fiubat Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com"

Transkript

1 fiubat Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta:

2

3

4 çindekiler Girifl...3 Fabrikalar Su Borular ve Genel Amaçl Borular ERW Su Borular Borusan SRM Spiral Kaynakl Su Borular Borusan Plastik PPRC Borular ve Fitting Sistemleri PVC-U Borular ve Fitting Sistemleri Do al Gaz Borular ERW Do al Gaz Borular ERW Polietilen Kapl Borular Spiral Kaynakl Do al Gaz Borular Petrol Borular ERW Petrol Borular Spiral Kaynakl Petrol Borular Kazan Borular Borusan Profil Konstrüksiyon Borular Konstrüksiyon Profilleri Borusan-Pro Sanayi Borular, Profilleri ve Özel Borular Sanayi Borular Özel fiekilli Profiller Çekme Borular...52

5

6 50 y ll k tecrübeyle gelece e öncülük ediyoruz y l nda 50. kurulufl y ldönümünü kutlayan Borusan Mannesmann Boru, Türk sanayinin en güçlü kurulufllar ndan biri olma sorumlulu u ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yat r mlar, teknolojisi, ürün ve hizmet kalitesi, yer ald dünya çap ndaki projelerle, boru sanayinin dünya pazar ndaki rekabet gücünün artmas na öncülük ediyor. Türkiye deki üretim faaliyetlerini Gemlik, Halkal, zmit ve Gebze fabrikalar nda sürdüren Borusan Mannesmann Boru, talya - Vobarno daki fabrikas yla da Avrupa daki otomotiv sektörüne yönelik üretim yap yor. Y ll k 2 bin tonluk üretim kapasitesi ile bafllad yolculu unda bugün y lda toplam 925 bin tonluk üretime ulaflan Borusan Mannesmann Boru nun kapasitesinin 725 bin tonunu boyuna kaynakl, 200 bin tonunu ise spiral kaynakl borular oluflturuyor. 50 y l önce sadece ince etli mobilya borusu üretirken bugün; do al gaz borular, su borular, sanayi boru ve profilleri, kazan borular, konstrüksiyon boru ve profilleri, SRM borular, do al gaz ve petrol iletim hatlar gibi altyap projelerinde kullan lan spiral kaynakl hat borular, beton pompa borular, yivli borular, PPRC ve PVC-U Boru ve fittingleri üreten Borusan Mannesmann Boru; yönetim sistemleri ve 6 Sigma uygulamalar aç s ndan da sektörüne öncülük etmektedir. Gücünü 50 y ll k köklü ve baflar l geçmiflinden alan Borusan Mannesmann Boru gelecek planlar n, Türk sanayinin öncü kuruluflu olarak dünya pazarlar nda ismini duyurmak üzerine kuruyor. 50 y ld r her bir Borusanl n n örnek ald ; üretimden sat fl sonras na kadar, müflterisi için fark yaratan hizmetin kayna bizim için hiç de iflmedi. Biz, bizi bugüne getiren ve bugünden sonra da ayn anlay flla çok daha ilerisine tafl yacak olan geçmiflimize sad k kal yoruz. Elinizdeki katalogda gördü ünüz her bir Borusan Mannesmann Boru imzal ürün; Borusanl n n fark yaratan eme iyle haz rlanm flt r. Kalite Sistem Belgeleri Kalite Yönetim Sertifikalar BVQI:ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Uluslararas Sertifikalar API 5L API 5CT ENAGAS Homologation-Spain/12-48 DSAWH AD-MERKBLATT WO/TRD 100, W4/TRD 102 Germanisher Lloyd: DIN 1626 St 37.0 DWGV-EN ADW0/ADW4-EN Spanish Homologation-UNE PED 97/ 23/EC-EN CE 89/106/EC-EN SI 103-SI 530-SI 1458-SI 5314 FM UL/CUL NSF DNV BVQI Marine

7 Fabrikalar Gemlik Fabrikas 1975 y l nda kurulan Gemlik fabrikas, tonluk üretim kapasitesi ile m 2 si kapal alan olmak üzere toplam m 2 lik bir alanda faaliyet göstermektedir. Gemlik fabrikas, 485 çal flan, sahip oldu u kaliteli ve müflteri odakl hizmet anlay fl ile her zaman en iyiyi hedeflemektedir. Borusan kalitesi ile hammaddenin giriflinden müflteriye ulaflmas na kadar her aflaman n titizlikle kontrol edildi i Gemlik fabrikas nda, Türkiye de y llard r sadece Borusan da bulunan SRM teknolojisi kullan larak SRM tesisat borular, kazan ve do al gaz borular üretilmektedir. Petrol borular ve kuyu borular da Gemlik Fabrikas n n üretiminde yer almaktad r. Fabrikada üretilen borular, baflta inflaat sektörü olmak üzere hem iç pazarda hem de ihracat pazarlar nda güvenle kullan lmaktad r. Halkal Fabrikas 1958 de ton üretim kapasitesi ile faaliyete bafllayan Halkal fabrikas, m 2 si kapal olmak üzere toplam m 2 lik bir alanda, bugün ton üretim kapasitesine ulaflm flt r. Modern kalite teknikleri ve 300 çal flan ile kaliteden ödün vermeden standartlar n her geçen gün yükselterek büyümekte ve pazar n ihtiyaçlar na cevap vermeye devam etmektedir. Halkal fabrikas, müflteriye özel üretilmifl sanayi boru ve profilleri ile otomotivden mobilyaya, bisikletten beyaz eflyaya kadar pek çok sektöre ürün sunmaktad r.

8 zmit Fabrikas 1955 y l nda kurulan zmit fabrikas ton boyuna kaynakl, ton spiral kaynakl olmak üzere toplam ton üretim kapasitesiyle m 2 si kapal, toplam m 2 lik bir alanda üretim yapmaktad r. 320 çal flana sahip fabrikan n uzmanl k alan spiral kaynakl hat borular d r. zmit fabrikas kuruldu undan bu yana birçok önemli projeye imza atm flt r: y llar aras nda Cezayir de Sonatrach ve Sonelgaz firmalar ndan birçok petrol ve do al gaz hatt çelik boru al m ihaleleri kazan lm fl, üretim ve sevkiyatlar gerçeklefltirilmifltir. Mavi Ak m Do al Gaz Boru Hatt, ran-türkiye Do al Gaz Boru Hatt, M Saken-Gabes Do al Gaz Boru Hatt gibi büyük, uluslararas projelerde ihtiyaç duyulan spiral kaynakl çelik borular tedarik edilmifltir. ABD nin baflta Georgia eyaleti olmak üzere do u ve güneydo u bölgelerine tafl nan do al gaz miktar n art racak 312 km.lik yeni hatt n boru tedarik iflini tek bafl na üstlenmifl durumdad r. Proje bedeli 170 milyon dolar bulan Elba Epress Projesi BMB nin bugüne kadar üstlendi i en büyük proje olma özelli ine sahiptir. Söz konusu proje ile BMB nin hat borular na yönelik olarak ulaflt co rafi pazar yelpazesi Kuzey Amerika y içeren flekilde genifllemifltir. Vobarno Fabrikas 2001 y l nda Borusan Grubu bünyesine geçen Borusan Mannesmann Vobarno y ll k ton üretim kapasitesi ile yüksek katma de erli so uk çekilmifl özel boru üretimi konusunda uzmanlaflm flt r. talya, Almanya, spanya ve Fransa gibi otomotiv sektörünün güçlü oldu u ülkelere yönelik yapt sat fllar ile gerek ürün gerekse hizmet kalitesi aç s ndan Avrupa da sektöründe tan nan bir üretici konumundad r. Borusan Mannesmann Vobarno, bugün yaklafl k m 2 kapal alan üzerine kurulu olup yaklafl k 90 çal flan ile faaliyet göstermektedir. Gebze Fabrikas 1995 y l ndan bu yana Gemlik fabrikam zda gerçeklefltirilen, plastik boru ve fitting sistemleri üretiminin bir k sm müflterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amac yla 2007 y l n n bafl nda Gebze-Çay rova fabrikam za tafl nm flt r m 2 si kapal, m 2 si aç k olmak üzere toplam m 2 lik alanda faaliyet gösteren tesiste Borusan Plastik Borular ve Fitting Sistemleri TSE ve dünya standartlar na uygun olarak üretilmektedir.

9

10 Su Borular ve Genel Amaçl Borular

11

12 1.1 ERW Su Borular Kullan m Alanlar Su vb. s v lar n iletiminde kullan l r. Üretim Aral D fl Çap 21.3 mm mm Et Kal nl 2 mm -12 mm Boy Boru boyu standart 6 m dir. Özel siparifllerde 5 ile m aras boylarda teslim edilebilmektedir. Toleranslar Et Kal nl - %12,5 + %10 (Standartlara göre de iflmektedir.) A rl k ±%10 (Bir boy boruda, standarda göre de iflmektedir.) ±%7,5 (10 tonluk partide, standarda göre de iflmektedir.) Boy ±50 mm (Standarda göre de iflmektedir.) E rilik 1 mm/m Üretim Standartlar Boru Üretim Standartlar TS EN , ISO 65, ASTM A-53, TS EN Galvanizleme Standartlar TS 914, TS EN 10240, EN ISO 1461 (BS 729), ASTM A-53, A-90, NFA , UNI 5745 Difl Açma Standartlar (1/2-6 ) ISO 7/1, ANSI B , TS EN Yiv Açma (3/4-12 ) Victaulic standard na uygundur. Ürünlerimiz FM belgelidir, yang n tesisatlar nda kullan labilir. Galvanizli borular m z NSF belgelidir, içme suyu tesisatlar nda kullan labilir. Orta Seri borular m z, su için 25 bar iflletme bas nc na kadar kullan labilir. Her boru 50 bar bas nç alt nda s zd rmazl k testinden ve girdap ak mlar (E/C) ile tahribats z testten geçer.

13 TS EN A r ve Orta Seri Belirtilmifl D fl Çap a D fl Boyutu a En Çok D fl Çap En Az Et Kal nl H A r Seriler Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi Et Kal nl M Orta Seriler Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi D R T Düz Uçlu Soketli T Düz Uçlu Soketli (mm) - (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) (mm) (kg/m) (kg/m) /8 1/4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ / ,6 14,0 17,5 21,8 27,3 34,2 42,9 48,8 60,8 76,6 89,5 115,0 140,8 166,5 9,8 13,2 16,7 21,0 26,5 33,3 42,0 47,9 59,7 75,3 88,0 113,1 138,5 163,9 2,6 2,9 2,9 3,2 3,2 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,4 5,4 5,4 0,487 0,765 1,02 1,44 1,87 2,93 3,79 4,37 6,19 7,93 10,3 14,5 17,9 21,3 0,490 0,769 1,03 1,45 1,88 2,95 3,82 4,41 6,26 8,05 10,5 14,8 18,4 21,9 2,0 2,3 2,3 2,6 2,6 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 4,5 5,0 5,0 0,404 0,641 0,839 1,21 1,56 2,41 3,10 3,56 5,03 6,42 8,36 12,2 16,6 19,8 0,407 0,645 0,845 1,22 1,57 2,43 3,13 3,60 5,10 6,54 8,53 12,5 17,1 20,4 TS EN Hafif Seri Belirtilmifl D fl Çap a D fl Boyutu a D fl Çap Et Kal nl Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi D R En Çok En Az T Düz Uçlu Diflli ve Soketli (mm) - (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) /4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ / / ,9 17,4 21,7 27,1 34,0 42,7 48,6 60,7 76,0 88,7 101,2 113,9 140,8 166,5 13,2 16,7 21,0 26,4 33,2 41,9 47,8 59,6 75,2 87,9 100,3 113,0 138,5 163,9 2,0 2,0 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4,5 4,5 0,567 0,750 1,08 1,40 2,20 2,82 3,25 4,51 5,75 6,76 8,70 9,83 15,0 17,8 0,571 0,756 1,09 1,41 2,22 2,85 3,29 4,58 5,87 6,93 8,88 10,1 15,5 18,4 Hafif 1 ve Hafif 2 Seri Tip L1 Borular çin Belirtilmifl D fl Çap a D fl Boyutu a D fl Çap Et Kal nl Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi D R En Çok En Az T Düz Uçlu Diflli ve Soketli (mm) - (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) /4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ / ,9 17,4 21,7 27,1 34,0 42,7 48,6 60,7 76,3 89,4 114,9 13,2 16,7 21,0 26,4 33,2 41,9 47,8 59,6 75,2 87,9 113,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,6 4,0 0,570 0,742 1,08 1,39 2,20 2,82 3,24 4,49 5,73 7,55 10,8 0,574 0,748 1,09 1,40 2,22 2,85 3,28 4,56 5,85 7,72 11,1 Tip L3 Borular çin Belirtilmifl D fl Çap a D fl Boyutu a D fl Çap Et Kal nl Ç plak borunun birim uzunlu unun kütlesi D R En Çok En Az T Düz Uçlu Diflli ve Soketli (mm) - (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) /4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ / ,6 17,1 21,4 26,9 33,8 42,5 48,4 60,2 76,0 88,7 113,9 13,2 16,7 21,0 26,4 33,2 41,9 47,8 59,6 75,2 87,9 113,0 1,8 1,8 2,0 2,3 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,2 3,6 0,515 0,670 0,947 1,38 1,98 2,54 3,23 4,08 5,71 6,72 9,75 0,519 0,676 0,956 1,39 2,00 2,57 3,27 4,15 5,83 6,89 10,0

14 TS EN D fl Çap Et Kal nl (mm) mm

15 1.1.1 Borusan SRM Borusan SRM Siyah Tesisat Borusunun Üstün Özellikleri Kolay ifllenir: Zamandan tasarruf sa lar, kolay flekil al r. Bükülürken ezilme ve bo ma yapmaz. Korozyona dayan kl d r: Homojen yap s sayesinde standart tesisat borular na göre çürümeye çok daha dayan kl d r ve uzun ömürlüdür. ç yüzeyi kireç tutmaz: Kaynak dikifli mükemmeldir. Çapaks z kaynak yeri sayesinde iç yüzeyde kireç birikmez. Avrupa n n tercihi: Borusan SRM, yüksek standartlar sayesinde y llard r Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Kalorifer tesisatlar nda çok iyi sonuç verir. Korozyona Dayan kl, Kireç Tutmayan ç Yüzey Piyasada bulunan standart borular n kaynak bölgesi üretim s ras nda s n r ve h zla so utulur. Bu ifllem sonucunda kaynak bölgesinde ana malzeme yap s ndan farkl bir yap ve farkl bir sertlik elde edilir. Kaynak bölgesine bak ld nda kaynama çizgisi denilen ince beyaz ferrit çizgi ile s dan etkilenmifl bölgede iki farkl yap görülür (fiekil 1). Kaynama çizgisinin ferritik yap s ile s dan etkilenmifl bu bölgenin ince taneli perlitik yap s anod (+) ve katod (-) oluflturarak elektro kimyasal korozyona (kal nl k kayb na, çürümeye veya delinmeye) neden olur. Borusan SRM ise, üretim s ras nda kaynak iflleminden sonra ilave s l iflleme tabi tutulur. Tüm borunun minimum 900 C de s t lmas ile (normalizasyon s cakl ) yap farkl l ortadan kalkar (fiekil 2). Bu nedenle elektrokimyasal korozyon direnci önemli ölçüde art r lm fl olur.

16 Kolay fllenme Özelli i Piyasada bulunan standart tesisat borular n n üretimi, düz band n so uk flekillendirme ile k vr larak boru haline getirilmesi ve kenarlar n n s t l p bask ile birleflmesiyle gerçeklefltirilir. So uk flekillendirme miktar artt kça malzemenin sertli i artar ve akma mukavemeti de yükselir. Ancak malzemenin çekme mukavemeti akma mukavemeti kadar yükselmez. Bu nedenle boruya flekil vermek zorlafl r. Borusan SRM borular n n kaynak iflleminden sonra tüm borunun 900 C de s t lmas ( s l ifllem uygulanmas ) sonucu; Boru üzerindeki gerilim giderilir ve yumuflak yap elde edilir. Kaynak bölgesindeki sertlik fark ortadan kalkar. Borunun üretimi s ras nda yükselen akma mukavemeti tekrar düfler. Akma-çekme mukavemetleri aras ndaki fark artar. Tüm bu özellikler, Borusan SRM ye kolay flekil verebilme gibi üstün bir özellik sa lar. Borusan SRM Borusu Üretim Tablosu Çap Et Kal nl (mm) Kuvvet fiekil Verme Bölgesi Akma Noktas Çekme Noktas Kopma Noktas Üretilebilir ebatlard r. Stoklarda bulunan standart SRM ebatlar d r. Uzama

17 1.2 Spiral Kaynakl Su Borular Üretim Aral D fl Çap mm mm Et Kal nl 4 mm - 23 mm Boy Müflteri talebine göre ,30 m aras nda istenilen uzunlukta teslim edilebilmektedir. Üretim Standartlar AWWA C 200, EN , BS 534, UNI 6363, EN 10224

18 Spiral Kaynakl Borular Üretim Tablosu

19 1.3 Borusan Plastik PPRC Borular ve Fitting Sistemleri Kullan m Alanlar Borusan PPRC boru ve fitting sistemleri s hhi tesisat sistemlerinde s cak ve so uk ak flkanlar n tafl nmas nda kullan l r. Temas etti i asidik ve akalin malzemelere dayan kl olan Borusan PPRC boru ve fitting sistemleri ayn zamanda elektrik yal t m özelli ine sahiptir. Pe boru ve ba lant elemanlar ise radyatör ve panel s tma sistemlerinde, döfleme alt s tma sistemlerinde kullan lmaktad r. Üretim Standartlar TS EN ISO , TS EN ISO ,3, TS (DIN 16962), TS 9937 (DIN 8078) Özellik Birim Test Metodu Değer Yo unluk (+23 C de) g/cm 3 ISO Erime Ak fl ndeksi MFI 190/5 g/10 min ISO Erime Ak fl ndeksi MFI 230/2.16 g/10 min ISO Erime Ak fl ndeksi MFI 230/5 g/10 min ISO Kopma Mukavemeti (50 mm/dak) Mpa ISO 527/ Kopma Uzamas (50 mm/dak) % ISO 527/ Elastik Modülü (sekant) Mpa ISO 527/ Sertlik D (3 sekant de er) Çentikli Darbe Mukavemeti (+23 C de) Çentikli Darbe Mukavemeti (0 C de) zod Darbe Mukavemeti (+23 C de) zod Darbe Mukavemeti (0 C de) zod Darbe Mukavemeti (-30 C de) zod Çentikli Darbe Mukavemeti (+23 C de) zod Çentikli Darbe Mukavemeti (0 C de) zod Çentikli Darbe Mukavemeti (-30 C de) Shore kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 kj/m 2 DIN DIN DIN ISO 180/1C ISO 180/1C ISO 180/1C ISO 180/1A ISO 180/1A ISO 180/1A K r lmaz Vicat Yumuflama Noktas VST/A/50 C ISO Vicat Yumuflama Noktas VST/B/50 C ISO S cakl k Sapma Derecesi HDT A C ISO 75/ S cakl k Sapma Derecesi Lineer Genleflme Katsay s HDT B C K-1 ISO 75/1+2 VDE Is letkenli i W/mcal DIN Spesifik Is (+23 C) kj/kg cal m/kalori 2.0

20 Ürün Gam Ürün PN 20 Boru PN 25 Al. Folyolu Boru Manflon Redüksiyon 90 Dirsek 45 Dirsek T Parças negal TE Kapama Bafll Kavis Manflonlu Kavis Kör Tapa Vana Plastik Küresel Vana Küresel Vana S va Alt Batarya Ba lant s S va Alt Kromlu Vana Çiftli Kelepçe Tekli Kelepçe ç Diflli Yuvarlak Rakor D fl Diflli Yuvarlak Rakor ç Diflli Alt Köfle Rakor D fl Diflli Alt Köfle Rakor ç Diflli Geçme T Parças D fl Diflli Geçme T Parças ç Diflli Geçme Dirsek D fl Diflli Geçme Dirsek ç Diflli Oynar Bafll kl Rakor D fl Diflli Oynar Bafll kl Rakor Thermo-PEXb Boru Koruyucu Spiral Boru (80 m mavi/80 m k rm z ) Kollektör ç / D fl Diflli (Nipelsiz) Mini Küresel Vana / D fl Diflli Mini Küresel Vana Köfle Radyatör Vanas Köfle Radyatör Dönüfl Vanas Kollektör Ana Vanas / D fl Diflli Kollektör Ana Vanas Oynar Bafll kl Kollektör Ana Vanas 1 Uzatma Çubu u Ba lant Rakoru Uzatma Çubu u PEX Boru Ba lant Rakoru D fl Diflli Mini Rakor ç Diflli Rakor / Kollektör Ba lant Rakoru 1/2 Nipel Küresel Vana Mi Ebat /mm /20 32/20 32/25 40/20 40/25 40/32 50/25 50/32 50/40 63/32 63/40 63/50 75/50 75/ /20/20 25/20/25 25/25/20 32/20/32 32/25/32 32/20/20 32/25/25 32/20/25 32/25/ /2 253/ / /2 203/4 251/2 253/ /2 203/4 251/2 253/ / / / / / / / / /2 203/4 251/2 253/ /2 203/4 251/2 253/ /2 253/ /2 253/ li 3 lü 4 lü 5 li 6 l 7 li 8 li 9 lu 10 lu M.K.V.16 D.D.M.K.V. K.A.V.1 D.D.K.A.V. 201/2 253/4 321

21 1.3.2 PVC-U Borular ve Fitting Sistemleri Kullan m Alanlar Bina içi at k sular n at lmas nda ve yeralt drenaj hatlar ile kanalizasyon sistemlerinde kullan l r. Üretim Standartlar TS 275-1, EN Ürün Gam PVC At k Su Borusu Tip 1 PVC At k Su Borusu Tip 2 PVC Özel Amaçl At k Su Borusu Dirsek 45 Dirsek 87 T Çatal Tek Çatal 45 Çift Çatal Temizleme T Kayar Manflon Kelepçe Conta Redüksiyon Kör Tapa Kada Havaland rma Bacas S Sifon Çat Olu u ç / D fl Dirsek 90 Manflon Yuvarlak nifl Çat Olu u Kelepçesi Çat Olu u Körtapa

22 Do al Gaz Borular

23

24 2.1 ERW Do al Gaz Borular Borusan Do al Gaz Borusunun Üstün Özellikleri ç Çapak Fark : Sadece Borusan do al gaz borular n n tamam nda iç çapak al nm flt r. Normalizasyon Fark : Borusan do al gaz borular n n tamam, sadece Borusan da bulunan SRM (s cak çekme) teknolojisiyle normalizasyon iflleminden geçirilmektedir. Test Farklar : Borusan do al gaz borular nda, kalitenin süreklili ini sa lamak için üretilen her boru hem ultrasonik hem de girdapl ak m yöntemi ile 2 kere testten geçirilmektedir. Teslim Aflamas ndaki Fark: Borusan do al gaz borular n n rahatça ay rt edilebilmesi için do al gaz üretim standard n n TS EN ye uygun oldu u ve sadece Borusan da bulunan HN (normalize edilmifl) özelli ine sahip oldu u, stensil ile boru üzerine yaz lm flt r.

25 Üretim Aral D fl Çap 21.3 mm mm Et Kal nl 2.80 mm mm Boy 6.0 m (standart) Üretim Standartlar API 5L, TS EN / 2, DIN Standart Do al Gaz Borusu Üretim Tablosu inç D fl Çap mm Et Kal nl mm Test Bas nc kg/cm 2 1/ / / / GR-A 2 1/ GR-B Her türlü ebatta üretilebilen polietilen kapl borular, stoklar m zda mevcuttur. Siparifl üzerine 4-12 aras Gr-A ve 1/2-3 aras Gr-B üretimi yap lmaktad r.

26 2.1.1 ERW Polietilen Kapl Borular Üretim Aral D fl Çap 21.3 mm mm Kaplama Kal nl Standart kaplama kal nl klar tabloda gösterilmifltir. Kaplanabilen Boru Boyu ,80 m Kaplama Özellikleri Standart Kaplama Rengi: Sar (Kaplama; siyah, k rm z ve beyaz renklerde yap labilir.) Standart Kaplama Malzemesi: LDPE (fiartnameye göre MDPE veya HDPE de kullan labilir.) Boru, uçlar ndan 100 mm ç plak olarak verilir. Standart olarak sar renk plastik tapa tak l r. 3 kat kaplama yap l r. Kaplama ekstrüzyon metodu ile yap l r. Üretim Standartlar DIN ve UNI 9099 Polietilen Kaplama Matrisi* Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) Ebat Kaplama Kal nl Kaplama A rl (kg/m) DIN NORMU UNI 9099 NORMU * Özel isteklere ba l olarak 1.00 mm den 3.00 mm ye kadar kaplama yap labilmektedir.

27 2.2 Spiral Kaynakl Do al Gaz Borular Üretim Aral D fl Çap mm mm Et Kal nl 4 mm - 23 mm Boy Müflteri talebine göre ,30 m aras nda istenilen uzunlukta teslim edilebilmektedir. Kaplama Özellikleri Yüzey haz rlama (DIN 55928, SIS 55900) Epoksi Kaplama (AWWA C 210, TS EN 10289) Bitüm veya Coal Tar Kaplama (AWWA C 203, DIN 30673, TS 4356) Beton Kapama (AWWA C 205, DIN 2614, BS 534, TS 8590) Polietilen Kaplama (DIN 30670, TS 5139, NF A , UNI 9099) Polipropilen Kaplama (DIN 30678, NF A ) Flow Coat Epoksi Kaplama (API RP 5L2) Fusion Bonded Epoksi Kaplama (AWWA C 213, API 5L7, CSA Z , NACE RP 0394) Poliüretan Kaplama (BS 5493) Üretim Standartlar API 5L, EN 10208, ISO 3183, GOST Bak n z: Spiral Kaynakl Borular Üretim Tablosu Sayfa 15.

28 Petrol Borular

29

30 3.1 ERW Petrol Borular Kullan m Alanlar Petrol borular, su, buhar, ya, akaryak t, petrol, do al gaz ve kimyasal s v nakillerinde kullan lmaktad r. Üretim Aral D fl Çap 21,3 mm - 323,8 mm Boy Min. 6.0 m Maks m Üretim Standartlar TS EN , API 5L, DIN 17172, GOST 20295, API 5CT Hat Borular Üretim Tablosu inç D fl Çap mm Et Kal nl mm Test Bas nc kg/cm 2 1/ / / / GR-A 2 1/ GR-B Her türlü ebatta üretilebilen polietilen kapl borular, stoklar m zda mevcuttur aras Gr-A ve 1/2-3 aras Gr-B üretimi siparifl üzerine yap lmaktad r.

31 API 5 CT Casing Ebat Aral Ebat (OD) Düz Uçlu Birim A rl Et Kal nl Boru Ucu p: düz uçlu Difl açma olanaklar için sat fl departman ile iletiflime geçiniz. API 5 CT Tubing Ebat Aral Ebat (OD) Düz Uçlu Birim A rl Et Kal nl

32 3.2 Spiral Kaynakl Petrol Borular Üretim Aral D fl Çap mm mm Et Kal nl 4 mm - 23 mm Boy Müflteri talebine göre ,30 m aras nda istenilen uzunlukta teslim edilebilmektedir. Üretim Standartlar TS EN , API 5L, ISO 3183, GOST Bak n z: Spiral Kaynakl Borular Üretim Tablosu Sayfa 15.

33

34 Kazan Borular

35

36 Üretim Aral D fl Çap 21.3 mm mm Et Kal nl 2.0 mm - 10 mm Boy 7.0 m (standart) Teknik Özellikler Et kal nl (t) tolerans : t 5, ± % 1 veya ± 0.5 mm 5 < t 16, ± % 8 D fl çap (d) tolerans : d 219.1, ± %1 veya ± 0.5 mm (hangi de er büyükse) d > 219.1, ± 0.75 mm ç çapak al n r. Verniklenir. % 100 manyetik testten (Eddy Current ve Ultrasonik test) geçirilir. CE sertifikal d r. Üretim Standartlar TS EN , P 235 GH (St 37.8) ve daha üst kalitede malzeme. PED-Bas nçl Kaplar Direktifi sertifikal d r.

37 Kazan Borular n n Akma S n r De iflimi K sa Gösterilifli Çeliğin Malzeme No Et Kal nl mm 200 C 250 C %0.2 Akma Sınırı 300 C 350 C 400 C 450 C N/mm2 min. Fe 37.8 / P 235 GH Fe 42.8 / P 265 GH Kazan, Buhar ve Eflanjör Borular Üretim Tablosu D fl Çap Et Kal nl (mm) mm ,0 57, ,1 323,9

38 Borusan Profil

39

40 Borusan Profil in Üstün Özellikleri Borusan kalite ve güvencesiyle sunulur. htiyaç duydu unuz her boy ve ebatta bulunur. stedi iniz zamanda, uygun fiyata teslimat yap l r. Ürünlerimiz CE sertifikal d r. Stensille markalama yap lmaktad r. ( stenilmedi i taktirde belirtilmelidir.) 5 m nin alt nda k sa boy ve her türlü özel boy talepleri karfl lanabilir. Kullan m Alanlar Yap elemanlar (inflaat sektörü), konstrüksiyon, otomotiv (otobüs ve kamyon karoserleri, kasalar ), mobilya, makina ve tar m aletleri, demir do rama, raf, havlupan, çit yap m, uzay çat, çad r, tente, pano imalat. Toleranslar E rilik B, H 30 mm için, 2.5 mm/m B, H 30 mm için, 1.5 mm/m < B ve H ölçüleri profilin genifllik ve yükseklik ölçüleridir. Diklik ±1 Dönüklük B, H 30 mm için, B/10 veya H/10 mm/m B, H 30 mm için, 3 mm/m < B ve H ölçüleri profilin genifllik ve yükseklik ölçüleridir. Boy Maks -0 / +100 mm (standart 6 m. üretim) Kaynak Dikiflinin Orta Eksenden Kaç kl a<20 mm ±3 mm a=20 mm ile 35 mm aras ±4 mm a=35 mm ile 80 mm aras ±6 mm Kenar uzunlu unun ± %10 u veya ± 3 mm Üretim Standartlar nce etli profiller EN e, kal n etli profiller EN a ve dünya standartlar na (ASTM A-500, BS 6363) göre üretilmektedir.

41 5.1 Konstrüksiyon Borular Yuvarlak Profiller Üretim Tablosu (EN10219) D fl Çap Et Kal nl (mm) mm

42 5.2 Konstrüksiyon Profilleri Kare & Dikdörtgen Profiller Üretim Tablosu (EN 10219) Profil Ebat Et Kal nl (mm) mm

43 Kare & Dikdörtgen Profiller Üretim Tablosu (EN ) Ebat Et Kal nl (mm) a b (mm)

44 Borusan-Pro

45

46 GÜÇLEND R LM fi ÇEL K YAPI ve SANAY PROF LLER Güçlendirilmifl Özellikler EN normuna uygun çelik bantlardan, yüksek frekans kayna (ERW) ile üretilmektedir. Standart S355JRH kalite malzemeden üretilmekte olup özel siparifl üzerine S235JRH, S235JOH, S235J2H, S275JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH ve S355J2H kalitelerinde üretim yap labilmektedir. Korozyona karfl astar boya ile boyan r. ( stek üzerine boyas z da teslim edilir.) Standart 6m boylarda, özel siparifl üzerine 12 m'ye kadar boylarda teslim edilmektedir. 12m üzeri boylar için sat fl departman m zla irtibata geçiniz. Üstün Üretim Standartlar Kare ve dikdörtgen profiller TS EN , TS EN 10219, ASTM A-500, ASTM-510, DIN 59411, TS EN (BS 4848), GOST 8639, GOST 8645 e göre üretilmektedir. Borular TS EN , TS EN ve TS normlar na göre kaynak a zl imal edilmektedir. Ürünlerimiz, TS EN ve TS EN için CE belgelidir. Mukavemet Kapal profillerin, her iki eksene göre sahip olduklar yüksek atalet yar çap sayesinde eksenel yüklere karfl dayan m/a rl k oran yüksektir. Üstün Tasar m Özellikleri Kapal profiller estetik ve temiz bir görüntü olufltururlar. Bu yüzden dünyada ço u mimar n ilk tercihidir. Düflük Bak m Maliyeti San ld n n aksine kapal profillerin korozyona karfl korunmas daha kolayd r. A zlar kapal kullan ld nda iç korozyon için baflka tedbir almaya gerek kalmaz. D fl yüzey alanlar çok daha az oldu undan boyamak daha pratik ve daha az maliyetlidir.

47 Dikdörtgen Profil Üretilebilirlik Matrisi EN Kenar Uzunluklar (mm) Et Kal nl (mm) B H H B Standart üretilen ebatlar Siparifl üzerine üretilen ebatlar

48 Kare Profil Üretilebilirlik Matrisi EN Kenar Uzunluklar (mm) Et Kal nl (mm) B H Standart ebatlar Siparifl üzerine üretilen ebatlar Dikdörtgen ve kare profillerde standart üretim S355JRH (ST52) kalitedir. Özel taleplerde S235JRH, S235JOH, S235J2H, S275JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH ve S355J2H kalitelerinde üretim yap labilmektedir. H

49 Boru Üretilebilirlik Matrisi EN Et Kal nl (mm) D fl Çap (mm) Standart S355JRH kalitesinde üretim yap labilmektedir. Özel taleplerde S235JRH, S235JOH, S235J2H, S275JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH ve S355J2H kalitelerinde üretim yap labilmektedir. Standart ebatlar Siparifl üzerine üretilen ebatlar D

50 Sanayi Borular, Profilleri ve Özel Borular

51

52 7.1 Sanayi Borular Üretim Aral D fl Çap 5 mm - 83 mm Et Kal nl 0.70 mm mm Boy Boru boyu standart 6 m dir. Özel siparifllerde istenen boyda teslim edilebilir. ç çapak alma 22 mm ve üstü iç çaptan, iç çapak al nabilmektedir. Üretim Standartlar DIN 2394, BS 6323 PART 5, EN Sanayi borular ; istek üzerine de iflik kalitede, s cak haddelenmifl, dekape edilmifl ya da so uk haddelenmifl bantlardan yüzeyleri, kromaj ve benzeri uygulamalara uygun flekilde üretilmektedir.

53 Sanayi Borular Üretim Tablosu D fl Çap Et Kal nl (mm) mm CR DKP HR Sanayi Borular (DIN 2394, EN ) Teslim Koflullar : BKM (+CR1 ve +CR2) = dikiflli / s l ifllemsiz NBK (+N) = normalize edilmifl GBK (+A) = tavlanm fl Çelik kaliteleri: st 14, st 13, st 12, st 34, st 37, st 44, st 52 (E 155) (E 195) (E 235) (E 275) (E 355) Di er çelik kaliteleri için sat fl departman ile iletiflime geçiniz. Is l ifllem ile sertlefltirme: Otomotiv kap takviye gibi çok yüksek mukavemetli uygulamalar için uygun çelik kalitelerinde s l ifllem ile sertlefltirme yapabilmektir. K sa boy kesme talepleri için sat fl departman ile iletiflime geçiniz.

54 7.2 Özel fiekilli Profiller fiekilli Profiller Üretim Tablosu Ebat (mm) Et Kal nl (mm) fiekilli profillerde kromaj ve polisaja uygun olarak St 12, St 34, St 37 malzeme kalitesinde üretim yap labilir. Di er çelik kaliteleri için sat fl departman ile iletiflime geçiniz.

55 7.3 Çekme Borular So uk Çekme Borular Üretim Tablosu Ebat (mm) Et Kal nl (mm) So uk Çekme Borular (DIN 2393, EN ) Ara ebatlar için lütfen sat fl departman ile iletiflime geçiniz. Teslim koflullar : BK, BKW, NBK, BKS, GBK. BK (EN normu + C) = so uk çekilmifl / sert BKW (EN normu + LC) = so uk çekilmifl / yumuflak NBK (EN normu + N) = normalize edilmifl BKS (EN normu + SR) = so uk çekilmifl ve gerilim giderilmifl GBK (EN normu + A) = tavlanm fl Standart normlar: EN , UNI 7946, BS 6323 Part 6, NFA , ASTM A 513, DIN 2393, TS 6438 Standart çelik kaliteleri: RSt 34-2, RSt 37-2, St 44-2, St 52-3 (E 195) (E 235) (E 275) (E 355)

56

57 fiubat Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta:

İÇİNDEKİLER. BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR DOĞAL GAZ BORULARI 19

İÇİNDEKİLER. BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR DOĞAL GAZ BORULARI 19 Genel Ürün Kataloğu İÇİNDEKİLER 1 2 BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR 1.1 ERW Su Boruları 1.1.1 Borusan SRM 1.2 Spiral Kaynaklı Su Boruları DOĞAL GAZ BORULARI

Detaylı

MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI

MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI Tesisat demek Borusan demek... Bugün Türkiye de ve dünyada birçok prestijli yapının mekanik, sıhhi ve yangın tesisat sistemlerinde Borusan Mannesmann markalı borular

Detaylı

MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI

MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI MEKANİK VE DOĞAL GAZ TESİSAT BORULARI Tesisat demek Borusan demek... Bugün Türkiye de ve dünyada birçok prestijli yapının mekanik, sıhhi ve yangın tesisat sistemlerinde Borusan Mannesmann markalı borular

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Transmisyon Çelikleri Demir Grubu Coflkun Çelik Tan t m Sementasyon Çelikleri Standartlar n Karfl laflt r lmas Üretim

Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Transmisyon Çelikleri Demir Grubu Coflkun Çelik Tan t m Sementasyon Çelikleri Standartlar n Karfl laflt r lmas Üretim Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Coflkun Çelik Tan t m Üretim S cak Hadde So uk Hadde Kabuk Soyma Tafllama, Pah K rma ve Testler Ürünler Çelik Grubu Standartlar n karfl laflt r lmas Karbon Çelikleri Otomat

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG

B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG Defterdar Mah. Otakç lar Cad. No:62 Eyüp / STANBUL Tel.: +90 22 67 77 30 (pbx) Faks: +90 22 67 77 3 Handels GmbH Elektrastraße 3 9 Münih / ALMANYA Tel.: +9 9 999

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

climate of innovation

climate of innovation Program 2013 climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay kendisine

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri.1. Üretim Teknolojisi Paslanmaz çelik üretimi büyük yat r m ve uzmanl k gerektiren bir teknolojidir. Bu çeliklerin

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı