Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ"

Transkript

1 YIL: SAYI: 0 YKR TEMMUZ 00 SALI Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ Tarýk Ali Hacibektaþlýlara ve gönlü ora için yanýp tutuþanlara teþekkür Merhaba, Bundan önceki kaygýlanarak yazdým ve daha sonra ve öncesi benim gibi düþünen ve duyarlý davranan insanlarýmýza, gösterdikleri olgun tavýrdan dolayý teþþekkür etmek istiyorum. Bildiðimiz gibi, Temmuz Hacýbektaþ ta (MHP nin de çaðrýlý olduðu gelmedikleri için Hacýbektaþ Belediye Baþkaný tarafýndan kendilerine teþekkür edildiði ) bir miting gerçekleþtirildi. > DE Dalgalanma en çok Türkiye'yi vurdu Küresel piyasalarda yaþanan dalgalanmalar, geliþmekte olan piyasalar içinde en fazla Türkiye'yi etkilemiþ görülüyor. > DE Morglarý bile özelleþtiriyorlar Resmi Gazete 'de yayým lanarak yürürlüðe giren yönetmelik ile, saðlýk tesisleri özelleþtirilecek ve Saðlýk Bakanlýðý yeni yaptýracaðý saðlýk tesislerinde kiracý olacak. > DE Bugün Ýsrail in eylemlerinde kibrin birçok öðesine rastlanabilir: Emperyal bir burnu büyüklük, gerçekliðin çarpýtýlmasý, kendi askeri üstünlüðünün farkýnda olmak, daha zayýf devletlerin sosyal altyapýsýný mahveden bencillik ve ýrksal üstünlüðüne olan inanç. > DE Kýrþehir'de sokak çocuklarý Kýrþehir'de okullarýn tatile girmesiyle birlikte sokaklarda çalýþan çocuklarýn sayýsýnda artýþ yaþandý. Bilinçsizce yapýlan göçlerin beraberinde getirdiði BABAÝLER ÝSYANI () ÝSYANIN NEDENLERÝ Enver Cemal Þahin Baba Ýlyas tipik bir þaman olma hüviyetini henüz kaybetmemiþ bir Türkmen babasý olduðundan, sihir ve büyü ile uðraþma gibi, eski þaman geleneðini de sürdürüyordu. Bu nedenle müritleri, þeyhin üstün bir kudrete sahip olduðuna > DA Avrupalý genç daðcýlar Ürgüp te Anadolu Üniversitesi Avrupa Öðrencileri Forumu (AEGEE- Eskiþehir) in her yýl yaz aylarýnda düzenlediði Yaz Üniversitesi projesi çerçevesinde daðcýlýk konulu buluþma için Avrupa ülkesinden üniversiteli genç daðcý -0 Temmuz tarihleri arasýnda Ürgüp te Çimenli Camping mevkiinde Kapadokya nýn gizemli doðasýný keþfedecekler. > DA Yol düzenlemesi devam ediyor Nevþehir Belediyesi tarafýndan Aksaray Caddesi nin daha modern bir görünüme kavuþturulmasý iþsizlik ve yoksulluk nedeniyle çocuklar, okula gitmek yerine ailelerine maddi katký saðlamak amacýyla sokaklarda çalýþýyor. amacýyla bir süre önce Nevþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar devam ediyor. > DA inanýyorlardý. Yazdýðý muskalar ve bazý dini ayinlerle gelen hastalarý iyileþtirmeye çalýþýyordu. Sorunlara ve davalýlara çözüm buluyor, civar halkýn birlikte barýþ içerisinde yaþamasý için uðraþ veriyordu. > DE Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete aydýr 0 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (. ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini ( ytl ya da 0 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da 0 nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! HACIBEKTAÞ Nevþehir'e km. uzaklýkta olan Hacýbektaþ, Kýrþehir yolu üzerindedir. Nevþehir'in ilçelerinden Hacýbektaþ'ýn eski ismi Sulucakarahöyük'tür. Kapadokya'daki din turizminin bir baþka türünü, bu defa Hýristiyanlýðý deðil, Müslümanlýðý ilgilendiren yönü vardýr bu küçük ilçenin. Adýndan da anlaþýlacaðý üzere, Hacý Bektaþ Veli'nin dergahýnýn bulunduðu yer olmasý nedeniyle, Sulucakarahöyük olan adý Hacýbektaþ'a çevrilmiþtir. > DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 Temmuz 00 Salý Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ Akrabalarýnýn bir kýsmý Nazi kamplarýnda ölen ve geriye kalanlarý da Ýsrail de yaþamakta olan tarihçi Isaac Düzinelerce suçsuz insan ölmeye devam etmektedir. Bu durum G liderleri için hiçbir önem taþýmýyor. Hiçbir þey yapýlmýyor. Tarýk Ali Deutcher, deki altý gün savaþlarýnýn ardýndan yapýlan son söyleþisinde þöyle demiþti: Ýsrail in Araplara karþý savaþlarýný meþrulaþtýrmak ya da bunlara göz yummak aslýnda Ýsrail e çok büyük kötülük yapmak ve bu devletin uzun vadeli çýkarlarýna zarar vermektir. Ýsrail i Prusya ya benzeterek acý bir uyarýda da bulunmuþtu: Almanlar kendi deneyimlerini þu acý deyimle özetlemiþlerdi: Kendi ölümünüzün zaferine ulaþabilirsiniz. Bugün Ýsrail in eylemlerinde kibrin birçok öðesine rastlanabilir: Emperyal bir burnu büyüklük, gerçekliðin çarpýtýlmasý, kendi askeri üstünlüðünün farkýnda olmak, daha zayýf devletlerin sosyal alt yapýsýný mahveden bencillik ve ýrksal üstünlüðüne olan inanç. Gazze ve Lübnan daki birçok sivilin yaþamlarýnýn söndürülmesi tek bir Ýsrail askerinin kaçýrýlmasýndan ya da öldürülmesinden daha az önem taþýmaktadýr. Ýsrail eylemleri bu açýdan ABD tarafýndan desteklenmektedir. Gazze ye yönelik saldýrý seçimleri kazanmaya cüret eden Hamas ý ortadan kaldýrmak üzere tasarlanmýþtýr. Gazze kolektif bir cezalandýrmaya uðrarken uluslararasý toplum sessizce izlemektedir. Düzinelerce suçsuz insan ölmeye devam etmektedir. Bu durum G liderleri için hiçbir önem taþýmýyor. Hiçbir þey yapýlmýyor. Washington, Ýsrail in azgýnlýðýna her zaman yeþil ýþýk yaktý. Bu örnekte de, Bugün Ýsrail in eylemlerinde kibrin birçok öðesine rastlanabilir: Emperyal bir burnu büyüklük, gerçekliðin çarpýtýlmasý, kendi askeri üstünlüðünün farkýnda olmak, daha zayýf devletlerin sosyal alt yapýsýný mahveden bencillik ve ýrksal üstünlüðüne olan inanç. Gazze ve Lübnan daki birçok sivilin yaþamlarýnýn söndürülmesi tek bir Ýsrail askerinin kaçýrýlmasýndan ya da öldürülmesinden daha az önem taþýmaktadýr. çýkarlarý çakýþýyor. Lübnan ýn, Ürdün Washingto n, Ýsrail in azgýnlýðýna her zaman yeþil ýþýk yaktý. Bu örnekte de, çýkarlarý çakýþýyor. modelinde olduðu gibi bir Ýsrail-Amerikan mandasý olarak kalmasýný garanti altýna alarak Suriye rejimini yalýtmak ve bunaltmak istiyorlar. Lübnan ýn asli varlýk nedeninin de bu olduðunu ileri sürüyorlar. Çaðdaþ Lübnan, gerçekten de hala önemli ölçüde, baþlangýçta olduðu gibi Fransýz sömürgeciliðinin suni bir eseri; Maronit azýnlýðýn egemenliði altýnda bulunan bölgesel bir iþbirlikçi oluþturmak üzere Paris tarafýndan ana topraklarýndan kopartýlmýþ olan büyük Suriye nin kýyý þeridi olmaya devam ediyor. Ülkenin sýkýþýk dama tahtasý, politik sistemde kalabalýk bir Müslüman, belki de hatta Þii çoðunluða adil temsil hakký tanýnmadýðýnýn açýða çýkacaðý korkusu nedeniyle asla gerçek bir nüfus sayýmýna izin vermedi. Filistin den kaçan mülteciler tarafýndan ateþlenen Filistin sorunu çözümlen ene ve Irak taki iþgal son bulana kadar, bölgede barýþ olmayaca ktýr. mezhepsel gerilimler 0 lerde bir iç savaþýn patlak vermesine ve Suriye birliklerinin, üstü örtük ABD onayýyla birlikte ülkeye girmesine ve çarpýþan mezhepler arasýnda görünürde bir tampon ve (Hizbullah ýn mevcut olmadýðý) ve yýllarýndaki iþgal kartlarý üzerinden oluþacak bir Ýsrail iktidarýna karþý caydýrýcý bir güç olarak buraya yerleþmesine neden oldu. Refik Hariri nin öldürülmesi, batýlý örgütler Sedir Devrimi ne yardýmcý olmak üzere ülkeye gelirken, Suriye lilerin ülkeden çýkartýlmasýný talep eden orta sýnýflarýn geniþ çaplý gösterilerini ateþledi. Washington ve Paris in tehditleriyle desteklenen bu moment, Suriye nin geri çekilmesini ve Beyrut ta zayýf bir hükümetin kurulmasýný saðlamaya yeterliydi. Ancak Lübnan daki mezhepler kanatlarýný çýrpmaya devam ediyorlardý. Hizbullah silahsýzlandýrýlmamýþ ve Suriye zapt edilememiþti. Washington piyonu almýþtý ancak kale hala düþürülmeyi bekliyordu. Ýsrail ordusunun ülkeye girip Filistinli küçük bir gruba üye teröristleri öldürdüðü Mayýs ayýnda Beyrut taydým. Hizbullah roketlerle yanýt verdi. Ýsrail savaþ uçaklarý Hizbullah ý köylerine ve sýnýr yakýnlarýndaki karargahýna 0 bomba atarak cezalandýrdý. Son Ýsrail saldýrýsý kaleyi düþürmeyi amaçlýyor. Baþarýlý olabilecek mi? Hizbullah da, Hamas gibi kitle desteðine sahip olduðu için bizi bekleyen uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþtýr. Hizbullah ýn üstü terörist örgüt denilerek çizilemez. Arap dünyasý Hizbullah güçlerini sömürgeci iþgale karþý direnen özgürlük savaþçýlarý olarak görüyor. Ýsrail gulaglarýnda bin Filistinli politik tutsak var. Ýsrail askerleri bu yüzden kaçýrýlýyor. Hizbullah da, Hamas gibi kitle desteðine sahip olduðu için bizi bekleyen uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþtýr. Tutsak deðiþ tokuþlarý gerçekleþtiriliyor. Suriye ve Ýran ý, son Ýsrail saldýrýsý yüzünden suçlamak anlamsýzdýr. Filistin sorunu çözümlenene ve Irak taki iþgal son bulana kadar, bölgede barýþ olmayacaktýr. Ýsrail i deðil, Hizbullah ý caydýracak bir BM gücü önerisi de ipe sapa gelmez bir öneridir. Kaynak: The Guardian, (Sendika.org) 0 Temmuz 00 GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. 0 Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý 0

3 Temmuz 00 Salý HABER Hacibektaþlýlara ve gönlü ora için yanýp tutuþanlara teþekkür Merhaba, Bundan önceki kaygýlanarak yazdým ve daha sonra ve öncesi benim gibi düþünen ve duyarlý davranan insanlarýmýza, gösterdikleri olgun tavýrdan dolayý teþþekkür etmek istiyorum. Bildiðimiz gibi, Temmuz Hacýbektaþ ta (MHP nin de çaðrýlý olduðu gelmedikleri için Hacýbektaþ Belediye Baþkaný tarafýndan kendilerine teþekkür edildiði ) bir miting gerçekleþtirildi. Ve bu miting olaysýz geçti þükür ki ama gene Hacýbektaþ halký ve tüm Alevibektaþi ve gönlü demokrasi ve insanlýktan yana olanlarýn içine, aynen Sivas ta yanan canlarýnki gibi ateþ düþtü ki bu bizleri daha ne kadar incitip yakacak kim bilir? Hacýbektaþ'ta piknik yapacaðýz deyip dýþarýdan adam getirerek kalabalýk toplamaya çalýþarak yapýlan mitinge katýlýmýn çok olmamasý ve herhangi bir olayýn olmamasý elbette sevindirici. Bu nedenle insanlarýmýzýn ne kadar aklý baþýnda olduðu ve duyarlý olduðunu bir kez daha gördük. Ama Pir Sultan Abdal ýn dediði gibi (ille dostun gülü yaraladý bizleri.) Burada acaba bu dost baþkan gerçekten DOST mu bize? Öyle ise, kendi insanlarýna nasýl böyle düþmanca davranabilir? Nasýl böyle bir KARA LEKEYÝ Hacýbektaþ' a layýk görür? Ya da kendisine oy vermeyenleri toptan düþman ilan etmek gibi bir lüksü nasýl olur Hacýbektaþ Belediye Baþkaný nýn? O baþkanlýk makamý milleti bir arada tutmak için ne gerekiyorsa yapýlmasý gereken bir koltuk, hiç tanýmadýðýn insanlarý ve milleti birbirine düþman etmeye çalýþmak için deðil birleþtirmek için vardýr. Yoksa baþkanýn hayatýnda hiç görmediði insanlarý düþman ilan etmekle belli bir amacý ve misyonu mu var? Ve merak ediyorum, sayýn belediye baþkanýmýz Ali Rýza Salmanpakoðlu kendisiyle barýþýk birisi mi? Deðilse durum çok daha kötü kendisi ve bizler için. Çünkü kendini her fýrsatta en büyük Atatürk çü görüp, onunla olmayanlarý hep düþman ve Atatürk düþmaný gören bir kiþi olduðunu ýsrarla söylediðine bakýlýrsa, ortada bir büyük yanýlgý ya da çeliþki var. Herkes bilir ki ben dahil Alevi olup da, ya da demokrasi yanlýsý olup da Atatürk ü sevmeyen yoktur. Ama bu sevgi Kenan Evren ya da baþkanýn sevgisi gibi hiç deðil. Atatürk ismini hep dillendirmekle sevgi ve saygý kazanýlmýþ olsaydý, bugün Kenan Evren Türkiye insaný tarafýndan çok seviliyor olurdu. Sayýn Baþkan bence geçmiþ alýþkanlýklarý gereði, kendini hala emekliliðe hazýrlayamamýþ ki Hacýbektaþ Belediye Baþkaný gibi deðil de tarihsel bir Alevilik düþmaný gibi kendinin dýþýndakilere hep saldýrmakta. Bütün bunlarý bizlere açýklar ise bizde kendisini tanýma fýrsatý buluruz. Hacýbektaþ'ta yapýlan Sivas Þehitlerini Anma Gecesi ne katýlmayýp alternatif bir toplantý yapmak ve Sivas ta Temmuz da olup Madýmak Otelinin MÜZE olmasýný istemek galiba ona göre MHP ile birlik olup yürüyüþ yapmaktan daha kötü bir þey olsa ki düþman saymadýðý kendi gibi kabul ettiði MHP ve yandaþlarý ile olmayý tercih etti. Alevilik ve insanlýk tarihi nasýl Yavuz Sultan Selim ve Kenan Evreni anýyorsa, kendisini de davranýþýna göre anacak ve yerine yerleþtirecektir. Benim gibi düþünmeyenler de olabilir tabii ki ve düþüncelerine saygý duyulabilir ama geçmiþte Susurluk davasýndan hala aklanmamýþ ve sürekli sanýk olarak kalacak olan (belki de yargýlanacak ve ceza alacak) olanlarý aðýrlayan ama kendi insanlarýna önyargýlý ve düþmanca davranan belediye baþkanýmýzýn amacýnýn ne olduðunu iyi görmek ve düþünmek gerek. Temmuz larýn ve bir Sivas katliamýnýn bir daha olmasýný önlemek gerek. Kendi geleneði ve insanýna sahip çýkmak inancýný yerine getirmek için birkaç hafta sonra tüm Alevibektaþiler ve onun felsefesine gönül verenler Aðustos ta Hacýbektaþ ta olup özlem giderecekler ne mutlu ki. Ve her zaman olduðu gibi sýnýrsýz sevgi ve baðlýlýklarýný o güzel insan Pir Hacýbektaþ Veli ye yüz sürerek gösterecekler. O güzel günde beraber olmak üzere tüm yüreði güzel olan, kendiyle barýþýk, içinde kin- fesatlýk olmayan demokrasi yanlýsý güzel insanlara tekrar teþekkür ederek burada þimdilik noktalýyorum. HACIBEKTAÞ SULUCAKARAHÖYÜK HACIBEKTAÞ- Nevþehir'e km. uzaklýkta olan Hacýbektaþ, Kýrþehir yolu üzerindedir. Nevþehir'in ilçelerinden Hacýbektaþ'ýn eski ismi Sulucakarahöyük'tür. Kapadokya'daki din turizminin bir baþka türünü, bu defa Hýristiyanlýðý deðil, Müslümanlýðý ilgilendiren yönü vardýr bu küçük ilçenin. Adýndan da anlaþýlacaðý üzere, Hacý Bektaþ Veli'nin dergahýnýn bulunduðu yer olmasý nedeniyle, Sulucakarahöyük olan adý Hacýbektaþ'a çevrilmiþtir. Yüksek bir platoda bulunan Hacýbektaþ yakýnlarýnda, güneybatýsýndaki Hýrka Daðý nýn eteklerinden, onyx çýkarýlmaktadýr. Genellikle beyaz rengi çýkan onyx, Hacýbektaþ'taki eskilere dayanan bir sektör oluþturmuþtur. Her yýl - Aðustos tarihlerinde düzenlenen Hacýbektaþ Alevi þenliklerinde, bu taþtan çeþitli hediyelik eþyalar yapýlarak satýlmaktadýr. Bu þenlikler oldukça ilgi görmekte ülkenin her yerinden gelen Aleviler, çeþitli sanatsal etkinliklere katýlmaktadýr. Hacý Bektaþ Veli'nin dergahýnýn bulunduðu mekan Selçuklu, Osmanlý ve Cumhuriyet dönemindeki eklerle bugünkü halini almýþ ve Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýyla müze haline getirilmiþtir. Ýçinde Hacý Bektaþ Veli ve Balým Sultan Türbeleri'nin bulunduðu külliyede; cami, çamaþýrhane, hamam, aþevi, konuk evi ve çeþmeler yer alýr. Müze olarak ziyarete açýlan külliye birbiri ardýna sýralanan üç avludan ibarettir:. Avlu (Nadar Avlusu): Büyük, kemerli bir kapý ile avluya girilir. Hemen saðda 0 yýlýnda inþa edilmiþ 'Üçler Çeþmesi" yer alýr. Ayný avlu içinde çamaþýrhane ve hamam da bulunmaktadýr.. Avlu (Dergah Avlusu): Buraya 'Üçler Kapýsý 'olarak adlandýrýlan bir kapý vasýtasýyla girilir. Kapýnýn hemen saðýndaki Çeþme tarihinde yaptýrýlmýþtýr, yýlýnda Kavalalý Mehmet Ali Paþa'nýn kýzý tarafýndan Mýsýr'dan gönderilen aslan heykelinin yerleþtirilmesinden sonra 'Aslanlý Çeþme' adýný almýþtýr. Bu avluda Osmanlý Sultaný II. Mahmut zamanýnda, yýlýnda yaptýrýlan bir Cami, dergaha gelen misafir ve yolcularýn karþýlandýðý Konukevi ve Aþ evi yer alýr. Meydan Evi'nin bitiþiðindeki Kiler Evi'nin alt katýnda dergahýn kýymetli eþyalarý ve yiyecekleri depo edilmiþtir.. Avlu (Hazret Avlusu): Altýlar kapýsýndan girilir. Giriþte hasbahçe, sað tarafta derviþ ve baba mezarlarý bulunur. Karþý tarafta Selçuklu mimarisi özelliklerini arz eden ve Orhan Bey zamanýnda yaptýrýlan Hacý Bektaþ Veli Türbesi yer almaktadýr. Türbeye Selçuklu motiflerinden oluþan mermer bir kapýdan girilmektedir. Hacý Bektaþ'ýn inzivaya çekildiði Çilehane ve Kýrklar Meydaný bu bölümdedir. Hacý Bektaþ'ýn yeþil sandukalý türbesi, çeþitli þamdanlarla donatýlmýþ, kalem iþi süslemeler ve yazý motifleriyle süslenmiþtir. Kýrklar Meydaný'nýn doðusunda Horasan Erleri'nin mezarlarý, batý tarafta çelebilere ait olduðu söylenen mezarlar ile Güvenç Abdal'ýn Türbesi bulunmaktadýr. Hazret Avlusu'nun saðýnda yýlýnda yaptýrýlan Hacý Bektaþ'tan sonra gelen Balým Sultan Türbesi yer alýr. bulentözmen.com Uður Eroðlu Amsterdam

4 Temmuz 00 Salý Baba Ýlyas tipik bir þaman olma hüviyetini henüz kaybetmemiþ bir Türkmen babasý olduðundan, sihir ve büyü ile uðraþma gibi, eski þaman geleneðini de sürdürüyordu. Bu nedenle müritleri, þeyhin üstün bir kudrete sahip olduðuna inanýyorlardý. Yazdýðý muskalar ve bazý dini ayinlerle gelen hastalarý iyileþtirmeye çalýþýyordu. Sorunlara ve davalýlara çözüm buluyor, civar halkýn birlikte barýþ içerisinde yaþamasý için uðraþ veriyordu. lv- BABA ÝLYAS KÝMDÝR A) Baba Ýlyas ýn Seceresi Tam adý Ebü l-bakâ Þeyh Baba Ýlyas b.ali el-horasânî olup, Moðol istilasý sýrasýnda Hârizmþahlar devletini yýkýlýþý () sýrasýnda Anadolu ya gelerek Selçuklu Sultaný.Alâettin Keykûbad ýn emrine giren Hârezmli Türkler den bir Türkmen babasýdýr. Torunu Elvân Çelebi ye göre (öl.0), büyük dedesi Baba Ýlyas, Rum diyarýna (Anadolu ya) Dede Garkýn adýnda baþka bir Türkmen þeyhinin halifesi sýfatýyla gelmiþ ve Amasya yakýnlarýndan bulunan Çat köyüne (bugünkü Ýlyas Köyü) yerleþerek burada bir zâviye açmýþtýr. Baba Ýlyas burada fikirlerini yaymaya baþlamýþtýr. Selçuklu Sultaný.Alâattin Keykûbad la yakýn iliþkiler kurmuþ ve zamanla müridleri çoðalmaya baþlamýþtýr.ömer, Yahya, Mahmut, Hâlis ve Muhlis adlarýnda beþ oðlu vardý. B) Baba Ýlyas ýn Dünya Görüþü Baba Ýlyas Çat köyüne geldiðinde, önceleri hiçbir ücret almadan, karýn tokluðuna köylülerin davarlarýný gütmeye baþladý. Çok az yemek yiyor ve basit bir þekilde yaþamýný sürdürüyordu. Bu yaþam tarzý ve diðer hareketleriyle kýsa zaman içerisinde halkýn sevgisini ve saygýsýný kazanmayý baþardý. Köyün yakýnýnda bir tepe üzerine bir zâviye yaptý. Hem oturduðu köyün ve hem de civar köylerin sakinleri onun müridi oldular. Yaptýðý zâviyede müritlerini kabul etmeye baþladý. Baba Ýlyas tipik bir þaman olma hüviyetini henüz kaybetmemiþ bir Türkmen babasý olduðundan, sihir ve büyü ile uðraþma gibi, eski þaman geleneðini de sürdürüyordu. Bu nedenle müritleri, þeyhin üstün bir kudrete sahip olduðuna inanýyorlardý. Yazdýðý BABAÝLER ÝSYANI () ÝSYANIN NEDENLERÝ Enver Cemal Þahin muskalar ve bazý dini ayinlerle gelen hastalarý iyileþtirmeye çalýþýyordu. Sorunlara ve davalýlara çözüm buluyor, civar halkýn birlikte barýþ içerisinde yaþamasý için uðraþ veriyordu. Baba Ýlyas ýn halifelerinden olan ve daha sonralarý tarihte büyük izler býrakan, halifelerinden bazýlarý þunlardýr: Baba Ýshak, Hacý Bektaþ Veli, Hacý Mihman, Baðdin Hacý, Þeyh Osman, Ayn ud-devle, Emirci Sultan, Þeyh Bâli, Koçum Seydi, Þeyh Edebâli. V- ÝSYANIN HAZIRLIKLARI - Propaganda Safhasý Selçuklu hükümdarý.gýyâseddin Keyhüsrev in kötü idaresi yüzünden halk bir kurtarýcý aramaya baþladý. Bu dönemde Anadolu Erenleri ya da Anadolu Evliyalarý önderliðinde, en iyi örgütlenen kesim Oðuzlar dý. Bunlarýn lider konumunda gördüðü kiþi ise Baba Ýlyas tý. Bu nedenle ona, Baba Resul diyorlardý. - Ýsyaný Olgunlaþtýran Öncüller Bir Vefâîyye tarikatý þeyhi olan Baba Ýlyas, vaktiyle Vefâîyye tarikatý mensubu olan kendi halifelerini, Türkmenler den ve diðer deðiþik kesimlerden edindiði müritlerini, halife sýfatýyla muhtelif yerlere, özellikle onlarýn kendi eski çevrelerine gönderiyordu. Bu halifeler gittikleri yerlerde bir takým önemli iþler yapýyorlar ve bu sayede çok etkili oluyorlardý. Böylece Türkmenler ve köylüler Baba nýn fikirlerini tanýdýklarý ve güvendikleri kimselerin aðzýndan öðrendikleri için daha kolayca baðlanýyorlardý. Ayrýca Baba Resûl, yine Türkmen yörelerinde faaliyet gösteren ve belirli bir nüfus ve etki sahibi olan Kalenderî, Yesevî ve Haydarî tarikatlarýna mensup Türkmen babalarýndan yararlanýyordu. Baþka bir önemli etmen de, Türkmen boylarýnýn geleneksel yapýsýnýn bu boylarý Baba Ýlyas ýn etrafýnda toplamaya büyük ölçüde yardýmcý olmuþ olmasýdýr. Baþka bir deyimle, Türkmen boylarý içindeki kabile geleneði, Baba Ýlyas ýn iþine çok yaramýþtýr. Çünkü onlar beyinin sahip olduðu otorite sayesinde kendi geleneksel teþkilatlarýný sýmsýký bir þekilde koruyorlardý. Her boy kendi beyine kayýtsýz þartsýz baðlý olduðu gibi, onlar da aþiret reislerine baðlýydýlar. Bu durum Baba Ýlyas ýn iþine çok yaradý. - Propaganda Bölgeleri Asýl faaliyet merkezi olarak, Baba Ýlyas ýn bizzat kendi zâviyesinin bulunduðu Amasya baþta olmak üzere Tokat, Çorum, Sivas ve Bozok (Yozgat) bölgesi.. baþ halifesi Baba Ýshak ýn bölgesi olan Hýsn-ý Mansur (Adýyaman), Maraþ, Kefersûd, Malatya ve Elbistan ý içine alan Güney Doðu Anadolu bölgesi ile Kuzey Suriye bölgeleri daha yoðunlukta idi. Vl- ÝSYANIN BAÞLAMASI VE GELÝÞMESÝ Baba Ýlyas, isyaný baþlatmadan önce iyi bir þekilde hazýrlanmasý gerektiðine inanýyordu. Henüz daha hazýrlýk devresinin olgunlaþtýðýna inanmadýðý için, bir müddet daha beklemenin yararlý olacaðý inancýndaydý. Selçuklu yönetimi onun bu niyetini sezer sezmez, Çat köyünde ayaklanmaya hazýrlanan Baba Ýlyas ýn üzerine asker göndererek olayý büyümeden bastýrmak istedi. Baba Ýlyas kaçmayý baþararak Haraþna denilen Amasya kalesine sýðýndý. Bunu duyan baþ yardýmcýsý (halifesi) Baba Ýshak, 0 Muharrem ( Aðustos ) tarihinde, büyük çoðunluðu Türkmenler den teþekkül eden ordusu ile önce Kefersûd u (Adýyaman ilinde bir yer) iþgal etti. Sonra da Hýsn-ý Mansur (Adýyaman), Gerger ve Kâhta yý ele geçirdiler. Buradan Malatya ya yöneldiler. Büyük tehlikenin kendilerine yaklaþtýðýný gören Malatya valisi Muzaffereddîn Aliþîr, Selçuklu askerlerinden ve bir kýsým Hýristiyan halktan topladýðý kuvvetlerle, Baba Ýshak ýn kuvvetlerine karþý koydu. Ýki taraf arasýnda geçen bu savaþta Muzaffereddîn Aliþîr in birlikleri yenilerek techizatýný savaþ alanýnda býrakarak kaçtýlar. Vali Malatya ya dönerek yeniden hazýrlandý. Kürtler den ve Germiyanlar dan yeni kuvvetler meydana getirdi. Baba Ýshak kuvvetleri, bu kuvvetleri de daðýttý. Malatya yakýnlarýnda Elbistan da olan bu savaþta kazanýlan baþarýdan sonra Baba Ýshak kuvvetleri, yeni taraftarlarýn katýlmasýyla sayýsýný bir hayli artýrdý. Bu arada Baba Ýlyas a gelince, sýðýndýðý Amasya kalesinden Baba Ýshak ile temasa geçmeyi denedi. Baba Ýshak ýn Amasya ya doðru yöneldiðini iþitince, yakýn adamlarý ile haber göndererek, Canik (Kýzýlýrmaðýn batýsýnda, Alaçam dan Fatsa nýn doðusunda Bolaman çayýna kadar uzanan bölge) tarafýna gitmesini istedi. Baba Ýlyas ýn, Baba Ýshak ý neden Canik tarafýna göndermek istediði hiçbir zaman öðrenilemedi. Ancak bu konuda bazý varsayýmlar ileri sürülmektedir. Belki amacý isyanýn zamansýz baþlatýldýðýný düþünerek baþarýya ulaþamayacaðý korkusuydu. Belki de Selçuklu kuvvetlerinin Baba Ýshak ýn peþinden gitmesini saðlamak suretiyle kendi ve yanýnda bulunan üç binden fazla adamlarýnýn hayatýný da kurtarmak istiyordu. Ya da bilemediðimiz baþka nedenlerden dolayýdýr. (SÜRECEK)

5 Temmuz 00 Salý PAYIMA DÜÞEN herkes iþinde gücünde tohumu alýnýp bostanda býrakýlmýþ bir salatalýk gibi sararmýþ kurumuþ elleriyle yün eðiren þu nine iþinde gücünde arsa alým-satýmýyla uðraþan profesör ve öðrenmediði þeylerle sürekli sýnanan öðrenci iþinde gücünde saymakla bitiremediði paralarla ellerinin iliþkisini araþtýran veznedar ve büyük kýzýný dün evlendiren banka müdürü iþinde gücünde yeni bir sefere hazýrlanan pilot ve onun bir çok ülke dolaþmýþ olan çantasý kazasýz belasýz bir gün geçiren itfaiyeci ve onun yangýnlarla ilgili anýlarý gece vardiyasýna uyanan iþçi ve uyanmayan öfkesi iþinde gücünde þu çöplükteki tavuk ki pamuk þekeri gibi civcivler hazýrlanýyor bana da oturup þiir yazmak kalýyor ÞARKI SÖYLE bugün eve gitme yusuf þarký söyle dersten çýkmýþsýn bak elin yüzün tebeþir yaðmur yok dýþarda hava çok güzel gelirken bir çiçek çarptý alnýma alným bu yüzden ýslak al bu þiiri önce dizelerine ellerini sil dersten çýkmýþsýn bak elin yüzün tebeþir yusuf beni dinlersen bize gidelim karým var evde seni görünce sevinir son günlerde bunalýmlý bilirsin çocuk ev iþ çocuða bir çukulata karýma nergis alýrýz olmazsa bir þiþe hititle aðzýmýzý kana bularýz sizinkilere haber verme istersen bir telefon aç nasýl olsa tahmin ederler bizimle olduðunu þöyle bir düþündüm de dünyayý ülkemizi kendim kuþku ve korkuyla nasýl yaþarýz böyle bugün eve gitme yusuf þarký söyle Salih Bolat den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. Salih Bolat, Adana doðumlu. Ankara Ý.T.Ý. Akademisi nin Sosyal Politika bölümünü bitirdi. Ýlk þiir kitabý Yaþanan ý te yayýnladý. Bu kitapla Akademi Kitabevi Þiir Baþarý Ödülü nü kazandý. þiiri en çok sorunsallýk taþýyan bir þair kuþaðýnýn üyesi olduðuma inanýyorum ve ÞARKI SÖYLE kendi þiirimi bir temele oturtmaya yani kendi poetikamý oluþturmaya çalýþýyorum. Þiir sanatlar içersinde sanatçý ve yapýt arasýnda en aracýsýz, en doðrudan, en ben, sanatçýnýn kendisini en saklayamayacaðý bir iliþkiye dayanan sanattýr. Bu yüzden de belki en çok yürek isteyen bir iþtir. birer birer geçtiler yanýmdan ilk sayfasýna anlaþýlmaz adresler yazýlýp býrakýlmýþ bir not defteri nasýl sessizce beklerse kullanýlmayý öylece beklerken ödünç alýnmýþ yüzleriyle birer birer geçtiler yanýmdan arkalarýna bile bakmadýlar yol ortasýnda kimsenin eðilip almak istemediði harcanmaya bile deðmeyen bir metal para gibi beklerken en yalancý doðrularýyla birer birer geçtiler yanýmdan hiçbir söz söylemediler kendine açýlan bir çukur gibi doldurulmayý beklerken kendi boþluklarýna sýðýnarak birer birer geçtiler yanýmdan SÜREK her sabah bir mermi saplanýyor uykusuzluðuma yataðýmdan ölü bir asker uyandýrýyorum bir top kanlý sakal rüzgara dolanmýþ kalkýp týraþ aynamý siliyorum nereden bulaþmýþsa bir gece lekesi ben sildikçe büyüyor büyüyor yüzümü karanlýkta yitirmekten korkuyorum LÝMAN TABLOSU alo santral bana otel müdürünü baðlayýn lütfen þu liman tablosunu kaldýrsýnlar hemen odamýn duvarýndan ben ne zaman binmek istesem o gemilere sessizce kaçmak istesem acýnýn adalarýndan biliyorum bütün martýlar maviyi aðlar bir yaðmur tutuþur kirpiklerinde þu kederli kaptanýn ilkyazýn bütün kapýlarý mühürlenir alo santral þu liman tablosunu odamýn duvarýndan söyleyin kaldýrsýnlar. Robert Stevenson'un yaptýðý lokomotif çalýþtýrýldý.. Cumhuriyet döneminin ilk basýn yasasý olan Matbuat Kanunu kabul edildi. Yeni kanun "hilafet", "saltanat", "anarþizm", "komünizm" yanlýsý yayýnlara ilk kez açýk yasak getiriyor, hükümete de "ülke çýkarlarýna ters düþme" durumunda yayýnlarý "geçici kapatma" yetkisi tanýyordu. Basýn üzerinde denetimi arttýran bu yasaya karþý çýkan tek milletvekili, gazeteci Hakký Tarýk Bey (Us) oldu.. Adolf Hitler Ýtalya'nýn Habeþistan'ý ilhakýný tanýdý.. Bozkurt dergisi yeniden kapatýldý. Aþýrý Türkçü bulunan dergide ýrk unsuru Türkleri birleþtiren en önemli etken olarak görülüyordu.. Benito Mussolini'nin iktidardan düþürülmesiyle faþizm Ýtalya'da yasadýþý ilan edildi. 0. Bakanlar Kurulu Temmuz 0'de Kore'ye bin 00 kiþilik bir askeri birlik göndermeye karar verdi.. Atatürk Kanunu Temmuz 'de Meclis'te kabul edildi. Amaç, Atatürk devrimlerini korumak, Atatürk heykel ve anýtlarýna saldýrýlarýn önüne geçmek.. Sovyetler Birliði Türkiye'ye bir nota verdi; Türkiye'nin Irak'a girmesi kötü sonuçlar doðurur.. Türkiye Kerkük Türkmenleri için Irak'tan teminat istedi.. Maliye Bakaný Ferit Melen, "Türkiye'siz bir Avrupa siyasi ve iktisadi birliði kuvvetli bir birlik olamaz" dedi. Ayný gün Ýzmir'de temizlik iþçileri yarým gün iþ býraktýlar.. Anayasa Mahkemesi sosyalizmin Anayasa'ya aykýrý olmadýðýna karar verdi.. Temmuz 'de; Ýstanbul'da polis öðrencilere müdahale etti; 0 öðrenci ve 0 polis yaralý.. Türkiye Barolar Birliði Genel Baþkaný Profesör Faruk Erem Üniversite özerkliðinin gasp edildiði gerekçesiyle öðretim üyeliðinden istifa etti.. Türkiye Ýncirlik dýþýndaki bütün Amerikan üslerine el koydu.. Gencay Gürün Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý genel sanat yönetmenliðine atandý. 0. Kýsa adý HEP olan Halkýn Emek Partisi milletvekillerinin Ýstanbul'dan Diyarbakýr'a "Onurlu ve özgür yaþam" yürüyüþü Diyarbakýr'da 0 bin kiþinin katýldýðý mitingle tamamlandý.. Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliði lideri Celal Talabani'ye diplomatik Türk pasaportu verildiði açýklandý. Ayný gün Türkiye'de Atatürk Barajý'nýn iki ünitesi açýldý. Ayný gün, Gümüþhane Barosu Baþkaný Ali Günday türbanlý iki kadýn avukatý barodan attýrdýðý gerekçesiyle öldürüldü.. Cezaevlerinde süren ölüm orucunun. gününde Hüseyin Demircioðlu, Ali Ayata ve Müjdat Yanat öldüler. bin kiþi Ýstanbul Sultanahmet'te Adalet Bakanlýðý'ný protesto etti. Bugün Doðanlar: 0. Elias B. Canetti. Eserleriyle kalabalýklarýn duygularýný, iktidarýn yol açtýðý ruhsal bozukluklarý ve toplumla çatýþma içindeki bireye ýþýk tutan Bulgar yazar 'de Nobel Edebiyat Ödülünün de sahibi. Bugün Ölenler:. Oyun yazarý Ýsmet Küntay. Yazar, "0. Kilometre", "Evler Evler", "Tozlu Çizmeler oyunlarýyla" tanýnmýþtý. Ýsmet Küntay Tiyatro Ödülü her yýl Temmuz'da veriliyor.. Gazeteci ve karikatürist Hüseyin Hulki Onaran. Onaran Akbaba, Varlýk, Doðan Kardeþ, Akþam ve Cumhuriyet gazetelerinde çalýþmýþtý. Ayrýntý için:

6 Temmuz 00 Salý Ýnternette tanýþtýlar Ürgüp te evlendiler Ýnternette yýl önce tanýþarak arkadaþ olan Ýranlý Fatemeh Nouraeý() ile Amerikalý Marcus Andre Ballard () aþklarýný Ürgüp te ölümsüzleþtirdiler. Ürgüp Belediyesine Nikah iþlemleri için baþ vuran Ýranlý Fatemeh Nouraeý ile Amerikalý Marcus Andre Ballard'ýn Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ tarafýndan kýyýlan nikahlarýnda, nikah þahitliðini Türk Halk Müziðinin sevilen sesi Bedia Akartürk yaptý. Bir hafta önce Türkiye de buluþan Aþýklar Kapadokya bölgesine gelerek evlenmeye karar verdiler. Kapadokya nýn büyüleyici atmosferinden etkilenen gençler burada evlenme kararý aldýlar. Amerikalý Damat Marcus Türkiye ye gelmelerindeki sebebin Evlilikleri için en uygun yer olduðuna inandýklarý için tercih ettiðini söyledi. Evliliklerinde iki ülkenin arasýndaki sorunlarýn kendilerini ilgilendirmediðini ve bu yüzden Tanrý bize yardým etti. Þu anda hayatlarýmýzý birleþtirdik. Ýngilizce öðretmeni olan Fatemeh Nouraeý ise Yaþayacaðýmýz yer Amerika olacak. Þu anda vize alamýyorum ancak eþim Marcus Amerika da vize iþlemlerini baþlattýktan sonra Amerika ya gideceðini söyledi. Genç çiftler bütün dünyaya seslenerek ne kadar engel çýkarsa çýksýn bir amacýnýz var ise eðer bu ömür boyu mutluluk ise ömür boyu pes etmeden mücadele etmeniz gerekir. Biz bu engelleri aþarak Dünyaya gösterdik. Umarým bizim gibi düþünen aþýklarda biz örnek oluruz dedi. Öte yandan Ýran ýn önde gelen ailelerinden biri olan Gelin Fatemeh Nouraeý nýn nikahýnda annesi Mahjan iki kýz kardeþi de nikahta yer aldýlar. Bu arada Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ genç çiftlere bölge topraðýndan yapýlmýþ kabartma yazýlý evlilikte mutlu olmanýn yollarýný anlata bir tabak hediye etti. Kýrþehir'de sokak çocuklarý KIRÞEHÝR- Kýrþehir'de okullarýn tatile girmesiyle birlikte sokaklarda çalýþan çocuklarýn sayýsýnda artýþ yaþandý. Bilinçsizce yapýlan göçlerin beraberinde getirdiði iþsizlik ve yoksulluk nedeniyle çocuklar, okula gitmek yerine ailelerine maddi katký saðlamak amacýyla sokaklarda çalýþýyor. Pazartesi Pazarý yerinde küçük el arabalarýyla çalýþan bazý çocuklar ve caddelerde mendil satan çocuklar boþ zamanlarýnda bir araya gelerek kendi aralarýnda iskambil kaðýtlarýyla kumar oynamalarý dikkat çekiyor. Sokaktaki çocuklar mendil, kibrit satma gibi iþleri yaparak ailelerine katký saðlamaya çalýþýyorlar. Sokaklarý kendilerine saat mesken edinen bu çocuklarýn yaþlarý 'in altýnda. Okullarýn kapanmasý nedeniyle ailelerine maddi destek saðlamak için yada okul masraflarýný karþýlamak için tatillerini çalýþarak deðerlendiriyorlar, Cacabey Meydaný'nda, Ankara Caddesi'nde ya çalýþýrken, yada ýsýz kuytu köþelerde sigara, tiner gibi baðýmlýlýk yapan maddeleri kullanýrken karþýlaþýyoruz. Bu çocuklar sokakta uðradýklarý þiddete karþý dayanabilmek, dayak yediklerinde acý hissetmemek, soðuk kýþ aylarýna dayanabilmek, halüsinasyonlar görüp gerçekte yapamadýðý þeyleri hayal ederek yapabilmek ve utanma duygularýný yok edip çevrelerinden rahatlýkla bir þeyler isteyebilmek, özgürce konuþabilmek için uyuþturucu maddelerine ihtiyaç duyuyorlar. Bunun yanýnda sosyal açýdan bir guruba ait olmak duygusuyla, sokaktaki gruplarýn ortak yaþam biçimine ayak uydurarak kendini kabul ettirebilmek için tiner, bali gibi uçucu maddelerin ucuza kolayca bulunabilmesi de sokak çocuklarýnýn bu maddelere ihtiyaç duymasýný artýrýyor. (Kýrþehir in Sesi Rdy.) Avrupalý genç daðcýlar Ürgüp te ÜRGÜP- Anadolu Üniversitesi Avrupa Öðrencileri Forumu (AEGEE- Eskiþehir) in her yýl yaz aylarýnda düzenlediði Yaz Üniversitesi projesi çerçevesinde daðcýlýk konulu buluþma için Avrupa ülkesinden üniversiteli genç daðcý -0 Temmuz tarihleri arasýnda Ürgüp te Çimenli Camping mevkiinde Kapadokya nýn gizemli doðasýný keþfedecekler. Ürgüp Belediyesinin ev sahipliðinde düzenlenecek Ürgüp kampý Avrupalý genç daðcýlar için hem Kapadokya yý daha yakýndan görmek hem tarihsel ve kültürel birikimlerini gezerek yaþamak hem de aldýklarý daðcýlýk eðitimlerini uygulayabilme þansýný yakalamýþ olacaklar.ürgüp Belediyesi'ni de ziyaret eden Avrupalý genç daðcýlar Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ e katkýlarýndan dolayý bir plaket sundular. Ödemiþ; "Bugün Ülkemizde Üniversitelerimizde okuyan gençlerimiz artýk daha ilerici daha Avrupai bilinçle eðitimlerini sürdürmektedirler. Eskiþehir Anadolu Üniversitesi AEGEE NEVÞEHÝR- Nevþehir Belediyesi tarafýndan Aksaray Caddesi nin daha modern bir görünüme kavuþturulmasý amacýyla bir süre önce Nevþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar devam ediyor. Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarla Aksaray Caddesi nin bir bölümünde kilitli parke taþý ile kaplanan yoldan trafiðin çift þeritli olarak verilmesi ile,yolun diðer yanýnda da kilitli parke taþý ile kaplanýlmasý için altyapý KIRIKKALE- Nevþehir'den gelerek Kýrýkkale ve köylerinde seyyar dondurmacýlýk yapan Necati Çelik, çocuklarý sevindiriyor. Seyyar dondurmacý Necati Çelik, çocuklarý çok sevdiðini ve onlarý mutlu etmekten zevk aldýðýný belirterek, "Bu iþ benim için hem ticaret hem de bir zevk. Yazýn köy köy gezerek dondurma satýyorum. Özel olarak yaptýrdýðým buzdolabýnda çeþit dondurma bulunduruyorum. Günde ortalama köye gidebiliyorum. Zaman zaman çocuklar li gençlerin yapmýþ olduklarý bu projede bunun bir göstergesidir. Avrupa nýn ülkesinden genci bir araya toplayýp Türk insanýn misafirperverliðini, hoþgörüsünü, gücünü, zekasýný, kültürünü ve baþarýsýný gösterebilmektedir. Yerel yöneticiler olarak da bize düþen bu gençlere yollarýnda ýþýk tutup elimizden gelen desteði vermektir. Onlarýn yapmýþ olduklarý bu proje hem ülkemizin tanýtýmýna, ileride kendi ülkelerinde belki de yönetici vasfýnda bulunacak kiþiler ile kültür paylaþýmlarýný saðlayacaklar. Ben bu plaketi tüm Avrupalý ve Türk gençliði adýna dostluk, kardeþlik ve Barýþ için alýyorum" dedi Yol düzenlemesi devam ediyor çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam ediliyor. Yaklaþýk 0 araçlýk bir de otoparkýn hizmete alýndýðý bu merkezdeki çalýþmalarýn bu hafta sonuna kadar tamamlanarak, Aksaray Caddesi üzerinde eski Nesteks binasýnýn baþladýðý alan ile Gazi Ýlköðretim Okulu na kadar olan alandaki yolun karþýlýklý olarak kent içi trafiðine açýlmasý planlandýðý açýklandý. Çocuklara dondurma götürüyor bana köy yumurtasý getiriyor. Ben de yumurtaya külah dondurma veriyorum. Ýþlerimiz harman sonu daha iyi oluyor" dedi. Köyde buz gibi dondurma yemenin zevkini yaþayan çocuklar da, "Dondurmacý amcaya çok teþekkür ediyoruz. Köyde bile bizi bulup dondurma satýyor" diye konuþtu. Özel otomobilinin arkasýný açarak satýþ yapan dondurmacý, köye geldiðini ise megafonla çocuklara duyuruyor.

7 Temmuz 00 Salý Dalgalanma en çok Türkiye'yi vurdu Küresel piyasalarda yaþanan dalgalanmalar, geliþmekte olan piyasalar içinde en fazla Türkiye'yi etkilemiþ görülüyor. Nitekim Türkiye piyasalarýnda dalgalanmanýn baþladýðý Mayýs tarihi esas alýndýðýnda, bugüne dek borsasý en çok düþen, eurobond spreadleri en fazla artan, iç borç faiz oranlarý en çok yükselen ülke Türkiye oldu. Hesaplamalara göre, Mayýs- Temmuz tarihleri arasýnda dolar kuru yüzde,, Avro yüzde, oranýnda arttý. Ayný dönemde ABD Merkez Bankasý FED'in gösterge faizinde 0,'lik týrmanýþ görülürken, petrol fiyatý da yüzde, oranýnda yükseldi. Geliþmekte olan ülke borsalarýnýn hepsinin küresel dalgalanmadan nasibini aldýðý görülürken, bunlar içinde yüzde,'lik kayýp ile ÝMKB baþý çekti. Ayný dönemde Türkiye'de istihdam artýþýnýn yavaþ olmasý üzerine, Dünya Bankasý (DB) yeni bir "reform paketi" hazýrlamak için hükümetle birlikte çalýþmaya baþladý. Dünya Bankasý, Türkiye'de istihdam yaratýmý için birinci önceliði "iþgücü piyasasý düzenlemeleri", ikinci önceliði ise "iþgücü piyasasý esnekliðinin iyileþtirilmesi" olarak gösterdi. Banka'ya göre, istihdam sorununu kalýcý olarak çözebilmesinin yolu eðitim reformundan geçiyor.» EÐÝTÝMDE YARATICILIK Türkiye'de liselerde, eðitim programý ve müfredat sorunu bulunduðunun altýný çizen DB yetkilileri, Türkiye'nin dünyanýn önde gelen rekabetçi bir ülke haline gelebilmesi için öðrencileri ezbercilikten, yaratýcý düþünceye yönlendiren bir þekilde hazýrlamasý gerekiyor. ÖSS'nin, öðrencilerin temel bilgilerinden çok ezbercilik gerektiren bilgi sistemini test ettiðini, bu durumun da liselerin yetersizliðinden dolayý, dershanelerin sanayii haline gelmesine katkýda bulunduðunu ifade ediyorlar. Banka yetkilileri, üniversitelerin, öðrencilerin, üniversite de dahi baþka meslek grubuna geçebilmelerine imkân tanýyacak esnekliðe sahip olmalarýnýn önemine iþaret ediyorlar.»ýþsýzlýk ÇÖZÜMÜNE KREDÝ Banka, iþsizlik sorununa yapýsal Hindistan'da yüzde,, Macaristan'da yüzde,, Brezilya Borsasýnda yüzde,, Güney Kore'de de yüzde, kayýp görüldü. Meksika borsasýnýn kaybý yüzde olarak hesaplanýrken, Arjantin borsasý yüzde, ile en az kaybý yaþayan borsa olarak göze çarptý. Eurobondlardaki risk primi açýsýndan da dalgalanmanýn en kötü etkisi Türkiye'ye olmuþ görünüyor. Nitekim Türkiye'nin risk primi, ve uzun vadeli çözüm amaçlý reforma, "Ýstihdam Yaratma Amaçlý Kalkýnma Politikasý Kredileri"yle destek verecek. DB yetkililerine göre, istihdam yaratmak farklý bir takým sektörlerde ekonomik politika, yatýrým ortamý, eðitim ve öðrenim, sosyal güvenliðin yaný sýra emek piyasasý politikasýný da içeren farklý konularda faaliyet çabalarý gerektiriyor ve Hükümetin, özel sektör, iþverenler ve iþçilerin ortak çalýþmasýyla bugünkü büyüme, yarýn istihdama katkýda bulunur bir puan oranýnda artýþ gösterirken, geliþmiþ ülkeler kategorisinde bulunan Arjantin ve Meksika'nýn risk primi daha da geriledi. Risk primi artýþlarý, Brezilya, Rusya, Güney Kore ve Güney Afrika'da 0, puan seviyelerinde kaldý. Türkiye'de bu dönemde iç borçlanma faiz oranlarýnda, puanlýk artýþ yaþanýrken, Polonya, Rusya ve Meksika'da faizler geriledi. Türkiye'den sonra en yüksek faiz artýþý görülen Güney Afrika'daki faiz artýþý ise sadece, puanda kaldý. Bu dönemde G. Afrika Randý-nýn dolar karþýsýndaki kaybý yüzde,'i bulurken, TL'nin kaybý yüzde, oldu. AA (Birgün) Ýstihdamda reform paketi yapýya dönüþebilir.» TARIM KESÝMÝNDEKÝ ÝSTÝHDAM Banka nýn tespitine göre Türkiye'de, 00 krizinden bu yana, istihdamýn büyük bölümü kayýtdýþýnda ve iþsizlik yüzde 0 seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Tarýmdaki istihdam düþüyor, ancak diðer sektörlerdeki istihdam artýþý bu düþüþü telafi etmeye yetmiyor. Türkiye'de, sadece sanayi ve hizmet sektöründeki istihdam büyüme oranlarýný bile diðer ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiye'deki istihdam büyümesinin yavaþ olduðu ortaya çýkýyor.» VERGÝLERÝN ETKÝSÝ Dünya Bankasý, gelir vergileri ve bir hane halký içinde ikinci ücretlilerin gelir vergileri de dahil olmak üzere, belli bir uygulama düzeyinde istihdam üzerindeki vergileri düþürmenin tahmini fayda ve maliyetini belirleyebilmek için iþgücü piyasasýnýn farklý kesimlerini ve nüfus içindeki farklý gruplarý kapsayacak analizlerin yapýlmasý gerektiðini de vurguluyor. Morglarý bile özelleþtiriyorlar HABER MERKEZÝ / HACIBEKTAÞ - Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren yönetmelik ile, saðlýk tesisleri özelleþtirilecek ve Saðlýk Bakanlýðý yeni yaptýracaðý saðlýk tesislerinde kiracý olacak. yýla kadar kira bedeli karþýlýðý saðlýk tesisi yaptýrýlmasý için Yüksek Planlama Kurulu kararý ile mümkün olacak. Bu þekilde yaptýrýlacak saðlýk tesislerinde, týbbi hizmetler dýþýndaki, hizmet ve alanlarýn iþletilmesi yükleniciye býrakýlabilecek. Yönetmeliðe göre yüklenici lerin bu þekilde iþletilmesini üstlenebilecekleri hizmet ve [Sesonline]- Ýngiltere'de bulunan nehirlerdeki balýklarýn 'te 'inin, kirlilik nedeniyle cinsiyet deðiþikliðine uðradýklarý bildirildi. Ýngiliz Çevre Ajansý'nýn yaptýðý bir araþtýrmaya göre, erkek balýklarýn yüzde 'ü, suya karýþan östrojen hormonu alanlardan bazýlarý þöyle: Çamaþýrhane, morg ve gazilhane hizmetleri, otel, eczane, restoran, kafeterya, kreþ, personel servisi, taksi ve benzeri ulaþým hizmetleri. Birden fazla saðlýk tesisinin yapým ve yenelinme iþini tek bir ihale ile yaptýrabilecek. Ýhaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ve ihaleyle ilgili görev verilen personeli ile bunlarýn. dereceye kadar yakýnlarý da ihalelere þartlý olarak katýlabilecek. Ýhaleler, ayrý usul ile gerçekleþtirilebilecek. Maliyeti Milyon YTL'nin altýnda kalan yenileme ve onarým iþleri de doðrudan "pazarlýk usulü" ile yaptýrýlacak. Çevre kirliliði cinsiyetleri bile deðiþtirtiyor nedeniyle diþi balýklar gibi yumurta býrakýyor. Uzmanlar, kadýnlýk hormonu olarak da bilinen östrojenin, nehirlere býrakýlan kaçak endüstriyel atýklar, doðum kontrol haplarý ve diðer ilaçlar nedeniyle suya karýþtýðýný belirtiyor.

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Kimse barýþýn dilinden konuþmuyor Bahsedilen haklarýn hepsi savaþýn sürmesi için "gereken haklar." Bu savaþ "diðerlerine" hak görülmeyenleri pekala ortaya koydu: Birincisi Lübnan'ýn varolma hakkýnýn olmadýðýný tüm dünya teyit etti. Ýkincisi Filistinlilerin devlet kurma ve varolma hakký. Talin Suciyan (BÝA ) - Anlamsýz yere gülümsemeler, çýtkýrýldým haller, yerli yersiz jestler, standart cümleler, duygudan arýndýrýlmýþ medeniyetin alameti farikalarý. Mýþ gibiler, miþ gibiler, ne olduðu belli olmayanlarýn, çoðunlukla kendilerinin de bilmedikleri bir dünyanýn kaypak zemininde kývýrtanlarýn, kiþiliksizliklerini gözler önüne seren bir halet-i ruhiye. Son on iki gündür Lübnan'ý yerle bir etmeyi amaçlayan savaþ karþýsýnda ABD ve diðer Batýlý egemen devletlerin politikacýlarý bel büküp gerdan kýrarak son derece kibar ve medeni tavýrlar içinde, birlikte fotoðraflarý çektirip haktan hukuktan bahsediyorlar. Savaþýn sürmesi için "gereken haklar." Üstelik bahsedilen haklarýn hepsi savaþýn sürmesi için "gereken haklar." Ýsrail'in kendini savunma hakký, Lübnan'ýn saldýrýlara cevap verme hakký... Bu haklarýn nelere tekabül ettiðine bakmak gerek. Ýsrail varolma ve kendini koruma hakkýný en þiddetli þekillerde, hem fiziksel hem de psikolojik olarak aralýksýz kullanmaya devam ediyor. Bu anlamda bir hak yitiminden, hakkýnýn yenmesinden deðil, haklarýn kanýrtýlýrcasýna sömürülmesinden bahsedilebilir ancak. Lübnan Hizbullah tarafýndan istemediði bir savaþýn içine çekiliyor ve kendi sýnýrlarý içinden yapýlan bir operasyonun ceremesini tüm Lübnan halkýnýn çekmesinin adaletsizliðini hiç sorgulayamýyor, çünkü hakký yok. Kendini koruma hakký verilmiþ ancak kendini koruyacak kuvveti Hizbullah'a karþýlýk gelirse o zaman Lübnan Hizbullah'la özdeþleþmiþ oluyor. On iki günde ülkenin tamamýnýn mahvolmuþ olmasý, sayýlarý her gün artan ölüler, yaralý ve sakat kalanlar, yerinden edilenler, tüm hayat koþullarý on iki gün içinde cehenneme dönüþenler için "kendini koruma hakký" nasýl bir haktýr ve bu hakkýn gerçekliði var mýdýr? Kördüðümün kökeni: Filistin'in var olma hakký Öte yandan tüm bu sorunlarýn kördüðüm olmasýnýn nedenini, yani Filistin devletinin önce tanýnan sonra da uygulamada geri alýnan varolma hakkýný hatýrlayalým. Ýsrail kurulmadan önce Filistinlilere verilen topraklarýn bugün onlarýn elinde olmamasý, haklarýnýn bunca zamandýr gasp edilmiþ olmasý, gasp edilen topraklarýnýn her geçen gün yeniden iþgale uðruyor olmasý uluslararasý toplumun ilgisini çeken hak ihlalleri arasýnda deðil. Filistin halkýnýn varolduðu gerçeðinin kabulü ise, 00 km geniþliði bile olmayan topraklarda Ýsrail için son yýlda "ortaya çýkan" bir "fenomen". "Diðerlerine" hak görülmeyenler Bu savaþ "diðerlerine" hak görülmeyenleri pekala ortaya koydu: Birincisi Lübnan'ýn varolma hakkýnýn olmadýðýný tüm dünya teyit etti. Bu kadar aðýr bir yok etme stratejisine genelde dünya, özelde ABD mangal yüreklilikle "Lübnan'ýn da kendini koruma hakký vardýr" ya da "Ýsrail'e bir hafta daha verelim" diyebilmiþse ve bütün dünya gün boyunca buna seyirci kalmýþsa, Lübnan ve halký gözden çýkarýlmýþ demektir. Peki Batýlý egemen güçler, geri alýnmasýna göz yumduðu Filistinlilerin devlet kurma hakkýnýn yanýnda Filistinlilere varolma hakký verdi mi? Hayýr. Filistinliler þehirlerine, köylerine hapsedilmiþken, kendilerine "verilen" topraklarda seyahat özgürlükleri ellerinden alýnmýþken, ekonomileri neredeyse hiç yokken, onurlu bir yaþam sürmelerinin önündeki engeller kaldýrýlmamýþken, kendilerine verilmesi beklenen topraklarýn her gün ellerinden alýnmasý ve üzerine yerleþimlerin inþasý devam ederken, yerleþimcilerin Filistinlileri bölgeden kaçýrmaya yönelik taciz ve saldýrýlarý devam ederken Batý diplomatik dil dýþýnda bu hakkýn gerçek hayatta karþýlýðýný bulmasýna uðraþtý mý? Utanç Duvarý'nýn inþasýna verilmeyen tepki bu sorunun yanýtýdýr. Üstelik "Þer Ekseni" olarak Hamas ve Hizbullah arasýndayken Filistinlilerin hak diye bir lüksü artýk hiç yok. Ne de olsa ayný Batýlý egemenler Hamas'ý seçtiði için Filistinlileri cezalandýrmakla meþguldü. Ve aslýnda bu günlerin gelmesini salyalarý akarak bekliyordu, çünkü herhalde Ýsrailli sivilleri hedef alan ve Filistinlilerin kendilerini Ýsraillilere anlatmak için bulduklarý onaylanamaz yöntem intihar bombacýlarýyla, asla bugün yaþanan cinsten bir kriz yaþanamazdý. Çünkü o bombalamalarda da ölenler bütün taraflarýn gözden çýkarttýklarýydý, vazgeçilebilenlerdi. O Filistinli gençler ki, þehitlik mertebesi ile erkekliði, erkeklikle vataný ancak cennette yaþamaya ikna ediliyorlar ve o Ýsrailli siviller ki ülkelerinin yaptýklarý karþýsýnda üretebildikleri alternatif seslerin azlýðýnýn hesabýný hayatlarýyla ödüyorlar... "Orantýlý güç kullanma" Son savaþýn getirdiði bir baþka diplomatik, uluslararasý iliþkiler aðzý, ne idüðü belirsiz, "orantýlý güç kullanma ilkesi". Daha basit söyleyelim, dolandýrmadan, allamadan pullamadan, günlük hayatta karþýlýðý her an olan þekilde: diþe diþ kana kan. Kana diþ ya da diþe kan olmuyor. Anladýnýz deðil mi? Hizbullah ve Ýsrail birbirine atom bombalarýyla cevap verse egemenlere oturup zevkle izlemek düþecek neredeyse! Peki bu savaþ haklarý neye raðmen kullanýlýyor? Ýsrailli yetkililer savaþ üzerine yaptýklarý yorumlarda bilaistisna "demokratik" haklarýný kullandýklarýný söylüyorlar. Demokrasi, insan haklarý, savaþ suçlarý laflarý havalarda uçuþuyor. Bütün bu kavramlarýn içi "kendini koruma" ve "kendini korumaya karþý cevap verme" haklarýyla anlamsýzlaþýyor ve ortada binlerce yýllýk deneyiminden hiç eðitilmeden çýkmýþ, diþlerinden etler sarkan iðrenç bir yaratýk olarak adýna "insanlýk" denen ucube duruyor. Medeniyetin temizleyemediði mayýnlarla delik deþik olmuþ, ete deðer deðmez onu eriten kimyasallarla parçalanmýþ dilin barýþýn sözcüklerini kullanmasýný beklemek en iyi ihtimalle safdillik. Bu yüzden de o dilin baþka bir yerde yeþermesi þart. Eðer medeniyetin dilinin uzanmadýðý, elinin kirletmediði, pisliðini býrakmadýðý bir yer hâlâ varsa... Eldorado zehirliyor devlet örtbas ediyor Ýnay ve bazý köylerinde Haziran ayýnýn sonunda çok sayýda kiþi zehirlendi. Belirtiler "þiddetli baþ aðrýsý, mide bulantýsý, nefes almakta zorlanma, bacaklarda ve kollarda uyuþma" idi. Haziran Çarþamba gecesi zehirlendikleri için hastaneye baþvuranlarýn sayýsý Eþme Belediye Baþkaný'nýn açýklamalarýna göre 00 e ulaþtý. Þikayetlerin nedeni, köylülerin yýllardýr kendilerini ve topraðý zehirlediði gerekçesiyle kapatýlmasý için mücadele verdiði Eþme deki altýn madeniydi. Maden yetkilileri, olayýn kendileriyle ilgisi olmadýðýný ve bölgenin topraðýnda doðal zehir olduðunu iddia ediyorlar. Gerçekten de maden olan bölgedeki toprakta arsenik olduðu tespit edilmiþ. Ancak uzmanlar bugüne kadar etkisi hissedilmeyen arseniðin insanlarý zehirlemesinde madenin rolü olduðunu dile getiriyorlar. Resmi açýklama yakýnmalarýn "kanalizasyonun içme suyu þebekesine karýþmasýndan kaynaklandýðý yönündeydi. Oysa içme suyu þebekesi olmayan köylerde yaþayanlar da ayný yakýnmalarla saðlýk kuruluþlarýna baþvurdular. Þikayetler arasýnda bulunan kas spazmlarý, bulantý ve baþ dönmesi kimyasal zehirlenmenin en açýk belirtileri. Rahatsýzlananlarsa genellikle sigara içmeyen insanlar. Bu durum, sigara içenlerin, sigaradaki arseniðe baðýþýklýklarý olmasýndan kaynaklanýlýyor. Yani zehirlenmelerin nedeni büyük olasýlýkla arsenik. Nasýl zehirleniliyor? Fabrikada zehirli atýk arýtýmý için ilkel bir yöntem kullanýlýyor. 000x00 metrelik bir alana zemindeki brandalar üzerine toprakla karýþýk zehirli atýk yayýlýyor. Bu aþamada arsenik ve zehirler rüzgarla havaya karýþýyor. Eþme ve civarýnda yaðan yaðmurlarla da insanlara ulaþýyor. Aralarýnda Kimya Mühendisleri Odasý Ege Þubesi'nden Yönetim Kurulu Baþkaný Ertuðrul Barka ve Prof.Dr. Gürel Niþli, Ýzmir Tabip Odasý temsilcisi Dr.Oya Otyýldýz ve Elele Hareketi'nde Ýnay Vicdan Hareketi'ni temsil eden Eðitimci Yazar Muammer Sakaryalý nýn yeraldýðý bir heyet incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Heyetin topladýðý ilk kan örneklerine valiliðin el koymasý maden þirketini zora sokacak büyük bir skandalýn örtbas edilme çabasý olarak yorumlandý. Yani valilik ve kaymakamlýk halkýn saðlýðýný deðil Kanadalý þirketin çýkarlarýný korumayý kendilerine görev bildi. Valiliðin engellemelerine raðmen ulaþýlabilen hastalardan kan örnekleri alan heyet toksikolojik analizler gerçekleþtirecek. Heyet tarafýndan yapýlan incelemeler ve alýnan kan örneklerinin tahlil sonuçlarý, bir rapor halinde kamuoyuna duyurulacak. (Halkýngazetesi)

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı