KARAR AV DÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR AV DÖNEMİ"

Transkript

1 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarihi:29 MAYIS 2008 Sayısı:26890 MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI AV DÖNEMİ Karar Tarihi: Karar Nosu: sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı sayın Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyeler ile Merkez Av Komisyonu teşkil edilmiştir. Merkez Av Komisyonu, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile bu konuda hazırlanan raporu ve komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2, 6/3 üncü maddelerinin komisyonumuza verdiği yetkiler dâhilinde ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda av dönemi için bütün yurdu kapsayan, aşağıdaki hususları karara bağlamıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 1-(1) Bu kararda geçen; a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını, c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü, ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü, d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

2 e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu, f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını, g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri, ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III deki hayvanları), h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II deki hayvanları), ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları, i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları, j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, sahaları, k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları, m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları, n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları, o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları, ö) Gölet: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen su toplama tesislerini, p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi, r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi, s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi, ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini, t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını, u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini, ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı, v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

3 y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri, z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi, aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi, bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı, cc) Av ve yaban hayatı yönetimi: Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüt ve envanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faydalanmanın düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini, hakkı, çç) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği dd) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi, ee) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi ( tarihinden önce 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında verilen av tezkereleri avcılık belgesi yerine geçmez.), ff) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri, gg) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri, ğğ) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı, hh) Avlanma Süresi:Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi, ıı) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi, ii) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi, jj) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları, kk) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini, ll) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü, mm) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini, nn) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

4 oo) Yaklaşma avı: Görünen av hayvanına, gizlenerek atış mesafesine kadar yaklaşmakla yapılan av şeklini, öö) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları, pp) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli, rr) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla-avın duyabileceği dalga boyunda-çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri, ss) Populasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını,(bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini), şş) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri, tt) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri, uu) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri. İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Avlanma Süreleri-Günleri-Zamanı Miktarları Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar Ve Türler Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanlarının avlanma süreleri ile avlanma günleri ve avlanma zamanı MADDE 2-(1) EK LİSTE-III de belirtilen ve avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar esas alınarak avlanma bölgelerine göre Tablo-1 de, bu avlanma bölgeleri içinde kalan iller ise Tablo-2 de gösterilmiştir.

5 Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri AVLANMA BÖLGESİ I. grup kuşlar Bıldırcın ve üveyik avı II. grup kuşlar Kum kekliği, KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ III. grup kuşlar Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik çamurcun-, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz), karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı IV. grup kuşlar Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan kınalı keklik ve kaya kekliği avı Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Ege Akdeniz Marmara İç Anadolu Doğu Anado lu D.Karadeniz B. Karadeniz G. D. Anadolu Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu Avlanma Süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir. Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlanma Süresi:15 Ağustos Ekim 2008 tarihleri arasında avlanma günlerinde MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ I.grup Memeliler II.grup Memeliler Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, AVLANMA Yaban domuzu ve çakal avı, ağaçsansarı avı BÖLGESİ Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Ege Akdeniz Marmara İç Anadolu D.Anadolu D.Karadeniz B. Karadeniz G. D. Anadolu (2) Yukarıdaki Tablo-1 de belirtilen avlanma süreleri içinde olmak üzere, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günlerinde avlanmak serbesttir. (3) Av turizmi kapsamında yaptırılan yaban domuzu bek avı hariç 1 inci maddenin (ğğ) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz. 4) Örnek avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır. Özel avlaklarda salınan türlerin dışındaki Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen ve avlakta doğal olarak bulunan diğer av hayvanları avlanamaz. Yönetim planı yapılan genel avlakların işletilmesi ve işlettirilmesi planlarında belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır. Tablo-2: Avlanma bölgelerimize göre illerimiz Avlanma Bölgesi Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Güney D. Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi B.Karadeniz Bölgesi D.Karadeniz Bölgesi İç Anadolu Bölgesi D.Anadolu Bölgesi Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İllerimiz Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

6 İl genelinde avlanması yasaklanan türler MADDE 3-(1) Tablo-3 teki illerde belirtilen av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca il mülki sınırları içinde koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3 te belirtilen iller ile bu illerin ilçelerinde avlanması bu av yılında yasaktır. Tablo-3 : Bazı illerin mülki hudutları içinde koruma altına alınan av hayvanları İl veya ilçe sınırları dahilinde İl veya ilçe sınırları dahilinde Avı tamamen yasak olan av hayvanlarının adı Avı tamamen yasak olan av hayvanlarının adı İlin Adı İlin Adı Sakarmeke, tüm sansar türleri, Adıyaman İstanbul Tüm keklik türleri macar ördek, tepeli patka Aksaray Tüm keklik türleri Karabük Tüm keklik türleri Bayat, Emirdağ, Sultandağ, Bolvadin, Çay, Dinar İscehisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde Kilis Tüm keklik türleri tüm keklik türleri, il genelinde tilki, çakal, alakarga Kastamonu Tüm keklik türleri Amasya Tilki Kırklareli Tüm keklik türleri Kırşehir (Kaman, Mucur, Artvin Sansar Boztepe, Çiçekdağı, Akpınar Tüm keklik türleri, tilki ve Akçakent İlçelerinde) Ardahan Tilki, çakal, tüm sansar türleri Kocaeli Tüm keklik türleri Konya Tüm keklik türleri (Hadim, Bozkır, Aydın Çakal, tilki Taşkent ilçeleri hariç) Tüm keklik türleri, Bingöl Yabani tavşan, tilki, çakal Kırıkkale tilki Tüm keklik türleri, tilki, kaya Bursa Tüm keklik türleri, karatavuk Kütahya güvercini Bartın Tüm keklik türleri, yabani K.Maraş Tüm keklik türleri tavşan Tüm keklik türleri, yabani Düzce Malatya Üveyik, tüm sansar türleri tavşan Tilki Muğla Fethiye, Dalaman, Milas ilçelerinde Denizli Ala karga tüm keklik türleri, il genelinde çakal Tilki, çakal, yabani tavşan, Edirne Tüm keklik türleri Ordu karatavuk Eskişehir Tüm keklik türleri Osmaniye (Kadirli İlçesinde) Tüm keklik türleri Erzincan Tüm keklik türleri Rize Tilki, çakal Gaziantep Tüm keklik ve sansar türleri Sakarya Tüm keklik türleri Tüm keklik türleri, karatavuk, Giresun Tilki, çakal Sinop çamurcun I, II, III, IV Grup Kuşların avı Karatavuk, yabani tavşan, tilki, Hakkari Trabzon yasaktır. çakal Hatay Tüm keklik türleri Tunceli Tüm yaban ördekleri Iğdır Tilki Tekirdağ Tüm keklik türleri Zonguldak Tüm keklik türleri, tavşan, tüm Isparta Çakal, tilki sansar türleri Çanakkale Tüm keklik türleri Yalova Tüm keklik türleri Yozgat Tüm keklik türleri, tilki Avlanma limitleri MADDE 4-(1) Bu kararın 2 nci maddesinde belirtilen avlanma sürelerinde, avına izin verilen av hayvanlarının avcı başına, bir av günü için avlanma miktarları türler itibarı ile aşağıda Tablo-4 te gösterilmiştir.

7 Tablo-4: Avlanmasının serbest olduğu illerde ve sahalarda av hayvanlarına göre avlanma limitleri KUŞLAR Bıldırcın Üveyik Karatavuk Güvercin (kaya güvercini) Çulluk (orman çulluğu) Saksağan Tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı) Alakarga, Suçulluğu (bekasin) Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği Kılkuyruk, yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk sayısı 1 adetten fazla olamaz) Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) MEMELİLER Yabani tavşan, Adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına) Çakal Tilki ADEDİ 10 Adet 8 Adet 3 Adet 6 Adet 4 Adet 15 Adet 3 er Adet 1 er Adet Toplam 2 Adet Toplam 4 Adet Toplam 15 Adet Yılda Toplam 4 Adet 1 er Adet 2 şer Adet 1 adet 2 adet (2) Bir av günü içinde Tablo-4 te belirtilen miktarların dışında av hayvanının avlanması yasaktır. (3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtasıyla avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenenin bir günlük miktarını aşamaz. Merkez Av Komisyonunca ve Bakanlıkça koruma altına alınan av hayvanları MADDE 5-(1) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından, bu kararın ekindeki EK LİSTE-II de belirtilen kuşlar ve memeliler, Merkez Av Komisyonunca, EK LİSTE-I de yar alan yaban hayvanları bakanlıkça bu av döneminde koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır. (2) EK LİSTE-II de belirtilen Merkez Av Komisyonunca korunan av hayvanlarından sülün ile EK LİSTE-I de belirtilen Bakanlıkça koruma altına alınan yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, karaca, ayı, kurt, kızıl geyik, yaban koyunu ve anadolu yaban koyununun bakanlıkça belirlenen avlaklarda, envanter çalışmaları ve/veya avlanma planlarına göre belirlenen kotalar dahilinde av turizmi kapsamında avlandırılmasına, 4915 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bakanlık yetkilidir. Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanları MADDE 6-(1) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından av döneminde belli edilen sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III de gösterilmiştir.

8 Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı sahalar MADDE 7-(1) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; a) EK LİSTE-IV de belirtilen il av komisyonlarınca teklif edilerek Merkez Av Komisyonu tarafından uygun görülen ve sınırları belirtilen avlaklarda, (Av turizmi kapsamında izin verilerek yapılan avlanmalar hariç) b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş veya ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç), c) Orman Genel Müdürlüğü tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında, ç) Arboretumlarda d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, e) Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğu altındaki karayolları haritasında belirtilen yollarda, f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç), ı) Özel avlaklarda ve av hayvanı üretme yerlerinde, h) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan, avlanmak yasaktır. Ayrıca, g) İl, ilçe, belde, köy ve benzeri meskûn yerlerde ve (ç), (d), (e) ve (f) de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır. Çevre ve Orman Bakanlığınca avlanmanın yasaklandığı sahalar MADDE 8-(1) EK LİSTE-IV de belirtilen; a) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilen ve tarih ve sayılı ve tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan yaban hayatı geliştirme sahalarında, b) 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen örnek avlaklarda, c) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonlarında, ç) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen yaban hayvanı yerleştirme sahalarında, d) Bu kararda yazılı olmayan (a), (b), (c) ve (ç) bendinde tanımlanan sahalardan bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilerek mahallinde il çevre ve orman müdürlüğü ilan panolarında ilan edilecek alanlarda avlanmak yasaktır.

9 (2) Yukarıda (a), (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları çerçevesinde belirlenen yaban hayvanı türlerinin belirlenen miktarda; bu maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda ise yaban hayvanlarının zararlı olduklarında belli edilen miktarda, av turizmi esasları çerçevesinde avlanmasına bakanlıkça izin verilir. Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar MADDE 9-(1) 4915 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen; a) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-V de belirtilen Tabiatı Koruma Alanları dâhilinde; EK LİSTE-VI de belirtilen Milli Park alanları dâhilinde (Özel avlanma planı çerçevesinde av turizmi kapsamında yapılacak avlanmalar hariç); EK LİSTE-VII de belirtilen Tabiat Parkı alanları dâhilinde ve av dönemi içinde tescil edilerek ilan edilecek yeni sahalarda, b) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIII de belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar hariç Özel Çevre Koruma Bölgeleri dâhilinde ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin EK LİSTE-VIII de belirtilen sınırları dâhilinde avlanmak yasaktır. (2) Ayrıca, ÖÇK sahalarında av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Özellikleri, Bulundurulması ve Satışı, Yasak Avlanma Şekil ve Usulleri Avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasaklanan araç ve gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları, MADDE 10-(1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri aşağıda belirtilmiştir. a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancaları, canlı mühre ve çığırtkanları, gece atışları için kullanılan hedefi gösteren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma aletleri (nişan alma dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Avlanma gayesi dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne surette olursa olsun bulundurulamaz. b) Her türlü zehirler, hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç teyp kaseti ve CD si ve bu kaset ve CD lerin çalındığı teyp cihazları avlanmada kullanılamaz. c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler, av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar, geleneksel atmacacılık esas ve usulleri dâhilinde Atmaca ve 1 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Gaço kuşunu (Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (Serpma Ağ) ile Gaço Kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dâhil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar, 6 volttan aşağı pil enerjisi ile çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile akü ile çalışan el projektörleri, gaz ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda

10 kullanılamaz avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 Volt pil gücüne kadar olan el fenerleri; avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir. ç) Denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve tabii göller ve lagünlerde 9.9 HP (beygir) gücünden düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler ulaşım aracı olarak kullanılırken tüfekler boş ve kılıfında bulundurulabilir. Bu vasıtaların içinde baraj gölü, tabii göller, denizler, lagünler, nehirler, bataklıklar ve sazlıklarda avlanılamaz. 9,9 HP (beygir) gücünden yüksek dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler veya hovercraftlar ancak denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve tabii göller ve lagünlerde ulaşım aracı olarak kullanılabilir. Bu vasıtalar ulaşım amacı ile kullanılsa dahi su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz ve bir yönde sürülemez ve bu vasıtalar ile hareket halinde iken içinde tüfekler kılıfında da olsa bulundurulamaz. d) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz. e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç özel mülkiyetteki araziler de dâhil her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz. Yasaklanan avlanma şekil ve usulleri MADDE 11-(1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin iki ve üçüncü maddeleri kapsamında aşağıda belirtilen avlanma şekil ve usulleri ile avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır. a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak, b) 10. Maddenin (ç) bendinin birinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlar, kara araçları ve hava araçları ile av mahalline gidilirken hareket halinde iken avlanmak, ikinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlar hareket halinde iken içlerinde kılıfında veya sarılı olsa dahi tüfek bulundurmak, c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekne ile su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yönde sürmek, suya girilerek çevirme avı yapmak, ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden avlanma esnasında veya öncesinde yararlanarak veya bunları kullanarak avlanmak,.jeep, pick-up (pikap), otomobil, traktör, biçerdöver, hovercraft, motorlu tekne, motorlu bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter vb. gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak, bunları av yakalama ve öldürme vasıtası olarak kullanmak, d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman v.b. gibi malzeme dökmek suretiyle av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak, e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver ve traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak, f) Avlaklarda yaşayan yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, g) Bakanlıkça av turizmi kapsamında olmak üzere izin verilecek türlerin avı hariç av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak, h) Av ve yaban hayvanlarını Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında sulak alanlarda ve buralarda bulunan adalarda ve bu alanların 300 metre çevresinde rahatsız etmek, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dâhil her türlü istihsal yapmak, ı) Tabii göller ve sulak sahalar çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 HP motor gücünden düşük güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin adlarını, soyadlarını ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek ve izin almak zorundadırlar. 9,9 HP gücünden yüksek motor gücüne sahip olan tekne sahipleri ile il müdürlüklerine bildirilen listelerde ismi bulunmayan 9,9 HP motor gücünden düşük güce sahip motorlu tekne sahiplerinin göle avcı sokmaları yasaktır. Göle avcı sokan kayıkçılar, avcıların tüfeklerin taşınması ve avlanma konularında yukarıda

11 yazılı Merkez Av Komisyonu Kararlarına ve 4915 sayılı Kanun hükümlerine uymalarından sorumludurlar. Aksi halde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri uygulanarak haklarında yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez. i) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metodlarından tuzak, kapan, ilmek vs. gibi araç ve gereçlerle canlı yada ölü olarak avlanması yasak olup herhangi bir şekilde canlı olarak avlanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz, beslemek, büyütmek ve üretmek maksadıyla ev ve işyerlerinde özel arazilerinde bulundurulamaz. Bunlar yaralı değilse avlağı terk ederken avlağa salınmak zorundadır. j) Avlaklarda, avcılar ya da diğer kişiler tarafından av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması halinde gerekli tedavilerinin yapılmasını sağlamak için en yakın il çevre ve orman müdürlükleri veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendislikleri ile orman teşkilatına, veterinere, yokluğunda jandarmaya haber vermek ve teslim edilmek zorundadır. k) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen Özürlüler Kimlik Belgesi sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olanlar avlaklarda araç içinden avlanabilirler. l) Yaban domuzu yürüyüş avlarında avcı sayısı üç kişiden fazla olamaz. m) Avlaklarda avcı yoğunluğu nedeniyle oluşacak av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcı aynı anda avlanamaz. Avlanma amaçlı yaban domuzu sürek avı esas ve usulleri MADDE 12- (1) Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan sürek avlarının aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanlarına olumsuz etki yapması, diğer memeli yaban hayvanlarının popülasyanlarının sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle bu av dönemi yaban domuzu sürek avı yapılması yasaktır. Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı esas ve usulleri MADDE 13-(1) Yaban domuzlarının belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde populasyonunun arttığının tespit edilmesi halinde, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu kapsamında yapılacak mücadele çalışması; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlıları ile Mücadele Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce verilecek izinle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatınca Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır. (2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları 22 Şubat-15 Mayıs tarihleri arası hariç av yılı boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcıların avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları mücadele yapılacak sahaların özelliklerine göre av turizmi kapsamında da yapılabilir. Av turizmi kapsamında yapılacak organizasyonlarda ava katılacak avcıların ve organizasyonu düzenleyecek acentelerin belirlenmesi il çevre ve orman müdürlüklerince yapılır. Yaban domuzu popülasyonunun azaltılması maksadıyla yapılan mücadele amaçlı avlanmalarda yaban domuzları canlı olarak yakalanıp örnek avlaklara nakledilebilir. Örnek avlaklara nakledilecek yaban domuzlarının ücretleri ve buralarda avlatılması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenir. (3) Bu kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden gerekli görülenler; mücadele maksatlı avlanmalarda ve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen doğadan yaban hayvanı yakalama işlerinde Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatının denetim ve gözetiminde kullanılabilir. Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden pazar ve ticarethanelerde satılması ve bulundurulması yasak olanlar MADDE 14- (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; her türlü zehirlerin, av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı özel teyplerin, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin

12 yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaklanmıştır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Av Hayvanlarının ve Tüfeklerin Taşınması, Mücadele Kapsamında ve Kişilerin Kendilerini, Tarlalarını ve Sürülerini Korumak Maksadıyla Avlaklarda Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni Olmadan Avlanmada Kullanılan Silâhları ve Araçları Taşıma, Köpek Bulundurma, Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma Esasları Avlanan av hayvanları ve tüfeklerin taşınması MADDE 15-(1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç; et, deri ve trofelerinin satışı yasaktır. (2) Avlanan yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcılar, a) Muhtar veya belediye yetkilisinden menşe şahadetnamesi; bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda, alınan menşe şahadetnamesinin ilgili kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı birimlerince verilecek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek, b) İl müdürlükleri veya mahalli teşkilatından nakliye tezkeresi almak zorundadırlar. (3) Nakliye tezkeresi olmadan avlanma süreleri ve günleri dışında canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır ve taşıyanlar hakkında 4915 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. (4) 4915 sayılı Kanun ile bu karar kapsamında avına belli edilen sürelerde izin verilen ve avlanan kuşların, taşınması açısından en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlaklarda ve araçlarda taşınması zorunludur. (5) Avcılık belgesi ve avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da olsa, tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar. (6) Avcıların avlaklarda avlanma gayesi dışında silah taşıdıklarını gösterecek gerekli tedbirleri almaları zorunludur. Bağ ve bahçeleri ile ürünlerini, sürülerini, kendilerini korumak durumunda olanların avlanma amacı dışında silahlarını taşıma ve köpek bulundurma esasları MADDE 16-(1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla avlanmada kullanılan yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi hükmü gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek ve şevrotin fişeği dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar. (2) Bu kişilerden; a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerini veya kira sözleşmelerini, b) Arıcılık yapanların, bulundukları ilin Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mahalli teşkilatından alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin belgeyi,

13 c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı, ç) Ormanda istihsal ve bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı üzerlerinde bulundurmaları zorunludur. (3) Yukarıda sayılan kişiler; a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ ve bahçeleri içinde, arı kovanı sahipleri arılarının yanı başında iken ve ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve bakım sahasına giderken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler. b) Bu kişilerden avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz. c) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar. ç) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca, bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminatlar üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir. d) Çobanlar çoban köpeği, diğerleri bekçi köpeği cinsi köpekleri bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında ve bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz bağlı olmadan bulundurulamaz. e) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler. (4) Orman içinde başıboş yakalanan av ve bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır. (5) Tasmasız ve yabanlaşmış, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır. (6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. (7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde sayılan kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar. Eğitilmiş hayvanlarla ve ok-yay ile avlanma esasları MADDE 17-(1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak yasaktır. (2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX ) Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, 2 adet serçe ve 2 adet ğaço (Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) olmak üzere toplam 4 adet kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir. (3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpeklerini sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz.

14 BEŞİNCİ BÖLÜM Avcılıkla İlgili Genel Yasaklar, Kısıtlamalar ve Düzenlemeler Merkez Av Komisyonunca belirlenen diğer kısıtlamalar ve düzenlemeler MADDE 18-(1) 4915 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır. a) Ormana girişlerin yasaklanması: Bakanlıkça belirlenen avlanma izin ücretini ödemeleri halinde avcılara verilen avlanma izni, devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya Orman Genel Müdürlüğünce yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir. b) Yetkisiz av yasağı konulamaz av izni verilemez: Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanma izni veremezler. Ancak; yetkili makamlarca yürürlükte bulunan kanun ve mevzuatlar kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz. c) Anız yakmak ve çevreyi kirletmek: Avlaklarda anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete ve çöp atmak yasaktır. ç) Avcılardan para istenemez: Değişik bölgelere ava giden avcılardan; özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda, özel şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. d) Hayvan sürülerinin av ve yaban hayvanlarına zarar vermesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26 ncı maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83 üncü maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerini korunması amacı ile hayvan ve sürü sahiplerinin hayvanlarını mera ve yaylalara yaya olarak nakletmeleri sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergâhlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları Valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar. e) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, buraları tahrip etmek, yakmak: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek f) Ticaret yasağı: Yaban domuzu hariç av hayvanlarının; et, deri ve trofelerinin satışını yapmak yasaktır. Kararlara aykırı fiillerin cezalandırılması MADDE 19-(1) Bu kararda yazılı yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı olarak işlenen fiil ya da fiillerin failleri hakkında öncelikle 4915 sayılı Kanuna ve çıkarılan yönetmeliklerine, bunlarda bulunmayan hususlarda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa, 2872 sayılı Çevre Kanununa ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır. Kararın ilamı, basımı ve dağıtımı MADDE 20-(1) Merkez Av Komisyonu Kararının özeti Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanalı ile radyodan, tam metni ise Resmi Gazete de yayımlanacaktır. (2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri, İçişleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Dışişleri, Turizm ve Kültür, Maliye Bakanlıklarına, Valiliklere,

15 Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır. (3) Ayrıca bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren rehber harita iller itibariyle Genel Müdürlükçe bastırılacak ve koruma görevi olan kurumlarla avlanma izin belgesi alan avcılara bedelsiz verilecektir. (4) Bu kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğunu göstermez. Bu kararı her avcı avlanırken yanında taşımakla mükelleftir. Yürürlük MADDE 21-(1) Bu Karar, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır. EK LİSTE-I ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı(latince adı) Türkçe adı KİRPİLER ERINACEIDAE Erinaceus concolor Kirpi Oryctalagus auritus Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi UÇAN YARASALAR PTEROPODIDAE Rousettus aegyptiacus Mısır Yarasası BÖCEKCİL YARASALAR EMBALLONURIDAE Taphozous nudiventris NALBURUNLUYARASALAR) RHINOLOPHIDAE Rhinolophus ferrumequinum Nalburunlu Büyükyarasa Rhinolophus hipposideros Nalburunlu Küçükyarasa Rhinolophus euryale Akdeniz Nalburunluyarasası Rhinolophus mehelyi Nalburunluyarasa Rhinolophus blasii Nalburunluyarasa DÜZBURUN YARASALAR VESPERTILIONIDAE Myotis mystacinus Küçük Sakallı Yarasa Myotis nipalensis Myotis aurescens Myotis brandtii Myotis emerginatus Kirpikli Yarasa Myotis nattereri Saçaklı Yarasa Myotis bechsteini Büyükkulaklı Yarasa Myotis myotis Farekulaklı Büyükyarasa Myotis blythii Farekulaklı Küçükyarasa Myotis daubentonii Su Yarasası Myotis capaccinii Uzunayaklı Yarasa Pipistrellus nathusii Pürtüklü Yarasa Pipistrellus kuhlii Beyazyakalı Yarasa Hypsugo savii Nyctalus leisleri Küçük Akşamcı Yarasa

16 Nyctalus noctula Akşamcı Yarasa Nyctalus lasiopterus Büyük Akşamcı Yarasa Eptesicus bottae Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası Eptesicus serotinus Genişkanatlı Yarasa Otonycteris hemprichi Uzunkulaklı Yarasa Barbastella barbastellus Sakallı Yarasa Plecotus auritus Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa Plecotus austriacus Gri Uzunkulaklı Yarasa Vespertilio murinus İkirenkli Yarasa Miniopterus schreibersii Uzunkanatlı Yarasa KUYRUKLU YARASALAR MOLOSSIDAE Tadarida teniotis Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa SİNCAPLAR SCIURIDAE Sciurus vulgaris Avrupa Sincabı Sciurus anomalus Anadolu Sincabı Spermophilus citellus Tarla Sincabı Spermophilus xanthophrymnus Tarla Sincabı KUNDUZLAR CASTORIDAE Castor fiber Kunduz ARAPTAVŞANLARI DIPODIDAE Allactaga euphratica Araptavşanı Allactaga elater Araptavşanı Allactaga williamsi Araptavşanı Sicista caucasica YEDİUYURLAR GLIRIDAE Dryomys nitedula Hasancık Dryomys laniger Kayauyuru Dryomys pictus Yediuyur Eliomys melanurus Asya Bahçe Yediuyuru Myomimus roachi Fare benzeri yediuyur Myomimus setzeri Fare benzeri yediuyur Muscardinus avellanarius Glis(= Myoxus) glis Yediuyur OKLU KİRPİLER HYSTRICIDAE Hystrix i indica Oklukirpi SUMAYMUNLARI MYOCASTORIDAE Myocastor coypus Sumaymunu KÖPEKGİLLER CANİDAE Canis lupus Kurt (Av Turizmi Hariç) Vulpes zerda Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi AYILAR URSIDAE Ursus arctos Boz Ayı (Av Turizmi Hariç) SANSARGİLLER MUSTALİDAE Vormela peregusna Alaca Sansar Lutra lutra Su Samuru SIRTLANLAR HYAENIDAE Hyaena hyaena Çizgili Sırtlan KEDİLER FELIDAE Felis silvestris Yaban Kedisi Felis chaus Sazlık Kedisi Lynx (= Felis) lynx Vaşak Caracal (= Felis) caracal Karakulak, Step Vaşağı Panthera pardus Leopar, Pars FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ PHOCIDAE Monachucs monahus Akdeniz Foku GEYİKLER CERVIDAE

17 Cervus dama Ala Geyik-Yağmurca (Av Turizmi Hariç) Cervus elaphus Kızılgeyik (Av Turizmi Hariç) Capreolus capreolus Karaca (Av Turizmi Hariç) BOYNUZLUGİLLER BOVIDAE Gazella dorcas Dorkas Ceylanı Gazella subgutturosa Ceylan, Ahu Rupicapra rupicapra Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av Turizmi Hariç) Capra aegagrus Yaban Keçisi (Av Turizmi Hariç) Ovis ammon gmelini Yaban Koyunu (Av Turizmi Hariç) Ovis orientalis anatolica Anadolu Yaban Koyunu (Av Turizmi Hariç) KUŞLAR Familya, cins ve tür adı(latince adı) Türkçe adı Batağangiller Podicipediade Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan Podiceps cristatus Bahri Podiceps grisegena Kızılboyunlu Batağan Podiceps auritus Kulaklı Batağan Podiceps nigricollis Karaboyunlu Batağan Yelkovangiller Procellaridae Calonectris diomedea Boz Yelkovan Puffinus yelkouan Yelkovan Fırtınakuşugiller Hydrobatidae Hydrobates pelagicus Fırtınakuşu Karabatakgiller Phalacrocoracidae Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak Phalacrocorax pygmeus Küçük Karabatak Yılanboyungiller Anhingidae Anhinga rufa Yılanboyun Pelikangiller Pelecanidae Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan Pelecanus crispus Tepeli Pelikan Balıkçılgiller Ardeidae Botaurus stellaris Balaban Ixobrychus minutus Küçük Balaban Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl Bubulcus Ibis Sığır Balıkçılı Egretta garzetta Küçük Akbalıkçıl Egretta alba Büyük Akbalıkçıl Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl Leylekgiller Ciconiidae Mycteria İbis Sarıgagalı Leylek Ciconia nigra Kara Leylek Ciconia ciconia Leylek İbisgiller Thereskionithidae Phegadis falcinellus Çeltikçi Geronticus eremita Kelaynak Platalea leucorodia Kaşıkçı Flamanlar Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamingo Ördekgiller Anatidae Cygnus Olor Kuğu Cygnus columbianus Küçük Kuğu Cygnus cygnus Ötücü Kuğu Anser erythropus Küçük Sakarca Branta leucopsis Akyanaklı Kaz

18 Branta ruficollis Sibirya Kazı Tadorna ferruginea Angıt Tadorna tadorna Suna Marmaronetta angustirostris Yaz Ördeği Aythya nyroca Pasbaş Patka Mergus albellus Sütlabi Oxyura jamaicensis Kara başlı dikkuyruk Oxyura leucocephala Dikkuyruk Atmacagiller Accipitridae Pernis apivorus Arı Şahini Pernis ptilorhyncus Tepeli Arı Şahini Elanus caeruleus Ak Çaylak Milvus migrans Kara Çaylak Milvus milvus Kızıl Çaylak Haliaeetus albicilla Akkuyruklu Kartal Gypaetus barbatus Sakallı Akbaba Neophron percnopterus Küçük Akbaba Gyps fulvus Kızıl Akbaba Aegypius monachus Kara Akbaba Circaetus gallicus Yılan Kartalı Circus aeruginosus Saz Delicesi Circus cyaneus Gökçe Delice Circus macrourus Bozkır Delicesi Circus pygargus Çayır Delicesi Accipiter gentilis Çakırkuşu Accipiter nisus Atmaca Accipiter brevipes Yoz Atmaca Buteo buteo Şahin Buteo rufinus Kızıl Şahin Buteo lagopus Paçalı Şahin Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı Aquila clanga Büyük Orman Kartalı Aquila nipalensis Bozkır Kartalı Aquila heliaca Şah Kartal Aquila chrysaetos Kaya Kartalı Hieraaetus pennatus Küçük Kartal Hieraaetus fasciatus Tavşancıl Pandion haliaetus Balık Kartalı Doğangiller Falcoidae Falco naumanni Küçük Kerkenez Falco tinnunculus Kerkenez Falco vespertinus Ala Doğan Falco columbarius Boz Doğan Falco subbuteo Delice Doğan Falco eleonorae Ada Doğanı Falco concolor Gri Doğan Falco biarmicus Bıyıklı Doğan Falco cherrug Ulu Doğan Falco peregrinus Gök Doğan Falco pelegrinoides Kızıl Enseli Doğan Orman Tavuğugiller Tetraonidae Tetrao tetrix Orman Horozu Tetrao mlokosiewiczi Huş Tavuğu Sülüngiller Phasianidae Tetraogallus caspius Urkeklik Francolinus francolinus Turaç

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir. BAKANLIKTAN DUYURU 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı

Detaylı

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Kanun)dur.

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından: 29 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26890 Çevre ve Orman Bakanlığından: KARAR Karar Tarihi : 21/5/2008 Karar Nosu : 7 2008-2009 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri, yasak sahada avlanarak Liça balığı avlayan kişiye para cezası uyguladı. Bodrum da yasak sahada halk arasında çıplak, akya, çatal

Detaylı

İHBAR 0412 251 23 05-06

İHBAR 0412 251 23 05-06 İHBAR 0412 251 23 05-06 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Yolu 3. Km (Dedaş Bitişiği) DİYARBAKIR Tel: 0412 251 23 05-06 DİYARBAKIR

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

Resmî Gazete KARAR 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Resmî Gazete KARAR 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI

2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI Karar Tarihi : 21/02/2013 Karar No: :1 2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Vali yardımcısı Mestan DENİZ başkanlığında,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2005-2006 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI GİRİŞ:

2005-2006 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI GİRİŞ: 2005-2006 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 26.5.2005 Karar No : 2 GİRİŞ: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu nun 3 üncü maddesine dayanılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof.

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR

26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak.

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. Çevre Koruma Faaliyetleri - Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. - Orman envalinin izinsiz tahribatının önüne geçilmesi ve kaçak yapılaşmanın engellenmesini

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Bıldırcın... Üveyik... Karatavuk, öter ardıç

Bıldırcın... Üveyik... Karatavuk, öter ardıç Karar Tarihi :.../.../2015 Karar No: : 2015-2016 AV DÖNEMİ SİVAS İL AV KOMİSYON KARARI (ÖRNEK DİSPOZİSYON) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Vali ve/veya Vali yardımcısı...

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı