Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr"

Transkript

1 Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa komutasýnda 100 yýl önce düzenlenen Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için 7'den 70'e her yaþtan binlerce kiþi þehitlerine yürüdü. 10 DA Çorum'da TÜFE yüzde 0,20 azaldý TÜFE'de 2014 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya göre %0,44 düþüþ, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %8,17, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %8,17 ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,85 artýþ gerçekleþti. Aylýk en yüksek artýþ %0,79 ile çeþitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleþti 3 DE 06 OCAK 2015 SALI 40 KURUÞ "Tüm problemleri Ku'ran-i emirlerin hakemliðinde çözmeliyiz" Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Çorum ÝHH ile Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonu tarafýndan kadýnlara yönelik organize edilen konferanslar devam ediyor. Geçtiðimiz hafta sonu dernek binasýnda gerçekleþtirilen "Aile Ýçi Ýletiþimin Altýn Kurallarý" konulu konferansa konuþmacý olarak... 7 DE Çorum -Lâçin-Osmancýk yolu bölünmüþ yol olacak Osmancýk Ýnal, Kýzýltepe Sarpýnkavak ve Durucasu Köyleri Muhtarlarý Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. 3 DE "Demokrasiyi kastedenlerin ilk iþi demokrasiyi askýya almak oldu" Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Eritre Ulusal Sendikalar Konfederasyonu Genel Baþkaný Tekste Baire ve beraberindeki heyeti kabul etti. Hak-Ýþ Konfederasyonunun daveti üzerine Türkiye'de bulanan konuk heyet, Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Yarýþ kazayla bitti 9 DA 3 DE Vali Ahmet Kara Valilik olarak karla mücadeleye hazýr olduklarýný açýkladý. Ýl Genel Meclisi üyelerinin ziyareti sýrasýnda bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna cevap veren Vali Kara, "Kar ile mücadeleye hazýrlýklýyýz. Özel Ýdaremizin araçlarý kendi bölgelerinde kar ile mücadele etmek üzere hazýr bekliyor. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclisi üyeleri, 2015 yýlý çalýþmalarýna baþlayacak olmalarý nedeniyle Vali Ahmet Kara'ya ziyarette bulundular. Vali Ahmet Kara yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. Vali Kara, "2014 çalýþma yýlýný baþarýyla geride býrakan Ýl Genel Meclisi'nin 2015 yýlýndaki... Kar yaðmaya baþladýðý an Özel Ýdarenin iþ makinelerinin Kýrkdilim'de hazýr bir þekil de beklediðini ben kendi gözlerimle gördüm. Dolayýsýyla kar ile mücadele konusunda hazýrlýðýmýz tamdýr. Kar ile mücadele ile ilgili pek fazla problemimiz yoktur. "Özel Ýdarenin bütçe artýþý hizmetlere yansýyacak" 5 DE Çiftçiye yýpranma payý talebi Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, aðýr þartlarda çalýþmalarýna raðmen çiftçilerin, yýpranma payý hakkýndan mahrum olduðunu bildirerek, "TZOB olarak, çiftçimize yýpranma payý... 5 DE 9 DA Engelli Eðitim Merkezini gezdiler 2 DE Ceylan ve Anaç muhtarlarý dinledi 2 DE

2 2 Ceylan ve Anaç muhtarlarý dinledi AJANDA Ýmsâk : 05:24 Güneþ : 06:57 Öðle : 11:53 Ýkindi : 14:14 Akþam : 16:36 Yatsý : 18: Prof. Dr. Muharrem Ergin'in vefâtý (1995) - Sultan IV. Mehmed Hânýn vefâtý (1693) Gönlü kýrýk, zavallý ve garip birini görürsen, yarasýna merhem ol! Ahmed Yesevî "Rahmetullahi aleyh" AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, il merkezinde ki mahalle muhtarlarýný ziyaret ettiler.ceylan ve Anaç ziyaretlerde mahallelerin sorunlarý ile ilgili bilgi alýþveriþinde bulundular. Mahallelerin sorunlarý ile ilgili gerekli notlarý alan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, bu sorunlarý ilgili kurumlara ileterek çözümleri noktasýnda katký saðladýlar. Haber Servisi Engelli Eðitim Merkezini gezdiler Ne gözlerindeki çöl yanlýzlýðý Nede yüreðindeki sönmüþ volkan Büsbütün kopmuþ sayýlýr yaþamaktan Þüphesiz eskil bir frenks kadar Alýþkýn deðisin bekleyiþlere Ama suskunsun bir sfenks kadar Susmak birþeylerin anlatýmýysa Þüphesiz en anlamlý þeydir susmak Uzak dað yanlýzlýðýný anlatmak Ürpertsede bir þairi her zaman Ýnsanýn en görkemli yaný yaþamak ve susmak belkide Ýkiside sevgiler kadar anlamlý Susmak birþeylerin anlatýmýysa Þüphesiz en iyi anlatýcýdýr doða.. Ahmet Telli Günün Þiiri Ters Yüz Edilen ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Geliþimi ve Eðitimi alaný, Özel Eðitim dalý öðrencileri, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezini ziyaret ettiler. Öðrenciler, atölyeleri gezerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda yetkililerden bilgi aldýlar. Daha sonra öðrenciler yeteneklerine uygun atölyelerde, öðretmenler ve eðitim alan bireylerle birlikte uygulamalar yaptýlar. Okulda derslerde edindikleri teorik bilgileri, uygun eðitim ortamlarýnda yaparak-yaþayarak deneme imkaný bulan öðrenciler üç saatlik uygulama sonunda, çok verimli zaman geçirdiklerini söyleyerek, gezinin düzenlenmesinde emeði geçen Okul Müdürü Sabriye Esen'e, Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer'e ve öðretmenlerine teþekkür ettiler. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3463 2,3475 EUR 2,8234 2,8246 STERLiN 3,6185 3,6205 JPY YENi 1,9454 1,9465 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA ECZANESÝ TEL: YEÞÝL FIRIN YANI GAZÝ ECZANESÝ TEL: ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Çorum'da TÜFE yüzde 0,20 azaldý TÜFE'de 2014 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya göre %0,44 düþüþ, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %8,17, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %8,17 ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,85 artýþ gerçekleþti. Aylýk en yüksek artýþ %0,79 ile çeþitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleþti Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduðu bölgemizde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylýk %0,20 azaldý. Ana harcama gruplarý itibariyle 2014 yýlý Aralýk ayýnda endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde %0,51, konutta %0,13, saðlýkta %0,13, ev eþyasýnda %0,12 artýþ gerçekleþti. Ana harcama gruplarý itibariyle 2014 yýlý Aralýk ayýnda endekste yer alan gruplardan ulaþtýrmada %1,78, haberleþmede %0,11, alkollü içecekler ve tütünde %0,01, eðlence ve kültürde %0,01 düþüþ gerçekleþti. TÜFE'de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre gýda ve alkolsüz içecekler (%12,73), çeþitli mal ve hizmetler (%9,68), saðlýk (%8,62), giyim ve ayakkabý (%8,43) artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. Ýstatistiki Bölge Birim Sýnýflamasý (ÝBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ %9,11 ile TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr) bölgesinde ve on iki aylýk ortalamalara göre en yüksek artýþ %9,55 ile TR22 (Balýkesir, Çanakkale) ve TR31 (Ýzmir) bölgelerinde gerçekleþti. Aralýk 2014'te endekste kapsanan 432 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 233 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 139 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti. Haber Servisi Çorum -Lâçin-Osmancýk yolu bölünmüþ yol olacak Osmancýk Ýnal, Kýzýltepe Sarpýnkavak ve Durucasu Köyleri Muhtarlarý Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette muhtarlar öncelikle Baðcý'yý yeni görevleri nedeniyle tebrik ettiler. Muhtarlar Osmancýk Ýlçesinin geliþimi için gösterdiði çaba ve desteklerden dolayý Baðcý'ya teþekkür ederek, "Osmancýk ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi kurulacak olmasý ilçemizde büyük sevinç yarattý. Bakkalda, esnafta, kahvede, her yerde konuþuluyor. Artýk çalýþmak için, iþ bulmak için çocuklarýmýz Ankara ve Ýstanbul'a taþýnmayacaklar" diyerek teþekkür ettiler. Muhtarlar ayrýca Osmancýk Devlet Hastanesine son günlerde alýnan modern görüntüleme cihazlarý nedeniyle teþekkür ettiler ve Katarakt ameliyatlarýnýn da Osmancýk'ta yapýlmasýný istediklerini ifade ederek, yeni cihaz talebinde bulundular. Baðcý yeni cihaz talepleriyle ilgili Saðlýk Bakanlýðý ile görüþtüðünü ve bu konuda bir çalýþma yapýldýðýný söyledi. Köylerin taleplerinin de konuþulduðu görüþmede Baðcý, "Köylerimizde yaþam kalitesini artýrdýk. Artýk sulama, meyvecilik ve cevizcilik projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bunun yanýnda hizmetleri ilçelerde vatandaþlarýmýzýn ayaðýnda vermek için Sosyal Güvenlik Merkezi, tam donanýmlý Hastane, Açýk Öðretim Sýnavlarý, Ehliyet Sýnavlarý, Araç Muayene Ýstasyonu gibi hizmetleri de hayata geçirdik" dedi. Baðcý ayrýca, "Yakýnda Çorum yolunun ihale tarihini de açýklayacaðýz. Söz verdiðimiz gibi Osmancýk- Lâçin-Çorum yolu bölünmüþ yol olacaktýr" diyerek, ziyaretlerinden dolayý muhtarlara teþekkür etti ve "Hemþerilerimize selamlarýmý götürün" dedi. Haber Servisi "Filistin davasýnýn ümmet bilincinin oluþmasýnda önemi büyük" Yarýþ kazayla bitti Meslek Yüksek Okulu önünde maddi hasarlý trafik kazasý meydana geldi. Kaza dün saat sýralarýnda gerçekleþti. 19 AB 772 plakalý otomobil sürücü ve 19 UA 242 plakalý otomobil sürücüsü Gazi Caddesin de yarýþýrken kaza yaptýlar. 19 AB 772 plakalý genç otomobil sürücüsü Meslek Yüksek Okulu karþýsýnda U dönüþü yaptý. Bu sýrada arkasýndan gelen 19 UA 242 plakalý otomobil sürücüsü de çok süratli olduðu için duramayarak 19 AB 772 plakalý otomobile çarptý. Kazada sadece maddi hasar meydana gelirken gençlerin Gazi Caddesi gibi iþlek bir cadde de yarýþ yapmasý kazaya þahit olan vatandaþlarýnda da tepkilerine neden oldu. Kaza sonrasý otomobiller çekici ile çekildi ve trafik normal akýþýna döndü. Yasin YÜCEL Özgür-Der Çorum Þubesi "Ümmet Olma Sorumluluðumuz" konulu seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak Tahir Eþkil ve Ömer Kýlýç konuþmacý olarak katýldý. Kan baðýndan öte iman kardeþliðine dikkat çekerek sözlerine baþlayan Tahir Eþkil, Arapçýlýk, Türkçülük gibi etnik ayrýþmanýn yaný sýra, mezhepsel ve cemaatsel fýrkalaþmanýn, ayrýþmanýn söz konusunu olduðunu belirtti. Ümmet kavramý ve ümmet bilinci üzerinde durarak, ümmet bilincinin Müslümanlarýn iman etmesi gereken önemli bir olgu olduðunu vurgulayan Eþkil, bilinç eksikliðinin sebep olduðu düþünsel boþluðu diðer batýlý ve beþer düþüncelerin doldurduðunu söyledi. Eþkil konuþmasý süresince birçok ayetten örnekler vererek, Kur'an Kerim'de ümmet kavramýna ne derece önem verildiðini gözler önüne sermeye çalýþtý. Ümmetin durumuna bakýldýðýnda durumun hiç de iç açýcý olmadýðýný hatýrlatanlara inat, daha ümitli olmak gerektiðini vurgulayarak sözlerine baþlayan Ömer Kýlýç ise þu aný anlamak için geriye bakmak gerektiðini söyledi. Fransýz devrimi ve ulus devletlerin kuruluþu hakkýnda bilgiler veren Kýlýç, Ýslam Dünyasý Osmanlý ile irtifa kaybetmeye baþladýðýný ve 1900 yýllarda Ýslam dünyasýnda büyük bir ümitsizlik içinde olduðunu belirtti. Ýbni Haldun'un "Maðlup Devletler, Galip Devletleri Taklit Ederler" sözünü hatýrlatan Ömer Kýlýç, sözlerine þöyle devam etti: "Ýslam coðrafyasýnda batýlý düþünce raðbet gördükçe ulus devletler kuruluyor ve sýnýrlar kutsanýyordu. Gayrimüslimler arasýnda olan sýnýrlarý kutsamayý bir nebze anlamak mümkünken, Müslümanlar arasýnda ki sýnýrlarý anlamak mümkün deðil! Çok Müslüman ülke olunca sanki çok iyi olmuþ gibi bir algý üretildi. Ve maalesef ümmetten ulus yaratmakla öðünür hale gelindi. Kuran Kerim'de "Ýbrahim'in dini" olarak ifadelendirilen ve ümmet den farký olmayan Millet kavramýna "Irk" anlamý verilerek asýl mecrasýndan uzaklaþýldý." Tüm bu olumsuzluklara raðmen öncelikle Filistin davasýnýn ümmet bilincinin oluþmasýnda önemli bir katkýsý olduðunu hatýrlatan Kýlýç, Ýsrail zulmüne, Mýsýr Darbesine verilen tepkilerin ümmet kaygýsý ve bilinci anlamýnda önemli olduðunu söyledi. Kan ve gözyaþýnýn aktýðý Müslüman coðrafyasýnda canýmýz sýkýlsa da bir rahatsýzlýðýn olduðu, tüm yalnýzlaþtýrmalara ve baskýlara raðmen direnen Suriye ve Mýsýr halklarýna atýfta bulunan Ömer Kýlýç, sözlerine þöyle devam etti: "Bugün AB merkezinde gözlerinin içine baka baka eleþtiriliyor. THY internet sitesinde Filistin topraklarý "Ýsrail tarafýndan Ýþgal edilmiþ topraklar" olarak anýlmakta. Avrupa'da ki yükselmekte olan Ýslamofobi ve Ýsrail'in kutsal mekânlara saldýrýlarý MGK toplantýlarýnda gündem oluyor. Tüm bunlarýn önceden olmasý hayal bile edilemezken þimdi olmasý bizi ümitlendiriyor. Afgani ve Abduh'un öncülüðünde bir direniþ ekseni olsa da 100 yýl önce böyle bir direniþin ve söylemin olmasý mümkün deðildi. Vücut ayaklanmaya baþladý ve batýya meydan okuyor." Ýyiliði emredip, kötülükten sakýndýrmak anlamýnda bir sorumluluðumuz hatýrlatan Kýlýç, toplumun yanlýþ peygamber algýsý hakkýnda da bilgiler verdi. Hz.Peygamber'in (AS) hayatýnda örnekler vererek, " Mücadelesinde bireysel bir kaygýyý öncellemiþ olsaydý bu kadar tepki ile karþýlaþmayacaktý, sürekli toplum içinde olmasý ve sorunlarý gündemleþtirmesi rahatsýz etti o Mekke müþrik sistemini" dedi. Takva, millet ve peygamber gibi Kur'ani kavramlara atýf da bulunan Kýlýç, kavramlarýn yeniden aslý anlamlarý ile buluþturmanýn önemine deðindi, pasif bir iyilik içinde olmak yerine sosyal sorumluluklarý ihmal etmeyen bir iman olgusuna sahip olmak gerektiðini belirtti. Yerel veya küresel anlamda istiþare mekanizmasýnýn önemi de deðinen Kýlýç, Usuli'd Din anlayýþýmýzda ki farklýlýklarýn nelere mal olduðunu Irak ve Suriye'de IÞÝD, Mýsýr'da darbeyi destekleyen Selefi Nur Partisi ve Türkiye'de Gülen camiasý örnekleri üzerinden siyasal olaylara olan etkisinden bahsederek sözlerini tamamladý. Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi.haber Servisi Ziya Gökalp'te aile eðitimi Ziya Gökalp Ýlkokulunda öðrenci velilerine yönelik "03-06 Yaþ Aile Eðitimi" kursu açýldý. Aynur Ayan tarafýndan verilen aile eðitimi kursunda okul öncesi dönemin önemi, çocuk haklarý, çocukla olumlu iletiþim kurabilme yöntemleri, saðlýklý beslenme, çocuðu okula hazýrlama gibi konularda ailelere bilinç kazandýrmak amaçlanýyor yaþ aralýðýnda çocuðu bulunan anne ve babalara ve bakým veren kiþilere yönelik hazýrlanan programa velilerin büyük ilgi gösterdiðini söyleyen Okul Müdürü Meltem Toker ilerleyen zamanlarda diðer yaþ gruplarýný kapsayan eðitimlerin yapýlacaðýný söyledi. Haber Servisi

4 Happani'den ÇESOB'a veda ziyareti Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevinden ayrýlan Dr. Turgay Happani, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'a veda ziyaretinde bulundu. 3 yýldýr Çorum'da görev yaptýktan sonra kendi isteðiyle Adana'ya gidecek olan Dr. Turgay Happani, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etti. ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür ve Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun'un da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Turgay Happani, Çorum'da görev yapmýþ olmaktan mutluluk duyduðunu belirterek, Çorum'un ve Çorumlularýn kendisinde ayrý bir yere sahip olduðunu söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Kýlýç ise, kendisini tanýmaktan ve Çorum halkýna beraber hizmet etmekten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Happani'ye bundan sonraki görev yerinde baþarýlar diledi. Haber Servisi Ýskilip MEM'de kayýtlar baþladý Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý yeni dönem çýrak öðrenci kayýtlarýnýn baþladýðýný ve kayýtlarýn 23 Ocak 2015 tarihine kadar devam edeceðini belirtti. Kayýt yaptýrmak isteyen adaylarla ilgili bilgi veren Þanlý, 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanunu kapsamýndaki bir iþyerinde fiilen çalýþan 14 yaþýný doldurmuþ, 19 yaþýndan gün almamýþ saðlýk durumu icra ettiði mesleðe uygun kiþilerin Mesleki Eðitim Merkezlerine kayýt yaptýrabileceklerini söyledi Þanlý konuyla ilgili þu bilgileri verdi: "Kriterlere uygun olan çýraklarýn belirtilen günler arasýnda Mesleki Eðitim Merkezi'ne baþvurarak kayýtlarýný yaptýrmalarý gerekmektedir. 19 yaþýný geçmiþ ancak, daha önce çýraklýk eðitiminden geçmemiþ kiþiler de çýraklýk eðitimine kayýt yaptýrabilirler sayýlý Mesleki Eðitim Kanun'un 13. Maddesi'ne göre; kanun kapsamýndaki meslek alanlarýnda faaliyette bulunan iþyerlerinin 19 yaþýndan gün almamýþ kiþileri çýraklýk sözleþmesi yapmadan iþ yerlerinde kesinlikle çalýþtýramazlar. Olasý iþ kazalarý ve Meslek Hastalýklarýnýn vuku bulmasý durumunda veya denetimlerde Ýþ yeri yetkilisinin cezai iþleme maruz kalacaðý belirtildi. -MESLEKÝ EÐÝTÝME KA- YIT OLMANI AVANTAJLARI- Çýraklarýn kayýtlarýný yaptýrýp sözleþmeli çýrak olarak çalýþmalarýnýn saðlanmasý hem çýraðýn kendisine, ailesine hem de iþyeri sahibine büyük avantajlar saðlamaktadýr. Sözleþmeli olarak okula kayýtlý çýraklarýmýz her þeyden önce sosyal güvence altýna alýnýrlar. Yani çýraklarýmýza kayýtlý olarak çalýþtýklarý çýraklýk süresi boyunca Ýþ Kazalarý, Meslek Hastalýklarý ve Hastalýk Sigortasý Primleri devlet tarafýndan ödenmektedir. Ýþyerinde çalýþan ve eðitime alýnan çýraklarýn sigorta primlerinin devlet tarafýndan ödenmesi iþverenlerin maddi yükünü önemli ölçüde hafifletmektedir Ayrýca teorik meslek eðitimi gören çýraklar iþyerine daha faydalý olmakta, yapýlan üretimin kalitesinin yükseltilmesine, verimin artmasýna katký saðlamakta bununla birlikte çýrak öðrencilerin sosyalleþmelerine önemli katký saðlamaktadýr."ortaöðretimin zorunlu eðitim kapsamýna alýnmasý ile çýrak sayýsýndaki düþüþün her geçen gün artýþ gösterdiðini Þanlý, "Sanayi temsilcileri ile yapýlan görüþmelerde de, iþ piyasasýnýn çýrak bulmada sýkýntý yaþadýklarýný ifade etmeleri, bu konunun önemini ortaya koymaktadýr" dedi. Örgün eðitim kurum müdürlerine ve velilere çaðrýda bulunarak eðitim güçlüðü çekerek veya herhangi bir sebeple okuldan ayrýlma durumunda olan öðrencilere bu anlamda rehberlik yapýlmasý gerektiðini dile getiren Þanlý, Açýk liseye kayýt olan öðrencilerin ilgi duyacaklarý bir mesleðe yönlendirilerek, Mesleki Eðitim Merkezlerine kayýt yaptýrmalarý ile bu gençlere farklý kapýlar açacaðý gibi iþ piyasasýnýn bu anlamdaki ihtiyacýný da karþýlayabileceðini söyledi. Þanlý, konu ile ilgili detaylý bilginin Mesleki Eðitim Merkezi'nin adresinden veya nolu telefonundan alýnabileceðini belirtti. Haber Servisi "Gelecek ve Gençliðimiz" konferansýna ilgi yüksek oldu Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü Federasyonu ile Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen "Gelecek ve Gençliðimiz" konulu konferansýn ilki 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda yapýldý. Konferansý Ýç Anadolu Gençlik Ve Spor Kulübü Federasyonuna baðlý gençlik ve spor kulüplerinin temsilcileri, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Yönetimi, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Yasin Yetim, Müdür Yardýmcýsý Erhan Badal, Anadolu Ýmâm Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli, sivil toplum örgütleri temsilcileri, veliler ve sporcular izlediler., Ýstiklal Marþý ile baþlayan programda Halk Eðitim Kültür Spor Kulübü sporcusu ve Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Metin Özdemir Kur'an-ý Kerim okudu Wushu ve taekwondo gösterilerinin yapýldýðý programda Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Osman Yurtgene, Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulubü Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Bolat birer konuþma yaptýlar. Daha sonra KYK Samsun Bölge Müdürü Ýsmail Hakký Kasapoðlu Gelecek ve Gençliðimiz" konulu sunumunu yaptý. Konferansýn ardýndan Ýsmail Hakký Kasapoðlu ve 19 Mayýs Ýlkokul Müdürü Yunus Gayretliye plaket takdim edildi. Haber Servisi 4 Mahir ODABAÞI YAÞLILAR VE EV KAZALARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Hayat þartlarý günden güne zorlaþýyor. Büyüklerin evladým 'ekmek aslanýn aðzýnda' ona göre çalýþýn, hesabýnýzý kitabýnýzý iyi yapýn sözü deðiþime uðradý. Tabiri caizse ekmek aslanýn midesinden de aþaðýya inmeye baþladý. Bu nedenle gençler, orta yaþtakiler, doðduðu yerden çýkýp, gelecekte çoluðuna çocuðuna daha iyi imkânlar bulabileceði ümidiyle doyduðu yerde ikamet etmeye baþladý. Her ne kadar yaþlýlarý yanlarýna almaya gayret gösterenler olsa da yaþlý kesimle evlatlar arasýnda parçalanmalar çoðaldý. Ekseriyetle yaþlýlarýmýz kendine göre birçok haklý sebep ortaya sürüp 'þimdiki yaþlýlarýn paradan ziyade sohbete ihtiyacým var' sözünde ifade edildiði gibi (köyde kalýyorsa yýllarca emek verdiði baðýndan, bahçesinden ayrýlamamak veya komþularý býrakýp, Büyükþehirlerde apartman dairesinde hapis kalmamak gibi ) doðup büyüdüðü köyünde, þehrinde elden ayaktan düþünceye kadar çýkmamaya, çocuklarýnýn daha iyi imkânlar sunmasýna raðmen yanýna gitmemeye direnmektedir. Hal böyle olunca; evlatlarla büyükler ancak düðünde, bayramda, tatilde bir araya gelmeye baþladý. Bu durum bilhassa büyüklerine düþkün olan evlatlar; acaba annem, babam evde yalnýzken hastalanýr m? Bir yere düþer de baþýný vurur mu? Yemek yaparken tüpü açýk býrakýr mý? Türü endiþeler yaþamaya baþladý. Bunun için birkaç küçük uyarýyý sizlerle paylaþmak istiyorum. Yaþlanma ile ortaya çýkan fizyolojik deðiþiklikler ev kazalarýna neden oluyor. Görme, iþitme gücünün azalmasý, karanlýða adaptasyonun zayýflamasý, adale kuvveti ve koordinasyonun yetersizliði ile unutkanlýk ileri yaþlarda kaza riskini daha da artýrýyor. Bu dönemde görülen kazalar, sakatlýk ve ölüm nedeni bile olabiliyor. Evde görülen kaza tipleri, düþme, çarpma, zehirlenme, yanýk, kesik, elektrik çarpmasý ve boðulma þeklinde sýralanýyor. Kaygan yüzeyler, düzgün olmayan zeminler, yetersiz aydýnlatma, sabit olmayan mobilyalar (özellikle camlý olanlar) ve yerdeki objeler de çevresel olarak kazaya yol açýyor. Yaþlýlýðýn getirdiði yetersizlikler ve çevresel riskler nedeniyle en sýk düþme kazalarý görülüyor. Evdeki eþyalarýn yerlerinin deðiþtirilmesi, kapý eþiði, hatta halýnýn kývrýmý bile yaþlýnýn kaza geçirmesine neden oluyor. Oturma odasý: Yeterli aydýnlatma saðlanmalý. Odadaki fazlalýklar, daðýnýklýk yapan eþyalar azaltýlmalý. Eþyalar geçiþe engel olmayacak þekilde düzenlenmeli. Oda içerisinde hareket alaný olmalý. Halý ve kilimler mümkünse yere sabitlenmeli ve kayganlýðý engellenmeli. Ortalýkta elektrik kablolarý bulunmamalý. Kapýlarda eþik olmamalý. Elektrik düðmeleri kolay ulaþýlýr yerde olmalý. Yatak odasý : Eþik olmamalý. Yeterli aydýnlatma saðlanmalý. Odadaki fazlalýklar azaltýlmalý. Sýk kullanýlan giysi ve eþyalar kolay ulaþýlabilecek yerde bulunmalý, tabure veya sandalye üzerine çýkmadan alýnabilmeli. Yanlýþ ilaç kullanýmýný engellemek için kutularýn üzerine büyük harflerle açýklamalarý yazýlmalý. Mutfak : Eþik olmamalý. Yeterli aydýnlatma ve havalandýrma saðlanmalý. Sýk kullanýlan araç - gereçlere kolay ulaþýlabilmeli. Ocak, þofben gibi araçlarýn açýk ve kapalý konumdaki iþaretleri belirgin olmalý. (Üzerine büyük harflerle açýk ve kapalý yönü yazýlmalý) Yere dökülen þeyler hemen temizlenmeli. Döþeme kaygan olmamalý. Merdiven: Ýyi aydýnlatýlmalý. Kenar korkuluklar saðlam olmalý. Baþlangýcýnda ve bitiminde ýþýk düðmesi olmalý. Basamaklar kaygan olmayan malzemeyle döþenmeli. Banyo ve tuvalet: Zemin kaygan olmamalý. Yer ýslak býrakýlmamalý. Kaymayan paspas ve terlik kullanýlmalý. Tuvalet, duþ ve küvetin olduðu yerde sabit tutunma yeri bulunmalý. Ýletiþim: Cüzdanlarýnýn arasýnda bulunacak þekilde oðlunun, kýzýnýn veya bulunduðu yerdeki bir yakýnýnýn telefon numarasýn bulunmasýný saðlayalým. Ayrýca; evdeki sabit telefonun yanýna veya herkesin kolayca görebileceði duvara önemli numaralarý ( acil numaralar; evin açýk adresi, 24 saat arayabileceði bir iki ticari taksi numarasý, bulunduðu yerde ona en erken yardýmcý olabilecek bir yakýnýn telefonu, ayrýca, ihtiyaç halinde haber verilebilecek uzaktaki oðlu, kýzý, torunu vs. numaralarý.) yazýp asmak. Bu konuda yaþlýlarýmýzý bilgilendirmek hatta tatbikat yaparak nasýl faydasýnýn olacaðýný bizzat göstermek çok ama çok faydalýdýr. ÖZETÝN ÖZETÝ: Büyüklerimiz bizler için veli nimettir. Çünkü hepimiz ayný yolun yolcusuyuz. Bu nedenle; 'Ya git te bilem kýymeti, ya öl de bilem kýymeti' hesabý, kaybettikten sonra piþman olup keþke þöyle önlem alsaydým demeden olasý depremlere, yangýnlara, zehirlenmelere, daha doðrusu ev kazalarýna karþý basit basit tedbir almaktan çekinmeyelim. Zira 'küçük küçük delikler, büyük büyük gemileri batýrýr.' * Ö N E R Ý * Köylerdeki, þehirlerdeki kimsesiz yaþlýlarýn evlerinin kýþ güvenlik kontrolü için kurulacak bir gezici ekip tarafýndan devlet eliyle yapýlabilir. Þöyle ki: Yaþlý teyzenin sobasýnýn borularýnýn sabitlenmesi, baca güvenliði veya mutfaktaki ocaðýnýn hortumu kýrýk çatlak mý? Bir prize iki üç tane fiþ rast gele takýlmýþ mý? Banyo da þofben varsa güvenli mi? Türü Bunu yapabilirsek yaþlýnýn her zaman yanýna gelme imkâný bulamayan gurbetteki çocuklarý da biraz daha rahat olur. Annem- babam güvende diye sevinir. Bazen yaþlý birinin evine gittiðimde Allah'a emanet yaþadýðýný görüyor ve üzülüyorum. Bu baðlamda basit tedbirsizlik yüzünden can mal kaybý olduðunu sürekli basýndan izliyoruz. Ondan sonra seferber oluyoruz. Sonraki seferberliðin 10/1 'ni önce yapsak inanýn daha makbule geçer. ''Akmak için dolmak, dolmak içinde çevreyi gözlemlemek lazýmdýr'' sýrrýnca ben bunu yýllardýr öneriyorum ama hala kabul görmedi. Ümit ediyorum bir gün bu da olacaktýr. (tel: )

5 Ýl Genel Meclisinin 2015 yýlý toplantýlarýnýn baþlamasý nedeniyle dün Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Atatürk Anýtý'nda bir araya gelen Ýl Genel Meclisi üyeleri, Atatürk Anýtý'na çelenk sunarak, saygý duruþunda bulun- 2014'ü baþarýyla tamamladýk dular. Ýl Genel Meclisi adýna hazýrlanan çelenk Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya tarafýndan Atatürk Anýtý'na sunuldu. Törenin ardýndan meclis üyeleri hep birlikte Atatürk Anýtýnýn önünde hatýra fotoðrafý çektirdiler. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, çelenk töreninin ardýndan bir açýklama yaparak 2014 yýlýný baþarýlý bir þekilde tamamladýklarýný, belirledikleri hedefin üzerinde bir performans sergilediklerini belirterek, þimdi ise 2015 yýlý toplantýlarýna baþladýklarýný söyledi.kaya, 2015 yýlýnýn Çorum'a, ilçelere ve tüm köylere hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederek Ýl Genel Meclisi olarak 2014 yýlýnda olduðu gibi, 2015 yýlýnda da baþarýlý bir sezon geçirmelerini diledi. Yasin YÜCEL "Özel Ýdarenin bütçe artýþý hizmetlere yansýyacak" Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclisi üyeleri, 2015 yýlý çalýþmalarýna baþlayacak olmalarý nedeniyle Vali Ahmet Kara'ya ziyarette bulundular. Vali Ahmet Kara yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. Vali Kara, "2014 çalýþma yýlýný baþarýyla geride býrakan Ýl Genel Meclisi'nin 2015 yýlýndaki çalýþmalarýnda da baþarýlý olmasýný diliyorum sizlerede çalýþmalarýnýzdan dolayý teþekkür ederim" dedi Kara, "Meclislerin yasama, danýþma bir de denetim görevi yaptýðýný biliyorsunuz. önümüzdeki günlerde meclis tarafýndan yapýlacak denetimlerin saðlýklý bir þekilde yapýlmasý gerekiyor. Özel Ýdarenin bütçelerinden yapýlan kesintilerin 6 ay boyunca alýnmayacak bununla birlikte bir bütçe artýþýnýn söz konusu ve bunun hizmetlere de yansýyacaktýr inþallah" þeklinde konuþtu. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise, mesai mefhumu gözetmeksizin çalýþmalar yaptýklarýný Çorum'da yatýrýmlarýn artmasý için ek kaynak arayýþýnda olduklarýný dile getirerek memleket için çok çalýþmak gerektiðine inanarak 2015 yýlýnýn tüm Çorum için hayýrlara vesile olmasýný söyledi. Kaya, bütün meclis üyeleri ile birlikte hiçbir ayrým ve renk gözetmeksizin çok çalýþacaklarýný ifade ederek, hizmete ihtiyaç duyan köylerin ve beldelerin yardýmýna koþacaklarýný sözlerine ekledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclisi Üyeleri Valilik ziyaretinin ardýndan Ýl Özel Ýdaresine yemeðe geçtiler. Yemeðin arkasýndan 2015 yýlý Ýl Genel Meclis toplantýsý gerçekleþtirildi. Yasin YÜCEL Gülsün Mert 5 Mikroskop MECUSÝ'NÝN ÝMANA GELÝÞÝ Cansu-yu Bir mecusî, Ýbrahim Halil Hazretlerinden misafir edinilmesini istedi. Ýbrahim Aleyhisselâm: - "Eðer Müslüman olursan seni misafir ederim." dedi. Bunun üzerine mecusî savuþup gitti. Bu manzaradan dolayý Cenab-ý HakÝbrahim kuluna vahyederek buyurdu: - "Ey Ýbrahim! Neden ona dinini deðiþtirmeden yedirmedin. Halbuki ben yetmiþ seneden beri onun küfrüne raðmen kendisine yediririm. Eðer onu bir gece misafir etseydin, senin ne zararýn olurdu?" Bu vahiyden sonra, Ýbrahim aleyhisselâm, mecusînin ardýna düþtü. Onu çevirip misafir etti. Mecusî, Ýbrahim'e sordu: - "Senin bu þekilde hareket etmenin sebebi nedir?" Ýbrahim, hadiseyi olduðu gibi mecusîye anlattý. Mecusî hadiseyi dinledikten sonra: Allah bana böyle mi muamele yapýyor? deyip sonra Ýbrahim Aleyhisselâm'a, bana Ýslâm dinini telkin et, dedi ve Müslüman oldu. Berberin Akýl Noksanlýðý! Adamýn biri her zaman yaptýðý gibi saç ve sakal traþý olmak için berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete baþladýlar. Deðiþik konular üzerinde konuþtular. Birden Allah ile ilgili konu açýldý. Berber: " Bak adamým, ben senin söylediðin gibi Allah'ýn varlýðýna inanmýyorum."adam: " Peki neden böyle diyorsun?"berber: " Bunu açýklamak çok kolay. Bunu görmek için dýþarýya çýkmalýsýn. Lütfen bana söyler misin, eðer Allah var olsaydý, bu kadar çok sorunlu, sýkýntýlý, hasta insan olur muydu, terkedilmiþ çocuklar olur muydu? Allah olsaydý, kimseye acý çektirmez, birbirini üzmezdi.allah olsaydý, bunlarýn olmasýna izin vereceðini sanmýyorum " Adam bir an durdu ve düþündü, ama gereksiz bir tartýþmaya girmek istemediði için cevap vermedi. Berber iþini bitirdikten sonra adam dýþarýya çýktý.tam o anda caddede uzun saçlý ve sakallý bir adam gördü.adam bu kadar daðýnýk göründüðüne göre belli ki traþ olmayalý uzun süre geçmiþti. Adam berberin dükkanýna geri döndü. Adam: " Biliyor musun ne var, bence berber diye birþey yok" Berber: " Bu nasýl olabilir ki? Ben buradayým ve bir berberim." Adam: " Hayýr, yok. çünkü olsaydý, caddede yürüyen uzun saçlý ve sakallý adamlar olmazdý." Berber: " Hýmmm. Berber diye birþey var ama o insanlar bana gelmiyorsa, ben ne yapabilirim ki?" Adam: " Kesinlikle doðru! Püf noktasý da bu! Allah var, ve insanlar ona gitmiyorsa, o ne yapabilir? Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Radyo Hitit güçleniyor Vali Ahmet Kara Valilik olarak karla mücadeleye hazýr olduklarýný açýkladý. Ýl Genel Meclisi üyelerinin ziyareti sýrasýnda bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna cevap veren Vali Kara, "Kar ile mücadeleye hazýrlýklýyýz. Özel Ýdaremizin araçlarý kendi bölgelerinde kar ile mücadele etmek üzere hazýr bekliyor. Kar yaðmaya baþladýðý an Özel Ýdarenin iþ makinelerinin Kýrkdilim'de hazýr bir þekil de beklediðini ben kendi gözlerimle gördüm. Dolayýsýyla kar ile mücadele konusunda hazýrlýðýmýz tamdýr. Kar ile mücadele ile ilgili pek fazla problemimiz yoktur. Bir iki hassas bölgemiz var oralarda da kar ile mücadele etmek için Ýl Özel Ýdaresi araçlarý hazýr bekliyor. Her türlüðü hazýrlýðýmýz tam ama þuana kadar önemli ölçüde bir yaðýþý da gerçekleþmedi zaten. Ayrýca Karayollarý tarafýndan da kar ile mücadele yapýlýyor. Basýnda da yer aldýðý gibi karayollarý bu yýl kar ile mücadeleyi þirketlere ihale etmiþ. Bu açýdan Karayollarý basýnda eleþtiriliyordu. O bizim iþimiz deðil tabi ama Karayollarý kendi imkânlarý ile veya ihale yoluyla kar mücadelesini ana yollarda yapacaktýr mutlaka ama bizim kendi alanýmýza giren yollarda hazýrlýðýmýz tamdýr" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL 2014 yýlýnýn baþlarýnda kurulan Hitit Üniversitesi Radyo'su yaptýðý çalýþmalarla her geçen gün daha geniþ kitlelerce yaygýn olarak dinlenmeye baþlandý. Hitit Üniversitesi Radyosu, her geçen gün altyapý yatýrýmlarý yaparak geliþiyor. Radyo, birkaç hafta içerisinde MYO idari binasýndaki yeni yerine taþýnarak yenilenen altyapýsý ve yaptýðý yayýnlarla her geçen gün daha geniþ kitlelerce dinlenerek sadece kaliteli müziðin deðil evrensel bilimin de doðru adresi olmayý hedefliyor. Öðrenci merkezli bir yayýn politikasý izleyen Radyo Hitit, ayný zamanda, bilgi ve toplum arasýndaki iletiþimi güçlendirerek Hitit Üniversitesi'nin her geçen gün artarak devam eden bilgi birikimi ve kültür üretimini, doðru ve güvenilir bir biçimde toplumla paylaþma imkâný sunuyor. Haber Servisi Rektör Alkan'dan Türk Eðitim Sen'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek yönetim kuruluna yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkürlerini iletti.sendikalarýn birinci görevin çalýþanlarýn haklarýný korumak olduðunu belirten Selim Aydýn, "Zaman zaman bir araya gelerek daha güzel çalýþmalara vesile olabiliriz. Sivil toplum örgütleri ile eþ güdümlü çalýþmanýn önemsenmesi gerektiði düþüncesindeyiz. Hitit Üniversitesi olarak bu konuda güzel adýmlar attýðýnýzý izlemekteyiz. Hitit Üniversitesi olarak Çorum'a olarak katkýlarýnýzý takdir ediyoruz. Çalýþmalarýnýzla Üniversitenin þehirle tanýþmasýna vesile olduðunuzu görüyoruz" dedi. Haber Servisi

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Bahçelievler Mah. Þenyurt Caddesi No:25 Tel: yýlda kanalizasyonsuz köy kalmayacak Meclis hava kirliliðini araþtýracak Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi olarak 2014 yýlýnda þebekeli içme suyu konusunda çok önemli mesafeler aldýklarýný belirterek, 2015 yýlýnda ise kanalizasyon baþta olmak üzere kilit parke taþý ve köy yollarýnda çok önemli çalýþmalar yapmayý hedeflediklerini söyledi. Halil Ýbrahim Kaya, 2014 yýlý içerisinde yapýlan çalýþmalarla köylerdeki þebekeli içme suyunda yüzde 100'lük bir baþarý elde ettiklerini ifade ederek, þimdiki hedeflerinin ayný baþarýyý köy kanalizasyon iþlerinde gerçekleþtirmek olduðunu kaydetti. Ýl Genel Meclisi, 2015 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün gerçekleþtirdi. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Meclis olarak ilk dönemlerini baþarýlý bir þekilde tamamlamanýn sevincini yaþadýklarýný ifade ederek, uyumlu bir çalýþma örneði göstermelerinden dolayý tüm meclis üyelerine teþekkür etti. Ýl Genel Meclisi olarak 2015 yýlýnýn kendileri açýsýndan daha çok çalýþacaklarý bir yýl olacaðýný özellikle ifade eden Kaya, 2015 yatýrým programýnda yer alan tüm iþleri bir an önce hayata geçirebilmek adýna yeni kaynak arayýþýnda olduklarýný, bu konuda Ankara'da bir dizi temas yürüttüklerine ve yeni kaynaklar konusunda gelecek müjdeli haberleri ise çok yakýnda Çorum halkýyla paylaþacaklarýný ifade etti yýlýnda yapýlan çalýþmalar sonucunda özellikle kýrsalda yaþanan þebekeli içme suyu sorununun tamamen çözüldüðünü vurgulayan Kaya, "Köylerde þebekeli içme suyunda yüzde 100 baþarý saðladýk yýlýnda da kanalizasyon baþta olmak üzere köy yollarýna ve kilit parke taþýna aðýrlýk vereceðiz. Bulacaðýmýz ek ödeneklerle birlikte özellikle bu yýl içerisinde bu konuda çok ciddi yatýrýmlara imza ataðýmýza inanýyorum" dedi. Kaya, "Ýl Genel Meclisi olarak 2015 yýlýný kanalizasyon yýlý ilan ediyoruz. Hedefimiz 2015 yýlýndan baþlamak üzere önümüzdeki 4 yýllýk dönem içerisinde Çorum'daki kanalizasyon sorununu tamamen gidermektir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL Ýl Genel Meclisi'nde yeni çalýþma döneminin ilk sözlü önerge teklifi CHP Merkez Ýl Genel Meclisi üyesi Yýldýz Bek'ten geldi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda gündem dýþý söz alarak sözlü önerge teklifi veren Yýldýz Bek, kýþ aylarýyla birlikte Çorum'da yaþanan hava kirliliði sorununu gündeme getirerek, bu konuda bir komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istedi. Kentte yaþanan hava kirliliðinin insan saðlýðýný ciddi biçimde tehdit ettiðini vurgulayan Bek, Çorum'da hava kirliliðine karþý ne tür tedbirlerin alýndýðý ve sanayi tesislerinin yaþanan hava kirliliðine bir etkisinin bulunup bulunmadýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonu'na havale edildi. Yasin YÜCEL

7 "Tüm problemleri Ku'ran-i emirlerin hakemliðinde çözmeliyiz" 7 Çorum ÝHH ile Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonu tarafýndan kadýnlara yönelik organize edilen konferanslar devam ediyor. Geçtiðimiz hafta sonu dernek binasýnda gerçekleþtirilen "Aile Ýçi Ýletiþimin Altýn Kurallarý" konulu konferansa konuþmacý olarak Gýda Mühendisi ve Psikolog Hatice Dilek Öztürk katýldý. Çorum ÝHH ve Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, ailenin, toplumun özü ve çekirdeði olduðunu kaydeden Özkabakçý, "Ailenin temel görevi; insan neslinin devamýný saðlamak, toplumun kültür ve deðerlerini koruyup yaþatmak ve gelecek nesillere aktarmaktýr. Ýnsan neslinin devamý ve nesebin muhafazasý ancak aile müessesesinin kurulmasý ve meþru bir biçimde iþlemesiyle mümkün olabilir. Ýslam dini aile yuvasýný saðlam temellere oturtmak ve faziletli nesiller yetiþmesine imkân saðlamak için meþru ölçüler içinde evlenmeyi emretmiþ, buna karþýlýk her türlü iffetsizliði yasaklamýþtýr" dedi. Ailenin manevi deðerlerin, gelenek ve göreneklerin öðrenildiði bir okul olduðunu kaydeden Özkabakçý, "Ýnsanýn baþta yakýn akrabalarýna karþý olmak üzere, diðer insanlara, canlýlara, cansýzlara ve Allah'a karþý görev ve sorumluluklarýný ilk öðrendiði kültür ocaðý ailedir. Günümüzde aile kurumu, daha önceki dönemlerde karþýlaþýlmadýðý kadar yoðun bir biçimde çeþitli tehdit ve tehlikelerle karþý karþýya bulunmaktadýr. Ailelerin gittikçe küçülmesi, aile fertleri arasýndaki karþýlýklý sevgi, saygý baðýnýn ve güven duygusunun zayýflamasý, çocuklara karþý ilgi ve alakanýn bazen çok gevþek bazen de aþýrý koruyuculuk boyutlarýna ulaþmýþ olmasý, aile fertleri arasýnda bencillik, hýrs, haset ve rahata düþkünlük, lüks tüketim ve israfýn artmasý, kimlik ve kiþilik bunalýmlarý, karý, koca ve çocuklar arasýnda görev ve yetki paylaþýmý konularýnda görülen sorunlar; aile içi þiddet, cinsiyet ayýrýmý ve çalýþma þartlarý gibi hususlar bugün aileyi tehdit eden problemlerin baþýnda gelmektedir. Bu problemlerin etkisiyle, ailelerde boþanma olaylarý artmakta, yeni nesiller aile kurma sorumluluðundan kaçýnmakta, aile dýþýnda meþru olmayan birtakým yaþam tarzlarý ortaya çýkmakta ve aile kurumu bunalým geçirmektedir. Modern toplumun içinde bulunduðu sýkýntýlý durum aþikârdýr. Bizlerde bu toplumun birer parçasý olarak her türlü olumsuzluktan etkilenmekteyiz. Temennimiz bu olumsuz etkileþimi en aza indirebilmektir. Hazýrladýðýmýz programlarýmýz bu talebimizin bir uzantýsýdýr. Katýlýmýnýz için çok teþekkür ediyorum. Allah razý olsun" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra kürsüye gelen Psikolog ve Gýda Mühendisi Hatice Dilek Öztürk ise "Ýletiþim nedir ve nasýl olmalýdýr?" sorusunu sorarak, "Ýletiþim almak ve vermektir. Duygularý doðru ve güzel bir üslupla sunabilmektir. Düþünceleri kýsa ve öz sunabilmektir. Saygý ve nezaketle davranmayý baþarmaktýr. Yanlýþ ya da eksik anlaþýlmayacak þekilde nitelikli konuþmaktýr. Birlikte olmaktan hoþlandýðýný ifade edebilmektir. Derdi ile samimiyetle dertlenmektir. Halden anlamaktýr. Ayný dili konuþabilmektir. Ýhtiyaca yönelik elzem olaný konuþmaktýr. Çözüm üretmeye yönelik konuþmaktýr" dedi. Öztürk, "Ýletiþim kazalarý neden ve nasýl olur?" sorunun cevabýný ise þu þekilde verdi: "Önyargý iletiþimi engeller. Yüksek ya da aþýrý kýsýk ses iletiþim kalitesini düþürür. Yargýlayýcý veya kýnayýcý üslup iletiþimi krize sokar. Dinlememek baþlý baþýna sorundur. Anlatmamak veya susmak iletiþimi bitirir. Þakaya boðmak ya da hafife almak kýrýcý etki yapar. Yüzüne bakmamak, gerektiði kadar göz temasý kurmamak yanlýþ anlaþýlmaya neden olur. Söz kesmek saygýsýzlýktýr. Baþa kakmak veya geçmiþle suçlamak iletiþimi baþlamadan bitirir. Kaba ve küfürlü konuþmak öfkelenmeye neden olur." Öztürk, aile içi iletiþimin olmazsa olmazlarýný ise þöyle sýraladý: "Saygý hissedilmeli ve hissettirilmeli. Sevgiyi hissettirecek bir ses tonu ile en güzel kelimeler seçilmeli. Kriz anlarýnda gerginliðe neden olacak þeyler söylenecekse sakinleþene dek susmak tercih edilmeli. Geçmiþ tekrar tekrar gündeme getirilip, yýldýrýcý konuþmalar yapýlmamalý. Geçmiþte yapýlmýþ hatalar var ise helallik dilenip gönül alýnmalý. Ortak verilmesi gereken kararlar istiþare ile alýnmalý. Hakaretvari, kýrýcý ya da tahrik edici kelimeler söylenmemeli. Doðru anlamalý, anladýðýndan emin olmak için geri bildirimde bulunulmalý. Zaman ve zemin çok iyi seçilmeli. Çocuklarý ilgilendiren konularda Allah'ýn emri ön planda tutulmalý. Hatalar kabul edilip tekrarlanmamasý için, öneriler ciddiye alýnmalý. Birlikte geçirilen her an kaliteli geçirilmeli. Üzülen taraf duygularýný biriktirip taþkýnlýða varmadan söylemeli. Küskünlük süresi kýsa tutulup, mümkünse küsmek yerine, kendini net ifade etmek seçilmeli. Baþkalarý ile yaþanan sorunlar eþe yansýtýlýp, acýsý çýkartýlmamalý. Ailenin ortak deðerlerini korumak adýna, alýnan önemli kararlar ve yaþanan geliþmelerden eþler birbirini haberdar etmeli. Sýra dýþý hallerde, anlayýþlý olunmalý. Anlamasýný ve bilmesini beklemek yerine dosdoðru anlatmalý ve bilgilendirmeli. Tüm problemleri Ku'ran-i emirlerin hakemliðinde çözmeli. Eþler birbirlerinin itikadýný, mizacýný, ahlakýný, geleneksel deðerlerini, kiþilik yapýsýný, saðlýk durumunu, o an ki þartlarýný çok iyi anlayýp ona göre beklentiye girmeli. Eþinizin önce Allah'ýn kulu, dinde kardeþiniz, insanlýkta ise eþiniz olduðu bilincini korumayý baþarmalý, unuttuðunuzda hatanýzý anlayýp geri adým atmalýsýnýz." Program sonrasýnda ise Çorum ÝHH'nýn Projesini Üstlendiði Patani Kýz Yetimhanesi yapýmý için hanýmlarýn el emeði ile hazýrladýklarý ürünler satýþa çýkartýldý. ÝHH Yetim çalýþmalarý ve ÝHH Gönüllü faaliyetleri hakkýnda bilgiler verildi. Haber Servisi Töre tiyatroseverlerle buluþacak Konya Devlet Tiyatrosu'nun 'Töre' isimli tiyatro oyunu Çorum'da sahnelenecek. Turgut Özakman'ýn yazdýðý ve Murat Atak'ýn yönettiði iki perdelik oyun 16 Cuma saat 20.00'da ve 17 Ocak Cumartesi günü ise 14.00ila saatlerinde Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenecek. Oyunun konusu ise þöyle: Töre "Kadýný yüceltmek, kan davasýný aþaðýlamak için yazýlmýþ bir oyun." Ölüme karþýn yaþamý savunmayý seçen sekiz kadýnýn varoluþ öyküsü Kocalarýný topraða gömmüþ, sonrasýnda da aþký, hayatý, sevdayý unutmuþ, ellerinde silah dolaþan erkekleþmiþ kadýnlarýn yaþamýndan bir kesit Yeniden bahar kuþanmak için direniyorlar Umudu savunmak için Zühre'nin üstüne titriyorlar Peki bu karabasan ortamýnda kim galip gelecek? Töre mi, yoksa aþk mý? Oyunun biletleri ise com/tiyatro /devlettiyatrosu/çorum adresinden ve tiyatro giþesinde satýþa çýktý. Haber Servisi TÜMSÝAD'tan üye ziyareti "Mehmet Akif Ýnan, milletin deðerlerine önem veren sendikacýlýðýn temellerini atmýþtýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci Mehmet Akif Ýnan'ýn vefat yýldönümü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Vefatýnýn 15.yýldönümünde Merhum Genel Baþkanýmýza Cenabý Allah'tan rahmet ve mekânýnýn cennet olmasýný diliyorum" dedi. Memur Sen'in erdemliler hareketi olduðunu belirten Saatci, "Kurucu Genel Baþkanýmýz Mehmet Akif Ýnan ve arkadaþlarý Memur Sen'i kurduklarýnda, Memur-Sen'in vizyonunu ve misyonunu, "Sendikal mücadelemiz, Türkiye'nin geleceðini yeniden inþa etmek adýna erdemliler hareketidir" cümlesiyle ifade etmiþtir. Bu söz öylesine söylenmiþ bir söz deðildir. Memur-Sen'e gönül veren bir insanýn kanaatimce, önce bu sözü anlamaya çalýþmasý gerekmektedir. Memur-Sen camiasý için bu söz, þaþmaz bir yol haritasýdýr. Evet, bizler hem Türkiye'nin geleceðini yeniden inþa edeceðiz, hem de erdemli olmanýn gereðini yerine getireceðiz. Mehmet Akif Ýnan ve arkadaþlarýnýn kurduðu Memur-Sen'imiz bugün, onun ve arkadaþlarýnýn o günlerden hayalini kurduklarý bir noktaya gelmiþ bulunmaktadýr" dedi. Mehmet Akif Ýnan'ýn bir dava adamý olduðunu ifade eden Saatci, "Mehmet Akif Ýnan kendisini milletine ve ülkesine hizmete adamýþ, þair, yazar, düþünür ve önemli bir aksiyon insanýdýr. Merhum Ýnan, millet adýna sendikacýlýk yapan, milletin deðerlerine önem veren bir sendikacýlýðýn temellerini atmýþtýr. Burada medeniyet sendikacýlýðýný çok önemsediðini görüyoruz. Toplu Sözleþme hakký olmazsa olmazýydý. Anayasa deðiþikliðini o günlerde haykýrýyordu. Toplu Sözleþme hakký için 'biz de ya bu hakký alýrýz ya da bir daha bu masaya oturmayýz' dedik ve iþ güvencemize dokundurtmadan almýþ olmamýz, Memur-Sen'in çalýþma hayatýna yaptýðý önemli bir geliþmedir. Ayrýca Akif Ýnan'ýn misyonu insan yetiþtirmekti. Batý deðerleriyle yetiþen insanlar deðil, medeniyet davasýna baðlý yeni nesiller yetiþtirmenin önemini biliyordu. Akif Ýnan Türkiye'deki deðerler sendikacýlýðýný önemseyen ve öne çýkartan isimdir. Türkiye'deki örgütlenmenin, sendikacýlýðýn, özgürlüklerin geliþmesinde Akif Ýnan'ýn katkýsý çok büyüktür. Fikirleri de hem bugün hem de gelecekte Büyük Türkiye'nin inþacýsý olacak nesillerin yolunu aydýnlatmaya devam edecektir. En büyük eserlerinden biri olan Memur-Sen artýk bir fidan deðil ulu bir çýnardýr. Kimsesizlerin kimi, maðdur ve mazlumlarýn hamisi, çalýþanlarýn sesi ve sözü olarak gerek yurt içinde gerekse tüm dünyada faaliyetlerine devam ederek erdemliler hareketinin talebeleri bu misyonu devam ettirmekte, yazdýklarý destanlar da takdirle izlenmektedir. Bu nedenlerle Memur-Sen olarak kendisini rahmet ve minnetle anýyoruz. Yetiþtirdiði nesiller onun duacýsýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi TÜMSÝAD Çorum Þubesi üye ziyaretlerine devam ediyor. TÜMSÝAD Ýl Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri Unlu Mamüller firmasý olan Hüseyin Gazi Karakuþ'u ziyaret etti. Sektörün içinde bulunduðu esnafýn sýkýntýlarýný dile getiren Karakuþ, "Sizler sabah kahvaltýsýný esnafýn iþ yerinde yaparken bizleri dinlemeniz ve TÜMSÝAD ile istiþare etmek bizleri mutlu etti" dedi. Bu gibi etkinliklerin sýkýntýlara çare olma adýna adým olduðunu bundan memnun ve motive olduklarýný kaydeden Karakuþ piyasada iþ yapmanýn ve hizmet vermenin artý fedakarlýklar gerektirdiðini belirtti. TÜMSÝAD Þube Baþkaný Kýlýç ise üye ziyaretlerinin önemine deðinerek "Sizlerin iþ yerinizdeki gayretlerinizi ekip çalýþmanýzý çok önemsemekteyiz yaptýðýnýz çalýþmalarý ve hizmetlerin yerinde görmenin mutluluðunu yaþamaktayýz. Sizlerin özverisinden güç alarak gün geçtikçe büyüyen, geliþen ve üye sayýsýný artýran TÜMSÝAD ilimizde yurdumuzda dýþ ülkelerde büyümenin yansýmasý olarak Çorum þubemizde hepimiz el ele üzerimize düþen görevleri yerine getirmeliyiz" dedi.ýþ dünyasýnda sýkýntýlarý çözme adýna ilgili herkesle diyaloga kapýsýnýn açýk olduðunu ifade eden ve bu tür üye ziyaretlerin devam edeceðini belirten Kýlýç iþyeri sahiplerine baþarýlar ve hayýrlý kazançlar diledi. Haber Servisi

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu Basýna darbe operasyonu 17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde, medyaya karartma operasyonu baþladý. Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet, kara para

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? Baðcý Ailesinin Mutlu günü Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı