T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R."

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ Sayı: 8156 Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı: /8404 sayılı ve 14/12/1948 tarihli kararla kurulmasına izin verilmiş olan «Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Anonim Ortaklığı» mm Anasözleşmesinin 11, 12, 13, 14, 25 ve 62 nci maddelerinin ilişik şekildeki gibi değiştirilmesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 4/ sayılı ve 30/4/1952 tarihli yazısiyle yapılan teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca 7/5/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. (*) Başbakan 4. MENDERES A. Sayuiuııa Balkanı H. KÖYMEN Devlet Balkanı Başbakan Yardımcısı S. AĞAOĞLU 7/5/1952 içişleri Bakanı V. A. MENDERES A. Eğitim Bakanı Bayındırlık Babanı T. İLERİ K. ZEYTİNOĞLU Devlet Bakanı Dışişleri Bakamı F. KÖPRÜLÜ Eko. ve Ticaret Bakam MUHLİS ETE CUMHURBAŞKANI C. BAY AR Adalett Bakanı R. NASUHİOĞLU İMaliye Balkanı H. POLATKAN Sa. ve So'. Y. Balkanı Dr. H. ÜSTÜNDAĞ i. ve T. Balklanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Balkanı İşletmeler Balkanı V. S.YIRCALI N.ÖKMEN S. KURTBEK N.ÖZSAN N.ÖZSAN (*) Anasözleşmesinin değişen maddeleri ilâhlar kısmındadır. Karar Sayısı, Çır - Çır, iplik ve dokuma fabrikaları (kurmak, işletmek, ham maddeleri mamul hale getirip satmak ve (her türlü ticaret işleri ile uğraşmak ve merkezi Salihli olmak üzere 50 yıl süre ve Türk lirası sermaye ile kurulmasına başlanan.«salihli iplik ve Dokuma Fabrikaları Türk Anonim Ortaklığınım Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 4/6995/30434 sayılı ve 17/5/1952 tarihli yazısiyle gönderilen ilişik Anasöaleşmesi ve sermayenin dörtte birinin yatırıldığını gösteren banka mektubu Bakanlar Kurulunca 24/5/1952 tarihinde incelenerek; adı geçen Ortaklığın kurulmasına izin verilmesi, 865 sayılı kanunun 280 nci maddesine göre katrarlaştırılmıştır. ı(*) 24/5/1952 CUMHURBAŞKANI C. BAY AR A. MENDERES Devlet Balkanı Ba^gJogJu" 91 M. Savunma Balkanı İçişleri Bakanı V. H. KÖ YMEN A. MENDERES M. Eğicim Bakamı Bayındırlık Bakıanr T. İLERİ K. ZEYTİNOĞLU Devlet Bakant Adıalett Balkanı R. NASUHİOĞLU Dışişleri Bakanı Maliye Balkanı F. KÖPRÜLÜ H. POLATKAN Eko. ve Ticaret Bakanı MUHLİS ETE Sa. ve So. Y. Balkanı Dr. H. ÜSTÜNDAĞ G. ve T. Balkanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı İstetmeler Bakanı V. S.YIRCALI N.ÖKMEN S. KURTBEK N.ÖZSAN N.ÖZSAN ı(*) Anasözleşmesi ilânlar kısmındadır. Karar Sayısı: içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan ilişik ı(polis Kıyafet Tüzüğü) nün yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulunca' 12/6/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan A. MENDERES M. Savunma Bakanı H. KÖYMEN Devlet Balkanı Başbakan Yafdımcısı S. AĞAOĞLU içişleri Bakanı V. A. MENDERES 12/6/1952 Devlet Bakanı Dışişleri Balkanı F. KÖPRÜLÜ CUMHURBAŞKANI C. BAY AR Adalat Bakanı R. NASUHİOĞLU Maliye Saikamı II. POLATKAN M. Eğitim Bakanı Bayındırlık Babanı Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Balkanı T. İLERİ K. ZEYTİNOĞLU MUHLİS ETE Dr. H. ÜSTÜNDAĞ G. ve T. Batanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakamı işletmeler Balkanı V. S.YIRCALI N.ÖKMEN S. KURTBEK N.ÖZSAN N.ÖZSAN

2 SaMfe: 4114 (Roma!i Gaflete) 12 TEMMUZ 1952 Polis Kıyafet Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Umumî Hükümler Madde 1 Emniyet teşkilâtı mensuplarının sınıf ve derecelerine göre kıyafetleri ve teçhizatiyle bunların giyilmesi ve taşınması tarzı bu Tüzükte gösterilmiştir., Madde 2 Emniyet teşkilâtını teftiş ve murakabe yetkisini haiz bulunan bütün mafevklerle âmirler, kıyafet intizamına taallûk eden hususlarda bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlarlar. Madde 3 Kıyafet intizamına taallûk eden başlıca hususlar şunlardır: A) Resmî kıyafet elbisesiyle, palaska kemeri takılmadan bina içinde ve dışında dolaşılmaz. C) Bina dışında, resmî kıyafet elbisesiyle kasket giyilmesi mecburidir. B) Caket ve palto düğmeleri daima ilikli bulunu*. D) Kasket, kenariyle kaş arasında bir parmak İle âzami bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara muzavi olarak giyilir. E) Elbise, gömlek ve kravat daima temiz ve ütulü tutulur: Bunlarda yırtık ve sökük bulunmaz. F) Sınıf ve derece işaretleri ve teçhizat bu Tüzükte gösterilen şekillere uygun olarak takılır ve taşınır. Madde 4 Bu Tüzük gereğince verilen giyecek eşyasının ve teçhizatın iyi kullanılması mecburidir. Tabancalar, her çeşit atışı mütaakıp temizlenir ve yağlanır; Emniyet Müdürleri ve karakol âmirleri veya görevlendirecekleri memurlar tarafından her hafta muayene edilir. Madde 5 Stajyer polisler, polisler, komiser muavinleri, komiserler, başkomiseıîer, emniyet âmirleri ve muamelât memurları dainia; emniyet müdürleri ile bu derecedeki (meslek derecesi) memurlar, toplantılarda ve her hangi bir işin icra safhasını bizzat idare ettikleri hallerde mecburi olarak, diğer zamanlarda ise ihtiyari olarak resmî kıyafet elbisesini giyer ve teçhizatı taşırlar. Bu madde gereğince resmî kıyafeti daimi surette taşımak mecburiyetinde olanlar, izinli oldukları zamanlarda sivil elbise giyerler. Stajyer polisler ile polisler, izinli oldukları günlerde tabancalarını da taşımazlar. İKİNCİ BÖLÜM Giyecek eşyası ve şekilleri Madde 6 Emniyet teşkilâtı mensuplarına bu Tüzük gereğince verilecek elbiseler ve kasket koyu mavi renkte bir kumaştan yapılır. Gömlek ve kravat, elbise rengine yakın renkte; palto ve yağmurluk da elbise renginde olur. Madde 7 A) Stajyer polislere, polislere, komiser muavinlerine, komiserlere, başkomiserlere, emniyet âmirlerine, emniyet müdürleri ile bu derecedeki >(meslek derecesi) memurlara ve muamelât memurlarına her yıl bir kasket, b'ir caket, bir düz pantalon veya kilot, bir çift fotin veya iskarpin, iki gömlek, bir kravat ve iki yılda bir palto verilir. B) Motorlu, atlı ve trafik sınıfında çalıştırılanlara fotin yerine çizme, düz pantalon yerine kilot, palto yerine dört yılda bir olmak üzere meşin caket verilebilir. C) ielmniyet müfettiş ve muavinlerine, polis, komiser muavini, komiser ve başkomiserlerden sivü olarak çalıştırılanlara ve bu Tüzükle kendilerine giyecek eşyası verilmesi kabul edilen kadrolardaki kadın memurlara (A) fıkrasında yazılı giyecek eşyası yerine her yıl sivil bir takım elbise, bir çift iskarpin ve iki yılda bir palto verilir. Madde 8 Kadro mevcudu ve mahallî ihtiyaç gözönünde tutularak emniyet müdürlüklerine her beş yılda bir, yeter miktarda koloniyal şapka, yağmurluk ve meşin caketle eldiven verilir. Madde 9 Resmî kıyafet elbiseleri verilenlere, elbise ve palto göğüslerine ve kasketlere konulmak üzere kokartlarla sınıf ve derece İşaretleri demirbaş olarak verilir. Madd» 10 Emniyet teşkilâtı mensuplarına verilecek resmî giyecek eşyası, bu Tüzüğe ekli tablolardaki şekillere uygun olur. A) Stajyer polis, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser ve emniyet âmirlerinin elbiseleri (ek tablo I) de, paltoları (ek tablo 2) de; B) ı Emniyet müdürleriyle bu derecedeki (meslek derecesi) memurların palto ve elbiseleri (ek tablo 2 ve 3) te; C) Muamelât memurlarının elbise ve paltoları (ek tablo 4) te; D) Motorlu-, trafik ve atlı poliste görevlendirilenlerin kilot ve meşin ceketleri (fek tablo 5) te; E) Tfukarki fıkralarda yazılı'âmir ve memurların giyecekleri kasket (ek tablo 6) da; gösterilmiştir. Madde 11 Elbise, palto ve gömleklerini bu Tüzüğe uygun olarak diktirmeyi tai'ep ve taahhüt edenlere kumaşları aynen ve İdarece tesbit edilecek miktar üzerinden dikiş ücreti para olarak kendilerine verilebilir. Madde 12 Meslekten çıkarılanlar ile istifa ederek ayrılanlar, kendilerine verilmiş olan resmî giyecek eşyasını ve demirbaş kokartları ve işaretleri aynen iade ederler; kendilerine sivil elbise verilmş olanlar meslekten çıkarıldıkları veya istifa ettikleri takdirde bu elbiselerin bedeli, miadı nispetimde kendilerinden alınır. Emniyet teşkilâtı içinde bir kadrodan diğerine nakil halinde resmî giyecek- eşyası ile sivü elbise ve demirbaş kokart ve işaretler birlikte götürülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teçhizat Madde 13 Polislere ve sivil olarak- vazife görenlere, lüzum ve ihtiyaca göre palaska kemeri, tabanca, tabanca kılıfı, 14 ten aşağı olmamak üzere fişenk, iki şarjör, zinciri ile beraber düdük, saat, elektrik cep feneri, çakı, kelepçe, kauçuktan veya benzeri elâstiki maddelerden yapılmış çomak (Cop), gaz tabancası, yeter miktarda gaz mermileri, fotoğraf makinesi, yeter miktarda film, kar gözlüğü, atlı sınıfa mensup olanlara kılınç, mızrak ve teferruatı ile birlikte bir eğer takımı demirbaş olarak verilir. Polise, lüzumu halinde yukardaki fıkralarda yazılı olanlardan başka diğer silâh, teknik vasıta ve teçhizat ta verilebilir. Madde 14 Komiser muavini, komiser, başkomiser ve emniyet âmirlerine, palaska kemeri, tabanca ve kılıfı, fişenk ve iki şarjör ve ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde yukarkt maddede yazılı diğer teçhizat; emniyet müdürlerine ve bu derecedeki (meslek derecesi) diğer memurlara da tabanca ve teferruatı verilir. Madde 15 Palaska kemeri, beş santimetre genişliğinde koyu gri renkte köseleden yapüır. Palaska kemerinin tokasında iri punto ile (polis) yazısı bulunur. Bu toka beyaz nikelâjlı madenden! yapüır. Palaska, ceket, (ceket giyiimediğl zaman pantalon) üzerinden kuşanılır. Palaska kemerini emniyet müdürüne kadar olan bütün sınıf ve derecelerdeki memurlar (muamelât memurları hariç) takmağa mecburdurlar. (Ek tablo 1) Madde 16 Palaska kemerlerinin sağ tarafında, kemer kayışının renginde /bir kılıf içinde tabanca ve sol tarafımda bir kancaya takılı olarak kauçuk çomak ile çakı taşınır. Madde 17 Demirbaş olarak verilen teçhizat, Emniyet teşkilâtından her ne suretle olursa olsun aynlanlardan tamamen geri alınır. Bir emniyet müdürlüğü kadrosundan diğer bir emniyet müdürlüğü kadrosuna terfian veya naklen tâyin edilenlerden, palaska kemerinden maada teçhizat geri alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kıyafet Madde 18 Emniyet teşkilâtı mensuplarının giyecekleri eşya İle taşıyacakları teçhizat ve işaretler aşağıda gösterilmiştir : A) Giyecekler: 1 - Ceket, düz pantalon, (ktlı sınıf, trafik sınıfı ve motorcular için kilot), gömlek ve kravat, palto. 2 - Başa, genel olarak kasket giyilir. Şu kadar kl, nokta, devriye ve benzeri görenlere mahsus olmak üzere sıcak iklim bölgelerinde koloniyal şapka giyilebilir. 3 Fotin, iskarpin veya çizme,

3 12 TEMMUZ 1952 (Resmi Gazete) Sahife: 4115 B) Teçhlzat. Palaska kemeri, tabanca ve kılıfı İle görülen vazifenin icabına göre 13 üncü maddede gösterilen diğer teçhizat C) Kasket ve göğüste taşınacak derece işaretleriyle kolda taşınacak sınıf işaretleri Bu işaretler, bu Tüzüğün 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerinde yazılı yaprak, yıldız kokart ve sınıf işaretlendir Giyeceklerin ve işaretlerin şekil ve tarifi Madde 19 Ceket Stajyer polis, Polis Okulu ve Polis Enstitüsü öğrencileri, polis, komiser muavini komiser, başkomiser ve emniyet amirlerinin ceketlerinim arkası bel ortasına kadar yırtmaçlı, önü açık ve yakası sivridir "Üst cepleri dışardan ve ortası pilllldir, bu cep kapaklarının Üst kenarları düz, alt kenaları, düğme ortaya ve dışa gelmek üzere, simetrik bir oyukluk gösterir, düğme küçük boydadır. Ceket büyük boy dört düğme ile iliklenir Omuzlarda elbise kumaşından yapılmış, küçük boy birer madenî düğmeyi taşıyan apolet vardır Ceketin boyu kollar tabii olarak yana sarkıtıldığı zaman baş parmakların ucuna kadar uzar Alt cepler İçtendir, kapakları dlşta bulunur Kol kapakları sentimetre eninde ve küçük boydaikişerdüğmeli olur Emniyet müdürlerinin ceketleri kruvaze ve dört düğmelidir Ceketin: Mikasında yırtmaç yoktur Üst ve alt cepler içtendir Muamelât memurlarımın ceketa kruvaze ve altı düğmelidir, düğmeler, elbise renginde, ve kemiktendir Üst cepler İçten alt cepler spor biçiminde dlştan dikişli vc kapaksızdır Ceketin, arkasında yırtmaç yoktur Emniyet müdürleriyle muamelât memurlarının cep ebattarı umumi dikiş ölçülerine uygun olur Apoletler Aralarına bir kat tela. konulmuş ilki kat kumaştan olup omuz başlarına omuz kol dikişleriyle dikilir, üst yaka dikişine kadar devam eder ve bu yaka kenarı İle temaslı olarak cekete dikilen düğmeye iliklenir, genişliği omuz başlarında 5-6 santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasında 4-5 santimetredir, uçları yuvarlaktır Ceket yakası Üst asıl yaka ile öndeki devrik kısımlardan ibarettir Üst asıl yakanın genişliği4-4,5 santimetredir Üst yakanın alt kenarları, 'takriben, üst cep kapaklarının üst kenarlarına paraleldir, öndeki devrik kısmının uçları slvri olup devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzar Bu uzunluk santimetre olur Üst asıl yaka uçlarlyle devrik kısmanın uçları arası 2-3 santimetredir Üst cepler Kapakların üst kenarı ceketin üst düğmesinin üç santimetre kadar,yukarısında bulunur ve bu kenar ufki dikilir Üst kenar genişliği santimetredlr Cebin, kapak dikişinden alt kenarı dikişine kadar uzunluğu santimetredir Pil genişliği 3-4 santimetredir Kapağın yanlarındaki genişliği 6 ve düğme hizasına gelen kısmanın genişliği 7 santimetredir Yan uçlar sivridir ve birer çıt ile tutturulur Üst kapağın orta sivrisi küçük boy düğme ile İliklenir Üst cebin alt köşeleri yuvarlaktır ve vücudun biçimine göre yuvarlaktan önceki genişliği üste nazaran bir santimetre kadar fazla olabilir Ait cepler İçte kapaklan dıştadır Cep kapaklarının yan kenarları ortası ceketin dördüncü düğmesi hizasındadır Bu cep kapaklarının genişliği yan genişliği 8 ve ceplerin derinliği 20 santimetredir (ek tablo 7) Madde 20 Pantalon Pantalon, düz ve kılot olmak üzereikibiçimdir A) Düz pantalon, zırhsız ve paçası dublesdzdir, belden başlıyarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücude uygun bir bollukta olup buradan paçalara doğru darlaşır, paça genişliği santimetredir; boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır Pantalonun, arka ve yan cepleri içtendir (ek tablo 8) B) Kilot pantalon İngiliz stilndedlr Kilotun öndeki cepleri yan olup genişliği 20 santimetredir Paratalonun diz kapaklarında bağ bulunmaz Çizme İçersindeki kısmı baldırlara uygun ve düğmelidir Uzunluğu ayak bileğine kadardır (ek tablo 8) Kilota, elbise kumaşından veya elbise rengi podüsüetten konacak süvariliğin alt kısmı çizmenin koncu içersinde kalmak üzere uzunluğu en çok 35 ve genişliği 18 sentimetre olur Bu parçanın ön kenarı rükbe kemiği ortasından 4-5 santimetre açıkta ve tablosunda gösterildiği biçimdedir Pantalon kemerine, bel kayışının geçmesi açta çift kat kumaştan birer santimetre eninde yedi köprü dikilir Madde 21 Gömlek ve kravat Gömlek yakası spor biçimindedir Ensede genişliği 4 santimetredir Uçlara doğru önde 7 santimetreye kadar genişler Yaka uçları düz ve sivri, olup iki uç arasındaki açıklık 7-8 santimetredir Alttan konulacak balinalarla uçların kıvrılmaması sağlanır Arkada gömlek yakası ceketin yakasını bir santimetreden fazla aşmamalidir gömleğin arkası düz robalıdır, arkada pılı yoktur, önde, göğüste düğmeli i k i cebi ve omuzlarında apoletleri vardır Apoletler cekette olduğu gibidir Gömleğin onü aşağıya kadar sağa 7 düğme ile iliklenecek şekilde açıktır, etekleri! pantolonun, içlne sokulur Kollarda kol kapakları 6-7 santimetre eninde spor biçiminde ve tek düğmelidir Kol kapaklarının kenarları yuvarlaktır Cep kapaklarının üst kenarları koltuk altı çizgisinin 4 santimetre yukarsındadır Cep kapaklarının genişliği 14-16, yan genişliği 4-5 santimetre ve cebin derinliği santimetredir Ceplerde üç santimetre genişliğinde bir pili vardır Gömlek düğmeleri 1-15 santimetre çapında olup yassı ve beyaz renktedir Gömleğin ön kenarları dikişsizdir Ceplerle yaka ve apolet kenarları tek sıra dikişindir Omuz başı, kollar, yanlar çift sıra dikişlidir (Etekler tek sıra diklşlidir (Ek tablo 8) Kravat Elbise rengine yakın ve desensizdir Bağlandığı zaman üst parçasının ucu pantalon altına girecek kadar uzundur Madde 22 Ceket ve palto düğmeleri Bu düğmeler madeni olup emniyet müdürleriyle emniyet âmirlerinde sarı ve diğerlerinde beyaz olmak üzere iki boydur A) Büyük boy düğmeler 2 5 santametre çapındadır Ceketin önü ile paltonun önüne ve arka tokasına bu düğmeler dikilir B) Küçük boy düğmeler1,5 santimetre çapındadır Cep ve koli kapakları ile apolet uçlarına bu düğmeler dlkilir Madde 23 Kasket Bütün derecelerde aynı renk ve aynı biçimdedir Elbise kumaşındandır Kasket Güneşlik, kuşak ve tepeliktosunlarından ibarettir A) Güneşlik Siyah rugandandır Güneşliğin kokart altına gelen kısmındaki genişliği: 5 santimetredir Güneşliğin kasket (kuşağına dükalecek kenarı, kuşağa uygunca dikilecek biçimde oyulmuştur Güneşlik, uçları şakaklar hizasında olmak üzere kuşağa dikitedir 90 ve 100 lira kadro maaşlı emniyet müdürlerinin kasketlerinde güneşlik çevresi boyuncasarısırmadan bir şerit bulunur B) Kasket kuşağı 4-5 santimetre genişliğındedir Dışı kasket kumaşındandır, içi telâ ile sağlamlaştırılmıştır ve başı uygun şekilde saracak ve kavrayacak surette yapılır Kuşağın ek yerleri arkaya gelir Kuşak, fitilsiz, kasket kumaşı renginde kalınca bir kordelaile sarılıdır Güneşliğin kuşakla birleştiği kısımda siyah rugandan iki katlı bir sent Vardır Bu şerit rüzgarlı havalarda kasketi başta tutmak üzere çene altından geçebilecek şekilde yapılır C) Kasket tepeliğî Üst kısmı yekpare alt kısmı 8 parçalıdır Kasketin, öne gelen iki parçası diğer parçalardan daha yüksek ve daha enlidir Ön parçalar dık kalır, bunların İç kısmında telâ bulunur Diğer parçalar şapkanın yanlarında hafif, arkasında daha fazl bir dökümlülük gösterir (Ek tablo 6) Madde 24 Palto Polis Enstitüsü ve Polis Okulları öğrencileriyle, stajyer polis, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser ve emniyet âmirlerimin paltosu kruvaze önü iki sıra üzerinden dikilmiş büyük boy üçer düğmelidir Yakası açık olup icabında kapatılabilir Yaka genişliği arkada 8, önde 12 santimetredir Yaka uçları sivridir Palto kapaklarının üst kenar genişliği santimetredir Üst düğmeler kapak dış kenarından 3 santımetre içerde ve üst kenarı ucundan dört santimetre aşağıda bulunur Paltolarda, ceketlerde olduğu gibi apolet vardır Paltoların arkası, yan cepleri hizasına kadar yırtmaçlıdır Paltoların arkasında bel hizasında yan dikişlere tutturulmuş, üzerinde büyük boy iki düğme bulunan 5 santimetre genişliğinde bir kuşak vardır Cepler yan ve kapaksızdır Cep ağzı genişliği 20 santimetredir Paltonun boyu takriben diz kapağı ile topuk arasına kadar uzar, etek genişliği bedene göre 2, metredir Emniyet müdürlerinin paltoları değerlerinin aynıdır Yalnız cepler İçten, düz ve kapaklıdır Kapaklar çift dikişlidir Arkasında kuşak yoktur Muamelât memunlarının paltoları da diğerlerinin aynıdır, ancak cep her içten, düz ve cep kapakları dikişsizdir Birinci düğme palto yakası nın bitimindedir Arkasında kuşak yoktur Ek tablo 2, 3, 4)

4 Sahîfg: 4116 Madde 25 Yağmurluk : Yağmurluk elbise renginde ve bir par-, ça kumaştan yapılmış olup dik'şsiz peierin biçimindedir. Boyu palto boyundan en az 5 santimetre uzun ve kukuletasızdır. Madde 26 Eldiven: Eldiven kabve rengi güderi veya podüsüetten yapılır. Beş parmaklıdır. Madde 27 Ayakkabı: A) Fotin: Uzun konçludur. Siyah deriden yapılır. Maskaretleri düz, uçları orta yuvarlaklıktadır. Ayakkabı, liskarpin biçiminde de olabilir. B) Çizme: Siyah deriden yapılır. Fortları 7-9 santimetredir. Tabanı iki kat köseleden, kenarları 4 milimetre payandalı, dikişli ve çivilidir, 'ökçenin altı ve üstü bir genişliktedir. Yumurta ökçe yasaktır. Çizme koncu yarım sert, bilek ve baldır aynı genişliktedir. Konç ağzı, düz ve arkaya doğru diz kapağının altını kavrıyacak biçimde ve oyukçadır. Konç, topuk hizasında kıvrıntılıdır. Körüklü, düşük, kırışıklı çizme giymek yasaktır. Fort arkasmda köseleden mahmuz desteği bulunur. Mahmuz çıkıntılı kısmının boyu 3-5 santimetreyi geçmez. Mahmuz çıkıntılı kısmının sonuna takılan askı tekerleği 2 santimetre çapında olup, çarparak çizmenin yüzünü çizımiyecek surette yıldızlı olacaktır. Mahmuz kromedir. Üzerine deri kaplanmaz. Madde 28 Üniformalı memurların derece işaretleri: A) Kesket işaretleri : 1 Çift yaprak: Üçer santimetre boyunda saptan birleşmiş iki madenî yapraktır; yapraklar, birleşme noktalan kokartın sivri ucu hizasına ve iki santimetre altma gelecek şekilde takılır. Yapraklar simetrik, çevreleri inhinalı ve içleri kabartma motiflidir. Kasketin kuşak şeridi üzerine ufki olarak tutturulur. Yapraklar emniyet âmirlerine kadar olan derecelerde beyaz, madenîdir; nikelajlı olabilir. Emniyet âmirlerinde sarıdır. Eni, en kalın yerinde iki santimetreyi geçmez. Yapraklar uçlara doğru incelir. Emniyet müdürlerinin kasketlerindeki dairevi çift yaprak: İkisi büyük ikisi küçük olmak üzere saptan birleşmiş sarı, madenî dört yapraktır. Yapraklar motiflidir. Büyük yapraklar küçük yapraklara nazaran daha küçük çapta bir dairenin kavsini teşkil edecek derecede inhinalı olup bir ayın iki ucu şeklinde kıvrılır. Küçük yaprakların kavsi daha geniş ve daha az inhlnalıdır. Büyük ve küçük yapraklar saptan birleşerek simetrik bir manzara gösterirler. Büyük yaprakla küçük yaprak uçları arasındaki mesafe 2,2 santimetredir, iki küçük yaprak ucu arasındaki mesafe 5 santimetre ve iki büyük yaprak ucu arasındaki mesafe 4,5 santimetredir. Dairevi çift yaprak işaretinin genişliği 5,5 ve yüksekliği 3 santimetredir. Bu işaretin içine memuriyet derecesine göre bir santimetre çapında sarı, madenî, kabartma ve köşeli yıldızlar takılır. (Ek tablo 9). 2 - Yıldız: Bir santimetre çapında, sivri uçlu, madeni ve nikelâjlıdır. Emniyet âmirlerine kadar olan derecelerde beyaz, emniyet âmirlerinde sarıdır. Tek yıldız, yaprak saplarının birleştiği noktanın bir santimetre üstüne takılır. Yıldız sayısı iki olduğu takdirde, her yldız yaprağın sap kısmından sonra gelen çıkıntı üstüne yarım santimetre ara ile takılır. Yıldız sayısı Uç olduğu takdirde ilk yıldız, sapların birleştiği noktanın bir santimetre üstüne, diğer yıldızlar da yarımşar santimetre ara ile bu yıldızın yanlarına takılır. ('Ek tablo 9) 3 Kasket kokartı: Emniyet âmirlerine kadar olan derecelerde beyaz madenîdir; nikelajlı da olabilir. Emniyet amirleriyle emniyet müdürlerinde sandır; 6 santimetre çapında ve 8 köşeli bir yıldız biçimindedir. Sivri ışık kolları arasındaki mesafe 2,5 santimetre kadardır. İki sivri yıldız kolu içinde ortaya doğru boy ve ence tedricen simetrik olarak kısalan ve daralan dörderden sekiz küçük yıldız kolu vardır. En kısa yıldız kolunun, ayın bulunduğu dairenin dış çevresine olan mesafesi 1,5 santimetre kadardır. Kokartm ortasında 1,8 santimetre çapmda bir daire içinde 1,3 santimetre çapında bir ay bulunur. Ayın yıldızı, ay zemini hududunu çizen dış dairede ay sivri uçları üstünde bulunan 6-7 milimetre çapındaki bir yarın daire çıkıntısına girer, Ay yıldız aynı renkte kabartma olup zemini düz ve kırmızıdır. Ayın bulunduğu daire altındaki büyük yıldız kolu içine T. C. ve EM. işaret.eri konur. Bu işaretler birbiri içine girmiş vaziyettedir. T harfinin ufki kısmı bir santimetre çapındaki bir dairenin kavsini teşkil edecek inhinadadır. C harfi ise T kavsinin içinde ve 0,8 santimetre çapmda dörtte üç daire derecesinden daha uzun bir kavis çizer. C kavsinin içine de 0,5 santimetre ve 0,3 santimetre çaplarında dairevi şekilde EM harfleri konur. T ve C harfleri, kokart sarı ise beyaz, kokart beyaz ise sarıdır. EM harfleri kırmızı renekte ve madenîdir. Harflerin bulunduğu zemin kokart rengindedir. 12 TEMMUZ 1952 B) Ceket ve palto işaretleri : 1 - Çift yaprak : Bu işaret, kaskete takılan çift yaprağın aynıdır. Emniyet müdürlerinin ceket ve paltolarına dairevi çiffc yaprak takılır. Bunlar da kaskete takılan çift yaprak şeklindedir. Ancak; büyük yaprakla küçük yaprak uçlan arasındaki mesafe 3 santimetredir. İki küçük yaprak ucu arasındaki mesafe 6 santimetredir. İki büyük yaprak ucu arasındaki mesafe 4 santimetredir. Dairevi çift yaprak işaretimin genişliği 7 ve yüksekliği 5 santimetredir. 2 Göğüs kokartı: Bu kokart; kaskete takılan kokart şeklindedir; ancak 8 santimetre çapında bir daire içine resmedilir. 3 - Yıldız: Kaskete takılan yıldızın aynıdır. Madde 29 Muamelât memurlarının işareti, kasket kokartından ibarettir.,(ek tablo 4) Madde 30 Emniyet teşkilâtına mensup memurlardan bu Tüzük gereğince resmî elbise giymek mecburiyetinde olanlar, çalıştıkları sınıflara göre aşağıda gösterilen işaretleri taşırlar. Bu işretler, bir santimetre genişliğinde beyaz, madenî ve nikelajlı bir şerit ile çevrili 5 santimetre çapında bir daire içinde bulunur ve sol kol pazu kısmının dış yanma ve ortasına takılır. A) Belediye kolluğu görevinde çalışan memurların işareti iri puntoda nikelden kabartma (B.K) harfleridir, (ek tablo 10, şekil 4) B) Uçak alanlarında ve uçak işlerinde vezife gören memurların işareti 4 santimetre uzunluğunda ve 2,5 santimetre genişuğinde beyaz, n.adenî, kabartma bir uçaktır. (Ek tablo 11, şekil 1) C) Şehir içinde turist kafilelerine refakat eden memurların İşareti, 3 santimetre çapında, kabartma bir küre sathı ve kürenin kuzey kutbu üstünden iki yana ufki olarak uzanan ikişer santimetre uzunluğunda ve birer santimetre genişliğinde beyaz, madenî, kabartma ve simetrik iki kanattır. (Ek tablo 12, şekil 3) D) Sağlık polisi vazifesini gören memurların işareti, 3 santimetre çapında beyaz, madenî kabartma bir aydır. (Ek tablo 10, şekil 3) E) Şoförlük vazifesini gören memurların işareti, direksiyonun üstten görünüşünü gösterir 3 santimetre çapında, beyaz, madenî, kabartma bir direksiyondur, (ek tablo 12, şekil 4) F) Sandalcı vazifesini gören memurların işareti, 4 santimetre uzunluğunda beyaz, madenî ve çapraz iki sandal küreğidir, (ek tablo 10, şekil 1) G) Teknik işlerde çalışan memurların işareti terazi, fotoğraf ve parmak izleridir, (ek tablo 11, şekil 2) H) Motosiklet kullanan memurların işareti, 4 santimetre uzunluğunda, beyaz, madeni, kabartam bir motosiklettir, (ek tablo 12, şekil 1) I) Makinist memurların işareti, bir santimetre genişliğinde ve 3 santimetre çapında eşit aralıklı 18 dişli ve merkezde birleşmiş birbirine dikey dört kollu, beyaz, madenî, kabartma bir çark ile bu çarkın üstüne dikey olarak konan çift aralıklı bir 8 dişli, yarım sentiımetre genişliğinde ve 1,5 santimetre çapmda kabartma ikinci bir 'dişlidir, (ek tablo 11, şekil 4), J) Kaptanların işareti, bir merkez etrafında on kolu bulunan, beyaz, madenî, kabartma bir çarktır, (ek tablo 12, şekil 5). K) Bisikletli memurların işareti, 4 santimetre boyunda ve 3 santimetre genişliğinde, beyaz, madenî, kabartma bir bisiklettir.,(ek tablo 11, şekil 5). L) Seyrüsefer memurlarımın işareti, 4 santimetre uzunluğunda, beyaz madenî, kabartma, çapraz iki oktur, (ek tablo 10, şekil 2). M) Atlı memurların işareti, 4 santimetre boyunda ve 3 santimetre genişliğinde, beyaz, madenî, kabartma bir at başıdır, (ek tablo 12, şekü 2). N) Telsiz ve muhabere hizmetlerinde çalışan memurların işareti, bir santimetre genişliğinde ve 4 santimetre boyunda beyaz, madenî, beş parçalı, meyilli ve kırılmış hat şeklinde bir oktur, (ek tablo 11, şekil 3).» O) Polis Okulu öğrenouerinin işareti, iri puntoda nikelden, kabartma (P. O) ve Enstitü öğrencilerinin işareti keza iri puntoda, nikelden, kabartma (P. E) harfleridir. ı(ek tablo 10, şekil 5 ve 6). Madde 31 Emniyet teşkilâtına 1 mensup memurlardan bu Tüzük gereğince resmî elbise giymek mecburiyetinde olanlar, derece ve sımıflannı gösteren ve kasket, ceket ve paltolarına konulan aşağıdaki özel İşartleri taşırlar, (ek tablo 9). A) Polis memurlarının işareti, 28. nci maddede gösterilen çift yaprak ve kokarttır. Polis Okulunda veya Polis Enstitüsünde Okuyanların apoletleri üstünde ayrıca, orta puntoda beyaz madenî kabartma (P. O) veya ı(p. E) harfleri bulunur. B) Komiser muavinlerinin işareti, çift yaprak üstüne konulan beyaz bir yıidızdır.

5 12 TEMMUZ 1952 (Resmî Gazete) Ssıhlfe C) Komiserlerin işareti, çift yaprak üstüne yan yana takılan beyaz iki yıldızdır. D) Başkomiserlerin işareti, çift yaprak üstüne yan yana konulan beyaz 3 yıldızdır. E) Emniyet âmirlerinin işareti, sarı çift yaprak üstüne takılan sarı yıldızlardır. 2. nci sınıf emniyet âmirleri 1 ve 1. nci sınıf emniyet âmirleri 2 yıldız takarlar. F) Emniyet müdürlerinin işareti, dairevi çift yaprak içine konulan sarı yıldızlardır. Birinci sınıf emniyet müdürleri 3, ikinci sınıf emniyet müdürleri 2, üçüncü sınıf emniyet müdürleri 1 yıldız takarlar. Dördüncü sınıf emniyet müdürleri yıldız takmazlar. G) 90 ve 100 lira kadro maaşlı emniyet müdürlerinin işareti, dairevi çift yaprak içine konulan sarı yıldızlardır. 90 lira kadro maaşlı Emniyet müdürleri bir, 100 'lira kadro maaşlı emniyet müdürleri ise iki yıldız takarlar. Bu emniyet müdürlerinin ceket ve paltolarının göğüslerimdeki dairevi çift yaprak işareti altına ayrıca sarı renkte bür çift yaprak konur. Madde 32 Derece ve sınıf işaretleri elbise ve paltolarda sol tarafta bulunan kokart hizasında olmak üzere sağ tarafta bulunur. Kasketlerde bu işaretler kasket kokartının altmda bulunur. Madde 33 Denizcilerin '(kaptan, makinist ve sandalcılar) gömlek, elbise ve paltoları, üniformalı polislerin renk ve biçimindedir. Yalnız apolet taşımazlar, özel işaretleri sol kol pazuları üstüne takılır. Düğmeler ceket ve paltolarda büyük "boy, (kol kapaklarımda küçük boydan olup kumaş rengine uygun ve kemiktendir. 'Göğüslerinde kokart ve çift yaprak işareti bulunmaz, kasket yerine elbise rengine uygun kumaştan yapılmış denizci beresi giyerler. İBerenjn alın hizasına gelen kısmıma (EM) işareti konur. Madde 34. Bütün, sınıf ve derecelerde (Emniyet müdürleri ve muamelât memurları hariç), ceket ve paltoların asıl yaka ile yaka devriği dikişi ortasına ve dikiş. çizgisine paralel olarak madenî ve kabartma il ve yaika numaraları takılır. Bu numaralar, (başkomisere kadar olan derecelerde beyaz, emniyet âmirlerinde sarı renkte olur. Madde 35 Apoletlerde hiçbir işaret bulunmaz. Madde 36 Mahallî.emniyet müdürünün müsaadesiyle, sıcak iklim bölgelerinde lüzum görülecek zamanlarda sürekli olarak ve diğer bölgelerde yalnız büro ve karakol dahilinde olmak şartiyle ceketsiz (gömlekle) vazife görülebilir. REŞÎNCÎ BÖLÜM Son hükümler Madde Şubat 1938 tarih ve 2/8217 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan (Emniyet Teşkilâtı Meımur ve Müstahdemlerinin Kıyafet ve Teçhizat Tüzüğü) ile bütün tadil ve ekleri kaldırılmıştır. Madde sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 87 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiş ve Danıştayca incelenmiş oiam bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımlandığımın ertesi gününden başlıyarak yürürlüğe girer. Madde 39 ' Bu Tüzük hükümlerimi Adalet, içişleri ve Maliye (Bakanları yürütür.. Resmî Düstur Gazete No. Baslığı Tertip Cilt Sahile Sayı 1 İlsili Kanun : 3201 Emniyet Teşkilât Kanunu 12/6/ Kaldırılan Tazük : 2/8217 Emnivet Teşkilâtı Memur ve Müstahdemlerinin Kıyafet ve Teçhizatı Nizamnamesini yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Karan 5/3/ İ AkINI L <A. R- M. S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Kapalı zarf usuliyle numune, evsaf ve şartnamesine uygun aded 2.1/2 tonluk G. M. C. kamyonlarıma ait vantilatör kayışı satın alınacaktır. 2 ihalesi 14/8/1952 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 3 < Hepsinin muhammen bedeli 750O0 lira olup geçici teminatı 5000 Uradır. 4 Numune evsaf ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve 'istanbul Lv. Amirliğinde görülür. Ve 375 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan verilir. 5 > isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırlıyacaklıarı teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postadaki ge~ cükımeler nazarı itilbare alınmaz / Kapalı zarf usuliyle Komisyonda mevcut evsaf ve şartnamesine uygun 4 ton bronz çubuk satın alınacaktır. 2 Hepsinin muhammen bedeli lira olup geçici teminatı 1.359,38 liradır. 13 Evsaf ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. Âımlrliğimde görülür. 4 ihalesi 28/8/1952 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 5 Isteklileriın belli gün ve saatten bir saat evvel 2490 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon (Bşk. na vermeleri. Posta gecikmeleri kabul ' edilmez. 3346/4-1 M. S. B. 4 No.lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığında n 1 Kapalı zarf usuliyle Komisyonda mevcut keşif, resim ve şartnamesine uygun Shh. Aj. Subay Okulu kalorifer tesisatı İşi yaptırılacaktır. 2 ihalesi 18/7/1952 Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 3 Keşif bedeli ,76 lira olup geçici teminatı 4.389,63 liradır. 4 Keşif ve şartnameler her gün Öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Levazım Â. ligimde görülür. 5 Bu işe girecekler ihale gününden (tatil günleri hariç) en az üç gün evvel Gnkur. İs. D. Inş. Gr. Bşk. dam belge almaları lâzımdır. 6 Keşif ve şartnameler 315 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan verilir. 7 isteklilerin belli güm ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilimde Komisyon Başkanına vermeleri postadaki gecikmeler kabul edilmez / Kapalı zarf usuliyle Komisyonda mevcut keşif, şartname ve ebatlı resme göre (1000) aded altlı üstlü demir er karyolası alınacaktır. 2 ihalesi 28/7/1952 "Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 3 Tahminî tutarı (90.000,00). lira olup geçici teminatı (5.750,00) liradır. 4 Keşif, şartname her gün öğleden evvel Komisyonda ye istanbul Levazım Amirliğinde görülür ve 450 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan verilir. 5 isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanına vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul edilmez / i-2 Malkara Asliye Hukuk Yargıçlığından : Davacı Malkara'nın Yeni Mahallesinden Bayram oğlu Raif Güler tarafından dâvâlı aynı mahalleden Hilmiye Güler aleyhine açılan zina sebebiyle boşanma dâvasının yapılan yargılamasında : Dâvâlı Hilmiye Güler'in ikametgâh ve adresi meçhul kaldığından hakkındaki gıyap kararınım ilânen tebliğine ve duruşmanın 18/7/1952 Cuma saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan mezkûr günde bizzat gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında yapışacağının gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1-1

6 Ssiiife: 4118 (Resmî Gazete) 12 TEMMUZ 1952 'Bayındırlık Bakanlığından : Eksiltmeye konulan iş: 1 Konya Su İşleri 7 nci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Ilgın - Bolasan deresi ıslahı işidir. Tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden ( ) lira olup mütaahhidine idare tarafından bir aded Ekskavatör makinesi tahsis olunacaktır. 2 Eksiltme 17/7/1952 tarihine raslıyan'perşembe günü saat (11) de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve su işleri umumi fenni şartnamesi ve bu işe ait evrak ile projeleri (24,53) lira karşılığında Su İşleri Rtisliğınden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (23.370) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve Öenetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması (özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 5 İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez / 4-4 Eksiltmeye konulan iş : 1 Antalya Su İşleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunatî ve 18/6/1952 günkü eksiltmesine talip zuhur etmeyen Alanya - Diımçayı sol sahil sulaması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden ( ) liradır. Bu işin birim fiyat cetveline (hayvanla nakliye fiyatı ilâve edilmiştir.) 2 Eksiltme (21/7/1952) tarihine raslayan Pazartesi günü saat (11) de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını öze! teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesin; ve bu işe ait evrak ile projeleri (16,37) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (16.845,68) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığım veya idare ve denetled ğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. İsteki bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüze! tek kişi olması (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 5 ı İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında veı meleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 3195/^-3 Tahmin edilen keşif bedeli lira olup 7, 12, 17, 26/6/1952 tarihli Resmî, Zafer P. ve Sontelgraf gazeteleriyle 30/6/1952 tarihinde yapılacağı ilân edilen Hopa iskelesi inşaatı eksiltmesi talip çıkmamasından dolayı yapılmamıştır. Adı geçen inşaat aynı şartlar dâhilinde eksiltmeye yeniden konulmuştur. Geçici teminatı lira olup eksiltme evrakı malsandıklarmdan alınacak liralık makbuz mukabilinde Demiryoüar İnşaat Dairesinden alınabilir. Eksiltme 28/7/1952 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 16 da Demiryollar İnşaat Dairesinde eksiltme odasında yapılacaktır / 4-2 Karayolları Genel Müdürlüğünden : 1 Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için lira muhammen bedelli sekiz kalem giyim eşyası pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 2 İhalesi 24 Temmuz 1952 Perşembe günü saat 15 te Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Kesin teminat 1905 lira olup bu işe ait şartnameler Malmıeze Müdürlüğünden parasız temin edilebilir / Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 4000 lira muhammen bedel'm 100 takım Montgameri ile lira muhammen bedelli 150 aded Meşin Ceket ayrı ayrı pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 2 Meşin Ceketin ihalesi 28 Temmuz 1952 Pazartesi 'günü saat 11 de, Momtgomeri'ntn ise yine aynı gün saat 14 te Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Meşin Ceketin kesin teminatı 1913 lira, Montgomeri'nin kesin teminatı 600 lira olup bu İşlere ait şartnameler Malzeme Müdürlüğünden parasız temin edilebilir / 4-1 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden: Cinsi Otobüs tipi Kar tipi Otobüs tipi Tenezzüh Ebadı 750X20 750X20 825X20 900x16 700X20 650X16 650X15 700X16 Dış Aded Î6 Aded ' Kat Adedi ^ 10 6I 6I 6J Muhammen bedeli Teminat Lira K. Lira P Yukarda cins, ebat ve kat adedi gösterilen 83 aded dış, 83 aded iç oto lâstiği kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli heyeti umumiyesi için hizasında gösterilen lira 34 kuruş olup geçici teminatı 1964 lira 22 kuruştur. Bu teminat idare veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır. 3 Eksiltme 18/7/1952 tarihine tesadüf eden Çuma günü saat 11 de Genel Müdürlükte müteşekkil Alım ve Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 - Buna ait fennî ve idarî şartname Yeşilköy Meydan Müdürlüğünden ve Genel Müdürlük Lv. Müdürlüğünden 132 kuruş bedel mukabilinde satın alınabilir. 5 İsteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bur saat evveline kadar Komisyona verilmesi şarttır. Postada vâki olacak gecikme kabul edilmez /4-3 1 Bilûmum malzemesi mütaahhide ait olmak üzere numune ve şartnamesine göre (Yüz elli bin) aded uçak yolcu bileti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli (Yirmi bir bin) lira olup geçici teminatı (Bin beş yüz yetmiş beş) liradır. Bu teminat idare veznesine veya 1543 sayılı Merkez Bankasındaki hesabımıza yatırılarak makbuzlarını kapalı zarflarına koymaları şarttır. 3 Eksiltme 28/7/1952 tarihine tesadüf eden (Pazartesi) günü saat 11 de Ankara'da Devlet Demiryolları binası içinde Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünde müteşekkil Alım ve Satım Komisyonumda yapılacaktır. 4 Buna ait şantname. ve numuneler Ankara'da Devlet Havayolları Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğünde ve İstanbul Bilet Satış Bürosunda ve Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünde her gün görülebilir. 5 İsteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri şarttır. Bu hususta postada vâki gecikmeler kabul edilmez / 4-1 Malatya Asliye 1 inci Hukuk Yargıçlığınoan: Esas : 952/252 Malatya'nın Küçükmustaf apaşa Mahallesi Gebeş Sokağı No: 88 evde Ziya kızı ve Mahmut karısı Nazife Kökdelen tarafından Istanbul-Galata Seferkethüda Mahallesi Camiişerif Sokak No: 4 evde mukim ikeır-

7 12 TEMMUZ 1952 (Resmî Graet») SaMfe: 4119 halen adresi meçhul bulunan Abdullah oğlu Mahmut Kökdelen aleyhine açılan boşanma dâvasının Malatya Asliye 1 İnci Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılaması sırasında : Dâva edilen Mahmut Kökdelen'in adresi meçhul kaldığından davetiyenin kendisine ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş ve duruşma 18/7/1952 günü saat 9 a bırakılmıştır. Adı geçen dâva"ı Mahmut Kökdelen'in mezkur gün ve saatte Malatya Asliye 1 inci Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması için işbu davetiye ilânen tebliğ olunur /1-1 Hakâri Valiliğinden: 1 İnşaat mahalli Yüksekova'nın Baçirge Bucağı olup keşif tutarı lira, 23 kuruş ve geçici teminatı lira 19 kuruş olup eksiltmenin tarihi 18/7/1952 Cuma günü saat 14 te yukarda inşaat mahalli ve keşif tutarı ile geçici teminat miktarı yazılı bir aded köy okulu inşaatı 4/7/1952 den itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme hizasında gösterilen gün ve saatte îl Daimi Encümeninde yapılacaktır. 3 Bu işe ait keşif dosyası ve şartnameler her gün mesai saatleri dâhilinde Hakâri 11 Daimi Encümen kaleminde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için: A) Yukarda ait olduğu inşaatın hizasında gösterilen miktarla geçici teminat mektup veya makbuzu, B) 1952 yılı ticaret odası belgesi, C) Kanuni ikametgâh belgesi, E) İsteklilerin yukarda sıralanan belgeleri usulü diresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Encümen Başkanlığına verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden : 3300 / aded 3 No. lu porselen izolatör; kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli 30000, geçici teminatı 2250 lira Olup eksiltmesi 2 Ağustos 1952 Cumartesi günü saat 11 de Ankara'da P. T. T. Genel Müdürlüğü binasındaki Fen Dairesi Başkanlığında müteşekkil Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler; geçici teminat makbuzu veya banka mektubu ille kanuni vesaik ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 10 a kadar mezkûr Komisyona vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 4 Şartnameler Ankara'da P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü, İstanbul'da P. T. T. Bölge Başmüdürlüğü veznelerinden 150 kuruş bedelle isteklilere verilecektir /4-3 Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden: Bandaj alınacak Teklif verme suretiyle ve pazarlıkla takriben 2295 ton bandaj satın alınacaktır. Tekliflerin 25/8/1952 Pazartesi saat 14 e kadar Ankara'da Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Şartnameler Ankara'da Merkez, İstanbul'da Haydarpaşa veznelerinden 10 ar lira bedelle satütnaktadır / ton galvanize kablo alınacak Teklif verme suretiyle 30 ton galvanize kablo pazarlıkla satın alınacaktır. Bu işe ait tekliflerin 19/8/1952 Salı günü saat 14 e kadar Ankara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinden ve İstanbul'da Haydarpaşa Satmalma Komisyon Başkanlığından bedelsiz olarak temin edilebilir / ton muhtelif kalite ve ölçüde takım çeliği alınacak Teklif verme suretiyle 36 ton muhtelif kalite ve ölçüde takım çeliği alınacaktır. Bu işe ait tekliflerin 22/8/1952 Cuma günü saat 14 e kadar Ankara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinden ve İstanbul'da Haydarpaşa Satmalma Komisyon Başkanlığından bedelsiz olarak temin edilebilir /2-2 Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonundan: Muhtelif cins Ampul alınacak 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki liste muhteviyatı muhtelif cins ampulün satınahnması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Her listenin muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda gösterilmiştir. 3 ' Şartnameler 500 kuruş mukabilinde Ankara Merkez ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 4 Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde toplanan Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 25/8/1952 Pazartesi günü saat 15 te yapılacağından İsteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği vesikalarım aynı günde nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri lıâzıımdır. Muhammen Muvakkat Liste Miktarı bedeli teminatı No. Malzemenin İsmi aded Lira Kr. lira Kr. 1 Normal ampuller 2 Loko., vagon ve sair ampuller Orman Genel Müdürlüğünden : , ,58 "66.738, 4.586, / Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için 10 aded Jeep pikap ve 5 aded kamyon kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Jeep pikapların beherinin muhammen bedeli lira, geçici teminatı Miradır. Kamyonların beherinin muhammen bedeli lira, geçici teminatı lira 25 kuruştur. Kati teminat Shale bedellerinin 0,15 sidir. 3 İhale 28/7/1952 Pazartesi günü saat 16 da Orman Umum Müdürlüğü binasında teşkil edilen -Satmalıma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Kanuni vesikaların bulunacağı zarflar 28/7/1952 günü ihale saati olan 16 dan bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edemez. 5 'İstekliler şartnameleri 400 ve 324 kuruş mukabilinde Ankara'da Orman Umum Müdürlüğü Zatişleri ve Levazım Müdürlüğünden, İstanbul ve İzmir'de Orman Başmüdürlüklerinden temin edebilirler / 4-1 Arhavi Asliye Hukuk Yargıçlığından : 952/15 Davacı Arhavi'nin Yemişlik Köyünden Ahmet oğlu Sefer Yılmaz vekili Rüştü Töremen tarafından ayna bucağın Yakovit Köyünden Uzun Hasan oğullarımdan Hürşiıt Uzum ve aynı köyden Halime U z u n ve Hasan Basri Uzun aleyhine açılan gayrimenkul bedelinden mütevellit alacak dâvasının yapılan yargılamasında: Dâvâlılardan Hasan Basri Uzun'un gösterilen adresi üzerinde bulunamadığından bahisle celbi hususunda adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan dâvâlı Hasan Basri Uzuzn'a Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince duruşma günü bulunan 14/7/1952 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11 de Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmak üzere davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. ' 3380/1-1 Erzurum Sulh Hukuk Yargıçlığından : Sayı: 951/347 Erzurum Vaniefendi Mahallesinden 'Halil kızı Emine Binici tarafından Erzurum Aşağı Habibefendl Mahallesinden Talât karısı Meşküre ve arkadaşları haklarında açılan taksim, izalei şüyu dâvasının yapılan yargılamasında : Dâvâlılardan Cemile oğlu Eskişehir Hava Okulunda Binbaşı Cemil Sertka'nin adres ve ikametgâhı meçhul kaldığından adıma ilânen "dave-ı (tiye tebliğ edildiği halde 12/6/1952 gününde mahkemeye gelmemiş olduğundan hakkında gıyap karan ittihaz olunmuşur. Yargılamanın kaldığı 21/7/1952 Pazartesi günü saat 9 a mahsus olmak üzere işbu gıyap kararı dâvâlı adına İlânen tebliğ olunur. 3314

8 S*Mf«: 4120 (Remi Gazete) 12 TEMMUZ 1952 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 1 Genel Müdürlüğümüz İhtiyacı için 150 aded plânımetre kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 2 Eksiltme 21/7/1952 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 16 da Genel Müdürlük Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. Teklif mektupları saat 15 e kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 3 Muhammen bedeli lira olup geçici teminatı Uradır. 4 Şarfcnaıme her gün Komisyon Başkam odasında görülebilir /4-2 Maliye Bakanlığından : Merkez ve mülhakat Maliye daireleri ihtiyacı için muhtelif ebat ve numunede (66249) aded defter, (127500) aded koçanlı cilt, ( ) aded cetvel ve formülün baskı ve cilt işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 Muhammen bedeli (96.539) lira (45) kuruştur. 2 Muvakkat tfenuinatı (6.076) lira (97) kuruştur. 3 Eksiltmesi 21/7/1952 Pazartesi günü saat 15,30 da Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 4 Şartnamesi Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğüe istanbul'da Beşiktaş'ta Maliye Bakanlığı Basüı Kâğıt Ambarlarında görülebilir. İsteklilerin 2490 sayüı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle şartnamenin 4 üncü maddesinin (F) fıkrasında gösterilen vesika ve muvakkat teminat makbuzunu muhtevi kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri /4-3 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : Çuval taşıttırılacak 1 Genel Müdürlüğümüzce satın alınan, 400 lük balyeler halindeki aded hububat çuvalı açık eksiltme usuliyle, İstanbul Gümrüğünden Genel Müdürlük İşletmelerine taşıttırılacaktır. 2 İşin muhammen bedeli lira, geçici teminatı liradır. 3 Açık eksiltme 14/7/1952 Pazartesi günü saat 15 te Genel Müdürlük Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu İşe ait eksiltme şartnamesi Genel Müdürlüğümüz Ekonomi Şubesinden, İstanbul'da (Galata, Kemeraltı Caddesi, Zürefa Sokak 41 No. da) Yollama Memurluğumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. 5 Genel Müdürlük İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Pazarcık Asliye Hukuk Yargıçlığından : 3294/4-4 Dosya No : 952/398 PazaTcık'm Göyünük Köyünden Ali oğlu Recep Başgöyünük tarafından, hasımsız olarak açr'aı tescil dâvası hakkında Pazarcık Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşmada : ıl Tescili talep olunan Pazarcık'm Göyünük Köyünün Aksu kenarında kâin doğusu çay, batısı yol ve Mevlüt Ortacan tarlası, öz ve kısmen de Sakarkaya hududu, kuzeyi İsmail Akgöyünük ve Mehmet Ocak tarlaları, güneyi Aksu ile mahdut 600 lira.kıymetli 150 dekar bir parça tarla, 2 Aynı köyün Söğütlük mevkiinde kâin doğusu Mahmut Nedim tarlası, batısı Göç yolu, kuzeyi Zekeriya tarlası, güneyi Hasan Orta tarlaslyle mahdut 100 lira değerli 10 dekar vüsatinde bir parça tarla, 3 Aynı köyün Söğütlük mevkiinde doğusu İsmail Ocak ve çay, batısı Mahmut Nedim ve Mevlüt, Sefer, Eyyüp tarlaları, kuzeyi çay, güneyi İsmail Ocak ve Mahmut Nedim tarlasiyle mahdut 200 lira değerli (30) dekar vüsatinde bir tarla, 4 Aynı köyün Başgedik mevkiinde doğusu yol, batısı Sakarkaya hududu ve öz, kuzeyi Öz ve Fatma Çelikkıran tarlası, güneyi sırt ve Vakkas Çavuş tarlası ile mahdut 50 lira kıymetli ı(10) dekar vüsatinde bir parça tarla, o Aynı köyün Söğütlüdere mevkiinde, tarafları doğusu Mahmut Nedim tarlası, batısı Nâzım tarlası, kuzeyi sırt ve Mehmet Ocak tarlası, güneyi çay ile mahdut 80 lira kıymetli (10) dekar vüsatinde bir parça tarla, 6 Aynı köyün Aksukenarı mevkiinde doğusu Aksu, batısı Reşit otluğu, kuzeyi Mahmut Nedim tarlası, güneyi Aksu ile mahdut 150 lira kıymetli 25 dekar vüsatinde bir parça tarla, 7 Aynı köyün Köycivarı Kıraç mevkiinde doğusu Fatma Çelikkıran tarlası, batısı sırt ve Bayram tarlası, kuzeyi çay ve yol, güneyi Bayram bağı 50 lira kıymetli (10) dekar vüsatinde bir parça tarla ki ceman altı parça tarlayı 20 seneyi mütecaviz bir zamandır hüsnüniyetle kavgasız ve tâsılasız zilyedinde olduğundan tapuya namına tescilini istediğinden bu gayrimenkuller üzerinde her hangi bir suretle hak iddia edenler varsa bir ay zarfında mahkemeye başvurmalarının Resmi Gazete'de ilânen neşrine, duruşmanın 22/9/1952 gününe talikına karar verilmiştir. İlân olunur. Dosya No : 952/ Pazarcık'ın ördekdede Köyünden Blhas oğlu 1330 doğumlu Hanım Günal tarafından hasımsız açılan tescil dâvası hakkında Pazarcık Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşmada : Davacı tarafından tescili talep olunan Pazarcık'ın ördekdede Köyüntm Hanyolu mevkiinde sarkan Memiş oğlu Hasan Hüseyin tarlası, garben Gübo oğlu Fazlı ve Kara oğlu Salman tarlası, şimalen ördekdede Köyünden Hanobası'na giden yol, cenuben Kara oğlu Salman ve Mahmut Ülger tarlasiyle mahdut Ura kıymetli bir parça tarlayı 25 seneden ben hüsnüniyetle tasarruf ettiğini ileri sürerek namına tapuya tescilini istediğinden bu gayrimenkul üzerinde her hangi bir suretle hak İddia edenler varsa bir ay zarfında mahkemeye başvurmaları için Resmî Gazete'de ilânen neşrine ve duruşmanın 22/9/1952 günü saat 10 a bırakılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. Divriği Sulh Hukuk Yargıçlığından: /67 Divriği'nin Karamahmut Mahallesinde kâin tarafları sarkan Karamahmutoğlu bahçesi ve Harharoğlu tarlası, garben Karasarlıoğlu tarlası ve yol şimalen Karamahmutoğlu bahçesi cenuben Harharoğlu tarlası ile çevrili bahçe ve Pireyup mevkiinde kâin tarafları sarkan Durduoğlu,' Sağırlıoğlu ve Mandıoğlu tarlaları, şimaligarbi Sağırlıoğlu tarlası yar, cenup yol ile çevrili tarla. Pınargözü mevkiinde kâin tarafları sarkan Küreksızoğlu ve Kürtoğlu tarlaları, garben Hazerkekli, dere ve tepe, şimalen Büyükdere, cenuben Tüfekçioğlu ve Ahmet tarlaları ile çevrili bahçe ve tarlaların Ahmet Amuce tarafından kendi namına tapuya tescili iddia edilmektedir. Bu yerlerle alakalı kimse varsa 18/7/1952 tarihinden evvel Divriği Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatları ilân olunur. Safranbolu Sulh Hukuk Yargıçlığından : 3388 / /660 Safranbolu'nun Eflani Bucağı Çelebiler Köyünden olup Safranbolu Misaki Millî Mahallesinde mukim Mahir Atik tarafından Safranbolu Kuzyaka Köseler Köyünden Hüseyin kızı Havva, Fatma, Sare öztürk, Osman öztürk, Sahne öztürk aleyhine ikame eylediği taksim dâvasının yargılaması sırasında dâvâlılardan. Taksimi istenilen gayrimenkulde hissesi olduğu anlaşılan Safranbolu Eflani Bucağından Kuzyaka Navsaklar Mahallesinden Gök Mehmet oğullarından ^Mustafa'nın oğlu Riza'nın adına çıkarılan davetiye bllâ tebliğ iade edilmiş ve yapılan zabıta tahkikatı sonumda da yine adresi meçhul kalmış olduğundan mahkemece ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan yargılamanın bırakıldığı 25/7/1952 günü saat 9 da Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesende Riza'nın hazır bulunması veya kendisini temsil edecek bir vekil gönde* rilımesi aksi takdirde adına ilânen gıyap kararı çıkarılacağı dâva arzuhali özeti ve davetiye yerine kalım olmak üzere ilânen tebliğ olunur 3338

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2007, Sayısı: 26614

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2007, Sayısı: 26614 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2007, Sayısı: 26614 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik emniyet hizmetleri

Detaylı

BELEDİYE ZABITASI KIYAFETİ, ARAÇ-GEREÇ VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ (Değişiklik Teklifi)

BELEDİYE ZABITASI KIYAFETİ, ARAÇ-GEREÇ VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ (Değişiklik Teklifi) BELEDİYE ZABITASI KIYAFETİ, ARAÇ-GEREÇ VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ (Değişiklik Teklifi) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı; belediye zabıtasının kıyafeti, savunma amaçlı kullanacağı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26490 BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ (2)

Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26490 BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ (2) Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26490 BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İileri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1982 PAZARTESİ Sayı : 17862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Tdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 16 ŞUBAT 1946 CUMARTESİ SAYI: 6234 KANUNLAR Meslekî hastalıklarım

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : 18837 KANUN Sıkıyönetim Kanunu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : 17848 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: M k n 33-90 r Yönetim ve yazı işleri içim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. TEMMUZ 9 PAZARTESİ Sayı: 0 J KANUNLAR Sağlık ve Sosyal Yardım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm Başvurulur 14 EKlM 1968 PAZARTESİ Sayı: 13026 Millet Meclisi Kararı Yerli ilaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1977 CUMA SAYI : 16077 Sayı : 16077

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2 EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 Madde 1 Memleketin

Detaylı

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 ŞUBAT 1976 PERŞEMBE Sayı: 15490 V J KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı