Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý..."

Transkript

1 Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn merkez binasýndaki bayraklar ise iflas bayraðý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3226 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝÞGAL ALTINDA PEZEVENKLÝK VE KERHANECÝLÝK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... EMRÝN BAÞIMIZ ÜSTÜNE... Ali Osman Memleketim Özgün Kutalmýþ CARRETTANIN SIR DOLU ÖLÜMÜ Erdoðan Baybars Kalk Mehmet Gene Nöbete/ Savaþa Yalçýn Okut KENDÝ GÝTTÝ ÝSMÝ BÝLE KALMADI YADÝGÂR Mehmet Levent Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý... Ferdi Sabit Soyer mecliste yaptýðý konuþmada, Ülkeyi hükümet deðil casinocular idare eder dedi, ama kendi döneminde 3 yýldýzlý Pia Bella Otel e nasýl casino izni verildiðini unuttu! Kýyaðýn sýrrý Rüþvet mi? 3 yýldýzlý Pia Bella Oteli nin yýldýzlarýný yükselterek ona kumarhane izni verilmesinin ardýnda 200 bin Euro luk bir rüþvet olduðu öne sürülüyor... Ve o dönemin bir bakaný bu rüþveti almakla suçlanýyor... n Olaya el koyduðu öðrenilen Baþbakanlýk Denetleme Kurulu nun kamuoyuna bu yönde açýklama yapmasý bekleniyor... n Ülkeyi casinolarýn idare ettiðini söyleyen eski Baþbakan Ferdi Sabit Soyer in de bu otele nasýl casino izni verildiði hakkýnda topluma izahat vermesi gerekiyor... n Mafyanýn izini süren gazetemiz bu yönde elde ettiði bilgileri çok yakýnda kamuoyuna açýklayacak... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Ahmet Uzun un Taþkýnköy çýkarmasý Eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun bakanlýktan ayrýldýktan sonra aktif politikayý býrakmýþ görünüyor. Þimdilerde Ahmet Uzun Lefkoþa nýn Taþkýnköy bölgesinde büyük bir inþaat yaptýrýyor. Bu inþaatýn konutlarla birlikte dükkanlarý da içerdiði ve bir alýþveriþ merkezini hedeflediði belirtiliyor... 5 fedai aranýyor Yargýç Ulutekin: Kahramanlýk hapistedir... n3. sayfada

2 53 YAÞINDAKÝ KANIÖZ ANÝDEN ÖLDÜ Lefkoþa'da önceki gün evinde aniden rahatsýzlanan 53 yaþýndaki Mehmet Tuncer Kanýöz, hayatýný kaybetti. Polis bültenine göre, saat 14.30'da ölen Kanýöz'ün cesedinde yapýlan incelemede ölüm nedeninin "kalp yetmezliði" olduðu anlaþýldý. SINIRI YASADIÞI GEÇMEYE ÇALIÞAN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa Metehan Sýnýr Kapýsý'nda ve Gaziler köyünde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip sýnýrý yasadýþý geçmeye çalýþan üç kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki gün saat 16.00'da Metehan kapýsýnda, 48 yaþýndaki E.D. Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye iþlem yapmadan geçerken tespit edildi. Öte yandan Gaziler'de dün öðle saatlerinde "Tabahana" diye bilinen bölgede 34 yaþýndaki Y.V. içinde bin litre sývý tutkal bulunan van araçla ve yanýnda yolcu olarak bulunan 34 yaþýndaki T.Y. ile birlikte birinci derecede askeri bölgeyi ihlal ederek Güney Kýbrýs'a geçerken yakalandý. MARKET HIRSIZININ BAÞKA SUÇLARI DA ORTAYA ÇIKARILDI Lefkoþa'da bir marketten hýrsýzlýk yaptýðý için tutuklanan 24 yaþýndaki U.Y'nin Aðustos ayýndan beri 5 araçtan para, cüzdan, cep telefonu ve deðerli evraklar çalarak baþka hýrsýzlýk suçlarý da iþlediði ortaya çýkarýldý. Polis bülteninde, Lefkoþa'da Hayrat Market'ten 800 TL nakit para, 48 TL deðerinde telefon kontör kartý çalýnmasý olayýyla ilgili tutuklanan zanlýyla ilgili ileri soruþturmada, U.Y'nin 10 Aðustos ile 12 Ekim tarihleri arasýnda Lefkoþa'da 5 araçtan da hýrsýzlýk yaptýðý belirtildi. Zanlýnýn, Salih Kaya'ya ait araçtan bir cep telefonu, Ertan Akça'ya ait araçtan bir cüzdan ve bir güneþ gözlüðü, Burçin Pýnar Yorgancýoðlu'nun aracýndan bir cüzdan, 50 TL ve 20 Euro nakit para, bir kimlik kartý, iki sürüþ ehliyeti ve bir evlenme belgesi; Gökhan Saðlam'ýn aracýndan bir cüzdan, 140 Sterlin, 145 TL nakit para, bir kimlik kartý, iki sürüþ ehliyeti, bir kredi kartý ve Sinam Gazi'ye ait araçtan da 30 TL nakit para ile iki cep telefonu çaldýðý tespit edildi. CEP TELEFONU HIRSIZLIÐI Gazimaðusa'da Ahmet Mazlum'un evinden 21 Aðustos'ta bir cep telefonu çalýnmasý olayýyla ilgili 21 yaþýndaki G.E tutuklandý. Çamlýbel'de ise Ekim tarihlerinde, Alpay Göçmener'in aðýlýndan üç oðlak ve 3 de kuzu çalýndý. ERCAN'DAN PARAYI ÇIKARAMADI Ercan Havalimaný'ndan 34 bin 500 TL ve 5 bin ABD Dolarý'yla yurt dýþýna çýkmak isteyen 71 yaþýndaki E.A hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. MARKETTE GÜMRÜKSÜZ SÝGARA Gönyeli'de Nesar Market'te polisin yaptýðý kontrolde, gümrüðe beyan edilmemiþ 296 paket çeþitli markalarda sigara bulundu. Market iþletmecisi H.Ö (54) hakkýnda yasal iþlem baþlatýlýrken, bulunan sigaralar da emare alýndý. 14 YAÞINDAKÝ BÝR KIZ KAYIP Lefkoþa'da 14 yaþýndaki Gamze Haraç adlý kýzýn dünden beri kayýp olduðu ve arandýðý açýklandý. Polis, önceki gün saat 11.30'da evinden ayrýlan Gamze'nin bulunmasý için soruþturmasýný sürdürüyor. 140 MÝLYON DOLAR BORÇ KTHY'DE ÝFLAS KARARI Kýbrýs Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu, içine düþtüðü maddi sýkýntýlar sonrasý beklenildiði gibi "iflas kararý" aldý. KTHY Yönetim Kurulu, mahkeme kararýyla tasfiye için bu sabah Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne baþvuracak. Fikret Çavuþoðlu baþkanlýðýnda dün öðle saatlerinde ortaklarýn da katýlýmýyla 2 saatlik bir toplantý gerçekleþtiren KTHY Yönetim Kurulu, kontrollü iflas kararý aldý. Karar, KTHY Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret Çavuþoðlu tarafýndan saat 15.00'de düzenlenen basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyuruldu. Çavuþoðlu, iflas kararý alan yönetim kurulunun KTHY'nin tasfiyesi için bu sabah Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na baþvuracaðýný açýkladý. KTHY'nin bu noktaya gelmesinde yönetsel sorunlar, KKTC'nin tanýnmamasý nedeniyle uygulanan ambargolar, zamanýnda doðru kararlar verilmemesi gibi birçok nedenler bulunduðunu belirten Çavuþoðlu, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu ile Meclis Araþtýrma Komitesi'nin tüm bunlarýn nedenlerini araþtýrmakta olduðunu, bugün saat 14.00'te kendisinin gerekli bilgileri vermek üzere üçüncü kez ilgili Meclis Komitesi'nin toplantýsýna katýlacaðýný söyledi. Gerek Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun, gerekse KTHY ile ilgili Meclis Araþtýrma Komitesi'nin elde edeceði sonuçlarý kamuoyu ile paylaþacaðýný umduðunu belirten Çavuþoðlu, "Kýbrýs Türk Hava Yollarý ülkenin ulaþýmýna, turizmine, kargo hizmetlerine, kültürüne katkýlar saðlayan önemli bir kurumumuzdu. Yaþanan iflasla doðacak olan boþluðun en kýsa sürede doldurulacaðýný düþünüyorum. Bu yöndeki çalýþmalar bizim dýþýmýzda olmakla beraber devam ediyor. Ýnþallah kýsa sürede yeni bir þirket ve ortaklýk kurulur, eksik kalmýþ bu misyon giderilmiþ olur" þeklinde konuþtu. Çok üzgün olduklarýný belirterek, çalýþanlarýn bütün özverilerine, maaþlarýnýn önemli bölümünden feragat etmelerine ve devletin geçen yýl yaptýðý yaklaþýk 40 milyon liralýk yardýma raðmen sonuç elde edilemediðine iþaret eden Çavuþoðlu, "Kýbrýs Türk Hava Yollarý 140 milyon Dolar bilinen borçlarý ile iflas noktasýna gelmiþtir ve tasfiyesi yapýlacaktýr" dedi. Çavuþoðlu, beklentilerinin hükümetin KYHY çalýþanlarýnýn ekmek paralarýný kaybetmemesi yönünde tedbir almasý olduðunu da sözlerine ekledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝÞGAL ALTINDA PEZEVENKLÝK VE KERHANECÝLÝK Kýbrýs'ýn kuzeyinde uyuþturucu ticareti varsa, güneyinde de var. Kuzeyde mafya varsa, güneyde de var. Kuzeyde Rum mallarýný yaðmalayan çeteler varsa, güneyde de Türk mallarýný yaðmalayan çeteler var. Fuhuþ ve kadýn ticareti kuzeyde varsa, güneyde de var. Ve kuzeydeki yönetim yasadýþý bir yönetim... Güneydeki yönetim ise yasal... Yasadýþý bir yönetimde olan ne kadar pislik varsa, yasal bir yönetimde de var. Kýbrýs'ýn kuzeyinde polise güven yoksa, güneyinde de yok. Faili meçhuller dosyasý kuzeyde ne kadar kabarýk ise, güneyde de o kadar kabarýk... Al birini çal birine kýsaca... Ne bir taraf tamam... Ne diðer taraf... Biz uzun zaman yasadýþý bir yönetimin eseri zannettik tüm bunlarý... Normal bir devlete sahip olursak, kurtulacaðýmýzý hayal ettik hepsinden... Polis adam gibi bir polis olur normal bir devlette... Yargý adam gibi bir yargý... Hükümet adam gibi bir hükümet... Güneydeki durumu görünce yýkýldý hayallerimiz... Anladýk ki, ne iþgalden, ne de yasadýþý yönetimdem ileri gelmiyor yaþadýklarýmýz... Hristofyas ile ekibinin yönetimindeki özgür bölgenin, komutanlarýn yönetimindeki iþgal bölgesinden pek bir farký yok... Yanarým yanarým da ben buna yanarým iþte... Hadi biz süngü altýndayýz ve bataklýklarý kurutamayýz Rum kardeþ... Ya sen? Sen niye kurutamazsýn? Bak kardeþ... Mesela þu kadýn ticareti var ya... Ünümüz nihayet dünyaya yayýlmýþ... Büyük ajanslarýn bültenlerine girmiþiz... Hem kuzey... Hem güney... Pezevenkliðimizden bahsediyorlar... Çözüm, barýþ, birleþme falan gibi haberlerin önüne geçmiþ bu... Bir kadýn Astra Radyosu'nda konuþuyor. Þöyle diyor: "Kýbrýs'a garson olarak çalýþmaya geldim. Bana bu söylendi. Ama þimdi müþterilerle birlikte olmaya zorlanýyorum. Ben fahiþe deðilim, ama beni bunu yapmaya zorluyorlar." Söyle bana kardeþ... Polis ne yapýyor? Hükümet ne yapýyor bu sözleri duyunca? Þu minnacýk toprak parçasýnda bu pislikleri temizlemek çok mu zor? Vicdanýmýzý yaralayan bu insan ticaretine ne kadar seyirci kalacaðýz daha? Namussuzlarýn gücü namuslularýn gücünden çok mu üstün? Üstesinden gelmek imkansýz mý bunun? Ne uyuþturucu, ne de fuhuþla baþa çýkamayan küçük bir devlet ne biçim bir devlet? Bunun açýklamasýný sen yapacaksýn kardeþ... Biz deðil... Haklý bir mazeretimiz var bizim!.. Biz iþgal altýndayýz... Devletimiz 'sahte'... Ve 'sahte' bir devlette de bunlarýn olmasý çok doðal... Seninki sahte deðil... 'Gerçek' bir devlet... Baþýnda 'sözde' bir hükümet deðil, 'gerçek' bir hükümet var... Komutandan deðil, Cumhurbaþkanýndan çýkar seni baðlayan kararlar... Peki, neden bizimkinden bir farký yok? Ýþgal komutaný olsa da bir, yasal Cumhurbaþkaný olsa da bir mi? Ama diyeceksin ki, tüm bunlar iþgal altýnda olmayan pek çok ülkede de var dünyada... Ýtalya'da da var, Ýngiltere'de de var, Amerika'da da var... Boþ bir teselli bu... Sakýn karýþtýrma Kýbrýs'ý onlarla... Herkesin birbiriyle akraba olduðu küçücük bir toprak parçasýyla ne ilgisi var koskoca ülkelerin? Hele de iþgal deðilse temel sorunu hiçbirinin...

3 AFRÝKA dan mektup... ÜLKEYÝ CASÝNOLAR ÝDARE EDER DEMEK Seçim yenilgisi psikozundan yeni kurtulmaya baþladýðý gözlemlenen CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer veciz bir laf etmiþ önceki gün mecliste... Demiþ ki: "Bu ülkeyi hükümet deðil, casinolar idare eder"... Ýtirazýmýz yok. Ancak yalnýz casinolar deðil tabii... Onlardan da büyükleri var... Uyuþturucu mafyasý mesela... Fuhuþ mafyasýný, bet mafyasýný ve çek tahsilat mafyasýný da yabana atmamak gerekir ayrýca... Ama Soyer madem ki 'casinolar' dedi, ona bakalým biz þimdi... 4 yýl baþbakanlýk yapmýþ olan birisi "ülkeyi casinolar idare eder" derse, bunun üstünde durmak gerekir herhalde deðil mi? Yani casinolar CTP hükümetten gittikten sonra mý idare etmeye baþladý memleketi? CTP döneminde herþey yolunda mýydý? O zaman memleketi idare eden casinolar deðil, hükümet miydi? * Soyer bu lafý söylerken gözden kaçýrmýþ olmalý bir þeyi... Biz hatýrlatalým... Girne'deki üç yýldýzlý bir otele metazori casino izni verilmiþ CTP döneminde... Pia Bella'ya... Yýldýzlarýna yýldýz katýlmýþ... Ve bu izin verilmiþ... Ýzni veren de dönemin Maliye Bakaný Ahmet Uzun'du... O günlerde gazetemizde belgelenmiþti de bu... Bekýn þimdilerde çýkmýþ kokusu... Bu kýyaðýn bir rüþvet karþýlýðý yapýldýðý söyleniyor. Dönemin bir bakaný 200 bin Euro rüþvet almýþ bu kýyaktan... Dün 'Volkan' gazetesinde okuduk... Bakanýn adýný vermemiþler, ancak ellerindeki bilgi ve belgeleri paylaþmak için Baþbakanlýk Denetleme Kurulu ile Baþsavcýlýk'ý gazeteye davet etmiþler... Edindiðimiz bilgiye göre, bu yayýný bir ihbar kabul eden Baþbakanlýk Denetleme Kurulu dün el koymuþ olaya... Bu konuda açýklama bekliyoruz þimdi. Toplumla paylaþsýnlar bulgularýný... Bizi aydýnlatsýnlar... Yalnýz onlardan deðil, dönemin Baþbakaný Ferdi Sabit Soyer'den de açýklama bekliyoruz... CTP döneminde ülkeyi casinolarýn idare etmediðini ispat etsin bize... * Sevgili okurlar, Toplumumuzu içten içe kemiren mafyanýn izini sürerken çok önemli bulgulara ulaþtýk... Yakýnda bunlarý açýklayacaðýz kamuoyuna... Sabredin... Bekleyin azýcýk daha... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Yargýç Ulutekin: Kahramanlýk hapistedir- (Haber ve fotoðraflar Evrim Kamalý)- Sendikal Platform tarafýndan 28 Ekim 2009 tarihinde meclis önünde gerçekleþtirilen eylem sýrasýnda tutuklanýp haklarýnda, 'polisi görevinden men etmek' ve 'polisi darp etmek' suçlamalarý ile dava açýlan 19 sanýktan 15'i dün mahkemedeydi. Sanýklar, Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Fügen Ulutekin tarafýndan kendilerine isnat edilen suç duyurusunu kabul etmediler. Yargýç Fügen Ulutekin "videolardan tespit edilen 5 kiþi var, cesur olan yaptýðýnýn arkasýnda durur. Bu nedenle bu 5 kiþi öne çýksýn Tel-Sen 3 gün kavþaklarda eylem yapacak n SOYSAN: "HÜKÜMETÝN BAHSETTÝÐÝ YENÝ KTHY ASLINDA TELEKOMÜNÝKASYON DAÝRESÝ" Telekomünikasyon Dairesi'nde örgütlü bulunan Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý'nýn (Tel-Sen), "Yeniden Yapýlandýrýlma Çalýþmalarý" adý altýnda Dairenin, özelleþtirilmeye, hatta birilerine devredilmeye doðru götürülmek istendiðini ileri sürerek; bu durumu ve Elektronik ve Haberleþme Yasa Tasarýsý'nýn "aceleye getirilerek yasallaþtýrýlmak istenmesini" protesto etmek ve kamuoyunu uyarmak amacýyla eyleme gidiyor. Bugünden itibaren 3 gün boyunca saatleri arasýnda, sendika yönetim kurulu düzeyinde eylem yapacak Sendika, her gün Lefkoþa'nýn bir çemberinde olunacaðýný açýkladý. Ýlk eylemin, bugün Terminal Çemberinde gerçekleþtirileceðini belirten Tel-Sen, Cuma günü Baþbakanlýk önünde eylem düzenleneceðini bildirdi. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan, "hükümetin son günlerde diline doladýðý Yeni KTHY'nin, Telefon Dairesi olacaðýnýn anlaþýldýðýný" savundu. Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan þöyle dedi: 'Telekomünikasyon Dairesi'nin yapýsýný deðiþtirerek þirket yapýsýna dönüþtürmeyi planlayan bu zihniyetlerin oluþturacaðý zemin, halen daha kar eden bir yapý olan Telekomünikasyon Dairesi'nin, birilerine, hatta iddia edildiði gibi Türk Telekom'a devrini hazýrlayacaðý gibi 470 Telekomünikasyon çalýþanýnýn da dairenin kapýsýnýn önüne konmasýna neden olacak. Bu uygulamanýn toplumumuzda yaratacaðý travma umurlarýnda deðildir. Onlarýn umurlarýnda olan tek þey 'Borçlandýr, Batýr, Sat ve Kurtul' yöntemi ile Telefon Dairesini 'sponsorlarýna' peþkeþ çekmek. Bilinmesini isteriz ki Telefon Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen) olarak bu topluma ikinci bir Kýbrýs Türk Hava Yollarý vakasý yaþatýlmasýna izin vermeyeceðiz... Eskisini 'halletmiþ' olan hükümet son günlerde 'Yeni KTHY'den bahsetmektedir. Üzülerek görüyoruz ki hükümetin bahsettiði 'Yeni KTHY' aslýnda Telekomünikasyon Dairesi'dir. Telekomünikasyon Dairesi'nin yapýsýný deðiþtirerek Devlet Dairesi yapýsýndan 'þirket' yapýsýna dönüþtürmek isteyenler Telekomünikasyon Dairesi'nin de týpký KTHY'de olduðu gibi birilerine devredilmesinin zeminini hazýrlamaktadýrlar." Soysan, halkýn telefon dairesine sahip çýkmasýný da istedi. AKARYAKIT FÝYATLARINA ZAM Akaryakýt fiyatlarýna zam yapýldý. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, mevzuat gereði belirli aralýklarla otomatik olarak fiyat ayarlamalarý yapýlan akaryakýt ürünlerinden benzinde 6; Eurodiesel, gazyaðý ve motorinde 2 kuruþluk artýþ oldu. Akaryakýt fiyatlarý þöyle: "95 oktan benzinin litresi 2.15 TL; 97 oktan benzin 2.19 TL; Euro diesel 2.12 TL; motorin 1.93 TL; gazyaðý 1.90 TL." ve bu 14 kiþiyi de maðdur etmesin" deyince sanýklar "tümümüz de suçsuzuk" cevabýný verdiler. Ulutekin "Bu kahramanlýk deðildir. Kahramanlýk hapistedir, bir þeyi yaptýnsa arkasýnda duracaksýn" dedi. Daha sonra mahkeme, sanýklarýn ithamý için 25 Ekim Pazartesi saat 14:00'ü tarih olarak kararlaþtýrdý. Duruþmadan sonra toplantý gerçekleþtiren sendikalar ve örgütler 25 Ekim Pazartesi mahkemeler önünde kitlesel eylem yapma kararý aldýlar. KTÖS Pazartesi günü öðleden sonra Lefkoþa'daki tüm merkezi okullarda grev yapma kararý alýrken, bugünden itibaren Pazartesi gününe kadar da tüm örgütler Meclis ve Bakanlýklar önündeki çemberlerde pankart açýp bildiri daðýtacaklar. "ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NDA TANIDIKLARIM VAR" DÝYEREK 4 BÝN 400 TL'YÝ SAHTEKARLIKLA ALDI "Ýçiþleri Bakanlýðý'nda tanýdýklarým var, sana KKTC vatandaþlýðýný kolayca aldýrabilirim" diyerek Ahmet Alaçam adlý kiþiden sahtekarlýkla deðiþik zamanlarda 4 bin 400 TL nakit para saðlayan kiþi aranýyor. Polis bülteninde, isminin baþharfleri H.B ( E - 54) olarak verilen söz konusu kiþi, 18 Þubat ile 16 Ekim tarihleri arasýnda meydana gelen olayda, Ahmet Alaçam'a Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nda tanýdýklarý olduðunu ve kendisine KKTC vatandaþlýðýný kolayca aldýrabileceðini söyleyerek sahtekarlýkla deðiþik zamanlarda 4 bin 400 TL parasýný aldýðý kaydedildi. Polis H.B'nin arandýðýný duyurdu. ALANÝÇÝ'NDE EV YANDI, ERGAZÝ'DE AHIRDA YANGIN ÇIKTI Alaniçi'nde Lehize Özoðlu'nun evinde çýkan yangýnda salon büyük zarar gördü. Yangýnda salonun tavan kaplama ve kalaslarý, bir ahþap kapý ve kasasý, elektrik sigortasý, elektrik paneli ve kablolarý, iki alüminyum kapý, üç koltuk, 1 berber koltuðu ve 1 masa yandý. Öte yandan Ergazi'de önceki gün saat 11.00'de, Hasan Ösan'ýn ahýrýnda, Þ.A (56) spiral makinesiyle demir kestiði sýrada çýkan kývýlcýmlar, balyalara sýçrayýnca, yangýn çýktý. Yangýnda 100 balyanýn tamamen yandýðý belirtildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gördünüz mü ne imiþ geldiðimiz son nokta? Kimlikle giriþler asla kaldýrýlamazmýþ Demek ki bize huzur görünmüyor ufukta Burada hayat yine býçaðýn sýrtýndaymýþ Kalay YUNANÝSTAN'A ÖNERÝ: "TÜRKÝYE ÝLE SÝRTAKÝ YAP!" Ünlü ekonomist Bert Rürup Yunanistan'a ekonomik krizden çýkýþ yolu olarak Türkiye ile iþbirliði yapmayý önerdi. Yunan "To Vima" gazetesine konuþan Rürup, Yunanistan'ýn Türkiye ile ihracat hacmini geliþtirmesi gerektiðini vurguladý ve "Sirtaki tek baþýna oynanmayacaðý gibi kalkýnma da tek baþýna olmaz. Türklerle sirtaki oynamaya bakýn" dedi. Hay Allah... Biz yýllardýr Türkiye ile testi kýrýyoruz, "orak" oyunu oynuyoruz, "dolama dolama"yý oynuyoruz ama hiçbir faydasýný göremedik. Nerede yanlýþ yaptýk acaba? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik EMRÝN BAÞIMIZ ÜSTÜNE... Unutmamýza imkan yok... Çok uzun zaman önce deðildi çünkü söylenenler... TC'nin KKTC valisinin sözleri hala havada asýlý duruyor, naðmeleri kulaklarýmýzda çýnlýyor... Yok olmadý, kaybolmadý uzayýn derinliklerinde yani... Yok olmayan, kaybolmayan ve naðmeleri kulaklarýmýzda çýnlayan sözler neydi? Bir ropörtajýnda, Ankara'nýn buraya suçlu ihraç ettiðinin söylenmesinden rahatsýz olduðunu söylemiþ ve ardýndan da, KKTC'ye giriþlerin pasaportla yapýlmasý çalýþmalarýna baþlanabileceðinden bahsetmiþti... Pasaportla giriþlerin bile burada yaþanan olaylarý engelleyemeyeceðini yazmýþtýk biz de... Önemli olan bizim yönetimde irademizin olmasýdýr demiþtik... Türkmen Bey'in bu açýklamasý bir yerlere çarpýp geri geldi anlaþýlan... Sevgili TC Valisi'ne dönüþ sonrasý öyle bir çarpmýþ olmalý ki, ne yapacaðýný þaþýrdý, söylediklerini tümden geri aldý... -Kimlikle giriþler kaldýrýlamaz, dedi... Hah þöyle... Ýþte KKTC'de durum budur... Kýbrýs'la, buraya gelene kadar, pek ilgilenmediðini söylemiþti Kaya Türkmen Bey... Kendini Lizbon'daki gibi cidden TC Elçisi sanmýþtý burada da... Söylediklerinin geri gelip yüzüne çarpmasýndan sonra sanýrým vali olduðunu anlamýþtýr... Ankara'nýn politikasýna aykýrý düþmeyenler ihya olur ve gider buradan... Ters düþenlerin emekliliði istenir. Kaya Bey de bir hafta, on gün önce söylediklerinde ýsrarlý olsaydý, bavulu eline verilecekti.. Hemen çark etti... Kaya Türkmen o açýklamasýný yaptýktan sonra KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük de benzer bir beyanla, pasaportla giriþlerin mümkün olabileceðini ve bu konuda çalýþma baþlatabileceklerini söylemiþti... Kaya Bey, söylediklerini geri aldý... Bu þu demektir: Yýllardýr papaðan görevi yapan KKTC yöneticilerinin Ankara'ya ters düþmesi mümkün olamaz... Belki bugün, belki birkaç gün sonra Ýrsen Bey de beklenen açýklamayý yapacaktýr. Tersini konuþmasý demek papaðanýn tüylerinin sahibi tarafýndan yolunmasý demektir. Aralýk ayýnda kurultay da var... Rakipleri diþli... Toplumda hükümetin yaptýklarýyla ilgili hoþnutsuzluk da birleþince... Üstüne üstlük güvendiði Ankara'ya da ters düþerse, siyasi hayatýný noktalamasý gerekmektedir. Örnekleri de çoktur... Biz yýllardýr bunu yazýyoruz... KKTC, TC'nin iþgali altýndadýr... Buradaki elçi sýfatlý diplomatý da aslýnda valisidir diye... Saðolsun Kaya Bey bizi doðruladý... -KKTC'ye kimlikle giriþler kaldýrýlamaz, dedi... Tam bir mal sahibi gibi söyledi bunu... Kimin haddine tersini söylemek ve yapmak... Kendisini Lizbon'daki gibi TC Elçisi zanneden Kaya Bey'in, sözleri bir yerlere çarpýp geri döndü... Yediði sadmeden sersemleyen Kaya Türkmen hemen malýna sahip çýktý ve KKTC vilayetine giriþlerin kimlikle olacaðýný buyurdu! Emrin baþýmýz üstüne valim! LEFKOÞA DEVLET HASTANESÝ'NDE AYDA 100 KALP AMELÝYATI DAHA Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde 2007'den bugüne kadar 200 baþarýlý kalp ameliyatý yapýldýðý, son 10 ayda yapýlan kalp ameliyatlarýnýn sayýsýnýn 100'ü bulduðu bildirildi. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Sorumlu Hekimi Ramadan Kamiloðlu, hastane bünyesinde 2007 yýlýndan itibaren yapýlan kalp ameliyatlarýnýn baþarýlý bir þekilde devam ettiðine iþaret ederek, "Kurulduðu günden itibaren çok baþarýlý operasyonlarla kýsa sürede halkýn güvenini kazanan Kalp Damar Cerrahisi'nde dünyada yapýlan her türlü giriþim yapýlabilmektedir" dedi. Açýklamada, kalp ameliyatlarýnýn Haziran 2007'de ilk kez yapýlmaya baþlandýðý birimin 2009 yýlýnýn sonuna kadar geçen bir buçuk yýlda 100 ameliyat yaptýðý, son 10 ay içinde ise 100 ameliyat gerçekleþtirilerek toplam kalp ameliyatý sayýsýnýn 200'e ulaþtýðý kaydedildi. "KENDÝ AYAKLARIMIZIN ÜZERÝNDE DURUYORUZ " Haziran 2007'de kurulan Kalp Damar Cerrahi Merkezi'nin ülkedeki saðlýk sektörünün gurur kaynaðý olduðuna iþaret eden Kamiloðlu, "Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi 2009 yýlýndan itibaren kendi ayaklarý üzerinde duruyor yýlýndan itibarense toplum yararýna hýzlý adýmlarla koþmaya baþladýðý görülmektedir" ifadesini kullandý. "DÜNYADA YAPILAN HER TÜRLÜ GÝRÝÞÝM YAPILABÝLÝYOR " Kamiloðlu, baþarýlý operasyonlarla kýsa sürede halkýn güveni kazanan Kalp Damar Cerrahisi'nde dünyada yapýlan her türlü giriþimin yapýlabilmekte olduðunu anlatarak, Kýbrýs Türk halkýnýn kendilerine güvenmelerini istedi. "DÜNYADA ÖLÜM ORANI YÜZDE 3 ÝKEN, BÝZDE NEREDEYSE SIFIRLARDA " Ramadan Kamiloðlu açýklamasýnýn sonunda, kalp ameliyatlarýnda dünyadaki ölüm oranýnýn yüzde 3 olduðuna dikkat çekerek, bu oranýn Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yüzde sýfýrlar civarýnda olmasýnýn sevindirici ve yapýlan operasyonlarýn ne kadar baþarýlý olduðunu kanýtý olduðunu kaydetti. ERGENEKONUN KIBRIS AYAÐI BULUNAMADI- Cumhuriyet Meclisi'ndeki "Türkiye'de Baþlayan Ergenekon Soruþturmasýnýn KKTC ile Baðýný Ele Almak Maksadýyla Oluþturulan Meclis Araþtýrma Komitesi" dün toplanarak, bilgilendirme ve deðerlendirme yaptý. Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Ahmet Çaluda baþkanlýðýnda toplanan komite, çalýþmalarýný gelecek hafta da sürdürecek. Toplantýya, UBP Milletvekilleri Ali Rýza Usluer ve Necdet Numan, CTP Milletvekilleri Sonay Adem ve Arif Albayrak katýldý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KENDÝ GÝTTÝ ÝSMÝ BÝLE KALMADI YADÝGÂR Kýbrýs Türk Petrolleri de Kýbrýs Türk Hava Yollarý'na acýmadý. Can çekiþmekte olan kurumun iþini bitirmek için öldürücü son darbeyi indirdi. KTHY'nýn 2.3 milyon dolar tutarýndaki ödenmemiþ borcu için mahkemeden haciz kararý çýkarttý. Bu kararý uygulamak için icra memurlarý KTHY'nýn kapýsýna dayandýlar önceki gün. Demirbaþ sayýmý yaptýlar. Ve kollarý sývayarak binadaki klimalarý sökmeye giriþtiler. Bu sýrada taraflar, haczedilecek her þeyin kayýt altýna alýnýp bölge muhtarýna verilmesi konusunda mutabakata vardýlar. Bu mutabakatla haciz iþlemleri bir günlüðüne durduruldu. Dün ise, KTHY Yönetim Kurulu'nun, tasfiye için olaðanüstü genel kurula gitmesi bekleniyordu. Anlayacaðýnýz, KKTC'nin yetkili demeye bin þahit isteyen yetkisizlerinin "KTHY yaþatýlacak", "KKTC bayraðý göklerden inmeyecek", "Çalýþanlarýn hiçbiri iþsiz kalmayacak" tafralanmalarý arasýnda... KTHY gitti gider. Bugünlerde dikkatinizi çekmiþtir sanýrým. Gazetelerde Kýbrýslýtürklerin "milli havayolunun" ilânlarý yok artýk. Onu devralan THY'nýn çarþaf çarþaf reklâmlarý var... Bir süre sonra, KTHY'nýn adý bile geçmeyecek hiçbir yerde. Orhan Veli'nin Süleyman efendisi gibi... "Kendi gitti, ismi bile kalmadý yadigâr" olacak! Haftada 26 seferde sizi Ercan'dan Ýstanbul'a uçurmaya hazýrmýþ THY. Yalnýz biraz zamcýk yapmýþlar biletlere. Nur içinde yatsýn!.. KTHY 320 TL'ye uçururdu. THY 650 TL'ye uçuracak. Ne yapalým? Olacak o kadar... Deðil mi ki "gurva"da kýstýlar bizi. Veremem yok... Ýstanbul'a uçmak istiyorsan... Verecen!.. Önceki günkü haciz iþlemleri sýrasýnda KTHY Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret Çavuþoðlu açýkladý. KTHY'nýn 57 noktaya uçuþu varmýþ. Güvenilirliði yüksekmiþ. Daha birkaç yýl önce AB'den kalite ödülü almýþ. Uçtuðu meydanlarda körük önceliði bulunuyormuþ. "Böyle bir havayolu þirketinin bu noktaya gelmesi çok üzücü bir durum" diyor Çavuþoðlu. Buna katýlmamak mümkün deðil. Ýnsaný asýl kahreden de budur zaten. Bu arada Çavuþoðlu'nun büyük bir sorumluluk bilinci içinde yaptýðý, dürüst ve mertçe bir özeleþtirisi daha oldu ki bunu takdirle anmadan geçmek mümkün deðil. "Kýbrýs Türk Hava Yollarýnýn bu duruma gelmesi konusunda yönetenler olarak hepimiz soruþturulmalý, araþtýrýlmalýyýz. Kimsenin yanýna kalmamalý." Et týrnakçý hamaset tellallarýna da bir çift sözüm var þimdi. Siz hâlâ annenizin margarinini mi kullanýyorsunuz? Hani KKTC'yi sonsuza dek yaþatacaktýnýz? 5 uçaklý bir havayolu þirketini bile, ki bu þirket sizin milli havayolunuzdu, yaþatamayanlar mý yaþatacak KKTC'yi? KKTC bayraðý da artýk göklerde dalgalanmayacak, Beþparmaklarýn üstüne çýkamayacaktýr. Türkiye, KTHY'nýn batýrýlýþýný hiç müdahale etmeden seyretti. Batýnca da akbabalar gibi üstüne çöktü! Böylece bu konudaki son hedefe ulaþýlmýþ oldu!

5 20 Ekim 2010 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: "Bu kaldýrýmlarý nasýl yürünür hale getiririm?" diye kafa patlatan bir kaymakam, bir belediye baþkaný, bir bakan olduðunu sanmýyorum. * Taraflardan hiçbir masadan kalkma niyetinde görünmüyormuþ. - Koltuk rahat, manzara hoþ, izaz ikram yerinde,servis kusursuz, hesap soran da yok Bu durumda masadan kalkmak için deli olmak lazým zaten. *Talat, "Hristofyas çözüme hazýr deðil" demiþ. - Yanlýþ deðerlendirme Hristofyas hazýr deðil de, Rumlar hazýr mý yani? Mümkün deðil. *Kimlikle giriþler kalkmayacakmýþ. - Bence de kalkmamalý Bu saatten sonra pasaport çýkartmak nemize! * Tüp gaza zam yapýlmýþ. - Geç bile kaldýlar. Eskiden TL deðer kaybettiði için yaparlardý, herhalde þimdi de deðer kazandýðý için. * RHA denetimleri baþlamýþ - Aman be siz da Çok fýtýksýnýz Hemen "makam arabalarý ne olacak?" diye sormanýn manasý ne? Maðusa Sanat Tiyatrosu, Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði "Hapý Yuttuk" oyununu sahnelemeye baþladý. 2 perdelik hoþ bir komedi. Genç oyuncular Tutku, Refet, Pýnar, Ýpek, Ferhan ve Hayriye hepsi baþarýlý. Yanlarýnda usta Alper Susuzlu da olunca, seyrine doyum olmuyor. Salon da güzel (Belediye binasý), koltuklar da rahat, ohhh Ýster gül.. Ýster düþün. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI CARRETTA NIN SIR DOLU ÖLÜMÜ Silver Beach ile Bedi's arasýnda þahane bir sahil var. Burada sabah gün doðarken Ya da akþam üzeri gün batarken, çýplak ayakla yürümenin tadý baþka hiçbir yerde yoktur. Tenhadýr Sakindir Sessizdir Hele bu mevsimde "ýssýzdýr" da diyebiliriz. Deniz Gökyüzü ve siz Daha mükemmel bir üçlü düþünemem kafasýný dinlemek, huzuru yakalamak isteyenler için. Sahil jeeplerin geçiþine uygundur. Zaman zaman, bazý noktalarda, arabalarýn geçmesini engellemek için derme çatma barikatlar yapýldýðýný görür, bunlarý yapaný ve niçin yaptýðýný çok merak ederdim. Bir süre önce bu sýrrý çözdüm. 'dý! Ben ona rastladýðýmda, boþ pet þiþeleri kumla dolduruyor ve sahile diziyordu. Kumda oynayan, kale yapan çocuklara benziyordu. Yakalanmýþ olmaktan rahatsýz olmuþtu. "Nedir yaptýðýn?" der gibi bakýnca, açýklama gereðini duymuþtu. - Günleri geldi Bu birkaç gece içinde çýkacaklar. Kimden bahsettiðini anlamamýþtým. - Kim çýkacak? - Carettalar..! Ve anlattý bana. Bir zamanlar 20'den fazla yuva varmýþ bu sahilde Zamanla sayý azalmýþ azalmýþ ve bu yýl sadece 6 yuva görmüþ. Tilkiler ya da kargalar yemesin diye yuvalarýn üzerini kafes telleri ile örtermiþ her yýl. Yavrularýn çýkmasýna bir hafta kadar kalýnca da gelip telleri çýkarýrmýþ.. Geçen akþam yuvalardan bir tanesinden yavrular sað salim çýkmýþ ve hepsi denize ulaþmýþ. Cep telefonu ile çektiði fotoðraflarý gösterdi bana. Müthiþti. - Bizde sonradan görme çok Jeep doldu ortalýk Gelirler bu sahilde sürerler ve yumurtalarý kýrarlar Ben de geçemesinler diye engel koymaya çalýþýrým ama boþuna. Elimde deðil, çok severim bu hayvanlarý..! Adama hayran oldum. En çok da, ortalarda görünmeden, sessiz sedasýz çevre görevi yapmasýný takdir ettim. Ýyilik yapýp denize atýyordu. Kimbilir daha kaç tane var böyle.! Bir de laf üretmekten öte iþ yapmayan o çevrecileri düþünün.! Bugün, o sahil yakýnýnda bu ölü carrettaya rastladým. Kimbilir görünce ne kadar üzülecek. Ben onun adýna üzüldüm daha çok! Çünkü onun gözyaþlarý bizimkiler gibi timsah gözyaþý olmayacak! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Hapý yuttuk yutmasýna da yanlýþ hap yutturdular bize. Hiç faydasý olmadý. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÜNEÞÝN BATTIÐI YERDE DOÐALIM... (Ýstanbul)- Çýktýðýnda savaþ kazanmýþ edasý vardý yüzünde. Etrafýna baktý önce. Biraz bekledi. Boðazýnda biriken ifrazatý temizledikten sonra mikrofona uzandý. Konuþmadan önce "ses ses" diye ses kontrolü yapar gibi "ýhý ýhý" dedi ve konuþtu Bir grup aydýn, sanatçý ve duyarlý insan toplanarak "Güneþin battýðý yerde doðalým" sloganýyla Kýbrýs'ta güneþin battýðý yere döndüler. Güneþ bu, milyarlarca yýldýr ayný yerde duruyor oysa. Ne battýðý, ne de doðduðu var. Dolananlar sadece ona muhtaç gezegenlerdir. Belki dönüyor olabilir uzayýn derinliklerinde, belki de etrafýndaki yýldýzlarla birlikte bir yerlere doðru akýp duruyordur. Ancak biz aþaðýdakiler, diziliþleri deðiþmediðinden bunu þimdiki teknolojilerle fark edemeyiz. Aydýnlar bu gerçeðin farkýnda olsalar da onlar Kýbrýs'ýn bir yerinde durup güneþin batýþýný yaþamak istediler, "Güneþin battýðý yerde doðalým" diyerek. Oysa ki güneþin en güzel battýðý yer Vikla'dýr. Bölünmüþ küçük ada Kýbrýs'ýn tam batýsýnda kalan Baf'ýn, Mutallo'sundaki Vikla'da en güzel o vuslatý yaþarsýnýz. Sonuna kadar izleyebilir insan güneþin kýzýllýða boyadýðý ufkun karanlýklara teslimini o gafgallanýn üzerinden. Yaz aylarýndan birinde, arkadaþlarla acý da olsa günübirlik gittiðimiz Baf'ýmýzda her tarafý gezdik ama o kýzýllýðý yaþamak için akþam saatlerini Vikla'ya sakladýk. Elimizde fotoðraf makinelerimiz olduðu halde orada, o saatte, randevulaþan iki sevgili gibi hazýr olduk. Ayarlar yapýldý, tripotlar çýkarýldý makineler yerleþtirildi. Yýllarca sýradan diye yaþadýðýmýz olayý daha önce görmemiþ, yaþamamýþýz gibiydik o an. Eller tetikteydik Ki havanýn bulutlanmasý canýmýzý sýktý. Nasýl olabilirdi bu Bir þaka mýydý yoksa neydi bu Yaz günü kurak ülkemizde bu kadar bulutun bir araya toplanabilmesi olamazdý. Yaþadýk ama çekemedik fotoðrafýný vuslatýn. Konuþmadan önce "ses ses" diye ses kontrolü yapar gibi "ýhý ýhý" dedi ve konuþtu, "Yeni kapýlar açmalýyýz". Üstelik bu önerisini Hristofyas da benimsemiþ Bilmesek, görmesek, okumasak, sadece söylediklerine bir de Hristofyas ile muhabbetine baksak en önde koþan olduðunu sanacaðýz sayýn Derviþ Eroðlu'nun. Oysa ki, "gelen de Türk, giden de Türk" diyenlerin en önündeydi -Duvarda bir delik açmaktýr, diyor bazý çevreler Limnidi yolunun ulaþýma açýlmasý için. O Limnidi yolunu kapanmadan önce birkaç kere geçmiþtim. Ve o yolun kývrýmlarýnda ilerlerken baþka bir ülkedeymiþim hissine hiç kapýlmamýþtým. Keþke diyorum keþke Kapalý kapýlar olmasaydý da aydýnlar, kendilerini baþka bir ülkedeymiþ gibi hissetmeyip "Güneþin battýðý yerde doðalým" sloganýný Baf'ta yaþayabilselerdi. Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te 3+1 daire. Tel:

6 Karanfil Kani KANOL GÜNLÜK Büyükelçi Kýbrýs'a Alýþýyor TC Büyükelçiliði açýklama yapmýþ kimlikle giriþler sürecek diye... Belli ki, Kýbrýslý Türkleri anlamaya istekli Büyükelçi Kýbrýs'a ve devletten baþka herþeye benzeyen KKTC'ye alýþmaya baþladý. Bizler çok uzun yýllardan beridir alýþtýk bu ciddiyetten uzak uygulamalara. 13 Ekim'de gazetelerde Ýrsen Küçük'ün ülkeye giriþ, çýkýþlarla ilgili gerekli tedbirleri alacaklarýný ve kimlikle giriþlerin iptali ve pasaport kullanýmýnýn gündeme gelmesiyle ilgili çalýþma içerisinde olduklarýný açýkladýðý haberler okumuþtuk. Bu habere pek þaþýrmamýþtýk çünkü zaten bir gün önce Büyükelçi Kaya Türkmen, bir açýklamasýnda Kýbrýs'a seyahatlerde ciddi önlemler alma ve kimlikle giriþi yeniden deðerlendirme ve pasaportla giriþi gündeme getirmeden sözederek bizi epeyce þaþýrtmýþtý. Ýrsen Küçük bu ülkenin baþbakaný idi ama, ülkeye giriþ çýkýþlarla ilgili olarak TC Büyükelçisi'nin açýklamasýndan sonra ancak, bu konuda yarým yamalak birþeyler söylüyordu... Ýþte Kýbrýslý Türkler bu ve benzeri rezil uygulamalar karþýsýnda kaybediyor kimliðini, onurunu ve motivasyonunu. Peki ne olacak þimdi? Ýrsen Küçük bugün yarýn kimlikle giriþlerin süreceði konusunda bir açýklama yapar herhalde... Ýstifayý düþünür mü peki böyle bir fiyasko karþýsýnda? Ne münasebet efendim... Ar damarlarý çatlamýþ bir toplumda, istifaya ne gerek var... Peki büyükelçi özür diler mi Kýbrýslý Türk halkýndan? Böyle bir baþbakaný olan halktan kim özür diler ki o da dilesin? Tamam da Büyükelçi niye özür dilesin diyenlere, dün Kýbrýs gazetesinde bir kez daha Elmas Tokay'ýn güncellediði Lefkoþa Merkezi Cezaevi'ndeki istatistikleri okumalarýný öneririm. Cezaevindeki mahkum ya da tutuklularýn bugünkü sayýsýnýn 240 kiþi olduðunu ve bunlardan 121'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý, 63'ünün çift uyruklu (TC-KKTC), 36'sýnýn KKTC vatandaþý ve 20'sinin de diðer ülke vatandaþlarý olduðu ortaya konmuþtur. Oysa hatýrlanacaðý gibi, geçtiðimiz günlerde Büyükelçi Türkmen, "Cezaevi müdüründen aldýðým bilgiye göre TC'li mahkumlar daha az çýkýyor." þeklinde açýklama yapmýþ ve bu konularda kýrgýn olduðundan söz etmiþti... Bu durumda birileri þu veya bu þekilde halka doðrularý söylemeyerek, týpký her konuda olduðu gibi dezenformasyon uyguluyor. Büyükelçiye böyle ciddi konularda yalan yanlýþ bilgiler vermiþse eðer, sözkonusu cezaevi müdürü hemen halktan özür dileyerek istifa etmelidir... Yok eðer aldýðý bilgileri manipule ederek açýklama yapmýþsa Büyükelçi Türkmen'in bu halka bir özür borcu olmalý... Ancak bizler ve tüm dünya da biliyor ki Kýbrýs'ýn kuzeyinde böyle erdemli davranýþlar, devlet ciddiyeti, halkýn onuru filan sözkonusu bile deðildir. Buralarda bir komutan baþbakanýn uzanan elini sýkmama özgürlüðüne sahiptir. Bunun da ötesinde ona "Türklüðünü kanýtlamasýný" dahi söyleyebilme cüreti gösterebilmektedir... Yine buralarda baþbakanýmýza dünyanýn gözü önünde maaþý sorulabilmekte, cumhurbaþkanýmýzýn yapmýþ olduðu bir açýklamayý, TC Genel Kurmay Baþkaný hemen ertesi gün baþka bir açýklama yaparak yalanlama cüreti gösterebilmektedir... Büyükelçi'nin þimdi artýk bizleri yavaþ yavaþ anlamaya baþladýðýný söyleyebiliriz. TEKNÝK HEYETLER- Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasýnda yapýlan protokollere iliþkin çalýþma yapan teknik heyetler, Baþbakan Ýrsen Küçük'ü ziyaret etti. Alt komite çalýþmalarý için KKTC'de bulunan heyetin Baþbakan Küçük'ü ziyaretinde Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði Ekonomi Baþmüþaviri Halil Ýbrahim Akça da hazýr bulundu. ERASLAN: Telefon Dairesi'nin özelleþtirilmesine karþý sesimizi yükseltmemiz gerekiyor Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Adnan Eraslan, Telefon Dairesi'nin "özelleþtirme tehlikesiyle" karþý karþýya olduðunu ileri sürerek, buna karþý ses yükseltmek gerektiðini söyledi. Adnan Eraslan dün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan'ýn bir süreden beridir gündeme getirdiði "Telefon Dairesi özelleþtiriliyor tehlikesi"ne iþaret ederek, toplumun tüm bireylerinin bu sese kulak vermesi ve özelleþtirmeye karþý sesini yükseltmesi gerektiðini savundu. MARAÞ'IN AÇILMASINA DESTEK Afrika (Özel)- Ýskele Yurttaþ Ýnisiyatifi Maðusalý çeþitli meslek gruplarýndan oluþan aydýnlarýn Maraþ'ýn açýlmasýna yönelik açýklamalarýna destek beyan etti. Ýnisiyatif'in açýklamasý þöyle: " tarihinde Maðusalý çeþitli meslek gruplarýndan oluþan aydýnlarýn, 35 yýldýr kapalý ve askerin denetiminde olan Maraþ'ýn açýlmasýna yönelik talep ve açýklamalarý selamlarýz. Maraþ'ýn B.M 'nin gözetiminde yasal sahiplerine verilmesine paralel olarak, Maðusa Limanýnýn da A.B gözetiminde engelsiz dünyaya açýlmasý Kýbrýslý Türk toplumunun Sosyo-Ekonomik geliþmesine ve Kýbrýs sorununun çözüm sürecine önemli katký saðlayacaktýr. Eraslan, "Bilmeliyiz ki Telefon Dairesi'nin özele peþkeþ çekilmesi neoliberal politikalarýn ne ilk ne de son hamlesi olacaktýr. Sýrada toplumumuzun diðer kurumlarý vardýr" dedi. "Kuzey Kýbrýs'a akan önlenemeyen nüfus sonucu yok oluþ sürecinin yaþandýðýný" ileri süren Eraslan, "KTHY örneði gibi 'önce zarara uðrat, sonra peþkeþ çek' taktiðiyle hareket eden iþbirlikçi hükümet þimdi de gözünü telefon dairesine dikmiþtir. Daha sonra sýra baþka dairelere, baþka Kit'lere gelecektir" iddiasýnda bulundu. Maraþ'ýn ve Maðusa limanýnýn açýlmasý öncelikle Kýbrýslý Türk toplumunun üretime yeniden geçmesini ve ürettiði mallarý Avrupa ve Dünyaya pazarlamasýný saðlayacaktýr. Kuzey Kýbrýs'taki bütün sorunlarýn anasý olan Kýbrýs sorununun çözümüne de ivme kazandýracak olan böyle bir geliþmeyi Tüm Barýþ Güçlerinin destek vereceklerine olan inancýmýz tamdýr. Maðusalý Aydýnlarýn açýklamalarýndan dolayý kendilerini kutlar ve tam destek verdiðimizi kamuoyuna duyururuz." Mehmet KASAPOÐLU Ýskele Yurttaþ Ýnisiyatifi Yönetim Kurulu Adýna ÝHALE ÝÇÝN ÝMZALAR ATILDI Göçmenköy Bölgesi Dere Ýyileþtirme ve Kanal Yapýmý Projesi Ýhalesi için imzalar atýldý. Ýhaleyle ilgili protokol dün Lefkoþa Türk Belediyesi'nde imzalandý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, ihaleyle ilgili protokola, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve ihaleyi kazanan Kahveci Ýnþaat Þirketi adýna Genel Koordinatörü Ahmet Özkum imza koydu. Cemal Bulutoðlularý, imza töreninde yaptýðý açýklamada, derelerle ilgili köklü bir çözüm olmasý yönünde bu yýl projeler hazýrlanýp, bu projeler doðrultusunda daha kalýcý çalýþmalar yapýlmaya baþlandýðýný söyledi. 'BAÞ ÖRTMEK MÜSLÜMAN OLMANIN ÖN ÞARTI DEÐÝL' Türkiye'de bundan böyle Diyanet Ýþleri'nin adý daha çok duyulacak. Arapsaçýna dönmüþ türban meselesinde kimin fikri sorulacak? Elbette Diyanet Ýþleri Baþkaný'nýn. Bir süre önce "imamlar kanaat önderi olmalýdýr" sözleriyle þimþekleri üzerine çeken Profesör Ali Bardakoðlu, türban konusuna da açýklýk getirdi ve bir kadýnýn baþýný örtmesinin 'Müslümanlýða giriþ beyannamesi ve ya Müslüman olmanýn ön þartý' olmadýðýný söyledi. Bardakoðlu, Müslüman yetiþkin kadýnlarýn baþlarýný örtmesini elbette "dini bir vecibe" olarak görüyor ama neyse ki, lütfedip "baþýný örtse de örtmese de bir insan Müslüman'ým diyorsa Müslüman'dýr" diyebiliyor. Korkularýn yersiz olduðunu da söyleyen Bardakoðlu, 'Bu zamana kadar, isteyen Camiye gitti, isteyen evinde televizyon seyretti. Biz içkinin haram olduðunu söylesek de Türkiye'de her yerde içki satýlýr. Diyanet Baþkanlýðý totonun, lotonun, þans oyunlarýnýn günah olduðunu söylüyor, bu her yerde satýlýyor' diyerek hoþgörünün Allahýný sergiliyor. SAHTEKARLIK DEÐÝL, UYANIKLIK "Ýçiþleri Bakanlýðý'nda tanýdýklarým var, KKTC vatandaþlýðýný sana kolayca aldýrabilirim" diyerek birinden 4 bin TL para almýþ bir þahýs... Polis 'sahtekarlýk' diyor buna... Ne sahtekarlýðý... Uyanýklýk... NABIZ MESELESÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, ithalatýn nabzýný Girne gümrüðü tutuyormuþ... Ya ihracatýn? Ýhracatýn nabzýný tutan gümrük yok! Ýhracatýn nabzý çoktan durmuþ çünkü! OYUN Telefon Dairesi de elden gidiyormuþ. Hükümetçilik oyunu sökmedi de telefonculuk oyunu mu sökecek? MARAÞ Ýskele Yurttaþ Ýnisiyatifi'ne bravo! Maraþ'ýn açýlmasýna destek verdiler. Buna yönelik talep ve açýklamalarý selamlamýþlar. Biz de onlarý selamlarýz. BAYRAK Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. KTHY binasýnda ise iflas bayraðý! Týrnak... "KTHY'nin iflas noktasýna sürüklenmesinde kendinizi hiç mi suçlu hissetmiyorsunuz? Politika yapýyor olmanýz sizinle ilgili bir durum, ama sizin politikalarýnýz ülkeye zarar vermiþ, KTHY'yi bugünkü noktaya taþýmýþsa... Halkýnýz politikalarýnýza onay vermemiþ, sizi politikanýn dýþýna itmiþse... Artýk politika yapsanýz ne olur, yapmasanýz ne olur? Erol ÖNEY (Güneþ) "Ekran baþýna geçen bazý bakanlarýn, el kol hareketleriyle, artistik pozlarla anlattýklarý masallar vardý... KTHY yaþatýlacak... KTHY çalýþanlarý kesinlikle iþsiz kalmayacak... KKTC bayraðý göklerden inmeyecek... Atlasjet'le anlaþma imzalandý, 450 personelin istihdamý garanti edildi... KTHY biletli yolcular maðdur olmayacak... Bir sürü masal..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Bu memlekette CTP ile UBP'nin yok birbirlerinden farklarý! Her ikisi de Ankara'nýn himmeti ile izni oranýnda iktidar olurlar. Baþarýlarý da bu izinle himmetin sýnýrlarý kadardýr! Herkesler bunu bilir görür ama onlar uslanmaz bir inatla 'biz daha iyiyiz' derler. Derler de 'haçanabir' ama!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný FERDÝ SABÝT SOYER Hem CTP'nin, hem Mehmet Ali Talat'ýn seçim kaybetmesinden birinci derecede sorumlu olan Ferdi Sabit Soyer partide yerini korumaya devam ediyor hala ve kurultayda da yeniden genel baþkanlýða aday olacaðýný ilan ediyor. Seçim yenilgilerinden sonra bunu söylemeye cesaret edemeyen Soyer, þimdi o hesap unutulmuþ gibi artýk sýkýlmýyor ve yeniden kurtarýcýlýða soyunuyor. Soyer önceki gün de mecliste bir kahramanlýk yaparak "Ülkeyi casinolar idare ediyor" dedi. Peki, þimdi casinolar idare ediyor da, CTP döneminde yine casinolar idare etmiyor muydu? Bilmezse Ahmet Uzun'a sorsun öyleyse... Aydýnlanmýþ olur...

7 20 Ekim 2010 Çarþamba 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ERSÝN TATAR: Ýthalatýn nabzýný Girne gümrüðü tutuyor Maliye Bakaný Ersin Tatar, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Girne þubesini ziyaret etti. Daire Müdürü Mustafa Çobanoðlu ile birlikte Girne Limaný'na giderek gümrük personeli ile görüþen Tatar, limaný da gezerek yerinde incelemeler yaptý. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Gümrük Dairesi personelinin çalýþmalarý ile ilgilenen Tatar, limandaki hareketlilik üzerine "Ýthalatýn nabzýný önemli ölçüde Girne gümrüðü tutuyor" dedi. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Girne gümrüðünde yaptýðý incelemeler sýrasýnda limandaki hareketlilikten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, Girne gümrük þube amiri ve personelinden de çalýþmalarý hakkýnda bilgi alarak sýkýntýlarý dinledi. "GÝRNE LÝMANI YOÐUN ÝÞLÝYOR" "Girne limanýnýn mesafe olarak Türkiye'ye daha yakýn olmasýndan dolayý iþlemler burada yoðun oluyor ve ithalatçýya daha düþüðe mal oluyor. Hal böyle olunca da gümrük personelimize önemli görevler düþmektedir" diyen Tatar, limandaki giriþ çýkýþlarýn ise ithalat açýsýndan önem arz ettiðine iþaret etti. Tatar, Girne limanýndaki gemi ve týr/ kamyon türü araçlarýn giriþ çýkýþlarý konusunda ise þunlarý söyledi: "Gümrük kapýlarýmýz önemli gelir noktalarýdýr. Ekonomimizin kayýt altýnda tutulabilmesinde gümrük dairemiz ve personelinin payý önemlidir. Girne limanýndaki yük gemilerinin taþýdýklarý araçlar haftalýk ve aylýk olarak baz alýndýðýnda ithalat açýsýndan önemli rakamlar ortaya çýkýyor. Her bir aracýn taþýdýðý ürünün piyasaya en erken zamanda girmesi ve halkýn arzýna sunulmasý ekonomiye katacaðý canlýlýk bakýmýndan, zaman açýsýndan deðerlidir. Bu baðlamda limandaki iþlemlerin daha süratli, daha verimli ve daha iyi takip edilebilmesi için gümrük dairemizin binasýndan, personelinin çalýþma þartlarýna kadar elveriþli olmasý gerekiyor." ORTALAMA AYDA 70 GEMÝ 1000 ARAÇ Ersin Tatar, limanlarýn, ekonominin iþleyiþinin önemli bir göstergesi olduðunu belirterek Girne limanýnýn da iþ çevreleri için "son derece kritik bir konumda" olduðunu söyledi. Tatar þöyle konuþtu:"bugün için taþýmacýlýkta daha ekonomik olan Girne Limaný'nda bulunan 5 adet araç taþýyan yük gemisinin, haftada 17 sefer yaptýðý görülmektedir. Bu gemiler ayda ortalama 70 sefer yapýyorlar demek ki Haziran, Temmuz ve Aðustos ayý rakamlarýna bakýldýðýnda aylýk olarak ortalama 1000 týr veya kamyon türü aracýn adamýza girip çýktýðý görülüyor. Türkiye'den yapýlan ithalat hacminin önemli oraný da Girne Limaný'ndandýr " DEVLET CÝDDÝYETÝ... Aþkýn Gürsu isimli Serdarlýlý bir vatandaþýmýz Eðitim Bakanlýðý'na verdiði evraklarýn kaybolduðunu þikayet etti. Aþkýn Gürsu bunu devlet ciddiyeti deðil de lakaytlýk olarak deðerlendirdi. Babasýyla gazetemizi ziyaret eden Aþkýn Gürsu þunlarý söyledi: "Ýsmim Aþkýn Gürsu... Serdarlýlýyým.. Ben Çýraklýk Okulu'na kayýt yaptýrmak için elimdeki istenen belgeleri götürdüm. Bir müddet sonra ne aþamada olduðunu öðrenmek için Eðitim Bakanlýðý'ný aradýðýmda 'Dosyan kayboldu' dediler. Daha sonra Eðitim Bakanlýðý'ndan beni arayýp dosyamý bulduklarýný söylediler ve bizi çaðýrdýlar. Gittik. Durumu anlattýk, kendimizi tanýttýk. Oraya buraya baktýlar ve dosyamýzý bulamadýklarýný söylediler. Dosyayý bulduklarý için bizi çaðýrdýklarýný söylediðimde, yeniden kayýt formu doldurmamý istediler. Reddettim. Neden reddettiðimi sorduklarýnda, ben de onlara devletin bir þahsýn evraklarýný nasýl kaybedebileceðini sordum. Bu kadar lakaytlýk olur mu?" ÝHTÝYAÇLI DEMEK TORPÝLLÝ DEMEKTÝR... Telefonla gazetemizi arayan bir bayan vatandaþýmýz torpillinin ihtiyaçlý ile karýþtýrýldýðýný söyledi. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben bir vatandaþým. Biliyorsunuz Kýbrýs Türk Hava Yollarý batýrýldý. Benim bildiðim 450 kiþi vardý bu þirkette sigortalý ve ihtiyat sandýklý çalýþan. Kýbrýs Türk Hava Yollarý batýnca görüldü ki bu çalýþanlarýn yatýrýmlarý yapýlmadý. Nazým Çavuþoðlu yaptýðý açýklamada ihtiyaçlý kiþilere ihtiyat sandýklarýný ödediklerini söyledi. Bilir misiniz bu ihtiyaçlý denen kiþiler kaç kiþiydiler? Tam dört... Yani 450 çalýþandan sadece 4 kiþi mi ihtiyaçlýydý? Ben eminim ki Nazým Çavuþoðlu yanlýþ yapmýþtýr... Ýhtiyaçlý kiþiler demeyecek, torpilli kiþiler diyecekti de dili sürçtüðü için öyle dedi... Býraksýnlar artrýk bu tür hikayeleri, yuta yuta bittik zaten..." HAVALI BORULAR Girne'den arayan bir bayan vatandaþýmýz gözlemlewdiði bir konuyu þikayet köþemize aktardý. Biz de yayýnlýyoruz. "Ben Girne Karakum bölgesinde yaþadýðým ve gözlemlediðim bir konuyu aktarmak istiyorum. Buradan kamyonlar gelir geçer. Kamyonlarýn en çok havalý boru çaldýðý yer burasýdýr. Ya oradaki esnafa selam vermek için yapýlýr, ya da öylesine... Zevk alýrlar. Bölgedeki iþyerlerinde olanlar havalý borular çaldýðýnda boþta bulunup havaya sýçrarlar. Benim baþýma da geldiði için bu þikayeti yapýyorum. Polisler kontrol yaparken bu borulara bakmýyorlar mý? Bu kamyonlar nasýl geçiyor kontrolden?" BÝZÝM DUVAR FERDÝ'YDÝ TUMBA OLUNCA DOÐRUCU DAVUT OLDU Bizim Mandra ÝRSEN KÜÇÜK'E DESTEK PARTÝLERÝ SÜRÜYOR- Ulusal Birlik Partisi Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý dün gerçekleþtirdiði çay partisinde örgütlerini tanýttý. Lefkoþa Merit Otel'de saat 16.00'da yapýlan etkinlikte Kadýn Kollarý Baþkaný Süreyya Gürses ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük birer konuþma yaptý. Gürses konuþmasýnda, yoðun çalýþmalarýndan sonra 44 kadýn örgütünün kuruluþunu tamamladýðýný ifade ederek, kadýnlarýn örgütlerinde görev almak için adeta yarýþ içerisine girdiklerini söyledi. UBP'nin tüm örgütleriyle birlik ve beraberlik içinde Genel Baþkanlarý Derviþ Eroðlu'nu Cumhurbaþkanlýðý makamýna taþýdýðýný vurgulayan Gürses, "Cumhurbaþkanýmýz Derviþ Eroðlu'na güvenimiz tamdýr" dedi. Gürses, halkýn nisan ayýnda yapýlan seçimlerde partilerine güvenerek yeniden iktidara getirdiðine dikkat çekerek, "Genel Baþkanýmýz Derviþ Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný olmasýndan sonra, Genel Baþkanlýk görevini devralan Ýrsen Küçük, kurduðu hükümetle ülkemiz ekonomisini yeniden kalkýndýrmak, halkýmýzýn refah seviyesini yeniden istenilen noktaya getirmek için canla baþla çalýþmaktadýr" dedi. Parti kurultayýnýn 11 Aralýk'ta yapýlacaðýný açýklayan Gürses, Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý olarak adaylardan Genel Baþkan, Baþbakan Ýrsen Küçük'ü desteklediklerini yineledi. UBP hükümeti bir yandan emekli ve çalýþanlarýn maaþlarýný bir kalemde hatýrý sayýlýr derecede düþürürken, bir yandan da yaþamsal tüketim maddelerine zam yaparak, alým gücü zaten düþmüþ olan halký daha zor ve çetin þartlarla karþý karþýya býrakmaya devam eder. Son olarak, kýþ mevsiminin kapýya dayanmasýný bile hiç dikkate almadan tüpgaza yapýlan zam vatandaþlarýn büyük ve öfkeli tepkilerine neden olurken, sokaktaki adam "Hem maaþlarý kesiyor, hem de hayatý ucuzlatacak yerde pahalýlaþtýrýyorlar" diye kendi kendine söylenir.

8 8 20 Ekim 2010 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Memleketim Nüfusu sayýlýr, deðerlendirmesi Ankara'da yapýlýr. Hükümet ettiðini sananlarýn baþý, nüfustan söz ederken kalabalýklardan bahseder. Bundan evvelki hükümetin ve þimdiki ana muhalefetin baþý Sabit Bey, Çiçek Abisine ve AKP'ye þirin görünmek için þimdiki hükümeti Ankara'dan daha fazla para koparmak için nüfusu çok göstermekle suçlar. Yetmezmiþ gibi burada yapýlan nüfus sayýmýnýn deðerlendirilmesinin Ankara'da yapýldýðýný açýklayan eski ortaðý Serdar'ý da yalanlar. Okullar bu yýl da yine öðretmen ve derslik eksiklikleri ile yeni ders yýlýna baþlar. Yüzlerce yeni öðretmen istihdamýna karþýn bazý okullardaki öðretmen eksikliði nedeni ile KTÖS o okullarda süreli grevler uygular. Ýhalesi yýllýk yapýlan ilâçlar 9. ayda tükendiði için, devlet hastahanelerinde ne ayakta ne de yatýlý tedavi gören hastalar için ilâç bulunamaz. Yeni atanan TC Büyükelçisi çok hassas birisi olduðu için KKTC Basýnýnda yer alan birçok haber veya yorumdan kýrýlýr, incinir ve üzülür. Hapisanedeki suçlu profilini inceler ve TC uyruklu suçlularýn daha az olduðu saptamasýný yapar. Ancak yine de hem KKTC'ne akan nüfusun, hem de suçlu ithâlinin önlenmesi için pasaportla giriþlerin gündeme gelebileceðini söyler. Sayýn Elçiden ilham ve de cesaret alan KKTC Hükümetinin baþý Ýrsen Bey de KKTC'ne giriþlerde pasaport zorunluluðunun getirilebileceðini söyler. Ancak çok kýsa bir süre sonra elçilikten yapýlan bir açýklama ile kimlikle giriþlerin bir dayanýþmanýn ve ekonomik ihtiyacýn (!) tezahürü olduðu için devam etmesi gerekliliði üzerinde durulur. Buna mukabil KKTC Hükümetinde ise týs yoktur. Bu arada Sayýn Elçi yaptýðý bir baþka açýklamada ise hapishanedeki mahkûmlarla ilgili verdiði bilginin yanlýþ anlaþýldýðýný ve TC'li mahkûm sayýsýnýn fazla olduðunu kabul eder. KKTC Polisi uyuþturucu tacirleri ile hýrsýzlara aman vermez. Dedektör köpekler vasýtasý ile hava ve deniz limanlarýnda adeta kuþ uçurtmaz. Ýçmek için üzerlerinde 1 gram veya daha az miktarda hint keneviri türü uyuþturucu bulunduranlar enselenip anýnda mahkeme huzuruna çýkarýlýp hapse týkýlýrlar. Daha geçen gün trafik kontrolunda durdurulan gencin arabasýnda yapýlan aramada 1 gram hint keneviri bulunduðu için genç hemen tutuklanmýþ. Ancak ne hal ise uyuþturucunun ticaretini yapan ve milyonlar vuran babalarý KKTC polisi tesbit edip yakalayamýyor. Ayni þekilde duty freeden bir iki karton sigara veya içki çalanlarla, iþ yerinde sirkat suçu iþleyenleri ve ailesi için et çalan ufak hýrsýzlýklarý tesbit edip anýnda enseleyen KKTC Polisi aynen uyuþturucuda olduðu gibi milyonlarý götürüp devleti ve toplumu soyanlarý tesbit edip yakalayamýyor. Maðusa'daki eski devlet Hastahanesi ve arkasýndaki Karayollarý Dairesi'nin binalarý 49 yýllýðýna, yýllýðý bir dolardan Ýstanbul Üniversitesine kiralanmýþ. KKTC Hükümeti þimdi harýl harýl Karayollarý'na yeni daire binasý arýyormuþ. Ýstanbul Üniversitesi bu binalarda müzik okulu açacakmýþ. Sanki DAÜ'nün eðer kapatýlmadýysa müzik bölümü hayýr etmiþmiþ gibi. Defalarca yazýlýp söylenmesine raðmen, TC Üniversiteleri KKTC'ne KKTC Üniversitelerine tamamlayýcý olarak deðil, alternatif olarak geliyorlar. KKTC'nde hükümet edenler de aldýklarý talimat gereði her türlü imkâný TC Üniversitelerine sunuyorlar. Sonra da Kýbrýslýlar, kýçlarýný kýpýrdatmyor diye suçlanarak ellerindeki deðerler AKP yandaþý sermayeye peþkeþ çekiliyor. Buna da buralarda özelleþtirme deniyor. Herþeyin, bilhassa gýdada fiyatlar almýþ baþýný giderken KKTC DPÖ Ýstatistik bölümü 10 ayda %1'in biraz üzerinde bir enflâsyon rakamý çýkarma becerisi gösterirken, ayni bölüm, nüfusumuzu da 2009 yýlý itibarý ile 285 bin olarak tesbit ediyor. Bir yahudi þarkýsýnýn melodisine yazýlan Türkçe sözdeki gibi "Bir baþkadýr benim memleketim." EROÐLU, KAYSERÝ'YE GÝTTÝ Derviþ Eroðlu, "Yýlýn Devlet Adamý" ödülünü almak üzere Kayseri'ye gitti. Türk Hava Yollarý'nýn tarifeli uçaðýyla Ýstanbul üzerinden Kayseri'ye giden Eroðlu, saat 18.40'da Ercan Devlet Havalimaný'ndan ayrýldý. Dün akþam saat uçaðýyla Kayseri'ye hareket eden Eroðlu'na eþi Meral Eroðlu ve Özel Kalem Müdürü Göktürk Ötüken eþlik ediyor. Derviþ Eroðlu'nu Ercan Devlet Havalimaný'ndan Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Mustafa 18 Ekim Ýnsan Ticareti ile Mücadele Günü Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý hukukçusu Ceren Göynüklü, cinsel istismar ve zorla çalýþtýrma amacýyla insan ticareti açýsýndan hedef ülke konumundaki Kuzey Kýbrýs'ta, insan ticaretiyle mücadele konusunda devlet tarafýndan henüz bir adým atýlmadýðýný belirtti. Göynüklü, 18 Ekim Ýnsan Ticareti Ýle Mücadele Günü nedeniyle yayýnladýðý mesajda, insan ticaretinin önlenmesine iliþkin uluslararasý mücadeleye karþýn, Kuzey Kýbrýs'ta henüz etkin bir adým atýlmadýðýný savundu. Kuzey Kýbrýs'ta bu konudaki en büyük eksikliðin insan ticaretine karþý bir yasanýn olmamasý olduðunu söyleyen Göynüklü, bu eksiklik nedeniyle insan ticaretinin tanýmlanamadýðýný ve suç sayýlmadýðýný belirtti. Göynüklü, "Ýnsan ticaretinin suç olarak varlýðýnýn tespiti ve suçlularýn cezalandýrýlmasý mümkün deðildir. Yasal eksikliklerin yaný sýra, bir diðer önemli eksik maðdurlarýn korunmasýna iliþkin herhangi bir tedbirin alýnmamasý ve bu yönde uygulamalarýn mevcut olmamasýdýr" dedi. ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL'DA Kýbrýs Türk Ýnþaat Mühendisleri Odasý, üyelerinin meslek içi eðitimine yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Oda'dan verilen bilgiye göre, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, geçtiðimiz günlerde Ýstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik - Mimarlýk Fakültesi ile Zemin Mekaniði ve Temel Mühendisliði Türk Milli Komitesi tarafýndan düzenlenen "Zemin Mekaniði ve Temel Mühendisliði 13. Ulusal Kongresi"ne, Tokay ve UBP Lefkoþa Milletvekili Hasan Taçoy uðurladý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan verilen "Yýlýn Devlet Adamý" onur ödülünü bugün Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende alacak. Eroðlu Kayseri'de, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) 31. Baþkanlar Kurulu toplantýsýna da katýlacak. Cumhurbaþkaný Eroðlu, perþembe günü Ýstanbul üzerinden adaya dönecek. Kuzey Kýbrýs'taki mevcut yasal ve idari uygulamalarla insan ticaretine zemin hazýrlandýðýný iddia eden Göynüklü, özellikle Gece Kulüpleri ve Benzeri Eðlence Yerleri Yasasý'nýn ele alýnmasý gerektiðini belirtti. Ceren Göynüklü, þöyle devam etti:"bu yasa, hem içinde insan haklarýný ihlal edici hükümler barýndýrmakta; hem de gece kulüplerinin yapýsýný, maðdurlarýn teminini yasallaþtýrmaktadýr. Bununla birlikte, göçmen iþçilerin çalýþtýrýlmasýna iliþkin kurallarý içeren Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Yasa ve tüzüðünde maðduriyete zemin hazýrlayan hükümler bulunmaktadýr. Göçmen iþçilerin haklarýnýn korunmasýna iliþkin var olan zayýf sistem de maðdurlarýn durumunu aðýrlaþtýrmaktadýr. Ýnsan ticareti maðdurlarý içinde bulunduklarý koþullardan çýkma olanaðýna sahip deðilken, kurtulmalarýnýn mümkün olmasý halinde ise suçlu gibi muamele görmektedirler. Sürdürülen uygumlalar ile maðdurlar daha korunmasýz ve sömürüye daha açýk bir duruma sevk edilmektedirler." ardýndan da yine Ýstanbul'da Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þb. ile Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nin birlikte organize ettiði "Betonarme Yapýlar Semineri"ne üyelerinin katýlýmýný saðladý. Yapýlan açýklamada, inþaat mühendislerinin katýldýklarý seminer ve kongrelerle meslek içi eðitimlerine katký koyduðu, meslekle ilgili geliþmeler ve çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgi alarak adaya döndüðü ifade edildi. Kalem Yalçýn Okut Kalk Mehmet Gene Nöbete/Savaþa NATO nun Doðu Avrupa ülkelerinden birine Füze Kalkaný kurma çalýþmalarýný - Mandýramýzdaki rezaletlerden vakit bulup da dünyayý izleyebilen- herkes bilir. Füze Kalkaný ; bir olasýlýk olarak Rusya dan atýlabilecek füzelerin ABD ye ulaþmadan havada vurulmalarý projesidir. Çok pahalý bir proje olduðundan Amerikan silah imalatçýsý tekellerinin iþtahýný bir hayli kabartýyor. Nekadar çok silah üretilir, tüketilir ve yeniden üretilirse o kadar çok Kâr Önceleri Polonya ya, Ukrayna ya ya da Romanya ya kurmayý planlýyordu ABD Füze Kalkaný ný. Rusya nýn rest çekmesi üzerine bu ülkeler geri çekildiler. Son haberler, Füze Kalkaný nýn Türkiye ye kurulacaðý yönünde Türkiye zaten ABD nin uydusu, yavrucuðu, uþaðý; NATO üyeleri arasýnda ABD den sonra en büyük orduyu besleyen ülke Vaktiyle, Kore ye asker gönderip Kunuri savaþýnda komünist güçler tarafýndan kuþatýlan Amerikan birliklerini, kendi askerilerinin telef olmasý pahasýna, kurtaran ülke Özellikle Ýkinci Paylaþým Savaþý ndan sonra Türkiye nin bütün hükümetleri Amerikancý idiler ya, AKP hepsine e taþ çýkarttý Amerikan uyduluðunda Zaten, ABD nin Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) çerçevesinde dizayn ettiði ve kurulduktan çok kýsa bir süre sonra salt çoðunlukla iktidara getirdiði AKP velinimetine karþý çýkabilir mi?.. Çýkamaz; velinimetince kýskývrak baðlanmýþtýr askeri açýdan da, stratejik açýdan da ABD nin belirlediði sýnýrlarýn dýþýna çýkmaya çalýþan Eþref Bitlis Paþa gibiler ise kaza süsü verilerek ortadan kaldýrýlýrlar. (*) AKP hükümeti son zamanlarda Ýran, Rusya, Çin gibi ülkelerle geniþ iþbirliði ve ekonomik anlaþmalar yapýyorsa da açýktýr ki bu ülkeler de kendi çýkarlarýný ön planda tutmaktalar. Aralarýnda benim birkaç hocam da dahil olmak üzere Türkiye deki kimi iktisat hocalarý, Çin in Türkiye de yapacaðý yatýrýmlardaki amacýnýn, Ýslam dünyasý pazarýna -ve TC nin Gümrük Birliði üyesi olmasý nedeniyle- AB pazarýna girmek için sýçrama tahtasý olarak kullanmak olduðunu yazýyor; buna raðmen istihdam yaratacaðý gerekçesiyle Çin nin Türkiye de yapacaðý yatýrýmlarý olumlu bir geliþme olarak deðerlendiriyorlar. Oysa, sayýlarý çok olmasa da Türkiye nin Marksist iktisatçýlarý soruna farklý bir açýdan bakýyorlar. Diyorlar ki, Çin den ucuz hammadde ithal ederek montaj ya da benzeri iþlemlerden geçirip AB de pazarlamak, aslýnda, nitelikli yerli iþgücünün ürettiklerini ucuza Avrupalýlara satmaktan baþka bir þey deðildir. Ýþgücünün yerli yada Çinli þirketlerin kârý için israf edilmesidir. O nitelikli iþgücü ile yurt içinde çok daha hayýrlý iþler yapýlabilinir. Püf noktasý burada yatmaktadýr. Ve AKP Türkiye emekçilerini soymaya ve o politikalarýyla o ekonomik iþbirliði anlaþmalarýný büyük baþarý diye gösterip halký yanýltmaya devam etmektedir Füze Kalkaný meselesine dönersek Deniyor ki, ABD nin Türkiye ye kurmaya çalýþtýðý Füze kalkaný sistemi Türkiye nin her tarafýna kalkan olmayacak, sadece ABD yi vurmak için havalanan füzeleri düþürme amaçlý programlanacaktýr. Kaldý ki, en mükemmel Füze Kalkaný sistemi bile havadaki Rus füzelerinin tümünü de düþüremez. Ve Ruslar da aptal deðiller tabii; kendi füzelerini vurmak için havalanan diðer füzelerin kaynaðýna ateþ etmek savaþlarýn acýmasýz kurallarýndandýr Çanak gene Kahraman Mehmetçiklerin baþýna, ve asker ya da sivil masum Anadolu insanlarýnýn baþýna kýrýlacaktýr Dilerim yanýlýrým da bu vahþi senaryo gerçekleþmez - (*) Günümüz Kürt politikacýlarýnýn önemli isimlerinden biri olan Ahmet Türk açýklamýþtý geçenlerde. Birlikte bir tv programýna katýlmak için kuliste beklerler ve sohbet ederlerken: Uzanýp sigaramý yakacak kadar alçakgönüllüydü. Maiyetindeki subaylara, Kürt halkýyla iyi geçinmenin yollarýný arayýn diyordu. Ýlk kez bir Türk Generaline empati duymuþtum.

9 20 Ekim 2010 Çarþamba 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar ÝSLAM HUKUKU VE DEMOKRASÝ 'Þeriat' siyaset dilinde gerilimli bir kavram haline geldi. Kimilerine göre, þeriatý önleyecek yasalara ihtiyaç var. Bu yasalar, Ýslami hukukun Amerikan hayatýna sýzmaya çalýþtýðý bir dönemde tedbir olacak. Kavram Avrupa'da da tartýþýlýyor. Britanyalý Müslümanlarýn yüzde 40'ýnýn þeriatýn uygulanmasý fikrini sevdiklerini söylemesi Suudi tarzý bir kafa kesme talebi deðil, savunma çabasýdýr. Kimse Ýslami cezalarý kullanmayý öneriyor deðil. Ýki kaygý var. Birincisi, Ýslami aile hukukunun özellikleri demokrasiye aykýrý. Erkeklerin miras payý kadýnlardan daha fazla ve sýk sýk vesayetle ilgili anlaþmazlýklar yaþanýyor. Ýkincisi, birçok kiþi Müslüman kadýnlarýn özgür iradeleri olmadýðýndan endiþe ediyor. Vurgu hukukunun üstünlüðüne yapýlmalý; bu konuda imamýn, hahamýn veya rahibin söylediklerinin bir hükmü olmamalý. Kanada'da, dini hakemlik prosedürlerini hukuki geçerlilikten yoksun býrakan yasalar var. Diðer ülkeler de yasalarýný gözden geçirmeli. THE ECONOMIST (Baþyazý) DÝPNOT Orams davasýndan sonra, pek çok Ýngiliz KKTC'de satýn aldýðý evini satýlýða çýkardý. BÝZ YARIÞIRSAK DÜNYA ÝLE YARIÞIRIZ TARÝH 13 EYLÜL, 2009 Kýbrýslý 2 Rumun daha mal davasý KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nda rekor tazminatla sonuçlandýrýldý. KKTC'den 2 Ruma 20 milyon Euro... Gözden kaçmayanlar... NE YAPSIN SAMÝ DE ÖYLE MUTLU OLUYOR CTP'nin bir Sami'si var ki, sormayýn. "Afrika"nýn kazara bir "yanlýþ"ýný yakalamayagörsün, bodoslama dalýyor. Ne yapsýn, o da böyle mutlu oluyor. Bilmez ki, bu Kurtlar Vadisi'nde "Afrika"nýn yaptýðý yayýnlarda "yanlýþ" gibi görünen þeylerin bile "doðru" olduðunu. Nereden bilsin!.. Hayatýnda gazetecilik yapmamýþ ki!.. Partisine "gaz" vermeyi ve partisinden "gaz" almayý gazetecilik sanýyor. Oysa GAZTECÝLÝK baþka, GAZETECÝLÝK baþkadýr. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Polis çavuþunun gece kulübü sahibiyle eðlendiði, kumarhane sahibinin, vergi memuruyla yemek yediði bir ülkede yasalarýn iþlemesinden söz etmek mümkün mü?" Ömer KALYONCU (CTP Milletvekili) virgül KIBRIS'IN KAPILARI Senelerdir homurdanýp duruyoruz; Türkiye'den Kýbrýs'ýn kuzeyine kimlikle mi girilsin, pasaportla mý girilsin diye... Bir avuç Kýbrýs'ýn kapýlarýný 70 milyon nüfuslu Türkiye'ye açýk tutmanýn toplumsal faydalarý üzerine kesilen ahkâmlarýn haddi hesabý yok. Kimlikle giriþleri bir de "Ana" ile "Yavru" arasýndaki dayanýþmanýn bir tezahürü olarak yutturmaya çalýþmýyorlar mý, ver Allahým ver... Müthiþ bir dayanýþma gerçekten. Ýpini koparan buraya doluyor. Sonra da "arka bahçe" deyince kýrýlýyorlar... "Kurulduðu günden itibaren çok baþarýlý operasyonlarla kýsa sürede halkýn güvenini kazanan Kalp Damar Cerrahisi'nde dünyada yapýlan her türlü yapýlabilmektedir." Ramadan KAMÝLOÐLU Özgür Mumcu Radikal de yazdý: Yasak, Ýslâm emrettiði için deðil, insan haklarý sebebiyle kalkmalý Baþbakan Erdoðan ýn baþörtüsü konusunu ulemaya danýþma fikrini açýklamasýna alýþkýnýz. Erdoðan, üniversitelere baþörtüsüyle girme yasaðýnýn kalkmasýna dayanak olarak din âlimlerinin, baþörtüsünü Ýslam ýn bir gereði olarak belirlemelerini yeterli görüyor. Bu görüþünün izahýný 2005 te þöyle yapmýþtý: Söz söyleme hakký din ulemasýnýndýr. Açarsýn o dinin mensubuna, Musevi ise o dinin mensubuna, Hýristiyan sa o dinin mensubuna sorarsýn, bunun dinde gerçekten emredici bir hükmü var mý? Varsa saygý duymak zorundasýnýz. Bundan beþ sene sonraysa somut bir öneriyle geldi. Cumhuriyetimizin kurumu, aslanlar gibi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ný anýmsadý ve Bu çalýþmaya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ný da katalým diyerek muhalefeti baþörtüsü konusunda sýkýþtýrdý. Bu açýklama ve önerilerin çok sorunlu bir yaný var. Bu sorunlu yan da Laikçi jakobenlerin hezeyanlarý diye geçiþtirilemeyecek kadar büyük. Yasaðýn kaldýrýlmasýna KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu gerekçe olarak insan haklarýný deðil, dini kurallarý koymak, hukuk düzenini uhrevileþtirmek anlamýna gelir. Bunun da hak ve özgürlükleri geliþtirecek bir metot olmadýðý açýk. Yani yasak, Ýslam emrettiði için deðil, insan haklarý sebebiyle kalkmalý. Erdoðan, Bana Ýran dan, Pakistan dan örneklerle gelmeyin demek suretiyle beni bu konuda ancak Hindistan dan örnek vermek zorunda býraktý. Hindistan ýn Amritsar þehrinden bir grup öðrenci, üniversiteye alýnmamalarý sebebiyle Pencap ve Haryana yüksek mahkemelerinde dava açtý. Öðrencilerin gittiði üniversite Sihlere kota uyguluyordu. Ancak üniversite, bazý öðrencilerin bu kotadan faydalanmalarýna, onlarý Sih saymadýðý için izin vermiyordu. Öðrenciler Sih inancýnýn gereði olan türbaný takmak yerine, saçlarýný kazýtarak dinin gereðini yerine getirdiklerini savunan bir Sih tarikatýnýn üyesiydi. Yüksek mahkemeler iþin içinden çýkamadýklarý için durumu Sih ulemasý na sormaya karar verdi. Sih Diyaneti niteliðindeki Shiromani Gurudwara Prabandhak Komitesi meseleyi inceleyip bir karara vardý. Uzun teolojik tartýþmalardan sonra, saç kazýmanýn Sihlikte yeri olmadýðý sonucuna ulaþýlýnca, öðrencilerin hem öðrenim hayatý hem Sihlikleri tehlikeye girmiþ oldu. Sihlerde saç üzerindeki teolojik ve siyasi tartýþma devam ediyor. Olan ulemaya danýþýlýnca aforoz edilen ve öðrenim haklarý ihlal edilen Sih öðrencilere oldu. Dini kurallarýn, hukuk kurallarýnýn yorumlanýþýnda esas teþkil etmesi, insan haklarýný kýsýtlayacak bir süreç doðurur. Kocaman insanlarýn kýlýk kýyafetine karýþmamak gerekir, tamam. Ama Allah ýn emri olduðundan deðil, öðrenciler eriþkin insanlar olduklarý için. Bir mahkeme kararý, ulemanýn, Baþörtüsü Ýslam ýn gereðidir kararýna atýfla baþörtüsü yasaðýný kaldýrýrsa ya da bir yasal düzenleme ulema kararýna dayandýrýlýrsa, baþýný örtmeyenlerin Müslümanlýðý bir yasama iþlemi ya da yargý kararýyla tartýþmaya açýlmýþ olacak. Buradan çýkacak tartýþma da kimseyi daha özgür yapmaz. (Özgür Mumcu/Ulemam olur musun?/ Radikal/18/10/2010)

10 10 20 Ekim 2010 Çarþamba BÖLGEDE 15 PANSÝYON HÝZMET VERÝYOR Dürüst, Büyükkonuk'ta pansiyoncularla görüþtü Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, eko-turizmde pilot bölge olan Büyükkonuk'u ziyaret etti. Pansiyon iþletmecileriyle bir araya gelerek sorunlarýný dinleyen Dürüst, Meclis gündeminde bulunan Turizm Master Planý ile turizmi ülkenin her yöresine yaymayý hedeflediklerini anlattý. Büyükkonuk Kemeraltý Konak'ta yapýlan toplantýda, Ýskele Milletvekili Ahmet Zengin, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu, Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen ile Turizm Planlama Dairesi Müdürü Turgut Muslu da hazýr bulundu. Turizmin KKTC'nin gerçeði olduðunu vurgulayan Dürüst, Turizm Master Planý'ný meclise gönderdiklerini ve önümüzdeki hafta ivedilik isteyeceklerini belirtti. Dürüst, Master Plan'daki ana hedefin turizmi ülkenin her yöresinde yaygýnlaþtýrmak ve turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak olduðunu anlattý. SEZEN Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen de, kýsa bir süre önce Dürüst'ü makamýnda ziyaret ederek pansiyoncularýn sorunlarýný aktardýklarýný, bu ziyarete 3-4 gün içinde cevap vererek pansiyon iþletmecilerini ziyaret ettiðini ifade etti. Büyükkonuk'ta eko turizmle ilgili bir çok çalýþma yapýldýðýný vurgulayan Sezen, bu konuda Bakan Dürüst'ün desteðini almaktan büyük mutluluk duyduklarýný ifade etti. Sezen, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst'ün eko turizm ve pansiyonculuk turizmine ilgisi nedeniyle bu konuda çok iyi çalýþmalar yapýlacaðýna inandýðýný söyledi. GÜVENLÝ GIDA PROJESÝ- Kýbrýs Türk Gýda Mühendisleri Odasý'nýn, Amerika Birleþik Devletleri Uluslararasý Kalkýnma Ajansý (USAID) tarafýndan finanse edilen ve Kapasite Geliþtirme Programý (CDP) tarafýndan yürütülen Güvenli Gýda Projesi'nin ilk bacaðýnýn tamamlandýðý ve iþletmelere "güvenli gýda uygunluk sertifikasý" verildiði açýklandý. Oda'dan yapýlan açýklamaya göre, KKTC'deki iþletmeler arasýnda gýda güvenliði konusundaki farkýndalýðý artýrmak ve gýda iþleme standartlarýný geliþtirmek amacýyla Bozer: Ülkede STÖ'lerin çokluðu bir zenginlik Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, dün Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Baþkaný Anýl Kaya ve beraberindeki heyetle görüþtü. Bozer kabulde yaptýðý konuþmada, çoðulculuða inanan bir kiþi olarak yönetim anlayýþýnýn da kadro esasýna dayandýðýný söyledi. Mesaisinin büyük çoðunluðunu iþ arkadaþlarýyla fikir teatisinde bulunarak geçirdiðini kaydeden Bozer, "Bir konuyu ne kadar çok kiþi, kurum ve kuruluþ tartýþýrsa, hakikatler daha güzel ortaya çýkar. Ne kadar çok insan katký koyarsa, sonuç en doðrusudur. En az yanlýþla ancak böyle yapýlýr iþler" dedi. Bozer, yasa tasarýlarýnýn büyük çoðunluðunun belli çevrelerin tazyikiyle hazýrlandýðýný kaydederek, Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi'ni teþvik etmeyi bir görev bileceðini çünkü toplumun böyle þeylere ihtiyacý olduðunu söyledi. KAYA Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Baþkaný Anýl Kaya da konuþmasýnda, ülkenin içinde bulunduðu sýkýntýlarý deðerlendirip, toplum yararýna ne gibi faaliyetler yapýlabilir tasasýyla bazý düþünceler ve fikirler ortaya koyduklarýný söyledi. Kaya, KKTC vatandaþlarýnýn ihtiyacý olduðuna inandýklarý ve Lizbon Sözleþmesi'yle AB'de gündeme gelen Yurttaþ Ýnisiyatifi'nin bir benzerinin KKTC'de uygulanmasýný saðlamak amacýyla vatandaþlardan belirli sayýda imza toplamak kaydýyla Meclis'te yasa önerisi sunma çalýþmasýnda ALTAN Turizmci Zekai Altan da, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst'e Büyükkonuk'taki pansiyon turizmciliði ile ilgili yapýlan çalýþmalar konusunda bilgi verdi. Altan, Karpaz bölgesinin eko turizm için ideal bir bölge olduðunu belirterek, þu anda bölgede 15 pansiyonun hizmet verdiðini söyledi. Altan, Karpaz'daki eko turizm konusunda aþýlmasý gereken sorunlar olduðunu belirterek, pansiyonculuk konusundaki motivasyonun artýrýlmasý gerektiðini kaydetti. Altan, eko turizm kalkýnma modelinin en önemli yanýnýn turizm master planý olduðunu bulunduklarýný belirtti. Anýl Kaya, "sektörlerin kendilerine özgü sýkýntýlarýnýn yasal çerçevede aþýlmasýnda karþýlaþýlan sýkýntýlarýn ve yasalarýn geçmesindeki gecikmelerin aþýlmasýna vatandaþýn evinde oturduðu yerden ortaya koyacaðý fikirle katký saðlayacaðý bir demokrasi eksersizi olan" çalýþmayý Meclis'e belirterek, sorunlarýn aþýlmasý için aksiyon planý hazýrlanmasý gerektiðinin altýný çizdi. Altan eko turizmde tanýtým ve sýnýflandýrma olmamasýnýn bazý sorunlara yol açtýðýný ve motivasyonu olumsuz etkilediðini kaydetti. ZENGÝN UBP Ýskele Milletvekili Ahmet Zengin de, hükümet olarak bölgenin bütün sorunlarýyla yakýndan ilgilendiklerini kaydetti. Zengin, ilgili bakanlarý bölgeye davet ederek, var olan sorunlarýn aþýlmasý konusunda halkla buluþturduklarýný ve sorunlarý ilettiklerini kaydetti. sürdürülen projeye ABD'li uzman Prof. Dr. Mahmood Khan'ýn da destek saðladýðý kaydedildi. Gýda Mühendisleri Odasý'nýn; proje çerçevesinde, ilk aþamada Lefkoþa, Gazimaðusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinden iþletmeleri "güvenli gýda" standartlarý doðrultusunda sertifikalandýrdýðý bildirildi. 16 Ekim Dünya Gýda Günü etkinlikleri çerçevesinde sertifika töreni de düzenleyen Oda, pilot programýn bir parçasý olan gýda iþletmeleri ile güvenli gýda eðitimine katýlmýþ iþletmelere sertifika verdi. sunmayý bir görev bildiklerini söyledi. Ülkede yaþanan bazý sýkýntýlarýn eylem aþamasýnda olduðunu kaydeden Kaya, eylemden çok düþünsel bazda, insanlarýn daha fazla kaale alacaðý sektörlerle ilgili bir ön çalýþmanýn hem Meclis'in mesaisini azaltacaðýný, hem de siyasi-toplum buluþmasýný saðlayacaðýný savundu. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Porno kapaðýndan 185 bin Türk Lirasý kazandý Ýngiltere'de çocukken çektiði bir fotoðrafý bir porno þirketi tarafýndan kullanýlan 21 yaþýndaki Lara Jade Coton açtýðý tazminat davasýný kazandý. Lara'nýn 14 yaþýndayken kendi çektiði ve çok beðendiði için sanatsal bir internet sitesine koyduðu fotoðrafý "Body Magic" adlý bir porno film DVD'sinin kapaðýnda kullanýldý. Fotoðraf baþka porno sitelerde de kullanýlmýþtý. Üç yýl sonra bunu bir arkadaþýndan öðrenen Lara, önce Hustler adlý þirket yöneticilerine uyarý gönderdi. Ancak yöneticiler bu iddialarý görmezden gelip Lara'yý para koparmaya çalýþmakla suçladý. Bunun üzerine genç kadýn þirket aleyhine tazminat davasý açtý. Üç yýl süren bir dava sürecinin ardýndan Lara, 82 bin sterlin (185 bin Türk Lirasý) tazminat almaya hak kazandý. Bebeði dondurup ameliyat ettiler Ýngiltere'de Samaa Zohir adlý bir aylýk bebek, kalp ameliyatý için yirmi dakika boyunca donduruldu. Kalbine temiz kan pompalayan damarlarýn solda olmasý gerekirken saðda olmasý nedeniyle ameliyat edilmesine karar verilen bebek, önce kalp akciðer makinesine baðlandý, sonra yapýlan iðneyle vücut ýsýsý 37 dereceden 18 dereceye düþürüldü. Kalbi ve kan akýþý durdurulan bebeði ameliyat etmek için zamanla yarýþan doktorlar bebeðin kalbinin ince damarlarý üzerinde çalýþarak ameliyatý tamamladý. Ameliyat sonunda vücuduna sýcak kan pompalanan bebeðin vücut ýsýsý tekrar normal düzeye çýkarýldý ve kalbi kendi kendine atmaya baþladý. 18 gün sonra hastaneden taburcu edilen ve þimdi altý aylýk olan Samaa'nýn annesi Roosian Ahmed, "Aðlayamayacak kadar yorgun olan bebeðim þimdi oyuncaklarýyla oynamayý seven mutlu bir kýz" dedi. 185 metre yukarýda motosiklet tamiri Faslý cambaz Mustafa Danger, Ýspanya'da 43 katlý iki binanýn arasýna çelik halat gererek, üstünden motosikletle geçti. Ancak rekor için 185 metre yukarýda motosiklete binen Danger müthiþ bir tehlike atlattý. Korkusuz cambazýn 500 metrelik yolun ortasýnda motosikleti bozuldu. Danger ve dengeyi saðlamak için motosikletin altýna kurulan salýncakta oturan asistaný, gelen yardýmla kurtuldu. Danger, ikinci denemesinde rekoru kýrdý. Þaron'un balmumu heykelini yaptýlar Ýsrailli sanatçý Noam Braslavsky, "Bulldozer" lakaplý eski Ýsrail Baþbakaný Ariel Þaron'ýn komadaki balmumu heykelini yaptý. Tel Aviv'deki Kishon galerisinde sergilenen eserde, 2006 yýlýndan beri komada olan Þaron hastane yataðýnda gözü açýk komada yatýyor. Ýsrail basýnýnda en son Þaron'ýn hastaneden çýkarýlarak çiftlik evine gönderileceði yazýlmýþtý. Dul kadýnýn bebek savaþý ABD'de Victoria Chege isimli kadýn, geçen hafta kendini asarak öldüren kocasýnýn spermlerini dondurup çocuk sahibi olmak için mahkemeye baþvurdu. Chege'nin kocasý George Kamau (37) geçen hafta henüz açýklanmayan bir nedenden dolayý intihar etmiþti. Ölümüyle þoke olduðu kocasýnýn spermlerini alýp dondurmak isteyen kadýn Manhattan'da görülen davada kocasýnýn en büyük arzusunun bir aile kurmak olduðunu söyledi. Mahkeme kocasýnýn spermlerini almasý için kadýna izin verdi. Ancak spermin vefattan sonra 36 saat içinde alýnmasý gerektiðini söyleyen uzmanlara göre taþýyýcý anne bile bulan Victoria geç kalmýþ olabilir.

11 20 Ekim 2010 Çarþamba 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... HRÝSOSTOMOS RUS ÝÞADAMINA NÝÞAN TAKTI Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, Apostolos Andreas Manastýrý için her yýl 10 bin Euro baðýþlayan ve diðer fakir kilise kurumlarýna da yardýmda bulunan Rusya'daki en büyük holdinglerden biri olan "Interros" Holdingi Yöneticisi Andrei Klisias'a "Apostolos Pavlos" niþaný taktý. Politis gazetesi, Klisias'ýn Apostolos Andreas Manastýrý'na gerçekleþtirdiði ilk ziyarette çok etkilendiðini ve manastýrýn yarý yýkýlmýþ olmasýna raðmen, her zaman kalplerinde yaþayacaðýný söylediðini de yazdý. YEÞÝLIRMAK KAPISI'NIN AÇILMASI ÝLE ÝLGÝLÝ TEPKÝLER Yeþilýrmak - Erenköy ve Lokmacý Barikatlarýnýn Açýlmasý komiteleri ile "Toplumun Çaðdaþlaþmasý Ýle Ýlgili Düþünce Derneði" (OPEK), Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýyla ilgili olumlu görüþ belirtti. Haravgi gazetesinin haberine göre, Yeþilýrmak- Erenköy ve Lokmacý Barikatlarýnýn Açýlmasý komiteleri yaptýklarý açýklamada, Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýnýn, Kýbrýslý Türklerle Rumlarýn vermiþ olduðu "ortak mücadelenin mirasý" olduðunu kaydetti. MARAÞ KONUSU PARÝS'TE ELE ALINDI Sözde "Maraþ Belediye Baþkaný" Aleksis Galanos, Paris'te gerçekleþtirilen bir etkinlikte yaptýðý konuþmada, "Maraþ'ýn tutsaklýðýnýn bir Avrupa kenti aleyhinde suç teþkil ettiðini" ileri sürdü. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Galanos, gerek kendisinin gerek Belediye konseyinin uluslararasý kamuoyunu bilgilendirmek için gösterdiði çabalarý vurguladý ayný zamanda Maraþ sakinlerinin geri dönüþe iliþkin mücadelelerinin altýný çizdi. BM Güvenlik Konseyi'nin Maraþ'ýn yasal sakinlerine derhal iadesi konusundaki kararlarýna raðmen, Maraþ'ýn 36 yýldýr kapalý ve ýssýz bir þekilde tutulduðunu ileri süren Galanos, Maraþ konusunun tüm boyutlarýný ortaya koydu. YEÞÝL HAT TÝCARETÝ Yeþil Hat tüzüðü çerçevesinde KKTC'den Güney Kýbrýs'a geçirilen ürünlerin Rum tarafýnda faaliyet gösteren sanayicilerin "tehlike çanlarý çalmalarýna sebep olduðu" ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesi "Sanayiler Yýkýlma Tehlikesinde -Yeþil Hat Üzerinden Ticarette Yoðun Endiþeler" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde Rum tarafýnda mobilya, tuðla, yatak, plastik malzeme, çimento, sünger, tarým gibi sektörlerde faaliyet gösterenlerin Yeþil Hat Tüzüðü çerçevesinde KKTC'den Rum tarafýna geçirilen ürünlerden dolayý sorunlarla karlý karþýya olduklarýný yazdý. ANASTASÝADÝS, PEMBE ÇAYAN VE AÝLESÝNÝ GÖRMEK ÝÇÝN AYDINKÖY'E GÝDECEK Rum ana muhalefet DÝSÝ partisi Genel Baþkaný Nikos Anastasiadis, babasý Hrisanthos Anastasiadis'in "1974 yýlýnda yardým ettiði ve koruduðu" Pembe Çayan ve ailesini görmek için Güzelyurt'a baðlý Aydýnköy'e gidecek. Politis gazetesinin haberine göre Pembe Çayan, Kýbrýslý Türk gazeteci Sevgül Uludað'a 1974 yýlýndaki anýlarýný anlattý ve Uludað da, Çayan'ýn anýlarýný Pazar günkü köþe yazýsýnda yayýmladý. Habere göre, o dönemde Limasol Polis Müdürlüðü'nde görev yapmakta olan Hrisanthos Anastasiadis, 20 Temmuz 1974'te Limasol'a baðlý "Silikou" (Silifke) köyünde ikamet eden Kýbrýslý Türklerin, Rum askerleri tarafýndan tutuklandýðý haberini aldý. Hemen bölgeye giden Anastasiadis, askerlerle konuþarak Kýbrýslý Türkler'in serbest kalmasýný saðladý ve "Bu insanlara kim bir þey yaparsa, karþýsýnda beni bulacak" dedi. Habere göre, o zamanlar yaþý küçük olan Pembe Çayan ise, Uludað'a anlattýðý anýlarýnda, o günlerde kendilerini koruyan ve yardým eden þahsýn adýnýn "Hrisanthos" olduðunu hatýrladýðýný ve "bu kiþiyi babasý gibi gördüðünü" söyledi. Uludað'ýn Pazar günkü köþe yazýsýný okuyan Nikos Anastasiadis ise, Pembe Çayan'ýn bahsettiði þahsýn babasý olduðunu anlayýnca, Uludað ile temasa geçerek, Çayan'ýn telefon numarasýný aldý ve Çayan ile ailesini ziyaret edeceðini söyledi. Anastasiadis, bu arada geçen günlerde Güzelyurt'ta gerçekleþtirilen "Silikou" sakinlerinin toplantýsýna da davetli olduðunu, fakat davetin geç yapýlmasýndan dolayý davete iþtirak edemediðini söyledi. BULGARÝSTAN KKTC'YE OKUL AÇMAYI REDDETMÝÞ Bulgaristan'ýn, KKTC Devleti'nin dolaylý olarak tanýnmasý anlamýna geleceði iddiasýyla Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne okul açmayý reddettiði öne sürüldü. Fileleftheros gazetesinin "Bulgaristan Ýþgal Altýndaki Bölgelere Okul Açmayý Reddediyor" baþlýðýyla okuyucularýna aktardýðý haberine göre, Bulgaristan'ýn "portfolyosu olmayan" (minister without portfolio) Dýþ Ülkelerde Yaþayan Bulgarlardan Sorumlu Bakaný Bozitar Dimitrov, KKTC'de ikamet eden yaklaþýk 10 bin Bulgar vatandaþýnýn, KKTC'ye okul açýlmasý talebini yerine getirmelerinin mümkün olmadýðýný söyledi. YEÞÝLIRMAK YOLUYLA ÝLGÝLÝ ÞÝKAYETLER Yeþilýrmak yolunun yapýlýþý ve yolun güvenliði ile ilgili yeni iddialar ortaya atýldý. Simerini gazetesi, "Limnidi (Yeþilýrmak) Yolunda Trafik Kazasý Tehlikesi... Simerini'nin Seyyahý Ýnþa Edilen Yolda Ürkütücü Tespitlerde Bulundu" baþlýklarýyla aktardýðý haberde, Kýbrýslý Türklere ait tarým arazilerinin etkilenmemesi için yolun oldukça virajlý ve yokuþlu inþa edildiðini yazdý. Yol kenarlarýnýn toprak araziden ayrýlmadýðýný ve sürüþ için uygun virajlar inþa edilmediðini kaydeden gazete, bu amaçla ayrýlan 11,2 milyon Euro'luk ödeneðe raðmen standartlara uygun yol yapýlmadýðýný kaydetti. yolun inþasýnda çalýþan Rum inþaat iþçilerinin, keskin virajlarý açarak yoldaki tehlikeleri azalttýðýný ve taþ tabakayý delerek bariyer inþa ettiðini yazan gazete, yolu LORDOS DAVASI AÝHM'DE Türkiye'nin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin 20 yýldan beridir "buzdolabýnda tuttuðu ve sürüncemede býraktýðý Konstantinos Lordos ve diðerleri" davasýndan yararlanmak istediði ve bu davanýn iptal edilmesini (üzerinin çizilmesi) talep ettiði belirtildi. Politis gazetesi "Lordos Masada- Davanýn Ýptal Edilmesine Ýliþkin Türk Talebi Ret Edildi" baþlýklý haberinde Türkiye'nin; ayrýca Lordos davasýnýn KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na havale edilmesini de talep ettiðini yazdý. Gazete, Türkiye'nin, Lordos davasýný, AÝHM'in; Dimopulos davasýndaki olumsuz kararýný prosedürel ve içtihat açýsýndan iliþkilendirerek söz konusu davanýn, AÝHM'in listesinden çýkarýlarak kabul edilemez olarak ilan edilmesini talep ettiðini belirtti. Gazete bilgilere dayanarak, AÝHM'in; Türk talebini bu kez ret ettiðini, bununla birlikte bu reddin içerisinde; davanýn ele alýnmasýna iliþkin adýmlara yönelik olarak AÝHM tarafýndan izahatlarýn da bulunmadýðýna dikkati çekti. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin, Lordos davasýndaki kaplumbaða hýzýnýn aksine, geçtiðimiz hafta "Asprofta ve Petrakidu" davalarýna iliþkin iki temyiz baþvurusunu, hýzlý (expres) þekilde ret kullanacak sürücülerin dikkatli olmasý gerektiði belirtildi. Yolun inþasý için anlaþan Türk ve Rum þirketlerin problem yaþadýðýný, yaþanan problemler nedeniyle tüm iþin Türk þirkete býrakýldýðýný kaydeden gazete, Türk þirketin de "Türk usulü yol yaptýðýný" yazdý. Haberde, yolun çok virajlý olmasý nedeniyle ambulanslarýn da gecikmeler yaþadýðý ileri sürüldü. Gazete, fotoðraflarla desteklediði haberinde, Yeþilýrmak Geçiþ Kapýsý'ndaki "KKTC'ye hoþ geldiniz" yazýlý tabelalarýn "Rumlarý kýþkýrttýðýný" da yazdý. Yol üzerindeki uyarýcý levhalarýn "önce Türkçe, sonra Ýngilizce ve en son Yunanca yazýlmasýndan" Rumlarýn rahatsýz olduðunu da ifadelerine ekleyen gazete, bölgedeki Türk askerinden de þikayetçi oldu. ettiðini de yazan gazete bu davalara iliþkin temyizin, ucunda 8.maddenin bulunmasý (atadan kalma mülkiyet hakký) nedeniyle özellikle kritik olarak nitelendirildiðini de anýmsattý. DÝMÝTRÝS LORDOS Öte yandan Alithia gazetesi, Kýbrýs Türk basýnýnda çýkan Andreas Lordos'un Maraþ'taki taþýnmaz mallarýnýn EVKAF'a ait olduðu þeklindeki haberler hakkýnda, Lordos'un oðlu Dimitris Lordos'un görüþlerine baþvurdu. Habere göre Dimitris Lordos gazeteye yaptýðý açýklamada bu "iddialarýn, gülünç ve kabul edilemez" olduðunu ayrýca bunlarýn yoruma gereksinimi olmadýðýný söyledi. Kendisini arayan Kýbrýslý Türk gazetecilerin kendisine dile getirdiði görüþlere de atýfta bulunan Dimitris Lordos "onlar da bana bunlarýn ve (Taner) Derviþ'in ortaya koyduklarýnýn komik olduðunu söylüyorlar.ne söyleyeyim? Bunlar gülünçtür. Biz ilerleyeceðiz" þeklinde konuþtu. Dimitris Lordos ayrýca Kuzey'de taþýnmazlarý bulunan diðer hak sahiplerinin de aynýsýný yapmasý ve mülküne iliþkin kullaným kaybýna iliþkin tazminat talebiyle Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmasýný önerdi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... "Kýzým da benim gibi þiþman" olmasýn dedi... Ýngiltere'de yaþayan Aly Gilardoni, 107 kiloyu bulan aðýrlýðýyla fazla yemenin zararlarýnýn farkýnda olduðunu söylüyor. Ancak Gilardoni, kendi sorunlarýný sekiz yaþýndaki kýzýna yansýtýp, onu "açlýk" diyetine sokmakla suçlanýyor. Küçük Corleigh, iki yaþýndan beri oldukça sýký bir rejimde ve günde sadece 700 kalori alabiliyor, yani tavsiye edilenden tam 1000 kalori daha az. Gilardoni yaptýklarýnýn kýzýnýn iyiliði için olduðunu söylüyor ve ekliyor: "Kilolu olmak hayatýmý zorlaþtýrdý, kýzým için de böyle olmasýný istemiyorum." Konuyla ilgili açýklama yapan doktor Christian Jessen de, "Aly kendi sorunlarýný kýzýna yansýtýyor, acilen bir psikyatra görünmeli" diyor ve ekliyor: "Normal kilodaki bir çocuða kalori kýsýtlamasýnda bulunmak gereksiz ve saðlýðý için tehlikeli. Baðýþýklýk sistemi zarar görebilir, geliþmesi etkilenebilir, ergenliði gecikebilir ve daha bir çok sorunla karþýlaþabilir.daha da endiþe verici olansa, tüm bunlar anoreksiye dönüþebilir ve onu öldürür." Gilardoni, bu tespitlere "Þiþman bir çocuk istemiyorum. Nasýl göründüðünü takýntý haline getirdim. Güzel ve popüler bir çocuk olmasýný istiyorum" diye yanýt veriyor. Kýzýnýn artýk þiþmanlamaktan korktuðunu itiraf eden Aly Gilardoni, onun sürekli aynadan kendisine baktýðýný da söylüyor. Aðrýnýn nedeni kulaðýndaki diþ ÝngÝltere'de bir adamýn 33 yýldýr þiddetli bir þekilde aðrýyan kulaðýndan 14 yaþýndayken kaybettiði diþi çýktý. Çocukluðundan beri sað kulaðýndaki þiddetli aðrýlardan þikâyet eden Stephan Hirst (47) onlarca doktora gitti fakat yine de kulaðýnýn aðrýsýna çare bulamadý. Her seferinde doktorlardan kesin bir cevap alamadan ayrýlan Hirst 15 yýl önce kulak aðrýsýna daha fazla dayanamadýðý için çalýþtýðý maden ocaðýndan da istifa etti. En son gittiði Royal Hallamshire Hastanesi'nde, bir hemþire Hirst'in sað kulaðýný yýkarken, adamýn kulaðýnda bir diþ bulunduðunu fark etti. Hemþire basit bir operasyonla diþi Hirst'in kulaðýndan çýkartýnca, 33 yýllýk kulak aðrýsý da son buldu. Gaziyi öldüren adama mektup yazma cezasý ABD'de otomobiliyle, Irak Savaþý'nde gazi olan Thomas Towers'e çarparak, ölümüne neden olan Andrew Gaudioso (22) yargýlandýðý mahkeme tarafýndan Towers'ýn ailesine 15 yýl boyunca her hafta özür mektubu göndermeye mahkûm edildi. Karar, Towers ailesinin, gencin hapse gönderilmek yerine oðullarýný unutmamasý talebi üzerine verildi. Gaudioso eðer mektuplar aksarsa 15 yýl hapis yatacak. Annenin korkunç cinayeti! 28 yaþýndaki kadýn, 3 yaþýndaki ikiz kýzlarýný samuray kýlýcýyla öldürdü. Amerika'da yaþanan olayda, 28 yaþýndaki Monica McCarrick, sadece üç yaþýnda olan ikiz kýzlarýný samuray kýlýcýyla öldürdükten sonra, cesetleri evin giriþ kapýsýnýn arkasýna yasladý ve daireyi ateþe verip, kendi boðazýný kesti. Kurtarýlmalarýna engel olmak için kýzlarýnýn cesetleriyle kapýnýn açýlmasýný zorlaþtýran Monica'nýn evine gelen itfaiye ekipleri, yanmakta olan evde kýzlarýn cesetlerinin yaný baþýnda katil anneyi de boðazý kesik halde bularak hastaneye kaldýrdý. Konuyla ilgili açýklama yapan polis yetkilileri, küçük kýzlarýn vahþice öldürüldüðünü söylerken, hastaneye kaldýrýlan Monica'nýn tedavisinin tamamlanmasýnýn ardýndan cinayet suçlamasýyla yargýlanacaðýný açýkladýlar. Genç kadýnýn bu vahþi cinayetleri neden iþlediði bilinmezken, Monica'nýn daha önce de uyuþturucu kullanmak suçundan tutuklandýðý belirtiliyor.

12 12 20 Ekim 2010 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Feslikân mý ekiyon Þefdali mi dikiyon Sararmýþsýn solmuþsun Aþýklýk mý çekiyon "GÜN BATARKEN" KTGB'DE GÖSTERÝLECEK Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, ülkenin ilk uzun metrajlý filmi olan "Gün Batarken"i, bu akþam Birlik lokalinde sanatseverlerle buluþturuyor. Saat 19.30'da sohbet toplantýsý ile baþlayacak gecede, sohbetin ardýndan film gösterimi yer alacak. Gün Batarken filmi ekibinin katýlýmýyla düzenlenecek gecede, film ekibi, film serüvenini katýlýmcýlar ile paylaþacak. KTGB'den yapýlan açýklamada, Gazeteciler Birliði'nin, toplumsal duyarlýlýk ve bu topraklardaki üretimi destekleme anlayýþý ile filmin DVD'sinin izleyicisi ile buluþmasýna katkýda bulunmak, yeni projelere omuz vermek için böyle bir geceyi organize ettiði belirtildi. Yönetmenliðini Cemal Yýldýrým'ýn yaptýðý, senaryosunu Kuzey Tarýk'ýn yazdýðý Gün Batarken filmi, Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali'ne katýlarak, yarýþma dýþý özel gösterim kategorisinde yer aldý. Sinema salonlarýnda gösterimi yapýlamayan film, bazý sivil toplum kuruluþu ve belediyelerin iþbirliði ile özel salonlarda gösteriliyor. RÜYA TANER ÝZMÝR'DE RESÝTAL VERECEK Konser piyanisti Rüya Taner, bu akþam Ýzmir'de resital verecek. Taner'in yarýn akþamki konseri Ýzmir Narlýdere Belediyesi'nin kültür ve sanat sezonunun açýlýþý çerçevesinde düzenlenecek. Sanatçý bu arada, Eylül ayýnda baþladýðý programý çerçevesinde, Belçika'nýn Beringen þehrinden sonra Bulgaristan'ýn baþkenti Sofya'da ve Varna þehrinde resital ve konserler verdi. Kitap Dünyasý Konstantin'in Sýrrý Yaþar Ýliksiz PROFÝL YAYINCILIK ÖZDEYÝÞLER "Yüksekliði isterdim, onu alçakgönüllükte buldum." Mevlâna "BAÞKA DÝLDE AÞK" FÝLMÝNE RUM BASININDAN "PROTESTO" n FÝLMÝN DÜNYA TEMSÝLCÝLÝÐÝNÝ ÜSTLENEN ÝZZET PÝNTO: "KIBRIS RUM KESÝMÝNDE DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI FÝLM FESTÝVALÝNDE 4 DALDA ÖDÜL KAZANAN FÝLMÝMÝZÝN ADAY OLMASINI PROTESTO ETMEK AMACIYLA BAZI RUM BASIN MENSUPLARI GECEYE KATILMADI" Güney Kýbrýs'ta düzenlenen 5. Uluslararasý Film Festivali'nde 4 dalda ödül kazanarak bir ilke imza atan ''Baþka Dilde Aþk'' adlý filmin adaylýðýný protesto etmek için bazý Rum basýn mensuplarýnýn ödül gecesine katýlmadýðý, ancak festival yetkililerinin olumsuz tepkileri önemsemedikleri, ödülün "yeni bir baþlangýca vesile olabileceðini" ifade ettikleri belirtildi. Filmin dünya temsilciliðini üstlenen Ýzzet Pinto AA muhabirine yaptýðý açýklamada, dün gece Larnaka'da gerçekleþtirilen 5. Uluslararasý Film festivali'ne saatler kala basýna ödül alacak yapýmlarýn açýklandýðýný kaydetti. Türkiye'nin adaylýðýna ve ödül kazanmasýna tepki gösteren bazý basýn mensuplarýnýn ödül törenine katýlmayarak geceyi boykot ettiklerini dile getiren Pinto, ''Festivali organize edenler aslýnda gelebilecek tepkiler nedeniyle filmi kabul etme aþamasýnda tereddüt etti. Ama, 85 ülkeden 1000'i aþkýn yapýmýn baþvurduðu yarýþmanýn jürisi filmden çok etkilenerek bu riski göze aldý'' dedi. Festival yetkililerinin bu ödülü anlamlý bulduklarýný da ifade eden Ýzzet Pinto, ''Bu ödülle dünyaya ortak bir mesaj verildiðini bildiren festival yetkilileri, doðan olumsuz tepkileri önemsemediklerini, bu ödülün yeni bir baþlangýca vesile olabileceðini belirttiler'' sözleriyle festival yetkililerinin Türkiye'ye ''zeytin dalý'' uzattýklarýný aktardý. Ýzzet Pinto, gecenin sonunda kazanýlan ''Altýn Afrodit'' heykelinin yeni bir baþlangýcýn sembolü olmasýný dilediðini belirtti. ÖDÜL REKORTMENÝ YAPIM Pek çok uluslararasý festivalden ödülle ayrýlan ''Baþka Dilde Aþk'' adlý film, Güney Kýbrýs'ta düzenlenen Kýbrýs Uluslararasý Film Festivali'nde 4 dalda ödül aldý. Ýlksen Baþarýr'ýn yönettiði, Mert Fýrat ve Saadet Iþýl Aksoy'un baþrolde olduðu ''Baþka Dilde Aþk'' filmi, Türk sinema tarihinde bir ilke imza atarak Güney Kýbrýs'ta düzenlenen film festivaline katýldý ve yarýþtýðý 6 kategoriden 4'ünde ödül kazandý. ''Baþka Dilde Aþk'', Larnaka'da dün akþam düzenlenen ödül töreninde ''en iyi aktör'', ''en iyi aktris'', ''en iyi müzik'', ''en iyi yönetmen'', ''en iyi senaryo'' ve ''en iyi film'' dallarýnda yarýþtý, ''en iyi aktör'', ''en iyi senaryo'', ''en iyi yönetmen'' ve ''en iyi film'' ödüllerine layýk görüldü. Yönetmenliðini Ýlksen Baþarýr'ýn üstlendiði 2009 yapýmý ''Baþka Dilde Aþk'' filminde Saadet Iþýl Aksoy, Mert Fýrat, Emre Karayel, Lale Mansur, Timur Acar, Ayten Uncuoðlu, Metin Coþkun, Þebnem Köstem, Tuðrul Tülek ve Tuna Kýrlý rol alýyor. Senaryosunu Ýlksen Baþarýr ile Mert Fýrat'ýn kaleme aldýðý filmin müzikleri Uður Akyürek'in imzasýný taþýyor. Bugüne kadar 15'ten fazla ödülün sahibi olan filmden sinema eleþtirmenleri övgüyle söz ediyor. Grammy'ye Eminem damga vuracak n Grammy Ödülleri adaylarý henüz resmî olarak açýklanmasa da yapýlan anketler rapçi Eminem'i en güçlü aday olarak gösteriyor Billboard'un plak þirketleri ve müzik endüstrisi gözlemcileri arasýnda yaptýðý araþtýrmaya göre, 2011 yýlýnýn Grammy Ödülleri'nin son yýllarda Yýlýn Þarkýsý ve Kaydý kategorilerine aday olanlarýn arasýndaki en güçlü ve en çekiþmeli yarýþmaya ev sahipliði yapacak gibi görünüyor. Bu, bir yandan Grammy'yi muhteþem performanslarla unutulmaz bir gece yaparken, diðer taraftan da müzik endüstrisi için biraz kötü bir haber olacak, çünkü bu, albümlerden uzaklaþan ve daha az kârlý olan tek þarkýya yönelen piyasadaki boþluðu da yansýtacak.birçok müzik eleþtirmeni, Eminem'i bu yýlýn muhtemel kazananý olarak görüyor, çünkü son albümü Recovery 2010'da oldukça güçlü satýþ rakamlarýna ulaþtý. Yýlýn þarkýsý Eminem ve Rihanna'dan Araþtýrmaya katýlan neredeyse herkes, bu yýlýn, bilhassa pop müzikte single'lar için müthiþ bir yýl olduðu görüþünde. Ayrýca, uzmanlar arasýnda, 13 þubattaki törende, Yýlýn Þarkýsý ve Yýlýn Kaydý kategorilerinde þu dört þarkýnýn çarpýþacaðý konusunda da konsensus var: Eminem ve Rihanna, Love the Way You Lie; Lady Antebellum, Need You Now; Jay-Z ve Alicia Keys, Empire State Of Mind ve Lady Gaga Bad Romance. Bu single'larý özlü, etkileyici ve kariyer tanýmlayýcý olarak öven Warner Bross'tan Jack Isquith, þarkýlarýn aþýlmasý güç olduðunu söylüyor. Geçtiðimiz yýl Yýlýn Þarkýsý Ödülü'nü Beyonce Knowles Single Ladies/Put a Ring on It ile alýrken, Yýlýn Kaydý Ödülü ise Kings of Leon'un Use Somebody þarkýsýna gitmiþti. Eminem açýk ara önde Yýlýn Albümü kategorisinde ödülün pek de tartýþma götürmeyen adayý Recovery albümüyle Eminem. Albüm, þu ana kadar 2.7 milyon satmýþ durumda. Los Angeles Times'ýn pop müzik eleþtirmeni Ann Power, hem ticari olarak baþarýlý hem de eleþtirmenlerce övülen geri dönüþ albümünün Grammy gecesine damgasýný vuracaðý görüþünde. Diðer adaylar ise Carole King/James Taylor'ýn Live at the Troubadour, Jay-Z'nin The Blueprint, Lady Antebellum'un Need You Now, Arcade Fire'ýn The Suburbs, Usher'ýn Raymond V albümleri bulunuyor. Gençler birbiriyle yarýþacak Uzmanlar, En Ýyi Yeni Þarkýcý kategorisinin ise Justin Bieber ve Drake arasýndaki çekiþmeyle geçeceði ve Drake'in ödülü alacaðý görüþünde. Nikki Minaj ve Bruno Mars ise ilk albümleri adaylýk süresi içerisinde piyasaya çýkmadýðý için Grammy'de yarýþamayacak. Bu kategorinin diðer adaylarý arasýnda Florence & the Machine de bulunuyor. Adaylar, 1 aralýkta açýklanacak ve ödül töreni 13 þubatta CBS kanalýndan canlý olarak yayýnlanacak. TADIMLIK Daha görür görmez anladým Aþksýz beklediðim oydu senelerce Uykularým arasýnda bütün gece Ilýk sesi, kahkahalarý çýnladý durdu Yanýp söndü göz kapaklarýmda Aydýnlýklar içinde beyaz vücudu Necati Cumalý "Lokantadaki kadýn" adlý þiirinden ALBAYRAK: "UBP ÜLKEDEKÝ KÜLTÜR VE SANATI YOK OLUÞA DOÐRU SÜRÜKLÜYOR" Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Maðusa Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Kültür Komitesi Üyesi Arif Albayrak, Ulusal Birlik Partisi'nin icraatlarýyla ülkedeki kültür ve sanatý yok oluþa doðru sürüklediðini iddia etti. Albayrak, CTP Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada, UBP Hükümeti döneminde eðitim ve kültürün ayrý bakanlýklara verildiðini, "ayrýca bu bakanlýklarýn yanýna baþka bakanlýklar da verildiðini" kaydederek, her iki bakanlýðýn da kültüre darbe vurduðunu savundu, bu durumu kýnadý. "Kýbrýslý sanatçýlara ilgi gösterilmediðini, ancak gazinolarýn ülkeye getirdiði sanatçýlarý izlemek için hükümet yetkililerinin adeta yarýþtýðýný" ileri süren Albayrak, hükümetin bu sanatçýlardan vergi almazken yerli sanatçýlarýn "þiþte kebap" edildiðini savundu. Arif Albayrak, 2010 yýlý için Meclis'te "kavga ile geçirdikleri" Kültür Derneklerine Yardým Tüzüðü çerçevesinde kültür sanat derneklerine verilmesi gereken hibe yardýmýn bu güne kadar kullandýrýlamadýðýný öne sürdü. Albayrak, Frankfurt Kitap Fuarý'na "ilgili bakanlýðýn ilgisizliði yüzünden" ve 26 bin TL stant kira ücreti ödenmesine raðmen gidilemediðini iddia etti. "Telif Haklarý Yasasý ve en önemlisi Özerk Sanat Kurulu Yasasý ellenmeden tozlu raflarda bekletiliyor" diyen Albayrak, baþka ülkelerde ve özellikle kültüre önem veren ülkelerde müzeler kurulduðunu, kültür derneklerine, sanatçýlara çalýþma mekânlarý ve atölyeler verildiðini, üzerine de yardýmlar veya kredi katkýlarý yapýldýðýný, ancak KKTC'de bunlarýn yapýlmadýðýný öne sürdü. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Samimi Maceralar ( ) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Harbi Define ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Þeytan ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon

13 20 Ekim 2010 Çarþamba 13 AJANDA 20 Ekim Çarþamba Modern ve Ötesi EMAA nýn çaðdaþ sanatýn anlaþýlýrlýðý, temellerinin öðrenilmesi ve ilgili kiþilerin çaðdaþ sanatla kuracaklarý iliþkilerin güçlendirilmesini hedef alarak hazýrladýðý çaðdaþ sanat kurslarý devam ediyor. Modern ve Ötesi baþlýðýyla gerçekleþecek olan ikinci teorik kurs Zeynep Yasa Yaman tarafýndan 20, 21, 22 Ekim tarihlerinde, 17:00-20:00 saatleri arasýnda, herkese açýk ve ücretsiz olarak verilecek. Daha fazla bilgi için: ( Zehra Þonya) ve ( Özgül Ezgin)/ Lefkoþa, Belediye Sok. No.1, Yeniþehir, EMAA Baþkent Sanat Merkezi. Kayýp Mozaik Duvar Sergi Bedri Rahmi nin Sidestreets te halâ devam etmekte olan Kayýp Mozaik Duvar: Expo 58 den Kýbrýs a- adýný taþýyan sergisini, 30 Kasým a kadar izleyebilirsiniz/ Tel: Ekim Cuma Yeryüzü Halleri/ Earthly Situations Açýlýþý 22 Ekim de saat 18:30 da Bedesten de gerçekleþecek olan Hüseyin Özinal ýn Yeryüzü Halleri isimli sergisini kaçýrmamanýzý öneririz. Sergi, 1 Kasým a kadar Pazartesi, Salý, Perþembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 10:00-13:00, Çarþamba günleri ise saat 14:30-17:00 saatleri arasýnda gezilebilir/ Lefkoþa, Bedesten. Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný akustik gitarla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu bu Cuma Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22: Ekim Cumartesi Fireballs- Sing The Blues Yepyeni akustik ve blues repertuarý ile Girne gecelerine renk katmaya devam eden Fireballs grubunun Cumartesi gecesi programýný özellikle blues sevenlerin kaçýrmamalarýný öneririz/ Girne, Grapevine, 21:00-23:00. ( Mustafa ERKAN)- Gemikonaðý ülkemizin batýsýnda Lefke Belediyesine baðlý güzel yörelerimizden bir tanesi. Dað ve deniz içiçe geçmiþ durumda... Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýyle trafiðin daha da artacaðý tahmin edilen Gemikonaðý, denize sýfýr oturma yerleri ile daha cazip bir hale gelmesi gerekirken duyarsýzlýk ve ilgisizlik nedeniyle bunu da elinden kaçýracaða benziyor. Lefke ve bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri "Lefke ve bölgesi can bulsun. Ýdari yapýmýz ne olursa olsun, coðrafyamuz birdir ve Akdeniz sahilinden Trodos'un zirvesine uzanan bölgemizdeki yerleþim Lefke Belediyesi'nde temizlik sýfýr... birimimiz, birbirinin tamamlayýcýsý ve ayrýlmaz bir bütündür" ifadeleri kullandýlar. Bölge sahillerinin durumu iç açýcý deðil. Belediye bu pis görüntülerin ortadan kaldýrýlmasý için daha sýký çalýþmalý ve gerekli önlemleri almalýdýr. Sebep olanlara büyük yaptýrýmlar getirilmelidir. Yeþilyurt'tan Gemikonaðý yönüne giderken okaliptus aðaçlarý arasýndaki yolun iki yanýnda bulunan pet þiþeler, naylon poþetler, teneke kutular arasýndan geçersiniz. Deniz kenarý da kýyýlar da ayný durumda. Çöp içinde... Anlayacaðýnýz Lefke Belediyesi'nin temizlik yönünden alacaðý puan sýfýr. 30 Ekim Cumartesi Halloween Party Atölye Cadý Kazaný Cafe de her yýl düzenlenen Cadýlar Bayramý nda bu yýl da en iyi kostüm yarýþmasý, dans, müzik ve eðlence var. Bu yýlýn kostüm temasý kötü kalpli karekterlerle masal kahramanlarý / 21:00-24:00. MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg YEMAD, brucella hastalýðýyla mücadele için saðlýk politikalarý istedi Yeþil Maðusa Derneði (YEMAD), insanlara da bulaþan bir hayvan hastalýðý olan Brucella ile mücadele için ileriye dönük saðlýk politikalarý oluþturulmasýný istedi ve hastalýkla mücadelenin ana noktasýnýn koruyucu önlemler almak olduðunu vurguladý. YEMAD Baþkaný Dr. Umut Altunç ile Veteriner Hekim Can Özgen imzasýyla yayýmlanan basýn açýklamasýnda, "hastalýkla mücadele çalýþmalarýna gerekli kaynaðýn ayrýlmasý, saðlýk çalýþanlarý ve üreticilerine gerekli eðitimlerin verilmesi ve Avrupa Birliði yönetmelikleri gereði çaðdaþ yöntemlerle Brucella mücadelesine geçilmesi" gerektiði belirtildi. Brucella'nýn yenilen etle insanlara bulaþma durumunun son derece nadir olduðunu belirten Altunç ve Özgen, dalak, karaciðer gibi organlarýn yenmesinin ve pastörize edilmemiþ süt ve süt ürünlerinin insanlara bulaþmada en büyük faktör olduðunu bildirdi. Brucella hastalýðýyla ilgili bilgiler verilen açýklamada, korunma yöntemleri hakkýnda bilinmeyen veya yanlýþ bilinen bazý noktalara açýklýk getirildi ve yetkililerin almasý gereken önlemler belirtildi. 4 TÝPÝ VAR "Brucella zoonoz"un, hayvanlardan bulaþan bir hastalýk olduðu ve kamu saðlýðý açýsýndan ciddi bir sorun yarattýðý kaydedilen açýklamada, hastalýðýn 4 tipinin bilindiði ve bunlarýn "Brucella Abortus (Sýðýr tipi), Brucella Melitensis (koyun-keçi tipi), Brucella Suis (deniz tipi), Brucella Canis (köpek tipi)" olduðu anlatýldý. YEMAD açýklamasýnda, Brucella'nýn koyunkeçi tipinin ülkede günlük yaþantýda en sýk sorunlarýyla karþýlaþýlan tip olduðu belirtilerek, hastalýk mikrobunun hayvan ve insan vücudundan yok edilmesinin uzun süreli ve çoklu antibiyotik tedavisi gerektirdiði ve sonuçlarýn her zaman yüz güldürücü olmayabildiði kaydedildi "MÜCADELENÝN ANA NOKTASI KORUYUCU ÖNLEMLER" Hayvanlarda ekonomik nedenlerin yaný sýra taþýyýcýlýðýn da önlenebilmesi amacýyla tedavi önerilmediði belirtilen açýklamada, hayvanlarda Brucella ile mücadelenin ana noktasýnýn koruyucu önlemler almak olduðu vurgulandý ve þu bilgiler verildi: "Brucella'nýn dünyadaki en güncel kontrolü, genel hijyenik tedbirlerin uygulanmasý, karantina uygulamalarý, enfekte hayvanlarýn sürülerden çýkartýlmasý ve aþýlama yöntemleri ile yapýlmaktadýr. Ýnsanlara bulaþma konusunda hayvanlarla uðraþan hayvan bakýcýlarý, mezbaha çalýþanlarý, veteriner hekimler ve laboratuar personeli en büyük risk grubundadýrlar. Ýnsanlara yenilen et ile bulaþma durumu son derece nadirdir çünkü Brucella mikrobu genellikle etlerde bulunmamaktadýr ve hayvan kesildikten 24 saat sonra +4 derecedeki buzdolaplarýnda bekletildiði takdirde inaktif (zararsýz) bir hal alýr. Dalak ve karaciðer gibi hayvan organlarýnýn yenmesi ise insanlara bulaþma açýsýndan etlere nazaran daha yüksek bir risk faktörü oluþturur. PASTÖRÝZE EDÝLMEYEN SÜTLER RÝSK Ýnsanlara bulaþmada en büyük faktör pastörize edilmeden hazýrlanan süt ve süt ürünleridir. Pastörize edilmeden yapýlan tereyaðýnda 142 gün, taze ve beyaz peynirde ise yaklaþýk 45 gün boyunca Brucella mikrobuna rastlanabilir. Bu nedenle halkýmýzýn Brucella'dan korunmak amacýyla etlerden fazla pastörize edilmemiþ süt ürünlerinin kullanýmýna dikkat etmeleri gerekmektedir. Uygun olmayan ortamlarda kaynatýlmýþ sütlerin hiçbir zaman pastörizasyon iþleminin yerini tutmadýðý unutulmamalýdýr." YEMAD açýklamasýnda, hastalýkla mücadele için ileriye dönük saðlýk politikalarý oluþturmanýn þart olduðu vurgulanarak, Türkiye'de Tarým Bakanlýðý'na baðlý veteriner hekimlerin eðitimi ve aþý üretimi amacýyla ABD'deki ilgili kurum ile yaklaþýk 2 milyon dolar tutarýnda bir anlaþma imzalandýðý belirtilerek, benzer çalýþmalarýn KKTC'de de yapýlmasý ve gerekli kaynaklarýn ayrýlmasý istendi.

14 14 20 Ekim 2010 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aþaðý olan bölümü. Bir nota. 2-Emek sonucu ortaya konan ürün, yapýt. Bir iþ için ayrýlan belli para, tahsisat. 3-Endonezya'nýn baþkenti. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 4-Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. Tene yumuþaklýk vermek için sürülen güzel kokulu merhem. 5-Ters okunuþu "Çoðul eki". Ýki sert cismi birbirine baðlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kývrýk metal parça. 6-Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Binek hayvaný. 7-Bir gýda maddesi. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. Genellikle güneþten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez veya naylondan yapýlmýþ örtü. 8-Amansýz hastalýk. Neon'un kýsaltmasý. 9-Kaba lisanda "Ýffetsiz, namussuz kadýn". Dansta kavalyenin eþi. 10-Dumaný ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya tuðladan yapýlmýþ yol. Ýstenilen sonuç, verim. 11-Bir malýn tür, miktar, fiyat gibi niteliklerini belirtmek için üzerine konulan küçük kâðýt. Ters okunuþu "Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne". Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu-Damdelen Petrol Yaný) Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Güç görünen bir iþ veya duruma çözüm bulmak, üstesinden gelmek. Harf okunuþu. 2-Ermeni terör örgütü. Hal, derman. 3-Kirli, pis. Bir erkek adý. 4-Acýklý, üzüntülü olaylarý, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu olan sahne oyunu türü. Büyük yalak. 5-Ayný amacý güden kimseler arasýndaki çekiþme, yarýþ. 6-Ters okunuþu "Üniversitelerin tüzel kiþiliðini temsil eden, yönetimden, öðretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse". Türk müziðinde bir makam. 7-Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Harf okunuþu. 8-Sona "L" konursa "Baþýnda saçý olmayan" olur. Lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. Kemiklerin toparlak ucu. 9-Ters okunuþu "Raylar üzerinde hareket eden yolcu ve yük taþýtý". Bir varlýðý veya olayý etkileyen, doðuran, oluþturan þey, sebep. 10-Bisikletin oturacak yeri. Binek hayvaný. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 11-Bir yerde oturmak (iki kelime). TV'DE BU AKÞAM Cinayet Uzmaný Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: JOHN FASANO Oyuncular: LOU DIAMOND PHILLIPS, VICTORIA PRATT, MARTIN CUMMINS, EUGENE CLARK, KIM- BERLY HAWTHORNE San Francisco Askeri Üssünün çözmekle görevlendirildiði, gerçek bir cinayetin öyküsü. Askeri Suç Araþtýrma Uzmaný bir soygun sonucu gerçekleþtiði sanýlan cinayeti çözmek için yetkilerini zorlamaktadýr. Ancak bulduðu gerçek kendi akýl saðlýðýnýn tehlike altýnda olduðunu gözler önüne serer. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank ÝNSANLAR 30 BÝN YIL ÖNCE DE EKMEK YAPMASINI BÝLÝYORMUÞ Arkeologlar, insanoðlunun 30 bin yýl önce de ekmek yaptýðýný gösterir kanýt bulduklarýný bildirdi. Ýtalyan Tarih Öncesi ve Erken Tarih Enstitüsü'nün araþtýrma ekibinden Laura Longo, ''Proceedings of the National Academy of Sciences'' dergisinde yayýmlanan araþtýrmalarýnda, günümüzdeki Ýtalya, Rusya ve Çek Cumhuriyeti topraklarýnda yaþayan tarih öncesi insanlarýn tohumlarý ve kökleri una dönüþtürmek için öðüttüklerine dair kanýt bulduklarýný söyledi. Longo, bulgularýnýn, insanoðlunun önce etle beslenen bir canlý olduðu imajýna ters olduðunu bildirerek, tarih öncesi insanýn yassý ekmeðin ilk formlarýný yemiþ olabileceðini kaydetti. YENÝ ZELANDA'DA DEPREM Yeni Zelanda'nýn güneyindeki Christchurch kentinde meydana gelen 5.0 büyüklüðündeki artçý deprem, halký sokaða dökerken, elektrik ve telefon hizmetlerinde aksamaya neden oldu. Uzmanlar, Christchurch kentinde dün meydana gelen depremin, 4 Eylülde yine ayný kentte meydana gelen ve binlerce ev ile tarým arazisinin yok olmasýna neden olan 7.0 büyüklüðündeki depremin ardýndan kaydedilen yüzlerce artçýdan biri olduðunu belirtti. MEKSÝKA'DA 105 TON MARÝHUANA ELE GEÇÝRÝLDÝ Meksika'nýn ABD sýnýrýndaki Tijuana kentinde 105 ton marihuana ele geçirildiði bildirildi. Meksika ordusundan yapýlan açýklamada, kentte uyuþturucu kaçakçýlarýyla meydana gelen çatýþmanýn ardýndan 11 kiþinin yakalandýðý, ülkedeki piyasa deðeri yaklaþýk 335 milyon dolar olan 105 ton marihuana ele geçirildiði belirtildi. ÞÝMDÝ DE MEGÝ TAYFUNU Filipinler'i dün etkisi altýna alan Megi tayfunu, en az 10 kiþinin ölümüne neden oldu. Kýzýlhaç sözcüsü Alex Rosete, Pangasinan bölgesinde üç kiþinin bina çökmesi, bir kiþinin elektrik çarpmasý sonucu hayatýný kaybetitðini belirtti. Ýsabela bölgesi valisi, bölgede üç kiþinin boðulduðunu, ülkenin önemli adalarýndan Luzon adasýnýn kuzeyinde ise üç kiþinin öldüðünü belirtti. Adada þiddetli yaðýþlarýn devam ettiði açýklandý. Ülkenin son yýllarda tanýk olduðu en kuvvetli tayfun olan Megi'de, saatteki rüzgar hýzýnýn 260 kilometreye kadar çýktýðý bildirildi. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Maymun Jack Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / Saat: 20:45 Yönetmen: Robert Vince Oyuncular : Kevin Zegers, Jamie Renee Smith Sevimli þempanze Jack kendini Kanada'da bulur. Burada kendine bir aile edinen Jack evin küçük oðlu ile buz hokeyi antrenmanlarýna gitmeye baþlar ve olaylar bu þeklide geliþir. Ýçimizdeki Düþman Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 21:15 Orijinal Adý : Submerged Yönetmen : Anthony Hickox Oyuncular : Steven Seagal, Christin Adams, William Hope, Nick Brimble, Vinnie Jones, Alison King. Yapým : 2005 Aksiyon Hapse atýlmýþ olan Amerikan ordusu mensubu Chris Kody, serbest býrakýlýr ve kaçak bir bilim adamýnýn peþine düþmek için eski ekibine katýlýr. Kaçak bilim adamý, en yakýn dostlarýnýzý bile acýmasýz katillere dönüþtürebilecek bir beyin-kontrol-teknolojisi geliþtirmiþtir. Ýskoçyalý Oyunun Sonu Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 21:45 Yönetmen: DOUGLAS AARNIOKOSKI Oyuncular: CHRISTOPHER LAMBERT, ADRIAN PAUL, BRUCE PAYNE, LISA BARBUSCIA, MIHNEA TRUSCA, DONNIE YEN Connor ve Duncan McLeod 15.Yüzyýl Ýskoçya'sýndan günümüz New York'una bir zaman yolculuðu yapar. Bu kez düþmanlarý Connor'ýn karýsý Heather'ýn ölümünden sorumlu Jacop'tur. O Connor'un sonsuz hayatýný mahvederken, yardýmcýsý Kate de, kendisi istememesine raðmen ona ölümsüzlük veren Duncan'dan intikam almaya çalýþmaktadýr. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G

15 20 Ekim 2010 Çarþamba 15 OKTAR: KORSAN TAKSÝCÝLER HIRSIZLIK YAPIYOR Saðlýk-Sen, korsan taksicilerin devleti dolandýrdýðýný, hýrsýzlýk yaptýðýný iddia etti. Saðlýk-Sen Baþkaný Kemal Oktar, konuyla ilgili olarak bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, korsan taksicilik yapanlarýn devleti dolandýrdýðýna iþaret ederek, "Korsan taksiciler göz göre göre hýrsýzlýk yapýyor" dedi. Oktar, ortada korsan taksicilerin yaptýðý bir "soygun" bulunduðunu savunan, Hükümet edenleri ise soyguna göz yummakla suçladý. Korsan taksiciliðin, yýllardýr toplu taþýmacýlýða önem verilmemesi sonucu ortaya çýkan bir olumsuzluk olduðunu ifade eden Kemal Oktar, Baþbakan Ýrsen Küçük'e ortadaki haksýzlýða son noktayý koyma çaðrýsý yaptý. KKTC'YE YÖNELÝK AB MALÝ YARDIMI Hibe kazanan proje sahipleri sertifikalarýný aldý "Ýþgücü Piyasasýnda Daha Fazla Yer Almayý Saðlamak" isimli AB destekli hibe programýnýn 2 ve 3. çaðrýlarýnda hibe kazanan projelerin ödüllendirildiði sertifika töreni yapýldý. 259 Milyon Euro'luk AB Mali Yardýmý çerçevesinde 3. çaðrýsý gerçekleþen programda 1.3 milyon Euro deðerinde toplam 31 hibe sözleþmesi imzalanýrken, projelerinde baþarýlý olanlara ödülleri Lefkoþa'daki AB Bilgi Merkezi'nde gerçekleþtirilen resepsiyonda verildi. Resepsiyona Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel de katýldý. VIEZZER AB Program Destek Ofisi Proje Koordinatörü Alessandra Viezzer sertifika töreni öncesi yaptýðý konuþmada, söz konusu inisiyatifin KKTC'de iþgücü piyasasýna giriþte herkes için eþit olanaklarý artýrmak; çalýþanlarýn, iþçilerin ve iþ sahibi olmayanlarýn yeteneklerini iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarýna göre adapte etmek amacýnda olduðunu anlattý. Viezzer, yabancý dil sýnýflarý, saðlýk ve sosyal güvenlik standartlarý, hijyen koþullarý, aþçýlýk kurslarý, bilgi teknolojileri ve yöneticilik becerilerinin söz konusu hibeden faydalanan organizasyonlarýn çalýþanlarýna ve üyelerine saðladýklarý eðitimler olduðunu kaydetti. Viezzer, Avrupa Komisyonu'na projeleri iyi niyet ve çabasýyla en iyi þekilde yürüttüðü için teþekkür etti. TOKEL Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel de, AB Mali Yardýmý sayesinde ülkedeki meslek odalarýna, eðitim kurumlarýna ve iþletmelere hibe saðlandýðýný; hibe sahipleri baþta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin iþ saðlýðý ve güvenliði standartlarý, hijyen, biliþim teknolojileri, yöneticilik becerileri konularýnda farkýndalýk ve duyarlýlýk kazandýðýný kaydetti. Tokel, programa dahil olan hibe sahiplerinin yabancý dil sýnýflarý ve aþçýlýk kurslarý konusunda eðitimler alarak sürekli deðiþen iþgücü piyasasýnýn taleplerine hazýr hale getirildiklerini söyledi. Bakanlýðýn iþgücü piyasasýna katýlýmý artýrmak amacýyla insan kaynaklarý geliþimi programý altýnda VETLAM projesiyle ilgili çalýþmalarýna devam ettiðini de hatýrlatan Tokel, yerli iþgücünün desteklenmesini hedefleyen bakanlýðýn, aktif iþgücü piyasasýnýn düzenlenmesi yönünde tedbirler almak için hazýrlýk yaptýðýný bildirdi. Tokel, bakanlýðýn bu yöndeki çalýþmalarýnýn AB'ýn "Sosyal Politikalar ve Ýstihdam" baþlýðý altýndaki mevzuat uyum çalýþmalarýyla da örtüþtüðünü ifade ederek, hükümetin sosyal katýlýmý artýrýcý bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi için AB'nin KKTC'de faaliyet yürüten kurumlarýyla iþbirliði yapmaya hazýr olduðunu söyledi. KKTCnin ilk Protez - Ortez ve Biyomekani Merkezi DAÜ'de kuruldu KKTC de ilk Protez - Ortez ve Biyomekani Merkezi'nin Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulduðu bildirildi. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, söz konusu merkezde sadece montaj deðil, ölçüleri alýnmýþ olan hastaya ortez ve protez tasarýmý ve üretimi de yapýlabileceði ifade edildi. DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hülya Harutoðlu, Protez-Ortez Merkezi'nde bilgisayar destekli soket tasarýmý çalýþmalarýnýn baþladýðýný ve ilk protez hastasýna uygulama yapýldýðýný belirtti. Bu uygulamanýn dünyada protez-ortez sektöründe yýllardýr kullanýlmakta olduðunu kaydeden Prof. Dr. Harutoðlu, Türkiye'de ve KKTC'de ilk defa böyle bir çalýþmanýn yapýlýyor olabilmesinin heyecan verici olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Hülya Harutoðlu, soket tasarým çalýþmalarýnýn Gazimaðusa Teknopark ve DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nin iþbirliðiyle gerçekleþtirilmekte olduðunu ve bu uygulama ile disiplinlerarasý dayanýþmayý da fakülte olarak baþlattýklarýný ifade etti. Protez - Ortez ve Biyomekani Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kemal Taslý da, uygulama ile ilgili olarak Çalýþmanýn protez-ortez uygulamasýna kazandýracaðý en önemli katký, hastanýn güdüðü (kesilmiþ olan ekstremite parçasý) ile tamamen uyumlu soket tasarýmýnýn yapýlabilir olmasýdýr. Ýþlem, uygulayýcýya zamandan tasarruf saðlamasýnýn yanýnda ekonomik olarak da katkýda bulunacaktýr" ifadelerini kullandý Gazimaðusa Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Süha Bayýndýr da, DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin, Gazimaðusa Teknopark Mekatroniks Laboratuvarý'nda mevcut olan 3 boyutlu lazer tarayýcý, 3 boyutlu lazer yazýcý ve 3 eksenli CNC cihazlarýnýn kullanýmý ile, el veya ayak protezlerinin yapýmý konusunda disiplinler arasý bir çalýþma baþlattýðýný ifade etti. Prof. Dr. Süha Bayýndýr, protez takýlacak hastanýn güdüðünün 3 boyutlu bilgisayar modeli ile kýsa bir süre içerisinde çýkartýlabilmekte olduðunu, bilgisayar ortamýnda elde edilen 3 boyutlu modelin Teknopark Mekatroniks Laboratuvarýndaki CNC ve 3 boyutlu Lazer tarayýcý cihazlarýna aktarýlarak, güdüðün gerçek modelinin üretileceðini ve bu model sayesinde hastaya en uygun protez kovanýnýn tasarýmýnýn mümkün olabileceðini belirtti. Bayýndýr, Türkiye'de henüz kullanýlmayan ve dünyada da sayýlý örnekleri olan bilgisayarlý protez kovaný tasarýmý sayesinde, hastalarýn daha rahat kullanabilecekleri protez kovanlarý üretilebileceðini ve yurtdýþýndan bu uygulama için hastalarýn KKTC'ye gelmesini beklediklerini ifade etti. "KIBRIS PSÝKANALÝZ GÜNLERÝ" Kýbrýs Türk Psikologlar Derneði ve Ýstanbul Psikanaliz Derneði'nin ortaklaþa düzenleyeceði "I. Kýbrýs Psikanaliz Günleri", Ekim tarihlerinde Girne Dome Hotel'de gerçekleþtirilecek. Kýbrýs Türk Psikologlar Derneði Yönetim Kurulu adýna Uzman Psikolog Özsel Tatlýsu'nun verdiði bilgiye göre, KKTC'de ilk psikanaliz kongresi olma özelliðini taþýyan "Kuþaklar Arasý Ýleti" temalý etkinlik, Cumartesi saat 09.30'da baþlayacak. Kongreye konuþmacý olarak þu isimler katýlacak: "Ýstanbul Psikanaliz Derneði psikanalistlerinden Talat Parman, Ayça Gürdal Küey, Tevfika Tunaboylu Ýkiz, Levent Kayaalp; Kýbrýs Türk Psikologlar Derneði'nden Uzman Psikolog. Refia Erosal, Uzman Psikolog. Zihniye Okray Kocabýyýk, Uzman Psikolog Umut Oktar, Eþmen Tatlýcalý; konuk konuþmacýlar Doç. Dr. Ebru Çakýcý ve Çocuk Psikiyatristi Erdem Beyoðlu." TÖRE, ÇÝFTÇÝLER BÝRLÝÐÝ'NÝ KABUL ETTÝ Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Çiftçiler Birliði'ni kabul etti. Çiftçiler Birliði Baþkaný Alican Kabakçý, dün sabah gerçekleþen kabulde çiftçilerin ve üreticilerin sorunlarýný anlatarak, gelecek dönemde bakanlýkla ortak hareket etmek istediklerini belirtti. Kabakçý, sektörde yeni sezona girerken en önemli sýkýntýlarýnýn gübre desteði olduðunu, bunun yanýnda devletin verdiði doðrudan gelir desteði, mazot desteði gibi katkýlarýn kesileceði söylentilerinin gerçeklik payýný öðrenmek istediklerini belirtti. Önümüzdeki yýlýn bütçe çalýþmalarýna kendilerinin de dahil edilmesi gerektiðini ifade eden Kabakçý, "Gelen bilgiler, bütçenin geçen yýldan farklý olmadýðý yönünde; ancak bilin ki o bütçeyle ne bakanlýk ne de üretici bunun altýndan kalkamaz" dedi. "HALK SAÐLIÐI: YAKLAÞIMLAR, DENEYÝMLER, SORUNLAR" "Halk Saðlýðý: Yaklaþýmlar, Deneyimler, Sorunlar" konulu konferans, Ekim tarihlerinde Kýbrýs Türk Tabipler Birliði Lokali'nde gerçekleþtirilecek. "Sivil Toplum Destek Ekibi" ve "Saðlýk Çalýþma Grubu" tarafýndan organize edilen etkinlik Cuma günü saat 09.30'da baþlayacak ve gün boyu 3 oturum halinde sürecek. Cumartesi ise atölye çalýþmalarý yer alacak. Daha fazla bilgi ve kayýt için numaralý telefon veya ile adreslerinin kullanýlabileceði kaydedildi. CTP GÝRNE ÝLÇESÝ'NDE GÖREV DAÐILIMI Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Girne Ýlçesi, 14 Ekim'de düzenlediði kongrenin ardýndan toplanarak görev daðýlýmý yaptý. CTP'den yapýlan açýklamaya göre, kongrede ilçe baþkanlýðýna Erkan Eminaða seçilirken, kongre sonrasýnda yapýlan toplantýda ise Mehmet Kiþi ilçe sekreteri, Betül Erdendoð sayman, Hasan Yüksel örgüt sorumlusu, Ongun Talat eðitim sorumlusu, Ahmet Gürol Ersun basýn ve halkla iliþkiler sorumlusu, Derviþ Aygýn yerel yönetimler sorumlusu ve Gürsel Nizam'la Hüseyin Akansoy faal üyeliðe getirildi.

16 16 20 Ekim 2010 Çarþamba

17 20 Ekim 2010 Çarþamba 17

18 18 20 Ekim 2010 Çarþamba

19 20 Ekim 2010 Çarþamba ABD'DE TUHAF UÇAK KAZASI KALKIÞTA GEYÝÐE ÇARPAN VE HASAR GÖREN UÇAK, ACÝL ÝNÝÞ YAPTI ABD'nin orta kesimlerindeki Titusville'de kalkýþ sýrasýnda pistteki geyiðe çarpan küçük uçak, aldýðý hasar üzerine acil iniþ yaptý. Kentin itfaiye yetkilileri, tek motorlu Cessna tipi uçaðýn pilotunun kalkýþ sýrasýnda pistteki geyiðe çarpmasý yüzünden, uçaðýn burun ve sol iniþ takýmlarýnýn hasar gördüðünü belirterek, pilotun birkaç kez pisti pas geçmesinin ardýndan hasarlý uçaðý baþarýyla indirdiðini kaydettiler.pilot ve iki yolcunun durumuyla ilgili bilgi verilmedi. PENTAGON'A ATEÞ AÇILDI Amerikan Savunma Bakanlýðýna ateþ açýldý. Pentagon sözcüsü Dave Lapan, bir kiþinin bakanlýk binasýna ateþ açtýðýný, binanýn isabet aldýðýný ve binada hafif çapta hasar oluþtuðunu belirtti. Saldýrýda yaralanan olmadýðýný söyleyen Lapan, kaç el ya da ne türden bir silahla ateþ açýldýðýný bilmediðini ifade etti. Bir sivilin, bakanlýk yerleþkesinin güney tarafýndan ateþ sesleri duyduðunu bildirmesinden sonra, yerleþkeyi koruyan polisin binaya giden bazý araç ve yaya yolunu kýsa süreliðine kapattýðý belirtildi. FRANSA'DAKÝ GÖSTERÝLERE 3.5 MÝLYON KÝÞÝ KATILDI Emeklilik reformunu protesto etmek için iþçilerin bir günlük greve gittiði Fransa'da, baþta baþkent Paris olmak üzere, ülke genelinde çeþitli protesto gösterileri düzenlendi. Ülke genelinde düzenlenen gösterilere katýlanlarýn sayýsýnýn 3.5 milyon civarýnda olduðunu bildiren sendikalar, baþkent Paris'teki gösterilere ise 330 bin kiþinin katýldýðýný açýkladý. Ülkenin ikinci büyük kenti Lyon'daki gösterilerde liselilerle, polis arasýnda dün olduðu gibi bugün de yine arbede yaþandý. Polis, 13 genci gözaltýna aldý. Protestocu gençlerin beþ aracý ateþe verdiði, 30 aracý da tersine çevirdikleri bildirildi. ÇEÇEN PARLAMENTOSUNA SALDIRI Çeçenistan'da parlamentoyu hedef alan bir saldýrý düzenlendiði ve ilk belirlemelere göre 2 kiþinin öldüðü bildirildi. Resmi RIA ajansýnýn haberine göre bir intihar eylemcisi ve silahlý 2 kiþi parlamentoya saldýrarak 2 kiþiyi öldürdü. Ýntihar eylemcisi, parlamentonun dýþýnda kendisini havaya uçururken, silahlý kiþiler de bina çevresinde güvenlik görevlileriyle çatýþmaya girdi. Rus Ýnterfaks ajansý çatýþmanýn halen devam ettiðini duyurdu. Saldýrý sýrasýnda bazý kiþilerin de rehin alýndýðý belirtildi. ATÝNA'DA GÖÇMENLERE SALDIRI Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da aþýrý saðcý bir grubun, göçmenlere saldýrdýðý bildirildi. Yunan medyasýnda bugün yeralan habere göre, geçen cumartesi gecesi Atika Meydaný'nda meydana gelen olayda, aralarýnda bölge halkýnýn da bulunduðu, yaklaþýk 60 kiþiden oluþan bir grup, bölgeden geçmekte olan Bangladeþli bir göçmene saldýrdý. Ýmam olan Bangladeþli göçmenin, bölge yakýnlarýnda mescit olarak kullanýlan bir daireye sýðýndýðý belirtilen haberlerde, mescitte bulunan diðer birkaç göçmenin, yaklaþýk 1,5 saat saklandýktan sonra saldýrýya yanýt verdikleri kaydedildi. CEP TELEFONUNU ÇIKARMAK ÝÇÝN KOLUNU TUVALETÝN ÝÇÝNE SOKAN ÇÝNLÝ KURTARILDI Çin'de, düþen cep telefonunu çýkarmak için kolunu tuvaletin borusuna sýkýþtýran adam kurtarýldý. Çin devlet televizyonunun haberine göre, olay, ülkenin doðusundaki Jiangsu bölgesinde meydana geldi ve kurtarma görevlileri, söz konusu adamý, banyoda, kolu omzuna kadar tuvaletin borusuna sýkýþmýþ halde buldu. Kurtarma görevlileri, adama zarar vermeden kolunu kurtarmak için klozeti levyeyle, borularý çekiçle kýrdý. On dakika süren çalýþmadan sonra kolu kurtarýlan adam, cep telefonunu tuvaletten çýkarmayý baþardý. BAZI FUTBOL SAHALARI BELEDÝYELERE DEVREDÝLDÝ Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Lefkoþa'da Atatürk Stadyumu ve Atilla Topaloðlu Futbol Sahasý ile Serdarlý, Dipkarpaz ve Yeniboðaziçi'ndeki futbol sahalarýnýn sorumluluklarýný, bu sabah bakanlýkta imzalanan protokolle belediyelere devretti. Protokol imza törenine Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Lefkoþa, Serdarlý, Dipkarpaz ve Yeniboðaziçi belediye baþkanlarý ile konuyla ilgili üst düzey bakanlýk yetkilileri katýldý. BÝREN Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný Cemal Biren, protokolün imzalanmasý sýrasýnda yaptýðý konuþmada, futbol sahalarýnýn bakýmýný halihazýrda belediyeler olarak kendilerinin yaptýklarýný belirterek, yetki de kendilerinde olunca bunun daha da olumlu olacaðýný söyledi. DEMÝRCÝ Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci ise, Bakan Çavuþoðlu'na teþekkür ederek, bakanlýðýn malzeme katkýsý ve kendilerinin de iþçilik koyarak bakým yaptýrdýklarýný ancak, bakanlýktan bu sahalarýn idare edilmesinin zor olduðunu kaydetti. Demirci, "Sahalarýn bizim kontrolümüzde olmasý çok iyi oldu" dedi. KERÝMOÐLU Serdarlý Belediye Baþkaný Mehmet Kerimoðlu, protokolün kendilerine ýþýk tutacaðýný ifade ederek, "Güzel bir olay, biz bakýmýný yapacaðýz, bakanlýk ta teftiþ edecek" dedi. BULUTOÐLULARI Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da, bunun bir reform olduðunu, dünyada ve AB'de bu uygulamanýn hayatta olduðunu, bakanlýðýn yaptýðýnýn yerel yönetimlere yetki devretme reformu olduðunu söyledi. Bulutoðlularý, bu olayýn sahalara kalite ve standart getireceðini kaydederek, belediyelerin bakýmla ilgili daha fazla imkanlara sahip bulunduðunu, LTB olarak ilk etapta Atatürk "KURALSIZ DÖVÜÞ" GÖSTERÝSÝNE TEPKÝ "Ýki kiþi girer, bir kiþi çýkar" sloganýyla Pazar akþamý Cratos Otel'de yapýlan "kuralsýz dövüþ" gösterisine bazý örgütler tepki gösterdi. Sosyal Riskleri Önleme Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Barýþ Baþel, 7 örgüt adýna yaptýðý yazýlý açýklamada, "þiddet ve kumar gibi iki önemli sosyal riskin bir arada 'þov' adý altýnda gençlerimize pazarlanmasý, özellikle þiddet kültürünün günden güne yaygýnlaþtýðý bir dönemde böyle bir organizasyonun gerçekleþtirilmesi düþündürücüdür" dedi. "Gösteri yasa dýþý olmasýna raðmen 'þov' adý altýnda da olsa, giriþ için yaþ sýnýrý konulmamasý sonucu, çocuk ve ergenlerin bu þiddete maruz býrakýldýðýný" ifade eden Baþel, bunu "istismar" olarak deðerlendirdi. Sosyal Riskleri Önleme Vakfý yanýnda, Baðýmsýz Psikologlar Ýnisiyatifi, KTAMS, Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý, Yurtsever Kadýnlar Birliði, BARAKA Kültür Merkezi ve Kýbrýs Türk Tabipler Birliði'nin de destek verdiði açýklamada þunlar kaydedildi: "Bu bir istismardýr ve kabul edilemez. Bu durum çocuklarýn, þiddeti normalize etmelerine neden olur ve tüm hayatlarýna yansýr. Çocuk ve ergen, þiddeti sorun çözme aracý olarak öðrenir. Eðitim sisteminin, deðiþen koþullar karþýsýnda kendini yenilemeyip zayýf kalmasý, çocuklarýn sosyal yaþam becerilerini öðrenememelerini beraberinde getiriyor. KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Shigu Zulvideni Web tasarýmý yapýlýr. Tel: Stadyumu ve Atilla Topaloðlu Futbol Sahasý'ný devralacaklarýný söyledi. Stadyum ve sahalarý çok daha iyi duruma getireceklerini ifade eden Bulutoðlularý, Bakan Çavuþoðlu'nun bu kararla "tarihe geçeceðini" kaydetti. Bulutoðlularý, spor komplekslerine artýk daha iyi bakýlacaðýný herkesin göreceðini söyledi. ÇAVUÞOÐLU Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu ise konuþmasýnda, bölgelerindeki sahalarý devralacak belediye baþkanlarýný cesaretlerinden dolayý takdir ettiklerini kaydederek, yerel yönetimlerle iþbirliðinin hükümet programýnda da yer aldýðýný söyledi. Çavuþoðlu, yerel yönetimlerin altyapý ve iþçilik imkanlarýnýn daha iyi olduðunu vurgulayarak, kendilerinin bu sahalarý uzaktan idare etmelerinin çok daha pahalýya mal olduðunu belirtti. Bakan Çavuþoðlu, protokol sayesinde hem saha standartlarýnýn yükseleceðini hem de tasarruf edecekleri parayla daha çok tesis yapma imkanýna sahip olacaklarýný ifade etti. Protokole imza koyan dört belediyenin ellerini hemen taþýn altýna soktuklarýný kaydeden Çavuþoðlu, bu hareketin diðer belediyeleri de cesaretlendireceðini, onlarla da temaslarýn sürdüðünü belirtti. Çavuþoðlu, sahalarýn çok daha az parayla çok daha iyi duruma geleceðini kaydederek, dört belediyeye toplumsal duyarlýlýklarýndan dolayý teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan protokol imzalandý. ÇAVUÞOÐLU ÇANAKKALE'YE GÝDECEK Bu arada bakanlýktan verilen bilgiye göre, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, yarýn Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde baþlayacak "Dünya Üniversiteler Kongresi"ne katýlmak üzere, bu akþam Ýstanbul üzerinden Çanakkale'ye gidecek. Kongrenin açýlýþýnda konuþma yapacak olan Çavuþoðlu, yarýn akþam KKTC'ye dönecek. Kadýnlarýn cinsel ve ticari bir obje gibi, kafes içerisinde dans etmeleri; 'þov yapýldý' denmesine raðmen ilgili otelin bu dövüþlerin (ve de tabii ki bahislerin) devam edeceðini açýklamasý; bunun yanýnda özellikle basýnýn, reklam karþýlýðýnda bu insanlýk dýþý olayda kullanýlmasý ve basýnýmýzýn buna alet olmasý kabul edilemez." Baþel, tüm duyarlý kesimleri bu konuda harekete geçmeye, devleti de kendi çýkardýðý yasalara sahip çýkmaya davet ederken; "Bu baðlamda, bu yasa dýþý olayýn topluma kabul ettirilmesi için 'KKTC'nin tanýtýmý yapýldý' denmesi, TC ve KKTC bayraklarýnýn suiistimal edilerek kullanýlmasý ve devlet televizyonunun da kendini buna alet ettirmesi ibretle izlenmiþtir" ifadelerini kullandý. Kiralýk iþyeri Muayenehane, ofis olmaya müsait dükkan. Maliye Bakanlýðý karþýsýnda... Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa 19 KARAKUM VE SALAMÝS'TE ELEKTRÝK KESÝNTÝLERÝ Proje çalýþmalarý nedeniyle bugün Karakum bölgesinde 2, Salamis bölgesinde ise 3 saat elektrik kesintisi yapýlacak. Kýb-Tek bölge amirliklerinden yapýlan açýklamalara göre, Karakum'daki kesinti 10:00-12:00, Yeni Boðaziçi ve Ambelia bölgesini de kapsayan Salamis Otel bölgesindeki kesinti ise saatleri arasýnda uygulanacak. TÜRK-SEN, TÜP GAZ VE AKARYAKITA ZAMMIN GERÝ ALINMASINI ÝSTEDÝ Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk-Sen), tüp gaz ve akaryakýta zammýn geri alýnmasý için hükümete çaðrý yaptý. Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý tarafýndan yapýlan açýklamada, 3 yýldan beri çalýþana maaþ artýþý yapýlmazken, ihtiyaç maddelerine zam yapýlmasýnýn kabul edilmez olduðu belirtildi. "Hükümet aldýðý kararlarla çalýþanlarýn ve emeklilerin alým gücünü ederek açlýða ve sefalete mahkum ederken, dün de tüp gaza ve akaryakýta zam yaparak mutfaða bir balyoz daha indirdi" diyen Býçaklý, hükümetin ekonomik tedbir adý altýnda uyguladýðý yanlýþ politikalar sonucu halkýn geçim sýkýntýsý yaþadýðýný kaydetti. Býçaklý, zamlarýn geri alýnarak, sosyal devlet anlayýþýyla hareket edilmesini istedi. TEMSÝLCÝLER BUGÜN GÖRÜÞÜYOR Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu, Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde bugün bir araya gelecek. Temsilciler saat 10.00'da baþlayacak görüþmede, "Mülkiyet" konusunu ele almaya devam edecek. Bir sonraki liderler görüþmesinin ise 1 Kasým Pazartesi yapýlacaðý açýklanmýþtý. CTP: UBP HÜKÜMETÝ TAM BÝR TERMÝNATÖR Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, akaryakýta bugün yapýlan zammý ve Fiyat Ýstikrar Fonu çerçevesindeki vergilerin Dolardan TL'ye dönüþtürülmesini eleþtirerek, "UBP hükümeti tam bir terminatör rolü oynuyor" dedi. Soyer yazýlý açýklamasýnda, petrol ürünlerinin fiyatýnýn arttýðýný, ancak bu artýþýn nedenleriyle ilgili resmi bir açýklama gelmediðini belirterek, bir süre önce Maliye Bakanlýðý'nýn petrol ürünlerinin fiyatlarýný serbest býraktýðýný açýkladýðýný kaydetti. Hükümet ve ekonomi yönetimiyle ilgili bakanlýk ve birimlerin açýklamalarýnýn ekonomide etken olduðunu ifade eden Soyer, serbest fiyattan bahsetmenin mümkün olmadýðýný belirtti. Maliye Bakaný'nýn bir müddet önce "dolar düþtü iþadamlarý da fiyatlarý düþürsün" diye açýklama yaptýðýný hatýrlatan Soyer, geniþ kesimlerde ciddi beklenti doðduðunu ancak beklenti yerine gelemediði için en geniþ kesimlerde iþ dünyasýnýn fýrsatçýlýðý ve spekülatörlüðü kanaati oluþtuðunu; hükümetin de kendini kendi eliyle yetersiz ve kabiliyetsiz ilan ettiðini savundu. SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: SATILIK Komple ev eþyasý acilen satýlýktýr. Tel:

20 Futbolda 3. Lig heyecaný baþlýyor Kuzey Kýbrýs Turkcell 3.Lig futbol müsabakalarý 23 Ekim 2010 tarihinde baþlýyor. Kuzey Kýbrýs Turkcell 3.Lig'in 10'ar takýmlý 2 grup halinde mücadele edeceði sezon 24 Nisan 2010 tarihinde oynanacak olan Play-Off final müsabakasýyla son bulacak. Gönyeli puana hasret! n Son yýllarýn en baþarýlý takýmý Gönyeli bu sezon yaptýðý uygulama ile sýkýntýlý günler yaþamaya baþladý. 3 haftadýr puan alamayan kýrmýzýbeyazlýlarda moraller de bozuk... n Gönyeli sezonuna yeni oluþan bir kadro ile baþladý ve 3 haftada 3 yenilgi alarak henüz puanla tanýþamadý. Transfer döneminde de yaþanan maddi sýkýntýdan dolayý kadrosuna yýldýz futbolcu dahil edemeyen Gönyeli bunun ciddi sýkýntýsýný yaþamaya baþladý n Son olarak Derviþ Kolcu için bir takým giriþimler yapýlmýþtý fakat maddi sýkýntýdan dolayý bu transfer gerçekleþemedi ve Derviþ Baðcýl'a gitti... (Necati Özsoy) Gönyeli sezonu için mevcut kadro ile çýktýðý yolda henüz yüzü gülmedi. Sanlý Çoban'ýn geçtiðimiz sezondan sonra baþkanlýðý býrakmasý, mevcut kalan borç ve yýldýz futbolcularýn tek tek takýmdan ayrýlmalarý Gönyeli'de büyük bir boþluk yarattý. Daha sonra baþkan adayýnýn çýkma zamanlamasýnda yaþanan gecikme ve liglerin baþlamasýna çok kýsa bir süre kala sezon açýlmasý, 3 kez teknik sorumlu deðiþikliði takýmýn bu durumlara düþmesine neden oldu. Ýlker Ertemel'in baþkanlýk koltuðuna oturmasý ile yeni yönetim ilk hedef olarak Gönyeli'nin özüne dönmesini saðlamak ve mevcut kadroya gençlerden yapýlacak takviyeler ile ligde mücadele etmekti. Son olarak Turgay Kara'nýn göreve gelmesi ile ligde ilk 8'e kalarak play-off oynamamak hedef 16 ülkenin katýldýðý Avrupa Gençler Þampiyonasý'nda kupayý kaçýrdýk Bocce Avrupa dördüncüsü olduk n Son karþýlaþmasýnda Türkiye'ye maðlup olan KKTC Genç Milli Bocce takýmý gibi, son karþýlaþmasýnda Ýtalyan rakibine maðlup olan Fatih Bulduk da Ferdi Klasmanda Avrupa dördüncüsü oldu Ýtalya'nýn Voghera þehrinde gerçekleþen Avrupa Gençler Ferdi ve Takým Bocce Þampiyonasý'na katýlan KKTC Genç Milli Bocce Takýmý "Avrupa Dördüncüsü" oldu. belirlendi. Ancak Gönyeli'de mücadele eden mevcut kadro þu ana kadar oynanan 3 karþýlaþmada puan alamadý. Ýlk hafta sahasýnda Doðan Türk Birliði'ni konuk eden Gönyeli kötü futbol oynamamasýna raðmen 3-2 maðlup olmuþtu. Ardýndan Tatlýsu deplasmanýna giden Gönyeli bu kez 3-0 yenik duruma düþtüðü karþýlaþmada skoru 3-2 yaptý ancak sonucu yine lehine çevirmeyi baþaramadý. Son maçýnda ise sahasýnda Lapta'yý konuk Ekim 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþen; Ýtalya, Ýsviçre, San Marino, Slovakya, Rusya, Türkiye, Macaristan, Hýrvatistan, Sýrbistan, Karadað, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Fransa ve Liçeþtayn olmak üzere 16 ülkenin katýldýðý þampiyonadaki dördüncülük, "büyük baþarý" olarak nitelendirildi. Kafile Baþkanlýðýný Avþýn Kanatlý'nýn, antrenörlüðünü Yenal Senin'in yaptýklarý KKTC Genç Milli Bocce Takýmý'nda Fatih Bulduk, Kemal Topaloðlu ve Kutay Doðulu sporcu olarak yer aldýlar. eden Gönyeli bu maçta da 1-0 maðlup oldu ve ilk 3 haftayý puansýz geçirdi. Derviþ Kolcu olmadý Gönyeli'de kadroya takviye yapýlmasý gerekirken yaþanan maddi sýkýntýdan dolayý bu gerçekleþmiyor. Bazý yöneticiler Kaymaklý'dan ayrýlmak isteyen Derviþ Kolcu ile görüþmeler yaptýlar ve Derviþ'in Gönyeli'ye gelmesi için çaba sarf ettiler. Ancak yine gündemde olan maddi sýkýntý yüzünden bu transfer sonuçsuz kaldý ve Derviþ Bostancý Baðcýl'a gitti. Yarý finalde rakibi Ýtalya'ya 2-1 maðlup olan millilerimiz, üçüncülük karþýlaþmasýnda Türkiye ile eþleþti. Son sete 1-1'lik eþitlikle giren KKTC Genç Milli Bocce Takýmý, son seti kaybetti ve Kýbrýs'a madalya almadan dönmüþ oldu. Ferdi Klasmanda mücadele eden Fatih Bulduk ise, yarý finalde Türkiyeli rakibine 12-8 yenildikten sonra, üçüncülük karþýlaþmasýnda Ýtalyan rakibine 12-1 farklý maðlup oldu ve Milli Takýmýn akýbetine uðrayarak, turnuvadan dördüncülükle döndü. Yenicami, Görneç ve Göçmen kayýpsýz n Türkcell Ýkinci Futbol Ligi'nde 3. hafta maçlarý geride kalýrken zirvede 3 takým kayýpsýz yola devam ediyor. Türkcell Ýkinci Futbol Ligi'nde hafta sonu 3. hafta maçlarý oynandý. Lider Yenicami ve takipçileri Görneç ve Göçmenköy kayýpsýz yola devam ediyorlar. Yenicami Binatlý deplasmanýnda elde ettiði 3-0'lýk galibiyet ile yoluna devam etti. Binatlý ise 2. maðlubiyetini aldý. Görneç takýmý da konuk ettiði Çanakkale'yi 2-1 maðlup ederek 3. galibiyetini almýþ oldu. Bu yýl iyi bir ekip kuran Görneç kayýpsýz yola devam ediyor. Ýkinci Ligin kayýpsýz bir diðer takýmý ise Göçmenköy. Yeniboðaziçi deplasmanýnda da 3-1 galibiyet elde eden Göçmenköy zirvede kayýp vermeden haftayý tamamladý. Haftanýn en farklý galibiyetini Yalova takýmý elde etti. Sahasýnda Mehmetçik'i 5-0 maðlup eden Yalova 4. Sýrada yola devam ediyor. Baþkent ekibi Gençlik Gücü de bir beraberlik daha elde etti. Esentepe karþýsýnda 1-1 berabere kalan Gençlik Gücü 5. sýrada haftayý tamamladý. Esentepe ise rakibinin bir puan gerisinde kaldý. Haftanýn en gollü karþýlaþmasýnda Baf Ülkü Yurdu ile Gençler Birliði 3-3 berabere kaldýlar. Ligde henüz yenilgisi olmayan Gençler Birliði bu sonuçla ikinci beraberliðini alýrken Baf'ýn da puaný 2 oldu. Ligin yeni takýmý Türk Ocaðý Limasol 3. Haftada ilk galibiyetini aldý. Dumlupýnar deplasmanýnda 2-1 galibiyet elde eden Türk Ocaðý geç de olsa kendine geldi. Devler Ligi'nde Bursa Manchester ile karþýlaþacak UEFA Þampiyonlar Ligi'nde gruplarda 3. karþýlaþmalar bugün devam edecek. Türk temsilcisi Bursaspor bu akþam Ýngiltere'de Manchester United ile karþýlaþacak. Maç saat 21.45'de baþlayacak. UEFA Þampiyonlar Ligi'nde bu akþamki maçlar þöyle: Barcelona-FC Kopenhag Panathinaikos-Rubin Manchester United-Bursaspor Rangers-Valencia Lyon-Benfica Schalke-Hapoel Tel Aviv Twente Werder Bremen Ýnter-Tottenham ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

19 tutuklu. Kurtlar vadisinde hak arama eylemleri...

19 tutuklu. Kurtlar vadisinde hak arama eylemleri... Bu sayfada gördüðünüz resim bir serbest güreþ arenasýnda çekilmedi, taksicilerin dünkü eyleminde çekildi. Ekmek derdi adamý bir samuray gibi dövüþçü yapar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ekim

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

AH BU. Dolgun. Ýsmet Felek e giriþ yasaðýnýn Bakanlar Kurulu veya mahkeme kararýyla. bunda da UBP ye yakýn iþ çevrelerinin etkili olduðu öðrenildi...

AH BU. Dolgun. Ýsmet Felek e giriþ yasaðýnýn Bakanlar Kurulu veya mahkeme kararýyla. bunda da UBP ye yakýn iþ çevrelerinin etkili olduðu öðrenildi... Sýnýrdýþý edilen YDÜ'lü Kürt öðrencilerin ihraç kararý iptal edilmedi, ama Ýsmet Felek'le ilgili karar bir günde iptal edildi ve adaya dönüþüne izin verildi. Aþkýn gözü kör de adaletin kör deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Yüzyýllar önce KKTC mi vardý?

Yüzyýllar önce KKTC mi vardý? TC'nin Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, çaðlayanlar gibi çaðladý... Güney Kýbrýs ekonomisi iflas ederken KKTC ekonomisi 2.8 büyümüþ! Demek baþbakanýmýz Küçük, ama Zafer'imiz büyük! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı