fiubat Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com"

Transkript

1 fiubat Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta:

2

3

4 çindekiler Girifl...3 Fabrikalar Su Borular ve Genel Amaçl Borular ERW Su Borular Borusan SRM Spiral Kaynakl Su Borular Borusan Plastik PPRC Borular ve Fitting Sistemleri PVC-U Borular ve Fitting Sistemleri Do al Gaz Borular ERW Do al Gaz Borular ERW Polietilen Kapl Borular Spiral Kaynakl Do al Gaz Borular Petrol Borular ERW Petrol Borular Spiral Kaynakl Petrol Borular Kazan Borular Borusan Profil Konstrüksiyon Borular Konstrüksiyon Profilleri Borusan-Pro Sanayi Borular, Profilleri ve Özel Borular Sanayi Borular Özel fiekilli Profiller Çekme Borular...52

5

6 50 y ll k tecrübeyle gelece e öncülük ediyoruz y l nda 50. kurulufl y ldönümünü kutlayan Borusan Mannesmann Boru, Türk sanayinin en güçlü kurulufllar ndan biri olma sorumlulu u ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yat r mlar, teknolojisi, ürün ve hizmet kalitesi, yer ald dünya çap ndaki projelerle, boru sanayinin dünya pazar ndaki rekabet gücünün artmas na öncülük ediyor. Türkiye deki üretim faaliyetlerini Gemlik, Halkal, zmit ve Gebze fabrikalar nda sürdüren Borusan Mannesmann Boru, talya - Vobarno daki fabrikas yla da Avrupa daki otomotiv sektörüne yönelik üretim yap yor. Y ll k 2 bin tonluk üretim kapasitesi ile bafllad yolculu unda bugün y lda toplam 925 bin tonluk üretime ulaflan Borusan Mannesmann Boru nun kapasitesinin 725 bin tonunu boyuna kaynakl, 200 bin tonunu ise spiral kaynakl borular oluflturuyor. 50 y l önce sadece ince etli mobilya borusu üretirken bugün; do al gaz borular, su borular, sanayi boru ve profilleri, kazan borular, konstrüksiyon boru ve profilleri, SRM borular, do al gaz ve petrol iletim hatlar gibi altyap projelerinde kullan lan spiral kaynakl hat borular, beton pompa borular, yivli borular, PPRC ve PVC-U Boru ve fittingleri üreten Borusan Mannesmann Boru; yönetim sistemleri ve 6 Sigma uygulamalar aç s ndan da sektörüne öncülük etmektedir. Gücünü 50 y ll k köklü ve baflar l geçmiflinden alan Borusan Mannesmann Boru gelecek planlar n, Türk sanayinin öncü kuruluflu olarak dünya pazarlar nda ismini duyurmak üzerine kuruyor. 50 y ld r her bir Borusanl n n örnek ald ; üretimden sat fl sonras na kadar, müflterisi için fark yaratan hizmetin kayna bizim için hiç de iflmedi. Biz, bizi bugüne getiren ve bugünden sonra da ayn anlay flla çok daha ilerisine tafl yacak olan geçmiflimize sad k kal yoruz. Elinizdeki katalogda gördü ünüz her bir Borusan Mannesmann Boru imzal ürün; Borusanl n n fark yaratan eme iyle haz rlanm flt r. Kalite Sistem Belgeleri Kalite Yönetim Sertifikalar BVQI:ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Uluslararas Sertifikalar API 5L API 5CT ENAGAS Homologation-Spain/12-48 DSAWH AD-MERKBLATT WO/TRD 100, W4/TRD 102 Germanisher Lloyd: DIN 1626 St 37.0 DWGV-EN ADW0/ADW4-EN Spanish Homologation-UNE PED 97/ 23/EC-EN CE 89/106/EC-EN SI 103-SI 530-SI 1458-SI 5314 FM UL/CUL NSF DNV BVQI Marine

7 Fabrikalar Gemlik Fabrikas 1975 y l nda kurulan Gemlik fabrikas, tonluk üretim kapasitesi ile m 2 si kapal alan olmak üzere toplam m 2 lik bir alanda faaliyet göstermektedir. Gemlik fabrikas, 485 çal flan, sahip oldu u kaliteli ve müflteri odakl hizmet anlay fl ile her zaman en iyiyi hedeflemektedir. Borusan kalitesi ile hammaddenin giriflinden müflteriye ulaflmas na kadar her aflaman n titizlikle kontrol edildi i Gemlik fabrikas nda, Türkiye de y llard r sadece Borusan da bulunan SRM teknolojisi kullan larak SRM tesisat borular, kazan ve do al gaz borular üretilmektedir. Petrol borular ve kuyu borular da Gemlik Fabrikas n n üretiminde yer almaktad r. Fabrikada üretilen borular, baflta inflaat sektörü olmak üzere hem iç pazarda hem de ihracat pazarlar nda güvenle kullan lmaktad r. Halkal Fabrikas 1958 de ton üretim kapasitesi ile faaliyete bafllayan Halkal fabrikas, m 2 si kapal olmak üzere toplam m 2 lik bir alanda, bugün ton üretim kapasitesine ulaflm flt r. Modern kalite teknikleri ve 300 çal flan ile kaliteden ödün vermeden standartlar n her geçen gün yükselterek büyümekte ve pazar n ihtiyaçlar na cevap vermeye devam etmektedir. Halkal fabrikas, müflteriye özel üretilmifl sanayi boru ve profilleri ile otomotivden mobilyaya, bisikletten beyaz eflyaya kadar pek çok sektöre ürün sunmaktad r.

8 zmit Fabrikas 1955 y l nda kurulan zmit fabrikas ton boyuna kaynakl, ton spiral kaynakl olmak üzere toplam ton üretim kapasitesiyle m 2 si kapal, toplam m 2 lik bir alanda üretim yapmaktad r. 320 çal flana sahip fabrikan n uzmanl k alan spiral kaynakl hat borular d r. zmit fabrikas kuruldu undan bu yana birçok önemli projeye imza atm flt r: y llar aras nda Cezayir de Sonatrach ve Sonelgaz firmalar ndan birçok petrol ve do al gaz hatt çelik boru al m ihaleleri kazan lm fl, üretim ve sevkiyatlar gerçeklefltirilmifltir. Mavi Ak m Do al Gaz Boru Hatt, ran-türkiye Do al Gaz Boru Hatt, M Saken-Gabes Do al Gaz Boru Hatt gibi büyük, uluslararas projelerde ihtiyaç duyulan spiral kaynakl çelik borular tedarik edilmifltir. ABD nin baflta Georgia eyaleti olmak üzere do u ve güneydo u bölgelerine tafl nan do al gaz miktar n art racak 312 km.lik yeni hatt n boru tedarik iflini tek bafl na üstlenmifl durumdad r. Proje bedeli 170 milyon dolar bulan Elba Epress Projesi BMB nin bugüne kadar üstlendi i en büyük proje olma özelli ine sahiptir. Söz konusu proje ile BMB nin hat borular na yönelik olarak ulaflt co rafi pazar yelpazesi Kuzey Amerika y içeren flekilde genifllemifltir. Vobarno Fabrikas 2001 y l nda Borusan Grubu bünyesine geçen Borusan Mannesmann Vobarno y ll k ton üretim kapasitesi ile yüksek katma de erli so uk çekilmifl özel boru üretimi konusunda uzmanlaflm flt r. talya, Almanya, spanya ve Fransa gibi otomotiv sektörünün güçlü oldu u ülkelere yönelik yapt sat fllar ile gerek ürün gerekse hizmet kalitesi aç s ndan Avrupa da sektöründe tan nan bir üretici konumundad r. Borusan Mannesmann Vobarno, bugün yaklafl k m 2 kapal alan üzerine kurulu olup yaklafl k 90 çal flan ile faaliyet göstermektedir. Gebze Fabrikas 1995 y l ndan bu yana Gemlik fabrikam zda gerçeklefltirilen, plastik boru ve fitting sistemleri üretiminin bir k sm müflterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amac yla 2007 y l n n bafl nda Gebze-Çay rova fabrikam za tafl nm flt r m 2 si kapal, m 2 si aç k olmak üzere toplam m 2 lik alanda faaliyet gösteren tesiste Borusan Plastik Borular ve Fitting Sistemleri TSE ve dünya standartlar na uygun olarak üretilmektedir.

9

10 Su Borular ve Genel Amaçl Borular

11

12 1.1 ERW Su Borular Kullan m Alanlar Su vb. s v lar n iletiminde kullan l r. Üretim Aral D fl Çap 21.3 mm mm Et Kal nl 2 mm -12 mm Boy Boru boyu standart 6 m dir. Özel siparifllerde 5 ile m aras boylarda teslim edilebilmektedir. Toleranslar Et Kal nl - %12,5 + %10 (Standartlara göre de iflmektedir.) A rl k ±%10 (Bir boy boruda, standarda göre de iflmektedir.) ±%7,5 (10 tonluk partide, standarda göre de iflmektedir.) Boy ±50 mm (Standarda göre de iflmektedir.) E rilik 1 mm/m Üretim Standartlar Boru Üretim Standartlar TS EN , ISO 65, ASTM A-53, TS EN Galvanizleme Standartlar TS 914, TS EN 10240, EN ISO 1461 (BS 729), ASTM A-53, A-90, NFA , UNI 5745 Difl Açma Standartlar (1/2-6 ) ISO 7/1, ANSI B , TS EN Yiv Açma (3/4-12 ) Victaulic standard na uygundur. Ürünlerimiz FM belgelidir, yang n tesisatlar nda kullan labilir. Galvanizli borular m z NSF belgelidir, içme suyu tesisatlar nda kullan labilir. Orta Seri borular m z, su için 25 bar iflletme bas nc na kadar kullan labilir. Her boru 50 bar bas nç alt nda s zd rmazl k testinden ve girdap ak mlar (E/C) ile tahribats z testten geçer.

13 TS EN A r ve Orta Seri Belirtilmifl D fl Çap a D fl Boyutu a En Çok D fl Çap En Az Et Kal nl H A r Seriler Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi Et Kal nl M Orta Seriler Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi D R T Düz Uçlu Soketli T Düz Uçlu Soketli (mm) - (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) (mm) (kg/m) (kg/m) /8 1/4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ / ,6 14,0 17,5 21,8 27,3 34,2 42,9 48,8 60,8 76,6 89,5 115,0 140,8 166,5 9,8 13,2 16,7 21,0 26,5 33,3 42,0 47,9 59,7 75,3 88,0 113,1 138,5 163,9 2,6 2,9 2,9 3,2 3,2 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,4 5,4 5,4 0,487 0,765 1,02 1,44 1,87 2,93 3,79 4,37 6,19 7,93 10,3 14,5 17,9 21,3 0,490 0,769 1,03 1,45 1,88 2,95 3,82 4,41 6,26 8,05 10,5 14,8 18,4 21,9 2,0 2,3 2,3 2,6 2,6 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 4,5 5,0 5,0 0,404 0,641 0,839 1,21 1,56 2,41 3,10 3,56 5,03 6,42 8,36 12,2 16,6 19,8 0,407 0,645 0,845 1,22 1,57 2,43 3,13 3,60 5,10 6,54 8,53 12,5 17,1 20,4 TS EN Hafif Seri Belirtilmifl D fl Çap a D fl Boyutu a D fl Çap Et Kal nl Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi D R En Çok En Az T Düz Uçlu Diflli ve Soketli (mm) - (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) /4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ / / ,9 17,4 21,7 27,1 34,0 42,7 48,6 60,7 76,0 88,7 101,2 113,9 140,8 166,5 13,2 16,7 21,0 26,4 33,2 41,9 47,8 59,6 75,2 87,9 100,3 113,0 138,5 163,9 2,0 2,0 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4,5 4,5 0,567 0,750 1,08 1,40 2,20 2,82 3,25 4,51 5,75 6,76 8,70 9,83 15,0 17,8 0,571 0,756 1,09 1,41 2,22 2,85 3,29 4,58 5,87 6,93 8,88 10,1 15,5 18,4 Hafif 1 ve Hafif 2 Seri Tip L1 Borular çin Belirtilmifl D fl Çap a D fl Boyutu a D fl Çap Et Kal nl Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi D R En Çok En Az T Düz Uçlu Diflli ve Soketli (mm) - (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) /4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ / ,9 17,4 21,7 27,1 34,0 42,7 48,6 60,7 76,3 89,4 114,9 13,2 16,7 21,0 26,4 33,2 41,9 47,8 59,6 75,2 87,9 113,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,6 4,0 0,570 0,742 1,08 1,39 2,20 2,82 3,24 4,49 5,73 7,55 10,8 0,574 0,748 1,09 1,40 2,22 2,85 3,28 4,56 5,85 7,72 11,1 Tip L3 Borular çin Belirtilmifl D fl Çap a D fl Boyutu a D fl Çap Et Kal nl Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi D R En Çok En Az T Düz Uçlu Diflli ve Soketli (mm) - (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) /4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ / ,6 17,1 21,4 26,9 33,8 42,5 48,4 60,2 76,0 88,7 113,9 13,2 16,7 21,0 26,4 33,2 41,9 47,8 59,6 75,2 87,9 113,0 1,8 1,8 2,0 2,3 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,2 3,6 0,515 0,670 0,947 1,38 1,98 2,54 3,23 4,08 5,71 6,72 9,75 0,519 0,676 0,956 1,39 2,00 2,57 3,27 4,15 5,83 6,89 10,0

14 TS EN D fl Çap Et Kal nl (mm) mm

15 1.1.1 Borusan SRM Borusan SRM Siyah Tesisat Borusunun Üstün Özellikleri Kolay ifllenir: Zamandan tasarruf sa lar, kolay flekil al r. Bükülürken ezilme ve bo ma yapmaz. Korozyona dayan kl d r: Homojen yap s sayesinde standart tesisat borular na göre çürümeye çok daha dayan kl d r ve uzun ömürlüdür. ç yüzeyi kireç tutmaz: Kaynak dikifli mükemmeldir. Çapaks z kaynak yeri sayesinde iç yüzeyde kireç birikmez. Avrupa n n tercihi: Borusan SRM, yüksek standartlar sayesinde y llard r Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Kalorifer tesisatlar nda çok iyi sonuç verir. Korozyona Dayan kl, Kireç Tutmayan ç Yüzey Piyasada bulunan standart borular n kaynak bölgesi üretim s ras nda s n r ve h zla so utulur. Bu ifllem sonucunda kaynak bölgesinde ana malzeme yap s ndan farkl bir yap ve farkl bir sertlik elde edilir. Kaynak bölgesine bak ld nda kaynama çizgisi denilen ince beyaz ferrit çizgi ile s dan etkilenmifl bölgede iki farkl yap görülür (fiekil 1). Kaynama çizgisinin ferritik yap s ile s dan etkilenmifl bu bölgenin ince taneli perlitik yap s anod (+) ve katod (-) oluflturarak elektro kimyasal korozyona (kal nl k kayb na, çürümeye veya delinmeye) neden olur. Borusan SRM ise, üretim s ras nda kaynak iflleminden sonra ilave s l iflleme tabi tutulur. Tüm borunun minimum 900 C de s t lmas ile (normalizasyon s cakl ) yap farkl l ortadan kalkar (fiekil 2). Bu nedenle elektrokimyasal korozyon direnci önemli ölçüde art r lm fl olur.

16 Kolay fllenme Özelli i Piyasada bulunan standart tesisat borular n n üretimi, düz band n so uk flekillendirme ile k vr larak boru haline getirilmesi ve kenarlar n n s t l p bask ile birleflmesiyle gerçeklefltirilir. So uk flekillendirme miktar artt kça malzemenin sertli i artar ve akma mukavemeti de yükselir. Ancak malzemenin çekme mukavemeti akma mukavemeti kadar yükselmez. Bu nedenle boruya flekil vermek zorlafl r. Borusan SRM borular n n kaynak iflleminden sonra tüm borunun 900 C de s t lmas ( s l ifllem uygulanmas ) sonucu; Boru üzerindeki gerilim giderilir ve yumuflak yap elde edilir. Kaynak bölgesindeki sertlik fark ortadan kalkar. Borunun üretimi s ras nda yükselen akma mukavemeti tekrar düfler. Akma-çekme mukavemetleri aras ndaki fark artar. Tüm bu özellikler, Borusan SRM ye kolay flekil verebilme gibi üstün bir özellik sa lar. Borusan SRM Borusu Üretim Tablosu Çap Et Kal nl (mm) Kuvvet fiekil Verme Bölgesi Akma Noktas Çekme Noktas Kopma Noktas Üretilebilir ebatlard r. Stoklarda bulunan standart SRM ebatlar d r. Uzama

17 1.2 Spiral Kaynakl Su Borular Üretim Aral D fl Çap mm mm Et Kal nl 4 mm - 23 mm Boy Müflteri talebine göre ,30 m aras nda istenilen uzunlukta teslim edilebilmektedir. Üretim Standartlar AWWA C 200, EN , BS 534, UNI 6363, EN 10224

18 Spiral Kaynakl Borular Üretim Tablosu

19 1.3 Borusan Plastik PPRC Borular ve Fitting Sistemleri Kullan m Alanlar Borusan PPRC boru ve fitting sistemleri s hhi tesisat sistemlerinde s cak ve so uk ak flkanlar n tafl nmas nda kullan l r. Temas etti i asidik ve akalin malzemelere dayan kl olan Borusan PPRC boru ve fitting sistemleri ayn zamanda elektrik yal t m özelli ine sahiptir. Pe boru ve ba lant elemanlar ise radyatör ve panel s tma sistemlerinde, döfleme alt s tma sistemlerinde kullan lmaktad r. Üretim Standartlar TS EN ISO , TS EN ISO ,3, TS (DIN 16962), TS 9937 (DIN 8078) Özellik Birim Test Metodu Değer Yo unluk (+23 C de) g/cm 3 ISO Erime Ak fl ndeksi MFI 190/5 g/10 min ISO Erime Ak fl ndeksi MFI 230/2.16 g/10 min ISO Erime Ak fl ndeksi MFI 230/5 g/10 min ISO Kopma Mukavemeti (50 mm/dak) Mpa ISO 527/ Kopma Uzamas (50 mm/dak) % ISO 527/ Elastik Modülü (sekant) Mpa ISO 527/ Sertlik D (3 sekant de er) Çentikli Darbe Mukavemeti (+23 C de) Çentikli Darbe Mukavemeti (0 C de) zod Darbe Mukavemeti (+23 C de) zod Darbe Mukavemeti (0 C de) zod Darbe Mukavemeti (-30 C de) zod Çentikli Darbe Mukavemeti (+23 C de) zod Çentikli Darbe Mukavemeti (0 C de) zod Çentikli Darbe Mukavemeti (-30 C de) Shore kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 DIN DIN DIN ISO 180/1C ISO 180/1C ISO 180/1C ISO 180/1A ISO 180/1A ISO 180/1A K r lmaz Vicat Yumuflama Noktas VST/A/50 C ISO Vicat Yumuflama Noktas VST/B/50 C ISO S cakl k Sapma Derecesi HDT A C ISO 75/ S cakl k Sapma Derecesi Lineer Genleflme Katsay s HDT B C K-1 ISO 75/1+2 VDE Is letkenli i W/mcal DIN Spesifik Is (+23 C) kj/kg cal m/kalori 2.0

20 Ürün Gam Ürün PN 20 Boru PN 25 Al. Folyolu Boru Manflon Redüksiyon 90 Dirsek 45 Dirsek T Parças negal TE Kapama Bafll Kavis Manflonlu Kavis Kör Tapa Vana Plastik Küresel Vana Küresel Vana S va Alt Batarya Ba lant s S va Alt Kromlu Vana Çiftli Kelepçe Tekli Kelepçe ç Diflli Yuvarlak Rakor D fl Diflli Yuvarlak Rakor ç Diflli Alt Köfle Rakor D fl Diflli Alt Köfle Rakor ç Diflli Geçme T Parças D fl Diflli Geçme T Parças ç Diflli Geçme Dirsek D fl Diflli Geçme Dirsek ç Diflli Oynar Bafll kl Rakor D fl Diflli Oynar Bafll kl Rakor Thermo-PEXb Boru Koruyucu Spiral Boru (80 m mavi/80 m k rm z ) Kollektör ç / D fl Diflli (Nipelsiz) Mini Küresel Vana / D fl Diflli Mini Küresel Vana Köfle Radyatör Vanas Köfle Radyatör Dönüfl Vanas Kollektör Ana Vanas / D fl Diflli Kollektör Ana Vanas Oynar Bafll kl Kollektör Ana Vanas 1 Uzatma Çubu u Ba lant Rakoru Uzatma Çubu u PEX Boru Ba lant Rakoru D fl Diflli Mini Rakor ç Diflli Rakor / Kollektör Ba lant Rakoru 1/2 Nipel Küresel Vana Mi Ebat /mm /20 32/20 32/25 40/20 40/25 40/32 50/25 50/32 50/40 63/32 63/40 63/50 75/50 75/ /20/20 25/20/25 25/25/20 32/20/32 32/25/32 32/20/20 32/25/25 32/20/25 32/25/ /2 253/ / /2 203/4 251/2 253/ /2 203/4 251/2 253/ / / / / / / / / /2 203/4 251/2 253/ /2 203/4 251/2 253/ /2 253/ /2 253/ li 3 lü 4 lü 5 li 6 l 7 li 8 li 9 lu 10 lu M.K.V.16 D.D.M.K.V. K.A.V.1 D.D.K.A.V. 201/2 253/4 321

21 1.3.2 PVC-U Borular ve Fitting Sistemleri Kullan m Alanlar Bina içi at k sular n at lmas nda ve yeralt drenaj hatlar ile kanalizasyon sistemlerinde kullan l r. Üretim Standartlar TS 275-1, EN Ürün Gam PVC At k Su Borusu Tip 1 PVC At k Su Borusu Tip 2 PVC Özel Amaçl At k Su Borusu Dirsek 45 Dirsek 87 T Çatal Tek Çatal 45 Çift Çatal Temizleme T Kayar Manflon Kelepçe Conta Redüksiyon Kör Tapa Kada Havaland rma Bacas S Sifon Çat Olu u ç / D fl Dirsek 90 Manflon Yuvarlak nifl Çat Olu u Kelepçesi Çat Olu u Körtapa

22 Do al Gaz Borular

23

24 2.1 ERW Do al Gaz Borular Borusan Do al Gaz Borusunun Üstün Özellikleri ç Çapak Fark : Sadece Borusan do al gaz borular n n tamam nda iç çapak al nm flt r. Normalizasyon Fark : Borusan do al gaz borular n n tamam, sadece Borusan da bulunan SRM (s cak çekme) teknolojisiyle normalizasyon iflleminden geçirilmektedir. Test Farklar : Borusan do al gaz borular nda, kalitenin süreklili ini sa lamak için üretilen her boru hem ultrasonik hem de girdapl ak m yöntemi ile 2 kere testten geçirilmektedir. Teslim Aflamas ndaki Fark: Borusan do al gaz borular n n rahatça ay rt edilebilmesi için do al gaz üretim standard n n TS EN ye uygun oldu u ve sadece Borusan da bulunan HN (normalize edilmifl) özelli ine sahip oldu u, stensil ile boru üzerine yaz lm flt r.

25 Üretim Aral D fl Çap 21.3 mm mm Et Kal nl 2.80 mm mm Boy 6.0 m (standart) Üretim Standartlar API 5L, TS EN / 2, DIN Standart Do al Gaz Borusu Üretim Tablosu inç D fl Çap mm Et Kal nl mm Test Bas nc kg/cm 2 1/ / / / GR-A 2 1/ GR-B Her türlü ebatta üretilebilen polietilen kapl borular, stoklar m zda mevcuttur. Siparifl üzerine 4-12 aras Gr-A ve 1/2-3 aras Gr-B üretimi yap lmaktad r.

26 2.1.1 ERW Polietilen Kapl Borular Üretim Aral D fl Çap 21.3 mm mm Kaplama Kal nl Standart kaplama kal nl klar tabloda gösterilmifltir. Kaplanabilen Boru Boyu ,80 m Kaplama Özellikleri Standart Kaplama Rengi: Sar (Kaplama; siyah, k rm z ve beyaz renklerde yap labilir.) Standart Kaplama Malzemesi: LDPE (fiartnameye göre MDPE veya HDPE de kullan labilir.) Boru, uçlar ndan 100 mm ç plak olarak verilir. Standart olarak sar renk plastik tapa tak l r. 3 kat kaplama yap l r. Kaplama ekstrüzyon metodu ile yap l r. Üretim Standartlar DIN ve UNI 9099 Polietilen Kaplama Matrisi* Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) DIN NORMU UNI 9099 NORMU * Özel isteklere ba l olarak 1.00 mm den 3.00 mm ye kadar kaplama yap labilmektedir.

27 2.2 Spiral Kaynakl Do al Gaz Borular Üretim Aral D fl Çap mm mm Et Kal nl 4 mm - 23 mm Boy Müflteri talebine göre ,30 m aras nda istenilen uzunlukta teslim edilebilmektedir. Kaplama Özellikleri Yüzey haz rlama (DIN 55928, SIS 55900) Epoksi Kaplama (AWWA C 210, TS EN 10289) Bitüm veya Coal Tar Kaplama (AWWA C 203, DIN 30673, TS 4356) Beton Kapama (AWWA C 205, DIN 2614, BS 534, TS 8590) Polietilen Kaplama (DIN 30670, TS 5139, NF A , UNI 9099) Polipropilen Kaplama (DIN 30678, NF A ) Flow Coat Epoksi Kaplama (API RP 5L2) Fusion Bonded Epoksi Kaplama (AWWA C 213, API 5L7, CSA Z , NACE RP 0394) Poliüretan Kaplama (BS 5493) Üretim Standartlar API 5L, EN 10208, ISO 3183, GOST Bak n z: Spiral Kaynakl Borular Üretim Tablosu Sayfa 15.

28 Petrol Borular

29

30 3.1 ERW Petrol Borular Kullan m Alanlar Petrol borular, su, buhar, ya, akaryak t, petrol, do al gaz ve kimyasal s v nakillerinde kullan lmaktad r. Üretim Aral D fl Çap 21,3 mm - 323,8 mm Boy Min. 6.0 m Maks m Üretim Standartlar TS EN , API 5L, DIN 17172, GOST 20295, API 5CT Hat Borular Üretim Tablosu inç D fl Çap mm Et Kal nl mm Test Bas nc kg/cm 2 1/ / / / GR-A 2 1/ GR-B Her türlü ebatta üretilebilen polietilen kapl borular, stoklar m zda mevcuttur aras Gr-A ve 1/2-3 aras Gr-B üretimi siparifl üzerine yap lmaktad r.

31 API 5 CT Casing Ebat Aral Ebat (OD) Düz Uçlu Birim A rl Et Kal nl Boru Ucu p: düz uçlu Difl açma olanaklar için sat fl departman ile iletiflime geçiniz. API 5 CT Tubing Ebat Aral Ebat (OD) Düz Uçlu Birim A rl Et Kal nl

32 3.2 Spiral Kaynakl Petrol Borular Üretim Aral D fl Çap mm mm Et Kal nl 4 mm - 23 mm Boy Müflteri talebine göre ,30 m aras nda istenilen uzunlukta teslim edilebilmektedir. Üretim Standartlar TS EN , API 5L, ISO 3183, GOST Bak n z: Spiral Kaynakl Borular Üretim Tablosu Sayfa 15.

33

34 Kazan Borular

35

36 Üretim Aral D fl Çap 21.3 mm mm Et Kal nl 2.0 mm - 10 mm Boy 7.0 m (standart) Teknik Özellikler Et kal nl (t) tolerans : t 5, ± % 1 veya ± 0.5 mm 5 < t 16, ± % 8 D fl çap (d) tolerans : d 219.1, ± %1 veya ± 0.5 mm (hangi de er büyükse) d > 219.1, ± 0.75 mm ç çapak al n r. Verniklenir. % 100 manyetik testten (Eddy Current ve Ultrasonik test) geçirilir. CE sertifikal d r. Üretim Standartlar TS EN , P 235 GH (St 37.8) ve daha üst kalitede malzeme. PED-Bas nçl Kaplar Direktifi sertifikal d r.

37 Kazan Borular n n Akma S n r De iflimi K sa Gösterilifli Çeliğin Malzeme No Et Kal nl mm 200 C 250 C %0.2 Akma Sınırı 300 C 350 C 400 C 450 C N/mm2 min. Fe 37.8 / P 235 GH Fe 42.8 / P 265 GH Kazan, Buhar ve Eflanjör Borular Üretim Tablosu D fl Çap Et Kal nl (mm) mm ,0 57, ,1 323,9

38 Borusan Profil

39

40 Borusan Profil in Üstün Özellikleri Borusan kalite ve güvencesiyle sunulur. htiyaç duydu unuz her boy ve ebatta bulunur. stedi iniz zamanda, uygun fiyata teslimat yap l r. Ürünlerimiz CE sertifikal d r. Stensille markalama yap lmaktad r. ( stenilmedi i taktirde belirtilmelidir.) 5 m nin alt nda k sa boy ve her türlü özel boy talepleri karfl lanabilir. Kullan m Alanlar Yap elemanlar (inflaat sektörü), konstrüksiyon, otomotiv (otobüs ve kamyon karoserleri, kasalar ), mobilya, makina ve tar m aletleri, demir do rama, raf, havlupan, çit yap m, uzay çat, çad r, tente, pano imalat. Toleranslar E rilik B, H 30 mm için, 2.5 mm/m B, H 30 mm için, 1.5 mm/m < B ve H ölçüleri profilin genifllik ve yükseklik ölçüleridir. Diklik ±1 Dönüklük B, H 30 mm için, B/10 veya H/10 mm/m B, H 30 mm için, 3 mm/m < B ve H ölçüleri profilin genifllik ve yükseklik ölçüleridir. Boy Maks -0 / +100 mm (standart 6 m. üretim) Kaynak Dikiflinin Orta Eksenden Kaç kl a<20 mm ±3 mm a=20 mm ile 35 mm aras ±4 mm a=35 mm ile 80 mm aras ±6 mm Kenar uzunlu unun ± %10 u veya ± 3 mm Üretim Standartlar nce etli profiller EN e, kal n etli profiller EN a ve dünya standartlar na (ASTM A-500, BS 6363) göre üretilmektedir.

41 5.1 Konstrüksiyon Borular Yuvarlak Profiller Üretim Tablosu (EN10219) D fl Çap Et Kal nl (mm) mm

42 5.2 Konstrüksiyon Profilleri Kare & Dikdörtgen Profiller Üretim Tablosu (EN 10219) Profil Ebat Et Kal nl (mm) mm

43 Kare & Dikdörtgen Profiller Üretim Tablosu (EN ) Ebat Et Kal nl (mm) a b (mm)

44 Borusan-Pro

45

46 GÜÇLEND R LM fi ÇEL K YAPI ve SANAY PROF LLER Güçlendirilmifl Özellikler EN normuna uygun çelik bantlardan, yüksek frekans kayna (ERW) ile üretilmektedir. Standart S355JRH kalite malzemeden üretilmekte olup özel siparifl üzerine S235JRH, S235JOH, S235J2H, S275JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH ve S355J2H kalitelerinde üretim yap labilmektedir. Korozyona karfl astar boya ile boyan r. ( stek üzerine boyas z da teslim edilir.) Standart 6m boylarda, özel siparifl üzerine 12 m'ye kadar boylarda teslim edilmektedir. 12m üzeri boylar için sat fl departman m zla irtibata geçiniz. Üstün Üretim Standartlar Kare ve dikdörtgen profiller TS EN , TS EN 10219, ASTM A-500, ASTM-510, DIN 59411, TS EN (BS 4848), GOST 8639, GOST 8645 e göre üretilmektedir. Borular TS EN , TS EN ve TS normlar na göre kaynak a zl imal edilmektedir. Ürünlerimiz, TS EN ve TS EN için CE belgelidir. Mukavemet Kapal profillerin, her iki eksene göre sahip olduklar yüksek atalet yar çap sayesinde eksenel yüklere karfl dayan m/a rl k oran yüksektir. Üstün Tasar m Özellikleri Kapal profiller estetik ve temiz bir görüntü olufltururlar. Bu yüzden dünyada ço u mimar n ilk tercihidir. Düflük Bak m Maliyeti San ld n n aksine kapal profillerin korozyona karfl korunmas daha kolayd r. A zlar kapal kullan ld nda iç korozyon için baflka tedbir almaya gerek kalmaz. D fl yüzey alanlar çok daha az oldu undan boyamak daha pratik ve daha az maliyetlidir.

47 Dikdörtgen Profil Üretilebilirlik Matrisi EN Kenar Uzunluklar (mm) Et Kal nl (mm) B H H B Standart üretilen ebatlar Siparifl üzerine üretilen ebatlar

48 Kare Profil Üretilebilirlik Matrisi EN Kenar Uzunluklar (mm) Et Kal nl (mm) B H Standart ebatlar Siparifl üzerine üretilen ebatlar Dikdörtgen ve kare profillerde standart üretim S355JRH (ST52) kalitedir. Özel taleplerde S235JRH, S235JOH, S235J2H, S275JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH ve S355J2H kalitelerinde üretim yap labilmektedir. H

49 Boru Üretilebilirlik Matrisi EN Et Kal nl (mm) D fl Çap (mm) Standart S355JRH kalitesinde üretim yap labilmektedir. Özel taleplerde S235JRH, S235JOH, S235J2H, S275JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH ve S355J2H kalitelerinde üretim yap labilmektedir. Standart ebatlar Siparifl üzerine üretilen ebatlar D

50 Sanayi Borular, Profilleri ve Özel Borular

51

52 7.1 Sanayi Borular Üretim Aral D fl Çap 5 mm - 83 mm Et Kal nl 0.70 mm mm Boy Boru boyu standart 6 m dir. Özel siparifllerde istenen boyda teslim edilebilir. ç çapak alma 22 mm ve üstü iç çaptan, iç çapak al nabilmektedir. Üretim Standartlar DIN 2394, BS 6323 PART 5, EN Sanayi borular ; istek üzerine de iflik kalitede, s cak haddelenmifl, dekape edilmifl ya da so uk haddelenmifl bantlardan yüzeyleri, kromaj ve benzeri uygulamalara uygun flekilde üretilmektedir.

53 Sanayi Borular Üretim Tablosu D fl Çap Et Kal nl (mm) mm CR DKP HR Sanayi Borular (DIN 2394, EN ) Teslim Koflullar : BKM (+CR1 ve +CR2) = dikiflli / s l ifllemsiz NBK (+N) = normalize edilmifl GBK (+A) = tavlanm fl Çelik kaliteleri: st 14, st 13, st 12, st 34, st 37, st 44, st 52 (E 155) (E 195) (E 235) (E 275) (E 355) Di er çelik kaliteleri için sat fl departman ile iletiflime geçiniz. Is l ifllem ile sertlefltirme: Otomotiv kap takviye gibi çok yüksek mukavemetli uygulamalar için uygun çelik kalitelerinde s l ifllem ile sertlefltirme yapabilmektir. K sa boy kesme talepleri için sat fl departman ile iletiflime geçiniz.

54 7.2 Özel fiekilli Profiller fiekilli Profiller Üretim Tablosu Ebat (mm) Et Kal nl (mm) fiekilli profillerde kromaj ve polisaja uygun olarak St 12, St 34, St 37 malzeme kalitesinde üretim yap labilir. Di er çelik kaliteleri için sat fl departman ile iletiflime geçiniz.

55 7.3 Çekme Borular So uk Çekme Borular Üretim Tablosu Ebat (mm) Et Kal nl (mm) So uk Çekme Borular (DIN 2393, EN ) Ara ebatlar için lütfen sat fl departman ile iletiflime geçiniz. Teslim koflullar : BK, BKW, NBK, BKS, GBK. BK (EN normu + C) = so uk çekilmifl / sert BKW (EN normu + LC) = so uk çekilmifl / yumuflak NBK (EN normu + N) = normalize edilmifl BKS (EN normu + SR) = so uk çekilmifl ve gerilim giderilmifl GBK (EN normu + A) = tavlanm fl Standart normlar: EN , UNI 7946, BS 6323 Part 6, NFA , ASTM A 513, DIN 2393, TS 6438 Standart çelik kaliteleri: RSt 34-2, RSt 37-2, St 44-2, St 52-3 (E 195) (E 235) (E 275) (E 355)

56

57 fiubat Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta:

İÇİNDEKİLER. BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR DOĞAL GAZ BORULARI 19

İÇİNDEKİLER. BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR DOĞAL GAZ BORULARI 19 Genel Ürün Kataloğu İÇİNDEKİLER 1 2 BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR 1.1 ERW Su Boruları 1.1.1 Borusan SRM 1.2 Spiral Kaynaklı Su Boruları DOĞAL GAZ BORULARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR DOĞAL GAZ BORULARI 19

İÇİNDEKİLER. BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR DOĞAL GAZ BORULARI 19 Genel Ürün Kataloğu İÇİNDEKİLER 1 2 BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR 1.1 ERW Su Boruları 1.1.1 Borusan SRM 1.2 Spiral Kaynaklı Su Boruları DOĞAL GAZ BORULARI

Detaylı

Borusan-Pro. güçlendirilmiş çelik yapı ve sanayi profilleri

Borusan-Pro. güçlendirilmiş çelik yapı ve sanayi profilleri Borusan-Pro güçlendirilmiş çelik yapı ve sanayi profilleri GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇELİK YAPI VE SANAYİ PROFİLLERİ Borusan Mannesmann Borusan Mannesmann günümüzde ayrı sektörde faaliyet gösteren Borusan Grubu

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

BOSTEM BORU SAÇ VE TESİSAT MALZ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.

BOSTEM BORU SAÇ VE TESİSAT MALZ. SAN. TİC. LTD ŞTİ. SU BORULARI TS EN 10255 EBAT/inch GALVANİZLİ GALVANİZLİ SİYAH SİYAH SRM TESİSAT DİŞLİ MANŞONLU DÜZ UÇLU DİŞLİ MANŞONLU DÜZ UÇLU BORULARI 1/2'' 3,94 TL 3,74 TL 2,95 TL 2,70 TL 3,58 TL 3/4'' 5,06 TL 4,80

Detaylı

MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI

MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI Tesisat demek Borusan demek... Bugün Türkiye de ve dünyada birçok prestijli yapının mekanik, sıhhi ve yangın tesisat sistemlerinde Borusan Mannesmann markalı borular

Detaylı

MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI

MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI Tesisat demek Borusan demek... Bugün Türkiye de ve dünyada birçok prestijli yapının mekanik, sıhhi ve yangın tesisat sistemlerinde Borusan Mannesmann markalı borular

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA 15.06.2015 OZENIS-FK-TR/15.06.2015 Türkiye de plastik sektörünün ilk fabrikalarından biri olan Özeniş Plastik, 1959 yılında üretime geçmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında alçak yoğunluklu polietilen kangal

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Çelik Borulara Uygulanan Başlıca Standartlar /Main Standards Applicated for the Pipes Standartlar / Standards Konu / Subject DIN 2615 Özel kalite istekleri içermeyen

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Saygılarımızla, Özeniş Plastik

Saygılarımızla, Özeniş Plastik 30.08.2017 Türkiye de plastik sektörünün ilk fabrikalarından biri olan Özeniş Plastik, 1959 yılında üretime geçmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında alçak yoğunluklu polietilen kangal borular, sanayi ve bahçe

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ METAL SİSTEMLER PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI PPRC BORU VE EKLEME PARÇALARI DUBLEX BORU VE EKLEME PARÇALARI GEDİZ BORULAR

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ METAL SİSTEMLER PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI PPRC BORU VE EKLEME PARÇALARI DUBLEX BORU VE EKLEME PARÇALARI GEDİZ BORULAR !"#$%&'"(%)(" 06 EYLÜL 2015 0 6 E Y L U L 2 0 1 5 P A R E K E N D E P E Ş İ N S A T I Ş L İ S T E S İ İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ 02 METAL SİSTEMLER 04 PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI 10 PPRC BORU VE EKLEME

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

19 MAYIS 2016 FİYAT LİSTESİ

19 MAYIS 2016 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru Ad. 1,93 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru Ad. 2,74 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru Ad. 3,77 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

06 EYLÜL 2015 FİYAT LİSTESİ

06 EYLÜL 2015 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru Ad. 1,79 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru Ad. 2,53 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru Ad. 3,49 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

05 AĞUSTOS 2015 FİYAT LİSTESİ

05 AĞUSTOS 2015 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,69 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 2,39 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 3,29 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 5,50 5 7030050200

Detaylı

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA ÖZENİŞ PLASTİK 15.09.2014 OZENIS-FK-TR/15.09.2014 Türkiye de plastik sektörünün ilk fabrikalarından biri olan Özeniş Plastik, 1959 yılında üretime geçmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında alçak yoğunluklu

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

15 OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ

15 OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,38 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 1,96 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 2,62 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 4,60 5 7030050200

Detaylı

01 HAZİRAN 2014 FİYAT LİSTESİ

01 HAZİRAN 2014 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,38 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 1,96 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 2,70 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 4,74 5 7030050200

Detaylı

01 NİSAN 2015 FİYAT LİSTESİ

01 NİSAN 2015 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,54 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 2,19 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 3,01 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 5,03 5 7030050200

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

01 AĞUSTOS 2014 FİYAT LİSTESİ

01 AĞUSTOS 2014 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,44 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 2,04 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 2,81 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 4,74 5 7030050200

Detaylı

PPRC GRUBU. Fiyat Listesi KASIM w w w. k a s. c o m. t r

PPRC GRUBU. Fiyat Listesi KASIM w w w. k a s. c o m. t r PPRC GRUBU Fiyat Listesi KASIM 2014 w w w. k a s. c o m. t r 32 PPRC Bağlantı Parçaları Kasım 2014 Pex- B Boru PPRC Alüminyum Folyolu Boru PN 25 80.00.016 16x2 100 1,35 TL 80.01.016 16x2 Mavi Kılıflı 100

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

6 Ekim 2015. Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli - Kilitli

6 Ekim 2015. Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli - Kilitli 6 Ekim 2015 Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli 07.01.400 1/2 100 10,14 TL 07.01.401 3/4 80 14,20 TL 07.01.402 1 40 22,31 TL 07.01.403 1 1/4 20 35,20 TL 07.01.404 1

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Plastik Borular n Birlefltirilmesinde Kaynak Bölgesindeki Daralman n Kay p Katsay s na Etkisi Abstract: In this study, some problems in the plastic pipe welding in practice were

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

4-10 12-15 16-17 18-29 30-31 32-35 36-37. PVC-U ATIK SU BORULARI ve EK PARÇALARI. PVC-U ÇATI OLUKLARI ve EK PARÇALARI

4-10 12-15 16-17 18-29 30-31 32-35 36-37. PVC-U ATIK SU BORULARI ve EK PARÇALARI. PVC-U ÇATI OLUKLARI ve EK PARÇALARI PVC-U ATIK SU BORULARI ve EK PARÇALARI 4-10 PVC-U ÇATI OLUKLARI ve EK PARÇALARI 11 PVC-U BASINÇLI TEMİZ SU BORULARI ve EK PARÇALARI 12-15 PVC-U SONDAJ BORULARI 16-17 PPRC BORU ve EK PARÇALARI 18-29 PE-X

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş KALİTE POLİTİKAMIZ Modern işletmeciliğin ve yeniliği ilke edinen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla sürekli gelişmek ve büyük hedeflere doğru hızla ilerlemek

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar Tip Kitapç 09-/1- BOAX -B Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal 0-0 Maks. gövde dayan m bas nc 1 bar -00 Maks. gövde dayan m bas nc bar izayn N9 ve ISO1'e göre Uygulama Alanlar Binaların

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000. Termostatik radyatör vanalar. Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Çal flma prensibi:

Teknik bilgi 4/2000. Termostatik radyatör vanalar. Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Çal flma prensibi: Teknik bilgi 4/2000 Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Termostatik radyatör vanalar Çal flma prensibi:, yard mc enerjiye ihtiyaç duymaks z n, oransal çal flan,

Detaylı

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K TR ÜRÜN KATALO U BM TEKN K HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindi imiz tecrübe ile siz de erli mü terilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ula t rmay hedefliyoruz. 2009 y l ndan

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 askı sisteminden bağımsız tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun sadece yan duvarlara

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ ALINMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. PVC-U BORULARI VE EK PARÇALARI (ATIK SU) TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1 İmal edilecek

Detaylı

BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş KALİTE POLİTİKAMIZ Modern işletmeciliği ve yeniliği ilke edinen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla sürekli gelişmek ve büyük hedeflere doğru hızla

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polietilen (PE) Polietilen beyazca, yarı geçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça dayanıklı bir polimerdir. Piyasada satılan özellikle

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR Spiral Kaynaklı Çelik borular toz altı kaynak yöntemiyle 8 ile 96 arasındaki çaplarda, 3 mm den başlayıp 16 mm ye varan et kalınlıklarında, çaplarda

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

Bu güce güvenin. www.ech.com.tr

Bu güce güvenin. www.ech.com.tr Bu güce güvenin. www.ech.com.tr Genel Müdürlük : Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 32 Melikgazi - Kayseri Tel: (352) 207 84 00 Faks: (352) 207 84 20 stanbul Bölge Müdürlü ü : Bankalar Cad.

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ustan n sesine kulak ver

ustan n sesine kulak ver ustan n sesine kulak ver Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen Bitumex membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye'ye getiren

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.06.2015 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün gruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

PETEK BORU HAKKINDA. Petek Boru aynı 2 zamanda Borusan Mannesmann 2. Petek Boru aynı zamanda Borusan Mannesmann Boru ürünlerinin pazarlama ve satışını

PETEK BORU HAKKINDA. Petek Boru aynı 2 zamanda Borusan Mannesmann 2. Petek Boru aynı zamanda Borusan Mannesmann Boru ürünlerinin pazarlama ve satışını DUKTİL BORU PETEK BORU HAKKINDA Petek Boru, çelik boru ve ek parçaları üretimi, polietilen boru ve ek parçaları PETEK BORU üretimi, HAKKINDA çelik boru kaplamaları ve duktil boru satışı alanında İzmit,

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

KÖŞE DÜZELTİCİ ÇİFTLİ YERE TESBİT DÜBELİ BORU TUTUCU LAMA TUTUCU BORU TUTUCU - KLİPS SETLİ STRAFOR Plastik 250 0,515

KÖŞE DÜZELTİCİ ÇİFTLİ YERE TESBİT DÜBELİ BORU TUTUCU LAMA TUTUCU BORU TUTUCU - KLİPS SETLİ STRAFOR Plastik 250 0,515 KÖŞE DÜZELTİCİ 27 0 Plastik 2 0, ÇİFTLİ YERE TESBİT DÜBELİ 27 0 Plastik 00 0,070 BORU TUTUCU 27 0 U Klips 00 0,070 LAMA TUTUCU 27 0 Lama Tutucu 00 0, BORU TUTUCU - KLİPS 27 0 Klips 00 0,070 SETLİ STRAFOR

Detaylı