Kaynak: missioneco (1. B RLEfi K ARAP EM RL KLER ÜLKE BÜLTEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynak: missioneco (1. B RLEfi K ARAP EM RL KLER ÜLKE BÜLTEN"

Transkript

1

2 Kaynak: missioneco (1 B RLEfi K ARAP EM RL KLER ÜLKE BÜLTEN 2008

3 Genel Bilgiler Birleflik Arap Emirlikleri, (BAE) 1971 Aral ndan beri Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah olmak üzere toplam 7 emirlikten oluflan federal yap da bir ülkedir. slami hukuk kurallar na ba l 1971 Anayasas ile yönetilen BAE'nin Devlet Baflkanl görevine, Kas m 2004'de ölen eski Baflkan fieyh Zayed bin Sultan al-nahyan' n o lu fieyh Khalifa bin Zayed al-nahyen Federal Milli Konsey taraf ndan seçilmifltir. Anayasaya göre, 7 Emir (Rulers of the Emirates) en üst siyasi otorite olan Federasyon Yüksek Konseyi'ni (Suprime Council of Federation) oluflturmaktad r. Bu oluflum uyar nca, Abu Dhabi Emiri Devlet Baflkan, Dubai Emiri ise Devlet Baflkan Yard mc s ve Baflbakan olmaktad r. Hükümet 20 üyeli olup, bakanlar Emirlik aileleri aras ndan seçilen üyelerden meydan gelmektedir. Uluslar aras alanda Birleflmifl Milletlerin kurallar n benimsemifltir. Federal Milli Konsey (FDC) ya da Meclis ad yla an lan BAE parlamentosunu iki sene süreyle görev yapan 40 kiflilik parlamenterler heyeti oluflturmaktad r. Yetkileri görüfl ve tavsiye bildirmekle s n rl olan parlamentonun üyeleri 7 emir taraf ndan atan r. Her emirlik nüfusuyla orant l olarak temsil edilir. Genel Ekonomik Durum Emirlikler aras nda ekonomik eflitsizlikler bulunmaktad r. Federal hükümet, bu eflitsizli i büyük oranda Abu Dhabi ve Dubai gibi zengin emirliklerin finanse etti i federal bütçeden nispeten yoksul emirliklere kaynak aktararak dengelemeye çal flmaktad r. Petrol rezervleri düflük olan emirlikler ticarete ve özellikle re-eksporta yönelmifllerdir. Birleflik Arap Emirlikleri ekonomisi, petrol ve do al gaza dayanmaktad r. Abu Dhabi en önemli petrol üreticisi konumunda olup ayn zamanda petrolün yan s ra petrokimya sanayi gibi enerji yo un ve petrol türevi hammaddelerin kullan ld üretim alanlar ile do al gaz ihraç endüstrisi de geliflmifltir. Sharjah ve Ras al-khaimah bölgeleri de ülkenin petrol üretimine katk da bulunmaktad r. Dubai, Körfez ülkeleri aras nda ve bölgesel anlamda önemli ticaret ve hizmet merkezi olarak öne ç kmaktad r y l nda ülkenin, yaklafl k 46 milyar dolar olan kay tl reeksport de erinin % 85'i Dubai taraf ndan gerçeklefltirilmifltir y l nda faaliyete geçen ve bölgenin en büyük serbest bölgesi olan Dubai'deki Jebel Ali Serbest Bölgesi, dünyada ilk olarak ISO 9002 belgesini alan serbest bölgedir. Geliflmifl haberleflme ve ulafl m a lar n n bulundu u bölgede yat r mc lardan gelir ve servet vergisi al nmamakta ve kurumlara 50 y l süre ile kurumlar vergisi muafiyeti uygulanmaktad r. Genel olarak Birleflik Arap Emirlikleri, ran ve Suudi Arabistan d fl ndaki tüm komflular ndan ekonomik anlamda çok daha güçlüdür. BAE, Ortado u'daki di er ülkelerden ekonomisinin çeflitlili i ile ayr lmaktad r. GSYH'nin %40' ndan fazlas n d flticaret, havayollar, turizm ve finansman oluflturmaktad r. Ekonomideki çeflitlilik özellikle alüminyum sanayisinde ve yerli, yabanc müflterilerin ilgisini çeken tafl nmaz gayrimankülde kendini göstermektedir. Tüm Körfez ülkelerinde sürmekte olan ekonomiyi petrolün egemenli inden kurtar p çeflitlendirme çabalar n n baflar ya ulaflabilece inin en önemli kan t BAE'dir. Fakat halen petrol gelirleri ülkenin bafll ca gelir kayna n oluflturmakta ve petrol d fl ndaki sektörleri etkilemektedir. Ekonomik yap n n

4 çeflitlendirilmesi, üretim ve ihracat taban n n geniflletilmesi çabalar sonuç vermifl ve petrolün milli gelirdeki pay n n düflürülmesinde baflar l olunmufltur. malat sanayinin en önemli alt sektörleri petrol üretimine paralel olarak kimyasal ve plastik üretimi olurken, g da iflleme, tekstil, mobilya, çimento, alüminyum, seramik, demir-çelik ve cam gibi sektörleri gelifltirilmeye çal fl lmaktad r. Turizm son y llarda h zl büyüyen bir aland r. nflaat ve inflaat malzemeleri devam eden arazi gelifltirme ve altyap projeleri nedeniyle canl sektörlerdir. Ülkenin nominal GSMH's 2007 y l nda % 16.5, reel GSMH's ise % 7.4 büyüme göstermifltir y l nda ise göre büyümenin % 8.4 olarak gerçekleflece i tahmin edilmektedir. Son iki y lda enflasyon oran ; iç talep, emlak piyasas ve hizmetler sektöründe yaflanan talep art fl nedeniyle büyük s çramalar göstermifltir. Dolar n güçsüzleflmesi ve g da sektöründeki dar bo azlar nedeniyle enflasyonist bask lar oluflmufltur y l nda enflasyon ortalama %14 olarak gerçekleflmifltir. Enflasyondaki bu art fl n 2008 y l nda da devam edece i % 16 olaca tahmin edilmektedir. Birleflik Arap Emirlikleri, 2009 y l nda beflinci kamuya ait havayolu flirketinin (Fly Dubai) kurulaca n aç klam flt r. fiu ana kadar ülkede bulunan havayollar flirketleri; Emirates (Dubai), Air Arabia ve RAK havayollar (Sharjah)'d r. Fly Dubai'nin bölgenin büyük flehirlerinde uçufla bafllayaca ve 2009 y l nda Jebel Ali'de aç lacak olan Uluslararas Havaliman Al Maktoum'u kullanaca tahmin edilmektedir. fiirketin befl y l içerisinde 50 adet uçak sat n almas planlanmaktad r. Temel Sektörler Tar m Tar m sektörü, GSYH'nin % 2.3'ünü oluflturmaktad r. Bafll ca tar m ürünleri hurma, sebze, karpuz, kümes hayvanlar n n eti sütü ve yumurtas, son olarak da bal kt r. Sanayi Bu sektör GSYH'nin % 61.9'una sahiptir. Sanayi üretiminin büyüme h z da % 4'dür. Bafll ca dallar petrol, petrokimyasallar, bal kç l k, alüminyum, çimento, gübre, ticaret gemileri tamiri, inflaat malzemeleri, tekne yap m, el sanat ve tekstildir. Sharjah Emirli inde yap lan bir sanayi yat r m n n maliyeti di er emirliklerle karfl laflt r ld nda %35 oran nda daha ucuzdur. Bu nedenle de ülkedeki sanayi yat r mlar n n %50'si Sharjah Emirli i'nde faaliyet göstermektedir. Sanayi yap s na bak ld nda ise kimya, metal, a aç ürünleri ve mobilya, g da, tekstil, içecek ve tütün en önemli sektörleri oluflturmaktad r. Petrol ve Do algaz Sektörü Ekonominin çeflitlendirilmesine yönelik yap lan çal flmalara ra men GSYH'nin yaklafl k %30'unu sadece petrol ve gaz sektörü karfl lamaktad r.bae, dünya petrol rezervlerinin %8.1'ini kontrol etmektedir. Petrol ve do algaz bugün BAE'nin Körfez'in en yüksek kifli bafl na milli gelirine sahip Ekonomik Yap ülkelerinden biri olmas n sa layan do al kaynaklard r. Petrol rezervleri (97.8 milyar varil) mevcut

5 üretim seviyesini 100 y ldan fazla karfl layabilecek durumdad r. Bu rezervlerin % 90' Abu Dhabi'dedir. Dubai (% 4) ve Sharjah da rezerv bulunan di er emirliklerdir. fiu anda günlük petrol üretme kapasitesi 2.54 milyon varil olan BAE, bunu 2008 y l nda 2.8, 2010 y l nda ise 3 milyon varile ç karmay hedeflemektedir. Petrol ç kar m son 10 y lda yaklafl k %20 artm flt r ve bu süre zarf nda petrol fiyatlar da ikiye katlanm flt r. Ülke do al gaz rezervleri aç s ndan da zengindir. 5.8 milyar m3 olan rezervlerin dünyadaki toplam rezervler içindeki pay ise % 4 civar ndad r. BAE; Rusya, ran ve Katar'dan sonra dördüncü büyük do algaz üreticisidir. Rezervler mevcut üretim seviyesini 200 y ldan fazla karfl layabilecek durumdad r. Do algaz rezervlerinin de %90' ndan fazlas Abu Dhabi'dedir. Turizm Ekonomi Bakan 'na göre turizm sektörü, GSYH'ye %22 katk da bulunmaktad r. Petrolde zengin Abu Dhabi emirli i, ekonomisini tafl nmaz gayrimankül ve turizm altyap lar n gelifltirerek çeflitlendirmeyi düflünmektedir. Bu do rultuda büyük çapl projeler yap lm flt r y llar aras nda Saadiyat Adas 'nda 9 km'lik plaj üzerine 5 y ld zl oteller infla edilecektir. Al Reem Adas 'n n turizm ve ticaret altyap s n n gelifltirilmesinin 2011'e kadar bitirilmesi planlanmaktad r. Bunun d fl nda Al Raha plaj nda 3 ile 5 y l aras nda 8 yeni otel infla edilecektir. 2006'da Dubai Emirli i'nde otel ve apart otellerin say s 415 olmufl; turistlerin say s ise %3.3 artarak 6.3 milyona ulaflm flt r. % 85 oran nda oteller dolmufltur. Altyap Enerji Bakan 'n n aç klad Plan, su ve elektrik altyap s n ulusal düzeyde düzenleyici öneriler içermektedir. Özellikle özel yat r m destekleyen bu öneriler ayn zamanda petrol, mineral, su ve enerji kaynaklar na yönelik kapsaml bir araflt rma öngörmektedir. Ayr ca ülke Birleflmifl Milletler klim de iflikli i Çerçeve Sözleflmesi ve Kyoto Protokolü gibi global forumlara dahil olmay planlamaktad r. Ülkede kullan mda olan toplam milyon ana telefon hatt, milyon da cep telefonu bulunmaktad r. nternet kullan c say s milyona ulaflm flt r. Bunun d fl nda ülkede toplam 36 havaalan, km'lik karayolu ve 58 ticaret gemisi bulunmaktad r. Dubai'nin Jebel Ali Liman Singapur ve Hong Kong'dan sonra üçüncü en kalabal k limand r. Uluslararas Dubai Havaalan 'ndan ise günde 100 farkl noktaya 300 uçufl bulunmaktad r. Dünyan n önde gelen 125 deniz tafl mac l firmas Dubai'ye u ramaktad r. Özellefltirme 13 Arap ülkesini kapsayan Arap Rekabet raporuna göre BAE Arap dünyas n n rekabette en geliflmifl ülkesidir. Bu raporun en geliflmifl 40 ülke ile yapt k yaslamada ise BAE, 29. s radad r. Ekonomi Bakanl 'n n y llar için öngördü ü ekonomik plan özellikle rekabet ortam n artt rmay ve özel sektörü gelifltirmeyi hedeflemektedir. Ekonomi Bakanl, dünya fleker pazar ndaki özellefltirme çal flmalar na Dünya Ticaret Örgütü'nün

6 belirledi i çizgide kat lmaktad r. D fl Ticaret BAE Merkez Bankas verilerine göre 2007 y l ihracat gelirleri % 23 artarak yaklafl k 178 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Bu gelirin 84 milyar dolar hidrokarbonlar sektörüne ait olup, ayr ca petrol d fl sektörlerden elde edilen gelirlerde de art fl meydana gelmifltir. Ülkenin ithalat nda ise düzenli bir art fl gözlenmifl ve yaklafl k olarak %17.5'luk bir art flla 116 milyar dolara ulaflm flt r. Japonya BAE'nin en önemli ihracat pazar d r, petrol ihtiyac n n dörtte birini ve do al gaz ihtiyac n n %9'unu BAE'den karfl lamaktad r. BAE'nin di er ihraç pazarlar ise Güney Kore, Hindistan ve Tayland olarak say labilir. Bu pazarlara gönderilen ihraç ürünlerinin büyük bir k sm n hidrokarbonlar oluflturmaktad r. thalatta ise ülkenin en önemli partnerleri s ras ile Hindistan, ABD ve Çin'dir. BAE Körfez flbirli i Konseyi'ne üyesidir ve üye ülkeler aras nda 2003 y l nda uygulamaya konulan Gümrük Birli i'ne de dahildir. Gümrük Birli i dahilinde üye alt ülke ( Katar, Kuveyt, Oman, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri) aras nda ortak bir gümrük politikas ve %5 oran nda bir gümrük tarifesi uygulanmaktad r. BAE'den AB'ye ihracat n artt r lmas için bal k ve di er g da ürünlerinde belli sa l k standartlar oluflturulmufltur. 30 Temmuz 2007'de kufl gribi nedeniyle Hindistan'dan her türlü kufl çeflidinin ithalat geçici olarak durdurulmufltur. BAE Pazar le lgili Bilgiler BAE ifl ortam çok caziptir. BAE'nde kambiyo kontrolü bulunmamaktad r. Dirhem konvertibl olup sermaye ve kar n transferinde hiçbir s n rlama yoktur. Kur güvencesi olmas ifl ortam ndaki istikrar aç s ndan önemlidir. Birleflik Arap Emirlikleri'nde gelir vergisi bulunmamakta ancak BAE'nde yerleflik yabanc bankalar karlar üzerinden %20 vergi ödemektedirler. Ülkede tüketim vergileri bulunmamakla birlikte, ithal edilen tüm ürünler %4'lük bir gümrük vergisine tabidirler. Ekonominin daha da liberalleflmesi konusunda özellikle Dubai Emirli i'nin çabalar sürmektedir. Önemli ölçüde petrol rezervlerine sahip olmas na ra men, Abu Dhabi Emirli i de yabanc sermeye ve yat r m çekmek amac yla liberalleflme yönünde sinyaller vermeye bafllam flt r. Fakat, bu Emirlikteki karar alma süreci ve prosedür Dubai'ye oranla daha yavafl ifllemektedir. Uluslararas ticaretini ve yabanc sermayeyi art rmaya çal flan Dubai Emirli i, bu amaca ulaflman n ancak liberal bir ortam ile mümkün oldu unun fark ndad r. Fakat, flirket kurma konusundaki %51 yerel hissedar flart, yerel da t m kanallar n n (ajanslar n) kullan lmas zorunlulu u ve yabanc lar n mülkiyet haklar konusundaki s n rlamalar reform bekleyen bafll ca konulard r. Bu reformlar n bir k sm serbest bölgelerde uygulamaya geçmifltir. Dünya Ticaret Örgütü'nün kurucu üyesi olan BAE, serbest bölgeleri dolay s yla bölgesinin en liberal ekonomilerinden ve geliflmifl yat r m ortamlar ndan birine sahiptir. Ülkede flirket kurulmas için yap lan

7 düzenlemeler konusunda yetki federal hükümet ve emirlikler aras nda paylafl lmaktad r. Genel olarak BAE'de Serbest Bölgeler d fl ndaki alanlarda ifl ve üretim yapmak isteyen yabanc flirketler için yerel bir sponsor bulmak zorunlulu u vard r. Sponsorlar n görevi, kamu ihalelerini takip ederek ilgili belgeleri teslim etmek, vize almak veya iflçi kartlar n n ç kart lmas n sa lamak gibi alanlarda yard mc olmakt r. Sponsorlar n flirketin idaresine kar flmak yetkisi ya da mali konularda herhangi bir sorumlulu u bulunmamaktad r. Yabanc yat r mc lar bir BAE vatandafl ile ortak olarak % 49'u yabanc flirkete ve % 51'i yerel sponsora ait olmak üzere limited flirket kurmak suretiyle ülkede faaliyet gösterebilirler. Serbest Bölgeler BAE hükümeti yabanc yat r mlar teflvik etmek için 15 adet serbest bölge kurmufltur (www.uaefreezones.com). Serbest bölgelerde 3 tip ticari firma kurulabilmektedir: Serbest Bölge Kuruluflu (Free Zone Establishment), Serbest Bölge fiirketi (Free Zone Company) ve Yabanc fiirket fiubesi. Bu bölgelerde kurulacak flirketlerde yerel orta a ihtiyaç bulunmamakta, %100 yabanc sermayeli flirket kurulabilmekte ve ithalatta gümrük vergisi al nmamaktad r. Serbest bölgelerin genel olarak sa lad avantajlar flunlard r: o %100 yabanc mülkiyet o Tüm ithalat ve ihracat vergilerinden %100 muafiyet o Ticari vergi ve rüsumdan %100 muafiyet o Sermaye, kar gibi kazançlar n tamamen transfer edilebilmesi o flgücü istihdam nda yard m o Ucuz fiyatlarla yerel enerji temini 1985 y l nda Dubai'nin Jebel Ali Liman 'nda kurulan serbest bölgenin (www.jafza.ae) baflar s di er emirlikleri de serbest bölge kurmaya yöneltmifltir. Jebel Ali'den sonra kurulan di er serbest bölgeler aras nda yer alan Sharjah'daki Hamriyah Serbest Bölgesi (www.hamriyahfz.com), özellikle tekstil ve deri alan nda faaliyet gösteren firmalar n yo unlaflt bir merkezdir. BAE'nin imalat sektöründeki toplam üretiminin üçte biri bu serbest bölgeden kaynaklanmaktad r. Ajman Emirli i'nde bulunan serbest bölge ise 1987 y l nda aç lm fl olup, Jebel Ali'de oldu u gibi 15 y l boyunca kurumlar vergisinden firmalar muaf tutulmakta, bu süre sonunda muafiyet, konjonktüre göre bir 15 y l daha uzat labilmektedir. Fujariah Emirli i'nde ise 1987 y l nda kurulan ve benzer koflullarda faaliyet olana tan yan bir serbest bölge mevcuttur. Ras el-khaimah ve Umm Al Quwain Emirlikleri'nde serbest bölgeler kurulmufltur. Abu Dhabi hariç tüm emirliklerin serbest ticaret bölgeleri ve hemen tüm emirliklerin kendine ait liman ve havaalan bulunmaktad r. Uzak Do u ve Avrupa aras nda uluslararas deniz tafl mac l yapan firmalar, Körfez'de yükleme ve boflaltma ifllemlerini yapmakta ve Dubai bu konuda büyük pay almaktad r. Dubai Liman 'n n geliflmifl tesis ve hizmetleri uluslararas deniz tafl mac l firmalar n n tercihi olmaktad r. Dubai'de boflalt lan mallar deniz yoluyla ran'a oradan tren ve karayoluyla Orta Asya Cumhuriyetleri'ne tafl nmaktad r. Dubai Havaliman kargo tafl mac l alan nda bölgenin en geliflmifl havaalan olup, Uzak Do u'dan deniz yoluyla gelen kargolar n büyük bölümü daha sonra Avrupa'ya havayoluyla tafl nmaktad r.

8 Birleflik Arap Emirlikleri'nin Di er Ülkelerle liflkileri Birleflik Arap Emirlikleri'nin özellikle Arap Birli i ülkeleriyle s k iliflkileri bulunmaktad r. Körfezi Arap Devletleri flbirli i Kurulu'na üye olan ülke ayn zamanda slam Konferans Örgütü'ne de üyedir. BAE, 1975'de Dünya Entelektüel Mülk Örgütü'ne 1996'da da Dünya Ticaret Örgütü'ne, üye olmufltur. Türkiye - BAE Ekonomik ve Ticari liflkileri Kaynak: DTM, TUK *ocak-haziran dönemi Yukar daki tablo incelendi inde Türkiye'nin BAE'ne gerçekleflen ihracat nda sürekli bir art fl gözlenmektedir y l nda bir önceki y la oranla ihracat m z % 63 oran nda artarak 1.1 milyar dolara ulaflan toplam ihracat m z, 2005 y l nda % 46 art flla 1.6 milyar dolar, 2006 y l nda ise yaklafl k % 18'lik bir art flla 1.9 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir y l nda ihracat m z ise bir önceki y la oranla % 63.2 oran nda artarak 3.2 milyar dolara ulaflm flt r y l nda ihracat m z ilk alt ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre % gibi yüksek bir art fl göstermifltir. BAE'den yap lan ithalat m zda da sürekli bir art fl gözlenmektedir y l nda 352 milyon dolar olarak gerçekleflen ithalat m z 2007 y l nda 470 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir y l n n ilk alt ay nda BAE'den ithalat m z bir önceki y l n ayn döneminde göre % 24.7 artarak 217 milyon dolara ulaflm flt r. Türkiye'den BAE'ye Yap lan hracatta lk On Fas l (Dolar)

9 Kaynak: DTM 2007 y l nda Türkiye'nin BAE'ye ihraç etti i ürünlerin bafl nda toplam ihracat içindeki %50.4 pay ile demir ve çelik çubuklar almaktad r. Toplam ihracat içinde ikinci s ray ise % 12.3'lük pay ile alt n almaktad r. K ymetli metaller ve kaplamalar ndan mücevherci eflyalar, petrol ya lar ve bitümenli minerallerden elde edilen ya lar ile demir alafl ms z çelikten yar mamuller di er önemli ihraç ürünlerimizdir. Türkiye'den BAE'ye Yap lan thalatta lk On Fas l (Dolar) Kaynak: DTM Türkiye'nin 2007 y l nda BAE'den gerçeklefltirdi i ithalatta ifllememifl alüminyum (%24.6), alt n(%22), petrol gazlar ve di er gazl hidrokarbonlar (%17.8) ile k ymetli metaller ve kaplamalar ndan mücevherci eflyas (%14.8) ilk s ralarda yer almaktad r. Türkiye - BAE Aras nda Gelir ve Servet Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas 29 Ocak 1993 tarihinde Abu Dhabi'de imzalanm flt r. 27 Aral k 1994 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan söz konusu Anlaflma tarihi itibar yla yürürlü e girmifltir. Türkiye ve BAE aras nda Yat r mlar n Karfl l kl Teflviki ve Korunmas Anlaflmas imzalanm fl ancak henüz yürürlü e girmemifltir. Türkiye - BAE fl Konseyi 2000 y l nda kurulan Türk - BAE fi Konseyi, Körfez Ülkeleri, ran, Uzak Do u (Hindistan' n alt bölümü) ve Güney Afrika için re-eksport merkezi olan Birleflik Arap Emirlikleri'nde Türk ifladamlar na yeni iflbirli i imkanlar sa lamak üzere zemin haz rlamak ve bu ülke kanal yla firmalara yeni pazarlara aç lma imkan n hedeflemektedir. Di er yandan, BAE'nin yurtd fl nda çeflitli yat r mlara plase edilen sermayesini Türkiye'de çeflitli yat r m projelerine yönelmesine imkan tan nmas amac ile gerekli mekanizmalar n kurulmas nda rol almak üzere çal flmalar yapmay da planlamaktad r.

10 fl Konseyi'nin Türk Kanad Baflkan, ayn zamanda Türk - Körfez fl Konseyleri Koordinatör Baflkan Çolako lu Metalurji A.fi. fl Gelifltirme Müdürü Mete fiahin'dir. BAE kanad baflkanlar ise Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Salah Salem Bin Omeir Al Shamsi, Dubai Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan, Obaid Humaid Al Tayer ve fiarjah Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Ahmed Mohamed Al Midfa'd r. Türk - BAE fl Konseyi Birinci Ortak Toplant s Kas m 2000'de Abu Dhabi, Dubai ve fiarjah'da gerçeklefltirilmifltir. Daha sonra Nisan 2002'de Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odas Temsilcileri ile stanbul'da bir toplant düzenlenmifltir. Türkiye - Malta Aras ndaki fl Birli i Olanaklar Müteahhitlik liflkileri 2006'da 918 milyon dolarl k müteahhitlik iflleri üstlenilmesiyle toplam 2 milyar 370 milyon dolar de erinde proje yap lm flt r. Yat r m liflkileri Türkiye de BAE kaynakl yat r mlar

11 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Turizm liflkileri BAE den Türkiye ye Gelen Turist Say s Kaynak:TUK

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR)

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) YEM Araflt rma Bölüm Yöneticisi B RGÜL YAVUZ Grafik Uygulama Sorumlusu KENAN ÖZTÜRK Matbaa

Detaylı

GENEL B LG LER MALTA ÜLKE BÜLTEN

GENEL B LG LER MALTA ÜLKE BÜLTEN GENEL B LG LER MALTA ÜLKE BÜLTEN 2008 çindekiler S YAS GÖRÜNÜM... 3 MALTA EKONOM S... 3 MAKROEKONOM K PERFORMANS... 4 AVRUPA B RL LE EKONOM K L fik LER... 4 BAfiL CA SEKTÖRLER... 5 Turizm... 5 nflaat...

Detaylı

Makedonya Emeklilik Fonlar Denetleme Ajans Müdürü

Makedonya Emeklilik Fonlar Denetleme Ajans Müdürü 313 MAKEDONYA VE TÜRK YE ARASINDA T CAR VE EKONOM K L fik LER Bülent DERV fi Makedonya Emeklilik Fonlar Denetleme Ajans Müdürü 1989 y l nda Yugoslavya n n Kosova n n özerkli ine son vermesi, Yugoslavya

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2004

FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU 2004 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3.

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3. çindekiler G R fi...9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM...10 1.1. GENEL OLARAK...10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES...11 1.3. DÜNYADA MEVCUT DURUM...13 1.3.1. Kuzey

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

2012 FAAL YET RAPORU 35. YIL

2012 FAAL YET RAPORU 35. YIL 2012 Faaliyet Raporu 2012 FAAL YET RAPORU 35. YIL www.trakyacam.com.tr Tataristan Alabuga Romanya Buzau Bulgaristan Targovishte stanbul Lüleburgaz-K rklareli Yeniflehir Polatl Mersin Faaliyet alanlar Temel

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı