Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý..."

Transkript

1 Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn merkez binasýndaki bayraklar ise iflas bayraðý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3226 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝÞGAL ALTINDA PEZEVENKLÝK VE KERHANECÝLÝK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... EMRÝN BAÞIMIZ ÜSTÜNE... Ali Osman Memleketim Özgün Kutalmýþ CARRETTANIN SIR DOLU ÖLÜMÜ Erdoðan Baybars Kalk Mehmet Gene Nöbete/ Savaþa Yalçýn Okut KENDÝ GÝTTÝ ÝSMÝ BÝLE KALMADI YADÝGÂR Mehmet Levent Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý... Ferdi Sabit Soyer mecliste yaptýðý konuþmada, Ülkeyi hükümet deðil casinocular idare eder dedi, ama kendi döneminde 3 yýldýzlý Pia Bella Otel e nasýl casino izni verildiðini unuttu! Kýyaðýn sýrrý Rüþvet mi? 3 yýldýzlý Pia Bella Oteli nin yýldýzlarýný yükselterek ona kumarhane izni verilmesinin ardýnda 200 bin Euro luk bir rüþvet olduðu öne sürülüyor... Ve o dönemin bir bakaný bu rüþveti almakla suçlanýyor... n Olaya el koyduðu öðrenilen Baþbakanlýk Denetleme Kurulu nun kamuoyuna bu yönde açýklama yapmasý bekleniyor... n Ülkeyi casinolarýn idare ettiðini söyleyen eski Baþbakan Ferdi Sabit Soyer in de bu otele nasýl casino izni verildiði hakkýnda topluma izahat vermesi gerekiyor... n Mafyanýn izini süren gazetemiz bu yönde elde ettiði bilgileri çok yakýnda kamuoyuna açýklayacak... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Ahmet Uzun un Taþkýnköy çýkarmasý Eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun bakanlýktan ayrýldýktan sonra aktif politikayý býrakmýþ görünüyor. Þimdilerde Ahmet Uzun Lefkoþa nýn Taþkýnköy bölgesinde büyük bir inþaat yaptýrýyor. Bu inþaatýn konutlarla birlikte dükkanlarý da içerdiði ve bir alýþveriþ merkezini hedeflediði belirtiliyor... 5 fedai aranýyor Yargýç Ulutekin: Kahramanlýk hapistedir... n3. sayfada

2 53 YAÞINDAKÝ KANIÖZ ANÝDEN ÖLDÜ Lefkoþa'da önceki gün evinde aniden rahatsýzlanan 53 yaþýndaki Mehmet Tuncer Kanýöz, hayatýný kaybetti. Polis bültenine göre, saat 14.30'da ölen Kanýöz'ün cesedinde yapýlan incelemede ölüm nedeninin "kalp yetmezliði" olduðu anlaþýldý. SINIRI YASADIÞI GEÇMEYE ÇALIÞAN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa Metehan Sýnýr Kapýsý'nda ve Gaziler köyünde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip sýnýrý yasadýþý geçmeye çalýþan üç kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki gün saat 16.00'da Metehan kapýsýnda, 48 yaþýndaki E.D. Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye iþlem yapmadan geçerken tespit edildi. Öte yandan Gaziler'de dün öðle saatlerinde "Tabahana" diye bilinen bölgede 34 yaþýndaki Y.V. içinde bin litre sývý tutkal bulunan van araçla ve yanýnda yolcu olarak bulunan 34 yaþýndaki T.Y. ile birlikte birinci derecede askeri bölgeyi ihlal ederek Güney Kýbrýs'a geçerken yakalandý. MARKET HIRSIZININ BAÞKA SUÇLARI DA ORTAYA ÇIKARILDI Lefkoþa'da bir marketten hýrsýzlýk yaptýðý için tutuklanan 24 yaþýndaki U.Y'nin Aðustos ayýndan beri 5 araçtan para, cüzdan, cep telefonu ve deðerli evraklar çalarak baþka hýrsýzlýk suçlarý da iþlediði ortaya çýkarýldý. Polis bülteninde, Lefkoþa'da Hayrat Market'ten 800 TL nakit para, 48 TL deðerinde telefon kontör kartý çalýnmasý olayýyla ilgili tutuklanan zanlýyla ilgili ileri soruþturmada, U.Y'nin 10 Aðustos ile 12 Ekim tarihleri arasýnda Lefkoþa'da 5 araçtan da hýrsýzlýk yaptýðý belirtildi. Zanlýnýn, Salih Kaya'ya ait araçtan bir cep telefonu, Ertan Akça'ya ait araçtan bir cüzdan ve bir güneþ gözlüðü, Burçin Pýnar Yorgancýoðlu'nun aracýndan bir cüzdan, 50 TL ve 20 Euro nakit para, bir kimlik kartý, iki sürüþ ehliyeti ve bir evlenme belgesi; Gökhan Saðlam'ýn aracýndan bir cüzdan, 140 Sterlin, 145 TL nakit para, bir kimlik kartý, iki sürüþ ehliyeti, bir kredi kartý ve Sinam Gazi'ye ait araçtan da 30 TL nakit para ile iki cep telefonu çaldýðý tespit edildi. CEP TELEFONU HIRSIZLIÐI Gazimaðusa'da Ahmet Mazlum'un evinden 21 Aðustos'ta bir cep telefonu çalýnmasý olayýyla ilgili 21 yaþýndaki G.E tutuklandý. Çamlýbel'de ise Ekim tarihlerinde, Alpay Göçmener'in aðýlýndan üç oðlak ve 3 de kuzu çalýndý. ERCAN'DAN PARAYI ÇIKARAMADI Ercan Havalimaný'ndan 34 bin 500 TL ve 5 bin ABD Dolarý'yla yurt dýþýna çýkmak isteyen 71 yaþýndaki E.A hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. MARKETTE GÜMRÜKSÜZ SÝGARA Gönyeli'de Nesar Market'te polisin yaptýðý kontrolde, gümrüðe beyan edilmemiþ 296 paket çeþitli markalarda sigara bulundu. Market iþletmecisi H.Ö (54) hakkýnda yasal iþlem baþlatýlýrken, bulunan sigaralar da emare alýndý. 14 YAÞINDAKÝ BÝR KIZ KAYIP Lefkoþa'da 14 yaþýndaki Gamze Haraç adlý kýzýn dünden beri kayýp olduðu ve arandýðý açýklandý. Polis, önceki gün saat 11.30'da evinden ayrýlan Gamze'nin bulunmasý için soruþturmasýný sürdürüyor. 140 MÝLYON DOLAR BORÇ KTHY'DE ÝFLAS KARARI Kýbrýs Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu, içine düþtüðü maddi sýkýntýlar sonrasý beklenildiði gibi "iflas kararý" aldý. KTHY Yönetim Kurulu, mahkeme kararýyla tasfiye için bu sabah Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne baþvuracak. Fikret Çavuþoðlu baþkanlýðýnda dün öðle saatlerinde ortaklarýn da katýlýmýyla 2 saatlik bir toplantý gerçekleþtiren KTHY Yönetim Kurulu, kontrollü iflas kararý aldý. Karar, KTHY Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret Çavuþoðlu tarafýndan saat 15.00'de düzenlenen basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyuruldu. Çavuþoðlu, iflas kararý alan yönetim kurulunun KTHY'nin tasfiyesi için bu sabah Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na baþvuracaðýný açýkladý. KTHY'nin bu noktaya gelmesinde yönetsel sorunlar, KKTC'nin tanýnmamasý nedeniyle uygulanan ambargolar, zamanýnda doðru kararlar verilmemesi gibi birçok nedenler bulunduðunu belirten Çavuþoðlu, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu ile Meclis Araþtýrma Komitesi'nin tüm bunlarýn nedenlerini araþtýrmakta olduðunu, bugün saat 14.00'te kendisinin gerekli bilgileri vermek üzere üçüncü kez ilgili Meclis Komitesi'nin toplantýsýna katýlacaðýný söyledi. Gerek Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun, gerekse KTHY ile ilgili Meclis Araþtýrma Komitesi'nin elde edeceði sonuçlarý kamuoyu ile paylaþacaðýný umduðunu belirten Çavuþoðlu, "Kýbrýs Türk Hava Yollarý ülkenin ulaþýmýna, turizmine, kargo hizmetlerine, kültürüne katkýlar saðlayan önemli bir kurumumuzdu. Yaþanan iflasla doðacak olan boþluðun en kýsa sürede doldurulacaðýný düþünüyorum. Bu yöndeki çalýþmalar bizim dýþýmýzda olmakla beraber devam ediyor. Ýnþallah kýsa sürede yeni bir þirket ve ortaklýk kurulur, eksik kalmýþ bu misyon giderilmiþ olur" þeklinde konuþtu. Çok üzgün olduklarýný belirterek, çalýþanlarýn bütün özverilerine, maaþlarýnýn önemli bölümünden feragat etmelerine ve devletin geçen yýl yaptýðý yaklaþýk 40 milyon liralýk yardýma raðmen sonuç elde edilemediðine iþaret eden Çavuþoðlu, "Kýbrýs Türk Hava Yollarý 140 milyon Dolar bilinen borçlarý ile iflas noktasýna gelmiþtir ve tasfiyesi yapýlacaktýr" dedi. Çavuþoðlu, beklentilerinin hükümetin KYHY çalýþanlarýnýn ekmek paralarýný kaybetmemesi yönünde tedbir almasý olduðunu da sözlerine ekledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝÞGAL ALTINDA PEZEVENKLÝK VE KERHANECÝLÝK Kýbrýs'ýn kuzeyinde uyuþturucu ticareti varsa, güneyinde de var. Kuzeyde mafya varsa, güneyde de var. Kuzeyde Rum mallarýný yaðmalayan çeteler varsa, güneyde de Türk mallarýný yaðmalayan çeteler var. Fuhuþ ve kadýn ticareti kuzeyde varsa, güneyde de var. Ve kuzeydeki yönetim yasadýþý bir yönetim... Güneydeki yönetim ise yasal... Yasadýþý bir yönetimde olan ne kadar pislik varsa, yasal bir yönetimde de var. Kýbrýs'ýn kuzeyinde polise güven yoksa, güneyinde de yok. Faili meçhuller dosyasý kuzeyde ne kadar kabarýk ise, güneyde de o kadar kabarýk... Al birini çal birine kýsaca... Ne bir taraf tamam... Ne diðer taraf... Biz uzun zaman yasadýþý bir yönetimin eseri zannettik tüm bunlarý... Normal bir devlete sahip olursak, kurtulacaðýmýzý hayal ettik hepsinden... Polis adam gibi bir polis olur normal bir devlette... Yargý adam gibi bir yargý... Hükümet adam gibi bir hükümet... Güneydeki durumu görünce yýkýldý hayallerimiz... Anladýk ki, ne iþgalden, ne de yasadýþý yönetimdem ileri gelmiyor yaþadýklarýmýz... Hristofyas ile ekibinin yönetimindeki özgür bölgenin, komutanlarýn yönetimindeki iþgal bölgesinden pek bir farký yok... Yanarým yanarým da ben buna yanarým iþte... Hadi biz süngü altýndayýz ve bataklýklarý kurutamayýz Rum kardeþ... Ya sen? Sen niye kurutamazsýn? Bak kardeþ... Mesela þu kadýn ticareti var ya... Ünümüz nihayet dünyaya yayýlmýþ... Büyük ajanslarýn bültenlerine girmiþiz... Hem kuzey... Hem güney... Pezevenkliðimizden bahsediyorlar... Çözüm, barýþ, birleþme falan gibi haberlerin önüne geçmiþ bu... Bir kadýn Astra Radyosu'nda konuþuyor. Þöyle diyor: "Kýbrýs'a garson olarak çalýþmaya geldim. Bana bu söylendi. Ama þimdi müþterilerle birlikte olmaya zorlanýyorum. Ben fahiþe deðilim, ama beni bunu yapmaya zorluyorlar." Söyle bana kardeþ... Polis ne yapýyor? Hükümet ne yapýyor bu sözleri duyunca? Þu minnacýk toprak parçasýnda bu pislikleri temizlemek çok mu zor? Vicdanýmýzý yaralayan bu insan ticaretine ne kadar seyirci kalacaðýz daha? Namussuzlarýn gücü namuslularýn gücünden çok mu üstün? Üstesinden gelmek imkansýz mý bunun? Ne uyuþturucu, ne de fuhuþla baþa çýkamayan küçük bir devlet ne biçim bir devlet? Bunun açýklamasýný sen yapacaksýn kardeþ... Biz deðil... Haklý bir mazeretimiz var bizim!.. Biz iþgal altýndayýz... Devletimiz 'sahte'... Ve 'sahte' bir devlette de bunlarýn olmasý çok doðal... Seninki sahte deðil... 'Gerçek' bir devlet... Baþýnda 'sözde' bir hükümet deðil, 'gerçek' bir hükümet var... Komutandan deðil, Cumhurbaþkanýndan çýkar seni baðlayan kararlar... Peki, neden bizimkinden bir farký yok? Ýþgal komutaný olsa da bir, yasal Cumhurbaþkaný olsa da bir mi? Ama diyeceksin ki, tüm bunlar iþgal altýnda olmayan pek çok ülkede de var dünyada... Ýtalya'da da var, Ýngiltere'de de var, Amerika'da da var... Boþ bir teselli bu... Sakýn karýþtýrma Kýbrýs'ý onlarla... Herkesin birbiriyle akraba olduðu küçücük bir toprak parçasýyla ne ilgisi var koskoca ülkelerin? Hele de iþgal deðilse temel sorunu hiçbirinin...

3 AFRÝKA dan mektup... ÜLKEYÝ CASÝNOLAR ÝDARE EDER DEMEK Seçim yenilgisi psikozundan yeni kurtulmaya baþladýðý gözlemlenen CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer veciz bir laf etmiþ önceki gün mecliste... Demiþ ki: "Bu ülkeyi hükümet deðil, casinolar idare eder"... Ýtirazýmýz yok. Ancak yalnýz casinolar deðil tabii... Onlardan da büyükleri var... Uyuþturucu mafyasý mesela... Fuhuþ mafyasýný, bet mafyasýný ve çek tahsilat mafyasýný da yabana atmamak gerekir ayrýca... Ama Soyer madem ki 'casinolar' dedi, ona bakalým biz þimdi... 4 yýl baþbakanlýk yapmýþ olan birisi "ülkeyi casinolar idare eder" derse, bunun üstünde durmak gerekir herhalde deðil mi? Yani casinolar CTP hükümetten gittikten sonra mý idare etmeye baþladý memleketi? CTP döneminde herþey yolunda mýydý? O zaman memleketi idare eden casinolar deðil, hükümet miydi? * Soyer bu lafý söylerken gözden kaçýrmýþ olmalý bir þeyi... Biz hatýrlatalým... Girne'deki üç yýldýzlý bir otele metazori casino izni verilmiþ CTP döneminde... Pia Bella'ya... Yýldýzlarýna yýldýz katýlmýþ... Ve bu izin verilmiþ... Ýzni veren de dönemin Maliye Bakaný Ahmet Uzun'du... O günlerde gazetemizde belgelenmiþti de bu... Bekýn þimdilerde çýkmýþ kokusu... Bu kýyaðýn bir rüþvet karþýlýðý yapýldýðý söyleniyor. Dönemin bir bakaný 200 bin Euro rüþvet almýþ bu kýyaktan... Dün 'Volkan' gazetesinde okuduk... Bakanýn adýný vermemiþler, ancak ellerindeki bilgi ve belgeleri paylaþmak için Baþbakanlýk Denetleme Kurulu ile Baþsavcýlýk'ý gazeteye davet etmiþler... Edindiðimiz bilgiye göre, bu yayýný bir ihbar kabul eden Baþbakanlýk Denetleme Kurulu dün el koymuþ olaya... Bu konuda açýklama bekliyoruz þimdi. Toplumla paylaþsýnlar bulgularýný... Bizi aydýnlatsýnlar... Yalnýz onlardan deðil, dönemin Baþbakaný Ferdi Sabit Soyer'den de açýklama bekliyoruz... CTP döneminde ülkeyi casinolarýn idare etmediðini ispat etsin bize... * Sevgili okurlar, Toplumumuzu içten içe kemiren mafyanýn izini sürerken çok önemli bulgulara ulaþtýk... Yakýnda bunlarý açýklayacaðýz kamuoyuna... Sabredin... Bekleyin azýcýk daha... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Yargýç Ulutekin: Kahramanlýk hapistedir- (Haber ve fotoðraflar Evrim Kamalý)- Sendikal Platform tarafýndan 28 Ekim 2009 tarihinde meclis önünde gerçekleþtirilen eylem sýrasýnda tutuklanýp haklarýnda, 'polisi görevinden men etmek' ve 'polisi darp etmek' suçlamalarý ile dava açýlan 19 sanýktan 15'i dün mahkemedeydi. Sanýklar, Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Fügen Ulutekin tarafýndan kendilerine isnat edilen suç duyurusunu kabul etmediler. Yargýç Fügen Ulutekin "videolardan tespit edilen 5 kiþi var, cesur olan yaptýðýnýn arkasýnda durur. Bu nedenle bu 5 kiþi öne çýksýn Tel-Sen 3 gün kavþaklarda eylem yapacak n SOYSAN: "HÜKÜMETÝN BAHSETTÝÐÝ YENÝ KTHY ASLINDA TELEKOMÜNÝKASYON DAÝRESÝ" Telekomünikasyon Dairesi'nde örgütlü bulunan Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý'nýn (Tel-Sen), "Yeniden Yapýlandýrýlma Çalýþmalarý" adý altýnda Dairenin, özelleþtirilmeye, hatta birilerine devredilmeye doðru götürülmek istendiðini ileri sürerek; bu durumu ve Elektronik ve Haberleþme Yasa Tasarýsý'nýn "aceleye getirilerek yasallaþtýrýlmak istenmesini" protesto etmek ve kamuoyunu uyarmak amacýyla eyleme gidiyor. Bugünden itibaren 3 gün boyunca saatleri arasýnda, sendika yönetim kurulu düzeyinde eylem yapacak Sendika, her gün Lefkoþa'nýn bir çemberinde olunacaðýný açýkladý. Ýlk eylemin, bugün Terminal Çemberinde gerçekleþtirileceðini belirten Tel-Sen, Cuma günü Baþbakanlýk önünde eylem düzenleneceðini bildirdi. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan, "hükümetin son günlerde diline doladýðý Yeni KTHY'nin, Telefon Dairesi olacaðýnýn anlaþýldýðýný" savundu. Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan þöyle dedi: 'Telekomünikasyon Dairesi'nin yapýsýný deðiþtirerek þirket yapýsýna dönüþtürmeyi planlayan bu zihniyetlerin oluþturacaðý zemin, halen daha kar eden bir yapý olan Telekomünikasyon Dairesi'nin, birilerine, hatta iddia edildiði gibi Türk Telekom'a devrini hazýrlayacaðý gibi 470 Telekomünikasyon çalýþanýnýn da dairenin kapýsýnýn önüne konmasýna neden olacak. Bu uygulamanýn toplumumuzda yaratacaðý travma umurlarýnda deðildir. Onlarýn umurlarýnda olan tek þey 'Borçlandýr, Batýr, Sat ve Kurtul' yöntemi ile Telefon Dairesini 'sponsorlarýna' peþkeþ çekmek. Bilinmesini isteriz ki Telefon Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen) olarak bu topluma ikinci bir Kýbrýs Türk Hava Yollarý vakasý yaþatýlmasýna izin vermeyeceðiz... Eskisini 'halletmiþ' olan hükümet son günlerde 'Yeni KTHY'den bahsetmektedir. Üzülerek görüyoruz ki hükümetin bahsettiði 'Yeni KTHY' aslýnda Telekomünikasyon Dairesi'dir. Telekomünikasyon Dairesi'nin yapýsýný deðiþtirerek Devlet Dairesi yapýsýndan 'þirket' yapýsýna dönüþtürmek isteyenler Telekomünikasyon Dairesi'nin de týpký KTHY'de olduðu gibi birilerine devredilmesinin zeminini hazýrlamaktadýrlar." Soysan, halkýn telefon dairesine sahip çýkmasýný da istedi. AKARYAKIT FÝYATLARINA ZAM Akaryakýt fiyatlarýna zam yapýldý. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, mevzuat gereði belirli aralýklarla otomatik olarak fiyat ayarlamalarý yapýlan akaryakýt ürünlerinden benzinde 6; Eurodiesel, gazyaðý ve motorinde 2 kuruþluk artýþ oldu. Akaryakýt fiyatlarý þöyle: "95 oktan benzinin litresi 2.15 TL; 97 oktan benzin 2.19 TL; Euro diesel 2.12 TL; motorin 1.93 TL; gazyaðý 1.90 TL." ve bu 14 kiþiyi de maðdur etmesin" deyince sanýklar "tümümüz de suçsuzuk" cevabýný verdiler. Ulutekin "Bu kahramanlýk deðildir. Kahramanlýk hapistedir, bir þeyi yaptýnsa arkasýnda duracaksýn" dedi. Daha sonra mahkeme, sanýklarýn ithamý için 25 Ekim Pazartesi saat 14:00'ü tarih olarak kararlaþtýrdý. Duruþmadan sonra toplantý gerçekleþtiren sendikalar ve örgütler 25 Ekim Pazartesi mahkemeler önünde kitlesel eylem yapma kararý aldýlar. KTÖS Pazartesi günü öðleden sonra Lefkoþa'daki tüm merkezi okullarda grev yapma kararý alýrken, bugünden itibaren Pazartesi gününe kadar da tüm örgütler Meclis ve Bakanlýklar önündeki çemberlerde pankart açýp bildiri daðýtacaklar. "ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NDA TANIDIKLARIM VAR" DÝYEREK 4 BÝN 400 TL'YÝ SAHTEKARLIKLA ALDI "Ýçiþleri Bakanlýðý'nda tanýdýklarým var, sana KKTC vatandaþlýðýný kolayca aldýrabilirim" diyerek Ahmet Alaçam adlý kiþiden sahtekarlýkla deðiþik zamanlarda 4 bin 400 TL nakit para saðlayan kiþi aranýyor. Polis bülteninde, isminin baþharfleri H.B ( E - 54) olarak verilen söz konusu kiþi, 18 Þubat ile 16 Ekim tarihleri arasýnda meydana gelen olayda, Ahmet Alaçam'a Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nda tanýdýklarý olduðunu ve kendisine KKTC vatandaþlýðýný kolayca aldýrabileceðini söyleyerek sahtekarlýkla deðiþik zamanlarda 4 bin 400 TL parasýný aldýðý kaydedildi. Polis H.B'nin arandýðýný duyurdu. ALANÝÇÝ'NDE EV YANDI, ERGAZÝ'DE AHIRDA YANGIN ÇIKTI Alaniçi'nde Lehize Özoðlu'nun evinde çýkan yangýnda salon büyük zarar gördü. Yangýnda salonun tavan kaplama ve kalaslarý, bir ahþap kapý ve kasasý, elektrik sigortasý, elektrik paneli ve kablolarý, iki alüminyum kapý, üç koltuk, 1 berber koltuðu ve 1 masa yandý. Öte yandan Ergazi'de önceki gün saat 11.00'de, Hasan Ösan'ýn ahýrýnda, Þ.A (56) spiral makinesiyle demir kestiði sýrada çýkan kývýlcýmlar, balyalara sýçrayýnca, yangýn çýktý. Yangýnda 100 balyanýn tamamen yandýðý belirtildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gördünüz mü ne imiþ geldiðimiz son nokta? Kimlikle giriþler asla kaldýrýlamazmýþ Demek ki bize huzur görünmüyor ufukta Burada hayat yine býçaðýn sýrtýndaymýþ Kalay YUNANÝSTAN'A ÖNERÝ: "TÜRKÝYE ÝLE SÝRTAKÝ YAP!" Ünlü ekonomist Bert Rürup Yunanistan'a ekonomik krizden çýkýþ yolu olarak Türkiye ile iþbirliði yapmayý önerdi. Yunan "To Vima" gazetesine konuþan Rürup, Yunanistan'ýn Türkiye ile ihracat hacmini geliþtirmesi gerektiðini vurguladý ve "Sirtaki tek baþýna oynanmayacaðý gibi kalkýnma da tek baþýna olmaz. Türklerle sirtaki oynamaya bakýn" dedi. Hay Allah... Biz yýllardýr Türkiye ile testi kýrýyoruz, "orak" oyunu oynuyoruz, "dolama dolama"yý oynuyoruz ama hiçbir faydasýný göremedik. Nerede yanlýþ yaptýk acaba? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik EMRÝN BAÞIMIZ ÜSTÜNE... Unutmamýza imkan yok... Çok uzun zaman önce deðildi çünkü söylenenler... TC'nin KKTC valisinin sözleri hala havada asýlý duruyor, naðmeleri kulaklarýmýzda çýnlýyor... Yok olmadý, kaybolmadý uzayýn derinliklerinde yani... Yok olmayan, kaybolmayan ve naðmeleri kulaklarýmýzda çýnlayan sözler neydi? Bir ropörtajýnda, Ankara'nýn buraya suçlu ihraç ettiðinin söylenmesinden rahatsýz olduðunu söylemiþ ve ardýndan da, KKTC'ye giriþlerin pasaportla yapýlmasý çalýþmalarýna baþlanabileceðinden bahsetmiþti... Pasaportla giriþlerin bile burada yaþanan olaylarý engelleyemeyeceðini yazmýþtýk biz de... Önemli olan bizim yönetimde irademizin olmasýdýr demiþtik... Türkmen Bey'in bu açýklamasý bir yerlere çarpýp geri geldi anlaþýlan... Sevgili TC Valisi'ne dönüþ sonrasý öyle bir çarpmýþ olmalý ki, ne yapacaðýný þaþýrdý, söylediklerini tümden geri aldý... -Kimlikle giriþler kaldýrýlamaz, dedi... Hah þöyle... Ýþte KKTC'de durum budur... Kýbrýs'la, buraya gelene kadar, pek ilgilenmediðini söylemiþti Kaya Türkmen Bey... Kendini Lizbon'daki gibi cidden TC Elçisi sanmýþtý burada da... Söylediklerinin geri gelip yüzüne çarpmasýndan sonra sanýrým vali olduðunu anlamýþtýr... Ankara'nýn politikasýna aykýrý düþmeyenler ihya olur ve gider buradan... Ters düþenlerin emekliliði istenir. Kaya Bey de bir hafta, on gün önce söylediklerinde ýsrarlý olsaydý, bavulu eline verilecekti.. Hemen çark etti... Kaya Türkmen o açýklamasýný yaptýktan sonra KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük de benzer bir beyanla, pasaportla giriþlerin mümkün olabileceðini ve bu konuda çalýþma baþlatabileceklerini söylemiþti... Kaya Bey, söylediklerini geri aldý... Bu þu demektir: Yýllardýr papaðan görevi yapan KKTC yöneticilerinin Ankara'ya ters düþmesi mümkün olamaz... Belki bugün, belki birkaç gün sonra Ýrsen Bey de beklenen açýklamayý yapacaktýr. Tersini konuþmasý demek papaðanýn tüylerinin sahibi tarafýndan yolunmasý demektir. Aralýk ayýnda kurultay da var... Rakipleri diþli... Toplumda hükümetin yaptýklarýyla ilgili hoþnutsuzluk da birleþince... Üstüne üstlük güvendiði Ankara'ya da ters düþerse, siyasi hayatýný noktalamasý gerekmektedir. Örnekleri de çoktur... Biz yýllardýr bunu yazýyoruz... KKTC, TC'nin iþgali altýndadýr... Buradaki elçi sýfatlý diplomatý da aslýnda valisidir diye... Saðolsun Kaya Bey bizi doðruladý... -KKTC'ye kimlikle giriþler kaldýrýlamaz, dedi... Tam bir mal sahibi gibi söyledi bunu... Kimin haddine tersini söylemek ve yapmak... Kendisini Lizbon'daki gibi TC Elçisi zanneden Kaya Bey'in, sözleri bir yerlere çarpýp geri döndü... Yediði sadmeden sersemleyen Kaya Türkmen hemen malýna sahip çýktý ve KKTC vilayetine giriþlerin kimlikle olacaðýný buyurdu! Emrin baþýmýz üstüne valim! LEFKOÞA DEVLET HASTANESÝ'NDE AYDA 100 KALP AMELÝYATI DAHA Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde 2007'den bugüne kadar 200 baþarýlý kalp ameliyatý yapýldýðý, son 10 ayda yapýlan kalp ameliyatlarýnýn sayýsýnýn 100'ü bulduðu bildirildi. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Sorumlu Hekimi Ramadan Kamiloðlu, hastane bünyesinde 2007 yýlýndan itibaren yapýlan kalp ameliyatlarýnýn baþarýlý bir þekilde devam ettiðine iþaret ederek, "Kurulduðu günden itibaren çok baþarýlý operasyonlarla kýsa sürede halkýn güvenini kazanan Kalp Damar Cerrahisi'nde dünyada yapýlan her türlü giriþim yapýlabilmektedir" dedi. Açýklamada, kalp ameliyatlarýnýn Haziran 2007'de ilk kez yapýlmaya baþlandýðý birimin 2009 yýlýnýn sonuna kadar geçen bir buçuk yýlda 100 ameliyat yaptýðý, son 10 ay içinde ise 100 ameliyat gerçekleþtirilerek toplam kalp ameliyatý sayýsýnýn 200'e ulaþtýðý kaydedildi. "KENDÝ AYAKLARIMIZIN ÜZERÝNDE DURUYORUZ " Haziran 2007'de kurulan Kalp Damar Cerrahi Merkezi'nin ülkedeki saðlýk sektörünün gurur kaynaðý olduðuna iþaret eden Kamiloðlu, "Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi 2009 yýlýndan itibaren kendi ayaklarý üzerinde duruyor yýlýndan itibarense toplum yararýna hýzlý adýmlarla koþmaya baþladýðý görülmektedir" ifadesini kullandý. "DÜNYADA YAPILAN HER TÜRLÜ GÝRÝÞÝM YAPILABÝLÝYOR " Kamiloðlu, baþarýlý operasyonlarla kýsa sürede halkýn güveni kazanan Kalp Damar Cerrahisi'nde dünyada yapýlan her türlü giriþimin yapýlabilmekte olduðunu anlatarak, Kýbrýs Türk halkýnýn kendilerine güvenmelerini istedi. "DÜNYADA ÖLÜM ORANI YÜZDE 3 ÝKEN, BÝZDE NEREDEYSE SIFIRLARDA " Ramadan Kamiloðlu açýklamasýnýn sonunda, kalp ameliyatlarýnda dünyadaki ölüm oranýnýn yüzde 3 olduðuna dikkat çekerek, bu oranýn Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yüzde sýfýrlar civarýnda olmasýnýn sevindirici ve yapýlan operasyonlarýn ne kadar baþarýlý olduðunu kanýtý olduðunu kaydetti. ERGENEKONUN KIBRIS AYAÐI BULUNAMADI- Cumhuriyet Meclisi'ndeki "Türkiye'de Baþlayan Ergenekon Soruþturmasýnýn KKTC ile Baðýný Ele Almak Maksadýyla Oluþturulan Meclis Araþtýrma Komitesi" dün toplanarak, bilgilendirme ve deðerlendirme yaptý. Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Ahmet Çaluda baþkanlýðýnda toplanan komite, çalýþmalarýný gelecek hafta da sürdürecek. Toplantýya, UBP Milletvekilleri Ali Rýza Usluer ve Necdet Numan, CTP Milletvekilleri Sonay Adem ve Arif Albayrak katýldý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KENDÝ GÝTTÝ ÝSMÝ BÝLE KALMADI YADÝGÂR Kýbrýs Türk Petrolleri de Kýbrýs Türk Hava Yollarý'na acýmadý. Can çekiþmekte olan kurumun iþini bitirmek için öldürücü son darbeyi indirdi. KTHY'nýn 2.3 milyon dolar tutarýndaki ödenmemiþ borcu için mahkemeden haciz kararý çýkarttý. Bu kararý uygulamak için icra memurlarý KTHY'nýn kapýsýna dayandýlar önceki gün. Demirbaþ sayýmý yaptýlar. Ve kollarý sývayarak binadaki klimalarý sökmeye giriþtiler. Bu sýrada taraflar, haczedilecek her þeyin kayýt altýna alýnýp bölge muhtarýna verilmesi konusunda mutabakata vardýlar. Bu mutabakatla haciz iþlemleri bir günlüðüne durduruldu. Dün ise, KTHY Yönetim Kurulu'nun, tasfiye için olaðanüstü genel kurula gitmesi bekleniyordu. Anlayacaðýnýz, KKTC'nin yetkili demeye bin þahit isteyen yetkisizlerinin "KTHY yaþatýlacak", "KKTC bayraðý göklerden inmeyecek", "Çalýþanlarýn hiçbiri iþsiz kalmayacak" tafralanmalarý arasýnda... KTHY gitti gider. Bugünlerde dikkatinizi çekmiþtir sanýrým. Gazetelerde Kýbrýslýtürklerin "milli havayolunun" ilânlarý yok artýk. Onu devralan THY'nýn çarþaf çarþaf reklâmlarý var... Bir süre sonra, KTHY'nýn adý bile geçmeyecek hiçbir yerde. Orhan Veli'nin Süleyman efendisi gibi... "Kendi gitti, ismi bile kalmadý yadigâr" olacak! Haftada 26 seferde sizi Ercan'dan Ýstanbul'a uçurmaya hazýrmýþ THY. Yalnýz biraz zamcýk yapmýþlar biletlere. Nur içinde yatsýn!.. KTHY 320 TL'ye uçururdu. THY 650 TL'ye uçuracak. Ne yapalým? Olacak o kadar... Deðil mi ki "gurva"da kýstýlar bizi. Veremem yok... Ýstanbul'a uçmak istiyorsan... Verecen!.. Önceki günkü haciz iþlemleri sýrasýnda KTHY Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret Çavuþoðlu açýkladý. KTHY'nýn 57 noktaya uçuþu varmýþ. Güvenilirliði yüksekmiþ. Daha birkaç yýl önce AB'den kalite ödülü almýþ. Uçtuðu meydanlarda körük önceliði bulunuyormuþ. "Böyle bir havayolu þirketinin bu noktaya gelmesi çok üzücü bir durum" diyor Çavuþoðlu. Buna katýlmamak mümkün deðil. Ýnsaný asýl kahreden de budur zaten. Bu arada Çavuþoðlu'nun büyük bir sorumluluk bilinci içinde yaptýðý, dürüst ve mertçe bir özeleþtirisi daha oldu ki bunu takdirle anmadan geçmek mümkün deðil. "Kýbrýs Türk Hava Yollarýnýn bu duruma gelmesi konusunda yönetenler olarak hepimiz soruþturulmalý, araþtýrýlmalýyýz. Kimsenin yanýna kalmamalý." Et týrnakçý hamaset tellallarýna da bir çift sözüm var þimdi. Siz hâlâ annenizin margarinini mi kullanýyorsunuz? Hani KKTC'yi sonsuza dek yaþatacaktýnýz? 5 uçaklý bir havayolu þirketini bile, ki bu þirket sizin milli havayolunuzdu, yaþatamayanlar mý yaþatacak KKTC'yi? KKTC bayraðý da artýk göklerde dalgalanmayacak, Beþparmaklarýn üstüne çýkamayacaktýr. Türkiye, KTHY'nýn batýrýlýþýný hiç müdahale etmeden seyretti. Batýnca da akbabalar gibi üstüne çöktü! Böylece bu konudaki son hedefe ulaþýlmýþ oldu!

5 20 Ekim 2010 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: "Bu kaldýrýmlarý nasýl yürünür hale getiririm?" diye kafa patlatan bir kaymakam, bir belediye baþkaný, bir bakan olduðunu sanmýyorum. * Taraflardan hiçbir masadan kalkma niyetinde görünmüyormuþ. - Koltuk rahat, manzara hoþ, izaz ikram yerinde,servis kusursuz, hesap soran da yok Bu durumda masadan kalkmak için deli olmak lazým zaten. *Talat, "Hristofyas çözüme hazýr deðil" demiþ. - Yanlýþ deðerlendirme Hristofyas hazýr deðil de, Rumlar hazýr mý yani? Mümkün deðil. *Kimlikle giriþler kalkmayacakmýþ. - Bence de kalkmamalý Bu saatten sonra pasaport çýkartmak nemize! * Tüp gaza zam yapýlmýþ. - Geç bile kaldýlar. Eskiden TL deðer kaybettiði için yaparlardý, herhalde þimdi de deðer kazandýðý için. * RHA denetimleri baþlamýþ - Aman be siz da Çok fýtýksýnýz Hemen "makam arabalarý ne olacak?" diye sormanýn manasý ne? Maðusa Sanat Tiyatrosu, Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði "Hapý Yuttuk" oyununu sahnelemeye baþladý. 2 perdelik hoþ bir komedi. Genç oyuncular Tutku, Refet, Pýnar, Ýpek, Ferhan ve Hayriye hepsi baþarýlý. Yanlarýnda usta Alper Susuzlu da olunca, seyrine doyum olmuyor. Salon da güzel (Belediye binasý), koltuklar da rahat, ohhh Ýster gül.. Ýster düþün. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI CARRETTA NIN SIR DOLU ÖLÜMÜ Silver Beach ile Bedi's arasýnda þahane bir sahil var. Burada sabah gün doðarken Ya da akþam üzeri gün batarken, çýplak ayakla yürümenin tadý baþka hiçbir yerde yoktur. Tenhadýr Sakindir Sessizdir Hele bu mevsimde "ýssýzdýr" da diyebiliriz. Deniz Gökyüzü ve siz Daha mükemmel bir üçlü düþünemem kafasýný dinlemek, huzuru yakalamak isteyenler için. Sahil jeeplerin geçiþine uygundur. Zaman zaman, bazý noktalarda, arabalarýn geçmesini engellemek için derme çatma barikatlar yapýldýðýný görür, bunlarý yapaný ve niçin yaptýðýný çok merak ederdim. Bir süre önce bu sýrrý çözdüm. 'dý! Ben ona rastladýðýmda, boþ pet þiþeleri kumla dolduruyor ve sahile diziyordu. Kumda oynayan, kale yapan çocuklara benziyordu. Yakalanmýþ olmaktan rahatsýz olmuþtu. "Nedir yaptýðýn?" der gibi bakýnca, açýklama gereðini duymuþtu. - Günleri geldi Bu birkaç gece içinde çýkacaklar. Kimden bahsettiðini anlamamýþtým. - Kim çýkacak? - Carettalar..! Ve anlattý bana. Bir zamanlar 20'den fazla yuva varmýþ bu sahilde Zamanla sayý azalmýþ azalmýþ ve bu yýl sadece 6 yuva görmüþ. Tilkiler ya da kargalar yemesin diye yuvalarýn üzerini kafes telleri ile örtermiþ her yýl. Yavrularýn çýkmasýna bir hafta kadar kalýnca da gelip telleri çýkarýrmýþ.. Geçen akþam yuvalardan bir tanesinden yavrular sað salim çýkmýþ ve hepsi denize ulaþmýþ. Cep telefonu ile çektiði fotoðraflarý gösterdi bana. Müthiþti. - Bizde sonradan görme çok Jeep doldu ortalýk Gelirler bu sahilde sürerler ve yumurtalarý kýrarlar Ben de geçemesinler diye engel koymaya çalýþýrým ama boþuna. Elimde deðil, çok severim bu hayvanlarý..! Adama hayran oldum. En çok da, ortalarda görünmeden, sessiz sedasýz çevre görevi yapmasýný takdir ettim. Ýyilik yapýp denize atýyordu. Kimbilir daha kaç tane var böyle.! Bir de laf üretmekten öte iþ yapmayan o çevrecileri düþünün.! Bugün, o sahil yakýnýnda bu ölü carrettaya rastladým. Kimbilir görünce ne kadar üzülecek. Ben onun adýna üzüldüm daha çok! Çünkü onun gözyaþlarý bizimkiler gibi timsah gözyaþý olmayacak! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Hapý yuttuk yutmasýna da yanlýþ hap yutturdular bize. Hiç faydasý olmadý. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÜNEÞÝN BATTIÐI YERDE DOÐALIM... (Ýstanbul)- Çýktýðýnda savaþ kazanmýþ edasý vardý yüzünde. Etrafýna baktý önce. Biraz bekledi. Boðazýnda biriken ifrazatý temizledikten sonra mikrofona uzandý. Konuþmadan önce "ses ses" diye ses kontrolü yapar gibi "ýhý ýhý" dedi ve konuþtu Bir grup aydýn, sanatçý ve duyarlý insan toplanarak "Güneþin battýðý yerde doðalým" sloganýyla Kýbrýs'ta güneþin battýðý yere döndüler. Güneþ bu, milyarlarca yýldýr ayný yerde duruyor oysa. Ne battýðý, ne de doðduðu var. Dolananlar sadece ona muhtaç gezegenlerdir. Belki dönüyor olabilir uzayýn derinliklerinde, belki de etrafýndaki yýldýzlarla birlikte bir yerlere doðru akýp duruyordur. Ancak biz aþaðýdakiler, diziliþleri deðiþmediðinden bunu þimdiki teknolojilerle fark edemeyiz. Aydýnlar bu gerçeðin farkýnda olsalar da onlar Kýbrýs'ýn bir yerinde durup güneþin batýþýný yaþamak istediler, "Güneþin battýðý yerde doðalým" diyerek. Oysa ki güneþin en güzel battýðý yer Vikla'dýr. Bölünmüþ küçük ada Kýbrýs'ýn tam batýsýnda kalan Baf'ýn, Mutallo'sundaki Vikla'da en güzel o vuslatý yaþarsýnýz. Sonuna kadar izleyebilir insan güneþin kýzýllýða boyadýðý ufkun karanlýklara teslimini o gafgallanýn üzerinden. Yaz aylarýndan birinde, arkadaþlarla acý da olsa günübirlik gittiðimiz Baf'ýmýzda her tarafý gezdik ama o kýzýllýðý yaþamak için akþam saatlerini Vikla'ya sakladýk. Elimizde fotoðraf makinelerimiz olduðu halde orada, o saatte, randevulaþan iki sevgili gibi hazýr olduk. Ayarlar yapýldý, tripotlar çýkarýldý makineler yerleþtirildi. Yýllarca sýradan diye yaþadýðýmýz olayý daha önce görmemiþ, yaþamamýþýz gibiydik o an. Eller tetikteydik Ki havanýn bulutlanmasý canýmýzý sýktý. Nasýl olabilirdi bu Bir þaka mýydý yoksa neydi bu Yaz günü kurak ülkemizde bu kadar bulutun bir araya toplanabilmesi olamazdý. Yaþadýk ama çekemedik fotoðrafýný vuslatýn. Konuþmadan önce "ses ses" diye ses kontrolü yapar gibi "ýhý ýhý" dedi ve konuþtu, "Yeni kapýlar açmalýyýz". Üstelik bu önerisini Hristofyas da benimsemiþ Bilmesek, görmesek, okumasak, sadece söylediklerine bir de Hristofyas ile muhabbetine baksak en önde koþan olduðunu sanacaðýz sayýn Derviþ Eroðlu'nun. Oysa ki, "gelen de Türk, giden de Türk" diyenlerin en önündeydi -Duvarda bir delik açmaktýr, diyor bazý çevreler Limnidi yolunun ulaþýma açýlmasý için. O Limnidi yolunu kapanmadan önce birkaç kere geçmiþtim. Ve o yolun kývrýmlarýnda ilerlerken baþka bir ülkedeymiþim hissine hiç kapýlmamýþtým. Keþke diyorum keþke Kapalý kapýlar olmasaydý da aydýnlar, kendilerini baþka bir ülkedeymiþ gibi hissetmeyip "Güneþin battýðý yerde doðalým" sloganýný Baf'ta yaþayabilselerdi. Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te 3+1 daire. Tel:

6 Karanfil Kani KANOL GÜNLÜK Büyükelçi Kýbrýs'a Alýþýyor TC Büyükelçiliði açýklama yapmýþ kimlikle giriþler sürecek diye... Belli ki, Kýbrýslý Türkleri anlamaya istekli Büyükelçi Kýbrýs'a ve devletten baþka herþeye benzeyen KKTC'ye alýþmaya baþladý. Bizler çok uzun yýllardan beridir alýþtýk bu ciddiyetten uzak uygulamalara. 13 Ekim'de gazetelerde Ýrsen Küçük'ün ülkeye giriþ, çýkýþlarla ilgili gerekli tedbirleri alacaklarýný ve kimlikle giriþlerin iptali ve pasaport kullanýmýnýn gündeme gelmesiyle ilgili çalýþma içerisinde olduklarýný açýkladýðý haberler okumuþtuk. Bu habere pek þaþýrmamýþtýk çünkü zaten bir gün önce Büyükelçi Kaya Türkmen, bir açýklamasýnda Kýbrýs'a seyahatlerde ciddi önlemler alma ve kimlikle giriþi yeniden deðerlendirme ve pasaportla giriþi gündeme getirmeden sözederek bizi epeyce þaþýrtmýþtý. Ýrsen Küçük bu ülkenin baþbakaný idi ama, ülkeye giriþ çýkýþlarla ilgili olarak TC Büyükelçisi'nin açýklamasýndan sonra ancak, bu konuda yarým yamalak birþeyler söylüyordu... Ýþte Kýbrýslý Türkler bu ve benzeri rezil uygulamalar karþýsýnda kaybediyor kimliðini, onurunu ve motivasyonunu. Peki ne olacak þimdi? Ýrsen Küçük bugün yarýn kimlikle giriþlerin süreceði konusunda bir açýklama yapar herhalde... Ýstifayý düþünür mü peki böyle bir fiyasko karþýsýnda? Ne münasebet efendim... Ar damarlarý çatlamýþ bir toplumda, istifaya ne gerek var... Peki büyükelçi özür diler mi Kýbrýslý Türk halkýndan? Böyle bir baþbakaný olan halktan kim özür diler ki o da dilesin? Tamam da Büyükelçi niye özür dilesin diyenlere, dün Kýbrýs gazetesinde bir kez daha Elmas Tokay'ýn güncellediði Lefkoþa Merkezi Cezaevi'ndeki istatistikleri okumalarýný öneririm. Cezaevindeki mahkum ya da tutuklularýn bugünkü sayýsýnýn 240 kiþi olduðunu ve bunlardan 121'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý, 63'ünün çift uyruklu (TC-KKTC), 36'sýnýn KKTC vatandaþý ve 20'sinin de diðer ülke vatandaþlarý olduðu ortaya konmuþtur. Oysa hatýrlanacaðý gibi, geçtiðimiz günlerde Büyükelçi Türkmen, "Cezaevi müdüründen aldýðým bilgiye göre TC'li mahkumlar daha az çýkýyor." þeklinde açýklama yapmýþ ve bu konularda kýrgýn olduðundan söz etmiþti... Bu durumda birileri þu veya bu þekilde halka doðrularý söylemeyerek, týpký her konuda olduðu gibi dezenformasyon uyguluyor. Büyükelçiye böyle ciddi konularda yalan yanlýþ bilgiler vermiþse eðer, sözkonusu cezaevi müdürü hemen halktan özür dileyerek istifa etmelidir... Yok eðer aldýðý bilgileri manipule ederek açýklama yapmýþsa Büyükelçi Türkmen'in bu halka bir özür borcu olmalý... Ancak bizler ve tüm dünya da biliyor ki Kýbrýs'ýn kuzeyinde böyle erdemli davranýþlar, devlet ciddiyeti, halkýn onuru filan sözkonusu bile deðildir. Buralarda bir komutan baþbakanýn uzanan elini sýkmama özgürlüðüne sahiptir. Bunun da ötesinde ona "Türklüðünü kanýtlamasýný" dahi söyleyebilme cüreti gösterebilmektedir... Yine buralarda baþbakanýmýza dünyanýn gözü önünde maaþý sorulabilmekte, cumhurbaþkanýmýzýn yapmýþ olduðu bir açýklamayý, TC Genel Kurmay Baþkaný hemen ertesi gün baþka bir açýklama yaparak yalanlama cüreti gösterebilmektedir... Büyükelçi'nin þimdi artýk bizleri yavaþ yavaþ anlamaya baþladýðýný söyleyebiliriz. TEKNÝK HEYETLER- Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasýnda yapýlan protokollere iliþkin çalýþma yapan teknik heyetler, Baþbakan Ýrsen Küçük'ü ziyaret etti. Alt komite çalýþmalarý için KKTC'de bulunan heyetin Baþbakan Küçük'ü ziyaretinde Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði Ekonomi Baþmüþaviri Halil Ýbrahim Akça da hazýr bulundu. ERASLAN: Telefon Dairesi'nin özelleþtirilmesine karþý sesimizi yükseltmemiz gerekiyor Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Adnan Eraslan, Telefon Dairesi'nin "özelleþtirme tehlikesiyle" karþý karþýya olduðunu ileri sürerek, buna karþý ses yükseltmek gerektiðini söyledi. Adnan Eraslan dün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan'ýn bir süreden beridir gündeme getirdiði "Telefon Dairesi özelleþtiriliyor tehlikesi"ne iþaret ederek, toplumun tüm bireylerinin bu sese kulak vermesi ve özelleþtirmeye karþý sesini yükseltmesi gerektiðini savundu. MARAÞ'IN AÇILMASINA DESTEK Afrika (Özel)- Ýskele Yurttaþ Ýnisiyatifi Maðusalý çeþitli meslek gruplarýndan oluþan aydýnlarýn Maraþ'ýn açýlmasýna yönelik açýklamalarýna destek beyan etti. Ýnisiyatif'in açýklamasý þöyle: " tarihinde Maðusalý çeþitli meslek gruplarýndan oluþan aydýnlarýn, 35 yýldýr kapalý ve askerin denetiminde olan Maraþ'ýn açýlmasýna yönelik talep ve açýklamalarý selamlarýz. Maraþ'ýn B.M 'nin gözetiminde yasal sahiplerine verilmesine paralel olarak, Maðusa Limanýnýn da A.B gözetiminde engelsiz dünyaya açýlmasý Kýbrýslý Türk toplumunun Sosyo-Ekonomik geliþmesine ve Kýbrýs sorununun çözüm sürecine önemli katký saðlayacaktýr. Eraslan, "Bilmeliyiz ki Telefon Dairesi'nin özele peþkeþ çekilmesi neoliberal politikalarýn ne ilk ne de son hamlesi olacaktýr. Sýrada toplumumuzun diðer kurumlarý vardýr" dedi. "Kuzey Kýbrýs'a akan önlenemeyen nüfus sonucu yok oluþ sürecinin yaþandýðýný" ileri süren Eraslan, "KTHY örneði gibi 'önce zarara uðrat, sonra peþkeþ çek' taktiðiyle hareket eden iþbirlikçi hükümet þimdi de gözünü telefon dairesine dikmiþtir. Daha sonra sýra baþka dairelere, baþka Kit'lere gelecektir" iddiasýnda bulundu. Maraþ'ýn ve Maðusa limanýnýn açýlmasý öncelikle Kýbrýslý Türk toplumunun üretime yeniden geçmesini ve ürettiði mallarý Avrupa ve Dünyaya pazarlamasýný saðlayacaktýr. Kuzey Kýbrýs'taki bütün sorunlarýn anasý olan Kýbrýs sorununun çözümüne de ivme kazandýracak olan böyle bir geliþmeyi Tüm Barýþ Güçlerinin destek vereceklerine olan inancýmýz tamdýr. Maðusalý Aydýnlarýn açýklamalarýndan dolayý kendilerini kutlar ve tam destek verdiðimizi kamuoyuna duyururuz." Mehmet KASAPOÐLU Ýskele Yurttaþ Ýnisiyatifi Yönetim Kurulu Adýna ÝHALE ÝÇÝN ÝMZALAR ATILDI Göçmenköy Bölgesi Dere Ýyileþtirme ve Kanal Yapýmý Projesi Ýhalesi için imzalar atýldý. Ýhaleyle ilgili protokol dün Lefkoþa Türk Belediyesi'nde imzalandý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, ihaleyle ilgili protokola, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve ihaleyi kazanan Kahveci Ýnþaat Þirketi adýna Genel Koordinatörü Ahmet Özkum imza koydu. Cemal Bulutoðlularý, imza töreninde yaptýðý açýklamada, derelerle ilgili köklü bir çözüm olmasý yönünde bu yýl projeler hazýrlanýp, bu projeler doðrultusunda daha kalýcý çalýþmalar yapýlmaya baþlandýðýný söyledi. 'BAÞ ÖRTMEK MÜSLÜMAN OLMANIN ÖN ÞARTI DEÐÝL' Türkiye'de bundan böyle Diyanet Ýþleri'nin adý daha çok duyulacak. Arapsaçýna dönmüþ türban meselesinde kimin fikri sorulacak? Elbette Diyanet Ýþleri Baþkaný'nýn. Bir süre önce "imamlar kanaat önderi olmalýdýr" sözleriyle þimþekleri üzerine çeken Profesör Ali Bardakoðlu, türban konusuna da açýklýk getirdi ve bir kadýnýn baþýný örtmesinin 'Müslümanlýða giriþ beyannamesi ve ya Müslüman olmanýn ön þartý' olmadýðýný söyledi. Bardakoðlu, Müslüman yetiþkin kadýnlarýn baþlarýný örtmesini elbette "dini bir vecibe" olarak görüyor ama neyse ki, lütfedip "baþýný örtse de örtmese de bir insan Müslüman'ým diyorsa Müslüman'dýr" diyebiliyor. Korkularýn yersiz olduðunu da söyleyen Bardakoðlu, 'Bu zamana kadar, isteyen Camiye gitti, isteyen evinde televizyon seyretti. Biz içkinin haram olduðunu söylesek de Türkiye'de her yerde içki satýlýr. Diyanet Baþkanlýðý totonun, lotonun, þans oyunlarýnýn günah olduðunu söylüyor, bu her yerde satýlýyor' diyerek hoþgörünün Allahýný sergiliyor. SAHTEKARLIK DEÐÝL, UYANIKLIK "Ýçiþleri Bakanlýðý'nda tanýdýklarým var, KKTC vatandaþlýðýný sana kolayca aldýrabilirim" diyerek birinden 4 bin TL para almýþ bir þahýs... Polis 'sahtekarlýk' diyor buna... Ne sahtekarlýðý... Uyanýklýk... NABIZ MESELESÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, ithalatýn nabzýný Girne gümrüðü tutuyormuþ... Ya ihracatýn? Ýhracatýn nabzýný tutan gümrük yok! Ýhracatýn nabzý çoktan durmuþ çünkü! OYUN Telefon Dairesi de elden gidiyormuþ. Hükümetçilik oyunu sökmedi de telefonculuk oyunu mu sökecek? MARAÞ Ýskele Yurttaþ Ýnisiyatifi'ne bravo! Maraþ'ýn açýlmasýna destek verdiler. Buna yönelik talep ve açýklamalarý selamlamýþlar. Biz de onlarý selamlarýz. BAYRAK Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. KTHY binasýnda ise iflas bayraðý! Týrnak... "KTHY'nin iflas noktasýna sürüklenmesinde kendinizi hiç mi suçlu hissetmiyorsunuz? Politika yapýyor olmanýz sizinle ilgili bir durum, ama sizin politikalarýnýz ülkeye zarar vermiþ, KTHY'yi bugünkü noktaya taþýmýþsa... Halkýnýz politikalarýnýza onay vermemiþ, sizi politikanýn dýþýna itmiþse... Artýk politika yapsanýz ne olur, yapmasanýz ne olur? Erol ÖNEY (Güneþ) "Ekran baþýna geçen bazý bakanlarýn, el kol hareketleriyle, artistik pozlarla anlattýklarý masallar vardý... KTHY yaþatýlacak... KTHY çalýþanlarý kesinlikle iþsiz kalmayacak... KKTC bayraðý göklerden inmeyecek... Atlasjet'le anlaþma imzalandý, 450 personelin istihdamý garanti edildi... KTHY biletli yolcular maðdur olmayacak... Bir sürü masal..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Bu memlekette CTP ile UBP'nin yok birbirlerinden farklarý! Her ikisi de Ankara'nýn himmeti ile izni oranýnda iktidar olurlar. Baþarýlarý da bu izinle himmetin sýnýrlarý kadardýr! Herkesler bunu bilir görür ama onlar uslanmaz bir inatla 'biz daha iyiyiz' derler. Derler de 'haçanabir' ama!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný FERDÝ SABÝT SOYER Hem CTP'nin, hem Mehmet Ali Talat'ýn seçim kaybetmesinden birinci derecede sorumlu olan Ferdi Sabit Soyer partide yerini korumaya devam ediyor hala ve kurultayda da yeniden genel baþkanlýða aday olacaðýný ilan ediyor. Seçim yenilgilerinden sonra bunu söylemeye cesaret edemeyen Soyer, þimdi o hesap unutulmuþ gibi artýk sýkýlmýyor ve yeniden kurtarýcýlýða soyunuyor. Soyer önceki gün de mecliste bir kahramanlýk yaparak "Ülkeyi casinolar idare ediyor" dedi. Peki, þimdi casinolar idare ediyor da, CTP döneminde yine casinolar idare etmiyor muydu? Bilmezse Ahmet Uzun'a sorsun öyleyse... Aydýnlanmýþ olur...

7 20 Ekim 2010 Çarþamba 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ERSÝN TATAR: Ýthalatýn nabzýný Girne gümrüðü tutuyor Maliye Bakaný Ersin Tatar, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Girne þubesini ziyaret etti. Daire Müdürü Mustafa Çobanoðlu ile birlikte Girne Limaný'na giderek gümrük personeli ile görüþen Tatar, limaný da gezerek yerinde incelemeler yaptý. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Gümrük Dairesi personelinin çalýþmalarý ile ilgilenen Tatar, limandaki hareketlilik üzerine "Ýthalatýn nabzýný önemli ölçüde Girne gümrüðü tutuyor" dedi. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Girne gümrüðünde yaptýðý incelemeler sýrasýnda limandaki hareketlilikten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, Girne gümrük þube amiri ve personelinden de çalýþmalarý hakkýnda bilgi alarak sýkýntýlarý dinledi. "GÝRNE LÝMANI YOÐUN ÝÞLÝYOR" "Girne limanýnýn mesafe olarak Türkiye'ye daha yakýn olmasýndan dolayý iþlemler burada yoðun oluyor ve ithalatçýya daha düþüðe mal oluyor. Hal böyle olunca da gümrük personelimize önemli görevler düþmektedir" diyen Tatar, limandaki giriþ çýkýþlarýn ise ithalat açýsýndan önem arz ettiðine iþaret etti. Tatar, Girne limanýndaki gemi ve týr/ kamyon türü araçlarýn giriþ çýkýþlarý konusunda ise þunlarý söyledi: "Gümrük kapýlarýmýz önemli gelir noktalarýdýr. Ekonomimizin kayýt altýnda tutulabilmesinde gümrük dairemiz ve personelinin payý önemlidir. Girne limanýndaki yük gemilerinin taþýdýklarý araçlar haftalýk ve aylýk olarak baz alýndýðýnda ithalat açýsýndan önemli rakamlar ortaya çýkýyor. Her bir aracýn taþýdýðý ürünün piyasaya en erken zamanda girmesi ve halkýn arzýna sunulmasý ekonomiye katacaðý canlýlýk bakýmýndan, zaman açýsýndan deðerlidir. Bu baðlamda limandaki iþlemlerin daha süratli, daha verimli ve daha iyi takip edilebilmesi için gümrük dairemizin binasýndan, personelinin çalýþma þartlarýna kadar elveriþli olmasý gerekiyor." ORTALAMA AYDA 70 GEMÝ 1000 ARAÇ Ersin Tatar, limanlarýn, ekonominin iþleyiþinin önemli bir göstergesi olduðunu belirterek Girne limanýnýn da iþ çevreleri için "son derece kritik bir konumda" olduðunu söyledi. Tatar þöyle konuþtu:"bugün için taþýmacýlýkta daha ekonomik olan Girne Limaný'nda bulunan 5 adet araç taþýyan yük gemisinin, haftada 17 sefer yaptýðý görülmektedir. Bu gemiler ayda ortalama 70 sefer yapýyorlar demek ki Haziran, Temmuz ve Aðustos ayý rakamlarýna bakýldýðýnda aylýk olarak ortalama 1000 týr veya kamyon türü aracýn adamýza girip çýktýðý görülüyor. Türkiye'den yapýlan ithalat hacminin önemli oraný da Girne Limaný'ndandýr " DEVLET CÝDDÝYETÝ... Aþkýn Gürsu isimli Serdarlýlý bir vatandaþýmýz Eðitim Bakanlýðý'na verdiði evraklarýn kaybolduðunu þikayet etti. Aþkýn Gürsu bunu devlet ciddiyeti deðil de lakaytlýk olarak deðerlendirdi. Babasýyla gazetemizi ziyaret eden Aþkýn Gürsu þunlarý söyledi: "Ýsmim Aþkýn Gürsu... Serdarlýlýyým.. Ben Çýraklýk Okulu'na kayýt yaptýrmak için elimdeki istenen belgeleri götürdüm. Bir müddet sonra ne aþamada olduðunu öðrenmek için Eðitim Bakanlýðý'ný aradýðýmda 'Dosyan kayboldu' dediler. Daha sonra Eðitim Bakanlýðý'ndan beni arayýp dosyamý bulduklarýný söylediler ve bizi çaðýrdýlar. Gittik. Durumu anlattýk, kendimizi tanýttýk. Oraya buraya baktýlar ve dosyamýzý bulamadýklarýný söylediler. Dosyayý bulduklarý için bizi çaðýrdýklarýný söylediðimde, yeniden kayýt formu doldurmamý istediler. Reddettim. Neden reddettiðimi sorduklarýnda, ben de onlara devletin bir þahsýn evraklarýný nasýl kaybedebileceðini sordum. Bu kadar lakaytlýk olur mu?" ÝHTÝYAÇLI DEMEK TORPÝLLÝ DEMEKTÝR... Telefonla gazetemizi arayan bir bayan vatandaþýmýz torpillinin ihtiyaçlý ile karýþtýrýldýðýný söyledi. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben bir vatandaþým. Biliyorsunuz Kýbrýs Türk Hava Yollarý batýrýldý. Benim bildiðim 450 kiþi vardý bu þirkette sigortalý ve ihtiyat sandýklý çalýþan. Kýbrýs Türk Hava Yollarý batýnca görüldü ki bu çalýþanlarýn yatýrýmlarý yapýlmadý. Nazým Çavuþoðlu yaptýðý açýklamada ihtiyaçlý kiþilere ihtiyat sandýklarýný ödediklerini söyledi. Bilir misiniz bu ihtiyaçlý denen kiþiler kaç kiþiydiler? Tam dört... Yani 450 çalýþandan sadece 4 kiþi mi ihtiyaçlýydý? Ben eminim ki Nazým Çavuþoðlu yanlýþ yapmýþtýr... Ýhtiyaçlý kiþiler demeyecek, torpilli kiþiler diyecekti de dili sürçtüðü için öyle dedi... Býraksýnlar artrýk bu tür hikayeleri, yuta yuta bittik zaten..." HAVALI BORULAR Girne'den arayan bir bayan vatandaþýmýz gözlemlewdiði bir konuyu þikayet köþemize aktardý. Biz de yayýnlýyoruz. "Ben Girne Karakum bölgesinde yaþadýðým ve gözlemlediðim bir konuyu aktarmak istiyorum. Buradan kamyonlar gelir geçer. Kamyonlarýn en çok havalý boru çaldýðý yer burasýdýr. Ya oradaki esnafa selam vermek için yapýlýr, ya da öylesine... Zevk alýrlar. Bölgedeki iþyerlerinde olanlar havalý borular çaldýðýnda boþta bulunup havaya sýçrarlar. Benim baþýma da geldiði için bu þikayeti yapýyorum. Polisler kontrol yaparken bu borulara bakmýyorlar mý? Bu kamyonlar nasýl geçiyor kontrolden?" BÝZÝM DUVAR FERDÝ'YDÝ TUMBA OLUNCA DOÐRUCU DAVUT OLDU Bizim Mandra ÝRSEN KÜÇÜK'E DESTEK PARTÝLERÝ SÜRÜYOR- Ulusal Birlik Partisi Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý dün gerçekleþtirdiði çay partisinde örgütlerini tanýttý. Lefkoþa Merit Otel'de saat 16.00'da yapýlan etkinlikte Kadýn Kollarý Baþkaný Süreyya Gürses ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük birer konuþma yaptý. Gürses konuþmasýnda, yoðun çalýþmalarýndan sonra 44 kadýn örgütünün kuruluþunu tamamladýðýný ifade ederek, kadýnlarýn örgütlerinde görev almak için adeta yarýþ içerisine girdiklerini söyledi. UBP'nin tüm örgütleriyle birlik ve beraberlik içinde Genel Baþkanlarý Derviþ Eroðlu'nu Cumhurbaþkanlýðý makamýna taþýdýðýný vurgulayan Gürses, "Cumhurbaþkanýmýz Derviþ Eroðlu'na güvenimiz tamdýr" dedi. Gürses, halkýn nisan ayýnda yapýlan seçimlerde partilerine güvenerek yeniden iktidara getirdiðine dikkat çekerek, "Genel Baþkanýmýz Derviþ Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný olmasýndan sonra, Genel Baþkanlýk görevini devralan Ýrsen Küçük, kurduðu hükümetle ülkemiz ekonomisini yeniden kalkýndýrmak, halkýmýzýn refah seviyesini yeniden istenilen noktaya getirmek için canla baþla çalýþmaktadýr" dedi. Parti kurultayýnýn 11 Aralýk'ta yapýlacaðýný açýklayan Gürses, Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý olarak adaylardan Genel Baþkan, Baþbakan Ýrsen Küçük'ü desteklediklerini yineledi. UBP hükümeti bir yandan emekli ve çalýþanlarýn maaþlarýný bir kalemde hatýrý sayýlýr derecede düþürürken, bir yandan da yaþamsal tüketim maddelerine zam yaparak, alým gücü zaten düþmüþ olan halký daha zor ve çetin þartlarla karþý karþýya býrakmaya devam eder. Son olarak, kýþ mevsiminin kapýya dayanmasýný bile hiç dikkate almadan tüpgaza yapýlan zam vatandaþlarýn büyük ve öfkeli tepkilerine neden olurken, sokaktaki adam "Hem maaþlarý kesiyor, hem de hayatý ucuzlatacak yerde pahalýlaþtýrýyorlar" diye kendi kendine söylenir.

8 8 20 Ekim 2010 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Memleketim Nüfusu sayýlýr, deðerlendirmesi Ankara'da yapýlýr. Hükümet ettiðini sananlarýn baþý, nüfustan söz ederken kalabalýklardan bahseder. Bundan evvelki hükümetin ve þimdiki ana muhalefetin baþý Sabit Bey, Çiçek Abisine ve AKP'ye þirin görünmek için þimdiki hükümeti Ankara'dan daha fazla para koparmak için nüfusu çok göstermekle suçlar. Yetmezmiþ gibi burada yapýlan nüfus sayýmýnýn deðerlendirilmesinin Ankara'da yapýldýðýný açýklayan eski ortaðý Serdar'ý da yalanlar. Okullar bu yýl da yine öðretmen ve derslik eksiklikleri ile yeni ders yýlýna baþlar. Yüzlerce yeni öðretmen istihdamýna karþýn bazý okullardaki öðretmen eksikliði nedeni ile KTÖS o okullarda süreli grevler uygular. Ýhalesi yýllýk yapýlan ilâçlar 9. ayda tükendiði için, devlet hastahanelerinde ne ayakta ne de yatýlý tedavi gören hastalar için ilâç bulunamaz. Yeni atanan TC Büyükelçisi çok hassas birisi olduðu için KKTC Basýnýnda yer alan birçok haber veya yorumdan kýrýlýr, incinir ve üzülür. Hapisanedeki suçlu profilini inceler ve TC uyruklu suçlularýn daha az olduðu saptamasýný yapar. Ancak yine de hem KKTC'ne akan nüfusun, hem de suçlu ithâlinin önlenmesi için pasaportla giriþlerin gündeme gelebileceðini söyler. Sayýn Elçiden ilham ve de cesaret alan KKTC Hükümetinin baþý Ýrsen Bey de KKTC'ne giriþlerde pasaport zorunluluðunun getirilebileceðini söyler. Ancak çok kýsa bir süre sonra elçilikten yapýlan bir açýklama ile kimlikle giriþlerin bir dayanýþmanýn ve ekonomik ihtiyacýn (!) tezahürü olduðu için devam etmesi gerekliliði üzerinde durulur. Buna mukabil KKTC Hükümetinde ise týs yoktur. Bu arada Sayýn Elçi yaptýðý bir baþka açýklamada ise hapishanedeki mahkûmlarla ilgili verdiði bilginin yanlýþ anlaþýldýðýný ve TC'li mahkûm sayýsýnýn fazla olduðunu kabul eder. KKTC Polisi uyuþturucu tacirleri ile hýrsýzlara aman vermez. Dedektör köpekler vasýtasý ile hava ve deniz limanlarýnda adeta kuþ uçurtmaz. Ýçmek için üzerlerinde 1 gram veya daha az miktarda hint keneviri türü uyuþturucu bulunduranlar enselenip anýnda mahkeme huzuruna çýkarýlýp hapse týkýlýrlar. Daha geçen gün trafik kontrolunda durdurulan gencin arabasýnda yapýlan aramada 1 gram hint keneviri bulunduðu için genç hemen tutuklanmýþ. Ancak ne hal ise uyuþturucunun ticaretini yapan ve milyonlar vuran babalarý KKTC polisi tesbit edip yakalayamýyor. Ayni þekilde duty freeden bir iki karton sigara veya içki çalanlarla, iþ yerinde sirkat suçu iþleyenleri ve ailesi için et çalan ufak hýrsýzlýklarý tesbit edip anýnda enseleyen KKTC Polisi aynen uyuþturucuda olduðu gibi milyonlarý götürüp devleti ve toplumu soyanlarý tesbit edip yakalayamýyor. Maðusa'daki eski devlet Hastahanesi ve arkasýndaki Karayollarý Dairesi'nin binalarý 49 yýllýðýna, yýllýðý bir dolardan Ýstanbul Üniversitesine kiralanmýþ. KKTC Hükümeti þimdi harýl harýl Karayollarý'na yeni daire binasý arýyormuþ. Ýstanbul Üniversitesi bu binalarda müzik okulu açacakmýþ. Sanki DAÜ'nün eðer kapatýlmadýysa müzik bölümü hayýr etmiþmiþ gibi. Defalarca yazýlýp söylenmesine raðmen, TC Üniversiteleri KKTC'ne KKTC Üniversitelerine tamamlayýcý olarak deðil, alternatif olarak geliyorlar. KKTC'nde hükümet edenler de aldýklarý talimat gereði her türlü imkâný TC Üniversitelerine sunuyorlar. Sonra da Kýbrýslýlar, kýçlarýný kýpýrdatmyor diye suçlanarak ellerindeki deðerler AKP yandaþý sermayeye peþkeþ çekiliyor. Buna da buralarda özelleþtirme deniyor. Herþeyin, bilhassa gýdada fiyatlar almýþ baþýný giderken KKTC DPÖ Ýstatistik bölümü 10 ayda %1'in biraz üzerinde bir enflâsyon rakamý çýkarma becerisi gösterirken, ayni bölüm, nüfusumuzu da 2009 yýlý itibarý ile 285 bin olarak tesbit ediyor. Bir yahudi þarkýsýnýn melodisine yazýlan Türkçe sözdeki gibi "Bir baþkadýr benim memleketim." EROÐLU, KAYSERÝ'YE GÝTTÝ Derviþ Eroðlu, "Yýlýn Devlet Adamý" ödülünü almak üzere Kayseri'ye gitti. Türk Hava Yollarý'nýn tarifeli uçaðýyla Ýstanbul üzerinden Kayseri'ye giden Eroðlu, saat 18.40'da Ercan Devlet Havalimaný'ndan ayrýldý. Dün akþam saat uçaðýyla Kayseri'ye hareket eden Eroðlu'na eþi Meral Eroðlu ve Özel Kalem Müdürü Göktürk Ötüken eþlik ediyor. Derviþ Eroðlu'nu Ercan Devlet Havalimaný'ndan Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Mustafa 18 Ekim Ýnsan Ticareti ile Mücadele Günü Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý hukukçusu Ceren Göynüklü, cinsel istismar ve zorla çalýþtýrma amacýyla insan ticareti açýsýndan hedef ülke konumundaki Kuzey Kýbrýs'ta, insan ticaretiyle mücadele konusunda devlet tarafýndan henüz bir adým atýlmadýðýný belirtti. Göynüklü, 18 Ekim Ýnsan Ticareti Ýle Mücadele Günü nedeniyle yayýnladýðý mesajda, insan ticaretinin önlenmesine iliþkin uluslararasý mücadeleye karþýn, Kuzey Kýbrýs'ta henüz etkin bir adým atýlmadýðýný savundu. Kuzey Kýbrýs'ta bu konudaki en büyük eksikliðin insan ticaretine karþý bir yasanýn olmamasý olduðunu söyleyen Göynüklü, bu eksiklik nedeniyle insan ticaretinin tanýmlanamadýðýný ve suç sayýlmadýðýný belirtti. Göynüklü, "Ýnsan ticaretinin suç olarak varlýðýnýn tespiti ve suçlularýn cezalandýrýlmasý mümkün deðildir. Yasal eksikliklerin yaný sýra, bir diðer önemli eksik maðdurlarýn korunmasýna iliþkin herhangi bir tedbirin alýnmamasý ve bu yönde uygulamalarýn mevcut olmamasýdýr" dedi. ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL'DA Kýbrýs Türk Ýnþaat Mühendisleri Odasý, üyelerinin meslek içi eðitimine yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Oda'dan verilen bilgiye göre, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, geçtiðimiz günlerde Ýstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik - Mimarlýk Fakültesi ile Zemin Mekaniði ve Temel Mühendisliði Türk Milli Komitesi tarafýndan düzenlenen "Zemin Mekaniði ve Temel Mühendisliði 13. Ulusal Kongresi"ne, Tokay ve UBP Lefkoþa Milletvekili Hasan Taçoy uðurladý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan verilen "Yýlýn Devlet Adamý" onur ödülünü bugün Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende alacak. Eroðlu Kayseri'de, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) 31. Baþkanlar Kurulu toplantýsýna da katýlacak. Cumhurbaþkaný Eroðlu, perþembe günü Ýstanbul üzerinden adaya dönecek. Kuzey Kýbrýs'taki mevcut yasal ve idari uygulamalarla insan ticaretine zemin hazýrlandýðýný iddia eden Göynüklü, özellikle Gece Kulüpleri ve Benzeri Eðlence Yerleri Yasasý'nýn ele alýnmasý gerektiðini belirtti. Ceren Göynüklü, þöyle devam etti:"bu yasa, hem içinde insan haklarýný ihlal edici hükümler barýndýrmakta; hem de gece kulüplerinin yapýsýný, maðdurlarýn teminini yasallaþtýrmaktadýr. Bununla birlikte, göçmen iþçilerin çalýþtýrýlmasýna iliþkin kurallarý içeren Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Yasa ve tüzüðünde maðduriyete zemin hazýrlayan hükümler bulunmaktadýr. Göçmen iþçilerin haklarýnýn korunmasýna iliþkin var olan zayýf sistem de maðdurlarýn durumunu aðýrlaþtýrmaktadýr. Ýnsan ticareti maðdurlarý içinde bulunduklarý koþullardan çýkma olanaðýna sahip deðilken, kurtulmalarýnýn mümkün olmasý halinde ise suçlu gibi muamele görmektedirler. Sürdürülen uygumlalar ile maðdurlar daha korunmasýz ve sömürüye daha açýk bir duruma sevk edilmektedirler." ardýndan da yine Ýstanbul'da Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þb. ile Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nin birlikte organize ettiði "Betonarme Yapýlar Semineri"ne üyelerinin katýlýmýný saðladý. Yapýlan açýklamada, inþaat mühendislerinin katýldýklarý seminer ve kongrelerle meslek içi eðitimlerine katký koyduðu, meslekle ilgili geliþmeler ve çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgi alarak adaya döndüðü ifade edildi. Kalem Yalçýn Okut Kalk Mehmet Gene Nöbete/Savaþa NATO nun Doðu Avrupa ülkelerinden birine Füze Kalkaný kurma çalýþmalarýný - Mandýramýzdaki rezaletlerden vakit bulup da dünyayý izleyebilen- herkes bilir. Füze Kalkaný ; bir olasýlýk olarak Rusya dan atýlabilecek füzelerin ABD ye ulaþmadan havada vurulmalarý projesidir. Çok pahalý bir proje olduðundan Amerikan silah imalatçýsý tekellerinin iþtahýný bir hayli kabartýyor. Nekadar çok silah üretilir, tüketilir ve yeniden üretilirse o kadar çok Kâr Önceleri Polonya ya, Ukrayna ya ya da Romanya ya kurmayý planlýyordu ABD Füze Kalkaný ný. Rusya nýn rest çekmesi üzerine bu ülkeler geri çekildiler. Son haberler, Füze Kalkaný nýn Türkiye ye kurulacaðý yönünde Türkiye zaten ABD nin uydusu, yavrucuðu, uþaðý; NATO üyeleri arasýnda ABD den sonra en büyük orduyu besleyen ülke Vaktiyle, Kore ye asker gönderip Kunuri savaþýnda komünist güçler tarafýndan kuþatýlan Amerikan birliklerini, kendi askerilerinin telef olmasý pahasýna, kurtaran ülke Özellikle Ýkinci Paylaþým Savaþý ndan sonra Türkiye nin bütün hükümetleri Amerikancý idiler ya, AKP hepsine e taþ çýkarttý Amerikan uyduluðunda Zaten, ABD nin Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) çerçevesinde dizayn ettiði ve kurulduktan çok kýsa bir süre sonra salt çoðunlukla iktidara getirdiði AKP velinimetine karþý çýkabilir mi?.. Çýkamaz; velinimetince kýskývrak baðlanmýþtýr askeri açýdan da, stratejik açýdan da ABD nin belirlediði sýnýrlarýn dýþýna çýkmaya çalýþan Eþref Bitlis Paþa gibiler ise kaza süsü verilerek ortadan kaldýrýlýrlar. (*) AKP hükümeti son zamanlarda Ýran, Rusya, Çin gibi ülkelerle geniþ iþbirliði ve ekonomik anlaþmalar yapýyorsa da açýktýr ki bu ülkeler de kendi çýkarlarýný ön planda tutmaktalar. Aralarýnda benim birkaç hocam da dahil olmak üzere Türkiye deki kimi iktisat hocalarý, Çin in Türkiye de yapacaðý yatýrýmlardaki amacýnýn, Ýslam dünyasý pazarýna -ve TC nin Gümrük Birliði üyesi olmasý nedeniyle- AB pazarýna girmek için sýçrama tahtasý olarak kullanmak olduðunu yazýyor; buna raðmen istihdam yaratacaðý gerekçesiyle Çin nin Türkiye de yapacaðý yatýrýmlarý olumlu bir geliþme olarak deðerlendiriyorlar. Oysa, sayýlarý çok olmasa da Türkiye nin Marksist iktisatçýlarý soruna farklý bir açýdan bakýyorlar. Diyorlar ki, Çin den ucuz hammadde ithal ederek montaj ya da benzeri iþlemlerden geçirip AB de pazarlamak, aslýnda, nitelikli yerli iþgücünün ürettiklerini ucuza Avrupalýlara satmaktan baþka bir þey deðildir. Ýþgücünün yerli yada Çinli þirketlerin kârý için israf edilmesidir. O nitelikli iþgücü ile yurt içinde çok daha hayýrlý iþler yapýlabilinir. Püf noktasý burada yatmaktadýr. Ve AKP Türkiye emekçilerini soymaya ve o politikalarýyla o ekonomik iþbirliði anlaþmalarýný büyük baþarý diye gösterip halký yanýltmaya devam etmektedir Füze Kalkaný meselesine dönersek Deniyor ki, ABD nin Türkiye ye kurmaya çalýþtýðý Füze kalkaný sistemi Türkiye nin her tarafýna kalkan olmayacak, sadece ABD yi vurmak için havalanan füzeleri düþürme amaçlý programlanacaktýr. Kaldý ki, en mükemmel Füze Kalkaný sistemi bile havadaki Rus füzelerinin tümünü de düþüremez. Ve Ruslar da aptal deðiller tabii; kendi füzelerini vurmak için havalanan diðer füzelerin kaynaðýna ateþ etmek savaþlarýn acýmasýz kurallarýndandýr Çanak gene Kahraman Mehmetçiklerin baþýna, ve asker ya da sivil masum Anadolu insanlarýnýn baþýna kýrýlacaktýr Dilerim yanýlýrým da bu vahþi senaryo gerçekleþmez - (*) Günümüz Kürt politikacýlarýnýn önemli isimlerinden biri olan Ahmet Türk açýklamýþtý geçenlerde. Birlikte bir tv programýna katýlmak için kuliste beklerler ve sohbet ederlerken: Uzanýp sigaramý yakacak kadar alçakgönüllüydü. Maiyetindeki subaylara, Kürt halkýyla iyi geçinmenin yollarýný arayýn diyordu. Ýlk kez bir Türk Generaline empati duymuþtum.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4377 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4377 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Elektriðe yaptýðý okkalý zamdan sonra CTP-DP hükümeti okkalý bir zam da tüpgaza yaptý. Eðer sendikalarýmýz elektrik zammýna karþý bu kadar pasif davranmasaydý, tüpgaza da zam yapamazlardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kýbrýs bizim için vilayet

Kýbrýs bizim için vilayet Adam, "Biz Kýbrýs'ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye'nin bir vilayeti olarak görüyoruz" diyor... O halde buradaki Kýbrýs valisi neden bize elçi taklidi yapýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ. Durup dururken gazetemizin ödenmiþ telefonu kesildi. Arýzayý aradýk. Geliyoruz dediler, gelmediler. Telefon hala kesik... Ve bugün de 30 Aðustos Zafer Bayramý... Dinleme servisi acaba tatile mi çýktý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Engin Ardýç, Kýbrýslýlar bizi istemiyor, oradan çekilelim, ama giderken de onlara, Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diyelim diyor. Çaðýrýrsak gelmeyin! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı