KURULUġ HÜKÜMLERĠ. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUġ HÜKÜMLERĠ. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI:"

Transkript

1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ HÜKÜMLERĠ DERNEĞĠN ADI MADDE 1 Drnğin aı TRABZONSPOR KULÜBÜ ür. Bu a; tüzük, vrak a v yazıģmalara TRABZONSPOR vya KULÜP olarak gçr. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI: MADDE 2 a KURULUġ TARĠHĠ: KURULUġ ġeklġ: Martıspor, Karanizgüü v Ġmangüü Spor Kulüplrini içrn Trazonspor Gnçlik v Ġmanoağı Kulüplrinin irlģmsi il kurulmuģtur. Trazonspor Gnçlik v Ġmanoağı Spor Kulüplrinin kuruluģ tarihinki üylri Trazonspor un oğal üylriir. Trazonspor Gnçlik v Ġmanoağı Spor Kulüplrinin o günkü yöntiilri, Trazonspor Kulüünün kuruuları v ilk Yöntim Kurulu Üylriir. Martıspor, Karanizgüü, Ġmangüü, Trazonspor Gnçlik, Ġmanoağı v Trazonspor Kulüplrinin kuruu üylrinin isimlri: 1 MARTISPOR ( ) Muammr Savı, Ali Kotoman, Muzaffr Fyzioğlu, YaĢar AltaĢ, ġinasi ġatıroğlu, Ġhsan Canpolat, Yılmaz Bilnoğlu. 2 KARADENĠZGÜCÜ (1955) Mhmt ErmiĢ, Yahya Dnizri, Niyazi Kayıkçı, Mustafa MntĢ, Ahmt Türkaslan, Mustafa Taak, Kmal Akyürk. 3 ĠDMANGÜCÜ ( ) Numanoğlu Halis, Nuhoğlu Sülyman, Mlkoğlu Mhmt, Emin ġiranlıoğlu, Ragıp Guruoğlu, Mustafa Kamil, Yoloğlu Saim Çrkz, Çrkz Mhmtoğlu Bilal, Haıoğlu mahumu ġükrü. 4 TRABZONSPOR GENÇLĠK ( ) Ali Osman Ulusoy, Ruhan Öngür, Rfik Karaağaçlı, Ahmt Yılırım, Avni Yuragül, Sait Saır, Ahmt Rp Pirslimoğlu, Ġrhan Kazanıoğlu, Sari UğuraĢ, Bahri Yılız 5 ĠDMANOCAĞI ( ) Münür Prtv SuaĢı, Burhanttin Kahyaoğlu, Hıfzı Rahman RaĢit Öymn, Tvfik Yunusoğlu, Kmal ÖzsuaĢı, Ali Yusufoğlu, Sami y. TRABZONSPOR KULÜBÜ KURUCULARI: 1-M. Rıfat Doğlu 2-A.Osman Ulusoy 3-Sahattin Kunupoğlu 4-Rfik Karaağaçlı 5-Hasan Ataç 6-Nihat Karanis 7-Bahri Yılız 8-Mahmut Clal DanıĢ 9-Eyüp Sari UğuraĢ 10-Ziya Nmli Kamil Hilmi Mhmt Bahattin Halit Mustafa Faik Mustafa Ramiz Rp Hüsnü Hayri Murat Tüar Tüar Tüar Mmur Avukat Tüar Doktor Mmur Doktor Gazti Cumh. Mah. Muh. Sok. Ġ.PaĢa mah. Koluoğlu sok. Kunuraılar Ca. Yni sok. Boztp mah. No:13 Uzun sok. Ofluoğlu pasajı Ġ.PaĢa mah. No:13 Ġ.PaĢa mah. No:13 Cumhuriyt mah. No:11 Kun. Ca. Sakarya apt. GazipaĢa mah. No:16 Trazon / Mrkz Trazon / Of Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Maçka Trazon / Mrkz Riz / Fınıklı Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz

2 11-Ġrhan Kazanıoğlu 12-Nizamttin Algan 13-Sait Ruhan Öngür 14-Ahmt Salih Erm 15-Avni Yuragül 16-Nihat Özgür 17-Osman Tomruk 18-Ahmt Yılırım 19-Süha Akçay 20-Sait Saır Mhmt Clal Osman Nai Ali Osman Ahmt Clal Mhmt Salih Halil Ġrahim Alaattin Ġlyas Doktor Doktor Ezaı Mmur Muhasip Tüar Tüar Tüar Tüar Tüar Kunuraılar Casi GazipaĢa Zytinlik sok Tr. Ez. MaraĢ Casi D.Dr Koop. Lojm. Uzun sok. Ofluoğlu P. Özgür Otli Yalı mah. ġakir sok. 3 Güzlhisar Casi Kunuraılar a. 23 GazipaĢa, Saır Han Trazon / Akçaaat Trazon / Maçka Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz Trazon / Mrkz T.C MERKEZĠ, YERLEġĠM YERĠ VE ġubesġ MADDE 3 Mrkzi v yrlģim yri Trazon ur. ġusi yoktur. TEMSĠLĠ RENKLERĠ VE AMBLEMĠ MADDE 4 Rnklri KOYU BORDO AÇIK MAVĠ ir. Amlmi is u ma yr alığı giiir. Bu amlmi kullanailmk, kulüün iznin ağlıır. KAYIT VE SĠCĠLLER MADDE 5 Kulüün hr türlü kayıt, ftr v siili kulüp mrkzin tutulur, ulunurulur v korunur. MADDE 6 Birini ölüm iliģkin hükümlr kısmn olsa ğiģtirilmz. Bu hükümlrin, olayısı il olsa ğiģtirilmsini içrn önrglr Gnl Kurul Divanına iģlm konulmaz. ĠKĠNCĠ BÖLÜM AMAÇLAR KULÜBÜN AMACI MADDE 7 Türkiy Cumhuriyti Bakanlar Kurulunun gün v 95 / 7682 sayılı kararı il Kamuya Yararlı Drnk olan kulüp, üyük önr Atatürk ün göstriği hflr oğrultusun a çağaģ spor anlayıģını v ahlakını yaygınlaģtıran, olgunlaģtıran v gliģmsini sağlayan hr türlü sportif, sosyal, kültürl çalıģmaları üznlmk, üznlnnlr katılmak, üylrin fizik v moral kailiytlrini gliģtirii çalıģmalar yapmak, öyl Türk v Trazon sporuna ruhsal v nsl, sağlıklı v ytnkli sporular ytiģtirmk v yasal ölçülr içrisin üylr arasınaki hr türlü yarımlaģma, ayanıģma, irlik v rarliği sağlamak amaını gür. AMACIN GERÇEKLEġMESĠNĠ SAĞLAYACAK ÇALIġMALAR

3 MADDE 8 a f Mvzuat hükümlrin uygun olan hr türlü sosyal v kültürl tkinliklr üznlr, u türn üznlmlr katılır. Kulüün ihtiyaı olan hr türlü spor tsislri v sosyal tsislr yapar, tüzük lirtiln ytkilr ahilin satın alır, kiralar, kiraya vrir, iģltir vya satar. Tiari iģltm, Ģirkt, vakıf kurar v ortak olur. Kuruğu vya ortak oluğu Ģirktlr araılığı il orsaya açılır. Hr türlü ğitim kurumları açar v ortak olur. Yazılı v görsl iltiģim araçlarını kurar v iģltir. Yini ma lirtiln amaa uygun hr türlü tkinliği yürütür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜYELĠK HÜKÜMLERĠ MADDE 9 a ÜYELĠK TÜRLERĠ ASIL ÜYELER: Tüzük hükümlrin gör aģvurua ulunan aaylaran Yöntim Kuruluna üyliğin karar vrilmiģ olanlarır. ONURSAL ÜYELER : Kulüün amaç v çalıģma konularına lirli v önmli hizmtlri vya katkıları olan kiģilr arasınan, Divan BaĢkanlık Kurulunun önrisi v Yöntim Kurulunun onayı il sçiln üylrir. Onursal üylik lgsini kulüp BaĢkanı v Divan BaĢkanlık Kurulu BaĢkanı imzalar. Onursal üylr, organlara sçm v sçilm hakkına sahip olmayıp tüzük göstriln öntiyi ömkl yükümlü ğilir. MADDE 10 a DĠVAN ÜYELERĠ: 25 yılını oluran, u sürçt üylik yükümlülüklrini yrin gtirn v isiplin zası almamıģ ulunan asıl üylrir. Hiç kims kulü üy olmaya, kulüp üy kaul tmy zorlanamaz. Lisanslı sporular spora vam ttiklri sür üy kaul ilmz. Üyliğ kaul önmin, aģvurua ulunan üy aaylarının, ir önki yılın üy sayısının yüz Ģi kaarı üyliğ kaul ilir. Bu oran, ilgili önm içrisin ir faya mahsus olmak üzr, ivan gnl kurulunun görüģü alınarak yöntim kurulu tarafınan arttırılailir. Spor v kulüp svgisini yaymak amaıyla aģvuru tarihin on Ģ yaģını itirmmiģ olanlara, Yöntim Kurulu nun lirlyği saslara gör gnç üy tanıtım kartı vrililir. Bu gnçlr, asıl üyliğ aģvurua ulunma hakkını l ttiklrin, giriģ aiatının yarısını ömk surtiyl tüzük hükümlrin uygun olarak üyliğ kaul ililirlr. Yirmi Ģ yaģınan gün almamıģ lis vya ünivrsit öğrnilri, giriģ aiatını yarı orana inirimli öyrk üylik aģvurusu yapailirlr. ÜYELĠK BAġVURUSU MADDE 11 a Mni haklarını kullanma hliyti olan on skiz yaģını tamamlamıģ v ilgili yasalara gör üyliğ ngl hali ulunmayan grçk kiģilr, 1 Yöntim Kuruluna hazırlanıp asılan ya a lktronik ortama sunulan üy formunu oğru v ksiksiz olurarak izzat, posta vya lktronik imzayı içrk Ģkil Divan BaĢkanlık

4 Kuruluna tslim tmk, 2 Nüfus üzanı örnği, ali siil kayı, yakın zaman içrisin çkilmiģ ulunan ytri kaar fotoğrafını v Yöntim vya Siil kurullarına istnmsi kararla uygun görüln k lglri iraz tmk, 3 GiriĢ v yıllık aiatını taahhüt tmk v pģin olarak ömk, 4 Yükümlülüklrini yrin gtirmiģ ulunan n az Ģ yıllık v iki asıl üynin, knisini tanıtıı v üyliğ önrii onayını almak, Tüzl kiģilr, Ytkili organlarınan karar almak, Tüzük, snt, ana sözlģm gii kuruluģla ilgili v Faaliyt Blgsi gii iģlrliği il ilgili lglr sunmak, Yöntim Kuruluna hazırlanıp asılan ya a lktronik ortama sunulan üy formunu oğru v ksiksiz olurmak, GiriĢ v yıllık aiatını taahhüt tmk v pģin olarak ömk, Kulüün ytkili kurullarınan irinin tanıtıı v üyliğ önrii onayını almak, koģulu il üylik aģvurusuna ulunailirlr. Kulü üylik aģvurusuna ulunan yaanı uyruklu grçk kiģilrin, sayılan koģullaran aģkaa Türkiy yrlģm hakkına a sahip olması grkir. BAġVURU ZAMANI MADDE 12 Kulüp üysi olmak için hr takvim yılının ir oak il otuz ylül tarihlri arasına aģvuru yapılır. BAġVURU ÜZERĠNE YAPILACAK ĠġLEMLER MADDE 13 a Divan BaĢkanlık Kurulu aģvurua ulunan aay üynin olurulmuģ üy formunu üy aģvuru ftrin kayıt r v Ģ gün içrisin tüm lglri Siil Kuruluna svk r. Aay üylri kimlik ilgilri il irlikt Kulüün uygun yr v lktronik ortamlarına ilan r. Siil Kurulu svk iln aaylar hakkına grkli araģtırmayı yapıp varsa itirazları ğrlnirir, görüģünü lirlyrk ğrlnirm sonuunu aģvuru tarihinn itiarn n gç yirmi gün için yazılı olarak Yöntim Kuruluna ilirir. Yöntim Kurulu Siil Kurulunun ğrlnirm sonuçlarını ikkat alarak aģvuru tarihinn itiarn n gç otuz gün içrisin üyliğ kaul vya rt konusuna ir karar vrir. Üyliğin aģlangıç tarihi, Yöntim Kurulunun karar tarihiir. Yöntim kurulu kararı hr iki hal aay üyy yazı il ilirilir. Kaul halin yazı kin kulüp tüzüğünün yr alması zorunluur. Üylik istği rilmiģ is pģin alınan tüm öntilr rhal gri vrilir. ÜYELĠK HAKLARI MADDE 14 Kulüp üylri; yasa, tüzük v yöntmlik saslarına uygun olarak, kulüp imkânlarınan, çalıģmalarınan v sosyal tsislrinn yararlanma haklarına sahiptir.

5 Asıl üylr kulüp organlarına sçm v sçilm hakkına sahiptir. Kulüün irn fazla organına sçiln üy, Gnl Kurul Divanına sçim sonuçlarının ilânınan itiarn üç tam gün içrisin u organlaran irini trih ttiğini yazılı olarak ilirmkl yükümlüür. Aksi takir, sçiliği organ üyliklrinn vazgçmiģ sayılır. Tüzl kiģi üylr, tüzükl tanınan hakları ytkili kılıkları ir üy il kullanır. Hiçir üy kulüp il knisi, Ģi, üst soyu v alt soyu arasınaki ir hukuki iģlm vya uyuģmazlık konusuna alınması grkn kararlara katılamaz, oy kullanamaz. Bu kural tüzl kiģi üylr uygulanır. ÜYENĠN SORUMLULUĞU MADDE 15 Üylr yasa, tüzük, yöntmlik sasları il kulüp organlarının kararlarına uymakla v tüzük hükümlri saslarına gör taahhütt ulunukları yıllık aiatlarını ömkl yükümlüürlr. AİDAT MADDE 16 Giriş aiatı: En az ş yüz TL ir. Üyliğ girişt v ir kry özgü olmak üzr alınır. Yıllık aiat: En az atmış TL ir. Yıllık pşin olarak alınır. Aiat miktarları yukarıa yazılı miktarlaran az olmamak üzr hr olağan gnl kurul toplantısına ynin lirlnir. Sosyal tsislrn yararlanma li Yöntim Kurulu tarafınan lirlnir. AİDATIN ÖDENME ŞEKLİ MADDE 17 Aiat ; a Kulüp Saymanlığına makuz karşılığına, Kulüün u işlml ilgili anka hsaına,. Banka kri kartı ya a lktronik ortam araılığı il önilir. GEÇMİŞ AİDATLARIN ÖDENMESİNDE YÖNTEM MADDE 18 Üynin ütç yılı içrisin ömiği aiat orçları, gnl kurula kaul iln son aiat miktarının önmyn yıllara çarpımı il hsap v tahsil ilir. AİDATI ÖDEMEYE ÇAĞRI MADDE 19 Kulüp aiat ömy çağrı yapmak zoruna tutulamaz. Siil Kuruluna yıllık aiatlarını ömyn üylrl ilgili olarak v gnl nitlikt, yrl gaztlr il n yüksk tirajlı ir gazt v rsmi intrnt sayfası araılığı il çağrı yapılailir. Bu çağrı ilgili ütç yılı vya yılları

6 içinir. Üy, aiatını ilgili ütç yılı içrisin v n son 30 Eylül akşamına kaar ör. Aksi takir Gnl Kurula katılma hakkını kayr. ÜYE ADRESİ MADDE 20 Kulüp üy ilişkilrinin sağlıklı yürütülilmsi amaı il üy, arsl irlikt tlfon, faks numaraları il varsa posta arsini ilirir. Ars ğişikliğini n gç üç ay içrisin Kulüp ilirmkl yükümlüür. Aksi takir ski arsin yapılan yazışma v tligat gçrli sayılır. ÜYELİĞİN KAYBI MADDE 21 Üylik için yasa, tüzük v yöntmliklr aranan nitliklrn hr hangi irinin sonraan kayilmsi halin üylik kniliğinn sona rr. ÜYELİKTEN ÇIKMA MADDE 22 Üynin çıkma istğini yazılı olarak Yöntim Kuruluna ilirmsi halin üylik sona rr. ÜYELİKTEN ÇIKARMA MADDE 23 Üy ; tüzükt lirtiln nnlrl v Disiplin Kurulu tarafınan vrilk kararla üyliktn çıkarılır. Kulüptn çıkarılan üylrin ynin üylik aşvurusu kaul ilmz. ÜYELİK KAYDININ KORUNMASI MADDE 24 Üylik hakkını kayn, çıkan ya a çıkarılan üylrin kayı, arşiv kayıtlarına yr almasını sağlamak amaıyla silinmz. Bş yıl süryl aiatını ömmsi nniyl kayı onurulan üylrin siil kayına yni üy kayı yapılmaz. Üy yazılı aşvurua ulunur v giriş aiatı il ömiği aiatlarının tamamını yöntmin uygun olarak örs ski üy numarası knisin vrilrk ynin üyliğ kaul ilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KULÜBÜN ORGANLARI

7 ZORUNLU ORGANLAR MADDE 25 a Gnl Kurul Yöntim Kurulu Dntlm Kurulu İSTEĞE BAĞLI ORGANLAR MADDE 26 a Divan Kurulu Siil Kurulu Arşiv v Müz Kurulu Disiplin Kurulu GENEL KURUL MADDE 27 Gnl Kurul, kulüün n ytkili karar organı olup kulü kayıtlı v katılma hakkı ulunan üylrn oluşur. Gnl Kurul toplantıları kulüp mrkzinn aşka yr yapılamaz. YETKİLERİ MADDE 28 a f g h ı j k l Divan Kurulu ışınaki organların asil v yk üylrini sçmk, Yöntim v Dntlm kurulları il ağlı ortaklıkların iari v mali raporlarını görüşmk, Yöntim Kurulunu ira tmk, Yöntim Kuruluna hazırlanan tahmini ütçyi görüşmk, aynn vya ğiştirilrk kaul tmk, Hr yıl ütçnin yüz onunu aşmamak üzr Yöntim Kurulu na sulh v ira ytkisi vrmk. Kulüün ütçsin yr alan miktarı aşan orçlanmaya karar vrmk, Üy giriş v yıllık aiatlarının kulüp ütçsi v ğişn koşullara gör ynin tsitini yapmak, Kulüün kuraağı şirktlr vrilk varlık, haklar v lisansları lirlmk, Kulüp için grkli taşınmaz malları satın almak, mvut taşınmaz malları satmak vya hrhangi ir hakla sınırlanırılması için Yöntim Kuruluna ytki vrmk, Kulüün amaı il ağaşır frasyon kurması vya kurulmuş frasyona katılması vya ayrılması hususlarına Yöntim Kuruluna ytki vrmk, Kulüün amaçlarına uygun, yurt içi v yurt ışınaki rnk, vakıf, spor kulüü, kurum v kuruluşlara üy olarak katılması vya ayrılması il çoğunluk payına sahip oluğu ağlı şirktlrinin pay sntlrinin tamamn vya pay çoğunluğunu tkilr şkil kısmn satılması vya halka açılması hususlarına Yöntim Kuruluna ytki vrmk. Kulüp tüzüğünü ğiştirmk Kulüün fshin karar vrmk, m Gnl Kurul toplantılarına grktiğin komisyonlar kurmak, görvlnirmk v u komisyonlaran çıkaak raporları görüşüp karara ağlamak, n Mvzuatta v Kulüp tüzüğün Gnl kurula yapılması lirtiln iğr işlri yrin gtirmk. OLAĞAN TOPLANTI MADDE 29 Olağan Gnl Kurul; hr yıl, Kasım ayının yirmini v Aralık ayının yirmini günlri arasına toplanır. Salt çoğunluğun aranığı v aranmaığı toplantı günlri u tarihlr içrisin lirlnir.

8 Olağan Gnl Kurul toplantısına katılma hakkına ; yasa v tüzük hükümlri uyarına üylik hakkını yitirmyn, aiat oru ulunmayan v üylikt iki tam yılı olurmuş ulunan üylr sahiptir. Olağan Gnl Kurul toplantıları, yasal nn v grkçlrl, gri ırakma splri lirtilmk surtiyl, toplantı ilanının yapılığı gazty yni ir ilan vrilrk v lktronik ortam yoluyla üylr uyurularak, n çok iki ay için yapılmak üzr rtlnilir. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI MADDE 30 Olağanüstü Gnl Kurul ; Yöntim vya Dntlm Kurulunun grkli görüğü hallr vya n son Olağan Gnl Kurul toplantısına katılma hakkı ulunan üylrin 1 / 5 inin notr onaylanmış yazılı istklri üzrin toplantıya çağrılır. Olağanüstü Gnl Kurul toplantısına katılma hakkı : En son olağan Gnl Kurul toplantısına katılma hakkı l tmiş ulunan üylr, olağanüstü Gnl Kurul toplantısına katılma hakkına sahiptir. Bütün üylrin ir araya glmksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar il üylrin tamamının yazılı çağrı usulün uymaksızın ir araya glrk alığı kararlar gçrli olup u şkil karar alınması olağanüstü toplantı mahiytinir. Gnl Kurul, Yöntim Kurulu nun grkli görmsi üzrin olağanüstü toplantıya çağrılmış v çağrı nni ortaan kalkmış is n gç çoğunluk aranan irini toplantı gününn ir gün önsin kaar karar vrmk v aynı araçlarla ilan tmk şartı il toplantı, Yöntim Kuruluna iptal ililir. ORTAK HÜKÜMLER MADDE 31 a Kulüp yasal taki alınmış oru ulunanlar, Disiplin Kuruluna haklarına tir kararı vrilnlr, Disiplin Kuruluna haklarına vriln hak mahrumiyti zası sürsini tamamlamayanlar, Gnl Kurul toplantılarına katılamaz, kulüp organlarına sçilmz. MADDE 32 Günmin Yöntim Kurulu sçim masi ulunan Gnl Kurul toplantıları, irini gün sçim ışınaki günm malrinin görüşülmsi, ikini gün sçimlr olmak üzr iki gün yapılır. MADDE 33 a Günmin Yöntim Kurulu sçim masi ulunan gnl kurul toplantılarına sçimlrin aşka salona yapılmasına karar vrililir. HAZIRLIKLAR SİCİL KURULUNCA; 1 Gnl Kurula katılma hakkı ulunan üy listlri, üy numarası sırasına gör v hr iri şyüz üyyi kapsayaak şkil, üylik aiatlarının son öm gününn itiarn üç işgünü içrisin hazırlanıp Yöntim Kurulu v Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna vrilir.. Üy listlri olağan toplantılar için yirmi gün, olağanüstü toplantılar için is yi gün süryl kulüp tsislrin v kulüp intrnt sitsin üylrin inlyilği şkil ilan ilir. Kurul tarafınan, izzat v yazılı ilkçy klnn aiat öm lgsi il yapılan itirazlar hakkına karar vrilir. İtiraz sürsinin sonuna günllştiriği listlr aynı kurullara vrilir.

9 2 Çoğunluk aranan irini toplantıan n gç on ş gün önsin kaar Gnl Kurula katılma kartlarını üznlr. Günmin sçim masi ulunan Gnl Kurullara hr ş yüz üy için ir sanık hazırlar. Gnl Kurul toplantı salonu girişin katılım kartlarını ağıtır. Kalan kartlar ir tutanakla Gnl Kurul Divan Başkanlığına tslim ilir. DENETLEME KURULUNCA ; Gnl Kurul tarihinn önsin isat n son önm raporunu hazırlayarak Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna vrilir. YÖNETİM KURULUNCA ; 1 Tüzük hükümlri uyarına gnl kurul il ilgili görvi ulunan organların görvlrini yrin gtirm uygun ortam v araçlar sağlanır. 2 Gnl kurul toplantıya çağrılır. GENEL KURULA ÇAĞRI MADDE 34 a Yöntim kurulu, gnl kurulu n az on ş gün önn günü, saati, yri v günmi yrl ir gazt il kulüün lktronik ortamına ilan ilmk v aynı zamana ir yazı il üylr ilirmk surtiyl toplantıya çağırır. Toplantı çağrısına, çoğunluğun ilk toplantı için ytrli olmaması halin ikini toplantının hangi gün v saatt yapılaağı a yr alır. Bu toplantılar arasınaki sür ir haftaan az olamaz. Yöntim Kurulu; günü, saati, yri v günmi ir yazı il çoğunluk aranan irini toplantıan n az on ş gün önn n yüksk Mülki Amirliğ ilirir. Bu yazıya gnl kurula katılmaya hakkı ulunan üy listlrini klr. TOPLANTI YETER SAYISI GENELKURULUN BAŞLAMASI VE ÇALIŞMASI MADDE 35 a Birini toplantı, katılma hakkı ulunan üylrin yarıan ir fazlasının katılımı il yapılır. İkini toplantıa çoğunluk aranmaz. Anak u toplantıya katılan üy sayısı, yöntim v ntlm kurullarının asil üy sayılarının toplamının iki katınan ir fazla olmalıır. TOPLANTININ AÇILMASI VE DİVANIN OLUŞMASI MADDE 36 a Toplantılar çağrıa lirtiln yr, gün v saatt yapılır. Üylr, salona Gnl Kurul a katılma kartlarını, kimliklrini göstrrk v listki isimlri karşısına imza atarak alınırlar. Salon, Gnl Kurul a oy hakkı ulunan üylr için ayrı, konuklar için ayrı olmak üzr iki ölüm halin üznlnilir. Başkan vya görvlnirği Yöntim Kurulu üysi tarafınan, toplantıa çoğunluk sağlanığı, Gnl Kurul un çalışmasına aşlayaağı, toplantıyı yöntmk üzr Gnl Kurul Divanı oluşturma zorunluluğunu il una ilişkin önrglrin vrilmsi Gnl Kurul a uyurulur. Hükümt Komisrinin ulunmaması Gnl Kurul çalışmalarının aşlamasını giktirmz. Gnl Kurul Divanı sçimin ilişkin yazılı önrglr toplantıyı açan üyy vrilir. Önrglr ayrı ayrı okunarak açık oya sunulur. Üylr, katılım kartlarını göstrrk oylarını kullanırlar. Gnl Kurul günmini görüşilmk için ir aşkan, ir aşkan yarımısı v üç katip üyn oluşan Gnl Kurul Divanı oluşturulması zorunluur. Tüzüğün Gnl Kurul il ilgili ölümlrin kısaa DİVAN olarak tanımlanmıştır. DİVANIN GÖREV VE YETKİLERİ

10 MADDE 37 a Gnl kurul toplantısını yasa v tüzük hükümlri il toplantı günmin uygun olarak yöntir. Yöntim sorumluluğu Divan Başkanına aittir. Kararlar oy çokluğu il alınır. Gnl Kurula katılma kartlarını almamış üylrin, tsit ği saslara gör kartlarını ağıttırır. Sçimlrn ön açık oyla, sanık sayısı kaar v üçr kişilik sanık kurullarını oluşturur. Gnl Kurul çalışmalarının sağlıklı yapılıp sonuçlanırılmasını sağlar. Divan Başkanı, Gnl Kurulun çalışmalarını ngllmy kalkışanları izzat uyarır. Eğr uyarı ytrsiz kalırsa, Gnl Kurul üylrinin onayı il salonan çıkarılmasını sağlar. Gnl Kurul çalışmaları sonuçlanığına tüm tutanaklar Divan üylri tarafınan imzalanıp n gç üç gün için, sçiln Yöntim Kuruluna tslim ilir. Ayrıa Divan Başkanı, Organlara sçiln tüm üylr, sçiliklri görvlri yazı il ilirir. Sçiln v görvi sona rn kurul üylrini toplantı v görv vrin çağırır. f Gnl Kurul çalışmalarının hrhangi ir nnl tamamlayamaması ya a tamamlanıp a sçiln Yöntim Kurulu asil üylrinin sçiliklri görvi üstlnmmlri halin gçii olarak kulüün yöntimini üstlnilir. Üstlniği takir usulün uyarak n gç ir ay içrisin Gnl Kurul u olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü gnl kurul toplantısına Yöntim Kurulu gii sorumlu olup, görv ulunukları sürnin raporunu Gnl Kurul a sunmakla yükümlüürlr. Divanın kulüün yöntimini gçii olarak üstlnmm hakkı varır. Bu takir kulüün gçii yöntimini, Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna vrr. g Divan üylrinn irinin hr hangi ir nnl ksilmsi halin ksiln üylik, Divan ın önrisi, Gnl Kurul un onayı il tamamlanır. OTURUMUN BAŞLAMASI MADDE 38 a Divan Başkanı konuşmasını yapar. Üylri saygı uruşuna avt r. Divan Başkanlığı, günmi Gnl Kurul a sunar. Kulüp organları ya a hazır ulunan üylrin ona irinin yazılı istği il günm ma klnmsi önrilirs, görüşmy açar v oylatır. Günm grği oylamalar, katılım kartlarının göstrilmsi surtiyl, açık olarak yapılır. Kararlar oy çokluğu il alınır. Yasa v tüzükç lli ir oranı grktirn oylama v kararlara, oylamaya gçilmn ön katılım kartı ağıtımı v salona giriş, oylama itiny ğin ururulur. Toplantıya katılan üy sayısı saptanıktan v tutanağa gçiriliktn sonra oylama yapılır. Olağanüstü Gnl Kurullara günm ma klm önrisi yapılamaz. Tüzüğün irini ölümünün olayısı il olsa ğiştirilmsini içrn önrglr il günmin sçim masi ulunan gnl kurul toplantılarına yöntim kurulu asil v yk üy sayısı il ilgili tüzük ğişikliği yapılmasına ilişkin önrglr Divan tarafınan işlm konamaz. Sçimlr, toplantı günminin son masi olarak üznlnilir v sırası hiçir şkil ğiştirilmz. Günmin sçim masi ulunmayan toplantılara günm sçim masi klnmz. Toplantı günmi görüşülmksizin sçimlr gçilmz. Aiat miktarının tsiti olağan toplantıların günmin yr almak zorunaır. İlan iln günm yr almaması halin Divan tarafınan Gnl Kurul a uyurulmak v sırası ilirilmk kayıyla günm alınır. Son şkli il günmi ir kz aha okutup oylatır. Divan Başkanı, günm malrini sırası il görüşmy açar. Görüşmlr söz istynlr, önri vya önrglr için is ön sahiin söz hakkı vrir. Raporlarla ilgili görüşmlr son söz hakkı ilgili organa aittir. Söz istyn yoksa oylama yapar. Divanın vya üylrin önrisi, Gnl Kurul un onayı il tüm görüşmlr söz hakkı süryl sınırlanailir. Bu

11 sür on akikaan az olamaz. Anak Gnl Kurul a oluşturulmuş komisyon sözüsü v Yöntim Kurulunun konuşmaları süryl sınırlanırılamaz. Başkan aaylarına söz hakkı, gnl kurulun ikini günün v sçimlr aşlanmaan ön vrilir. Gnl Kurul a son söz hakkı üyy aittir. f Gnl Kurula ytrlilik önrgsi vrililir. Anak, n az ş kişi konuşmaıkça Divan Başkanı ytrlilik önrgsini ikkat alamaz. Gnl Kurul toplantıları, Divanının önrisi v Gnl Kurul un onayı il 24 saati aşmayan oturumlar şklin yapılailir. YÖNETİM KURULU KURULUŞ MADDE 39 Gnl kurulun asil üylr arasınan, gizli oyla v üç yıllık sür için sçtiği, ir aşkan on ört asil v yi yk üyn oluşur. Sçimini takip n üç gün içrisin toplanarak görv ölümünü yapar. Günmin sçim masi ulunan gnl kurul toplantılarına yöntim kurulu asil v yk üy sayısı il ilgili tüzük ğişikliği yapılamaz. MADDE 40 GÖREV VE YETKİLERİ a Kulüün yürütm organıır. Kulüün amaçlarının grçklştirilmsi için yasaların, yöntmliklrin, gnlglrin v tüzüğün vriği tüm ytkilri Başkanla irlikt kullanır, sorumlulukları taşır. Kulüün hr türlü kayını tutar. Hr tür sözlşm il yasa, yöntmlik v Tüzük ün öngörüğü şartları taşıyan iari vya tknik lmanları tayin r, görvlrin son vrir. Profsyonl sözlşm yapar, fshr, özl sözlşm v protokol yapar v yapılanları fshr. f g h ı Yasa, Yöntmlik v Tüzüktn oğan haklara ayanarak, Kulüp Divan Başkanlık Kurulu nun a görüşlrini alarak, Kulüp içi yöntmliklr hazırlayıp yürürlüğ koyar. Bu yöntmliklr oğrultusuna görvlr ihas r v u görvlr sözlşmli görvlilr tayin r. Lokal, tsis, spor okulları, spor vakıfları, srmay şirktlri kurar, kurulmuş şirktlr ortak olur, işltir, kiralar, taşınır mal satın alır, taşınmaz mal kiralar vya n çok on yıl süryl kiraya vrir. Kulüp aına yazışmalar ; konusuna gör Gnl Skrtrlik vya Gnl Saymanlık liyl hazırlanır v Başkan ya a yöntim kurulu asıl görvlrini yürütnlr ya a ytkisi yöntim kurulu kararı il kaul ilmiş kulüp çalışanları tarafınan imzalanır v yürütülür. Borun ütç v kayıtlara uygunluğunun Dntlm Kuruluna tspit v yazılı kaulü koşuluyla tmliki tasarruflara ulunur. Gnl Kurul kararlarını v ütçyi uygular, ütç fasılları arasına aktarma yapmaya karar vrir. Bütç lirtiln Gnçlik Gliştirm Programı haramaları hrhangi ir nnl azaltılamaz. Sözlşmlr ayrık olmak üzr mali konulara imza ytkisi, iri Başkan, Asaşkan, Gnl Skrtr ya a Gnl Sayman olmak, iğri yöntim kurulunun ir üysi ya a ytkisi yöntim kurulu kararı il kaul ilmiş ir kulüp çalışanı olmak üzr n az iki kişi tarafınan kullanılır. Uluslararası ilişki v sözlşmlr uluslararası kuruluşlara lirlnip kaul iln saslara uygunluk şarttır. j Üyliğ aşvurua ulunanları Tüzük hükümlrin gör Siil Kuruluna svk r. Başvuru tarihinn itiarn 30 gün içrisin Siil Kurulunun görüşünü sas alarak karara ağlar.

12 k l Gnl Kurul v Divan Kurulu toplantılarına kulüün iari, mali v sportif faaliytlri il ağlı ortaklıklarının iari v mali raporlarını, önm ilançosunu v tahmini ütçsini sunar, ilgi vrir. Kulüün sosyal v konomik akıman aha a glişmsini sağlamak amaıyla tmsililik kurma v çalışma saslarını lirlr, yurt içi v ışına tmsililiklr kurar, kurulmasına izin vrir. Tmsililiklr v faaliytlri il ilgili olarak Gnl kurula ilgi vrir. Tmsililik görvi vrilnlrin, tüzük v lirlnn saslar ışına çıkması halin, görvlrin son vrir. m Kulüp svgisini aşılamak amaıyla on altı yaşını tamamlamamış olan küçüklri kaul v kimlik vrm saslarını lirlr. Bunlarla ilgili kalıı kayıtların tutulmasını sağlar. n o p r Kulü karşı suç işlynlri Tüzük hükümlrin gör Disiplin Kuruluna svk r, u yolaki talplr hakkına 15 gün içrisin ir karar vrir. Başvuran organ ya a üyy kararı il ilgili ilgi vrir. Disiplin zaları il ilgili tligatı yapar. Buna ilişkin karar v lglri üy siilin işlnmsi için Siil Kuruluna vrir. Dntlm Kurulu v ytrli üy aşvurusu halin, aşvurua yr vriln günml Gnl Kurul u n gç 30 gün içrisin toplantıya çağırır, yasalar v tüzüğün knisin vriği iğr görvlri yapar, ytkilri kullanır. Kulüp organlarının ihtiyaçlarını karşılar. Gnl Kurul toplantıları v sçimlrl ilgili olarak tüzükl görvlnirilmiş organların prsonl ihtiyaını karşılar. Yasa v tüzükl vrilmiş iğr görvlri yapar. GÖREV DAĞILIMI MADDE 41 a ASLİ GÖREVLER 1 BAŞKAN : Gnl Kurul a katılma hakkı ulunan n az yüz lli üynin aaylığa tklif ttiği kulüp asil üylri arasınan sçilir. Yöntim Kuruluna Başkanlık r, kulüü ; kamu kurumları, rsmi, özl v tüzl kişilr karşı tmsil r, kulüün faaliytlrini tüzük v yasalar çrçvsin yürütür, kulüün organları v organlarla üylr arasınaki anlaşmazlıkları çözümlr, irlik v ayanışmanın güçlnmsini sağlar, Yöntim Kurulu kararlarını uygular. Kulüü hukukn sorumlu v yükümlü kılan sözlşmlri Yöntim Kurulunan ytki alarak tk aşına, unlaran mali im içrnlri önlikl Gnl Sayman ya a iğri yöntim kurulunun ir üysi ya a ytkisi yöntim kurulu kararı il kaul ilmiş ir kulüp çalışanı olmak üzr n az iki kişi il irlikt yapar v imzalar. İmza ytkisini, kapsamı v sürsini lirlyrk asli görvlilrn irin vrilir. Başkan ; grkli görüğü hallr ytkili organ v/vya organlar il Yöntim Kuruluna oluşturulan çalışma grup v kurullarını o organ ya a kurula air usulun uygun ilirim ulunmak surtiyl toplantıya çağırailir. 2 ASBAŞKAN : Başkanan sonra ytki v sorumluluk taşıyan Yöntim Kurulu üysiir. Başkanın yokluğuna ona vkalt r. 3 BAŞKAN YARDIMCISI : Görv alanını v üçtn fazla olmamak üzr sayısını Yöntim Kurulu tsit r. Yürüttüğü görv Başkan v Asaşkana yarımı olur. 4 GENEL SEKRETER : Kulüp skrtryasının, koorinasyonunun sağlanması v yürütülmsinn sorumluur. Bu görvini ilgili irim ytkililri vasıtasıyla yürütür. Karar ftrini tutar v muhafaza r. Yöntim Kuruluna

13 karşı sorumluluk taşır. 5 GENEL SAYMAN : Kulüün tüm glir v girlrinin lglnmsi, ilgili ftrlr gçilmsi, ilgili ütç yılı ilançosunun v glk yılın tahmini ütçsinin hazırlanması, kulüün taşınır ğrlrinin kasa vya ankalara muhafaza ilmsi il görvliir. Bu görvini, ilgili irimki görvlilr vasıtası il yürütür. Görvinn ötürü Yöntim Kuruluna karşı sorumluur. İSTEĞE BAĞLI GÖREVLER Yöntim Kurulu, kulüp hizmtlrinin ; sağlıklı, zamanına v sonuç vrii yürütülmsini kolaylaştırmak amaı il grkli görüğü görvlri ihas r, görv, ytki v sorumluluklarını lirlyip asil üylrin tvi ilir. TOPLANTILARI MADDE 42 Yöntim Kurulu, kulüp mrkzin, günü v saati önn tspit ilrk haftaa ir kz olağan, Başkan ya a üç Yöntim Kurulu üysinin grkli görmsi halin is olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıların günü, saati v günmi, Yöntim Kurulu üylrin önn uyurulur. Toplantılara oturum aşkanlığını Başkan, ğr yoksa Asaşkan, onun a olmaması halin sıralamasına gör ilgili üy yapar. tüzüktki görv Toplantı ytr sayısı salt çoğunluk olup, kararlar katılanların oy çokluğu il alınır. Yöntim Kurulu yk üylri oy hakları olmaksızın toplantılara avt ililir. GÖREVLERDE BOŞALMA MADDE 43 a Asil üyliklrn, üyliğin kayı, çıkma vya çıkarılma nnlrinn hrhangi iriyl ksilm oluğuna, gnl kurul sonuuna uygun sıra il yk üy çağrılır. Başkanlığın hr hangi ir nnl oşalması halin Başkan v Yöntim Kurulu sçimlri ilk gnl kurula ynilnir. Bu önm içrisin Başkan a ait görv v ytkilr Asaşkan, onun a yrin gtirmmsi halin Yöntim Kurulu asli görvlrinki sıra il ilgili üy tarafınan yrin gtirilir. Yöntim Kurulu yk üylrin tümünün görv avt ilmsin karşın oturum ytr sayısına ulaşamıyorsa, görvini sürürn üylr n gç ir ay içrisin Gnl Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. f Yöntim Kurulu, görvn çkilm kararı alığı takir, karar tarihinn itiarn n gç ir ay içrisin Gnl Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorunaır. Yöntim kurulunun ilk toplantısına alığı çkilm kararı, görvn çkinm nitliğin olup una ilişkin hükümlr uygulanır. Yöntim Kurulu asil v yk üylrinin tamamn ya a kısmn, sçiliklri görvi üstlnmmlri sonuuna yk üylrin katılımı il toplantı ytr sayısı tamamlanamıyorsa, kurul görvinn çkinn üylr araan altı yıl gçmikç kulüp organlarına aay olamazlar. DENETLEME KURULU KURULUŞ MADDE 44 Drnğin iç ntimini yapmak üzr iari, mali v hukuki alanlara ytrliliği ulunan ş yıllık kulüp üylri arasınan Gnl kurula gizli oyla sçiln ir aşkan, ört asil v üç yk üyn oluşur. Görv sürsi üç yılır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 45 a Kulüün, Kulüp ait iktisai işltmlrin v ağlı ortaklıkların tüm lg v kayıtları üzrin inlm yapar, iari v mali faaliytlrin hukuka, tüzüğ, ütçy v Gnl Kurul kararlarına uygunluğunu ntlr, Gnl Kurul

14 v Divan Kuruluna ntimlri il ilgili rapor sunar. f g h Kulüp faaliytlri il ilgili olarak Yöntim Kurulu üylrinn ya a Yöntim Kurulunun ilgisi altına Kulüp çalışanlarınan ilgi istr, ört aylık önmlr için rapor üznlr, Yöntim v Divan Başkanlık Kurullarına vrir. Yöntim Kurulu nun tali üzrin inlm yapar, orun hukuka v ütçy uygunluğunun tspiti halin miktarını a lirtmk kayıyla tmliki tasarruflara onay vrir. Eksik ya a usul aykırı uluğu işlmlr, gikmksizin yazılı olarak, Yöntim Kurulunu uyarır, Divan Başkanlık Kurulu il işlml ilgili organı ilgilnirir. Görv v ytki alanına girn konulara önmli görmsi halin, Divan Başkanlık Kurulu na aşvurup görüşünü alailir. Tarih v günmini lirlmk koşulu il ir ayı aşmamak üzr Gnl Kurul u olağanüstü toplantıya çağırması için Yöntim Kurulunu görv çağırır. Notrn onaylı ftr tutar, tüm karar v raporlarını kayr. Grkli görmsi halin konuyu ilirrk Yöntim Kurulu toplantılarına görvlniriln ir üysi il katılır. Yasa, Yöntmlik v Tüzük ün vriği iğr ytkilri kullanır. DİVAN KURULU KURULUŞ MADDE 46 a Ksintili olsa üylik kayı onurulmayan, üyliği sürsin isiplin zası almayan v aiat oru ulunmayan, 1 Yöntim Kurulu Başkanlığı vya Asaşkanlık yapmış ulunan, 2 Kulüün Gnl Kurul ışınaki organlaran irin üç yılan az görv yapmış v onş yılını olurmuş ulunan, 3 Kulüün Gnl Kurul ışınaki organlarınan irin n az üç yıl görv yapmış v on yılını olurmuş ulunan, 4 Kulüpt n az ş yıl lisanslı spor yapan v sporu Trazonspor a ıraktıktan sonra üy olanlaran on yılını olurmuş ulunan, 5 Üylik aşlangıınan itiarn yirmi ş yılını oluran, Trazon Bliy Başkanlığı yapan vya yapmakta olan, üylrn oluşur. MADDE 47 Üylik hakkının hr hangi ir nnl yitirilmsi halin, Divan üyliği kniliğinn sona rr. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 48 a Divan Başkanlık Kurulunun aşkan v üylrini sçr, tüzükl Divan Başkanlık Kuruluna vriln görv v ytkilrin yrin gtirilmsinki uygunluğunu ntlr. Yöntim v Dntlm Kurulları tarafınan sunulan iari, mali v sportif raporlarla ilgili ğrlnirm yapar, ilgili organlaran ilgi v açıklama istr, görüş v ilk ilirir, tavsiy ulunur. Kulüün glişmsini v glğini ilgilnirn konulara görüş v ilklrini ilgili organlara ilirir. Dntlm Kurulunun olağanüstü gnl kurul toplantısı konusuna görüş talin ulunması halin görüşünü ilirir.

15 Tüzüğün uygulanması yönünn Yöntim Kurulu faaliytlrini izlr, tüzük hükümlrini yorumlar, glişn v ğişn koşullara uyarlanması için çalışmalar yapar. f g h Yöntim Kuruluna hazırlanaak iç yöntmliklr v ilirilk konular hakkınaki görüşlrini v tkliflrini yazılı olarak, zamanı içrisin Yöntim Kuruluna sunar. Kulüp organları arasına oğailk anlaşmazlıkların girilmsin yarımı olur. Bu hükmün,, f, g nlrinki görv v ytkilrini Divan Başkanlık Kuruluna vrilir.. TOPLANTILARI MADDE 49 a OLAĞAN : Hr yıl Mayıs v Ekim ayına, üç yıla ir sçimli olmak üzr Şuat ayına toplanır. OLAĞANÜSTÜ : 1 Divan Başkanlık Kurulunun görği lüzum üzrin, 2 Divan üylrinin ona irinin yazılı v imzalı istklri üzrin, 3 Yöntim v Dntlm Kurullarının Divan Başkanlık Kuruluna aşvurusu üzrin, çağrı tarihini takip n onş gün içrisin toplanır. ÇAĞRI, TOPLANTI VE SEÇİMLER MADDE 50 Aşağıa sayılan istisnalar ışına tüzüğün Gnl Kurul çağrı v toplantısı il sçimlr air hükümlri kıyasn uygulanır. a Aiat oru ulunanların Divan Kurulu toplantısına katılma v Divan Başkanlık Kuruluna sçilm hakkı yoktur. Çağrıya sas iki toplantı günü arasınaki sür yi günü aşamaz. Salt çoğunluğun aranmaığı ikini toplantı günü için toplantı ytr sayısı Divan Başkanlık Kurulu üy sayısının ş katıır. Divan Başkanlık Kuruluna tk list aay is, karar alınarak açık oyla sçim yapılailir. Toplantıya izlyii olarak yalnıza yöntim kurulu asil üyliği yapmış olanlar avt ililir. DİVAN BAŞKANLIK KURULU KURULUŞU MADDE 51 Divan Kurulu tarafınan, üylri arasınan üç yıllık sür için sçiln ir aşkan v skiz üyn oluşur. En az ş üynin Gnl Kurul ışınaki kulüp organlarına toplam üç yıl asil üylik yapmış olma koşulu aranır. Sçimini takip n üç gün içrisin toplanarak ir aşkan vkili il ir Gnl skrtr sçr. Ek görv v görvlilr ihas ilir. Kurul hr ay ir kz olağan, Başkanın ya a üç üysinin istği üzrin olağanüstü toplanır. Toplantı ytr sayısı salt çoğunluk olup, kararlar katılanların oy çokluğu il alınır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 52 a Divan Kurulunu tmsil r, tüzükl vriln görvlr il Divan Kurulunun vrttiği görvlri yapar, ytkilri kullanır.

16 Gnl kurul toplantıları v sçimlrin kulüün onuruna yakışır şkil grçklşmsi için grkli önlmlri alır, uygulanmak üzr ilgili kurulları toplantıya çağırır. f g h Dntlm kurulu tarafınan sunulan önm raporları grktiriyorsa Yöntim Kurulunan ilgi istr, grkli görmsi halin Divan Kurulunu toplantıya çağırır. Yöntim Kurulunun görvn çkinm ya a çkilm hallrinn iriyl oşalığı v görvi sürürk üysinin kalmaığının Dntlm Kurulu raporu il saptanması halin, Yöntim Kurulu sorumluluğunu üstlnmk üzr ş kişilik gçii yöntim kurulu oluşturur. Olağanüstü Gnl Kurul toplantısının grklri ahil hr türlü önlmi alır. Başkanlığın hr hangi ir nnl oşalması halin kurul sçimlri ilk Divan Kurulu toplantısına ynilnir. Bu önm içrisin Başkan a ait görv v ytkilr Başkanvkili, onun a yrin gtirmmsi halin Gnl Skrtr tarafınan yrin gtirilir. Bu şkil sçiln üylrin görv sürlri, önki üylrin kalan görv sürsi kaarır. Üyliğin oşalması halin is kurul tarafınan aha ön yöntim kurulu üyliği yapmış Divan üylri arasınan Divan üy sırasına gör görvlnirm yapılır. Organ aaylıklarına hiç ya a ytrli aşvuru olmaması halin aay tsiti yapar. Yöntim Kuruluna Disiplin Kuruluna svki uygun görülmyn üy şikaytlrini itiraz üzrin inlr, uygun görürs Disiplin Kuruluna svk r. Notr onaylı karar, vrak kayıt v Divan üy siil ftri tutar. SİCİL KURULU MADDE 53 Gnl Kurul tarafınan n az on yıllık kulüp üylri arasınan üç yıllık sür için gizli oyla sçiln ir Başkan, ört asil v üç yk üyn oluşur. Görv sürsi üç yılır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 54 a f g h Üyliğ kaul v üylik hakkının onurulmasına ilişkin olarak tüzükç lirlnmiş görvlri yapar. Üylrin aiat ömlrin ilişkin çağrıları yapar. Asil, Onur v Gnç üylrl ilgili hr ilgiyi, ilgili üy siil ftrin işlr, üylik hakkını yitirn üylrin siil numaralarına yni üy kayı yapılmasına izin vrmz. Hr yıl ölüm, çıkma v çıkarılma gii nnlrl oşalan üy numaralarına ilişkin listlri üznlr, Yöntim Kurulu v Divan Başkanlık Kuruluna vrir. Üy siil v aiat ömlrini inlr, aiat ömyn üylri tspit r, unlaran ş yıl süryl aiatını ömmiş olanlara ilişkin ayrı ir list üznlr, Yöntim v Divan Başkanlık Kuruluna vrmktn aşka kulüp lokal v tsislrin, lktronik ortamlarına aları il, gazt is gnl nitlikt 30 Eylül tarihin kaar ilan r, u işlm rağmn aiatlarını yatırmayan üylrin kayını yni ir işlm yapılınaya kaar onurur. Eylül ayının son günün aiat makuzlarını inlr, son sayfayı kapatır. Banka v lktronik ortamla yatırılan aiatlar için anka kayıtlarını inlr. Gnl Kurul toplantılarına katılma v organlara sçilm hakkı ulunan üylr ilişkin listlri üznlr, Divan aşkanlık kuruluna onaylatıp muhafaza r. Gnl Kurul katılım kartlarını üznlr. Divan üyliğin hak kazananları lirlr, Divan Başkanlık Kuruluna v Yöntim Kuruluna yazılı olarak ilirir. Notr onaylı Üy Ana Siil Kütüğü, Üy Aiat Kayıt Dftri il iğr grkli ftrlri tutar. Tüzüktki iğr ytki v görvlri kullanır. ARŞİV VE MÜZE KURULU KURULUŞ MADDE 55 Gnl Kurul tarafınan n az on yıllık kulüp üylri arasınan üç yıllık sür için gizli oyla sçiln ir Başkan, ört

17 asil v üç yk üyn oluşur. Görv sürsi üç yılır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 56 a Kulüp ün kazanığı kupa, şilt v hr türlü öül lgsi il ayrak, flama v nzri hatıra nitliğinki şyasını korur, müz içrisinki yrlşim v üznini sağlar, kayını tutar. Kulüün hr türlü lg, ilgi, rsim v nzri tarihsl okümanını toplar, kayını tutar, uygun görüğünü Müz srgilr. Kulüp tüm organlarına, iari karolarına, spor şulrin görv ya a yr alanların katgorilrin gör arşiv ilgisi nitlikli siil kayını tutar. Arşiv v Müz için plan v projlr gliştirir, uygulama için grkli is sponsor ulur, yrlşim ahil hr türlü önrisini onay için Yöntim Kuruluna v ilgisi için Divan Başkanlık Kuruluna ilirir. Divan Başkanlık Kurulu tarafınan onaylanmış karar v tspit ftri tutar. DİSİPLİN KURULU KURULUŞ MADDE 57 Gnl Kurul tarafınan n az üç üysi hukukçu olmak üzr on yıllık kulüp üylri arasınan üç yıllık sür için gizli oyla sçiln ir Başkan, ört asil v üç yk üyn oluşur. Görv sürsi üç yılır. GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 58 Çağrı üzrin toplanır, isiplin zası vrilmsin ilişkin aşvuruları inlr, isiplin kovuşturması yapar, ylm uygun zayı lirlr. KURULA BAŞVURU MADDE 59 Disiplin zası vrilmsini grktirn söz, ylm ya a avranışlara ulunulması halin ; Yöntim Kuruluna oğruan, üylr il Dntlm, Siil v Divan Kurullarının hr iri Yöntim Kurulu araılığı il Disiplin Kuruluna aşvurailir. Disiplin svk il ilgili aşvurusu Yöntim Kuruluna kaul ilmyn üy ya a organın u karara Divan Başkanlık Kurulu nzin itiraz hakkı varır. İtiraz sürsi kararın tliğinn itiarn 7 günür. İtirazın haklı v uygun görülmsi halin aşvuru Divan Başkanlık Kuruluna Disiplin Kuruluna svkilir. KOVUŞTURMA YÖNTEMİ MADDE 60 Hakkına isiplin kovuşturması açılan üyy, aşvuru mtni tliğ ilir, yazılı savunmasını sunmak üzr, n az on günlük sür vrilir. Tligatta savunmanın gönrilği ars, tlfon v tl faks numarasına a yr vrilir. Üynin yazılı savunması ytrli görülmz is sözlü savunmasına a aşvurulailir. Kovuşturma konusu il ilgili tanık inlnilir. Yazılı v görsl kanıtlar ilgili yrlrn r sn istnilir. Savunmanın sürsin ya a hiç vrilmmiş olması halin toplanan kanıtlarla karar vrilir. Kurul, savunma sürsinin olmasınan itiarn n gç ir ay sonuna nihai kararını vrir. Kurul kararlarını Yöntim Kurulu uygular. Kurul, üyyi kovuşturma sürsin kulüp faaliytlrin katılmaktan, lokal v tsislr girmktn, gnl kurula katılmaktan mn ii tir karar vrilir. DİSİPLİN CEZALARI MADDE 61 a UYARMA : Üynin tutum v avranışlarına aha ikkatli olmasının yazı il ilirilmsiir. KINAMA : Üynin tutum v avranışlarına kusurlu oluğunun yazı il ilirilmsiir. GEÇİCİ ÇIKARMA : Üyliğin n çok üç yıl süryl askıya alınmasıır.

18 KESİN ÇIKARMA : Üyliğin ksin olarak sona ririlmsiir. Aynı türn ikini kz suç işlmsi halin üy, ylm uyan zanın ir üstü olan za il zalanırılır. DİSİPLİN SUÇLARI MADDE 62 a UYARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 1 Kulüp isiplinini ozaak söz, ylm ya a avranışlara ulunmak. 2 Kulüp ina v tsislrin toplum yaşamının grktiriği görgü kuralları ışına çıkmak. KINAMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 1 Kulüün onuruna, saygınlığına zarar vrii söz, ylm v avranışta ulunmak. 2 Üylik onuru il ağaşmayan harktlr ulunmak, ytkisi v görvi olmaığı hal kulüp aına söz söylmk, iş ya a yayın yapmak. 3 Kulüp için, sosyal tsis v lokallrin Yöntim Kurulu kararlarının uygulanmasını ngllmk ya a ahlaka aykırı avranışta ulunmak. 4 Tüzük hükümlrin v Gnl Kurul kararlarına aykırı avranmak. GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 1 Kulüp ü, kulüp aşkanını, organlar v kurul üylrini lştiri sınırlarını aşarak küçük üşürüü, kötü zan altına ırakaak söz, ylm ya a avranışlara ulunmak. 2 Kulüün, normal ya a hafif konomik ğrki malvarlığına kastn zarar vrmk. 3 Kulüp irimlrin ya a Gnl Kurula görvli olanlara hakart tmk, görv yapmalarını ngllmk, işlrini aksatmak. KESİN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 1 Kulüp aşkanına, organlar v kurul üylrin ağır hakart ya a ylmli salırıa ulunmak. 2 Zorlayıı v ngllyii işlm ya a ylmlrl kulüp ün amaının grçklşmsini vya müsaakasını ngllmk, ngllmy çalışmak, u türn avranışları tşvik tmk. 3 Gnl Kurula hazirun v sçim listlrini tahrif tmk, yok ya a kullanılamaz hal gtirmk, mai ya a manvi askı kurarak üylrin haklarını kullanmaaki özgürlüğünü ya a oy kullanmasını ngllmk, ngllmy çalışmak. 4 Yapılmakta olan sçimlrin üznli v sağlıklı ir içim grçklşmsini ngllyii söz, ylm ya a avranışlara ulunmak. 5 Grçğ aykırı lglrl üyliğ aşvurmuş v u lglrl üyliği kaul ilmiş olmak. 6 Başkasına ait üy kimlik kartını tahrif ya a taklit rk kullanmak, hakkı ulunmamasına ya a ngl urumu olmasına karşın gnl kurul toplantısına katılmak, oy kullanmak. 7 Ytkili olmaığı hal ya a ytki sınırını aşarak kulüp aına hukuksal işlmlr ulunup kulüp ü orç v yükümlülük altına sokmak, 8 Kulüün, fahiş konomik ğrki malvarlığına kastn ya a ağır kusurla zarar vrmk. 9 Hizmt aki il kulüptn ürt almakta oluğu sıraa, aayların lh ya a alyhin sçimlri tkilmy yönlik söz, ylm ya a avranışlara ulunmak.

19 KARARIN UYGULANMASI VE İTİRAZ MADDE 63 Disiplin zasına air kararlar rhal uygulanır. Karara itiraz, kararın vrilmsini izlyn ilk gnl kurul toplantısına Disiplin Kurulu kararı v itiraz ilkçsi okunarak inlnir. Çıkarma zalarınan iri il zalanırılan üy, ytrlik koşullarını taşıyorsa Gnl Kurula katılma hakkı ulunan üylr listsin u urumu şrh ilrk yr alır. Gnl Kurula zanın kalırılmasına karar vriliği takir salona alınır. CEZA KARARININ SONUÇLARI MADDE 64 a Kurula zalanırılan üynin, kararın knisin tliğinn itiarn ir ay için, Yöntim Kuruluna notr araılığı il aşvurua ulunmak surtiyl yapılaak ilk gnl kurulan Disiplin Kurulu kararının kalırılmasını istm hakkı varır. Gnl Kurulun vrği karar ksinir. Kınama ya a gçii çıkarma zası il zalanırılan üy, ilk gnl kurul toplantısına karara itiraz tmmsi ya a itirazının Gnl Kurul tarafınan rilmsi halin Kınama zalarına iki yıl, gçii çıkarma zalarına ş yıl süryl organlara sçilm hakkını kayr. Disiplin zası üynin siil kayına işlnir v Gnl Kurul kararı olmaıkça silinmz. Kulüptn çıkarılan üynin Siil Kütüğünki kayı Siil Kuruluna iptal ilir. Ynin üylik aşvurusu kaul ilmz. ZAMANAŞIMI MADDE 65 Disiplin suçlarına zamanaşımı sürsi, kovuşturma konusu ylmin vuku uluğu tarihtn itiarn altı ayır. ORGANLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER MADDE 66 Tüzükt ayrıa üznlm ulunmaığı takir ; a Organ yöntimin sçilnlr Divan tarafınan yapılan çağrıa yr alan gün v saatt kurul aşkanının aşkanlığına toplanır. Bir Başkan vkili v ir Skrtr sçr. Organlar, kulüp mrkzin, hr ay ir kz olağan, Yöntim Kurulu, organ aşkanı ya a ilgili organın üç üysinin istği üzrin olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıya sas günm çağrı il irlikt ilirilir. Yöntim Kuruluna organlar kısmn ya a tamamn toplantıya çağrılailir. Toplantıya Başkan, yokluğu halin Yöntim Kurulunun asli görvli üylrinn iri aşkanlık r. f g h Toplantı ytr sayısı salt çoğunluk olup, kararlar katılanların oy çokluğu il alınır. Oylara şitlik halin konu ynin görüşülür, şitlik yin ozulmazsa Başkanın oyu üstün sayılır. Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üynin organ üyliğinn çkilmiş sayılmasına karar vrililir. Organ asil üyliklrn, üyliğin kayı, çıkma vya çıkarılma nnlrinn hrhangi iriyl ksilm oluğuna, gnl kurul sonuuna uygun sıra il yk üy çağrılır. 15 gün içrisin çağrı yapılmaması halin yk üy Dntim v Divan Başkanlık Kurullarına aşvurur. Hangi nnl olursa olsun görv sürsini tamamlamaan oşalan organlar için yapılan sçimlr sçiln üylrin görv sürsi önki üylrin kalan görv sürlri kaarır. İstğ ağlı organlaran hrhangi irinin görv sürsini tamamlamaan oşalması halin yapılaak olan sçimlr kaar u görvi yürütmsi için uygun nitlikt üylr Divan Başkanlık Kurulu tarafınan görvlnirilir. Olağan Gnl Kurul toplantılarına faaliytlrin ilişkin ilgi sunarlar.

20 BEŞİNCİ BÖLÜM SEÇİMLER MADDE 67 Kulüp organlarına sçimlr Gnl Kurul toplantılarına yapılır. Günmin Yöntim Kurulu sçim masi ulunan Gnl Kurul toplantıları, irini gün sçim ışınaki günm malrinin görüşülmsi, ikini gün sçimlr olmak üzr iki gün yapılır Günmin sçim masi ulunmayan toplantılara günm sçim masi klnmz. MADDE 68 OLAĞAN : Kulüp organlarına sçimlr üç yıla ir kz yapılır. Sçiln üylrin görv sürsi organ için kaul iln sür kaarır. OLAĞANÜSTÜ : Kulüp organının çkilm ya a görvn çkinmsi gii nnlrl yapılır. Sçiln üylrin görv sürsi önki üylrin kalan görv sürsi kaarır. ADAYLIK BAŞVURUSU MADDE 69 Organlara sçililmk için aaylık aşvurusu yapılması şarttır. Aaylık aşvuruları Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna yazılı olarak yapılır. Aay olunan organ için tüzükç lirlnmiş ir nitlik ya a koşul aranıyorsa aay u nitliği taşıığına ya a koşulu yrin gtiriğin air gçrli lglri iraz r. Aaylık aşvuruları, a, soya, üy numarası v hangi organa aay olunuğu lirtilmk koşuluyla list üznlnrk yapılailği gii u unsurlara yr vrilrk irysl olarak a yapılailir. Yöntim kurulu aşkanlığına aay olanlar, asil v yk aay listlrini iraz tmk zorunaır. Başkan aayı ulunmayan yöntim kurulu aay listlri işlm konulmaz. Başvurua son gün, çoğunluk aranan irini toplantı günü önsi saat kaarır. Çoğunluk sağlanamaığı için irini toplantı yapılamamış is aaylık aşvurusuna ulunan Başkan aayları n son ikini toplantı gününn iki tam gün önsin kaar listlrini son şkli il Divan Başkanlık Kuruluna tslim rlr. Aay listlrin ölüm, çkilm v nzri nnlrl ksilm olması halin Başkan aaylarınan u ksikliği girmsi istnir. Çoğunluk sağlanamaığı için irini toplantı yapılamamış is aha ön aaylık aşvurusuna ulunulmamış olsa il yukarıa yazılı koşulları yrin gtirmk şartı il ikini toplantı gününn iki tam gün önsin kaar organlara aay olunailir. Divan Başkanlık Kurulu v görvi nniyl aşvuru il ilgili ilgi inn kulüp organ vya çalışanlarına Başkan aayının ışınaki isimlr açıklanamaz. MADDE 70 MADDE 71 MADDE 72 MADDE 73 Kulüp Divan Başkanlık Kurulu, aaylık aşvurularını, ilgili organ için tüzükç kaul iln nitlik v sçilm ytrliği yönünn Siil Kurulu tarafınan hazırlanan listlr ayanarak inlyip gikmksizin aşvuru sahiin ilgi vrir. Aay, ilgili organ için sçilm ytrliğin sahip is alını lgsi vrir, ğils ; grkçli olarak yazığı aşvurunun ri kararını aşvuru sahii v Gnl Kurul Divanına vrir. Basılı oy pusulalarının oyut v rnklri çoğunluk aranan irini toplantı günü önsi akşamı Divan Başkanlık Kurulunun uygun görği usull lirlnir. Aynı kurula irn fazla listyl aaylık halin u lirlm huzura v kur a il yapılır. Oy pusulaları Divan Başkanlık Kurulunun ntim v göztimin aaylar tarafınan astırılır. Sçimlr organlara aay olanlara ait listlr il irysl aaylara ilişkin aaylık ilgilri Gnl Kurul Divanı tarafınan üylr okunur, salon girişin hrksi görilği ir şkil ilan ilir. Yöntim Kuruluna sağlanan ytrin kapalı oy kullanma yri, Siil Kuruluna hazırlanan sanık v listlr, Divan Başkanlık Kuruluna üznlnn tutanak, karar, oy pusulası v zarflar Yöntim Kurulunun ilgi v ntimi altına Divana tslim ilir.

21 Mühürlü oy zarfı, asılı v oş oy pusulaları Divan tarafınan lirlnk yöntml ağıtılır. OY PUSULA VE ZARFLARI MADDE 74 a Basılı oy pusulaları : Hr organ için ayrıa astırılan, aay olunan organın aı, Başkan, asil v yk üylr için ayrı aşlıklar altına aayın aı v soyaına yr vrilmiş şkil olur. Oy kullanma yrin ulunurulmasının yanısıra aaylar tarafınan a ağıtılailir. Boş oy pusulaları : Organlar için hazırlanan asılı oy pusulası oyutuna, aay olunan organın aı, Başkan, asil v yk üylr için ayrı aşlıklar altına aayın aı v soyaına uygun hanlr v sıra numaraları ulunan anak u ölümlri ll olurulmaya uygun şkil oş ırakılmış şkil olur. Divan Başkanlık Kurulunun ntim v göztimin mühürlnip oy kullanma yrin ulunurulur. Oy zarfları : Aynı rnk v oyutta olur. Divan Başkanlık Kurulunun ntim v göztimin mühürlnip sayısı a lirlnrk ir tutanağa ağlanır. Tutanakla irlikt Gnl Kurul Divanına vrilir. Basılı v oş oy pusulası örnği Tüzüğün Ek.1 v Ek.2. malrin yr vriliği şkil hazırlanır. SANDIK KURULLARI VE GÖZLEMCİLER MADDE 75 Sçimlr aşlanmaan ön Gnl Kurulun onayına sunarak, sanık sayısı kaar v üçr kişilik sanık kurulları oluşturulur. Üylrn iri oy pusula v zarflarını vrir, iğrlri sanık aşı işini yürütür. Sçim list il katılan Başkan aaylarının sçim ya a oy tasnifi sürsin gözlmi olarak ulunurmayı istiklri iki asil iki yk üynin alarını Divan a vrmlri halin gözlmilrin görvlrini yapmaları için uygun önlmlr alınır. Gözlmilr gözlm yapmanın ışına hiçir işlm karışamaz. OY KULLANMA MADDE 76 MADDE 77 Oy kullanma işlmi aşlamaan ön Başkan aayları söz haklarını kullanailir. Divan tarafınan Tüzüğün ilgili hükümlri üylr okunarak uyurulur. Oy sanıkları tutanak üznlnrk oş v kilitli olarak Sanık Kurullarına tslim ilir. Oy kullanma işlmi saat a aşlar a sona rr Üylr oylarını katılım kartlarına lirtilmiş olan sanıkta, izzat v gizli olarak kullanırlar. Vkaltn oy kullanılamaz. Bir üy irn fazla oy kullanamaz. Üy, oy pusulalarını zarfın içrisin koyar, kimliğini göstrir, sanık aşınaki listyi imzalar, zarf v katılım kartını iririnn ayrı olarak sanığa atar. Yanlış sanıkta oy kullanma halin Divan tarafınan tutanak üznlnir, u tutanak oyların sayım v ökümün ikkat alınır. Elktronik ortama oylamaya yasal üznlmlrl izin vrilmsi halin ilgili hazırlık v önlmlr Yöntim Kuruluna yrin gtirilir. MADDE 78 MADDE 79 MADDE 80 Sürnin olması il oylama işlmi sona rr. Oy kullanma sürsi olmuş anak sanık aşına oy kullanmak üzr klyn üylr varsa katılım kartları Divan tarafınan toplanır, sanık görvlilrin vrilrk oy kullanmaları sağlanır. Oy kullanma işlmi sona riğin oy sanıkları, Divan tarafınan tutanakla tslim alınır. Oyların sayım v ökümü için Divan ytkiliir. Oyların sayımı v ökümü açık olarak yapılır. Sonuç tutanağı ilan ilir. Başkan v Yöntim Kurulu oylarının sayım v ökümü oy kullanılan salona yapılır. Diğr organlara ait oyların sayım v ökümü Kulüp lokalin yapılailir. Oyların sayımına sanık kurul üylrinn yararlanailir. Bir sanıktaki oy zarfları katılım kartlarınan ya a listki hazırlar sayısınan fazla çıkarsa oy zarfları inlnir, mühürsüz oy zarfı varsa önlikl u zarflar, yoksa içrisinn fazlayı karşılayaak kaarı alınır v tutanak üznlnrk imha ilir. Bu işlm, hr sanık için ayrı yapılır. GEÇERLİ OLMAYAN ZARF VE OY PUSULALARI MADDE 81 a Mühürsüz zarf içrisinki,

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

10.09.2012 BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ ESKİ MADDE 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

10.09.2012 BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ ESKİ MADDE 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM TRABZONSPOR TÜZÜĞÜ TRABZONSPOR TASLAK TÜZÜĞÜ 10.09.2012 BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ ESKİ MADDE 1 DERNEĞİN ADI Derneğin adı TRABZONSPOR KULÜBÜ dür. Bu ad; tüzük de, evrak da ve yazışmalarda TRABZONSPOR

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

TRABZONSPOR 07.09.2008 TÜZÜK TASLAĞI TRABZONSPOR 05.02.2013 TÜZÜK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

TRABZONSPOR 07.09.2008 TÜZÜK TASLAĞI TRABZONSPOR 05.02.2013 TÜZÜK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ TRABZONSPOR 07.09.2008 TÜZÜK TASLAĞI TRABZONSPOR 05.02.2013 TÜZÜK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ MADDE 1 DERNEĞİN ADI Derneğin adı TRABZONSPOR KULÜBÜ dür. Bu ad; tüzük de, evrak da ve yazışmalarda

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi a) Topluluğun Adı : Gazetecilik Topluluğu b) Topluluğun Merkezi : Sakarya dır. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Madde 1-Topluluğun

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- Topluluğun amacı Sanata gönül vermiş Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirerek, yetenekleri doğrultusunda

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

ESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç. Öğrenci. Kapsam. Öğrenci. Dayanak. Tanımlar. öğrencilerin. her bir 1 / 14

ESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç. Öğrenci. Kapsam. Öğrenci. Dayanak. Tanımlar. öğrencilerin. her bir 1 / 14 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; İzmirr Yüksek Teknoloji T Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor s ve

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Đstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul 28.01.2014, 06 (01) / Mütevelli Heyet 30.01.2014 (1059) Ek ve değişiklikler : --- Ek ve değişiklik

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.4 DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 1 2 BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞUBE GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI: İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN AMACI MADDE 1- AMAÇ 1- Ekolojik dengenin korunması amacı ile içinde bulunduğumuz çevreye ve burada yaşayan bütün canlı varlıklara

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği 1 Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği Amaç Kapsam Tanımlar Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı Atatürk Öğretmen Akademisi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı SANKO Üniversitesi ne bağlı öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1: T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf

Detaylı

İHALECİ ECZA DEPOLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı: MADDE 1- Derneğin adı İhaleci Ecza Depoları Derneği dir. MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 21.12.2010; Senato Sayısı: 2010-08) AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK AMAÇ Madde 1 - Bu Yönerge, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin eğitim, sağlık,

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar MADDE 1: Amaç Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli organlarında temsil edilmesi ve

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014/06) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014/06) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014/06) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönerge, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin eğitim,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin amacı Girne Amerikan Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık,

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Medeniyet Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI :

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI : YERİNDELİK TESTİ Bu nktin mı, irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı kpsmın siz sunulk hizmt il ytırım mçlrınız, mli urumunuz il ilgi v trünizin uyumlu olup olmığının ğrlnirilmsiir. Bu konu ir ğrlnirm

Detaylı

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1 a) MuĢ Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmelerini

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Doğa ve Kış Sporları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesine dayanarak

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

YÖNETMELİK. d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

YÖNETMELİK. d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü, 24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi ne kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi ne

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/151 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğrenci Topluluğu Kurma Prosedürü 1. Topluluk kurmayı talep eden öğrenci tarafından doldurularak Sağlık

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI Amaç Madde 1- Bu esasların amacı Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri

Detaylı

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu düzenlemenin amacı; Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge ile Bilecik Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ Amaç ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ MADDE 1 - Bu yönerge; Acıbadem Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulacak

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Genel Esaslar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Genel Esaslar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Bartın Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

Madde 4- Öğrenciler topluluk kuruluşuna ilişkin ilk başvuruyu ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine yaparlar.

Madde 4- Öğrenciler topluluk kuruluşuna ilişkin ilk başvuruyu ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine yaparlar. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Amaç: Madde l - Bu Yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin birlikte çalışma ortamı içerisinde, evrensel insani değerlere

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı