ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI"

Transkript

1 P.P. 72 ÝZMÝR PÝM. Ýzmir Posta Ýþletmesi Baþmüdürlüðü nün tarih ve 2613 sayýlý izni ile aðzý kapatýlmýþtýr. ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi PANEL AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI KONFERANSLAR SOSYAL ETKÝNLÝKLER Aralýk Kültürpark Fuar Alaný ÝZMÝR

2

3

4 DELEGE KATILIM FORMU HÝDROLÝK IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi & Fuarý 1-4 Aralýk NORMAL DELEGE YEMEKLÝ YEMEKSÝZ ÖÐRENCÝ DELEGE YEMEKLÝ YEMEKSÝZ 1 Günlük Katýlým 2 Günlük Katýlým 3 Günlük Katýlým Tam Katýlým TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL 1 Günlük Katýlým 2 Günlük Katýlým 3 Günlük Katýlým Tam Katýlým TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL TL YTL Delege Katýlým Bedeline; kongre çantasý, bildiriler kitabý, sergi kataloðu, öðle yemek fiþleri, tüm ikramlar, sosyal etkinliklere, kongre teknik bildiri oturumlarýna katýlým dahildir. (Yemeksiz katýlým ücreti ödeyenler öðle yemek fiþlerinden yararlanamazlar.) Öðrenci Katýlým Bedeline; kongre çantasý, bildiriler kitabý, sergi kataloðu, etkinliklere, kongre teknik oturumlarýna katýlým dahildir. Ýndirimli Katýlým Modeli; MMO Birimlerinden katýlýmlarýnda, kamuda çalýþan TMMOB üyelerinin katýlýmlarýnda ve ayný firmadan 3 ya da daha fazla delegenin katýlmasý durumunda %25 indirim uygulanacaktýr. Ad Soyad :... Baðlý Olduðu Kuruluþ :... Görev ve Ünvan :... Yazýþma Adresi : Telefon :... Faks :... e-posta : Katýlým Þekli NORMAL ÝNDÝRÝMLÝ ÖÐRENCÝ Yemekli Yemeksiz 01 Aralýk 02 Aralýk 03 Aralýk 04 Aralýk Tam Katýlým Banka Hesap No: Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi - Ýþ Bankasý Alsancak Þubesi Not: Banka dekontunun fotokopisi baþvuru formu ile birlikte gönderilmelidir. Kredi Kartý Ödemelerinde: Aþaðýda kart numarasý belirtilen kredi hesabýmdan...ytl nin Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi ne ödenmesini kabul ediyorum. Tarih:.../.../ VISA MASTER CARD AMERICAN EXPRESS Kredi Kartý Son Kullanma Tarihi:.../... Kredi Kartý Numarasý Tel: / Faks: ÝMZA

5

6 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý 9 tmmob makina mühendisleri odasý Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Panel: AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü...11 Atölye Çalýþmalarý Hidrolik Pnömatik Bursa Sektör Toplantýsý...15 Hidrolik Pnömatik Kongresinde Bir Ýlk: Bilgilendirme Toplantýlarý Necdet Eraslan Proje Yarýþmasý Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneði (ENOSAD) Kuruldu ÝYTE de Robotik Günler Gelenekselleþiyor...17 Oda Etkinlikleri Sizi hpkon de düzenlenecek etkinliklere sponsor olmaya davet ediyoruz Bu etkinlik Makina Mühendisleri Odasý adýna Ýzmir ve Ýstanbul Þubeleri yürütücülüðünde düzenlenmektedir. TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI Ýzmir Þubesi Aylýk Yayýn Organý Bülten in Aðustos ekidir. Yayýna Hazýrlayan: Elif Aydoðdu-Selin Sengün Tasarým ve Teknik Hazýrlýk: Önder Sözen Baský: A VE A Matbaacýlýk Reklamcýlýk Ýth.Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti. Kazým Dirik Mah. 297 Sk. No: 2/B Çamdibi/ÝZMÝR Tel: Adres: Anadolu Cad. No:40 K:M2 Bayraklý-Karþýyaka/ÝZMÝR Tel: / Faks: / e-posta: web: Basým Tarihi: SUNUÞ Türkiye AB iliþkilerinde yeni bir dönem baþlýyor: Türkiye AB Müzakere Süreci. Bu süreçte hükümetler düzeyinde Türkiye'nin AB'ye üyeliðine iliþkin yapýsal dönüþüme ait konular müzakere edilirken, sivil toplum örgütleri düzleminde de mesleki, teknik, idari vb. bir çok konu müzakere edilerek yeni uygulamalara iliþkin bir çok karar alýnacaktýr. Bu nedenle ülkemizdeki üniversitelerin, meslek kuruluþlarýnýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn bu sürece müdahil olmasý gerekmektedir. Bu düþünceden hareketle Kongre Yürütme Kurulumuz, ilgili tüm taraflarýn katýlým saðladýðý kongre platformunda düzenlenecek panelin konusunu AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü olarak belirlemiþtir. Yurtdýþýndan panelistlerinde katýlýmýnýn arzu edildiði panelimize iliþkin bültenimiz sayfalarýnda detaylý açýklamalarý bulabilirsiniz. Kongre Yürütme Kurulumuz, bildiri oturumlarýnýn yaný sýra bu yýlda paralel salonlarda gerçekleþtirilecek Atölye Çalýþmalarýnýn kongre kapsamýnda yer almasýný kararlaþtýrmýþtýr. Bültenin yayýn tarihi itibari ile konu ve konuþmacýlarý kesinleþen Atölye Çalýþmalarýna iliþkin açýklamalarý ilerleyen sayfalarda detaylý olarak yer alacaktýr. Kongre programýnda sunum tarihleri ve süreleri verilecek atölye çalýþmalarýndan ilgi duyduklarýnýza þimdiden baþvuru yapmanýz için atölye çalýþmalarý baþvuru formunu da bültenimizde bulabilirsiniz. Bu yýl Kongre kapsamýnda ilk kez, amacý sektör adýna teknolojik ve teknik yeniliklerin, can ve mal emniyetine iliþkin bilgilerin paylaþýlmasý olarak belirlenmiþ 4 adet Bilgilendirme Toplantýsýnýn düzenlenmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Kongre Yürütme Kurulumuz, bilgilendirme toplantýsýna bilgilendirme amacýyla katýlacak firmalarýn, seri imalat veya seri ithalat yapmasýný ön koþul olarak belirlemiþtir. Bu kapsamda belirlenen firmalar ile yazýþmalar yapýlmýþ, gelecek yanýtlara göre kongre kapsamýnda düzenlenecek bilgilendirme toplantýlarý belirlenecektir. Bilgilendirme toplantýlarýna iliþkin konu baþlýklarýný bültenin sayfalarýnda bulabileceksiniz. Bildiðiniz üzere Kongre'nin yaný sýra, geçmiþ yýllarda olduðu gibi, hidrolik pnömatik sektöründeki teknolojik yenilik, geliþme ve uygulamalarýn sergilendiði sergi boyutunu fuar organizasyonu þeklinde bu yýl kamu kurumu niteliði de olan, Türkiye'yi fuarcýlýk kavramý ile tanýþtýran ve 74 yýllýk birikime sahip ÝZFAÞ ile yeni inþa edilen fuar alanýnda birlikte yapýyoruz. Böylece hpkon'un ulaþtýðý boyutu zenginleþtirmeyi, kongre niteliðini daha da geliþtirmeyi hedefliyoruz. IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ile ilgili tüm bilgilere fuar ile ilgili bilgilere adresinden ulaþabilirsiniz. Hidrolik Pnömaatik sektöründe çalýþan, ürün-hizmet üreten tüm meslektaþlarýmýzý IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi hpkon 'e katkýda bulunmaya, destek olmaya ve katýlmaya davet ediyoruz. Saygýlarýmýzla. Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Yürütme Kurulu

7 HÝDROLÝK 10 tmmob makina mühendisleri odasý DESTEKLEYEN KURULUÞLAR Akýþkan Gücü Derneði Akdeniz Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Boðaziçi Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Demir Çelik Üreticileri Derneði Dicle Üniversitesi Doðuþ Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dumlupýnar Üniversitesi Ege Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Fýrat Üniversitesi Harran Üniversitesi Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kocaeli Üniversitesi Makina Ýmalatçýlarý Birliði Mustafa Kemal Üniversitesi Orta Doðu Teknik Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Takým Tezgahlarý Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði Teknolojik Eðitimi Geliþtirme Vakfý Trakya Üniversitesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uludað Üniversitesi Yýldýz Teknik Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi KONGRE DÜZENLEME KURULU Ahmet ENIS... MMO Merkez Baki ÇINAR... MMO Merkez Sezai UYSAL... MMO Ankara Sube Ümit BÜYÜKESMELI...MMO Antalya Sube Süleyman KARA... MMO Bursa Sube Mehmet ATILGAN... MMO Denizli Sube Sahismail YUSUMUT... MMO Diyarbakir Sube Ismail KINALI...MMO Edirne Sube Ibrahim ÖZÇAKIR...MMO Eskisehir Sube Serap Özpolat ÇETE... MMO Gaziantep Sube Tevfik PEKER... MMO Istanbul Sube Osman SERTER...MMO Istanbul Sube Mehmet ÖZSAKARYA... MMO Izmir Sube Fazil CANBULUT... MMO Kayseri Sube Çinar ULUSOY...MMO Kocaeli Sube Mete KALYONCU...MMO Konya Sube Hüseyin BAÐIÞLAR...MMO Mersin Sube Murat BAYRAM...MMO Samsun Sube Erkan TURAN... MMO Trabzon Sube Mehmet KOPAÇ... MMO Zonguldak Sube KONGRE YÜRÜTME KURULU Baþkan: Ahmet CERANOÐLU Altan BAGATUR Dilara MUMKAYA Doðan HACIAHMET Durmuþ KARA Erol UYAR Ersoy KARAÇAR Ertan SOYDAN Halil YILMAZ Mehmet ÖZSAKARYA Salih EMANET Semih KUMBASAR Suat DEMÝRER Þemsettin IÞIL Tuna BALKAN Üzeyir ULUDAÐ KONGRE DANIÞMANLAR KURULU AKÇALAR, Hakký ERALP, O.Cahit KUZUCU, Ahmet AKGÜN, Servet ERCAN, Yücel KÜÇÜKÇELEBÝ, Ahmet AKÝDÝL, Ahmet ERDÖNMEZ, Alkým KÜLEGEÇ, Hagop AKIN, A.Yýldýrým ERGENÇ, Hasan MÝNASYAN, Arman AKIN, Sadýk ERGÜLLÜ, Ýlker M. MUMKAYA, Lütfü AKKÖK, Metin EROL, Aygün NADÝRLER, Kemal ALTAN, Tevfik ERSÝN, Feyyaz OBUT, Ýsmail ALYAZ, Faruk ERTUNÇ, Musa ONAY, Tahsin ARAPOÐLU, Aret ERTÜRK, Behiç ÖZCAN, Fatih AREVYAN, Arden GAON,Mayir ÖZEN, Alper ARIKAN, M.A.Sahir GAVRÝLÝDÝS, Can ÖZENÝR, Serdar ARSLAN, Mehmet GENÇ, Ekrem ÖZÝRÝ, Nihat ATALMIÞ, Mevlüt GENÇ, Ýlhan ÖZKAN, Adnan ATIL, Tunç GEZEN, Ýbrahim ÖZKESER, Hüseyin ATILGAN, Haydar GÝRAZ, Kasým ÖZKUL, Selçuk ATILGAN, Ýbrahim GÖKALP, Ömer Tanzer ÖZSÝVRÝ, Ercan BABALIK, Fatih GÖRGÖREN, Ýsmail S. ÖZYAFA, Ali BABUÇCU, Murat GÜL, Vedat ÖZYURT, Erdal BAUER, Otto GÜLEÇ, Metin PANCAR, Yaþar BAYDAR, Serdar GÜNAL, Tayfun PARLAR, Abdullah BAYSEÇ, Sedat GÜRBÜZ, Rýza PLATÝN, Bülent BEDÝR, Fevzi GÜVEN, Ahmet K. POLAT, Mehmet BEÞER, Erdoðan HANÝ, Ýbrahim SARAÇ, Ahmet BIDIK, Ergun HANNA, Antoine SERDAROÐLU, Ahmet BÝLAL, L.Rafi HAZIROL, Ejmel SEZEN, Ýsmet BOZKURT, Hasan Basri HÜROÐLU, Bülent SÝPAHÝOÐLU, Cüneyt CELEP, H.Cengiz ÝLERÝ, Mustafa SOYDAÞ, Tuncay CÝRAV, Murat ÝMREK, Hüseyin SÖYLEMEZ, Eres COÞGÜNER, M.Muhittin ÝRDEM, Ýbrahim ÞAHÝNKAYA, Ömer COÞKUN, Erol KAN, Fatih ÞATIR, Samet ÇAÐDAÞ, Refik KANÇAL, Gürbüz ÞEN, Mehmet ÇAÐLAYAN, Ýbrahim H. KAPLANGI, Pars ÇANKAR, Artin ÞENLÝYÝM, Bülent KAPUCU, Sadettin ÇATAK, Enver KARAÇAM, Haydar TAVUKÇU, Yavuz ÇAYAN, Necip KARCI, Hayrettin TIRPAN, Aþkýn ÇAYIR, Emrullah KARSLI, Orhan TUÇ, Bedri ÇELÝKAYAR, Güner KATALAN, Daryo TUNA, Ýlhan ÇEVÝKELLÝ, Hakan KAVUR, Ali ÜNAL, M.Altan ÇÝFTÇÝ, Ümit KAYA, Enver ÜNGÖR, M.Nurdoðan ÇÜMEN, Erdoðan KAYHAN, Abdullah ÜNLÜSOY, Y.Samim DALKIRAN, Fikret KAYHAN, Haydar ÜNÜVAR, Ali DEMÝRALP, M.Bülend KAYNAR, Veli VARAN, Ahmet Zeki DEVÝDAS, Ýlya KEÇECÝOÐLU, Galip VARON, Moiz DÝNÇER, Ahmet KETEN, Okan YAVUZ, Atilla DÝNÝBÜTÜN, Talha KOCABAÞ, Mehmet YAZICI, Þaban DURAK, Ertuðrul KURDOÐLU, Can E. YILMAZ, Cengiz DUYGULU, Enver KURTÖZ, Kenan YOUNG, Steven EDÝZER, Ali KURTÖZ, Mehmet YÜKSEL, Ýbrahim EMÝR, Þahin KUTLU, Kenan ZENGÝN, Avni DESTEKLEYEN BASIN KURULUÞLARI Akiskan Gücü ve Hareket Teknolojileri Dergisi Endüstri & Otomasyon Dergisi Hidrolik Pnömatik Akiskan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi Makina & Metal Teknolojileri Dergisi Makina Magazin Türkiye Endüstri Dergisi Makine Malzeme Dergisi Makine Market Dergisi Makina Tek Dergisi Packworld Türkiye Dergisi Sektörel Tanitim Dergisi

8 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý 11 HÝDROLÝK AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü konusunda düzenlenecek olan panelde Hidrolik Pnömatik sektörünü AB müzakere sürecinde bekleyenler tartýþýlacak. AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü Panele çaðrýlý kurum, kuruluþ ve kiþiler ile Kongre Yürütme Kurulunca hazýrlanan taslak panel planý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Temsilcisi Yeni yaklaþým direktiflerinin (98/37/AT ve 97/23/AT) uygulanmasý sürecinde neler yapýldý, neler yapýlacak? Müzakere sürecinin ülkemiz (makina) imalat sektörü açýsýndan irdelenmesi, bu konuda Bakanlýkça yürütülecek çalýþmalar. Ýhracatý yapýlan ürünlerin uluslararasý standartlara uygunluðunun denetimi konusunda yürütülen çalýþmalar. AKDER - Akýþkan Gücü Derneði Temsilcisi AB müzakere sürecinde ülkemiz hidrolik pnömatik sektörünü bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri Müzakere sürecinde sektörde yaþanacak yapýsal deðiþimler ve geliþmeler Akýþkan gücü ekipmanlarý standardizasyonu ve yapýlmasý gerekenler Akýþkan gücü ekipmanlarý ithalatýnda standardizasyonun önemi Ýhracatý yapýlan ürünlerin uluslararasý standartlara uygunluðunun denetimi Makina Ýmalatçýlarý Birliði Temsilcisi Makina imalatçýlarýnýn yerli ve ithal edilen hidrolik pnömatik ekipmanlara bakýþý Makina imalatýnda CE ve hidrolik pnömatik ekipmanlar Standardizasyonun önemi Müzakere sürecinin ülkemiz (makina) imalat sektörü açýsýndan irdelenmesi, bu konuda sivil toplum kuruluþlarýna yapýlmasý gereken çalýþmalar. TSE Temsilcisi Harmonize Avrupa standartlarýna uyum konusunda yürütülen çalýþmalar Müzakere sürecinde uluslar arasý standardizasyon sistemine entegrasyon için yürütülecek çalýþmalar Ýhracatý yapýlan ürünlerin uluslararasý standartlara uygunluðunun denetimi Ýthal edilen ürünler için yapýlan uygunluk deðerlendirme iþlemleri CETOP temsilcisi CETOP düzleminde yürütülen standardizasyon çalýþmalarý Hidrolik pnömatik ekipmanlar ve harmonize Avrupa standartlarý konusunda yürütülen çalýþmalar Hidrolik pnömatik alanýnda ürün uygunluðu konusunda yeni yaklaþým direktiflerinin uygulamasýnda ortaya çýkan problemler ve oluþturulan çözümler Hasan Basri Bozkurt HÝDROMEK Yönetim Kurulu Baþkaný Makina imalatçýlarýnýn yerli ve ithal edilen hidrolik pnömatik ekipmanlara bakýþý Makina imalatýnda CE ve hidrolik pnömatik ekipmanlar Standardizasyonun önemi Müzakere sürecinin ülkemiz (makina) imalat sektörü açýsýndan irdelenmesi, bu konuda sivil toplum kuruluþlarýna yapýlmasý gereken çalýþmalar. Makina Mühendisleri Odasý Temsilcisi Yeni yaklaþým direktiflerinin (98/37/AT ve 97/23/AT) uygulanmasý sürecinde yaþanan geliþmeler Müzakere sürecinin ülkemiz (makina) imalat sektörü açýsýndan irdelenmesi, sorunlar ve çözüm önerileri

9 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý Hidrolik Pnömatik Bursa sektör toplantýsý Bursa'da gerçekleþtirilen hidrolik pnömatik kongresi sektör toplantýsýna, Mert Teknik, Asil Çelik, Burçelik, Çemtaþ, HPA, Ermaksan, Hidrel, Hidropar, Gezen Hidrolik, Döktaþ, Sasmak, Baykal Makina, Hidrosam, Sidelsa, Teknomasyon, Hid-Tek, Hidrosel, Proses Hidrolik, Uludað Üniversitesi ve MMO Bursa Þubesinden kýrký aþkýn sektör ilgilisi katýldý. Toplantýda Kongre kapsamýnda hidrolik pnömatik sistemlerdeki kaçaklarla ilgili sunum yapýlmasýnýn yararlý olacaðýný, bu kaçaklarýn üretim, zaman ve para kaybý Bu yýl Kongre kapsamýnda ilk kez, amacý sektör adýna teknolojik ve teknik yeniliklerin, can ve mal emniyetine iliþkin bilgilerin paylaþýlmasý olarak belirlenmiþ 4 adet Bilgilendirme Toplantýsýnýn düzenlenmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bunlar; Hidrolik Silindirlerde Tasarým, Üretim Yöntemleri, Kalite Kontrol Kriterleri ve Test Teknikleri Pnömatik Silindirlerde Tasarým, Üretim Yöntemleri, Kalite Kontrol Kriterleri ve Test Teknikleri Hidrolikte Boru, Hortum, Baðlantý Elemanlarý Tasarým, Ýmalat, Montaj ve Test Tekniði Valf Blok Tasarýmý, Ýmalat Yöntemleri, Kalite Kontrol Kriterleri ve Test Teknikleri konulu bilgilendirme toplantýlarýdýr. Kongre Yürütme Kurulumuz, bilgilendirme toplantýsýna bilgilendirme amacýyla katýlacak firmalarýn, seri imalat veya seri ithalat yapmasýný ön koþul olarak belirlemiþtir. Bu kapsamda belirlenen kuruluþlar ile yazýþmalar yapýlmýþ, Hidrolik Pnömatik Kongresinin sektör içinde tanýtýmýnýn yaygýnlaþmasý amacýyla 30 Nisan tarihinde Bursa'da düzenlenen sektör toplantýsýna kýrký aþkýn sektör ilgilisi katýldý. olarak sektörün ticari kayýplarýnda önemli bir yer tuttuðunu ifade edildi. Haddane ve dökümhanelerdeki kaçaklar ve filitrasyon sorunlarýnýn çok önemli olduðunu, Kongre kapsamýnda bu konuda mutlaka birkaç sunuma yer verilmesi gerektiðini vurgulandý. Toplantýda ayrýca hidrolik makina imalatý yapan firmalarda, imalat sýrasýnda kullanýlan hidrolik yaðlarýn geri dönüþümü, çevreye zararsýz hale getirilmesi, bunlarla ilgili sistemler, sertifikalar konularýnda hidrolik yað üreticisi firmalarýn kongre kapsamýnda bilgilendirme yapmalarýnýn yararlý olacaðý üzerinde duruldu. Kongrede mutlaka CE ile ilgili bilgilendirme oturumlarý düzenlenmesi ve Bursa'da bir temas grubu oluþturulmasýna ve MMO Bursa Þubesinde periyodik toplantýlar düzenlenmesine karar verildi. Bu temas Grubunun; Süleyman Kara, Serdar Alat, Ýbrahim Kara, Ercan Coþkundeniz, Veli Kaynar, Süleyman Kalemci, Ecmel Hazýrol, Mustafa Ýldemir, Ýbrahim Yüksel'den oluþmasýna karar verildi. Hidrolik Pnömatik Kongresinde Bir Ýlk: Bilgilendirme Toplantýlarý gelecek yanýtlara göre kongre kapsamýnda düzenlenecek bilgilendirme toplantýlarý sunumu yapacak kiþi ve kuruluþlar belirlenecektir. Kongre Yürütme Kurulumuz kuruluþlardan katýlacak temsilcilerin ise aþaðýdaki niteliklere sahip; Ýmalat teknikleri konusunda deneyimli ve bilgili, Bu konudaki standartlar üzerine yorumlarda bulunacak kadar yetkin, Konuyu teorik ve pratik sonuçlarý itibariyle açýklayabilecek, Üretim, kalite kontrol ve test teknikleri konusunda yetkin, Varsa AR-GE deneyimlerini sunabilecek, kuruluþlarýn özellikle imalatýnýn veya kalite kontrolunun baþýnda olan kiþilerden olmasý konusunda çaba harcamaktadýr. Kongrede simültane çeviri olanaðýnýn bulunmasý nedeniyle bilgilendirmeyi gerçekleþtirecek uzmanlarýn yurt dýþýndan da toplantýya katýlmalarý mümkün olabilecektir. Bilgilendirme toplantýlarýnýn programý, süresi, tarihleri bir sonraki bültenimizde duyurulacaktýr.

10 HÝDROLÝK 16 tmmob makina mühendisleri odasý Necdet ERASLAN Proje Yarýþmasý Robotik Bilim ve Teknoloji (10 Aralýk ) AMAÇ Yýllarca makina mühendisliði alanýnda uluslar arasý nitelikte bilimsel çalýþmalar yapmýþ ve düþünceleri ile hep çaðdaþ kalmýþ olan deðerli üyemiz Necdet Eraslan'ýn adýný ölümsüzleþtirmek için 2003 yýlýnda baþlattýðýmýz Proje Yarýþmasý geleneðini sürdürüyoruz. Necdet Eraslan Proje Yarýþmasý Türkiye'de bilim ve teknoloji araþtýrmalarýný desteklemek ve bu alanda çalýþan kiþileri özendirmek amacýyla oluþturulmuþtur. MMO kendi çapýnda bu alandaki geliþmelere katkýda bulunmayý amaçlamaktadýr. KONU Yarýþmanýn yýlý konusu olarak Robotikte Bilim ve Teknoloji seçilmiþtir. Yirminci yüzyýlýn özellikle ikinci yarýsýnda sanayileþmenin büyük bir ivmeyle hýzlanmasýný saðlayan teknolojik geliþ-melerin baþýnda, imalat yöntemlerinin otomatikleþmesi ve buna baðlý olarak geliþen robot teknolojileri olmuþtur. Otomasyon ve robot teknolojileri sayesinde imalat süreleri kýsalmýþ ve buna baðlý olarak verimliliklerde çok büyük artýþ saðlanmýþtýr. Bu teknolojilerin bir baþka faydasý, imalat kalitelerinde yaþanan geliþme olmuþtur. Ancak özellikle robotlarýn kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn insanlýk için en önemli getirisi, insan saðlýðýný tehdit eden alanlarda doðrudan iþgücü gereksiniminin ortadan kaldýrýlmasý suretiyle iþ güvenliðinde yaþanan olumlu geliþmelerdir. Sanayide verimlilik saðlayan ve çalýþanlarýn yaþam kalitesini yükselten bir unsur olarak robotik, günümüzde en çok Kýsa adý ENOSAD olan ve endüstriyel proses kontrol ile endüstriyel otomasyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarý çatýsý altýnda toplayan Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneði, Eylül 2004'teki resmi kuruluþunu takiben, 11 Ocak tarihinde Ýstanbul'da yapmýþ olduðu ilk Olaðan Genel Kurul toplantýsý ile faaliyetini hayata geçirmiþ oldu. 17 Mayýs'da Dernek merkezini açarak faaliyetlerine baþlayan ENOSAD ilk etapta sektörün önde gelen yerli ve yabancý 45 firmasýný bir araya getirerek çalýþmalarýna baþladý. Dernek yönetim kurulu amaçlarýný söyle özetliyor: Otomasyon formasyonuna sahip firmalar ve bireyler arasýnda iletiþim ve dayanýþmayý kuvvetlendirmek, gelecek vaat eden mühendislik konularýndan biri olarak karþýmýzda durmaktadýr. Proje Yarýþmasý'na sunulacak önerilerde, yukarýda da belirtildiði üzere verimlilik, imalat kalitesi ve iþ güvenliði gibi konularda; ulusal, sosyal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik açýlardan faydalar öne süren bilimsel ve yenilikçi bir içerik olmasý beklenmektedir. ÖDÜL Yarýþmada ilk üçe giren projelerin sahiplerine aþaðýdaki ödüller verilecektir. I.'lik ödülü: 6000 YTL II.'lik ödülü: 4000 YTL III.'lük ödülü: 2000 YTL Ayrýca finale kalan tüm projeler yayýnlanacak ve varsa afiþ, poster, prototip, numune gibi proje eki tanýtýcý malzemeler sergilenecektir. ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Katip Mustafa Çelebi Mah. Ýpek Sokak No:13 Beyoðlu/ÝSTANBUL Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneði (ENOSAD) kuruldu Sektör içi hizmet ve çalýþma standartlarýný oluþturmak, Bilgi ve birikimi paylaþmak, sektör içi eðitimi yaygýnlaþtýrmak, Bilimsel ve teknik geliþmeleri izlemek, katkýda bulunmak, Kamu ve sivil örgütler nezdinde sektörü temsil etmek, Benzer yabancý dernekler ile eþgüdüm saðlamak, Sektörün uluslararasý rekabet gücünü artýrmak. Yukarýda belirtilen amaçlar doðrultusunda, tanýtým, kalite kontrol, eðitim, insan kaynaklarý, dýþ iliþkiler, kamu iliþkileri ve mali iþler ana baþlýklarý ile alt çalýþma kurullarý oluþturulmuþtur. Ana ilke olarak her üye firmanýn en az bir çalýþma kurulunda yer almasý ve dolayýsý ile katýlýmcý ve þeffaf bir yapýlanma hedeflenmiþtir. Temmuz ayýndan itibaren oluþan bu sektörel raporlar deðerlendirilerek kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. ENOSAD ile ilgili ayrýntýlý bilgi için ve adreslerinden ayrýntýlý bilgi edinebilirsiniz.

11 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý 17 HÝDROLÝK Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliði son sýnýf öðrencilerinin tasarlayýp imal ettikleri mobil robotlarýn sergilendiði Robotik Günlerini gelenekselleþtirerek sürdürüyor. Bu yýl yarýþmaya ýsý deðiþtiricileri de eklendi. ÝYTE de Robotik Günleri gelenekselleþiyor Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliði son sýnýf öðrencileri kendi tasarýmlarý ve imalatlarý olan her türlü yüzeyde gidebilen(gezebilen) robotlarý ve eþanjörleri ile 10 Haziran Cuma günü juri karþýsýna çýktýlar. Makina tasarým dersi kapsamýnda kum, çakýl ve su havuzlarýndan geçme, 20 cm yüksekliðindeki düz duvara týrmanma, ve manevra kabiliyetlerine sahip A4 kaðýt boyutlarýna sýðabilen A.R.F., INSPIRED R6WD, AKAO ve CENGAVER adlý robotlarý tasarlayan öðrenciler 4 yýllýk eðitimleri boyunca öðrendikleri teorik bilgileri pratik bir problem üzerinde uygulama þansý elde ettiler ve yaratýcý düþünme ve takým olarak çalýþma kabiliyetleri geliþtirdiler. ÝYTE Makina Mühendisliði Bölümünde öðretim üyesi olan Dr. E.Faruk Keçeci öðrencilerinin bu baþarýsý ile ilgili olarak Lisans öðrencilerimizin bitirme tezi olarak yaptýklarý bu robot tasarýmlarý kendilerinin gerçek hayatta karþýlaþtýklarý problem karþýsýnda ne kadar baþarýlý olabileceklerini göstermiþtir. Tasarlanan bu mobil robotlar, bomba imha iþleminden deprem sonrasý kurtarma operasyonlarýnda kullanýlabilecek robotlara kadar bir çok farklý robotik uygulamasý için kullanýlabilecek teknolojiyi içermektedir. Araþtýrmaya ve uygulamaya dayalý eðitime çok güzel bir örnek oldu. dedi. Yarýþmada birinci gelen INSPIRE R6WD adlý robotun tasarýmcýlarý O. Salih ÖZKEZER Ýbrahim ÇETÝN, Özgün SELVÝ'e ödüllerini Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Semra ÜLKÜ verdi. INSPIRE R6WD'nin genç tasarýmcýlarý geliþtirdikleri robotla ilgili þu bilgileri verdiler: Kumda, çakýlda, suda gidebilen, yokuþ yukarý çýkýp inebilen, 20 cm'lik çukura inip çýkabilen, 12 cm'lik Öðrenciler çalýþmalarýný jüri karþýsýnda sergilediler Birinci olan ekibe ödülleri rektör Prof.Dr. Semra Ülkü tarafýndan verildi. köprünün altýndan geçebilen mobil bir robot tasarladýk. Altý tekerlekli ve altý tekerlekten çekiþli.. Ýleriki etapta sensörler yardýmýyla kendi kendine gidebilecek, üzerine kamera vb. ekipman takýlabilecek. Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki robotik ve mekatronik çalýþmalarý ile ilgili olarak adresinden daha detaylý bilgi alýnabilinir. ÝYTE'de Araþtýrma geliþtirmeye dayalý eðitim Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç.Dr. Barýþ ÖZERDEM ÝYTE'de robotik günlerinin bu yýl üçüncüsünü düzenlediklerini ve her yýl düzenlenerek gelenekselleþtirilmesini hedeflediklerini söyledi. Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç.Dr. Barýþ ÖZERDEM eðitim çalýþmalarý ile ilgili þunlarý söyledi: Biz yaratýcý, atýlýmcý, probleme yönelik düþünebilen, saðlam mühendislik bilgisi ile veri deðerlendirme ve karar verme kapasitesi geliþmiþ, yaþam boyu öðrenmeyi temel almýþ mühendisler yetiþtirmeyi hedefliyoruz. Ayrýca sosyal, etik ve insani sorumluluklarýnýn bilincine sahip mühedisler olmalarý için uðraç veriyoruz. Bu hedeflere yaklaþmak için de öðrenciyi aktif olarak tasarýma yönlendiren derslere önem veriyoruz. Bu robotlar böyle bir çalýþmanýn sonucunda ortaya çýktý. Bu yýl buna metal olmayan malzemelerden üretilen ýsý deðiþtirgeci tasarýmýný da ekledik. Bu çalýþmalarýmýz ve çabalarýmýz geliþerek sürmeye devam edecektir..

12 HÝDROLÝK 18 tmmob makina mühendisleri odasý HÝDROLÝK Makina Mühendisleri Odasý uzmanlýk alnýnda giren konularda üyelerinin mesleki bilgi ve becerelerini geliþtirmek, üretimin artýrýlmasýný, yurt sanayinin ulusal çýkarlara uygun yönde geliþmesini saðlamak, teknik ve bilimsel çalýþmalar yapmak ve bunlarý üyelerinin ve sanayinin yararýna sunmak amacýyla kongre-sempozyum ve seminerler düzenlemektedir. Bu Kongreler ayný zamanda ilgili uzmanlýk alanlarýnýn sorunlarýna çözüm önerilerinin oluþturulduðu, yasal süreçlere taþýnacak görüþ ve önerilerin dile getirildiði platformlar olarak önemli bir misyonu yerine getirmektedir. III. DEMÝR-ÇELÝK KONGRESÝ ve SERGÝSÝ Eylül Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý II. ÝÞ MAKÝNALARI SEMPOZYUMU VE SERGÝSÝ Eylül - 1 Ekim ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi ÝSTANBUL KONGRE AMACI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna MMO Zonguldak Þubesi yürütücülüðünde Demir-Çelik sektörü; ülke ekonomisinin ve sanayileþmesinin üzerinde büyük etkileri olan ve lokomotif sektör özelliðinden dolayý refahýn ve geliþmiþliðin en önemli göstergelerinden biridir. Küreselleþen yeni dünya düzeninde ülkemizdeki Demir - Çelik endüstrisinin dünyadaki geliþmelere göre yeniden yapýlandýrýlmasý ve Demir-Çelik sektörüne yönelik ulusal politikalarýn yeniden gözden geçirilmesi, reel sektör ile bu konuda bilimsel çalýþmalar yapanlarýn bir araya gelerek sektördeki sorunlarýn tartýþýlmasý, çözüm önerilerinin, gerekli AR-GE çalýþmalarýnýn ve rekabet politikasýnýn ortaya konulmasýnýn yaný sýra kongre kapsamýnda ileri teknolojilerin tanýtýlmasý, bilimsel geliþmelerin paylaþýlmasý ve Oda Üniversite Sanayi iliþkilerinin geliþtirilmesi hedeflenmektedir. Bilgi ve iletiþim için: MMO Zonguldak Þubesi Tel : Tel : Faks : Ülkemizde bulunan iþ makinalarýnýn saðlýklý bir envanteri bulunmamaktadýr. Kamu sektörü ve özel sektörün yedek parça stoklarý belirsizdir. Ar-Ge çalýþmalarý yapýlmamaktýr. Ortak teknik dilleri, planlanma gelenekleri, özel sektör'de; yeni ürün geliþtirme faaliyetlerini yürütecek mühendislik birimleri yoktur. Ürün tanýtýmlarý, eðitilmiþ insan gücü, Oda-sektör iþbirliði, iþ kazalarý-iþ güvenliði tedbirleri, satýþ sonrasý teknik hizmetleri yetersizdir. Eðitime, çevre kirliliðine gereken önem verilmemektedir. II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu ve Sergisi - gerek Ýþ Makinalarý Sempozyum ve Sergisi pratiðinden hareketle ve gerekse sonuç bildirgesiyle belirlenmiþ kimi eksiklikler ve gösterilen hedefler doðrultusunda yeniden planlanmýþtýr. Bilgi ve iletiþim için: MMO Ýstanbul Þubesi Kartal Temsilciliði Tel: 0 (216) Faks: 0 (216) e-posta:

13 HÝDROLÝK tmmob makina mühendisleri odasý II. Ýletim Teknolojileri Kongresi, Mayýs tarihleri arasýnda Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Kadýköy Temsilciliði sekreteryalýðýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda gerçekleþtirilmiþtir. Kongreyi Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Üniversiteler, kamu II. Bakim Teknolojileri Kongre ve Sergisi, Makina Mühendisleri Odasi adina Denizli Subesi yürütücülügünde Mayis tarihleri arasinda Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçeklestirildi. Kongrenin açilis konusmalari, sirasiyla, Makina Mühendisleri Odasi Denizli Sube Baskani Prof. Dr. Mehmet ATILGAN, Oda Yönetim Kurulu Baskani Emin KORAMAZ, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI ve 19 II. Ýletim Teknolojileri Kongresi kurumlarý, sektör dernekleri, sektör dergileri olmak üzere 37 kurum ve kuruluþ desteklemiþtir. Kongre boyunca toplam yedi oturumda 20 bildiri sunulmuþ olup, 32 bildiri içeren bildiriler kitabý katýlýmcýlara daðýtýlmýþtýr. Kongre kapsamý içinde Asansörlerde Ulusal Mevzuatýn Düzenlenmesi ve Uygulama Çalýþmalarý konulu ilgili kesimlerin katýldýðý panel gerçekleþtirilmiþtir. Kongre süresince 120'si kayýtlý delege olmak üzere toplam 410 mühendis ve teknik eleman oturumlara katýlmýþ, kurum ve ürün tanýtým masalarýný ziyaret IX. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu Bursa'da Gerçekleþtirildi TMMOB Makina salonunda sergilenmiþtir. Mühendisleri Odasý adýna Þube Baþkaný Ýsmail Hakký KAVURMACI ve Oda adýna MMO Bursa Þubesi MMO Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR açýþ konuþmalarýný tarafýndan düzenlenen gerçekleþtirdiler. Konuk konuþmacýlar bölümünde Sanayi IX. Otomotiv ve Yan Sanayii ve Ticaret Bakaný Ali COÞKUN, Uludað Üniversitesi Sempozyumu Bursa'da MMF Dekaný Sedat ÜLKÜ, Bursa Büyükþehir Belediye gerçekleþtirildi. Baþkaný Hikmet ÞAHÝN, Osmangazi Belediye Baþkaný Üretimi 29 Ekim 1961 Recep ALTEPE, OSD Genel Sekreteri Ercan TEZER birer tarihinde tamamlanan konuþma yaptýlar. Sempozyumun açýlýþýna TMMOB baðlý DEVRÝM otomobili, halen Oda ve Þubelerinin yönetim kurulu üyeleri/temsilcileri, korumasý altýnda olduðu Bursa'da bulunan kurum ve kuruluþlarýn yönetici ve TÜLOMSAÞ'tan getirilerek temsilcileri ile çeþitli mühendislik disiplinlerinden Mayýs Mühendisler ile Odamýz üyesi meslektaþlarýmýz ve sektör tarihlerinde sempozyumun temsilcilerinden oluþan 650'yi aþkýn katýlým saðlandý. yapýldýðý Holdy Inn Otel'i Devrim OTOMOBÝLÝ'nin halen korumasý altýnda olduðu II. Bakim Teknolojileri Kongre ve Sergisi Denizli Vali Yardimcisi Kemal ÖZGÜN tarafindan yapildi. Kongrede 9 oturumda 26 bildiri sunuldu. Yine Kongre kapsaminda 331 kisinin katildigi 12 Kurs yapildi. Ayrica, "Bakim Mühendisliginin Önemi" konulu bir panel gerçeklestirildi. Paneli Prof. Dr. Mehmet ATILGAN yönetti. Bakim Mühendisliginin Önemi Paneline, Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, sektör firmalarindan Sina KUSEYRI ve Dr. Ibrahim ÇAGLAYAN ile ERDEMIR'den Dr. Emrullah ÇAYIR, Makina Mühendisleri Odasi'ndan Endüstri Mühendisi Iskender ERBIL panelist olarak katildilar. II. Bakim Teknolojileri Kongre ve Sergisine 600 delege, 1.000'i askin mühendis, teknik eleman ve ögrenci

14 HÝDROLÝK 20 tmmob makina mühendisleri odasý HÝDROLÝK Kokteyl Sponsorluk Koþullarý Kokteyl mönüleri tüm delegasyona yetecek miktarda Kongre Sekretaryasý tarafýndan bildirilecek katýlýmcý sayýsýna göre belirlenecektir. Firma/Kurum logosu kokteyl davetiyelerinde basýlacaktýr. (Katýlýmcý sayýsý+firma/ Kurum isteði) Kokteyl sýrasýnda asýlacak pankartta Firma/Kurum logosu bulunacak Hidrolik Pnömatik Kongresi hpkon onuruna verildiðini belirten bir ifade kullanacaktýr. Kokteyl sýrasýnda Firma/Kurum görsel tanýtým araçlarý ile faaliyetlerini katýlýmcýlara duyurabilir. Kongre Çantasý Sponsorluk Koþullarý IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisine katýlan tüm delegelere ücretsiz olarak Kongre Çantasý daðýtýlacaktýr. Kongre Çantasý modeli sponsor olacak firma/kurum ile Kongre Yürütme Kurulu tarafýndan birlikte belirlenir ve toplam 1200 adet yaptýrýlýr. Çanta MMO tarafýndan yaptýrýlabileceði gibi firma/kurum tarafýndan hazýrlatýlýp Kongreden en az 20 gün önce Kongre Sekretaryasýna teslim edilebilir. Çantanýn kapak altý zemininde Oda logosu, Kongre logosu ve Sponsor Firma /Kurum logosu yer alacaktýr. Logo film boyutlarý Kongre Sekretaryasý tarafýndan Firma/Kurum yetkililerine bildirilecektir. Kongre CD'si Sponsorluk Koþullarý Kongrede sunulan bildiriler bilgiye ulaþýmý kolaylaþtýrmak amacýyla Bildiriler Kitabý yaný sýra CD olarak da katýlýmcýlara ücretsiz olarak daðýtýlacaktýr. Kongre CD'si açýlýþýnda Sponsor Firma/Kurum kendi tanýtýmýný yapabilir. Kongre CD'si kapak tasarýmý sponsor Firma /Kurum yetkilileri ve Kongre Sekretaryasý tarafýndan yapýlýr. Kongre Bloknot ve Kalemi Sponsorluk Koþullarý Bilgi ve iletiþim çaðýnda yaþadýðýmýz günümüzde tesisat sektöründeön plana çýkmak, farkýndalýk yaratmak, hedef kitle ile duygusal Bir bað kurmak ve az bütçelerle geniþ Kitlelere ulaþmak istiyorsanýz sizi hpkon de düzenlenecek etkinliklere sponsor olmaya davet ediyoruz. Sizi hpkon de Düzenlenecek Etkinliklere Sponsor Olmaya Davet Ediyoruz Kongre Çantasý ile birlikte kongre delegelerinin dört gün boyunca izledikleri oturum, kurs ve sempozyumlarda not alabilmeleri amacýyla bloknot ve kalem hazýrlanacaktýr. Bloknot kapak tasarýmý sponsor Firma/Kurum yetkilileri ve Kongre Sekretaryasý tarafýndan yapýlýr. Bloknot iç kapak ve arka kapaðý Firma/Kurum reklamý için ayrýlmýþtýr. Öneri Sponsorluk Koþullarý Firmanýz tarafýndan önerilen sponsorluklarýn Odamýz Etkinlik Düzenleme Yönetmeliðine uygun olarak Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurullarýnca deðerlendirilmesi ve kabulü koþulu bulunmaktadýr. hpkon 'de düzenlenecek olan etkinliklere sponsor olarak; hpkon kapsamýnda yer alacak 200'ü aþkýn firmanýn içinde seçkin bir yer edinebilirsiniz. organizasyonda yer alarak firmanýzýn etkin olarak tanýtýmýný saðlayabilirsiniz. Türkiye'nin farklý illerinden kongreye katýlacak 1000'i aþkýn mühendise doðrudan ulaþabilirsiniz. On binlerce fuar ziyaretçisine doðrudan ulaþabilir, firmanýzýn ürün ve hizmetlerini etkin bir þekilde tanýtabilirsiniz. Hidrolik Pnömatik Kongreleri 1993 yýlýndan bu yana tesisat sektöründe bilginin üretilmesi, paylaþýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý anlamýnda önemli bir iþlevi yerine getirmektedir. Ayný þekilde katýlýmcýlarýn yeni teknolojik geliþmeleri, yurt dýþýndaki uygulamalarý yerinde görebildikleri sergi ve fuar alanlarý ile tesisat mühendisliðinin geliþimine katkýlarda bulunulmuþtur. Firmanýz hpkon organizasyonuna sponsor olarak böylesi önemli bir misyona ortak olacaktýr. hpkon kapsamýnda sponsor olunabilecek etkinlikler Kongre Kokteylleri (3 ayrý gece) Kongre Çantasý Kongre Cd si Kongre Bloknot ve Kalemi Diðer (Öneride bulunabilirsiniz) Tüm Sponsorlara Saðlanacak Ortak Olanaklar MMO tarafýndan hazýrlanan hpkon 'e ait web sitesinde Firma/Kurum logosu kullanýlarak sponsorluðu duyurulacaktýr. Firma/Kurumun web sitesi olmasý durumunda iki site arasýnda baðlantý kurulacaktýr. Yazýlý ve görsel basýnda kongre ile ilgili haberlerde katkýlarýndan dolayý teþekkür edilecektir. Basýn Röportajlarý, Basýn Toplantýlarý, TV Röportajlarý, radyo programlarýna konuk olunduðunda firma/kurum isimlerinin anýlmasýna özen gösterilecektir. Kongre Bildiriler Kitabý ve Kongre sonrasýnda yayýnlanan Kongre Bülteni sunuþ yazýlarýnda sektöre katkýlarýndan dolayý teþekkür edilecektir. Kongre Kapanýþ Yemeðinde katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi takdim edilecektir. hpkon kokteyllerine sponsorluk Hpkon kapsamýnda ilk gün açýlýþta Açýlýþ Kokteyli, ikinci gün akþam kokteyli ve üçüncü gün akþam kokteylleri gerçekleþtirilecektir. Bu kokteyller kongremizin ve fuarýn sosyal etkinliklerinden olup delegelerin yoðun katýlýmýyla son derece renkli ve etkileþimli bir ortamda yaþanmaktadýr. Sponsorluklarla ilgili olarak ayrýntýlý bilgi Kongre Sekreteri Turgay ÞÝRVAN ve Kongre Basýn Yayýn Sorumlusu Elif AYDOÐDU'dan edinilebilir. Profesyonelliðini kanýtlamýþ, baþarýlý ve geniþ katýlýmlý böylesi bir (0232) /

15 4

16

17

18 7

19

20

21

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi HİDROLİK 2011 PNÖMATİK 2 1 1 İLETİŞİM : TMMOB Makina Mühendisleri Odası si Tel: (0 2 3 2 ) 4 4 4 8 666

Detaylı

Bu etkinlik Makina Mühendisleri Odası adına İzmir ve İstanbul Şubeleri yürütücülüğünde düzenlenmektedir.

Bu etkinlik Makina Mühendisleri Odası adına İzmir ve İstanbul Şubeleri yürütücülüğünde düzenlenmektedir. AMAÇ Kongrenin temel amacı hidrolik ve pnömatik disiplininin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu kongrenin hedefi; Hidrolik ve pnömatik sistemlerinin kullanım ve uygulama alanlarındaki bilimsel ve teknolojik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK VIII. ULUSAL. KONGRESİ ve SERGİSİ Kasım 2017 MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ ULUSLARARASI KATILIMLI HİDROLİK HPKON 2017

HİDROLİK PNÖMATİK VIII. ULUSAL. KONGRESİ ve SERGİSİ Kasım 2017 MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ ULUSLARARASI KATILIMLI HİDROLİK HPKON 2017 HİDROLİK HPKON 2017 PNÖMATİK VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ ve SERGİSİ 22-25 Kasım 2017 ULUSLARARASI KATILIMLI MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ /hpkon /mmohpkon /hidrolikpnomatikkongresivesergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak

Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak Đki yılda bir Makina Mühendisleri Odası tarafından Đzmir de düzenlenen ULUSAL TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ KONGRESĐ

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içinde VIII. Ulusal

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Hidrolik Pnömatik Sektörü TEPEKULE Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir de bir araya geliyor.

Hidrolik Pnömatik Sektörü TEPEKULE Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir de bir araya geliyor. Hidrolik Pnömatik Sektörü TEPEKULE Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir de bir araya geliyor. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi son teknolojiye sahip salonları, fuaye alanları, restoranlarıyla Hidrolik Pnömatik

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

YALIN dönüşüm 4-6 EKİM 2013 İLK ÇAĞRI. http://embk.mmo.org.tr. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İZMİR

YALIN dönüşüm 4-6 EKİM 2013 İLK ÇAĞRI. http://embk.mmo.org.tr. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İZMİR YALIN dönüşüm 4-6 EKİM 2013 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İZMİR İLK ÇAĞRI http://embk.mmo.org.tr SUNUŞ Yalın düşüncenin temel amacı, değerin ilk hammaddeden başlayarak değer yaratma süreci boyunca

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ

II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ MEVCUT DURUM ANALİZ RAPORLARI VE PANEL BİLDİRİLERİ İZMİR mmo yayın no : E/2001/278-2 KASIM 2001 tmmob makina mühendisleri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi,

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi, DAVET YAZISI Sayın Firma Yetkilisi, Türk Periodontoloji Derneği 1970 yılından beri kesintisiz olarak düzenlediği kongre ve sempozyumlarla üyelerinin bilimsel seviyesini geliştirmeyi ve güncel konuları

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU AÇS-2009 04-06 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM Konferans Salonu, Alsancak, İzmir DAVET

II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU AÇS-2009 04-06 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM Konferans Salonu, Alsancak, İzmir DAVET II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU AÇS-2009 04-06 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM Konferans Salonu, Alsancak, İzmir DAVET Sayın Yetkili, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası BEC2013 BIOMED2013 12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası Ege Üniversitesi, 2000-2001 yılında, devlet üniversiteleri mühendislik fakülteleri içinde Türkiye de ilk kez Biyomühendislik Lisans Programı

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

DAVET EDİYORUM... AKDER / BÜLTEN

DAVET EDİYORUM... AKDER / BÜLTEN Değerli Meslektaşlarım, Yönetim Kurulu Başkanı (KASTAŞ) Sektörümüzün en önemli buluşma platformu olan Pnömatik Kongresi ne günler kaldı. Bu yıl 7 ncisi düzenlenecek olan organizasyon İstanbul da gerçekleşiyor.

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2012) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

I. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ

I. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası I. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ MEVCUT DURUM ANALİZ RAPORLARI VE PANEL BİLDİRİLERİ İZMİR mmo yayın no : 237/3 KASIM 1999 tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sayın İlgili, Sponsorlar için detaylı bilgi, ekte sunulan Sponsor Başvuru Dosyası nda yer almaktadır.

Sayın İlgili, Sponsorlar için detaylı bilgi, ekte sunulan Sponsor Başvuru Dosyası nda yer almaktadır. TOK 2013 OTOMATİK KONTROL ULUSAL TOPLANTISI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA Sayın İlgili, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi nin 12 Kasım 2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı

Detaylı

bülten DİRENECEK! TMMOB VE ODALAR TMMOB TÜM SALDIRILARA KARŞIN TOPLUMSAL VE MESLEKİ YARARI SAVUNMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR

bülten DİRENECEK! TMMOB VE ODALAR TMMOB TÜM SALDIRILARA KARŞIN TOPLUMSAL VE MESLEKİ YARARI SAVUNMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR bülten tmmob makina mühendisleri odası Kasım 2013 Sayı 185 TMMOB VE ODALAR DİRENECEK! TMMOB TÜM SALDIRILARA KARŞIN TOPLUMSAL VE MESLEKİ YARARI SAVUNMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR TMMOB Makina Mühendisleri

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI Türkiye Biliþim Derneði Türkiye nin biliþimle tanýþmasýnýn neredeyse hemen ardýndan 1971 yýlýnda bugün biliþim profesyoneli diyebileceðimiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

sı Dosya luk Sponsor

sı Dosya luk Sponsor Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, 5. Uzaktan Algılama ve CBS (UZAL-CBS 2014) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize sunulmaktadır. 14 17 Ekim

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli, konforlu, verimli, tasarruflu, çevreci, teknolojik, sürdürülebilir

Detaylı

SUNUŞ Kongrenin amacı;

SUNUŞ Kongrenin amacı; SUNUŞ Teknoloji geliştikçe işletmeler daha karmaşık bir yapı kazanmaya başlamış; klasik malzeme, üretim, kaynak ve bilgi yönetim sistemleri yetersiz kalmıştır. Üretimde ve hizmette kullanılan kaynakların

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ I M C E T 2 0 1 3 Birinci Duyuru 16-19 Nisan 2013 ANTALYA TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRENİN AMACI TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI etkinlikler SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI II. Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı- İKLİM 2007 Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi sekretaryalığında yapıldı... II. Ulusal İklimlendirme Kongresi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı