Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM AB yolunda dev bir ad m att k Müzakere süreci bafllad Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda 3 Ekim D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, 2005 tarihinde Türkiye ile AB aras nda bafllayan kat l m müzakere çerçeve belgesini Türkiye Bülteni için müzakerelerini de erlendirdi. de erlendirdi AB yolunda yeni bir dönem bafll yor Müzakere sürecini ve Türkiye nin bundan sonra ataca ad mlar Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 10 soruda Avrupa Birli i Müzakere sürecine iliflkin en çok sorulan sorular AK PART D fl liflkilerden Sorumlu Genel Baflkan yard mc s fiaban Diflli sizler için cevapland rd. 34 Özel Dosya: Ücretler yükseliyor al mgücü art yor 38 SSK, Ba -Kur ve asgari ücrette son üç y lda yap lan art fllar ve bu art fllar n ürün baz nda al mgücüne nas l yans d n sizler için araflt rd k. hracatta yine hedefleri aflt k AK Parti iktidar ile sa lanan sürdürülebilir ve sa l kl büyüme ortam nda d fl ticaretimiz de h zla artmaya devam ediyor. 24 Yiyenin yan na kalm yor Haks zl a göz yummayan, hesap soran AK Parti iktidar ile hak, sahiplerine iade ediliyor. 30 Dostluk elimizi Pakistan a uzatt k Deprem felaketiyle sars lan dost ve kardefl Pakistan a giden ilk lider Baflbakan Erdo an oldu. 40 Özellefltirmede hamle sürüyor AK Parti ktidar ile sa lanan güven ve istikrar ortam n n özellefltirme çal flmalar üzerindeki olumlu etkisi devam ediyor. 44 Mazot ve gübre ödemeleri tamamland Do rudan Gelir Deste i ödemelerinin ard ndan mazot ve gübre deste i ödemeleri de tamamland.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:3 Say : 30 Kas m 2005 AK PART Ad na Sahibi : Akif Gülle (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ED TÖRDEN Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Murat Dirican Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Arzu Aygan Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Esen Ofset Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 KASIM TAR H Atatürk ün Ölümü Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve ilk Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk yakaland amans z hastal ktan kurtulamayarak saat 9 u 5 geçe Dolmabahçe Saray nda hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi yurt içinde ve d fl nda büyük bir üzüntüyle karfl land. Çok say da devlet, Türkiye ye taziyelerini bildirmek için resmi heyet gönderdi. 16 Kas m 1938 de Türk bayra na sar l naafl Dolmabahçe Saray n n Büyük Tören Salonu nda halk n ziyaretine aç ld. Bu ziyaretçi ak n üç gün üç gece sürdü. 19 Kas m 1938 de Dolmabahçe Saray Tören Salonu nda, Prof. Dr. fierafeddin Yaltkaya taraf ndan cenaze namaz k ld r ld da buradan al - nan naafl törenle Gülhane Park na getirilerek Yavuz Z rhl s na nakledildi. Geç vakitlerde zmit e ulaflan naafl gece özel bir trene yerlefltirildi. Cenaze, 20 Kas m 1938 de Ankara da yeni Cumhurbaflkan smet nönü baflta olmak üzere ileri gelen devlet erkan taraf ndan 101 pare top at - fl yla karfl land. TBMM önüne haz rlanan büyük bir katafalka yerlefltirilerek halk n ziyaretine aç ld. 21 Kas m 1938 de ya murlu bir havada saat da bafllayan törenle katafalktan al nan naafl top arabas na yerlefltirildi. Cumhurbaflkan, Meclis Baflkan, Baflbakan, ordu ve devlet ileri gelenlerinin arkas ndan yürüdükleri naafl, geçici kabir olarak haz rlanan Etno rafya Müzesi ndeki mermer lahdin üzerine yerlefltirildi. 10 Kas m 1953 te ise büyük bir törenle An tkabir e nakledildi. Montreux Bo azlar Sözleflmesi Temmuz da imzalanan Montreux Bo azlar Sözleflmesi ile, Lozan Bar fl Antlaflmas nda kabul edilen, Bo azlar n askerden ar nd r lmas hükmü kald r l p, Bo azlar Komisyonu la vedildi. Sözleflmeyle Türkiye nin Bo azlar üzerindeki hakimiyeti kabul edildi. Yahya Kemal Beyatl n n Ölümü Aral k 1884'te Üsküp'te do an ünlü edebiyatç m z Yahya Kemal Beyatl 1 Kas m 1958 y l nda hayat n kaybetti. Yahya Kemal Beyatl, Türk edebiyat - na Kendi Gökkubbemiz, Eski fiiirin Rüzgâr yle, Rubâîler-Hayyam' n Rubâîlerini Türkçe Söyleyifl, Aziz stanbul, E il Da lar, Mektuplar ve Makaleler gibi bir çok eser kazand rd Tanzimat Ferman UNESCO nun kuruluflu Osmanl Devleti Dünya Savafl nda KKTC nin ilan Mustafa Reflit Pafla taraf ndan kaleme al nan "Tanzimat- Hayriye" ferman 3 Kas m 1839 da okundu. Tanzimat Ferman, kiflilerle devlet aras ndaki iliflkilere siyasi ve hukuki yönden yenilikler getirerek tarihimizde yeni bir dönemin bafllang c oldu. Birleflmifl Milletler e itim, bilim ve kültür örgütü UNESCO, rk, cinsiyet, dil ve din fark gözetmeksizin bütün dünya ülkelerinde herkese okuma yazma ö retmek, paras z ve zorunlu ilkö retimi yayg nlaflt rmak, ülkeler aras nda kültür yak nlaflmas n sa lamak amac yla kuruldu. Osmanl Devleti Birinci Dünya Savafl na girdi. Dört y l süren savaflta Osmanl Devleti, toprak ve insan gücü olarak büyük kay plar verdi. 30 Kas m 1918 de Mondros Ateflkes Anlaflmas n imzalad. Anlaflmay kabul etmeyen Türk milleti yeni bir mücadeleye girerek Kurtulufl Savafl n bafllatt. K br s görüflmelerinden bir netice al namamas ve 1983 May s nda toplumlararas görüflmelerin kesilmesinden alt ay sonra, K br s Türk Federe Meclisi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ad nda ba ms z bir devlet kuruldu unu ilan etti.

6 Dünya Aktüalite Atlas Pakistan da Deprem Pakistan ve Kuzey Hindistan' içine alan Orta Asya 7.6 büyüklü ündeki depremle sars ld. Bir dakika süren depremde 55 bin kifli hayat n kaybetti, yüz binlerce kifli yaraland. Keflmir'in Himalaya bölgesi ve ülkenin kuzeyindeki Mansehra bölgesi depremden en çok etkilenen yerler olurken, en fazla can kayb Mansehra bölgesi, Muzaffarabad, Rawlakot ve Keflmir'deki Bagh'ta yafland. Yaklafl k 3.5 milyon kiflinin evsiz kald depremde Mansehra bölgesindeki 3 flehirde evlerin yüzde 90' yerle bir oldu. Deprem felaketinin hemen ard ndan Pakistan a kurtarma ve sa l k ekiplerini gönderen Türkiye, ilaç, g da, çad r ve battaniye yard mlar n da peyder pey bölgeye ulaflt rd. AB ile tarama süreci bafllad Türkiye'nin AB'ye kat l m müzakereleri kapsam nda bilim ve teknoloji bafll kl ilk tarama toplant s bafllad. Avrupa Komisyonu'ndaki toplant ya, Türkiye'den de bir heyet kat ld. Oturumda karfl tarafta Avrupa Komisyonu'nun geniflleme ve bilim - teknoloji genel müdürlüklerinin yetkilileri yer ald. Toplant da komisyonu Geniflleme Genel Müdürlü ü'nden Pierre Mirel ve Fabrizio Barbaso temsil ederken, Türk heyetine Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi O uz Demiralp baflkanl k ediyor. AB de bütçe uzlaflmazl Avrupa Birli i devlet ve hükümet baflkanlar n, ngiltere de bir araya getiren gayri resmi zirve, sona erdi. Liderler, bütçe konusunda, yine ortak bir tutum belirleyemedi. Zirvenin ard ndan düzenlenen bas n toplant s nda konuflan dönem baflkan ngiltere nin baflbakan Tony Blair, AB nin gelece ine yön vermeden, bütçe konusunda bir uzlaflmaya var lamayaca n söyledi. Ancak Blair, ifllerin yeniden ray na oturtularak, do ru yönde ilerleme sa lanmas konusunda, güçlü bir inanç oldu unu belirterek, iyimserli ini de dile getirdi. Avrupa Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso ise birli in bütçesi konusunda, ngiltere nin dönem baflkanl sona ermeden önce, bir anlaflmaya var laca ndan emin oldu unu söyledi. Dünyada milyonlarca genç okuldan yoksun BM nin Dünya Gençlik Raporu aç kland. Raporda 24 yafl n aflmam fl gençlerin e itim standartlar, iflsizlik, sa l k hizmetleri ve ald klar de iflik sosyal etkilerin bilançosu ç kar l yor. Dünya Gençlik Eylem Plan n n yürürlü e sokuldu u 1995 y l ndan bu yana okula gidenlerin say s nda art fl kaydedildi. Bu, BM raporunun iyi haberlerinden biri. Rapora göre, flu an yaklafl k 100 milyon genç okula gidiyor. Bunun flimdiye kadarki en yüksek rakam oldu u belirtiliyor. Ancak rapordan ç kan olumsuz sonuçlar daha a r bas yor. 113 milyon genç hala okula gitmiyor, yafl aras ndaki 88 milyon genç iflsiz ya da e itim görmemifl. Bu yafl grubundaki toplam genç say - s n n yüzde 20 sine denk

7 Cumhurbaflkan Talat ABD de ABD hükümetinin davetlisi olarak Washington'da bulunan Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, K br s sorununa çözüm bulunabilmesi için KKTC'ye uygulanan izolasyonlar n kald r lmas gerekti ini söyledi. Cumhurbaflkan Talat, K br s Türkleri'ne uygulanan izolasyonlar n kald r lmas n n, çözüme gidecek 'sihirli yol' oldu unu belirtti. Talat, K br sl Rumlar' n, K br sl Türkler'i siyasi olarak kendileriyle eflit görmedi ini ve bu nedenle de her iki taraf n da çözüme yaklaflamad n belirterek, KKTC'ye uygulanan izolasyonlar n kald r lmas halinde, K br sl Rumlar'a da bir mesaj verilmifl olaca n söyledi. Irak anayasas kabul edildi Irak' n Saddam Hüseyin dönemi sonras ilk anayasas 15 Ekim 2005 tarihinde yap lan referandumda kabul edildi. Kat l m n yüzde 63 olarak aç kland - referandumda anayasan n reddedilmesi için en az 3 eyalette üçte ikiden fazla 'hay r' oyu ç kmas gerekiyordu. Referandumda, ülke çap nda anayasaya yüzde 21,41 oran nda 'hay r', yüzde 78,59 oran nda 'evet' oyu ç kt. 15 Aral k'ta yap lmas planlanan seçimlerle 4 y ll na tam anayasal yetkilere sahip yeni bir meclis ifl bafl na gelecek. gelen 209 milyon kifli günde 1 dolar ile geçiniyor. Bu yafl grubundaki yüzde 45 lik kesim yani 515 milyon gencin günde eline geçen para ise 2 dolar. Hastal klar ve çat flmalar Sa l k hizmetleri ve sosyal çevrede genelde iyileflme kaydedilmesine ra men rapordaki bir nokta oldukça ac verici. Ço u Afrika ve Güneydo u Asya da bulunmak üzere 10 milyon genç AIDS hastas yafl grubunda ölüm sebeplerine bak ld nda AIDS, fliddet ve kazalar n çok önünde geliyor. 20 ler Grubu Çin de topland Dünyan n önde gelen 20 ülkesini bir araya getiren 20 ler Grubu Çin de bir araya geldi. Uluslararas ekonominin güncel sorunlar n n tart - fl ld zirvede Dünya Bankas ve MF nin yeniden yap lanmas ele al nd. Toplant ya Hazine Bakanlar ve Merkez Bankas Baflkanlar kat ld. Türkiye yi toplant da ekonomiden sorumlu Devlet Bakan Ali Babacan temsil etti. ki gün süren toplant n n sonunda ola an bildirinin yan s ra ''G-20 Global Ekonominin Geliflmesi Ortak Bildirisi'' ve ''G-20 Bretton Woods Sisteminde Kurumsal Reform Ortak Bildirisi'' kabul edildi. Dünya nüfusunun üçte ikisinin yaflad bu ülkeler dünyadaki üretimin yüzde 90' na ve dünyadaki ticaretin yüzde 80'ine sahip durumdalar. 20 ler Grubu, endüstrileflmifl ülkeler ve geniflleyen pazar ekonomileri aras ndaki diyalo- u güçlendirmek, uluslararas finansal ve parasal iflbirli i yoluyla mevcut uluslararas ekonomik sorunlar tart flma amac yla, 7 ler Grubu ülkelerinin ekonomi bakanlar n n tavsiyesi üzerine 1999 y l n n Eylül ay nda kuruldu. 20 ler Grubu y lda bir kez toplan yor. Geçen y l dünyada ekonomi yüzde 5 büyürken, istihdam yüzde 1.67'de kald Dünya ekonomisi geçen y l yüzde 5 oran nda büyümesine ra men, dünya genelindeki istihdam art fl sadece yüzde 1,67'de kald. BM'ye ba l Uluslararas fl Örgütü ILO'nun BM ofisi direktörü Djankou Ndjonkou, küresel ticaret ve do rudan yabanc yat r mlar n artmas na ra men, bu art fl n istihdam yaratmakta, iflsizli i ve yoksullu u azaltmakta baflar s z oldu unu ifade etti. Uluslar n istihdam art fl n küresel, ulusal ve yerel stratejilerinin merkezin oturtmas gerekti ini söyleyen Ndjonkou, bunun ancak yat r mlar n ve ulusal üretimin artmas yla istihdam n da artmas n n sa lanaca yap sal de iflikliklerle sa lanabilece ini kaydetti. Ndjonkou, bu konuda daha fazla istihdam imkan sa layan küçük iflletmelere yönelik programlara a rl k verilmesi tavsiyesinde de bulundu.

8 AB YOLUNDA DEV B R ADIM ATTIK B ildi iniz üzere 3 Ekim'de Avrupa Birli i ile art k kat l m ortakl n hedefleyen müzakereleri bafllatm fl bulunuyoruz. 42 y ll k AB yürüyüflümüzde en önemli merhale böylece afl lm flt r. Bu dev bir ad md r. R. Tayyip Erdo an Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB aras nda bafllayan kat l m müzakerelerini de erlendirdi. BU BAfiARIDA EN BÜYÜK PAY M LLET M ND R fiunu aç kça ifade etmek isterim ki, Aziz Milletimizin de iflim iradesi ve ali menfaatleri bu yolda bize rehberlik etmifltir. Bu büyük baflar da da en büyük pay milletimindir. HEDEF M Z MUTLU VE MÜREFFEH B R TÜRK YE Mutlu ve müreffeh bir Türkiye hedefi yediden yetmifle bu ülkede yaflayan herkesin, hepimizin hedefidir. AB üyeli ini elbette istiyoruz; ancak bizim as l arzumuz Türkiye'mizi dünyan n en ileri, en özgür, en müreffeh ülkesi haline getirmektir. Bu ülkeye hangi alanda, hangi kademede, hangi makamda olursa olsun hizmet eden herkesin vizyonu ve felsefesi bu olmal d r. 6 Türkiye Bülteni

9 3 Ekim karar, Avrupa Birli i aç s ndan da son derece hayati bir karar niteli i tafl maktad r. Avrupa Birli i 3 Ekim karar yla küresel bir güç olma iddias n net olarak ortaya koymufl, etki gücünü ve alan n büyütmüfltür. Tarih 3 Ekim'i kaydederken, Avrupa Birli i'nin hanesine de en az Türkiye'nin hanesine oldu u kadar büyük art lar ekleyecektir. H Ç K MSE S YAS POLEM KLERLE MENFAAT ARAYIfiINA G RMEMEL Türkiye nin Avrupa Birli i ile iliflkisi, iki taraf n da yarar na olaca n umdu umuz bir menfaatler ve de erler buluflmas d r. Burada hiçbir siyasi parti polemik içerisine girmek suretiyle hükümeti y pratma gayreti içerisinde olmamal d r. Çünkü bu olay, bu ad m, bu yürüyüfl partiler üstü bir olayd r. Burada dayan flma içerisinde olmam z gerekir. GEÇ M N KARAMSARLIKTAN KAZANANLAR 3 Ekim karar, Avrupa Birli i aç s ndan da son derece hayati bir karar niteli i tafl maktad r. Avrupa Birli i 3 Ekim karar yla küresel bir güç olma iddias n net olarak ortaya koymufl, etki gücünü ve alan n büyütmüfltür. Tarih 3 Ekim'i kaydederken, Avrupa Birli i'nin hanesine de en az Türkiye'nin hanesine oldu u kadar büyük art lar ekleyecektir. Görmek isteyenler için bu tablo aç k ve net olarak ortadad r. Ancak geçimini karamsarl ktan kazananlar için bu tablo karanl k bir tablo, bu haber kötü haberdir. Çünkü Türkiye art k umutsuzlukla, karanl kla, bofl polemiklerle, gölge oyunlar yla oyalanabilecek bir ülke olmaktan ç kmaktad r. BU ÜLKE HEP M Z N Türkiye art k felaket tellallar n n ifl ve u rafl bulamayacaklar bir ülke haline gelmektedir. Ç kar lan bütün gürültünün temelinde iflte bu "kötü olsun bizim olsun" anlay fl vard r. Hay r, biz bu anlay fl reddediyoruz. Diyoruz ki, bu ülke iyi olsun, zengin olsun, özgür olsun, güçlü olsun ve hepimizin olsun. EL ELE, OMUZ OMUZA, GÖNÜL GÖNÜLE Türkiye el ele, omuz omuza, gönül gönüle büyüyecek ve hedeflerine ulaflacakt r. Biz buna inan yoruz. Sizler de buna inan n z, bize güveniniz. Gönül k rg nl klar n, gelir adaletsizliklerini, f rsat eflitsizliklerini mutlaka ama mutlaka ortadan kald raca z. Bu duygularla sözlerime son verirken, Ramazan Bayram n z da tebrik ediyor, bütün dünyaya huzur, bar fl ve mutluluk vesilesi olmas n Allah tan diliyorum. Türkiye Bülteni 7

10 D fl Temaslar EK M 2005 KUVEYT-YEMEN Baflbakan Erdo an resmi temaslarda bulunmak üzere gitti i Kuveyt ve Yemen de devlet ve hükümet baflkanlar n n0 yan s ra halklar n da s cak ve samimi ilgisi ile karfl land. Baflbakan Erdo an, Kuveyt ile Türkiye aras ndaki d fl ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaflt r lmas gerekti ini vurgulad, Yemen ile Türkiye nin 215 milyon dolar olan d fl ticaret hacminin de yetersizli ine dikkat çekti. Kuveyt Baflbakan El Sabah: Kardefl ülke Türkiye ile aram zdaki mümtaz ve seçkin iliflkilerin gelifltirilerek devam etmesini istiyoruz.'' Yemen Baflbakan Bajamal: Türkiye, Avrupa ile Arap dünyas aras nda bir köprü rolü oynayacakt r.'' Kuveyt ile iflbirli i ça r s Resmi temaslar n n ilk dura olan Kuveyt te Baflbakan Sabah Cabir el-ahmed el-cabir el-sabah ve Ulusal Meclis Baflkan Kas m El Horafi ile görüflen Baflbakan Erdo an, Türkiye-Kuveyt fl Konseyi Toplant s 'na da kat ld. Baflbakan Erdo an burada yapt konuflmada, Türk ekonomisinin son 3 y lda önemli geliflmeler kaydetti ini, Türkiye'nin bir istikrar ve güven ülkesi haline geldi ini ifade etti. Bu nedenle art k yabanc sermayenin Türkiye'ye geldi ini dile getiren Baflbakan Erdo an, Kuveytli ifladamlar na da yat r m ça r s yapt. Kuveyt Baflbakan Sabah Cabir el-ahmed el-cabir el-sabah da yapt konuflmada, ''Kardefl ülke Türkiye ile aram zdaki mümtaz ve seçkin iliflkilerin gelifltirilerek devam etmesini istiyoruz'' dedi. Yemen ile ikili anlaflmalar Kuveyt teki temaslar n n ard ndan Yemen'e giden Baflbakan Erdo an, Baflkent Sana da Cumhurbaflkan Ali Abdullah Saleh ve Baflbakan Abdülkadir Bajamal ile görüfltü. Baflbakan Erdo an n Yemen ziyareti s ras nda iki ülke aras nda, çifte vergilendirmenin önlenmesini, petrol ve do algaz alan nda iflbirli ini ve çevre koruma alan nda ortakl öngören üç ayr anlaflma imzaland. Baflbakan Erdo an anlaflma töreninde yapt konuflmada, Türkiye ile Yemen aras ndaki 215 milyon dolarl k d fl ticaret hacminin yeterli olmad n ve art r lmas gerekti ini dile getirdi. Yemen'in 133 tane do al güzelli e sahip adas bulundu- unu kaydeden Baflbakan Erdo an, bu adalara Türk turizmcileriyle birlikte ortak yat r m yap labilece ini de ifade etti. Yemen Baflbakan Bajamal ise Türkiye ile Yemen'in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda iflbirli i yapabilece ini ifade ederek, ''Türkiye'nin AB üyeli ini destekliyoruz. Türkiye, Avrupa ile Arap dünyas aras nda bir köprü rolü oynayacakt r'' dedi. 8 Türkiye Bülteni

11 27-28 EK M 2005 NG LTERE ngiltere de Türk kürsüsü Baflbakan Erdo an, Dönem Baflkan ngiltere nin Baflbakan Tony Blair in davetlisi olarak Avrupa Birli i Devlet ve Hükümet Baflkanlar Gayri Resmi Zirvesi'ne kat lmak üzere Londra'dayd. Baflbakan Erdo an, temaslar s ras nda London School of Ecomonics bünyesindeki Ça dafl Türk Araflt rmalar Kürsüsü'nün aç l fl n da gerçeklefltirdi. Aç l fla, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan ve ngiliz akademi çevrelerinden çok say da davetli kat ld. Baflbakan Erdo an, kürsünün oluflturulmas nda katk s bulunan herkese Türk Milleti ad na teflekkür ederek, dünyada çat flma kültürünün artt bir dönemde böyle bir ad m n uzlaflma ve medeniyetler aras diyalo a katk da bulunaca na inand n söyledi. Avrupa Birli i Devlet ve Hükümet Baflkanlar Gayri Resmi Zirvesi'ne kat lan Baflbakan Erdo an, K br s konusunda önemli mesajlar verdi: ''Garantör bir ülke olarak Türkiye hiçbir zaman KKTC'nin kazan lm fl haklar n feda etmeyi pazarl k masas na yat ramaz. E er KKTC'ye uygulanan izolasyonlar kald r l rsa biz Güney K br s'la ilgili olarak flu anda limanlar ve hava alanlar ile ilgili olan ambargomuzu kald r r z. Ek protokol ve K br s Daha sonra kat l mc lar n sorular n yan tlayan Baflbakan Erdo an, K br s'la ilgili bir soruya cevaben, E er KKTC'ye uygulanan izolasyonlar kald r l rsa biz Güney K br s'la ilgili olarak flu anda limanlar ve hava alanlar ile ilgili olan ambargomuzu kald r r z dedi. KKTC'nin, Annan Plan ile al nan mesafenin gerisine asla düflmeyece ini ifade eden Baflbakan Erdo an, ''Garantör bir ülke olarak Türkiye hiçbir zaman KKTC'nin kazan lm fl haklar n feda etmeyi pazarl k masas na yat ramaz'' diye konufltu. Sözde Ermeni iddialar Baflbakan Erdo an, sözde Ermeni iddialar ile ilgili bir soruyu yan tlarken de flunlar söyledi: E er burada tarihimizle ilgili bir sorgulama gerekiyorsa, biz bunu sorgulamaya haz r z. Ama ayn fleyi biz onlar için de istiyoruz. Türkiye Bülteni 9

12 42 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU... TÜRK YE-AB KATILIM MÜZAKERELER BAfiLADI Türkiye nin 1963 y l nda bafllayan AB yolculu unda önemli bir dönemeç geride b rak ld. Türkiye, 3 Ekim 2005 tarihinde AB ile müzakerelere resmen bafllad. Böylece hem Türkiye hem de AB tarihinde yeni bir sayfa aç ld. D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, müzakere çerçeve belgesini Türkiye Bülteni için de erlendirdi. 3 Ekim tarihiyle birlikte Türkiye de ne de iflti? Bu de- iflimin siyasi ve ekonomik yans malar nas l olacak? Türkiye nin Avrupa Birli i ile kat l m müzakerelerine bafllamas tarihi bir olayd r. Sadece Türkiye ve Avrupa için de il, bütün dünya için çok önemli bir olay. Türkiye nin önünde art k yeni bir süreç var. Çünkü 3 Ekim ile birlikte Türkiye nin statüsü de ifltirmifltir. Bu siyasi aç dan oldu u kadar ekonomik aç dan da çok büyük bir önem arz etmektedir. Siyasi aç dan nedir önemi? Türkiye art k Avrupa n n her hangi bir ülkesi gibi tam demokratik bir ülke oluyor. Yani serbestli in, özgürlü ün, ifade özgürlü ünün en rahat flekilde yafland bir ülke haline gelmifl oluyor. Ayr ca fleffafl n, hesap verebilirli- in bütün bunlar n yine gerçekleflti i bir ülke olmufl oluyor. Bu tabii ki bizim Türk halk na kazand rd - m z en büyük fleydir. Türkiye ne kadar çok bask lardan uzak, ne kadar çok demokratik bir ülke olursa insanlar o kadar çok serbest olur, o kadar çok güvende olur ve o kadar da huzurlu olur. Herkesin problemleri de genifl bir demokrasi içinde çözüm bulmufl olur. Yat r mlar artacak Ekonomik olarak bakt m zda da; Türkiye önü aç k ve öngörülebilir bir ülke oldu u için art k herkes daha iyi planlama yapabilecek ve bu da yat r mlar artt racak. fiunu da belirtmek de fayda var; AK Parti iktidar oldu unda yüzde 66 olan faizler bugün yüzde 14 e indiyse bunda tabii ki ekonomik program m z n ya- 10 Türkiye Bülteni

13 fiunu herkes bilmelidir ki, AK PART iktidar bu süreci flimdiye kadar çok dikkatli bir flekilde götürmüfltür, bundan sonra da dikkatli bir flekilde götürecektir. Türkiye nin ç kar na, menfaatine olmayan hiçbir fley yap lmayacakt r. n nda AB sürecinin de katk lar vard r. 17 Aral k ta faizler yüzde 24 tü, bugün yüzde 14 e düfltü. Yani 10 puanl k bir faiz indirimi gerçekleflti. Bir puan 2 milyar dolar oldu una göre 20 milyar dolarl k bir tasarruf sa land. Ayn flekilde özellefltirmede kaydedilen büyük baflar lar, yabanc sermayenin Türkiye ye ak n etmesi, bunlarda da AB sürecinin etkisi var. 3 Ekim in ard ndan müzakere çerçeve belgesinde yer alan baz hususlarla ilgili olarak muhalefetten baz elefltiriler geldi. Bu elefltirileri nas l de erlendiriyorsunuz? 3 Ekim de asl nda bir fley yap lmad. 3 Ekim de hükümetler aras konferansta d fliflleri bakanlar bir araya geldi ve müzakerelere daha önce kararlaflt rd - m z gibi baflland. 3 Ekim de biz Avrupa Birli i ile bir araya gelip herhangi bir belgeyi imzalam fl, bir antlaflma yapm fl de iliz. Böyle bir fley söz konusu de il. nsanlar yanl fl biliyorlar. Müzakere çerçeve belgesi de Türkiye ile ilgili bir ka t de il. Avrupa Birli i, Türkiye ile müzakere yaparken nelere dikkat edecek, nas l bir yol izleyecek bunlar içeren bir belge. Yani onlar n kendi yol haritas. Ayn onlar n yol haritas oldu u gibi, Türkiye nin de pozisyonunu ortaya ç karan kendi müzakere çerçeve belgesi var. Tabi ki Türkiye bu süre içerisinde Avrupa Birli i ne girece i için onlar n müzakere ka - d bizim için önemli. Ama onlar nki onlar ba lar, bizimki de bizi ba lar. Hedef tam üyelik fiimdi o belgeye yani AB nin kendi yol haritas na bakt m zda, onlar n hepsi Türkiye ile yap lan müzakerelerin ortak hedefinin tam üyelik oldu unu aç kça ortaya koyuyor. Türkiye için en önemli fley de bu zaten. Ha ne diyorlar, efendim müzakerelerin ucu aç km fl, hazmetme kapasitesi varm fl. Bunlar zaten hep var olan, bilinen fleyler. Tabii ki hiçbir ülkenin otomatik olarak üye olmas söz konusu de il. Siz e er kriterleri yerine getirirseniz üye olursunuz, kriterleri yerine getirmezseniz ucu aç k durur bu. Hazmetme kapasitesi tabii ki hem onlar, hem bizim için geçerli olan bir fley. Herkes birbirini hazmedecektir. Bunlar da yeni fleyler de ildir. Ta 1993 ten beri gelen konulard r. Türkiye Bülteni 11

14 Kas tl olarak yanl fl bilgilendirme yap yorlar. Türkiye bu süreç içinde Ermeni Soyk r m n kabul edecekmifl, Rumlar tan yacakm fl, Dicle ve F rat n yönetimi yabanc bir idareye verilecekmifl... Bunlar n hepsi yalan. Bunlar, muhalefetin ne yaz k ki s k lmadan ortaya att yalanlard r. Yanl fl bilgi veriyorlar Bilinçli olarak dezenformasyon yap yorlar. Yalan yanl fl bilgi veriyorlar. Türkiye bu süreç içinde Ermeni Soyk r m n kabul edecekmifl de, Rumlar tan yacakm fl da, Dicle ve F rat n yönetimi bir idareye verilecekmifl de Bunlar n hepsi yalan. Bunlar muhalefetin ne yaz k ki s k lmadan ortaya att yalanlard r. Dicle ve F rat s n r aflan sulard r. Bunlar n idaresinin Avrupa Birli i ne ya da uluslararas bir kurulufla verilmesi diye bir fley asla söz konusu de ildir. Ayr ca Ermeni Soyk r m tasar s n tan mak diye bir fley de söz konusu de il. Bununla ilgili Ermeniler Avrupa Adalet Divan na gitti ve Avrupa Adalet Divan bunlar hep reddetti. Hiçbir ba lay c l olmayan kararlar bunlar. Yok efendim, Türkiye K br s Rum Kesimini tan yacakm fl. Bunlar hiç inand r c l olmayan ama kas tl yap lan propagandalar. Türkiye K br s tan ne asker çekmifltir, ne toprak vermifltir. KKTC yi de tan maya devam etmektedir. K br s la ilgili ortaya at lan iddialar sadece baz lar n n çeflitli hayal ürünleridir. AB, Türkiye nin 42 y ld r devam eden bir projesi. Sizce neden Türkiye bu kadar uzun bir süre beklemek zorunda kald? Türkiye daha önce görevini yap p, AB standartlar ndaki bir demokrasiyi gerçeklefltirmedi i için ne yaz k ki üyeli i bu günlere kalm flt r. E er onu çok daha önce yapm fl olsayd, di er ülkelerle birlikte Türkiye de kolay flartlarda Avrupa Birli i ne girerdi. Bir k fl n ifl yapmak var, bir de yaz n ifl yapmak var. Yaz n, Türkiye üzerine düflenleri yapmam fl, girece i kulübün flartlar belli olmas na ra men oyalam fl kendisini. Herkes oraya girmifl, pasta paylafl lm fl, tren kalkt ktan sonra art k Türkiye nin akl bafl na gelmifl. Türkiye koflarak bu trene atlam fl. Tabii ki flartlar flimdi daha zor. Bu bizim elimizde de il ki. Dünya de iflti, Avrupa de iflti, Avrupa n n imkanlar de iflti. fiunu da herkes bilmelidir ki; iktidar m z bu süreci flimdiye kadar çok dikkatli bir flekilde götürmüfltür, bundan sonra da dikkatli bir flekilde götürecektir. Türkiye nin ç kar na, menfaatine olmayan hiçbir fley yap lmayacakt r. 12 Türkiye Bülteni

15 Tarihi karar n Türk ve Dünya bas n nda yank lar... AKfiAM: Direndik, kazand k HÜRR YET: Merhaba Avrupa M LL YET: Yeni Avrupa, yeni Türkiye RAD KAL: Yolculuk bafllad SABAH: Avrupa n n ay y ld z STAR: AB tamam, yola devam TÜRK YE: 3 Ekim milad VATAN: 42 y ll k rüyada en önemli ad m att k YEN fiafak: flte bu kadar ZAMAN: Türkiye nin Avrupa yürüyüflü sürüyor GUARDIAN: AB Türkiye'yi kucaklad INDEPENDENT: Avrupa k tas n n slam dünyas yla olan s n r yeniden çiziliyor KATHIMERINI: Türkiye için yeni maraton bafll yor. AB ile tam üyelik müzakereleri resmen bafll yor LA RAZON: Halk Müslüman olan bir devletin üye ülkeler aras na girmesini sa layabilecek tarihi bir gün MOSCOW TIMES: AB, Türkiye ile müzakerelere bafllamaya haz r THE TIMES: Hem Avrupa hem de Türkiye aç s ndan tarihi bir karar WALL STREET JOURNAL: Stratejik aç dan AB'nin 50 y ll k tarihindeki en önemli geniflleme kararlar ndan biri

16 AB YOLUNDA YEN B R DÖNEM BAfiLIYOR T ürkiye nin 42 y l önce bafllayan Avrupa Birli i yolculu u, zaman zaman kesintiye u ram fl, gel-git lere sahne olmufl, iniflli ç k fll bir seyir izlemifltir. Ancak sonuç olarak haf zalarda iz b rakacak, bugün oldu u gibi bundan sonraki nesiller taraf ndan da asla unutulmayacak tarih, 3 Ekim 2005 tarihi olmufltur. Türkiye, art k sadece bir aday ülke de il, kat l m sürecine fiilen bafllam fl bir ülkedir. Türkiye nin Avrupa Birli i ne kat l m sürecinin bafllad 3 Ekim tarihi, Türkiye için, Avrupa Birli i ülkeleri için, hatta çok daha genifl bir co rafya için tam anlam yla bir dönüm noktas d r. Türkiye, Avrupa Birli i ne kat l m sürecinde önemli bir kavfla geride b rakt. Ancak tam üyelik yolunda Türkiye yi bundan sonra da uzun ve yorucu bir süreç bekliyor. Bu süreci ve Türkiye nin bundan sonra ataca ad mlar Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. ZORLU B R SÜREÇ OLACAK Kat l m sürecinin kuflkusuz baz zorluklar olacakt r. Bu süreçte zaman zaman inifller ç k fllar yaflanacakt r. Ancak her bir de iflimin sonuçlanmas n n ard ndan Türkiye biraz daha de iflecek, refah seviyesi biraz daha yükselecek, ça dafl standartlara daha da yaklaflacakt r. KATILIM SÜREC N N ÜÇ AYA I OLACAK Kat l m sürecinin üç temel aya olacak: 1. Kopenhag siyasi kriterlerinin istisnas z olarak uygulan yor olmas, siyasi reformlar n derinlefltirilmesi, rafine edilmesi. 2. AB müktesebat n n üstlenilmesi. Yani, kurallar m z n ve kurumlar m z n AB kurallar ve kurumlar ile uyumlu hale gelmesi. 3. Sivil toplum diyalo u. Kat l m sürecinin iletiflim boyutunu teflkil edecek bu çal flmalar, hem AB ülkelerinin kamuoylar na, hem de bizim kamuoyumuza yönelik olarak yürütülecektir. 14 Türkiye Bülteni

17 Avrupa Birli i ne kat l m sürecinin bafllad 3 Ekim tarihi, Türkiye için, Avrupa Birli i ülkeleri için, hatta çok daha genifl bir co rafya için tam anlam yla bir dönüm noktas d r. Kat l m sürecinde Türkiye biraz daha de iflecek, refah seviyesi biraz daha yükselecek, ça dafl standartlara daha da yaklaflacakt r. Bu üç ayak da birbirinden önemlidir. Nas l üç ayakl bir sehpan n ayaklar ndan birisi k r l nca sehpa ayakta kalamazsa, kat l m sürecinin ayaklar ndan birinde olacak eksiklik tüm süreci olumsuz etkileyecektir. REFORM ZLEME GRUBU Reform zleme Grubu, birinci ayakla ilgili en önemli yap lanmam z olmaya devam edecektir. D - fliflleri Bakan m z n baflkanl nda oluflan bu grupta, ben, Adalet Bakan m z ve çiflleri Bakan m z ile ilgili bürokratlar görev almaktad r. Siyasi kriterlere uyumun izlendi i bu çal flmalarda siyasi reformlar n derinlefltirilmesi ile ilgili konular görüflülmekte ve uygulamayla ilgili ortaya ç kan sorunlar n çözülmesi için faaliyet gösterilmektedir. AVRUPA B RL LET fi M GRUBU Üçüncü ayakla ilgili en önemli yap lanmam z ise Avrupa Birli i letiflim Grubu olacakt r. Bu grup, D - fliflleri Bakan m z n baflkanl nda, Devlet Bakan m z Say n Beflir Atalay ve benim kat l mlar m zla oluflturulmufltur. Bu grupta icradan sorumlu bir arkadafl - m z ve ona ba l bir ekip de görev alacakt r. AB letiflim Grubu, sivil toplum kurulufllar m zla, yerli ve yabanc medya kurulufllar yla yak n bir temas içinde çal flacakt r. Çal flmalar iç iletiflim ve d fl iletiflim olarak iki cephede yo unlaflacakt r. ç kamuoyumuza, AB sürecinde neler yapt m z ve neden yapt m z sürekli anlatmak, çal flmalar n halk m z için ne anlama gelece ini iyi kurgulanm fl bir iletiflim stratejisi çerçevesinde aktarmak gerekecektir. D fl iletiflim ise, Türkiye nin AB üyesi ülkelerin halklar taraf ndan daha do ru alg lanmas n sa layacak çal flmalarda yo unlaflacakt r. AB MÜKTESEBATINA UYUM Avrupa Birli i Müktesebat, Avrupa Birli i nde bugüne kadar kabul edilmifl yasal ve hukuki düzenlemeler ile ortak politikalar n tümüne verilen isimdir. Müktesebat sürekli olarak de iflmektedir. Yani sürekli hareket eden bir hedef niteli i tafl maktad r. Türkiye nin AB müktesebat na uyumu, 35 ayr fas l halinde gerçekleflecektir. Her bir fas l için fiili müzakerelere geçilmeden önce bir tarama çal flmas yap lacakt r. Tarama, müzakerelere haz rl k anlam ndad r. Burada komisyon AB müktesebat n izah edecek, müktesebat ile ülkemiz mevzuat aras ndaki farkl l klar belirlenecek, bu farkl l klar n giderilmesi için nelerin, nas l ve hangi zaman diliminde üstlenilmesi gerekti i anlat lacakt r. Komisyon tarama süreci sonunda mevzuat m z n AB müktesebat na uyum düzeyini yeterli gördü ünde o fasl n müzakerelere aç lmas n önerecektir. TARAMA SÜREC Her bir fas l için tarama çal flmas iki etapta yap - lacakt r. Tan t c Tarama denilen ilk etapta AB Komisyonu bize müktesebat anlatacak, Ayr nt l Tarama etab nda ise biz mevzuat m z ve düflüncelerimizi aktaraca z. Türkiye, tarama sürecine benzer bir çal flmay 2000 y l ndan bu yana Komisyon la yürütmektedir. Ayr ca 1996 y l nda tamamlanan Gümrük Birli i çerçevesinde birçok fas lda ileri düzeyde uyum sa lanm flt r. Böylece bürokrasimiz AB mevzuat n yeterli bir flekilde ö renmifl ve gerekli uyarlamalar için çal flmalar zaten bafllatm flt r. Dolay s yla ülkemizle tarama sürecinin di er ülkelere göre daha kolay yürüyece ini öngörüyoruz. Türkiye Bülteni 15

18 Kat l m sürecini en iyi flekilde götürmek ve Türkiye yi hak etti i üyelik statüsüne ulaflt rmak için her kesimin, her kurumun, her kuruluflun azami çaba gösterece inden hiç kimsenin kuflkusu bulunmamaktad r. Kat l m süreci tamamland nda, yani 35 fasl n müzakeresini bitirdi inde Türkiye çok farkl bir Türkiye olacakt r. F L MÜZAKERELER Taramas tamamlanan fas llarda Komisyon un önerisi ve 25 üye ülkenin onay yla fiili müzakerelere geçilecektir. Komisyon her bir fas l için öneri haz rlarken, o fasl n kapanmas ve gerekti inde aç lmas için kriterler belirleyebilecektir. Herhangi bir fas lda müzakerelerin fiili olarak bafllamas için tüm tarama sürecinin tamamlanmas beklenmeyecek, bir yandan tarama süreci devam ederken bir yandan da baz fas llarda fiili müzakereler yap lacakt r. Müzakerelerde klasik ve bilinen anlamda bir alver süreci yaflanmamaktad r. Müzakerelere geçilmeden önce aç lan fas lla ilgili kendi mevzuat m z gözden geçirerek, mevzuat m z n AB müktesebat na uyumunu hangi takvimde ve ne tür de ifliklikler yap larak üstlenece imizi ve uygulayaca m z içeren bir pozisyon belgesi ni haz rlamam z gerekecektir. Pozisyon Belgesi Bakanlar Kurulu nun onaylamas yla kesinleflecek ve AB ye sunulacakt r. AB Dönem Baflkanl Pozisyon Belgemizi ald ktan sonra üye ülkelere da tacak ve Komisyon ile üye ülkelerin katk lar yla yine sadece o fas lla ilgili AB nin Ortak Pozisyon Belgesi ni oluflturacakt r. Bunun ard ndan fiili müzakereler bafllayacakt r. GEÇ fi SÜRELER Baz konularda üyelik gerçekleflmeden önce tam uyum sa lanamayabilecektir. Bu nedenle uyumun üyelik sonras nda gerçekleflmesini öngören geçifl süreleri istenebilir. Esas müzakere burada yap lmaktad r. AB müktesebat n üstlenerek uygulamaya sokmam z s ras nda baz alanlarda ekonomik ve sosyal bak mdan zarara u rayabilece imiz düflünülüyorsa geçifl süreleri talep edilecektir. Bu taleplerimiz güçlü, hakl ve inand r c gerekçelerle ve en önemlisi makul sürelerle ortaya konmal d r. Haz rlanacak Etki Analizi raporlar bizim pozisyonumuzu güçlendirmek amac yla kullan lacakt r. Her bir fas l müzakere edildikten sonra geçici olarak kapanmaktad r. Bunun için, AB, yapaca m z yasal düzenlemelerin yan s ra uygulamada kaydetti imiz geliflmeleri de dikkate al p de erlendirmektedir. Öte yandan, bir fas ldan di erine geçildi inde, aradaki süre içerisinde AB mevzuat de iflebilecek, bu de iflime de uyum sa lamak gerekecektir. Ancak netice itibariyle geçici de olsa bir fasl n kapanmas, aday ülkenin o konuda AB standard na ulaflt anlam na gelmektedir. HERKES BU SÜREC N Ç NDE YER ALACAK Tüm bakanl klar m z, tüm kamu kurum ve kurulufllar m z bafllang çtan itibaren AB kat l m çal flmalar n n içinde olacaklard r. Bu çal flmalar hiçbir kurumun tek bafl na üstlenebilece i, yürütebilece i çal flmalar de ildir. Tüm uygulay c birimler bu de iflim ve dönüflüm sürecinin bizzat sahibi olacaklard r. Kat l m ne kadar genifl olursa, baflar y elde etme süresi de o kadar k salacakt r. AB çal flmalar ile ilgili yeni, devasa bir bürokratik örgüt asla kurulmayacakt r. TÜRK YE ÇOK FARKLI B R ÜLKE OLACAK Avrupa Birli i hedefinin ard ndaki toplumsal iradeyi bofla ç karmamak, kat l m sürecini en iyi flekilde götürmek ve Türkiye yi hak etti i üyelik statüsüne ulaflt rmak için her kesimin, her kurumun, her kuruluflun azami çaba gösterece inden hiç kimsenin kuflkusu bulunmamaktad r. Kat l m süreci tamamland nda, yani 35 fasl n müzakeresini bitirdi inde Türkiye çok farkl bir Türkiye olacakt r. 16 Türkiye Bülteni

19 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGES NDE ÖNGÖRÜLEN MÜKTESEBAT FASILLARI 1. Mallar n Serbest Dolafl m 2. flçilerin Serbest Dolafl m 3. fl Kurma Hakk ve Hizmet Sunumu Serbestisi 4. Sermayenin Serbest Dolafl m 5. Kamu haleleri 6. fiirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet Hukuku 8. Rekabet Politikas 9. Mali Hizmetler 10. Bilgi Toplumu ve Medya 11. Tar m ve K rsal Kalk nma 12. G da Güvenli i, Hayvan ve Bitki Sa l Politikas 13. Bal kç l k 14. Ulaflt rma 15. Enerji 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve Parasal Birlik 18. statistik 19. Sosyal Politika ve stihdam 20. Giriflimcilik ve Sanayi Politikas 21. Trans-Avrupa A lar 22. Bölgesel Politika ve Yap sal Araçlar n Koordinasyonu 23. Yarg ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25. Bilim ve Araflt rma 26. E itim ve Kültür 27. Çevre 28. Tüketicinin ve Sa l n Korunmas 29. Gümrük Birli i 30. D fl iliflkiler 31. D fl Politika, Güvenlik ve Savunma Politikas 32. Mali Kontrol 33. Mali ve Bütçesel Hükümler 34. Kurumlar 35. Di er 2005 YIL SONUNA KADAR TARAMA TAKV M (TASLAK) 20 Ekim 26 Ekim 7 Kas m 8-9 Kas m 14 Kas m 16 Kas m Kas m 25 Kas m 28 Kas m 1-2 Aral k 5-16 Aral k Aral k 19 Aral k 22 Aral k Bilim ve Araflt rma fasl nda tan t c tarama E itim ve Kültür fasl nda tan t c tarama Kamu al mlar fasl nda tan t c tarama Rekabet politikas fasl nda tan t c tarama Bilim ve Araflt rma fasl nda ayr nt l tarama E itim ve Kültür fasl nda ayr nt l tarama Yerleflme hakk ve hizmetlerin serbest dolafl m fasl nda tan t c tarama Sermayenin serbest dolafl m fasl nda tan t c tarama Kamu al mlar fasl nda ayr nt l tarama Rekabet politikalar fasl nda ayr nt l tarama Tar m fasl nda tan t c tarama Yerleflme hakk ve hizmetlerin serbest dolafl m fasl nda ayr nt l tarama Bilim ve Araflt rma ve E itim ve Kültür fas llar nda tarama sonu raporunun üye ülkelere gitmesi Sermayenin serbest dolafl m fasl nda ayr nt l tarama

20 10soruda AB ve Türkiye Avrupa Birli i ve Türkiye nin müzakere sürecine iliflkin en çok sorulan sorular AK PART D fl liflkilerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s fiaban Diflli, Türkiye Bülteni için cevapland rd. 1 Avrupa Birli i nedir? Avrupa Birli i, 1951 y l nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u nun (AKÇT) kurulmas yla bafllayan sürecin bir uzant s d r. AKÇT, I. ve II. Dünya Savafllar n n ard ndan insanlar n u rad y k m sona erdirmek, bar fl ve huzur içinde yeni bir sürecin inflas n sa lamak ve ayn zamanda savafllara sebep olan hammaddelerin üretimini uluslararas bir güce devretmek isteyen alt devlet Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve talya taraf ndan oluflturulmufltur. Bu süreç, 1957 y l nda da bugünkü Avrupa Birli- i nin temeli olan Avrupa Ekonomik Toplulu u nun (AET) kurulmas yla devam etmifltir. Son olarak Topluluk, bugünkü Avrupa Birli i ad n alm flt r. Avrupa Ekonomik Toplulu u ilk kez 1973 y l nda ngiltere, Danimarka ve rlanda n n kat - l m yla genifllemifl, daha sonra 1981, ve 2004 y llar ndaki genifllemelerle bugünkü 25 üyeli halini alm flt r. AB nin kurulufl amaçlar ndan en önemlisi bar fl n kal c olarak sa lanmas, özgürlük, eflitlik, güvenlik ve dayan flmad r. AB nin temel özelli i ise uluslar-üstü bir karar alma mekanizmas n öngörmesidir, yani AB kurumlar n n ald kararlar uluslar ba lay c niteliktedir. AB üyesi ülkeler aras nda gümrük birli i, ekonomik ve parasal birlik, ortak tar m, ortak d fl politika ve 18 Türkiye Bülteni

21 güvenlik politikas, ulaflt rma, rekabet gibi birçok alanda ortak politikalar uygulanmaktad r Avrupa Birli i nde karar alma süreci nas l ifllemektedir? AB düzeyinde karar alma süreci Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birli i Konseyi gibi üç ana organ taraf ndan gerçeklefltirilir. Yeni mevzuat Avrupa Komisyonu taraf ndan önerilir fakat yasalar geçiren Konsey ve Parlamento dur. Bu süreçte baflka kurum ve kurulufllar n da çeflitli rolleri vard r. AB karar alma sürecine iliflkin kurallar ve prosedürler antlaflmalarda belirtilmifltir. Her Avrupa yasas yasal dayanak olarak adland r lan belirli bir antlaflma maddesine dayan r. Yeni bir AB yasas n hayata geçirmek için üç ana prosedür vard r. Bunlar; ortak karar alma usulü, istiflare usulü, uygun bulma usulüdür. Bu usuller aras ndaki en büyük fark Parlamento nun bu süreçte Konsey ile olan iliflkisidir. Parlamento; istiflare usulünde sadece görüfl belirtirken, ortak karar usulünde Konsey ile yetki paylafl m na gider. Avrupa Komisyonu yeni bir yasa önerirken takip edilecek prosedürü de seçmekle yükümlüdür. Esas itibariyle bu seçim, önerinin yasal dayana na ba l d r. Tam üyelik, ulusal egemenli in Brüksel e devredilmesi anlam na m gelmektedir? AB ye üye ülkeler baz yetkilerini ortak karar alma mekanizmas na devrederler ama bu kurumlarda nas l bir politika izlenece ine de yine bu devletler karar verdikleri için kolektif bir karar alma mekanizmas oluflturulmufltur. Kurucu Anlaflmalarda AB ye tan nan yetkileri, birlik ancak kendisine verilen amaçlar dahilinde kullanabilir. Bunun d fl ndakiler her üye devletin kendi ulusal yetkisi dahilindedir. Yani AB ye üye olmam z durumunda egemenlik haklar m z ortak kullan ma b rakmam z söz konusu de ildir. AB üyeli i Türkiye için ne ifade etmektedir? AB üyeli i bizim için demokratikleflme, insan haklar, özgürlük, güvenlik ve adalet mekanizmalar n n güvence alt na al nmas, ekonomik ve sosyal geliflimimizin desteklenmesi ve böylece halk m z n yaflam standard n n yükseltilmesi demektir. Türkiye Bülteni 19

22 5 6 7 Türkiye üyelik konusunda neden geç kald? 1963 y l nda bafllayan süreç sonras yaflanan ara dönemler, demokrasinin kesintiye u ramas gibi geliflmeler Türkiye nin AB ile iliflkilerinin ask ya al nmas yla sonuçlanm flt r. Her kesintinin ard ndan Türkiye AB ile yeniden bafllang ç yapmak durumunda kalm flt r. Ayr ca 1970 li y llarda yap lan ve Türkiye nin Yunanistan la beraber 1981 y l nda aday olabilmesine imkan tan yan öneri de o dönemdeki hükümetimiz taraf ndan kullan lamam flt r y l ndaki üyelik baflvurusunun ard ndan görev alan hükümetlerin uyum yasalar n ç karma konusundaki isteksizli i de iliflkilerin arzu edilen h za eriflememesinde önemli bir rol oynam flt r. 3 Ekim den sonra Türkiye yi nas l bir süreç bekliyor? Adayl a resmen kabul edilen bir ülke aday statüsünden tam üyeli e uzanan yolculu unda tarama, müzakere ve onay olmak üzere 3 ana süreçten geçer. Müzakerelerin bafllamas için Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmesi gereken aday ülke, müzakere sürecinde ekonomik yap - s n ve yasal düzenlemelerini AB normlar na uygun hale getirir. Bafll klar halinde yürütülen müzakerelerde ayn anda birden fazla bafll k ele al - nabilir. Müzakere bafll klar - n n tamam n n kapanmas - n n ard ndan ise onay süreci bafllar. AB nin tüm üyelerinin yeni üyenin kat l m n onaylamalar gerekmektedir. Müzakerelerin ne kadar sürmesi bekleniyor? Müzakerelerin ne zaman bitece i sadece AB ye ba l de il. Müzakereci ülkeye de ba l. Türkiye, kendi kanunlar ve uygulamalar ile AB kanun ve uygulamalar aras ndaki fark ne kadar çabuk kapat rsa, müzakereler o kadar k sa sürer. Ayr ca Türkiye ne kadar çok flart veya ayr cal k iste iyle masaya gelirse, müzakereler de o kadar uzun sürer. Son geniflleme hamlesinde, hükümetler masaya 140 ila 200 aras nda de iflen say larda flartla gelip, bunun süreci yavafllatt n görünce say y azaltm fllard r. Macaristan da hükümet, müzakere sürecini h zland rmak için 150 olan ayr cal k iste ini 50 ye düflürmüfltür. 20 Türkiye Bülteni

23 Müzakerelerin kesintiye u ramas söz konusu olabilir mi? Müzakerelerin kesintiye u ramas Türkiye nin demokratikleflme sürecini devam ettirmesine ve reform paketlerini uygulamas na ba l d r. Bu ba lamda AB nin en büyük beklentisi, Türk demokrasisinin kesintiye u ramamas d r. Bu müzakere süreci zorlu bir süreç olacakt r ancak hükümetimiz Türkiye nin menfaatleri do rultusunda bu süreci en iyi flekilde de erlendirecektir. Tüm uyum reformlar na ra men AB Türkiye yi üyeli e almaz ise ne olur? Avrupa Birli ine üye ülkelerin bir ço u adayl k süresi boyunca s k nt lar yaflam flt r. Her ülkenin kendine göre problemleri olmufltur ancak Türkiye de bu s k nt lar yaflayacak diye çekingen bir tav r içinde kalman n anlam yoktur. As l önemli olan Türkiye nin Avrupa Birli i standartlar n kendi standartlar haline getirmesidir. Burada çok önemli bir hedef Türkiye nin bu düzenlemeler ile gerçek anlamda kal c ve sürdürülebilir bir refaha ulaflmas ve kalk nmas - d r. 3 Ekim öncesi bir olumsuzluk yaflanmas halinde Kopenhag siyasi kriterlerinin ad n Ankara kriterleri diye de ifltirir, yolumuza devam ederiz vurgusunu yapt k. Ancak 3 Ekim de al nan müzakere karar ile birlikte art k kat l m sürecinin içindeyiz. Bu tek tarafl olarak bizim de il, AB üyesi ülkelerin de teyit etti i bir husustur. Gerek Türkiye gerekse AB bundan sonraki ad mlar n kat l m hedeflerine paralel olarak atacakt r. Müzakereler baflar l olarak tamamland ktan sonra üye olmak zorunda m y z? Amac m z her anlamda kalk nm fl, refaha kavuflmufl, standartlar n Avrupa ülkeleri düzeyine ç karm fl bir Türkiye görmektir. O gün geldi inde son karar, egemenli in kay ts z ve flarts z sahibi milletimize ait olacakt r. Türkiye Bülteni 21

24 MEDEN YETLER STANBUL DA BULUfiTU AK Parti stanbul l Baflkanl n n Medeniyetler Bulufluyor slogan yla düzenledi i iftar yeme i, yabanc misyon temsilcileri, ifl, spor, sanat ve siyaset dünyas ndan yaklafl k iki bin davetliyi bir araya getirdi. ftar yeme inin onur konuklar ise Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Almanya Baflbakan Gerhard Schröder di. 22 Türkiye Bülteni

25 A tatürk Havaliman 'ndan iftar yeme inin verildi i Grand Cevahir Otel'e akflam ezan okundu u s rada gelen Almanya Baflbakan Schröder'i, Baflbakan Erdo an karfl lad. ki baflbakan daha sonra Mozart n Türk Marfl eflli inde kendileri için ayr lan masaya geçti. Salonda okunan ezan n ard ndan davetliler oruçlar n açt. Tasavvuf müzi i eflli inde yenen yeme in ard ndan Baflbakan Erdo an ile Almanya Baflbakan Schröder birer konuflma yapt. Baflbakan Erdo an: Türkiye, dostlar n unutmayacakt r Alman Hükümeti'nin 3 Ekim'e uzanan süreçte Türkiye'ye verdi i destek bizim için çok de erlidir. Dostum Schröder'e huzurlar n zda, ortaya koydu u vizyon ve liderlik için bir kez daha teflekkür ediyorum diyerek sözlerine bafllayan Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: Türkiye, kritik zamanlarda yan nda olan dostlar n unutmayacakt r. fiansölye Schröder, Türkiye'nin AB'ye üyeli inin gerçek anlam n ne kadar iyi kavrad n bu süreçte göstermifltir. Avrupa siyasetindeki zorlu iç politika flartlar na ra men Türkiye'ye deste ini sonuna kadar sürdürerek önemli bir liderlik örne i sergilemifltir. Esasen, Türkiye gibi Avrupa halklar da say n fiansölye ve onun gibi düflünenlere teflekkür borçludur. Çünkü ülkemizin AB içinde yer almas sadece d fl politika hedefleriyle s n rl bir gayret de ildir. Bu gayret, Türkiye'nin de ayr lmaz parças oldu u Avrupa k tas - n n daha güçlü ve istikrarl olmas na, dolay s yla dünya bar fl na hizmet etmeye dönüktür. Ümit ediyoruz ki say n fiansölye gibi di er Avrupal ülkeler de ayn kararl l kta olduklar n bundan sonraki süreçte de ortaya koyacaklard r. Almanya Baflbakan Schröder: Deste imiz devam edecek Almanya Baflbakan Schröder ise Türkiye ve Avrupa Birli i nin 3 Ekim itibariyle tam üyelik müzakerelerine bafllad n hat rlatarak, sözlerini flöyle sürdürdü: Müzakerelerin hedefi Türkiye'nin AB'ye tam üyeli- idir. Üyelik müzakerelerinin bafllamas tüm taraflar n baflar s d r. Hem reformlar sürecine imkan veren Türkiye için, hem de 1963 y l ndan beri verdi i sözü tutan AB için. Bu f rsata zemin haz rlayan, Baflbakan Erdo an baflkanl nda yap lan çal flmalar ve reformlar olmufltur. Türk halk da bu reformlar gerçeklefltirmek ve bu flekilde ilerlemek istiyor. Biz de bu yolda size efllik edece iz, destekleyece- iz. Yap lacak reform çal flmalar çok uzun bir yol. Ama bu yolun sonunda baflar var. Siz de bu baflar - ya ulaflacaks n z. Bu dönemi bitirdi imizde Türkiye ve AB fleklinde konuflulmayacak. Konuflulacak olan AB'deki Türkiye olacakt r. Almanya Baflbakan Gerhard Schröder: Müzakerelerin hedefi Türkiye'nin AB'ye tam üyeli idir. Müzakerelerin bafllamas na zemin haz rlayan, Baflbakan Erdo an baflkanl nda yap lan çal flmalar ve reformlar olmufltur. Bu yolun sonunda baflar var. Siz de bu baflar ya ulaflacaks n z. Bu dönemi bitirdi imizde Türkiye ve AB fleklinde konuflulmayacak. Konuflulacak olan AB'deki Türkiye olacakt r. Türkiye Bülteni 23

26 BATIK BANKALARDAN TAHS LAT AK PART KT DARI LE HIZ KAZANDI Y YEN N YANINA KALMIYOR... Bankalar nda toplanan mevduat hileli ifllemlerle grup flirketlerine aktaranlar n, bankalar n n içini boflaltarak milyarlarca dolarl k faturay milletin s rt nda b rakanlar n, haks z servet üzerine oturanlar n yedikleri yanlar na kalm yor. Haks zl a göz yummayan, hesap soran AK Parti iktidar ile hak, sahiplerine iade ediliyor. 24 Türkiye Bülteni

27 Türkiye nin yakalad ekonomik istikrar ve yine AK PART iktidar ile yükselen siyasi itibar, bat k banka patronlar n n mallar na yönelik talebin artmas na yarad. 433 milyon dolar muhammen bedelli 9 çimento fabrikas n n sat fl rakam 1 milyar 73 milyon dolara ulaflt. Sat fl rakam na eklenen her bir dolar devletin s rt ndaki yükü biraz daha azaltt. flte geçmiflteki kötü yönetimin a r bedeli y llar aras nda rehabilite veya tasfiye edilmek amac yla 22 adet banka Fon a devredildi. Türkiye nin yaflad ekonomik krizler sonucu TMSF ye devredilen 22 bankan n devir tarihi de eri ile toplam zararlar 27,8 milyar dolar olarak hesapland. Faizleriyle birlikte bu maliyet 46 milyar dolara kadar yükseliyor. KOAL SYON HÜKÜMETLER N N KÖTÜ M RASI Bat k Bankalar n Toplam Zarar (Milyar USD) Devir Faiz ile Tarihinde Birlikte Hazine Kayna 21,6 37,1 Fon Faaliyet Geliri 4,4 6,7 Fon Tasfiye Geliri 1,8 2,2 Gerek kendisine devredilen bankalar n sahipleri, gerekse bu bankalara borçlar bulunan Toplam 27,8 46 Milyar USD binlerce bireysel ve ticari borçlular dolay s yla TMSF taraf ndan takip edilen toplam alacak stoku 16 milyar dolar civar ndad r. Fon 2007 y l sonuna kadar bu alaca n yüzde 50 den fazlas n n tahsil edilmesini amaçl yor. Öde ya da teslim et Fona devredilen 22 banka hakim ortaklar ndan olan alacaklar iki temel yaklafl mla çözümlenmektedir. Birincisi hakim orta n borç ödeme protokolü imzalamas yla bütün mal varl n Fona kendi r zas ile temlik etmesi ve fonun yönetim ve denetimini kabullenmesi; ikincisi de r zaen borç ödemeye yanaflmayan ve mal kaç rma niyetinde olan hakim ortaklar n tüm mal varl klar na el konulmas fleklindedir. Her iki yaklafl mda da amaç kamu alaca n mümkün olan en k sa zamanda tahsil etmektir. Türkiye Bülteni 25

28 Star TV, Kral FM ve Uzan Grubu çimento fabrikalar n n sat fl ndan elde edilen gelirin toplam 1,5 milyar dolara ulaflt. 7 SORUDA TAHS LAT SÜREC VE RAKAMLAR TMSF nin bugüne kadar yapt toplam tahsilat tutar kasaya giren para olarak ne kadar? 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Toplam TMSF Tahsilat 3 milyar 692 milyon USD d r. Bugüne kadar yap lan 3 milyar 693 milyon USD lik tahsilat n 2 milyar 422 milyon USD l k k sm yeni dönemde yap lm flt r. Yani toplam tahsilat n yaklafl k yüzde 70 inin alt nda AK Parti iktidar n n imzas vard r. Hakim Ortaklardan Di er Kurumsal Borçlulardan 655 Bireysel Borçlulardan 93 Gayrimenkul Sat fllar ndan 261 fltirak ve Banka Sat fllar ndan 575 S n fland r lmay bekleyenler craen yap lan Sat fllardan 267 TOPLAM (Milyon USD) TMSF nin bugüne kadar ödeme plan içine ald ve ödenmekte olan alacak miktar ne kadar? Protokollerden Uzan Grubu halesi tamamlananlar haleye Ç kar lanlar Alacak Sat fl halesi Peflinat Toplam : 5 milyar 600 milyon Beklenenler (11 Grup) USD : 4 milyar 320 milyon Sat fllar ndan Beklenenler USD : 1 Milyar 436 milyon (Çimento ve Medya) USD : 2 Milyar 884 milyon (Telsim ve Medya) USD : 161 milyon USD : 14.4 milyar USD 3. Banka hakim ortaklar ndan yap lan tahsilat n ne kadar AK Parti iktidar döneminde gerçeklefltirildi? Banka hakim ortaklar ndan yap lan toplam 1 milyar 680 milyon dolarl k tahsilat n yüzde 92 sini yani 1 milyar 542 milyon USD lik ana bölümünü AK PART iktidar gerçeklefltirmifltir. 26 Türkiye Bülteni

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı