ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI"

Transkript

1 P.P. 72 ÝZMÝR PÝM. Ýzmir Posta Ýþletmesi Baþmüdürlüðü nün tarih ve 2613 sayýlý izni ile aðzý kapatýlmýþtýr. ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi PANEL AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI KONFERANSLAR SOSYAL ETKÝNLÝKLER Aralýk Kültürpark Fuar Alaný ÝZMÝR

2

3

4 DELEGE KATILIM FORMU HÝDROLÝK IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi & Fuarý 1-4 Aralýk NORMAL DELEGE YEMEKLÝ YEMEKSÝZ ÖÐRENCÝ DELEGE YEMEKLÝ YEMEKSÝZ 1 Günlük Katýlým 2 Günlük Katýlým 3 Günlük Katýlým Tam Katýlým TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL 1 Günlük Katýlým 2 Günlük Katýlým 3 Günlük Katýlým Tam Katýlým TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL Delege Katýlým Bedeline; kongre çantasý, bildiriler kitabý, sergi kataloðu, öðle yemek fiþleri, tüm ikramlar, sosyal etkinliklere, kongre teknik bildiri oturumlarýna katýlým dahildir. (Yemeksiz katýlým ücreti ödeyenler öðle yemek fiþlerinden yararlanamazlar.) Öðrenci Katýlým Bedeline; kongre çantasý, bildiriler kitabý, sergi kataloðu, etkinliklere, kongre teknik oturumlarýna katýlým dahildir. Ýndirimli Katýlým Modeli; MMO Birimlerinden katýlýmlarýnda, kamuda çalýþan TMMOB üyelerinin katýlýmlarýnda ve ayný firmadan 3 ya da daha fazla delegenin katýlmasý durumunda %25 indirim uygulanacaktýr. Ad Soyad :... Baðlý Olduðu Kuruluþ :... Görev ve Ünvan :... Yazýþma Adresi : Telefon :... Faks :... e-posta : Katýlým Þekli NORMAL ÝNDÝRÝMLÝ ÖÐRENCÝ Yemekli Yemeksiz 01 Aralýk 02 Aralýk 03 Aralýk 04 Aralýk Tam Katýlým Banka Hesap No: Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi - Ýþ Bankasý Alsancak Þubesi Not: Banka dekontunun fotokopisi baþvuru formu ile birlikte gönderilmelidir. Kredi Kartý Ödemelerinde: Aþaðýda kart numarasý belirtilen kredi hesabýmdan...ytl nin Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi ne ödenmesini kabul ediyorum. Tarih:.../.../ VISA MASTER CARD AMERICAN EXPRESS Kredi Kartý Son Kullanma Tarihi:.../... Kredi Kartý Numarasý Tel: / Faks: ÝMZA

5

6 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý 9 tmmob makina mühendisleri odasý Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Panel: AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü...11 Atölye Çalýþmalarý Hidrolik Pnömatik Bursa Sektör Toplantýsý...15 Hidrolik Pnömatik Kongresinde Bir Ýlk: Bilgilendirme Toplantýlarý Necdet Eraslan Proje Yarýþmasý Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneði (ENOSAD) Kuruldu ÝYTE de Robotik Günler Gelenekselleþiyor...17 Oda Etkinlikleri Sizi hpkon de düzenlenecek etkinliklere sponsor olmaya davet ediyoruz Bu etkinlik Makina Mühendisleri Odasý adýna Ýzmir ve Ýstanbul Þubeleri yürütücülüðünde düzenlenmektedir. TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI Ýzmir Þubesi Aylýk Yayýn Organý Bülten in Aðustos ekidir. Yayýna Hazýrlayan: Elif Aydoðdu-Selin Sengün Tasarým ve Teknik Hazýrlýk: Önder Sözen Baský: A VE A Matbaacýlýk Reklamcýlýk Ýth.Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti. Kazým Dirik Mah. 297 Sk. No: 2/B Çamdibi/ÝZMÝR Tel: Adres: Anadolu Cad. No:40 K:M2 Bayraklý-Karþýyaka/ÝZMÝR Tel: / Faks: / e-posta: web: Basým Tarihi: SUNUÞ Türkiye AB iliþkilerinde yeni bir dönem baþlýyor: Türkiye AB Müzakere Süreci. Bu süreçte hükümetler düzeyinde Türkiye'nin AB'ye üyeliðine iliþkin yapýsal dönüþüme ait konular müzakere edilirken, sivil toplum örgütleri düzleminde de mesleki, teknik, idari vb. bir çok konu müzakere edilerek yeni uygulamalara iliþkin bir çok karar alýnacaktýr. Bu nedenle ülkemizdeki üniversitelerin, meslek kuruluþlarýnýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn bu sürece müdahil olmasý gerekmektedir. Bu düþünceden hareketle Kongre Yürütme Kurulumuz, ilgili tüm taraflarýn katýlým saðladýðý kongre platformunda düzenlenecek panelin konusunu AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü olarak belirlemiþtir. Yurtdýþýndan panelistlerinde katýlýmýnýn arzu edildiði panelimize iliþkin bültenimiz sayfalarýnda detaylý açýklamalarý bulabilirsiniz. Kongre Yürütme Kurulumuz, bildiri oturumlarýnýn yaný sýra bu yýlda paralel salonlarda gerçekleþtirilecek Atölye Çalýþmalarýnýn kongre kapsamýnda yer almasýný kararlaþtýrmýþtýr. Bültenin yayýn tarihi itibari ile konu ve konuþmacýlarý kesinleþen Atölye Çalýþmalarýna iliþkin açýklamalarý ilerleyen sayfalarda detaylý olarak yer alacaktýr. Kongre programýnda sunum tarihleri ve süreleri verilecek atölye çalýþmalarýndan ilgi duyduklarýnýza þimdiden baþvuru yapmanýz için atölye çalýþmalarý baþvuru formunu da bültenimizde bulabilirsiniz. Bu yýl Kongre kapsamýnda ilk kez, amacý sektör adýna teknolojik ve teknik yeniliklerin, can ve mal emniyetine iliþkin bilgilerin paylaþýlmasý olarak belirlenmiþ 4 adet Bilgilendirme Toplantýsýnýn düzenlenmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Kongre Yürütme Kurulumuz, bilgilendirme toplantýsýna bilgilendirme amacýyla katýlacak firmalarýn, seri imalat veya seri ithalat yapmasýný ön koþul olarak belirlemiþtir. Bu kapsamda belirlenen firmalar ile yazýþmalar yapýlmýþ, gelecek yanýtlara göre kongre kapsamýnda düzenlenecek bilgilendirme toplantýlarý belirlenecektir. Bilgilendirme toplantýlarýna iliþkin konu baþlýklarýný bültenin sayfalarýnda bulabileceksiniz. Bildiðiniz üzere Kongre'nin yaný sýra, geçmiþ yýllarda olduðu gibi, hidrolik pnömatik sektöründeki teknolojik yenilik, geliþme ve uygulamalarýn sergilendiði sergi boyutunu fuar organizasyonu þeklinde bu yýl kamu kurumu niteliði de olan, Türkiye'yi fuarcýlýk kavramý ile tanýþtýran ve 74 yýllýk birikime sahip ÝZFAÞ ile yeni inþa edilen fuar alanýnda birlikte yapýyoruz. Böylece hpkon'un ulaþtýðý boyutu zenginleþtirmeyi, kongre niteliðini daha da geliþtirmeyi hedefliyoruz. IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ile ilgili tüm bilgilere fuar ile ilgili bilgilere adresinden ulaþabilirsiniz. Hidrolik Pnömaatik sektöründe çalýþan, ürün-hizmet üreten tüm meslektaþlarýmýzý IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi hpkon 'e katkýda bulunmaya, destek olmaya ve katýlmaya davet ediyoruz. Saygýlarýmýzla. Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Yürütme Kurulu

7 HÝDROLÝK 10 tmmob makina mühendisleri odasý DESTEKLEYEN KURULUÞLAR Akýþkan Gücü Derneði Akdeniz Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Boðaziçi Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Demir Çelik Üreticileri Derneði Dicle Üniversitesi Doðuþ Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dumlupýnar Üniversitesi Ege Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Fýrat Üniversitesi Harran Üniversitesi Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kocaeli Üniversitesi Makina Ýmalatçýlarý Birliði Mustafa Kemal Üniversitesi Orta Doðu Teknik Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Takým Tezgahlarý Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði Teknolojik Eðitimi Geliþtirme Vakfý Trakya Üniversitesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uludað Üniversitesi Yýldýz Teknik Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi KONGRE DÜZENLEME KURULU Ahmet ENIS... MMO Merkez Baki ÇINAR... MMO Merkez Sezai UYSAL... MMO Ankara Sube Ümit BÜYÜKESMELI...MMO Antalya Sube Süleyman KARA... MMO Bursa Sube Mehmet ATILGAN... MMO Denizli Sube Sahismail YUSUMUT... MMO Diyarbakir Sube Ismail KINALI...MMO Edirne Sube Ibrahim ÖZÇAKIR...MMO Eskisehir Sube Serap Özpolat ÇETE... MMO Gaziantep Sube Tevfik PEKER... MMO Istanbul Sube Osman SERTER...MMO Istanbul Sube Mehmet ÖZSAKARYA... MMO Izmir Sube Fazil CANBULUT... MMO Kayseri Sube Çinar ULUSOY...MMO Kocaeli Sube Mete KALYONCU...MMO Konya Sube Hüseyin BAÐIÞLAR...MMO Mersin Sube Murat BAYRAM...MMO Samsun Sube Erkan TURAN... MMO Trabzon Sube Mehmet KOPAÇ... MMO Zonguldak Sube KONGRE YÜRÜTME KURULU Baþkan: Ahmet CERANOÐLU Altan BAGATUR Dilara MUMKAYA Doðan HACIAHMET Durmuþ KARA Erol UYAR Ersoy KARAÇAR Ertan SOYDAN Halil YILMAZ Mehmet ÖZSAKARYA Salih EMANET Semih KUMBASAR Suat DEMÝRER Þemsettin IÞIL Tuna BALKAN Üzeyir ULUDAÐ KONGRE DANIÞMANLAR KURULU AKÇALAR, Hakký ERALP, O.Cahit KUZUCU, Ahmet AKGÜN, Servet ERCAN, Yücel KÜÇÜKÇELEBÝ, Ahmet AKÝDÝL, Ahmet ERDÖNMEZ, Alkým KÜLEGEÇ, Hagop AKIN, A.Yýldýrým ERGENÇ, Hasan MÝNASYAN, Arman AKIN, Sadýk ERGÜLLÜ, Ýlker M. MUMKAYA, Lütfü AKKÖK, Metin EROL, Aygün NADÝRLER, Kemal ALTAN, Tevfik ERSÝN, Feyyaz OBUT, Ýsmail ALYAZ, Faruk ERTUNÇ, Musa ONAY, Tahsin ARAPOÐLU, Aret ERTÜRK, Behiç ÖZCAN, Fatih AREVYAN, Arden GAON,Mayir ÖZEN, Alper ARIKAN, M.A.Sahir GAVRÝLÝDÝS, Can ÖZENÝR, Serdar ARSLAN, Mehmet GENÇ, Ekrem ÖZÝRÝ, Nihat ATALMIÞ, Mevlüt GENÇ, Ýlhan ÖZKAN, Adnan ATIL, Tunç GEZEN, Ýbrahim ÖZKESER, Hüseyin ATILGAN, Haydar GÝRAZ, Kasým ÖZKUL, Selçuk ATILGAN, Ýbrahim GÖKALP, Ömer Tanzer ÖZSÝVRÝ, Ercan BABALIK, Fatih GÖRGÖREN, Ýsmail S. ÖZYAFA, Ali BABUÇCU, Murat GÜL, Vedat ÖZYURT, Erdal BAUER, Otto GÜLEÇ, Metin PANCAR, Yaþar BAYDAR, Serdar GÜNAL, Tayfun PARLAR, Abdullah BAYSEÇ, Sedat GÜRBÜZ, Rýza PLATÝN, Bülent BEDÝR, Fevzi GÜVEN, Ahmet K. POLAT, Mehmet BEÞER, Erdoðan HANÝ, Ýbrahim SARAÇ, Ahmet BIDIK, Ergun HANNA, Antoine SERDAROÐLU, Ahmet BÝLAL, L.Rafi HAZIROL, Ejmel SEZEN, Ýsmet BOZKURT, Hasan Basri HÜROÐLU, Bülent SÝPAHÝOÐLU, Cüneyt CELEP, H.Cengiz ÝLERÝ, Mustafa SOYDAÞ, Tuncay CÝRAV, Murat ÝMREK, Hüseyin SÖYLEMEZ, Eres COÞGÜNER, M.Muhittin ÝRDEM, Ýbrahim ÞAHÝNKAYA, Ömer COÞKUN, Erol KAN, Fatih ÞATIR, Samet ÇAÐDAÞ, Refik KANÇAL, Gürbüz ÞEN, Mehmet ÇAÐLAYAN, Ýbrahim H. KAPLANGI, Pars ÇANKAR, Artin ÞENLÝYÝM, Bülent KAPUCU, Sadettin ÇATAK, Enver KARAÇAM, Haydar TAVUKÇU, Yavuz ÇAYAN, Necip KARCI, Hayrettin TIRPAN, Aþkýn ÇAYIR, Emrullah KARSLI, Orhan TUÇ, Bedri ÇELÝKAYAR, Güner KATALAN, Daryo TUNA, Ýlhan ÇEVÝKELLÝ, Hakan KAVUR, Ali ÜNAL, M.Altan ÇÝFTÇÝ, Ümit KAYA, Enver ÜNGÖR, M.Nurdoðan ÇÜMEN, Erdoðan KAYHAN, Abdullah ÜNLÜSOY, Y.Samim DALKIRAN, Fikret KAYHAN, Haydar ÜNÜVAR, Ali DEMÝRALP, M.Bülend KAYNAR, Veli VARAN, Ahmet Zeki DEVÝDAS, Ýlya KEÇECÝOÐLU, Galip VARON, Moiz DÝNÇER, Ahmet KETEN, Okan YAVUZ, Atilla DÝNÝBÜTÜN, Talha KOCABAÞ, Mehmet YAZICI, Þaban DURAK, Ertuðrul KURDOÐLU, Can E. YILMAZ, Cengiz DUYGULU, Enver KURTÖZ, Kenan YOUNG, Steven EDÝZER, Ali KURTÖZ, Mehmet YÜKSEL, Ýbrahim EMÝR, Þahin KUTLU, Kenan ZENGÝN, Avni DESTEKLEYEN BASIN KURULUÞLARI Akiskan Gücü ve Hareket Teknolojileri Dergisi Endüstri & Otomasyon Dergisi Hidrolik Pnömatik Akiskan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi Makina & Metal Teknolojileri Dergisi Makina Magazin Türkiye Endüstri Dergisi Makine Malzeme Dergisi Makine Market Dergisi Makina Tek Dergisi Packworld Türkiye Dergisi Sektörel Tanitim Dergisi

8 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý 11 HÝDROLÝK AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü konusunda düzenlenecek olan panelde Hidrolik Pnömatik sektörünü AB müzakere sürecinde bekleyenler tartýþýlacak. AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü Panele çaðrýlý kurum, kuruluþ ve kiþiler ile Kongre Yürütme Kurulunca hazýrlanan taslak panel planý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Temsilcisi Yeni yaklaþým direktiflerinin (98/37/AT ve 97/23/AT) uygulanmasý sürecinde neler yapýldý, neler yapýlacak? Müzakere sürecinin ülkemiz (makina) imalat sektörü açýsýndan irdelenmesi, bu konuda Bakanlýkça yürütülecek çalýþmalar. Ýhracatý yapýlan ürünlerin uluslararasý standartlara uygunluðunun denetimi konusunda yürütülen çalýþmalar. AKDER - Akýþkan Gücü Derneði Temsilcisi AB müzakere sürecinde ülkemiz hidrolik pnömatik sektörünü bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri Müzakere sürecinde sektörde yaþanacak yapýsal deðiþimler ve geliþmeler Akýþkan gücü ekipmanlarý standardizasyonu ve yapýlmasý gerekenler Akýþkan gücü ekipmanlarý ithalatýnda standardizasyonun önemi Ýhracatý yapýlan ürünlerin uluslararasý standartlara uygunluðunun denetimi Makina Ýmalatçýlarý Birliði Temsilcisi Makina imalatçýlarýnýn yerli ve ithal edilen hidrolik pnömatik ekipmanlara bakýþý Makina imalatýnda CE ve hidrolik pnömatik ekipmanlar Standardizasyonun önemi Müzakere sürecinin ülkemiz (makina) imalat sektörü açýsýndan irdelenmesi, bu konuda sivil toplum kuruluþlarýna yapýlmasý gereken çalýþmalar. TSE Temsilcisi Harmonize Avrupa standartlarýna uyum konusunda yürütülen çalýþmalar Müzakere sürecinde uluslar arasý standardizasyon sistemine entegrasyon için yürütülecek çalýþmalar Ýhracatý yapýlan ürünlerin uluslararasý standartlara uygunluðunun denetimi Ýthal edilen ürünler için yapýlan uygunluk deðerlendirme iþlemleri CETOP temsilcisi CETOP düzleminde yürütülen standardizasyon çalýþmalarý Hidrolik pnömatik ekipmanlar ve harmonize Avrupa standartlarý konusunda yürütülen çalýþmalar Hidrolik pnömatik alanýnda ürün uygunluðu konusunda yeni yaklaþým direktiflerinin uygulamasýnda ortaya çýkan problemler ve oluþturulan çözümler Hasan Basri Bozkurt HÝDROMEK Yönetim Kurulu Baþkaný Makina imalatçýlarýnýn yerli ve ithal edilen hidrolik pnömatik ekipmanlara bakýþý Makina imalatýnda CE ve hidrolik pnömatik ekipmanlar Standardizasyonun önemi Müzakere sürecinin ülkemiz (makina) imalat sektörü açýsýndan irdelenmesi, bu konuda sivil toplum kuruluþlarýna yapýlmasý gereken çalýþmalar. Makina Mühendisleri Odasý Temsilcisi Yeni yaklaþým direktiflerinin (98/37/AT ve 97/23/AT) uygulanmasý sürecinde yaþanan geliþmeler Müzakere sürecinin ülkemiz (makina) imalat sektörü açýsýndan irdelenmesi, sorunlar ve çözüm önerileri

9 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý Hidrolik Pnömatik Bursa sektör toplantýsý Bursa'da gerçekleþtirilen hidrolik pnömatik kongresi sektör toplantýsýna, Mert Teknik, Asil Çelik, Burçelik, Çemtaþ, HPA, Ermaksan, Hidrel, Hidropar, Gezen Hidrolik, Döktaþ, Sasmak, Baykal Makina, Hidrosam, Sidelsa, Teknomasyon, Hid-Tek, Hidrosel, Proses Hidrolik, Uludað Üniversitesi ve MMO Bursa Þubesinden kýrký aþkýn sektör ilgilisi katýldý. Toplantýda Kongre kapsamýnda hidrolik pnömatik sistemlerdeki kaçaklarla ilgili sunum yapýlmasýnýn yararlý olacaðýný, bu kaçaklarýn üretim, zaman ve para kaybý Bu yýl Kongre kapsamýnda ilk kez, amacý sektör adýna teknolojik ve teknik yeniliklerin, can ve mal emniyetine iliþkin bilgilerin paylaþýlmasý olarak belirlenmiþ 4 adet Bilgilendirme Toplantýsýnýn düzenlenmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bunlar; Hidrolik Silindirlerde Tasarým, Üretim Yöntemleri, Kalite Kontrol Kriterleri ve Test Teknikleri Pnömatik Silindirlerde Tasarým, Üretim Yöntemleri, Kalite Kontrol Kriterleri ve Test Teknikleri Hidrolikte Boru, Hortum, Baðlantý Elemanlarý Tasarým, Ýmalat, Montaj ve Test Tekniði Valf Blok Tasarýmý, Ýmalat Yöntemleri, Kalite Kontrol Kriterleri ve Test Teknikleri konulu bilgilendirme toplantýlarýdýr. Kongre Yürütme Kurulumuz, bilgilendirme toplantýsýna bilgilendirme amacýyla katýlacak firmalarýn, seri imalat veya seri ithalat yapmasýný ön koþul olarak belirlemiþtir. Bu kapsamda belirlenen kuruluþlar ile yazýþmalar yapýlmýþ, Hidrolik Pnömatik Kongresinin sektör içinde tanýtýmýnýn yaygýnlaþmasý amacýyla 30 Nisan tarihinde Bursa'da düzenlenen sektör toplantýsýna kýrký aþkýn sektör ilgilisi katýldý. olarak sektörün ticari kayýplarýnda önemli bir yer tuttuðunu ifade edildi. Haddane ve dökümhanelerdeki kaçaklar ve filitrasyon sorunlarýnýn çok önemli olduðunu, Kongre kapsamýnda bu konuda mutlaka birkaç sunuma yer verilmesi gerektiðini vurgulandý. Toplantýda ayrýca hidrolik makina imalatý yapan firmalarda, imalat sýrasýnda kullanýlan hidrolik yaðlarýn geri dönüþümü, çevreye zararsýz hale getirilmesi, bunlarla ilgili sistemler, sertifikalar konularýnda hidrolik yað üreticisi firmalarýn kongre kapsamýnda bilgilendirme yapmalarýnýn yararlý olacaðý üzerinde duruldu. Kongrede mutlaka CE ile ilgili bilgilendirme oturumlarý düzenlenmesi ve Bursa'da bir temas grubu oluþturulmasýna ve MMO Bursa Þubesinde periyodik toplantýlar düzenlenmesine karar verildi. Bu temas Grubunun; Süleyman Kara, Serdar Alat, Ýbrahim Kara, Ercan Coþkundeniz, Veli Kaynar, Süleyman Kalemci, Ecmel Hazýrol, Mustafa Ýldemir, Ýbrahim Yüksel'den oluþmasýna karar verildi. Hidrolik Pnömatik Kongresinde Bir Ýlk: Bilgilendirme Toplantýlarý gelecek yanýtlara göre kongre kapsamýnda düzenlenecek bilgilendirme toplantýlarý sunumu yapacak kiþi ve kuruluþlar belirlenecektir. Kongre Yürütme Kurulumuz kuruluþlardan katýlacak temsilcilerin ise aþaðýdaki niteliklere sahip; Ýmalat teknikleri konusunda deneyimli ve bilgili, Bu konudaki standartlar üzerine yorumlarda bulunacak kadar yetkin, Konuyu teorik ve pratik sonuçlarý itibariyle açýklayabilecek, Üretim, kalite kontrol ve test teknikleri konusunda yetkin, Varsa AR-GE deneyimlerini sunabilecek, kuruluþlarýn özellikle imalatýnýn veya kalite kontrolunun baþýnda olan kiþilerden olmasý konusunda çaba harcamaktadýr. Kongrede simültane çeviri olanaðýnýn bulunmasý nedeniyle bilgilendirmeyi gerçekleþtirecek uzmanlarýn yurt dýþýndan da toplantýya katýlmalarý mümkün olabilecektir. Bilgilendirme toplantýlarýnýn programý, süresi, tarihleri bir sonraki bültenimizde duyurulacaktýr.

10 HÝDROLÝK 16 tmmob makina mühendisleri odasý Necdet ERASLAN Proje Yarýþmasý Robotik Bilim ve Teknoloji (10 Aralýk ) AMAÇ Yýllarca makina mühendisliði alanýnda uluslar arasý nitelikte bilimsel çalýþmalar yapmýþ ve düþünceleri ile hep çaðdaþ kalmýþ olan deðerli üyemiz Necdet Eraslan'ýn adýný ölümsüzleþtirmek için 2003 yýlýnda baþlattýðýmýz Proje Yarýþmasý geleneðini sürdürüyoruz. Necdet Eraslan Proje Yarýþmasý Türkiye'de bilim ve teknoloji araþtýrmalarýný desteklemek ve bu alanda çalýþan kiþileri özendirmek amacýyla oluþturulmuþtur. MMO kendi çapýnda bu alandaki geliþmelere katkýda bulunmayý amaçlamaktadýr. KONU Yarýþmanýn yýlý konusu olarak Robotikte Bilim ve Teknoloji seçilmiþtir. Yirminci yüzyýlýn özellikle ikinci yarýsýnda sanayileþmenin büyük bir ivmeyle hýzlanmasýný saðlayan teknolojik geliþ-melerin baþýnda, imalat yöntemlerinin otomatikleþmesi ve buna baðlý olarak geliþen robot teknolojileri olmuþtur. Otomasyon ve robot teknolojileri sayesinde imalat süreleri kýsalmýþ ve buna baðlý olarak verimliliklerde çok büyük artýþ saðlanmýþtýr. Bu teknolojilerin bir baþka faydasý, imalat kalitelerinde yaþanan geliþme olmuþtur. Ancak özellikle robotlarýn kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn insanlýk için en önemli getirisi, insan saðlýðýný tehdit eden alanlarda doðrudan iþgücü gereksiniminin ortadan kaldýrýlmasý suretiyle iþ güvenliðinde yaþanan olumlu geliþmelerdir. Sanayide verimlilik saðlayan ve çalýþanlarýn yaþam kalitesini yükselten bir unsur olarak robotik, günümüzde en çok Kýsa adý ENOSAD olan ve endüstriyel proses kontrol ile endüstriyel otomasyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarý çatýsý altýnda toplayan Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneði, Eylül 2004'teki resmi kuruluþunu takiben, 11 Ocak tarihinde Ýstanbul'da yapmýþ olduðu ilk Olaðan Genel Kurul toplantýsý ile faaliyetini hayata geçirmiþ oldu. 17 Mayýs'da Dernek merkezini açarak faaliyetlerine baþlayan ENOSAD ilk etapta sektörün önde gelen yerli ve yabancý 45 firmasýný bir araya getirerek çalýþmalarýna baþladý. Dernek yönetim kurulu amaçlarýný söyle özetliyor: Otomasyon formasyonuna sahip firmalar ve bireyler arasýnda iletiþim ve dayanýþmayý kuvvetlendirmek, gelecek vaat eden mühendislik konularýndan biri olarak karþýmýzda durmaktadýr. Proje Yarýþmasý'na sunulacak önerilerde, yukarýda da belirtildiði üzere verimlilik, imalat kalitesi ve iþ güvenliði gibi konularda; ulusal, sosyal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik açýlardan faydalar öne süren bilimsel ve yenilikçi bir içerik olmasý beklenmektedir. ÖDÜL Yarýþmada ilk üçe giren projelerin sahiplerine aþaðýdaki ödüller verilecektir. I.'lik ödülü: 6000 YTL II.'lik ödülü: 4000 YTL III.'lük ödülü: 2000 YTL Ayrýca finale kalan tüm projeler yayýnlanacak ve varsa afiþ, poster, prototip, numune gibi proje eki tanýtýcý malzemeler sergilenecektir. ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Katip Mustafa Çelebi Mah. Ýpek Sokak No:13 Beyoðlu/ÝSTANBUL Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneði (ENOSAD) kuruldu Sektör içi hizmet ve çalýþma standartlarýný oluþturmak, Bilgi ve birikimi paylaþmak, sektör içi eðitimi yaygýnlaþtýrmak, Bilimsel ve teknik geliþmeleri izlemek, katkýda bulunmak, Kamu ve sivil örgütler nezdinde sektörü temsil etmek, Benzer yabancý dernekler ile eþgüdüm saðlamak, Sektörün uluslararasý rekabet gücünü artýrmak. Yukarýda belirtilen amaçlar doðrultusunda, tanýtým, kalite kontrol, eðitim, insan kaynaklarý, dýþ iliþkiler, kamu iliþkileri ve mali iþler ana baþlýklarý ile alt çalýþma kurullarý oluþturulmuþtur. Ana ilke olarak her üye firmanýn en az bir çalýþma kurulunda yer almasý ve dolayýsý ile katýlýmcý ve þeffaf bir yapýlanma hedeflenmiþtir. Temmuz ayýndan itibaren oluþan bu sektörel raporlar deðerlendirilerek kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. ENOSAD ile ilgili ayrýntýlý bilgi için ve adreslerinden ayrýntýlý bilgi edinebilirsiniz.

11 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý 17 HÝDROLÝK Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliði son sýnýf öðrencilerinin tasarlayýp imal ettikleri mobil robotlarýn sergilendiði Robotik Günlerini gelenekselleþtirerek sürdürüyor. Bu yýl yarýþmaya ýsý deðiþtiricileri de eklendi. ÝYTE de Robotik Günleri gelenekselleþiyor Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliði son sýnýf öðrencileri kendi tasarýmlarý ve imalatlarý olan her türlü yüzeyde gidebilen(gezebilen) robotlarý ve eþanjörleri ile 10 Haziran Cuma günü juri karþýsýna çýktýlar. Makina tasarým dersi kapsamýnda kum, çakýl ve su havuzlarýndan geçme, 20 cm yüksekliðindeki düz duvara týrmanma, ve manevra kabiliyetlerine sahip A4 kaðýt boyutlarýna sýðabilen A.R.F., INSPIRED R6WD, AKAO ve CENGAVER adlý robotlarý tasarlayan öðrenciler 4 yýllýk eðitimleri boyunca öðrendikleri teorik bilgileri pratik bir problem üzerinde uygulama þansý elde ettiler ve yaratýcý düþünme ve takým olarak çalýþma kabiliyetleri geliþtirdiler. ÝYTE Makina Mühendisliði Bölümünde öðretim üyesi olan Dr. E.Faruk Keçeci öðrencilerinin bu baþarýsý ile ilgili olarak Lisans öðrencilerimizin bitirme tezi olarak yaptýklarý bu robot tasarýmlarý kendilerinin gerçek hayatta karþýlaþtýklarý problem karþýsýnda ne kadar baþarýlý olabileceklerini göstermiþtir. Tasarlanan bu mobil robotlar, bomba imha iþleminden deprem sonrasý kurtarma operasyonlarýnda kullanýlabilecek robotlara kadar bir çok farklý robotik uygulamasý için kullanýlabilecek teknolojiyi içermektedir. Araþtýrmaya ve uygulamaya dayalý eðitime çok güzel bir örnek oldu. dedi. Yarýþmada birinci gelen INSPIRE R6WD adlý robotun tasarýmcýlarý O. Salih ÖZKEZER Ýbrahim ÇETÝN, Özgün SELVÝ'e ödüllerini Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Semra ÜLKÜ verdi. INSPIRE R6WD'nin genç tasarýmcýlarý geliþtirdikleri robotla ilgili þu bilgileri verdiler: Kumda, çakýlda, suda gidebilen, yokuþ yukarý çýkýp inebilen, 20 cm'lik çukura inip çýkabilen, 12 cm'lik Öðrenciler çalýþmalarýný jüri karþýsýnda sergilediler Birinci olan ekibe ödülleri rektör Prof.Dr. Semra Ülkü tarafýndan verildi. köprünün altýndan geçebilen mobil bir robot tasarladýk. Altý tekerlekli ve altý tekerlekten çekiþli.. Ýleriki etapta sensörler yardýmýyla kendi kendine gidebilecek, üzerine kamera vb. ekipman takýlabilecek. Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki robotik ve mekatronik çalýþmalarý ile ilgili olarak adresinden daha detaylý bilgi alýnabilinir. ÝYTE'de Araþtýrma geliþtirmeye dayalý eðitim Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç.Dr. Barýþ ÖZERDEM ÝYTE'de robotik günlerinin bu yýl üçüncüsünü düzenlediklerini ve her yýl düzenlenerek gelenekselleþtirilmesini hedeflediklerini söyledi. Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç.Dr. Barýþ ÖZERDEM eðitim çalýþmalarý ile ilgili þunlarý söyledi: Biz yaratýcý, atýlýmcý, probleme yönelik düþünebilen, saðlam mühendislik bilgisi ile veri deðerlendirme ve karar verme kapasitesi geliþmiþ, yaþam boyu öðrenmeyi temel almýþ mühendisler yetiþtirmeyi hedefliyoruz. Ayrýca sosyal, etik ve insani sorumluluklarýnýn bilincine sahip mühedisler olmalarý için uðraç veriyoruz. Bu hedeflere yaklaþmak için de öðrenciyi aktif olarak tasarýma yönlendiren derslere önem veriyoruz. Bu robotlar böyle bir çalýþmanýn sonucunda ortaya çýktý. Bu yýl buna metal olmayan malzemelerden üretilen ýsý deðiþtirgeci tasarýmýný da ekledik. Bu çalýþmalarýmýz ve çabalarýmýz geliþerek sürmeye devam edecektir..

12 HÝDROLÝK 18 tmmob makina mühendisleri odasý HÝDROLÝK Makina Mühendisleri Odasý uzmanlýk alnýnda giren konularda üyelerinin mesleki bilgi ve becerelerini geliþtirmek, üretimin artýrýlmasýný, yurt sanayinin ulusal çýkarlara uygun yönde geliþmesini saðlamak, teknik ve bilimsel çalýþmalar yapmak ve bunlarý üyelerinin ve sanayinin yararýna sunmak amacýyla kongre-sempozyum ve seminerler düzenlemektedir. Bu Kongreler ayný zamanda ilgili uzmanlýk alanlarýnýn sorunlarýna çözüm önerilerinin oluþturulduðu, yasal süreçlere taþýnacak görüþ ve önerilerin dile getirildiði platformlar olarak önemli bir misyonu yerine getirmektedir. III. DEMÝR-ÇELÝK KONGRESÝ ve SERGÝSÝ Eylül Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý II. ÝÞ MAKÝNALARI SEMPOZYUMU VE SERGÝSÝ Eylül - 1 Ekim ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi ÝSTANBUL KONGRE AMACI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna MMO Zonguldak Þubesi yürütücülüðünde Demir-Çelik sektörü; ülke ekonomisinin ve sanayileþmesinin üzerinde büyük etkileri olan ve lokomotif sektör özelliðinden dolayý refahýn ve geliþmiþliðin en önemli göstergelerinden biridir. Küreselleþen yeni dünya düzeninde ülkemizdeki Demir - Çelik endüstrisinin dünyadaki geliþmelere göre yeniden yapýlandýrýlmasý ve Demir-Çelik sektörüne yönelik ulusal politikalarýn yeniden gözden geçirilmesi, reel sektör ile bu konuda bilimsel çalýþmalar yapanlarýn bir araya gelerek sektördeki sorunlarýn tartýþýlmasý, çözüm önerilerinin, gerekli AR-GE çalýþmalarýnýn ve rekabet politikasýnýn ortaya konulmasýnýn yaný sýra kongre kapsamýnda ileri teknolojilerin tanýtýlmasý, bilimsel geliþmelerin paylaþýlmasý ve Oda Üniversite Sanayi iliþkilerinin geliþtirilmesi hedeflenmektedir. Bilgi ve iletiþim için: MMO Zonguldak Þubesi Tel : Tel : Faks : Ülkemizde bulunan iþ makinalarýnýn saðlýklý bir envanteri bulunmamaktadýr. Kamu sektörü ve özel sektörün yedek parça stoklarý belirsizdir. Ar-Ge çalýþmalarý yapýlmamaktýr. Ortak teknik dilleri, planlanma gelenekleri, özel sektör'de; yeni ürün geliþtirme faaliyetlerini yürütecek mühendislik birimleri yoktur. Ürün tanýtýmlarý, eðitilmiþ insan gücü, Oda-sektör iþbirliði, iþ kazalarý-iþ güvenliði tedbirleri, satýþ sonrasý teknik hizmetleri yetersizdir. Eðitime, çevre kirliliðine gereken önem verilmemektedir. II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu ve Sergisi - gerek Ýþ Makinalarý Sempozyum ve Sergisi pratiðinden hareketle ve gerekse sonuç bildirgesiyle belirlenmiþ kimi eksiklikler ve gösterilen hedefler doðrultusunda yeniden planlanmýþtýr. Bilgi ve iletiþim için: MMO Ýstanbul Þubesi Kartal Temsilciliði Tel: 0 (216) Faks: 0 (216) e-posta:

13 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý II. Ýletim Teknolojileri Kongresi, Mayýs tarihleri arasýnda Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Kadýköy Temsilciliði sekreteryalýðýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda gerçekleþtirilmiþtir. Kongreyi Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Üniversiteler, kamu II. Bakim Teknolojileri Kongre ve Sergisi, Makina Mühendisleri Odasi adina Denizli Subesi yürütücülügünde Mayis tarihleri arasinda Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçeklestirildi. Kongrenin açilis konusmalari, sirasiyla, Makina Mühendisleri Odasi Denizli Sube Baskani Prof. Dr. Mehmet ATILGAN, Oda Yönetim Kurulu Baskani Emin KORAMAZ, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI ve 19 II. Ýletim Teknolojileri Kongresi kurumlarý, sektör dernekleri, sektör dergileri olmak üzere 37 kurum ve kuruluþ desteklemiþtir. Kongre boyunca toplam yedi oturumda 20 bildiri sunulmuþ olup, 32 bildiri içeren bildiriler kitabý katýlýmcýlara daðýtýlmýþtýr. Kongre kapsamý içinde Asansörlerde Ulusal Mevzuatýn Düzenlenmesi ve Uygulama Çalýþmalarý konulu ilgili kesimlerin katýldýðý panel gerçekleþtirilmiþtir. Kongre süresince 120'si kayýtlý delege olmak üzere toplam 410 mühendis ve teknik eleman oturumlara katýlmýþ, kurum ve ürün tanýtým masalarýný ziyaret IX. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu Bursa'da Gerçekleþtirildi TMMOB Makina salonunda sergilenmiþtir. Mühendisleri Odasý adýna Þube Baþkaný Ýsmail Hakký KAVURMACI ve Oda adýna MMO Bursa Þubesi MMO Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR açýþ konuþmalarýný tarafýndan düzenlenen gerçekleþtirdiler. Konuk konuþmacýlar bölümünde Sanayi IX. Otomotiv ve Yan Sanayii ve Ticaret Bakaný Ali COÞKUN, Uludað Üniversitesi Sempozyumu Bursa'da MMF Dekaný Sedat ÜLKÜ, Bursa Büyükþehir Belediye gerçekleþtirildi. Baþkaný Hikmet ÞAHÝN, Osmangazi Belediye Baþkaný Üretimi 29 Ekim 1961 Recep ALTEPE, OSD Genel Sekreteri Ercan TEZER birer tarihinde tamamlanan konuþma yaptýlar. Sempozyumun açýlýþýna TMMOB baðlý DEVRÝM otomobili, halen Oda ve Þubelerinin yönetim kurulu üyeleri/temsilcileri, korumasý altýnda olduðu Bursa'da bulunan kurum ve kuruluþlarýn yönetici ve TÜLOMSAÞ'tan getirilerek temsilcileri ile çeþitli mühendislik disiplinlerinden Mayýs Mühendisler ile Odamýz üyesi meslektaþlarýmýz ve sektör tarihlerinde sempozyumun temsilcilerinden oluþan 650'yi aþkýn katýlým saðlandý. yapýldýðý Holdy Inn Otel'i Devrim OTOMOBÝLÝ'nin halen korumasý altýnda olduðu II. Bakim Teknolojileri Kongre ve Sergisi Denizli Vali Yardimcisi Kemal ÖZGÜN tarafindan yapildi. Kongrede 9 oturumda 26 bildiri sunuldu. Yine Kongre kapsaminda 331 kisinin katildigi 12 Kurs yapildi. Ayrica, "Bakim Mühendisliginin Önemi" konulu bir panel gerçeklestirildi. Paneli Prof. Dr. Mehmet ATILGAN yönetti. Bakim Mühendisliginin Önemi Paneline, Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, sektör firmalarindan Sina KUSEYRI ve Dr. Ibrahim ÇAGLAYAN ile ERDEMIR'den Dr. Emrullah ÇAYIR, Makina Mühendisleri Odasi'ndan Endüstri Mühendisi Iskender ERBIL panelist olarak katildilar. II. Bakim Teknolojileri Kongre ve Sergisine 600 delege, 1.000'i askin mühendis, teknik eleman ve ögrenci

14 HÝDROLÝK 20 tmmob makina mühendisleri odasý HÝDROLÝK Kokteyl Sponsorluk Koþullarý Kokteyl mönüleri tüm delegasyona yetecek miktarda Kongre Sekretaryasý tarafýndan bildirilecek katýlýmcý sayýsýna göre belirlenecektir. Firma/Kurum logosu kokteyl davetiyelerinde basýlacaktýr. (Katýlýmcý sayýsý+firma/ Kurum isteði) Kokteyl sýrasýnda asýlacak pankartta Firma/Kurum logosu bulunacak Hidrolik Pnömatik Kongresi hpkon onuruna verildiðini belirten bir ifade kullanacaktýr. Kokteyl sýrasýnda Firma/Kurum görsel tanýtým araçlarý ile faaliyetlerini katýlýmcýlara duyurabilir. Kongre Çantasý Sponsorluk Koþullarý IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisine katýlan tüm delegelere ücretsiz olarak Kongre Çantasý daðýtýlacaktýr. Kongre Çantasý modeli sponsor olacak firma/kurum ile Kongre Yürütme Kurulu tarafýndan birlikte belirlenir ve toplam 1200 adet yaptýrýlýr. Çanta MMO tarafýndan yaptýrýlabileceði gibi firma/kurum tarafýndan hazýrlatýlýp Kongreden en az 20 gün önce Kongre Sekretaryasýna teslim edilebilir. Çantanýn kapak altý zemininde Oda logosu, Kongre logosu ve Sponsor Firma /Kurum logosu yer alacaktýr. Logo film boyutlarý Kongre Sekretaryasý tarafýndan Firma/Kurum yetkililerine bildirilecektir. Kongre CD'si Sponsorluk Koþullarý Kongrede sunulan bildiriler bilgiye ulaþýmý kolaylaþtýrmak amacýyla Bildiriler Kitabý yaný sýra CD olarak da katýlýmcýlara ücretsiz olarak daðýtýlacaktýr. Kongre CD'si açýlýþýnda Sponsor Firma/Kurum kendi tanýtýmýný yapabilir. Kongre CD'si kapak tasarýmý sponsor Firma /Kurum yetkilileri ve Kongre Sekretaryasý tarafýndan yapýlýr. Kongre Bloknot ve Kalemi Sponsorluk Koþullarý Bilgi ve iletiþim çaðýnda yaþadýðýmýz günümüzde tesisat sektöründeön plana çýkmak, farkýndalýk yaratmak, hedef kitle ile duygusal Bir bað kurmak ve az bütçelerle geniþ Kitlelere ulaþmak istiyorsanýz sizi hpkon de düzenlenecek etkinliklere sponsor olmaya davet ediyoruz. Sizi hpkon de Düzenlenecek Etkinliklere Sponsor Olmaya Davet Ediyoruz Kongre Çantasý ile birlikte kongre delegelerinin dört gün boyunca izledikleri oturum, kurs ve sempozyumlarda not alabilmeleri amacýyla bloknot ve kalem hazýrlanacaktýr. Bloknot kapak tasarýmý sponsor Firma/Kurum yetkilileri ve Kongre Sekretaryasý tarafýndan yapýlýr. Bloknot iç kapak ve arka kapaðý Firma/Kurum reklamý için ayrýlmýþtýr. Öneri Sponsorluk Koþullarý Firmanýz tarafýndan önerilen sponsorluklarýn Odamýz Etkinlik Düzenleme Yönetmeliðine uygun olarak Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurullarýnca deðerlendirilmesi ve kabulü koþulu bulunmaktadýr. hpkon 'de düzenlenecek olan etkinliklere sponsor olarak; hpkon kapsamýnda yer alacak 200'ü aþkýn firmanýn içinde seçkin bir yer edinebilirsiniz. organizasyonda yer alarak firmanýzýn etkin olarak tanýtýmýný saðlayabilirsiniz. Türkiye'nin farklý illerinden kongreye katýlacak 1000'i aþkýn mühendise doðrudan ulaþabilirsiniz. On binlerce fuar ziyaretçisine doðrudan ulaþabilir, firmanýzýn ürün ve hizmetlerini etkin bir þekilde tanýtabilirsiniz. Hidrolik Pnömatik Kongreleri 1993 yýlýndan bu yana tesisat sektöründe bilginin üretilmesi, paylaþýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý anlamýnda önemli bir iþlevi yerine getirmektedir. Ayný þekilde katýlýmcýlarýn yeni teknolojik geliþmeleri, yurt dýþýndaki uygulamalarý yerinde görebildikleri sergi ve fuar alanlarý ile tesisat mühendisliðinin geliþimine katkýlarda bulunulmuþtur. Firmanýz hpkon organizasyonuna sponsor olarak böylesi önemli bir misyona ortak olacaktýr. hpkon kapsamýnda sponsor olunabilecek etkinlikler Kongre Kokteylleri (3 ayrý gece) Kongre Çantasý Kongre Cd si Kongre Bloknot ve Kalemi Diðer (Öneride bulunabilirsiniz) Tüm Sponsorlara Saðlanacak Ortak Olanaklar MMO tarafýndan hazýrlanan hpkon 'e ait web sitesinde Firma/Kurum logosu kullanýlarak sponsorluðu duyurulacaktýr. Firma/Kurumun web sitesi olmasý durumunda iki site arasýnda baðlantý kurulacaktýr. Yazýlý ve görsel basýnda kongre ile ilgili haberlerde katkýlarýndan dolayý teþekkür edilecektir. Basýn Röportajlarý, Basýn Toplantýlarý, TV Röportajlarý, radyo programlarýna konuk olunduðunda firma/kurum isimlerinin anýlmasýna özen gösterilecektir. Kongre Bildiriler Kitabý ve Kongre sonrasýnda yayýnlanan Kongre Bülteni sunuþ yazýlarýnda sektöre katkýlarýndan dolayý teþekkür edilecektir. Kongre Kapanýþ Yemeðinde katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi takdim edilecektir. hpkon kokteyllerine sponsorluk Hpkon kapsamýnda ilk gün açýlýþta Açýlýþ Kokteyli, ikinci gün akþam kokteyli ve üçüncü gün akþam kokteylleri gerçekleþtirilecektir. Bu kokteyller kongremizin ve fuarýn sosyal etkinliklerinden olup delegelerin yoðun katýlýmýyla son derece renkli ve etkileþimli bir ortamda yaþanmaktadýr. Sponsorluklarla ilgili olarak ayrýntýlý bilgi Kongre Sekreteri Turgay ÞÝRVAN ve Kongre Basýn Yayýn Sorumlusu Elif AYDOÐDU'dan edinilebilir. Profesyonelliðini kanýtlamýþ, baþarýlý ve geniþ katýlýmlý böylesi bir (0232) /

15 4

16

17

18 7

19

20

21

Hidrolik Pnömatik Kongresi Bölge Konferansları ile 600 ü aşkın mühendis ve teknik elemana ulaştı

Hidrolik Pnömatik Kongresi Bölge Konferansları ile 600 ü aşkın mühendis ve teknik elemana ulaştı P.P. 72 İZMİR PİM. İzmir Posta İşletmesi Başmüdürlüğü nün 14.07.1999 tarih ve 2613 sayılı izni ile ağzı kapatılmıştır. Nisan V. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi İade Adresi: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE V. ENDÜSTRÝ - ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE ÝZMÝR ÞUBESÝNDE GERÇEKLEÞTÝ Bu dönem Zonguldak ta gerçekleþtirilecek V. Endüstri- Ýþletme Mühendisliði Kurultayý

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr KONGRE Bülteni Aydýnlatma Sempozyumu SMM Forumu ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT nde Buluþalým Yükse k Gerilim Çalýþtayý Otomasyon Sempozyumu Elektroni k Güvenlik 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B Sistemleri

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Merhabalar, Ama unutmamamýz gerekenlerde vardýr.

Merhabalar, Ama unutmamamýz gerekenlerde vardýr. Merhabalar, Haziran Bülten önsözümüz de yenidünyada tüm insanlýðýn ortak deðerlerde buluþmasý bu baðlamda sorumluluk üstlenmesi ve eþit yaþam koþullarýna, kaliteli yaþam çevrelerine, barýþ içinde bir yaþama

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı