Kamulaştırma Konferansı 6 Aralık 2011 Danıştay Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamulaştırma Konferansı 6 Aralık 2011 Danıştay Başkanlığı"

Transkript

1 Kamulaştırma Konferansı 6 Aralık 2011 Danıştay Başkanlığı Sunum Konusu Türk İdari Yargısında Kamulaştırma (yasal düzenlemeler ve idari yargı uygulamaları) Kadir KIRMACI ANKARA 6.İDARE MAHKEMESİ ÜYESİ

2 İDARİ BİR İŞLEM OLARAK KAMULAŞTIRMA Kamulaştırma, mülkiyet hakkının kamu yararı nedeni ile sınırlandırılması ve kamu yararı amacı ile özel hukuk kişilerinin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının gerçek bedelinin ödenmesi koşuluyla idareye geçirilmesine yönelik kamu gücüne dayanarak, yasaya uygun olarak gerçekleştirilen idari ve adli aşamadan oluşan bir süreci ifade eder.(kutlu,s.19) Yasal Mevzuatımızda da, benzer tanımlara rastlanılmaktadır Anayasası'nın 46'ncı maddesi, kamulaştırmayı tanımlamaktadır. Maddede "Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir tarihli T.C. Anayasası'nda ise mülkiyet hakkı "kişinin haklan ve ödevleri" arasında düzenlenmektedir. Kamulaştırma ise "sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler" başlığı altında yer almıştır. Anayasa'nın 35'inci maddesinde mülkiyet hakkı düzenlenmiş, bu hakkın sınırlanmasının ancak kamu yararı amacıyla olabileceğini belirtilmiştir. Öte yandan aynı madde de "Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz" şeklinde hüküm getirilerek mülkiyet hakkının da sınırı çizilmiştir. Avrupa Topluluklarında da Topluluk Hukukunun koruduğu temel haklar arasında mülkiyet hakkı da yer almaktadır. ATM AİHS Ek 1 no.lu protokole atıfta bulunarak, mülkiyet hakkının temel haklar arasında yer aldığını belirtmektedir. Antlaşmanın, üye devletlerin mülkiyet rejimine ilişkin hiçbir kural öngörülmemesi nedeniyle, kamulaştırma ile ilgili kurallar her bir üye ülkenin ulusal hukuku kapsamında kalmaktadır(kutlu, s.28). Türk Hukuku'nda mülkiyetin dokunulmazlığı ilk defa Gülhane Hattı Hümayunu'nda yer almıştır. Kamulaştırma ile ilgili ilk hukuki metin ise 4 Recep 1272(1855) tarihli "Saltanatı Seniyye'nin tanzimi halinde lüzumu olup kıymet-i layıkasıyla sahiplerinden mubayaa edeceği arazi ve saire hakkında" Nizamnamedir tarihli Kanun-u Esasi'nin 21'inci maddesinde ise kamulaştırmanın, ilk kez birey özgürlüğü bakımından ele alındığı görülmektedir. "Herkes, usulen mutasarrıf olduğu mal ve mülkünden emindir. Menafı-i umumiye için lüzumu sabit olmadıkça ve kanunu mucibince değer pahası peşin verilmedikçe, kimsenin tasarrufunda olan mülk alınamaz." Hükmüne yer verilmiştir. İstimlak kelimesi ilk defa, Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu'nda (1876) yer almıştır tarihli Menafı-i Umumiye için İstimlak Kararnamesi, genel kamulaştırma yasası, 1913 tarihli Kanunu Muvakkat ise belediyenin yapacağı kamulaştırma şeklini gösteren yasa özelliğindedir sayılı 1934 tarihli "Belediyece Yapılacak İstimlak Hakkında Kanun" 1913 tarihli kanunu yürürlükten kaldırmış, bu kanun da 1939 tarih ve 3710 sayılı Belediye İstimlak Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 31 Ağustos 1956 tarihinde kabul edilen eski 6830 sayılı İstimlak Kanunu ise diğer yasalarda kendisine aykırı düzenlemeler getiren hükümleri ortadan kaldırmıştır. 8 Kasım 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 6830 sayılı İstimlak Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştır. Halen uygulamada olan ve kamulaştırma işlemlerine dayanak yapılan genel meri yasa bu yasadır Anayasası'nda "sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler" arasında düzenlenen mülkiyet hakkı, 1982 Anayasasında "kişinin haklan ve ödevleri" arasında yer almaktadır. Meri mevzuatta ve öğretide kamulaştırmada bulunması gereken hususlar aşağıdaki şekilde ele alınmaktadır. 1-Kamulaştırma yetkisinin devlet ve diğer kamu tüzel kişilerine ait olduğu 2-Kamulaştırmanın özel mülkiyete konu taşınmazlarda söz konusu olacağı 3-Kamulaştırmanın kamu yararının gerçekleştirilmesi amacıyla yapılabilmesi 3-Taşınmaz mal sahibinin rızasının aranmasına gerek olmadığı 4-Kamulaştırma karşılığında idarece belirli bir bedelin ödenmesi gerektiği

3 KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ VE NİTELİKLERİ Kamulaştırmanın temel dayanağı 2001 yılında 4709 sayılı Yasa'nın 18. maddesi ile değişik Anayasa'nın 46'ncı maddesidir: Madde aynen: "Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz, bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir. Kamulaştırılan topraktan o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, herhalde peşin ödenir. İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır." Şeklindedir sayılı Kamulaştırma Kanunu ise, anayasaya uygun olarak kamulaştırma usulünü düzenlemektedir. Yargıtay'ın bir İçtihadı Birleştirme Kararında, "İdare ile mal sahibi arasında akdi bir ilişkiden söz edilemez. Zira akitte esas olan tarafların serbest iradelerinin birleşmesidir. Burada, gerek hukuki işlemin kurulmasında gerekse unsurlarının tespitinde serbest iradelerin birleştiğinden de söz edilemez... Şu halde kamulaştırma parasını hukuka uygun bir idari işlem sonunda malı alınana verilen bir karşılık olarak nitelemek yerinde olur" denilmektedir. (YİBBGK , 4/3 :YKD 1990/2, s ). Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da, kamulaştırma işleminin idari nitelikli bir işlem olduğu vurgulanmıştır(hayta,s.16). Öğretide idari işlemlerin bireysel ve düzenleyici işlem olarak ikiye ayrıldığı, bireysel idari işlemlerin ise belli kişi ve durumlara ilişkin işlemler olduğu belirtilmektedir. Bu işlemlerin(kararların) tek yanlılık, icra-ilik ve hukuka uygunluk kararlarından yararlanma gibi özelliklere sahip olduğu da kabul edilmekte, kamulaştırma işlemi de bu anlamda bireysel idari işlem olarak nitelendirilmektedir. (Günday,s.112). Kamulaştırma, 2942 sayılı Yasanın; 4650 sayılı Yasa ile yapılan değişikliklerden önceki şekliyle, idarenin, malike yasaya uygun olarak noter aracılığıyla, kamulaştırma işlemine ilişkin kararı ve belgeleri tebliğ etmesiyle sonuçlanan idari bir işlemdi. Taşınmazın malikinin idare mahkemesinde dava açma süresi olan otuz gün içinde kamulaştırmanın iptali davası açmaması halinde kendiliğinden idareye geçeceği KK 25'inci maddesinde belirtiliyordu. Taşınmazın mülkiyeti idareye, idari aşamanın idari yönden kesinleşmesiyle gerçekleşmekteydi sayılı Yasada 4650 sayılı Yasa ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle kamulaştırma işlemi salt idari işlem olmaktan çıkarılmıştır. Değişiklik sonrasında, taşınmazın mülkiyeti idareye, idare tarafından açılan bedel tespiti ve tescil davası üzerine hukuk mahkemesinin tescil kararı ile geçtiğinden ve kamulaştırma bedeli de doğrudan doğruya hukuk mahkemesi tarafından belirlendiğinden(k.k.m.10), kamulaştırma işlemi idari ve adli aşamadan oluşan karma bir işlem niteliğine bürünmüştür. İdarenin kamulaştırma kararının malik açısından icra-i bir işlem haline gelmesi; kamulaştırma ile ilgili tüm belgelerin, davacı idarenin bedel tespiti ve tescil istemli başvurusu üzerine, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, davalı malike tebliğ edilmesiyle gerçekleşmektedir(d:6.d günlü E:2010/8988,K:2010/10282). Dolayısıyla, kamulaştırma işleminin idari aşaması, Asliye Hukuk Mahkemesinin kamulaştırma ile ilgili belgeleri malike tebliğ ettiği anda sona

4 ermektedir. Özet olarak idari bir işlem olan kamulaştırma işlemi, 4650 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Yasada yapılan değişiklikler sonrasında idari aşama ile adli aşamadan oluşan karma işlem niteliğine bürünmüştür(kutlu,s.39). KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN UNSURLARI 1-Kamulaştırmanın Yetkili İdare Tarafından Yapılması Anayasa'nın 46 ncı maddesi ile Kamulaştırma Kanunu'nun 1 inci maddesinde, kamulaştırmanın ancak "Devlet ve kamu tüzel kişilerince" yapılacağı hükme bağlanmıştır. Kamulaştırma Kanunu'nun 3 üncü maddesinde, "İdareler, kanunla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz mallan, kaynaklan ve irtifak haklarını...kamulaştırma yapabilirler" hükmü bulunmaktadır. Bu anlamda irdelenmesi idari işlem olarak yetki hususu incelenmesi gerekirse: a- Kişi yönünden yetki hususunun irdelenmesi Kamulaştırma ancak "Devlet ve kamu tüzel kişilerince" yapılabilecektir. Kamu tüzel kişileri ile; İl Özel İdaresi, Belediye, Köy, Üniversiteler, Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Kamu Kurumlarının anlatılmak istendiği belirtilmiştir. Ayrıca kamu kurumlan üç grupta toplanmaktadır. 1- Devlet dairesi, genel müdürlük şeklindeki kurumlar (katma bütçeli daireler), 2-Belirli mesleklerin korunması için kurulanlar (Barolar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği gibi) ve 3- İktisadi Devlet Teşekkülleridir. Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan kamu tüzel kişileri(buna merkezi idarenin merkez ve taşra örgütü dahildir),yer yönünden yerinden yönetim birimleri(il özel idareleri, belediyeler ve köy idareleri) ve kamu tüzel kişiliğine sahip olan kuruluşlar kamulaştırma yapabilirler. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamu tüzel kişiliği olduğu Anayasada belirtilse de Kamulaştırma Kanununda kamulaştırma kararı verebilecek mercilerin belirtildiği gerekçesiyle bu kuruluşların kamulaştırma yapamayacağı yargı kararlarıyla belirtilmektedir(d.6.d.e:1980/3268)(kutlu,s.57) Belediye yararına kamulaştırmalarda yetkili mercii belediye encümeni olduğundan kamulaştırma istemli başvuru hakkında belediye encümeni tarafından karar alınacağı meclisin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığı tabidir(d.6.d günlü,e:2008/2672, k:2010/2013) Kamu yararının gerekli kıldığı hallerde özel kişiler lehine de kamulaştırma yapılabileceği kabul edilmektedir. Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine yapılacak kamulaştırmalarda, kamulaştırılan taşınmaz kural olarak idare malları arasına katılmamakta, lehine kamulaştırma yapılan gerçek ve özel hukuk tüzel kişisinin mülkiyetine geçmektedir. Ancak, bu kurala istisna 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'a göre yapılacak kamulaştırmalarda getirilmiş olup, bu Kanuna göre yapılacak kamulaştırmalarda kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye geçer. (Günday,s.213).. Özel yasalarında açıklık olmadıkça idarenin özel bir kişi yararına kamulaştırma yapma yetkisi yoktur. Yasada yararına kamulaştırma yetkisi tanınan özel kişinin başvurusu üzerine, çalışmalarını denetleyecek kamu yönetimince kamulaştırma yapılabilir(d.6.d günlü E:2010/4570,K:2010/8373) sayılı Maden Yasası'nın 46. maddesinin son fıkrası, ruhsat sahibi özel girişimciler adına kamulaştırma yapılabilmesi için göndermede bulunduğu Kamulaştırma Yasası'nın ön koşul olarak aradığı 'Özel yasa'

5 dayanağını oluşturmaktadır. Hukukumuzda özel kişiler lehine kamulaştırma yapılabileceğini öngören pek çok kanun olup, Anayasa Mahkemesi kararlarında da, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine yapılan kamulaştırmaların Anayasaya aykırı olmadığı belirtilmiştir(amkd s.30,cilt1,s.130). b-yer yönünden yetki hususunun irdelenmesi: Kamulaştırma yapabilecek idarelerin kendilerine yüklenen görev ve yetkilerini yerine getirmeleri hususunda yer yönünden de sınırlamalar getirilmiştir. Özellikle yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının (bunlara köy ve il özel idareleri örnek verilebilir) kamulaştırma yapma yetkisi sadece kendi sorumlu oldukları coğrafya ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. Ancak Danıştay bazı kararlarında belediyelerin zorunlu ihtiyacı olan hizmetler için kendi sınırları dışında da kamulaştırma yapma yetkisinin olduğuna yorum yoluyla ulaşmıştır(d.6.d günlü E:2008/11166,K:2010/9617). Bu gibi zorunlu hizmetlere belediyenin su ihtiyacını karşılamak için yapacağı kamulaştırmalar, arıtma tesisi kurmak için yaptığı kamulaştırmalar verilebileceği gibi bu durumlar dışında yorum yoluyla da ulaşılabilecek istisnai durumlar da zamanın ihtiyaçlarına göre verilebilecektir. c-konu ve görev yönünden yetki hususun irdelenmesi: Bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi hangi kamu idare veya kurumunun görev ve yetki alanına giriyorsa, ancak o idarenin bu amaçla kamulaştırma yapabilir. Kamulaştırma yapmaya yetkili idare kamu yararı kararını kendi görev alanına giren konu ile ilgili olarak alabilir. İdarenin bu şekilde kamulaştırma yapma yetkisi, idarenin yasallığı ilkesi uyarınca, kendi görev alanına giren konularla sınırlıdır. (Günday,S.228). Danıştay'ın bu konu ile ilgili çok sayıda kararı bulunmaktadır. Örneğin; Yüksek Öğretim Kurulu'nun üst geçit ve kavşak yapmak konusunda, kamulaştırma yetkisi bulunmadığına, Yüksek Öğretim Kurulu'nun görevleri arasında üst geçit ve kavşak yapma gibi bir hususun olmamasına, Toplu Konut Kanunu'nun 4. maddesinde gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda özel hukuk kişilerine ait taşınmazları kamulaştırma yetkisine bu idarenin sahip olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle toplu konut bölgelerinde de belediyelerce bu amaçla kamulaştırma yapılamayacağı Danıştay kararlarında belirtilmektedir(d.6.d günlü E:2008/12396,k ). Kamulaştırmanın konusunu taşınmaz mal veya bununla ilgili olarak kaynak veya irtifak hakları oluşturur sayılı yasanın 1 ve 3'üncü maddelerinde "taşınmaz mal, kaynak, irtifak hakkı" nın kamulaştırmanın konusu oluşturacağı ortaya konulmuştur. Anayasa'nın 46 ncı maddesinde "özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar" ve Kamulaştırma Kanunu'nun 1 inci maddesinde ki "gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar" ifadeleriyle, ancak gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırma işlemine konu olabileceği hüküm altına alınmıştır. özel mülkiyete konu olamayacak madenler, petrol ve yeraltı suları da kamulaştırmanın konusunu teşkil etmemektedir. Madenlerde devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Özel mülkiyete konu olmaz ancak gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait arazide maden varsa bu arazinin kamulaştırılmasına her hangi bir engel yoktur. Nitekim maden kanunda buna ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Anayasa'nın 46 ve Kamulaştırma Kanunu'nun 1 inci maddesine göre, Kamu mallan ve kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar kamulaştırılamaz. Kamulaştırmaya konu taşınmazın malikinin yabancı uyruklu olması halinde de yukarıda sayılan hususlardan farklı bir uygulama gündeme gelmeyecektir. Ancak 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nun 18'inci maddesinde ayrık bir düzenleme yer almaktadır. Bu hükme göre yabancı uyruklulara ait arazinin kamulaştırılmasına karar verme yetkisi Bakanlar Kurulu'na aittir. Bu hüküm sadece

6 3083 sayılı Yasa'nın uygulanması bakımındandır sayılı Yasada, taşınmaz maliklerinin yabancı uyruklu olması halinde kamulaştırma işlemlerinde farklı bir yolun izleneceğine dair herhangi bir kural bulunmadığı D.6.D sinin E:1987/405,K:1998/52 sayılı kararında vurgulanmıştır(kutlu,s.87). Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli bir kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulmasının yeterli ise kamulaştırma yapılmaması gerekmektedir Buradan Danıştay'ın kararlarını da göz önünde bulundurarak bir sonuca varabiliriz. Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilmesi için, malikin taşınmazdan yararlanma hakkının, bu hakkın kurulması dolayısıyla ortadan kalkmaması gerekir. Aksi takdirde taşınmazın kamulaştırılması zorunludur.(6.d. E:1988/2802) 2- Kamulaştırma kamu yararının gerçekleştirmesi amacıyla yapılır. Kamu yararının her zaman, her durumda ve her yerde geçerli olabilecek bir tanımını yapmak olanaksızdır. Zamana ve bulunduğu topluma göre değişen, siyasi yönü de olan bir kavramdır. Kamulaştırma işleminin sebebi kamu yararıdır. Öğretide de kamu yararı kavramının net bir tanımı yapılamamış ve günün şartlarına göre değişen bir kavram olduğu ifade edilmiştir. Başka bir deyişle kamu yararı, zamana, mekana, hizmetin türü ve ihtiyaçlara, yasal görüş ve anlayışlara göre değişen, değişken bir kavramdır. Dolayısıyla kamu yararının, her olayda somut koşullara göre belirlenmesi gerekmektedir. Üzerinde tanım birliği oluşmasa da kamu yararı; idarenin görevlerini yerine getirebilmesi için teker teker bireyler dışında, bütün toplumun veya yerine ve görevine göre belirli halk topluluklarının göz önüne alınmasının zorunluluğu, başka bir ifade ile toplum içindeki yarar çatışmalarında çoğunluğun azınlığa, sayıca üstün olan grubun çıkarlarının sayıca az olan kimselerin çıkarlarından üstün tutulması şeklinde tanımlanmaya çalışılmıştır (Tekin Akıllıoğlu, Kamu Yaran Kavramı Üzerine Düşünceler (İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1988/1-3 s. ll-22)s.ll vd)(hayta,s.24) Kamu hizmetinin kaynağı toplumsal gereksinmelerdir. Bu gereksinmelerin, kamu hizmeti olarak düzenlenmesi ise yasa koyucuya aittir. İdarenin işlemlerinde kamu yararını içeren amaç ve neden unsuru hukuka uygunluk açısından yargı organınca denetlenmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi, hizmetin özelliklerine göre kamu kesimince olabileceği gibi özel kesimce de olabilir. Her idari işlem gibi kamulaştırma işleminde de idareyi, kamulaştırma yapmaya yönelten etkenler, işlemin neden unsurunu oluşturmaktadır. Kamu yararı kararı da, kamulaştırma işleminin neden unsurunu oluşturmaktadır. Toplumsal gereksinimler ve bunların karşılanması ihtiyacı idareleri kamulaştırma yapmaya yöneltmektedir. Mülkiyet hakkı temel haklardan olup, ulusal ve uluslar arası yasal metinlerde güvence altına alınmıştır. Örneğin Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme 'nin Ek 1 Nolu Protokolü'nün, l'inci maddesi ile sözleşmede güvence altına alınan haklara mülkiyet hakkı da eklenmiştir. Bu düzenlemede de, özel mülkiyet hakkının ancak kamu yararı nedeniyle ortadan kaldırılabileceği belirtilmektedir.(aihs Ek1 Protokolü) 1982 tarihli T.C. Anayasası'nda ise mülkiyet hakkı "kişinin haklan ve ödevleri" arasında düzenlenmektedir. Kamulaştırma ise "sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler" başlığı altında yer almıştır. Anayasa'nın 35'inci maddesinde mülkiyet hakkı düzenlenmiş, bu hakkın sınırlanmasının ancak kamu yararı amacıyla olabileceğini belirtilmiştir. Öte yandan aynı madde de "Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz" şeklinde hüküm getirilerek mülkiyet hakkının da sınırı çizilmiştir.

7 3- Kamulaştırma işlemine başlanmadan önce bedel temin edilmesi hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 3 üncü maddesine, 4650 sayılı Kanunla eklenen fıkra ile yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamayacağı hükmü getirilmiştir. Bu nedenle kamulaştırmayı yapacak olan idarenin, öncelikle kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneği temin etmesi gerekmektedir. KAMULAŞTIRMADA İDARİ SÜREÇ 1- Kamu yararı kararı alınması ve bu kararın onanması: İdarece gerekli ödenek temin edilmesi sonrasında yapılacak ilk işlem kamu yararı kararı alınmasıdır. Kamu yararı kararının idari işlem olup olmadığı ileride tartışılacaktır. Kamulaştırma Kanunu, kamu yararı kararı alınmasına ilişkin idari süreci iki şekilde ele almıştır. Yasanın 5 inci maddesinde kamu yaran kararı verecek merciler, 6 ncı maddesinde ise, bu kararı onayacak verecek merciler gösterilmiştir. Bunlar *Kamu yararı kararı verecek idareler: 1- Kamu idareleri ve kamu tüzel kişileri - Bakanlar Kurulunca kabul edilen, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık, - Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar meclisi, - Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni, - İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimi encümeni, - Devlet yarına kamulaştırmalarda il idare kurulu, - Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu, - Üniversite, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları, - Bir ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaştırmalarda ilçe idare kurulu, - Aynı il sınırları içinde birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu, - Birden fazla ili içine alan devlet yararına kamulaştırmalarda ve ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzel kişileri yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu, 2. Kamu Kurumları Kamu kurumlan yararına yapılacak kamulaştırmalarda, yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların olmaması halinde yetkili idare organları kamu yararı kararı vermeye yetkilidir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamu tüzel kişiliklerinin olmasına rağmen kamulaştırma yetkilerinin (yasa da sayılmamış olması nedeniyle) olmadığı yargı kararlarıyla kabul edilmektedir 3. Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Lehine Kamulaştırma Kamulaştırma Kanunu'nun 5 inci maddesinin son fıkrasına göre, gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk tüzel kişileri yararına kamulaştırmalarda ise yönetim kurulların veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık kamu yararı kararı alır. * Kamu Yararı Kararının Onaylayacak idareler: - Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararlarını, ilçelerde kaymakam, il merkezlerinde vali, - İlçe idare kurulları, il daimi encümenleri ve il idare kurulları kararlarını vali, - Üniversite yönetim kurulu kararlarını rektör,

8 - Yükseköğretim Kurulu kararlarını Kurul başkanı, - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararlarını genel müdür, - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararlarını, Yüksek Kurum Başkanı, -Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organları kararlarını, denetimine bağlı oldukları bakan *Onaylanması Gerekmeyen Kamu Yararı kararları Kamulaştırma Kanunu'nun 6 ncı maddesinin 2. fıkrasına göre -Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararları -Bakanlar Kurulunca kabul edilen büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi için verilen kamu yararı kararları, yeni ormanların yetiştirilmesi kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, kamu yararı kararı (ilgili bakanlık tarafından verileceğinden) (m. 5/1) -Gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri lehine yapılacak kamulaştırmalarda, bu kişiler gördükleri hizmet bakımından bir bakanlığın denetimine tabi iseler, kamu yararı kararını bakanlık vereceğinden (m. 5/c) bu kararların onaylanması gerekmeyecektir (m.6, II). -Usulüne uygun hazırlanarak onaylanmış imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için kamu yaran kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur(d.6.d günlü E ,K.2010/517). -Bazı kanunlarda özel düzenlemeler öngörülmüştür. Örneğin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 15/a maddesine göre yapılacak kamulaştırmaları da belirtebiliriz. "Kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetine geçmiş olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanacak programlara uygun olarak kamulaştırılır." Yani bu durumda kamu yararı kararı almaya gerek yoktur. 2- Kamulaştırılacak taşınmazın ve mal sahibinin tespitinin yapılması Kamulaştırma Kanunu nun 7 ve devamı maddelerinde kadastro geçmiş ve henüz kadastrosu yapılmamış yerler de kamulaştırılacak taşınmazın sınırlarının ve mülkiyetinin kime ait olduğunun tespitinin yapılacağına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Kamulaştırmayı yapan idare, kamu yararı kararı verdikten ve taşınmazla sahibi tespit ettikten sonra tapu siciline şerh verilmesini taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren tapu idaresi, taşınmaz malın maliki değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda ortaya çıkacak değişiklikleri kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır (K.K.m.7, III). Konulan bu şerh taşınmazın tasarrufuna engel olacak nitelikte bir şerh değildir. İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmelidir. İbraz edilmediği takdirde bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir (KK.m.7, III) sayılı Yasayla yapılan değişiklikten önce şerhin tapudan silinmesi amacıyla ilgililer dava yoluna başvurmaktaydı. Hatta tapudaki şerhin kaldırılması amacıyla yapılan başvurunun reddi işleminin iptali istemiyle açılan davalarda Danıştay görevsizlik kararı da vermiştir.aynı dönemde şerhin kaldırılması yolundaki bazı istemler idari işlem tesisi şeklinde görülmüştür (D.6.DD., , E.1981/1109/D.6.D gün E:1990/1989,K:1991/383,D.6.D Gün E:2010/3689,K:2011/1062)(Kutlu,s.181)

9 3- İdarece satın alma usulüne başvurulması İdarenin, tapuda kayıtlı taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda, kamulaştırma kararı aldıktan sonra, öncelikle satın alma usulünü uygulaması gerekmektedir (KK.m. 8,1). Kamulaştırmayı yapacak idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu, kamulaştırılacak taşınmazın değerini Kamulaştırma Kanunu'nun 11 inci maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edecektir (m. 8, II). Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden oluşan bir veya birden fazla uzlaşma komisyonunu kuracaktır.komisyonların oluşumuna ilişkin uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir.kamulaştırma işleminin tamamlanması için gerekli unsurlardan biri olan kıymet takdir komisyonlarının,6830 sayılı Kanunda öngörülen biçime aykırı olarak oluşturulmasının Danıştay'da açılacak iptal davasında ileri sürülmesi gereken bir sebep olduğuna, ancak, bu oluşum biçimindeki kanuna aykırılığın istimlak işleminin iptalini gerektirecek biçimde bu işlemi etkilemeyecek şekilde tali olmasına göre, uyuşmazlıkların olayına özgü değerlendirilmesinin ve sonuçlandırılmasının yetkili dairesine ait olduğuna ve içtihadın bu yolda birleştirilmesine..." karar verilmiştir (DİBGK, , l-4/2:kbib). Kamulaştırma Kanunu'nun 11 inci maddesinde, kamulaştırma konusu taşınmaz mal, kaynak ve irtifak hakkı değerinin tespiti esasları ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda, satın alma usulünün uygulanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi KK'na aykırıdır. Satın alma usulü tapuya kayıtlı taşınmazlarda kamulaştırmadan önce uygulanması gereken bir süreçtir( Y.18. HD., , E. 2003/215, K. 2003/1064) Satın alma usulü ile yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı daha sonra taşınmaz sahibince iptal davası da açıldığında ehliyet sorunu gündeme gelecektir. Pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlandığı takdirde, anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmazın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren tutanak, malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Uzlaşma tutanağı kamulaştırmayı yapan idare açısından bağlayıcı değildir. Malik ile idare arasında anlaşma sağlanmasına rağmen tapuda belirtilen günde malik tarafından ferağ verilmemesi halinde de bu Kanunun 10'uncu maddesine göre işlem yapılır. Malik veya yetkili temsilcisi ile idare arasında anlaşma sağlanamaması halinde, idare 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10'uncu maddesine göre kamulaştırma işlemine devam etmek amacıyla taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine başvurur. Kanun koyucu, satın alma usulünün öncelikle uygulanması esasını getirerek daha seri, sorunsuz ve dava konusu olmayacak bir kamulaştırma yapılmasını amaçlamıştır. DSİ tarafından yılları arasında yapılan kamulaştırmaların büyük bölümünün bu yolla giderildiği tespit edilmiştir(hayta,s.17). Satın alma usulüne başvurulmaması veya bunun usulünce yapılmaması kamulaştırma işleminin sakatlığını da beraberinde getirecektir (D.6.D günlü, E:2008/345,K.2008/2373) KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASI İdare tarafından, asliye hukuk mahkemesinden, kamulaştırılan taşınmaz malın bedelinin tespiti ve idare adına tescilinin talep edilebilmesi için öncelikle, idarenin satın alma usulüne başvurmuş ve bu süreci usulüne uygun olarak tamamlamış olması gerekmektedir(d.6.d günlü,e:2008/345,k.2008/2373). Bu süreç tamamlanmadan

10 idarece, adli yargıdan kamulaştırılacak taşınmazın bedelinin tespiti ve tescili isteminde bulunulamayacaktır. Yargıtay, adli yargıya idarenin bedel tespiti ve tescil istemiyle başvurusunu bir "hak" olarak nitelendirmektedir. Oysa idare hukuku açısından, idarenin kamulaştırma bedelinin tesp iti ve tescil davası açması; idarenin, görevlerini yerine getirmek üzere kullandığı kamulaştırma yetkisinin zorunlu bir sonucudur(kutlu, s. 204) Taşınmaz sahibine yapılan tebligatın hukuka uygun olması gerekir. Aksi halde kamulaştırma işleminin iptali için dava süresi başlamayacaktır(d.6.d günkü e.2007/2561, K:2009/998) Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, davalı taşınmaz malikine yapılan tebligat sonucunda, malik, dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açabilir. KK 14'üncü maddesine göre, kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10. madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabilir. Taraflara gönderilecek duruşma davetiyesine, taraflar duruşmaya gelmezlerse yokluklarında da karar verileceği ihtarı yazılır. Bu ihtarı içeren davetiyeye uygulamada meşruhatlı davetiye denilmektedir(hayta,s.114). Kamulaştırma işlemi bir idari işlem olduğundan bu işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırılığı ileri sürülerek açılacak iptal davası idari yargıda görülecektir. Kamulaştırmanın İptali Davasında Usule İlişkin Konulara Genel Bakış: *Görevli ve yetkili mahkemenin tespiti: İYUK'un 2/l-(a) maddesinde belirtildiği üzere "idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları" idari dava olup, kamulaştırma da idari bir işlem olduğuna göre, bu işleme karşı açılacak iptal davasında görevli mahkeme Danıştay'da görülecek davalar dışında (Danıştay Kanunu'nun 24 üncü maddesi uyarınca, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'ın görev alanı içine girmiyor ise, örneğin Bakanlar Kurulunca (DK m.24/l-a) alınmış bir kamulaştırma kararı söz konusu değilse) bir idari işlem hakkında açılan davaları çözümlemek görevi, genel görevli idari yargı yerleri olan idare mahkemelerine aittir sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 34. maddesinde imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkemenin taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu, 32. maddenin 2. fıkrasında da bu kanunun uygulanmasında yetkinin kamu düzeninden olduğu kurala bağlanmıştır. Bu nedenle davada yetkili mahkemenin tespiti hususu davanın her aşamasında dikkate alınacak bir konudur(d.6.d günlü E.2010/11220,K: ). Kamulaştırmadan vazgeçmeyi düzenleyen KK 21 ve 22'nci maddelerin uygulamasından doğan davalar ile geri alma hakkını düzenleyen KK 23'üncü maddenin uygulaması ile ilgili davalar adli yargının görev alanına girmektedir. Her ne kadar idarenin KK 21'inci madde bağlamında kamulaştırmadan vazgeçmesi tek yanlı idari bir işlem olsa da, KK 24/son fıkrada yer alan özel hüküm uyarınca bu işlemden doğan uyuşmazlıklar adli yargının görev alanına girmektedir(d.6.d günlü E:2007/1416,K:2009/64).

11 *Davanın tarafları ve dava ehliyetinin tespiti: İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31 inci maddesinde, ehliyet konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıf vardır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu da ehliyet konusunda Türk Medeni Kanununa yollamada bulunmaktadır. Ehliyetin hak ehliyeti ve fiil ehliyeti olarak ikiye ayrıldığı bilinmektedir. Bu anlamda hak sahibi olabilen ve hakkını mahkemeler önünde savunma yeterliliğine sahip gerçek ve tüzel kişiler ehliyetli kabul edilebilir. Bunu dışında iptal davalarında menfaatleri ihlal edilenlerin dava açabilecekleri İYUK 2. maddesinde belirtilmektedir. Dolayıyla kamulaştırma işlemi ile menfaati ihlal edilenler, kamulaştırma işleminin iptali için dava açabileceklerdir. Kamulaştırma işleminin iptali davası, öncelikle bu işlem nedeniyle doğrudan menfaati ihlal edilen taşınmaz maliki tarafından açılabilir. Malik dava ehliyetine sahip değilse davanın yasal temsilci tarafından açılması gerekir. Davacının dava devam ederken ölmesi halinde, kamulaştırma işleminin iptali davası mirasçıların mal varlığı haklarını etkileyen bir dava olduğundan mirasçılar tarafından davaya devam edebilirler. Kamulaştırma Kanunu'na göre elbirliği mülkiyeti (iştirak halinde mülkiyet) veya paylı mülkiyette (müşterek mülkiyette) paydaşlarının tek başına dava açma hakları vardır (m.14,4). Zilyetlik nedeniyle(mülkiyet ispat edilemez ise) kamulaştırma işleminin iptali davası açılamayacağına da belirtilmektedir(d.6.d günlü E:2007/2475,K:2009/1080). Öte yandan kamulaştırılan taşınmazın kiracısı, kamulaştırma işleminin iptali talebiyle dava açamayacağı açmışsa ehliyet yönünden reddolunacağı kabul edilmektedir(d.6.d günlü E:2008/12768,K:2009/7402). Dernekler açısından sadece dernek tüzüğünde imarla ilgili düzenlemelerin hukuka uygunluk yönünden takip edileceğine ilişkin kurallar bulunmasının da derneğin söz konusu davalarda ehliyetli olarak kabulünü gerektirmeyeceği belirtilmektedir(d.6.d günlü E:2010/5764,K:2011/4942). Kamulaştırma işleminde davalı olarak kamulaştırma işlemini yapan idare gösterilecektir. Üçüncü kişiler lehine yapılan kamulaştırmada da davalı lehine kamulaştırma yapılan değil kamulaştırmayı 3. kişi lehine yapan idaredir. *Dava açma süresinin tespiti Kamulaştırma işlemi için açılacak iptal davasında dava süresi yönünden kamulaştırma Kanununda özel bir süre öngörülmüştür. Kamulaştırma işleminin iptali istemiyle açılacak davanın, kamulaştırma kararının Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca asliye hukuk mahkemesince tebliğinden, tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde açılması gerekeceği yasada belirtilmiştir(md.l4/i). Tebligat öncesi açılan iptal davaları hakkında vaktinde önce açılma nedeniyle incelenmeksizin ret kararları Danıştay tarafından verilebilmektedir(d.6.d günlü E:2007/4460,K:2009/3951). Kamulaştırma işlemi imar planının uygulaması niteliğinde olduğundan İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, kamulaştırma işlemi ile birlikte dayanağını oluşturan imar planına karşı da kamulaştırma işleminin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açılabilir. Tebligatın usulüne uygun yapılmamış olması, yani KK'nın 10'uncu maddesine ve TK'na aykırı olması halinde tebligat TK'nın 32'nci maddesine göre usulsüz kabul edilir ve tebligat kural olarak geçersizdir(d.6.d günlü E:2007/2561,K:2009/998). Tebligat yapılmış, ancak yasadaki hükümlere uygun olarak yapılmamasına rağmen, ilgili kişi kamulaştırma işlemini öğrenerek idari yargıya başvurmuşsa, dava esas yönünden incelenecektir. Çünkü tebliğde amaç kamulaştırma işlemine karşı dava yoluna başvurma olanağının sağlanmasıdır

12 Öte yandan davacıya adrese tebliğ yapılmadan ilan yoluyla tebliğ yapılması da yasaya aykırı bulunmuştur (D.6.D günlü E:2008/755,K:2008/2971). İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11 inci maddesinin kamulaştırma işleminin iptali için açılan davalarda uygulama alanına sahip olup olmadığı tartışmalıdır. Kamulaştırma işleminin özelliği gereği doğrudan doğruya Kamulaştırma Kanunu'nun 14 üncü maddesinde belirtilen süre içinde dava açmansın yerinde olacağı ağılıklı olarak kabul görmektedir. Kamulaştırma işlemi yok hükmünde ise, davanın süresinde açılıp, açılmadığına bakılmaksızın işlemin yok hükmünde olduğuna karar verilmesi gerekecektir (D.6.D günlü E:2003/6862,K:2005/3531). *İşlemin kesin ve yürütülebilir hale gelmesi: 2001 yılında KK'da yapılan değişiklik sonrasında, Asliye Hukuk Mahkemesine idarenin başvurusundan önce hukuken var olan bir kamulaştırma işleminden bahsedilmesi olanaksızdır. Bu nedenle, idarenin asliye hukuk mahkemesine başvurusu üzerine dava dilekçesi ve eklerinin mahkemece malike tebliğ edilmesi üzerine kamulaştırma işlemi malik açısından icrai bir işlem haline gelmekte ve dava konusu edilebilir olmaktadır. Tebligat öncesi açılan iptal davaları hakkında vaktinde önce açılma nedeniyle incelenmeksizin ret kararları verilmektedir(d.6.d günlü E:2007/4460,K:2009/3951). Kamulaştırma işleminden önce idare tarafından gerçekleştirilen işlemler kamulaştırma işleminin hazırlayıcı nitelikteki işlemleri olarak doktrinde ve yargı kararlarında kabul edilmektedir. Örneğin kamu yararı kararının alınarak onanması tek başına dava konusu edilemeyeceği yargı kararlarında kabul edilmektedir. Bu konu ayrı bir başlık altında tartışılacaktır. Yine uzlaşmaya davet yazısı da tek başına dava konusu edilemeyecektir(d.6.d günlü E:2008/8390,K:2008/9062). Davanın Esası Yönünden İncelenmesi: Kamulaştırma işlemi bir idari işlem olduğundan bu işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırılığı ileri sürülerek açılan davalarda, yukarıdaki usul kurallarının incelenmesinin ardından işlemin yukarıda belirtilen esas yönleri itibariyle hukuka uygunluğu incelenecektir. *Yetki ve şekil yönünden denetim Kamulaştırma işlemine karşı açılan iptal davasında işlemin yetki yönünden hukuka aykırı olduğu iddiası, kamulaştırmaya yetkili kamu tüzel kişileri tarafından yapılmamasından veya kamu yararı kararının yetkili organ tarafından alınmamasından kaynaklanabilir Kamulaştırma işleminde uyulması gereken şekil kuralları Kamulaştırma Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bunların bir kısmına yukarıda değindik. Bunlara aykırılık işlemi şekil yönünden hukuka aykırı hale getirir. Örneğin kamu yararı verecek kurulların oluşumundaki sakatlık, veya bu karar alınmadan yapılan bir işlem, tapuya kayıtlı olan taşınmazlarda satın alma usulü denenmeden doğrudan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılması(d.6.d günlü E:2008/345,K:2008/2373), Kamulaştırma Kanunu'nun 7nci maddesine göre, kamulaştırılacak taşınmaz malın veya kaynağın ölçekli planının yapılmamış olması(d.6.d günlü E:2008/8750,K:2009/765). işlemi şeklen sakatlar.

13 *Konu yönünden denetim: Kamulaştırma işleminin konusu, kanunda şartların gerçekleşmesi sonucunda, bir gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisine ait olan taşınmazın mülkiyetinin idareye geçmesidir. (Günday,s.214). İşlemin hukuk aleminde doğurduğu sonuç işlemin konusu olduğundan kamulaştırma işlemi diğer öğeleri ile birlikte irdelenerek konusunun uygunluğu saptanacaktır. Örneğin, kamu malı kamulaştırılamayacağı kamulaştırıldığında konusu sakat bir kamulaştırma işleminden bahsedilebileceği açıktır(d.6.d günlü E:2003/6862,K:2005/3531). Yine kamu ihtiyacının gereğinden fazla kamulaştırma yapılması da işlemi konusu itibariyle sakat kılacağı gibi taşınmaz üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulması yeterli iken, taşınmazın tümünün kamulaştırılması da kamulaştırmayı hukuka aykırı hale getirecektir. İdareler arasındaki taşınmaz mal devirlerinde kamulaştırma kamunun 30. maddesi hükümleri uygulanır. Buradaki prosedür kamulaştırma prosedüründen farklı olup hangi idarenin taşınmaza daha fazla ihtiyaç duyduğu Danıştay1. Dairesi tarafından belirlenmektedir(k:k:md.30). * Sebep ve amaç yönünden denetim: İdari işlemler en genel anlamda kamu yararının teesüsünün gerçekleştirilmesini amaç edinirler. Kamulaştırma işleminin sebebi de kamu yaranın varlığı ve kamu yaran kararının alınmasıdır. Kamu yararı kararı alınmasını gerektirmeyen hallerde de kamu yararının olduğu kabul edilmektedir. Bu anlamda kamu yararı kararı alınmasını gerekli kılan durumlar işlemin şekli unsurudur diyebiliriz. İmar planlarında da kamu yararının göstergesi imar planındaki düzenlemedir. Ancak kamulaştırmaya konu olan taşınmaz imar planında yer almamasına rağmen, imar planına dayalı kamulaştırma işlemine konu olursa kamulaştırma işlemi, sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olacaktır(d.6.d günlü E:2008/12396,K:2010/9826). Kamu yararı kararındaki amaca uygun olarak kamulaştırma gerçekleştirilmelidir(d.6.d günlü E:2006/11668,K:2008/1173). Bu açıdan imar planları içinde plan amacına ve plandaki fonksiyona uygun kamulaştırma yapılması gerekmektedir. Plana dayalı olarak yapılan kamulaştırmalarda imar planın iptali uygulama işlemi olan kamulaştırma işlemini de hukuka aykırı hale getirecektir(d.6.d günlü E:2008/,K:2011/4942). Plana dayalı olarak yapılması gereken kamulaştırmalarda, planda taşınmaz sahibinin taşınmazını tasarruf yetkisinin kullanımını sınırlayacak şekilde planda fonksiyonlandırılması halinde taşınmaz sahibi plandaki fonksiyon doğrultusunda taşınmazının kamulaştırılmasını idareden talep edebileceğidir. Bu talebin reddedilmesi halinde açılacak iptal davasında yargı yerlerince idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği bu anlamda kamulaştırma yapmaya idarelerin zorlanamayacağı belirtilerek davalar reddolunmaktadır(d.6.d günlü E:2009/6974,K:2009/8913). Hemen belirtelim ki su Havzaları yönetmeliği uyarınca mutlak koruma alanında kalan taşınmazların kamulaştırılmasının zorunlu olduğu bu anlamda ilgili alanların kamulaştırılmasını gerektiği belirtilememektedir(d.6.d günlü E:2008/10920, K:2009/2585),(D.6.D günlü E:2007/1761,K:2009/75). Özel Bir Kamulaştırma Uygulaması ACELE KAMULAŞTIRMA Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci maddesinde acele kamulaştırma düzenlenmiştir. Olağanüstü durumlarda uygulanan bir kamulaştırma şekli olup, ancak kanunda tahdidi olarak

14 sayılan hallerde uygulanabilir bir yöntemdir. Bu hal de kamulaştırma işleminin tamamlanmasının beklenmesinde sorunlar yaşanabileceği hallerin varlığı halinde tahdidi durumlar için uygulama olanağı bulmakta olup sonradan usuli işlemler tamamlanmaktadır. Bu usul zorunlu hallerde uygulanacak bir usuldür.(d.6.d gün E:2009/2838,K:2011/122) Acele kamulaştırmada, olağan kamulaştırmadan farklı olarak kıymet takdiri dışındaki diğer işlemlerin sonradan tamamlanması öngörülmüştür. İdare taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine başvurarak taşınmaz malın kıymetinin takdir edilmesini ister. Kamulaştırma Kanunu'nun 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilen değeri, kamulaştırmayı yapan idare tarafından 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. Ancak bu bedel takdiri bedeldir. Gerçek değer tarafların anlaşmasıyla olmaması halinde ise 10. Madde kapsamında açılacak davayla belirlenecektir. Bu yöntemde kamulaştırmayı yapan idarece kıymet tespiti yaptırılacak diğer işlemler ise sonradan tamamlanacaktır. Söz konusu maddede(md.27) sayılan koşullardan birisinin varlığı acele kamulaştırma usulü için yeterlidir sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına ilişkin durumlarda 2-Aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde 3-Özel kanunlarda öngörülen durumlarda, acele kamulaştırma yapılabilir. Yetkili mercii tarafından acele kamulaştırma kararının alınması kamulaştırmanın bu usulde yapıldığını göstermeye yetmez yasada belirtilen durumlarında bulunması gerekmektedir(d.6.d günlü E:2004/1179, K:2004/5503) Maddeye göre idare yetkili mahkemeye başvurarak taşınmazın kıymet taktirini 15. maddeye göre tespit ettirecek ve bu bedeli bankaya yatırarak taşınmaza el konulması yolunda karar alabilecektir. Buradaki el koyma acele kamulaştırma olarak nitelendirilmektedir(kutlu,s.389) Aceleliğine karar verilen taşınmazların da Bakanlar Kurulu kararında belirlenmiş olması gerektiği DİDDK nun günlü YD.İtr.No:2008/691 sayılın kararında belirtilmiştir. Açılan davada mahkemece verilen el koyma kararı ile mülkiyet idareye geçmemekte yine mahkemece verilen taşınmazın kıymet taktiri gerçek bedel olarak nitelendirilmemektedir. Mahkemece verilen bu ararlar tespit mahiyetindedir(y.5.h.d gün E:2008/7975,K:2008/10058) Acele kamulaştırma usulünde dava süresi ile hususlar ayrı başlık altında ele alınacaktır.

15 Kamulaştırma İşleminin İptal Davasının Adli Sürece Etkisi: Adli yargıda açılan bedel tespit ve tescil davasından sonra taşınmaz sahibinin idari yargıda açacağı kamulaştırmanın iptali davasının adli yargıdaki sürece etkisi tartışılması gereken bir konudur. Adli yargı yerinde açılan bedel tespit ve tescil davasından sonra idari yargıdaki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, kamulaştırma işlemi bakımından bu işlemin adli yargıdaki aşamasını da durdurucu bir etkiye sahiptir(kk.md.10). İdari yargıda kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmediği sürece, asliye hukuk mahkemesinin idari yargıda açılan davayı bekletici mesele yapamayacağı Yargıtay kararlarında belirtilmektedir(y.5.h.d,e:2004/210). Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ve iptal kararı verilmesi halinde, İdare mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmesinden sonra(bekletici mesele yapılmış bir tescil davasında) kamulaştırma işleminin iptaline karar verilmesi halinde, kamulaştırma işlemi ortadan kalkmış olacağından başka bir anlatımla tescil kararına dayanak teşkil edecek geçerli bir kamulaştırma işlemi kalmayacağından, henüz tescil kararı vermemiş asliye hukuk mahkemesince kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının reddine karar verecektir. Yürütmenin durdurulması isteminin reddi ancak dava konusu işlemin iptali kararı verilmesi halinde, Yürütmenin durdurulması isteminin reddi sonrası adli yargı yerince verilecek tescil kararı sonrasına idari yargı yerince işlemin iptali yolunda verilecek karar veya henüz yürütmenin durdurulması kararı verilmeden adli yargıda verilecek tescil kararı sonrasında yürütmenin durdurularak işlemin iptaline karar verilmesi halinde ne olacağı hususu yasada açık değildir. Bu halde idari yargıda verilecek bir karardan önce adli yargı yerince hüküm kurularak taşınmaz davalı idareye geçtiğinden ve de tescil hükmü kamulaştırma kanununa göre kesin olduğundan bu konuda ne yapılacağı öğretide tartışmalıdır. Bir görüşe göre ortada yolsuz tescil vardır yolsuz tescil MK 1024 düzenlenmiştir. Tescil kararına dayanak teşkil eden işlem de iptal edilerek baştan itibaren hukuki sonuçlarını ortadan kaldıracağından asliye hukuk mahkemesi kararı uyarınca yapılan tescil de geçersiz olacaktır. Bu şekilde yolsuz bir tescil varsa tapu sicilinde düzeltim davası açılabilir. Yolsuz tescil nedeniyle tapu kaydı baştan itibaren geçersiz hale gelir(hayta,s.130). Ancak bu da mahkeme kararının hukuka aykırı bir işlem nedeniyle yolsuz tescile sebep olduğu yorumunu gündeme getirecektir. Öte yandan bu süreç içinde taşınmazda kamu yararı amacına uygun tasarruflar da yapılabilecektir. Kaldı ki böyle bir durumda dahi hakkında mahkeme kararı ortadan kalktığından bahsedilemez. Kamu yararının gerekleri işlemin hemen uygulamaya konulmasını gerekli kılabileceğinden idari yargıdaki kesinleşmenin beklenmesi işlemden beklenen yararın gerçekleşmesini engelleyebilir. Bu halde kanaatimce yapılması gereken, bu tür davalarda idari yargılamanın çabuklaştırılmasını sağlama adına süreler getirecek düzenlemeler yapılması adli yargı yönünden ise iptal davasının bu halde söz konusu sürelere göre işlem kesinleşene kadar tescil davasının bekletici meselse yapılması yolunda hüküm tesisinin sağlanmasıdır.

16 Kamu Yararı Kararının Dava Konusu Edilip Edilemeyeceği : Gerek Danıştay kararlarında (bazı dönemlerde farklı yaklaşımlar olsa da) gerekse de öğretide genel kabul, kamu yararı kararının kesin işlem olmadığı kamulaştırma işlemine hazırlayıcı bir ön işlem niteliğinde olduğu tek başına idari davaya konu olamayacağıdır. Şöyle ki Danıştay'ın günlü E:2010/8988, K:2010/10282 sayılı kararında da belirttiği üzere kamulaştırma işlemi, davalı idarece açılan bedel tespiti ve tescil davasında asliye hukuk mahkemesinin taşınmaz sahibine göndereceği meşruhatlı davetiye ile hukuken icra edilebilir aşamaya gelecek bu aşamadan önce söz konusu işleme dayanak olan kamu yararı kararı da henüz kesinleşmiş olmayacaktır. Bu halde kamu yararı kararının iptali için açılan davada idari yargı yerince incelenmeksizin ret kararı verilecektir.(d.6.d.k:2007/454). Kamu yararı kararının, uygulamada ilgilinin hukuki durumunu doğrudan doğruya etkilemeyen bir karar olduğu taşınmazın tesbitinin de tek başına icrai bir karar olmadığı kabul edilerek bu kararın icrai aşamaya ancak adli yargıda dava açılması halinde geçeceği kabul edilmektedir. Kamulaştırma işleminin bireysel idari işlem olduğu idari işlemlerin tek yanlılık, icrailik ve hukuka uygunluk kararlarından yararlanma gibi özelliklerinin bulunduğuna yukarıda değinilmişti. Bu kararlar idarenin tek başına aşmış olduğu kararlar olup onay gerektirmeyen niteliğe sahip kararlar olduğu gibi icra-ilik uygulanabilirlik niteliğinde haizdirler. Kamulaştırma işlemi yönünden işlemin icrailik kazanması kişi yönünden bu işlemin kesinleşmesi, yine yukarıda değinildiği üzere asliye hukuk mahkemesinde açılan bedel tespit ve tescil davasına ilişkin meşruatlı davetiyenin tebliği ile mümkün olmakta yasa gereği kişi bu işleme karşı 30 gün içinde dava açabilmektedir. Ancak kamulaştırma işleminin bir safhası olan ve öncesinde kamu yararı kararı alınması gerekli olan kamulaştırma işlemlerinde bir taşınmazın kamulaştırılması yolunda kamu yararı kararı verilmesine ilişkin kararın icrailik niteliği var mıdır? Bu karar kamulaştırma işleminden bağımsız olarak idari davaya konu teşkil edebilir mi? Belirtildiği üzere yargı kararlarında ve öğretide genel kabul gören görüş kamu yararı kararının icrailik niteliği taşımadığıdır. Bu anlamda kamu yararı kararı kamulaştırma işleminin hazırlayıcı unsurlarından olup dava konusu edilemeyecektir. Ancak hemen belirtelim ki bu uygulama yoruma dayalı olarak yapılmaktadır. Kanaatimce kamu yararı kararı alınması ve bu kararın onanması ikili bir süreci gerektirmektedir. Kamu yararı kararı alınması tek başına dava konusu olamayacaktır. Zira bu karar onamaya tabi bir karar ise onanması da kesinleşmesi için gereklidir. Onamaya tabi olmayan kamu yararı kararları için onama süreci işletilmeden kararın icra-iliğinden bahsedilebilir. Bu açıdan; 1- Kamu yararı kararını dava konusu edilemeyeceğine ilişkin mevzuat düzenlemesi mevcut değildir. Bu karar kişiye ait kamulaştırmaya konu malın kamu yararına kullanılacağı yolunda alınan bir karardır. Bu anlamda tek yanlıdır. 2- Söz konusu karar alındıktan sonra karar doğrultusunda kamulaştırılacak mal tespit edilmekte tespitin ardından tapuya şerh verilmesi sağlanmaktadır. Her ne kadar idarece bu şerhten sonra altı ay içerisinde tescil davası açılmazsa söz konusu şerhin kaldırılacağı belirtilmişse de yasanın öngördüğü bu husus şerhin varlığını ortadan kaldırmamaktadır. Nitekim şerhin kaldırılması yolunda açılan davalarda mevcuttur. Yani söz konusu şerhle birlikte kamu yararı kararı da bir anlamda icra-ilik kazanmaktadır. Bu açıdan kamu yararı kararı alındıktan sonra taşınmaz sahibi bu karardan uzlaşma tutanağının kendisine tebliği ile birlikte veya herhangi bir şekilde kararı öğrenmesi ile birlikte haberdar olacağından adli yargıda açılan davayı beklemesine gerek duymamalıdır.

17 Belirtilmesi gerekirse burada dava konusu olan kamu yararı kararıdır. Kamulaştırma kararının bizatihi kendisi değildir. Yasada kamulaştırmanın iptali için açılan davada öngörülen usul ve süre kamulaştırma için öngörülmüş olup kamu yararı kararı için herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir. Genel hükümlerden hareketle bu sorun çözümlenecektir. İdare mahkemesince kamu yararı kararı için dava açılması halinde taşınmazın kamu yararına kullanılmasının uygun olup olmadığı söz konusu kararın yetkili merciler tarafından usulünce alınıp alınmadığı incelenerek karar verilecektir. Acele Kamulaştırmada Dava Açma Süresi: Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci maddesinde tahdidi durumların bulunması halinde acele kamulaştırma yapılma usulünü düzenlemektedir. Söz konusu uygulamanın yargı organına yansıyan hallerinin ağırlıklı kısmı bakanlar kurunca aceleliğine karar verilen durumlarda yapılan acele kamulaştırmalar oluşturmaktadır. Bu halde bakanlar kurulunca hangi taşınmazların kamulaştırılacağı somut olarak belirlenip acele kamulaştırma yapılabileceği belirtildikten sonra yetkili kuruluşça da acele kamulaştırma kararı alınmakta ve 27. madde uygulamasına gidilmektedir. Yetkili kuruluşça kıymet taktiri yapılması ve taşınmaza el konulması için adli yargı yerine başvurulmakta bu merci tarafından yasanın 15. maddesi uyarınca kıymet taktiri yapılmakta ve el koyma kararı verilmektedir. Sonrasında idare tarafından davacı ile anlaşılamaması veya davacının anlaşmaya rağmen tapuda ferağ vermemesi halinde 10. madde usulü işletilmektedir. Yani bedel tespiti ve tescil davası açılmakta adli yargı merciin vereceği karara göre uygulama yapılmaktadır. Akla gelen ilk soru ve uygulamada karşılan bir sorun bu halde dava açma süresinin ne zaman başlayacağı hususudur. Madde kıymet takdiri dışındaki konular yönünden 10. maddeye atıf yapmaktadır. Bu halde çeşitli ihtimaller gündeme gelmektedir. 1- Öncelikle kamulaştırmanın iptali istemiyle 10. madde kapsamında yapılacak tebliğden itibaren dava açılabilecektir. 2- Kamlaştırma acele kamulaştırma usulüyle yapıldığından bu hususta alınan bakanlar kurulu kararı ve yetkili idarece bu doğrultuda alınan kararın idari işlem niteliği dolayısıyla ele alınması ve dava edilebilirliğinin tartışılması gerekmektedir. Yasa 10. maddeye atıfta bulunduğundan kural olarak bu maddedeki usulün uygulanması gerekmektedir. Ancak bu usulün uygulanması bazen hak kayıplarına neden olabilmektedir. Bir kere kamulaştırmanın acele yapılması yolunda alınan kararlar başlı başına idari nitelikli kararlardır ve sonuç doğucu niteliğe haizdirler. Bu nedenle genel hükümler dahilinde dava edilebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Dahası 27. madde de el koyma kararından sonra süre belirtmeksizin idareye 10. madde usulünü uygulaması yolunu getirmektedir ki bu da mülkiyet hakkının mahiyetiyle bağdaşmamaktadır. Uygulamada acele kamulaştırmalarda el koyma kararı üzerine taşınmaz mal sahipleri acele kamulaştırmayı öğrenmekte bu işlemin iptali için dava açmaktadırlar. Danıştay tarafından davanın açıldığı tarih itibariyle asliye hukuk mahkemesince tebligat olmadığından bu aşamada hukuken kesinleşmiş işlem bulunmadığı gerekçesiyle incelenmeksizin ret kararları verilmektedir(d.6.d gün E:2010/9150,K:2011/2588) Genellikle işleme konu bakanlar kurulu kararı da dava edildiğinden davanın görüm ve çözümü Danıştay da yapılmaktadır.

18 Kaynaklar 1- Kutlu Gürsel Meltem,Kamulaştırma Hukuku,Ankara,2009,Seçkin Kitabevi 2- Hayta Mehmet Ali, Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız el atma davaları, Ankara,2007, Adalet Kitabevi 3- Günday Metin, İdare Hukuku, Ankara, 2002, 5. Bası, İmaj Kitabevi 4- AİHS ve Kamulaştırma ile ilgili mevzuat 5- AMKD 6- Danıştay ve Yargıtay kararları Kadir KIRMACI ANKARA 6.İDARE MAHKEMESİ ÜYESİ

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Özet: Emlak vergisi mükelleflerinin, takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen arsa m² birim değerine karşı kesinleştikten

Detaylı

İMAR PLANLARININ VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN İPTALİ DAVALARINDA SÜRE Vedat CANBOLAT

İMAR PLANLARININ VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN İPTALİ DAVALARINDA SÜRE Vedat CANBOLAT İMAR PLANLARININ VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN İPTALİ DAVALARINDA SÜRE Vedat CANBOLAT Kentleşme, insan topluluklarının daha rahat yaşama arzusunun sonucu olarak ortaya çıkmış bir olgudur. Ancak fiziki,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Davacılar. vs. ile davalı Yalova Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Munzam Zarar ya da Faiz Alacağı davasında;

Davacılar. vs. ile davalı Yalova Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Munzam Zarar ya da Faiz Alacağı davasında; Davacılar. vs. ile davalı Yalova Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Munzam Zarar ya da Faiz Alacağı davasında; Anayasanın 152/1 maddesinde bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Maliye Bakanlığında görevli Maliye Uzmanlarının kurmuş olduğu Maliye Uzmanları Derneği olarak Komisyonunuzun devam ettirdiği anayasa hazırlık çalışmalarına katkıda

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER. Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER. Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN 1. ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? Kamulaştırma Kanunu nun 27. maddesinde düzenlenen acele kamulaştırma süreci büyük,

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN 9459 YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5366 Kabul Tarihi : 16/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/7/2005

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

4650 Sayılı Kanun la Değişik 2942 Sayılı

4650 Sayılı Kanun la Değişik 2942 Sayılı * 4650 Sayılı Kanun la Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma, mülkiyet hakkının kamu yararı nedeni ile sınırlandırılması ve kamu yararı amacı ile özel hukuk kişilerinin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRE E. 2008/744 K. 2008/834 T. 3.7.2008 İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283)

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 1 36 ncı maddesi ile değişik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk.

ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk. ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk. T.C. DANIŞTAY ONUNCU DAİRE Esas No :2003/2706 Karar No :2006/7458

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı - ANKARA Vekilleri : - Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : Vekilleri : İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2011 günlü, E:2008/4992, K:2011/6148sayılı

Detaylı

4.Satın alma yoluyla yapılan kamulaştırma işleminde aşağıdaki davalardan hangisi açılamaz?

4.Satın alma yoluyla yapılan kamulaştırma işleminde aşağıdaki davalardan hangisi açılamaz? Gayrimenkul Mevzuatı 1.Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma işlemlerinde yapılmaz? A) Tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapılacak kamulaştırmalarda satın alma usulü öncelikle uygulanır. B) Taşınmaz

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E.

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. CEVAP VEREN : Atakent ( Halkalı ) 2 Etap Toplu Yapı Yönetimi VEKİLLERİ : Av. Serdar Özdemir Av. Özge İşeri DAVACI : Abdurrahman Balta - 508/1

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı