BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) DERS VE UYGULAMA BİLGİLERİ FORMLARI TANITIMI. Yrd.Doç.Dr.Fatih APAYDIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) DERS VE UYGULAMA BİLGİLERİ FORMLARI TANITIMI. Yrd.Doç.Dr.Fatih APAYDIN 03.02."

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) DERS VE UYGULAMA BİLGİLERİ FORMLARI TANITIMI Yrd.Doç.Dr.Fatih APAYDIN

2 içindekiler Program Çıktıları Eğitim- Ders - Prog. Çıktıları ilişkileri Ders Kategori Listesi Kabul Koşulları İstihdam Olanakları Mezuniyet Koşulları Bölüm Bşk. Ve Koord. WEB

3 Amaç: Bartın üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak amacımız, ulusal ve uluslararası nitelikte çağdaģ bir eğitim ve öğretim sürdürmek ve geliģmiģ ülkelerde kullanılan en son eğitim araç ve gereçlerini kullanarak evrensel bilim ve teknolojiye katkı sağlamaktır. Hedefler: Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, AraĢtırmaya meraklı, yeniliğe açık ve özgüveni olan, Dürüst, ilkeli ve etik değerlere saygılı, Toplumun ve çalıģtığı kurum veya kuruluģun menfaatlerini ön planda tutan, Bireysel ve grup çalıģmasına uyumlu, paylaģmayı seven, Sorgulayan, araģtıran ve bilimin geliģimini ön planda tutan ve sürekli kendini geliģtiren, Güçlü, seviyeli ve güven telkin edici iletiģim kurabilen, Katıldığı ortama pozitif anlamda hemen adapte olabilecek altyapıya sahip olan, Edindiği kazanımları ülke ve kurum adına katma değeri yüksek ürüne dönüģtürmeyi benimseyen, Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiģtirmektir.

4 Kuramsal PY1 Matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik bilgilerini, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kullanabilme yeteneği kazanmıģ olmak, Uygulamalı Alana özgü mesleki yetkinlik Uygulamalı KiĢisel ve mesleki yetkinlik Alana özgü mesleki yetkinlik Uygulamalı Uygulamalı KiĢisel ve mesleki yetkinlik Uygulamalı PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmıģ olmak, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili bir ürünün üretimi için gerekli olan iģlemleri tasarlama becerisi kazanmıģ olmak, Bir sistemi ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karģılama ve tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmıģ olmak, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile etkin iletiģim kurma ve yaģam boyu öğrenme becerisi kazanmıģ olmak, Mühendislik ve üretim faaliyetlerinin çevre, ekonomi ve sosyal yaģam üzerindeki etkilerini anlama becerisi kazanmıģ olmak Malzemelerin üretimi ile ilgili iģlem ve teknolojileri bilme ve bunları uygulayıp geliģtirebilme becerisi kazanmıģ olmak, Malzemelerin karakterizasyonu için mevcut yöntem ve cihazları standartlara göre kullanabilme becerisi kazanmıģ olmak, Ulusal ve uluslar arası boyutta bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin beceri, sorumluluk alma özgüveni ve takım çalıģma becerisi kazanmıģ olmak, PY10 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili sanayi ve endüstriyel uygulamaları yerinde görme ve bilgi edinme becerisi kazanmıģ olmak.

5 Öğretme öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalıģma, yaģam boyu öğrenme, gözlem yapma, baģkasına öğretme, sunma, eleģtirel düģünme, takım çalıģması, biliģimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak Ģekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan öğretim metotları aģağıdaki listede verilmiģtir*: Öğretim Yöntemleri* BaĢlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar Ders TartıĢmalı Ders Özel Destek / Yapısal Örnekler Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/ durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme Önceden planlanmıģ özel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Role Yapma / Drama Önceden planlanmıģ özel beceriler Standart derslik teknolojileri, özel donanım Problem Çözme Vaka ÇalıĢması Beyin Fırtınası Küçük Grup TartıĢması Gösterim Benzetim Seminer Grup ÇalıĢması Saha / Arazi ÇalıĢması Laboratuar Ödev Sözlü Ġnceleme / Anket ÇalıĢması Panel Konuk KonuĢmacı Öğrenci Faaliyetleri / Projeleri Önceden planlanmıģ özel beceriler Önceden planlanmıģ özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/ durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme, takım çalıģması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/ durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/ durumları iģleme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/ durumları iģleme, BiliĢim becerileri AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, BiliĢim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, BiliĢim, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme, yönetsel beceriler, takım çalıģması Gözlem/durumları iģleme, AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma Gözlem/durumları iģleme, BiliĢim, yönetsel beceriler, takım çalıģması AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, BiliĢim AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, durumları iģleme, soru geliģtirme, yorumlama, sunum AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/ durumları iģleme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/ durumları iģleme Gözlem/durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme, takım çalıģması, AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmıģ özel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım Ġnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartıģma forumları Özel donanım Ġnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

6 1. Yarıyıl Ders Planı MLZ119 MET. VE MALZ. MÜH. GĠRĠġ Zorunlu Girer ORD131 MATEMATĠK I Zorunlu Girer ORD133 FĠZĠK I Zorunlu Girer ORD135 GENEL KĠMYA Zorunlu Girer MLZ137 ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠK Zorunlu Girer ORD141 TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ Zorunlu Girer ORD191 YABANCI DĠL I Zorunlu Girmez ĠBD101 ĠSTEĞE BAĞLI DERS (Beden. Eğt. I) Seçmeli Girmez TOPLAM Yarıyıl Ders Planı MLZ120 TEKNĠK RESĠM Zorunlu Girer MLZ122 BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu Girer MLZ124 MALZEMELERĠN MUKAVEMETĠ Zorunlu Girer ORD132 MATEMATĠK II Zorunlu Girer ORD134 FĠZĠK II Zorunlu Girer ORD192 YABANCI DĠL II Zorunlu Girmez ĠBD102 ĠSTEĞE BAĞLI DERS II (Beden Eğt. II) Seçmeli Girmez TOPLAM Yarıyıl Ders Planı MLZ203 METALURJĠ TERMODĠNAMĠĞĠ Zorunlu Girer MLZ205 MALZEME I Zorunlu Girer MLZ209 FĠZĠKOKĠMYA Zorunlu Girer MLZ213 BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM Zorunlu Girer MLZ215 MALZEME LABORATUARI I Zorunlu Girer ORD251 DĠFERANSĠYEL DENKLEMLER Zorunlu Girer ORD291 ATA.ĠLKE VE ĠNK.TARĠHĠ I Zorunlu Girer TOPLAM Yarıyıl Ders Planı MLZ204 ÇÖZELTĠLER TERMODĠNAMĠĞĠ Zorunlu Girer MLZ206 MALZEME II Zorunlu Girer MLZ208 FAZ DĠYAGRAMLARI Zorunlu Girer MLZ212 MALZ.MEKANĠK DAVRANIġLARI Zorunlu Girer MLZ214 POLĠMERLER Zorunlu Girer MLZ216 MALZEME LABORATUARI II Zorunlu Girer ORD292 ATA.ĠLKE VE ĠNK.TARĠHĠ II Zorunlu Girer TOPLAM Yarıyıl Ders Planı MLZ305 FĠZĠKSEL METALURJĠ Zorunlu Girer MLZ311 MALZ.KARAKTERĠZASYONU I Zorunlu Girer MLZ313 DEMĠR ÇELĠK ÜRETĠMĠ Zorunlu Girer MLZ315 PLASTĠK ġekġllendġrme Zorunlu Girer ORD391 TÜRK DĠLĠ I Zorunlu Girer MLZ3 SEÇMELĠ Seçmeli Girer MLZ3 SEÇMELĠ Seçmeli Girer MLZ3 SEÇMELĠ Seçmeli Girer MLZ300 STAJ I Zorunlu Girmez TOPLAM Yarıyıl Seçmeli Ders Planı MLZ331 TRĠBOLOJĠ Seçmeli Girer MLZ333 METALURJĠK ĠġLEMLER Seçmeli Girer MLZ335 KIRILMA ANALĠZĠ Seçmeli Girer MLZ337 KOMPOZĠT MALZEMELER Seçmeli Girer MLZ339 TAġINIM OLAYLARI Seçmeli Girer MLZ341 MÜHENDĠSLĠK EKONOMĠSĠ Seçmeli Girer MLZ343 ĠNTERMETALĠK MALZEMELER Seçmeli Girer MLZ345 TEKNĠK ĠNGĠLĠZCE I Seçmeli Girer Yarıyıl Ders Planı MLZ308 DÖKÜM TEKNOLOJĠSĠ Zorunlu Girer MLZ310 ISIL ĠġLEMLER Zorunlu Girer MLZ312 MALZ.KARAKTERĠZASYONU II Zorunlu Girer MLZ314 KĠMYASAL METALURJĠ Zorunlu Girer ORD392 TÜRK DĠLĠ II Zorunlu Girer MLZ3 SEÇMELĠ Seçmeli Girer MLZ3 SEÇMELĠ Seçmeli Girer MLZ3 SEÇMELĠ Seçmeli Girer TOPLAM Yarıyıl Seçmeli Ders Planı MLZ330 SÜPER ĠLETKEN MALZEMELER Seçmeli Girer MLZ332 CEV.HAZIRLAMA VE MET.ÖN ĠġL. Seçmeli Girer MLZ334 ALAġIMLAR Seçmeli Girer MLZ336 BĠRLEġTĠRME TEKNĠKLERĠ Seçmeli Girer MLZ338 KÜTLE VE ENERJĠ BĠLANÇOSU Seçmeli Girer MLZ340 ĠSTATĠSTĠK Seçmeli Girer MLZ342 TERMAL SPRAY KAPLAMALAR Seçmeli Girer MLZ344 TEKNĠK ĠNGĠLĠZCE II Seçmeli Girer Yarıyıl Ders Planı MLZ401 SERAMĠKLER Zorunlu Girer MLZ403 KOROZYON Zorunlu Girer MLZ405 TASARIM VE MALZ.SEÇĠMĠ Zorunlu Girer MLZ4XX SEÇMELĠ Seçmeli Girer MLZ4XX SEÇMELĠ Seçmeli Girer ORD4XX SOSYAL SEÇMELĠ Seçmeli Girer MLZ400 STAJ II Zorunlu Girmez TOPLAM Yarıyıl Seçmeli Ders Planı MLZ413 ENDÜSTRĠYEL FIRINLAR Seçmeli Girer MLZ433 TAKIM TEZ. VE TALAġLI ĠMALAT Seçmeli Girer MLZ435 MALZ.YÜKSEK SICAKLIK DAVR. Seçmeli Girer MLZ437 YÜZEY KAPLAMA YÖNTEMLERĠ Seçmeli Girer MLZ439 TAHRĠBATSIZ TESTLER Seçmeli Girer MLZ441 BĠYOMALZEMELER Seçmeli Girer MLZ443 NANOMALZEMELER Seçmeli Girer MLZ445 TOZ METAL MALZEMELER Seçmeli Girer MLZ447 POROZ MALZEMELER Seçmeli Girer MLZ449 MODERN KAYNAK YÖNTEMLERĠ Seçmeli Girer Yarıyıl Ders Planı MLZ404 BĠTĠRME PROJESĠ Zorunlu Girer MLZ406 KAYNAK METALURJĠSĠ Zorunlu Girer MLZ4XX SEÇMELĠ Seçmeli Girer MLZ4XX SEÇMELĠ Seçmeli Girer MLZ4XX SEÇMELĠ Seçmeli Girer ORD4XX SOSYAL SEÇMELĠ Seçmeli Girer TOPLAM Yarıyıl Seçmeli Ders Planı MLZ430 SERAMĠK HAM. VE ÜRETĠM YÖNT. Seçmeli Girer MLZ432 PLASTĠK ĠġLEME YÖNTEMLERĠ VE KALĠTE KONTROL Seçmeli Girer MLZ434 ÖZEL ÇELĠKLER Seçmeli Girer MLZ436 YÜZEY ĠġLEMLERĠ Seçmeli Girer MLZ438 DÖKME DEMĠRLER Seçmeli Girer MLZ440 SERAMĠKLERĠN FĠZĠKSEL ÖZEL. Seçmeli Girer MLZ442 REFRAKTER METALLER Seçmeli Girer MLZ444 KALĠTE KONTROL Seçmeli Girer MLZ446 ĠLERĠ TEKNOLOJĠ SERAMĠKLERĠ Seçmeli Girer MLZ448 DEMĠR DIġI METALLER Seçmeli Girer

7 Ders ile ĠliĢkileri DERSLER PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 ALAġIMLAR ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ II BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA BĠRLEġTĠRME TEKNĠKLERĠ BĠTĠRME PROJESĠ BĠYOMALZEMELER CEVHER HAZIRLAMA ve METALURJĠK ÖN ĠġLEMLER ÇÖZELTĠLER TERMODĠNAMĠĞĠ DEMĠR ÇELĠK ÜRETĠMĠ DEMĠR DIġI METALLER DĠFERANSĠYEL DENKLEMLER DÖKME DEMĠRLER DÖKÜM TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRĠK ve ELEKTRONĠK ENDÜSTRĠYEL FIRINLAR FAZ DĠYAGRAMLARI FĠZĠK I FĠZĠK II FĠZĠKOKĠMYA FĠZĠKSEL METALURJĠ GENEL KĠMYA ISIL ĠġLEMLER ĠLERĠ TEKNOLOJĠ SERAMĠKLERĠ ĠNTERMETALĠK MALZEMELER ĠSTATĠSTĠK ĠSTEĞE BAĞLI DERS I (Beden Eğt. I) ĠSTEĞE BAĞLI DERS II (Beden Eğt. II) KALĠTE KONTROL KAYNAK METALURJĠSĠ KIRILMA ANALĠZĠ KĠMYASAL METALURJĠ KOMPOZĠT MALZEMELER KOROZYON KÜTLE VE ENERJĠ BĠLÂNÇOSU MALZEME KARAKTERĠZASYONU - II MALZEME KARAKTERĠZASYONU -I MALZEME LABORATURI-I MALZEME LABORATURI-II MALZEME-I MALZEME-II MALZEMELERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARI MALZEMELERĠN YÜKSEK SICAKLIK DAVRANIġLARI MATEMATĠK I MATEMATĠK II METALURJĠ TERMODĠNAMĠĞĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ METALURJĠK ĠġLEMLER MODERN KAYNAK YÖNTEMLERĠ MUKAVEMET ve STATĠK MÜHENDĠSLĠK EKONOMĠSĠ NANO MALZEMELER ÖZEL ÇELĠKLER PLASTĠK ĠġLEME YÖNTEMLERĠ PLASTĠK ġekġllendġrme POLĠMERLER POROZ MALZEMELER REFRAKTER MALZEMELER SERAMĠK HAMMADDELER, ÜRETĠM YÖN SERAMĠKLER SERAMĠKLERĠN FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠ SÜPER ĠLETKEN MALZEMELER TAHRĠBATSIZ TESTLER TAKIM TEZ. VE TALAġLI ĠMALAT TASARIM ve MALZEME SEÇĠMĠ TAġINIM OLAYLARI TEKNĠK RESĠM TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ TERMAL SPRAY KAPLAMALAR TOZ METAL MALZEMELER TRĠBOLOJĠ TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II YÜZEY ĠġLEMLERĠ YÜZEY KAPLAMA YÖNTEMLERĠ iliģkili ders saysı iliģki düzeyi 2,4 2,7 3,0 2,7 2,3 2,1 2,7 2,3 2,3 2,6 iliģki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek)

8 Sosyal Bilimler Mühendislik Tasarımı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ DERSLER ALAġIMLAR ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ II BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM 2 BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA BĠRLEġTĠRME TEKNĠKLERĠ BĠTĠRME PROJESĠ BĠYOMALZEMELER CEVHER HAZIRLAMA ve METALURJĠK ÖN ĠġLEMLER ÇÖZELTĠLER TERMODĠNAMĠĞĠ DEMĠR ÇELĠK ÜRETĠMĠ 4 DEMĠR DIġI METALLER DĠFERANSĠYEL DENKLEMLER DÖKME DEMĠRLER DÖKÜM TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRĠK ve ELEKTRONĠK ENDÜSTRĠYEL FIRINLAR FAZ DĠYAGRAMLARI FĠZĠK I FĠZĠK II FĠZĠKOKĠMYA FĠZĠKSEL METALURJĠ GENEL KĠMYA ISIL ĠġLEMLER ĠLERĠ TEKNOLOJĠ SERAMĠKLERĠ ĠNTERMETALĠK MALZEMELER ĠSTATĠSTĠK ĠSTEĞE BAĞLI DERS I (Beden Eğt. I) 0 ĠSTEĞE BAĞLI DERS I (Beden Eğt. II) 0 KALĠTE KONTROL 4 KAYNAK METALURJĠSĠ KIRILMA ANALĠZĠ KĠMYASAL METALURJĠ KOMPOZĠT MALZEMELER KOROZYON KÜTLE ve ENERJĠ BĠLANÇOSU MALZEME KARAKTERĠZASYONU -I MALZEME KARAKTERĠZASYONU II MALZEME LABORATUARI-I 6 MALZEME LABORATUARI-II 6 MALZEME-I MALZEME-II MALZEMELERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARI MALZEMELERĠN YÜKSEK SICAKLIK DAVRANIġLARI MATEMATĠK I MATEMATĠK II METALURJĠ TERMODĠNAMĠĞĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ METALURJĠK ĠġLEMLER MODERN KAYNAK YÖNTEMLERĠ 4 MUKAVEMET ve STATĠK MÜHENDĠSLĠK EKONOMĠSĠ NANO MALZEMELER ÖZEL ÇELĠKLER PLASTĠK ĠġLEME YÖNTEMLERĠ 4 PLASTĠK ġekġllendġrme POLĠMERLER POROZ MALZEMELER REFRAKTER MALZEMELER SERAMĠK HAM. ve ÜRETĠM YÖN SERAMĠKLER SERAMĠKLERĠN FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠ SÜPER ĠLETKEN MALZEMELER 4 TAHRĠBATSIZ TESTLER TAKIM TEZ. VE TALAġLI ĠMALAT 4 TASARIM ve MALZEME SEÇĠMĠ TAġINIM OLAYLARI TEKNĠK RESĠM TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ 4 TERMAL SPRAY KAPLAMALAR TOZ METAL MALZEMELER TRĠBOLOJĠ 4 TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II YABANCI DĠL I 3 YABANCI DĠL II 3 YÜZEY ĠġLEMLERĠ YÜZEY KAPLAMA YÖNTEMLERĠ 4

9 Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) alanında 240 ECTS kredilik birinci aģama derece sistemine tabidir. Program baģarılı bir Ģekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

10 Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları baģarmıģ olmak zorundadır. Yurtiçi veya dıģında eģdeğer programda öğrenimine baģlamıģ bir öğrenci yatay geçiģ için baģvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem baģlamadan, her bir öğrencinin Ģartları ve baģvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriģ hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmıģ ve bir anlaģma ile sınırları belirlenmiģ öğrenci değiģim programları kapsamında yurtdıģından gelen öğrenciler bölümde Ġngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

11 Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisleri genel olarak ağır sanayi sektöründe çalıģmaktadır. Günümüzde Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin çalıģma imkanına sahip oldukları baģlıca alanları aģağıdaki gibi sıralamak mümkündür: a)malzeme üretimi (ham, yarı- ve son ürün) b)demir-çelik ve demir dıģı metal üretimi c)otomotiv sanayi d)araģtırma Merkezleri ve Üniversiteler e)hizmet Sektörü f)danıģmanlık Firmaları g)kamu Sektörü (iģ güvenliği alanı gibi) Programı baģarılı bir Ģekilde tamamlayan öğrenci Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine baģvuruda bulunabilir.

12 Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitiģini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 60 iģ günü endüstride baģarılı bir staj yapmıģ olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön Ģartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiģtir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iģ yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalıģma iģ yükleri içerisinde dikkate alınmıģtır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalıģması sonunda hazırlayacağı Bitirme ÇalıĢması ve bu çalıģmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.

13 Bölüm BĢk. ve Koordinatörleri Bölüm BaĢkanı: Doç. Dr. Bülent KURT Tel : ve Erasmus Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Bilal DEMĠREL Tel : Koordinatör Yardımcısı ArĢ.Gör. Muzaffer KARAGÖZ Tel :

14 Öğrencilere Uygulanan Anketler DERSĠN GENEL DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Çok Ġyi Ġyi Orta Kötü Çok Kötü 1. Dönem baģında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi 2. Dersin güncel konularla desteklenmesi 3. Sınavlardaki soruların açıklığı, dersle uyumluluğu 4. Dersin bilgi ve becerilerinizi geliģtirmesi 5. Dersle ilgili kaynaklara ulaģma imkanı 6. Dersin bölümdeki diğer derslere göre yararlılığı 7. Kaynakların dersin amaçlarına uygun seçilmesi 8. Verilen ödevlerin derse katkısı Fikrim Yok ÖĞRETĠM ELEMANI DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Çok Ġyi Ġyi Orta Kötü Çok Kötü 1. Öğretim elemanının dersi anlatımı Fikrim Yok 2. Öğretim elemanının dersle ilgili sorulara cevap verme yetkinliği 3. Öğretim elemanının derste farklı düģünce ve yorumlara yer vermesi ile derse katılımı özendirmesi 4. Öğretim elemanının derse hazırlıklı gelmesi 5. Dersin süresinin etkin kullanılması 6. Öğretim elemanının sınıf içi hakimiyeti 7. Öğretim elemanının sınavları ve ödevleri objektif bir Ģekilde değerlendirmesi 8. Öğretim elemanının derslere düzenli ve zamanında gelmesi 9. Öğretim elemanının öğrencilere iletiģimi 10. Öğretim elemanına ders saatleri dıģında eriģilebilirlik ve size ayırdığı zamanın yeterliliği ÖĞRENME ÇIKTILARININ, PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠNE KATKI DÜZEYĠ X PÇ1.Matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik bilgilerini, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kullanabilme yeteneği kazanmıģ olmak, PÇ2.Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmıģ olmak, PÇ3.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili bir ürünün üretimi için gerekli olan iģlemleri tasarlama becerisi kazanmıģ olmak, PÇ4.Bir sistemi ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karģılama ve tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmıģ olmak, PÇ5.Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile etkin iletiģim kurma ve yaģam boyu öğrenme becerisi kazanmıģ olmak, PÇ6.Mühendislik ve üretim faaliyetlerinin çevre, ekonomi ve sosyal yaģam üzerindeki etkilerini anlama becerisi kazanmıģ olmak PÇ7.Malzemelerin üretimi ile ilgili iģlem ve teknolojileri bilme ve bunları uygulayıp geliģtirebilme becerisi kazanmıģ olmak, PÇ8.Malzemelerin karakterizasyonu için mevcut yöntem ve cihazları standartlara göre kullanabilme becerisi kazanmıģ olmak, PÇ9.Ulusal ve uluslar arası boyutta bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin beceri, sorumluluk alma özgüveni ve takım çalıģma becerisi kazanmıģ olmak, PÇ10.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili sanayi ve endüstriyel uygulamaları yerinde görme ve bilgi edinme becerisi kazanmıģ olmak. Ġġ YÜKÜNÜN BELĠRLENMESĠ () ANKETĠ 1. Bu derse devam %90 %80 %70 %60 < %59 yüzdeniz 2. Bu derse ön hazırlık (kısa sınav, ödev, laboratuarlar, ara sınavlar, yıl sonu sınavları gibi etkinlikler dıģında) yaptınız mı? Evet Hayır a. Evet ise haftalık ön hazırlık saati 3. Bu ders kapsamında ödev hazırladınız mı? Evet Hayır a. Evet ise, hazırlanan ödev sayısı b. Her ödevi oluģturmak için harcadığınız ortalama saat 4. Bu ders kapsamında sunum / seminer hazırladınız mı? Evet Hayır a. Evet ise hazırlanan sunum / seminer sayısı b. Her sunumu / semineri oluģturmak için harcadığınız ortalama saat 5. Bu derste ara sınava girdiniz mi? Evet Hayır a. Evet ise katıldığınız ara sınav sayısı b. Her ara sınava hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat 6. Bu ders kapsamında proje hazırladınız mı? Evet Hayır a. Evet ise hazırlanan proje sayısı b. Her projeyi hazırlamak için harcadığınız ortalama saat 7. Bu ders kapsamında laboratuar çalıģmasına katıldınız mı? Evet Hayır a. Evet ise katıldığınız laboratuar çalıģması sayısı b. Her laboratuar çalıģması için harcadığınız ortalama saat 8. Bu ders kapsamında arazi çalıģmasına katıldınız mı? Evet Hayır a. Evet ise katıldığınız arazi çalıģması sayısı b. Her arazi çalıģması için harcadığınız ortalama saat 9. Bu dersin yarıyıl sonu sınavına girdiniz mi? Evet Hayır a. Evet ise yarıyıl sonu sınavına hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat

15 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (İlgili fakülte yazılacak) FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ/MESLEK YÜKSEKOKULU (Dersin verildiği Bölüm veya program yazılacak).. BÖLÜMÜ / PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Ön Koşul Dersleri (Var ise bu dersten önce alınması gerekli olan dersler onlar yazılacak) Dersin Dili Türkçe İngilizce Dersin Seviyesi Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Dersin Türü Zorunlu Seçmeli İsteğe Bağlı (ekteki bölüm tanıtımı örneği dosyasındaki eğitim metotları sayfasından uygun olan metot seçilecek) Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin İçeriği DK 1) (5 ile 8 madde arasında ders kazanımları belirtilecek) DK 2) DK 3) Dersin Öğrenme Kazanımları DK 4) DK 5) DK 6) DK 7) DK 8) DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 2 (Haftalık olarak derste neler anlatılacak belirtilecek. Sınav haftası da ilgili haftada belirtilecek )

16 KAYNAKLAR Ders Notu Diğer Kaynaklar MATERYAL PAYLAŞIMI Dokümanlar Ödevler Sınavlar DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav Kısa Sınav Ödev Uygulama Laboratuvar Arazi Çalışması Proje Staj

17 Diğer Toplam 100 Yıl İçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERS KATEGORİSİ Katkı Yüzdesi (%) Temel Meslek Dersleri Uzmanlık /Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Destek Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri DERSİN KAZANIMLARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ No (PY) Katkı Düzeyi Ders Kazanımları (DK) DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 Ölçme yöntemi PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY Katkı düzeyi Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek Ölçme yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik SAYISI Süresi () Toplam İş Yükü ()

18 Teorik ders Rehberli Problem Çözme a) Sınıf çalışması Ödev b) Bireysel veya grup halinde çalışma Dönem Projesi a) Projenin hazırlanması b) Proje sunumu Kısa Sınav (Quiz) Laboratuvar Ara sınav a) Sınav b) Sınav için bireysel çalışma Final Sınavı a) Sınav b) Sınav için bireysel çalışma Toplam İş Yükü Toplam İş Yükü / 30 (s) Dersin si GÜNCELLEME TARİHİ:

Ulusal ve Uluslararası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak çalıģabilirler.

Ulusal ve Uluslararası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak çalıģabilirler. NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT ve TASARIM FAKÜLTESĠ TEKSTĠL ve MODA TASARIMI BÖLÜMÜ A. Amaçlar Öğrencilerin kültürel, çağdaģ, sosyal, dinamik, geleneksel sanatlarını bilen; teknik, beceri ve bilgilerle donanımlı;

Detaylı

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ Amaçlar: Sistem Mühendisliği Doktora Programı, 1. Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalıģmalar yapabilen,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

1. Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.

1. Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ YENİ MEDYA BÖLÜMÜ A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü, hızla gelişmekte olan yeni medya sektörleri için alanında hem kuramsal

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 yılında kurulmuştur. Amaç:

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2015 GİRİŞ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 2013 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: 2004 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitime başlayan Psikoloji Bölümü, kurulduğu yıldan

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU Bayburt Üniversitesi Aralik, 2010 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Ġçindekiler..

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI A. Amaçlar Aşçılık programının temel amacı yiyecek-içecek sektöründe ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI A.Amaçlar Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği Programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde hizmet sektörü ülke ekonomisi ve istihdam açısından her alanda önemli bir yere sahiptir. Büro yönetimi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AMAÇLAR Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek.

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ĠÇĠN MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KURUMLARINDA YAPILACAK: OKUL DENEYĠMĠ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI TOPLUMA

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: İktisat Bölümü, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Amaç: Programın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı