri olmas n sa layan do al kaynaklard r. Petrol rezervleri (97.8 milyar varil) mevcut

5 üretim seviyesini 100 y ldan fazla karfl layabilecek durumdad r. Bu rezervlerin % 90' Abu Dhabi'dedir. Dubai (% 4) ve Sharjah da rezerv bulunan di er emirliklerdir. fiu anda günlük petrol üretme kapasitesi 2.54 milyon varil olan BAE, bunu 2008 y l nda 2.8, 2010 y l nda ise 3 milyon varile ç karmay hedeflemektedir. Petrol ç kar m son 10 y lda yaklafl k %20 artm flt r ve bu süre zarf nda petrol fiyatlar da ikiye katlanm flt r. Ülke do al gaz rezervleri aç s ndan da zengindir. 5.8 milyar m3 olan rezervlerin dünyadaki toplam rezervler içindeki pay ise % 4 civar ndad r. BAE; Rusya, ran ve Katar'dan sonra dördüncü büyük do algaz üreticisidir. Rezervler mevcut üretim seviyesini 200 y ldan fazla karfl layabilecek durumdad r. Do algaz rezervlerinin de %90' ndan fazlas Abu Dhabi'dedir. Turizm Ekonomi Bakan 'na göre turizm sektörü, GSYH'ye %22 katk da bulunmaktad r. Petrolde zengin Abu Dhabi emirli i, ekonomisini tafl nmaz gayrimankül ve turizm altyap lar n gelifltirerek çeflitlendirmeyi düflünmektedir. Bu do rultuda büyük çapl projeler yap lm flt r y llar aras nda Saadiyat Adas 'nda 9 km'lik plaj üzerine 5 y ld zl oteller infla edilecektir. Al Reem Adas 'n n turizm ve ticaret altyap s n n gelifltirilmesinin 2011'e kadar bitirilmesi planlanmaktad r. Bunun d fl nda Al Raha plaj nda 3 ile 5 y l aras nda 8 yeni otel infla edilecektir. 2006'da Dubai Emirli i'nde otel ve apart otellerin say s 415 olmufl; turistlerin say s ise %3.3 artarak 6.3 milyona ulaflm flt r. % 85 oran nda oteller dolmufltur. Altyap Enerji Bakan 'n n aç klad Plan, su ve elektrik altyap s n ulusal düzeyde düzenleyici öneriler içermektedir. Özellikle özel yat r m destekleyen bu öneriler ayn zamanda petrol, mineral, su ve enerji kaynaklar na yönelik kapsaml bir araflt rma öngörmektedir. Ayr ca ülke Birleflmifl Milletler klim de iflikli i Çerçeve Sözleflmesi ve Kyoto Protokolü gibi global forumlara dahil olmay planlamaktad r. Ülkede kullan mda olan toplam milyon ana telefon hatt, milyon da cep telefonu bulunmaktad r. nternet kullan c say s milyona ulaflm flt r. Bunun d fl nda ülkede toplam 36 havaalan, km'lik karayolu ve 58 ticaret gemisi bulunmaktad r. Dubai'nin Jebel Ali Liman Singapur ve Hong Kong'dan sonra üçüncü en kalabal k limand r. Uluslararas Dubai Havaalan 'ndan ise günde 100 farkl noktaya 300 uçufl bulunmaktad r. Dünyan n önde gelen 125 deniz tafl mac l firmas Dubai'ye u ramaktad r. Özellefltirme 13 Arap ülkesini kapsayan Arap Rekabet raporuna göre BAE Arap dünyas n n rekabette en geliflmifl ülkesidir. Bu raporun en geliflmifl 40 ülke ile yapt k yaslamada ise BAE, 29. s radad r. Ekonomi Bakanl 'n n y llar için öngördü ü ekonomik plan özellikle rekabet ortam n artt rmay ve özel sektörü gelifltirmeyi hedeflemektedir. Ekonomi Bakanl, dünya fleker pazar ndaki özellefltirme çal flmalar na Dünya Ticaret Örgütü'nün

6 belirledi i çizgide kat lmaktad r. D fl Ticaret BAE Merkez Bankas verilerine göre 2007 y l ihracat gelirleri % 23 artarak yaklafl k 178 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Bu gelirin 84 milyar dolar hidrokarbonlar sektörüne ait olup, ayr ca petrol d fl sektörlerden elde edilen gelirlerde de art fl meydana gelmifltir. Ülkenin ithalat nda ise düzenli bir art fl gözlenmifl ve yaklafl k olarak %17.5'luk bir art flla 116 milyar dolara ulaflm flt r. Japonya BAE'nin en önemli ihracat pazar d r, petrol ihtiyac n n dörtte birini ve do al gaz ihtiyac n n %9'unu BAE'den karfl lamaktad r. BAE'nin di er ihraç pazarlar ise Güney Kore, Hindistan ve Tayland olarak say labilir. Bu pazarlara gönderilen ihraç ürünlerinin büyük bir k sm n hidrokarbonlar oluflturmaktad r. thalatta ise ülkenin en önemli partnerleri s ras ile Hindistan, ABD ve Çin'dir. BAE Körfez flbirli i Konseyi'ne üyesidir ve üye ülkeler aras nda 2003 y l nda uygulamaya konulan Gümrük Birli i'ne de dahildir. Gümrük Birli i dahilinde üye alt ülke ( Katar, Kuveyt, Oman, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri) aras nda ortak bir gümrük politikas ve %5 oran nda bir gümrük tarifesi uygulanmaktad r. BAE'den AB'ye ihracat n artt r lmas için bal k ve di er g da ürünlerinde belli sa l k standartlar oluflturulmufltur. 30 Temmuz 2007'de kufl gribi nedeniyle Hindistan'dan her türlü kufl çeflidinin ithalat geçici olarak durdurulmufltur. BAE Pazar le lgili Bilgiler BAE ifl ortam çok caziptir. BAE'nde kambiyo kontrolü bulunmamaktad r. Dirhem konvertibl olup sermaye ve kar n transferinde hiçbir s n rlama yoktur. Kur güvencesi olmas ifl ortam ndaki istikrar aç s ndan önemlidir. Birleflik Arap Emirlikleri'nde gelir vergisi bulunmamakta ancak BAE'nde yerleflik yabanc bankalar karlar üzerinden %20 vergi ödemektedirler. Ülkede tüketim vergileri bulunmamakla birlikte, ithal edilen tüm ürünler %4'lük bir gümrük vergisine tabidirler. Ekonominin daha da liberalleflmesi konusunda özellikle Dubai Emirli i'nin çabalar sürmektedir. Önemli ölçüde petrol rezervlerine sahip olmas na ra men, Abu Dhabi Emirli i de yabanc sermeye ve yat r m çekmek amac yla liberalleflme yönünde sinyaller vermeye bafllam flt r. Fakat, bu Emirlikteki karar alma süreci ve prosedür Dubai'ye oranla daha yavafl ifllemektedir. Uluslararas ticaretini ve yabanc sermayeyi art rmaya çal flan Dubai Emirli i, bu amaca ulaflman n ancak liberal bir ortam ile mümkün oldu unun fark ndad r. Fakat, flirket kurma konusundaki %51 yerel hissedar flart, yerel da t m kanallar n n (ajanslar n) kullan lmas zorunlulu u ve yabanc lar n mülkiyet haklar konusundaki s n rlamalar reform bekleyen bafll ca konulard r. Bu reformlar n bir k sm serbest bölgelerde uygulamaya geçmifltir. Dünya Ticaret Örgütü'nün kurucu üyesi olan BAE, serbest bölgeleri dolay s yla bölgesinin en liberal ekonomilerinden ve geliflmifl yat r m ortamlar ndan birine sahiptir. Ülkede flirket kurulmas için yap lan

7 düzenlemeler konusunda yetki federal hükümet ve emirlikler aras nda paylafl lmaktad r. Genel olarak BAE'de Serbest Bölgeler d fl ndaki alanlarda ifl ve üretim yapmak isteyen yabanc flirketler için yerel bir sponsor bulmak zorunlulu u vard r. Sponsorlar n görevi, kamu ihalelerini takip ederek ilgili belgeleri teslim etmek, vize almak veya iflçi kartlar n n ç kart lmas n sa lamak gibi alanlarda yard mc olmakt r. Sponsorlar n flirketin idaresine kar flmak yetkisi ya da mali konularda herhangi bir sorumlulu u bulunmamaktad r. Yabanc yat r mc lar bir BAE vatandafl ile ortak olarak % 49'u yabanc flirkete ve % 51'i yerel sponsora ait olmak üzere limited flirket kurmak suretiyle ülkede faaliyet gösterebilirler. Serbest Bölgeler BAE hükümeti yabanc yat r mlar teflvik etmek için 15 adet serbest bölge kurmufltur (www.uaefreezones.com). Serbest bölgelerde 3 tip ticari firma kurulabilmektedir: Serbest Bölge Kuruluflu (Free Zone Establishment), Serbest Bölge fiirketi (Free Zone Company) ve Yabanc fiirket fiubesi. Bu bölgelerde kurulacak flirketlerde yerel orta a ihtiyaç bulunmamakta, %100 yabanc sermayeli flirket kurulabilmekte ve ithalatta gümrük vergisi al nmamaktad r. Serbest bölgelerin genel olarak sa lad avantajlar flunlard r: o %100 yabanc mülkiyet o Tüm ithalat ve ihracat vergilerinden %100 muafiyet o Ticari vergi ve rüsumdan %100 muafiyet o Sermaye, kar gibi kazançlar n tamamen transfer edilebilmesi o flgücü istihdam nda yard m o Ucuz fiyatlarla yerel enerji temini 1985 y l nda Dubai'nin Jebel Ali Liman 'nda kurulan serbest bölgenin (www.jafza.ae) baflar s di er emirlikleri de serbest bölge kurmaya yöneltmifltir. Jebel Ali'den sonra kurulan di er serbest bölgeler aras nda yer alan Sharjah'daki Hamriyah Serbest Bölgesi (www.hamriyahfz.com), özellikle tekstil ve deri alan nda faaliyet gösteren firmalar n yo unlaflt bir merkezdir. BAE'nin imalat sektöründeki toplam üretiminin üçte biri bu serbest bölgeden kaynaklanmaktad r. Ajman Emirli i'nde bulunan serbest bölge ise 1987 y l nda aç lm fl olup, Jebel Ali'de oldu u gibi 15 y l boyunca kurumlar vergisinden firmalar muaf tutulmakta, bu süre sonunda muafiyet, konjonktüre göre bir 15 y l daha uzat labilmektedir. Fujariah Emirli i'nde ise 1987 y l nda kurulan ve benzer koflullarda faaliyet olana tan yan bir serbest bölge mevcuttur. Ras el-khaimah ve Umm Al Quwain Emirlikleri'nde serbest bölgeler kurulmufltur. Abu Dhabi hariç tüm emirliklerin serbest ticaret bölgeleri ve hemen tüm emirliklerin kendine ait liman ve havaalan bulunmaktad r. Uzak Do u ve Avrupa aras nda uluslararas deniz tafl mac l yapan firmalar, Körfez'de yükleme ve boflaltma ifllemlerini yapmakta ve Dubai bu konuda büyük pay almaktad r. Dubai Liman 'n n geliflmifl tesis ve hizmetleri uluslararas deniz tafl mac l firmalar n n tercihi olmaktad r. Dubai'de boflalt lan mallar deniz yoluyla ran'a oradan tren ve karayoluyla Orta Asya Cumhuriyetleri'ne tafl nmaktad r. Dubai Havaliman kargo tafl mac l alan nda bölgenin en geliflmifl havaalan olup, Uzak Do u'dan deniz yoluyla gelen kargolar n büyük bölümü daha sonra Avrupa'ya havayoluyla tafl nmaktad r.

8 Birleflik Arap Emirlikleri'nin Di er Ülkelerle liflkileri Birleflik Arap Emirlikleri'nin özellikle Arap Birli i ülkeleriyle s k iliflkileri bulunmaktad r. Körfezi Arap Devletleri flbirli i Kurulu'na üye olan ülke ayn zamanda slam Konferans Örgütü'ne de üyedir. BAE, 1975'de Dünya Entelektüel Mülk Örgütü'ne 1996'da da Dünya Ticaret Örgütü'ne, üye olmufltur. Türkiye - BAE Ekonomik ve Ticari liflkileri Kaynak: DTM, TUK *ocak-haziran dönemi Yukar daki tablo incelendi inde Türkiye'nin BAE'ne gerçekleflen ihracat nda sürekli bir art fl gözlenmektedir y l nda bir önceki y la oranla ihracat m z % 63 oran nda artarak 1.1 milyar dolara ulaflan toplam ihracat m z, 2005 y l nda % 46 art flla 1.6 milyar dolar, 2006 y l nda ise yaklafl k % 18'lik bir art flla 1.9 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir y l nda ihracat m z ise bir önceki y la oranla % 63.2 oran nda artarak 3.2 milyar dolara ulaflm flt r y l nda ihracat m z ilk alt ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre % gibi yüksek bir art fl göstermifltir. BAE'den yap lan ithalat m zda da sürekli bir art fl gözlenmektedir y l nda 352 milyon dolar olarak gerçekleflen ithalat m z 2007 y l nda 470 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir y l n n ilk alt ay nda BAE'den ithalat m z bir önceki y l n ayn döneminde göre % 24.7 artarak 217 milyon dolara ulaflm flt r. Türkiye'den BAE'ye Yap lan hracatta lk On Fas l (Dolar)

9 Kaynak: DTM 2007 y l nda Türkiye'nin BAE'ye ihraç etti i ürünlerin bafl nda toplam ihracat içindeki %50.4 pay ile demir ve çelik çubuklar almaktad r. Toplam ihracat içinde ikinci s ray ise % 12.3'lük pay ile alt n almaktad r. K ymetli metaller ve kaplamalar ndan mücevherci eflyalar, petrol ya lar ve bitümenli minerallerden elde edilen ya lar ile demir alafl ms z çelikten yar mamuller di er önemli ihraç ürünlerimizdir. Türkiye'den BAE'ye Yap lan thalatta lk On Fas l (Dolar) Kaynak: DTM Türkiye'nin 2007 y l nda BAE'den gerçeklefltirdi i ithalatta ifllememifl alüminyum (%24.6), alt n(%22), petrol gazlar ve di er gazl hidrokarbonlar (%17.8) ile k ymetli metaller ve kaplamalar ndan mücevherci eflyas (%14.8) ilk s ralarda yer almaktad r. Türkiye - BAE Aras nda Gelir ve Servet Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas 29 Ocak 1993 tarihinde Abu Dhabi'de imzalanm flt r. 27 Aral k 1994 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan söz konusu Anlaflma tarihi itibar yla yürürlü e girmifltir. Türkiye ve BAE aras nda Yat r mlar n Karfl l kl Teflviki ve Korunmas Anlaflmas imzalanm fl ancak henüz yürürlü e girmemifltir. Türkiye - BAE fl Konseyi 2000 y l nda kurulan Türk - BAE fi Konseyi, Körfez Ülkeleri, ran, Uzak Do u (Hindistan' n alt bölümü) ve Güney Afrika için re-eksport merkezi olan Birleflik Arap Emirlikleri'nde Türk ifladamlar na yeni iflbirli i imkanlar sa lamak üzere zemin haz rlamak ve bu ülke kanal yla firmalara yeni pazarlara aç lma imkan n hedeflemektedir. Di er yandan, BAE'nin yurtd fl nda çeflitli yat r mlara plase edilen sermayesini Türkiye'de çeflitli yat r m projelerine yönelmesine imkan tan nmas amac ile gerekli mekanizmalar n kurulmas nda rol almak üzere çal flmalar yapmay da planlamaktad r.

10 fl Konseyi'nin Türk Kanad Baflkan, ayn zamanda Türk - Körfez fl Konseyleri Koordinatör Baflkan Çolako lu Metalurji A.fi. fl Gelifltirme Müdürü Mete fiahin'dir. BAE kanad baflkanlar ise Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Salah Salem Bin Omeir Al Shamsi, Dubai Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan, Obaid Humaid Al Tayer ve fiarjah Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Ahmed Mohamed Al Midfa'd r. Türk - BAE fl Konseyi Birinci Ortak Toplant s Kas m 2000'de Abu Dhabi, Dubai ve fiarjah'da gerçeklefltirilmifltir. Daha sonra Nisan 2002'de Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odas Temsilcileri ile stanbul'da bir toplant düzenlenmifltir. Türkiye - Malta Aras ndaki fl Birli i Olanaklar Müteahhitlik liflkileri 2006'da 918 milyon dolarl k müteahhitlik iflleri üstlenilmesiyle toplam 2 milyar 370 milyon dolar de erinde proje yap lm flt r. Yat r m liflkileri Türkiye de BAE kaynakl yat r mlar

11 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Turizm liflkileri BAE den Türkiye ye Gelen Turist Say s Kaynak:TUK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Makedonya Emeklilik Fonlar Denetleme Ajans Müdürü

Makedonya Emeklilik Fonlar Denetleme Ajans Müdürü 313 MAKEDONYA VE TÜRK YE ARASINDA T CAR VE EKONOM K L fik LER Bülent DERV fi Makedonya Emeklilik Fonlar Denetleme Ajans Müdürü 1989 y l nda Yugoslavya n n Kosova n n özerkli ine son vermesi, Yugoslavya

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1.478 trilyon TL ye, uluslararas ticaret ve muamelelerden al nan vergiler % 34,6'l k art flla 16.936 trilyon TL'ye, idari harçlar ve ücretler, sanayi d fl arizi sat fllardan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

.. 29. Hazine Müsteflarl Yabanc Sermaye Genel Müdür Vekili

.. 29. Hazine Müsteflarl Yabanc Sermaye Genel Müdür Vekili 28 Türk-Asya Kongresi Türkiye deki Yat r m mkânlar Berrin Bingöl * Say n Baflkan, ülkemizde konuk olarak bulunan de erli üke temsilcileri, sayg de er misafirler, k ymetli bas n mensuplar hepiniz hoflgeldiniz.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010

ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010 EKONOMİ ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com PETROLÜN POL T K GÜCÜ SÜRECEK Dünya genelinde

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR HAZİRAN 2007 BERLİN Ocak 2015 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Tarafından Hazırlanmıştır

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ IRAK ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Irak Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Orta Doğu (Ön Asya) ülkesi olan Irak, kuzeyde

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

AB ve Uluslararas birli i ubesi

AB ve Uluslararas birli i ubesi STANBUL T CARET ODASI AB ve Uluslararas birli i ubesi ND STAN ÜLKE ETÜDÜ Mart- A.K. 1 I- ÜLKEN N KÜNYES Resmi Ad : Hindistan Cumhuriyeti Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat da Pakistan,

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

.. 231. Çev. Caner Sancaktar

.. 231. Çev. Caner Sancaktar .. 231 BAE ve Türkiye Aras nda Ticaret ve Yat r m flbirli i Ahmed Al Ustaz * Çev. Caner Sancaktar Girifl Birleflik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye aras ndaki iliflkiler son birkaç y ld r geliflmektedir.

Detaylı

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 8 deki son paragraftaki metin afla- daki flekilde Dünyadaki yerel yönetim bankac l n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende T.C. Ekonomi Bakanlığı BAE Ülke Profili nden alıntılara yer verilmiştir.]

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende T.C. Ekonomi Bakanlığı BAE Ülke Profili nden alıntılara yer verilmiştir.] AĞUSTOS 2015 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende T.C. Ekonomi Bakanlığı BAE Ülke Profili nden alıntılara yer verilmiştir.] İçindekiler Genel Bilgi... 2 BAE Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR)

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) YEM Araflt rma Bölüm Yöneticisi B RGÜL YAVUZ Grafik Uygulama Sorumlusu KENAN ÖZTÜRK Matbaa

Detaylı

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi 2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi Muğla Yatırım Destek Ofisi-Uzman Mehmet SERT 23.03.2016 İçindekiler GİRİŞ... 2 GENEL BAKIŞ... 2 SEKTÖREL BAKIŞ... 4 BÖLGEMİZ İLÇELERİNE BAKIŞ...

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı