ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI"

Transkript

1 ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI TALHA DAL Adana Ticaret Borsası Lisesi ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

2 A- ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR Uluslararası: Bu kavram ilk defa 18. Yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. İlk başlarda egemen devletlerin (kişi ya da küçük bir gurup) aralarındaki ilişkileri ifade etmek için kullanılmaktaydı. 20. Yüzyılın başından itibaren, hükümetler veya çeşitli guruplar arasında artarak devam eden ilişkiler (ticaret, tarım, turizm, sağlık, eğitim, spor, bilim, sanat vb.) uluslararası kavramının anlamını genişletmiştir. Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkilere yüklenen anlam, Uluslararası kavramı ile paralellik göstermektedir. Yani devlet ve devlet dışı (uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri, firmalar, terör örgütleri, halk) aktörleri de dahil ederek, bunlar arasındaki tüm ilişkileri kapsayan bir kavram olarak görülebileceği gibi, sadece devletler arasındaki ilişkileri ifade eden bir kavram olarak da görülebilir. Uluslararası Politika: Yine Uluslararası kavramının tanımından hareket ederek uluslararası politikanın iki farklı anlamından bahsedebiliriz. Uluslararası denildiğinde buradaki uluslar ifadesi sadece devlet olarak kabul edilirse, uluslararası politika devletler arasındaki siyasal etkileşim olarak değerlendirilebilir. Günümüzde uluslararası politika, devlet ve devlet dışı tüm aktörlerin arasındaki siyasal etkileşimi ifade etmektedir. Bazı durumlarda siyasal ilişkilerin yanında, ekonomik, ticari, askeri, kültürel ilişkileri ifade eden uluslararası ilişkiler ile uluslararası politika kavramlarının anlamları örtüşebilir. Örneğin: 1999 Marmara Depremi sırasında Türkiye Yunanistan arasında kurulan ilişkiler, sonraki süreçte iki ülke arasında düşmanca olan ilişkileri büyük ölçüde değiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL ün Avrupa Şampiyonası için mücadele eden Türk ve Ermeni futbol takımlarının karşılaşmasını izlemek için Erivan a gitmesi, Ermenistan ile Türkiye arasındaki siyasal ilişkilerin değişmesini sağlamıştır. Dolayısıyla bazen siyasal ilişkiler ekonomik ve toplumsal ilişkilere yol açar, bazen de tersi olur. Dış Politika: Bir devletin diğer devletlere veya devletler gurubuna ya da bölgeye dönük siyasal tutumunun adıdır ve devletin resmi organları tarafından yürütülen bir süreçtir. Dış politika, olaylara bir devletin amaçları, hedefleri ve davranışları açısından bakar ve bir devletin diğer devletlere karşı tutumunu inceler. Örneğin: Türkiye nin Kıbrıs ve Orta Doğu politikası, ABD nin Irak politikası vb. Uluslararası Politika ile İç Politika Arasındaki Fark: İç politikada mücadele ve işbirliğini düzenleyen belli kurallar bulunur. Uluslararası politikada işbirliği ve çatışmayı düzenleyen kesin ve belirgin kurallar yoktur. Var olan kuralların da etkin bir yaptırım gücü yoktur. İç politikada merkezi bir otorite bulunur. Dış politikada işbirliği ve koordineyi sağlayan bir üst otorite bulunmamaktadır. Diplomasi Tarihi: Uluslararası ilişkiler, sadece günümüzde meydana gelen olayları incelemekle kalmaz, geçmişte yaşanan ilişkileri de ele alır. Diplomasi tarihi olamadan devletlerin politikalarını, anlaşmazlık veya işbirliğini anlamak mümkün olmazdı. Diplomasi tarihinin, tarih biliminden farkı devletler arasındaki ilişkilerin kronolojik bir anlatımdan ibaret olmaması, ilişkilerin iç ve dış nedenlerini dikkate alması, gerektiğinde karşılaştırmalı analiz yöntemlerini de kullanmasıdır. Diplomasi tarihi bazen iki ülke arasında uluslararası ilişkinin gelişme tarihini de ifade etmek amacıyla kullanılır. Uluslararası Ekonomi: Devletler arasındaki iktisadi, mali ve ticari ilişkileri bütün boyutlarıyla ele alan bilimdir. Uluslararası ekonomi devletlerin yanında uluslararası örgütler, uluslararası şirketler ve finans kurumlarının faaliyetleri ile bu faaliyetleri düzenleyen kurallar bütününü de kapsamına alır. Örnek: OECD, - 2 -

3 OPEC ve APEC gibi uluslararası örgütlerin faaliyetleri ve bu örgütlerin işleyişini denetleyen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ). Uluslararası Hukuk: Devletlere, uluslar arası örgütlere, devlet niteliği kazanmamış örgütlenmiş topluluklara ve uluslar arası toplumun bütününü ilgilendiren bireylere ilişkin durumlarda doğrudan bireye uygulanan kurallar bütünüdür. Uluslararası Hukuk un Kaynakları: Antlaşmalar ve sözleşmeler: Devletler arasında imzalanan antlaşmalar, gerektiği gibi imzalandığı ve onaylandığı takdirde taraf olan devletleri bağlar. Teamül Kuralları: Belli bir konuda teamül haline gelmiş uygulamalardır. Bir uygulamanın teamül haline gelebilmesi için: - Genel, sürekli ve tutarlı olması ve uzunca bir zaman devam etmesi. - Uygulamaların hukukun gereklerine uygun olması gerekir. Hukukun genel ilkeleri: - Hem ulusal hem de uluslararası hukukta uygulanan genel ilkeler. (Ahde vefa, hakkın kötüye kullanılmaması, iyi niyet gibi) - Sadece uluslararası hukukta uygulanan kurallar. İctihad kararları: Aynı konuda daha önceki mahkeme kararları gibi. Doktrin: Yazarların görüşleri B ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 1- REALİZM: Bu akımın belirlediği prensiplere göre, temelde insan doğasının özü bencil, güç ve iktidar hırsıyla hareket eden ve kendi çıkarları peşinde koşan varlıklar şeklindedir. Uluslar da bireyler gibi çıkarları peşinde koşar. Ulusal çıkar ile güç (askeri güç) arasında önemli bir ilişki vardır. Devlet adamları, kendi uluslarının çıkarlarını savunurken ülkelerinin güçlerini temel alarak hareket etmelidir. Böylece, uluslar ancak güçleriyle orantılı olarak ulusal çıkarlarını savunabilir sonucu ortaya çıkar. Uluslar, çıkarlarını güçleriyle uyumlu hale getirirlerse, ulusal hedeflerini sahip oldukları kaynaklarıyla en iyi şekilde gerçekleştirme, maksimize etme imkânı elde ederler. 2- ÇOĞULCULUK: Bireyler eşit yaratılmıştır, yaşama, özgür olma ve mutlu olma gibi doğuştan dokunulmaz haklara sahiptir. Birey bu haklarını güvence altına alması için devleti oluşturmuştur ve devlet gücünü yönettiği bireyden alır. Sorunların ancak işbirliği ile çözülebileceğine inanılır. Devlet kendi iyiliği için değil, halkın iyiliği için çalışır. 3- İDEALİZM: Barışa dayalı bir dünya düzeni oluşturmayı hedefler. Bireyler temelde rasyonel ve iyidirler. Dolayısıyla, savaşlar devletlerin mutlakıyetçi, otoriter biçimde örgütlenmelerinden meydana gelir. Savaşların önlenmesi etkin katılımcı küresel sistemler kurularak sağlanabilir. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERİN AKTÖRLERİ Uluslar arası ilişkilerde, bağımsız karar alabilme ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetine sahip ve diğer aktörleri etkileyebilen siyasal birimlere aktör adı verilmektedir. Uluslar arası ilişkilerde en önemli aktör devletlerdir. Çünkü bağımsız hareket edebilen ve karar alabilen tek siyasal birim bunlardır. A BİREYLER - 3 -

4 Birey siyasal ilişkilerde süreci ve ilişkilerin yönünün belirlenmesinde oynadığı rol oldukça önemlidir. Örneğin: Filistin mücadelesine damgasını vuran Yaser ARAFAT ın ölümüyle el-fetih in ve FKÖ nün dağılma sürecine girmesi ve yerine gelen liderlerin onun yerini dolduramaması bireylerin önemine işaret etmektedir. B ULUSAL BASKI VE ÇIKAR GURUPLARI Bunlar hükümet mekanizması dışında yer alan sivil toplum örgütleri veya örgütlü çıkar guruplarıdır. Kamuoyunu harekete geçirerek dış politikayı etkilemeye çalışırlar. Çıkar gurubunun bir baskı gurubu sayılabilmesi için siyasal süreci etkileme faaliyetinde bulunması gerekmektedir. Meslek kuruluşları, sendikalar, medya kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve düşünce örgütleri bu guruplara örnek verilebilir. En çok kullandıkları yöntemler: gazete, dergi ya da kitap yayınlama, kitle iletişim araçları ile görüş açıklama, davetler, mitingler, iş yavaşlatma eylemi, grev veya lokavt eylemleri sık sık kullanılan yöntemlerdir. Baskı gurupları çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Örgütlü olup olmamalarına göre veya amaçlarına göre sınıflandırılabilir. Amaçlarına göre sınıflandırıldığında: - Ekonomik amaçlı baskı gurupları: TÜRK İŞ, DİSK, HAK-İŞ, İSO, İTO, TOBB, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Doğan Holding, Enka Holding, Koç Holding, Sabancı Holding vb. - Ekonomik amaçlı olmayan baskı gurupları: etnik guruplar ve bunların örgütlenmeleri, Aile Planlaması Derneği, İnsan Hakları Derneği, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası vb. Şeklinde ikiye ayrılması mümkündür. C DEVLETLER Geleneksel yaklaşıma göre ulusal devlet, uluslar arası politikanın temel aktörüdür ve uluslar arası politikadan devletler arasında resmi organlar aracılığıyla yürütülen siyasal ilişkiler anlaşılmaktadır. Bu akış açısına göre, uluslar arası politika devletler arasında gerçekleşen bir siyasal faaliyettir. Nasıl ki uluslar arası hukukun muhatabı devletlerdir, uluslar arası politikanın da muhatabı ve öğeleri devletlerdir. D ULUSLARARASI ÖRGÜTLER İki veya çok daha fazla devletin bir araya gelerek imzaladıkları bir anlaşmaya dayanarak kurulan ve muhatapları yalnız devletler olan örgütlerdir. Bunlar devletlerin siyasal, ekonomik, askeri, kültürel ve toplumsal konularda işbirliği gereksiniminden doğmuştur. Uluslar arası örgütleri iki farklı şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan birisi; coğrafya kriterine göre, diğeri ise amaçlarına göre yapılan sınıflandırmadır. Amaçlarına Göre Örgütler: - Sosyal amaçlı örgütler: WHO, UNICEF, UNESCO, ICAO, ILO, UNDP, UNEP, UNFPA - Askeri amaçlı örgütler: NATO, BAB, VP, CENTO ve SEATO - Ekonomik amaçlı örgütler: IMF, GATT, OECD, ECO, OPEC, EFTA, LAFTA, NAFTA, AET, APEC - Çok amaçlı örgütler: Bazı örgütler birden çok amacı gerçekleştirmek için kurulmuştur. AB, BM, AGİT, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı örgütü, Arap Birliği gibi. E ULUSLARAŞIRI ÖRGÜTLER 1 Uluslar arası Hükümet Dışı Örgütler: Hükümet dışı örgütler, esas itibariyle devletin düzenlemediği ve denetimi dışında kalan alanlarda benzer çıkarları paylaşan kişi ve gurupların bir takım ekonomik, sosyal ve siyasal amaçlarını kendi imkanlarıyla gerçekleştirmek istemelerinden ortaya çıkmışlardır. Bu durum etnik, dini, kültürel ekonomik, ticari, mali, eğitim, turizm ve spor gibi birçok alanda kendini göstermektedir. Bunlar - 4 -

5 devletler arasında yapılan antlaşmalar ile kurulmazlar. Örnek: Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Siyonist Teşkilatı, Dünya Kiliseler Birliği, Uluslararası Af örgütü, Uluslararası Lion Kulüpleri bunlardan birkaçıdır. 2 Çok Uluslu Şirketler: Faaliyetleri ülke sınırlarını aşan ve birden fazla ülkede üretim ve yatırım faaliyetlerini sürdüren şirketlerdir. Bunların amaçları görünüşte ekonomik olmakla beraber uluslararası sisteme ve güç mücadelesine yaptıkları etki ile ekonomik amacın ötesinde bir güce sahip oldukları ortaya çıkar. Bu gün çok ululu şirketler, kendi ülkelerinin dış işleri bakanlığı aracılığıyla diğer ülkelerin dış işleri bakanlığı ile doğrudan ilişkiye geçebilmektedirler. General Motors, General Electric, IBM, Exxon-Mobil, Shell, BP, Unilever ve Ford Motor gibi. Bunların yıllık ortalama satışları pek çok devletin dış satımını geçmektedir. A İÇSEL FAKTÖRLER 1- SİYASAL SİSTEM VE YÖNETİM ŞEKLİ: DIŞ POLİTİKAYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER Devletler, bireyin siyasal sürece katılımına izin verdiği ölçüde otoriter ve demokratik sistemler olarak ikiye ayrılır. Otoriter sistemler: - Komünist ve sosyalist sistemler - Askeri otoriter rejimler - Monarşiler olarak üçe ayrılır. Demokratik sistemler gelişmiş ve az gelişmiş olarak sınıflandırılabilir. Devlet ve hükümet başkanlarının karar alma sürecinde etkinliği ve kullandığı yetkiler, ülkenin siyasal rejimine göre farklılık gösterir. Demokratik sistemlerde yöneticiler seçmene karşı sorumluluk taşıdıkları için kamuoyu baskısını üzerlerinde daha fazla hissederler. Karar verirken ulusal çıkarlar ile halkın talepleri arasında denge kumaya çalışırlar. Ayrıca devletler siyasal karar verme yetkisinin, merkezi ya da yerel organlar tarafından kullanılışına göre de farklılık gösterirler. Konfederal yapılarda merkezi organların yetkileri daha az iken, konfederal yapıyı oluşturan organların yetkileri daha geniştir. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) böyle bir yapıya sahiptir. Bağımsızlığını kazanmış olan Sovyet Cumhuriyetleri BDT içinde olsalar da kendileriyle ilgili savunma, dış politika ve ekonomik kararları kendileri vermektedirler. Federal yapılarda ise siyasal karar alma yetkisinin bir kısmı yerel otoritelere (eyaletlere) devredilmekle beraber merkezi organlar daha fazla yetki kullanırlar. ABD, Almanya ve Rusya örnek gösterilebilir. Üniter yapılarda ise hemen bütün karalar merkezi organlar tarafından verilmekte ve bütün yetkiler merkezi organlar tarafından kullanılmaktadır. Yerel organlara ise merkezi organlar tarafından alınan kararların uygulanması kalmaktadır. Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Fransa gibi birçok ülke üniter yapıya sahiptir. Konfederasyon/Konfederal Yapı: Birden fazla siyasal birimin (devletin) kendi egemenliklerini koruyarak birleşmeleri durumunda ortaya çıkan yeni birliğe konfederasyon denir. Türkiye de ise parlamenter rejimlere uygun olarak cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçilmektedir. Cumhurbaşkanı seçilebilme şartları: - 5 -

6 - Türk Vatandaşı olmak - 40 yaşını bitirmiş olmak - Yüksek öğrenim yapmış olmak - Taksirli suçları işlememiş olmak Ülkemizde cumhurbaşkanı 5 yıl için seçilir. Üst üste iki defa seçilebilme hakkına sahiptir. Cumhurbaşkanının görevleri: - Kanunları yayınlamak - Kanunları tekrar görüşmek üzere meclise geri göndermek - Seçimlerde en fazla oy alan siyasi parti liderine hükümeti kurma görevi vermek - Oluşturulan kabineyi onaylamak - Yabancı ülkelere büyükelçi atamak - Yabancı büyükelçileri kabul etmek - Antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak - TBMM adına silahlı kuvvetlerin Başkomutanlığını temsil etmek - Yasama organını toplantıya çağırmak - Anayasa değişiklikleri ile ilgili kanunları gerekli gördüğünde referanduma sunmak - Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek - Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek - Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilmesine karar vermek - Kanun hükmünde kararname çıkarmak - YÖK başkanını, Üniversite Rektörlerini seçmek - Anayasa Mahkemesinin boşalan üyeliklerinin yerine yeni üyeleri seçmek - Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Askeri Yargıtay üyelerini seçmek 2- YASAMA: Meclis, tüm ülkeler için geçerli olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinden biridir. Bazı otoriter sistemlerde parlamento seçim yerine atamayla oluşabilir. Daha ziyade geleneksel monarşilerde veya askeri yönetimlerde durum böyledir ve yasama organı göstermelik bir işleve sahiptir. Diğer bazı ülkelerde (özellikle faşist ve sosyalist ülkelerde) seçime sadece bir partinin girmesine izin verilir. Demokratik ülkelerde ise yasama organı (Türkiye de TBMM) en az iki partinin katılımıyla yapılan serbest seçimler sonunda oluşur. Bu nedenle demokratik ülkelerin tümü için demokratik parlamenter sistemler kavramı kullanılır. Demokratik ülkelerin parlamentoları baskı gurupları ve kamuoyunun tepkisine duyarlı davranırken, demokratik olmayan ülkelerde milletvekilleri böyle bir sorumluluk duymayabilir ve yasama yetki ve sorumluluklarını bu çerçevede sürdürebilirler. Başkanlık sistemlerinde (ABD gibi) Başkan ve parlamento ayrı seçim süreçleri sonunda seçildiği ve parti yönetimleri bulunmadığı için parlamentonun hükümetin denetiminde olması söz konusu değildir. Böylece yasama görevi daha bağımsız bir şekilde yürütülür. Türkiye de 25 yaşını bitirmiş her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. TBMM, 5 yıllığına seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Her partinin meclise girebilmek için, %10 luk ülke barajını aşması gerekir. TBMM nin Görevleri: - Savaş ilanına karar vermek - 6 -

7 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına izin vermek - Uluslar arası antlaşmaların yürürlüğe konulmasına karar vermek - TBMM, hükümeti güvensizlik (gensoruyla) düşürebilir. Ayrıca kurulan her hükümetin meclisten güvenoyu alması gerekir. 3- HÜKÜMET: Hükümet adı verilen kurum yürütmeyi temsil eder ve bazen başkan ve kabineden, bazen de başbakan ve kabineden oluşur. Bazen de yarı başkanlık sistemlerinde olduğu gibi bu ikisinin karması şeklinde olabilir. Sonuçta hükümetin farklı birimleri iç ve dış politikalar konusunda farklı görüş içinde olabilir. Örneğin: çalışanlarının ve memurlarının ücretlerinin iyileştirilmesini isteyen her bakanlık bu konuda Maliye Bakanlığı ile çatışabilir. Ancak bu demokratik ülkelere özgü bir durum olup, kararların tek bir kişi tarafından alındığı yönetim biçimlerinde bu duruma rastlanmayabilir. 4- DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI: Dış politika ve ulusal güvenliğin temel unsurları hükümet tarafından belirlense de, bu esaslar doğrultusunda bakanlık içinde de kararlar alınabilmektedir. Ülkemizin dışişleri köklü Osmanlı geleneği üzerine kurulmuştur. İlk büyükelçilik III. Selim döneminde 1793 yılında Londra da açılmıştır ten sonrada giderek yaygınlaşmıştır. 5- ULUSAL KAMUOYU: Kamuoyu genel olarak bir ülkede yaşayan halkın kanaatlerini ifade eder. Ancak çoğu zaman kamuoyunun halkın görüşü olmaktan ziyade sınırlı sayıda ki kanaat önderlerinin görüşleri olduğunu görmekteyiz. Bunlar sırayla: - Ekonomik seçkinler - Siyasal ve hükümetsel zenginler - Kitle haberleşme seçkinleri - Yerel kanaat önderleri (kitle iletişim araçlarına ve dış politikaya yakın ilgi duyan % 5 10 luk kısım) - Halk yığını Etkileşimin yönü ilk dört düzeyden aşağı doğru gerçekleşmektedir. 6- ULUSAL GÜÇ UNSURLARI: a) Askeri Güç: Devletin temel amacı hayatta kalmak mümkünse gücü arttırıp üstünlük sağlamaktır. Bu durumda askeri güç gücün en önemli unsurudur. Sayı, nitelik ve teknolojik bakımdan iyi donanımlı bir ordunun varlığı son derece önem taşımaktadır. b) Coğrafi Güç: Ülkenin jeopolitik konumu (önemli yollar, denizleri, akarsuları, gölleri, ormanları, yer altı kaynakları, dağlarla çevrili olması, ada ülkesi olması vb.) ve ülkenin alansal genişliği ülkenin bazı avantajlara sahip olmasını sağlayabilir. Ülkenin konumu dış politika üzerinde de etkilidir. Örneğin II. Dünya Savaşı sonrasında soğuk savaşın en şiddetli yaşandığı bölgede bulunana ülkemiz NATO ya üye olmak zorunda kalmıştır. Eğer ülkemiz Afrika kıtasının orta veya güneyinde bulunuyor olsaydı izleyeceği dış politika ve öncelikleri farklı olurdu. Yarı başkanlık: Başkanlık sistemi ile parlamenter sistem karışımı bir uygulamadır. Fransa nın yönetim biçimi en iyi örnektir. Ülkede hem cumhurbaşkanı hem başbakan bulunur, fakat esas yetki cumhurbaşkanında toplanmış olup başbakanın yetkileri oldukça azdır

8 c) Ekonomik Güç: Ülkenin sahip olduğu ekonomik kaynaklar; yer altı kaynakları - özellikle günümüzde petrol, doğal gaz ve nükleer enerji kaynakları (Uranyum ve Toryum) - tarım toprakları, iç ve dış ticaret hacmi, milli gelir düzeyi vb. kapasitenin büyüklüğü dış politikasını etkilemektedir. Bu arada var olan kaynakların işlenebilmesi de (endüstriyel durum) önem taşır. Örneğin Kongo nun Uranyuma sahip olması ile ABD veya İngiltere nin sahip olması aynı şey değildir. d) Nüfus: Ülkelerin ekonomik kalkınmalarının sağlanmasında, büyük ordular kurabilmelerinde nüfusun önemi büyüktür. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde nüfusun kalitesi ön plana çıkmaya başlamıştır. B DIŞSAL FAKTÖRLER 1- ULUSLARARASI SİYASAL SİSTEM: Uluslararası sitem; devlet ve devletlerin kurduğu örgütler arasında düzenli ve devamlı olan, birinde meydana gelen değişikliğin diğerini de etkilediği bir sitemdir. Tarihsel deneyimlere bakıldığında dört farklı şekilde ortaya çıktığı görülür. a) Tek Kutuplu Sistem: İmparatorluk sistemi de denilir. Tek bir egemen gücün etrafında toplanan devletler ve siyasal otoriteler vardır. b) Güç Dengesi sistemi: Güçlerinin yaklaşık olarak eşit olduğu varsayılan ve bir birlerine karşı açık bir üstünlükleri olmayan üç büyük devletin bulunması gerekir. c) İki Kutuplu Sistem: Devletler iki blok etrafında toplanmıştır. ABD ve SSCB Blok önderleri NATO ve VP blokların örgütleri olarak ortaya çıkmıştı yılları arasında Doğu Bloğunun dağılmasıyla sona ermiştir. Kendi içerisinde sıkı yada gevşek iki kutuplu sistem olarak ikiye ayrılır. Sıkı iki kutuplu sistemde aktör sayısı daha azdır ve bütün aktörler bloklardan birine üyedir ya da taraftardır. Gevşek iki kutuplu sistemlerin en büyük özelliği ise; blokların hiyerarşik yapısının daha zayıf olmasıdır. (Hindistan, Gana, Endonezya, Mısır gibi bağlantısız ülkeler buna en güzel örnektir) d) Çok Kutuplu Sistem: Bu tür sistemler ikiden daha fazla bloklaşmanın ya da koalisyonun söz konusu olduğu sistemlerdir. Günümüzde blokların olmadığı, kendi başına bağımsız hareket edebilen ülkelerin ortaya çıktığı Bloksuz Sistem meydana gelmektedir. 2- DÜNYA KAMUOYU: Gerek dünya gerekse ulusal anlamda kamuoyu oluşumunu saplayan kanı önderleri adı verilen kişi veya guruplar vardır. Bunlar politikacılar (Obama, Bush ve bürokratları vb.), yayın kuruluşları (CNN, BBC, Le-Monde, NewsWeek), uluslar arası örgütlerin yöneticileri (IMF, BM, NATO vb.) ve özel finans kurumları ve şirketler (HP, Citibank, Microsoft, Apple vb.) olabilmektedir. 3- ULUSLARARASI HUKUK: Devletlerin dış politikalarının çerçevesini çizen ve onları belli ölçülerde sınırlandıran hukuksal kurallar da bulunmaktadır. DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKA AMAÇLARI VE ARAÇLARI - 8 -

9 A- DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKA AMAÇLARI 1- GÜVENLİK AMACI: Devletlerin dış politika amaçlarından en önemli olanıdır. Çünkü bir devletin temel amacı var olmaktır. Güvenliğe yönelik tehditler bazen iç, bazen de dış tehditler olabilir. Devletlerin amacı halkının hak ve hürriyetlerini başka ülkelere karşı korumak ve özgürlüklerini kullanabilecekleri ortamları sağlamaktır. Bunun içinde diğer devletlerin karşısında güçlü olması ve varlığını sürdürmesi gerekmektedir. 2- REFAH AMACI: Kendi halkına refah sağlayamayan hükümetler ile halkın arasındaki bağ bir süre sonra yok olur ve halkın fedakârlık duygusu azalır. Dışarıya karşı bir ülkenin zayıf, aç ve sefil görünümü, birlik ve beraberlik görüntüsü yaratmayacağından ülke iç ve dış tehditlere açık hale gelecektir. (SSCB bu yüzden dağılmıştır. Günümüzde Hindistan, Pakistan ve İran güvenlik ile ilgili harcamaları abartarak, halkın refahını geri planda tutmaktadır) 3- SAYGINLIK: Ülkelerin bazen gücü arttırma, bazen gücünü koruma, bazen de gücü gösterme şeklindeki çabaları prestij ve saygınlık kazanmak için kullandıkları yöntemlerdir. Örneğin: Fotoğrafta ön sırada olmak, arabulucu olmak, askeri ve ekonomik alanlarda elde edilen başarılar, uzaya füze ve uydu göndermek vb. 4- ÖZERKLİK: Bir ülkenin baskı altında kalmadan kendi kendine karar alabilmesi, bağımsız hareket edebilmesi uluslar arası alanda o ülkeye itibar kazandırmaktadır. Tersi ise ülkenin halkı ve dünya kamuoyu nezdinde küçük düşmesine yol açar. B- DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKA ARAÇLARI 1- DİPLOMASİ: Diplomatlık mesleği olarak tanımlanabileceği gibi yüklendiği en önemli anlam sorunları barışçıl yollardan çözme yöntemidir. Diplomatik Temsilcilerin Görevleri: 1961 Viyana sözleşmesinin 3. maddesinde diplomatik misyonların görevleri şu şekilde sıralanmıştır. - Temsil etmek - Vatandaşların hak ve çıkarlarını korumak - Müzakerelerde bulunmak - Bilgi toplamak Yöntem ve Süreç Olarak Diplomasi: Tarihsel süreç içerisinde diplomasinin ikili görüşmeler şeklindeki niteliğinin değiştiğini ve günümüzde, ilişkide bulunulan devletlerin sayılarının da artması dolayısıyla nitelikli çok taraflı diplomasi şeklinde geliştiğini görüyoruz. Nitelikli çok taraflı diplomasi, diplomatik kurumlar ve teknik örgütlerle daha örgütlü bir yapı kazanmıştır. Çok taraflı parlamenter diplomasi(konferans Diplomasisi) kararların nasıl alınacağı, katılımcılar ve usule ilişkin konuların önceden belli olması bakımından nitelikli çok taraflı diplomasiden ayrılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi iletişim ve ulaşımın kolaylaşması başkanların karşılıklı görüşerek sorunları ele alması zirve diplomasisini gündeme getirmiştir. Diplomatik Müzakerelerin Amaçları: - 9 -

10 - Görüş alışverişinde bulunmak - Diğerinin tutum ve davranışını sürdürmesini veya değiştirmesini sağlamak - Herhangi bir konuda anlaşmaya varmak isteği Diplomatik Müzakerelerde Başvurulan Yöntemler: - İkna - Vaatlerde bulunma - Tehdit - Oldubittiye getirme 2- PROPAGANDA: Kanıları, görüşleri ve değerleri kontrol etmek ve sonuçta davranışları belirlenen doğrultuda değiştirmek amacıyla önceden planlanarak, psikolojik teknikler kullanılarak yürütülen bilinçli bir davranıştır. Diplomasi ve propaganda arasındaki fark; diplomaside muhataplar doğrudan doğruya diğer hükümetler ve onların resmi temsilcileridir. Propagandada adres diğer ülkenin halklarıdır. Devletler diğer ülkenin halklarını, o ülkede yaşayan etnik veya dini gurupları, iktisadi ve sosyal açıdan kendisini dışlanmış hisseden gurupları etkileyerek o ülke üzerinde baskı kurmaya çalışır ve gerektiğinde bunları dış politikada pazarlık konusu haline getirip bazı çıkarlar elde etmeye çalışır. Propagandanın Temel Unsurları: - Propaganda yapıcısı - İletişim araçları - Sözlü ve yazılı semboller - Propagandanın hedefi (düşman ülkelerin halkları, dost ülkelerin halkları, tarafsız ülkelerin halkları, kendi ülkesinin halkları) 3- EKONOMİK YÖNTEMLER: Ekonomik yöntemlerin dış politikada araç olarak kullanılması daha çok gelişmiş devletler açısından söz konusu olabilmektedir ve ekonomik ilişkilerin karşılıklı bağımlılık içermesi gerekmektedir. Bağımlılık ilişkisi ne derece fazla ise bu aracın etkisi de o oranda artar. Ekonomik ve ticari ilişkilerin bir dış politika aracı olarak kullanılması genelde üç amaca yöneliktir: a) Ödüllendirme ve Cezalandırma: Devlet bu tür durumlarda hedef ülkenin davranışını etkilemek amacıyla ticari kolaylıklar sağlama veya dış yardım vaadinde bulunma gibi ödüllendirme yöntemlerini kullanmakta ya da ambargo uygulama, dış yardımı kesme, mal varlığına el koyma, boykot uygulama ve ekonomik ilişkileri kesme gibi cezalandırma yöntemlerine başvurmaktadır. Bunda başarılı olabilmek için tek taraflı bağımlılık ilişkisinin söz konusu olması gerekir. Dış yardımlar esas olarak dört gurupta toplanabilir: - Askeri yardımlar - Ekonomik yardımlar - Teknik yardımlar (proje ve danışmanlık hizmetleri, personel eğitimi gibi) - İnsani yardımlar (deprem, sel felaketi, açlık, kuraklık ve salgın hastalıklar vb. yapılan yardımlar) Ekonomik yaptırımlar: - Boykot - Ambargo (hükümet, düşman ülke ile her türlü ticari alış-verişi kesmektedir)

11 - Abluka (bir ülkenin dışarıyla bağlantısının kesilmesi) b) Doğal kaynakları ele geçirmek: zengin doğal kaynakları ele geçirmek ve rakip ülkelerin bunlardan yoksun kalmasını sağlamak. c) Nüfus alanı oluşturmak: Ekonomik bağımlılık ilişkisi oluşturarak bunu nüfuz alanı oluşturmak amacıyla kullanmak, ekonomik ilişkilerin dış politika aracı olarak kullanılmasının bir diğer şeklidir. 4- SAVAŞ: En genel anlamıyla savaş, isteklerin karşı tarafa zorla kabul ettirilmesi için başvurulan bir şiddet eylemidir. Siyasal şartların ortaya çıkarttığı savaş, bu nedenle siyasal bir davranıştır. C- ULUSLAR ARASI ÇATIŞMALAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 1- Diplomatik yöntemler Devletler ikili ve çok taraflı sorunlarını aralarında müzakere ederek görüşmeler yoluyla çözebilirler. Diplomatik yöntemler üç farklı biçimde gündeme gelmektedir. Bunlar: - Müzakere ya da görüşme yöntemi - Arabuluculuk - Komisyon oluşturma 2- Hukuki yöntemler Devletler arasındaki çatışmalar, müzakerelerle çözülemezse hukuksal yöntemler devreye sokulabilir. Hukuki yöntemler iki farklı biçimde gündeme gelmektedir. Bunlar: - Özel hakem mahkemeleri - Uluslar arası adalet divanı 3- Askeri yöntemler Doğrudan askeri yöntemlerin uygulanması meşru avunma dışında uluslar arası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Askeri güç kullanılmasına gerek kalmadan şu yöntemlerle sorunun çözümü mümkün olabilmektedir: - Askeri güçlerin teyakkuza geçirilmesi - Seferberlik ilanı - Sınıra kuvvet kaydırılması ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Uluslararası örgütleri iki farklı biçimde sınıflandırmak mümkündür. 1. Coğrafi Kriter Esas Alınarak: a. Global Örgütler: Üyeleri arasında farklı coğrafyalardan devletlerin bulunabileceği, ancak üyeliğin bütün devletlere açık olmadığı örgütlerdir. OPEC, OECD, DTÖ ve İslam Konferansı gibi örgütler örnek verilebilir

12 b. Evrensel Örgütler: Üyeliğin bütün devletlere açık olduğu örgütlerdir. En iyi örnek Birleşmiş Milletler örgütüdür. c. Bölgesel Örgütler: Bunlar dünyanın yalnızca belli bir bölgesindeki devletlerin üye olabileceği örgütlerdir. Örneğin NATO, Varşova Paktı (VP), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Afrika Birliği Örgütü (OAU), Avrupa Birliği (AB), Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO),Batı Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA),Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi. 2. Amaçlarına Göre: a. Sosyal Amaçlı Örgütler: WHO, UNICEF, UNESCO, ICAO, ILO, UNEP, UNFPA b. Askeri Amaçlı Örgütler: NATO, BAB, VP, CENTO VE SEATO c. Ekonomik Amaçlı Örgütler: IMF, GATT, OECD, ECO, OPEC, OAPEC, EFTA, NAFTA, ASEAN, APEC, KEİP d. Siyasal Amaçlı Örgütler: AGİT, AAOK e. Çok Amaçlı Örgütler: BM, Avrupa Birliği, İslam Konferansı, AGİT, Afrika birliği Örgütü, Avrupa Konseyi A. ÇOK AMAÇLI ÖRGÜTLER - Birleşmiş Milletler (United Nations UN): 1945 yılında kurulmuştur. BM nin ana organları Güvenlik Konseyi, Genel Kurul, Sekreterlik, Uluslararası adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Hukuk Komisyonu ve Uluslararası İnsan Hakları Konseyi. En önemli organı Güvenlik Konseyidir. Güvenlik Konseyi 5 i daimi, 10 u geçici olan 15 üyeden oluşur. BM nin daimi üyeleri, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dır. Uluslararası Adalet Divanının Görevi: Devletlerin kendi aralarında müzakereler yoluyla çözemedikleri sorunun çözümü için başvurdukları bir mahkeme niteliğindedir. Genel Sekreterliğin Görevi: Uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde arabulucu olarak devreye girmekte veya bir temsilcisini görevlendirerek sürecin barışçıl çözüme katkı sağlamaya çalışmaktadır. Ekonomik ve Sosyal Konseyin Görevi: Örgütün ekonomik ve sosyal alanlardaki çalışmalarını yürütmek ve bu konularda raporlar hazırlamakla sorumludur. Üye ülkelerin insan hakları konusundaki uygulamaları bu organ tarafından takip edilir. - Avrupa Birliği (EuropanUnion EU): 1952 yılında Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg un Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kurmaları ile oluşumu başlamıştır de Avrupa Toplulukları (AT), 1992 de Avrupa Birliği adını almıştır.1973 te Danimarka, İngiltere ve İrlanda, 1981 de Yunanistan, 1986 da İspanya ve Portekiz, 1995 te Avusturya, İsveç ve Finlandiya, 2004 te Malta, Estonya, Letonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan ve Polonya, 2007 de Bulgaristan ve Romanya örgüte üye olmuştur. Böylece 27 üyeli bir örgüt haline gelmiştir. Örgütün en önemli organları: Liderler Zirvesi, Bakanlar Konseyi, Parlamento, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanı dır. - Avrupa Konseyi: II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa daki demokratik sisteme sahip ülkeler arasında siyasi dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla 1949 yılında Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere tarafından kurulmuştur. Zamanla insan hakları konusunda faaliyet gösteren bir örgüt

13 haline gelmiştir. En önemli organı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Avrupa Konseyine Beyaz Rusya, Kazakistan, Kosova ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir. Örgütün başlıca organları: Bakanlar Komitesi, Parlamenter Meclisi, İnsan Hakları Komitesi ve Genel Sekreter dir. - Arap Birliği: Mısır, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan ve Yemen tarafından 1945 yılında kurulmuştur. Örgüt üye ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlamıştır. Birliğin en yüksek karar organı Konsey dir. - Körfez İşbirliği Konseyi: 1981 yılında Basra Körfezi bölgesinde ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri alanlarda işbirliğini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak Irak ın Kuveyt i işgali, ABD nin Irak ı işgali karşısında etkili olamamıştır. - Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü (ASEAN): Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Filipinler tarafından 1967 de kurulmuş. İlk başta ekonomik işbirliği örgütü olarak kurulmuşsa da o günlerde asıl amacı Asya daki komünist yayılmacılığa karşı bir blok oluşturmaktı. Örgüt bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını, bölge ülkeleri arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesini de önemsemektedir. B. EKONOMİK AMAÇLI ÖRGÜTLER - Uluslararası Para Fonu (IMF): 1944 yılında ABD nin New Hampshire eyaletinde kurulmuştur. Temel amacı uluslararası alanda dış ticaretin korunması ve sürdürülmesini sağlamak ve bu konuda ülkelerin karşılaşacağı para sorununa yardımcı olmaktır. Bu amaçla Dünya Bankası kurulmuştur. Fonun en yetkili organı Güvernörler Kurulu dur. IMF den kotasının üzerinde borç alan ülkelerin mali yapıları borç aldıkları süre boyunca IMF nin denetimine girer. IMF politikalarında, genellikle tasarruf temel alındığı için, kamu harcamaları kısılarak vergiler arttırılır. Vergiler halkın cebinden çıkacağı için IMF politikaları genellikle ülkenin daha da yoksullaşmasından başka bir işe yaramaz. - Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ): Daha önce GATT olarak bilinen DTÖ 1947 yılında gelişmiş zengin ülkelerin, diğer ülkelerin uygulayacağı dış ticaret politikaları yüzünden zarar görmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. Merkezi Cenevre de bulunmaktadır. - Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC): Asya Pasifik bölgesindeki üye ülkeler arasında ekonomik büyüme, işbirliği, ticaret ve yatırımları kolaylaştırmaya ve geliştirmeye yönelik olarak 1989 yılında oluşturulmuştur. DTÖ nün ve diğer çok taraflı ticaret örgütlerinin tersine, APEC in üyelerinin uyması gereken bir anlaşma ve yükümlülük yoktur. Açık diyalogun var olması ve tüm üyelerinin görüşlerine eşit derecede saygı göstermesi gibi özellikleri nedeniyle tektir. - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC): Cezayir, Endonezya, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezüella tarafından 1960 ta, petrol üreticisi ülkeler arasında üretim ve fiyat belirlenmesi konularında

14 işbirliği sağlamak amacıyla, petrol fiyatlarını belirlerken üreticilerin çıkarlarını dikkate almayan petrol şirketlerine bir tepki olarak kurulmuştur. - Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC): 1968 yılında kurulmuştur. Üyeleri arasında özellikle petrol endüstrisi alanında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Merkezi Kuveyt tedir. - Gıda ve Tarım Örgütü (FAO): 1945 yılında, beslenme ve yaşam seviyesinin yükseltilmesi, tarımsal verimliliğin geliştirilmesi ve kırsal kesimin daha iyi koşullara sahip olmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD): 1961 yılında kurulmuştur. Üyeleri arasında Türkiye de bulunmaktadır. - Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA): ABD, Kanada ve Meksika arasında 1992 de kurulmuştur. 450 milyona yaklaşan nüfus ve 17 trilyon dolarlık ticaret hacmi ile NAFTA dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturmaktadır. - Andean Paktı/Andean Ülkeleri Topluluğu: Örgüt 1969 yılında Cartegana antlaşmasıyla kurulmuştur. Örgütün üyeleri Güney Amerika ülkelerinden Bolivya, Kolombiya, Ekvator ve Peru dur. Örgütün merkezi Peru nun başkenti Lima dır. - Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO): 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulmuştur. Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan 1992 yılında örgüte dahil olmuşlardır. - Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ): İstanbul da düzenlenen zirve ile 1992 yılında kurulmuştur. Karadeniz e kıyısı olan ülkeler arasında ekonomik işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Örgütün kurucu üyeleri arasında Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan bulunmaktadır. - Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA): 1960 yılında kurulmuştur. - BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD): 1964 yılında BM bünyesinde kurulmuştur. - BM Kalkınma Programı (UNDP): 1965 yılında BM bünyesinde kurulmuştur. - BM Sanayi Kalkınma Örgütü (UNIDO): 1966 yılında, üyeleri arasında endüstriyel gelişimin sağlanmasını amaçlamıştır. C. SOSYAL AMAÇLI ÖRGÜTLER * Bunların ortak yanı hepsinin evrensel örgütler olmasıdır. - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü (ICAO): Ulusal ve uluslararası hava sahalarında gerçekleşen sivil havacılığın düzenli işlemesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. ICAO ilkelerine göre ulusal hava sahalarındaki uçuş trafiğinin düzenlenmesi ülkelerin kendilerine bırakılmıştır. Ancak uluslararası hava sahalarındaki uçuş güvenliğinin hangi ülke tarafından sağlanacağı ICAO nun bölgesel toplantılarında kararlaştırılır. Buna göre Ege uluslararası hava sahasındaki uçuş güvenliğini sağlama görevi Yunanistan a bırakılmıştır. Zamanla Yunanistan bunu bir egemenlik hakkı gibi algılayarak Türkiye nin yapacağı her türlü faaliyete karışmaya başlamıştır. - Dünya Sağlık Örgütü (WHO): 1948 de BM bünyesinde kurulmuştur

15 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILAO): BM bünyesinde bulunmaktadır da kurulan örgüt Milletler Cemiyeti döneminden kalan tek örgüttür. Amaçları arasında sosyal adaletin sağlanması, uluslararası alanda işçilerin haklarının geliştirilmesi bulunmaktadır. - BM Nüfus Fonu (UNFPA):1967 de BM bünyesinde kurulmuştur. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde yaşanan nüfus sorunlarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. - BM Eğitim ve Bilim Örgütü (UNESCO): 1946 da BM bünyesinde kurulmuştur. Amacı üye ülkeler arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında işbirliği sağlayarak barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktır. - BM Çocuk Fonu (UNICEF): 1946 da BM bünyesinde kurulmuştur. Çocuk haklarının korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yapmaktadır. - BM Çevre Programı (UNEP): 1972 de BM bünyesinde kurulmuştur. D. ASKERİ AMAÇLI ÖRGÜTLER - Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü (NATO): Soğuk savaş döneminde olası bir Sovyet tehdidine karşı kurulmuştur. Üye ülkelerin topraklarını ve güvenliğini sağlamak amaçlanmaktadır. - Batı Avrupa Birliği (BAB): 1948 yılında olası bir Sovyet tehdidine karşı Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İngiltere tarafından kurulmuştur. BAB ın temel özelliği üyelerinden birinin Avrupa da saldırıya uğraması durumunda ortak savunma yükümlülüğünün bulunmasıdır. E. SİYASİ AMAÇLI ÖRGÜTLER - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT): 1975 de kurulmuştur. Merkezi Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag dır. Avrupa da barış, refah ve adaletin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. - Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK): Üyeleri arasında siyasi ve güvenlik konularında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. A. KÜRESEL SORUNLAR 1. Silahlanma, Silahların Denetimi ve Silahsızlanma: ULUSLARARASI SORUNLAR Varlığını sürdürmek, çıkarlarını korumak, ideolojiyi yaymak, silah endüstrisini ayakta tutmak veya askeri teknolojiyi desteklemek silahlara sahip olmanın gerekçelerinden sadece birkaç tanesidir. Taraflar arasında hiç bir düşmanlık olmasa bile bir devlet diğer devletin silahlanmasının kendi için bir güvensizlik olduğunu düşünür. Çünkü devletler birbirlerinin niyetlerine göre değil potansiyellerine göre politikalarını belirlerler. Silahlanmanın tek başına savaşa yol açmadığı ileri sürülse bile silah gücüne sahip olma bir tarafı sorunu şiddet yoluyla çözmeye yöneltebilir. Bu nedenle barışı korumanın yolu silahsızlanmadan geçmektedir. Bu konuda atılan bazı adımlar aşağıda sıralanmıştır: - Antartika Antlaşması: Nükleer denemelerin yasaklanması konusunda bir ilki oluşturmaktadır. - Nükleer Denemeleri Yasaklama Antlaşması - Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması:

16 - SALT I (Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşması I) - SALT II (Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşması II) - Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Antlaşması - START I (Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması I) - START II (Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması II) - SORT ( Stratejik Nükleer Silah Başlıklarının İndirimi Antlaşması) - Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi - AKKA (Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması) 2. Uluslararası Terörizm Terörizm, korku ve panik havası oluşturmak amacıyla bir veya birden fazla kişi tarafından zor ve şiddete başvurma eylemidir. Terörizm bireysel, örgütlü ve devlet destekli olmak üzere üçe ayrılır. Terörizm halklar üzerinde korku salmayı amaçlar. Modern terörizmin temel özellikleri: - Oldukça sık ve sürekli hale gelmesi. - Eylemlerin hazırlık ve planlama aşamasında çok miktarda para, silah ve patlayıcı gerektirmesi. - Medyanın sansasyonel haberleriyle etkisinin artması. - Örgütsel desteğe dayalı olması - Devletlerin desteklemesi (para, silah, diplomatik kolaylıklar sağlama, teknik yardım ve eğitim vb.) 3. İnsan Hakları Sorunları Küreselleşme olgusu, insan hakları ve özgürlük gibi evrensel değerleri yeniden tüm devletler ve toplumlar için önemli hale getirmiştir. Uygulamadaki gelişmeler bakımından 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve 1789 Fransız Devrimi önemli kilometre taşlarıdır de kabul edilen Soykırım Sözleşmesi ilk uluslararası insan hakları anlaşması olmuştur. Bunun ardından yine aynı yıl BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi o güne kadarki en önemli uluslararası insan hakları belgesi niteliğindedir. Evrensel bildirinin kabul edilmesiyle insan hakları uluslararası politikanın temel gündem maddesi haline gelmiştir. Bundan sonra devletler, diğer devletlerin bu konudaki uygulamalarına bakarak insan haklarını ihlal eden devletleri uluslararası platforma taşımış ve bunun sonucunda devletler kendi hukuk sistemlerini bu sözleşmelere uygun hale getirme gereği duymaya başlamıştır. B. BÖLGESEL SORUNLAR 1. Orta Doğu Sorunu Bölge üzerindeki mücadelenin kaynağını özellikle 20. Yüzyıla kadar dini nedenler oluşturmuştur. 20. Yüzyılın başından itibaren bölgede dini nedenlerin yanı sıra siyasi ve ekonomik nedenlerin de rol oynamaya başladığı görülmektedir. a. Filistin Sorunu: Osmanlı İmparatorluğunun 1918 de bölgeden çekilmesiyle bölge İngiltere ve Fransa denetimine girmiştir de oluşturulan İngiliz manda yönetiminin tamamen Yahudilerden oluşması günümüzdeki Filistin sorununun da temelini atmıştır de ABD nin desteğiyle BM Genel Kurulunda Filistin topraklarının %56 sında bir Yahudi devleti kurma şansını elde eden Yahudi toplumu, 1948 de İsrail devletinin kurulduğunu ilan etmiştir. İsrail,

17 Arap İsrail Savaşı ile Yahudiler sahip oldukları toprakların oranını %56 dan %78 e çıkarmış, 1967 Arap İsrail Savaşı ile de Filistin in tamamını ve Gazze yi işgal etmekle kalmamış, Mısır a ait Sina yarımadasını ve Suriye ye ait Golan tepelerini de işgal etmiştir. İsrail 1979 da Mısır ile imzalanan Camp David Antlaşmasıyla Sina Yarımadasından çekilmiş fakat BM Genel Kurulunun kararı olmasına rağmen diğer işgal edilen alanlardan çekilmemiştir te İsrail, çekilmiş olduğu bir kısım Filistin toprağını (%22) 2000 yılında tekrar işgal etmiştir. b. Irak Sorunu:ABD nin Irakta kitle imha silahlarının olduğunu, Irak ın El-Kaide ile bağlantısı olduğunu iddia etmesi ve Irak ın diktatörlükle yönetildiği burayı işgal etmesine yol açmıştır. İşgalden sonra yapılan incelemede burada kitle imha silahına rastlanmadığı gibi, Irak ın El-Kaide ile bağlantısının olmadığı da ortaya çıkmıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinin bir başka ülke diktatörlükle yönetiliyor diye ona saldırma hakkı bulunmamaktadır. 2. Kafkasya Sorunu a. Karabağ Sorunu:1991 yılında SSCB nin dağılmasıyla Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlıklarını ilan etmiş, ardından halkının çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ da bağımsızlık ilan etmişti. Rusya destekli Ermeniler Karabağ bölgesinde yer alan Hocalıya saldırarak tarihteki Hocalı katliamını gerçekleştirdiler. BM ve Batılı devletler Ermenilerin yaptığı katliamlara ve işgal hareketlerine ciddi bir tepki göstermemiştir. Ermenilerin 1992 de Nahcivan a saldırması üzerine Türkiye 1921 Kars Antlaşması gereği bölgeyi korumak için askeri müdahalede bulunacağını açıklamıştır. Bunun üzerine harekete geçen uluslararası toplum Ermenilerin işgal ettiği yerlerden çekilmesini istediyse de bu sonuç vermedi. AGİT in arabuluculuğu ile 1994 te ateşkes antlaşması yapılmış ancak halen Karabağ ın statüsü, işgal edilen Azeri toprakları ve yerlerinden edilen Azeri halkın durumu çözülememiştir. b. Abhazya Sorunu:1991 yılında bağımsızlık ilan eden Gürcistan ı protesto etmek amacıyla Abhazya da bağımsızlık ilanında bulundu. Gürcistan ın Abhazya yı işgal etmesi sonucu Rusya Gürcü askerlerin derhal buradan çekilmelerini istemiştir. Şuan bağımsızlık ilan eden Abhazya yı Rusya, Nikaragua, Venezüella ve Nauru dışında tanıyan olmamıştır. 3. Orta Asya Sorunu a. Sınır Sorunları: 1991 yılında dağılan SSCB nin ardından kurulan Orta Asya Türk Devletlerinin sınırlarını Rusya keyfi bir biçimde belirlemiştir. Bu şekilde potansiyel bir çatışmanın tohumlarını atarak birleşmelerini önlemek ve böylece bölgenin daha kolay yönetilmesine olanak sağlamak istemişti. Bölgede yaşanan bazı sınır sorunları şunlardır: - Özbekistan ın henüz tartışmalı olan sınırlarına, terörist saldırıları gerekçe göstererek mayın döşemesi. - Özbekistan ın ihtilaflı bir bölgede Bagıs köyünde tek taraflı sınır belirlemek istemesi. - Bölgenin neredeyse en önemli sınır sorunu Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında Fergana vadisinden kaynaklanan sorundur. b. Su Sorunu: Orta Asya da Amu derya ve Sir Derya nehirlerinin sularının paylaşımından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Sovyetler Birliği döneminde herhangi bir sorun oluşturmamaktaydı. Çünkü bütün Cumhuriyetler Sovyetler Birliğinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmişti. Günümüzde özellikle Özbekistan ve Kırgızistan arasında yaşanan su paylaşım sorunu oldukça önemlidir de Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında imzalanan sözleşme ile Kırgızistan su karşılığı Özbekistan dan doğal gaz, Kazakistan dan ise kömür alacaktı. Ancak tarafların taahhütlerini bazen ihlal ettikleri görülmektedir. c. Etnik sorunlar: Orta Asya ve Kafkasya da bulunan devletlerin karışık etnik yapılara sahip olmaları bir istikrarsızlık unsuru olarak değerlendirilebilir. Her etnik grup çoğunlukta olduğu ülkede diğerleri üzerinde baskı kurarak kendi ulusal bütünlüğünü sağlamaya çalışmıştır. Bu bağlamda ulusal bütünlüğün Türkmenistan da önemli ölçüde sağlandığı dikkati çekmektedir. Kazakistan ın başkentini Kırgız sınırındaki Almatı dan, Rus nüfusun daha yoğun olduğu Astana ya taşıması yine ulusal bütünlüğü sağlama

18 çabası olarak değerlendirilebilir. Tüm bu ülkelerde azımsanmayacak miktardaki Rus nüfus söz konusu ülkelerin Rusça ve Rubleyi terk ederek kendi dil ve paralarını yürürlüğe koymalarına tepki göstermektedir. Rusya Orta Asya da bulunan Rus azınlıkları, bu ülkeler üzerinde bir baskı aracı olarak ta kullanabilmektedir. 4. Balkanlar Bölgede yaşanan iki önemli sorun Bosna - Hersek ve Kosova sorunudur. Bölgede SSCB nin dağılmasıyla başlayan karışıklık ve iç çatışma süreci, Yugoslavya nın dağılmasıyla çok daha önemli hale gelmiştir. Büyük Sırbistan hayalini kuran Sırpların Müslümanlara yönelik saldırı ve işgalleri sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. TÜRKİYENİN DIŞ POLİTİKASI Etkin ve dinamik bir dış politika yapımı için sabit veriler (nüfus, din, dil, kültür, tarih, coğrafya) ile potansiyel verilerin (askeri, ekonomik ve teknolojik kapasite) birbirleri ile uyumlu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bir ülkenin stratejik zihniyeti, stratejik planlaması ve siyasi iradesinin sağlam temeller üzerine oturtulmuş olması sabit ve potansiyel veriler üzerinde bir çarpan etkisi yaratmaktadır. Sağlam ve kuvvetli sabit veriler ile gün geçtikte daha fazla gelişen potansiyel verilere sahip olan ülkemiz ise maalesef uzun bir süre boyunca dış politika bağlamında etkisiz ve pasif kalmıştır. Türkiye, diplomasideki bu durgunluğunun ve uluslararası arenadaki gelişmelere kayıtsız kalmasının bedelini çoğu kez ağır şekilde ödemiştir. Günümüz itibariyle farklı bir boyut kazanan Türk dış politikası ise bölgesel bir güç olma yolunda çeşitli hamlelerde bulunmaktadır. Komşularla sıfır sorun politikası çerçevesinde atılan adımlar bu hamlelerin somut bir örneğini teşkil etmektedir. Bu çalışmada, başlıkta ifade edildiği gibi, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren günümüze kadar geçen süre zarfında Türk dış siyasetinin ana parametreleri ele alınacak ve sonuç kısmında genel bir değerlendirme yapılıp bazı önerilere yer verilecektir. Atatürk Döneminden II. Cihan Harbi ne kadar Türk Dış Politikası: Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün dış politika hedeflerinin en tepesinde bağımsızlığın korunması olmuştur. Lozan Antlaşması ile milletlerarası alanda Türkiye nin tanınması sağlanmış ve bu süreçten sonra Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi ekseninde barışçıl bir siyaset takip edilmiştir. Bunun altında yatan en temel sebep ise yurt genelinde başlatılan inkılâplardır. Türkiye, iç politikada oldukça yoğun bir süreçten geçerken, dış politikada da yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmamış ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Kuruluşundan itibaren barışçıl bir politika izlediğini yukarıda belirttiğimiz Türkiye, arası yıllardan itibaren hamleler yapmaya başlamıştır. Nitekim 1933 te Almanya da Nazilerin iktidara geçmesi ve İtalya nın Akdeniz ve Balkanlarda ki yayılmacı emelleri sonucunda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile bir anlaşma imzalayarak, Balkan Antantı oluşturulmuş ve Batı sınırlarının güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır ta ise Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar üzerinde Türk hâkimiyetini kısıtlayan maddeler değiştirilmiş ve diplomasideki bu hareketliliği 1937 de oluşturulan Sadabat Paktı izlemiştir. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan bu saldırmazlık paktı ile Doğu ve Güneydoğu sınırları güvence altına alınmıştır. Atatürk dönemi Türk dış politikasının tartışılmaz en büyük başarısı ise Hatay Sorunu nun çözüme kavuşturulmasıdır. Fransızlar ile imzalanan Ankara Antlaşması sonucunda Türkiye sınırları dışında kalan Hatay ın ülke topraklarına dâhil edilmesi, Atatürk ün uyguladığı dış siyaset sayesinde ölümünden kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. Atatürk dönemi dış politikası etkin ve atak bir yapıya sahip iken, Atatürk ün ölümünden sonraki süreç için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Milli Şef dönemi boyunca, birkaç istisna hariç, dünyada ki gelişmelere karşı daima mesafeli durulmuş ve bundan

19 dolayı Türkiye şartların gayet uygun olduğu zamanlarda dahi kendisine ilke edinmiş olduğu izolasyon ve denge politikası sebebiyle bir çok fırsatı kaçırmıştır. Soğuk Savaş Süreci ve Türkiye nin Batı ya Entegre Edilişi: Türkiye, II. Dünya Savaşı na katılmayarak sonucu belli olmayan bir serüvene girmek istememiştir. Her ne kadar bu hususta dış politika açısından başarılı olunsa da Türkiye, savaşa katılan ülkelerin çoğundan daha zor şartlar altında kalmıştır. Savaşın ardından dengelerin değişip farklı bir düzenin ortaya çıkışı esnasında Türk dış politikası önüne çıkan fırsatları adeta geri tepmiş ve bunun yanı sıra On İki Adanın Yunanistan a verilmesine göz yumulması en stratejik hatalardan birini oluşturmuştur. Nitekim günümüzde Yunanistan ile yaşanan kıta sahanlığı sorunu göz önünde bulundurulduğunda bu hatanın ne derecede büyük olduğu anlaşılmaktadır. II. Dünya Savaşı nın ardından ortaya çıkan iki süper güç arasında yaşanan ideolojik, ekonomik ve jeopolitik çekişmeye verilen isim olan; Soğuk Savaş döneminde Türkiye, Batı safında yer almıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise yılları arasında SSCB nin Anadolu dan toprak talep etmesi ve Boğazlara yerleşme arzusundan kaynaklanmıştır. Marshall Planı ve Truman Doktrini ile Türkiye artık ABD nin etki alanına girmiş ve Demokrat Parti döneminde Kore ye gönderilen askerler ile ödenen kan bedeli sayesinde 1952 de NATO ya kabul edilmiştir. NATO üyeliğinden sonra Batı nın Türk dış politikasındaki önemi ve ağırlığı oldukça artmıştır. Menderes dönemi dış siyasetinde görüldüğü üzere Atatürk ten kalan miras devam ettirilip, Türk diplomasisinin hantal yapısından kurtulması için büyük çaba sarf edilmiştir. Zira bu dönem içerisinde Batı da ve Ortadoğu da oluşturulan Balkan İttifakı ve Bağdat Paktı gibi yeni güvenlik sistemleri Atatürk döneminde rastlanan uygulamalar ile neredeyse bire bir örtüşmektedir. Menderes in en büyük şansızlığı; bu girişimlerinin tam anlamıyla bir zafere ulaşmamış olmasıdır. SSCB ile Ortadoğu da Mısır ve Suriye gibi ülkelerin Türkiye nin öncülüğünde kurulan bu oluşumlara karşı açıktan cephe almaları, alınan başarısızlığın en önemli nedenlerinden biridir. Bu süreçten sonra Türkiye nin özellikle iç dinamiklerindeki karışıklıklar sebebiyle, yeniden kabuğuna çekilmesi, Milli Şef dönemindeki pasif ve her şeyi sineye çeken dış politika anlayışının yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştur arası Türk dış politikasının ana eksenini ise Kıbrıs meselesi oluşturmuş ve dış politika ajandasındaki diğer alanlar ihmal edilmiştir. Günümüzde Şekillendirilen Yeni Türk Vizyonu: Yıllarca, özellikle ideolojik kaygılar ve gereksiz yere yapılan düşman tanımlamaları sebebiyle, hiçbir etkinlik gösteremeyen ve pasifliğe mahkûm edilen Türk dış siyaseti kısa bir süre önce komşularla ilişkilerin en üst düzeye çıkarılması ve Türkiye nin bölgesinde bir güç olma idealini, sağlamayı amaç edinmiştir. Öte yandan Türkiye artık dünyada ki gelişmelere kayıtsız kalmayıp, saygın bir konuma doğru ilerlemektedir. Çeşitli ülkeler ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması, aralarında sorunlar bulunan ülkelerin Türkiye nin arabuluculuğunu talep etmesi ve Türkiye nin gün geçtikçe gıpta ile bakılan bir ülke haline dönüşmesi, yeni Türk dış politikasının başarılarından bir kısmını sergilemektedir. Tarihsel bağlarımızın oldukça kuvvetli olup rengimizi dahi verdiğimiz Ortadoğu coğrafyasını yıllarca ihmal etmemizin ardından günümüz itibariyle atılan adımlar ile burada oluşan olumsuz imajımız düzeltilmiş ve Türkiye artık bölgenin en önemli ülkesi konumuna gelmiştir. Türk dış politikası yıllar sonra ilk defa sabit verilerini etkili bir şekilde kullanmayı başarmıştır. Türk diplomasisi, kolları Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya da aktif bir şekilde hareket ederek edilgenliğinden kurtulmuş ve etkin bir hal alarak, belirleyici bir nitelik kazanmıştır. Eksen kayması tartışmaları dış politikanın git gide bağımsızlaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Buradaki soru işareti, Türkiye nin Batı dan kopup kopmadığıdır. Nitekim Türk dış politikasının daima Avrupa odaklı olmasına alışmış bulunan Batı ailesi, gün geçtikçe farklı bölgelerde faaliyette bulunan

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

ULUSLARARASI SORUNLAR

ULUSLARARASI SORUNLAR 6 ULUSLARARASI SORUNLAR KONULAR : A. KÜRESEL SORUNLAR 1. Güvenlik a. Silahlanma, Silahların Denetimi Sorunu ve Silahsızlanma b. Terörizm 2. İnsani Sorunlar a. Nüfus artışı, Göç, Mülteciler b. Etnik Köken,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTADOĞU BARIŞINDA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ MODELİ ARAYIŞLARI YÜKSEK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK ORTAKLIKTAN MODEL ORTAKLIĞA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE ORTADOĞU Hazırlayan

Detaylı

Sihirli Değnek Serisi Eğitimin sihirli değneği tekrardır"

Sihirli Değnek Serisi Eğitimin sihirli değneği tekrardır www.koyunluluibrahimkose.com 1.Türkiye de enflasyonla mücadele eden ve banknot çıkarma yetkisine sahip olan kurum aşağıdakilerden A) TBMM B) T.C. Merkez Bankası C) Bakanlar Kurulu D) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ANALİZ OCAK 2014 SAYI:76 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN ATAMAN AYŞE NUR GÖKŞEN ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 74 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN

Detaylı

1. İttifak ın Amacı ve Temel Güvenlik Görevleri 2. 2. Transatlantik Ortaklığın Kalbi 6. 3. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi 9

1. İttifak ın Amacı ve Temel Güvenlik Görevleri 2. 2. Transatlantik Ortaklığın Kalbi 6. 3. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi 9 I~CqI~NDEKI~LER 1. İttifak ın Amacı ve Temel Güvenlik Görevleri 2 2. Transatlantik Ortaklığın Kalbi 6 3. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi 9 4. NATO Kuvvetlerinin Değişen Rolü 12 5. Ortaklık Vasıtasıyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

Atatürk Döneminde (1920-1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler Sait DİNÇ *

Atatürk Döneminde (1920-1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler Sait DİNÇ * Atatürk Döneminde (1920-1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler Sait DİNÇ * 1 - DÖNEMİN DIŞ POLİTİKASININ GENEL SORUNLARI Bir devletin dış siyaseti, ne kadar

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

ÖNSÖZ 3. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 4 Öğr. Gör. Serdar KESGİN

ÖNSÖZ 3. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 4 Öğr. Gör. Serdar KESGİN - 1 - İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 4 Öğr. Gör. Serdar KESGİN Kosova nın Bağımsızlık Süreci ve Balkanlarda Son Durum 9 Yrd. Doç. Dr. Pınar YÜRÜR Bitmeyen

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI Hilal Sanİoğlu* Bİrİncİ Bölüm AB Hukukunun Temel Çerçevesİ ve İnsan Haklarının Normatİf Kaynakları I. Genel Olarak İnsan Hakları A. İnsan Hakları Kavramı Bütün insanlar

Detaylı

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA DA ORTAK

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı