ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 76 NUMBER: 2009/2 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2010

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin Genel konu kataloglarý K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Amerikan Üngilizcesi GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK Üskandinavya'da DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe kuramý Felsefenin eßitli konularý Felsefe eûitimi, araßtýrmasý Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) Teleoloji NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR DiÛer felsefi sistemler PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi KarßÝlaßtÝrmalÝ psikoloji UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe Aristocu felsefe...21

11 190 MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Almanya ve Avusturya DÜN HÝristiyanlÝÛÝn felsefesi KUTSAL KÜTAP Eski Ahit HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ TanrÝ Üsa Mesih ve ailesi HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ Übadet edebiyatý HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Misyonlar HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler...96

12 350 KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim MŸfredat YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Genel adetler GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM YapÝsal sistemler Gramer Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ Üspanyolca'nÝn yapýsal sistemi DÜÚER DÜLLER...222

13 491 DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri Ural, Paleosibirya, Dravid dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma, ilgili konular DoÛa tarihi Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Topoloji šzÿmleme OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý Matematiksel coûrafya Kronoloji FÜZÜK Klasik mekanik KatÝ mekaniûi Modern fizik KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Fiziksel antropoloji Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) Mikrobiyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Dicotyledones ( ift enekliler) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) DiÛer omurgasýzlar TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Ücatlar ve patentler Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik...253

14 623 Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler HayvancÝlÝk MandÝracÝlÝk ve ilgili ŸrŸnler AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Yemekler ve yemek servisi Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Temizleme ve ilgili teknolojiler Metalurji ÜMALAT KaÛÝt hamuru ve kaûýt teknolojisi Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR Ahßap inßaat Marangozluk SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Mimari yapý 'den 1399'a kadar mimarlýk Kamu yapýlarý Dini ve benzeri ama lý binalar EÛitim ve araßtýrma ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Oyma ve oymacýlýk Seramik sanatlarý...283

15 739 Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler izim ve konusuna gšre izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Ü dekorasyon RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram SŸreli yayýnlar Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz ßiiri Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca mektuplar Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca ßiir...362

16 842 FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca tiyatro Ütalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca ßiir Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Teknoloji alanýndaki kißiler 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar MÝsÝr 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Britanya adalarý DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU Arap YarÝmadasÝ ve evresi OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ Cezayir GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Kanada DÜÚER B LGELERÜN GENEL TARÜHÜ YeryŸzŸ dýßýndaki dÿnyalar...389

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2009 AD 2720 Kuß, Elif Nicel-nitel araßtýrma teknikleri : sosyal bilimlerde araßtýrma teknikleri: nicel mi? nitel mi? / Elif Kuß. Ñ 3. bsk. Ñ Ankara : AnÝ YayÝncÝlÝk, , AD z elik, Durmuß Ali AraßtÝrma teknikleri : dÿzenleme ve analiz / Durmuß Ali z elik. Ñ Ankara : SYM EÛitim YayÝnlarÝ, s. : grf., ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ ( SYM EÛitim YayÝnlarÝ ; 4) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M TL. II. Seri AD 1845 YÝldÝrÝm, Ali, Sosyal bilimlerde nitel araßtýrma yšntemleri / Ali YÝldÝrÝm, Hasan Þimßek. Ñ 6. bsk. Ñ Ankara : Se kin, , Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2009 BD YÝlmaz, Ekrem aûlar A Turkish natural language interface for the semantic web: A case study on Turkish universities / Ekrem aûlar YÝlmaz. Ñ viii, 42 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Tez (YŸksek Lisans) - AtÝlÝm niversitesi. Kaynak a: yy. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/4-89 [20.00 YTL] , AD YÝldÝrÝmoÛlu, Murat, Her yšnÿyle internetin altyapýsý TCP/IP / Murat YÝldÝrÝmoÛlu. Ñ 10. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, vi, 241 s. : ßkl. ; 23 cm. Ñ (Pusula ; 136) S.N.: ; D.M ISBN : [19.00 TL]. II. Seri AD Sanal dÿnya internet / hazýrlayanlar: Abdullah Þahiner, Seyfullah zdemir. Ñ Karaman : Karaman ValiliÛi, s. : rnk. res. ; 24 cm. S.N.: ; D.M [7.00 TL]. I. Þahiner, Abdullah. II. zdemir, Seyfullah , , Bilgisayar programlama, programlar 2009 AD Stanek, William R. Windows server 2008 : yšneticinin cep danýßmaný / William R. Stanek ; eviri: Gškmen zveri. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, xxii, 647 s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. zveri, Gškmen. I BD Baßci, Dilek Measuring and evaluating complexity of xml schema documents / Dilek Baßci. Ñ y. : rnk. grf., ßkl. tbl. ; 30 cm. Tez (YŸksek Lisans) - AtÝlÝm niversitesi. Kaynak a: yy. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/4-87 [20.00 YTL] ,

18 2009 AD Gelißken, UÛur, adýmda web tasarýmý / UÛur Gelißken. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab, viii, 237 s. : res. ; 20 cm. Ñ (KODLAB ; 4) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri BD Yeßiltan, Yelda A Research on line of code, database design and software cost estimation relation / Yelda Yeßiltan. Ñ xiv, 92 y. : grf., ßkl., tbl. ; 30 cm. + 1 CD. Tez (YŸksek Lisans) - AtÝlÝm niversitesi. Kaynak a: yy. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/4-91 [20.00 YTL] , AD ArÝkan, Þerafettin C programlama dili / Þerafettin ArÝkan. Ñ Gšzd. g rl. gnßlm. 5. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, s. : grf., ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 21) 510 šzÿmlÿ šrnek program. Dizin vardýr. Kaynak a: 414. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Ünan, YŸksel, Microsoft office project 2007 / YŸksel Ünan, Nihat Demirli. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, s. : ßkl. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. Demirli, Nihat. I AD GšzŸdeli, Yaßar YazÝlÝmcÝlar i in SQL server 2005 ve veritabaný programlama / Yaßar GšzŸdeli. Ñ 3. bs. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 99) Dizin vardýr. Kaynak a: 705. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri , BD stÿndaû, Mutlu Tahsin Üßbirlik i internet temelli šûrenme ortamýnýn kýrkpatrick deûerlendirme modeline gšre deûerlendirilmesi / Mutlu Tahsin stÿndaû. Ñ ix, 96 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek Lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/4-758 [20.00 YTL] , BD 911 AydÝn, Cansu iûdem Developing A course scheduling system by using genetic algorithm / Cansu iûdem AydÝn. Ñ , , AD 2637 GšzŸdeli, Yaßar YazÝlÝmcÝlar i in SQL server 2005 ve veritabaný programlama / Yaßar GšzŸdeli. Ñ 3. bs. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, , BD GŸler, Mustafa TŸrkiye'de e-imza alanýndaki hukuki dÿzenlemelerin ve kamu kurumlarýnda bazý e-imza uygulamalarýnýn incelenmesi / Mustafa GŸler. Ñ

19 xiii, 99 y. : rnk. res., tbl. ; 30 cm. Tez (YŸksek Lisans)-Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet. S.N.: ; B.N. 2009/ , zel bilgisayar yšntemleri 2009 BD Ulu, Fuat nder A Semi-automatic knowledge acquisition system for semantic web application / Fuat nder Ulu. Ñ y. : ßkl. ; 30 cm. Tez (YŸksek Lisans) - AtÝlÝm niversitesi. Kaynak a: yy. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/4-98 [20.00 YTL] , BD Safran, Mehmet Ülhami A Computer vision based barvode reading system / Mehmet Ülhami Safran. Ñ xiii, 65 y. : rnk. grf., ßkl. ; 30 cm. Tez (YŸksek Lisans) - AtÝlÝm niversitesi. Kaynak a: yy. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/4-90 [20.00 YTL] , BD atal, Didem, ocuk hikaye kitaplarýnýn e-kitap olarak internet ortamýnda yapýlandýrýlmasý ve Billur Kšßk ve Elmas Gemi MasalÝ i in uygulama alýßmasý / Didem atal. Ñ xix, 163 y. : res. ; 30 cm. + 1 CD. Tez (Sanatta Yeterlilik) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/4-322 [20.00 YTL] , Gšrsel Üßitsel Materyaller TEZ CD 2009 DK KÝrmÝzÝ, Abdulkadir The impact of shared knowledge on service quality [elektronik kayýt] : (an application of the structural equation modeling - sem) / Abdulkadir KÝrmÝzÝ. Ñ compact disc ; 12 cm ap. TŸrk e eseradý: PaylaßÝlan bilginin servis kalitesi Ÿzerine etkisi (bir yapýsal eßitlik modelleme - yem uygulamasý). Tez (Doktora) - Yeditepe niversitesi. Kaynak a i erir. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2008/ [5.00 YTL] , BÜBLÜYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2009 AD YŸksek Ziraat EnstitŸsŸ'nde yapýlan doktora ve do entlik alýßmalarý ile šzetleri: (30 Ekim Haziran 1948) / [hazýrlayanlar]: Cemalettin Yaßar ift i, Hasan ift i. Ñ Ankara : Ankara niversitesi Ziraat FakŸltesi, 399 s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Ankara niversitesi Ziraat FakŸltesi ; yayýn no: Bilimsel araßtýrma ve incelemeler ; 823) Dizin vardýr. Kaynak a: 395. s. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. ift i, Cemalettin Yaßar. II. ift i, Hasan. III. Seri Belirli konulardaki eserlerin 2009 BD KayalÝ, Mihrican Mezar taßlarý bibliyografyasý / Mihrican KayalÝ. Ñ 3

20 135 y. : res. ; 29 cm. Tez (YŸksek Lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/ , Genel konu kataloglarý SŸreli YayÝnlar 2009 SB Kitap ve kýrtasiye. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak-Þubat-Mart 2008) -. Ñ Üstanbul : Kitap Ýlar ve KÝrtasiyeciler DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Ocak-Þubat-Mart Meslek dergisi. S.N.: K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 025 KŸtŸphanelerin ißleyißi 2009 BD Al, Umut, TŸrkiye'nin bilimsel yayýn politikasý: atýf dizinlerine dayalý bibliyometrik bir yaklaßým / Umut Al. Ñ x, 210 y. : grf., ßkl., tbl. ; 30 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy.. S.N.: ; B.N. 2009/4-415 [20.00 YTL] , DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2009 AD meroûlu, Yusuf Ni in okumalýyýz / Yusuf meroûlu. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : Rehber YayÝnevi, 168 s. ; 18 cm. Ñ (Rehber YayÝnevi ; yayýn numarasý: 5) Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 TL]. II. Seri Gšrsel Üßitsel Materyaller TEZ CD 2009 DK Akca, etin ÜlkšÛretim ikinci kademe šûrencilerine kitap okuma alýßkanlýûý kazandýrmada TŸrk e šûretmenlerinin rolÿ [elektronik kayýt] / etin Akca. Ñ compact disc ; 12 cm ap. Üngilizce eseradý: The collected usage secondary education pupils, reading book habits were gained, Turkish teachers' role. Tez (YŸksek Lisans) - Yeditepe niversitesi. Kaynak a i erir. S.N.: ; B.N. 2008/ [5.00 TL] , GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 2009 BD TercŸman resimli ansiklopedi. Ñ [Y. y.] : TercŸman, [1990?] 126 s. : res. ; 28 cm. Ñ (TercŸman gen lik yayýnlarý serisi) S.N.: ; B.N. 2009/ [4.00 TL]. I. Seri Amerikan Üngilizcesi 2009 AD Din er, Deniz Bi'ßey sorabilir miyim? / Deniz Din er. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, 192 s. ; 21 cm. Ñ (Bilgi kitaplar ; 3) S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. II. Seri

21 2009 AD 2218 Üyimser gelecek : 153 dÿßÿnÿr dÿnyanýn neden iyiye gideceûini yazdý / editšr: John Brockman ; Üngilizce'den evirenler: Ergin Bulut, Mehmet Evren Din er. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, 149.5, GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2009 BD ztunalý, TuÛba aûdaß mÿzecilik anlayýßý doûrultusunda Anadolu medeniyetleri mÿzesi / TuÛba ztunalý. Ñ y. : rnk. res. ; 29 cm. Kurum i i uzmanlýk tezi olarak verilmißtir. Tez (UzmanlÝk Tezi)-KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e, Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/ [20.00 YTL]. 069, HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2009 BD IßÝk, Filiz 19. YŸzyÝl'da kartpostallarda OsmanlÝ toplumu: Max Fruchtermann kartpostallarý / Filiz IßÝk. Ñ viii, 128 y. : res. ; 29 cm. Tez (YŸksek Lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/4-656 [20.00 YTL] , BD Zorcu, GŸl Ke elioûlu ABD'nin Irak'Ý ißgalinin hÿrriyet gazetesinde sunumunun doûasý / GŸl Ke elioûlu Zorcu. Ñ v, 83 y. ; 30 cm. Tez (YŸksek Lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/ , BD SŸmer, Derya TŸrkiye'de kadýn dergilerinde kadýn kimliûinin inßasý / Derya SŸmer. Ñ 140 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek Lisans)-Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e, Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/ , AD GŸrler, RŸstem Bir kalp atýßý : Fatsa / RŸstem GŸrler. Ñ 1. bs. Ñ Fatsa : RŸstem GŸrler, 175 s. : fotog. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 TL] AD ÛŸn, PÝnar Ünce iß / PÝnar ÛŸn ; editšr: TanÝl Bora. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim, 228 s. : fotoû. ; 20 cm. Ñ (Ületißim yayýnlarý ; BugŸnŸn kitaplarý ; 119) S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 TL]. I. Bora, TanÝl. I III. Seri BD Þahin, Hafize, Necdet Evliyagil: hayatý, gazeteciliûi, sanatý ve eserleri / Hafize Þahin. Ñ xi, 377 y. : res. ; 29 cm. Tez (YŸksek Lisans) - Hacettepe niversitesi. 5

22 Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/4-445 [20.00 YTL] , Gšrsel Üßitsel Materyaller TEZ CD 2009 DK BaßboÛa, Sevcan Anadolu AjansÝ ( ) [elektronik kayýt] / Sevcan BaßboÛa. Ñ compact disc ; 12 cm ap. Tez (YŸksek Lisans) - Yeditepe niversitesi. Kaynak a i erir. S.N.: ; B.N. 2008/ [5.00 YTL] , Üskandinavya'da SŸreli YayÝnlar 2009 SB Sesimiz. Ñ 1. yýl, 8. sayý, (Haziran 2008) -. Ñ Üstanbul : SEM Labaratuar CihazlarÝ, c. : rnk. res. ; 29 cm. aylýk Haziran Labaratuar malzemeleri dergisi. S.N.: DiÛer coûrafi bšlgelerde 2009 AD YazÝcÝ, Mustafa, Trabzon b b-ý l si : (yÿce ve yÿksek basýn-yayýn kapýsý) / Mustafa YazÝcÝ. Ñ Trabzon : Mustafa YazÝcÝ, s. : fotoû., hrt., tbl. ; 24 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL] SŸreli YayÝnlar 2009 SB AE magazin. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (Temmuz- AÛustos 2008) -. Ñ Üstanbul : AE Arma- Elektropan, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk Temmuz-AÛustos AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB AVM & marka. Ñ 1. yýl, (EylŸl 2008) -. Ñ Üstanbul : Serkan Kšksal, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk EylŸl AlÝßveriß merkezleri, marka ve perakende dergisi. S.N.: SB BRÜSA performans. Ñ 1. yýl, 5. sayý, (Ekim 2007) -. Ñ Üstanbul : Brisa Bridgestone SabancÝ Lastik ve Sanayi, c. : rnk. res. ; 33 cm. aylýk Ekim Otomobil sporu, gezi ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Disney Hannah Montana. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ekim 2008) -. Ñ Üstanbul : DoÛan Egmont YayÝncÝlÝk ve YapÝmcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi Ekim Magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Disney high school musical. Ñ 1. yýl, (EylŸl 2008) -. Ñ Üstanbul : DoÛan Egmont YayÝncÝlÝk ve YapÝmcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk EylŸl Gen lik dergisi. S.N.: ISSN

23 2009 SB Files luxury. Ñ 1. yýl, 6. sayý, (Haziran 2008) -. Ñ Üstanbul : PubliMedia TanÝtÝm BasÝm YayÝncÝlÝk Reklam ve Organizasyon, c. : rnk. res. ; 28 cm. aylýk Haziran LŸks yaßam dergisi. S.N.: ISSN SB Free. Ñ (2006/1) -. Ñ Üstanbul : FreeBird Airlines, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi 2006/1 AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Gustoline34. Ñ 3. sayý, (EylŸl 2008) -. Ñ Üstanbul : Gusto Reklam San. ve Tic. Ltd. Þti., c. : res. ; 33 cm. Belirlenemedi 3. sayý, (EylŸl 2008) -. Metin TŸrk e-üngilizce paralel AktŸalite, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.: SB GŸzelßehir. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AÛustos 2008) -. Ñ Üstanbul : MK Ajans, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk AÛustos KŸltŸr, sanat ve yaßam dergisi. S.N.: SB Hayat ekmekšy. Ñ 1. yýl, 8. sayý, (EylŸl 2008) -. Ñ Üstanbul : Greenart Reklam Matbaa, c. : rnk. res. ; 31 cm. AylÝk EylŸl AktŸalite ve yaßam dergisi. S.N.: SB Hizmet. Ñ 61. sayý, (EylŸl 2008) -. Ñ Üstanbul : Temizlik ve Servis Hizmetleri Üß AdamlarÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk EylŸl Temizlik ŸrŸnleri ve teknoloji dergisi. S.N.: SB Ül em life. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (EylŸl-Ekim 2008) -. Ñ Üstanbul : mer Bolat, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk EylŸl-Ekim AktŸalite, yaßam ve magazin dergisi. S.N.: SB Joy news. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (EylŸl 2008) -. Ñ Antalya : AkÝn YÝlmaz, c. : rnk. res. ; 32 cm. Belirlenemedi EylŸl AktŸalite, magazin, kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Kim dergi. Ñ 1. yýl, (Mart 2008) -. Ñ Üstanbul : Kalekim Kimyevi Maddeler San., c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Mart AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB Konya exports. Ñ 1. yýl, (Ekim 2007) -. Ñ Üstanbul : Ületißim Magazin Gazetecilik, c. : rnk. res. ; 33 cm. AylÝk Ekim Ekonomi dergisi. S.N.:

24 2009 SB Mavi. Ñ 5. sayý, (2008) -. Ñ Bursa : UludaÛ niversitesi SaÛlÝk ve Etik DŸßŸnce TopluluÛu, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Meandros. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (EylŸl 2008) -. Ñ AydÝn : Klasika Gšrsel Sanatsal Ületißim, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk EylŸl AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Merter moda. Ñ 1. yýl, 6. sayý, (Ocak- Þubat 2008) -. Ñ Üstanbul : MESÜAD, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk Ocak-Þubat Moda dergisi. S.N.: SB NarlÝdere aktÿel. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (EkimkasÝm 2007) -. Ñ Üzmir : AtšlyekepÝ Reklam Organizasyon, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Ekim-KasÝm KŸltŸr, yaßam ve aktÿalite dergisi. S.N.: SB Orhangazi yerel. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (AralÝk 2008) -. Ñ Bursa : Orhangazi Belediyesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi AralÝk AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB zlem ekstra. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz- AÛustos 2008) -. Ñ Üstanbul : zlem GÝda, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Temmuz-AÛustos AktŸalite, haber ve magazin dergisi. S.N.: SB Park magazin. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (EylŸl 2008) -. Ñ Bursa : Medya Park Ületißim Reklam YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 32 cm. AylÝk EylŸl Yaßam, aktÿalite, Moda, tanýtým dergisi. S.N.: ISSN SB Perakende aûý. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (EylŸl 2008) -. Ñ Üstanbul : Smart Medya, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi EylŸl AlÝßveriß kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: SB NŸve bÿlten. Ñ 9. yýl, 23. sayý, (2006) -. Ñ Ankara : NŸve Sanayi Malzemeleri, c. : rnk. res. ; 30 cm. Dšrt aylýk MayÝs Sektšr dergisi. S.N.: SB Promice. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz- AÛustos 2008) -. Ñ Üstanbul : Kongre Medya, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk Temmuz-AÛustos AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN

25 2009 SB Sivas kÿltÿr. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (EylŸl- Ekim-KasÝm 2008) -. Ñ Sivas : AßÝk Talibi Coßkun KŸltŸr DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk EylŸl-Ekim-KasÝm KŸltŸr sanat dergisi. S.N.: SB SŸxe. Ñ 1. yýl, (KasÝm 2008) -. Ñ Ankara : Alegori Ajans, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi KasÝm AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Tutuklu aileleri bÿlteni. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Mart 2008) -. Ñ Üstanbul : TAYAD, c. : rnk. res. ; 29 cm. Belirlenemedi Mart Edebiyat, kÿltÿr, hukuk, haber dergisi. S.N.: GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2009 AD Cumhuriyet'e adanan bir šmÿr. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Kaynak YayÝnlarÝ, 200 s. : fotog. ; 20 cm. Muazzez Ülmiye ÝÛ'a armaûan kitap. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL] AD elebi, Fahri Þehirde bir gškkußaûý Fahri elebi / [sšyleßi]: Übrahim Dizman. Ñ 1. bs. Ñ [Y.y. : yayl.y.], 2009 (Samsun : Ceylan Ofset) 286 s. : fotoû. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 TL]. I. Dizman, Übrahim. I , AD YazÝn'dan se meler / derleyen: Engin Erkiner. Ñ Ankara : topya YayÝnevi, s. ; 21 cm. Ñ ( topya YayÝnlarÝ ; 166. Siyasal-kŸltŸr dizisi) S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 YTL]. I. Erkiner, Engin. II. Seri FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2009 AD TunalÝ, Üsmail, Felsefeye giriß / Üsmail TunalÝ. Ñ Üstanbul : AltÝn Kitaplar YayÝnevi, 223 s. ; 21 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL] Felsefe kuramý 2009 AD Agamben, Giorgio, Nesir fikri / Giorgio Agamben ; eviri: FÝrat Gen. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Metis YayÝnlarÝ, 154 s. : res. ; 19 cm. zgÿn eseradý: Idea della prosa. Metin TŸrk e, Ütalyanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 TL]. I. Gen, FÝrat. I AD Breton, AndrŽ, SŸrrealist manifestolar / AndrŽ Breton ; TŸrk eleßtirenler: Yeßim Seber Kafa, Artemis GŸnebakanlÝ, Ayße GŸngšr. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : AltÝkÝrkbeß YayÝn, 152 s. ; 19 cm. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 TL]. I. Kafa, Yeßim Seber. II. GŸnebakanlÝ, Artemis. III. GŸngšr, Ayße. IV. E.a

26 2009 AD Erasmus, Desiderius, DeliliÛe švgÿ / Desiderius Erasmus ; Latinceden eviren: iûdem DŸrŸßken. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : KabalcÝ YayÝnevi, 222 s. : res. ; 19 cm. Ñ (KabalcÝ YayÝnevi ; 18. Felsefe dizisi ; 2) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Latince'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. DŸrŸßken, iûdem. I III. Seri Felsefenin eßitli konularý 2009 BD Er, Name Jean Jaques Rousseau ve John Stuart Mill'de šzgÿrlÿk problemi / Name Er. Ñ iv, 87 y. ; 30 cm. Tez (YŸksek Lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/ , Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 142 s. ; 27 cm. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [4.00 TL]. I. Kaya, Necla. I BD niversiteye hazýrlýk Psikoloji, sosyoloji, felsefe / hazýrlayanlar: Necla Kaya...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : Mef YayÝncÝlÝk, s. ; 27 cm. S.N.: ; B.N. 2009/ [4.00 TL]. I. Kaya, Necla. I Felsefenin tarihi ele alýnýßý 2009 AD Burke, Edmund YŸce ve gÿzel kavramlarýmýzýn kaynaûý hakkýnda felsefi bir sorußturma / Edmund Burke ; eviri: M. BarÝß GŸmŸßbaß. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Bilge Su YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. I. GŸmŸßbaß, M. BarÝß. I BD niversiteye hazýrlýk Felsefe grubu : psikoloji-sosyolojifelsefe-mantýk / M. Kemal Coßkun...[ve baßkalarý ]. Ñ Ankara : Esen BasÝn YayÝn DaÛÝtÝm, s. ; 28 cm. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN X : [10.00 TL]. I. Coßkun, M. Kemal. I BD niversiteye hazýrlýk Felsefe / hazýrlayanlar: Necla Kaya...[ve baßkalarý]. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Mef YayÝncÝlÝk, AD Erasmus, Desiderius, DeliliÛe švgÿ = Stultitiale Laus / Desiderius Erasmus ; iûdem DŸrŸßken. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : KabalcÝ YayÝnevi, 344 s. ; 18 cm. Ñ (KabalcÝ YayÝnevi ; 335. Humanitas dizisi ; 19) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. Metin, TŸrk e-ütalyanca paralel. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. DŸrŸßken, iûdem. I II(p). IV. Seri. 109

27 2009 AD Reich, Wilhelm Dinle kÿ Ÿk adam / Wilhelm Reich ; resimleyen: William Steig ; Üngilizce'den eviren: Selma Ko ak. Ñ Üstanbul : Doruk YayÝncÝlÝk, 155 s. : res. ; 19 cm. zgÿn eseradý: Listen, little Man!. S.N.: ; D.M ISBN : 7.00 TL. I. Steig, William. II. Ko ak, Selma. III. E.a AD Zimmer, Robert, Felsefe portalý : klasik eserlere giriß / Robert Zimmer ; eviri: Leyla Uslu. Ñ Ankara : Arkadaß, s. ; 22 cm. Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Das Philosohenportal. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL]. I. Uslu, Leyla. I METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) 2009 AD zkan, Ersal Metafizik dÿßler / Ersal zkan. Ñ Konya : Ersal zkan, s. ; 20 cm. Ñ (Bilgi gelißtirme merkezi eûitim serisi ; 6) S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. II. Seri EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 121 Epistemoloji (Bilgi kuramý) 2009 AD Sevin gÿl, mer, Sonsuz hayat seni bekliyor / mer Sevin gÿl ; editšr: Sibel Talay. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, 189 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. I. Talay, Sibel. I 121.6, Teleoloji 2009 AD 2089 Ko, Yal Ýn, Theologia'nÝn esaslarý : felsefenin ve teolojinin nazariyatý Ÿzerine bir inceleme / Yal Ýn Ko. Ñ Ankara : Cedit Nesriyat, , NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 131 EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri 2009 AD Þanal, R., Kuantum dÿßÿnce tekniûi : [yeni bir ger eklik yaratmanýn olaûanÿstÿ simyasý] / R. Þanal. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Ladybirds Production, 225 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. 131, 153, Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2009 AD Slate, Joe H. Enerjimizi eken insanlar : "psißik vampirler" / Joe H. Slate ; eviri: Ü. UÛur ztÿrk. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : New Age YayÝnlarÝ, 296 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN X : [8.00 TL]. I. ztÿrk, Ü. UÛur. I

28 2009 AD Banzhaf, Hajo, Tarot ve kahramanýn yolculuûu / Hajo Banzhaf ; TŸrk esi: GŸneß YamanlÝca. Ñ Üstanbul : BarÝß Ülhan YayÝnevi, 256 s. : res. ; 23 cm. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. YamanlÝca, GŸneß. I AD Kiraz, Metin, Tarot ßifreleri / Metin Kiraz. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : ÜnkÝlap, 320 s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 TL] AD Mete, Filiz, Astrolojide bur lar ve ilißkiler / Filiz Mete. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Nokta Kitap, 312 s. ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL] AD Miller, Susan Bur lar ve olasýlýklar / Susan Miller ; Üngilizce'den eviren: Meltem AkalÝn. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pegasus YayÝnlarÝ, 423 s. ; 21 cm. Ñ (Pegasus YayÝnlarÝ ; 173. Kißisel gelißim ; 40) zgÿn eseradý: Planets and possibilities. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 TL]. I. AkalÝn, Meltem. I III. Seri , AD Tompkins, Sue Astrolojide a Ýlar : Horoskopta gezegensel ilißkiler anlama rehberi / Sue Tompkins ; TŸrk esi: Serap Rumelili calan. Ñ Üstanbul : BarÝß Ülhan YayÝnevi, 288 s. : ßkl. ; 23 cm. Kaynak a: 288. s. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL]. I. calan, Serap Rumelili. I AD MŸkemmel bir seks hayatý i in hangi burcu se melisiniz? / genel yšnetmen: BŸlent zÿkan. Ñ Üstanbul : Boyut YayÝn Grubu, 71 s. : rnk. res., fotoû. ; 17 cm. S.N.: ; D.M [4.00 YTL]. I. zÿkan, BŸlent , AD Newton, Michael, RuhlarÝn yolculuûu / Michael Newton ; eviren: Rengin Ekiz. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : DšnŸßŸm BasÝm YayÝn, s. ; 22 cm. zgÿn eseradý: Journey of souls. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. Ekiz, Rengin. I AD orak, Vedia BŸlent ( nsu), Luz / Vedia BŸlent ( nsu) orak. Ñ Üstanbul : DŸnya Kardeßlik BirliÛi Evrensel Birleßim Merkezi DerneÛi Üktisadi Üßletmesi, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. 105610016

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE 7. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAPSAMINDA YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE AÇILMASI PLANLANAN PROGRAMLAR HANGİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR VEYA OLACAKLARIN HANGİ PEDAGOJİK FORMASYON

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı