Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr"

Transkript

1 Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa komutasýnda 100 yýl önce düzenlenen Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için 7'den 70'e her yaþtan binlerce kiþi þehitlerine yürüdü. 10 DA Çorum'da TÜFE yüzde 0,20 azaldý TÜFE'de 2014 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya göre %0,44 düþüþ, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %8,17, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %8,17 ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,85 artýþ gerçekleþti. Aylýk en yüksek artýþ %0,79 ile çeþitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleþti 3 DE 06 OCAK 2015 SALI 40 KURUÞ "Tüm problemleri Ku'ran-i emirlerin hakemliðinde çözmeliyiz" Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Çorum ÝHH ile Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonu tarafýndan kadýnlara yönelik organize edilen konferanslar devam ediyor. Geçtiðimiz hafta sonu dernek binasýnda gerçekleþtirilen "Aile Ýçi Ýletiþimin Altýn Kurallarý" konulu konferansa konuþmacý olarak... 7 DE Çorum -Lâçin-Osmancýk yolu bölünmüþ yol olacak Osmancýk Ýnal, Kýzýltepe Sarpýnkavak ve Durucasu Köyleri Muhtarlarý Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. 3 DE "Demokrasiyi kastedenlerin ilk iþi demokrasiyi askýya almak oldu" Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Eritre Ulusal Sendikalar Konfederasyonu Genel Baþkaný Tekste Baire ve beraberindeki heyeti kabul etti. Hak-Ýþ Konfederasyonunun daveti üzerine Türkiye'de bulanan konuk heyet, Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Yarýþ kazayla bitti 9 DA 3 DE Vali Ahmet Kara Valilik olarak karla mücadeleye hazýr olduklarýný açýkladý. Ýl Genel Meclisi üyelerinin ziyareti sýrasýnda bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna cevap veren Vali Kara, "Kar ile mücadeleye hazýrlýklýyýz. Özel Ýdaremizin araçlarý kendi bölgelerinde kar ile mücadele etmek üzere hazýr bekliyor. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclisi üyeleri, 2015 yýlý çalýþmalarýna baþlayacak olmalarý nedeniyle Vali Ahmet Kara'ya ziyarette bulundular. Vali Ahmet Kara yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. Vali Kara, "2014 çalýþma yýlýný baþarýyla geride býrakan Ýl Genel Meclisi'nin 2015 yýlýndaki... Kar yaðmaya baþladýðý an Özel Ýdarenin iþ makinelerinin Kýrkdilim'de hazýr bir þekil de beklediðini ben kendi gözlerimle gördüm. Dolayýsýyla kar ile mücadele konusunda hazýrlýðýmýz tamdýr. Kar ile mücadele ile ilgili pek fazla problemimiz yoktur. "Özel Ýdarenin bütçe artýþý hizmetlere yansýyacak" 5 DE Çiftçiye yýpranma payý talebi Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, aðýr þartlarda çalýþmalarýna raðmen çiftçilerin, yýpranma payý hakkýndan mahrum olduðunu bildirerek, "TZOB olarak, çiftçimize yýpranma payý... 5 DE 9 DA Engelli Eðitim Merkezini gezdiler 2 DE Ceylan ve Anaç muhtarlarý dinledi 2 DE

2 2 Ceylan ve Anaç muhtarlarý dinledi AJANDA Ýmsâk : 05:24 Güneþ : 06:57 Öðle : 11:53 Ýkindi : 14:14 Akþam : 16:36 Yatsý : 18: Prof. Dr. Muharrem Ergin'in vefâtý (1995) - Sultan IV. Mehmed Hânýn vefâtý (1693) Gönlü kýrýk, zavallý ve garip birini görürsen, yarasýna merhem ol! Ahmed Yesevî "Rahmetullahi aleyh" AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, il merkezinde ki mahalle muhtarlarýný ziyaret ettiler.ceylan ve Anaç ziyaretlerde mahallelerin sorunlarý ile ilgili bilgi alýþveriþinde bulundular. Mahallelerin sorunlarý ile ilgili gerekli notlarý alan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, bu sorunlarý ilgili kurumlara ileterek çözümleri noktasýnda katký saðladýlar. Haber Servisi Engelli Eðitim Merkezini gezdiler Ne gözlerindeki çöl yanlýzlýðý Nede yüreðindeki sönmüþ volkan Büsbütün kopmuþ sayýlýr yaþamaktan Þüphesiz eskil bir frenks kadar Alýþkýn deðisin bekleyiþlere Ama suskunsun bir sfenks kadar Susmak birþeylerin anlatýmýysa Þüphesiz en anlamlý þeydir susmak Uzak dað yanlýzlýðýný anlatmak Ürpertsede bir þairi her zaman Ýnsanýn en görkemli yaný yaþamak ve susmak belkide Ýkiside sevgiler kadar anlamlý Susmak birþeylerin anlatýmýysa Þüphesiz en iyi anlatýcýdýr doða.. Ahmet Telli Günün Þiiri Ters Yüz Edilen ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Geliþimi ve Eðitimi alaný, Özel Eðitim dalý öðrencileri, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezini ziyaret ettiler. Öðrenciler, atölyeleri gezerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda yetkililerden bilgi aldýlar. Daha sonra öðrenciler yeteneklerine uygun atölyelerde, öðretmenler ve eðitim alan bireylerle birlikte uygulamalar yaptýlar. Okulda derslerde edindikleri teorik bilgileri, uygun eðitim ortamlarýnda yaparak-yaþayarak deneme imkaný bulan öðrenciler üç saatlik uygulama sonunda, çok verimli zaman geçirdiklerini söyleyerek, gezinin düzenlenmesinde emeði geçen Okul Müdürü Sabriye Esen'e, Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer'e ve öðretmenlerine teþekkür ettiler. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3463 2,3475 EUR 2,8234 2,8246 STERLiN 3,6185 3,6205 JPY YENi 1,9454 1,9465 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA ECZANESÝ TEL: YEÞÝL FIRIN YANI GAZÝ ECZANESÝ TEL: ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Çorum'da TÜFE yüzde 0,20 azaldý TÜFE'de 2014 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya göre %0,44 düþüþ, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %8,17, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %8,17 ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,85 artýþ gerçekleþti. Aylýk en yüksek artýþ %0,79 ile çeþitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleþti Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduðu bölgemizde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylýk %0,20 azaldý. Ana harcama gruplarý itibariyle 2014 yýlý Aralýk ayýnda endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde %0,51, konutta %0,13, saðlýkta %0,13, ev eþyasýnda %0,12 artýþ gerçekleþti. Ana harcama gruplarý itibariyle 2014 yýlý Aralýk ayýnda endekste yer alan gruplardan ulaþtýrmada %1,78, haberleþmede %0,11, alkollü içecekler ve tütünde %0,01, eðlence ve kültürde %0,01 düþüþ gerçekleþti. TÜFE'de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre gýda ve alkolsüz içecekler (%12,73), çeþitli mal ve hizmetler (%9,68), saðlýk (%8,62), giyim ve ayakkabý (%8,43) artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. Ýstatistiki Bölge Birim Sýnýflamasý (ÝBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ %9,11 ile TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr) bölgesinde ve on iki aylýk ortalamalara göre en yüksek artýþ %9,55 ile TR22 (Balýkesir, Çanakkale) ve TR31 (Ýzmir) bölgelerinde gerçekleþti. Aralýk 2014'te endekste kapsanan 432 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 233 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 139 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti. Haber Servisi Çorum -Lâçin-Osmancýk yolu bölünmüþ yol olacak Osmancýk Ýnal, Kýzýltepe Sarpýnkavak ve Durucasu Köyleri Muhtarlarý Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette muhtarlar öncelikle Baðcý'yý yeni görevleri nedeniyle tebrik ettiler. Muhtarlar Osmancýk Ýlçesinin geliþimi için gösterdiði çaba ve desteklerden dolayý Baðcý'ya teþekkür ederek, "Osmancýk ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi kurulacak olmasý ilçemizde büyük sevinç yarattý. Bakkalda, esnafta, kahvede, her yerde konuþuluyor. Artýk çalýþmak için, iþ bulmak için çocuklarýmýz Ankara ve Ýstanbul'a taþýnmayacaklar" diyerek teþekkür ettiler. Muhtarlar ayrýca Osmancýk Devlet Hastanesine son günlerde alýnan modern görüntüleme cihazlarý nedeniyle teþekkür ettiler ve Katarakt ameliyatlarýnýn da Osmancýk'ta yapýlmasýný istediklerini ifade ederek, yeni cihaz talebinde bulundular. Baðcý yeni cihaz talepleriyle ilgili Saðlýk Bakanlýðý ile görüþtüðünü ve bu konuda bir çalýþma yapýldýðýný söyledi. Köylerin taleplerinin de konuþulduðu görüþmede Baðcý, "Köylerimizde yaþam kalitesini artýrdýk. Artýk sulama, meyvecilik ve cevizcilik projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bunun yanýnda hizmetleri ilçelerde vatandaþlarýmýzýn ayaðýnda vermek için Sosyal Güvenlik Merkezi, tam donanýmlý Hastane, Açýk Öðretim Sýnavlarý, Ehliyet Sýnavlarý, Araç Muayene Ýstasyonu gibi hizmetleri de hayata geçirdik" dedi. Baðcý ayrýca, "Yakýnda Çorum yolunun ihale tarihini de açýklayacaðýz. Söz verdiðimiz gibi Osmancýk- Lâçin-Çorum yolu bölünmüþ yol olacaktýr" diyerek, ziyaretlerinden dolayý muhtarlara teþekkür etti ve "Hemþerilerimize selamlarýmý götürün" dedi. Haber Servisi "Filistin davasýnýn ümmet bilincinin oluþmasýnda önemi büyük" Yarýþ kazayla bitti Meslek Yüksek Okulu önünde maddi hasarlý trafik kazasý meydana geldi. Kaza dün saat sýralarýnda gerçekleþti. 19 AB 772 plakalý otomobil sürücü ve 19 UA 242 plakalý otomobil sürücüsü Gazi Caddesin de yarýþýrken kaza yaptýlar. 19 AB 772 plakalý genç otomobil sürücüsü Meslek Yüksek Okulu karþýsýnda U dönüþü yaptý. Bu sýrada arkasýndan gelen 19 UA 242 plakalý otomobil sürücüsü de çok süratli olduðu için duramayarak 19 AB 772 plakalý otomobile çarptý. Kazada sadece maddi hasar meydana gelirken gençlerin Gazi Caddesi gibi iþlek bir cadde de yarýþ yapmasý kazaya þahit olan vatandaþlarýnda da tepkilerine neden oldu. Kaza sonrasý otomobiller çekici ile çekildi ve trafik normal akýþýna döndü. Yasin YÜCEL Özgür-Der Çorum Þubesi "Ümmet Olma Sorumluluðumuz" konulu seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak Tahir Eþkil ve Ömer Kýlýç konuþmacý olarak katýldý. Kan baðýndan öte iman kardeþliðine dikkat çekerek sözlerine baþlayan Tahir Eþkil, Arapçýlýk, Türkçülük gibi etnik ayrýþmanýn yaný sýra, mezhepsel ve cemaatsel fýrkalaþmanýn, ayrýþmanýn söz konusunu olduðunu belirtti. Ümmet kavramý ve ümmet bilinci üzerinde durarak, ümmet bilincinin Müslümanlarýn iman etmesi gereken önemli bir olgu olduðunu vurgulayan Eþkil, bilinç eksikliðinin sebep olduðu düþünsel boþluðu diðer batýlý ve beþer düþüncelerin doldurduðunu söyledi. Eþkil konuþmasý süresince birçok ayetten örnekler vererek, Kur'an Kerim'de ümmet kavramýna ne derece önem verildiðini gözler önüne sermeye çalýþtý. Ümmetin durumuna bakýldýðýnda durumun hiç de iç açýcý olmadýðýný hatýrlatanlara inat, daha ümitli olmak gerektiðini vurgulayarak sözlerine baþlayan Ömer Kýlýç ise þu aný anlamak için geriye bakmak gerektiðini söyledi. Fransýz devrimi ve ulus devletlerin kuruluþu hakkýnda bilgiler veren Kýlýç, Ýslam Dünyasý Osmanlý ile irtifa kaybetmeye baþladýðýný ve 1900 yýllarda Ýslam dünyasýnda büyük bir ümitsizlik içinde olduðunu belirtti. Ýbni Haldun'un "Maðlup Devletler, Galip Devletleri Taklit Ederler" sözünü hatýrlatan Ömer Kýlýç, sözlerine þöyle devam etti: "Ýslam coðrafyasýnda batýlý düþünce raðbet gördükçe ulus devletler kuruluyor ve sýnýrlar kutsanýyordu. Gayrimüslimler arasýnda olan sýnýrlarý kutsamayý bir nebze anlamak mümkünken, Müslümanlar arasýnda ki sýnýrlarý anlamak mümkün deðil! Çok Müslüman ülke olunca sanki çok iyi olmuþ gibi bir algý üretildi. Ve maalesef ümmetten ulus yaratmakla öðünür hale gelindi. Kuran Kerim'de "Ýbrahim'in dini" olarak ifadelendirilen ve ümmet den farký olmayan Millet kavramýna "Irk" anlamý verilerek asýl mecrasýndan uzaklaþýldý." Tüm bu olumsuzluklara raðmen öncelikle Filistin davasýnýn ümmet bilincinin oluþmasýnda önemli bir katkýsý olduðunu hatýrlatan Kýlýç, Ýsrail zulmüne, Mýsýr Darbesine verilen tepkilerin ümmet kaygýsý ve bilinci anlamýnda önemli olduðunu söyledi. Kan ve gözyaþýnýn aktýðý Müslüman coðrafyasýnda canýmýz sýkýlsa da bir rahatsýzlýðýn olduðu, tüm yalnýzlaþtýrmalara ve baskýlara raðmen direnen Suriye ve Mýsýr halklarýna atýfta bulunan Ömer Kýlýç, sözlerine þöyle devam etti: "Bugün AB merkezinde gözlerinin içine baka baka eleþtiriliyor. THY internet sitesinde Filistin topraklarý "Ýsrail tarafýndan Ýþgal edilmiþ topraklar" olarak anýlmakta. Avrupa'da ki yükselmekte olan Ýslamofobi ve Ýsrail'in kutsal mekânlara saldýrýlarý MGK toplantýlarýnda gündem oluyor. Tüm bunlarýn önceden olmasý hayal bile edilemezken þimdi olmasý bizi ümitlendiriyor. Afgani ve Abduh'un öncülüðünde bir direniþ ekseni olsa da 100 yýl önce böyle bir direniþin ve söylemin olmasý mümkün deðildi. Vücut ayaklanmaya baþladý ve batýya meydan okuyor." Ýyiliði emredip, kötülükten sakýndýrmak anlamýnda bir sorumluluðumuz hatýrlatan Kýlýç, toplumun yanlýþ peygamber algýsý hakkýnda da bilgiler verdi. Hz.Peygamber'in (AS) hayatýnda örnekler vererek, " Mücadelesinde bireysel bir kaygýyý öncellemiþ olsaydý bu kadar tepki ile karþýlaþmayacaktý, sürekli toplum içinde olmasý ve sorunlarý gündemleþtirmesi rahatsýz etti o Mekke müþrik sistemini" dedi. Takva, millet ve peygamber gibi Kur'ani kavramlara atýf da bulunan Kýlýç, kavramlarýn yeniden aslý anlamlarý ile buluþturmanýn önemine deðindi, pasif bir iyilik içinde olmak yerine sosyal sorumluluklarý ihmal etmeyen bir iman olgusuna sahip olmak gerektiðini belirtti. Yerel veya küresel anlamda istiþare mekanizmasýnýn önemi de deðinen Kýlýç, Usuli'd Din anlayýþýmýzda ki farklýlýklarýn nelere mal olduðunu Irak ve Suriye'de IÞÝD, Mýsýr'da darbeyi destekleyen Selefi Nur Partisi ve Türkiye'de Gülen camiasý örnekleri üzerinden siyasal olaylara olan etkisinden bahsederek sözlerini tamamladý. Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi.haber Servisi Ziya Gökalp'te aile eðitimi Ziya Gökalp Ýlkokulunda öðrenci velilerine yönelik "03-06 Yaþ Aile Eðitimi" kursu açýldý. Aynur Ayan tarafýndan verilen aile eðitimi kursunda okul öncesi dönemin önemi, çocuk haklarý, çocukla olumlu iletiþim kurabilme yöntemleri, saðlýklý beslenme, çocuðu okula hazýrlama gibi konularda ailelere bilinç kazandýrmak amaçlanýyor yaþ aralýðýnda çocuðu bulunan anne ve babalara ve bakým veren kiþilere yönelik hazýrlanan programa velilerin büyük ilgi gösterdiðini söyleyen Okul Müdürü Meltem Toker ilerleyen zamanlarda diðer yaþ gruplarýný kapsayan eðitimlerin yapýlacaðýný söyledi. Haber Servisi

4 Happani'den ÇESOB'a veda ziyareti Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevinden ayrýlan Dr. Turgay Happani, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'a veda ziyaretinde bulundu. 3 yýldýr Çorum'da görev yaptýktan sonra kendi isteðiyle Adana'ya gidecek olan Dr. Turgay Happani, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etti. ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür ve Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun'un da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Turgay Happani, Çorum'da görev yapmýþ olmaktan mutluluk duyduðunu belirterek, Çorum'un ve Çorumlularýn kendisinde ayrý bir yere sahip olduðunu söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Kýlýç ise, kendisini tanýmaktan ve Çorum halkýna beraber hizmet etmekten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Happani'ye bundan sonraki görev yerinde baþarýlar diledi. Haber Servisi Ýskilip MEM'de kayýtlar baþladý Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý yeni dönem çýrak öðrenci kayýtlarýnýn baþladýðýný ve kayýtlarýn 23 Ocak 2015 tarihine kadar devam edeceðini belirtti. Kayýt yaptýrmak isteyen adaylarla ilgili bilgi veren Þanlý, 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanunu kapsamýndaki bir iþyerinde fiilen çalýþan 14 yaþýný doldurmuþ, 19 yaþýndan gün almamýþ saðlýk durumu icra ettiði mesleðe uygun kiþilerin Mesleki Eðitim Merkezlerine kayýt yaptýrabileceklerini söyledi Þanlý konuyla ilgili þu bilgileri verdi: "Kriterlere uygun olan çýraklarýn belirtilen günler arasýnda Mesleki Eðitim Merkezi'ne baþvurarak kayýtlarýný yaptýrmalarý gerekmektedir. 19 yaþýný geçmiþ ancak, daha önce çýraklýk eðitiminden geçmemiþ kiþiler de çýraklýk eðitimine kayýt yaptýrabilirler sayýlý Mesleki Eðitim Kanun'un 13. Maddesi'ne göre; kanun kapsamýndaki meslek alanlarýnda faaliyette bulunan iþyerlerinin 19 yaþýndan gün almamýþ kiþileri çýraklýk sözleþmesi yapmadan iþ yerlerinde kesinlikle çalýþtýramazlar. Olasý iþ kazalarý ve Meslek Hastalýklarýnýn vuku bulmasý durumunda veya denetimlerde Ýþ yeri yetkilisinin cezai iþleme maruz kalacaðý belirtildi. -MESLEKÝ EÐÝTÝME KA- YIT OLMANI AVANTAJLARI- Çýraklarýn kayýtlarýný yaptýrýp sözleþmeli çýrak olarak çalýþmalarýnýn saðlanmasý hem çýraðýn kendisine, ailesine hem de iþyeri sahibine büyük avantajlar saðlamaktadýr. Sözleþmeli olarak okula kayýtlý çýraklarýmýz her þeyden önce sosyal güvence altýna alýnýrlar. Yani çýraklarýmýza kayýtlý olarak çalýþtýklarý çýraklýk süresi boyunca Ýþ Kazalarý, Meslek Hastalýklarý ve Hastalýk Sigortasý Primleri devlet tarafýndan ödenmektedir. Ýþyerinde çalýþan ve eðitime alýnan çýraklarýn sigorta primlerinin devlet tarafýndan ödenmesi iþverenlerin maddi yükünü önemli ölçüde hafifletmektedir Ayrýca teorik meslek eðitimi gören çýraklar iþyerine daha faydalý olmakta, yapýlan üretimin kalitesinin yükseltilmesine, verimin artmasýna katký saðlamakta bununla birlikte çýrak öðrencilerin sosyalleþmelerine önemli katký saðlamaktadýr."ortaöðretimin zorunlu eðitim kapsamýna alýnmasý ile çýrak sayýsýndaki düþüþün her geçen gün artýþ gösterdiðini Þanlý, "Sanayi temsilcileri ile yapýlan görüþmelerde de, iþ piyasasýnýn çýrak bulmada sýkýntý yaþadýklarýný ifade etmeleri, bu konunun önemini ortaya koymaktadýr" dedi. Örgün eðitim kurum müdürlerine ve velilere çaðrýda bulunarak eðitim güçlüðü çekerek veya herhangi bir sebeple okuldan ayrýlma durumunda olan öðrencilere bu anlamda rehberlik yapýlmasý gerektiðini dile getiren Þanlý, Açýk liseye kayýt olan öðrencilerin ilgi duyacaklarý bir mesleðe yönlendirilerek, Mesleki Eðitim Merkezlerine kayýt yaptýrmalarý ile bu gençlere farklý kapýlar açacaðý gibi iþ piyasasýnýn bu anlamdaki ihtiyacýný da karþýlayabileceðini söyledi. Þanlý, konu ile ilgili detaylý bilginin Mesleki Eðitim Merkezi'nin adresinden veya nolu telefonundan alýnabileceðini belirtti. Haber Servisi "Gelecek ve Gençliðimiz" konferansýna ilgi yüksek oldu Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü Federasyonu ile Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen "Gelecek ve Gençliðimiz" konulu konferansýn ilki 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda yapýldý. Konferansý Ýç Anadolu Gençlik Ve Spor Kulübü Federasyonuna baðlý gençlik ve spor kulüplerinin temsilcileri, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Yönetimi, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Yasin Yetim, Müdür Yardýmcýsý Erhan Badal, Anadolu Ýmâm Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli, sivil toplum örgütleri temsilcileri, veliler ve sporcular izlediler., Ýstiklal Marþý ile baþlayan programda Halk Eðitim Kültür Spor Kulübü sporcusu ve Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Metin Özdemir Kur'an-ý Kerim okudu Wushu ve taekwondo gösterilerinin yapýldýðý programda Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Osman Yurtgene, Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulubü Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Bolat birer konuþma yaptýlar. Daha sonra KYK Samsun Bölge Müdürü Ýsmail Hakký Kasapoðlu Gelecek ve Gençliðimiz" konulu sunumunu yaptý. Konferansýn ardýndan Ýsmail Hakký Kasapoðlu ve 19 Mayýs Ýlkokul Müdürü Yunus Gayretliye plaket takdim edildi. Haber Servisi 4 Mahir ODABAÞI YAÞLILAR VE EV KAZALARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Hayat þartlarý günden güne zorlaþýyor. Büyüklerin evladým 'ekmek aslanýn aðzýnda' ona göre çalýþýn, hesabýnýzý kitabýnýzý iyi yapýn sözü deðiþime uðradý. Tabiri caizse ekmek aslanýn midesinden de aþaðýya inmeye baþladý. Bu nedenle gençler, orta yaþtakiler, doðduðu yerden çýkýp, gelecekte çoluðuna çocuðuna daha iyi imkânlar bulabileceði ümidiyle doyduðu yerde ikamet etmeye baþladý. Her ne kadar yaþlýlarý yanlarýna almaya gayret gösterenler olsa da yaþlý kesimle evlatlar arasýnda parçalanmalar çoðaldý. Ekseriyetle yaþlýlarýmýz kendine göre birçok haklý sebep ortaya sürüp 'þimdiki yaþlýlarýn paradan ziyade sohbete ihtiyacým var' sözünde ifade edildiði gibi (köyde kalýyorsa yýllarca emek verdiði baðýndan, bahçesinden ayrýlamamak veya komþularý býrakýp, Büyükþehirlerde apartman dairesinde hapis kalmamak gibi ) doðup büyüdüðü köyünde, þehrinde elden ayaktan düþünceye kadar çýkmamaya, çocuklarýnýn daha iyi imkânlar sunmasýna raðmen yanýna gitmemeye direnmektedir. Hal böyle olunca; evlatlarla büyükler ancak düðünde, bayramda, tatilde bir araya gelmeye baþladý. Bu durum bilhassa büyüklerine düþkün olan evlatlar; acaba annem, babam evde yalnýzken hastalanýr m? Bir yere düþer de baþýný vurur mu? Yemek yaparken tüpü açýk býrakýr mý? Türü endiþeler yaþamaya baþladý. Bunun için birkaç küçük uyarýyý sizlerle paylaþmak istiyorum. Yaþlanma ile ortaya çýkan fizyolojik deðiþiklikler ev kazalarýna neden oluyor. Görme, iþitme gücünün azalmasý, karanlýða adaptasyonun zayýflamasý, adale kuvveti ve koordinasyonun yetersizliði ile unutkanlýk ileri yaþlarda kaza riskini daha da artýrýyor. Bu dönemde görülen kazalar, sakatlýk ve ölüm nedeni bile olabiliyor. Evde görülen kaza tipleri, düþme, çarpma, zehirlenme, yanýk, kesik, elektrik çarpmasý ve boðulma þeklinde sýralanýyor. Kaygan yüzeyler, düzgün olmayan zeminler, yetersiz aydýnlatma, sabit olmayan mobilyalar (özellikle camlý olanlar) ve yerdeki objeler de çevresel olarak kazaya yol açýyor. Yaþlýlýðýn getirdiði yetersizlikler ve çevresel riskler nedeniyle en sýk düþme kazalarý görülüyor. Evdeki eþyalarýn yerlerinin deðiþtirilmesi, kapý eþiði, hatta halýnýn kývrýmý bile yaþlýnýn kaza geçirmesine neden oluyor. Oturma odasý: Yeterli aydýnlatma saðlanmalý. Odadaki fazlalýklar, daðýnýklýk yapan eþyalar azaltýlmalý. Eþyalar geçiþe engel olmayacak þekilde düzenlenmeli. Oda içerisinde hareket alaný olmalý. Halý ve kilimler mümkünse yere sabitlenmeli ve kayganlýðý engellenmeli. Ortalýkta elektrik kablolarý bulunmamalý. Kapýlarda eþik olmamalý. Elektrik düðmeleri kolay ulaþýlýr yerde olmalý. Yatak odasý : Eþik olmamalý. Yeterli aydýnlatma saðlanmalý. Odadaki fazlalýklar azaltýlmalý. Sýk kullanýlan giysi ve eþyalar kolay ulaþýlabilecek yerde bulunmalý, tabure veya sandalye üzerine çýkmadan alýnabilmeli. Yanlýþ ilaç kullanýmýný engellemek için kutularýn üzerine büyük harflerle açýklamalarý yazýlmalý. Mutfak : Eþik olmamalý. Yeterli aydýnlatma ve havalandýrma saðlanmalý. Sýk kullanýlan araç - gereçlere kolay ulaþýlabilmeli. Ocak, þofben gibi araçlarýn açýk ve kapalý konumdaki iþaretleri belirgin olmalý. (Üzerine büyük harflerle açýk ve kapalý yönü yazýlmalý) Yere dökülen þeyler hemen temizlenmeli. Döþeme kaygan olmamalý. Merdiven: Ýyi aydýnlatýlmalý. Kenar korkuluklar saðlam olmalý. Baþlangýcýnda ve bitiminde ýþýk düðmesi olmalý. Basamaklar kaygan olmayan malzemeyle döþenmeli. Banyo ve tuvalet: Zemin kaygan olmamalý. Yer ýslak býrakýlmamalý. Kaymayan paspas ve terlik kullanýlmalý. Tuvalet, duþ ve küvetin olduðu yerde sabit tutunma yeri bulunmalý. Ýletiþim: Cüzdanlarýnýn arasýnda bulunacak þekilde oðlunun, kýzýnýn veya bulunduðu yerdeki bir yakýnýnýn telefon numarasýn bulunmasýný saðlayalým. Ayrýca; evdeki sabit telefonun yanýna veya herkesin kolayca görebileceði duvara önemli numaralarý ( acil numaralar; evin açýk adresi, 24 saat arayabileceði bir iki ticari taksi numarasý, bulunduðu yerde ona en erken yardýmcý olabilecek bir yakýnýn telefonu, ayrýca, ihtiyaç halinde haber verilebilecek uzaktaki oðlu, kýzý, torunu vs. numaralarý.) yazýp asmak. Bu konuda yaþlýlarýmýzý bilgilendirmek hatta tatbikat yaparak nasýl faydasýnýn olacaðýný bizzat göstermek çok ama çok faydalýdýr. ÖZETÝN ÖZETÝ: Büyüklerimiz bizler için veli nimettir. Çünkü hepimiz ayný yolun yolcusuyuz. Bu nedenle; 'Ya git te bilem kýymeti, ya öl de bilem kýymeti' hesabý, kaybettikten sonra piþman olup keþke þöyle önlem alsaydým demeden olasý depremlere, yangýnlara, zehirlenmelere, daha doðrusu ev kazalarýna karþý basit basit tedbir almaktan çekinmeyelim. Zira 'küçük küçük delikler, büyük büyük gemileri batýrýr.' * Ö N E R Ý * Köylerdeki, þehirlerdeki kimsesiz yaþlýlarýn evlerinin kýþ güvenlik kontrolü için kurulacak bir gezici ekip tarafýndan devlet eliyle yapýlabilir. Þöyle ki: Yaþlý teyzenin sobasýnýn borularýnýn sabitlenmesi, baca güvenliði veya mutfaktaki ocaðýnýn hortumu kýrýk çatlak mý? Bir prize iki üç tane fiþ rast gele takýlmýþ mý? Banyo da þofben varsa güvenli mi? Türü Bunu yapabilirsek yaþlýnýn her zaman yanýna gelme imkâný bulamayan gurbetteki çocuklarý da biraz daha rahat olur. Annem- babam güvende diye sevinir. Bazen yaþlý birinin evine gittiðimde Allah'a emanet yaþadýðýný görüyor ve üzülüyorum. Bu baðlamda basit tedbirsizlik yüzünden can mal kaybý olduðunu sürekli basýndan izliyoruz. Ondan sonra seferber oluyoruz. Sonraki seferberliðin 10/1 'ni önce yapsak inanýn daha makbule geçer. ''Akmak için dolmak, dolmak içinde çevreyi gözlemlemek lazýmdýr'' sýrrýnca ben bunu yýllardýr öneriyorum ama hala kabul görmedi. Ümit ediyorum bir gün bu da olacaktýr. (tel: )

5 Ýl Genel Meclisinin 2015 yýlý toplantýlarýnýn baþlamasý nedeniyle dün Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Atatürk Anýtý'nda bir araya gelen Ýl Genel Meclisi üyeleri, Atatürk Anýtý'na çelenk sunarak, saygý duruþunda bulun- 2014'ü baþarýyla tamamladýk dular. Ýl Genel Meclisi adýna hazýrlanan çelenk Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya tarafýndan Atatürk Anýtý'na sunuldu. Törenin ardýndan meclis üyeleri hep birlikte Atatürk Anýtýnýn önünde hatýra fotoðrafý çektirdiler. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, çelenk töreninin ardýndan bir açýklama yaparak 2014 yýlýný baþarýlý bir þekilde tamamladýklarýný, belirledikleri hedefin üzerinde bir performans sergilediklerini belirterek, þimdi ise 2015 yýlý toplantýlarýna baþladýklarýný söyledi.kaya, 2015 yýlýnýn Çorum'a, ilçelere ve tüm köylere hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederek Ýl Genel Meclisi olarak 2014 yýlýnda olduðu gibi, 2015 yýlýnda da baþarýlý bir sezon geçirmelerini diledi. Yasin YÜCEL "Özel Ýdarenin bütçe artýþý hizmetlere yansýyacak" Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclisi üyeleri, 2015 yýlý çalýþmalarýna baþlayacak olmalarý nedeniyle Vali Ahmet Kara'ya ziyarette bulundular. Vali Ahmet Kara yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. Vali Kara, "2014 çalýþma yýlýný baþarýyla geride býrakan Ýl Genel Meclisi'nin 2015 yýlýndaki çalýþmalarýnda da baþarýlý olmasýný diliyorum sizlerede çalýþmalarýnýzdan dolayý teþekkür ederim" dedi Kara, "Meclislerin yasama, danýþma bir de denetim görevi yaptýðýný biliyorsunuz. önümüzdeki günlerde meclis tarafýndan yapýlacak denetimlerin saðlýklý bir þekilde yapýlmasý gerekiyor. Özel Ýdarenin bütçelerinden yapýlan kesintilerin 6 ay boyunca alýnmayacak bununla birlikte bir bütçe artýþýnýn söz konusu ve bunun hizmetlere de yansýyacaktýr inþallah" þeklinde konuþtu. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise, mesai mefhumu gözetmeksizin çalýþmalar yaptýklarýný Çorum'da yatýrýmlarýn artmasý için ek kaynak arayýþýnda olduklarýný dile getirerek memleket için çok çalýþmak gerektiðine inanarak 2015 yýlýnýn tüm Çorum için hayýrlara vesile olmasýný söyledi. Kaya, bütün meclis üyeleri ile birlikte hiçbir ayrým ve renk gözetmeksizin çok çalýþacaklarýný ifade ederek, hizmete ihtiyaç duyan köylerin ve beldelerin yardýmýna koþacaklarýný sözlerine ekledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclisi Üyeleri Valilik ziyaretinin ardýndan Ýl Özel Ýdaresine yemeðe geçtiler. Yemeðin arkasýndan 2015 yýlý Ýl Genel Meclis toplantýsý gerçekleþtirildi. Yasin YÜCEL Gülsün Mert 5 Mikroskop MECUSÝ'NÝN ÝMANA GELÝÞÝ Cansu-yu Bir mecusî, Ýbrahim Halil Hazretlerinden misafir edinilmesini istedi. Ýbrahim Aleyhisselâm: - "Eðer Müslüman olursan seni misafir ederim." dedi. Bunun üzerine mecusî savuþup gitti. Bu manzaradan dolayý Cenab-ý HakÝbrahim kuluna vahyederek buyurdu: - "Ey Ýbrahim! Neden ona dinini deðiþtirmeden yedirmedin. Halbuki ben yetmiþ seneden beri onun küfrüne raðmen kendisine yediririm. Eðer onu bir gece misafir etseydin, senin ne zararýn olurdu?" Bu vahiyden sonra, Ýbrahim aleyhisselâm, mecusînin ardýna düþtü. Onu çevirip misafir etti. Mecusî, Ýbrahim'e sordu: - "Senin bu þekilde hareket etmenin sebebi nedir?" Ýbrahim, hadiseyi olduðu gibi mecusîye anlattý. Mecusî hadiseyi dinledikten sonra: Allah bana böyle mi muamele yapýyor? deyip sonra Ýbrahim Aleyhisselâm'a, bana Ýslâm dinini telkin et, dedi ve Müslüman oldu. Berberin Akýl Noksanlýðý! Adamýn biri her zaman yaptýðý gibi saç ve sakal traþý olmak için berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete baþladýlar. Deðiþik konular üzerinde konuþtular. Birden Allah ile ilgili konu açýldý. Berber: " Bak adamým, ben senin söylediðin gibi Allah'ýn varlýðýna inanmýyorum."adam: " Peki neden böyle diyorsun?"berber: " Bunu açýklamak çok kolay. Bunu görmek için dýþarýya çýkmalýsýn. Lütfen bana söyler misin, eðer Allah var olsaydý, bu kadar çok sorunlu, sýkýntýlý, hasta insan olur muydu, terkedilmiþ çocuklar olur muydu? Allah olsaydý, kimseye acý çektirmez, birbirini üzmezdi.allah olsaydý, bunlarýn olmasýna izin vereceðini sanmýyorum " Adam bir an durdu ve düþündü, ama gereksiz bir tartýþmaya girmek istemediði için cevap vermedi. Berber iþini bitirdikten sonra adam dýþarýya çýktý.tam o anda caddede uzun saçlý ve sakallý bir adam gördü.adam bu kadar daðýnýk göründüðüne göre belli ki traþ olmayalý uzun süre geçmiþti. Adam berberin dükkanýna geri döndü. Adam: " Biliyor musun ne var, bence berber diye birþey yok" Berber: " Bu nasýl olabilir ki? Ben buradayým ve bir berberim." Adam: " Hayýr, yok. çünkü olsaydý, caddede yürüyen uzun saçlý ve sakallý adamlar olmazdý." Berber: " Hýmmm. Berber diye birþey var ama o insanlar bana gelmiyorsa, ben ne yapabilirim ki?" Adam: " Kesinlikle doðru! Püf noktasý da bu! Allah var, ve insanlar ona gitmiyorsa, o ne yapabilir? Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Radyo Hitit güçleniyor Vali Ahmet Kara Valilik olarak karla mücadeleye hazýr olduklarýný açýkladý. Ýl Genel Meclisi üyelerinin ziyareti sýrasýnda bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna cevap veren Vali Kara, "Kar ile mücadeleye hazýrlýklýyýz. Özel Ýdaremizin araçlarý kendi bölgelerinde kar ile mücadele etmek üzere hazýr bekliyor. Kar yaðmaya baþladýðý an Özel Ýdarenin iþ makinelerinin Kýrkdilim'de hazýr bir þekil de beklediðini ben kendi gözlerimle gördüm. Dolayýsýyla kar ile mücadele konusunda hazýrlýðýmýz tamdýr. Kar ile mücadele ile ilgili pek fazla problemimiz yoktur. Bir iki hassas bölgemiz var oralarda da kar ile mücadele etmek için Ýl Özel Ýdaresi araçlarý hazýr bekliyor. Her türlüðü hazýrlýðýmýz tam ama þuana kadar önemli ölçüde bir yaðýþý da gerçekleþmedi zaten. Ayrýca Karayollarý tarafýndan da kar ile mücadele yapýlýyor. Basýnda da yer aldýðý gibi karayollarý bu yýl kar ile mücadeleyi þirketlere ihale etmiþ. Bu açýdan Karayollarý basýnda eleþtiriliyordu. O bizim iþimiz deðil tabi ama Karayollarý kendi imkânlarý ile veya ihale yoluyla kar mücadelesini ana yollarda yapacaktýr mutlaka ama bizim kendi alanýmýza giren yollarda hazýrlýðýmýz tamdýr" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL 2014 yýlýnýn baþlarýnda kurulan Hitit Üniversitesi Radyo'su yaptýðý çalýþmalarla her geçen gün daha geniþ kitlelerce yaygýn olarak dinlenmeye baþlandý. Hitit Üniversitesi Radyosu, her geçen gün altyapý yatýrýmlarý yaparak geliþiyor. Radyo, birkaç hafta içerisinde MYO idari binasýndaki yeni yerine taþýnarak yenilenen altyapýsý ve yaptýðý yayýnlarla her geçen gün daha geniþ kitlelerce dinlenerek sadece kaliteli müziðin deðil evrensel bilimin de doðru adresi olmayý hedefliyor. Öðrenci merkezli bir yayýn politikasý izleyen Radyo Hitit, ayný zamanda, bilgi ve toplum arasýndaki iletiþimi güçlendirerek Hitit Üniversitesi'nin her geçen gün artarak devam eden bilgi birikimi ve kültür üretimini, doðru ve güvenilir bir biçimde toplumla paylaþma imkâný sunuyor. Haber Servisi Rektör Alkan'dan Türk Eðitim Sen'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek yönetim kuruluna yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkürlerini iletti.sendikalarýn birinci görevin çalýþanlarýn haklarýný korumak olduðunu belirten Selim Aydýn, "Zaman zaman bir araya gelerek daha güzel çalýþmalara vesile olabiliriz. Sivil toplum örgütleri ile eþ güdümlü çalýþmanýn önemsenmesi gerektiði düþüncesindeyiz. Hitit Üniversitesi olarak bu konuda güzel adýmlar attýðýnýzý izlemekteyiz. Hitit Üniversitesi olarak Çorum'a olarak katkýlarýnýzý takdir ediyoruz. Çalýþmalarýnýzla Üniversitenin þehirle tanýþmasýna vesile olduðunuzu görüyoruz" dedi. Haber Servisi

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Bahçelievler Mah. Þenyurt Caddesi No:25 Tel: yýlda kanalizasyonsuz köy kalmayacak Meclis hava kirliliðini araþtýracak Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi olarak 2014 yýlýnda þebekeli içme suyu konusunda çok önemli mesafeler aldýklarýný belirterek, 2015 yýlýnda ise kanalizasyon baþta olmak üzere kilit parke taþý ve köy yollarýnda çok önemli çalýþmalar yapmayý hedeflediklerini söyledi. Halil Ýbrahim Kaya, 2014 yýlý içerisinde yapýlan çalýþmalarla köylerdeki þebekeli içme suyunda yüzde 100'lük bir baþarý elde ettiklerini ifade ederek, þimdiki hedeflerinin ayný baþarýyý köy kanalizasyon iþlerinde gerçekleþtirmek olduðunu kaydetti. Ýl Genel Meclisi, 2015 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün gerçekleþtirdi. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Meclis olarak ilk dönemlerini baþarýlý bir þekilde tamamlamanýn sevincini yaþadýklarýný ifade ederek, uyumlu bir çalýþma örneði göstermelerinden dolayý tüm meclis üyelerine teþekkür etti. Ýl Genel Meclisi olarak 2015 yýlýnýn kendileri açýsýndan daha çok çalýþacaklarý bir yýl olacaðýný özellikle ifade eden Kaya, 2015 yatýrým programýnda yer alan tüm iþleri bir an önce hayata geçirebilmek adýna yeni kaynak arayýþýnda olduklarýný, bu konuda Ankara'da bir dizi temas yürüttüklerine ve yeni kaynaklar konusunda gelecek müjdeli haberleri ise çok yakýnda Çorum halkýyla paylaþacaklarýný ifade etti yýlýnda yapýlan çalýþmalar sonucunda özellikle kýrsalda yaþanan þebekeli içme suyu sorununun tamamen çözüldüðünü vurgulayan Kaya, "Köylerde þebekeli içme suyunda yüzde 100 baþarý saðladýk yýlýnda da kanalizasyon baþta olmak üzere köy yollarýna ve kilit parke taþýna aðýrlýk vereceðiz. Bulacaðýmýz ek ödeneklerle birlikte özellikle bu yýl içerisinde bu konuda çok ciddi yatýrýmlara imza ataðýmýza inanýyorum" dedi. Kaya, "Ýl Genel Meclisi olarak 2015 yýlýný kanalizasyon yýlý ilan ediyoruz. Hedefimiz 2015 yýlýndan baþlamak üzere önümüzdeki 4 yýllýk dönem içerisinde Çorum'daki kanalizasyon sorununu tamamen gidermektir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL Ýl Genel Meclisi'nde yeni çalýþma döneminin ilk sözlü önerge teklifi CHP Merkez Ýl Genel Meclisi üyesi Yýldýz Bek'ten geldi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda gündem dýþý söz alarak sözlü önerge teklifi veren Yýldýz Bek, kýþ aylarýyla birlikte Çorum'da yaþanan hava kirliliði sorununu gündeme getirerek, bu konuda bir komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istedi. Kentte yaþanan hava kirliliðinin insan saðlýðýný ciddi biçimde tehdit ettiðini vurgulayan Bek, Çorum'da hava kirliliðine karþý ne tür tedbirlerin alýndýðý ve sanayi tesislerinin yaþanan hava kirliliðine bir etkisinin bulunup bulunmadýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonu'na havale edildi. Yasin YÜCEL

7 "Tüm problemleri Ku'ran-i emirlerin hakemliðinde çözmeliyiz" 7 Çorum ÝHH ile Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonu tarafýndan kadýnlara yönelik organize edilen konferanslar devam ediyor. Geçtiðimiz hafta sonu dernek binasýnda gerçekleþtirilen "Aile Ýçi Ýletiþimin Altýn Kurallarý" konulu konferansa konuþmacý olarak Gýda Mühendisi ve Psikolog Hatice Dilek Öztürk katýldý. Çorum ÝHH ve Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, ailenin, toplumun özü ve çekirdeði olduðunu kaydeden Özkabakçý, "Ailenin temel görevi; insan neslinin devamýný saðlamak, toplumun kültür ve deðerlerini koruyup yaþatmak ve gelecek nesillere aktarmaktýr. Ýnsan neslinin devamý ve nesebin muhafazasý ancak aile müessesesinin kurulmasý ve meþru bir biçimde iþlemesiyle mümkün olabilir. Ýslam dini aile yuvasýný saðlam temellere oturtmak ve faziletli nesiller yetiþmesine imkân saðlamak için meþru ölçüler içinde evlenmeyi emretmiþ, buna karþýlýk her türlü iffetsizliði yasaklamýþtýr" dedi. Ailenin manevi deðerlerin, gelenek ve göreneklerin öðrenildiði bir okul olduðunu kaydeden Özkabakçý, "Ýnsanýn baþta yakýn akrabalarýna karþý olmak üzere, diðer insanlara, canlýlara, cansýzlara ve Allah'a karþý görev ve sorumluluklarýný ilk öðrendiði kültür ocaðý ailedir. Günümüzde aile kurumu, daha önceki dönemlerde karþýlaþýlmadýðý kadar yoðun bir biçimde çeþitli tehdit ve tehlikelerle karþý karþýya bulunmaktadýr. Ailelerin gittikçe küçülmesi, aile fertleri arasýndaki karþýlýklý sevgi, saygý baðýnýn ve güven duygusunun zayýflamasý, çocuklara karþý ilgi ve alakanýn bazen çok gevþek bazen de aþýrý koruyuculuk boyutlarýna ulaþmýþ olmasý, aile fertleri arasýnda bencillik, hýrs, haset ve rahata düþkünlük, lüks tüketim ve israfýn artmasý, kimlik ve kiþilik bunalýmlarý, karý, koca ve çocuklar arasýnda görev ve yetki paylaþýmý konularýnda görülen sorunlar; aile içi þiddet, cinsiyet ayýrýmý ve çalýþma þartlarý gibi hususlar bugün aileyi tehdit eden problemlerin baþýnda gelmektedir. Bu problemlerin etkisiyle, ailelerde boþanma olaylarý artmakta, yeni nesiller aile kurma sorumluluðundan kaçýnmakta, aile dýþýnda meþru olmayan birtakým yaþam tarzlarý ortaya çýkmakta ve aile kurumu bunalým geçirmektedir. Modern toplumun içinde bulunduðu sýkýntýlý durum aþikârdýr. Bizlerde bu toplumun birer parçasý olarak her türlü olumsuzluktan etkilenmekteyiz. Temennimiz bu olumsuz etkileþimi en aza indirebilmektir. Hazýrladýðýmýz programlarýmýz bu talebimizin bir uzantýsýdýr. Katýlýmýnýz için çok teþekkür ediyorum. Allah razý olsun" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra kürsüye gelen Psikolog ve Gýda Mühendisi Hatice Dilek Öztürk ise "Ýletiþim nedir ve nasýl olmalýdýr?" sorusunu sorarak, "Ýletiþim almak ve vermektir. Duygularý doðru ve güzel bir üslupla sunabilmektir. Düþünceleri kýsa ve öz sunabilmektir. Saygý ve nezaketle davranmayý baþarmaktýr. Yanlýþ ya da eksik anlaþýlmayacak þekilde nitelikli konuþmaktýr. Birlikte olmaktan hoþlandýðýný ifade edebilmektir. Derdi ile samimiyetle dertlenmektir. Halden anlamaktýr. Ayný dili konuþabilmektir. Ýhtiyaca yönelik elzem olaný konuþmaktýr. Çözüm üretmeye yönelik konuþmaktýr" dedi. Öztürk, "Ýletiþim kazalarý neden ve nasýl olur?" sorunun cevabýný ise þu þekilde verdi: "Önyargý iletiþimi engeller. Yüksek ya da aþýrý kýsýk ses iletiþim kalitesini düþürür. Yargýlayýcý veya kýnayýcý üslup iletiþimi krize sokar. Dinlememek baþlý baþýna sorundur. Anlatmamak veya susmak iletiþimi bitirir. Þakaya boðmak ya da hafife almak kýrýcý etki yapar. Yüzüne bakmamak, gerektiði kadar göz temasý kurmamak yanlýþ anlaþýlmaya neden olur. Söz kesmek saygýsýzlýktýr. Baþa kakmak veya geçmiþle suçlamak iletiþimi baþlamadan bitirir. Kaba ve küfürlü konuþmak öfkelenmeye neden olur." Öztürk, aile içi iletiþimin olmazsa olmazlarýný ise þöyle sýraladý: "Saygý hissedilmeli ve hissettirilmeli. Sevgiyi hissettirecek bir ses tonu ile en güzel kelimeler seçilmeli. Kriz anlarýnda gerginliðe neden olacak þeyler söylenecekse sakinleþene dek susmak tercih edilmeli. Geçmiþ tekrar tekrar gündeme getirilip, yýldýrýcý konuþmalar yapýlmamalý. Geçmiþte yapýlmýþ hatalar var ise helallik dilenip gönül alýnmalý. Ortak verilmesi gereken kararlar istiþare ile alýnmalý. Hakaretvari, kýrýcý ya da tahrik edici kelimeler söylenmemeli. Doðru anlamalý, anladýðýndan emin olmak için geri bildirimde bulunulmalý. Zaman ve zemin çok iyi seçilmeli. Çocuklarý ilgilendiren konularda Allah'ýn emri ön planda tutulmalý. Hatalar kabul edilip tekrarlanmamasý için, öneriler ciddiye alýnmalý. Birlikte geçirilen her an kaliteli geçirilmeli. Üzülen taraf duygularýný biriktirip taþkýnlýða varmadan söylemeli. Küskünlük süresi kýsa tutulup, mümkünse küsmek yerine, kendini net ifade etmek seçilmeli. Baþkalarý ile yaþanan sorunlar eþe yansýtýlýp, acýsý çýkartýlmamalý. Ailenin ortak deðerlerini korumak adýna, alýnan önemli kararlar ve yaþanan geliþmelerden eþler birbirini haberdar etmeli. Sýra dýþý hallerde, anlayýþlý olunmalý. Anlamasýný ve bilmesini beklemek yerine dosdoðru anlatmalý ve bilgilendirmeli. Tüm problemleri Ku'ran-i emirlerin hakemliðinde çözmeli. Eþler birbirlerinin itikadýný, mizacýný, ahlakýný, geleneksel deðerlerini, kiþilik yapýsýný, saðlýk durumunu, o an ki þartlarýný çok iyi anlayýp ona göre beklentiye girmeli. Eþinizin önce Allah'ýn kulu, dinde kardeþiniz, insanlýkta ise eþiniz olduðu bilincini korumayý baþarmalý, unuttuðunuzda hatanýzý anlayýp geri adým atmalýsýnýz." Program sonrasýnda ise Çorum ÝHH'nýn Projesini Üstlendiði Patani Kýz Yetimhanesi yapýmý için hanýmlarýn el emeði ile hazýrladýklarý ürünler satýþa çýkartýldý. ÝHH Yetim çalýþmalarý ve ÝHH Gönüllü faaliyetleri hakkýnda bilgiler verildi. Haber Servisi Töre tiyatroseverlerle buluþacak Konya Devlet Tiyatrosu'nun 'Töre' isimli tiyatro oyunu Çorum'da sahnelenecek. Turgut Özakman'ýn yazdýðý ve Murat Atak'ýn yönettiði iki perdelik oyun 16 Cuma saat 20.00'da ve 17 Ocak Cumartesi günü ise 14.00ila saatlerinde Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenecek. Oyunun konusu ise þöyle: Töre "Kadýný yüceltmek, kan davasýný aþaðýlamak için yazýlmýþ bir oyun." Ölüme karþýn yaþamý savunmayý seçen sekiz kadýnýn varoluþ öyküsü Kocalarýný topraða gömmüþ, sonrasýnda da aþký, hayatý, sevdayý unutmuþ, ellerinde silah dolaþan erkekleþmiþ kadýnlarýn yaþamýndan bir kesit Yeniden bahar kuþanmak için direniyorlar Umudu savunmak için Zühre'nin üstüne titriyorlar Peki bu karabasan ortamýnda kim galip gelecek? Töre mi, yoksa aþk mý? Oyunun biletleri ise com/tiyatro /devlettiyatrosu/çorum adresinden ve tiyatro giþesinde satýþa çýktý. Haber Servisi TÜMSÝAD'tan üye ziyareti "Mehmet Akif Ýnan, milletin deðerlerine önem veren sendikacýlýðýn temellerini atmýþtýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci Mehmet Akif Ýnan'ýn vefat yýldönümü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Vefatýnýn 15.yýldönümünde Merhum Genel Baþkanýmýza Cenabý Allah'tan rahmet ve mekânýnýn cennet olmasýný diliyorum" dedi. Memur Sen'in erdemliler hareketi olduðunu belirten Saatci, "Kurucu Genel Baþkanýmýz Mehmet Akif Ýnan ve arkadaþlarý Memur Sen'i kurduklarýnda, Memur-Sen'in vizyonunu ve misyonunu, "Sendikal mücadelemiz, Türkiye'nin geleceðini yeniden inþa etmek adýna erdemliler hareketidir" cümlesiyle ifade etmiþtir. Bu söz öylesine söylenmiþ bir söz deðildir. Memur-Sen'e gönül veren bir insanýn kanaatimce, önce bu sözü anlamaya çalýþmasý gerekmektedir. Memur-Sen camiasý için bu söz, þaþmaz bir yol haritasýdýr. Evet, bizler hem Türkiye'nin geleceðini yeniden inþa edeceðiz, hem de erdemli olmanýn gereðini yerine getireceðiz. Mehmet Akif Ýnan ve arkadaþlarýnýn kurduðu Memur-Sen'imiz bugün, onun ve arkadaþlarýnýn o günlerden hayalini kurduklarý bir noktaya gelmiþ bulunmaktadýr" dedi. Mehmet Akif Ýnan'ýn bir dava adamý olduðunu ifade eden Saatci, "Mehmet Akif Ýnan kendisini milletine ve ülkesine hizmete adamýþ, þair, yazar, düþünür ve önemli bir aksiyon insanýdýr. Merhum Ýnan, millet adýna sendikacýlýk yapan, milletin deðerlerine önem veren bir sendikacýlýðýn temellerini atmýþtýr. Burada medeniyet sendikacýlýðýný çok önemsediðini görüyoruz. Toplu Sözleþme hakký olmazsa olmazýydý. Anayasa deðiþikliðini o günlerde haykýrýyordu. Toplu Sözleþme hakký için 'biz de ya bu hakký alýrýz ya da bir daha bu masaya oturmayýz' dedik ve iþ güvencemize dokundurtmadan almýþ olmamýz, Memur-Sen'in çalýþma hayatýna yaptýðý önemli bir geliþmedir. Ayrýca Akif Ýnan'ýn misyonu insan yetiþtirmekti. Batý deðerleriyle yetiþen insanlar deðil, medeniyet davasýna baðlý yeni nesiller yetiþtirmenin önemini biliyordu. Akif Ýnan Türkiye'deki deðerler sendikacýlýðýný önemseyen ve öne çýkartan isimdir. Türkiye'deki örgütlenmenin, sendikacýlýðýn, özgürlüklerin geliþmesinde Akif Ýnan'ýn katkýsý çok büyüktür. Fikirleri de hem bugün hem de gelecekte Büyük Türkiye'nin inþacýsý olacak nesillerin yolunu aydýnlatmaya devam edecektir. En büyük eserlerinden biri olan Memur-Sen artýk bir fidan deðil ulu bir çýnardýr. Kimsesizlerin kimi, maðdur ve mazlumlarýn hamisi, çalýþanlarýn sesi ve sözü olarak gerek yurt içinde gerekse tüm dünyada faaliyetlerine devam ederek erdemliler hareketinin talebeleri bu misyonu devam ettirmekte, yazdýklarý destanlar da takdirle izlenmektedir. Bu nedenlerle Memur-Sen olarak kendisini rahmet ve minnetle anýyoruz. Yetiþtirdiði nesiller onun duacýsýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi TÜMSÝAD Çorum Þubesi üye ziyaretlerine devam ediyor. TÜMSÝAD Ýl Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri Unlu Mamüller firmasý olan Hüseyin Gazi Karakuþ'u ziyaret etti. Sektörün içinde bulunduðu esnafýn sýkýntýlarýný dile getiren Karakuþ, "Sizler sabah kahvaltýsýný esnafýn iþ yerinde yaparken bizleri dinlemeniz ve TÜMSÝAD ile istiþare etmek bizleri mutlu etti" dedi. Bu gibi etkinliklerin sýkýntýlara çare olma adýna adým olduðunu bundan memnun ve motive olduklarýný kaydeden Karakuþ piyasada iþ yapmanýn ve hizmet vermenin artý fedakarlýklar gerektirdiðini belirtti. TÜMSÝAD Þube Baþkaný Kýlýç ise üye ziyaretlerinin önemine deðinerek "Sizlerin iþ yerinizdeki gayretlerinizi ekip çalýþmanýzý çok önemsemekteyiz yaptýðýnýz çalýþmalarý ve hizmetlerin yerinde görmenin mutluluðunu yaþamaktayýz. Sizlerin özverisinden güç alarak gün geçtikçe büyüyen, geliþen ve üye sayýsýný artýran TÜMSÝAD ilimizde yurdumuzda dýþ ülkelerde büyümenin yansýmasý olarak Çorum þubemizde hepimiz el ele üzerimize düþen görevleri yerine getirmeliyiz" dedi.ýþ dünyasýnda sýkýntýlarý çözme adýna ilgili herkesle diyaloga kapýsýnýn açýk olduðunu ifade eden ve bu tür üye ziyaretlerin devam edeceðini belirten Kýlýç iþyeri sahiplerine baþarýlar ve hayýrlý kazançlar diledi. Haber Servisi

8 YAÞAM 8 Çocuðunuzu hastalýklardan Baklavayý Temizledim Mevlevi, Bektaþi ve Softa yemekten sonra ikram edilen bir tepsi baklava için rüyaya yatarlar. En hayýrlý düþü gören baklavayý alacak. Öneri kabul edilir. Yatar, uyurlar. Sabah olunca Sofu: - "Ne düþ gördünüz anlatýn bakalým?"der. Mevlevi sikkesini baþýna geçirerek: - "Hayýrdýr inþallah göklere çýktým" der. Hoca da: - "Ben ise düþümde cennete gittim," der. Bektaþi: - "Erenler, ben de gece birinizin göklere uçtuðunu, diðerinizin de cennette gezdiðini görünce, 'Artýk bunlar fani dünyaya dönmezler' diyerek kalkýp baklavayý temizledim!" der. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Korumak için ipuçlarý Havalarýn soðumasý ile birlikte sýcaklýk ve nem oraný deðiþiklikleri, kapalý mekanlarda geçirilen zamanýn uzamasý gibi nedenler, çocuklarýn enfeksiyon hastalýklarýna yakalanma riskini artýrýyor. Uzmanlar, bu dönemde alýnacak basit önlemlerle çocuklarýn hastalýklara yakalanmayýp saðlýklý kalmalarý mümkün olabileceðini belirtiyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Demir, çocuklarý sonbaharda hastalýklardan korumanýn yollarý hakkýnda bilgiler verdi. Çocuklarýn kapalý ve kalabalýk ortamlardan uzak tutulmasý gerektiðini belirten Doç. Dr. Ahmet Demir, "Çocuklar soðuk havalarda kalabalýk ortamlarda daha fazla vakit geçirmekte ve baþta üst solunum yollarý olmak üzere damlacýk yolu ile bulaþan enfeksiyonlara daha fazla yakalanmaktadýrlar. Sonbaharýn geliþiyle bademcik iltihaplarý da artýþ göstermektedir. Çocuklarýn hastalýklarý süresince okul, alýþveriþ merkezi gibi kalabalýk ortamlardan uzak tutulmalarý salgýn riskini azaltacaktýr." dedi KULAKTA AÐRI, KAÞINTI VE AKINTIYI ÖNEMSEYÝN Kulak aðrýsý, kaþýntýsý ve akýntýsýnýn ciddiye alýnmasý ve hemen hekime baþ vurulmasýný ifade den Ahmet Demir, "Kulak enfeksiyonlarý, dýþ kulak yolu veya orta kulak iltihabý þeklinde kendini göstermektedir.dýþ kulak yolu enfeksiyonlarý sonbahar ve kýþ aylarýnda artmaktadýr. Kulakta aðrý, ateþ, akýntý veya kaþýntý olmasý durumunda vakit kaybetmeden hekime baþvurulmalýdýr. Orta kulak iltihaplarý, çocukta iþitme kaybý, menenjit, yumuþak doku ve komþu kemik yapýlarda enfeksiyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açma riski nedeniyle ciddiye alýnmalý ve bir uzmana baþvurmada geç kalýnmamalýdýr. Orta kulak enfeksiyonlarý, sýklýkla üst solunum yollarý enfeksiyonuyla birliktelik göstermektedir. Dolayýsýyla üst solunum yolu enfeksiyonlarýndan korunmak, kulak enfeksiyon riskini de azaltacaktýr. Orta kulak iltihaplarý, enfeksiyonuz sývý birikimi, kronik sývý toplanmasý veya akut enfeksiyon þeklinde kendini gösterebileceði için her zaman antibiyotik tedavisi gerektirmez. O nedenle dikkatle incelenmeli ve ilaç kararý doðru verilmelidir." ifadelerini kullandý. GÖZDEKÝ ÞÝKAYETLER ÝHMAL EDÝLMEMELÝ Gözde kanlanma, çapaklanma, batma, yeþil akýntý, göz çevresinde þiþme gibi þikayetlerle ortaya çýkan göz enfeksiyonlarý, erken önlem alýnmaz ve doðru tedavi edilmezse tüm göz küresini kapsayan yaygýn bir enfeksiyona dönüþe bileceðine kaydeden Demir, "Göz enfeksiyonlarýnýn kaynaðý genelde; yýkanmamýþ ellerle göze temas edilmesi ve çocuðun yüzüne karþý enfekte bireyin hapþýrmasý ya da öksürmesidir.göz enfeksiyonlarýndan korunmada temel yaklaþým kullanýlan su kaynaklarýnýn hijyenik olmasýdýr. Diðer önemli nokta el yýkamadýr, çocuklara el yýkama alýþkanlýðý kazandýrýlmalýdýr. Hapþýran, öksüren, aksýran bireyler ve döküntüsü olan çocuklar mümkün oldukça diðer çocuklardan uzak durmalý veya maske takmalýdýr." þeklinde konuþtu. MÝKROPLARA 5 KARDEÞ GÖSTERÝN Çocuklarýn deðiþik gýdalarla beslenmeleri, ortamdaki tuvaletlerin temizlik durumu, baðýrsak enfeksiyonlarýna yakalanma risklerini artýrdýðýný belirten Demir, "Baðýrsak enfeksiyonlarýndan korunmada en önemli yol, el yýkamadýr. Ýshal ve kusma durumlarýnda dikkat edilmesi gereken bol sývý alýmýnýn saðlanmasýdýr. Böylelikle vücudun sývý, elektrolit ve metabolik dengesi bozulmayacak ve þikâyetler çoðunlukla kendiliðinden iyileþecektir. Ýshal dönemlerinde özellikle beþ gýda günlük olarak bolca tüketilmelidir. Bunlar mikroplara "Beþ kardeþ" gösterme þeklinde de ifade edebileceðimiz su, ayran, yoðurt, taze sýkýlmýþ meyve sularý ve çeþitli çorbalardýr. Eðer çocukta kanlý ishal, dirençli kusmalar ve ateþ varsa zaman kaybedilmeden doktora baþvurulmalýdýr. Gerekli testlerden sonra uygun tedaviler planlanmalýdýr." dedi ANNE BABALARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER Doç. Dr. Ahmet Demir, anne babalarýn almasý gereken önlemleri þöyle sýraladý: * Çocuðunuzu havanýn sýcaklýðýna göre giydirin. Kalýn parçalar yerine ince katlar ile ortam ýsýsýna uyum saðlayabilir. * Gün içerisinde 4 besin grubundan da ölçülü bir þekilde almasýna özen gösterin. Çocuðunuzu abur cuburlardan uzak tutun, onun yerine meyve ve yoðurt gibi saðlýklý ara öðünler tüketmesini saðlayýn. * Çocuklara asitli içecekler ve hazýr meyve sularý vermeyin. Onun yerine suyu sevdirmek için ilgisini çekebilecek bardaklar alabilirsiniz. * Mevsime göre uyku düzenini oluþturun, mutlaka rahat bir yatakta ve uygun bir ortamda uyumasýný saðlayýn. * Onu mümkün olduðunca sigara dumanýndan uzak tutun. * Huzurlu bir aile ortamýnýn çocuk saðlýðý için çok önemli olduðunu unutmayýn.(cýhan) Yerli Dizi 20:00 20:00 19:55 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Sinema Seksenler Hükümet Kadýn 2 Yýl 1949, mevsim bahar... Yasaklý yýllar... Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiþ; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek umut, açýlan sandýk sayýsý ve geçerli oy sayýlarý... Güneydoðu nun ilk kadýn belediye baþkaný Xate, henüz kendisini bekleyen bu baþkanlýk görevinden habersiz, Midyat Belediye Baþkaný Aziz Veysel in eþi olarak yaþamaktadýr. Kasabanýn iflah olmaz baþkan adayý Faruk, hala gözde bir bekar olarak hayatýna devam etmektedir. Belediye baþkaný olmak için her yolu denemeye hazýrdýr. Kaçak Yerli Dizi Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ ve Divriði de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur. Herkes onu Ahmet olarak tanýmaktadýr. Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr. Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat Hakeri nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin damadý Ertan ý karþýsýnda gören Ahmet in hayatý, yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir. Mehmet Erdem Mehmet Erdem (d. 1978, Manisa ) 2008 yýlýndan beri etkin Türk müzisyendir. Manisa doðumlu sanatçý, aslen Malatya Arapgir'lidir Bir süre Ýzmir'de yaþayan Erdem, Ortaöðrenimini Ýzmir Fen Lisesi'nde tamamladýktan sonra, Boðaziçi Üniversitesi'ni kazanmýþ ve Makine Mühendisliði Bölümü'nden mezun olmuþtur.sanatçý matematik ve fiziðe ilgisi olduðundan makine mühendisliðini okuduðunu açýklamýþtýr. Sanatçýnýn müzikle ilgisi, klarnet icracýsý babasý ve baðlama icracýsý dayýsý sayesinde çocuk yaþlarýnda baþladý. Mehmet Erdem'in ilk çaldýðý enstrüman 5 yaþýndayken sahip olduðu mandolindi. Sanatçý daha sonra baðlama, ud ve cümbüþ de çalmaya baþladý.öðrencilik yýllarý da dahil olmak üzere müzikten hiç kopmayan Mehmet Erdem, lise döneminde çeþitli gruplarda enstrümanist ve vokalist olarak yer aldý, birçok sanatçýnýn albümünde stüdyo müzisyenliði yaptý. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüþ, perdesiz gitar, baðlama dersleri aldý.[1] Üniversite yýllarýnda Kardeþ Türküler grubuyla birlikte çalýþmýþ, daha sonra hayatýnýn bu dönemini müzikal anlamda bir "okul" olarak deðerlendirmiþtir.deli Deli Olma filmine yaptýðý müzik Altýn Portakal da en iyi film müziði ödülünü almýþtýr. Bunlarýn dýþýnda Çalgý Çengi, Sizi Seviyorum, Kalbim Seni Seçti Avrupa Avrupa, Sýnýf, Leyla ile Mecnun, Sen Aydýnlatýrsýn Geceyi, Aþk Kýrmýzý gibi birçok film ve dizinin müziðini yapmýþtýr. PATATESLÝ HÝNDÝ ÞÝÞ Malzemeler adet küçük boy patates 2 adet hindi göðsü 1 adet kuru soðan Kýzartmak için: Sývý yað Sosu için: 200 gr yoðurt (1 su bardaðýndan biraz fazla) 2 çorba kaþýðý krem peynir 2 tatlý kaþýðý köri 1 kutu þeftali kompostosu 1 demet taze soðan Tuz, karabiber, kýrmýzýbiber Yemeðin Tarifi Patatesleri haþlayýp, soyun. Bir adet þiþe üç adet patates parçasý, üç adet hindi parçasý ve 3 adet soðan parçasý sýðýyor. Dünyada görmek istediðiniz deðiþikliðin Kendisi siz olun. (Mahatma Gandhi) Buna göre, 1 adet soðaný dörde bölüp katlarýndan ayýrýn. Hindi göðsünü de þiþe geçirilecek büyüklükte kesin. Patates, soðan ve hindiyi sýrasýyla þiþlere aldýðý kadar dizin. Hazýrladýðýnýz þiþleri fritözde kýzartýn. Sosu için: 2 tatlý kaþýðý köriyi, 1 su bardaðýndan biraz fazla yoðurdu ve 2 çorba kaþýðý krem peyniri ateþte karýþtýrýn. Þeftali kompostosunun içindeki 1 þeftalinin yarýsýný püre haline getirin, diðer yarýsýný da küp þeklinde kesin, 1 demet taze soðaný da doðrayýp koyun. Tuz, karabiber ve kýrmýzýbiberi ekleyin. Bunlar ateþte bir taþým pissin. Sonra sosu servis tabaðýna alýn. Sosun üstüne þiþleri koyup, servis yapýn Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber Kaçak Yerli Dizi 23:30 Ýtalya da Ölüm 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Sahte Kabadayý 21:50 Battal Gazi nin Oðlu Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Yerli Dizi Show Ana Haber 20:00 Hükümet Kadýn 2 Sinema 22:15 Çýlgýn Dersane Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Küçük Aða Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Seksenler 23:00 Dizi Klip 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 9 "Demokrasiyi kastedenlerin ilk iþi demokrasiyi askýya almak oldu" Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Eritre Ulusal Sendikalar Konfederasyonu Genel Baþkaný Tekste Baire ve beraberindeki heyeti kabul etti. Hak-Ýþ Konfederasyonunun daveti üzerine Türkiye'de bulanan konuk heyet, Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Türkiye'nin önemli konfederasyonlarýndan biri olan Hak-Ýþ'i ziyaretlerini anlamlý bulduðunu söyleyen Uslu, "Hayatýmýn en verimli ve en güzel yýllarý Hak-Ýþ'te geçtiðini söyleyebilirim. 16 yýlýný genel baþkanlýkta geçirmekle birlikte 35 yýlým Hak-Ýþ'te geçmiþtir" dedi. Uslu, Hak-Ýþ'in sadece iþçilerin ücretlerini ve sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesi için mücadele eden örgüt olmasýndan ziyade ayrýca etkin ve saygýn bir sivil toplum örgütü olduðunu söyleyerek sözlerine þöyle devam etti: "Çünkü bilgi toplumu ve deðiþim süreci her toplumu ve kurumu etkiliyor. Bizde bundan istifade etmek durumundayýz. Kendimizi, kurumumuzu, kurumsal anlayýþýmýzý, kurumumuzun rolünü ve kullandýðý argümanlarý yenilemek durumundayýz. Dünyada emek, kol gücünden giderek bilgiye dayalý bir yere doðru ilerliyor. O zaman bilgiyi kullanmak, bilgiyi deðerlendirmek, bilgiye ulaþmak her þeyden daha çok önem arz ediyor. Köhneleþmiþ kalýplarla, düþüncelerle ya da sloganlarla sendikacýlýk yapmanýn imkan ve ihtimali kalmadý. Bir taraftan iþçi haklarýný iyileþtirirken diðer taraftan ülkenin temel sorunlarýný konusunda çözümün tarafý olmak, çözümün tarafý olabilecek bilgiye, birikime, proje ve teklife sahip olabilmek çok önemlidir. Böyle bir süreçte tabi sendikalar da demokratik toplumlarda hem ülkenin hem endüstri iliþkilerinin hem de çalýþanlarýnýn sosyal geliþmesine ve ekonomik kalkýnmasýna katký saðlayan kurumlar olmak durumundadýr. O yüzden de bilgisini, kapasitesini ve donamýný artýrmak durumundadýr." Dünya'daki geliþmiþ ülkelere bakýldýðý zaman demokratik ülkelerin daha hýzlý geliþmekte olduðunu söyleyen Uslu, "Özgürlükleri kýsýtlayan bazen devlet yada siyasi rejimler olmuyor, bazen de ideolojik kalýplar özgürlükleri kýsýtlayabiliyor. Sendikalýlar olarak görevimiz sadece üyelerimizin hak ve menfaatlerini geliþtirmek deðil ayný zamanda ülkedeki özgürlüklerin geniþlemesine de katký saðlamak olmalýdýr" diye konuþtu. Demokrasiyi kastedenlerin ilk iþinin demokrasiyi askýya almak olduðunu dile getiren Uslu, "TBMM'yi iþgal etmek, sendikalarý kapatmak, sendikal haklarý kýsýtlamaktýr. O açýdan bizim iþçilerin ekmeðini büyütmek kadar demokratik haklarý geliþtirmek de en öncelikli görevimizdir" dedi. Eritre Ulusal Sendikalar Konfederasyonu Genel Baþkaný Baire ise sendika çalýþmalarý konusunda Uslu'ya bilgi vererek, Eritre'ye davet etti. Görüþme sonrasý TBMM Ýdare Amiri Uslu konuk heyete TBMM siluetinin yer aldýðý çini tabak hediye ederek, meclisi gezdirdi. Haber Servisi Ýstifayla boþalan Baþhekimliðe atama yapýldý Uðurludað Ýlçe Kaymakamlýðý 2014 yýlýnýn baþarýlý personellerini ödüllendirdi yýlýnda çalýþmalarý ile baþarýlý olan personel Ýlçe Bir süre önce istifa eden Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi yerine atama yapýldý. Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Volkan Taþova'nýn istifasýnýn ardýndan yerine Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Hüseyin Özden baþhekim olarak atandý. sungurlugündem.com Baþarýlý personele teþekkür Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu tarafýndan Baþarý Belgesi ile ödüllendirildi. Ýlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Ýldeniz, Yazý Ýþleri Müdürü Vekili Aydýn Saðýr, Tapu Müdürü Vekili Hakan Helvacý, Halk Eðitim Müdürü Coþkun Koþan, Halk Eðitim Müdür Yard. Mehmet Ciddi ve Uzm.Jan.Çvþ. Selçuk Zeka'ya özverili çalýþmalarýndan dolayý Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu tarafýndan Baþarý Belgesi ile ödüllendirdiler. Personele baþarý belgeleri, Kaymakam Gümüþçüoðlu tarafýndan takdim edildi. Haber Servisi Çiftçiye yýpranma payý talebi Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, aðýr þartlarda çalýþmalarýna raðmen çiftçilerin, yýpranma payý hakkýndan mahrum olduðunu bildirerek, "TZOB olarak, çiftçimize yýpranma payý talep ediyoruz. Yaðmur, çamur, kar, kýþ demeden tarlasýnda, damýnda, ahýrýnda, kümesinde, baðýnda, bahçesinde çalýþan ve tüm Türkiye'yi besleyen, elleri nasýrlý çiftçilerimiz yýpranma payý almayý hak ediyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, sigortalýlara ve memurlara öngörülen yýpranma payýnýn, Bað-Kurlulara öngörülmediðini, bunun da haksýzlýða sebep olduðunu belirtti. Þemsi Bayraktar, diðer sigortalýlýklarda olduðu gibi yýpranma payý verilerek çiftçilerimizin de erken emekli olmalarýnýn saðlanmasý gerektiðini vurguladý. Çiftçilerimizde 25 yýl olan tarým Bað-Kur sigortalýlýðý prim ödeme süresinin çok uzun olduðunu belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Tamamen dýþarýda, zor þartlarýn neden olduðu aðýr iþ yüküyle birlikte, maruz kaldýklarý fiziki ve çevresel sorunlarýn olumsuz etkileri çiftçilerimizi kýsa zamanda yýpratmaktadýr. Çiftçilik mesleðinin zorluðu, fiziki anlamda tükenmiþliðe, daha kýsa zamanda bedenen yýpranmaya neden olmaktadýr. Diðer taraftan pek çok meslek grubunda yasal olarak çalýþýlmasý gereken süre 8 saattir. Ancak çiftçilerimiz aile fertleriyle birlikte, mesai kavramý gözetmeden, tarlada, bahçede, ahýrda, aðýlda 8 saatin çok üzerinde, çoðu zaman saat hatta hasat zamaný günaðarmadan iþe koyularak gecenin karanlýðýna kadar, cumartesi, pazar, tatil demeden çalýþmaktadýr. Hiçbir meslek grubunda çalýþma süreleri bu kadar uzun, bu kadar yoðun deðildir. Aðýr þartlarda çalýþmalarýna raðmen çiftçilerimiz, yýpranma payý hakkýndan mahrum. TZOB olarak, çiftçimize yýpranma payý talep ediyoruz. Yaðmur, çamur, kar, kýþ demeden tarlasýnda, damýnda, ahýrýnda, kümesinde, baðýnda, bahçesinde çalýþan ve tüm Türkiye'yi besleyen, elleri nasýrlý çiftçilerimiz yýpranma payý almayý hak ediyor. Ayakta durabilmek için destek alan, her türlü riske açýk üretim yapan çiftçilerimizin, yýpranma payý hakký görmezden gelinmemelidir." -"YIPRANMA PAYI"- Yýpratýcý mesleðinden dolayý daha erken emekli olabilmelerini saðlamak adýna, bazý çalýþanlara çalýþtýklarý her yýl için ilave 90 gün kamuoyunda yýpranma payý olarak bilinen fiili hizmet zammý verildiðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "4 yýlda 1 yýla denk gelen yýpranma payýndan çiftçilerimiz de yararlanmalý. Bu hak milletimizin sofrasýna bin bir zahmetle ürün yetiþtiren, sabah namazýnda kalkýp, üstü açýk fabrikada çok aðýr þartlara maruz kalarak çalýþan çiftçilerimize bu hak verilmelidir. Kadýn çiftçilerimiz için de pozitif ayrýmcýlýk yapýlmalý, yýpranma payý, çalýþtýklarý her yýl için ilave 120 gün, 3 yýlda 1 yýl olmalý. Çünkü kadýn çiftçilerimiz hem evinde hem tarlasýnda çalýþarak inanýlmaz bir özveri örneði gösteriyor. Tarýmda kadýnlarý kayýt altýna alabilmek için þartlarýn kolaylaþtýrýlmasý gerekiyor." -TARIM SÝGORTALILIÐINDA PRÝM ÖDEME FARKLILIKLARI- Tarým sigortasýnda her ay için 15 gün, her yýl için 180 gün prim ödendiðini belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Prim ödemelerinin her yýl için 360 yerine 180 gün olmasý nedeniyle tarým sigortalýlarý, 3600 gün prim ödemesini 20 tam yýlda tamamlayabiliyorlar. Çiftçilerimiz tarým Bað- Kur'unda ise 25 yýl prim ödeme ve yaþ þartlarýna tabi. Çiftçilerimiz tarým Bað-Kur'a 9000 gün prim ödemesi gerekirken, tarým sigortalýlarýnýn 3600 gün prim ödemesi emeklilik için yeterli olmaktadýr. Tarýmdaki sigorta farklýlaþmasýna son verilerek, sigortalýlar tek bir grupta toplanmalýdýr. Sistemin kayýt dýþýlýktan çýkarýlmasý için bunun gerekli olduðunu düþünüyoruz. Ayrýca prim miktarlarý oldukça yüksek görünüyor. Çiftçimizin her ay ödemesi gereken prim miktarý 391 lira 23 kuruþ. Her ay düzenli bir kazancý olmayan çiftçimizin bu kadar yüksek primi ödemesi gerçekten zor. Kýrsal alanda çiftçilerimiz erken emekli olabilmek için baþka sektörlere geçiþ yollarý aramakta, çiftçiliði terk etmektedir. Sistem bir nevi çiftçilerimizi kayýt dýþýlýða yönlendirmektedir. Bundan dolayý prim ödeme gün süresi tarým iþçilerinde olduðu gibi 10 yýla çekilmelidir." -"ÇÝFTÇÝMÝZÝN EN ÖNEMLÝ SORUN- LARINDAN BÝRÝ SOSYAL GÜVENLÝK"- Sosyal güvenlik sistemini mali açýdan sürdürülebilir kýlmak, mükellefin teþvik edilmesi ve onlara destek verilmesi gerektiðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Tarýmýmýzýn, çiftçimizin en önemli sorunlarýndan biri sosyal güvenliktir. Tarýmda çalýþanlarýn refahý için sosyal açýdan da geliþim saðlanmalý. Sosyal güvenlik yaygýnlaþtýrýlmadan bu yapýlamaz. Kayýt dýþýlýðý önleme ve sosyal güvenliði yaygýnlaþtýrmak için sosyal güvenlik bilinci ve þuurunu artýrmak gerekir. Bu yapýlmayýp, denetleme ve ceza ön plana alýnýrsa küçük iþletmeler yaþayamaz, batar. Küçük iþletmeleri bilgilendirmek fevkalade önemlidir. Bilginin yaný sýra teþvik ve paydaþlarýn koordinasyonuyla küçük iþletmeler ayakta tutulur. Tarýmda yapýsal sorunlarýn getirdiði yüksek maliyetler önemli. Ýþ gücü fazlasý var. Daha çok iþgücü fazlasý oluþmamasý, tarýmda gizli iþsizliðin artmamasý için tarýmý desteklemeli, güçlü kýlmalýyýz." Kýrsal kalkýnma ve kýrsalda tarým dýþý yatýrýmlarýn artýrýlmasýnýn da bu manada çok önemli olduðunu vurgulayan Bayraktar, "tarýmda oluþacak iþgücü fazlasýný, kýrsalda tarým dýþýnda yaratýlacak istihdam alanlarýna yönlendirmemiz lazým. Avrupa Birliði ülkelerinde kýrsal nüfus yüzde 25 iken, tarým nüfusu yüzde 5'in altýnda. Kýrsal kalkýnmayý hýzlý bir þekilde saðlamalýyýz ki tarýmdan kopan nüfus büyükþehirlere, varoþlara, gecekondulara gitmesin. Çünkü orada daha büyük problemlerle karþý karþýya kalýyoruz" dedi. Haber Servisi

10 Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa komutasýnda 100 yýl önce düzenlenen Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için 7'den 70'e her yaþtan binlerce kiþi þehitlerine yürüdü. Hava sýcaklýðýnýn sýfýrýn altýnda 10 derece olmasýna karþýn yürüyüþe TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile birlikte Türkiye'nin dört tarafýndan Sarýkamýþ'a akýn eden yaklaþýk 30 bin kiþi katýldý. Çorum'dan ise Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan, merkez mahalle muhtarlarý, çok sayýda gazeteci ve öðrenci de bu yürüyüþe katýldý. Bahadýr YÜCEL Uðurludað AK Parti'den Uslu'ya ziyaret Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun ile AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret ettiler. Ziyarette, Uðurludað ilçesinde yapýlan ve proje aþamasýndaki çalýþmalar ve AK Parti Uðurludað 5.Ýlçe Kongresinde Uslu'nun müjdesini verdiði, Çeltik Fabrikasý, Futbol Sahasý, TOKÝ Konut Çalýþmasý ile Orman Toplu Koruma Merkezi açýlmasý konularý da deðerlendirildi. Uðurludað Belediye Baþkaný Torun yaptýðý açýklamada, "Ýlçe Kongremize katýlarak bizleri onurlandýrdýnýz. Uðurludað halký adýna teþekkür ederiz. Kongrede verdiðiniz müjdelerden Çeltik Fabrikasý ile ilgili Pankobirlik teknik heyeti ön inceleme için önceki hafta ilçemize geldi. Kendilerine 3 alternatifli yer gösterdik. Bugün de Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taþpýnar'ý makamýnda ziyaret görüþmede bulunacaðýz. Her konuda bizlerden desteðinizi esirgemiyorsunuz. Katký ve destekleriniz için ilçem adýna teþekkür ediyorum" dedi.ak Parti Uðurludað 5.Ýlçe Kongresinde yeniden seçilen Yakup Torun ve Ýlçe Yönetim Kurulu üyelerini tebrik eden Uslu, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçe kongrelerimizi tamamladýk. Uðurludað ilçemizde de son derece heyecanlý güzel bir kongre sürecini beraber gerçekleþtirdik. Uðurludað'da Kaymakamý, Belediye Baþkaný, AK Parti Ýlçe Teþkilatý, Belediye ve Ýl Genel Meclisi üyeleri, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile birlikte uyumlu koordineli çalýþmalarýnýn meyvelerini hep beraber alýyoruz. Bizler de elimizden gelen desteði saðlamaya devam edeceðiz. Pankobirlik'in Çeltik Fabrikasý çalýþmasýnýn olumlu sonuçlanmasý halinde Uðurludað'da zengin ürün çeþitlemesi, Ýstihdam ve fiyatlarýn regüle edilmesi saðlanacaktýr. Sentetik Yüzeyli Futbol Sahasýnýn 1.Etap'ýnýn (Sentetik Çim, Tel Örgü ve Aydýnlatma) ihale hazýrlýklarý yapýlýyor. Ay sonuna kadar ihale ilanýna çýkarýlmasý planlanýyor. Þendere Ýçme Suyu projemizle ilgili de süreç devam ediyor. Ýlk etap çalýþmalarý için iki ay önce Kalkýnma Bakanýmýzdan temin edip Çorum Ýl Özel Ýdare emrine gönderdiðimiz 5 milyon TL'nin kullanýmý için Ýl Özel Ýdaremiz gerekli hazýrlýklarýný yapýyor. Kalan kýsmý için de Kalkýnma Bakanýmýzla yaptýðýmýz görüþmede desteklerinin devam edeceði de söylemiþti. Ýnþallah Ýlçe Merkezi ve köylerimizi suyla buluþturacaðýz. Bu konuda Baþbakanlýðý döneminde olaya el koyup ilgililere talimat veren Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a teþekkür borçluyuz. 30 yýldýr gündemde olan, dekar araziyi sulayacak Kýzýlýrmak - Týmarlý Sulamasý 2.Kýsým önümüzdeki günlerde Ýhale edilmesi planlanýyor. Birlik, beraberlik ve kararlýkla yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarýný hep birlikte almaya devam ediyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi 10 SAHÝPSÝZ SOKAK HAYVANLARININ KISIRLAÞTIRILMASI VE TEDAVÝSÝ HÝZMET ALIMI ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Sahipsiz Sokak Hayvanlarýnýn Kýsýrlaþtýrýlmnsý Ve Tedavisi Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ adresi görülebileceði internet 2-Ihale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :Sahipsiz Sokak Hayvanlarýnýn Kýsýrlaþtýrýlmasý Ve Tedavisi Hizmet Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanlarý Geçici Bakýmevi c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn No:2783 Resmi ilanlar de Devlet Hastanesinde ameliyat ve doðum yapýlamýyor Sungurlu Devlet Hastanesinde anestezi uzmaný olmadýðý için ameliyat ve doðum yapýlamadýðý öðrenildi yýlýnda Türkiye'de en son teknolojiye uygun olarak inþa edilen 3 hastaneden ilki olan hastanede hiçbir cerrahi operasyon yapýlamýyor. Doktor sýkýntýsý nedeniyle gündemde olan Devlet Hastanesinde bir süredir doðum ve ameliyatlarýn yapýlmadýðý, hastalarýn çevre illere Soðuk ve yoðun kar yaðýþý geliyor Çorum bugünden itibaren yeni bir soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisi altýna giriyor. Ýlde hava sýcaklýklarýný en düþük -14 dereceye inmesi bekleniyor. Soðuk hava nedeniyle Karadeniz'in kýyý kesimlerde orta kuvvette, iç ve yüksek kesimlerde çok kuvvetli buzlanma ve don olayý tahmin ediliyor. Bugün ise kentte yoðun kar yaðýþýný etkili olmasý bekleniyor. Çarþamba günü bölge genelinin kar yaðýþlý geçeceði, Perþembe ise Çorum dýþýnda tüm bölgenin kar yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Cuma da parçalý ve çok bulutlu, Çorum, Amasya, Kastamonu ve Tokat dýþýnda kalan yerlerin kar yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Cuma gününden sonra ise Çorum'da yeniden kar bekleniyor. Uður ÇINAR sevk edildiði öðrenildi. Anestezi uzmaný olmadýðý için küçük operasyonlarýn dahi yapýlmadýðý hastanede doðum için gelen hastalarýn da geri çevrildiði ifade edildi. Alýnan bilgiye göre Çorum'dan görevlendirmeyle gelen anestezi uzmaný haftanýn 3 günü saat 16.00'a kadar görev yaptýktan sonra tekrar Çorum'a gidiyor. sungurlugündem.com

11 11 Zonguldak Tepecikspor'u yendi Antanya'da kamp çalýþmasýný sürdüren Zonguldakspor, ilk hazýrlýk maçýnda ikinci lig kýrmýzý grup ekiplerinden Tepecikspor'u 2-1 yendi. Kýrmýzý-Lacivertlilerin gollerini Okan Eken ve Emrah Bedir atarken, uzun süren sakatlýðýndan kurtulan Burak Et'in de takýmda yer almasý teknik ekibi memnun etti Spor- Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden ve ligin ilk yarýný üçüncü sýrada tamamlayan Zonguldakspor, ikinci yarý hazýrlýklarýna Antalya'da yaptýðý kamp çalýþmasý ile devam ediyor. 2 Ocak'ta Antalya'da kampa giren kýrmýzý-lacivertli ekip, ilk hazýrlýk maçýný oynadý. Ýkinci lig kýrmýzý grupta son sýrada yer alan Tepecikspor ile karþýlaþan Zonguldakspor, rakibini 2-1 yenerek ikinci yarý öncesi camiayý sevindirdi. GOLCÜLER ÝÞ BAÞINDA Rakibi karþýsýnda güzel bir oyun sergileyen Zonguldakspor'un gollerini Okan Eken ve Kartalspor'dan ara transferde kadroya dahil edilen Emrah Bedir attý. Öte yandan uzun süredir sakat olduðu için takýmdaki yerini alamayan baþarýlý sað kanat oyuncusu Burak Et'in sakatlýðý tamamen iyileþti.tepecik maçýnda oynayan ve baþarýlý bir performans sergileyen Burak'ýn iyileþmesi herkesi memnun etti. (Spor servisi) Salon: Atatürk Hakemler-Hakan Kaya-Serkan Demirdöken Basketbol Akademi B -Hatice-Betül-Feyzanur-Ezgi- Büþra-Aslý Gençlikspor-Dilan-Tuðba-Sümerya-Özlem-Merve- Duygu-Tuba-Nisanur-Elmas-Ayçan-Rabia-Beyza Periyodlar H.E Kültür spor Basketbol Akademi B: 14 Gençlikspor: 44 H.E Kültürspor: 50 Basketbol Akademi A: 36 Salon: Atatürk Hakemler-Dursun Uðral-Serkan Demirdöken H.E Kültürspor-Damla-Ayça-Gamze-Þeyda-Buse- Þeyma-Tuðba Basketbol Akademi A-Melike-Fatma-Kübra-Dilay- Þevval-Hilal-Zeynep-Ýrem Periyodlar Caner: Nakit paraya ihtiyacýmýz var Zonguldak Kömürspor'un "Fedakar Baþkaný" Süleyman Caner, takvim satýþlarýna geçtiðimiz Cumartesi günü tek baþýna devam etti. Baþkan, esnaflarý kapý kapý dolaþýp 95 adet takvim satarak kulüp kasasýna bin 900 TL kazandýrdý. Zonguldak Kömürspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, 3. Lig'de þampiyonluk mücadelesi veren kulübün içinde bulunduðu ekonomik krize çare amaçlý ürettiði takvim projesinde durmak bilmiyor. Caner, Cumartesi günü soðuk havaya raðmen yine tek baþýna esnaflarý bir bir dolaþarak takvim sattý. Lacivert-Kýrmýzýlý baþkanýn destek çaðrýsýna Hürmet Kartal 10, Turan Emin Bilgin 10, Haydar Ýlkbahar 20, Okan Doðramacý 10, Levent Yaman 10, Yýlmaz Altýntaþ 5, Mustafa Kahveci 5, Çýnartepe Mahallesi Muhtarý Okan Girgin 25 adet takvimle karþýlýk verdi. Tanesi 25 TL'den 95 adet takvim satan Caner, kulübe Bin 900 TL'lik ekonomik girdi saðladý. Þuana kadar iki bine yakýn takvim satan Caner, takvim satýþlarýna bu hafta içinde de devam edecek. "Nakit paraya ihtiyacýmýz var" Takvim satýþlarýndan elde edilecek gelirle kýsa vadede kamp masraflarýný karþýlayýp, transfer yapacaklarýný belirten Kömürspor'un Baþkaný, "2015 yýlýna girmemize raðmen takvim satýþlarýmýz sürüyor. Kýsa vadede nakit paraya ihtiyacýmýz var. Takým þuan kampta. Kamp masraflarýný karþýlamamýz gerekiyor. Ayrýca transfer etmeyi düþündüðümüz oyuncular var. Fakat maddi sýkýntý nedeniyle bu transferler biraz gecikti. Takvim satýþlarýndan elde edilen gelir bizi biraz olsun rahatlatacak. Saðolsunlar tüm esnaflar destek oluyor. Yalnýz bazý esnaflarýmýz "Biz takvim aldýk" diyorlar. Zonguldak Kömürspor adýný kullanarak takvim satýlýyormuþ. Bizim bunlarla hiçbir ilgimiz yok. Kulüp olarak takvim satýþlarýyla bizzat ben ilgileniyorum. Sattýðýmýz takvimlerin elde edilen gelir, tamamen kulüp kasasýna giriyor. Satýlan takvimler ve elde edilen gelir kayýt altýndadýr. Takvim gelirlerini kamp masraflarýna ve transferler için kullanacaðýz"dedi. Küçükgöz seminere katýlacak Ýlimiz Karakucak ve Yaðlý Güreþ hakemlerinden Abdullah Küçükgöz Türkiye Güreþ federasyonu tarafýndan Antalya'da düzenlenen hakem seminerine davet edildi. 7 Ocak tarihinde Antalya Kemer Le Þato De Prestij otelde baþlayacak olan seminer 3 gün sürecek. Seminer de ilimizi temsil edecek olan Türkiye Güreþ Federasyonu Çorum bölgesi meydan baþ hakemi ve Osmancýk Atatürk Ortaokulu Beden Eðitimi öðretmeni olan Küçükgöz'e e posta emri ile teblig edilen seminerde yaðlý güreþ oyun kurallarý ve müsabaka yönetmeliði konularýnda bilgi alýþveriþi ve deðerlendirmelerde bulunulacak. Türkiye güreþ Federasyonu baþkaný, olimpiyat þampiyonu ve asrýn güreþçisi Hamza Yerlikaya'nýn da katýlacaðý seminerde güreþ dünyasýnýn ünlü isimleri bir araya gelecek.(spor servisi) Gençlikspor Osmancýk'ta kaldýrýmlar engellilere göre düzenleniyor Osmancýk Belediyesi'nin kaldýrým yenileme çalýþmalarý devam ediyor. Ýlçedeki yaya yollarý engellilerin geçiþine uygun olarak düzenleniyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçedeki alt yapý çalýþmalarýnýn ardýndan sýcak asfaltýn da tamamlandýðýný söyledi.asfaltý tamamlanan cadde ve sokaklarda kaldýrýmlarý da yenilediklerini kaydeden Karataþ, yaya yollarýnýn engellilerin geçiþini kolaylaþtýracak þekilde düzenlendiðini belirterek, "Ýlçemizde yaklaþýk 160 hektarlýk geniþ bir alanda alt yapý kanalizasyon, içme suyu hatlarý ve yaðmur suyu hatlarý olmak üzere yenilendi. Alt yapýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan yollarýmýzý da sýcak asfalt yaptýk. Çalýþmalarýn tamamlanmasý ile yaya yollarýnda geniþ çaplý bir yenileme çalýþmasýna baþladýk. Kaldýrýmlar engelli vatandaþlarýmýzýn rahatlýkla kullanabileceði þekilde yenileniyor. Kaldýrýmlara görme engelli vatandaþlarýmýz için yürüyüþ yolu, tekerlekli sandalyeler için rampalar yapýyoruz. Kaldýrýmlarý artýk engelli vatandaþlarýmýz da rahatlýkla kullanabilecekler" dedi.karataþ, çarþý merkezinden baþlayan kaldýrým çalýþmalarýnýn Koyunbaba Köprüsü civarýnda ve Öðretmen Evinin bulunduðu Atatürk Caddesinde devam ettiðini ifade etti. Haber Servisi

12 06 OCAK 2015 SALI Ýkinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün baþlýyor futbol sezonunda Ýkinci Transfer ve Tescil Dönemi 6 Ocak 2015 Salý günü baþlýyor. Transfer ve Tescil Dönemi, FIFA kurallarý gereði 4 hafta (28 gün) sürecek ve 2 Þubat 2015'te sona erecek. Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran - 1 Eylül 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþmiþti. Ýkinci yarý hazýrlýklarýný yapan bütün takýmlar bugün açýlacak olan ve 28 gün sürecek transfer döneminde takýmlar eksikgördükleri mevkiiler için takýmlara takviye yapacaklar.(spor servisi) Ýncedal, kamp çalýþmalarýnda takýmýn pestilini çýkartýyor Özel Samanyolu Türkiye Þampiyonasýnda Türkiye masa tenisi þampiyonasýn da raket vuracak Samanyolu kolleji sporcularý Aralýk tarihleri arasýnda Sakarya ilinde yapýlan Liseli Gençler Masa tenisi grup müsabakalarýn da ilimizi temsilen katýlan Özel Samanyolu Anadolu Lisesi Erkek Takýmý 2. Olarak Ocak tarihleri arasýnda yapýlacak olan Türkiye þampiyonasýna katýlmaya hak kazandý.16 il þampiyon takýmlarýnýn katýldýðý müsabakalarda Ali Afþin GÜL, Mahmutcan ÖZTUNA, Ahmet Emin ÖZDEMÝR ve Aslan SALGUT' tan oluþan Özel Samanyolu Anadolu Lisesi Erkek Takýmý grubunda Zonguldak, Çankýrý ve Samsun temsilcilerini ayný skorla 3-1 yenerek grup 1.si olarak 8'li Ana Tabloya çýkmayý baþardý. Ana tabloda Sakarya temsilcisini 3-1 yenerek Ýstanbul þampiyonunun rakibi oldu. Ýstanbul þampiyonuna 3-1 yenilen temsilcimiz daha sonra sýrasýyla Ýzmit, Sakarya ve Samsun þampiyonlarýný 3-1 yenerek finale çýkmayý baþardý. Çekiþmeli geçen final müsabakasýnda Ýstanbul Tuna Lisesine 3-1 yenilen Özel Samanyolu Anadolu Lisesi Erkek Takýmý grup 2, incisi olarak büyük bir baþarýya imza attý. Beden Eðitimi Öðretmeni Zekeriye DOÐAN" Açýkcasý gruptan birinci olarak çýkmamýz bizim için sürpriz olmadý. Her ne kadar Ýstanbul Þampiyonuna finalde kaybetsek de ikinci sýrayý alarak büyük baþarý elde ettik. Bundan sonra önümüzde Türkiye Þampiyonasý var ona odaklandýk Okulumuzun bize vermiþ olduðu katký ve destekle Þampiyonada da derece elde etmek istiyoruz". Okul Müdürü Yahya CEYLAN " Sakarya da hem Okulumuz adýna hem de Çorum adýna aldýðýmýz bu baþarý ve zaferden dolayý büyük onur duydum; Öðrencilerimin bu baþarýsýndan dolayý hepsini tek tek kutluyorum. Türkiye Þampiyonasýnda da takýmýmýza baþarýlar diliyorum" dedi. Kýzýlcabölükspor'a iki imza Çorum belediyespor ikinci yarý hazýrlýk kampýnda günde çift antrenman yaparak ikinci yarý maçlarýna hazýrlanýyor. Kamp öncesi ve sonrasý yaptýðý iki transfer ile güçlenen kýrmýzý siyahlýlar, Antalya Manavgat da sabah ve akþam olmak üzere günde iki antrenman yaparak güç depoluyor. Günün ilk çalýþmasý koþu þeklinde olurken, akþam çalýþmasýnda kuvvet ve jeneresyon çalýþmasý þeklinde kamp çalýþmalarý yapýlýyor. Sefa Akýn ve Osman Bodur sakatlýklarý nedeni ile takýmdan ayrý olarak kuvvet çalýþmasý ile antrenman eksikliklerini kapatýyor. Kamp tan alýnan bigilere göre günde çift mesai yapan kýrmýz siyahlýlar yoðun çalýþma temposu sonunda yorgun düþtükleri öðrenildi. Çalýþma öncesinde futbolculara kýsa bir konuþma yapan Teknik Direktör Ýncedal, bu kamp döneminin ilk yarýdaki eksikleri giderme ve ikinci yarýya hazýr hale gelmek için çok önemli olduðunu belirterek tüm futbolculardan bu bilinç içinde çalýþmalarý tam kapasite yapmalarý konusunda uyarýlda bulunduðu öðrenildi.bu çalýþmanýn ardýndan akþam antrenmanýna kadar dinlenen Çorum Belediyespor günün ikinci çalýþmasý ise saat 17.00'de yine otel sahasýnda gerçekleþtirdi. Isýnma hareketlerinin ardýndan dar alanda pas ve kanat varyosyanlarý üzerinde çalýþmalar yaptýrdýðý öðrenilen Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, savunma ve forvet oyuncularýna hareketlenmeleri gereken yerler ve yapmalarý gereken hamleler konusunda uyarýlarda ve uygulamalý olarak gösterdiði verilen bilgiler arasýnda yer aldý Çalýþmanýn son bölümünde ise taktik çift kale maç yaptýran Ýncedal ikinci yarý taktikleri üzerinde durduðu öðrenildi. Futbolcularýnda ligin ikinci yarýsýnda forma kapmak için oldukça istekli ve arzulu Belediyespor güç depoluyor Muhammet takýmla dün antrenmana baþladý olmalarý dikkat çekti. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý çift antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürecek. Kamp çalýþmalarý içersinde 3 hazýrlýk maçý yapmayý planlayan kýrmýzý siyahlýlar þuana kadar 11 Ocak da Van Büyükþehir takýmý yapacaðý hazýelýk maçý büyük oranda netlik kazandý. 9 ve 13 Ocak da yapýlacak olan hazýrlýk maçlarý ile ilgilide arayýþlarýn sürdüðü öðrenildi. Ýncedal ve kaleci Antrenörü dün kaptan ayrýldý Çorum belediyespor teknik direktörü yavuz Ýncedal ve kaleci antreönrü dün kampdan ayrýlarak, bugün Ýstanbul haliç kongre merkezinde yapýlacak olan teknik direktör geliþim seminerine katýlacaklar. Seminer sonunda 7 Ocak da tekrar Antalya ya dönecek olan teknik direktör Ýncedal takýmýn kamp çalýþmalarýna katýlacak. Çorum belediyespor'un Antalya manavgat kampý 15 Ocak da sona erecek. (Spor servisi) Emir Can Kývanç Kýzýlcabölükspor'a imza attý Devre arasý transfer çalýþmalarýný sürdüren Kýzýlcabölükspor' Emir Can Sayar'ýn ardýndan Çorum Belediyespor' dan Kývanç Salihoðlu' nu kadrosuna kattý. 6 Ocak 1993 doðumlu genç oyuncu, orta saha ve forvet mevkiinde görev alabiliyor. Sezonun ilk yarýsýnda Spor Toto 3.Lig 1.Grup takýmlarýndan Çorum Belediyespor'da forma giyen 21 yaþýndaki oyuncu 11 karþýlaþmada forma giydi. Futbola Trabzonspor alt yapýsýnda baþlayan Kývanç Salihoðlu sýrasýyla Van Belediyespor ve Çorum Belediyespor formasý giydi. Kýzýlcabölükspor'da oynamak için sabýrsýzlandýðýný söyleyen Kývanç, 'Her iki taraf içinde hayýrlý olsun. Kýzýlcabölükspor' a geldiðim için mutluyum. Formayý kapmak için elimden gelenin en iyisini yapacaðým.' diye konuþtu. Emir Can kimdir 14 Mayýs 1994 doðumlu genç oyuncu forvet mevkiinde görev yapýyor. Sezonun ilk yarýsýnda Sandýklýspor' da forma giyen 20 yaþýndaki oyuncu 15 maça çýktý ve 2 gol kaydetti. Genç golcü 2012/2013 sezonunda Bölgesel Amatör Lig takýmlarýndan Akdeniz Belediyespor' da 28 maçta 14 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiþti. Futbola Ýçel Demirspor'da baþlayan Emir Can Sayar sýrasýyla Kuvayi Milliyespor, Akdeniz Belediyespor ve Sandýklýspor' da forma giydi. Kýzýlcabölükspor' a geldiði için mutlu olduðunu belirten Emir Can Sayar, elinden gelenin en iyisini yaparak takýma katký saðlamak istediðini belirtti. (Spor servisi) Çatalca'ya ilk imza H.Ýbrahim' den Sebat alt yapýdan takviye ile yoluna devam edecek Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta ilk devreyi 18 puanla 15.sýrada bitiren Trabzon Akçaabat Spor Kulübü ikinci yarý hazýrlýklarýna dün kendi tesislerinde start verdi. 21 Aralýk 2014'de ilk yarýnýn sona ermesiyle 13 günlük izin yapan Kýrmýzý-Beyazlýlar önceki gün kendi tesislerinde toplanarak, hazýrlýklarýna baþladý. Trabzon Akçaabat Spor Kulübü'nde Teknik Direktör Ýsmail Batur, Akçaabat kampýnda hazýrlýk maçlarý yapacaklarýný belirterek, "Ligin 2. Yarýsýnda maçlar daha zorlu geçecek. Bunun için daha çok çalýþýp, 2. yarýya daha iyi baþlamak istiyoruz. Yapacaðýmýz hazýrlýk maçlarýyla da eksiklerimizi görme fýrsatý bulacaðýz" þeklinde konuþtu. (Spor servisi) Spor toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Çatalcaspor, dýþ transferde ilk oyuncuyu renklerine katmanýn sevincini yaþadý. Çorum belediyespor'un da rakiplerinden olan Çatalcaspor ilk transfer ini yaptý. Hurþiti istanbulspor'a veren Çatalca Darýca Gençlerbirliðinden H.ibrahim'i sezon sonuna kadar renklerine baðladý.3. lig 1 grup da yer alan rakipleri Darýca Gençlerbirliði'nden 1988 Doðumlu tecrübeli Orta saha oyuncusu Halil Ýbrahim Yüksel ile sezon sonuna kadar anlaþtýklarýný duyuran Çatalcaspor Baþkan Vekili ve Basýn Sözcüsü Lokman Naroðlu, Ýki açýk birde orta saha oyuncusuyla anlaþtýklarýný, bu oyuncularýn Kulüpleriyle olan sorunlarýný çözmelerini beklediklerini söyledi. (Spor servisi)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ceylan'dan demiryolu açýklamasý

Ceylan'dan demiryolu açýklamasý SORUMLULUÐUMUZUN GEREÐÝNÝ YERÝNE GETÝRDÝK! Ýçinde bulunduðumuz süreçte ülke ve ilimizin çýkarlarý açýsýndan basýnýn önemi daha çok artmýþtýr. Her hal ve þartta ideolojik ve siyasi düþüncelerden arýnmýþ

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı