HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI Aralık,

2 KAHRAMANMARA MALATYA - ADIYAMAN - GAZ ANTEP ANLIURFA - K L S Aral k

3 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI ARALIK 2010 KAHRAMANMARA HUKUK HAK MLER GRUP HUKUK HERKESE LAZIM SIRA PUAN ÖNER LER 1 10 Hakim savc say s n n acilen art r lmas Hakimlerin sosyal ve ekonomik haklar ile özlük haklar n n iyile tirilmesi ve y pranma pay n n tan nmas, performansa göre pirim te vikinin tan nmas - Kaybetti imiz en büyük müktesep haklardan olan nöbet ücretlerinin tekrar getirilmesi Adliyedeki fiziki artlar n iyile tirilmesi ve personel aç n n giderilmesi Adliyelerde hukuk fakültesi mezunu uzman kadrosu ihdas edilmesi - cra ve iflas dairelerinde yard mc personel say s n n art r lmas - Adliyedeki yard mc personelin özlük haklar n n iyile tirilmesi - Adliyedeki fiziki artlar n hakimler ve cumhuriyet savc lar aras nda farkl la t r lmamas, asgari standartlar n belirlenmesi Hakim ve savc lar n hukuki güvenceleri ile idare nezdindeki itibarlar n n art r lmas ve güven sa lanmas -Hakim ve savc lar hakk nda yap lan ikayetlerde, masumluk karinesine riayet edilerek, hakim ve savc lar n suçsuzluklar n ispatlamak zorunda b rak lmamalar. - Ye il pasaport için derece art n n kald r lmas - Havaalanlar nda VIP salonlar ndan faydalanmalar n n sa lanmas -Protokloden ya ç kar lmas ya da hak etti i s raya getirilmesi Mahkeme önüne gelen uyu mazl klar n azalt lmas. -Verasat ilamlar n n ve vasiyetnamenin okunmas n n noterler taraf ndan düzenlenmesi, - cezaevlerinde vesayet bürolar n kurulmas, -Dosya say lar n n Avrupa ülkelerinde oldu u gibi makul seviyeye indirilmesi, bu konuda belirlenen ilke kararlar n n yeniden gözden geçirilmesi - uzla ma komisyonlar kurulup, baz uyu mazl lar n bu yolla çözülerek mahkemelere direkt yans mas n n engellenmesi gibi. - Tüketici hakem heyetinin görev s n r ile mahkemelerin kesinlik s n r n n art r lmas Terfilerde Yarg tay dan, i geçirme zorunlulu u, not uygulamas na ve rutin tefti ile hal ka d uygulamas na son verilmesi, Kararname tarihlerinin ve kararnameye tabii olanlar n asker ve polislerde oldu u gibi, daha önceden net olarak belirlenmesi, kararname tasla n n yay nlanmas Yetkilendirmelerde tercihlerin ve önceki yetkinin öncelikle gözetilmesi Asliye hukuk ve sulh hukuk ayr m n n kald r larak, dosya da l m n n dava türüne göre yap lmas ve uzmanl k mahkemelerinin say s n n ve türünün art r lmas 25

4 Yarg lama usullerine göre temyiz sürelerindeki farkl l klar n kald r lmas ve yarg lama usullerinin yak nla t r lmas ve uygulamas az olan usullerin kald r lmas stinaf mahkemeleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Ancak hayata geçirilmeden önce mevcut hakim ve savc say s ile, kurulacak bölge say s n n ve daire say s n n art r lmas gerekir. Aksi halde yürürlük ertelenmelidir. Adli tatilin ya tümden kald r lmas veya eskiden oldu u gibi 45 güne ç kar lmas Bilirki ilik kurumunun yeniden ele al nmas Adliye müdürlü ü uygulamas n n biran önce yayg nla t r larak, hayata geçirilmesi - Hakimlerin yarg lama faaliyeti d ndaki, kasa denetimi gibi idari görevlerinin kald r lmas Adalet komisyonu ba kan ve üyeleri ile ba savc lar n seçimle belirlenmesi Hakim ve savc lar ile yard mc personelin hizmet içi e itiminin sa lanmas -Kadastro mahkemeleri gibi teknik bilgiyi gerektiren mahkemelerde görevli hakimlere hizmet içi teknik e itim verilmesi, -Hakim ve savc lar n hukuk fakültesi i birli i ile hizmet içi e itimlerinin sa lanmas ve bunun sistematik hale getirilmesi - Adayl k sürecinde kaymakamlarda oldu u gibi en az bir y ll k süre ile yurtd deneyiminin adaylara sa lanmas - Tebli memurlar na tebligatlar n usulüne uygun olarak yap lmas n n sa lanmas için gerekli hizmet içi e itimin verilmesi Nihai karar verildikten ve taraflara tebli edildikten sonra karar düzeltme benzeri bir yasa yolu öngörülmesi. -Faizin unutulmas, birle en dosyan n unutulmas gibi hallerde düzeltebilme imkan tan nmas Resmi kurum temsilcilerine temyiz konusunda insiyatif verilmesi ve bu konuda gerekli yasal düzenleme yap lmas -Hazine avukat ve SGK avukat gibi Bölge ihtisas mahkemelerinin kurulmas -Bölge fikri s nai haklar mahkemesi gibi Cezal personellerin ba ka mahkemelere, özellikle küçük adliyelere gönderilmesi uygulamas na son verilmesi 26

5 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI ARALIK 2010 KAHRAMANMARA CEZA HAK MLER GRUP CEZA HAK MLER SIRA PUAN ÖNER LER Tayinlerde kimlerin tayine tabi oldu u belli olmal. Taslak liste ilan edilmeli. Bo olan kadrolar n duyurulmas, taleplerin buna göre ekillendirilebilmesine imkan verilmesi. Tayin takvimi belli olmal. Tayinle birlikte yetki de belirlenmeli. Mümkün oldu u kadar talep olmadan tayin yap lmamal. Bölgeler alt bölgelere ayr ls n, bölgelerdeki azami görev süreleri belirlensin ve adil bir tayin sistemi kurulsun Hakim-savc say s art r lmal bin ba ka memurlar al n rken hakimsavc da al nmal. Her hakimin bakaca i say s sabitlenmeli. Gelen i le devreden i birlikte hesaba kat lmal. Staj süresi k salt lmal. TAA e itim süreci verimli geçirilmeli Baz eylemler suç olmaktan ç kar lmal. Baz lar da ikayete tabi k l nmal. ( Listeyi hakim beyden alal m i leyelim.) bunlarla ilgili hukuk davas aç lsa. Baz eylemler idari kabahat olarak düzenlenebilir ddianameler eksiksiz olmal. Savc l k güçlenmeli. Savunma almadan dava aç lmamal. D ar da hiçbir delil kalmamal. Hakimin delil toplamas na ihtiyaç b rak lmamal. Zira bu ihsas rey anlam na da geliyor. Adli kolluk kurulmal. ddianamenin iadesi müessesesi yeniden getirilmeli. Yarg tay i lemez hale getirdi Savc lar asliye ceza duru malar nda tutmak çok zor. Savc lar asliye cezalara kat lmas n. Çok katk s olmuyor. Bu yap l rsa savc lar soru turmalar daha iyi yapabilecektir. Bu yap l rsa Savc say s artacak bunlardan istekli olanlar n hakimli e geçirilmesi sa lanabilir Komisyon ba kanlar ile ba savc n n seçiminde o yerde çal an hakim ve savc lar n görü ü al nmal ya da atanmas nda rollerinin olmas gerekir. HSYK üyelerini seçen hakim-savc lar komisyon ba kan ve üyeleri ile ba savc lar da seçebilmeli. Hesap verebilirlik bak m ndan da bu çok önemlidir. Bunlar 1-2 y l süre ile görev yapmal. Mahkeme genel kurulu olu mal. Komisyon kararlar na kar itiraz olmal. tirazlar genel kuurlca de erlendirilmeli Yoklukta beraat konusunda yasa aç k de il. Bu konu yasada daha aç k ve geni letici ekilde CMK 193 de düzenleme olmal Müfetti ler hakim-savc larla ilgili hal ka d na not verirken objektif kriterlere göre yapmal. Uygulamada buna uyulmuyor. Yüksek mahkeme içtihatlar na eri im. Hakimler kazanc ya mahkum edilmemeli. çtihatlar sat lmamal. Hatta Yarg tay müzakereleri kamuya aç lmal Hakim-savc lara y pranma hakk sa lanmal Terfi sistemindeki temyiz edilen dosya say s yla ilgili art kald r lmal Müfetti lerin verdi i notlarda hiç pekiyi alan yok. Sadece ba savc ve reislere pekiyi veriliyor. Onlar n d ndakilere hep en fazla 84 veriliyor. Bu objektif olunmad n gösteriyor Savc l kla mahkemeler tamamen ayr lmal. Bina, bütçe, yönetim olarak ayr lmal. 27

6 Yarg tay n not vermesi kald r lmal. Kald r lmayacaksa savc lar için iddianame ve esas hakk nda mütalaa için de not verilmeli Sorgu hakimli i ve de i ik i ler hakimli i müessesesi ihdas edilmeli. Davaya bakan hakimler bu i e bakmamal Nöbet ücreti yok, ertesi gün izin yok. Her yerde ayn olmad ndan e itsizlik oluyor. Ceza hakimleri nöbet tutsun ancak nöbet ücreti olsun Bakaya ve yoklama kaça suçlar nda ki i askere giderse bu dava dü se. Hükmün aç klanmas n n geri b rak lmas kapsam na al nmal Tefti sadece ikayet ve soru turmalar için görev yapmal. Yeni ve adil denetim mekanizmalar geli tirilmeli Baz adliyeler kapat lmal Sulh ceza asliye ceza ayr m kald r lmal. Hakim tasarrufu sa lar. Görevsizlik kararlar n önler Hakimlerin yurt d e itime daha fazla gönderilmeli. E itim çal malar ndan herkesin e it ekilde yararlanmas n n sa lanmas Tefti te 6-7- y ldan fazla kal nmamal. Amir pozisyonuna geçiyorlar. Çok gençler ve daha ya l hakim-savc lar denetliyorlar. Bu yanl. Müfetti ler süreli olarak bu göreve atanmal ve süre bitince kürsüye dönmeli. Birinci s n f olmu lar müfetti yap lmal Temyiz kesinlik s n r yükseltilmeli. Tüm mahkemeler ayn temyiz s n r na tabi olmal. Bu da yükseltilmeli Yetkilendirmede hukuk ve ceza hakimi eklinde bir yetkilendirme daha iyi olur. Yetkilendirmede komisyonun (yukar daki olu um ekliyle) görü ü al nabilir Hakimler istemedi i sürece hukuk ceza bak m ndan bran lar de i tirimlesin Yaz i leri müdürleri ve personelin adalet meslek yüksek okulu mezunu olmas na özen gösterilmeli. Özlük haklar iyile tirilmeli. Bu personelin yenilenebilir süreli sözle meli olarak al nmas n n sa lanmas. Personelin hakimin onay olmadan de i tirilmemeli. Hakim ikayetlerinden hakimin haberi olmuyor. Sonucundan bilgilendirilmeliyiz. mzas z isimsiz dilekçelerin i leme al nmamas na ili kin yasa hükmü uygulanmal. Dilekçelerdeki iftira hakaret gibi suçlar n soru turulmas için resen gerekeni yaps n Tebligata ili kin sorunlar yarg lamay uzat yor. Tasar yasala mal. Ki inin en son MERN S te kay tl adresi esas al nsa ve buraya yap lan tebligat geçerli say lsa. Adliyede birkaç ki iden olu an bir ekip tebligat yapsa, özel sektörden hizmet sat n alma yoluyla tebligat sorunu çözülebilir dari yapt r m kararlar na itiraz sulh cezada yap l yor. Bunlar idari yarg ya gönderilmeli. Konu anayasa mahkemesine gitti. Anayasa mahkemesi sulh cezalar n her yerde yayg n oldu undan talebi ret etti. Buna ra men bir yolu bulunup bu düzenleme yap lmal Hukuk mezunu ara eleman olmamal, onun yerine hakim savc al nmal Yarg tay n not vermesi kald r lmal Asliye ceza ve sulh ceza birle tirilsin ama büyük yerlerde suçlara göre uzmanla ma sa lanabilir. Tek tip suçlara bak lmas sa lanabilir. Ayn suçla ilgili farkl karar ç kmaz Çek ve bakaya sulh cezan n % 60 n olu turuyor. Bu suçlar suç olmaktan ç kar lmal. Bankalar n sorumlulu u art r lmal. Me ruhatl davetiye sisteminin yeniden i letilmesi, yoklukta yarg lama mümkün olmal. Ekonomik suçlarda ceza verilmekten vazgeçilmesi. 28

7 Ruh sa l bozuldu u konusu yarg sal i lemleri t k yor. Bu raporlar al nam yor. Ceza çok art yor. Bir çok küçük ya ta evlilikte kocalar cezaland r l yor. Aile olu turmu ki ilerle ilgili cezalar tecil (eski TCK 434) edilmeli. Ruh sa l yerine ak l sa l ibaresi eklinde de i tirilmeli. 102/5, 103/6 kald r lmal. Bunu hakim tayin etmeli. Ma dura daha çok ma dur oluyor. Adliye içinde uzla t rma bürolar kurulmal. Uzla t rmac lar görevlendirilmeli. Prim verilmeli. Savc ve hakim uzla t rma bürosunda sevk karar vererek dosyay dü ürmeli. Uzla t rma kapsam ndaki suçlar geni letilmeli. Kapsam içinde kalan suçlar aras nda da çeli kiler var. Bunlar giderilmeli. Hakim-savc lar dedikodulara göre idare ediliyor. Hal ka d uygulamas yanl. Sicil dosyalar ndaki dedikodu içerikli belgelerin dosyalardan ç kart lmas ve imhas gerekir stinaf acilen kurulmal, ertelenmemeli Bir hakim-savc hakk ndaki soru turma ba ka yerdeki bir hakim-savc taraf ndan yap lmal. Hatta kurul halinde yapmal lar. Ayn yerde çal anlar yapt nda etki alt nda kal yorlar Personel da t m nda adalet sa lanmal HSYK çal ma gündemini ilan etmeli Adliye müdürlü ü müessessi olu turulmal ve atanmal Nüfus, tapu ve veraset i leri idari kurullara b rak lmal ve itirazlar mahkemeye gelmeli Hakimlerin mesleki riskleriyle ilgili (tazminat) sigorta olu turulmas. Ki inin bizzat dinlenmesi zorunlulu u kald r lmal. stinabe yasa kald r lmal. Bu mümkün de ilse Uyap n online duru ma yap lmas na imkan sa lamas Ke iflerde havuz kalkt baz mahk ke fe gidiyor personel para al yor di erleri alam yor. Eski havuz sistemi geri getirilmeli. Ke if ücretlerinin art r lmas gerekiyor. Maliyeye aktar lan pay azalt ls n ya da kald r ls n Hakimlerin müzekkerelere imza atmas ndan vazgeçilmeli. Bun i lemleri ara karara göre yaz i lerli müdürü yapmal. Hakim hükmünü verdikten sonra dosyadan elini çekmeli. Her i lem yaz i leri müdür taraf ndan yap lmas A r ceza mahkeme ba kanlar, takipsizliklere itirazlar n incelenmesinde, talimatla sulh cezalara baz i leri tamamlat yor bu suretle bir sürü i yüklüyor. Buna engel olunmas HSYK bünyesinde hakimler ve savc lar birli i kurulmal Ba savc l n e itler aras nda birinci statüsüne getirilmesi, savc lar hakk nda ömür boyu sicil doldurmas ndan vazgeçilmesi. Ba savc l n i bölümünü s k s k de i tirmemesi. Daha etkin soru turma yap larak kovu turman n daha erken sonuçland r lmas. ACM üyelerinin naip hakim olarak istihdam edilmesi, naip hakim bir savc yla dosyay tekemmül ettirmeli. Karar heyet vermeli. ACM sorunlu ve yeni hakim atanmas ndan vazgeçilmesi. Online duru ma yap lmas fiilen yap lam yor. Alt yap yetersiz. Fiber optik kabloya geçilmesi gerekiyor. Online duru ma i lemleri sistemi kilitliyor. Gündüz offline olarak i lemler yap lsa ve gece bu i lemler sisteme kat lsa. Uygulama yasalla s n. Kamu davas n n aç lmas n n ertelenmesi müessesesi uygulanm yor. Uygulanmas sa lans n ya da kald r ls n. De i ik i lerle ilgili sulh ceza i lemlerine süre s n r konulmal. tirazlar belirli sürede karara ba lanmal. Meslekteki bayan say s n n azl söz konusu. Unvanl görevlere bayan atanm yor. Pozitif ayr mc l k yap ls n. 29

8 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI ARALIK 2010 KAHRAMANMARA CUHRUR YET SAVCILARI GRUP BUZDA I SIRA PUAN ÖNER LER 1 9,93 2 9,86 3 9,7 4 9,46 5 9,46 6 9,3 7 9,2 8 9,2 9 9, , , ,8 14 8,8 15 8, , ,66 Kararname tarihlerinin netle tirilmesi, tayini ç kacak personelin daha önceden belirlenerek bilgilendirilmesi Ola an tefti sisteminin kald r lmas, kald r lamamas halinde tefti raporlar n n önceden ilgililere tebli edilip itirazlar al nd ktan sonra tavsiyeler haline getirilmesi, hal ka d ve not uygulamas n n kald r larak i ve performansa göre de erlendirme yap lmas Hakim ve savc lara y pranma pay ödenmesi, maa düzenlemesinin yeniden gözden geçirilerek milletvekilleri maa lar n n baz al nmas Nöbet hizmetlerinin düzenlenmesi ve nöbet ücretinin geri getirilmesi, nöbet sonras idari izin verilmesi Atamalarda puan sisteminin getirilmesi, buna göre bölge sisteminin yeniden de erlendirilmesi ve cazibe merkezlerinde görev sürelerini s n rland r lmas Sulh ve Asliye ceza mahkemeleri ayr m n n kald r lmas, Cumhuriyet Savc lar n n A r Ceza Mahkemeleri haricinde duru malara kat lmamas Cumhuriyet Ba savc l n n konumu yeniden gözden geçirilmesi ve cumhuriyet savc lar üzerindeki denetim ve gözetim yetkilerinin belirlenmesi, i yükünün ve i bölümünün yönetmeli e göre belirlenmesi, ba savc lar n savc lar hakk nda sicil düzenlemesinin kald r lmas Cumhuriyet savc s say s ile Yarg tay ceza dairesi say s n n art r larak istinaf mahkemelerinin kurulmas n n ertelenmesi Ba savc ve komisyon ba kanlar n n hakim ve cumhuriyet savc lar na kar tutum ve davran lar n n sorgulanmas Meslekta lar özendirmek için Yarg tay seçimlerinde seçilme artlar na haiz cumhuriyet savc lar na kontenjan ayr lmas Personelin i yükünün belirlenerek buna göre say lar n n art r lmas ve özlük haklar n n düzeltilmesi, adalet personeli aras ndaki gelir e itsizli inin giderilmesi Ba savc l k ve komisyon ba kanl atamalar nda objektif kriter belirlenmesi Adli Kolluk görevlilerinin sadece adli i lerle ilgilenmesi ve adliyede staj görmesinin sa lanmas Müfetti olarak görev alacak meslekta lar n i hacmi yüksek olan yerlerden ve tecrübeli meslekta lardan seçilmesi, müfetti lerce yap lan tespitlerde i yükünün özellikle göz önüne al nmas Hakim savc lar hakk nda as ls z ikayetlerin önlenmesi için isimsiz ihbarlar n dikkate al nmamas, yap lan müracaatlar n bakanl kça öncelikli de erlendirilerek mahaline gönderilmesi, ikayetlerin sonuçlar n n ilgilisine bildirilmesi, Kararname dönemlerinde veya demeçlerde ünvanl ve düz savc tabirinin kullan lmamas Cumhuriyet savc lar hakk nda soru turmalar n n münhas ran ba savc ya gönderilmemesi di er k demli savc lara da soru turma yetkisi tan nmas 30

9 18 8,6 Yoklama kaça, bakaya suçu, elektrik h rs zl ve buna ba l mühür bozma suçlar n n ve 5941 say l yasan n, mal beyan nda bulunmama ve taahhüdü ihlal suçlar n n idari para cezas na dönü türülmesi, 19 8,6 Cumhuriyet Savc lar n n idari ve denetim (icra ve noter) i lerinden ayr tutulmas adliye içi idari i ler için müdürlerin etkinli inin ve sorumlulu unun art r lmas 20 8,6 Her ilçede cumhuriyet ba savc l n n ihtiyaçlar nda kullan lmak üzere ödenek tahsis edilmesi ve kendi bütçesini olu turmas 21 8,6 l merkezlerinde tam te ekküllü adli t p grup ba kanl klar kurulmas ve kriminal laboratuvarlar kurulmas 22 8,53 Haz rl k soru turmalar nda savc lar n koruma tedbirleri hususunda ve soru turmaya yönelik i lemler konusunda hakim onay n n kald r lmas 23 8,46 Cumhuriyet savc lar n n fiziki çal ma ortamlar n n düzeltilmesi, yeni kurulan adliyelerde iki savc odas aras nda bir katip odas kurulmas suretiyle kalem hizmetinin denetiminin sa lanmas 24 8,33 Hakimlerin yetkilerinin sürekli de i tirilmemesi ve uzmanla man n sa lanmas ve tayinlerde bu durumun nazara al nmas 25 8,13 ddianame ve KYO dair kararlar n görüldü i leminden ç kar lmas 26 8,06 Merkeze yak n adliyelerin ve ilçe ceza evlerinin kapat lmas 27 8,06 Cezaevine bakan cumhuriyet savc lar n n yetki ve sorumluluklar n n yeniden de erlendirilmesi, cezaevi idari i lemlerinin savc l kla ili kisinin kesilmesi, cezaevlerinde d güvenli in bakanl a devredilmesi, adalet komisyonunun ceza infaz kurumu personeli üzerindeki yetkisinin kald r lmas 28 8,06 Adliyelere hizmet araçlar tahsis edilmesi 29 8 Cumhuriyet Ba savc l klar aras ndaki yetkisizlik kararlar nda itiraz merciinin olu turulmas 30 7,86 Uzla ma sisteminin yeniden de erlendirilmesi ve uzla ma bürolar n n kurulmas 31 7,86 Özel soru turma ve yarg lama usullerinin, dokunulmazl klar n kald r lmas, tüm suçlarda re sen soru turma yetkisinin verilmesi 32 7,86 Meslek içi e itimlerin art r lmas, bakanl n hakim ve savc lar koruyucu tedbirler almas 33 7,86 Lojman d nda oturanlara kira tazminat ödenmesi 34 7,8 Standard n üstünde i yükü olan savc lara atamaya esas olacak puan verilmesi ve ödül sisteminin getirilmesi 35 7,73 Adli tatilin kald r lmas veya eski haline getirilmesi 36 7,73 ddianamenin iade artlar n n daha belirgin artlara ba lanmas ve yeni bir itiraz sisteminin de erlendirilmesi 37 7,6 Baz evraklar n(intihar,yüksekten dü me vb.) savc l klara gelmeden kollukta kapat lmas, adam öldürme d nda daimi arama evraklar n n kollukta b rak lmas 38 7,6 E durumu atamalar nda ilgili kurumlarla protokol yap lmas 39 7,46 Kamu davas n n aç lmas n n ertelenmesi karar n n UYAP ta i lerlik kazand r lmas, i say s ndan dü ümünün sa lanmas 40 7,46 Otopsi ücretinin yeniden de erlendirilmesi, Otopsinin savc lar taraf ndan yap lmas mecburiyetinin kald r lmas 41 7,4 Hakim savc lar n stajlar s ras nda mülhakatlarda görev yapabilmesi için adalet komisyonlar na yetki verilmesi, adayl biten hakim savc lar n en az 3. bölgeden göreve ba lat lmas 42 7,33 Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu nda görev alacak tetkik hakimlerinin ta radaki çal ma sürelerinin seçime esas olmas 31

10 43 7,26 TCK nun 103/6 maddesinde belirlenen ruh ve beden sa l kavram n n de i tirilmesi 44 7,13 Cumhuriyet Savc lar n n protokol içerisindeki yerinin yeniden belirlenmesi 45 7 Adli vakalarda bas n aç klamas n n adli sözcü taraf ndan yap lmas n sa layacak yasal tedbirler al nmas ve ba ka kurumlarca aç klama yap lmas n n engellenmesi 46 6,93 Çocuk Koruma Kanununun 17. Madde çerçevesinde suça sürüklenen çocuklar n dosyalar n n ayr mahkemelerde görülmesi zorunlulu unun yeniden de erlendirilmesi 47 6,93 Alt s n r 5 y l a an suçlarda yüze kar yarg lama zorunlu unun kald r lmas, yol tutuklama müzekkeresi ve yakalama müzekkeresinin yeniden de erlendirilerek yol tutuklamas n n kald r lmas 48 6,93 Meslekte yükselme s nav getirilmesi 49 6,86 HAGB kararlar nda esasa ili kin itirazlar n temyiz incelemesine tabi olmas 50 6,75 UYAP sisteminin kanuni alt yap s n n olu turulmas ve hakim savc lar n daha etkin istifade edebilmesinin sa lanmas 51 6,66 Hakimlik ve savc l k s navlar n n farkl olmas, geçi lerin sa lanarak sabitlenmesi, ceza hakimli ine geçi in savc l klardan yap lmas 52 6,46 Sa l k kurumlar nda öncelikli muayene hakk n n yeniden getirilmesi 53 6,26 Adli sicil kay tlar n n ilgilisince cep telefonu ve internet üzerinden al nabilmesi için gerekli alt yap n n sa lanmas 32

11 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI ARALIK 2010 KAHRAMANMARA CUMHUR YET SAVCILARI GRUP THEM S SIRA PUAN 1 10,00 2 9,85 3 9,85 4 9,80 5 9,78 6 9,71 7 9,71 8 9,64 9 9, , , , , , ,14 ÖNER LER Adli kollu un do rudan Cumhuriyet Savc lar na ba l olacak ekilde kurulmas, görev alan ve Cumhuriyet Savc lar ile ili kilerinin mevzuat ile düzenlenmesi Cumhuriyet Ba savc lar ve Cumhuriyet Savc lar aras ndaki ili kilerin mevzuat ile düzenlenmesi ve Cumhuriyet Ba savc lar n n Cumhuriyet Savc lar n n yarg sal görevlerine müdahalelerinin kald r lmas Kararnamelerinin belirli tarihlerde, önceden duyurularak, somut ilkelerle, bölge sistemi yeniden gözden geçirilerek ve adaletli bir ekilde yap lmas Cumhuriyet Savc lar üzerindeki idari görevler kald r lmas. (Denetimler, harcamalar, uyap sorumlulu u vs.vs.) Terfi sisteminin tekrar de erlendirilmesi ile, i yüzdeleri ve karar isabet oranlar üzerinden terfilerini yap lmas Hakim ve Cumhuriyet Savc lar hakk ndaki ikayetlerin dikkatle incelenmesi ve filtrelendirilmesi Soru turmalara yard mc kriminal laboratuarlar n ve teknik birimlerin art r lmas Cumhuriyet Ba savc lar n n Cumhuriyet Savc lar na sicil vermesi usulünün kald r lmas Co rafi yap ve i durumu göz önünde bulundurularak küçük adliyelerin kapat lmas Tefti Kurulu Ba kanl taraf ndan gerçekle tirilen periyodik tefti uygulamas kalmakla birlikte, tefti sonras hal ka d düzenlenmesi usulünün kald r lmas, kald r lmamas halinde ise objektif kriterlere ba lanmas, müfetti lerin emsalleri aras nda temayüz etmi ki ilerden seçilmesi ve hal ka tlar n n ilgilisine tebli inin zorunlu olmas, müfetti lerin tefti edilen birimlerdeki daha önceki denetim raporlar ndan etkilenmemelerinin sa lanmas Staj süresinin daha verimli geçirilebilmesi için çal ma yap lmas, adaylar n sorumluluk verilerek ve hakim savc yard mc s s fat yla 1 y l sonras nda atamalar n n yap lmas, bu suretle staj n 1 y l n n fiilen görev ba nda geçirilmesinin sa lanmas Ünvanl atamalar n n objektif kriterlere ba lanmas ve süre ile s n rland r lmas Çek suçu, bakaya gibi birçok basit suçun idari para cezas ile cezaland r lmas ve adliyeye intikalinin önlenmesi hususunda yasal de i iklik yap lmas Co rafi yap dikkate al narak küçük ilçe cezaevlerinin kapat lmas, Cezaevlerinin fiziki yap lar n n güçlendirilmesi, alternatif infaz sistemlerinin güçlendirilmesi ve Cezaevleri için profosyonel yöneticiler istihdam edelirek Cumhuriyet Savc lar n n bu alandaki görevlerinin azalt lmas Yol tutuklamas ile ilgili sorunlar n çözülmesi için telekonferans sisteminin tüm adliyelere kurulmas ve nakillere ili kin ödenek sorunlar n n ortadan kald r lmas 33

12 16 9, , , , , ,85 Cumhuriyet Savc lar n n Asliye Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemeleri duru malar na kat lmalar zorunlulu unun kald r lmas ile yaz l mütalaa veya görüldü ile yetinilmesi Cumhuriyet Savc lar n n nöbetçi personelleriyle birlikte nöbetleri sonras nda istirahatli say lmalar ve nöbet ücreti almalar Hakim-Savc maa lar n n tekrar de erlendirilmesi, y pranma hakk n n tan nmas Cumhuriyet Savc lar n n odalar n n kolay ula labilir yerlerden al narak, gereksiz i ve mesai kayb na sebebiyet verilmemesi Yarg tay n temyiz incelemeleri neticesinde not düzenlemesi usulünün kald r lmas Soru turma a amalar nda Cumhuriyet Savc lar aras ndaki yetki uyu mazl klar n n çözümüne ili kin kanuni düzenleme yap lmas 22 8,85 Yarg tay kararlar na eri im imkanlar n n art r lmas 23 8,78 Hakim Savc lar n askerliklerini görevleri ba nda geçirebilmelerinin sa lanmas 24 8,78 Yard mc personelin niteli inin art r lmas ve özlü ünün geli tirilmesi 25 8,71 Bölge sisteminin yeniden gözden geçirilmesi 26 8,71 Sorunlar n yerinde tespiti ve çözüm önerileri için kurul üyelerinin en az y lda birer kez adliyeleri ziyaret etmeleri 27 8,57 Tutuklama d ndaki, koruma tedbirlerinde karar makam n n Cumhuriyet Savc s olmas, sadece itirazlar n mahkeme taraf ndan de erlendirilmesi, bu suretle el koyma, ileti im tespiti, gizli soru turmac atama gibi konularda gereksiz zaman ve mesai kayb na sebebiyet verilmemesi 28 8,50 Uzla t rma kurumunun kald r lmas, kald r lmamas halinde uzla t rman n Denetimli Serbestlik bürosu taraf ndan yap lmas n n sa lanmas 29 8,35 Özellikle mülhakatlarda yard mc personel için kadro çal mas yap larak personel say s n n belirlenmesi ve atamas n n yap lmas, yer de i tirme i lemlerinde keyfiyete son verilmesi için mevzuat çal mas yap lmas 30 8,35 Hakim ve Cumhuriyet Savc s yeti tirilmesinde e itimin sadece mesleki konularda de il, sosyal ve kurumlar aras ili kilere ili kin olarak ta verilmesi 31 8,35 Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri ayr m n n kald r lmas 32 8,28 Yarg lama a amas nda teknik araçlarla kay t imkan n n yasal temele oturtulmas, gerekirse stenograflar n kullan lmas 33 8,21 Hakim ve Savc lara derece s n r aranmaks z n ye il pasaport verilmesi 34 8,07 Adalet Akademisi nin üniversite düzeyinde düzenlenmesi ile yüksek lisans imkan n n tan nmas 35 8,00 Yo un talep olan yerlerde hizmet süresinin s n rland r lmas 36 7,92 Mülhakatlar n do rudan ba l bulunduklar A r Ceza Mahkemeleri ne dava açabilmeleri 37 7,92 Hakim ve savc lar n protokol s ras n n tekrar gözden geçirilmesi, yap lan i in mahiyetine uygun s ra tahsisi olmamas halinde Hakim ve Savc lar n protokolden ç kar lmas, temsil makam na uygun araç tahsisisin sa lanmas 38 7,78 cra dairelerinin yeniden gözden geçirilerek slah na çal lmas 39 7,42 stinaf Mahkemelerinin kurulup faaliyete geçirilmesinden önce gerekli personel ve fiziki imkanlar n tamamlanmas 40 7,14 Hakim ve Savc lar n havaalanlar nda V P uygulamas ndan yararlanmalar n n sa lanmas 41 7,07 Hakim ve Cumhuriyet Savc lar n n Hukuk Fakülteleri ve Adalet Meslek Yüksek Okullar nda ders verme imkanlar n n art r lmas 42 6,85 stinaf Mahkemeleri kurulmayarak Yarg tay dairelerinin art r lmas 34

13 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI ARALIK 2010 KAHRAMANMARA DAR YARGI HAK MLER GRUP REFORM SIRA PUAN ÖNER LER say l dari Yarg lama Usulü Kanununda, hukuk usulu muhakemeleri Kanununa at f yap lmak suretiyle düzenlenen konular n idari yarg lama usulu kanununda ayr nt l bir sekilde düzenlenmesi, atif yapilmayan konularin da iyuk ta duzenlenmesi 2 9,9 dare ve Vergi Mahkemeleri aras nda geçislerin, meslekte hali haz rda görev yapan hakimler için mümkün olmas gerekmekte olup, e er bu yol kapat lacaksa idare ve vergi mahkemesi hakimli i s nav n n yap lacak düzenleyici i lemler ile ayr t r lmas gerekti i de erlendirilmektedir. 3 9,8 Özellikle büyük ehirler dikkate al narak dava dilekçelerinin her hangi bir mahkeme (adli veya idari) ba kanl na verilebilecek ekilde yasal düzenleme yap lmal d r. 4 9,7 Hukuk devleti ilkesinin tesisi için, idari yarg yolunu k s tlayan hükümlerin mevzuattan ç kart lmas. 5 9,5 Tefti ve Denetim: Ola an tefti ve denetimlerin kald r lmas, müfetti hal ka d uygulamas na son verilmesi, not uygulamas na son verilerek hakimlerin terfi ve yükselmelerinin objektif kriterlere ba lanmas gerekmekte olup; alternatif yol olarak sunulan onama ve bozma oranlar n n esas al nmas n n yarg n n yarg organlar na kar ba ms zl n engel olabilecek nitelikte oldu u de erlendirilmektedir. 6 9,4 dari Usul Yasas n n ç kar lmas, idari mahkemelerce verilen kararlar n emsal olarak uygulanmas n n sa lanmas. 7 9,3 Mahkemelerin i yükü dikkate al narak norm kadro say s belirlenmeli ve tayinlerde bu norm kadronun alt na dü ülmemesine dikkat edilmeli, örne in idare mahkemelerinde bir hakimin y l k i limitinin 300 dava dosyas olarak belirlenmesi, y ll k ortalama esas 1200 olan bir mahkemenin kadrosu, en az 4 hakim bir ba kan olarak belirlenip bu say n n sürekli korunmas na özen gösterilmeli. 8 8,7 Yeni adliye binalar yap l rken yarg n n tüm unsurlar (adli-idari) dikkate al narak gelecek en az on y ll k ihtiyaç dikkate al narak planlanmal d r. Kalem hizmetlerinin görüldü ü mekanlar oda usulüyle de il masa usulüyle olmal, buna göre kalem odalar tüm personelin müdürle birlikte oldu u ekilde planlanmal d r. Her hakime mutlaka müstakil oda verilmelidir. 9 8,6 2577say l Kanunda öngörülen cevap sürelerinin k salt lmas ve dosyan n daha k sa sürede tekemmül ettirilmesinin sa lanmas. 10 8,5 Hakim adayl iki y ldan az olmamal ve adaylar n ikinci y l hakim yard mc l ünvan yla geçirilmeli, idari yarg hakim adaylar n n idari kurumlardaki stajlar na son verilmeli. 11 8,3 Kamuoyuna yans yan mahkeme kararlar ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik olarak bölge idare mahkemesi nezdinde yarg sözcüsü kurumunun olu turulmas de erlendirilmektedir. 12 8,3 Adli tatil uygulamas na son verilmelidir. 13 8,2 Mevcut hizmet bölgeleri aras nda geli mi lik düzeyi ve sosyal artlar aç s ndan farklar bulunmakta olup hizmet bölgelerindeki görev süreleri yeniden belirlenmelidir. 35

14 14 7,8 Davan n aç ld tarihte davac n n ikametgah n n bulundu u yer idari yarg mahkemesinin, genel yetkili yarg yeri olarak belirlenmesi. 15 7,8 Atama ve nakil: -Ünvanl atamalar n objektif kriterlere ba lanarak yap lmas, -Alt bölgelerden üst bölgelere yap lan atamalarda, hakimlerin iste i d nda atamas n n mümkün oldu unca yap lmamas. 16 7,7 Etkin durusma usulunun iyukta duzenlenmesi durusmada zabit tutulmasi, duru mada tan k dinlenebilmesi, duru ma yap lmas mecburiyetinin rakamla s n rland r lmamas gerekmektedir. 17 7,6 Hakim ve savc lar n kararlar ndan dolay haks z isnatlara maruz kalmamas için hukuki güvenceler art r lmal, isimsiz, imzas z, mu lak içerikli ikayet dilekçeleri i leme konulmamal, müfetti lerin tefti ve tavsiyeleri yarg lama faaliyeti ve yarg sal kararlara dönük olmamal, verilen kararlar yanl bile olsa soru turmaya konu edilmemelidir. Çünkü yanl kararlar üst mahkemelerce incelemeye tabi tutulmaktad r. 18 7,5 Dava açma süreleri, temyiz ve itiraz süreleri tüm idari yarg da 30 gün olarak uygulanmal d r. 19 7,4 dare ve Vergi Mahkemelerince yürütmeyi durdurma istemlerine iliskin olarak verilen kararlara kars Bölge dare Mahkemesine yap lacak itiraz yolunun kald r lmas. 20 7, say l YUK'ta tek hakimle görülen davalar n say s n n art r lmas. Hakimlerin zorunlu askerlik hizmetinin tamam n n fiili hizmetten ve 21 7,3 k demden say lmas, hakim ve savc lar n zorunlu askerlik hizmetinin temel e itimle s n rland r lmas, kalan k sm n n görev yap lan ilde tamamlanmas. 22 7,3 dari yarg da her bölge nezdinde savc l k kurumu olu turulmal, bölge savc s na ba l yeteri kadar idari savc bulunmal, mahkeme kararlar bölge savc s na da tebli edilip kamu yarar n ilgilendiren davalarda temyiz hakk olmal, mahkeme kararlar n n uygulan p uygulanmad n takip edip, uygulamayanlar hakk nda yetkili ve görevli mercilerce hukuki inceleme yap lmas n sa layabilmeli, ihbar ve ikayetler üzerine kurumlar n tefti kurullar n harekete geçirip soru turma yapt rarak, sonucuna göre 4483 say l yasa veya disiplin hukuku yönünden sürecin i lemesini sa lamal d r. 23 7,2 dari yarg mahkemelerince verilen görev ret kararlar üzerine ilgili dava dosyas n n, idari yarg mercileri d nda kalan yarg mercilerine de re'sen gönderilebilmelidir. dari yarg mahkemeleri d ndaki mahkemelerce de verilen görev ret kararlar üzerine dosyan n idari yarg mahkemesine gönderilmesi üzerine dosya esasa kaydedilip bak labilmelidir. 24 7,2 Tam yarg davalar nda ön karar zorunlulu unun kald r lmas gerekmektedir. 25 7,1 Yarg mensuplar yarg sal faaliyet d nda görev ve sorumluluk almamal, adli te kilat yarg faaliyeti ve idari faaliyet olarak yeniden yap land r lmal d r. 26 7,1 Bölge idare mahkemeleri, idari yarg n n istinaf mahkemeleri olmakla birlikte fiilen bu pozisyonu i levsellikten uzakt r. Bölge dare mahkemelerinin istinaf mahkemesi konumuna getirilebilmesi için say n n bu ihtiyaç do rultusunda yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Bölge idare Mahkemeleri aras nda olu acak içtihat farkl l n giderecek mekanizma kurulmal d r Yarg mensuplar n n özlük haklar n n tam ba ms z ve tarafs z yarg ilkesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi, yarg mensuplar na fiili hizmet süresi zamm verilmesi. 29 6,7 llerde Ba savc lar n tüm yarg y temsil eder pozisyonu gözden geçirilmeli, protokol ilkeleri yeniden ele al nmal, yap lacak düzenlemede yarg yerleri protokol d veya protokol üstü tutulmal yada Anayasadaki kuvvetler ayr l ilkesine uygun hale getirilmelidir. 36

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 7-8 Ocak, 2011 1 TRABZON G RESUN- GÜMÜ HANE - R ZE - ARTV N 07-08 Ocak 2011 65 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 24-25 Aralık, 2010 1 ERZURUM ERZ NCAN - TUNCEL - BAYBURT ARDAHAN - KARS - I DIR 24-25 Aral k 2010 3 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 30-31 Aralık, 2010 1 KAYSER KIRIKKALE - KIR EH R - YOZGAT - NEV EH R S VAS 30-31 Aral k 2010 37 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ TAVSİYE YAZISI KISALTMALAR III V VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Dersin Adı, Konusu, Amacı ve Plânı 1 2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi 4 3. Ceza Muhakemesi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 28-29 NİSAN 2011 SIRA SORUN: ÇÖZÜM ÖNERİSİ

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 28-29 NİSAN 2011 SIRA SORUN: ÇÖZÜM ÖNERİSİ GRUP ADI GRUP KATILIMCI LARI GRUP BAŞKANI HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 28-29 NİSAN 2011 4. GRUP : CEZA HAKİMLERİ ALİ ALTINKAYA ANKARA HAKİMİ : GRUP 4 GRUP PUANI

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 24-25 Aralık, 2010 1 M DYAT ELAZI - B NGÖL - D YARBAKIR - BATMAN S RT - IRNAK - MARD N 24-25 Aral k 2010 37 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 7-8 Ocak, 2011 1 SAMSUN ÇORUM - AMASYA - TOKAT - ORDU 07-08 Ocak 2011 49 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 7-8 Ocak, 2011 1 ADANA MERS N - OSMAN YE - HATAY 07-08 Ocak 2011 3 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 14-15 Ocak, 2011 1 ZM R MAN SA - AYDIN - MU LA 14-15 Ocak 2011 85 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 14-15 Ocak, 2011 1 ED RNE KIRKLAREL - TEK RDA - ÇANAKKALE 14-15 Ocak 2011 61 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 14-15 Ocak, 2011 1 ANTALYA DEN ZL - BURDUR - ISPARTA 14-15 Ocak 2011 3 4 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

(6 Ekim 2000 tarihinde düzenlenen Bakan Yardımcılarının 724. toplantısında Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiştir.)

(6 Ekim 2000 tarihinde düzenlenen Bakan Yardımcılarının 724. toplantısında Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiştir.) AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ BAKANLAR KOMİTESİNİN CEZAİ ADALET SİSTEMİNDE SAVCILIĞIN ROLÜ İLE İLGİLİ ÜYE DEVLETLERE SUNDUĞU TAVSİYE KARARI Rec(2000)19 (6 Ekim 2000 tarihinde düzenlenen Bakan Yardımcılarının

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 30-31 Aralık, 2010 1 KASTAMONU KARABÜK - ÇANKIRI - S NOP 30-31 Aral k 2010 23 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. 1. Adı Soyadı: Asiye Selcen Ataç 2. Doğum Tarihi: 10.06.1978 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. Öğrenim Durumu:

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İlaca Erişimde Güncel Durum

İlaca Erişimde Güncel Durum İlaca Erişimde Güncel Durum Dr. Akif AKBULAT Fiyat, Mevzuat ve Araştırmalar Daire Başkanı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 23.04.2013 Sunumun İçeriği I. İlaçların Fiyatlandırmasına

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 14-15 Ocak, 2011 1 BURSA YALOVA - B LEC K - BALIKES R 14-15 Ocak 2011 25 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLIK BAKANLIĞI NA SUNULAN ÖNERĠLER

YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLIK BAKANLIĞI NA SUNULAN ÖNERĠLER YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLIK BAKANLIĞI NA SUNULAN ÖNERĠLER Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Yükseköğretim Kurulu Tıp Çalışma Grubu üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MYO GÖREV TANIMI FORMU. Amiri: Rektör

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MYO GÖREV TANIMI FORMU. Amiri: Rektör Amiri: Rektör Sistemin işlemesi için Yardımcılarından birine vekalet verir ve bunuda Rektörlük Makamına ve ilgili tüm daire başkanlıklarına bildirir Yönetim Kuruluna, Yüksekokul Kuruluna ve Disiplin Kuruluna

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin yetiştirilmesini sağlamak,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI VEKİLLERİ DAVALI KONU : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat Ankara : Av.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı