Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY *"

Transkript

1 Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY * Hayat ancak geriye bakarak anlaşılabilir ama ileriye doğru yaşanacaktır. Kierkegaard Özet Küreselleşmenin ortaya koyduğu uluslararası standartlara uyum süreci, ülkelerin ulusal düzenlemelerini gözden geçirmelerine yol açmıştır. Küreselleşme bilgiye dayalı ekonominin gelişmesini hızlandırmış, bilgiye dayalı meslekleri önemli hale getirmiştir. Küreselleşme; muhasebe mesleği açısından ortak bir işletme dili geliştirme ihtiyacını, bağımsız denetim açısından ortak standartların uygulanmasını, işletme yönetimi açısından ise kurumsal yönetim ilkelerine uyulmasını gerekli hale getirmiştir. Bu çalışmanın birinci kısmında kurumsal yönetim ilkeleri, uluslararası muhasebe standartları, uluslararası denetim standartları konularında uluslararası gelişmeler ile Türkiye de gerçekleştirilen yakınsama çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. İkinci kısımda ise, söz konusu alanlara ilişkin olarak Türkiye de yakın gelecekte karşılaşılacak sorulara cevap aranacak, sorunlara ise çözüm önerileri getirilecektir. Anahtar Kelimeler: Muhasebe Standartları, Denetim Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1. Giriş Son elli yıl içerisinde ekonomi alanında (özellikle 1950 lerden itibaren) dünyada iki yeni etkileyici teori ortaya çıkmıştır. Bunlar; pazar ekonomisi ve küreselleşmedir. Ekonomik anlamı ile küreselleşme 8. Beş Yıllık Plan Alt Komisyonunda özetle şöyle tanımlanmaktadır; Küreselleşme ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel anlamda bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılmasını ifade eder. Dünya ticareti giderek serbestleşmekte ve uygulanan ekonomik sistem ve ekonomik politikalar giderek birbirine yakınlaşmaktadır. Küreselleşme bir yandan Dünya Ticaret Örgütü gibi somut kuruluşların oluşmasına yol açarken; diğer yandan AB, NAFTA gibi birlikleri ortaya çıkarmıştır. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Havel in deyişiyle; insanlar sınırlardan daha önemli hale gelmiştir (Altan, 2007:50). Küreselleşme ve yarattığı etkiler tartışmalıdır. Küreselleşmenin ülkelere ve işletmelere sağladığı çeşitli yararlar ile olumlu yönleri olduğu gibi bazı riskleri (tehditleri) içermesi nedeniyle olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Dünya genelinde uluslararası ticaretin artması, dış kredi kaynaklarına ulaşım imkanının artması ile sermaye maliyetinin azalması, yatırımcıların gerek fiziki gerekse finansal olarak başka ülkelerde yatırım yapmalarının kolaylaşması gibi hususlar küreselleşmenin olumlu yönlerine örnek olarak verilebilir. Küreselleşme bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. İşletmeler için rekabet artık uluslararası hale gelmiştir. Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin elindeki en etkili araçlardan biri, uluslararası finans kurgusudur (international financial architecture). Hiçbir denetime sahip olmayan uluslararası sermaye hareketleri Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri için tehdit unsuru olabilmektedir. Yakın geçmişte Uzak Doğu da, Latin Amerika ve Türkiye de yaşanan mali krizlerin temel nedeni, bu ülkelere büyük dalgalar halinde girip çıkan sıcak paradır (Yenal, 2003:166). Günümüz Türkiye sinde de uluslararası ekonomik gelişmelerden ve krizlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Küreselleşme bilgiye dayalı ekonominin gelişmesini hızlandırmış, bilgiyi ve bilgiye dayalı meslekleri önemli hale getirmiştir. Muhasebe mesleği açısından küreselleşme; a) küresel düşünmeyi öğretmiştir, b) ortak bir işletme dili geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır, c) bilgi ihtiyacında patlamaya yol açmıştır (Fujinama, 2002). Özellikle ortak bir muhasebede dili olarak uluslararası muhasebe standartlarını oluşturma çalışmaları 1973 yılında başlamakla birlikte 2000 li yılların başında global piyasalarda yaşanan şirket skandalları ile hız kazanmıştır. Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (e-posta: 1

2 Gerek ABD de yaşanan Enron, Worldcom gibi, gerek AB ülkelerinde yaşanan Parmalat, Ahold gibi bulundukları ülke ekonomilerini de olumsuz etkileyen finansal skandallar sebebiyle gündeme gelen sorunlar, muhasebe standartları çerçevesinde finansal tablolar aracılığıyla kamuya yapılan açıklamaların doğruluğu konusunda tereddütleri artırmış, Buna paralel olarak, söz konusu tablolardaki bilgilerin güvenilirliğinin artırılmasında önemli bir rol üstlenen bağımsız denetime ilişkin güvenin de sarsılmasına yol açmıştır. Bütün bunlar kurumsal yönetim ilkeleri, uluslararası muhasebe standartları, uluslararası denetim standartları gibi kaliteli standartlara geçiş çalışmalarına hız kazandırmıştır. Kaliteli standartların uzun bir süreçte, ilgili kesimlerin katılımı ile oluşması, ihtiyaçları karşılaması ve bütün uygulayıcılar tarafından kabul görmesi için, uluslararası bir nitelik taşıması gerekmektedir. Finansal piyasalarda istikrarın sağlanmasında uluslararası kuruluşların işbirliğinden sorumlu Finansal İstikrar Forumu (Financial Stability Forum-FSF), global bir mali mimarinin oluşmasına yardımcı olacak 12 standardı aşağıdaki gibi yayınlamıştır. Tablo 1: Kaliteli Finansal Sistem İçin En İyi 12 Standart Standart Yetkili Otorite Uluslararası Finansal Raporlama Standartları IASB (International Accounting Standards Board) Uluslararası Denetim Standartları IFAC (International Federation of Accountants) Kurumsal Yönetim İlkeleri OECD (Organization of Economic Co-operation and Development) Etkin Bankacılık Gözetimi İçin Temel Prensipler BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) Menkul Kıymet Düzenlemelerinde Amaç ve İlkeler IOSCO (International Organization of Securities Commissions) Sigortacılıkta Temel İlkeler IAIS (International Association of Insurance Supervisors) Borcun Geri Ödenmemesi Hususuna İlişkin İlkeler World Bank Para ve Maliye Politikalarında Şeffaflık IMF Bütçede Şeffaflık IMF Kara Para Mevzuatı IMF Veri Dağıtımı IMF Menkul Kıymet Ödeme Sistemleri CPSS (Committe of European Securities Regulators) Kaynak: FSF (Financial Stability Forum) den aktaran; (Pirgaip, 2004:22). Türkiye de gümrük birliği ile artan rekabetçi ortam, AB ye uyum süreci ile gittikçe hızlanma eğilimi göstermiştir. Dolayısıyla kamu ihalelerimizden, rekabet sistemimize, bankacılık sistemimizden sermaye piyasamıza kadar bütün ekonomik süreçler yeniden düzenlenmektedir. Türkiye nin Aralık 2004 den itibaren AB ile üyelik müzakerelerine başlamış olmasından dolayı, müktesebat ile uyumlaştırma çabaları ayrı bir önem taşımaktadır. Diğer yandan, ülkemizde çeşitli düzenleyici kurumların üye olduğu uluslararası kuruluşların (IFAC, IOSCO, OECD gibi) yayınladıkları standartların, ulusal düzenlemelerde dikkate alınması da gerekmektedir. Bu çalışmada, küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası nitelikteki kurumsal yönetim ilkeleri ile uluslararası muhasebe ve uluslararası denetim standartlarının işletmeler üzerinde yarattığı etkiler genel olarak ve Türkiye örneğinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışma kapsamında ayrıca Basel II Sermaye Uzlaşısı nın muhasebe ve denetim standartları ile ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunulacaktır. Küreselleşme sonucu artan rekabet elbette işletmeleri çeşitli yönlerden (finans, pazarlama, üretim, vergilendirme gibi) etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında küreselleşmenin özellikle işletmelerin muhasebe ve denetim uygulamalarına etkisi üzerinde durulacaktır. Çünkü günümüzde özellikle kurumsallaşmış büyük ölçekli yatırım fonları yatırım yapacakları ülkeleri belirlerken, kurumsal yönetim ile uluslararası muhasebe ve denetim standartlarını dikkate alan ülkeleri tercih etmekte, gerekli koşulları sağlamayan ülkelerden yatırımlarını çekebilmektedir (Pirgaip, 2004:2). Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı nın mimarı Ünal Tekinalp; Bugün hiçbir ülke uluslararası standartta muhasebe ilkesi uygulamıyor ve uluslararası standartta denetleme görmüyor ise, hiçbir uluslararası toplumda yer alamaz görüşündedir (Tekinalp, 2005:111). 2. Uluslararası Düzenlemelerin Türkiye deki İşletmelere Etkisi Bu kısımda işletmeleri yakından ilgilendiren kurumsal yönetim ilkeleri, muhasebe ve denetim standartlarına ilişkin uluslararası gelişmeler ile Türkiye de söz konusu alanlara ilişkin yakınlaştırma çalışmaları hakkında açıklamalar yapılacaktır. 2a. Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim İlişkisi Gerek yurtdışında gerekse Türkiye de yaşanan finansal skandalların ortak özelliği şirketlerdeki yönetsel ve mali zafiyettir. Dolayısıyla yönetsel ve mali raporlama zaaf ve tutarsızlıklarının önüne 2

3 geçebilmek için yapılan çalışmalar bizi iyi yönetişim ya da kurumsal yönetim kavramlarına götürmüştür (Kayacan, 2006:73). Dünya Bankası kurumsal yönetimi; bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde ortaklarına ekonomik değer yaratmasına imkan tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar olarak tanımlamıştır. Kurumsal yönetimin ana ilkeleri şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluktur. İşletmelerde muhasebe ve denetim uygulamaları da genel anlamda söz konusu ilkelere uygun çalışılmasını gözetmekte veya bu ilkelerin gereğinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır. OECD nin (1999, 2004), Dünya Bankası (1999), Sarbanes Oxley Act (SOA) (2002) ve AB Komisyonu (2002) kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerinde aşağıdaki temel konuların vurgulandığı görülmektedir. Bunlar (Kayacan, 2006:87): a) Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun şeffaf tablo ve raporların üretilmesi, b) Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında şirket yöneticilerinin, yönetim ve denetim kurullarının yeniden yapılandırılması ile daha ayrıntılı kontrol edilerek daha fazla sorumlu kılınması, c) Şirketlerin kurumsal yönetim açısından başarısının ölçülebilmesi için kurumsal yönetim derecelendirilmesinin yapılması, d) Bağımsız denetim standartlarının uluslararası düzeye oluşturulması ve denetçinin de denetlenmesidir. Ülkemizde de söz konusu düzenlemelerin birçoğu gerçekleştirilmiş olup, halen Mecliste bekleyen TTK Tasarısı nda ise kurumsal yönetim ilkelerine önem verildiği anlaşılmaktadır 1. Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) özellikle yatırım kararları için gerekli olan mali tabloların dünya genelinde standardizasyonunu sağlamaya yöneliktir. Uluslararası Denetim Standartları (UDS) ise, söz konusu mali tablolara olan güvenin artırılması ve kamuyu aydınlatmak için gerçekleştirilen bir süreçtir. Ancak bu ikisinin etkin işletilmesinde işletmelerin kurumsal yönetim yapılarının payı büyüktür. Kurumsal yönetim, finansal raporlama ve bağımsız denetim arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisi bulunmaktadır. B Kurumsal Yönetim A E A: İç Kontrol B: Denetim komiteleri ve icracı olmayan yöneticilerin gözetimi C: Finansal tablolar ve muhasebe politikaları D:Bağımsız denetim raporları E:Genel kurul toplantıları F:İç denetim Finansal Raporlama C F D Bağımsız Denetim Şekil 1: Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Arasındaki İlişki (Kaynak: Pirgaip, 2004:5) Şekil 1 de görüldüğü gibi işletmelerde etkin bir kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması, kaliteli mali tablo üretilmesine, uygun muhasebe politikalarının seçilmesine, iç ve dış denetimin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine, denetim komitelerinin gözetim görevlerini gerçek anlamda yerine 1 Tasarı nın birçok maddesinde kurumsal yönetime ve kurumsal yönetim ilkelerine atıf yapıldıktan sonra Md da; Halka açık anonim şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulunun buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler denilmektedir. 3

4 getirmelerine, iç kontrol sistemlerinin risk değerlendirmelerine elverişli olmasına ve genel kurul toplantılarında sağlıklı onay mekanizmalarının kurulması ile ilişkilidir (Pirgaip, 2004:6). Uzun dönemde işletmelerin ayakta kalmalarının kuralı, doğru kararlar almasına bağlıdır. Doğru kararlar almaları ise, bu kararları destekleyecek güvenilir bilgiyle yakından ilişkilidir. Diğer yandan şirketler için sürdürülebilirlik şu faktörlere de bağlıdır (TÜSİAD, 2003:50): - Risk yönetimi, yani risk konusunda şirketler iyi yönetilmelidir. - Şirketlerin performansları iyi takip edilmelidir. - Şirketlerin uzun dönemli planları doğru yapılmalıdır. Kurumsal yönetim ile risk yönetimi kavramları arasında yakın bir ilişki vardır. Çünkü yönetimin görevi işletmenin karşılaşacağı risklere karşı zamanında önlemler almak buna göre erken uyarı sistemlerini geliştirmektir 2. Dolayısıyla işletmede gerçekleştirilen sağlıklı mali raporlama, iç ve dış denetim, yöneticinin risk yönetimine de yardımcı olacaktır. Risk yönetim konusunda yönetime yardımcı olacak diğer önemli bir husus ise işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olmasıdır. Etkin bir iç kontrol sistemi için, iç denetim birimi şart olmamakla birlikte oluşturulması çok yararlı olur. Ayrıca işletmedeki bütün birimlerin ve kurulların yetki ve görevlerinin yazılı olarak tanımlanmış olması da oldukça önemlidir. Küreselleşmenin en fazla yarar sağladığı alanlardan başlıcası sermaye piyasalarıdır. Sermaye piyasalarının gelişmesindeki en önemli konu ise kurumsal yönetimdir. SPK Haziran 2003 de Kurumsal Yönetim İlkelerini yayınlamıştır. Söz konusu ilkeler Şubat 2005 de güncellenmiş olup, yayınlanan ilkelere uyum yasal olarak zorunlu olmamakla birlikte, işletmelerde şeffaflığı ve kamuyu aydınlatma düzeyini artırması bakımından önemlidir. SPK nın yayınladığı kurumsal yönetim ilkeleri tarandığında; iç ve dış denetim, denetimden sorumlu komite, iç kontrol, denetçi bağımsızlığı gibi kavramların birçok yerde geçtiği görülmektedir (www.spk.gov.tr). 2b. Uluslararası Muhasebe Standartları ve Etkileri UMS lerin oluşturulmasında etkili olan temel iki faktör; yatırımcılar ve çok uluslu şirketlerdir. Özellikle 1960 lardan sonra yaygın hale gelen uluslararası ortaklıklar, konsolide mali tablo hazırlarken her ülkede farklı muhasebe ve raporlama sisteminin olmasından dolayı zorlanmışlardır. Çözüm olarak 1966 yılında en fazla çok uluslu şirkete sahip Kanada, İngiltere ve ABD muhasebecileri uluslararası çalışma grubu oluşturmuş ve ülkeler arası karşılaştırmalı muhasebe ve denetim uygulamalarının araştırılmasına başlanılmıştır yılında kurulan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC International Accounting Standards Committee) 2000 yılı sonuna kadar 39 UMS (IAS- International Accounting Standards) yayınlamış olup, 2001 yılında yeniden yapılanmış ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB-International Accounting Standards Board) adını almış ve çıkarılacak yeni standartlar ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) (IFRS International Financial Reporting Standards) olarak tanımlanmıştır. Ancak o tarihe kadar yayınlanan UMS lerin ve yorumlarının IASB tarafından geri çekilene veya değiştirilinceye kadar yürürlükte kalmasına karar verilmiştir (Muğan ve Akman, 2003:77-79). IASB ın amacı, bütün ülkelerde geçerli olacak yüksek kaliteli, anlaşılabilir ve uygulanabilir tek bir muhasebe standartları seti oluşturmaktır. Bu amaçla Kurul ulusal muhasebe standardı hazırlayacak komitelerle iş birliğine girerek, ulusal standartların uluslararası standartlara yakınsamasının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle dünya genelinde 90 dan fazla ülke IFRS lerin uygulanmasını zorunlu kılmış ya da kullanılmasına izin vermiştir. Türkiye de IFRS leri kullanan ülkeler arasındadır (Akdoğan, 2007). AB Komisyonu nun 2002 yılında almış olduğu karar ile bankalar ve sigorta şirketlerini de kapsamak üzere borsaya kayıtlı tüm şirketlerin 2005 yılından itibaren hesaplarını UFRS ile uyumlu olarak hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Üye ülkeler bu düzenlemeleri tüm şirketlere genişletmekte serbest bırakılmışlardır (Özkan ve Çelik, 2006:48). 2 TTK Tasarısı nda önemli bir yenilik olarak Tehlikelerin Erken Teşhisi Komitesi, pay senetleri borsada işlem gören şirketler açısından kurulması zorunlu tutulmuştur (Tasarı Md.378). Amaç, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını teminat altına almaktır. 4

5 Türkiye de dahil bir çok ülkede UFRS lere yönelik yakınsama çalışmalarının başlatılmasının temel nedenleri özetle şunlardır (Akdoğan, 2007): - Ülkeler arasında artan ekonomik birlik oluşturma çabaları, - Yabancı yatırımcıların alışkın olduğu muhasebe standartlarına göre mali tabloları hazırlama isteği, - Güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun mali raporlamaya duyulan ihtiyaç, - Finansal skandallar vb. nedenlerle mali tablolardaki bilgilere duyulan güvenin azalmasıdır. - Sermaye piyasalarında ulusal muhasebe standartlarındaki farklılıkların yarattığı sorunlardır. ABD de tahvil ve hisse senedi ihraç etmesi dolayısıyla UMS/UFRS ler ile daha erken tanışan Türkcell firmasının, o dönemde karşılaştığı sorunları mali işler müdürü şu cümlelerle ifade etmektedir (TÜSİAD, 2003:55):..Yurtdışı yatırımcılar çoğu zaman Türkiye de açıklanan mali tabloları da takip eder durumdalar. İki farklı prensibe göre hazırlanmış mali tabloyu karşılaştırdıkları zaman birinde mesela USGAAP de kar görünürken, diğerinde zarar olduğunu gördüler ve bunları belli bir şüphecilikle araştırdılar ve sorguladılar. Çoğu zaman USGAAP ile SPK arasındaki farkların nasıl oluştuğunu açıklar ve zaman zaman bunları savunur bir şirket durumuna düştük. UMS/UFRS lerin uygulanması ile finansal tablo düzenleme maliyeti azalacaktır. Finansal bilgiler karşılaştırmalı olarak şeffaf ve tutarlı olarak yayınlanacaktır. Böylece farklı ülkelerde yatırımları bulunan çok uluslu şirketlerin yatırımlarının karlılığını karşılaştıracak, finansal tablolarını kolaylıkla konsolide edebilecektir. UFRS ler gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcıya güven verecek, uluslararası yatırımlar Türkiye ye gelecek ve sermaye piyasalarının gelişimi UFRS ler ile desteklenecektir. UFRS ler sadece sermaye piyasalarının gelişmesi için değil, gerek bankalar gerekse firmaların piyasa kurallarına ayak uydurabilmeleri, kendilerini yurt içi ve yurtdışı rakipleri ile karşılaştırabilmeleri yani rekabet açısından da son derece önemlidir. - Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): Türkiye de ulusal muhasebe standartları geliştirme sürecinde 1989 yılında 3568 sayılı Kanun ile oluşturulan meslek örgütü TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) un önemli bir rolü olmuştur. TÜRMOB bünyesinde 1994 yılında oluşturulan TMUDESK (Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu) tarafından, yetkilerini devrettiği 2001 yılına kadar 19 adet TMS geliştirilmiştir. Söz konusu standartlar, yasal olarak 2002 tarihinde faaliyete geçen TMSK (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından taslak metin olarak kabul edilmiştir. Günümüz Türkiye sinde muhasebe standartları konusunda en yetkili kurum TMSK dır. TMSK tarafından IASB ile yapılan telif sözleşmesine dayanarak, TMS ler UFRS lerden tam metin olarak aynen alınmış ve Türkçeye çevrilmiştir. TMS ler ayrıca resmi gazetede yayınlandığı için yasal mevzuata da dayanmaktadır. TMSK tarafında 2007 yılı Mayıs ayı itibariyle yayınlanan standartların dökümü şöyledir: Kavramsal çerçeve, 30 adet TMS, 7 adet TFRS, 1 adet TFRS taslağı, 17 adet yorum ve KOBİ standart taslağıdır (www.tmsk.org.tr). Ülkemizde muhasebe standardı hazırlama konusuna önem veren diğer iki kurum ise, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) dır. Bankacılık sektörü için UFRS ile uyumlu muhasebe standartları BDDK tarafından tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. SPK ise 2003 yılında Seri: XI, No: 25, Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ yayınlamıştır. SPK Tebliği, IAS/IFRS lerin çevirisi niteliğindedir. SPK denetim ve gözetimi altındaki, menkul kıymetleri borsada işlem gören işletmelerin 2005 yılından itibaren UMS/UFRS ye uygun finansal tablo düzenlemeleri zorunludur. Ancak borsaya kote olmayan işletmelerde, bu standartların uygulanması zorunlu değildir yılından itibaren geçen süreçte, Türkiye de borsaya tabi firmalar TFRS (IFRS) esaslı konsolide finansal tabloları hazırlamaya başlamış olup, bu firmalar ferdi bilançolarını halen eski uygulamaya göre yapmaktadırlar. Borsaya kayıtlı olmayan firmalar ise henüz TMS esaslarını uygulamaya başlamamışlardır. Bankalar, sigorta şirketleri ve diğer mali kesim işletmelerinde TMS esaslı finansal tabloların hazırlanması zorunluluğu uygulamaya girmiştir. BDDK ise, yayınladığı 5

6 yönetmelikle TMS standartlarına uyacağını açıklamıştır. Ülkemizde bütün işletmeler için TMS lerin ilk kez uygulamaya gireceği tarih 31 Aralık 2008 (Ara dönemler dahil) olarak planlanmaktadır (Akdoğan, 2007) yılında yasalaşması beklenen TTK Tasarısı nda ise, halka açık olsun, olmasın ülkedeki tüm işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama konularında TMSK tarafından yayınlanan UFRS ye uyumlu TMS (Türkiye Muhasebe Standardı) ve TFRS ye (Türkiye Finansal Raporlama Standardı) uyma zorunluluğu getirilmektedir. Türkiye de borsaya tabi olan firmalar ile olmayan firmalara uygulanacak muhasebe standartlarında farklılığa gidilip gidilmeyeceği zaman içerisinde öğrenilecektir. Diğer yandan TMSK tarafından KOBİ ler İçin UFRS Taslağı hazırlanmaktadır. Taslak, tam set UFRS nin sadeleştirilmiş ve basitleştirilmiş halidir. KOBİ lerin UFRS lerden muaf tutulmasını önerenler olduğu gibi yarının büyük ölçekli firmalarını oluşturacak olan KOBİ ler için aşağıdaki faktörlerden dolayı UFRS lere uygun mali tablo hazırlamalarının gerekli olduğu yönünde de görüşler bulunmaktadır. Söz konusu faktörler (Demir, 2007:45): - KOBİ lerin yurt dışındaki banka ve finans kuruluşlarından kredi alabilmeleri, - KOBİ lerin diğer ülkelerdeki tedarikçilerle olan ilişkileri, - Basel II nin de etkisiyle kredi derecelendirme kuruluşlarının şeffaf finansal tablolara olan gereksinmeleri, - KOBİ lerin yurtdışı müşterileri gibi. 2c. Uluslararası Denetim Standartları ve Etkileri Muhasebenin ürettiği mali tabloların, genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğunu, yine genel kabul görmüş denetim standartlarına göre inceleyerek, muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini artıran muhasebe denetimi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik sistemin önemli bir parçasıdır. Muhasebe denetçisinin ürettiği raporlar, başta sermaye piyasası yatırımcıları olmak üzere, güvenilir bilgiye ihtiyaç duyan bütün kesimleri ilgilendirir. Her meslekte olduğu gibi bağımsız denetim mesleğinde de çalışmaların kalitesini kontrol altında tutabilmek için Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları adı ile bazı kurallar belirlenmiştir. Söz konusu standartlar ilk kez 1947 yılında bir meslek örgütü olan Amerika Yetkili Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants-AICPA) tarafından geliştirilmiş ve kabul görmüştür. Bu standartlar; genel standartlar, çalışma alanı standartları ve raporlama standartları olmak üzere üç grupta toplanan 10 adet standarttan oluşmaktadır. AICPA ayrıca, zaman içerisinde standartlarda meydana gelen değişiklikleri ve yorumlarını ise Denetim Standartları Beyanları (SAS- Statement on Auditing Standards) adı ile yayınlanmaktadır (Bozkurt, 1998:36). ABD de ayrıca 2002 yılında SOA ile bağımsız bir kurum olarak oluşturulan Kamu Gözetim Kurulu (PCAOB-Public Company Accounting Oversight Board) nun denetim standartları yayınlama sorumluluğu da bulunmaktadır. PCAOB, bu konudaki yetkilerini kullanarak ABD de geçerli denetim standartları yayınlamaktadır (www.pcaobus.org). Günümüzde Uluslararası Denetim Standartları asıl olarak Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC (International Federation of Accountants) tarafından yayınlanmaktadır lerin sonunda IFAC bünyesinde denetim standartları oluşturmak için IAPC (International Auditing Practices Committee) kurulmuş ve ilk UDS yi 1991 yılında ve ilk UDS setini ise 1994 yılında yayınlamıştır. IAPC 2002 yılında yeniden düzenlenerek Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (International Auditing and Assurance Standards Board-IAASB) adını almıştır (Pirgaip, 2004:22). 120 ülkeden 163 meslek kuruluşunun üye olduğu IFAC a bağlı olarak çalışan, IAASB, bağımsız denetimde rehber niteliğindeki UDS leri (ISAs-International Standards on Auditing) ve yorumlarını (IAP-International Auditing Practice Statement) yayınlamaktadır. IFAC ayrıca meslek mensupları için meslek etiği kurallarını da (International Code of Ethics) yayınlamaktadır. Etik standartlar; dürüstlük, tarafsızlık, bağımsızlık, mesleki açıdan yeterlilik, gizlilik, profesyonel davranış ve teknik standartları içermektedir. Denetim çalışmalarında belirli (asgari) bir kalite düzeyine ulaşılabilmesi için denetçilerin denetim faaliyetlerini UDS lere ve meslek ahlakı kurallarına uygun olarak sürdürmeleri gerekir. UDS ler ve meslek ahlak kuralları, denetim raporuna dayanarak karar alacak işletme ve kişileri korumanın yanında, meslek mensuplarının mesleki saygınlığını ve çıkarlarını korumanın da etkin bir aracıdır. Özellikle finansal skandallardan sonra toplumun denetçiden beklentisi çok artmıştır. Denetçiyi 6

7 beklenti uçurumundan (boşluğundan) koruyacak, toplumdan ve kamu otoritelerinden gelecek baskıları dengelemenin yolu denetim standartlarının gereğini yerine getirmektir. UDS ler ve etik ilkeler, farklı ülkelerin ulusal denetim standartlarının IAASB bünyesinde harmanlanması ve söz konusu standartların farklılaşan noktalarının azaltılması sonucunda türetilen standartlar olması dolayısıyla genel kabul görmüş denetim standartlarını en iyi şekilde temsil ettiği kabul edilmektedir (Pirgaip, 2004:23). ABD de 2002 yılında yayınlanan SOA nın etkileri ve AB de de büyük çaplı finansal skandallarla (Parmalat, Ahold gibi) karşılaşılması sonucu AB de bağımsız denetimle ilgili düzenlemeleri gözden geçirme çalışmalarını hızlandırmıştır. AB de uygulanan muhasebe sistemi, ve 8. Yönergeler kapsamında uygulama alanına geçirilmiştir. 4. ve 7. Yönerge muhasebe sistemi ile ilgili iken 8. yönerge bağımsız denetim mesleği ile ilgilidir. Ancak, uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte, üye ülkelerde borsaya kayıtlı şirketlerin sayısındaki artış, yönergelerin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmiştir. Bu amaçla 1996 yılında Green Paper 3 adı verilen raporun hazırlanması ile başlayan ve denetim mesleği için kamu politikalarının geliştirilmesine yönelik bir sürecin (stratejinin) sonucu olarak 16 Mart 2004 tarihinde Yasal Denetim Yönergesi Tasarısı yayınlanmıştır 4. Daha sonra söz konusu Tasarı 8. Yönergenin yeniden düzenlenmiş 5 hali ile tarihinde kabul edilmiştir. Yeniden düzenlenmiş 8. Yönerge özetle; bağımsız denetçilerin görevlerini, uyacakları bağımsızlık ve etik standartları açıklamakta, denetim mesleğinde kamu gözetimini ve başka ülkelerin kamu gözetim kurumları ile iş birliğini düzenlemektedir. Yönerge ayrıca gerek AB deki düzenleyici kurumların kendi ararlındaki iş birliğine, gerekse AB deki düzenleyici kurumların üçüncü ülkelerdeki düzenleyici kurumlarla işbirliğine de bir temel oluşturmaktadır. 8. Yönerge ile SOA nın benzerlik taşıyan bazı yönleri bulunmaktadır. Her iki düzenlemede; - finansal skandallardan sonra sermaye piyasalarında kaybolan güvenin yeniden oluşturulması istenmektedir. - denetim yetkisine sahip bağımsız bir gözetim birimi oluşturulmaktadır. AB de EGAOB (European Group of Auditors Oversight Bodies) ile ABD de PCAOB un üstlendikleri roller birbirine benzerdir. - denetçilerin bağımsızlığını sağlama gayreti içindedir. - denetim ortağı rotasyonunu benimsemektedir. - denetçinin yasal sorumluluğu üzerinde durulmakta ve yönetim kurulunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir. - denetim komitelerinin etkin hale getirilmesi istenmektedir. Yukarıdaki benzerlikler yanında, SOA nın bir yasa, 8. Yönergenin ise bir çerçeve düzenleme olması ve Yönergenin SOA ya göre daha esnek olması ise her iki düzenleme arasındaki başlıca farklılıklardır (www.8th-company-law-directive.com). Ancak gerek SOA, gerekse yeniden gözden geçirilmiş 8. Yönerge, özellikle denetim mesleği ve uygulanması açısından oldukça önemli açılımlar oluşturmakta olup, hiç kimse bunun kapsamını, ne zamana kadar ve nereye kadar uzanacağını tahmin edememektedir. - Türkiye Denetim Standartları: Türkiye de muhasebe denetiminin gelişimi, ekonomideki gelişmelere paralel olmuştur. Türkiye de muhasebe denetimi konusundaki ilk adım, 1970 li yıllarda dış kredi kaynaklarından yararlanmak isteyen Türk firmaları, muhasebe denetimi mecburiyeti ile karşılaşmışlardır. Daha sonraki yıllarda, Türkiye ye gelen yabancı sermaye akımının hızlanması ve 3 Commission Green Paper of 24 July 1996 entitled The Role, the position and the liability of the statutory auditor within the European Union [COM (96)338 Official Journal C 321 of ]. 4 Commission of the European Communities, for a Directive of the European Parliament and of the Council on Statutory Audit of Annual Accounts and Consolidated Accounts and Amending Council directives 78/660/EEC and 83/349/EEC, Brussels, (IP/04/340), (www.europea.eu.int/commit). 5 Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC. [Official Journal L 157 of ]. 7

8 yabancı sermayeli şirketlerin merkezleri için konsolidasyon nedeniyle muhasebe denetimi talep etmeleri ile gelişmiştir. Türkiye de bağımsız dış denetime ilişkin ilk kurallar, 1987 yılında önce bankalar, daha sonra sermaye piyasası için oluşturulmuştur. Halka açık şirketlerde bağımsız dış denetimin başlama tarihi ise, 1989 dur. Daha sonra sigorta şirketleri zorunlu bağımsız dış denetim kapsamına alınmıştır yılında 3568 sayılı Kanun ile muhasebe mesleği üç grup altında toplanmış, muhasebe ve denetim işlevlerinin yapabilecek meslek erbabı birbirinden ayrılmıştır. Kanuna göre, denetim görevini sadece Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanına sahip olanlar yapabileceklerdir. Ancak, YMM ler için ayrıca bir tasdik müessesesi getirilerek, Maliye Bakanlığı özellikle vergi denetimiyle ilgili iş yükünün bir kısmını YMM lere aktarmıştır. YMM ler tarafından verilen hizmetler belirli olaylar ve vergi yasaları ile ilişkili bulunduğu için, mali tablo denetiminden daha çok uygunluk denetimi kapsamında değerlendirilmektedir. Sermaye piyasası için uluslararası standartlara uygun olarak bağımsız dış denetimin esaslarını düzenleyen SPK, 12 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Seri X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği yayınlamıştır. Söz konusu Tebliğ IFAC tarafından yayınlanan ISA lar esas alınarak oluşturulmuştur. Diğer yandan bir meslek örgütü olan TÜRMOB bünyesinde oluşturulan Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK) in asıl amacı ise, ülkemiz için geçerli denetim standartlarını evrensel standartlara uyumlu olarak oluşturmaktır (TÜRMOB, 2003; 19). Bu amaçla TÜDESK IFAC la anlaşmış ve ISA ların birebir Türkçe tercümesini yaparak yayınlamış, ayrıca denetim standartlarını oluşturmak için ülke genelinde komisyon oluşturma faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Henüz TÜDESK tarafından yayınlanmış Türkiye Denetim Standardı (TDS) bulunmamaktadır. Günümüz Türkiye sinde denetim kuruluşları, sermaye piyasası kapsamında yapacakları denetimlerde SPK nın; bankalar veya özel finans kuruluşlarının denetimlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nun; sigorta ve reasürans şirketlerinin denetimlerinde, Hazine Müsteşarlığı nın; enerji piyasasında faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinde ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun ilgili kurallarına uymak zorundadırlar. Gerek SPK düzenlemelerinde gerek BDDK düzenlemelerinde denetçinin ilgili yönetmeliklerde açıklık bulunmayan hallerde 3568 sayılı Kanun ve bu Kanunla ilgili yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen esaslara göre denetim çalışmalarını yürütecekleri belirtilmiştir. Türkiye de bağımsız denetime ilişkin yukarıda özetlenen çok başlı yapı uluslar arası kuruluşların yaptıkları değerlendirmelerde eleştiri konusu olmaktadır (Rosc Raporu, 2006:8). Çalışmalarına 2000 yılında başlanan TTK Tasarısı, mevcut sistemde beklentileri karşılayamayan denetçilik (murakıplık) organı nı kaldırmıştır. Yeni düzenlemede anonim ortaklıkların bağımsız denetimi dış denetçiler tarafından gerçekleştirilecektir. Tasarıda büyük sermaye şirketi küçük sermaye şirketi ayrımına girilmiştir. Söz konusu ayrım özetle üç ölçüte dayanmaktadır: a) aktifte gözüken zarardan arındırılmış bilanço toplamı, b) ortaklığın son bir yıldaki satışları ve c) çalışan sayısıdır. Bu üç ölçütten ikisini yerine getiren şirketler büyük şirketler olarak sınıflandırılmıştır (Tasarı Md.1501). Tasarıda küçük anonim ortaklıklara denetçi olarak iki SMMM veya iki YMM atama imkanı tanınırken, büyükleri bağımsız denetim firmalarınca denetlenecektir (Tasarı Md.400/1). Tasarıda ayrıca; Bu denetimden geçmeyen finansal tablolar ve yıllık rapor düzenlenmemiş hükmünde olacaktır ifadesi ile bağımsız denetimin önemi açıklanmaktadır (Tasarı Md.397/1). Tasarıda denetçi bağımsızlığına ilişkin bazı genel düzenlemeler öngörülmüş olup, denetçinin çalışmalarını sürdürürken UDS leri referans olarak kullanacakları, denetim raporunda, yönetim kurulunun yasalara uygun hareket edip etmediği, şirketin varlığını tehdit eden olguların bulunup bulunmadığı, ticari defterlerin hukuka uygun tutulup tutulmadığı, finansal tabloların ve yıllık raporun dürüstlük ve şeffaflık ilkesine uygun düşüp düşmediği, denetimin kapsamı ve niteliği belirtilecektir. Denetçinin görüşü, genel kurul kararlarını ve yönetim kurulunun görevde kalıp kalmayacağını etkileyici niteliktedir. Olumsuz denetçi görüşü sonucunda yönetim kurulunun istifa etmesi gerekecektir. 2d. Uluslararası Nitelikli Basel Kriterleri ve Etkileri Asıl bankalar için düzenlemeler getirmekle birlikte reel sektörü de yakından ilgilendiren Basel I ve II kriterlerinin muhasebe ve denetim uygulamalarına da etkileri söz konusudur. Ülkelerin merkez bankalarının bir araya gelerek oluşturdukları, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS - Bank for 8

9 International Settlements) bünyesinde, 1974 yılında oluşturulan Basel Bankacılık Komitesi 1988 yılında Sermaye Uzlaşısı Basel I Standartlarını yayınlamıştır. Bunlar bankaların krizlere karşı dayanıklılığını artırmak ve finansal piyasalarda istikrarı sağlamak amacıyla uyulması gereken uluslararası standartlar ve bankaların çalışma kriterleridir (Yıldız, 2006:275). Ancak daha sonra yaşanan finansal krizler, uluslararası piyasalardaki gelişmeler, risk çeşitlerinin artması, mevcut düzenlemelerin yetersiz kalması gibi faktörler bankalar için yeni sermaye standartları oluşturmayı gerekli hale getirmiştir. Bu çerçevede hazırlanan, Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı ile bankaların kredi riski taşıyan aktifleri yeni bir karşı taraf sınıflandırmasına tabi tutulmuş, karşı tarafların kredi değerliliği ön plana çıkarılmış ve bağımsız denetimin önemi vurgulanarak, şeffaflık yolunda önemli adımlar atılmıştır (Hacırüstemoğlu, 2007:20). Haziran 2004 de son şekil verilen ve AB de 2007 nin başında, Türkiye de ise 2008 yılı başında uygulamaya geçecek olan Basel II nin Basel I e göre getirdiği en önemli yenilik, kredi riski ölçümüne ilişkin yeni yöntemler önermesi ve kredi risk ağırlıklarının belirlenmesinde bağımsız derecelendirme kuruluşları (Standart & Poors, Moody s ve Fitch gibi) tarafından verilen derecelendirme notlarının kullanılmasıdır. Derecelendirme firmanın risk düzeyinin belirlendiği nottur. Kredi derecelendirme (Rating) kavramı 1900 lerde ABD de doğmuş olup, derecelendirme kuruluşları yatırımcıları üstlendikleri riskler konusunda bilgilendirmektedir. Bilgilendirmenin kolaylıkla anlaşılabilmesi için verilen bağımsız görüşler sembollerle (A, B, C gibi) ifade edilir. Derecelendirme kurumları diğer ülkelerdeki benzer kurumlarla uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlar, yurtiçi ve yurtdışı menkul kıymet ihraçlarında etkilidir ve kurumların finansal durumu hakkında şeffaflık sağlayarak kurumlara olan güveni artırır (TÜSİAD, 2003:42). SPK nın yayınladığı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, derecelendirme kuruluşlarının bağımsız denetimden geçmiş finansal bilgileri kullanmaları esastır. Diğer yandan BDDK tarafından yayınlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca; Kredi değerliliğinin derecelendirilmesinde, bağımsız denetim kuruluşlarınca veya 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensupları tarafından TMSK taarfından belirlenmiş muhasebe ilkelerine uygunluğu onaylanmış finansal tablolar esas alınmalıdır. Dolayısıyla derecelendirmede iyi bir not alabilmek için, işletmelerin UFRS lere uygun mali tablo hazırlamaları, kayıt dışı işlemlerini kayıt altına almaları, sermaye yapılarını güçlendirmeleri, yönetim ve organizasyon yapılarına önem vermeleri gerekmektedir. Ayrıca Basel II ye geçilecek olması, bağımsız denetime tabi olmayan binlerce firmanın mali tablolarının bağımsız denetimden geçmesine ve Türkiye de denetim sektörünün büyümesine de katkı sağlayacaktır. 3. Türkiye de Uluslararası Düzenlemelere Uyum Konusunda Yapılacak Çalışmalar Ülkelerin muhasebe ve denetim alanındaki standartlarının, uluslararası standartlardan farklılıklarını belirleyip, bunu rapor haline getiren Dünya Bankasının yürüttüğü Roch Programının Türkiye deki çalışması, TMSK koordinatörlüğünde, SPK, BDDK, Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB gibi kuruluşlarla beraber ortak bir şekilde yürütülmüştür. Roch Raporu nda yer alan bazı değerlendirmeler TÜRMOB çevrelerince eleştirilmekle birlikte, Türkiye deki muhasebe ve denetim uygulamalarını uluslararası uygulamalarla karşılaştırması ve bazı tespitlerde bulunması açısından önemlidir. Raporda yer alan bazı tespitler ve getirilen öneriler aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir. Bunlar (Roch Raporu, 2006): TTK Tasarısı Türkiye deki şirketlerin mali raporlamasıyla ilgili yasal düzenlemeleri ciddi biçimde iyileştirmesi beklenmektedir. Ancak Tasarı, muhasebe ve denetim mesleği içinde zorlu ama yeni fırsatlar yaratacaktır. Türkiye de mali tabloların bağımsız denetimi ile ilgili yetkili kişi ve firmaların IFAC tarafından yayınlanan uluslararası eğitim standartlarına ve AB Şirketler Hukuku 8. Yönergesi nde belirtilen eğitim, staj gibi gerekliliklere uyum sağlaması yararlı olacaktır. Türkiye de bağımsız dış denetimle ilgili yasal düzenlemelerde görülen çok başlı yaklaşım (bölünmüş yapı) eleştirilerek, denetim mesleğine ilişkin kamu menfaatinin korunması için bağımsız bir kamu gözetim sisteminin oluşturulması önerilmektedir. TÜRMOB ve ona bağlı staj eğitim merkezi tarafından meslek mensuplarına ve stajyerlere yönelik eğitimlerin yetersiz olduğu vurgulanarak, IFAC ın Uluslararası Eğitim Standardının (IES 7- Sürekli Mesleki Gelişim) Türkiye de uygulanması gerektiği önerilmektedir. 9

10 TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen kalite incelemelerinin yeterince proaktif olmadığı belirtilmekte ve IFAC tarafından yayınlanan Kalite Güvence standartlarına uygun düzenlemelerin hayata geçirilmesi önerilmektedir. Uluslararası yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye nin önde gelen şirketlerinin genel şeffaflık ve beyan seviyelerini yetersiz olarak değerlendirmekte ve genellikle bankacılarda kredi müşterileri tarafından sunulan mali tablolara kayıt dışı faaliyetlerinden dolayı gayri resmi olmaları nedeniyle güvenmedikleri belirtilmektedir. Kayıt dışılık problemini çözmek için tedbir alınması ile BDDK tarafından bankaların kredi müşterilerinden denetlenmiş mali tablo istemesinin zorunlu hale getirilmesi önerilmektedir. Aslında ikinci öneri mevcut bankacılık düzenlemelerinde öngörülmüş olmakla birlikte bankalarca yaygın olarak uygulanmamaktadır. Kurumsal yönetim düzenlemeleri OECD ülkelerinde ortaya çıkan uygulamalara paralel olarak modernize edilmelidir. OECD tarafından 2006 yılında yayımlanan Türkiye Kurumsal Yönetim Raporundaki öneriler uygulamaya geçirilmelidir. Raporda Türkiye deki muhasebe ve denetim uygulamalarına ilişkin getirilen öneriler özet olarak üç başlıkta toplanmakta olup bunlar: a) Kurumsal yönetim çerçevesini yeniden düzenlemek, b) Denetim mesleğini daha da geliştirmek, c) UMS lerin uygulanmasını sağlamaktır. Türkiye de söz konusu başlıklara ilişkin olarak yakın gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunlar aşağıda soru cevap tarzında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 3a. Muhasebe Standartlarına Yönelik Değerlendirmeler Muhasebe standartlarında teklik sağlanmalı mıdır? Standartlar konusunda birden fazla ulusal muhasebe ve denetim standardına sahip olmak, uluslararası düzenlemelere uyum açısından doğru bir uygulama değildir. Yetkili kurullarca yayınlanan standartlara uyulmalıdır. TMS ler konusunda yetkili kurul TMSK dır. Gerek TTK Tasarısı nda gerekse BDDK tarafından Bankalar Kanunun yerini almak üzere hazırlanan Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarısı Taslağında, muhasebe ve finansal raporlama konularında yapılacak düzenlemelerde TMSK nın görüşünün alınacağı belirtilmektedir (www.tmsk.org.tr). TMSK, TMS leri belirleme ve yayınlamada en yetkili kuruluştur. Ancak henüz muhasebe standartları ile ilgili iki önemli kurumdan, TMSK nın yayınladığı TMS leri kabul edeceğiz yönünde herhangi bir açıklama gelmemiştir. Bu kurumlar Maliye Bakanlığı ve SPK dır. TMS lerin uygulama kapsamı ne olmalıdır? Karar verilmesi gereken diğer bir husus ise, özellikle TMS lerin uygulama kapsamının ne olacağı sorusudur. KOBİ lerden hangileri UFRS kapsamında olacaktır. Burada da önerilen yaklaşım, UFRS lerin büyük ölçekli şirketlere yani halka açık şirketlere uygulanmasının dünya uygulaması ile paralellik sağlayacağı düşüncesidir. Bu konuda TMSK nın hazırlayacağı KOBİ ler için muhasebe standartları nın yayınlanması beklenmelidir. TMS ler nasıl uygulanmalıdır? Bir başka çözümlenmesi gereken sorun ise, TMS lerin nasıl uygulanacağıdır. Yani 1994 yılından beri uygulanmakta olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) nde TMS lere uygun olarak özellikle hesap planında değişiklik yapılacak mıdır? Bu konuda, hesap planında uygun değişiklikler yapılmalı düşüncesinde olanlar olduğu gibi, bu düşüncenin karşısında olanlar yani, hiçbir değişikliğin yapılmaması gerektiği, TDMS nin olduğu gibi kalması gerektiği, uygulayıcıların ihtiyaçlarını yansıtan hesapları kendilerinin ihdas etmesi düşüncesini savununlar da bulunmaktadır (Karapınar, 2007). Her iki düşüncenin de asıl değerlendirmesini yapacak olan kanımızca Maliye Bakanlığı olacaktır. Birinci düşünceyi benimserse, finansal kiralama ve enflasyon düzeltmesinde olduğu gibi hesap planına yeni hesaplar ilave edecektir. İkinci düşünceyi benimserse, işletmelere grup, alt grup ve hesap açma konusunda serbesti tanıyacaktır. Muhasebe meslek mensuplarının TMS leri uygulamaları nasıl olmalıdır? TMS lerin meslek mensupları tarafından etkin bir şekilde uygulanmasında Maliye Bakanlığı nın tavrı çok önemlidir. Çünkü işletmeler ve muhasebe meslek mensupları yılların verdiği bir alışkanlık ve cezai yaptırımlar nedeniyle Maliye Bakanlığı ndan gelen düzenlemelere en kısa zamanda uymak konusunda bir refleks geliştirmişlerdir. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı ndan beklenen TMS lere uyulması gerektiği yönünde yasal bir düzenleme ile birlikte vergi mevzuatında da özellikle değerleme ölçülerine ilişkin 10

11 TMS lerde yer alan düzenlemelere paralel değişiklikleri gerçekleştirmesidir. Kanaatimizce Maliye Bakanlığı söz konusu düzenlemeyi yapacaktır. Nitekim 2005 yılında geniş bir mükellef kesimince uygulanan enflasyon düzeltmesi TMS lere uyumun bir nevi ön hazırlığıdır. Ayrıca Maliye Bakanlığı için asıl önemli olan vergi beyannamesidir. İşletmelerde mali tablolar TMS lere uygun olarak hazırlanmalı, ancak vergi beyannameleri düzenlenirken, Maliye Bakanlığı nın isteyeceği düzenlemelere göre oluşturulmalıdır. TMS eğitimi nasıl gerçekleştirilmelidir? TMS ler bu konuda uzman meslek mensuplarını gerektirmektedir. Meslek mensuplarının TMS leri öğrenmesi ise ciddi bir eğitim sürecini gerektirmektedir. Söz konusu eğitim bir defalık değil, süreklidir. Çünkü bu standartlar sürekli olarak değişmektedir. Dolayısıyla işletme sahiplerinin ve meslek mensuplarının eğitim hususuna dikkat etmesi gerekir. Meslek odaları üyelerine hizmet içi eğitim verirken, yarının meslek mensuplarını yetiştiren üniversiteler, ders programlarını gözden geçirerek TMS leri bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemelidir. TMS lerin ülkemizde uygulanma sürecinde düzenleyici kurumlar yanında işletme sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yatırımcıların ve diğer ilgililerin de benimsemesi çok önemlidir. Dolayısıyla, TÜRMOB, meslek odaları ve üniversiteler toplumun ilgili kesimlerini bilinçlendirmelidir. TMS ler meslek mensuplarının iş yapma biçimlerini etkileyecek midir? TTK Tasarısı ile birlikte TMS lerin de uygulamaya girmesi, muhasebe meslek mensuplarının alışageldikleri iş yapma biçimlerini de gözden geçirmelerine yol açacaktır. TMS lerin oldukça teknik ve uygulanmasındaki güçlük, serbest çalışan muhasebecinin artık az sayıda işletmeye hizmet sunmasını gerektirecektir. Diğer yandan, SMMM ler kendi aralarında muhasebeciler ve denetçiler olarak da uzmanlaşma yoluna gidebileceklerdir. Çünkü TTK Tasarısı ve Basel II kriterleri uygulamaya girdiğinde bağımsız denetimin kapsamı oldukça genişleyecektir. Diğer yandan muhasebecilerin olaylara sadece vergisel yönden bakma alışkanlığından da vazgeçmesi gerekmektedir. Bu açıdan büyük şirketlerin mevcut muhasebe birimlerini yeni anlayışa göre dizayn etmeleri, yeni elemanlarla desteklemeleri gerekebilecektir. Çünkü yaklaşık 57 yıllık yerleşmiş bir vergi anlayışla mücadele söz konusudur. Tekdüzen muhasebe sistemi de bunu tamamen ortadan kaldıramamıştır. Elbette vergi, muhasebe uygulamaları için önemlidir ancak muhasebenin ürettiği bilgilerden yararlanan tek ve öncelikli çıkar grubu vergi idaresi olmamalıdır. TMS ler KOBİ lere hangi kapsamda uygulanacaktır? TTK Tasarısındaki KOBİ lere yönelik muhasebe düzenlemeleri ile TMSK nın KOBİ Standart Taslağı, önümüzdeki dönemde çok sayıda işletmeyi ilgilendirecektir. Bazı TMS lerde büyük küçük firma ayrımı zaten olmayacaktır, örneğin TMS 12 gibi. Bununla birlikte KOBİ lere standartlara hazırlık için bir geçiş dönemi uygulanması söz konusu olacaktır. Diğer yandan Basel II kriterleri gereğince de KOBİ lerin düşük faizli kredi alabilmek için bu standartlara uygun mali tablo hazırlamaları gerekecektir. Ülkemizde KOBİ ler için uygulanacak TMS seti oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar; AB için geliştirilen KOBİ tanımı ülkemiz koşullarına uymayabilir, yeniden tanımlanması gerekebilir. Ülkemizde KOBİ lerin büyük çoğunluğunda yazılı muhasebe politikalarının bulunmadığı görülmektedir. Vergi uygulamalarının etkisi ile bilgi amaçlı muhasebe hedefine tam olarak ulaşılamamıştır (Demir,2007:54). TMS lerin uygulanması sürecinde işletme sahip ve yöneticilerine düşen görevler nelerdir? Günümüzdeki yoğun rekabet ortamında öncelikle işletme sahip ve yöneticilerinin temel düzeyde dahi olsa muhasebe, finansman ve vergi konularında kendilerini yetiştirmeleri önemlidir. Diğer yandan belirli büyüklüğe ulaşan KOBİ lerin işletme bünyesinde muhasebeci istihdam etmesi yasal zorunluluk olmamakla birlikte aranmalıdır. İşletmelerin muhasebeye gereken önemi vermemelerinin nedeni, muhasebeyi sadece vergi muhasebesi olarak görmeleri, muhasebeciyi de başta vergi dairesi olmak üzere resmi makamlarla sorunları çözen kişi olarak nitelemelerinden kaynaklanmaktadır. Kayıt dışı ekonominin ciddi boyutlarda olmasının da söz konusu yaklaşımda önemli bir rolü bulunmaktadır. Ancak, muhasebeye, doğru ve zamanlı bilgiye önem vermeyen, muhasebeciden/denetçiden yönetim danışmanı olarak yararlanmayan firmalar bunun faturasını ağır ödemekte hatta iflasla bile karşılaşabilmektedir. Dolayısıyla işletme yöneticileri muhasebe bölümünde nitelikli elemanlar istihdam etmelidir. Uluslararası bir denetim şirketinin vergi ve mali 11

12 hukuk hizmetleri şirket ortağı Zeki Gündüz bu konudaki tecrübelerini şu cümlelerle özetlemektedir (İnfomag, 2006:13); İşletmelerde görülen önemli bir yanlışlık ise, mali işlere bakan bölümlere yeterince önem verilmemesidir. Oysa işiniz ne kadar gelişirse gelişsin, bu bölümlerde yapılacak hatalar, onlarca yılın birikimini bir anda götürebilir. Üretim, pazarlama ve satış bölümlerince geliştirilen her türlü projeye, başından itibaren mutlaka mali işler bölümü dahil edilmeli ve görüşleri alınmalıdır. Muhasebesi, raporlaması ve iç denetimi oturmamış şirketlerin ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan bu bölümlerin başına özgüveni yüksek, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilen, hemen herkese gerektiğinde hayır diyebilecek insanların seçilmesi gerekmektedir. TMS lere geçişte diğer çalışmalar neler olabilir? TMS lerin uygulanma sürecinde ülkemizde yapılacak diğer çalışmalar ise: a) Kalite güvencesi gözetim programının oluşturulması, b) Disiplin cezalarının kim tarafından verileceğinin belirlenmesi ve c) Etik kurallara uyumun sağlanması, d) Sürekli eğitim gelmektedir (Akdoğan, 2007). Etik kurallara uyum konusunda meslek mensuplarının yanı sıra çevrenin (toplumun) etik değerlere bağlılığı da uygulayıcıları (muhasebe ve denetçileri) olumlu etkileyecektir. 3b. Denetim Standartlarına Yönelik Değerlendirmeler Denetim standartlarında teklik sağlanmalı mıdır? Türkiye Denetim Standartları (TDS) lerin uygulamaya etkin bir şekilde konması, TMS lerinde etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacaktır. Bu noktada TDS leri belirleyecek kurumun da TMS lerde olduğu gibi tek bir kurum olması önemlidir. Denetim standartlarının başka ülkelerde nasıl oluşturulduğu araştırıldığında; tüm ülkelerin %50 sinde meslek örgütlerince, %40 nda kanun veya düzenlemeler yoluyla, geri kalan %10 nda ise diğer standart koyucular tarafından oluşturulduğu görülmektedir. Gelişmiş sermaye piyasalarındaki bu açıdan durum ise; %70 inde meslek örgütleri, %25 kanun veya düzenlemeler yoluyla, geri kalan %5 ise diğer standart koyucular tarafından oluşturulmuştur. Denetim standartlarını oluşturan ülkeler genellikle (%60) UDS leri değişiklik yapmadan aynen almıştır (Akdoğan, 2007). Dolayısıyla da Türkiye de de TÜDESK tarafından oluşturulması, SPK nın da bu oluşuma destek vermesi uygun olur. TDS lerin oluşma şekli ise muhtemelen TMS ler de olduğu gibi uluslararası düzenlemelerin olduğu gibi aynen kabul edilmesi şeklinde olacaktır. Türkiye de Kamu Gözetim Kurulu oluşturulmalı mıdır? SOA ile başlanan yeni süreçte, muhasebe denetimi konusunda yaşanan en önemli gelişmelerden biri, mesleğin kendi kendisini düzenlemesinin yeterli olmamasından hareketle, denetim çalışmalarında kalitenin iyileştirilmesi için kamu yararı gözetilerek, bağımsız bir gözetim kurulunun denetim firmalarının izlemesi uygulamasının başlatılmış olmasıdır. ABD de 2002 yılında PCAOB, İngiltere de ise 2003 yılında POBA (Professional Oversight Board) bağımsız bir kurul olarak faaliyet başlamıştır. Diğer yandan 17 Mayıs 2006 tarihinde yayınlanan 8 No lu Direktif ile AB ye üye ülkelerin yasal denetçilerinin ve denetim firmalarının faaliyetlerini yasalara uygun ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirebilmek amacıyla bir gözetim sistemi oluşturmaları öngörülmüştür (Bayazıtlı ve İbiş, 2006:57). ABD de başlayan ve AB yi de etkileyen söz konusu yapılanmadan Türkiye nin etkilenmemesi düşünülemez. Dolayısıyla Türkiye Kamu Gözetim Kurulu nun önümüzdeki dönemlerde oluşturulması gerekecektir. Ancak söz konusu Kurul un nasıl oluşturulacağı şu an belirsizlik taşımaktadır. Türkiye de PCAOB benzeri denetim firmalarını ve denetçileri denetleyen etkin bir kurum oluşturulmaz ise, ABD ve AB sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız denetimlerini yapan Türkiye deki denetim firmalarının o ülkelerin yetkili kamu gözetim kurullarına kayıt olmaları gerekecektir. Aksi takdirde yaptıkları bağımsız denetimin o ülkelerde yasal bir etkisi olmayacaktır. ABD de PCAOB a kayıt olma başvurusu kabul edilmiş, 10 Türk firması bulunmaktadır (www.pcaob.org). Bir veya iki yıl içerisinde benzer bir manzara ile AB ülkelerinin gözetim kurullarına ve/veya AB Kamu Gözetim Kurulu na kayıt olan Türk denetim firmaları ile de karşılaşılacaktır. Halbuki uluslararası kabul gören asgari standartlara uygun etkin çalışan, bağımsız bir kamu gözetim kurulu oluşturulduğunda bağımsız denetim firmalarımız, yapılan görüşmelerin sonunda çift kayıt zahmetinden kurtulabilecektir (Uzay, 2006:204). 12

13 Türkiye de meslek mensuplarına yönelik kalite güvence sistemi oluşturulmalı mıdır? Bağımsız denetimde kalitenin yükseltilmesinde tabiî ki kalite kontrol çalışmalarının, denetimin ve disiplinin etkisi olacaktır. Ancak ihmal edilmemesi gereken husus meslek etiğidir. Dürüstlük ve doğruluk şirket ilkeleri arasında sayılmalı ve şirket kültürü bunun üzerine kurulmalıdır. Ulusal standartların kaliteli hale gelmesi yani uluslararası standartlara uygunluk yanında sistemde muhasebe ve denetim meslek mensuplarına yönelik kalite standardı getirilmesi de çok önemlidir. BDDK tarafından bağımsız denetimde kalite güvence sistemi; denetimde yer alan tüm süreçleri kapsayan ve kurumun denetimden beklenen amaçlara ulaşması yönünde, denetimlerde kalitenin sürekli olarak artırılmasını, tutarlılığı, raporların asgari bir standartta düzenlenmesini ve denetim standartlarının sürekli geliştirilmesini sağlayan bir sistem olarak tanımlanmıştır. Denetim çalışmalarında uluslararası standartlara uyum, kalite güvence sisteminin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte bunların beşer yıllık dönemler itibariyle bağımsız bir analize tabi tutulması da öngörülmüştür (BDDK Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Md.7). Ülkemizde meslek mensuplarına yönelik kalite güvence sistemi oluşturma çalışmaları TÜRMOB tarafından da sürdürülmektedir. Türkiye de İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Raporlama uygulaması yaygınlaştırılmalı mıdır? SOA ya göre ABD de halka açık şirketlerin yöneticileri finansal tabloları imzalamak ve finansal raporlamaya ilişkin olarak şirketimiz iç kontrol sistemi etkin ve verimli olarak çalışmaktadır beyanını yazılı olarak vermek zorundadır. Ayrıca bu beyanın bağımsız denetçiler tarafından da onaylanması ve bu konuda rapor düzenlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde BDDK, bağımsız denetçilerden bankaların iç kontrolleri üzerinde sınırlı görüş istemektedir. SPK ise, Emeklilik Yatırım Fonları için, özel amaçlı bir denetim olarak iç kontrol sisteminin durumuna ilişkin bağımsız denetim raporu istemektedir. Ancak henüz halka açık şirketler için yönetimden ve bağımsız denetçiden iç kontrol durum raporu istenmemektedir. Kanaatimize göre söz konusu uygulama hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerden başlayarak halka açık şirketlerin tamamına uygulanmalıdır. Çünkü bir işletmede iç kontrol sisteminin etkinliği uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının uygulanmasını kolaylaştıracağı gibi işletmenin başarılı olması ve devamlılığı için de son derece önemlidir. 3c. Diğer Değerlendirmeler İşletmelerde kurumsal yönetim kültürü yaygınlaştırılmalı mıdır? Türkiye de kurumsal yönetime ilişkin hukuki alt yapı büyük ölçüde sağlanmış olmakla birlikte özellikle aile şirketlerinin sayısının fazla olması, ortaklık kültürünün yeterince gelişmemiş olması, profesyonel yönetimin şirketlerde yeterince oluşturulamaması şirketlerin kurumsal yönetim performanslarını zayıflatmaktadır. Diğer yandan kurumsal yönetim sistemini oturtamamış şirketlerde üretilen finansal bilgilerde yasal formalitelerin yerine getirilmesinden öteye gidememekte, denetim kalitesi ve denetçi bağımsızlığı da olumsuz etkilenmektedir (Pirgaip, 2004:32). KOBİ lerin Basel II ye geçişte yaşayacakları sorunlar nelerdir? Ülkemizde özellikle KOBİ kesiminde görülen yüksek düzeyde kayıt dışılık, kurumsal yönetim zafiyeti, yetersiz öz kaynak ve zayıf iç kontrol sistemi gibi sorunlar nedeniyle Basel II ye uyum sağlamada KOBİ ler zorlanacaktır. Aslında Basel II kriterleri başta KOBİ ler olmak üzere tüm işletmeler, muhasebe ve denetim sistemleri ve denetim otoriteleri üzerinde de önemli etkiye sahip olacaktır. Çünkü, finansal piyasaların sağlıklı çalışması finansal piyasaların bir bütün olarak düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır (Yıldız, 2006:276). TTK Tasarısının bir an önce yasalaşması sağlanmalı mıdır? TTK Tasarısının yürürlüğe girmesi ile yaklaşık sermaye şirketinin UMS/UFRS lere uyum sağlaması ve meslek mensuplarının da UDS lere göre denetim yapması ile karşı karşıya gelinecektir. Elbette gerek muhasebe standartları gerekse denetim için bir muafiyet eşiği nin öngörülmesi gerekmektedir. AB de söz konusu muafiyet eşiği işletmelerin cirolarına göre saptanmaktadır. Şu anda SPK tarafından yayınlanan uluslararası muhasebe standartlarına uymak zorunda olan firma sayısı yaklaşık 600 olduğu düşünüldüğünde kapsamın ne kadar genişlediği daha kolay anlaşılabilir. 13

14 Teknolojik gelişmelerin yönetimde ve muhasebede yaratacağı etkiler neler olabilir? Küreselleşme sürecinde uluslararası standartlar yanında teknolojinin de gelişmesi yönetimde ve muhasebede aşağıda özetlenen yeni yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Bunlar (İSMMMO, 2004: ): - Üretim yöntemlerindeki ve yönetim uygulamalarındaki gelişmeler maliyet yönetiminin önemini artırmıştır. Hatta önümüzdeki yıllarda sertifikalı yönetim muhasebeciliği, uluslararası muhasebecilik gibi sertifikaların ülkemize gelmesi beklenmelidir. - Yönetimde maliyetleri planlama ve yönetme önem kazanmıştır. Bu yaklaşımda faaliyet tabanlı maliyetleme, mamul ömrünce maliyetleme ve hedef maliyetleme yaklaşımlarını ortaya çıkarmıştır. - Yönetim açısından artık uluslararası fiyat söz konusudur. Uluslararası fiyat maliyet = kar yaklaşımı günümüzde geçerli olup, bu anlayışın sağlıklı karar alma, kaynak kullanımında tasarruf ve doğru maliyet hesabıyla desteklenmesi gerekmektedir. - Performans ölçme ve değerleme ile yönetsel performansın geliştirilmesi önemli hale gelmiştir. - İşletmelerde bilgisayar destekli muhasebe yani elektronik muhasebe ile bilgisayar destekli denetim yani elektronik denetim uygulamalarının yakın gelecekte daha da artması beklenmektedir. 4. Sonuç Dünyada ve ülkemizde ekonomik gelişmeleri takip edebilmek, gelişmelerin mikro düzeyde etkisini kavrayabilmek, gelecekte de var olabilmek için işletmelerin kurumsallaşması yani kurumsal yönetim ilkelerinin gereğini yerine getirmesi, UMS, UDS, Basel kriterleri gibi kurumsal yönetime yardımcı olan standartları benimsemesi ve uygulaması önemlidir. Diğer yandan küreselleşmenin getirdiği yoğun rekabet ortamında işletme sahipleri, yöneticileri ve muhasebecileri eski alışkanlıklarını değiştirmeli, muhasebenin sadece vergi idaresi için olmadığı asıl tarafın yönetim ve sermaye piyasası yatırımcısı olduğu, doğru, dürüst ve şeffaf bilgiye zamanında ulaşmanın çok daha önemli hale geldiği, işletmede etkin iç kontrol sisteminin varlığının ve uluslararası standartlara göre gerçekleşen bağımsız denetimin onların yararına olduğunu, kuralların eskisine göre daha karmaşık ve teknik hale geldiği bilinmelidir. Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasası yatırımcıları sermaye piyasasının en önemli unsurunu oluşturur ve bunlar UMS/UFRS esaslı güvenilir ve şeffaf mali tabloları ve bunlara ilişkin UDS ye uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporlarını talep etmektedirler. Hatta ABD de halka açık şirketlerin yöneticilerinden iç kontrol durum raporu istenmekte ve söz konusu raporlar ayrıca bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla hepimizin görevi yatırımcılara bu ortamı sağlamaktır. Esasında ülkemizde bu yöndeki çalışmalarda önemli mesafeler alınmış olmakla birlikte önümüzdeki süreçte daha yapılacak işler, verilecek önemli kararlar bulunmaktadır. Yakın gelecekte ülkemizde TTK Tasarısının yasalaşması, AB Yönergelerine uygun olarak çıkartılacak yeni düzenlemeler, ülkemiz muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası uygulamalara daha yakın hale gelmesine ciddi katkılar sağlayacaktır. Yararlanılan Kaynaklar - AKDOĞAN, Nalan, (2007), Türkiye Muhasebe Standartlarına Toplu Bakış, Muhasebe Uygulamalarına Etkisi, MÖDAV & Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Türkiye Muhasebe Standartlarındaki Gelişmeler Paneli, 11 Mayıs 2007, Niğde, (PowerPoint). - ALTAN, Mehmet, (2007), Ekonomik Yönüyle Küreselleşme, Küreselleşme Üzerine Notlar, Editör: Oğuz Kaymakçı, Nobel yayın Dağıtım, Ankara, BAYAZITLI, Ercan ve Cemal İBİŞ, (2006), Türkiye de Finansal Raporların Güvenliği ve Kamu Gözetim Sistemi, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu - X, 6-10 Aralık 2006, Kıbrıs. - BOZKURT, Nejat, (1998), Muhasebe Denetimi, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul. - DEMİR, Volkan, (2007), KOBİ ler için UFRS nin Son Taslağı ve Değerlendirmeler, Mali Çözüm, Sayı:80, Mart-Nisan

15 - FUJINAMA, Aki, (2002), Globalization and The Role of The Accounting Profession in The 21st Century, The 16th World Congress of Accountants, Hong Kong, November 18-21, 2002, (PowerPoint). - HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem, (2007), Basel II ve UFRS na Uyumlu Finansal Tablolar, LUCA Teknoloji İletişim ve Kültür Dergisi, Nisan İNFOMAG, İş Dünyasının 2006 Mali Rehberi, PWC. - İSMMMO, (2004), VII Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu, Editör: Prof. Dr. Recep Pekdemir, Yayın No:49, İstanbul, KARAPINAR, Aydın, (2007), Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi, e-yaklaşım, Sayı:173, Mayıs KAYACAN, Murad, (2006), Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ulusal Finansal Raporlama Standartları Açısından Gelişmeler, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu - X, 6-10 Aralık 2006, Kıbrıs. - MUĞAN, Can Şımga ve Nazlı Hoşal AKMAN, (2003), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: Yakınsama Eğilimleri, XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi İ:İ.B.F. İşletme Bölümü. - ÖZKAN, Serdar ve Orhan ÇELİK, (2006), Avrupa Birliği ile Entegrasyon Sürecinde Finansal Raporlama Standartları, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu - X, 6-10 Aralık 2006, Kıbrıs. - PİRGAİP, Burak, (2004), Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartlarının Uluslararası Denetim Standartları İle Harmonizasyonu, SPK Muhasebe Standartları Dairesi, Yeterlik Etüdü, Ankara, Mayıs 2004, ( ). - ROSC Raporu, (2006), Standartlara ve Kanunlara Uyum Raporu (ROSC) Türkiye Muhasebe ve Denetim, Dünya Bankası, Ekim 2006, tur_tur.pdf ( ). - TEKİNALP, Ünal, (2005), Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Bankacılar Dergisi, Sayı:53. - TÜSİAD, (2003), Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş, Yayın No: 2003/7-356, Temmuz TÜRMOB, Çalışma Raporu , TÜRMOB Yayınları:218, Ankara, UZAY, Şaban, (2006), Denetçilerin Denetiminde Yeni Bir Model Olarak Kamu Gözetim Kurulu ve Türkiye de Uygulanabilirliği, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:8, Sayı:4, Aralık ( ) - ( ) YENAL, Oktay, (2003), Cumhuriyet in İktisat Tarihi, Homer Kitabevi, 1. Basım YILDIZ, Hüseyin, (2006), Birinci Türkiye Muhasebe Forumu Genel Değerlendirmesi, I. Türkiye Muhasebe Forumu, Nisan 2006, İstanbul, TÜRMOB Yayın No

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8.

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. Dairesi Üyesi Kamu İdarelerinin Aynı Dönemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM)

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ KURUMU İLE BAĞIMSIZ DENETİMDE YENİ DÖNEM. KGK Daire Başkanı -Veysel PEKUZ KGK Uzman Yardımcısı - Hüseyin DEMİRBAŞ

KAMU GÖZETİMİ KURUMU İLE BAĞIMSIZ DENETİMDE YENİ DÖNEM. KGK Daire Başkanı -Veysel PEKUZ KGK Uzman Yardımcısı - Hüseyin DEMİRBAŞ KAMU GÖZETİMİ KURUMU İLE BAĞIMSIZ DENETİMDE YENİ DÖNEM KGK Daire Başkanı -Veysel PEKUZ KGK Uzman Yardımcısı - Hüseyin DEMİRBAŞ 1. Giriş Bağımsız denetim alanında, 2000 li yılların başından itibaren ABD

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları Gaziantep SMMM Odası Aday Meslek Mensupları Toplantısı 20 Nisan 2017 Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları 1. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yasası,

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 1 İÇİNDEKİLER LGENEL BİLGİ: II- AÇIKLAMA VE DEĞERLENDİRMELER 1- HUKUKİ YAPI VE ORTAKLAR 2-YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİR GRUBA

Detaylı

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM KAMU GÖZETİM MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİMDE ESAS ALINACAK OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1. KONU Günümüzde; işletmelerin

Detaylı

ULUSLARARASI MUHASEBE - FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS-UFRS) İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR-GENEL BAKIŞ Doç.Dr.Sami Karacan SMMM Atilla GÜNGÖR GİRİŞ İçinde yaşadığımız bilgi toplumu sürecinde küreselleşme,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ SUNUM KONU BAŞLIKLARI Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen finansal düzenlemelerin temel gerekçesi Muhasebe standartlarındaki değişikliğin kapsamı ve etkileri

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BANKACILIKTA BİLGİ SİSTEMLERİ MEVZUATI VE DENETİMİ Mustafa Turan BANKACILIK UZMANI UYARI Bu sunumda ifade bulan görüşler, Kurum dahilinde Bilgi Sistemleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ Geçmiş Deneyimler Işığında Geleceğin Tasarlanması: Meslekte Yeni Ufuk ve Açılımlara Doğru 17-18 Eylül 2014, Ankara Abdullah Erdem CANTİMUR Maliye Bakanı Yardımcısı AÇILIŞ

Detaylı

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2012 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 1 İÇİNDEKİLER LGENEL BİLGİ: II- AÇIKLAMA VE DEĞERLENDİRMELER 1- HUKUKİ YAPI VE ORTAKLAR 2-YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİR GRUBA

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı

Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı www.pwc.com/tr IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı 7 Aralık 2010 İçerik Gündemde neler var? Hangisi sizin için: KOBİ ler için UFRS ve KapsamlıUFRS

Detaylı

S e m i n e r. Aday Meslek Mensupları İçin. Eskişehir SMMM Odası Aday Meslek Mensupları Toplantısı 4 Ocak 2017

S e m i n e r. Aday Meslek Mensupları İçin. Eskişehir SMMM Odası Aday Meslek Mensupları Toplantısı 4 Ocak 2017 S e m i n e r Aday Meslek Mensupları İçin Staj ve Sınavlara İlişkin Uygulama Yönergesi Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI Merkez Müdürü SMMM Ali Rıza EREN Merkez Müd. Yrd. Eskişehir SMMM Odası Aday Meslek Mensupları

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN FİNANSAL RAPORLAMA SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN FİNANSAL RAPORLAMA SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ MÖDAV 6. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 4-5 Aralık 2009, İstanbul MUHASEBECİ VE DENETÇİLERE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN FİNANSAL RAPORLAMA SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ Doç. Dr. Şaban Uzay Erciyes Üniversitesi

Detaylı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu 27 Mayıs 2010 TS/BAS-BÜL/10-44 TÜSİAD, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler başlıklı raporunu, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü The

Detaylı

Riskin Erken Teşhisinde Yönetim Kurulunun Rolü : Risk Zekasına Sahip Kurum Yaratmak

Riskin Erken Teşhisinde Yönetim Kurulunun Rolü : Risk Zekasına Sahip Kurum Yaratmak Riskin Erken Teşhisinde Yönetim Kurulunun Rolü : Risk Zekasına Sahip Kurum Yaratmak Ali Kamil UZUN, CPA, CFE, MA Risk Nedir? Risk, bir şirketin hedeflerine ulaşmasını olumsuz etkileyebilen bir olayın veya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA ARALIK 2002 GİRİŞ Ticaretin serbestleşme olgusu ile birlikte bölgeselleşme ve küreselleşme 1990 lı yılların temel özelliği olmuştur. Teknolojik

Detaylı

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Kurul Toplantı Sayısı:71 Görüş Tarihi:05/10/2006 İlgide kayıtlı

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ

MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ Yahya ARIKAN* Muhasebeciler insanların, kurum ve kuruluşların gelecekleri doğrultusunda şekil almalarında katkıda bulunan ve güvenilen profesyoneller

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, küreselleşme, yeni düzenlemeler ve dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, muhasebe mesleğini derinden etkilemiştir. Yeni Türk Ticaret

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER 1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1.1. Tanımlar 1.2. Bağımsız Denetimin Amacı ve Kapsamı 1.3. Denetim Çıktıları 1.4. Kalite Kontrol Sistemi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇÖZÜM BİZDE SUNUŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ulusal ve uluslararası ekonomiler zorunlu olarak artık bilgi temelli ekonomilere dönüşme içine girmişlerdir. Geleneksel ekonomilerin

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Etkin Đç Kontrollerin Faydaları Tumin Gültekin, Ortak Fikret Sebilcioğlu, Direktör Denetim Hizmetleri 20 Kasım 2007 *connectedthinking PwC Etkin Đç Kontrollerin

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Kurumsal Yönetim Nedir?

Kurumsal Yönetim Nedir? Nedir? İÇİNDEKİLER Türkiye Derneği (TKYD) Hakkında Nedir? İlkeleri Neden Gereklidir? OECD İlkeleri Türkiye de Türkiye de Uygulamadan Satır Başları TKYD HAKKINDA yönetim anlayışının ülkemizde tanınması,

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2014 Sayı: 2014/159 Ref: 4/159

SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2014 Sayı: 2014/159 Ref: 4/159 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2014 Sayı: 2014/159 Ref: 4/159 Konu: KAMU GÖZETİMİ KURUMU (KGK) 1.1.2014 TARİHİ VE SONRASINDA BAŞLAYAN HESAP DÖNEMLERİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARINI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

10. MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

10. MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 10. MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 10.TÜRKİYE MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ tarafından düzenlenen 10.Türkiye Muhasebe Forumu 2317 meslek mensubu ile 28 Nisan 2015 tarihinde Konya da toplanmıştır.

Detaylı

AÇILIŞ KONUŞMASI KONYA SMMM ODASI 12. ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ. YMM. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı. 12. Anadolu Odaları Eğitim Semineri

AÇILIŞ KONUŞMASI KONYA SMMM ODASI 12. ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ. YMM. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı. 12. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 12. Anadolu Odaları Eğitim Semineri.. KONYA SMMM ODASI 12. ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI YMM. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı 9 Ekim 2012, Antalya Sayın Başkanlar, Hocalarım, Değerli

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ. Belma Öztürk Gürsoy Denetim, Ortak

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ. Belma Öztürk Gürsoy Denetim, Ortak YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ Belma Öztürk Gürsoy Denetim, Ortak SUNUM KONU BAŞLIKLARI Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen finansal düzenlemelerin temel gerekçesi Muhasebe standartlarındaki

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.com.tr Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi Performans Güvence Hizmetleri Hizmet kuruluşlarının denetimlerinde kullanılan ISAE3402 standardı, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından GDS3402

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi YMM Mihdiye Taşçı Türk Ticaret Kanununda Denetim Konusunda Yapılan Düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hakim olan anlayış, kurumsal yönetim ilkelerini

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.03.2016 Sirküler No : 2016/12 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ DENETİM VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ DENETİM VE GELECEĞİ TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ DENETİM VE GELECEĞİ Türkiye Geleceğine Sırtını Dönüyor! Yahya ARIKAN* Türkiye ekonomisinin bütününü kapsayan, 500 bin işletme ve 100 bin mali müşaviri yakından ilgilendiren, kayıt dışı

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ ÇERÇEVE ALT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI NOTU

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ ÇERÇEVE ALT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI NOTU İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ ÇERÇEVE ALT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI NOTU Toplantı No: 1 Toplantı Tarihi: 6 Şubat 2009 Toplantı Yeri: BDDK Ankara Binası Katılımcılar:

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Bölüm I: Eğitim Program Özeti

Bölüm I: Eğitim Program Özeti Bölüm I: Eğitim Program Özeti Eğitim Adı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Stratejileri: Eğitim Kapsamı Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçeve yasa

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.)

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Raporlama, Finansal Raporlama ve Denetim Alanında Yeni Dönem*

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Raporlama, Finansal Raporlama ve Denetim Alanında Yeni Dönem* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Raporlama, Finansal Raporlama ve Denetim Alanında Yeni Dönem* Adnan Akan, Ortak, Denetim Hizmetleri Gökhan Yüksel, Y Direktör,

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ Bu Yönerge nin amacı, Denetimden Sorumlu Komite nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Serisi nin I. yayını olarak hazırlanan ve 14 Ocak 2016 da kamuoyu ile paylaşılan Bağımsız Yönetim

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması uygulamalarına giriş

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması uygulamalarına giriş Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması uygulamalarına giriş Av. Zeki Gündüz,YMM 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC İçerik Yeni düzenlemenin

Detaylı