KURULUġ HÜKÜMLERĠ. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUġ HÜKÜMLERĠ. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI:"

Transkript

1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ HÜKÜMLERĠ DERNEĞĠN ADI MADDE 1 Drnğin aı TRABZONSPOR KULÜBÜ ür. Bu a; tüzük, vrak a v yazıģmalara TRABZONSPOR vya KULÜP olarak gçr. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI: MADDE 2 a KURULUġ TARĠHĠ: KURULUġ ġeklġ: Martıspor, Karanizgüü v Ġmangüü Spor Kulüplrini içrn Trazonspor Gnçlik v Ġmanoağı Kulüplrinin irlģmsi il kurulmuģtur. Trazonspor Gnçlik v Ġmanoağı Spor Kulüplrinin kuruluģ tarihinki üylri Trazonspor un oğal üylriir. Trazonspor Gnçlik v Ġmanoağı Spor Kulüplrinin o günkü yöntiilri, Trazonspor Kulüünün kuruuları v ilk Yöntim Kurulu Üylriir. Martıspor, Karanizgüü, Ġmangüü, Trazonspor Gnçlik, Ġmanoağı v Trazonspor Kulüplrinin kuruu üylrinin isimlri: 1 MARTISPOR ( ) Muammr Savı, Ali Kotoman, Muzaffr Fyzioğlu, YaĢar AltaĢ, ġinasi ġatıroğlu, Ġhsan Canpolat, Yılmaz Bilnoğlu. 2 KARADENĠZGÜCÜ (1955) Mhmt ErmiĢ, Yahya Dnizri, Niyazi Kayıkçı, Mustafa MntĢ, Ahmt Türkaslan, Mustafa Taak, Kmal Akyürk. 3 ĠDMANGÜCÜ ( ) Numanoğlu Halis, Nuhoğlu Sülyman, Mlkoğlu Mhmt, Emin ġiranlıoğlu, Ragıp Guruoğlu, Mustafa Kamil, Yoloğlu Saim Çrkz, Çrkz Mhmtoğlu Bilal, Haıoğlu mahumu ġükrü. 4 TRABZONSPOR GENÇLĠK ( ) Ali Osman Ulusoy, Ruhan Öngür, Rfik Karaağaçlı, Ahmt Yılırım, Avni Yuragül, Sait Saır, Ahmt Rp Pirslimoğlu, Ġrhan Kazanıoğlu, Sari UğuraĢ, Bahri Yılız 5 ĠDMANOCAĞI ( ) Münür Prtv SuaĢı, Burhanttin Kahyaoğlu, Hıfzı Rahman RaĢit Öymn, Tvfik Yunusoğlu, Kmal ÖzsuaĢı, Ali Yusufoğlu, Sami y. TRABZONSPOR KULÜBÜ KURUCULARI: 1-M. Rıfat Doğlu 2-A.Osman Ulusoy 3-Sahattin Kunupoğlu 4-Rfik Karaağaçlı 5-Hasan Ataç 6-Nihat Karanis 7-Bahri Yılız 8-Mahmut Clal DanıĢ 9-Eyüp Sari UğuraĢ 10-Ziya Nmli Kamil Hilmi Mhmt Bahattin Halit Mustafa Faik Mustafa Ramiz Rp Hüsnü Hayri Murat Tüar Tüar Tüar Mmur Avukat Tüar Doktor Mmur Doktor Gazti Cumh. Mah. Muh. Sok. Ġ.PaĢa mah. Koluoğlu sok. Kunuraılar Ca. Yni sok. Boztp mah. No:13 Uzun sok. Ofluoğlu pasajı Ġ.PaĢa mah. No:13 Ġ.PaĢa mah. No:13 Cumhuriyt mah. No:11 Kun. Ca. Sakarya apt. GazipaĢa mah. No:16 Trazon / Mrkz Trazon / Of Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Maçka Trazon / Mrkz Riz / Fınıklı Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz

2 11-Ġrhan Kazanıoğlu 12-Nizamttin Algan 13-Sait Ruhan Öngür 14-Ahmt Salih Erm 15-Avni Yuragül 16-Nihat Özgür 17-Osman Tomruk 18-Ahmt Yılırım 19-Süha Akçay 20-Sait Saır Mhmt Clal Osman Nai Ali Osman Ahmt Clal Mhmt Salih Halil Ġrahim Alaattin Ġlyas Doktor Doktor Ezaı Mmur Muhasip Tüar Tüar Tüar Tüar Tüar Kunuraılar Casi GazipaĢa Zytinlik sok Tr. Ez. MaraĢ Casi D.Dr Koop. Lojm. Uzun sok. Ofluoğlu P. Özgür Otli Yalı mah. ġakir sok. 3 Güzlhisar Casi Kunuraılar a. 23 GazipaĢa, Saır Han Trazon / Akçaaat Trazon / Maçka Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz T.C MERKEZĠ, YERLEġĠM YERĠ VE ġubesġ MADDE 3 Mrkzi v yrlģim yri Trazon ur. ġusi yoktur. TEMSĠLĠ RENKLERĠ VE AMBLEMĠ MADDE 4 Rnklri KOYU BORDO AÇIK MAVĠ ir. Amlmi is u ma yr alığı giiir. Bu amlmi kullanailmk, kulüün iznin ağlıır. KAYIT VE SĠCĠLLER MADDE 5 Kulüün hr türlü kayıt, ftr v siili kulüp mrkzin tutulur, ulunurulur v korunur. MADDE 6 Birini ölüm iliģkin hükümlr kısmn olsa ğiģtirilmz. Bu hükümlrin, olayısı il olsa ğiģtirilmsini içrn önrglr Gnl Kurul Divanına iģlm konulmaz. ĠKĠNCĠ BÖLÜM AMAÇLAR KULÜBÜN AMACI MADDE 7 Türkiy Cumhuriyti Bakanlar Kurulunun gün v 95 / 7682 sayılı kararı il Kamuya Yararlı Drnk olan kulüp, üyük önr Atatürk ün göstriği hflr oğrultusun a çağaģ spor anlayıģını v ahlakını yaygınlaģtıran, olgunlaģtıran v gliģmsini sağlayan hr türlü sportif, sosyal, kültürl çalıģmaları üznlmk, üznlnnlr katılmak, üylrin fizik v moral kailiytlrini gliģtirii çalıģmalar yapmak, öyl Türk v Trazon sporuna ruhsal v nsl, sağlıklı v ytnkli sporular ytiģtirmk v yasal ölçülr içrisin üylr arasınaki hr türlü yarımlaģma, ayanıģma, irlik v rarliği sağlamak amaını gür. AMACIN GERÇEKLEġMESĠNĠ SAĞLAYACAK ÇALIġMALAR

3 MADDE 8 a f Mvzuat hükümlrin uygun olan hr türlü sosyal v kültürl tkinliklr üznlr, u türn üznlmlr katılır. Kulüün ihtiyaı olan hr türlü spor tsislri v sosyal tsislr yapar, tüzük lirtiln ytkilr ahilin satın alır, kiralar, kiraya vrir, iģltir vya satar. Tiari iģltm, Ģirkt, vakıf kurar v ortak olur. Kuruğu vya ortak oluğu Ģirktlr araılığı il orsaya açılır. Hr türlü ğitim kurumları açar v ortak olur. Yazılı v görsl iltiģim araçlarını kurar v iģltir. Yini ma lirtiln amaa uygun hr türlü tkinliği yürütür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜYELĠK HÜKÜMLERĠ MADDE 9 a ÜYELĠK TÜRLERĠ ASIL ÜYELER: Tüzük hükümlrin gör aģvurua ulunan aaylaran Yöntim Kuruluna üyliğin karar vrilmiģ olanlarır. ONURSAL ÜYELER : Kulüün amaç v çalıģma konularına lirli v önmli hizmtlri vya katkıları olan kiģilr arasınan, Divan BaĢkanlık Kurulunun önrisi v Yöntim Kurulunun onayı il sçiln üylrir. Onursal üylik lgsini kulüp BaĢkanı v Divan BaĢkanlık Kurulu BaĢkanı imzalar. Onursal üylr, organlara sçm v sçilm hakkına sahip olmayıp tüzük göstriln öntiyi ömkl yükümlü ğilir. MADDE 10 a DĠVAN ÜYELERĠ: 25 yılını oluran, u sürçt üylik yükümlülüklrini yrin gtirn v isiplin zası almamıģ ulunan asıl üylrir. Hiç kims kulü üy olmaya, kulüp üy kaul tmy zorlanamaz. Lisanslı sporular spora vam ttiklri sür üy kaul ilmz. Üyliğ kaul önmin, aģvurua ulunan üy aaylarının, ir önki yılın üy sayısının yüz Ģi kaarı üyliğ kaul ilir. Bu oran, ilgili önm içrisin ir faya mahsus olmak üzr, ivan gnl kurulunun görüģü alınarak yöntim kurulu tarafınan arttırılailir. Spor v kulüp svgisini yaymak amaıyla aģvuru tarihin on Ģ yaģını itirmmiģ olanlara, Yöntim Kurulu nun lirlyği saslara gör gnç üy tanıtım kartı vrililir. Bu gnçlr, asıl üyliğ aģvurua ulunma hakkını l ttiklrin, giriģ aiatının yarısını ömk surtiyl tüzük hükümlrin uygun olarak üyliğ kaul ililirlr. Yirmi Ģ yaģınan gün almamıģ lis vya ünivrsit öğrnilri, giriģ aiatını yarı orana inirimli öyrk üylik aģvurusu yapailirlr. ÜYELĠK BAġVURUSU MADDE 11 a Mni haklarını kullanma hliyti olan on skiz yaģını tamamlamıģ v ilgili yasalara gör üyliğ ngl hali ulunmayan grçk kiģilr, 1 Yöntim Kuruluna hazırlanıp asılan ya a lktronik ortama sunulan üy formunu oğru v ksiksiz olurarak izzat, posta vya lktronik imzayı içrk Ģkil Divan BaĢkanlık

4 Kuruluna tslim tmk, 2 Nüfus üzanı örnği, ali siil kayı, yakın zaman içrisin çkilmiģ ulunan ytri kaar fotoğrafını v Yöntim vya Siil kurullarına istnmsi kararla uygun görüln k lglri iraz tmk, 3 GiriĢ v yıllık aiatını taahhüt tmk v pģin olarak ömk, 4 Yükümlülüklrini yrin gtirmiģ ulunan n az Ģ yıllık v iki asıl üynin, knisini tanıtıı v üyliğ önrii onayını almak, Tüzl kiģilr, Ytkili organlarınan karar almak, Tüzük, snt, ana sözlģm gii kuruluģla ilgili v Faaliyt Blgsi gii iģlrliği il ilgili lglr sunmak, Yöntim Kuruluna hazırlanıp asılan ya a lktronik ortama sunulan üy formunu oğru v ksiksiz olurmak, GiriĢ v yıllık aiatını taahhüt tmk v pģin olarak ömk, Kulüün ytkili kurullarınan irinin tanıtıı v üyliğ önrii onayını almak, koģulu il üylik aģvurusuna ulunailirlr. Kulü üylik aģvurusuna ulunan yaanı uyruklu grçk kiģilrin, sayılan koģullaran aģkaa Türkiy yrlģm hakkına a sahip olması grkir. BAġVURU ZAMANI MADDE 12 Kulüp üysi olmak için hr takvim yılının ir oak il otuz ylül tarihlri arasına aģvuru yapılır. BAġVURU ÜZERĠNE YAPILACAK ĠġLEMLER MADDE 13 a Divan BaĢkanlık Kurulu aģvurua ulunan aay üynin olurulmuģ üy formunu üy aģvuru ftrin kayıt r v Ģ gün içrisin tüm lglri Siil Kuruluna svk r. Aay üylri kimlik ilgilri il irlikt Kulüün uygun yr v lktronik ortamlarına ilan r. Siil Kurulu svk iln aaylar hakkına grkli araģtırmayı yapıp varsa itirazları ğrlnirir, görüģünü lirlyrk ğrlnirm sonuunu aģvuru tarihinn itiarn n gç yirmi gün için yazılı olarak Yöntim Kuruluna ilirir. Yöntim Kurulu Siil Kurulunun ğrlnirm sonuçlarını ikkat alarak aģvuru tarihinn itiarn n gç otuz gün içrisin üyliğ kaul vya rt konusuna ir karar vrir. Üyliğin aģlangıç tarihi, Yöntim Kurulunun karar tarihiir. Yöntim kurulu kararı hr iki hal aay üyy yazı il ilirilir. Kaul halin yazı kin kulüp tüzüğünün yr alması zorunluur. Üylik istği rilmiģ is pģin alınan tüm öntilr rhal gri vrilir. ÜYELĠK HAKLARI MADDE 14 Kulüp üylri; yasa, tüzük v yöntmlik saslarına uygun olarak, kulüp imkânlarınan, çalıģmalarınan v sosyal tsislrinn yararlanma haklarına sahiptir.

5 Asıl üylr kulüp organlarına sçm v sçilm hakkına sahiptir. Kulüün irn fazla organına sçiln üy, Gnl Kurul Divanına sçim sonuçlarının ilânınan itiarn üç tam gün içrisin u organlaran irini trih ttiğini yazılı olarak ilirmkl yükümlüür. Aksi takir, sçiliği organ üyliklrinn vazgçmiģ sayılır. Tüzl kiģi üylr, tüzükl tanınan hakları ytkili kılıkları ir üy il kullanır. Hiçir üy kulüp il knisi, Ģi, üst soyu v alt soyu arasınaki ir hukuki iģlm vya uyuģmazlık konusuna alınması grkn kararlara katılamaz, oy kullanamaz. Bu kural tüzl kiģi üylr uygulanır. ÜYENĠN SORUMLULUĞU MADDE 15 Üylr yasa, tüzük, yöntmlik sasları il kulüp organlarının kararlarına uymakla v tüzük hükümlri saslarına gör taahhütt ulunukları yıllık aiatlarını ömkl yükümlüürlr. AİDAT MADDE 16 Giriş aiatı: En az ş yüz TL ir. Üyliğ girişt v ir kry özgü olmak üzr alınır. Yıllık aiat: En az atmış TL ir. Yıllık pşin olarak alınır. Aiat miktarları yukarıa yazılı miktarlaran az olmamak üzr hr olağan gnl kurul toplantısına ynin lirlnir. Sosyal tsislrn yararlanma li Yöntim Kurulu tarafınan lirlnir. AİDATIN ÖDENME ŞEKLİ MADDE 17 Aiat ; a Kulüp Saymanlığına makuz karşılığına, Kulüün u işlml ilgili anka hsaına,. Banka kri kartı ya a lktronik ortam araılığı il önilir. GEÇMİŞ AİDATLARIN ÖDENMESİNDE YÖNTEM MADDE 18 Üynin ütç yılı içrisin ömiği aiat orçları, gnl kurula kaul iln son aiat miktarının önmyn yıllara çarpımı il hsap v tahsil ilir. AİDATI ÖDEMEYE ÇAĞRI MADDE 19 Kulüp aiat ömy çağrı yapmak zoruna tutulamaz. Siil Kuruluna yıllık aiatlarını ömyn üylrl ilgili olarak v gnl nitlikt, yrl gaztlr il n yüksk tirajlı ir gazt v rsmi intrnt sayfası araılığı il çağrı yapılailir. Bu çağrı ilgili ütç yılı vya yılları

6 içinir. Üy, aiatını ilgili ütç yılı içrisin v n son 30 Eylül akşamına kaar ör. Aksi takir Gnl Kurula katılma hakkını kayr. ÜYE ADRESİ MADDE 20 Kulüp üy ilişkilrinin sağlıklı yürütülilmsi amaı il üy, arsl irlikt tlfon, faks numaraları il varsa posta arsini ilirir. Ars ğişikliğini n gç üç ay içrisin Kulüp ilirmkl yükümlüür. Aksi takir ski arsin yapılan yazışma v tligat gçrli sayılır. ÜYELİĞİN KAYBI MADDE 21 Üylik için yasa, tüzük v yöntmliklr aranan nitliklrn hr hangi irinin sonraan kayilmsi halin üylik kniliğinn sona rr. ÜYELİKTEN ÇIKMA MADDE 22 Üynin çıkma istğini yazılı olarak Yöntim Kuruluna ilirmsi halin üylik sona rr. ÜYELİKTEN ÇIKARMA MADDE 23 Üy ; tüzükt lirtiln nnlrl v Disiplin Kurulu tarafınan vrilk kararla üyliktn çıkarılır. Kulüptn çıkarılan üylrin ynin üylik aşvurusu kaul ilmz. ÜYELİK KAYDININ KORUNMASI MADDE 24 Üylik hakkını kayn, çıkan ya a çıkarılan üylrin kayı, arşiv kayıtlarına yr almasını sağlamak amaıyla silinmz. Bş yıl süryl aiatını ömmsi nniyl kayı onurulan üylrin siil kayına yni üy kayı yapılmaz. Üy yazılı aşvurua ulunur v giriş aiatı il ömiği aiatlarının tamamını yöntmin uygun olarak örs ski üy numarası knisin vrilrk ynin üyliğ kaul ilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KULÜBÜN ORGANLARI

7 ZORUNLU ORGANLAR MADDE 25 a Gnl Kurul Yöntim Kurulu Dntlm Kurulu İSTEĞE BAĞLI ORGANLAR MADDE 26 a Divan Kurulu Siil Kurulu Arşiv v Müz Kurulu Disiplin Kurulu GENEL KURUL MADDE 27 Gnl Kurul, kulüün n ytkili karar organı olup kulü kayıtlı v katılma hakkı ulunan üylrn oluşur. Gnl Kurul toplantıları kulüp mrkzinn aşka yr yapılamaz. YETKİLERİ MADDE 28 a f g h ı j k l Divan Kurulu ışınaki organların asil v yk üylrini sçmk, Yöntim v Dntlm kurulları il ağlı ortaklıkların iari v mali raporlarını görüşmk, Yöntim Kurulunu ira tmk, Yöntim Kuruluna hazırlanan tahmini ütçyi görüşmk, aynn vya ğiştirilrk kaul tmk, Hr yıl ütçnin yüz onunu aşmamak üzr Yöntim Kurulu na sulh v ira ytkisi vrmk. Kulüün ütçsin yr alan miktarı aşan orçlanmaya karar vrmk, Üy giriş v yıllık aiatlarının kulüp ütçsi v ğişn koşullara gör ynin tsitini yapmak, Kulüün kuraağı şirktlr vrilk varlık, haklar v lisansları lirlmk, Kulüp için grkli taşınmaz malları satın almak, mvut taşınmaz malları satmak vya hrhangi ir hakla sınırlanırılması için Yöntim Kuruluna ytki vrmk, Kulüün amaı il ağaşır frasyon kurması vya kurulmuş frasyona katılması vya ayrılması hususlarına Yöntim Kuruluna ytki vrmk, Kulüün amaçlarına uygun, yurt içi v yurt ışınaki rnk, vakıf, spor kulüü, kurum v kuruluşlara üy olarak katılması vya ayrılması il çoğunluk payına sahip oluğu ağlı şirktlrinin pay sntlrinin tamamn vya pay çoğunluğunu tkilr şkil kısmn satılması vya halka açılması hususlarına Yöntim Kuruluna ytki vrmk. Kulüp tüzüğünü ğiştirmk Kulüün fshin karar vrmk, m Gnl Kurul toplantılarına grktiğin komisyonlar kurmak, görvlnirmk v u komisyonlaran çıkaak raporları görüşüp karara ağlamak, n Mvzuatta v Kulüp tüzüğün Gnl kurula yapılması lirtiln iğr işlri yrin gtirmk. OLAĞAN TOPLANTI MADDE 29 Olağan Gnl Kurul; hr yıl, Kasım ayının yirmini v Aralık ayının yirmini günlri arasına toplanır. Salt çoğunluğun aranığı v aranmaığı toplantı günlri u tarihlr içrisin lirlnir.

8 Olağan Gnl Kurul toplantısına katılma hakkına ; yasa v tüzük hükümlri uyarına üylik hakkını yitirmyn, aiat oru ulunmayan v üylikt iki tam yılı olurmuş ulunan üylr sahiptir. Olağan Gnl Kurul toplantıları, yasal nn v grkçlrl, gri ırakma splri lirtilmk surtiyl, toplantı ilanının yapılığı gazty yni ir ilan vrilrk v lktronik ortam yoluyla üylr uyurularak, n çok iki ay için yapılmak üzr rtlnilir. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI MADDE 30 Olağanüstü Gnl Kurul ; Yöntim vya Dntlm Kurulunun grkli görüğü hallr vya n son Olağan Gnl Kurul toplantısına katılma hakkı ulunan üylrin 1 / 5 inin notr onaylanmış yazılı istklri üzrin toplantıya çağrılır. Olağanüstü Gnl Kurul toplantısına katılma hakkı : En son olağan Gnl Kurul toplantısına katılma hakkı l tmiş ulunan üylr, olağanüstü Gnl Kurul toplantısına katılma hakkına sahiptir. Bütün üylrin ir araya glmksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar il üylrin tamamının yazılı çağrı usulün uymaksızın ir araya glrk alığı kararlar gçrli olup u şkil karar alınması olağanüstü toplantı mahiytinir. Gnl Kurul, Yöntim Kurulu nun grkli görmsi üzrin olağanüstü toplantıya çağrılmış v çağrı nni ortaan kalkmış is n gç çoğunluk aranan irini toplantı gününn ir gün önsin kaar karar vrmk v aynı araçlarla ilan tmk şartı il toplantı, Yöntim Kuruluna iptal ililir. ORTAK HÜKÜMLER MADDE 31 a Kulüp yasal taki alınmış oru ulunanlar, Disiplin Kuruluna haklarına tir kararı vrilnlr, Disiplin Kuruluna haklarına vriln hak mahrumiyti zası sürsini tamamlamayanlar, Gnl Kurul toplantılarına katılamaz, kulüp organlarına sçilmz. MADDE 32 Günmin Yöntim Kurulu sçim masi ulunan Gnl Kurul toplantıları, irini gün sçim ışınaki günm malrinin görüşülmsi, ikini gün sçimlr olmak üzr iki gün yapılır. MADDE 33 a Günmin Yöntim Kurulu sçim masi ulunan gnl kurul toplantılarına sçimlrin aşka salona yapılmasına karar vrililir. HAZIRLIKLAR SİCİL KURULUNCA; 1 Gnl Kurula katılma hakkı ulunan üy listlri, üy numarası sırasına gör v hr iri şyüz üyyi kapsayaak şkil, üylik aiatlarının son öm gününn itiarn üç işgünü içrisin hazırlanıp Yöntim Kurulu v Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna vrilir.. Üy listlri olağan toplantılar için yirmi gün, olağanüstü toplantılar için is yi gün süryl kulüp tsislrin v kulüp intrnt sitsin üylrin inlyilği şkil ilan ilir. Kurul tarafınan, izzat v yazılı ilkçy klnn aiat öm lgsi il yapılan itirazlar hakkına karar vrilir. İtiraz sürsinin sonuna günllştiriği listlr aynı kurullara vrilir.

9 2 Çoğunluk aranan irini toplantıan n gç on ş gün önsin kaar Gnl Kurula katılma kartlarını üznlr. Günmin sçim masi ulunan Gnl Kurullara hr ş yüz üy için ir sanık hazırlar. Gnl Kurul toplantı salonu girişin katılım kartlarını ağıtır. Kalan kartlar ir tutanakla Gnl Kurul Divan Başkanlığına tslim ilir. DENETLEME KURULUNCA ; Gnl Kurul tarihinn önsin isat n son önm raporunu hazırlayarak Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna vrilir. YÖNETİM KURULUNCA ; 1 Tüzük hükümlri uyarına gnl kurul il ilgili görvi ulunan organların görvlrini yrin gtirm uygun ortam v araçlar sağlanır. 2 Gnl kurul toplantıya çağrılır. GENEL KURULA ÇAĞRI MADDE 34 a Yöntim kurulu, gnl kurulu n az on ş gün önn günü, saati, yri v günmi yrl ir gazt il kulüün lktronik ortamına ilan ilmk v aynı zamana ir yazı il üylr ilirmk surtiyl toplantıya çağırır. Toplantı çağrısına, çoğunluğun ilk toplantı için ytrli olmaması halin ikini toplantının hangi gün v saatt yapılaağı a yr alır. Bu toplantılar arasınaki sür ir haftaan az olamaz. Yöntim Kurulu; günü, saati, yri v günmi ir yazı il çoğunluk aranan irini toplantıan n az on ş gün önn n yüksk Mülki Amirliğ ilirir. Bu yazıya gnl kurula katılmaya hakkı ulunan üy listlrini klr. TOPLANTI YETER SAYISI GENELKURULUN BAŞLAMASI VE ÇALIŞMASI MADDE 35 a Birini toplantı, katılma hakkı ulunan üylrin yarıan ir fazlasının katılımı il yapılır. İkini toplantıa çoğunluk aranmaz. Anak u toplantıya katılan üy sayısı, yöntim v ntlm kurullarının asil üy sayılarının toplamının iki katınan ir fazla olmalıır. TOPLANTININ AÇILMASI VE DİVANIN OLUŞMASI MADDE 36 a Toplantılar çağrıa lirtiln yr, gün v saatt yapılır. Üylr, salona Gnl Kurul a katılma kartlarını, kimliklrini göstrrk v listki isimlri karşısına imza atarak alınırlar. Salon, Gnl Kurul a oy hakkı ulunan üylr için ayrı, konuklar için ayrı olmak üzr iki ölüm halin üznlnilir. Başkan vya görvlnirği Yöntim Kurulu üysi tarafınan, toplantıa çoğunluk sağlanığı, Gnl Kurul un çalışmasına aşlayaağı, toplantıyı yöntmk üzr Gnl Kurul Divanı oluşturma zorunluluğunu il una ilişkin önrglrin vrilmsi Gnl Kurul a uyurulur. Hükümt Komisrinin ulunmaması Gnl Kurul çalışmalarının aşlamasını giktirmz. Gnl Kurul Divanı sçimin ilişkin yazılı önrglr toplantıyı açan üyy vrilir. Önrglr ayrı ayrı okunarak açık oya sunulur. Üylr, katılım kartlarını göstrrk oylarını kullanırlar. Gnl Kurul günmini görüşilmk için ir aşkan, ir aşkan yarımısı v üç katip üyn oluşan Gnl Kurul Divanı oluşturulması zorunluur. Tüzüğün Gnl Kurul il ilgili ölümlrin kısaa DİVAN olarak tanımlanmıştır. DİVANIN GÖREV VE YETKİLERİ

10 MADDE 37 a Gnl kurul toplantısını yasa v tüzük hükümlri il toplantı günmin uygun olarak yöntir. Yöntim sorumluluğu Divan Başkanına aittir. Kararlar oy çokluğu il alınır. Gnl Kurula katılma kartlarını almamış üylrin, tsit ği saslara gör kartlarını ağıttırır. Sçimlrn ön açık oyla, sanık sayısı kaar v üçr kişilik sanık kurullarını oluşturur. Gnl Kurul çalışmalarının sağlıklı yapılıp sonuçlanırılmasını sağlar. Divan Başkanı, Gnl Kurulun çalışmalarını ngllmy kalkışanları izzat uyarır. Eğr uyarı ytrsiz kalırsa, Gnl Kurul üylrinin onayı il salonan çıkarılmasını sağlar. Gnl Kurul çalışmaları sonuçlanığına tüm tutanaklar Divan üylri tarafınan imzalanıp n gç üç gün için, sçiln Yöntim Kuruluna tslim ilir. Ayrıa Divan Başkanı, Organlara sçiln tüm üylr, sçiliklri görvlri yazı il ilirir. Sçiln v görvi sona rn kurul üylrini toplantı v görv vrin çağırır. f Gnl Kurul çalışmalarının hrhangi ir nnl tamamlayamaması ya a tamamlanıp a sçiln Yöntim Kurulu asil üylrinin sçiliklri görvi üstlnmmlri halin gçii olarak kulüün yöntimini üstlnilir. Üstlniği takir usulün uyarak n gç ir ay içrisin Gnl Kurul u olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü gnl kurul toplantısına Yöntim Kurulu gii sorumlu olup, görv ulunukları sürnin raporunu Gnl Kurul a sunmakla yükümlüürlr. Divanın kulüün yöntimini gçii olarak üstlnmm hakkı varır. Bu takir kulüün gçii yöntimini, Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna vrr. g Divan üylrinn irinin hr hangi ir nnl ksilmsi halin ksiln üylik, Divan ın önrisi, Gnl Kurul un onayı il tamamlanır. OTURUMUN BAŞLAMASI MADDE 38 a Divan Başkanı konuşmasını yapar. Üylri saygı uruşuna avt r. Divan Başkanlığı, günmi Gnl Kurul a sunar. Kulüp organları ya a hazır ulunan üylrin ona irinin yazılı istği il günm ma klnmsi önrilirs, görüşmy açar v oylatır. Günm grği oylamalar, katılım kartlarının göstrilmsi surtiyl, açık olarak yapılır. Kararlar oy çokluğu il alınır. Yasa v tüzükç lli ir oranı grktirn oylama v kararlara, oylamaya gçilmn ön katılım kartı ağıtımı v salona giriş, oylama itiny ğin ururulur. Toplantıya katılan üy sayısı saptanıktan v tutanağa gçiriliktn sonra oylama yapılır. Olağanüstü Gnl Kurullara günm ma klm önrisi yapılamaz. Tüzüğün irini ölümünün olayısı il olsa ğiştirilmsini içrn önrglr il günmin sçim masi ulunan gnl kurul toplantılarına yöntim kurulu asil v yk üy sayısı il ilgili tüzük ğişikliği yapılmasına ilişkin önrglr Divan tarafınan işlm konamaz. Sçimlr, toplantı günminin son masi olarak üznlnilir v sırası hiçir şkil ğiştirilmz. Günmin sçim masi ulunmayan toplantılara günm sçim masi klnmz. Toplantı günmi görüşülmksizin sçimlr gçilmz. Aiat miktarının tsiti olağan toplantıların günmin yr almak zorunaır. İlan iln günm yr almaması halin Divan tarafınan Gnl Kurul a uyurulmak v sırası ilirilmk kayıyla günm alınır. Son şkli il günmi ir kz aha okutup oylatır. Divan Başkanı, günm malrini sırası il görüşmy açar. Görüşmlr söz istynlr, önri vya önrglr için is ön sahiin söz hakkı vrir. Raporlarla ilgili görüşmlr son söz hakkı ilgili organa aittir. Söz istyn yoksa oylama yapar. Divanın vya üylrin önrisi, Gnl Kurul un onayı il tüm görüşmlr söz hakkı süryl sınırlanailir. Bu

11 sür on akikaan az olamaz. Anak Gnl Kurul a oluşturulmuş komisyon sözüsü v Yöntim Kurulunun konuşmaları süryl sınırlanırılamaz. Başkan aaylarına söz hakkı, gnl kurulun ikini günün v sçimlr aşlanmaan ön vrilir. Gnl Kurul a son söz hakkı üyy aittir. f Gnl Kurula ytrlilik önrgsi vrililir. Anak, n az ş kişi konuşmaıkça Divan Başkanı ytrlilik önrgsini ikkat alamaz. Gnl Kurul toplantıları, Divanının önrisi v Gnl Kurul un onayı il 24 saati aşmayan oturumlar şklin yapılailir. YÖNETİM KURULU KURULUŞ MADDE 39 Gnl kurulun asil üylr arasınan, gizli oyla v üç yıllık sür için sçtiği, ir aşkan on ört asil v yi yk üyn oluşur. Sçimini takip n üç gün içrisin toplanarak görv ölümünü yapar. Günmin sçim masi ulunan gnl kurul toplantılarına yöntim kurulu asil v yk üy sayısı il ilgili tüzük ğişikliği yapılamaz. MADDE 40 GÖREV VE YETKİLERİ a Kulüün yürütm organıır. Kulüün amaçlarının grçklştirilmsi için yasaların, yöntmliklrin, gnlglrin v tüzüğün vriği tüm ytkilri Başkanla irlikt kullanır, sorumlulukları taşır. Kulüün hr türlü kayını tutar. Hr tür sözlşm il yasa, yöntmlik v Tüzük ün öngörüğü şartları taşıyan iari vya tknik lmanları tayin r, görvlrin son vrir. Profsyonl sözlşm yapar, fshr, özl sözlşm v protokol yapar v yapılanları fshr. f g h ı Yasa, Yöntmlik v Tüzüktn oğan haklara ayanarak, Kulüp Divan Başkanlık Kurulu nun a görüşlrini alarak, Kulüp içi yöntmliklr hazırlayıp yürürlüğ koyar. Bu yöntmliklr oğrultusuna görvlr ihas r v u görvlr sözlşmli görvlilr tayin r. Lokal, tsis, spor okulları, spor vakıfları, srmay şirktlri kurar, kurulmuş şirktlr ortak olur, işltir, kiralar, taşınır mal satın alır, taşınmaz mal kiralar vya n çok on yıl süryl kiraya vrir. Kulüp aına yazışmalar ; konusuna gör Gnl Skrtrlik vya Gnl Saymanlık liyl hazırlanır v Başkan ya a yöntim kurulu asıl görvlrini yürütnlr ya a ytkisi yöntim kurulu kararı il kaul ilmiş kulüp çalışanları tarafınan imzalanır v yürütülür. Borun ütç v kayıtlara uygunluğunun Dntlm Kuruluna tspit v yazılı kaulü koşuluyla tmliki tasarruflara ulunur. Gnl Kurul kararlarını v ütçyi uygular, ütç fasılları arasına aktarma yapmaya karar vrir. Bütç lirtiln Gnçlik Gliştirm Programı haramaları hrhangi ir nnl azaltılamaz. Sözlşmlr ayrık olmak üzr mali konulara imza ytkisi, iri Başkan, Asaşkan, Gnl Skrtr ya a Gnl Sayman olmak, iğri yöntim kurulunun ir üysi ya a ytkisi yöntim kurulu kararı il kaul ilmiş ir kulüp çalışanı olmak üzr n az iki kişi tarafınan kullanılır. Uluslararası ilişki v sözlşmlr uluslararası kuruluşlara lirlnip kaul iln saslara uygunluk şarttır. j Üyliğ aşvurua ulunanları Tüzük hükümlrin gör Siil Kuruluna svk r. Başvuru tarihinn itiarn 30 gün içrisin Siil Kurulunun görüşünü sas alarak karara ağlar.

12 k l Gnl Kurul v Divan Kurulu toplantılarına kulüün iari, mali v sportif faaliytlri il ağlı ortaklıklarının iari v mali raporlarını, önm ilançosunu v tahmini ütçsini sunar, ilgi vrir. Kulüün sosyal v konomik akıman aha a glişmsini sağlamak amaıyla tmsililik kurma v çalışma saslarını lirlr, yurt içi v ışına tmsililiklr kurar, kurulmasına izin vrir. Tmsililiklr v faaliytlri il ilgili olarak Gnl kurula ilgi vrir. Tmsililik görvi vrilnlrin, tüzük v lirlnn saslar ışına çıkması halin, görvlrin son vrir. m Kulüp svgisini aşılamak amaıyla on altı yaşını tamamlamamış olan küçüklri kaul v kimlik vrm saslarını lirlr. Bunlarla ilgili kalıı kayıtların tutulmasını sağlar. n o p r Kulü karşı suç işlynlri Tüzük hükümlrin gör Disiplin Kuruluna svk r, u yolaki talplr hakkına 15 gün içrisin ir karar vrir. Başvuran organ ya a üyy kararı il ilgili ilgi vrir. Disiplin zaları il ilgili tligatı yapar. Buna ilişkin karar v lglri üy siilin işlnmsi için Siil Kuruluna vrir. Dntlm Kurulu v ytrli üy aşvurusu halin, aşvurua yr vriln günml Gnl Kurul u n gç 30 gün içrisin toplantıya çağırır, yasalar v tüzüğün knisin vriği iğr görvlri yapar, ytkilri kullanır. Kulüp organlarının ihtiyaçlarını karşılar. Gnl Kurul toplantıları v sçimlrl ilgili olarak tüzükl görvlnirilmiş organların prsonl ihtiyaını karşılar. Yasa v tüzükl vrilmiş iğr görvlri yapar. GÖREV DAĞILIMI MADDE 41 a ASLİ GÖREVLER 1 BAŞKAN : Gnl Kurul a katılma hakkı ulunan n az yüz lli üynin aaylığa tklif ttiği kulüp asil üylri arasınan sçilir. Yöntim Kuruluna Başkanlık r, kulüü ; kamu kurumları, rsmi, özl v tüzl kişilr karşı tmsil r, kulüün faaliytlrini tüzük v yasalar çrçvsin yürütür, kulüün organları v organlarla üylr arasınaki anlaşmazlıkları çözümlr, irlik v ayanışmanın güçlnmsini sağlar, Yöntim Kurulu kararlarını uygular. Kulüü hukukn sorumlu v yükümlü kılan sözlşmlri Yöntim Kurulunan ytki alarak tk aşına, unlaran mali im içrnlri önlikl Gnl Sayman ya a iğri yöntim kurulunun ir üysi ya a ytkisi yöntim kurulu kararı il kaul ilmiş ir kulüp çalışanı olmak üzr n az iki kişi il irlikt yapar v imzalar. İmza ytkisini, kapsamı v sürsini lirlyrk asli görvlilrn irin vrilir. Başkan ; grkli görüğü hallr ytkili organ v/vya organlar il Yöntim Kuruluna oluşturulan çalışma grup v kurullarını o organ ya a kurula air usulun uygun ilirim ulunmak surtiyl toplantıya çağırailir. 2 ASBAŞKAN : Başkanan sonra ytki v sorumluluk taşıyan Yöntim Kurulu üysiir. Başkanın yokluğuna ona vkalt r. 3 BAŞKAN YARDIMCISI : Görv alanını v üçtn fazla olmamak üzr sayısını Yöntim Kurulu tsit r. Yürüttüğü görv Başkan v Asaşkana yarımı olur. 4 GENEL SEKRETER : Kulüp skrtryasının, koorinasyonunun sağlanması v yürütülmsinn sorumluur. Bu görvini ilgili irim ytkililri vasıtasıyla yürütür. Karar ftrini tutar v muhafaza r. Yöntim Kuruluna

13 karşı sorumluluk taşır. 5 GENEL SAYMAN : Kulüün tüm glir v girlrinin lglnmsi, ilgili ftrlr gçilmsi, ilgili ütç yılı ilançosunun v glk yılın tahmini ütçsinin hazırlanması, kulüün taşınır ğrlrinin kasa vya ankalara muhafaza ilmsi il görvliir. Bu görvini, ilgili irimki görvlilr vasıtası il yürütür. Görvinn ötürü Yöntim Kuruluna karşı sorumluur. İSTEĞE BAĞLI GÖREVLER Yöntim Kurulu, kulüp hizmtlrinin ; sağlıklı, zamanına v sonuç vrii yürütülmsini kolaylaştırmak amaı il grkli görüğü görvlri ihas r, görv, ytki v sorumluluklarını lirlyip asil üylrin tvi ilir. TOPLANTILARI MADDE 42 Yöntim Kurulu, kulüp mrkzin, günü v saati önn tspit ilrk haftaa ir kz olağan, Başkan ya a üç Yöntim Kurulu üysinin grkli görmsi halin is olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıların günü, saati v günmi, Yöntim Kurulu üylrin önn uyurulur. Toplantılara oturum aşkanlığını Başkan, ğr yoksa Asaşkan, onun a olmaması halin sıralamasına gör ilgili üy yapar. tüzüktki görv Toplantı ytr sayısı salt çoğunluk olup, kararlar katılanların oy çokluğu il alınır. Yöntim Kurulu yk üylri oy hakları olmaksızın toplantılara avt ililir. GÖREVLERDE BOŞALMA MADDE 43 a Asil üyliklrn, üyliğin kayı, çıkma vya çıkarılma nnlrinn hrhangi iriyl ksilm oluğuna, gnl kurul sonuuna uygun sıra il yk üy çağrılır. Başkanlığın hr hangi ir nnl oşalması halin Başkan v Yöntim Kurulu sçimlri ilk gnl kurula ynilnir. Bu önm içrisin Başkan a ait görv v ytkilr Asaşkan, onun a yrin gtirmmsi halin Yöntim Kurulu asli görvlrinki sıra il ilgili üy tarafınan yrin gtirilir. Yöntim Kurulu yk üylrin tümünün görv avt ilmsin karşın oturum ytr sayısına ulaşamıyorsa, görvini sürürn üylr n gç ir ay içrisin Gnl Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. f Yöntim Kurulu, görvn çkilm kararı alığı takir, karar tarihinn itiarn n gç ir ay içrisin Gnl Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorunaır. Yöntim kurulunun ilk toplantısına alığı çkilm kararı, görvn çkinm nitliğin olup una ilişkin hükümlr uygulanır. Yöntim Kurulu asil v yk üylrinin tamamn ya a kısmn, sçiliklri görvi üstlnmmlri sonuuna yk üylrin katılımı il toplantı ytr sayısı tamamlanamıyorsa, kurul görvinn çkinn üylr araan altı yıl gçmikç kulüp organlarına aay olamazlar. DENETLEME KURULU KURULUŞ MADDE 44 Drnğin iç ntimini yapmak üzr iari, mali v hukuki alanlara ytrliliği ulunan ş yıllık kulüp üylri arasınan Gnl kurula gizli oyla sçiln ir aşkan, ört asil v üç yk üyn oluşur. Görv sürsi üç yılır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 45 a Kulüün, Kulüp ait iktisai işltmlrin v ağlı ortaklıkların tüm lg v kayıtları üzrin inlm yapar, iari v mali faaliytlrin hukuka, tüzüğ, ütçy v Gnl Kurul kararlarına uygunluğunu ntlr, Gnl Kurul

14 v Divan Kuruluna ntimlri il ilgili rapor sunar. f g h Kulüp faaliytlri il ilgili olarak Yöntim Kurulu üylrinn ya a Yöntim Kurulunun ilgisi altına Kulüp çalışanlarınan ilgi istr, ört aylık önmlr için rapor üznlr, Yöntim v Divan Başkanlık Kurullarına vrir. Yöntim Kurulu nun tali üzrin inlm yapar, orun hukuka v ütçy uygunluğunun tspiti halin miktarını a lirtmk kayıyla tmliki tasarruflara onay vrir. Eksik ya a usul aykırı uluğu işlmlr, gikmksizin yazılı olarak, Yöntim Kurulunu uyarır, Divan Başkanlık Kurulu il işlml ilgili organı ilgilnirir. Görv v ytki alanına girn konulara önmli görmsi halin, Divan Başkanlık Kurulu na aşvurup görüşünü alailir. Tarih v günmini lirlmk koşulu il ir ayı aşmamak üzr Gnl Kurul u olağanüstü toplantıya çağırması için Yöntim Kurulunu görv çağırır. Notrn onaylı ftr tutar, tüm karar v raporlarını kayr. Grkli görmsi halin konuyu ilirrk Yöntim Kurulu toplantılarına görvlniriln ir üysi il katılır. Yasa, Yöntmlik v Tüzük ün vriği iğr ytkilri kullanır. DİVAN KURULU KURULUŞ MADDE 46 a Ksintili olsa üylik kayı onurulmayan, üyliği sürsin isiplin zası almayan v aiat oru ulunmayan, 1 Yöntim Kurulu Başkanlığı vya Asaşkanlık yapmış ulunan, 2 Kulüün Gnl Kurul ışınaki organlaran irin üç yılan az görv yapmış v onş yılını olurmuş ulunan, 3 Kulüün Gnl Kurul ışınaki organlarınan irin n az üç yıl görv yapmış v on yılını olurmuş ulunan, 4 Kulüpt n az ş yıl lisanslı spor yapan v sporu Trazonspor a ıraktıktan sonra üy olanlaran on yılını olurmuş ulunan, 5 Üylik aşlangıınan itiarn yirmi ş yılını oluran, Trazon Bliy Başkanlığı yapan vya yapmakta olan, üylrn oluşur. MADDE 47 Üylik hakkının hr hangi ir nnl yitirilmsi halin, Divan üyliği kniliğinn sona rr. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 48 a Divan Başkanlık Kurulunun aşkan v üylrini sçr, tüzükl Divan Başkanlık Kuruluna vriln görv v ytkilrin yrin gtirilmsinki uygunluğunu ntlr. Yöntim v Dntlm Kurulları tarafınan sunulan iari, mali v sportif raporlarla ilgili ğrlnirm yapar, ilgili organlaran ilgi v açıklama istr, görüş v ilk ilirir, tavsiy ulunur. Kulüün glişmsini v glğini ilgilnirn konulara görüş v ilklrini ilgili organlara ilirir. Dntlm Kurulunun olağanüstü gnl kurul toplantısı konusuna görüş talin ulunması halin görüşünü ilirir.

15 Tüzüğün uygulanması yönünn Yöntim Kurulu faaliytlrini izlr, tüzük hükümlrini yorumlar, glişn v ğişn koşullara uyarlanması için çalışmalar yapar. f g h Yöntim Kuruluna hazırlanaak iç yöntmliklr v ilirilk konular hakkınaki görüşlrini v tkliflrini yazılı olarak, zamanı içrisin Yöntim Kuruluna sunar. Kulüp organları arasına oğailk anlaşmazlıkların girilmsin yarımı olur. Bu hükmün,, f, g nlrinki görv v ytkilrini Divan Başkanlık Kuruluna vrilir.. TOPLANTILARI MADDE 49 a OLAĞAN : Hr yıl Mayıs v Ekim ayına, üç yıla ir sçimli olmak üzr Şuat ayına toplanır. OLAĞANÜSTÜ : 1 Divan Başkanlık Kurulunun görği lüzum üzrin, 2 Divan üylrinin ona irinin yazılı v imzalı istklri üzrin, 3 Yöntim v Dntlm Kurullarının Divan Başkanlık Kuruluna aşvurusu üzrin, çağrı tarihini takip n onş gün içrisin toplanır. ÇAĞRI, TOPLANTI VE SEÇİMLER MADDE 50 Aşağıa sayılan istisnalar ışına tüzüğün Gnl Kurul çağrı v toplantısı il sçimlr air hükümlri kıyasn uygulanır. a Aiat oru ulunanların Divan Kurulu toplantısına katılma v Divan Başkanlık Kuruluna sçilm hakkı yoktur. Çağrıya sas iki toplantı günü arasınaki sür yi günü aşamaz. Salt çoğunluğun aranmaığı ikini toplantı günü için toplantı ytr sayısı Divan Başkanlık Kurulu üy sayısının ş katıır. Divan Başkanlık Kuruluna tk list aay is, karar alınarak açık oyla sçim yapılailir. Toplantıya izlyii olarak yalnıza yöntim kurulu asil üyliği yapmış olanlar avt ililir. DİVAN BAŞKANLIK KURULU KURULUŞU MADDE 51 Divan Kurulu tarafınan, üylri arasınan üç yıllık sür için sçiln ir aşkan v skiz üyn oluşur. En az ş üynin Gnl Kurul ışınaki kulüp organlarına toplam üç yıl asil üylik yapmış olma koşulu aranır. Sçimini takip n üç gün içrisin toplanarak ir aşkan vkili il ir Gnl skrtr sçr. Ek görv v görvlilr ihas ilir. Kurul hr ay ir kz olağan, Başkanın ya a üç üysinin istği üzrin olağanüstü toplanır. Toplantı ytr sayısı salt çoğunluk olup, kararlar katılanların oy çokluğu il alınır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 52 a Divan Kurulunu tmsil r, tüzükl vriln görvlr il Divan Kurulunun vrttiği görvlri yapar, ytkilri kullanır.

16 Gnl kurul toplantıları v sçimlrin kulüün onuruna yakışır şkil grçklşmsi için grkli önlmlri alır, uygulanmak üzr ilgili kurulları toplantıya çağırır. f g h Dntlm kurulu tarafınan sunulan önm raporları grktiriyorsa Yöntim Kurulunan ilgi istr, grkli görmsi halin Divan Kurulunu toplantıya çağırır. Yöntim Kurulunun görvn çkinm ya a çkilm hallrinn iriyl oşalığı v görvi sürürk üysinin kalmaığının Dntlm Kurulu raporu il saptanması halin, Yöntim Kurulu sorumluluğunu üstlnmk üzr ş kişilik gçii yöntim kurulu oluşturur. Olağanüstü Gnl Kurul toplantısının grklri ahil hr türlü önlmi alır. Başkanlığın hr hangi ir nnl oşalması halin kurul sçimlri ilk Divan Kurulu toplantısına ynilnir. Bu önm içrisin Başkan a ait görv v ytkilr Başkanvkili, onun a yrin gtirmmsi halin Gnl Skrtr tarafınan yrin gtirilir. Bu şkil sçiln üylrin görv sürlri, önki üylrin kalan görv sürsi kaarır. Üyliğin oşalması halin is kurul tarafınan aha ön yöntim kurulu üyliği yapmış Divan üylri arasınan Divan üy sırasına gör görvlnirm yapılır. Organ aaylıklarına hiç ya a ytrli aşvuru olmaması halin aay tsiti yapar. Yöntim Kuruluna Disiplin Kuruluna svki uygun görülmyn üy şikaytlrini itiraz üzrin inlr, uygun görürs Disiplin Kuruluna svk r. Notr onaylı karar, vrak kayıt v Divan üy siil ftri tutar. SİCİL KURULU MADDE 53 Gnl Kurul tarafınan n az on yıllık kulüp üylri arasınan üç yıllık sür için gizli oyla sçiln ir Başkan, ört asil v üç yk üyn oluşur. Görv sürsi üç yılır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 54 a f g h Üyliğ kaul v üylik hakkının onurulmasına ilişkin olarak tüzükç lirlnmiş görvlri yapar. Üylrin aiat ömlrin ilişkin çağrıları yapar. Asil, Onur v Gnç üylrl ilgili hr ilgiyi, ilgili üy siil ftrin işlr, üylik hakkını yitirn üylrin siil numaralarına yni üy kayı yapılmasına izin vrmz. Hr yıl ölüm, çıkma v çıkarılma gii nnlrl oşalan üy numaralarına ilişkin listlri üznlr, Yöntim Kurulu v Divan Başkanlık Kuruluna vrir. Üy siil v aiat ömlrini inlr, aiat ömyn üylri tspit r, unlaran ş yıl süryl aiatını ömmiş olanlara ilişkin ayrı ir list üznlr, Yöntim v Divan Başkanlık Kuruluna vrmktn aşka kulüp lokal v tsislrin, lktronik ortamlarına aları il, gazt is gnl nitlikt 30 Eylül tarihin kaar ilan r, u işlm rağmn aiatlarını yatırmayan üylrin kayını yni ir işlm yapılınaya kaar onurur. Eylül ayının son günün aiat makuzlarını inlr, son sayfayı kapatır. Banka v lktronik ortamla yatırılan aiatlar için anka kayıtlarını inlr. Gnl Kurul toplantılarına katılma v organlara sçilm hakkı ulunan üylr ilişkin listlri üznlr, Divan aşkanlık kuruluna onaylatıp muhafaza r. Gnl Kurul katılım kartlarını üznlr. Divan üyliğin hak kazananları lirlr, Divan Başkanlık Kuruluna v Yöntim Kuruluna yazılı olarak ilirir. Notr onaylı Üy Ana Siil Kütüğü, Üy Aiat Kayıt Dftri il iğr grkli ftrlri tutar. Tüzüktki iğr ytki v görvlri kullanır. ARŞİV VE MÜZE KURULU KURULUŞ MADDE 55 Gnl Kurul tarafınan n az on yıllık kulüp üylri arasınan üç yıllık sür için gizli oyla sçiln ir Başkan, ört

17 asil v üç yk üyn oluşur. Görv sürsi üç yılır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 56 a Kulüp ün kazanığı kupa, şilt v hr türlü öül lgsi il ayrak, flama v nzri hatıra nitliğinki şyasını korur, müz içrisinki yrlşim v üznini sağlar, kayını tutar. Kulüün hr türlü lg, ilgi, rsim v nzri tarihsl okümanını toplar, kayını tutar, uygun görüğünü Müz srgilr. Kulüp tüm organlarına, iari karolarına, spor şulrin görv ya a yr alanların katgorilrin gör arşiv ilgisi nitlikli siil kayını tutar. Arşiv v Müz için plan v projlr gliştirir, uygulama için grkli is sponsor ulur, yrlşim ahil hr türlü önrisini onay için Yöntim Kuruluna v ilgisi için Divan Başkanlık Kuruluna ilirir. Divan Başkanlık Kurulu tarafınan onaylanmış karar v tspit ftri tutar. DİSİPLİN KURULU KURULUŞ MADDE 57 Gnl Kurul tarafınan n az üç üysi hukukçu olmak üzr on yıllık kulüp üylri arasınan üç yıllık sür için gizli oyla sçiln ir Başkan, ört asil v üç yk üyn oluşur. Görv sürsi üç yılır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 58 Çağrı üzrin toplanır, isiplin zası vrilmsin ilişkin aşvuruları inlr, isiplin kovuşturması yapar, ylm uygun zayı lirlr. KURULA BAŞVURU MADDE 59 Disiplin zası vrilmsini grktirn söz, ylm ya a avranışlara ulunulması halin ; Yöntim Kuruluna oğruan, üylr il Dntlm, Siil v Divan Kurullarının hr iri Yöntim Kurulu araılığı il Disiplin Kuruluna aşvurailir. Disiplin svk il ilgili aşvurusu Yöntim Kuruluna kaul ilmyn üy ya a organın u karara Divan Başkanlık Kurulu nzin itiraz hakkı varır. İtiraz sürsi kararın tliğinn itiarn 7 günür. İtirazın haklı v uygun görülmsi halin aşvuru Divan Başkanlık Kuruluna Disiplin Kuruluna svkilir. KOVUŞTURMA YÖNTEMİ MADDE 60 Hakkına isiplin kovuşturması açılan üyy, aşvuru mtni tliğ ilir, yazılı savunmasını sunmak üzr, n az on günlük sür vrilir. Tligatta savunmanın gönrilği ars, tlfon v tl faks numarasına a yr vrilir. Üynin yazılı savunması ytrli görülmz is sözlü savunmasına a aşvurulailir. Kovuşturma konusu il ilgili tanık inlnilir. Yazılı v görsl kanıtlar ilgili yrlrn r sn istnilir. Savunmanın sürsin ya a hiç vrilmmiş olması halin toplanan kanıtlarla karar vrilir. Kurul, savunma sürsinin olmasınan itiarn n gç ir ay sonuna nihai kararını vrir. Kurul kararlarını Yöntim Kurulu uygular. Kurul, üyyi kovuşturma sürsin kulüp faaliytlrin katılmaktan, lokal v tsislr girmktn, gnl kurula katılmaktan mn ii tir karar vrilir. DİSİPLİN CEZALARI MADDE 61 a UYARMA : Üynin tutum v avranışlarına aha ikkatli olmasının yazı il ilirilmsiir. KINAMA : Üynin tutum v avranışlarına kusurlu oluğunun yazı il ilirilmsiir. GEÇİCİ ÇIKARMA : Üyliğin n çok üç yıl süryl askıya alınmasıır.

18 KESİN ÇIKARMA : Üyliğin ksin olarak sona ririlmsiir. Aynı türn ikini kz suç işlmsi halin üy, ylm uyan zanın ir üstü olan za il zalanırılır. DİSİPLİN SUÇLARI MADDE 62 a UYARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 1 Kulüp isiplinini ozaak söz, ylm ya a avranışlara ulunmak. 2 Kulüp ina v tsislrin toplum yaşamının grktiriği görgü kuralları ışına çıkmak. KINAMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 1 Kulüün onuruna, saygınlığına zarar vrii söz, ylm v avranışta ulunmak. 2 Üylik onuru il ağaşmayan harktlr ulunmak, ytkisi v görvi olmaığı hal kulüp aına söz söylmk, iş ya a yayın yapmak. 3 Kulüp için, sosyal tsis v lokallrin Yöntim Kurulu kararlarının uygulanmasını ngllmk ya a ahlaka aykırı avranışta ulunmak. 4 Tüzük hükümlrin v Gnl Kurul kararlarına aykırı avranmak. GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 1 Kulüp ü, kulüp aşkanını, organlar v kurul üylrini lştiri sınırlarını aşarak küçük üşürüü, kötü zan altına ırakaak söz, ylm ya a avranışlara ulunmak. 2 Kulüün, normal ya a hafif konomik ğrki malvarlığına kastn zarar vrmk. 3 Kulüp irimlrin ya a Gnl Kurula görvli olanlara hakart tmk, görv yapmalarını ngllmk, işlrini aksatmak. KESİN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 1 Kulüp aşkanına, organlar v kurul üylrin ağır hakart ya a ylmli salırıa ulunmak. 2 Zorlayıı v ngllyii işlm ya a ylmlrl kulüp ün amaının grçklşmsini vya müsaakasını ngllmk, ngllmy çalışmak, u türn avranışları tşvik tmk. 3 Gnl Kurula hazirun v sçim listlrini tahrif tmk, yok ya a kullanılamaz hal gtirmk, mai ya a manvi askı kurarak üylrin haklarını kullanmaaki özgürlüğünü ya a oy kullanmasını ngllmk, ngllmy çalışmak. 4 Yapılmakta olan sçimlrin üznli v sağlıklı ir içim grçklşmsini ngllyii söz, ylm ya a avranışlara ulunmak. 5 Grçğ aykırı lglrl üyliğ aşvurmuş v u lglrl üyliği kaul ilmiş olmak. 6 Başkasına ait üy kimlik kartını tahrif ya a taklit rk kullanmak, hakkı ulunmamasına ya a ngl urumu olmasına karşın gnl kurul toplantısına katılmak, oy kullanmak. 7 Ytkili olmaığı hal ya a ytki sınırını aşarak kulüp aına hukuksal işlmlr ulunup kulüp ü orç v yükümlülük altına sokmak, 8 Kulüün, fahiş konomik ğrki malvarlığına kastn ya a ağır kusurla zarar vrmk. 9 Hizmt aki il kulüptn ürt almakta oluğu sıraa, aayların lh ya a alyhin sçimlri tkilmy yönlik söz, ylm ya a avranışlara ulunmak.

19 KARARIN UYGULANMASI VE İTİRAZ MADDE 63 Disiplin zasına air kararlar rhal uygulanır. Karara itiraz, kararın vrilmsini izlyn ilk gnl kurul toplantısına Disiplin Kurulu kararı v itiraz ilkçsi okunarak inlnir. Çıkarma zalarınan iri il zalanırılan üy, ytrlik koşullarını taşıyorsa Gnl Kurula katılma hakkı ulunan üylr listsin u urumu şrh ilrk yr alır. Gnl Kurula zanın kalırılmasına karar vriliği takir salona alınır. CEZA KARARININ SONUÇLARI MADDE 64 a Kurula zalanırılan üynin, kararın knisin tliğinn itiarn ir ay için, Yöntim Kuruluna notr araılığı il aşvurua ulunmak surtiyl yapılaak ilk gnl kurulan Disiplin Kurulu kararının kalırılmasını istm hakkı varır. Gnl Kurulun vrği karar ksinir. Kınama ya a gçii çıkarma zası il zalanırılan üy, ilk gnl kurul toplantısına karara itiraz tmmsi ya a itirazının Gnl Kurul tarafınan rilmsi halin Kınama zalarına iki yıl, gçii çıkarma zalarına ş yıl süryl organlara sçilm hakkını kayr. Disiplin zası üynin siil kayına işlnir v Gnl Kurul kararı olmaıkça silinmz. Kulüptn çıkarılan üynin Siil Kütüğünki kayı Siil Kuruluna iptal ilir. Ynin üylik aşvurusu kaul ilmz. ZAMANAŞIMI MADDE 65 Disiplin suçlarına zamanaşımı sürsi, kovuşturma konusu ylmin vuku uluğu tarihtn itiarn altı ayır. ORGANLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER MADDE 66 Tüzükt ayrıa üznlm ulunmaığı takir ; a Organ yöntimin sçilnlr Divan tarafınan yapılan çağrıa yr alan gün v saatt kurul aşkanının aşkanlığına toplanır. Bir Başkan vkili v ir Skrtr sçr. Organlar, kulüp mrkzin, hr ay ir kz olağan, Yöntim Kurulu, organ aşkanı ya a ilgili organın üç üysinin istği üzrin olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıya sas günm çağrı il irlikt ilirilir. Yöntim Kuruluna organlar kısmn ya a tamamn toplantıya çağrılailir. Toplantıya Başkan, yokluğu halin Yöntim Kurulunun asli görvli üylrinn iri aşkanlık r. f g h Toplantı ytr sayısı salt çoğunluk olup, kararlar katılanların oy çokluğu il alınır. Oylara şitlik halin konu ynin görüşülür, şitlik yin ozulmazsa Başkanın oyu üstün sayılır. Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üynin organ üyliğinn çkilmiş sayılmasına karar vrililir. Organ asil üyliklrn, üyliğin kayı, çıkma vya çıkarılma nnlrinn hrhangi iriyl ksilm oluğuna, gnl kurul sonuuna uygun sıra il yk üy çağrılır. 15 gün içrisin çağrı yapılmaması halin yk üy Dntim v Divan Başkanlık Kurullarına aşvurur. Hangi nnl olursa olsun görv sürsini tamamlamaan oşalan organlar için yapılan sçimlr sçiln üylrin görv sürsi önki üylrin kalan görv sürlri kaarır. İstğ ağlı organlaran hrhangi irinin görv sürsini tamamlamaan oşalması halin yapılaak olan sçimlr kaar u görvi yürütmsi için uygun nitlikt üylr Divan Başkanlık Kurulu tarafınan görvlnirilir. Olağan Gnl Kurul toplantılarına faaliytlrin ilişkin ilgi sunarlar.

20 BEŞİNCİ BÖLÜM SEÇİMLER MADDE 67 Kulüp organlarına sçimlr Gnl Kurul toplantılarına yapılır. Günmin Yöntim Kurulu sçim masi ulunan Gnl Kurul toplantıları, irini gün sçim ışınaki günm malrinin görüşülmsi, ikini gün sçimlr olmak üzr iki gün yapılır Günmin sçim masi ulunmayan toplantılara günm sçim masi klnmz. MADDE 68 OLAĞAN : Kulüp organlarına sçimlr üç yıla ir kz yapılır. Sçiln üylrin görv sürsi organ için kaul iln sür kaarır. OLAĞANÜSTÜ : Kulüp organının çkilm ya a görvn çkinmsi gii nnlrl yapılır. Sçiln üylrin görv sürsi önki üylrin kalan görv sürsi kaarır. ADAYLIK BAŞVURUSU MADDE 69 Organlara sçililmk için aaylık aşvurusu yapılması şarttır. Aaylık aşvuruları Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna yazılı olarak yapılır. Aay olunan organ için tüzükç lirlnmiş ir nitlik ya a koşul aranıyorsa aay u nitliği taşıığına ya a koşulu yrin gtiriğin air gçrli lglri iraz r. Aaylık aşvuruları, a, soya, üy numarası v hangi organa aay olunuğu lirtilmk koşuluyla list üznlnrk yapılailği gii u unsurlara yr vrilrk irysl olarak a yapılailir. Yöntim kurulu aşkanlığına aay olanlar, asil v yk aay listlrini iraz tmk zorunaır. Başkan aayı ulunmayan yöntim kurulu aay listlri işlm konulmaz. Başvurua son gün, çoğunluk aranan irini toplantı günü önsi saat kaarır. Çoğunluk sağlanamaığı için irini toplantı yapılamamış is aaylık aşvurusuna ulunan Başkan aayları n son ikini toplantı gününn iki tam gün önsin kaar listlrini son şkli il Divan Başkanlık Kuruluna tslim rlr. Aay listlrin ölüm, çkilm v nzri nnlrl ksilm olması halin Başkan aaylarınan u ksikliği girmsi istnir. Çoğunluk sağlanamaığı için irini toplantı yapılamamış is aha ön aaylık aşvurusuna ulunulmamış olsa il yukarıa yazılı koşulları yrin gtirmk şartı il ikini toplantı gününn iki tam gün önsin kaar organlara aay olunailir. Divan Başkanlık Kurulu v görvi nniyl aşvuru il ilgili ilgi inn kulüp organ vya çalışanlarına Başkan aayının ışınaki isimlr açıklanamaz. MADDE 70 MADDE 71 MADDE 72 MADDE 73 Kulüp Divan Başkanlık Kurulu, aaylık aşvurularını, ilgili organ için tüzükç kaul iln nitlik v sçilm ytrliği yönünn Siil Kurulu tarafınan hazırlanan listlr ayanarak inlyip gikmksizin aşvuru sahiin ilgi vrir. Aay, ilgili organ için sçilm ytrliğin sahip is alını lgsi vrir, ğils ; grkçli olarak yazığı aşvurunun ri kararını aşvuru sahii v Gnl Kurul Divanına vrir. Basılı oy pusulalarının oyut v rnklri çoğunluk aranan irini toplantı günü önsi akşamı Divan Başkanlık Kurulunun uygun görği usull lirlnir. Aynı kurula irn fazla listyl aaylık halin u lirlm huzura v kur a il yapılır. Oy pusulaları Divan Başkanlık Kurulunun ntim v göztimin aaylar tarafınan astırılır. Sçimlr organlara aay olanlara ait listlr il irysl aaylara ilişkin aaylık ilgilri Gnl Kurul Divanı tarafınan üylr okunur, salon girişin hrksi görilği ir şkil ilan ilir. Yöntim Kuruluna sağlanan ytrin kapalı oy kullanma yri, Siil Kuruluna hazırlanan sanık v listlr, Divan Başkanlık Kuruluna üznlnn tutanak, karar, oy pusulası v zarflar Yöntim Kurulunun ilgi v ntimi altına Divana tslim ilir.

21 Mühürlü oy zarfı, asılı v oş oy pusulaları Divan tarafınan lirlnk yöntml ağıtılır. OY PUSULA VE ZARFLARI MADDE 74 a Basılı oy pusulaları : Hr organ için ayrıa astırılan, aay olunan organın aı, Başkan, asil v yk üylr için ayrı aşlıklar altına aayın aı v soyaına yr vrilmiş şkil olur. Oy kullanma yrin ulunurulmasının yanısıra aaylar tarafınan a ağıtılailir. Boş oy pusulaları : Organlar için hazırlanan asılı oy pusulası oyutuna, aay olunan organın aı, Başkan, asil v yk üylr için ayrı aşlıklar altına aayın aı v soyaına uygun hanlr v sıra numaraları ulunan anak u ölümlri ll olurulmaya uygun şkil oş ırakılmış şkil olur. Divan Başkanlık Kurulunun ntim v göztimin mühürlnip oy kullanma yrin ulunurulur. Oy zarfları : Aynı rnk v oyutta olur. Divan Başkanlık Kurulunun ntim v göztimin mühürlnip sayısı a lirlnrk ir tutanağa ağlanır. Tutanakla irlikt Gnl Kurul Divanına vrilir. Basılı v oş oy pusulası örnği Tüzüğün Ek.1 v Ek.2. malrin yr vriliği şkil hazırlanır. SANDIK KURULLARI VE GÖZLEMCİLER MADDE 75 Sçimlr aşlanmaan ön Gnl Kurulun onayına sunarak, sanık sayısı kaar v üçr kişilik sanık kurulları oluşturulur. Üylrn iri oy pusula v zarflarını vrir, iğrlri sanık aşı işini yürütür. Sçim list il katılan Başkan aaylarının sçim ya a oy tasnifi sürsin gözlmi olarak ulunurmayı istiklri iki asil iki yk üynin alarını Divan a vrmlri halin gözlmilrin görvlrini yapmaları için uygun önlmlr alınır. Gözlmilr gözlm yapmanın ışına hiçir işlm karışamaz. OY KULLANMA MADDE 76 MADDE 77 Oy kullanma işlmi aşlamaan ön Başkan aayları söz haklarını kullanailir. Divan tarafınan Tüzüğün ilgili hükümlri üylr okunarak uyurulur. Oy sanıkları tutanak üznlnrk oş v kilitli olarak Sanık Kurullarına tslim ilir. Oy kullanma işlmi saat a aşlar a sona rr Üylr oylarını katılım kartlarına lirtilmiş olan sanıkta, izzat v gizli olarak kullanırlar. Vkaltn oy kullanılamaz. Bir üy irn fazla oy kullanamaz. Üy, oy pusulalarını zarfın içrisin koyar, kimliğini göstrir, sanık aşınaki listyi imzalar, zarf v katılım kartını iririnn ayrı olarak sanığa atar. Yanlış sanıkta oy kullanma halin Divan tarafınan tutanak üznlnir, u tutanak oyların sayım v ökümün ikkat alınır. Elktronik ortama oylamaya yasal üznlmlrl izin vrilmsi halin ilgili hazırlık v önlmlr Yöntim Kuruluna yrin gtirilir. MADDE 78 MADDE 79 MADDE 80 Sürnin olması il oylama işlmi sona rr. Oy kullanma sürsi olmuş anak sanık aşına oy kullanmak üzr klyn üylr varsa katılım kartları Divan tarafınan toplanır, sanık görvlilrin vrilrk oy kullanmaları sağlanır. Oy kullanma işlmi sona riğin oy sanıkları, Divan tarafınan tutanakla tslim alınır. Oyların sayım v ökümü için Divan ytkiliir. Oyların sayımı v ökümü açık olarak yapılır. Sonuç tutanağı ilan ilir. Başkan v Yöntim Kurulu oylarının sayım v ökümü oy kullanılan salona yapılır. Diğr organlara ait oyların sayım v ökümü Kulüp lokalin yapılailir. Oyların sayımına sanık kurul üylrinn yararlanailir. Bir sanıktaki oy zarfları katılım kartlarınan ya a listki hazırlar sayısınan fazla çıkarsa oy zarfları inlnir, mühürsüz oy zarfı varsa önlikl u zarflar, yoksa içrisinn fazlayı karşılayaak kaarı alınır v tutanak üznlnrk imha ilir. Bu işlm, hr sanık için ayrı yapılır. GEÇERLİ OLMAYAN ZARF VE OY PUSULALARI MADDE 81 a Mühürsüz zarf içrisinki,

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Bu tüzük Bursaspor Kulübü Derneği nin 17 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda değiştirilmiştir. 1 BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ

Detaylı

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Madde 1: Kulübün adı ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ dür. Merkezi Eskişehir de

Detaylı

Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur. Derneğin Renkleri, Siyah ve OD renkleridir.

Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur. Derneğin Renkleri, Siyah ve OD renkleridir. Anadolu Airsoft Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, faliyet alanı ve çalışma konuları ile çalışma şekli. Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur.

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI Kulübün Adı ve Merkezi MADDE 1 - Kulübün adı Fenerbahçe Spor Kulübü dür.

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Resmi Gazete Tarihi 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı 20545 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Amaç Madde 1-

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. Kuruluş ve Derneğin Adı Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ: Madde 1 Derneğin adı Endokrin Cerrahisi derneğidir. Derneği merkezi İstanbul ilidir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1 Derneğin adı İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. Derneğin Adı: Çevre Laboratuvarları Derneği dir. Derneğin Merkezi ANKARA dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu tüzükte geçen; Asil

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi :1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayısı : 27275 ANA STATÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

I. GENEL HÜKÜMLER I. GENEL HÜKÜMLER

I. GENEL HÜKÜMLER I. GENEL HÜKÜMLER MEVCUT TÜZÜK YENİ TASLAK TÜZÜK I. GENEL HÜKÜMLER I. GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ VE KULÜBÜN ADI KURULUŞ VE KULÜBÜN ADI (Revize Edilmiştir) Madde-1: Aşağıda adı, soyadı, meslek ve sanatları, uyruk ve adresleri

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI

BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin adı DEST ALIKARIYA MIROVÎ dir. İngilizce yazımı DEST HUMANITARIAN RELIEF tir. Türkçe yazımı DEST İNSANİ YARDIM dır.

Detaylı

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI Tüzük 2011 Tüder TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı Merkezi Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı Tüketiciler Derneği dir. Kısa adı TÜDER

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 ANA STATÜ Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dir.(kısa Adı: MURADER) MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Ankara dır. Yönetim

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı