Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ"

Transkript

1 YIL: SAYI: 0 YKR TEMMUZ 00 SALI Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ Tarýk Ali Hacibektaþlýlara ve gönlü ora için yanýp tutuþanlara teþekkür Merhaba, Bundan önceki kaygýlanarak yazdým ve daha sonra ve öncesi benim gibi düþünen ve duyarlý davranan insanlarýmýza, gösterdikleri olgun tavýrdan dolayý teþþekkür etmek istiyorum. Bildiðimiz gibi, Temmuz Hacýbektaþ ta (MHP nin de çaðrýlý olduðu gelmedikleri için Hacýbektaþ Belediye Baþkaný tarafýndan kendilerine teþekkür edildiði ) bir miting gerçekleþtirildi. > DE Dalgalanma en çok Türkiye'yi vurdu Küresel piyasalarda yaþanan dalgalanmalar, geliþmekte olan piyasalar içinde en fazla Türkiye'yi etkilemiþ görülüyor. > DE Morglarý bile özelleþtiriyorlar Resmi Gazete 'de yayým lanarak yürürlüðe giren yönetmelik ile, saðlýk tesisleri özelleþtirilecek ve Saðlýk Bakanlýðý yeni yaptýracaðý saðlýk tesislerinde kiracý olacak. > DE Bugün Ýsrail in eylemlerinde kibrin birçok öðesine rastlanabilir: Emperyal bir burnu büyüklük, gerçekliðin çarpýtýlmasý, kendi askeri üstünlüðünün farkýnda olmak, daha zayýf devletlerin sosyal altyapýsýný mahveden bencillik ve ýrksal üstünlüðüne olan inanç. > DE Kýrþehir'de sokak çocuklarý Kýrþehir'de okullarýn tatile girmesiyle birlikte sokaklarda çalýþan çocuklarýn sayýsýnda artýþ yaþandý. Bilinçsizce yapýlan göçlerin beraberinde getirdiði BABAÝLER ÝSYANI () ÝSYANIN NEDENLERÝ Enver Cemal Þahin Baba Ýlyas tipik bir þaman olma hüviyetini henüz kaybetmemiþ bir Türkmen babasý olduðundan, sihir ve büyü ile uðraþma gibi, eski þaman geleneðini de sürdürüyordu. Bu nedenle müritleri, þeyhin üstün bir kudrete sahip olduðuna > DA Avrupalý genç daðcýlar Ürgüp te Anadolu Üniversitesi Avrupa Öðrencileri Forumu (AEGEE- Eskiþehir) in her yýl yaz aylarýnda düzenlediði Yaz Üniversitesi projesi çerçevesinde daðcýlýk konulu buluþma için Avrupa ülkesinden üniversiteli genç daðcý -0 Temmuz tarihleri arasýnda Ürgüp te Çimenli Camping mevkiinde Kapadokya nýn gizemli doðasýný keþfedecekler. > DA Yol düzenlemesi devam ediyor Nevþehir Belediyesi tarafýndan Aksaray Caddesi nin daha modern bir görünüme kavuþturulmasý iþsizlik ve yoksulluk nedeniyle çocuklar, okula gitmek yerine ailelerine maddi katký saðlamak amacýyla sokaklarda çalýþýyor. amacýyla bir süre önce Nevþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar devam ediyor. > DA inanýyorlardý. Yazdýðý muskalar ve bazý dini ayinlerle gelen hastalarý iyileþtirmeye çalýþýyordu. Sorunlara ve davalýlara çözüm buluyor, civar halkýn birlikte barýþ içerisinde yaþamasý için uðraþ veriyordu. > DE Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete aydýr 0 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (. ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini ( ytl ya da 0 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da 0 nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! HACIBEKTAÞ Nevþehir'e km. uzaklýkta olan Hacýbektaþ, Kýrþehir yolu üzerindedir. Nevþehir'in ilçelerinden Hacýbektaþ'ýn eski ismi Sulucakarahöyük'tür. Kapadokya'daki din turizminin bir baþka türünü, bu defa Hýristiyanlýðý deðil, Müslümanlýðý ilgilendiren yönü vardýr bu küçük ilçenin. Adýndan da anlaþýlacaðý üzere, Hacý Bektaþ Veli'nin dergahýnýn bulunduðu yer olmasý nedeniyle, Sulucakarahöyük olan adý Hacýbektaþ'a çevrilmiþtir. > DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 Temmuz 00 Salý Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ Akrabalarýnýn bir kýsmý Nazi kamplarýnda ölen ve geriye kalanlarý da Ýsrail de yaþamakta olan tarihçi Isaac Düzinelerce suçsuz insan ölmeye devam etmektedir. Bu durum G liderleri için hiçbir önem taþýmýyor. Hiçbir þey yapýlmýyor. Tarýk Ali Deutcher, deki altý gün savaþlarýnýn ardýndan yapýlan son söyleþisinde þöyle demiþti: Ýsrail in Araplara karþý savaþlarýný meþrulaþtýrmak ya da bunlara göz yummak aslýnda Ýsrail e çok büyük kötülük yapmak ve bu devletin uzun vadeli çýkarlarýna zarar vermektir. Ýsrail i Prusya ya benzeterek acý bir uyarýda da bulunmuþtu: Almanlar kendi deneyimlerini þu acý deyimle özetlemiþlerdi: Kendi ölümünüzün zaferine ulaþabilirsiniz. Bugün Ýsrail in eylemlerinde kibrin birçok öðesine rastlanabilir: Emperyal bir burnu büyüklük, gerçekliðin çarpýtýlmasý, kendi askeri üstünlüðünün farkýnda olmak, daha zayýf devletlerin sosyal alt yapýsýný mahveden bencillik ve ýrksal üstünlüðüne olan inanç. Gazze ve Lübnan daki birçok sivilin yaþamlarýnýn söndürülmesi tek bir Ýsrail askerinin kaçýrýlmasýndan ya da öldürülmesinden daha az önem taþýmaktadýr. Ýsrail eylemleri bu açýdan ABD tarafýndan desteklenmektedir. Gazze ye yönelik saldýrý seçimleri kazanmaya cüret eden Hamas ý ortadan kaldýrmak üzere tasarlanmýþtýr. Gazze kolektif bir cezalandýrmaya uðrarken uluslararasý toplum sessizce izlemektedir. Düzinelerce suçsuz insan ölmeye devam etmektedir. Bu durum G liderleri için hiçbir önem taþýmýyor. Hiçbir þey yapýlmýyor. Washington, Ýsrail in azgýnlýðýna her zaman yeþil ýþýk yaktý. Bu örnekte de, Bugün Ýsrail in eylemlerinde kibrin birçok öðesine rastlanabilir: Emperyal bir burnu büyüklük, gerçekliðin çarpýtýlmasý, kendi askeri üstünlüðünün farkýnda olmak, daha zayýf devletlerin sosyal alt yapýsýný mahveden bencillik ve ýrksal üstünlüðüne olan inanç. Gazze ve Lübnan daki birçok sivilin yaþamlarýnýn söndürülmesi tek bir Ýsrail askerinin kaçýrýlmasýndan ya da öldürülmesinden daha az önem taþýmaktadýr. çýkarlarý çakýþýyor. Lübnan ýn, Ürdün Washingto n, Ýsrail in azgýnlýðýna her zaman yeþil ýþýk yaktý. Bu örnekte de, çýkarlarý çakýþýyor. modelinde olduðu gibi bir Ýsrail-Amerikan mandasý olarak kalmasýný garanti altýna alarak Suriye rejimini yalýtmak ve bunaltmak istiyorlar. Lübnan ýn asli varlýk nedeninin de bu olduðunu ileri sürüyorlar. Çaðdaþ Lübnan, gerçekten de hala önemli ölçüde, baþlangýçta olduðu gibi Fransýz sömürgeciliðinin suni bir eseri; Maronit azýnlýðýn egemenliði altýnda bulunan bölgesel bir iþbirlikçi oluþturmak üzere Paris tarafýndan ana topraklarýndan kopartýlmýþ olan büyük Suriye nin kýyý þeridi olmaya devam ediyor. Ülkenin sýkýþýk dama tahtasý, politik sistemde kalabalýk bir Müslüman, belki de hatta Þii çoðunluða adil temsil hakký tanýnmadýðýnýn açýða çýkacaðý korkusu nedeniyle asla gerçek bir nüfus sayýmýna izin vermedi. Filistin den kaçan mülteciler tarafýndan ateþlenen Filistin sorunu çözümlen ene ve Irak taki iþgal son bulana kadar, bölgede barýþ olmayaca ktýr. mezhepsel gerilimler 0 lerde bir iç savaþýn patlak vermesine ve Suriye birliklerinin, üstü örtük ABD onayýyla birlikte ülkeye girmesine ve çarpýþan mezhepler arasýnda görünürde bir tampon ve (Hizbullah ýn mevcut olmadýðý) ve yýllarýndaki iþgal kartlarý üzerinden oluþacak bir Ýsrail iktidarýna karþý caydýrýcý bir güç olarak buraya yerleþmesine neden oldu. Refik Hariri nin öldürülmesi, batýlý örgütler Sedir Devrimi ne yardýmcý olmak üzere ülkeye gelirken, Suriye lilerin ülkeden çýkartýlmasýný talep eden orta sýnýflarýn geniþ çaplý gösterilerini ateþledi. Washington ve Paris in tehditleriyle desteklenen bu moment, Suriye nin geri çekilmesini ve Beyrut ta zayýf bir hükümetin kurulmasýný saðlamaya yeterliydi. Ancak Lübnan daki mezhepler kanatlarýný çýrpmaya devam ediyorlardý. Hizbullah silahsýzlandýrýlmamýþ ve Suriye zapt edilememiþti. Washington piyonu almýþtý ancak kale hala düþürülmeyi bekliyordu. Ýsrail ordusunun ülkeye girip Filistinli küçük bir gruba üye teröristleri öldürdüðü Mayýs ayýnda Beyrut taydým. Hizbullah roketlerle yanýt verdi. Ýsrail savaþ uçaklarý Hizbullah ý köylerine ve sýnýr yakýnlarýndaki karargahýna 0 bomba atarak cezalandýrdý. Son Ýsrail saldýrýsý kaleyi düþürmeyi amaçlýyor. Baþarýlý olabilecek mi? Hizbullah da, Hamas gibi kitle desteðine sahip olduðu için bizi bekleyen uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþtýr. Hizbullah ýn üstü terörist örgüt denilerek çizilemez. Arap dünyasý Hizbullah güçlerini sömürgeci iþgale karþý direnen özgürlük savaþçýlarý olarak görüyor. Ýsrail gulaglarýnda bin Filistinli politik tutsak var. Ýsrail askerleri bu yüzden kaçýrýlýyor. Hizbullah da, Hamas gibi kitle desteðine sahip olduðu için bizi bekleyen uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþtýr. Tutsak deðiþ tokuþlarý gerçekleþtiriliyor. Suriye ve Ýran ý, son Ýsrail saldýrýsý yüzünden suçlamak anlamsýzdýr. Filistin sorunu çözümlenene ve Irak taki iþgal son bulana kadar, bölgede barýþ olmayacaktýr. Ýsrail i deðil, Hizbullah ý caydýracak bir BM gücü önerisi de ipe sapa gelmez bir öneridir. Kaynak: The Guardian, (Sendika.org) 0 Temmuz 00 GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. 0 Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý 0

3 Temmuz 00 Salý HABER Hacibektaþlýlara ve gönlü ora için yanýp tutuþanlara teþekkür Merhaba, Bundan önceki kaygýlanarak yazdým ve daha sonra ve öncesi benim gibi düþünen ve duyarlý davranan insanlarýmýza, gösterdikleri olgun tavýrdan dolayý teþþekkür etmek istiyorum. Bildiðimiz gibi, Temmuz Hacýbektaþ ta (MHP nin de çaðrýlý olduðu gelmedikleri için Hacýbektaþ Belediye Baþkaný tarafýndan kendilerine teþekkür edildiði ) bir miting gerçekleþtirildi. Ve bu miting olaysýz geçti þükür ki ama gene Hacýbektaþ halký ve tüm Alevibektaþi ve gönlü demokrasi ve insanlýktan yana olanlarýn içine, aynen Sivas ta yanan canlarýnki gibi ateþ düþtü ki bu bizleri daha ne kadar incitip yakacak kim bilir? Hacýbektaþ'ta piknik yapacaðýz deyip dýþarýdan adam getirerek kalabalýk toplamaya çalýþarak yapýlan mitinge katýlýmýn çok olmamasý ve herhangi bir olayýn olmamasý elbette sevindirici. Bu nedenle insanlarýmýzýn ne kadar aklý baþýnda olduðu ve duyarlý olduðunu bir kez daha gördük. Ama Pir Sultan Abdal ýn dediði gibi (ille dostun gülü yaraladý bizleri.) Burada acaba bu dost baþkan gerçekten DOST mu bize? Öyle ise, kendi insanlarýna nasýl böyle düþmanca davranabilir? Nasýl böyle bir KARA LEKEYÝ Hacýbektaþ' a layýk görür? Ya da kendisine oy vermeyenleri toptan düþman ilan etmek gibi bir lüksü nasýl olur Hacýbektaþ Belediye Baþkaný nýn? O baþkanlýk makamý milleti bir arada tutmak için ne gerekiyorsa yapýlmasý gereken bir koltuk, hiç tanýmadýðýn insanlarý ve milleti birbirine düþman etmeye çalýþmak için deðil birleþtirmek için vardýr. Yoksa baþkanýn hayatýnda hiç görmediði insanlarý düþman ilan etmekle belli bir amacý ve misyonu mu var? Ve merak ediyorum, sayýn belediye baþkanýmýz Ali Rýza Salmanpakoðlu kendisiyle barýþýk birisi mi? Deðilse durum çok daha kötü kendisi ve bizler için. Çünkü kendini her fýrsatta en büyük Atatürk çü görüp, onunla olmayanlarý hep düþman ve Atatürk düþmaný gören bir kiþi olduðunu ýsrarla söylediðine bakýlýrsa, ortada bir büyük yanýlgý ya da çeliþki var. Herkes bilir ki ben dahil Alevi olup da, ya da demokrasi yanlýsý olup da Atatürk ü sevmeyen yoktur. Ama bu sevgi Kenan Evren ya da baþkanýn sevgisi gibi hiç deðil. Atatürk ismini hep dillendirmekle sevgi ve saygý kazanýlmýþ olsaydý, bugün Kenan Evren Türkiye insaný tarafýndan çok seviliyor olurdu. Sayýn Baþkan bence geçmiþ alýþkanlýklarý gereði, kendini hala emekliliðe hazýrlayamamýþ ki Hacýbektaþ Belediye Baþkaný gibi deðil de tarihsel bir Alevilik düþmaný gibi kendinin dýþýndakilere hep saldýrmakta. Bütün bunlarý bizlere açýklar ise bizde kendisini tanýma fýrsatý buluruz. Hacýbektaþ'ta yapýlan Sivas Þehitlerini Anma Gecesi ne katýlmayýp alternatif bir toplantý yapmak ve Sivas ta Temmuz da olup Madýmak Otelinin MÜZE olmasýný istemek galiba ona göre MHP ile birlik olup yürüyüþ yapmaktan daha kötü bir þey olsa ki düþman saymadýðý kendi gibi kabul ettiði MHP ve yandaþlarý ile olmayý tercih etti. Alevilik ve insanlýk tarihi nasýl Yavuz Sultan Selim ve Kenan Evreni anýyorsa, kendisini de davranýþýna göre anacak ve yerine yerleþtirecektir. Benim gibi düþünmeyenler de olabilir tabii ki ve düþüncelerine saygý duyulabilir ama geçmiþte Susurluk davasýndan hala aklanmamýþ ve sürekli sanýk olarak kalacak olan (belki de yargýlanacak ve ceza alacak) olanlarý aðýrlayan ama kendi insanlarýna önyargýlý ve düþmanca davranan belediye baþkanýmýzýn amacýnýn ne olduðunu iyi görmek ve düþünmek gerek. Temmuz larýn ve bir Sivas katliamýnýn bir daha olmasýný önlemek gerek. Kendi geleneði ve insanýna sahip çýkmak inancýný yerine getirmek için birkaç hafta sonra tüm Alevibektaþiler ve onun felsefesine gönül verenler Aðustos ta Hacýbektaþ ta olup özlem giderecekler ne mutlu ki. Ve her zaman olduðu gibi sýnýrsýz sevgi ve baðlýlýklarýný o güzel insan Pir Hacýbektaþ Veli ye yüz sürerek gösterecekler. O güzel günde beraber olmak üzere tüm yüreði güzel olan, kendiyle barýþýk, içinde kin- fesatlýk olmayan demokrasi yanlýsý güzel insanlara tekrar teþekkür ederek burada þimdilik noktalýyorum. HACIBEKTAÞ SULUCAKARAHÖYÜK HACIBEKTAÞ- Nevþehir'e km. uzaklýkta olan Hacýbektaþ, Kýrþehir yolu üzerindedir. Nevþehir'in ilçelerinden Hacýbektaþ'ýn eski ismi Sulucakarahöyük'tür. Kapadokya'daki din turizminin bir baþka türünü, bu defa Hýristiyanlýðý deðil, Müslümanlýðý ilgilendiren yönü vardýr bu küçük ilçenin. Adýndan da anlaþýlacaðý üzere, Hacý Bektaþ Veli'nin dergahýnýn bulunduðu yer olmasý nedeniyle, Sulucakarahöyük olan adý Hacýbektaþ'a çevrilmiþtir. Yüksek bir platoda bulunan Hacýbektaþ yakýnlarýnda, güneybatýsýndaki Hýrka Daðý nýn eteklerinden, onyx çýkarýlmaktadýr. Genellikle beyaz rengi çýkan onyx, Hacýbektaþ'taki eskilere dayanan bir sektör oluþturmuþtur. Her yýl - Aðustos tarihlerinde düzenlenen Hacýbektaþ Alevi þenliklerinde, bu taþtan çeþitli hediyelik eþyalar yapýlarak satýlmaktadýr. Bu þenlikler oldukça ilgi görmekte ülkenin her yerinden gelen Aleviler, çeþitli sanatsal etkinliklere katýlmaktadýr. Hacý Bektaþ Veli'nin dergahýnýn bulunduðu mekan Selçuklu, Osmanlý ve Cumhuriyet dönemindeki eklerle bugünkü halini almýþ ve Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýyla müze haline getirilmiþtir. Ýçinde Hacý Bektaþ Veli ve Balým Sultan Türbeleri'nin bulunduðu külliyede; cami, çamaþýrhane, hamam, aþevi, konuk evi ve çeþmeler yer alýr. Müze olarak ziyarete açýlan külliye birbiri ardýna sýralanan üç avludan ibarettir:. Avlu (Nadar Avlusu): Büyük, kemerli bir kapý ile avluya girilir. Hemen saðda 0 yýlýnda inþa edilmiþ 'Üçler Çeþmesi" yer alýr. Ayný avlu içinde çamaþýrhane ve hamam da bulunmaktadýr.. Avlu (Dergah Avlusu): Buraya 'Üçler Kapýsý 'olarak adlandýrýlan bir kapý vasýtasýyla girilir. Kapýnýn hemen saðýndaki Çeþme tarihinde yaptýrýlmýþtýr, yýlýnda Kavalalý Mehmet Ali Paþa'nýn kýzý tarafýndan Mýsýr'dan gönderilen aslan heykelinin yerleþtirilmesinden sonra 'Aslanlý Çeþme' adýný almýþtýr. Bu avluda Osmanlý Sultaný II. Mahmut zamanýnda, yýlýnda yaptýrýlan bir Cami, dergaha gelen misafir ve yolcularýn karþýlandýðý Konukevi ve Aþ evi yer alýr. Meydan Evi'nin bitiþiðindeki Kiler Evi'nin alt katýnda dergahýn kýymetli eþyalarý ve yiyecekleri depo edilmiþtir.. Avlu (Hazret Avlusu): Altýlar kapýsýndan girilir. Giriþte hasbahçe, sað tarafta derviþ ve baba mezarlarý bulunur. Karþý tarafta Selçuklu mimarisi özelliklerini arz eden ve Orhan Bey zamanýnda yaptýrýlan Hacý Bektaþ Veli Türbesi yer almaktadýr. Türbeye Selçuklu motiflerinden oluþan mermer bir kapýdan girilmektedir. Hacý Bektaþ'ýn inzivaya çekildiði Çilehane ve Kýrklar Meydaný bu bölümdedir. Hacý Bektaþ'ýn yeþil sandukalý türbesi, çeþitli þamdanlarla donatýlmýþ, kalem iþi süslemeler ve yazý motifleriyle süslenmiþtir. Kýrklar Meydaný'nýn doðusunda Horasan Erleri'nin mezarlarý, batý tarafta çelebilere ait olduðu söylenen mezarlar ile Güvenç Abdal'ýn Türbesi bulunmaktadýr. Hazret Avlusu'nun saðýnda yýlýnda yaptýrýlan Hacý Bektaþ'tan sonra gelen Balým Sultan Türbesi yer alýr. bulentözmen.com Uður Eroðlu Amsterdam

4 Temmuz 00 Salý Baba Ýlyas tipik bir þaman olma hüviyetini henüz kaybetmemiþ bir Türkmen babasý olduðundan, sihir ve büyü ile uðraþma gibi, eski þaman geleneðini de sürdürüyordu. Bu nedenle müritleri, þeyhin üstün bir kudrete sahip olduðuna inanýyorlardý. Yazdýðý muskalar ve bazý dini ayinlerle gelen hastalarý iyileþtirmeye çalýþýyordu. Sorunlara ve davalýlara çözüm buluyor, civar halkýn birlikte barýþ içerisinde yaþamasý için uðraþ veriyordu. lv- BABA ÝLYAS KÝMDÝR A) Baba Ýlyas ýn Seceresi Tam adý Ebü l-bakâ Þeyh Baba Ýlyas b.ali el-horasânî olup, Moðol istilasý sýrasýnda Hârizmþahlar devletini yýkýlýþý () sýrasýnda Anadolu ya gelerek Selçuklu Sultaný.Alâettin Keykûbad ýn emrine giren Hârezmli Türkler den bir Türkmen babasýdýr. Torunu Elvân Çelebi ye göre (öl.0), büyük dedesi Baba Ýlyas, Rum diyarýna (Anadolu ya) Dede Garkýn adýnda baþka bir Türkmen þeyhinin halifesi sýfatýyla gelmiþ ve Amasya yakýnlarýndan bulunan Çat köyüne (bugünkü Ýlyas Köyü) yerleþerek burada bir zâviye açmýþtýr. Baba Ýlyas burada fikirlerini yaymaya baþlamýþtýr. Selçuklu Sultaný.Alâattin Keykûbad la yakýn iliþkiler kurmuþ ve zamanla müridleri çoðalmaya baþlamýþtýr.ömer, Yahya, Mahmut, Hâlis ve Muhlis adlarýnda beþ oðlu vardý. B) Baba Ýlyas ýn Dünya Görüþü Baba Ýlyas Çat köyüne geldiðinde, önceleri hiçbir ücret almadan, karýn tokluðuna köylülerin davarlarýný gütmeye baþladý. Çok az yemek yiyor ve basit bir þekilde yaþamýný sürdürüyordu. Bu yaþam tarzý ve diðer hareketleriyle kýsa zaman içerisinde halkýn sevgisini ve saygýsýný kazanmayý baþardý. Köyün yakýnýnda bir tepe üzerine bir zâviye yaptý. Hem oturduðu köyün ve hem de civar köylerin sakinleri onun müridi oldular. Yaptýðý zâviyede müritlerini kabul etmeye baþladý. Baba Ýlyas tipik bir þaman olma hüviyetini henüz kaybetmemiþ bir Türkmen babasý olduðundan, sihir ve büyü ile uðraþma gibi, eski þaman geleneðini de sürdürüyordu. Bu nedenle müritleri, þeyhin üstün bir kudrete sahip olduðuna inanýyorlardý. Yazdýðý BABAÝLER ÝSYANI () ÝSYANIN NEDENLERÝ Enver Cemal Þahin muskalar ve bazý dini ayinlerle gelen hastalarý iyileþtirmeye çalýþýyordu. Sorunlara ve davalýlara çözüm buluyor, civar halkýn birlikte barýþ içerisinde yaþamasý için uðraþ veriyordu. Baba Ýlyas ýn halifelerinden olan ve daha sonralarý tarihte büyük izler býrakan, halifelerinden bazýlarý þunlardýr: Baba Ýshak, Hacý Bektaþ Veli, Hacý Mihman, Baðdin Hacý, Þeyh Osman, Ayn ud-devle, Emirci Sultan, Þeyh Bâli, Koçum Seydi, Þeyh Edebâli. V- ÝSYANIN HAZIRLIKLARI - Propaganda Safhasý Selçuklu hükümdarý.gýyâseddin Keyhüsrev in kötü idaresi yüzünden halk bir kurtarýcý aramaya baþladý. Bu dönemde Anadolu Erenleri ya da Anadolu Evliyalarý önderliðinde, en iyi örgütlenen kesim Oðuzlar dý. Bunlarýn lider konumunda gördüðü kiþi ise Baba Ýlyas tý. Bu nedenle ona, Baba Resul diyorlardý. - Ýsyaný Olgunlaþtýran Öncüller Bir Vefâîyye tarikatý þeyhi olan Baba Ýlyas, vaktiyle Vefâîyye tarikatý mensubu olan kendi halifelerini, Türkmenler den ve diðer deðiþik kesimlerden edindiði müritlerini, halife sýfatýyla muhtelif yerlere, özellikle onlarýn kendi eski çevrelerine gönderiyordu. Bu halifeler gittikleri yerlerde bir takým önemli iþler yapýyorlar ve bu sayede çok etkili oluyorlardý. Böylece Türkmenler ve köylüler Baba nýn fikirlerini tanýdýklarý ve güvendikleri kimselerin aðzýndan öðrendikleri için daha kolayca baðlanýyorlardý. Ayrýca Baba Resûl, yine Türkmen yörelerinde faaliyet gösteren ve belirli bir nüfus ve etki sahibi olan Kalenderî, Yesevî ve Haydarî tarikatlarýna mensup Türkmen babalarýndan yararlanýyordu. Baþka bir önemli etmen de, Türkmen boylarýnýn geleneksel yapýsýnýn bu boylarý Baba Ýlyas ýn etrafýnda toplamaya büyük ölçüde yardýmcý olmuþ olmasýdýr. Baþka bir deyimle, Türkmen boylarý içindeki kabile geleneði, Baba Ýlyas ýn iþine çok yaramýþtýr. Çünkü onlar beyinin sahip olduðu otorite sayesinde kendi geleneksel teþkilatlarýný sýmsýký bir þekilde koruyorlardý. Her boy kendi beyine kayýtsýz þartsýz baðlý olduðu gibi, onlar da aþiret reislerine baðlýydýlar. Bu durum Baba Ýlyas ýn iþine çok yaradý. - Propaganda Bölgeleri Asýl faaliyet merkezi olarak, Baba Ýlyas ýn bizzat kendi zâviyesinin bulunduðu Amasya baþta olmak üzere Tokat, Çorum, Sivas ve Bozok (Yozgat) bölgesi.. baþ halifesi Baba Ýshak ýn bölgesi olan Hýsn-ý Mansur (Adýyaman), Maraþ, Kefersûd, Malatya ve Elbistan ý içine alan Güney Doðu Anadolu bölgesi ile Kuzey Suriye bölgeleri daha yoðunlukta idi. Vl- ÝSYANIN BAÞLAMASI VE GELÝÞMESÝ Baba Ýlyas, isyaný baþlatmadan önce iyi bir þekilde hazýrlanmasý gerektiðine inanýyordu. Henüz daha hazýrlýk devresinin olgunlaþtýðýna inanmadýðý için, bir müddet daha beklemenin yararlý olacaðý inancýndaydý. Selçuklu yönetimi onun bu niyetini sezer sezmez, Çat köyünde ayaklanmaya hazýrlanan Baba Ýlyas ýn üzerine asker göndererek olayý büyümeden bastýrmak istedi. Baba Ýlyas kaçmayý baþararak Haraþna denilen Amasya kalesine sýðýndý. Bunu duyan baþ yardýmcýsý (halifesi) Baba Ýshak, 0 Muharrem ( Aðustos ) tarihinde, büyük çoðunluðu Türkmenler den teþekkül eden ordusu ile önce Kefersûd u (Adýyaman ilinde bir yer) iþgal etti. Sonra da Hýsn-ý Mansur (Adýyaman), Gerger ve Kâhta yý ele geçirdiler. Buradan Malatya ya yöneldiler. Büyük tehlikenin kendilerine yaklaþtýðýný gören Malatya valisi Muzaffereddîn Aliþîr, Selçuklu askerlerinden ve bir kýsým Hýristiyan halktan topladýðý kuvvetlerle, Baba Ýshak ýn kuvvetlerine karþý koydu. Ýki taraf arasýnda geçen bu savaþta Muzaffereddîn Aliþîr in birlikleri yenilerek techizatýný savaþ alanýnda býrakarak kaçtýlar. Vali Malatya ya dönerek yeniden hazýrlandý. Kürtler den ve Germiyanlar dan yeni kuvvetler meydana getirdi. Baba Ýshak kuvvetleri, bu kuvvetleri de daðýttý. Malatya yakýnlarýnda Elbistan da olan bu savaþta kazanýlan baþarýdan sonra Baba Ýshak kuvvetleri, yeni taraftarlarýn katýlmasýyla sayýsýný bir hayli artýrdý. Bu arada Baba Ýlyas a gelince, sýðýndýðý Amasya kalesinden Baba Ýshak ile temasa geçmeyi denedi. Baba Ýshak ýn Amasya ya doðru yöneldiðini iþitince, yakýn adamlarý ile haber göndererek, Canik (Kýzýlýrmaðýn batýsýnda, Alaçam dan Fatsa nýn doðusunda Bolaman çayýna kadar uzanan bölge) tarafýna gitmesini istedi. Baba Ýlyas ýn, Baba Ýshak ý neden Canik tarafýna göndermek istediði hiçbir zaman öðrenilemedi. Ancak bu konuda bazý varsayýmlar ileri sürülmektedir. Belki amacý isyanýn zamansýz baþlatýldýðýný düþünerek baþarýya ulaþamayacaðý korkusuydu. Belki de Selçuklu kuvvetlerinin Baba Ýshak ýn peþinden gitmesini saðlamak suretiyle kendi ve yanýnda bulunan üç binden fazla adamlarýnýn hayatýný da kurtarmak istiyordu. Ya da bilemediðimiz baþka nedenlerden dolayýdýr. (SÜRECEK)

5 Temmuz 00 Salý PAYIMA DÜÞEN herkes iþinde gücünde tohumu alýnýp bostanda býrakýlmýþ bir salatalýk gibi sararmýþ kurumuþ elleriyle yün eðiren þu nine iþinde gücünde arsa alým-satýmýyla uðraþan profesör ve öðrenmediði þeylerle sürekli sýnanan öðrenci iþinde gücünde saymakla bitiremediði paralarla ellerinin iliþkisini araþtýran veznedar ve büyük kýzýný dün evlendiren banka müdürü iþinde gücünde yeni bir sefere hazýrlanan pilot ve onun bir çok ülke dolaþmýþ olan çantasý kazasýz belasýz bir gün geçiren itfaiyeci ve onun yangýnlarla ilgili anýlarý gece vardiyasýna uyanan iþçi ve uyanmayan öfkesi iþinde gücünde þu çöplükteki tavuk ki pamuk þekeri gibi civcivler hazýrlanýyor bana da oturup þiir yazmak kalýyor ÞARKI SÖYLE bugün eve gitme yusuf þarký söyle dersten çýkmýþsýn bak elin yüzün tebeþir yaðmur yok dýþarda hava çok güzel gelirken bir çiçek çarptý alnýma alným bu yüzden ýslak al bu þiiri önce dizelerine ellerini sil dersten çýkmýþsýn bak elin yüzün tebeþir yusuf beni dinlersen bize gidelim karým var evde seni görünce sevinir son günlerde bunalýmlý bilirsin çocuk ev iþ çocuða bir çukulata karýma nergis alýrýz olmazsa bir þiþe hititle aðzýmýzý kana bularýz sizinkilere haber verme istersen bir telefon aç nasýl olsa tahmin ederler bizimle olduðunu þöyle bir düþündüm de dünyayý ülkemizi kendim kuþku ve korkuyla nasýl yaþarýz böyle bugün eve gitme yusuf þarký söyle Salih Bolat den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. Salih Bolat, Adana doðumlu. Ankara Ý.T.Ý. Akademisi nin Sosyal Politika bölümünü bitirdi. Ýlk þiir kitabý Yaþanan ý te yayýnladý. Bu kitapla Akademi Kitabevi Þiir Baþarý Ödülü nü kazandý. þiiri en çok sorunsallýk taþýyan bir þair kuþaðýnýn üyesi olduðuma inanýyorum ve ÞARKI SÖYLE kendi þiirimi bir temele oturtmaya yani kendi poetikamý oluþturmaya çalýþýyorum. Þiir sanatlar içersinde sanatçý ve yapýt arasýnda en aracýsýz, en doðrudan, en ben, sanatçýnýn kendisini en saklayamayacaðý bir iliþkiye dayanan sanattýr. Bu yüzden de belki en çok yürek isteyen bir iþtir. birer birer geçtiler yanýmdan ilk sayfasýna anlaþýlmaz adresler yazýlýp býrakýlmýþ bir not defteri nasýl sessizce beklerse kullanýlmayý öylece beklerken ödünç alýnmýþ yüzleriyle birer birer geçtiler yanýmdan arkalarýna bile bakmadýlar yol ortasýnda kimsenin eðilip almak istemediði harcanmaya bile deðmeyen bir metal para gibi beklerken en yalancý doðrularýyla birer birer geçtiler yanýmdan hiçbir söz söylemediler kendine açýlan bir çukur gibi doldurulmayý beklerken kendi boþluklarýna sýðýnarak birer birer geçtiler yanýmdan SÜREK her sabah bir mermi saplanýyor uykusuzluðuma yataðýmdan ölü bir asker uyandýrýyorum bir top kanlý sakal rüzgara dolanmýþ kalkýp týraþ aynamý siliyorum nereden bulaþmýþsa bir gece lekesi ben sildikçe büyüyor büyüyor yüzümü karanlýkta yitirmekten korkuyorum LÝMAN TABLOSU alo santral bana otel müdürünü baðlayýn lütfen þu liman tablosunu kaldýrsýnlar hemen odamýn duvarýndan ben ne zaman binmek istesem o gemilere sessizce kaçmak istesem acýnýn adalarýndan biliyorum bütün martýlar maviyi aðlar bir yaðmur tutuþur kirpiklerinde þu kederli kaptanýn ilkyazýn bütün kapýlarý mühürlenir alo santral þu liman tablosunu odamýn duvarýndan söyleyin kaldýrsýnlar. Robert Stevenson'un yaptýðý lokomotif çalýþtýrýldý.. Cumhuriyet döneminin ilk basýn yasasý olan Matbuat Kanunu kabul edildi. Yeni kanun "hilafet", "saltanat", "anarþizm", "komünizm" yanlýsý yayýnlara ilk kez açýk yasak getiriyor, hükümete de "ülke çýkarlarýna ters düþme" durumunda yayýnlarý "geçici kapatma" yetkisi tanýyordu. Basýn üzerinde denetimi arttýran bu yasaya karþý çýkan tek milletvekili, gazeteci Hakký Tarýk Bey (Us) oldu.. Adolf Hitler Ýtalya'nýn Habeþistan'ý ilhakýný tanýdý.. Bozkurt dergisi yeniden kapatýldý. Aþýrý Türkçü bulunan dergide ýrk unsuru Türkleri birleþtiren en önemli etken olarak görülüyordu.. Benito Mussolini'nin iktidardan düþürülmesiyle faþizm Ýtalya'da yasadýþý ilan edildi. 0. Bakanlar Kurulu Temmuz 0'de Kore'ye bin 00 kiþilik bir askeri birlik göndermeye karar verdi.. Atatürk Kanunu Temmuz 'de Meclis'te kabul edildi. Amaç, Atatürk devrimlerini korumak, Atatürk heykel ve anýtlarýna saldýrýlarýn önüne geçmek.. Sovyetler Birliði Türkiye'ye bir nota verdi; Türkiye'nin Irak'a girmesi kötü sonuçlar doðurur.. Türkiye Kerkük Türkmenleri için Irak'tan teminat istedi.. Maliye Bakaný Ferit Melen, "Türkiye'siz bir Avrupa siyasi ve iktisadi birliði kuvvetli bir birlik olamaz" dedi. Ayný gün Ýzmir'de temizlik iþçileri yarým gün iþ býraktýlar.. Anayasa Mahkemesi sosyalizmin Anayasa'ya aykýrý olmadýðýna karar verdi.. Temmuz 'de; Ýstanbul'da polis öðrencilere müdahale etti; 0 öðrenci ve 0 polis yaralý.. Türkiye Barolar Birliði Genel Baþkaný Profesör Faruk Erem Üniversite özerkliðinin gasp edildiði gerekçesiyle öðretim üyeliðinden istifa etti.. Türkiye Ýncirlik dýþýndaki bütün Amerikan üslerine el koydu.. Gencay Gürün Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý genel sanat yönetmenliðine atandý. 0. Kýsa adý HEP olan Halkýn Emek Partisi milletvekillerinin Ýstanbul'dan Diyarbakýr'a "Onurlu ve özgür yaþam" yürüyüþü Diyarbakýr'da 0 bin kiþinin katýldýðý mitingle tamamlandý.. Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliði lideri Celal Talabani'ye diplomatik Türk pasaportu verildiði açýklandý. Ayný gün Türkiye'de Atatürk Barajý'nýn iki ünitesi açýldý. Ayný gün, Gümüþhane Barosu Baþkaný Ali Günday türbanlý iki kadýn avukatý barodan attýrdýðý gerekçesiyle öldürüldü.. Cezaevlerinde süren ölüm orucunun. gününde Hüseyin Demircioðlu, Ali Ayata ve Müjdat Yanat öldüler. bin kiþi Ýstanbul Sultanahmet'te Adalet Bakanlýðý'ný protesto etti. Bugün Doðanlar: 0. Elias B. Canetti. Eserleriyle kalabalýklarýn duygularýný, iktidarýn yol açtýðý ruhsal bozukluklarý ve toplumla çatýþma içindeki bireye ýþýk tutan Bulgar yazar 'de Nobel Edebiyat Ödülünün de sahibi. Bugün Ölenler:. Oyun yazarý Ýsmet Küntay. Yazar, "0. Kilometre", "Evler Evler", "Tozlu Çizmeler oyunlarýyla" tanýnmýþtý. Ýsmet Küntay Tiyatro Ödülü her yýl Temmuz'da veriliyor.. Gazeteci ve karikatürist Hüseyin Hulki Onaran. Onaran Akbaba, Varlýk, Doðan Kardeþ, Akþam ve Cumhuriyet gazetelerinde çalýþmýþtý. Ayrýntý için:

6 Temmuz 00 Salý Ýnternette tanýþtýlar Ürgüp te evlendiler Ýnternette yýl önce tanýþarak arkadaþ olan Ýranlý Fatemeh Nouraeý() ile Amerikalý Marcus Andre Ballard () aþklarýný Ürgüp te ölümsüzleþtirdiler. Ürgüp Belediyesine Nikah iþlemleri için baþ vuran Ýranlý Fatemeh Nouraeý ile Amerikalý Marcus Andre Ballard'ýn Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ tarafýndan kýyýlan nikahlarýnda, nikah þahitliðini Türk Halk Müziðinin sevilen sesi Bedia Akartürk yaptý. Bir hafta önce Türkiye de buluþan Aþýklar Kapadokya bölgesine gelerek evlenmeye karar verdiler. Kapadokya nýn büyüleyici atmosferinden etkilenen gençler burada evlenme kararý aldýlar. Amerikalý Damat Marcus Türkiye ye gelmelerindeki sebebin Evlilikleri için en uygun yer olduðuna inandýklarý için tercih ettiðini söyledi. Evliliklerinde iki ülkenin arasýndaki sorunlarýn kendilerini ilgilendirmediðini ve bu yüzden Tanrý bize yardým etti. Þu anda hayatlarýmýzý birleþtirdik. Ýngilizce öðretmeni olan Fatemeh Nouraeý ise Yaþayacaðýmýz yer Amerika olacak. Þu anda vize alamýyorum ancak eþim Marcus Amerika da vize iþlemlerini baþlattýktan sonra Amerika ya gideceðini söyledi. Genç çiftler bütün dünyaya seslenerek ne kadar engel çýkarsa çýksýn bir amacýnýz var ise eðer bu ömür boyu mutluluk ise ömür boyu pes etmeden mücadele etmeniz gerekir. Biz bu engelleri aþarak Dünyaya gösterdik. Umarým bizim gibi düþünen aþýklarda biz örnek oluruz dedi. Öte yandan Ýran ýn önde gelen ailelerinden biri olan Gelin Fatemeh Nouraeý nýn nikahýnda annesi Mahjan iki kýz kardeþi de nikahta yer aldýlar. Bu arada Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ genç çiftlere bölge topraðýndan yapýlmýþ kabartma yazýlý evlilikte mutlu olmanýn yollarýný anlata bir tabak hediye etti. Kýrþehir'de sokak çocuklarý KIRÞEHÝR- Kýrþehir'de okullarýn tatile girmesiyle birlikte sokaklarda çalýþan çocuklarýn sayýsýnda artýþ yaþandý. Bilinçsizce yapýlan göçlerin beraberinde getirdiði iþsizlik ve yoksulluk nedeniyle çocuklar, okula gitmek yerine ailelerine maddi katký saðlamak amacýyla sokaklarda çalýþýyor. Pazartesi Pazarý yerinde küçük el arabalarýyla çalýþan bazý çocuklar ve caddelerde mendil satan çocuklar boþ zamanlarýnda bir araya gelerek kendi aralarýnda iskambil kaðýtlarýyla kumar oynamalarý dikkat çekiyor. Sokaktaki çocuklar mendil, kibrit satma gibi iþleri yaparak ailelerine katký saðlamaya çalýþýyorlar. Sokaklarý kendilerine saat mesken edinen bu çocuklarýn yaþlarý 'in altýnda. Okullarýn kapanmasý nedeniyle ailelerine maddi destek saðlamak için yada okul masraflarýný karþýlamak için tatillerini çalýþarak deðerlendiriyorlar, Cacabey Meydaný'nda, Ankara Caddesi'nde ya çalýþýrken, yada ýsýz kuytu köþelerde sigara, tiner gibi baðýmlýlýk yapan maddeleri kullanýrken karþýlaþýyoruz. Bu çocuklar sokakta uðradýklarý þiddete karþý dayanabilmek, dayak yediklerinde acý hissetmemek, soðuk kýþ aylarýna dayanabilmek, halüsinasyonlar görüp gerçekte yapamadýðý þeyleri hayal ederek yapabilmek ve utanma duygularýný yok edip çevrelerinden rahatlýkla bir þeyler isteyebilmek, özgürce konuþabilmek için uyuþturucu maddelerine ihtiyaç duyuyorlar. Bunun yanýnda sosyal açýdan bir guruba ait olmak duygusuyla, sokaktaki gruplarýn ortak yaþam biçimine ayak uydurarak kendini kabul ettirebilmek için tiner, bali gibi uçucu maddelerin ucuza kolayca bulunabilmesi de sokak çocuklarýnýn bu maddelere ihtiyaç duymasýný artýrýyor. (Kýrþehir in Sesi Rdy.) Avrupalý genç daðcýlar Ürgüp te ÜRGÜP- Anadolu Üniversitesi Avrupa Öðrencileri Forumu (AEGEE- Eskiþehir) in her yýl yaz aylarýnda düzenlediði Yaz Üniversitesi projesi çerçevesinde daðcýlýk konulu buluþma için Avrupa ülkesinden üniversiteli genç daðcý -0 Temmuz tarihleri arasýnda Ürgüp te Çimenli Camping mevkiinde Kapadokya nýn gizemli doðasýný keþfedecekler. Ürgüp Belediyesinin ev sahipliðinde düzenlenecek Ürgüp kampý Avrupalý genç daðcýlar için hem Kapadokya yý daha yakýndan görmek hem tarihsel ve kültürel birikimlerini gezerek yaþamak hem de aldýklarý daðcýlýk eðitimlerini uygulayabilme þansýný yakalamýþ olacaklar.ürgüp Belediyesi'ni de ziyaret eden Avrupalý genç daðcýlar Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ e katkýlarýndan dolayý bir plaket sundular. Ödemiþ; "Bugün Ülkemizde Üniversitelerimizde okuyan gençlerimiz artýk daha ilerici daha Avrupai bilinçle eðitimlerini sürdürmektedirler. Eskiþehir Anadolu Üniversitesi AEGEE NEVÞEHÝR- Nevþehir Belediyesi tarafýndan Aksaray Caddesi nin daha modern bir görünüme kavuþturulmasý amacýyla bir süre önce Nevþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar devam ediyor. Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarla Aksaray Caddesi nin bir bölümünde kilitli parke taþý ile kaplanan yoldan trafiðin çift þeritli olarak verilmesi ile,yolun diðer yanýnda da kilitli parke taþý ile kaplanýlmasý için altyapý KIRIKKALE- Nevþehir'den gelerek Kýrýkkale ve köylerinde seyyar dondurmacýlýk yapan Necati Çelik, çocuklarý sevindiriyor. Seyyar dondurmacý Necati Çelik, çocuklarý çok sevdiðini ve onlarý mutlu etmekten zevk aldýðýný belirterek, "Bu iþ benim için hem ticaret hem de bir zevk. Yazýn köy köy gezerek dondurma satýyorum. Özel olarak yaptýrdýðým buzdolabýnda çeþit dondurma bulunduruyorum. Günde ortalama köye gidebiliyorum. Zaman zaman çocuklar li gençlerin yapmýþ olduklarý bu projede bunun bir göstergesidir. Avrupa nýn ülkesinden genci bir araya toplayýp Türk insanýn misafirperverliðini, hoþgörüsünü, gücünü, zekasýný, kültürünü ve baþarýsýný gösterebilmektedir. Yerel yöneticiler olarak da bize düþen bu gençlere yollarýnda ýþýk tutup elimizden gelen desteði vermektir. Onlarýn yapmýþ olduklarý bu proje hem ülkemizin tanýtýmýna, ileride kendi ülkelerinde belki de yönetici vasfýnda bulunacak kiþiler ile kültür paylaþýmlarýný saðlayacaklar. Ben bu plaketi tüm Avrupalý ve Türk gençliði adýna dostluk, kardeþlik ve Barýþ için alýyorum" dedi Yol düzenlemesi devam ediyor çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam ediliyor. Yaklaþýk 0 araçlýk bir de otoparkýn hizmete alýndýðý bu merkezdeki çalýþmalarýn bu hafta sonuna kadar tamamlanarak, Aksaray Caddesi üzerinde eski Nesteks binasýnýn baþladýðý alan ile Gazi Ýlköðretim Okulu na kadar olan alandaki yolun karþýlýklý olarak kent içi trafiðine açýlmasý planlandýðý açýklandý. Çocuklara dondurma götürüyor bana köy yumurtasý getiriyor. Ben de yumurtaya külah dondurma veriyorum. Ýþlerimiz harman sonu daha iyi oluyor" dedi. Köyde buz gibi dondurma yemenin zevkini yaþayan çocuklar da, "Dondurmacý amcaya çok teþekkür ediyoruz. Köyde bile bizi bulup dondurma satýyor" diye konuþtu. Özel otomobilinin arkasýný açarak satýþ yapan dondurmacý, köye geldiðini ise megafonla çocuklara duyuruyor.

7 Temmuz 00 Salý Dalgalanma en çok Türkiye'yi vurdu Küresel piyasalarda yaþanan dalgalanmalar, geliþmekte olan piyasalar içinde en fazla Türkiye'yi etkilemiþ görülüyor. Nitekim Türkiye piyasalarýnda dalgalanmanýn baþladýðý Mayýs tarihi esas alýndýðýnda, bugüne dek borsasý en çok düþen, eurobond spreadleri en fazla artan, iç borç faiz oranlarý en çok yükselen ülke Türkiye oldu. Hesaplamalara göre, Mayýs- Temmuz tarihleri arasýnda dolar kuru yüzde,, Avro yüzde, oranýnda arttý. Ayný dönemde ABD Merkez Bankasý FED'in gösterge faizinde 0,'lik týrmanýþ görülürken, petrol fiyatý da yüzde, oranýnda yükseldi. Geliþmekte olan ülke borsalarýnýn hepsinin küresel dalgalanmadan nasibini aldýðý görülürken, bunlar içinde yüzde,'lik kayýp ile ÝMKB baþý çekti. Ayný dönemde Türkiye'de istihdam artýþýnýn yavaþ olmasý üzerine, Dünya Bankasý (DB) yeni bir "reform paketi" hazýrlamak için hükümetle birlikte çalýþmaya baþladý. Dünya Bankasý, Türkiye'de istihdam yaratýmý için birinci önceliði "iþgücü piyasasý düzenlemeleri", ikinci önceliði ise "iþgücü piyasasý esnekliðinin iyileþtirilmesi" olarak gösterdi. Banka'ya göre, istihdam sorununu kalýcý olarak çözebilmesinin yolu eðitim reformundan geçiyor.» EÐÝTÝMDE YARATICILIK Türkiye'de liselerde, eðitim programý ve müfredat sorunu bulunduðunun altýný çizen DB yetkilileri, Türkiye'nin dünyanýn önde gelen rekabetçi bir ülke haline gelebilmesi için öðrencileri ezbercilikten, yaratýcý düþünceye yönlendiren bir þekilde hazýrlamasý gerekiyor. ÖSS'nin, öðrencilerin temel bilgilerinden çok ezbercilik gerektiren bilgi sistemini test ettiðini, bu durumun da liselerin yetersizliðinden dolayý, dershanelerin sanayii haline gelmesine katkýda bulunduðunu ifade ediyorlar. Banka yetkilileri, üniversitelerin, öðrencilerin, üniversite de dahi baþka meslek grubuna geçebilmelerine imkân tanýyacak esnekliðe sahip olmalarýnýn önemine iþaret ediyorlar.»ýþsýzlýk ÇÖZÜMÜNE KREDÝ Banka, iþsizlik sorununa yapýsal Hindistan'da yüzde,, Macaristan'da yüzde,, Brezilya Borsasýnda yüzde,, Güney Kore'de de yüzde, kayýp görüldü. Meksika borsasýnýn kaybý yüzde olarak hesaplanýrken, Arjantin borsasý yüzde, ile en az kaybý yaþayan borsa olarak göze çarptý. Eurobondlardaki risk primi açýsýndan da dalgalanmanýn en kötü etkisi Türkiye'ye olmuþ görünüyor. Nitekim Türkiye'nin risk primi, ve uzun vadeli çözüm amaçlý reforma, "Ýstihdam Yaratma Amaçlý Kalkýnma Politikasý Kredileri"yle destek verecek. DB yetkililerine göre, istihdam yaratmak farklý bir takým sektörlerde ekonomik politika, yatýrým ortamý, eðitim ve öðrenim, sosyal güvenliðin yaný sýra emek piyasasý politikasýný da içeren farklý konularda faaliyet çabalarý gerektiriyor ve Hükümetin, özel sektör, iþverenler ve iþçilerin ortak çalýþmasýyla bugünkü büyüme, yarýn istihdama katkýda bulunur bir puan oranýnda artýþ gösterirken, geliþmiþ ülkeler kategorisinde bulunan Arjantin ve Meksika'nýn risk primi daha da geriledi. Risk primi artýþlarý, Brezilya, Rusya, Güney Kore ve Güney Afrika'da 0, puan seviyelerinde kaldý. Türkiye'de bu dönemde iç borçlanma faiz oranlarýnda, puanlýk artýþ yaþanýrken, Polonya, Rusya ve Meksika'da faizler geriledi. Türkiye'den sonra en yüksek faiz artýþý görülen Güney Afrika'daki faiz artýþý ise sadece, puanda kaldý. Bu dönemde G. Afrika Randý-nýn dolar karþýsýndaki kaybý yüzde,'i bulurken, TL'nin kaybý yüzde, oldu. AA (Birgün) Ýstihdamda reform paketi yapýya dönüþebilir.» TARIM KESÝMÝNDEKÝ ÝSTÝHDAM Banka nýn tespitine göre Türkiye'de, 00 krizinden bu yana, istihdamýn büyük bölümü kayýtdýþýnda ve iþsizlik yüzde 0 seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Tarýmdaki istihdam düþüyor, ancak diðer sektörlerdeki istihdam artýþý bu düþüþü telafi etmeye yetmiyor. Türkiye'de, sadece sanayi ve hizmet sektöründeki istihdam büyüme oranlarýný bile diðer ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiye'deki istihdam büyümesinin yavaþ olduðu ortaya çýkýyor.» VERGÝLERÝN ETKÝSÝ Dünya Bankasý, gelir vergileri ve bir hane halký içinde ikinci ücretlilerin gelir vergileri de dahil olmak üzere, belli bir uygulama düzeyinde istihdam üzerindeki vergileri düþürmenin tahmini fayda ve maliyetini belirleyebilmek için iþgücü piyasasýnýn farklý kesimlerini ve nüfus içindeki farklý gruplarý kapsayacak analizlerin yapýlmasý gerektiðini de vurguluyor. Morglarý bile özelleþtiriyorlar HABER MERKEZÝ / HACIBEKTAÞ - Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren yönetmelik ile, saðlýk tesisleri özelleþtirilecek ve Saðlýk Bakanlýðý yeni yaptýracaðý saðlýk tesislerinde kiracý olacak. yýla kadar kira bedeli karþýlýðý saðlýk tesisi yaptýrýlmasý için Yüksek Planlama Kurulu kararý ile mümkün olacak. Bu þekilde yaptýrýlacak saðlýk tesislerinde, týbbi hizmetler dýþýndaki, hizmet ve alanlarýn iþletilmesi yükleniciye býrakýlabilecek. Yönetmeliðe göre yüklenici lerin bu þekilde iþletilmesini üstlenebilecekleri hizmet ve [Sesonline]- Ýngiltere'de bulunan nehirlerdeki balýklarýn 'te 'inin, kirlilik nedeniyle cinsiyet deðiþikliðine uðradýklarý bildirildi. Ýngiliz Çevre Ajansý'nýn yaptýðý bir araþtýrmaya göre, erkek balýklarýn yüzde 'ü, suya karýþan östrojen hormonu alanlardan bazýlarý þöyle: Çamaþýrhane, morg ve gazilhane hizmetleri, otel, eczane, restoran, kafeterya, kreþ, personel servisi, taksi ve benzeri ulaþým hizmetleri. Birden fazla saðlýk tesisinin yapým ve yenelinme iþini tek bir ihale ile yaptýrabilecek. Ýhaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ve ihaleyle ilgili görev verilen personeli ile bunlarýn. dereceye kadar yakýnlarý da ihalelere þartlý olarak katýlabilecek. Ýhaleler, ayrý usul ile gerçekleþtirilebilecek. Maliyeti Milyon YTL'nin altýnda kalan yenileme ve onarým iþleri de doðrudan "pazarlýk usulü" ile yaptýrýlacak. Çevre kirliliði cinsiyetleri bile deðiþtirtiyor nedeniyle diþi balýklar gibi yumurta býrakýyor. Uzmanlar, kadýnlýk hormonu olarak da bilinen östrojenin, nehirlere býrakýlan kaçak endüstriyel atýklar, doðum kontrol haplarý ve diðer ilaçlar nedeniyle suya karýþtýðýný belirtiyor.

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Kimse barýþýn dilinden konuþmuyor Bahsedilen haklarýn hepsi savaþýn sürmesi için "gereken haklar." Bu savaþ "diðerlerine" hak görülmeyenleri pekala ortaya koydu: Birincisi Lübnan'ýn varolma hakkýnýn olmadýðýný tüm dünya teyit etti. Ýkincisi Filistinlilerin devlet kurma ve varolma hakký. Talin Suciyan (BÝA ) - Anlamsýz yere gülümsemeler, çýtkýrýldým haller, yerli yersiz jestler, standart cümleler, duygudan arýndýrýlmýþ medeniyetin alameti farikalarý. Mýþ gibiler, miþ gibiler, ne olduðu belli olmayanlarýn, çoðunlukla kendilerinin de bilmedikleri bir dünyanýn kaypak zemininde kývýrtanlarýn, kiþiliksizliklerini gözler önüne seren bir halet-i ruhiye. Son on iki gündür Lübnan'ý yerle bir etmeyi amaçlayan savaþ karþýsýnda ABD ve diðer Batýlý egemen devletlerin politikacýlarý bel büküp gerdan kýrarak son derece kibar ve medeni tavýrlar içinde, birlikte fotoðraflarý çektirip haktan hukuktan bahsediyorlar. Savaþýn sürmesi için "gereken haklar." Üstelik bahsedilen haklarýn hepsi savaþýn sürmesi için "gereken haklar." Ýsrail'in kendini savunma hakký, Lübnan'ýn saldýrýlara cevap verme hakký... Bu haklarýn nelere tekabül ettiðine bakmak gerek. Ýsrail varolma ve kendini koruma hakkýný en þiddetli þekillerde, hem fiziksel hem de psikolojik olarak aralýksýz kullanmaya devam ediyor. Bu anlamda bir hak yitiminden, hakkýnýn yenmesinden deðil, haklarýn kanýrtýlýrcasýna sömürülmesinden bahsedilebilir ancak. Lübnan Hizbullah tarafýndan istemediði bir savaþýn içine çekiliyor ve kendi sýnýrlarý içinden yapýlan bir operasyonun ceremesini tüm Lübnan halkýnýn çekmesinin adaletsizliðini hiç sorgulayamýyor, çünkü hakký yok. Kendini koruma hakký verilmiþ ancak kendini koruyacak kuvveti Hizbullah'a karþýlýk gelirse o zaman Lübnan Hizbullah'la özdeþleþmiþ oluyor. On iki günde ülkenin tamamýnýn mahvolmuþ olmasý, sayýlarý her gün artan ölüler, yaralý ve sakat kalanlar, yerinden edilenler, tüm hayat koþullarý on iki gün içinde cehenneme dönüþenler için "kendini koruma hakký" nasýl bir haktýr ve bu hakkýn gerçekliði var mýdýr? Kördüðümün kökeni: Filistin'in var olma hakký Öte yandan tüm bu sorunlarýn kördüðüm olmasýnýn nedenini, yani Filistin devletinin önce tanýnan sonra da uygulamada geri alýnan varolma hakkýný hatýrlayalým. Ýsrail kurulmadan önce Filistinlilere verilen topraklarýn bugün onlarýn elinde olmamasý, haklarýnýn bunca zamandýr gasp edilmiþ olmasý, gasp edilen topraklarýnýn her geçen gün yeniden iþgale uðruyor olmasý uluslararasý toplumun ilgisini çeken hak ihlalleri arasýnda deðil. Filistin halkýnýn varolduðu gerçeðinin kabulü ise, 00 km geniþliði bile olmayan topraklarda Ýsrail için son yýlda "ortaya çýkan" bir "fenomen". "Diðerlerine" hak görülmeyenler Bu savaþ "diðerlerine" hak görülmeyenleri pekala ortaya koydu: Birincisi Lübnan'ýn varolma hakkýnýn olmadýðýný tüm dünya teyit etti. Bu kadar aðýr bir yok etme stratejisine genelde dünya, özelde ABD mangal yüreklilikle "Lübnan'ýn da kendini koruma hakký vardýr" ya da "Ýsrail'e bir hafta daha verelim" diyebilmiþse ve bütün dünya gün boyunca buna seyirci kalmýþsa, Lübnan ve halký gözden çýkarýlmýþ demektir. Peki Batýlý egemen güçler, geri alýnmasýna göz yumduðu Filistinlilerin devlet kurma hakkýnýn yanýnda Filistinlilere varolma hakký verdi mi? Hayýr. Filistinliler þehirlerine, köylerine hapsedilmiþken, kendilerine "verilen" topraklarda seyahat özgürlükleri ellerinden alýnmýþken, ekonomileri neredeyse hiç yokken, onurlu bir yaþam sürmelerinin önündeki engeller kaldýrýlmamýþken, kendilerine verilmesi beklenen topraklarýn her gün ellerinden alýnmasý ve üzerine yerleþimlerin inþasý devam ederken, yerleþimcilerin Filistinlileri bölgeden kaçýrmaya yönelik taciz ve saldýrýlarý devam ederken Batý diplomatik dil dýþýnda bu hakkýn gerçek hayatta karþýlýðýný bulmasýna uðraþtý mý? Utanç Duvarý'nýn inþasýna verilmeyen tepki bu sorunun yanýtýdýr. Üstelik "Þer Ekseni" olarak Hamas ve Hizbullah arasýndayken Filistinlilerin hak diye bir lüksü artýk hiç yok. Ne de olsa ayný Batýlý egemenler Hamas'ý seçtiði için Filistinlileri cezalandýrmakla meþguldü. Ve aslýnda bu günlerin gelmesini salyalarý akarak bekliyordu, çünkü herhalde Ýsrailli sivilleri hedef alan ve Filistinlilerin kendilerini Ýsraillilere anlatmak için bulduklarý onaylanamaz yöntem intihar bombacýlarýyla, asla bugün yaþanan cinsten bir kriz yaþanamazdý. Çünkü o bombalamalarda da ölenler bütün taraflarýn gözden çýkarttýklarýydý, vazgeçilebilenlerdi. O Filistinli gençler ki, þehitlik mertebesi ile erkekliði, erkeklikle vataný ancak cennette yaþamaya ikna ediliyorlar ve o Ýsrailli siviller ki ülkelerinin yaptýklarý karþýsýnda üretebildikleri alternatif seslerin azlýðýnýn hesabýný hayatlarýyla ödüyorlar... "Orantýlý güç kullanma" Son savaþýn getirdiði bir baþka diplomatik, uluslararasý iliþkiler aðzý, ne idüðü belirsiz, "orantýlý güç kullanma ilkesi". Daha basit söyleyelim, dolandýrmadan, allamadan pullamadan, günlük hayatta karþýlýðý her an olan þekilde: diþe diþ kana kan. Kana diþ ya da diþe kan olmuyor. Anladýnýz deðil mi? Hizbullah ve Ýsrail birbirine atom bombalarýyla cevap verse egemenlere oturup zevkle izlemek düþecek neredeyse! Peki bu savaþ haklarý neye raðmen kullanýlýyor? Ýsrailli yetkililer savaþ üzerine yaptýklarý yorumlarda bilaistisna "demokratik" haklarýný kullandýklarýný söylüyorlar. Demokrasi, insan haklarý, savaþ suçlarý laflarý havalarda uçuþuyor. Bütün bu kavramlarýn içi "kendini koruma" ve "kendini korumaya karþý cevap verme" haklarýyla anlamsýzlaþýyor ve ortada binlerce yýllýk deneyiminden hiç eðitilmeden çýkmýþ, diþlerinden etler sarkan iðrenç bir yaratýk olarak adýna "insanlýk" denen ucube duruyor. Medeniyetin temizleyemediði mayýnlarla delik deþik olmuþ, ete deðer deðmez onu eriten kimyasallarla parçalanmýþ dilin barýþýn sözcüklerini kullanmasýný beklemek en iyi ihtimalle safdillik. Bu yüzden de o dilin baþka bir yerde yeþermesi þart. Eðer medeniyetin dilinin uzanmadýðý, elinin kirletmediði, pisliðini býrakmadýðý bir yer hâlâ varsa... Eldorado zehirliyor devlet örtbas ediyor Ýnay ve bazý köylerinde Haziran ayýnýn sonunda çok sayýda kiþi zehirlendi. Belirtiler "þiddetli baþ aðrýsý, mide bulantýsý, nefes almakta zorlanma, bacaklarda ve kollarda uyuþma" idi. Haziran Çarþamba gecesi zehirlendikleri için hastaneye baþvuranlarýn sayýsý Eþme Belediye Baþkaný'nýn açýklamalarýna göre 00 e ulaþtý. Þikayetlerin nedeni, köylülerin yýllardýr kendilerini ve topraðý zehirlediði gerekçesiyle kapatýlmasý için mücadele verdiði Eþme deki altýn madeniydi. Maden yetkilileri, olayýn kendileriyle ilgisi olmadýðýný ve bölgenin topraðýnda doðal zehir olduðunu iddia ediyorlar. Gerçekten de maden olan bölgedeki toprakta arsenik olduðu tespit edilmiþ. Ancak uzmanlar bugüne kadar etkisi hissedilmeyen arseniðin insanlarý zehirlemesinde madenin rolü olduðunu dile getiriyorlar. Resmi açýklama yakýnmalarýn "kanalizasyonun içme suyu þebekesine karýþmasýndan kaynaklandýðý yönündeydi. Oysa içme suyu þebekesi olmayan köylerde yaþayanlar da ayný yakýnmalarla saðlýk kuruluþlarýna baþvurdular. Þikayetler arasýnda bulunan kas spazmlarý, bulantý ve baþ dönmesi kimyasal zehirlenmenin en açýk belirtileri. Rahatsýzlananlarsa genellikle sigara içmeyen insanlar. Bu durum, sigara içenlerin, sigaradaki arseniðe baðýþýklýklarý olmasýndan kaynaklanýlýyor. Yani zehirlenmelerin nedeni büyük olasýlýkla arsenik. Nasýl zehirleniliyor? Fabrikada zehirli atýk arýtýmý için ilkel bir yöntem kullanýlýyor. 000x00 metrelik bir alana zemindeki brandalar üzerine toprakla karýþýk zehirli atýk yayýlýyor. Bu aþamada arsenik ve zehirler rüzgarla havaya karýþýyor. Eþme ve civarýnda yaðan yaðmurlarla da insanlara ulaþýyor. Aralarýnda Kimya Mühendisleri Odasý Ege Þubesi'nden Yönetim Kurulu Baþkaný Ertuðrul Barka ve Prof.Dr. Gürel Niþli, Ýzmir Tabip Odasý temsilcisi Dr.Oya Otyýldýz ve Elele Hareketi'nde Ýnay Vicdan Hareketi'ni temsil eden Eðitimci Yazar Muammer Sakaryalý nýn yeraldýðý bir heyet incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Heyetin topladýðý ilk kan örneklerine valiliðin el koymasý maden þirketini zora sokacak büyük bir skandalýn örtbas edilme çabasý olarak yorumlandý. Yani valilik ve kaymakamlýk halkýn saðlýðýný deðil Kanadalý þirketin çýkarlarýný korumayý kendilerine görev bildi. Valiliðin engellemelerine raðmen ulaþýlabilen hastalardan kan örnekleri alan heyet toksikolojik analizler gerçekleþtirecek. Heyet tarafýndan yapýlan incelemeler ve alýnan kan örneklerinin tahlil sonuçlarý, bir rapor halinde kamuoyuna duyurulacak. (Halkýngazetesi)

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Çiftçi yoksullaþtý. belirledi. 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor'

Çiftçi yoksullaþtý. belirledi. 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor' Çiftçi yoksullaþtý Kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn yeni kuruþ olarak belirlenen fiyatý tarým üreticileri tarafýndan çok düþük bulundu. Hacýbektaþta bulunan tarým üreticisi bazý vatandaþlar AKP'nin ve hükümetin

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Ermiþ: Burada imam arkadaþlar kalacak

Ermiþ: Burada imam arkadaþlar kalacak Hacý Bektaþ Veli Derneði Baþkaný Ünlüyurt: Dönsel kýzýmýzý yalnýz býrakmayalým Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Dönsel Kaya için çaðrýda bulundu. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, kanser hastasý olan ve Hacýbektaþ

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz.

20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz. YIL: 1 SAYI: 111 Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ; Suluca Karahöyük, Hacýbektaþ ve Hacýbektaþlý olmak Sevgili okurlar; yukardaki, bu sözbaþý cümlelerin, en sonundan baþlayarak bu husustaki duygu ve düþüncelerimi

Detaylı

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ YIL:3 SAYI:713 35 YKR 15 AÐUSTOS 2008 CUMA Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Bir kitabýn düþündürdükleri. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi. Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor

Bir kitabýn düþündürdükleri. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi. Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor Nevþehir de Haþere ile mücadele Nevþehir de halk arasýnda mucuk veya üvez olarak da bilinen Simulium spp ile etkin mücadele için çalýþmalara baþlandý. Bu amaçla Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu nun

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor

Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor YIL: SAYI: 0 YKR HAZÝRAN 00 ÇARÞAMBA Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor Hediyelik taký satan tezgahtar vatandaþlar geçtiðimiz Pazartesi günü zor anlar yaþadýlar. Belediye almýþ olduðu kararla Özgürlük

Detaylı