T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R."

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ Sayı: 8156 Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı: /8404 sayılı ve 14/12/1948 tarihli kararla kurulmasına izin verilmiş olan «Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Anonim Ortaklığı» mm Anasözleşmesinin 11, 12, 13, 14, 25 ve 62 nci maddelerinin ilişik şekildeki gibi değiştirilmesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 4/ sayılı ve 30/4/1952 tarihli yazısiyle yapılan teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca 7/5/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. (*) Başbakan 4. MENDERES A. Sayuiuııa Balkanı H. KÖYMEN Devlet Balkanı Başbakan Yardımcısı S. AĞAOĞLU 7/5/1952 içişleri Bakanı V. A. MENDERES A. Eğitim Bakanı Bayındırlık Babanı T. İLERİ K. ZEYTİNOĞLU Devlet Bakanı Dışişleri Bakamı F. KÖPRÜLÜ Eko. ve Ticaret Bakam MUHLİS ETE CUMHURBAŞKANI C. BAY AR Adalett Bakanı R. NASUHİOĞLU İMaliye Balkanı H. POLATKAN Sa. ve So'. Y. Balkanı Dr. H. ÜSTÜNDAĞ i. ve T. Balklanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Balkanı İşletmeler Balkanı V. S.YIRCALI N.ÖKMEN S. KURTBEK N.ÖZSAN N.ÖZSAN (*) Anasözleşmesinin değişen maddeleri ilâhlar kısmındadır. Karar Sayısı, Çır - Çır, iplik ve dokuma fabrikaları (kurmak, işletmek, ham maddeleri mamul hale getirip satmak ve (her türlü ticaret işleri ile uğraşmak ve merkezi Salihli olmak üzere 50 yıl süre ve Türk lirası sermaye ile kurulmasına başlanan.«salihli iplik ve Dokuma Fabrikaları Türk Anonim Ortaklığınım Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 4/6995/30434 sayılı ve 17/5/1952 tarihli yazısiyle gönderilen ilişik Anasöaleşmesi ve sermayenin dörtte birinin yatırıldığını gösteren banka mektubu Bakanlar Kurulunca 24/5/1952 tarihinde incelenerek; adı geçen Ortaklığın kurulmasına izin verilmesi, 865 sayılı kanunun 280 nci maddesine göre katrarlaştırılmıştır. ı(*) 24/5/1952 CUMHURBAŞKANI C. BAY AR A. MENDERES Devlet Balkanı Ba^gJogJu" 91 M. Savunma Balkanı İçişleri Bakanı V. H. KÖ YMEN A. MENDERES M. Eğicim Bakamı Bayındırlık Bakıanr T. İLERİ K. ZEYTİNOĞLU Devlet Bakant Adıalett Balkanı R. NASUHİOĞLU Dışişleri Bakanı Maliye Balkanı F. KÖPRÜLÜ H. POLATKAN Eko. ve Ticaret Bakanı MUHLİS ETE Sa. ve So. Y. Balkanı Dr. H. ÜSTÜNDAĞ G. ve T. Balkanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı İstetmeler Bakanı V. S.YIRCALI N.ÖKMEN S. KURTBEK N.ÖZSAN N.ÖZSAN ı(*) Anasözleşmesi ilânlar kısmındadır. Karar Sayısı: içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan ilişik ı(polis Kıyafet Tüzüğü) nün yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulunca' 12/6/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan A. MENDERES M. Savunma Bakanı H. KÖYMEN Devlet Balkanı Başbakan Yafdımcısı S. AĞAOĞLU içişleri Bakanı V. A. MENDERES 12/6/1952 Devlet Bakanı Dışişleri Balkanı F. KÖPRÜLÜ CUMHURBAŞKANI C. BAY AR Adalat Bakanı R. NASUHİOĞLU Maliye Saikamı II. POLATKAN M. Eğitim Bakanı Bayındırlık Babanı Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Balkanı T. İLERİ K. ZEYTİNOĞLU MUHLİS ETE Dr. H. ÜSTÜNDAĞ G. ve T. Batanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakamı işletmeler Balkanı V. S.YIRCALI N.ÖKMEN S. KURTBEK N.ÖZSAN N.ÖZSAN

2 SaMfe: 4114 (Roma!i Gaflete) 12 TEMMUZ 1952 Polis Kıyafet Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Umumî Hükümler Madde 1 Emniyet teşkilâtı mensuplarının sınıf ve derecelerine göre kıyafetleri ve teçhizatiyle bunların giyilmesi ve taşınması tarzı bu Tüzükte gösterilmiştir., Madde 2 Emniyet teşkilâtını teftiş ve murakabe yetkisini haiz bulunan bütün mafevklerle âmirler, kıyafet intizamına taallûk eden hususlarda bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlarlar. Madde 3 Kıyafet intizamına taallûk eden başlıca hususlar şunlardır: A) Resmî kıyafet elbisesiyle, palaska kemeri takılmadan bina içinde ve dışında dolaşılmaz. C) Bina dışında, resmî kıyafet elbisesiyle kasket giyilmesi mecburidir. B) Caket ve palto düğmeleri daima ilikli bulunu*. D) Kasket, kenariyle kaş arasında bir parmak İle âzami bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara muzavi olarak giyilir. E) Elbise, gömlek ve kravat daima temiz ve ütulü tutulur: Bunlarda yırtık ve sökük bulunmaz. F) Sınıf ve derece işaretleri ve teçhizat bu Tüzükte gösterilen şekillere uygun olarak takılır ve taşınır. Madde 4 Bu Tüzük gereğince verilen giyecek eşyasının ve teçhizatın iyi kullanılması mecburidir. Tabancalar, her çeşit atışı mütaakıp temizlenir ve yağlanır; Emniyet Müdürleri ve karakol âmirleri veya görevlendirecekleri memurlar tarafından her hafta muayene edilir. Madde 5 Stajyer polisler, polisler, komiser muavinleri, komiserler, başkomiseıîer, emniyet âmirleri ve muamelât memurları dainia; emniyet müdürleri ile bu derecedeki (meslek derecesi) memurlar, toplantılarda ve her hangi bir işin icra safhasını bizzat idare ettikleri hallerde mecburi olarak, diğer zamanlarda ise ihtiyari olarak resmî kıyafet elbisesini giyer ve teçhizatı taşırlar. Bu madde gereğince resmî kıyafeti daimi surette taşımak mecburiyetinde olanlar, izinli oldukları zamanlarda sivil elbise giyerler. Stajyer polisler ile polisler, izinli oldukları günlerde tabancalarını da taşımazlar. İKİNCİ BÖLÜM Giyecek eşyası ve şekilleri Madde 6 Emniyet teşkilâtı mensuplarına bu Tüzük gereğince verilecek elbiseler ve kasket koyu mavi renkte bir kumaştan yapılır. Gömlek ve kravat, elbise rengine yakın renkte; palto ve yağmurluk da elbise renginde olur. Madde 7 A) Stajyer polislere, polislere, komiser muavinlerine, komiserlere, başkomiserlere, emniyet âmirlerine, emniyet müdürleri ile bu derecedeki >(meslek derecesi) memurlara ve muamelât memurlarına her yıl bir kasket, b'ir caket, bir düz pantalon veya kilot, bir çift fotin veya iskarpin, iki gömlek, bir kravat ve iki yılda bir palto verilir. B) Motorlu, atlı ve trafik sınıfında çalıştırılanlara fotin yerine çizme, düz pantalon yerine kilot, palto yerine dört yılda bir olmak üzere meşin caket verilebilir. C) ielmniyet müfettiş ve muavinlerine, polis, komiser muavini, komiser ve başkomiserlerden sivü olarak çalıştırılanlara ve bu Tüzükle kendilerine giyecek eşyası verilmesi kabul edilen kadrolardaki kadın memurlara (A) fıkrasında yazılı giyecek eşyası yerine her yıl sivil bir takım elbise, bir çift iskarpin ve iki yılda bir palto verilir. Madde 8 Kadro mevcudu ve mahallî ihtiyaç gözönünde tutularak emniyet müdürlüklerine her beş yılda bir, yeter miktarda koloniyal şapka, yağmurluk ve meşin caketle eldiven verilir. Madde 9 Resmî kıyafet elbiseleri verilenlere, elbise ve palto göğüslerine ve kasketlere konulmak üzere kokartlarla sınıf ve derece İşaretleri demirbaş olarak verilir. Madd» 10 Emniyet teşkilâtı mensuplarına verilecek resmî giyecek eşyası, bu Tüzüğe ekli tablolardaki şekillere uygun olur. A) Stajyer polis, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser ve emniyet âmirlerinin elbiseleri (ek tablo I) de, paltoları (ek tablo 2) de; B) ı Emniyet müdürleriyle bu derecedeki (meslek derecesi) memurların palto ve elbiseleri (ek tablo 2 ve 3) te; C) Muamelât memurlarının elbise ve paltoları (ek tablo 4) te; D) Motorlu-, trafik ve atlı poliste görevlendirilenlerin kilot ve meşin ceketleri (fek tablo 5) te; E) Tfukarki fıkralarda yazılı'âmir ve memurların giyecekleri kasket (ek tablo 6) da; gösterilmiştir. Madde 11 Elbise, palto ve gömleklerini bu Tüzüğe uygun olarak diktirmeyi tai'ep ve taahhüt edenlere kumaşları aynen ve İdarece tesbit edilecek miktar üzerinden dikiş ücreti para olarak kendilerine verilebilir. Madde 12 Meslekten çıkarılanlar ile istifa ederek ayrılanlar, kendilerine verilmiş olan resmî giyecek eşyasını ve demirbaş kokartları ve işaretleri aynen iade ederler; kendilerine sivil elbise verilmş olanlar meslekten çıkarıldıkları veya istifa ettikleri takdirde bu elbiselerin bedeli, miadı nispetimde kendilerinden alınır. Emniyet teşkilâtı içinde bir kadrodan diğerine nakil halinde resmî giyecek- eşyası ile sivü elbise ve demirbaş kokart ve işaretler birlikte götürülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teçhizat Madde 13 Polislere ve sivil olarak- vazife görenlere, lüzum ve ihtiyaca göre palaska kemeri, tabanca, tabanca kılıfı, 14 ten aşağı olmamak üzere fişenk, iki şarjör, zinciri ile beraber düdük, saat, elektrik cep feneri, çakı, kelepçe, kauçuktan veya benzeri elâstiki maddelerden yapılmış çomak (Cop), gaz tabancası, yeter miktarda gaz mermileri, fotoğraf makinesi, yeter miktarda film, kar gözlüğü, atlı sınıfa mensup olanlara kılınç, mızrak ve teferruatı ile birlikte bir eğer takımı demirbaş olarak verilir. Polise, lüzumu halinde yukardaki fıkralarda yazılı olanlardan başka diğer silâh, teknik vasıta ve teçhizat ta verilebilir. Madde 14 Komiser muavini, komiser, başkomiser ve emniyet âmirlerine, palaska kemeri, tabanca ve kılıfı, fişenk ve iki şarjör ve ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde yukarkt maddede yazılı diğer teçhizat; emniyet müdürlerine ve bu derecedeki (meslek derecesi) diğer memurlara da tabanca ve teferruatı verilir. Madde 15 Palaska kemeri, beş santimetre genişliğinde koyu gri renkte köseleden yapüır. Palaska kemerinin tokasında iri punto ile (polis) yazısı bulunur. Bu toka beyaz nikelâjlı madenden! yapüır. Palaska, ceket, (ceket giyiimediğl zaman pantalon) üzerinden kuşanılır. Palaska kemerini emniyet müdürüne kadar olan bütün sınıf ve derecelerdeki memurlar (muamelât memurları hariç) takmağa mecburdurlar. (Ek tablo 1) Madde 16 Palaska kemerlerinin sağ tarafında, kemer kayışının renginde /bir kılıf içinde tabanca ve sol tarafımda bir kancaya takılı olarak kauçuk çomak ile çakı taşınır. Madde 17 Demirbaş olarak verilen teçhizat, Emniyet teşkilâtından her ne suretle olursa olsun aynlanlardan tamamen geri alınır. Bir emniyet müdürlüğü kadrosundan diğer bir emniyet müdürlüğü kadrosuna terfian veya naklen tâyin edilenlerden, palaska kemerinden maada teçhizat geri alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kıyafet Madde 18 Emniyet teşkilâtı mensuplarının giyecekleri eşya İle taşıyacakları teçhizat ve işaretler aşağıda gösterilmiştir : A) Giyecekler: 1 - Ceket, düz pantalon, (ktlı sınıf, trafik sınıfı ve motorcular için kilot), gömlek ve kravat, palto. 2 - Başa, genel olarak kasket giyilir. Şu kadar kl, nokta, devriye ve benzeri görenlere mahsus olmak üzere sıcak iklim bölgelerinde koloniyal şapka giyilebilir. 3 Fotin, iskarpin veya çizme,

3 12 TEMMUZ 1952 (Resmi Gazete) Sahife: 4115 B) Teçhlzat. Palaska kemeri, tabanca ve kılıfı İle görülen vazifenin icabına göre 13 üncü maddede gösterilen diğer teçhizat C) Kasket ve göğüste taşınacak derece işaretleriyle kolda taşınacak sınıf işaretleri Bu işaretler, bu Tüzüğün 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerinde yazılı yaprak, yıldız kokart ve sınıf işaretlendir Giyeceklerin ve işaretlerin şekil ve tarifi Madde 19 Ceket Stajyer polis, Polis Okulu ve Polis Enstitüsü öğrencileri, polis, komiser muavini komiser, başkomiser ve emniyet amirlerinin ceketlerinim arkası bel ortasına kadar yırtmaçlı, önü açık ve yakası sivridir "Üst cepleri dışardan ve ortası pilllldir, bu cep kapaklarının Üst kenarları düz, alt kenaları, düğme ortaya ve dışa gelmek üzere, simetrik bir oyukluk gösterir, düğme küçük boydadır. Ceket büyük boy dört düğme ile iliklenir Omuzlarda elbise kumaşından yapılmış, küçük boy birer madenî düğmeyi taşıyan apolet vardır Ceketin boyu kollar tabii olarak yana sarkıtıldığı zaman baş parmakların ucuna kadar uzar Alt cepler İçtendir, kapakları dlşta bulunur Kol kapakları sentimetre eninde ve küçük boydaikişerdüğmeli olur Emniyet müdürlerinin ceketleri kruvaze ve dört düğmelidir Ceketin: Mikasında yırtmaç yoktur Üst ve alt cepler içtendir Muamelât memurlarımın ceketa kruvaze ve altı düğmelidir, düğmeler, elbise renginde, ve kemiktendir Üst cepler İçten alt cepler spor biçiminde dlştan dikişli vc kapaksızdır Ceketin, arkasında yırtmaç yoktur Emniyet müdürleriyle muamelât memurlarının cep ebattarı umumi dikiş ölçülerine uygun olur Apoletler Aralarına bir kat tela. konulmuş ilki kat kumaştan olup omuz başlarına omuz kol dikişleriyle dikilir, üst yaka dikişine kadar devam eder ve bu yaka kenarı İle temaslı olarak cekete dikilen düğmeye iliklenir, genişliği omuz başlarında 5-6 santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasında 4-5 santimetredir, uçları yuvarlaktır Ceket yakası Üst asıl yaka ile öndeki devrik kısımlardan ibarettir Üst asıl yakanın genişliği4-4,5 santimetredir Üst yakanın alt kenarları, 'takriben, üst cep kapaklarının üst kenarlarına paraleldir, öndeki devrik kısmının uçları slvri olup devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzar Bu uzunluk santimetre olur Üst asıl yaka uçlarlyle devrik kısmanın uçları arası 2-3 santimetredir Üst cepler Kapakların üst kenarı ceketin üst düğmesinin üç santimetre kadar,yukarısında bulunur ve bu kenar ufki dikilir Üst kenar genişliği santimetredlr Cebin, kapak dikişinden alt kenarı dikişine kadar uzunluğu santimetredir Pil genişliği 3-4 santimetredir Kapağın yanlarındaki genişliği 6 ve düğme hizasına gelen kısmanın genişliği 7 santimetredir Yan uçlar sivridir ve birer çıt ile tutturulur Üst kapağın orta sivrisi küçük boy düğme ile İliklenir Üst cebin alt köşeleri yuvarlaktır ve vücudun biçimine göre yuvarlaktan önceki genişliği üste nazaran bir santimetre kadar fazla olabilir Ait cepler İçte kapaklan dıştadır Cep kapaklarının yan kenarları ortası ceketin dördüncü düğmesi hizasındadır Bu cep kapaklarının genişliği yan genişliği 8 ve ceplerin derinliği 20 santimetredir (ek tablo 7) Madde 20 Pantalon Pantalon, düz ve kılot olmak üzereikibiçimdir A) Düz pantalon, zırhsız ve paçası dublesdzdir, belden başlıyarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücude uygun bir bollukta olup buradan paçalara doğru darlaşır, paça genişliği santimetredir; boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır Pantalonun, arka ve yan cepleri içtendir (ek tablo 8) B) Kilot pantalon İngiliz stilndedlr Kilotun öndeki cepleri yan olup genişliği 20 santimetredir Paratalonun diz kapaklarında bağ bulunmaz Çizme İçersindeki kısmı baldırlara uygun ve düğmelidir Uzunluğu ayak bileğine kadardır (ek tablo 8) Kilota, elbise kumaşından veya elbise rengi podüsüetten konacak süvariliğin alt kısmı çizmenin koncu içersinde kalmak üzere uzunluğu en çok 35 ve genişliği 18 sentimetre olur Bu parçanın ön kenarı rükbe kemiği ortasından 4-5 santimetre açıkta ve tablosunda gösterildiği biçimdedir Pantalon kemerine, bel kayışının geçmesi açta çift kat kumaştan birer santimetre eninde yedi köprü dikilir Madde 21 Gömlek ve kravat Gömlek yakası spor biçimindedir Ensede genişliği 4 santimetredir Uçlara doğru önde 7 santimetreye kadar genişler Yaka uçları düz ve sivri, olup iki uç arasındaki açıklık 7-8 santimetredir Alttan konulacak balinalarla uçların kıvrılmaması sağlanır Arkada gömlek yakası ceketin yakasını bir santimetreden fazla aşmamalidir gömleğin arkası düz robalıdır, arkada pılı yoktur, önde, göğüste düğmeli i k i cebi ve omuzlarında apoletleri vardır Apoletler cekette olduğu gibidir Gömleğin onü aşağıya kadar sağa 7 düğme ile iliklenecek şekilde açıktır, etekleri! pantolonun, içlne sokulur Kollarda kol kapakları 6-7 santimetre eninde spor biçiminde ve tek düğmelidir Kol kapaklarının kenarları yuvarlaktır Cep kapaklarının üst kenarları koltuk altı çizgisinin 4 santimetre yukarsındadır Cep kapaklarının genişliği 14-16, yan genişliği 4-5 santimetre ve cebin derinliği santimetredir Ceplerde üç santimetre genişliğinde bir pili vardır Gömlek düğmeleri 1-15 santimetre çapında olup yassı ve beyaz renktedir Gömleğin ön kenarları dikişsizdir Ceplerle yaka ve apolet kenarları tek sıra dikişindir Omuz başı, kollar, yanlar çift sıra dikişlidir (Etekler tek sıra diklşlidir (Ek tablo 8) Kravat Elbise rengine yakın ve desensizdir Bağlandığı zaman üst parçasının ucu pantalon altına girecek kadar uzundur Madde 22 Ceket ve palto düğmeleri Bu düğmeler madeni olup emniyet müdürleriyle emniyet âmirlerinde sarı ve diğerlerinde beyaz olmak üzere iki boydur A) Büyük boy düğmeler 2 5 santametre çapındadır Ceketin önü ile paltonun önüne ve arka tokasına bu düğmeler dikilir B) Küçük boy düğmeler1,5 santimetre çapındadır Cep ve koli kapakları ile apolet uçlarına bu düğmeler dlkilir Madde 23 Kasket Bütün derecelerde aynı renk ve aynı biçimdedir Elbise kumaşındandır Kasket Güneşlik, kuşak ve tepeliktosunlarından ibarettir A) Güneşlik Siyah rugandandır Güneşliğin kokart altına gelen kısmındaki genişliği: 5 santimetredir Güneşliğin kasket (kuşağına dükalecek kenarı, kuşağa uygunca dikilecek biçimde oyulmuştur Güneşlik, uçları şakaklar hizasında olmak üzere kuşağa dikitedir 90 ve 100 lira kadro maaşlı emniyet müdürlerinin kasketlerinde güneşlik çevresi boyuncasarısırmadan bir şerit bulunur B) Kasket kuşağı 4-5 santimetre genişliğındedir Dışı kasket kumaşındandır, içi telâ ile sağlamlaştırılmıştır ve başı uygun şekilde saracak ve kavrayacak surette yapılır Kuşağın ek yerleri arkaya gelir Kuşak, fitilsiz, kasket kumaşı renginde kalınca bir kordelaile sarılıdır Güneşliğin kuşakla birleştiği kısımda siyah rugandan iki katlı bir sent Vardır Bu şerit rüzgarlı havalarda kasketi başta tutmak üzere çene altından geçebilecek şekilde yapılır C) Kasket tepeliğî Üst kısmı yekpare alt kısmı 8 parçalıdır Kasketin, öne gelen iki parçası diğer parçalardan daha yüksek ve daha enlidir Ön parçalar dık kalır, bunların İç kısmında telâ bulunur Diğer parçalar şapkanın yanlarında hafif, arkasında daha fazl bir dökümlülük gösterir (Ek tablo 6) Madde 24 Palto Polis Enstitüsü ve Polis Okulları öğrencileriyle, stajyer polis, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser ve emniyet âmirlerimin paltosu kruvaze önü iki sıra üzerinden dikilmiş büyük boy üçer düğmelidir Yakası açık olup icabında kapatılabilir Yaka genişliği arkada 8, önde 12 santimetredir Yaka uçları sivridir Palto kapaklarının üst kenar genişliği santimetredir Üst düğmeler kapak dış kenarından 3 santımetre içerde ve üst kenarı ucundan dört santimetre aşağıda bulunur Paltolarda, ceketlerde olduğu gibi apolet vardır Paltoların arkası, yan cepleri hizasına kadar yırtmaçlıdır Paltoların arkasında bel hizasında yan dikişlere tutturulmuş, üzerinde büyük boy iki düğme bulunan 5 santimetre genişliğinde bir kuşak vardır Cepler yan ve kapaksızdır Cep ağzı genişliği 20 santimetredir Paltonun boyu takriben diz kapağı ile topuk arasına kadar uzar, etek genişliği bedene göre 2, metredir Emniyet müdürlerinin paltoları değerlerinin aynıdır Yalnız cepler İçten, düz ve kapaklıdır Kapaklar çift dikişlidir Arkasında kuşak yoktur Muamelât memunlarının paltoları da diğerlerinin aynıdır, ancak cep her içten, düz ve cep kapakları dikişsizdir Birinci düğme palto yakası nın bitimindedir Arkasında kuşak yoktur Ek tablo 2, 3, 4)

4 Sahîfg: 4116 Madde 25 Yağmurluk : Yağmurluk elbise renginde ve bir par-, ça kumaştan yapılmış olup dik'şsiz peierin biçimindedir. Boyu palto boyundan en az 5 santimetre uzun ve kukuletasızdır. Madde 26 Eldiven: Eldiven kabve rengi güderi veya podüsüetten yapılır. Beş parmaklıdır. Madde 27 Ayakkabı: A) Fotin: Uzun konçludur. Siyah deriden yapılır. Maskaretleri düz, uçları orta yuvarlaklıktadır. Ayakkabı, liskarpin biçiminde de olabilir. B) Çizme: Siyah deriden yapılır. Fortları 7-9 santimetredir. Tabanı iki kat köseleden, kenarları 4 milimetre payandalı, dikişli ve çivilidir, 'ökçenin altı ve üstü bir genişliktedir. Yumurta ökçe yasaktır. Çizme koncu yarım sert, bilek ve baldır aynı genişliktedir. Konç ağzı, düz ve arkaya doğru diz kapağının altını kavrıyacak biçimde ve oyukçadır. Konç, topuk hizasında kıvrıntılıdır. Körüklü, düşük, kırışıklı çizme giymek yasaktır. Fort arkasmda köseleden mahmuz desteği bulunur. Mahmuz çıkıntılı kısmının boyu 3-5 santimetreyi geçmez. Mahmuz çıkıntılı kısmının sonuna takılan askı tekerleği 2 santimetre çapında olup, çarparak çizmenin yüzünü çizımiyecek surette yıldızlı olacaktır. Mahmuz kromedir. Üzerine deri kaplanmaz. Madde 28 Üniformalı memurların derece işaretleri: A) Kesket işaretleri : 1 Çift yaprak: Üçer santimetre boyunda saptan birleşmiş iki madenî yapraktır; yapraklar, birleşme noktalan kokartın sivri ucu hizasına ve iki santimetre altma gelecek şekilde takılır. Yapraklar simetrik, çevreleri inhinalı ve içleri kabartma motiflidir. Kasketin kuşak şeridi üzerine ufki olarak tutturulur. Yapraklar emniyet âmirlerine kadar olan derecelerde beyaz, madenîdir; nikelajlı olabilir. Emniyet âmirlerinde sarıdır. Eni, en kalın yerinde iki santimetreyi geçmez. Yapraklar uçlara doğru incelir. Emniyet müdürlerinin kasketlerindeki dairevi çift yaprak: İkisi büyük ikisi küçük olmak üzere saptan birleşmiş sarı, madenî dört yapraktır. Yapraklar motiflidir. Büyük yapraklar küçük yapraklara nazaran daha küçük çapta bir dairenin kavsini teşkil edecek derecede inhinalı olup bir ayın iki ucu şeklinde kıvrılır. Küçük yaprakların kavsi daha geniş ve daha az inhlnalıdır. Büyük ve küçük yapraklar saptan birleşerek simetrik bir manzara gösterirler. Büyük yaprakla küçük yaprak uçları arasındaki mesafe 2,2 santimetredir, iki küçük yaprak ucu arasındaki mesafe 5 santimetre ve iki büyük yaprak ucu arasındaki mesafe 4,5 santimetredir. Dairevi çift yaprak işaretinin genişliği 5,5 ve yüksekliği 3 santimetredir. Bu işaretin içine memuriyet derecesine göre bir santimetre çapında sarı, madenî, kabartma ve köşeli yıldızlar takılır. (Ek tablo 9). 2 - Yıldız: Bir santimetre çapında, sivri uçlu, madeni ve nikelâjlıdır. Emniyet âmirlerine kadar olan derecelerde beyaz, emniyet âmirlerinde sarıdır. Tek yıldız, yaprak saplarının birleştiği noktanın bir santimetre üstüne takılır. Yıldız sayısı iki olduğu takdirde, her yldız yaprağın sap kısmından sonra gelen çıkıntı üstüne yarım santimetre ara ile takılır. Yıldız sayısı Uç olduğu takdirde ilk yıldız, sapların birleştiği noktanın bir santimetre üstüne, diğer yıldızlar da yarımşar santimetre ara ile bu yıldızın yanlarına takılır. ('Ek tablo 9) 3 Kasket kokartı: Emniyet âmirlerine kadar olan derecelerde beyaz madenîdir; nikelajlı da olabilir. Emniyet amirleriyle emniyet müdürlerinde sandır; 6 santimetre çapında ve 8 köşeli bir yıldız biçimindedir. Sivri ışık kolları arasındaki mesafe 2,5 santimetre kadardır. İki sivri yıldız kolu içinde ortaya doğru boy ve ence tedricen simetrik olarak kısalan ve daralan dörderden sekiz küçük yıldız kolu vardır. En kısa yıldız kolunun, ayın bulunduğu dairenin dış çevresine olan mesafesi 1,5 santimetre kadardır. Kokartm ortasında 1,8 santimetre çapmda bir daire içinde 1,3 santimetre çapında bir ay bulunur. Ayın yıldızı, ay zemini hududunu çizen dış dairede ay sivri uçları üstünde bulunan 6-7 milimetre çapındaki bir yarın daire çıkıntısına girer, Ay yıldız aynı renkte kabartma olup zemini düz ve kırmızıdır. Ayın bulunduğu daire altındaki büyük yıldız kolu içine T. C. ve EM. işaret.eri konur. Bu işaretler birbiri içine girmiş vaziyettedir. T harfinin ufki kısmı bir santimetre çapındaki bir dairenin kavsini teşkil edecek inhinadadır. C harfi ise T kavsinin içinde ve 0,8 santimetre çapmda dörtte üç daire derecesinden daha uzun bir kavis çizer. C kavsinin içine de 0,5 santimetre ve 0,3 santimetre çaplarında dairevi şekilde EM harfleri konur. T ve C harfleri, kokart sarı ise beyaz, kokart beyaz ise sarıdır. EM harfleri kırmızı renekte ve madenîdir. Harflerin bulunduğu zemin kokart rengindedir. 12 TEMMUZ 1952 B) Ceket ve palto işaretleri : 1 - Çift yaprak : Bu işaret, kaskete takılan çift yaprağın aynıdır. Emniyet müdürlerinin ceket ve paltolarına dairevi çiffc yaprak takılır. Bunlar da kaskete takılan çift yaprak şeklindedir. Ancak; büyük yaprakla küçük yaprak uçlan arasındaki mesafe 3 santimetredir. İki küçük yaprak ucu arasındaki mesafe 6 santimetredir. İki büyük yaprak ucu arasındaki mesafe 4 santimetredir. Dairevi çift yaprak işaretimin genişliği 7 ve yüksekliği 5 santimetredir. 2 Göğüs kokartı: Bu kokart; kaskete takılan kokart şeklindedir; ancak 8 santimetre çapında bir daire içine resmedilir. 3 - Yıldız: Kaskete takılan yıldızın aynıdır. Madde 29 Muamelât memurlarının işareti, kasket kokartından ibarettir.,(ek tablo 4) Madde 30 Emniyet teşkilâtına mensup memurlardan bu Tüzük gereğince resmî elbise giymek mecburiyetinde olanlar, çalıştıkları sınıflara göre aşağıda gösterilen işaretleri taşırlar. Bu işretler, bir santimetre genişliğinde beyaz, madenî ve nikelajlı bir şerit ile çevrili 5 santimetre çapında bir daire içinde bulunur ve sol kol pazu kısmının dış yanma ve ortasına takılır. A) Belediye kolluğu görevinde çalışan memurların işareti iri puntoda nikelden kabartma (B.K) harfleridir, (ek tablo 10, şekil 4) B) Uçak alanlarında ve uçak işlerinde vezife gören memurların işareti 4 santimetre uzunluğunda ve 2,5 santimetre genişuğinde beyaz, n.adenî, kabartma bir uçaktır. (Ek tablo 11, şekil 1) C) Şehir içinde turist kafilelerine refakat eden memurların İşareti, 3 santimetre çapında, kabartma bir küre sathı ve kürenin kuzey kutbu üstünden iki yana ufki olarak uzanan ikişer santimetre uzunluğunda ve birer santimetre genişliğinde beyaz, madenî, kabartma ve simetrik iki kanattır. (Ek tablo 12, şekil 3) D) Sağlık polisi vazifesini gören memurların işareti, 3 santimetre çapında beyaz, madenî kabartma bir aydır. (Ek tablo 10, şekil 3) E) Şoförlük vazifesini gören memurların işareti, direksiyonun üstten görünüşünü gösterir 3 santimetre çapında, beyaz, madenî, kabartma bir direksiyondur, (ek tablo 12, şekil 4) F) Sandalcı vazifesini gören memurların işareti, 4 santimetre uzunluğunda beyaz, madenî ve çapraz iki sandal küreğidir, (ek tablo 10, şekil 1) G) Teknik işlerde çalışan memurların işareti terazi, fotoğraf ve parmak izleridir, (ek tablo 11, şekil 2) H) Motosiklet kullanan memurların işareti, 4 santimetre uzunluğunda, beyaz, madeni, kabartam bir motosiklettir, (ek tablo 12, şekil 1) I) Makinist memurların işareti, bir santimetre genişliğinde ve 3 santimetre çapında eşit aralıklı 18 dişli ve merkezde birleşmiş birbirine dikey dört kollu, beyaz, madenî, kabartma bir çark ile bu çarkın üstüne dikey olarak konan çift aralıklı bir 8 dişli, yarım sentiımetre genişliğinde ve 1,5 santimetre çapmda kabartma ikinci bir 'dişlidir, (ek tablo 11, şekil 4), J) Kaptanların işareti, bir merkez etrafında on kolu bulunan, beyaz, madenî, kabartma bir çarktır, (ek tablo 12, şekil 5). K) Bisikletli memurların işareti, 4 santimetre boyunda ve 3 santimetre genişliğinde, beyaz, madenî, kabartma bir bisiklettir.,(ek tablo 11, şekil 5). L) Seyrüsefer memurlarımın işareti, 4 santimetre uzunluğunda, beyaz madenî, kabartma, çapraz iki oktur, (ek tablo 10, şekil 2). M) Atlı memurların işareti, 4 santimetre boyunda ve 3 santimetre genişliğinde, beyaz, madenî, kabartma bir at başıdır, (ek tablo 12, şekü 2). N) Telsiz ve muhabere hizmetlerinde çalışan memurların işareti, bir santimetre genişliğinde ve 4 santimetre boyunda beyaz, madenî, beş parçalı, meyilli ve kırılmış hat şeklinde bir oktur, (ek tablo 11, şekil 3).» O) Polis Okulu öğrenouerinin işareti, iri puntoda nikelden, kabartma (P. O) ve Enstitü öğrencilerinin işareti keza iri puntoda, nikelden, kabartma (P. E) harfleridir. ı(ek tablo 10, şekil 5 ve 6). Madde 31 Emniyet teşkilâtına 1 mensup memurlardan bu Tüzük gereğince resmî elbise giymek mecburiyetinde olanlar, derece ve sımıflannı gösteren ve kasket, ceket ve paltolarına konulan aşağıdaki özel İşartleri taşırlar, (ek tablo 9). A) Polis memurlarının işareti, 28. nci maddede gösterilen çift yaprak ve kokarttır. Polis Okulunda veya Polis Enstitüsünde Okuyanların apoletleri üstünde ayrıca, orta puntoda beyaz madenî kabartma (P. O) veya ı(p. E) harfleri bulunur. B) Komiser muavinlerinin işareti, çift yaprak üstüne konulan beyaz bir yıidızdır.

5 12 TEMMUZ 1952 (Resmî Gazete) Ssıhlfe C) Komiserlerin işareti, çift yaprak üstüne yan yana takılan beyaz iki yıldızdır. D) Başkomiserlerin işareti, çift yaprak üstüne yan yana konulan beyaz 3 yıldızdır. E) Emniyet âmirlerinin işareti, sarı çift yaprak üstüne takılan sarı yıldızlardır. 2. nci sınıf emniyet âmirleri 1 ve 1. nci sınıf emniyet âmirleri 2 yıldız takarlar. F) Emniyet müdürlerinin işareti, dairevi çift yaprak içine konulan sarı yıldızlardır. Birinci sınıf emniyet müdürleri 3, ikinci sınıf emniyet müdürleri 2, üçüncü sınıf emniyet müdürleri 1 yıldız takarlar. Dördüncü sınıf emniyet müdürleri yıldız takmazlar. G) 90 ve 100 lira kadro maaşlı emniyet müdürlerinin işareti, dairevi çift yaprak içine konulan sarı yıldızlardır. 90 lira kadro maaşlı Emniyet müdürleri bir, 100 'lira kadro maaşlı emniyet müdürleri ise iki yıldız takarlar. Bu emniyet müdürlerinin ceket ve paltolarının göğüslerimdeki dairevi çift yaprak işareti altına ayrıca sarı renkte bür çift yaprak konur. Madde 32 Derece ve sınıf işaretleri elbise ve paltolarda sol tarafta bulunan kokart hizasında olmak üzere sağ tarafta bulunur. Kasketlerde bu işaretler kasket kokartının altmda bulunur. Madde 33 Denizcilerin '(kaptan, makinist ve sandalcılar) gömlek, elbise ve paltoları, üniformalı polislerin renk ve biçimindedir. Yalnız apolet taşımazlar, özel işaretleri sol kol pazuları üstüne takılır. Düğmeler ceket ve paltolarda büyük "boy, (kol kapaklarımda küçük boydan olup kumaş rengine uygun ve kemiktendir. 'Göğüslerinde kokart ve çift yaprak işareti bulunmaz, kasket yerine elbise rengine uygun kumaştan yapılmış denizci beresi giyerler. İBerenjn alın hizasına gelen kısmıma (EM) işareti konur. Madde 34. Bütün, sınıf ve derecelerde (Emniyet müdürleri ve muamelât memurları hariç), ceket ve paltoların asıl yaka ile yaka devriği dikişi ortasına ve dikiş. çizgisine paralel olarak madenî ve kabartma il ve yaika numaraları takılır. Bu numaralar, (başkomisere kadar olan derecelerde beyaz, emniyet âmirlerinde sarı renkte olur. Madde 35 Apoletlerde hiçbir işaret bulunmaz. Madde 36 Mahallî.emniyet müdürünün müsaadesiyle, sıcak iklim bölgelerinde lüzum görülecek zamanlarda sürekli olarak ve diğer bölgelerde yalnız büro ve karakol dahilinde olmak şartiyle ceketsiz (gömlekle) vazife görülebilir. REŞÎNCÎ BÖLÜM Son hükümler Madde Şubat 1938 tarih ve 2/8217 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan (Emniyet Teşkilâtı Meımur ve Müstahdemlerinin Kıyafet ve Teçhizat Tüzüğü) ile bütün tadil ve ekleri kaldırılmıştır. Madde sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 87 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiş ve Danıştayca incelenmiş oiam bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımlandığımın ertesi gününden başlıyarak yürürlüğe girer. Madde 39 ' Bu Tüzük hükümlerimi Adalet, içişleri ve Maliye (Bakanları yürütür.. Resmî Düstur Gazete No. Baslığı Tertip Cilt Sahile Sayı 1 İlsili Kanun : 3201 Emniyet Teşkilât Kanunu 12/6/ Kaldırılan Tazük : 2/8217 Emnivet Teşkilâtı Memur ve Müstahdemlerinin Kıyafet ve Teçhizatı Nizamnamesini yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Karan 5/3/ İ AkINI L <A. R- M. S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Kapalı zarf usuliyle numune, evsaf ve şartnamesine uygun aded 2.1/2 tonluk G. M. C. kamyonlarıma ait vantilatör kayışı satın alınacaktır. 2 ihalesi 14/8/1952 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 3 < Hepsinin muhammen bedeli 750O0 lira olup geçici teminatı 5000 Uradır. 4 Numune evsaf ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve 'istanbul Lv. Amirliğinde görülür. Ve 375 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan verilir. 5 > isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırlıyacaklıarı teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postadaki ge~ cükımeler nazarı itilbare alınmaz / Kapalı zarf usuliyle Komisyonda mevcut evsaf ve şartnamesine uygun 4 ton bronz çubuk satın alınacaktır. 2 Hepsinin muhammen bedeli lira olup geçici teminatı 1.359,38 liradır. 13 Evsaf ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. Âımlrliğimde görülür. 4 ihalesi 28/8/1952 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 5 Isteklileriın belli gün ve saatten bir saat evvel 2490 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon (Bşk. na vermeleri. Posta gecikmeleri kabul ' edilmez. 3346/4-1 M. S. B. 4 No.lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığında n 1 Kapalı zarf usuliyle Komisyonda mevcut keşif, resim ve şartnamesine uygun Shh. Aj. Subay Okulu kalorifer tesisatı İşi yaptırılacaktır. 2 ihalesi 18/7/1952 Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 3 Keşif bedeli ,76 lira olup geçici teminatı 4.389,63 liradır. 4 Keşif ve şartnameler her gün Öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Levazım Â. ligimde görülür. 5 Bu işe girecekler ihale gününden (tatil günleri hariç) en az üç gün evvel Gnkur. İs. D. Inş. Gr. Bşk. dam belge almaları lâzımdır. 6 Keşif ve şartnameler 315 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan verilir. 7 isteklilerin belli güm ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilimde Komisyon Başkanına vermeleri postadaki gecikmeler kabul edilmez / Kapalı zarf usuliyle Komisyonda mevcut keşif, şartname ve ebatlı resme göre (1000) aded altlı üstlü demir er karyolası alınacaktır. 2 ihalesi 28/7/1952 "Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 3 Tahminî tutarı (90.000,00). lira olup geçici teminatı (5.750,00) liradır. 4 Keşif, şartname her gün öğleden evvel Komisyonda ye istanbul Levazım Amirliğinde görülür ve 450 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan verilir. 5 isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanına vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul edilmez / i-2 Malkara Asliye Hukuk Yargıçlığından : Davacı Malkara'nın Yeni Mahallesinden Bayram oğlu Raif Güler tarafından dâvâlı aynı mahalleden Hilmiye Güler aleyhine açılan zina sebebiyle boşanma dâvasının yapılan yargılamasında : Dâvâlı Hilmiye Güler'in ikametgâh ve adresi meçhul kaldığından hakkındaki gıyap kararınım ilânen tebliğine ve duruşmanın 18/7/1952 Cuma saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan mezkûr günde bizzat gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında yapışacağının gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1-1

6 Ssiiife: 4118 (Resmî Gazete) 12 TEMMUZ 1952 'Bayındırlık Bakanlığından : Eksiltmeye konulan iş: 1 Konya Su İşleri 7 nci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Ilgın - Bolasan deresi ıslahı işidir. Tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden ( ) lira olup mütaahhidine idare tarafından bir aded Ekskavatör makinesi tahsis olunacaktır. 2 Eksiltme 17/7/1952 tarihine raslıyan'perşembe günü saat (11) de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve su işleri umumi fenni şartnamesi ve bu işe ait evrak ile projeleri (24,53) lira karşılığında Su İşleri Rtisliğınden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (23.370) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve Öenetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması (özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 5 İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez / 4-4 Eksiltmeye konulan iş : 1 Antalya Su İşleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunatî ve 18/6/1952 günkü eksiltmesine talip zuhur etmeyen Alanya - Diımçayı sol sahil sulaması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden ( ) liradır. Bu işin birim fiyat cetveline (hayvanla nakliye fiyatı ilâve edilmiştir.) 2 Eksiltme (21/7/1952) tarihine raslayan Pazartesi günü saat (11) de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını öze! teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesin; ve bu işe ait evrak ile projeleri (16,37) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (16.845,68) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığım veya idare ve denetled ğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. İsteki bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüze! tek kişi olması (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 5 ı İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında veı meleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 3195/^-3 Tahmin edilen keşif bedeli lira olup 7, 12, 17, 26/6/1952 tarihli Resmî, Zafer P. ve Sontelgraf gazeteleriyle 30/6/1952 tarihinde yapılacağı ilân edilen Hopa iskelesi inşaatı eksiltmesi talip çıkmamasından dolayı yapılmamıştır. Adı geçen inşaat aynı şartlar dâhilinde eksiltmeye yeniden konulmuştur. Geçici teminatı lira olup eksiltme evrakı malsandıklarmdan alınacak liralık makbuz mukabilinde Demiryoüar İnşaat Dairesinden alınabilir. Eksiltme 28/7/1952 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 16 da Demiryollar İnşaat Dairesinde eksiltme odasında yapılacaktır / 4-2 Karayolları Genel Müdürlüğünden : 1 Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için lira muhammen bedelli sekiz kalem giyim eşyası pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 2 İhalesi 24 Temmuz 1952 Perşembe günü saat 15 te Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Kesin teminat 1905 lira olup bu işe ait şartnameler Malmıeze Müdürlüğünden parasız temin edilebilir / Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 4000 lira muhammen bedel'm 100 takım Montgameri ile lira muhammen bedelli 150 aded Meşin Ceket ayrı ayrı pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 2 Meşin Ceketin ihalesi 28 Temmuz 1952 Pazartesi 'günü saat 11 de, Momtgomeri'ntn ise yine aynı gün saat 14 te Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Meşin Ceketin kesin teminatı 1913 lira, Montgomeri'nin kesin teminatı 600 lira olup bu İşlere ait şartnameler Malzeme Müdürlüğünden parasız temin edilebilir / 4-1 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden: Cinsi Otobüs tipi Kar tipi Otobüs tipi Tenezzüh Ebadı 750X20 750X20 825X20 900x16 700X20 650X16 650X15 700X16 Dış Aded Î6 Aded ' Kat Adedi ^ 10 6I 6I 6J Muhammen bedeli Teminat Lira K. Lira P Yukarda cins, ebat ve kat adedi gösterilen 83 aded dış, 83 aded iç oto lâstiği kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli heyeti umumiyesi için hizasında gösterilen lira 34 kuruş olup geçici teminatı 1964 lira 22 kuruştur. Bu teminat idare veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır. 3 Eksiltme 18/7/1952 tarihine tesadüf eden Çuma günü saat 11 de Genel Müdürlükte müteşekkil Alım ve Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 - Buna ait fennî ve idarî şartname Yeşilköy Meydan Müdürlüğünden ve Genel Müdürlük Lv. Müdürlüğünden 132 kuruş bedel mukabilinde satın alınabilir. 5 İsteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bur saat evveline kadar Komisyona verilmesi şarttır. Postada vâki olacak gecikme kabul edilmez /4-3 1 Bilûmum malzemesi mütaahhide ait olmak üzere numune ve şartnamesine göre (Yüz elli bin) aded uçak yolcu bileti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli (Yirmi bir bin) lira olup geçici teminatı (Bin beş yüz yetmiş beş) liradır. Bu teminat idare veznesine veya 1543 sayılı Merkez Bankasındaki hesabımıza yatırılarak makbuzlarını kapalı zarflarına koymaları şarttır. 3 Eksiltme 28/7/1952 tarihine tesadüf eden (Pazartesi) günü saat 11 de Ankara'da Devlet Demiryolları binası içinde Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünde müteşekkil Alım ve Satım Komisyonumda yapılacaktır. 4 Buna ait şantname. ve numuneler Ankara'da Devlet Havayolları Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğünde ve İstanbul Bilet Satış Bürosunda ve Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünde her gün görülebilir. 5 İsteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri şarttır. Bu hususta postada vâki gecikmeler kabul edilmez / 4-1 Malatya Asliye 1 inci Hukuk Yargıçlığınoan: Esas : 952/252 Malatya'nın Küçükmustaf apaşa Mahallesi Gebeş Sokağı No: 88 evde Ziya kızı ve Mahmut karısı Nazife Kökdelen tarafından Istanbul-Galata Seferkethüda Mahallesi Camiişerif Sokak No: 4 evde mukim ikeır-

7 12 TEMMUZ 1952 (Resmî Graet») SaMfe: 4119 halen adresi meçhul bulunan Abdullah oğlu Mahmut Kökdelen aleyhine açılan boşanma dâvasının Malatya Asliye 1 İnci Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılaması sırasında : Dâva edilen Mahmut Kökdelen'in adresi meçhul kaldığından davetiyenin kendisine ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş ve duruşma 18/7/1952 günü saat 9 a bırakılmıştır. Adı geçen dâva"ı Mahmut Kökdelen'in mezkur gün ve saatte Malatya Asliye 1 inci Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması için işbu davetiye ilânen tebliğ olunur /1-1 Hakâri Valiliğinden: 1 İnşaat mahalli Yüksekova'nın Baçirge Bucağı olup keşif tutarı lira, 23 kuruş ve geçici teminatı lira 19 kuruş olup eksiltmenin tarihi 18/7/1952 Cuma günü saat 14 te yukarda inşaat mahalli ve keşif tutarı ile geçici teminat miktarı yazılı bir aded köy okulu inşaatı 4/7/1952 den itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme hizasında gösterilen gün ve saatte îl Daimi Encümeninde yapılacaktır. 3 Bu işe ait keşif dosyası ve şartnameler her gün mesai saatleri dâhilinde Hakâri 11 Daimi Encümen kaleminde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için: A) Yukarda ait olduğu inşaatın hizasında gösterilen miktarla geçici teminat mektup veya makbuzu, B) 1952 yılı ticaret odası belgesi, C) Kanuni ikametgâh belgesi, E) İsteklilerin yukarda sıralanan belgeleri usulü diresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Encümen Başkanlığına verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden : 3300 / aded 3 No. lu porselen izolatör; kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli 30000, geçici teminatı 2250 lira Olup eksiltmesi 2 Ağustos 1952 Cumartesi günü saat 11 de Ankara'da P. T. T. Genel Müdürlüğü binasındaki Fen Dairesi Başkanlığında müteşekkil Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler; geçici teminat makbuzu veya banka mektubu ille kanuni vesaik ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 10 a kadar mezkûr Komisyona vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 4 Şartnameler Ankara'da P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü, İstanbul'da P. T. T. Bölge Başmüdürlüğü veznelerinden 150 kuruş bedelle isteklilere verilecektir /4-3 Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden: Bandaj alınacak Teklif verme suretiyle ve pazarlıkla takriben 2295 ton bandaj satın alınacaktır. Tekliflerin 25/8/1952 Pazartesi saat 14 e kadar Ankara'da Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Şartnameler Ankara'da Merkez, İstanbul'da Haydarpaşa veznelerinden 10 ar lira bedelle satütnaktadır / ton galvanize kablo alınacak Teklif verme suretiyle 30 ton galvanize kablo pazarlıkla satın alınacaktır. Bu işe ait tekliflerin 19/8/1952 Salı günü saat 14 e kadar Ankara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinden ve İstanbul'da Haydarpaşa Satmalma Komisyon Başkanlığından bedelsiz olarak temin edilebilir / ton muhtelif kalite ve ölçüde takım çeliği alınacak Teklif verme suretiyle 36 ton muhtelif kalite ve ölçüde takım çeliği alınacaktır. Bu işe ait tekliflerin 22/8/1952 Cuma günü saat 14 e kadar Ankara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinden ve İstanbul'da Haydarpaşa Satmalma Komisyon Başkanlığından bedelsiz olarak temin edilebilir /2-2 Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonundan: Muhtelif cins Ampul alınacak 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki liste muhteviyatı muhtelif cins ampulün satınahnması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Her listenin muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda gösterilmiştir. 3 ' Şartnameler 500 kuruş mukabilinde Ankara Merkez ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 4 Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde toplanan Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 25/8/1952 Pazartesi günü saat 15 te yapılacağından İsteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği vesikalarım aynı günde nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri lıâzıımdır. Muhammen Muvakkat Liste Miktarı bedeli teminatı No. Malzemenin İsmi aded Lira Kr. lira Kr. 1 Normal ampuller 2 Loko., vagon ve sair ampuller Orman Genel Müdürlüğünden : , ,58 "66.738, 4.586, / Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için 10 aded Jeep pikap ve 5 aded kamyon kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Jeep pikapların beherinin muhammen bedeli lira, geçici teminatı Miradır. Kamyonların beherinin muhammen bedeli lira, geçici teminatı lira 25 kuruştur. Kati teminat Shale bedellerinin 0,15 sidir. 3 İhale 28/7/1952 Pazartesi günü saat 16 da Orman Umum Müdürlüğü binasında teşkil edilen -Satmalıma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Kanuni vesikaların bulunacağı zarflar 28/7/1952 günü ihale saati olan 16 dan bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edemez. 5 'İstekliler şartnameleri 400 ve 324 kuruş mukabilinde Ankara'da Orman Umum Müdürlüğü Zatişleri ve Levazım Müdürlüğünden, İstanbul ve İzmir'de Orman Başmüdürlüklerinden temin edebilirler / 4-1 Arhavi Asliye Hukuk Yargıçlığından : 952/15 Davacı Arhavi'nin Yemişlik Köyünden Ahmet oğlu Sefer Yılmaz vekili Rüştü Töremen tarafından ayna bucağın Yakovit Köyünden Uzun Hasan oğullarımdan Hürşiıt Uzum ve aynı köyden Halime U z u n ve Hasan Basri Uzun aleyhine açılan gayrimenkul bedelinden mütevellit alacak dâvasının yapılan yargılamasında: Dâvâlılardan Hasan Basri Uzun'un gösterilen adresi üzerinde bulunamadığından bahisle celbi hususunda adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan dâvâlı Hasan Basri Uzuzn'a Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince duruşma günü bulunan 14/7/1952 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11 de Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmak üzere davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. ' 3380/1-1 Erzurum Sulh Hukuk Yargıçlığından : Sayı: 951/347 Erzurum Vaniefendi Mahallesinden 'Halil kızı Emine Binici tarafından Erzurum Aşağı Habibefendl Mahallesinden Talât karısı Meşküre ve arkadaşları haklarında açılan taksim, izalei şüyu dâvasının yapılan yargılamasında : Dâvâlılardan Cemile oğlu Eskişehir Hava Okulunda Binbaşı Cemil Sertka'nin adres ve ikametgâhı meçhul kaldığından adıma ilânen "dave-ı (tiye tebliğ edildiği halde 12/6/1952 gününde mahkemeye gelmemiş olduğundan hakkında gıyap karan ittihaz olunmuşur. Yargılamanın kaldığı 21/7/1952 Pazartesi günü saat 9 a mahsus olmak üzere işbu gıyap kararı dâvâlı adına İlânen tebliğ olunur. 3314

8 S*Mf«: 4120 (Remi Gazete) 12 TEMMUZ 1952 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 1 Genel Müdürlüğümüz İhtiyacı için 150 aded plânımetre kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 2 Eksiltme 21/7/1952 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 16 da Genel Müdürlük Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. Teklif mektupları saat 15 e kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 3 Muhammen bedeli lira olup geçici teminatı Uradır. 4 Şarfcnaıme her gün Komisyon Başkam odasında görülebilir /4-2 Maliye Bakanlığından : Merkez ve mülhakat Maliye daireleri ihtiyacı için muhtelif ebat ve numunede (66249) aded defter, (127500) aded koçanlı cilt, ( ) aded cetvel ve formülün baskı ve cilt işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 Muhammen bedeli (96.539) lira (45) kuruştur. 2 Muvakkat tfenuinatı (6.076) lira (97) kuruştur. 3 Eksiltmesi 21/7/1952 Pazartesi günü saat 15,30 da Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 4 Şartnamesi Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğüe istanbul'da Beşiktaş'ta Maliye Bakanlığı Basüı Kâğıt Ambarlarında görülebilir. İsteklilerin 2490 sayüı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle şartnamenin 4 üncü maddesinin (F) fıkrasında gösterilen vesika ve muvakkat teminat makbuzunu muhtevi kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri /4-3 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : Çuval taşıttırılacak 1 Genel Müdürlüğümüzce satın alınan, 400 lük balyeler halindeki aded hububat çuvalı açık eksiltme usuliyle, İstanbul Gümrüğünden Genel Müdürlük İşletmelerine taşıttırılacaktır. 2 İşin muhammen bedeli lira, geçici teminatı liradır. 3 Açık eksiltme 14/7/1952 Pazartesi günü saat 15 te Genel Müdürlük Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu İşe ait eksiltme şartnamesi Genel Müdürlüğümüz Ekonomi Şubesinden, İstanbul'da (Galata, Kemeraltı Caddesi, Zürefa Sokak 41 No. da) Yollama Memurluğumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. 5 Genel Müdürlük İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Pazarcık Asliye Hukuk Yargıçlığından : 3294/4-4 Dosya No : 952/398 PazaTcık'm Göyünük Köyünden Ali oğlu Recep Başgöyünük tarafından, hasımsız olarak açr'aı tescil dâvası hakkında Pazarcık Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşmada : ıl Tescili talep olunan Pazarcık'm Göyünük Köyünün Aksu kenarında kâin doğusu çay, batısı yol ve Mevlüt Ortacan tarlası, öz ve kısmen de Sakarkaya hududu, kuzeyi İsmail Akgöyünük ve Mehmet Ocak tarlaları, güneyi Aksu ile mahdut 600 lira.kıymetli 150 dekar bir parça tarla, 2 Aynı köyün Söğütlük mevkiinde kâin doğusu Mahmut Nedim tarlası, batısı Göç yolu, kuzeyi Zekeriya tarlası, güneyi Hasan Orta tarlaslyle mahdut 100 lira değerli 10 dekar vüsatinde bir parça tarla, 3 Aynı köyün Söğütlük mevkiinde doğusu İsmail Ocak ve çay, batısı Mahmut Nedim ve Mevlüt, Sefer, Eyyüp tarlaları, kuzeyi çay, güneyi İsmail Ocak ve Mahmut Nedim tarlasiyle mahdut 200 lira değerli (30) dekar vüsatinde bir tarla, 4 Aynı köyün Başgedik mevkiinde doğusu yol, batısı Sakarkaya hududu ve öz, kuzeyi Öz ve Fatma Çelikkıran tarlası, güneyi sırt ve Vakkas Çavuş tarlası ile mahdut 50 lira kıymetli ı(10) dekar vüsatinde bir parça tarla, o Aynı köyün Söğütlüdere mevkiinde, tarafları doğusu Mahmut Nedim tarlası, batısı Nâzım tarlası, kuzeyi sırt ve Mehmet Ocak tarlası, güneyi çay ile mahdut 80 lira kıymetli (10) dekar vüsatinde bir parça tarla, 6 Aynı köyün Aksukenarı mevkiinde doğusu Aksu, batısı Reşit otluğu, kuzeyi Mahmut Nedim tarlası, güneyi Aksu ile mahdut 150 lira kıymetli 25 dekar vüsatinde bir parça tarla, 7 Aynı köyün Köycivarı Kıraç mevkiinde doğusu Fatma Çelikkıran tarlası, batısı sırt ve Bayram tarlası, kuzeyi çay ve yol, güneyi Bayram bağı 50 lira kıymetli (10) dekar vüsatinde bir parça tarla ki ceman altı parça tarlayı 20 seneyi mütecaviz bir zamandır hüsnüniyetle kavgasız ve tâsılasız zilyedinde olduğundan tapuya namına tescilini istediğinden bu gayrimenkuller üzerinde her hangi bir suretle hak iddia edenler varsa bir ay zarfında mahkemeye başvurmalarının Resmi Gazete'de ilânen neşrine, duruşmanın 22/9/1952 gününe talikına karar verilmiştir. İlân olunur. Dosya No : 952/ Pazarcık'ın ördekdede Köyünden Blhas oğlu 1330 doğumlu Hanım Günal tarafından hasımsız açılan tescil dâvası hakkında Pazarcık Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşmada : Davacı tarafından tescili talep olunan Pazarcık'ın ördekdede Köyüntm Hanyolu mevkiinde sarkan Memiş oğlu Hasan Hüseyin tarlası, garben Gübo oğlu Fazlı ve Kara oğlu Salman tarlası, şimalen ördekdede Köyünden Hanobası'na giden yol, cenuben Kara oğlu Salman ve Mahmut Ülger tarlasiyle mahdut Ura kıymetli bir parça tarlayı 25 seneden ben hüsnüniyetle tasarruf ettiğini ileri sürerek namına tapuya tescilini istediğinden bu gayrimenkul üzerinde her hangi bir suretle hak İddia edenler varsa bir ay zarfında mahkemeye başvurmaları için Resmî Gazete'de ilânen neşrine ve duruşmanın 22/9/1952 günü saat 10 a bırakılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. Divriği Sulh Hukuk Yargıçlığından: /67 Divriği'nin Karamahmut Mahallesinde kâin tarafları sarkan Karamahmutoğlu bahçesi ve Harharoğlu tarlası, garben Karasarlıoğlu tarlası ve yol şimalen Karamahmutoğlu bahçesi cenuben Harharoğlu tarlası ile çevrili bahçe ve Pireyup mevkiinde kâin tarafları sarkan Durduoğlu,' Sağırlıoğlu ve Mandıoğlu tarlaları, şimaligarbi Sağırlıoğlu tarlası yar, cenup yol ile çevrili tarla. Pınargözü mevkiinde kâin tarafları sarkan Küreksızoğlu ve Kürtoğlu tarlaları, garben Hazerkekli, dere ve tepe, şimalen Büyükdere, cenuben Tüfekçioğlu ve Ahmet tarlaları ile çevrili bahçe ve tarlaların Ahmet Amuce tarafından kendi namına tapuya tescili iddia edilmektedir. Bu yerlerle alakalı kimse varsa 18/7/1952 tarihinden evvel Divriği Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatları ilân olunur. Safranbolu Sulh Hukuk Yargıçlığından : 3388 / /660 Safranbolu'nun Eflani Bucağı Çelebiler Köyünden olup Safranbolu Misaki Millî Mahallesinde mukim Mahir Atik tarafından Safranbolu Kuzyaka Köseler Köyünden Hüseyin kızı Havva, Fatma, Sare öztürk, Osman öztürk, Sahne öztürk aleyhine ikame eylediği taksim dâvasının yargılaması sırasında dâvâlılardan. Taksimi istenilen gayrimenkulde hissesi olduğu anlaşılan Safranbolu Eflani Bucağından Kuzyaka Navsaklar Mahallesinden Gök Mehmet oğullarından ^Mustafa'nın oğlu Riza'nın adına çıkarılan davetiye bllâ tebliğ iade edilmiş ve yapılan zabıta tahkikatı sonumda da yine adresi meçhul kalmış olduğundan mahkemece ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan yargılamanın bırakıldığı 25/7/1952 günü saat 9 da Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesende Riza'nın hazır bulunması veya kendisini temsil edecek bir vekil gönde* rilımesi aksi takdirde adına ilânen gıyap kararı çıkarılacağı dâva arzuhali özeti ve davetiye yerine kalım olmak üzere ilânen tebliğ olunur 3338

9 12 TEMMUZ 1952 (Resmî Gazete) < Sahife: 4121 TADIL LÂYİHASI Türk Ekspres Havacılık ve Turizm A. O. nıta Beyoğlu, Galatasaray - Yeniçarşı No. dakl Merkezinde 26 Mart 1952 Çarşamba günü saat 14 te toplanan olağanüstü Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 11, 12, 13, 14, 25 ve 62 ncl maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi karar altına alınmıştır. Eski 1 şekil Madde 11 Tâyin dilen zamanlarda tediye edilmiyen taksitler için hiç bir ihtara lüzum kalmaksızın, taksitin ödenmesi lâzıımgelen günden itibaren, ortaklık lehine olarak yüzde sekiz faiz yürütülecektir. Hisse senetlerinin talep olunan taksitlerini ödemekte geciken hissedarlar, gazetelerde bir ay fasıla İle intişar edecek iki ilân ve son Hân tarihinden itibaren bir ay zarfında tekrar taahhütlerini ifaya davet edilirler. Bu müddet zarfında dahi istenilen taksitleri vermeyen hissedarlar borçlarını ödemekten imtina etmiş addolunarak hisseleri, ortaklığın eshamı borsada mukayyet ise borsa komiserliği vasıtasiylıe, değil ise müzayede ile ve noterlik vasıtasiyle satılarak eski senetler iptal olunur ve yerine aynı No. lan taşıyan senetler verilir. Bu satıştan mütevellit bedel satılan senedin muharrer ve muayyen kıymetinden aşağı ise aradaki fark senedin eski sahibinden almır. Fazla olduğu takdirde fazlası kendisine iade edilir. Madde 12 Bedeli tamamen ödenmiş olan hisse senetlerinin başkasına devir ve satışı halinde, senedin birinci ve sonuncu sahibi ile arada senedi tasarruf etmişolan kimseler, mezkûr senedrn geri kalan bedelinden dolayı ortaklığa karşı ımüteselsilen mesuldürler. Bu mesuliyet hissesini satan veya devir eden şahıs hakkında ferağın satış defterine kaydı tarihinden itibaren üç sene sonra sakıt olur. IMadde 13 Ortaklık katî surette kurulmadan evvel, bidayette hissedarlar tarafından ödenen dörtte bir nispetindeki bedel için kendilerime muvakkat bir makbuz verilir. Bu makbuzlar hisse senedi makamına, kaim olamazlar. Ortaklık katî surette kurulduktan sonra âzami üç ay zarfımda bunlar nama muharrer ve hissedarın haklarımı ımü'beyyin ilmühaberlerle değiştirilir. Ortaklığın katî surette teşekkülünden en çok bir seme sonra bu ilmühaberler Ticaret Kanununun 405 inci maddesi hükümlerine göre ihraç olunacak hisse senetleriyle- tebdil olunurlar. Bilûmum hisse senetlerinin nuanune- Yeni sekil Madde 11 Tâyin edilen zamanlarda tediye edilmeyen taksitler dçin bir gûna ihtara lüzum kalmaksızın, ödenmesi lâzım olduğu günden itibaren ortaklık lehine %7 faiz yürütülecektir. Hisse senetlerinim talep olunan taksitlerini ödemekte geciken hissedarlar, gazetelerde bir ay fasıla ile intişar edecek iki ilân ve son ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında tekrar taahhütlerini ifaya davet edilirler. Bu müddet zarfında dahi istenilen taksitleri verme L yen hissedarlar borçlarını ödemekten imtina etmiş addolunarak hisseleri, ortaklığın eshamı borsada mukayyet İse borsa komiserliği vasıtasiyle, değil ise müzayede ile ve noterlik vasıtasiyle satılarak eski senetler iptal olunur ve yerine aynı No. lan taşıyan senetler verilir. Bu satıştan mütevellit bedel satılan senedin muharrer ve muayyen kıymetinden aşağı ise aradaki tfark senedin eski sahibinden alınır. Fazla olduğu takdirde fazlası kendisine iade edilir. Madde 12 Bedeli tamamen ödenmiş olan hisse senetlen'nin başkasına devir ve satışı halinde, senedin birinci ve sonuncu sahibi ile arada senedi tasarruf etmiş olan kimseler, mezkûr senedin geri kalan bedelinden dolayı ortaklığa karşı ımüteselsilen mesuldürler. Bu mesuliyet hissesini satan veya devir eden şahıs hakkında ferağın satış defterine kaydı tarihinden itibaren iki sene sonra sâkit olur. Madde 13 Ortaklık katî surette kurulmadan evvel, bidayettte h'ssedar-lar tarafından ödenen dörtte bir nispetindeki bedel için kendilerine muvakkat bir makbuz verilir. Bu makbuzlar hisse senedi makamına kaim olamazlar. Ortaklık katî surette kurulduktan sonra âeıami üç ay zarfında bunlar nama, muharrer ve hissedarın haklarını roübeyyiın ilmühaberlerle değ-'^tiri'iir. Son taksitin tediyesiyle beraber senedatı asliye ile mübadele okunur. Bilûmum h-'sse senetlerinin numuneleri, ihraç edilmezden evvel tasdik edilmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderilir. Eski şekli leri, ihraç edilmezden evvel tasdik edilmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderilir. Madde 14 Nama muharrer h.sz^ senetleri Ticaret Kanunu hükümleri dâhilmde âhara devir ve ferağ olunabilir. Madde 25 İdare Meclisi âzası Ticaret Kanunu hükümlerine tevfikan oı t aklığa teminat makamında hisse senetleri tevdiine mecburdurlar. -Madde 62 Ortaklığın umumi ı^-srafları ile mukavelename muc bince Müdürlüğe veyahut her hangi bir vazifeye memur edilen kiliselere umumi veya hususi tem:ttülerden tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif a'inortisman bedelleri gabi ortaklıkça tediye veya tefriki ınofburi olan nîebaliğ ortaklığın hesap senesi nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinden tesbit oluman hasılattan tenzil edildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşk -I eder. Bu suretle hâsıl olacak kârın yüzd^ beşi ihtiyat akçesine tahsis ve saniyen itfa edilmemiş olan hisse senetlerinin bedelleri tesviye olunan kısmına yüzde altı n-'snet'nde birinci temettü itasına kifayet edecek meblâğ ifraz edildikten sonra baki kalan kısmın : Yüzde onu müessislere, Yüzde yirmiye kadarı İdare Meclfsi azalarına, Yüzde ona kadar İdare Meclisinin tesbit edeceği şekilde ikramiye olarak memur ve müstahdemlere ve geriye kalan kısmı da ikinci temettü olarak hisse senetleri sahiplerine tevai olunacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : ilân örneği Yeni şekil Madde 14 Nama muharrer muvakkat ilmühaberlerle temsil edilen hissedarlık hakları Ticaret Kanunu hükümleri dâhilndde âhara devir ve ferağ olunabilir. Madde 25 Meclisi İdare âzasından her biri kıymeti asliye itibariyle beheri 500, (beş yüz) liralık beş aded 2500, (iki bin beş yüz) lira değerinde hisse senetlerini ortaklığa tevdie mecburdur. Bu hisse senetleri üzerine âzasından bulunduğu Meclisi idarenin b'ıssedaran heyeti umumiyesince tebriyesine kadar satılamıyacağma dair bir damga vurularak hıfzedilir. İşbu senedat âzamin zamamı idarelerimden mütevellit mesuliyetlerine karşı teminat hükmündedir. Senedatı mezkûrenin satılmamasını temin etmek Meclisi İdarenin cümleıi vezaifindendir. Aksi halde Meclisi İdare mesuldür. Madde 62 Ortaklığın masarifi umumiyesiyle ba mukavelename Müdüriyete yahut her hangi bir vazifeye memur edilen kimselere umumi veya hususi teımettüattan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri gibi ortaklıkça tediye veya tefriki mecburi olan mebaliğ ortaklığın hesap senesi nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinde tesbit olunan hasılatından badettenzil baki kalan miktar temettüatı sâfiyeyi teşkil eder. Bu suretle hâsıl olacak temettüatı sâfiyenin evvelâ yüzde beşi ihtiyat akçesine tahsis edildikten sonra baki kalan kısmı : % 30 u Meclisi İdare âzalanna, müdürlere ve ortaklıkta çalışanlara Umumi Heyet kararına göre ve : % 70 i itfa edilmemiş olan hisse senetîernrn bedelleri tesviye olunan kısımlarına göre hissedarlara tevzi olunur İstanbul'da General Refik Münir vârisleri Ayşe Meliha, Mehmet Halûk Münir, Ayşe Arza adına yaızı'ı D. sınıfı numaralı 2 aded birlik Bankamız hisse senedi kaybedilmiş olduğundan artık hükmü kalmamıştır. Yerine başka numaralı yeni»«netler verileceği bildirilir. 3372/1-1

10 Sahifo: 4122 (Remi Gazete) 12 TEMMUZ 1952 Salihli iplik ve Dokuma Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Anasözleşmesi 'BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, kurucular, ad, amaç, merkez, süre Madde 1 Aşağıda imzaları 'bulunan kurucularla bu Anasözleşmedekl maddelerde gösterildiği üzere tertip ve çıkarılması kararlaştırih lan h'sse senetleri sahipleri arasında meri kanunlar ve işbu Anasözleşme hükümleri uyarınca yönetilecek bir Türk Anonim Ortaklığı kuruk muştur. Madde 2 Ortaklığın kurucuları işbu Anasözleşmeyi imzalayan aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı kimselerdi'r. 1 Fahri Keskiner: İzmir - Karşıyaka Alaybey Caddesi No Zafer Keskiner: izmir-karşıyaka Alaybey Caddesi No İrfan Davas: Salihli Eski Cami Mahallesi Küşadiye Sokak No. 7 4 Rjiza Davas: Salihli Eski Cami Mahallesi Hamam Sokak No IFahriye Davas: Salihli Eski Cami Mahallesi Hamam Sokak No Aysel Poyraızoğlu: Turgutlu Altay Mahallesi Selçuk Sokak No Kâmil Davas: Salihli Mitatpaşa Caddesi No ı Ethem Davas: Salihli Belediye Caddesi No Mehmet Battal Üretmen: Salihli Taytan Köyünde Çiftçi 10 ı Osman Üretmen: Salihli Taytan Köyünde Çiftçi 11 Doktor Enver özay: Salihli Fevzipaşa Caddesi bilâ numara 12 Hatice özyağcı: İzmir - Tilkilik Menzil Sokak. No Ali Şahin: Salihli Turan Caddesi No > Muammer Şahin: SajUhli Turan Caddesi No Maoit Mütevellioğlu: Salihli Bezlrganlı Çiftliğinde 16 ı Hafize Mütevellioğlu: Salihli Bezlrganlı Çiftliğinde 17 Zeki isürek: Salihli Bezlrganlı Çiftliği sahiplerinden 18 Ahmet Lütfü Karaosmanoğlu: Salihli Bagırgan Çiftliği sahibi 19 Doktor Fethi Kemal Alpdoğan: Salihli Mithatpaşa Caddesi 20 ı Kemal Yamansavcı: Salihli Mithatpaşa Mahallesi Derbent Caddesi No Ahmet Açılım: Salihli Mithatpaşa Mahallesi Çınarlı Caddesi bilâ numara 22 Fettan Akar: SaMhii Adala Bucağında Çiftçi 23 Hakkı Oral: Salihli Turan Caddesi No Süleyman Oral: Salihli Mithatpaşa Caddesi No ı 'Hasan Hüseyin KayaUıan: Salihli Eski Caımi Mahallesi Merdivenli Sokakta. Madde 3 Ortaklığın adı - unvanı - Salihli İplik ve Dokuma Fabrikaları T. A. Ş. dlr. Madde 4 Ortaklığın konusu ve amacı: Çır - Çır, İplik ve Dokuma Fabrikaları kurmak, bu fabrikaları işletmek ham madde almak ve bunları masnu hale getirip satmaktır. Ortaklık yukarda yazılı konu ve amacı ile doğrudan doğruya veya dolayı/sile ilgili bulunan bütün malî ve ticari işleri yapabilir. Yukarda gösterilen muamelelerden başka Ortaklık için 1 faideli görülecek herhangi bir İşin yapüabllmesi, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karar verilmesine ve tadil mahiyetinde olacak işbu karamı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tasdik edilmesine bağlıdır. Bu suretle tasdik edilen karar işbu Anasözleşmeye ek olacaktır. Ortaklık, esas konusunun ve İşlerinin yürütülmesinin sağlanması için gayrimenkul mallar tasarruf ve temellük edebilir. Bunları alır ve satar ve tapuya tescil ettirir. Madde 5 'Ortaklığın merkezi Salihli'dir. Madde 6 Ortaklığın süresi Anasözleşmenin tescil ve ilânından itibaren elli senedir. İKİNCİ BÖLÜM Sermaye, sermayenin ödeme sureti ve şartları, sermayenin artırılması ve uzatılması, hisse senetleri Madde 7 Ortaklığın sermayesi her biri Türk lirası kıymetinde hisseye bölünmüş Bir milyon kırlı bin Türk lirasından/ ibaret olup : Hisse Tutan Fahri Keskiner Zafer Keskiner İrfan Davas Riza Davas Fahriye Davas Aysel Poyrazoğlu Kâmil Davas Ethem Davas Mehmet Battal Üretmen Osman Üretmen Doktor Enver özay Hatice özyağcı Ali Şahin Muammer Şahin Macit Mütevellioğlu Hafize Mütevellioğlu Zeki Sürek Ahmet Lütfü Karaosmanoğlu Doktor Fethi Kemal Alpdoğan Kemal Yamansavcı Ahmet Açılım Fettan Akar Hakkı Oral Süleyman Oral Hasan Hüseyin Kayanan Taraflarından tamamen taahhüt olunmuş ve yüzde yirmi beşi ödenmiştir. Kuruluş sermayesine münhasır kalmak üzere bir yirmi bin liralık taahhütten fazla diğer yirmi bin liralar çoğaldıkça bir, iki, üç ve daha fazla müessislik hakkı bahşeder. Hisse senetleri nama muharrerdir. Her hangi suretle ahara devredildiğinde bir beyanname İle idare Meclisine müracaatla mezkûr beyanname üzerinde İdare Meclisi ile alan ve satanın imzajarı bulunması şarttır. Ortaklık bu beyannamelerin sıhhatini tahkike mecbur değildir, hisse senetlerinin yukardaki suretle" el değiştirmesi halinde bu iş için tutulacak defteri mahsusuna Şirketçe meşruhat verilir. Madde 8 (Kurucuların Ortaklığı kurmak için yapacakları masraflar Genel Kurulca tasdik olunmak şartiyle Ortaklık hesabına geçirilecektir. Madde 9 Ortaklığın katî kuruluşu, Ortaklık sermayesinin taırîamınm satın alınması taahhüt edildikten ve dörtte bir bedeli Devlet bankasına veya muteber bir bankaya yatırıldıktan ve ait olduğu mahkemece Ortaklığın kurulduğu tasdik olunduktan sonra tica/ret sicilline tescil ve ilânı tarihinden başlar. Madde 10 Ortaklığın kesin olarak kurulmasından sonra sermayenin geride kalan taksitleri Yönetim Kurulunca tâyin olunacak zamanlarda kararlaştınlan şartlara göre defaten tahsil olunur. İşbu talepler hissedarlara mektupla bildirileceği gibi Şirket Merkezine en yakın yerdeki gazetelerle ilân edilmek suretiyle Ortaklığın kesin olarak kurulmasından önce Ortaklık sermayesine iştiraki taajhhüt edenlerin hisselerimi başkasına devir ferağ edemezler. Madde 11 Tâyin edilen zamanlarda ödenmeyen taksitler için hiç bir ihtara lüzum kalmaksızın ödenmesi gereken günden başlamak üzere Ortaklık lehine olarak % 5 faiz yürütülecektir. Hisse senetlerinin ödenmesi istenen taksitlerini ödemede geciken hissedarlar gazetelerle bir ay ara ile çıkacak ilk Uân ile son ilân gününden başlamak üzere bir ay içinde bu taksitlerimi ödemeye davet olunurlar. Bu müddet içinde istenen taksitleri ödemeyen hissedarlar borç ödemekten kaçınmış sayılarak hisseleri artırma yoliyle ve noterlik tarafından isteyicisine satılır. Ve eski hisse senetleri iptal edilerek yerine aynı numaraları taşıyan senetler verilir. İptal edilen hisse senetlerinin numaraları gazetelerle ilân olunur. Satılan hisse senetlerinin satış tutarı adı geçen senedin belirli ve yazılı tutarından az ise aradaki fark senedin.ilk sahibinden alınır. Ve fazla ise fazlası kendisine geri verilir. Madde 12 Tutannın hepsi ödenmemiş olan hisse senetlerinin başkasına devir ve satılması halinde İlk ve son malik ile arada devir yoliyle senedi tasarruf etmiş kimseler adı geçen senedin tutan arttığından Ortaklığa karşı müteselsil olarak sorumludurlar. Bu sorumluluk senedi her

11 r r 12 TEMMUZ 1952 başkasına geçiren için bu geçirmenin Ortaklık defterine yazılmasından başalroak üzere üç sene sonra düşer. Henüz artığı istenmeyen hisse senetlerinin artığı tutarını ödeyen hisse sahipleri bu kısmı için gelirden pay lstemeyecek p eri gibi kendilerine başka bir menfaat da isteyemezler. Madde 13 Kesin kurulmadan evvel ödenmiş olan dörtte bir tutar için verilen makbuz, kesin kuruluştan sonraki en çok altı ay içinde nama muharrer hisse senetleri ile değiştirilir. (Hisse senetlerinin koçanlı bir defterden kesilmesi ve üzerinde sıra numarası, Ortak'ığın resmî,tnühürü ve Ortaklık adına imza koymaya yetkili olanların imzasını ve OrtaMiğın adı ile kuruluş ve ilân tarihlerini ve Ortaklığın sermayesinin miktarı İle hisse senetlerinin nevilerini ve miktarlarının ve hisse senetlerinin yazılı kıymetlerini ve almam tutarlarını taşıması lâzımıdır. Ayrıca kurucular İçin yalnız 76. nci maddedeki menfaatlerden istifade etmek üzere hiç bir maddi kıymeti olmayan mamaı muharrer hisse senedi çıkarılacaktır. Bütün hisse senetlerinin numuneleri çıkarılmazdan önce onanmak üzere Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Madde 14 Hisse senetleri Ortaklık nazarında bölünmez bir bütündür. Ortaklık her hisse için bir sahip tanır. Hisse senetlerinin bir çok sahipleri bulunduğu takdirde Ortaklığa karşı olan baklamın ancak müşterek bir mümessil vasıtasiyie kullanabilirler. Bu mümessil Ortaklık bakımımdan adı gecem hissenin sahibi sayılır. Bir hissenin intifa hakkıma sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı ayrı kişiler ise bunlar da Ortaklığa karşı olan haklarını bir müşterek mümessil vasıtasiyie kullanacaklardır. Aralarında, anlaşamadıkları halde gerek yapılacak tebliğler ve gerek Genel Kurul toplantılarında bulunup oya iştirak için Ortaklık yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar da birden fazla hisseler tâyin edecekleri mümessillerini tanır. Madde 15 Hissedarlar aıncak malik oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınoa mesuldürler. Binaenaleyh kendilerine taahhüt ve imza sırasında kabul etmiş oldukları para miktarından fazla bir sorumluluk yükletilemez. Madde 16 Bir hisse senedine sahip olmak bu Anasözleşmeyi ve Genel Kurul kararlarını kabul ve bunlara muvafakati tazammum eder. Temettü hissesi ile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel hak da dâhil dlduğu halde bir hisse senedinin bütüm hakları ve borçları o hisse senedimin sahibine aittir. İBir hissedarın mirasçıları ve alacaklıları hiç bir vesile ile Ortaklığın anallarını ve mülklerini haciz altına koyamaz. Ve Ortaklığın yönetilmesine müdahale edemezler. Haklarını almak için Ortaklığın muhasebe defterleri te Genel Kurul kararlarını kabule mecburdurlar. Madde 17 Genel Kurul kararları ile safi temettülerden veya olağanüstü ihtiyat akçe İle bir miktar hisse senedinin derece derece itfası caizdir. Bu takdirde hisse senedi iptal edilen hissedarlara birer intifa senedi - Bon de jüisans - verilir. Bu senetlerin birinci temettü hissesinden istifade hakları yoktur. Yalnız ikinci temettü iştirak ederler. Madde 18 Bu Amasözleşm-enin 52 nci maddesi uyarınca toplanacak olan 'Genel Kurul Ortaklık sermayesini yenidem hisse senetleri çıkarmak suretiyle bir veya bir kaç defa artırmaya yetkilidir. Ancak sermayenin tamamı Ortaklıkça alınmadıkça sermaye artırılamaz. -Sermayenin artırılmasına karar verildiği zaman artırılan kısım tamamen taahhüt ve imza altına alınmasına ve dörtte bir veya fazlasının tahsil olunmasına ait muamelelerin yapıldığını gösteren vesikaların Yönetim Kurulu ve denetçiler tarafından müşterek bir beyanname ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi lâzımdır. (Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bu muameleleri onayladığı takdirde usulen tescil ve ilâm olunur. Sermaye, imtiyazlı hisse senetleri çıkarmak yoliyle de artırılabilir. Bu hisselerin temettü veya Ortaklığın mevcutları veya her ikisi üzerinde temim edeceği takaddümı ve imtiyaz hakkı ve genel kurullarda vereceği ırey hakkının şekilleri ve şartları sermaye artırılmasına karar veren Ortaklar Genel Kurulu tarafından tâyin ve tesbit olunur. Genel Kurul yeniden çıkarılacak hisse senetlerinin çıkarma şartlarım tesbit ile Yömetim Kuruluma gereken yetkiyi verir. Genel Kurul eski hisse senetleri sahiplerimin hepsinin veya bir kısmımın yeni hisselerini kısmen veya tamamen taahhüt etmek hususunda rüçhan hakkına malik olacaklarını karar altına alabilir. Rüçhan hakkının ne gibi şartlar içinde ve'ne kadar müddet zaıfında ve ne şekilde kullanılacağınızda tâyin eder. Madde 19 Genel Kurul karariyile sermaye azaltılabilir. Bu azalt - ma Ortaklık hisse senet'erinin bir kısmının satın alınarak iptali veya eski hisse senetlerinin yazılı kıymet 1 erine eşit ve fakat sayıca az veya yazılı kıymetinden aşağı ve fakat sayıca eşit miktarına yeni hisse senedi Sthİfe: 4123 ile değiştirilmesi gibi her hang bir şekilde yapılması hususu Genel Kurul kararımda gösterilir. Madde 20 Sermayenin azaltılması için verilen kararın yerine getiri'mesi için yapılan ihtara rağmen son ilân tarihinden başlamak üzere üç sene içinde geri verilmeyen hisse senetleri iptal ve hisse sahibinin hakları iskat edilir. Bu cihet de ilânlarda açıkça gösterilmiş olacaktır. Sermayenin azaltılmasına ait işlemleri sonunda, keyfiyet ticaret sicillinde tescil ve İlân edilecektir. Madde 21 Sermayenin azaltılması işlemi her hisse hakkında seyyanen olacaktır. Sermayenin azaltılması hakkındaki Genel Kurul kararı vesikalarla birlikte Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirecek ve Bakanlığın onaylamasından sonra tescil ve ilân edilecektir. Ortaklıktan alacaklı olanlar alacaklarımı yazdırmak üzere gozetelarle üç kere. i'lân edilmek yoliyle çağırılır ve bumdan, başka Ortaklıkça bilinen alacaklılara ayrıca taahhütlü mektupla davetnameler gönderilir. Son ilân tarihinden evvel alacaklı olduk arı belli bulunan alacaklıların 1 alacakları istedikleri takdirde ödenir veya başka bir surette temin olunur. Son ilânı tarihinden ve müracaat etmiş olan alacaklıların alacak arı n ödendikten veya temin edildiği tarihten başlamak üzere bir sene geçmedikçe sermayeyi azaltma hakkındaki kararın neticesi olarak hisse-. darlara ödeme yapılmaz. Hissedarlarım henüz yerine getirmemiş oldukları taahhütlerine yaıilmaınası yoliyle sermayenin azaltılması halinde de bu hükümler yürür Artırma ve azaltmada muhtelif hakları haiz çeşitli hisse senetleri bü'unduğu surette Genel Kurul kararından başka adı geçen çeşitlerden her birine ait hisse senetleri sahiplerinin de bir özel toplantı yaparak bu baptaki Genel Kurul kararını onaylamaları şarttır. Özel kurulun görüşme ve kararları 55 inci maddede yazılı şartlara bağlıdır. Madde 22 Tahvil 'çıkarabilmek için- Ortaklar Genel Kurulunun karar vermesi şarttır. Genel Kurulca verilen kararın (Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylan masından sonra ticaret sicillinde tescil ve ilânı şarttır. Çıkarılacak tahvil miktarı sermayesinin ödenen ve tasdikli son bilanço gereğince mevcudiyeti tahakkuk etmiş bulunan miktarmı aşamaz. Tahvi'lerin intikali ve elden ele geçmesi hususunda hisse senetlerinin tabi bulunduğu hükümler uygulanır. Genci Ku-rul çıkarılacak tahvillerin nevi ve tertiplerine göre faizden maada Ortaklığın temettülerinden yüzde bir miktar ayırmağa yetkilidir. Tahviller için verilecek faiz Ortaklığın genel giderleri arasına kayıt olunur. Ve ödenir. Bu madde uyarınca tahvil sahiplerine temim edilen haklar bunlar tarafından Ortaklığın muamelelerine veya Ortaklık hesaplarıma karışmak yetkisi vermez. Tahvil sahipleri Ortaklık Yönetim Kurulunda bulunmayacakları gibi Ortaklar "Genel Kuruluna, da giremezler. Ve Yönetim Kurulunca çıkarılıp 'Ortaklar Genel Kurulunca'onaylanan hesapları kabul etmeğe mecburdurlar. Madde 23 Ortaklık hisse senetlerinin ve çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde kanun hükümleri dairesinde hareket olunacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yönetim Kurulunun kuruluş ve ödevleri ve Ortaklığın yönetmesi Madde 24 Ortak'ığın işleri ve yönetmesi hissedarlar arasında Genel Kurulca seçilecek en az üç veya en çok beş üyeden ibaret bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. îlk Yönetim Kurulu : irfan Davas, Fahri Keskiner, Mehmet Battal Üretmen, Muammer Şahin ve Enver özay'dan ibarettir. Madde 25 Birinci Yönetim Kurulu üyelerimin ödevi ikinci muamele yılı hesapları hakkında ka rar verecek olan Genel Kurul toplantısına kadar sürecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının Türk olması şarttır. Madde 26 Yönetim Kurulu üyesinden her biri hisse senedinde yazılı kıymeti itibariyle Ortaklık sermayesinin yüzde biri tutarında hisse senedini Ortaklıkta bırakmağa mecburdur. Şukadar var kl Ortaklık sermayesinin yüzde biri 2500 lirayı geçtiği takdirde fazlasının bırakılması mecburi değildir. Bu hisse senetleri üzerine üyesinden bulunduğu Yönetim Kurulunun Ortaklar Genel Kurulunca ibrasına kadar satılamıya cağına dair bir damga vurularak saklanır, tşbu senetler üyenin yönetim zamanından doğan sorumluluklarına karşı teminat hükmündedir. Bu hususta intifa - jüisans - senetleri dahi verilebiür. Adı geçen senetlerim satılmamasımı sağlamak Yönetim Kurulunun ödevlerindendir.

12 Sahife: 4124 (Resmî Gazete) 12 TEMMUZ 1952 Aksi takdirde Yönetim Kurulu sorumludur. Madde 27 Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Sürenin sonunda Yönetim Kurulu tamamen yenilenir. Eski üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Madde 28 Yönetim Kurulu üyesinden bir veya birkaçının ölümü veya çekilmesi halinde veya başka bir sebepten dolayı bir veya birkaç üye yeri açılırsa Yönetim Kurulu bu yerlere şartları ve vasıfları haiz kimselerden geçici üye seçecek ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunacaktır. Bu suretle Yönetim Kuruluna seçilecek üve Genel Kurulun ilk toplantısına kadar ödevini yıpar ve Genel Kurulca seçim onaylanırsa yerine geçtiği kimsenin süresini doldurur. Madde 29 Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasında bir başkan, bir asbaşkan seçer. Başkanın ve asbaşkanın bulunmadığı toplantılarda başkanlık etmek üzere üyelerden biri o toplantıya geçici olarak Yönetim Kurulunca başkan seçilir. Kâtip'ik ödevini yapmak, üzere Yönetim Kurulu dışardan biri seçilir. üyelerinden veya Başkanlık ödevleri. Başkana kuıul toplantılarında intizamı ve gündemin ve konuşulanların muntazam olarak zaptını sağlar. Ve Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmekten başka hiç bir takaddüm hakkı vermez. Madde 30 Yönetim Kuruü Ortaklık iş ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanmağa mecburdur. Başkanın ve üyelerden yarısının çağrısı ile Yönetim Kurulunun toplanması mecburidir. Yönetim Kur.u'u toplantıları esas itibariyle Ortaklık Merkezinde yapılır. Fakat üyelerden yarısından fazlasının mu afakatiyle müstesna o'aıvk ve bir yıl içinde işbu Anasözlcşme gereğince ya r pılması mecburi olan toplantıların dörtte bilini aşmamak üzere Yönetim Kurulu münasip görülecek başka bir yerde dahi toplanabilir. Bu takdirde keyfiyet Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Madde 31 Yönetim Kurulu kararlarının muteber olabilmesi için üyelerin yarısından ziyadesinin bulunması şarttır. Toplanan üyelerin çoğunluk hâsıl olur olmaz görüşmeğe başlamazdan evvel tutanağı imza etmek suretiyle çoğunluk olup olmadığı anlaşılır. Oturum esnasında çoğunluk zail olursa görüşme kesilir. Kararlar bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Ve onda dahi eşitlik olursa sözü geçen teklif reddedilmiş sayılır. Üyelerin biri biri yerine oy vermesi caiz değildir. Ancak oturumlarda hazır bulunmıyacak olan üye gündemdeki işler hakkında fikir ve düşüncelerini yazı ile bildirebilir. Bu takdirde düşüncesi tutanağa geçirilir. Üyelere gönderilecek çağrıların gündemini ihtiva etmesi gerektiği gibi bu çağrıların ya imza mukabilinde teslimi veya taahhütlü mektupla gönderilmesi icap eder. Madde 32 Yönetim kurulu konuşmalarının tutanak defterlerine geçirilmesi vc altının başkan ve hazır bulunan üyelerle kâtip tarafından imza'lanması ve kararlara karşı muhalif kalanların muhalefet sebeplerinin bu tutanakta yazılması lâzımdır.tutanağm bir örneği veya çıkarılan bir fıkrasının üçüncü kişilere karşı muteber olması için imza koymağa yetkili kılınacak kimseler tarafından imza edilmesi lâzımdır. Bu tutanaklar Yönetim Kurulunun kimlerden ibaret olduğunu vc oturumlarda kimlerin bulunmadığını ve üyelerin o devre içindeki sıfat ve vaziyetlerini isbat yolunda muteberdir. Madde 33 Ortaklığın yönetmesi ve ortaklara veya üçüncü kişilere karşı mahkemeler ve hakemler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu Ortaklığın ış ve mallarını yönetimi ve Ortaklığın maksadı ile ilgili her çeşit akit ve muamele ve taahhütlerinin yapıunası için tam ikdidarı ve ortaklığın imzasını kullanmak hakkım haizdir ve sulh olmak, ibralaşmak, hakem seçmek yetkisine dahi maliktir. Gerek kanunla ve gerek bu Anasözlcşme ile açıkça menedilnıiyeıı ve Genel Kuı ulun önceden verilmiş müsaadesine iktiran eden gayrimenkul temellük ve tasarrufuna mütaallik muameleleri yapmağa hahi mezundur. Ancak elli bin liradan fazla su h ve akitler için verilecek kararlarda İdare Heyetinden üçünün lehte oy vermesi şarttır. Ortaklığın iç talimatnamelerini yapmak, Ortaklığın memur ve acentalarmı tâyin-etmek vc işten el çektirmek ve bunların maaş, gündelik ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesbit ve bunların kabul ve emeklilik şartlarını tâyin, Ortaklığın yönetimi, umumi gideılcrini ve muamelelerinde lüzumlu malzemeyi tesbit, alacakları tahsil, borçları tediye, ticari senetleri tanzim ve bunlara kefalet ve Ortaklık muamelelerinde kullanılmıyan fazla paraların ve ihtiyat akçesinin kullanış şeklini tâyin ve itibar üzerine veya Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını karşlık göstermek suretiyle uzun veya kısa. vadeli ödüaç para almak veya ödünç para vermek ve Gene! Kuruldan alınacak özel karar uyarınca Ortaklığın gayrimenkul mallarını rehin etmek veya tahvil çıkarmak suretiyle borç para almak gibi hususları yapmak Yönetim Kurulunun yetkisi cümlesindendir. İşbu yetkiler tahididî olmayıp tadadidir. Madde 34 Yönetim Kurulu kendi işleri için göstermeleri lâzım ve mûtat olan dikkat, ileri görüşlülük ve faaliyeti Ortaklık işlerinde dahi göstermeğe mecburdur. Yönetim Kurulu lüzumlu defterleri tutmak veya muayyen olan süre içinde eski seneye ait mevcudat defterlerini bilanço, kâr ve zarar hesabım tanzim ettikten sonra Genel Kurul toplantısından en az bir ay evvel denetçilere vermek ve en az sekiz gün evvel ortakların tetkikına sunmak zorundadır. Yönetim Kurulu her altı ayda bir Ortaklığın alacak ve borçlarının bir hesap hulâsasını çıkarıp denetçilere verilir. Her hesap yılı sonunda bilançodan gayri Ortaklığın ticarî, malî ekonomik durumu ve yapılan muamelelerin özetini gösteren bir rapor hazırlar. Amortajmanlar için uygun şekil ve sureti ve ihtiyat akçesi tutarını tâyin ve temettüün dağıtüış şeklini tesbit ve Genel Kurula teklif eder, Bu Anasözlcşmenin her çeşit değişikliği ve yeniden maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunur. Genel Kurulları toplanmağa davet ve bu toplantıların gündemini tanzim ve tesbit eder. Genel kurulun bütün kararlarını icra ve infaz yolunda Yönetim Kurulu Geni Kurulun vekâletini haizdir. Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulca işten çektirilmesi veya yaptıkları muamelelerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından iktisap edilmiş olan haklara halel gelmez. Madde 33 Yönetim Kurulu haiz olduğu iktidar ve yetkilerin bir kısmını cari iş ve muamelelerinin çevirmesini ve aldığı kararların yerine getirilmesini üyesinden bir veya bir kaçma tefviz edebilir. Ki bu kimselere murahhas üye denir. Murahhaslar bir kaç ise oy çokluğu ile karar verirler. Murahhas üyeye verilecek ödev ve yetkiler ve ücretler Yönetim Kurulunca tâyin olunur. Bu ücretler genel giderlere sokulur. Madde 36 Yönetim Kurulu Ortaklık işlerinin çevrilmesi 'için dilediği yetkilerle ortaklardan veya dışarıdan bir veya bir kaç müdür tâyin edebilir. Bu müdürlerin ödev ve yetkileri ve memurlukları süresi emeklilik veya işten el çektirilmeleri şartları hakkında mukaveleler yapılabilir. Yönetim Kurulunca nasp ve işten el çektirilmesi keyfiyeti tescil ve ilân ettiı ilir. Bundan başka Yönetim Kurulu bir veya bir kaç mesele için hususi vekâletname ile münasip gördüğü veya bir kaç kimseye vekâlet verebilir. Madde 37 Ortaklık adına tanzim edilecek bütün vesikaların muteber olması ve Ortaklığı borç altına sokabilmesi için Yönetim Kurulunca imza koymağa yetkili kılınan kimseler tarafından Ortaklığın adının eklenmesiyle imzalanması gerektir. Bu imzalar ticaret sicillinde ve usulüne uygun şekilde hân ettirilecektir. Madde 38 Yönetim Kurulu üyesi yüklendikleri ödevlerin yapılmasından ve Ortaklık adına yapmış oldukları akit ve muamelelerden dolayı şahsen sorumlu değilieıdir. Ancak kanunun ve işbu Anasözleşmenin kendılcı ine yüklediği vazifeleri tamamen yapmamak sureti ile sebep oldukları zaı arlardan dolayı birlikte sorumludurlar. Şu kadar ki kendilerine verilen ödevlerin yapımasında ağır hatâ ika veyahut yetkilerini aşmak suretiyle doğan zarar kimler tarafından meydana getirilmiş ise sorumluluk yalnız onlara düşer. Bu sorumluluktan doğan ımaddî hakikî zarar miktarına maksurdur. Madde 39 Yönetim Kurulu üyesi şahsen ilgili bulundukları işlerin konuşulmasına karışamaz ve Genel Kuruldan izin almadan kendi veya diğer kişi adına bizzat veya vasıtalı olarak Ortaklıkla ticari bir muamele yapamaz. Keza Genel Kurulun müsaadesini almaksızın Ortaklığın yaptığı tıcaıı muamele nevinden bir muameleyi kendi veya başkası hesabına yapamıyacağı g.bi aynı çeşit ticari muamele ile uğraşan bir şirkete şıhsen sorumlu üye sıiatıyle de giremezler. Şu kadar var k) halen mevcut ortakııklaıın ve günülerin devamında kurucular mahzur görmezler. Madde 40 Yönetim Kurulu Ortaklık hesabına Ortaklık hisse senetlerini satın almak veya işbu senetleri rehin karşılığında kabul ederek para boıç vermek ve avans vermekten memnudur. Şu kadar ki temettülerden ayrılan paralar karşılığında bedelleri tamamen ödenmiş hisse senetlerinin satın alınması için Genel Kurul Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Madde 41 Yönetim Kurulu üyesi bu Anasözleşmenin 76 nci maddesi uyarınca ayrılacak ve ödenecek temettü hissesinden maada her oturura için miktarı Genel Kurul tarafından tâyin ve tesbit edilecek huzur üeteti alırlar. Bu huzur ücreti Yönetim Kurulu üyesinin hizmetlerinin ve işleri tedvrir için ayırdıkları zaman karşılığı olduğu cihetle oturumda bulunmıyanlara ödenmez. Aylık ve yıllık olarak maktuan huzur ücreti verilmez.

13 12 TEMMUZ 1952 (Resmî Gazete) Sahile: 4125 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetçiler Madde 42 Genel Kurul her sene gerek ortaklardan ve gerek dışardan en çok üç sene için bir veya beşi geçmemek üzere bir kaç denetçi tâyin eder. Bir denetçi seçildiği takdirde bu denetçinin ve bir kaç denetçi seçildiği takdirde de yarısından bir fazlasının Türk olması gerektir. Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Ödevleri nihayet bulan Yönetim Kurulu üyesi Genel Kuruldan beraet almadıkça denetçi seçilemez. Denetçiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve Ortaklığın memuru sıfatiyle iş ve muamelelerini tedvir etmeleri caiz olmaz. Yönetim Kurulu üyesinin kendilerine ve usul ve füruundan birisine yakınlığı olanlar da denetçi seçilemezler. Denetçiler her vakit Genel Kurul tarafından işten çıkarılabilir. Denetçilerin tâyin ve tebdilleri Yönetim Kurulu tarafından derhal ticaret sicilline tescil ettirilmekle beraber gazetelerde ilân ettirilecektir. Birkaç denetçiden biri kanuni sebeplerden dolayı ödevinden sukutu halinde diğer denetçi veya denetçiler Genel Kurulun ilk oturumuna kadar ödevlerini yapmak üzere yerine birisini seçerler. Bu suretle ödevinden düşen denetçi bir kişi olduğu takdirde Genel Kurulun ilk oturumuna kadar ödevlenmek üzere ilgililerden birinin müracaatı üzerine Ortaklık Merkezinin bulunduğu mahal mahkemesi tarafından bir denetçi tâyin olunur. Bu hususta Yönetim Kurulu üyesinin de mahkemeye müracaatı mecburidir. ilk bir yıl için denetçiliğe Kemal Yamansavcı ve Fethi Kemal A l p- doğan seçilmiştir. Madde 43 Denetçilerin ödevleri Ortaklık Genel işlerini denetlemek ve hesaplarını tetkik ve teftiş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte bilançonun yapılış şeklini tâyin ve hisse senetlerinin durumunu tesbit velhasıl Ortaklığın menfaatlerine uygun gördüğü her çeşit denetmeyi yapmak ve üç aydan fazla fasıla vermemek şartiyle zaman zaman Ortaklık kasasını, kayıtlarını ve defterlerini kontrol ederek mevcut kayıtlara muvafakatini tesbit ve Yönetim Kurulu üyesinin kanun ve Ortaklık Anasözleşmesi ahkâmına tamamiyle riayet eylemelerine nezaret ve yıl sonunda toplanacak olan Genel Kurula Ortaklık durumunu hesaplarını ve bilanço ve Yönetim Kurulu faaliyeti hakkındaki kanaat ve düşüncelerini taşıyan bir rapor vermektir. Denetçiler mübrem ve acele sebepler çıktığı takdirde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmağa mecburdurlar. Madde 44 Denetçiler kanunla ve bu Anasözleşme ile kendilerine verilen ödevleri iyi surette yapmadıkları takdirde birlikte - müteselsilen - surumlu ve meyadna gelecek maddi ve hakikî zararları ödemeğe mecburdurlar. Madde 45 Denetçiler ortaklar tarafından Yönetim Kurulu üyesi veya müdür aleyhine yapılacak şikâyetleri incelemek ve doğruluğuna inandığı takdirde keyfiyeti senelik raporlarına yazmak zorundadırlar. Ortaklık sermayesinin onda birine malik olan ortağın isteği üzerine denetçiler Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmağa ve istediği icap ettiren maddeyi gündeme almağa mecburdurlar. Denetçilere müracaat ile Genel Kurulun olağanüstü toplantısını isteyen hissedarların ortaklık sermayesinin % 10 una tekabül eden hisse senetlerini muteber bir bankaya yatırmaları lâzımdır. Madde 46 Ortaklık sermayesinin onda birine muadil hisse senetlerine malik olan ortak Genel Kurulun kararma aykırı olarak Yönetim Kurulu üyeleri aleyhinde dâva açılmasında ısrar ederlerse bir ay içinde denetçiler dâva açmak zorundadırlar. Şu kada? ki bu azlık denetçilerden gayri bir vekil de tutabilir ve hisse senetlerini Ortaklığın melhuz zarar ve ziyanına karşı teminat olarak dâvanın sonuna kadar kalmak üzere muteber bir bankaya yatırmağa mecburdurlar. Dâvanın reddi halinde dâvayı isteyen azlık Ortaklığın maddi ve hakikî zararını ödemeğe mecburdur. Genel Kurulun her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu üyesi aleyhine dâva açılmasına dair olan kararlarının icrası da denetçilere aittir. Madde 47 Denetçiler Yönetim Kurulu konuşmalarında oy ve konuşmağa karışmamak şartiyle hazır bulunabilirler. Ve uygun gördükleri teklifleri Yönetim kurulu ve Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toptiları gündemlerine ailınmasını isteyebilirler. Madde 48 Denetçiler Genel Kurulca takdir ve tesbit edilecek ücreti alırlar. Bu üevret Ortaklığın genel giderlerine sokulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Genel Kurul Madde 49 Ortaklar yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar kanuna ve işbu Anasözleşmeye uygun bir şekilde toplanan Genel Kurul umum ortakların heyeti mecmuasını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda verilen kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmıyanlar hakkında dahi mer'i ve muteberdir. Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kuru! hesap yılının bitiminden itibaren üç ay içinde ve her yılda her halde bir defa yapılır. Bu oturumda Oıtaklığm yıllık genel ve hesap muameleleri incelenir ve karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Ortaklık muamelelerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Kurucular Genel Kurulu bu fasılda açıklanan Genel Kuruldan hariç olup bunlar hakkında Ticaret Kanununun mahsus kısmında yazılı hükümler caridir ^ Madde 50 Olağan Genel Kurul muayyen ızaımanda Yönetim Kurulu ve bunun teşebbüs etmemesi halinde Ticaret Bakanlığının daveti ile toplanır. Bundan başka doğrudan doğruya Yönetim Kurulu veya Denetçilerin yahut Ortaklık sermayesinin en az onda bir kıymetinde hisse senetlerine malik olan Ortakların mucip sebebi hali tahriri talepleri üzerine Yönetim Kurulu veya Denetçilerin ve lüzumu halinde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Genel Kurulu olağanüstü toplanmağa davet yetkisi vardır. Bu suretle yapılacak davetlerde oturum günü, saati ve yeri gösterilerek çağrı ve otuıum günleri dahil olmamak üzere oturum gününden en az iki hafta evvel gazetelerle ilân yapılır. Genel Kurul oturumuna ait davetiye ve ilânlarda gündem yazılacaktır. Bu gündemin Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından verilen raporların okunmasını ve bilanço ve mevcudat dcfterleriyle kâr ve zarar hesabı ve teımettüün dağılış şekli hakkındaki teklifler, süresi- geçen Yönetim Kurulu üyesi ile Denetçilerin tekrar seçilmesi ve bunların ücretlerinin tâyini ve lüzumlu görülen sair maddeler konulur. Gündemde gösterilmeyen hususlar konuşulmaz. Fakat gündemde gösterilen bir meselenin konuşulması sırasında o mesele ile ilgili bir hususun (karar altına alınması, gerekdiği takdirde Ortaklığın oylarına başvurulur. Ortaklık sermayesinin en az onda biri kıymetinde hisse senetlerine malik olan Ortakların mucip sebepleri havi yazılı istekleri üzerine konuşulmasını diledikleri maddelerin yapılması zaten kararlaşmış olan Genel Kurul gündemine Yönetim Kurulunca sokulması gereklidir. Bu isteğin ilân yolu ile-davet yapılmazdan evvel öne sürülmesi şarttır. Madde 51 Genel Kurul Ortaklığın Yönetim Kurulunda veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Madde 52. Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurulu toplantılarının oturum gününden yirmi gün evvel yazılı bir şekilde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündemin ve buna bağlı vesikaların birer suretinin gönderilmesi geı ektir. Bütün oturumlarda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Jîpddo 53 Hilâfına gerek Ticaret Kanununda ve gerek bu Anasözleşmede sarahat bulunmayan hallerde olağan surette toplanacak olan - Gene 1. Kurullarda asaleten veya vekâleten en aız sermayenin dörtte birini temsil eden Ortakların bulunması şarttır. İlk oturumda bu nisap bulunmadığı takdirde Ortaklar tekrar ikinci defa toplantıya çağrılırlar. Bu ikinci toplantıda bulunan Ortakların temsil ettikleri sermaye tutarı ne olursa Olsun birmci müzakerede konuşulmak üzere hazırlanan gündem hakkında müzakere yapmağa ve karar vermeğe yetkileri olacaktır. Bu suretle yapılan konuşmalar mer'i ve muteberdir. Kararlar muteber olmak için her halde asaleten veya vekâleten verilen oyların çokluğu şarttır. Birinci oturum ile ilk-nci oturum arasındaki süre on beş günden az ve bir aydan fazla olmayacak ve ikinci oturuma ait çağrr toplantıdan on beş gün evvel ilân olunacaktır. Madde 54 Hilâfına gerek Ticaret Kanununda ve gerek bu Anasözıleşmede sarahat bulunmayan haperde olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda, hazır bulunan Ortakların her on hisse için bir oyu olacaktır. Ancak bir ortağın malik olduğu hisselerin miktarı yüzü mütecaviz ise ondan fazla oyu olamaz. Madde 55 Ortaklığın konu veya nevinin değiştirilmesine veya sermayesinin artırılmasına veya azaltılmasına veya ortaklığın rıza ile feshine ait Genel Kurulun toplantılarında ortaklık sermayesinin asaleten veya vekâleten en az dörtte üçünü temsil eden Ortakların bulunması ve bu oturumlarda alınacak kararların muteber olması için üçte iki oyların toplanması lâzımdır.

14 ârfıtte» 4126 (»en! 12 TEMMUZ 1952 Ilık oturumda sermayenin dörtte üçünü temsil eden Ortakların hazır.bulunmadıkları halde işbu nisap hasıl oluncaya kadar Yönetim Kurulu bundan evvelki maddede yazılı şekil dairesinde ilân etmek suretiyle Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Madde 56 Yukardaki maddede yazılı hususlardan başka hususlara ait değişiklikler için çağrılan Genel Kurulun ilk oturumunda keza Ortaklık sermayesinin asaleten veya vekâleten dörtte üçünü temsil eden ortakların bulunması şarttır. Bu oturumda istenilen nisap hasıl olmadığı takdirde keyfiyetin gazetelerle on beşer gün ara ile iki kere ilân edildikten sonra ikinci oturum yapılır. Bu ikinci oturumda Ortaklık sermayesinin en az yansım temsil eden Ortakların bulunması yeter bu ikinci oturumda dahi müzakere nisabı hasıl olmadığı takdirde evvelce görülen şartlar dairesinde üçüncü bir oturum yapılır. Bu son oturumda müzakerelerin yapılması için Ortaklık sermayesinin en az üçte birini temsil eden Ortakların bulunması yeter. Bu suretle/toplanacak olan Genel Kurulların kararları muteber olmak için asaleten hazır bulunmuş olan Ortakların üçte ikisinin oyunun birleşmesi şarttır. Oturumu budirmek için yapılacak İlânlara gündem ile beraber eski oturumların ne zaman yapıldığı ve neticesi ve teklif edilen değişikliklerin metni yazılır. Madde 57 Ortaklık uyrukluğunun değiştirilmesi ile Ortaklann taahhütlerinin artırılması için toplanacak olan kurullarda bütün Ortakların asaleten veya vekâleten bulunması ve ittifak etmesi şarttır. Madde 58 Ortaklık Amasözleşmesinde yapılacak her nevi değişiklik için yapılan toplantılar müzakerelerinde bir hissesi olan hissedarların da girmek hakkı vardır. Ziyade hissesi olan kimsenin oyları hissesi nlsbetinde mütesaviyen artar. Madde 59 Genel Kurullarda Ortaklar kendilerini başka Ortaklar vasıtasiyle bilvekâle temsil ettirebilirler. Kendi oylarından başka temsil ettikleri Ortaklardan her birinin malik oldukları oylan kullanmağa yetkilidirler. Salâhiyetnmmelerin vekillerini Yönetim Kurulu tâyin ve ilân eder. Mallarının idaresini kocalarına bırakmış olan kadınlar koealan, küçükler ve mahcurlar veli ve vasileri Ortaklıklar Ortaklığın Tüzelkişiliğini temsile yetkili olan mümessilleri veyahut hususi yetkiyi haiz diğer.bir kimse tarafından temsil olunurlar. Bunların bizzat Ortak bulunması şart değildir. Derneklerle umumi müesseseler kendilerin: yetkili müdür ve mümessilleri marifetiyle temsil ettirirler. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu halde aralarında anlaşma ile kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurullara girmek ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Genel Kurula girmek için lâzımgelen miktardan az hisseye malik olan ortaklar müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere vekil seçebilirler. Madde 60 3 ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi Genel Kurulda bulunacak Ortaklar gerek asaleten ve gerek vekâleten hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu isbat eder vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel Ortaklık.merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek ıbir yere vererek karşılığında hisse senetleı inin aded ve numaralarını gösterir birer duhul kartı alacaklardır bu kartlar birinci oturumda ekseriyet nisabı hâsıl olmazsa ikinci oturum için verilmiş olan yetki ve vekâletler aksi tebliğ edilmediği takdirde ikinci oturum için dahi muteberdin Madde 61 Genel Kurulun oturumda hazır bulunacak Ortakların veya müanessillerinin isimlerini ve hisseleri miktarnı gösteren cetvel Yönetim Kurulunca tasdik olunduktan sonra konuşmalara girişmeden önce Ortakların görebilecekleri bir yere ve bir suıeti de Genel Kurul katipliğine verilir. Madde 62 Ortaklığın hisse senetleri Genel Kurulun oturmasından yedi gün evvelden»başlayan süre içinde başkasına devir ve ferağ olunamaız. Madde 63 Genel Kurul oturumlarına Yönetim Kurulu Başkanı toulunmadıgı takdirde Asbaşkam, o da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek ve seçilecek bir kimse başkanlık eder. Başkanın ödevi konuşmaları muntazam bir surette cereyan etmesini ve tutanağın kanun ve Anasözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını, sağlamaktan ibarettir. Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hisseye malik olan iki ortak oy toplama işini yapar. Bunların kabul edilmemeleri halinde kabul edilinceye kadar bu şekilde devam olunur. Genel Kurul Kâtibi Başkan ile oy toplamağa memur olanlar tarafından gerek ortaklar arasından ve gerek, dışarıdan tâyin ve intihap olunur. Genel Kurul oturumlarında hazır bulunan ortaklann veya mümessillerinin adları ile oturdukları mahal ve hisse ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel hazırlanarak mevcut olanlar tarafından' onandıktan sonra tutanağa iliştirilerek saklanır. Ve istek halinde ilgililere gösterilir. Madde 64 Genel kurulların verdikleri kararlar muteber olmak için verilen kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların mucip sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerektir. işbu tutanak oy vermiş olan Ortaklar ile hazır bulunan komiser tarafından imzalanır. Ortakların imzaları ile verecekleri foıir salâhiyetname ile Başkan ve oyları toplamağa ımemur kimselerin tutanakları imza etmeğe tevkil etmeleri caizdir. Oturuma davetin usulünde olduğunu gösteren vesikaların tutanaklara eklenmesi veya münderecatınm yazılması gerektir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretimi derhal ticaret sicilline tescil ve özetini ilân ettirmeğe mecburdur. Bu tutanakları gerek mahkemeler ve gerek sair makamlara ve şahıslara sunulmaik üzere çıkarılacak suret veya özetlerinin Ortaklık adına imza koymağa yetkili kılman kimseler tarafından imzalanması şarttır. Madde 65 Genel Kurulun yetkileri, Yönetim Kurulunun yetkisi üstünde bulunan meseleleri görüşüp karar altına almak Yönetim Kuruluna özel müsaade vermek ve verdiği vekâletin şartlannı tâyin ve Ortaklık işlerinin yönetim suretini tesbit etmek, Yönetim Kurulu ve denetçilerinin Ortaklık işleri hakkında hazırladıklan raporlara, bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya red karan verme ve tartışmadan sonra yeniden tanzim etmek, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra veya sorumluluğuna karar vermek, amortismanlan karara bağlamak ve tâyin edilecek temettü hisselerini tesbit etmek, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve gerekli görüldüğü takdirde bunlara işden el çektirmek ve yerlerine diğerlerini tâyin etmek Yönetim Kurulu üyesine verilecek hakkı huzur ve denetçilere verilecek tahsilat tutannı tesbit etmek, Yönetim Kurulu üyelewnin önceden şahsan müsaade alınması gereken hususlarda, müsaade vermek ve verilmemesi hakkında karar vermek, Ortaklığın gayrimenkul mallarını rehine koymak veya tahvil çıkarmak suretiyle borç yapmak akdine izin vermek, Yönetim veya Anasözleşmenin tatbikma mütedair gündemde bulunan meseleler hakkında karar vermek gibi hususattır. Madde 66 Bilanço onanmasına dair olan Genel Kurul karan Yönetim Kurulu üyesi ile denetçüerin ibrasmı da tazaımmun eder. Ancak Bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olanak yapılmış ise bilançonun onanması ile Yönetim Kurulu üyeleri ile müdürler ve denetçiler beraet elde etmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş olduğu raporun okunmasından ve dinlenmesinden sonra bilanço ve hesaplann kabulü hakkında verilen kanarlar hükümsüzdür. Madde 67 Ortaklar şahsan -ilgili oldukları işlerin Genel Kurulca müzakeresi esnasında oy hakkını kullanamazlar. Madde fis - Genel Kurulda bilançonun onanması hakkımdaki konuşma çokluğun veya Ortaklık sermayesimim onda birini temsil-eden azlığın isteği üzerime on beş gün sonraya bırakılır. Ve ikinci oturum azlık tarafından konuşmanın diğer bir oturuma bırakılması hususundaki vâki olacak isteğin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz olunan noktaları hakkında gerekli izahatın verilmemiş olması lâzımdır. Genel Kurul kararlan aleyhine, çıktıklan tarihten itibaren üç ay içinde Ortaklık Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde Genel Kurul tutamağına itirazları tesbit ettirilmiş olmak suretiyle müha"if kalan ve oy hakkını kullanmasına müsaade edilmeyen ortaklar ile şahsan sorumluluklarına karar ver.len Yönetim Kurulu üyesi ve denetçiler tarafından dâva açılabilir. Ancak bu dâvanın kötü niyetle yapıldığı 'anlaşıldığı takdirde ıbu yüzdem doğan maddi ve hakikî zarar ve ziyamdan itiraz edenler müteselsben sorumludurlar. İtiraz üzerine mahkemece verilip kesileşen ilâmın bir suretimi Yönetim Kurulu derhal ilân ettirmeğe mecburdur. Madde 69 Âdi hisse senetlerinden gayri belirli bir mevi hisse senedi sahiplerinin haklarımı bozmamak üzere Gemel Kurulca alınacak kararların muteber olabilmesi sözü geçen hisse senedi sahiplerinin 55 nci madde uyarınca Genel Kurul halimde toplanarak karar vermeleri suretiyle tasvip ve muvafakat eylemelerime bağlıdır. Madde 70 Bu Anasözleşme maddelerinde yapılacak her mevi değişiklik Yönetim Kurulu tarafından Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına onandırıldıktam ve ticaret sicilline tescil ve alelusul ilâm ettirildikten sonra meri ve nafiz olur. Madde 71 Genel kurullarda oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan Ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine

15 12 TEMMUZ 1952 (Regal Gamm) Sabife: 4127 malik bulunan bir kaç ortağın talebi üzerine gizli oya baş vurulmak mecburidir. Madde 72 Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan Genel Kurul tutanağından ve bu Kurulda hazır bulunan Ortakların isim ve hisse miktarını gösteren cetvelden tasdikli dörder nüsha Genel Kurulun son oturum gününden İtibaren nihayet Ibıitr ay İçinde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir. ALTINCI BÖLÜM Yıllık hesaplar mevcudat Madde 73 Ortaklığın hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. (Fakat birinci hesap yılı mtüstesna olarak Ortaklığın kesin şekilde kuruluş tarihi ile o senein Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva edecektir. Madde 74 Yönetim Kurulunda her altı ayda bir Ortaklığın mevcudunu ve borçlarını gösterir bir hesap hulâsası hazırlanarak denetçilere verilir. Mevcudat ve muvazene defteri: Bilanço, kâr ve zarar hesapları ve Genel Kurul oturumu için tâyin olunan günden en az bir ay evvel denetçilerin tetkik nazarına arz olunur. Bu hesaplar Yönetim Kurulu tarafımdan Genel Kurula sunulur. (Ortaklar oturum gününe takaddüm eden on beş gün içinde Ortaklık Merkezine baş vurarak mevcudat ve muvazene defterini, kâr ve zararım ve bilançoyu denetçiler ve Yönetim Kurulu raporlarını tetkik ve bir suretlerini alabilirler. YEDlNCt BÖLÜM Terftettülerin taksim şekli, ihtiyat akçesi Madde 75 Ortaklığın genel giderleri ile Mukavelename gereğince Müdürlüğe veyahut her hangi bir ödeve memur edilen kimselere genel veya özel temettülerden ayrılan yüzdeler ve muhtelif amortismanlar bedelleri gibi Ortaklıkça ödenmesi veya ayrılması mecburi olan paralar [Şirketin hesap yılının sonunda tanzim olunan yıllık mevcudat ve muvazene defterlerinde tesbit olunan gelirlerden İndirildikten sonra geri kalan (miktar safi kân teşkil eder. Bu suretle elde edilecek kârdan: % 10 kanuni ihtiyat aikçasma '% 5 fevkalâde ihtiyat akçasına ı% 5 hisse senetlerinin tediye edilmiş bedellerine ayrıldıktan sonra geri kalan kısmının ffo 10 kuruculara % 4 Yönetim Kurulu üyelerin» % 1 murakıplara ve geri kalan (kısmı İkinci temettü olarak hissedarlara dağıtılır- Madde 76 Yıllık safi temettüün bir kısmını veya tamamını gelecek yıla devir veya olağanüstü ihtiyat akçesi olarak tefrik edilmesine Genel Kurul karar verebilir. Madde 77 Yıllık temettüün ortaklara hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. fbu Anasözleşme hükümlerime göre dağıtılan temettüler geri alınamaz. Madde nci madde mucibince; senelik temettüden ayrılan paraların toplanmasmdan vücuda gelen âdi ihtiyat akçesi Ortaklığın muhtemel zararlarına karşılık olarak saklanır. Bu suretle toplanacak para Ortaklık sermayesinin dörtte birine müsavi dereceye geldikte artık ihtiyat akçası ayrılmasına devam olunmaz. Şu kadar ki bu miktara baliğ olduktan sonra sarfiyat icrasiyle ihtiyat akçesinin miktarı azalacak olursa tekrar temettüden tevkifat yapılacaktır. Madde 79 Hisse senetlerinin ihraç kıymetterl muayyen kıymetlerinden fazla olursa kıymet fazlası ihtiyat akçesine ilâve olunur. Madde 80 Ortaklığın zarar etmesinden dolayı azalan sermayenin tamamlanmasına ihtiyat akçesi yetmezse zararın tamamen kapanmasına kadar ortaklara temettü dağıtılamaz. Madde 81 ihtiyat akçesi 4060 sayılı kanunun uyarınca faizli Hazine tahviline yatırılacaktır. birimci maddesi Olağanüstü ihtiyat akçesini Yönetim Kurulu uygun göreceği şekil ve surette kullanmağa yetkilidir. Hattâ bir hesap devresinin hasılatı hisselere temettü dağıtılmasına yetmezse olağanüstü ihtiyat akçesinin de bu hususta kullanılması caizdir. Olağanüstü ihtiyat akçesi tedrici surette sermayenin itfası için dahi kullanılabilir. Madde 82 Ortaklığın süresinin bittiğinde veyahut vaktinden evvel fesih veya tasfiyesinde bütün taahhütleri yerine getirmedikten sonra ihtiyat akçesi ortakların hisseleri nispetinde paylaşılacaktır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Ortaklığın fesih ve tasfiyesi Madde 83 Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Ortaklığın fesih ve tasfiyesi muamelelerini veyahut devamını konuşmak üzere Genel Kurulu çağırabilir. Bu oturumlarda 56 nci maddedeki oturum nisabı ve çokluk aranır. Madde 84 Sürenin hitamı Ortaklık sermayesinin üçte ikisinin kaybolması veyahut Ortaklık amacının husulü veyahut husulü imkânınım zail olması ortaklar adedinin beşten aşağıya düşmesi alâkalıların talebi, Ortak Anasözleşmesinde bir fesih sebebi tâyin edilmiş ise onun gerçekleşmesi, Ortaklığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi, Ortaklığın İflâs haju lerinde Yönetim Kurulu, Ortaklar Genel Kurulunu toplantıya çağırmak mecburiyetindedir. Hisselerin miktarı her neye baliğ olursa ortakların hepsi bu toplantıya çağırılacaklardır. Bu oturumda 55 inci maddedeki oturum nisabı ve çokluk aranılacaktır. Yalnız Ortaklık anallarının toptan satılması hakkında tasfiye memurlarına yetki verilmesine dair Genel Kurul kararlarında Ticaret Kanunundaki çokluk şarttır. Madde 85 Fesih ve infisah iflâstan gayrı bir sebebe dayanıyorsa, Yönetim Kurulu birer hafta ara ile üç defa ilân yapacaktır. Bu İlâna Ortaklık atacaklarının Ortaklıktaki haklarım nihayet bir yıl zarfında müracaatla ispat etmeleri lüzumu yazılır. (Bir yıllık sürenin başlangıcı üçüncü ilânen yapım tarihidir. Şayet Yönetim Kurulu bu ödevini yapmaz yahut Genel Kurulun bu Anasözleşmesiındeki şartlar dairesinde oturum ihmali hâsıl olmazsa Ortaklıkla ilgili her şahıs mahkemeye başvurarak Ortaklığın fesih ve tasfiyesini istemeğe hakkı vardır. IGenel Kurulca verilen karar ilgililerce bilinmek üzere ilân olunur. Madde 86 - (Bu Anasözleşmede yazılı sürenin bitiminde veyahut her hangi bir sebeple vaktinden evvel ortaklığın feshine Genel Kurulca karar verildiği takdirde Genel Kurulda tasfiyenin yapılma sureti tesbit ve muameleleri yapacak ortaklardan veya ortaklardan gayrisinden bir veya birkaçı tasfiye memuru ve bunların yetkilerini tâyin eder. Ve tasfiye memurlarının yalnız başıma veya birlikte hareket etmeleri hakkında karar verir. Bu hususa ait kararlar tescil ve ilân olunur. Genel Kurulca tasfiye memurları seçilmez. Tasfiye işleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Madde 87 Tasfiye memurları ödevlerini yekdiğerine bırakamazlarsa da bazı muayyen iş ve muamelelerin ifası İçin içlerinden birini veya birkaçını veyahut bir üçüncü şahıs tevkil edebilirler. Madde 88 Tasfiye memurları Ortaklığın başlamış olan iş ve muamelelerini ikmal ve intaca yetkili olup tasfiye İcabatından olmayan yeni muamelelere girişmekten memuludurlar. Giriştikleri takdirde bu muamelelerden doğacak sorumluluk müteselsilen kendilerine aittir. Madde 89 Tasfiye memurlarının tâyini ile beraber Yönetim Ku rulunun yetkisi sona ererse de denetçilerin denetleme ödevi tasfiye süresince devam eder. Genel Kurul Ortaklığını mevcudiyeti zamanlarında olduğu gibi tasfiye zamanlarında dahi tam iktidar ve yetkisini kullanmağa devam eder. Tasfiye memurları Genel Kurul karan ile ve Hükümetin müsaadesiyle mefsuh Ortaklığın haklarının, senetlerinin ve taahhütlerinin tamamımı veya bir kısmını iştirak bedeli olarak aynen ıdiğer bir ortaklığa devredebilecekleri gibi her hangi bir ortaklık ve şahsa da devri ile karşılığında ıkâffesini veya bir kısmı için paraya veya "parası ödenmiş hisse senedi ve esham ve tahvil veya her hangi bir taviz alabilirler. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde her zaman memurlarını ve.tasfiye işlerini gören Yönetim Kuru'iu üyelerini azletmek ve yerlerine başkalarım tâyin etmek yetkisini haizdir. Keza tasfiye esmasında Genel Kurul tasfiye memurlarının teklifi üzerine Ortaklığın feshi hakkında evvelce verilmiş olan kararın iptali ile tasfiye memuriannıru yetkilerine son vererek yeniden Yönetim Kurulu ve denetçi seçebilir. Bu takdirde fesih kararından sonra ortaklardan başka şahısların iktisap ettikleri haklar mahfuz kalır. Tasfiye sırasında Ortaklığı menkul ve gayrimenkul malların yine Ortaklık tüzelkişiliğine ait olup ortaklarından hiç biri bu mallar üzerinde şahsi bir hak iddia edemez. Tasfiye müddeti zarfında Genel Kurul, tasfiye memurları ve denetçiler ve lüzum gördüğü takdirde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı oturuma çağrılır. Bundan başka Ortaklık sermayesinin <% 10 unu temsil eden ortaklar tarafından istek halinde tasfiye memurları veya denetçiler Genel Kurulu top-

16 Sdtâfo: 4128 (Reamî Gazete) 12 TEMMUZ 1952 lantıya çağırmağa ve tourıiar tarafından gösterilen hususları gündeme koymağa mecburdurlar. Tasfiye muameleleri bir yıldan fazla sürdüğü takdirde tasfiye heyeti Ortaklığın muamele ve hesaplarım göstermek üzeı e tanzim edeceği mevcudat ve muvazene defteri ile bilançoyu vermek ve tasfiyenin bitirilmesine engel olan sebepleri bildirmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağıracaktır. Tasfiye sırasında yapılan Genel Kurul oturumlarına ait tutanakların suret ve özetleri muteber olmak için tasfiye memurlarının imzasını taşıması şarttır. Madde 90 Ortaklığın tasfiye halinde bulunduğu zamanlarda Ortaklık namına hazırlanacak bütün kâğıt ve senetlerin Ortaklığı borç a'tına sokabilmesi için - tasfiye halinde bulunan Salihli İplik ve Dokuma Fabrikaları Türk Anonim Şirketi tasfiye memurları - ibaresinin eklenmesiyle tasfiye memurları tarafından imza 'edilmesi şarttır. Madde 91 İnfisah eden Ortaklığın mevcudu, borçları ödendikten ve infisahın üçüncü ilânından, itibaren bir yılı geçtikten sonra ortaklar arasında hisseleri nispetinde taksim edilir. Defterlerden veya basılmış sair vesikalardan alacaklı oldukları atfaşılan kişiler taahhütlü mektuplarla haklarını almağa çağırılırlar. Gelmiyenlerin veya hakları henüz ihtilaflı bulunanların alacakları muteber bir bankaya ystu-ıhr.. Madde 92 Kanuna ve bu Anasözlcşme hükümlerine aykırı hareket eden tasfiye memulları ortaklara ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olacakları gibi tâyin ettikleri ve kullandıkları kişilerin bu kabil muamelelerinden dahi aynı şekilde sorumlu olacaklardır. Madde 93 Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Ortaklık Anasözleşmesinde doğacak hususlar hakkında Ortaklık üzerinde murakabe hakkını haizdir. Madde 94 Ortaklığın fesih veya tasfiyesine ait Genel Kurul kararları ticaret sicilline tescil ve ilân olunur. DOKUZUNCU BÖLÜM Türlü hükümler Madde 95 Ortaklık işbu Anasözleşmeyi bastırarak istiyecek ortaklara vereceği gibi elli nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir. Madde 96 Umumi Heyet ve lüzum görüldüğü hallerde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı belirli bazı hususların kontrol ve incelenmesi için icabında özel denetçiler seçebilir. Bu denetçiler Ticaret Kanunu hükümlerine ve Ortaklık Anasözleşmesine göre anonim ortaklıklar denetçilerine verilmiş olan bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Madde 97 Ekonomi vc Ticaret Bakanlığı Ortaklık Genel Kurulunu lüzum gördüğü hallerde gerek olağanüstü, gerek olağan olarak toplantıya çağırır ve bu hususa ait gündemi tanzim ve ilân eder. liânlar ve sair hususlar için yapılacak masraflar Ortaklık tarafından ödenecektir. Madde 93 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az yirmi gün evvel Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile bununla ilgüi vesikaların birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lâzımdır. Bütün toplantılarda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiser bulunmadan yapılacak Genel Kurul toplantılarında verilecek kararlar mer'i değildir. Madde 99 Bu Anasözleşmede yapılacak her tüllü değişikliklerin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının izin ve muvafakatma vabestedir. Eu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak onandıktan ve ticaret sicilline tescil ettirildikten sonra yayınlanmaları tarihinden itibaren muteber olur. Madde 100 Ortaklığın bütün memur ve müstahdemleri Türk vatandaşlarından olacak ve ancak bazı yabancı uzmanlar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle ortaklıkta muvakkaten kullanılabileceklerdir. Madde 101 Kanuna ve bu Anasözleşmeye aykırı ve Ortaklığın feshini mueip hallerin talıakukunda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından fesih dâvası açılabilir. Fahri Keskin er İmza Zafer Keskiner İmza İrfan Davas İmza Kıza Davas - Kendi namını bil'asale ve suretleri ilişik vekâletnameler mucibince eşi bahriye Davas ve kızı Aysel Poyrazoğlu namlarına biivekâle - İmza I-âmil Dnvas Ethem Davas Mehmet Battal Üretmen Osman Üretmen İm-1 İmza İmza İmza Dr. Eııveı Özay iîaticc Ozyağcı Ali Şahin Muammer Şahin İmza MahkDk imza İmza İmza I.Iacit Mütevedioğlu - Kendi namına bil'asale ve sureti ilişik vekâ- Ictmane mucibince eşi Hrfize Müte^ellioğlu namına biivekâle - imza 3eki Süıek imza Dr. Fethi Ktmal Alpdoğan İmza Süleyman Oral imza Ahmet Lütfü Karaosmanoğlu Vekili Celâl Tavas imza Fettah Akar İmza Bolu Sulh Hukuk Yargıçlığından : Hakkı Oral İmza Hasan Hüseyin Kayahan imza Ahmet Açılım imza Kemal Yamansavcı İmza Sayı : 952/441 Bolünün Helvacılar.Sokağında Şen Dikimevi sahibi Osman Bakışkan tarafından Bolu Karaçayır Mahallesinden Kadir Erbayram, Akpınar Mahallesinden Mustafa Küçük Eran ve Bolu Memleket Hastanesinde Şazimet Giilgün ve Şazimetin kardeşi Süleyman Sabrı aleyhlerine açılan alacak dâvasının yapılmakta olan yargılaması sırasında. Dâvâlılar meyanında olup adresi meçhul bulunan Süleyman, Sabriye dâva arzuhalinin hülâsası Resmî Gazete ile tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğ nden hakkında gıyap kararı ittihaz edilmiş ve yargılaması da 23/7/1952 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmıştır. Dâvâlı Süleyman Sabri Belli vakitte mahkemeye gelmediği veya kendisini temsil ettirmediği takdirde yargılamaya gıyabında devam edileceği gıyap karan yerine kaim olmalk üzere ilân olunur. 3325/1-1 Boğazlıyan Sulh Hukuk Yargıçlığından : Sayı : 952/391 Boğazlıyan İlçesinin Kuruhüyük Köyünden Ali oğlu Abdullah Can tarafından Mahkememize ikame olunan bir kıta gayrimenkulun namına tapuya tescili talebi hakkındaki dâvanın yapılmakta olan yargılamasında: Davacının dilekçesi münderecatına nazaran tescilini istediği Kuruhüyük Köyünün Köykenarı mevkiinde taraflan sarkan yol, garben Osman, şimalen Sadık ve cenuben yol ile çevrili 200 lira kıymetindeki harman yerine 25 yıldanberi bilâ fasıla ve nizasız olarak hüsnüniyetle tasarruf bulunduğu iddia edilmektedir. Bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia eden varsa elinde bulunan vesikalaııy'.e biılilde Boğazlıyan Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile 4/9/1952 tarihinden evvel müracaat etmeleri ilân olunur Sayı : 952/355 Boğazlıyan İlçesinin Karakoç Köyünden Memiş oğlu Osman Er tarafından Mahkememize ikame olunan 100 lira kıymetli bir parça gayrimenkulun namına tapuya tescili talebi hakkındaki dâvanın yapılmakta olan yarıi2imasmda: Davacı Osman Er'in vermiş olduğu dâva 'dilekçesine nazaran namına tapuya tescilini talep ettiği Karakoç Köyünün Halidin Çardağı mevkiinde kâin tarafları sarkan dere, garben Eımin Er, şimalen Mustafa Dilek ve cenuben tepe ile çevrili 8 dönüm miktarındaki kıraç tarta 22 senedenberi bilâ fasıla ve nizasız olarak tasarrufu altında bulunduğu iddia edilmekte olduğundan bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddiasında bulunan varsa elindeki vesaikleriyle birlikte Boğazlıyan Sulh Hukuk Yargıçlığına bir dilekçe ile 28/7/1952 tarihine kadar müracaat etmeleri ilân 1 olunur Başbakanlık Devlet MalibaaM

17 12 Temmuz 1952 RESMİ GAZETE Sayı:8156 İÇİNDEKİLER ithalât işlerine dair Sirküler Bakanlar Kurulu Kararları Sayfa 3/15017 Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Anonim Ortaklığı Hakkında Karar 1 3/15063 Salihli iplik ve Dokuma Fabrikaları Türk Anonim Ortaklığı Hakkında Karar 1 3/15173 Polis Kıyafet Tüzüğü Hakkında Karar 1 İlanlar 5

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KIYAFET VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 12452)

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KIYAFET VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 12452) ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KIYAFET VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 15.11.1966 Resmi Gazete Sayısı: 12452) Madde 1 - (Değişik:RG 11/09/1970-13606) Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı hizmetlerinde

Detaylı

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Kıyafetlerin Özellikleri a) Yazlık bay tören kıyafeti: Düz, beyaz alpaka

Detaylı

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VE GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 a) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar * Amaç: Bu esaslar; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu esaslar; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde

Detaylı

DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ

DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27507 DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Bayraklı gemilerde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete r idare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA Sayı: 7997 KANUN Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2818-1/ II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

2818-1/ II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL 2818-1/2018-2 II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL V e r i l e c e k G i y i m E ş y a s ı n ı n Sıra Kullanma No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı Süresi Niteliği TEKNİK

Detaylı

Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği

Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği Yargıtay Başkanlığı Resmi Gazete Tarihi: 22/08/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24501 Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet

Detaylı

KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi PERSONEL KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu: Bu teknik şartname Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi hizmet alımı kapsamında çalışan personeli için satın

Detaylı

DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ (1)

DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ (1) 267 DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1956, No : 4/7003 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.8.1956, No : 9373 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

HÂKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

HÂKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 29.03.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23301 HÂKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, adli ve idari yargıda görevli

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26038 CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

ç) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurtdışı birimlerini,

ç) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurtdışı birimlerini, YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BELEDİYE ZABITASI KIYAFETİ, ARAÇ-GEREÇ VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ (Değişiklik Teklifi)

BELEDİYE ZABITASI KIYAFETİ, ARAÇ-GEREÇ VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ (Değişiklik Teklifi) BELEDİYE ZABITASI KIYAFETİ, ARAÇ-GEREÇ VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ (Değişiklik Teklifi) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı; belediye zabıtasının kıyafeti, savunma amaçlı kullanacağı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU GÜVERTE ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güverte

Detaylı

BELEDİYELER YASASI (51/1995 Sayılı Yasa) 74 ve 133 üncü Maddeler Altında Tüzük

BELEDİYELER YASASI (51/1995 Sayılı Yasa) 74 ve 133 üncü Maddeler Altında Tüzük BELEDİYELER YASASI (51/1995 Sayılı Yasa) 74 ve 133 üncü Maddeler Altında Tüzük Alayköy Belediye Meclisi, Belediyeler Yasasının 74 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu onayı

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 47 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE VERİLECEK DEMİRBAŞ GİYİM EŞYASI YÖNERGESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 47 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE VERİLECEK DEMİRBAŞ GİYİM EŞYASI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 47 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE VERİLECEK DEMİRBAŞ GİYİM EŞYASI YÖNERGESİ KASIM - 2006 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU Adı ve Soyadı Sicil No Görev Yeri ve Ünvanı Atanmak İstediği Görev DEĞERLENDİRME KISTASLARI 1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu a) Orta Öğretim (Lise ve dengi meslek

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ ABDURRAHMAN KARABUDAK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANI

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ ABDURRAHMAN KARABUDAK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANI ABDURRAHMAN KARABUDAK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANI Belediye zabıtası, Esenlik, Huzur, Sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevlidir. Bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 45516914-110.01.16.03-[457-3]-2071 01/ 03 /2017 Konu : Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması....BAKANLIĞINA...MÜSTEŞARLIĞINA...REKTÖRLÜĞÜNE...GENEL

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827 T.C Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 t dar e ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 9 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6827 KANUNLAR Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No.

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No. T.C. R esmı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 16-1920 İdare veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ Sayı: 7190 KANUNLAR Pasaport Kanununa

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

2014 YILI AMBULANS PERSONELİ KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI AMBULANS PERSONELİ KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI AMBULANS PERSONELİ KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ: TTK ihtiyacı olarak ambulans personelleri için giyim eşyası satın alınacaktır. 2- TEKNİK ÖZELLİKLER: 2.1-BOT Botlar siyah renkte olacaktır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası 5083 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5083 Kabul Tarihi

Detaylı

Geizet e KANUNLAR CUMA. tarihi: 7 Ekim 1336-192s; Sayı : 8863. Kuralm 26 KASIM 1954. Belediye 'lammuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun

Geizet e KANUNLAR CUMA. tarihi: 7 Ekim 1336-192s; Sayı : 8863. Kuralm 26 KASIM 1954. Belediye 'lammuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun Geizet e Kuralm tarihi: 7 Ekim 1336-192s; îdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 26 KASIM 1954 CUMA Sayı : 8863 1. KANUNLAR Belediye 'lammuna bazı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 7 EYLÜL 1949 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları. Başbakan. İçişleri Bakanı E.

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 7 EYLÜL 1949 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları. Başbakan. İçişleri Bakanı E. T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 7 EYLÜL 1949 ÇARŞAMBA Sayı: 7300 Bakanlar Kurulu Kararları 3843

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2007, Sayısı: 26614

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2007, Sayısı: 26614 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2007, Sayısı: 26614 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik emniyet hizmetleri

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6337 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Bakım Onarım ve

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 n İdare ve yem işleri için i j İaft?&fcâtef Neşriyat ve Müdevvenat i umum Müdürlüğüne j müracaat olunur i 12 HAZİRAN 1957 Ç A R Ş A M B A Sayı 9631 "i

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 1093 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/1981, No: 8/3349 Dayandığı

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı