BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI. Yasemin SEZGİN Türkiye Belediyeler Birliği Avukat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI. Yasemin SEZGİN Türkiye Belediyeler Birliği Avukat"

Transkript

1 BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI Yasemin SEZGİN Türkiye Belediyeler Birliği Avukat

2 Belediye Tanımı T.C. ANAYASASI 2. Mahalli idareler Madde 127- (1) Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihsyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirslen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler taraxndan seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. (2) Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yöne8m ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. (6) Bu idarelere, görevleri ile oranylı gelir kaynakları sağlanır sayılı Belediye Kanunu Tanımlar Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında; a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihsyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler taraxndan seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

3 Belediye TeşkilaY v Madde 48- belediye teşkilây, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. v Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrai yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerek8ğinde sağlık, ikaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ih8yaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleş8rilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

4 Belediye TeşkilaY Norm kadro ve personel isshdamı v Madde 49- norm kadro ilke ve standartları içişleri bakanlığı ve devlet personel başkanlığı taramndan müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. v Belediye personeli, belediye başkanı taramndan atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yöne8ci kadrolarına yapılan atamalar ilk toplannda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

5 Büyükşehir Belediyesi TeşkilaY v Büyükşehir belediyesi teşkilân v Madde 21.- Büyükşehir belediyesi teşkilân; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. v Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleş8rilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. v Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. (Değişik ikinci cümle: 24/10/2011- khk- 661/59 md.) Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direk8fi ve sorumluluğu alnnda mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve poli8kalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları taramndan sağlanır

6 BELEDİYENİN ORGANLARI BELEDİYENİN ORGANLARI MECLİS (Karar Organı) ENCÜMEN (Yürütme Organı) BAŞKAN (Yürütme/Temsil)

7 v Belediye başkanı, meclis ve encümen ast ve üst ilişkisinden bahsedilemez. arasında bir v Organlar birbirine emir ve talimat veremez. v Kanunlarla Belediye idaresine verilen görev ve yetkilerin hangi organ taramndan kullanılacağı yine kanunda gösterilmiş8r.

8 Belediye Ne Yapar? Ne Yapmaz? Yerel yönesm, bazı şeyleri yapar bazı şeyleri yapmaz. Bu aydınlancı açıklamadan sonra, yerel yöne8min ne yapnğı konusunda ilk aklımıza gelen yolsuzluk yapar gibi medya8k çağrışımlar ise, olumlu düşünmenizin zamanı gelmiş demek8r! Yerel yönesm, hemşehrilerin doğumundan ölümüne kadar haea ölümünden sonra da hizmet veren yegane kurumdur. Yerel yönesmlerin, arada sırada, hemşehriler yaşarken de hizmet verdikleri görülmüştür!

9 Görev, Yetki ve İmSyaz (5393 S.K.) BELEDİYENİN Görev ve Sorumlulukları Yetkileri İm8yazları

10 5393 sayılı Kanun- Görev ve Sorumluluklar Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şaryyla; Ø İmar, Ø Su ve kanalizasyon, Ø Ulaşım gibi kentsel alt yapı, Ø Coğrafi ve kent bilgi sistemleri, Ø Çevre ve çevre sağlığı, Ø Temizlik ve kan ank, Ø Zabıta, Ø İKaiye, Ø Acil yardım, Ø Kurtarma ve ambulans, Ø Şehir içi trafik, Ø Defin ve mezarlıklar, Ø Ağaçlandırma, Ø Park ve yeşil alanlar, Ø Konut, Ø Kültür ve sanat, Ø Turizm ve tanınm, Ø Gençlik ve spor, Ø Sosyal hizmet ve yardım, Ø Nikah, Ø Meslek ve beceri kazandırma, Ø Ekonomi ve 8care8n geliş8rilmesi, Hizmetlerini Yapar veya YapYrır.

11 Kadınlar ve Çocuklar İçin Konukevi v Büyükşehir belediyeleri v Nüfusu in üzerindeki belediyeler, Kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. v Diğer belediyeler Mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

12 İhSyari Görev ve Sorumluluklar v Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaay ile bakım ve onarımını yapabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ih8yaçlarını karşılayabilir; v Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;

13 Mabet/Kültür Varlıkları v Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; v Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

14 Sporla İlgili Görev ve Yetkiler v GerekSğinde, sporu teşvik etmek amacıyla ü Gençlere spor malzemesi verir, ü Amatör spor karşılaşmaları düzenler, ü Müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöne8cilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. v Gıda bankacılığı yapabilir.

15 Gençlere Spor Yardımı Gençlere spor yardımcı yapılabilmesi için; v Gençlerin amatör takım kurması veya takım olması gerekmez. v Sadece ayni yardımda bulunulabilir. (Eşofman, top, spor ayakkabısı vb.) v Bütçe limi8 bulunmamaktadır. v Meclis kararına gerek yoktur. v Bütçenin ilgili ter8binde ödenek bulunması gerekir.

16 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediye için tahakkuk eden miktarın. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, v Büyükşehir belediyeleri binde 7 v Diğer belediyeler binde 12

17 Amatör Spor Kulüplerine Ayni Yardım v Amatör spor kulübü olması gerekir. Profesyonel spor kulüplerine yardım yapılamaz. v İhSyari bir görevdir. v Spor için ih8yaç duyulan her türlü malzeme, araç, gereç verilebilir. v Üst limit bulunmamaktadır. v Meclis kararına ih8yaç yoktur.

18 Başarılı Öğrenci ve Sporculara Ödül Verilmesi v Yurt içi veya yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterenlere verilebilir. v Ödül verilecek kişilerin öğrenci, sporcu, teknik yönesci veya antrenör olması gerekir. v Profesyonel amatör ayrımı yoktur. v Meclis kararı gereklidir. v Başarı kriterleri ve ödül verip vermeme meclisin takdirindedir.

19 Hizmet Kriterleri v Hizmetlerin yerine ge8rilmesinde öncelik sırası; belediyenin mali durumu ve hizmesn ivediliği dikkate alınarak belirlenir. v Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. v Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

20 Belediyelerin Görev Alanı v Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. v Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. v 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. v Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

21 Belediyenin Yetkileri ve İmSyazları v Mahalli müşterek nitelikteki ih8yaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. v Yönetmelik çıkarmak (Örn. Tarifeler Yönetmeliği), v Belediye yasakları koymak ve uygulamak, (Emir ve Yasaklar Yönetmeliği) v Kanunlarda belirslen cezaları vermek. (Örn sayılı Kanunun 42. Md., Kabahatler Kanunu vs.) v Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belir8len izin veya ruhsay vermek. (Yapı, Yapı Kullanma, İşyeri Açma ve ÇalışNrma )

22 Alacakların Tahsili Ø Vergi, resim, harç, katkı ve kaylma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak Ø Özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, ayk su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yapnrmak. Bu mahiyepeki alacaklar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilmektedir. Bu mahiyepeki alacaklar genel hükümlere göre icra daireleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.

23 İçme ve Kullanma Suyu İçme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak Su ve kanalizasyon hizmetleri büyükşehirlerde Su ve Kanalizasyon İdarelerince yerine ge8rilmektedir. SU ANALİZLERİ 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu MADDE 27- (1) (Ek iki cümle: 2/1/ /53 md.) belediye veya il özel idarelerinin sorumluluğunda bulunan içme sularının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taramndan yapılacak veya yapnrılacak her türlü tetkik ve tahlil bedelleri ilgili belediye veya il özel idaresince karşılanır. Belediyelerce ödenecek tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk eqrilecek su kullanım bedellerinden mahsup edilir.

24 Toplu Taşıma Toplu taşıma yapmak; bu amaçla ulaşım araçları dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, işletmek, işleqrmek. Bu hizmet,büyükşehirlerde büyükşehir belediyesince yürütülmektedir. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Kazanılmış haklar MADDE 29 (1) Büyükşehir belediyeleri dâhilinde daha önce il trafik komisyonları veya valiliklerce alınan karar veya izinlerle elde edilmiş haklar saklıdır.

25 AYk Hizmetleri. v KaN ankların toplanması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak, v AYk su ve yağmur suyunun uzaklaşnrılmasını sağlamak; Büyükşehirlerde; Ø ANkları toplamak ilçe bel. Ø Büyükşehrin yetki alanında büyükşehir belediyesi Ø Büyükşehirlerde su ve kanalizasyon idareleri

26 Taşınmaz Edinimi, Bağış Kabulü v Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaşyrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. ü Borç almak, bağış kabul etmek ü Şartlı bağışlar belediye meclisince ü Şartsız bağışlar belediye başkanınca Kabul edilir. ü Taşınmaz alım- saymı için belediye meclisi kararı gerekir. ü KamulaşNrmalar kamu yararı kararı belediye encümenince verilir, ü Belediye taşınmazlarının 3 yıla karar kiralanmasına belediye encümeni, 3 yıldan fazla (azami 10) kiralanmasına belediye meclisi karar verir. ü Belediyenin ihsyacı için taşınmaz kiralanması halinde meclis kararına gerek yok, 4734 sayılı Kanunun 22/d- e bendi kapsamında piyasa araşnrması ile. ü Belediye taşınmazlarının tahsis ve trampasına belediye meclisi karar verir.

27 Hal ve Terminaller Ø Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, yat limanı ve iskele kurmak veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Ø Büyükşehirlerde ü ü ü Büyükşehir belediyesince yürütülür. Büyükşehir belediyesine dönüşen yerlerde bu hizmetler büyükşehir belediyesine devredilir (personel, yanrım, alacak, borçlar) Büyükşehir belediyesi meclis kararı ile bu hizmetleri büyükşehir ilçe belediyesine devredebilir.

28 Uyuşmazlıkların Anlaşma İle Tasfiyesi v Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. v Uyuşmazlığın konusu para olacak, v Vergi, resim ve harç olmayacak v Bir dava söz konusu olacak, v Uyuşmazlık miktarı TL (9.661,57 TL ) nin üstü için Meclis kararı, aln için encümen kararı alınacak. v Uyuşmazlığın anlaşma ile tasfiyesinde kamu yararı bulunacak. v Toptancı bir anlayışla değil her olay münferiden değerlendirilecek. Danıştay, dava konusu olmamış su alacaklarının silinmesine ilişkin meclis kararını iptal etmiş8r. Zira meclisin alacağın silinmesine ilişkin bir yetkisi söz konusu değildir.

29 İşyeri Açma RuhsaY v Sıhhi ve Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık is8rahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. v Büyükşehirlerde v Sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi, umuma açık is8rahat ve eğlence yerleri ilçe belediyelerince, büyükşehir belediyesince v 1. Sınıf gayrisıhhi olanlar ruhsatlandırılır sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Umuma açık is8rahat ve eğlence yerlerinin (Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan) ruhsay bağlı olduğu kolluk kuvvesnin görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; taraxndan verilir. Kolluk kuvve8 görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık is8rahat ve eğlence yerleri kapanlır. Bu yerlere verilecek idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni taramndan verilir.

30 Seyyar SaYcılar v İzinsiz sanş yapan seyyar sancıları faaliyeeen men etmek, v Faaliyepen men sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, v Cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

31 Reklam Panoları v Reklam panoları ve tanıncı tabelalar konusunda standartlar gesrmek 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Madde 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

32 Belediyenin Yetkileri ve İmSyazları. v Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini ken8n belirli yerlerinde toplamak; v Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaşyrılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; İnşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve sanş yerlerini belirlemek; v Bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

33 Şehir İçi Trafik Yetkisi v Servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, v Bilet ücret ve tarifelerini, v Zaman ve güzergahlarını belirlemek; v Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek veya kiraya vermek; v Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gereksrdiği bütün işleri yürütmek. v Büyükşehirlerde Kararlar, UKOME taramndan alınır, Araç park yerleri, otoparklar büyükşehir belediyesince yapılır, işle8lir.

34 Şehir İçi Trafik Yetkisi/Park ÜcreS 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Park ücresnin alınması, araçların çeksrilmesi ve kaldırılması ile muhafazası Madde 79- (1) Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücres, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare taraxndan işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücre8 alamaz. Erişme kontrollü karayolları (otoyol- ekspresyol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde yetkili idareler, büyükşehir belediyeleridir. (2) Birinci Mkra hükmüne aykırı olarak park ücre8 alan veya almaya teşebbüs edenler, fiilleri daha ağır bir ceza gerek8ren bir suç oluşturmadığı takdirde, aly aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

35 Baz istasyonları v Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı este8ği ile elektronik haberleşme hizme8nin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, v Kanun 2012 yılında çıkmasına rağmen Bakanlık halen Yönetmelik çıkarmadığı için belediyeler ücret alamamaktadır.

36 Kurumların Alt Yapı İhSyaçları v Büyükşehir belediyeleri, İl belediyeleri ile Nüfusu 'i geçen belediyeler Meclis kararı ile; Turizm Sağlık Sanayi ve Ticaret YaNrımlarının Eği8m Kurumlarının Su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir, yapılan tesislere ortak olabilir; Sağlık, eği8m, sosyal hizmet ve turizmi geliş8recek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.

37 Mabetler 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu Madde 7- (1) n) Gerek8ğinde mabetler ile sağlık, eği8m ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. (Büyükşehir) 1-2/d) Birinci Mkrada belir8len hizmetlerden; mesleki eği8m ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eği8m, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliş8rilmesine ilişkin hizmetler yapmak.(büyükşehir İlçe) Madde 14- (1) b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaan ile bakım ve onarımını yapabilir veya yapnrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ih8yaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir. Türk dil kurumu sözlüğünde mabet, tapınak olarak tanımlanmaktadır. Tapınağın da diğer bir anlamı, ibadet edilen yer ibadethane dir.

38 Mabetlere İndirimli Ya Da Ücretsiz İçme/Kullanma Suyu Belediye ve su ve kanal idareleri, meclis kararı ile mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu temin edebilecekler.

39 Belediyenin Yetkileri ve İmSyazları v Belediye, hizmetleriyle ilgili kamuoyu yoklaması ve araşnrması yapabilir. v Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. v Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ewği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye taraxndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

40 Belediye Mallarının Haczi 5393 sayılı Belediye Kanunu (6552 s. K. değişik) Belediyenin yetkileri ve imsyazları MADDE 15- (1) Belediyenin yetkileri ve im8yazları şunlardır: (9) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz. GEÇİCİ MADDE 8-15 inci maddenin son Mkrası hükümleri, devam eden her türlü icra takipleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış icra takipleri gereğince konulan tüm hacizler, söz konusu Mkra hükümleri dikkate alınarak kaldırılır.

41 İşbirliği, Ortak Proje Diğer kuruluşlarla ilişkiler Madde 75- (1) Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiye8 tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleş8rebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleş8rilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. v Madde metninde 2012 yılında yapılan değişiklikle özürlü, dernek ve vakıfları ibaresi çıkarılmışnr.

42 Ortak İş Yapabilmenin Şartları v Meclis kararı, v Anlaşma yapılması, v Belediyenin görev alanına girmesi, v Belediyenin sorumluluk alanına girmesi,

43 Ortak İş ve Proje Yapılacak Kurumlar v Mahallî İdareler v Merkezi İdare v Kamu Kurum ve Kuruluşu v Meslek Kuruluşları v Meslek Odaları v Dernekler v Vakıflar

44 Ortaklık Ve İşbirliği Türleri 1. Yapım, Bakım, Onarım ve Taşıma İşleri, 2. Ayni yardım araç ve personel temini, 3. Ortak Hizmet projesi yapabilmesi, 4. Kamu idarelerine taşınmaz tahsisi ve devri, 5. Taşınmazların kamu idarelerine kiraya verilmesi, 6. Özel kişilere arsa tahsisi, 7. Tarihi eser niteliğindeki taşınmazların tahsisi, 8. Dernek ve vakıflara yardım, 9. Hizmet dışı kalan taşınırların verilmesi,

45 1- Yapım, Bakım, Onarım Ve Taşıma İşleri Kurum ve Kuruluş Yapılacak İşler Nasıl Yapılacağı Mahallî idareler Diğer kamu kurum ve kuruluşları Yapım Bakım Onarım Taşıma Bedelli Bedelsiz Kısmen bedelli Kaynak transferi

46 2- Ayni Yardım Araç ve Personel Temini Belediye, mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine ge8rilmesi amacıyla gerekli aynî ihsyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

47 3- Ortak Hizmet Projesi Yapabilmesi, v Mahallî idareler, v Diğer kamu kurum ve kuruluşları, v Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, v Meslek odaları, v Dernek ve vakıflar ile ortak hizmet projesi yapılabilir. v Kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiye8 tanınmış vakıflar dışındaki dernek ve vakıflar ile ortak hizmet projesi gerçekleş8rilmesi mahallin en büyük mülki idari amirinin iznine tabidir.

48 4- Kamu İdarelerine Taşınmaz Tahsisi ve Devri Belediye taşınmazlarının devir ve tahsis edilebilmesi için aşağıdaki şartların oluşması gereklidir; v Taşınmaz ancak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devir ve tahsis edilebilir. v Devir ve tahsis için belediye meclisinin kararı gerekir. v Taşınmazın devir ve tahsis amacı belediyenin görev ve sorumluluk alanıyla da örtüşmelidir. v Taşınmazın devir ve tahsisi yazılı bir protokole bağlanmalıdır. v Taşınmaz devri ve tahsisi bedelli veya bedelsiz olabilir. v Devir ve tahsis yapılan kamu kurum ve kuruluşu taşınmazı asli görev ve hizmetlerinde kullanmak zorundadır. v Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. v Taşınmazın tahsis süresi yirmi beş (25) yılı geçmemelidir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir.

49 5- Özel Kişilere Arsa Tahsisi, v 5393 sayılı Kanun un 15 inci maddesinin beşinci Mkrasına göre kanunda sayılan hizmet alanları ve belediyelerle sınırlı olmak üzere belediyeler özel kişilere bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi yapabilirler. Belediyeler Hizmetler Karar&İzin Büyükşehir Belediyesi İl Belediyesi Nüfusu i aşan Belediyeler Sağlık Eği8m Sosyal hizmet Turizm Belediye meclisi kararı İçişleri Bakanlığı onayı

50 6- Tarihi eser niteliğindeki taşınmazların tahsisi v 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaşaNlarak Kullanılması Hakkında Kanun un 5 inci maddesine göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan tarihi eser niteliğini haiz bina ve müştemilay, Tarihi özelliklerine uygun olarak restore ewrilmek ve/veya tarihi özellikleri korunmak MülkiyeS ilgili kamu kurum ve kuruluşunda kalmak sure8yle; EğiSm, sağlık, kültür ve sosyal amaçlı olmak üzere Kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ile Scarî faaliyetlerde kullanılmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sınırlı ayni hak olarak tesis edilebilir.

51 7- Dernek ve Vakıflara Yardım v 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesine, 6360 sayılı Kanun un 19 uncu maddesiyle eklenen son Mkrası hükmüne göre, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denesmine tabi şirketler, 5018 sayılı Kanun un 29 ve 5253 sayılı Kanun un 10 uncu maddesine göre dernek, vakıf, birlik gibi kuruluşlara ayni ve nakdi yardım yapamayacaklardır.

52 8- Hizmet Dışı Kalan Taşınırların Verilmesi v 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 37 nci maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının mal stokunda yer alan ve hizmet dışı kalması nedeniyle kullanılmayan veya ihsyaç fazlası olan iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma koopera8flerine, sulama koopera8flerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suresyle satmaya, kiralamaya, sayş ve kira bedellerini taksitlendirmeye ilgili kurumlar yetkilidir.

53 TEŞEKKÜR EDERİM.. Av. Yasemin.SEZGİN

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN 12197 ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6546 Kabul Tarihi : 19/6/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/6/2014 Sayı : 29044 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ 1982 Anayasasının Gençliğin korunması başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı