Hazırlayan: Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan: Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman"

Transkript

1 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. DEĞERLEME (EKSPERTİZ) RAPORU HAZIRLAMA ESASLARI Hazırlayan: Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman TEKNOLOJİ İZLEME ve ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2007 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... iv 1. GİRİŞ VERİLERİN TOPLANMASI, DÜZENLENMESİ ve ANALİZİ Verilerin Toplanması Genel Veriler Özel Veriler Rakip Arz ve Talep Verileri Verilerin Düzenlenmesi Verilerin Analizi Piyasa Yöreleri, Komşuluk Çevreleri ve Semt Analizi Arazi ve Arsa Analizi Yapılandırma Analizi Ülkemizde Kullanılan Yapı Türleri Piyasa Analizi En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi Makina ve Teçhizat Analizi Makina ve Teçhizatta Yıpranmaya Neden Olan Unsurlar Makina Teçhizatın Yıpranma Oranının Hesabı DEĞERLEME (EKSPERTİZ) METOTLARI Pazar Değer Yöntemleri Satışların Karşılaştırılması Yöntemi İkame Fiyat Yöntemi Dönüşüm Değeri/Çıkartma Yöntemi Gelir Yöntemi Gelir Kapitalizasyon Yöntemi Direkt Kapitalizasyon Bina Artık Değer Yöntemi Arazi Artık Değer Yöntemi Brüt Kira Çarpanı Yöntemi Iskontolu Nakit Akış Yöntemi Maliyet Yöntemi Fiyat Analizi Yöntemi Ortalama Maliyet Yöntemi Yapılarda Oluşan Yıpranmalar Fiziksel yıpranma Fonksiyonel Yıpranma Çevresel Etkilerle Oluşan Yıpranma Diğer Değerleme (Ekspertiz) Metotları Tasfiye Yöntemi Kalıntı Yöntemi BANKAMIZ DEĞERLEME (EKSPERTİZ) UYGULAMALARI Arsa Arsa Değerlemesinde Dikkate Alınması Gereken Kriterler Binalar Bina Değerlemesinde Dikkate Alınması Gereken Kriterler Makina-Teçhizat ve Tesisat Değerlemesi...69 ii

3 Yeni Makina Fiyatının Esas Alındığı Yöntem Makina Giriş Tutarının Esas Alındığı Yöntem Döşeme ve Demirbaş Değerlemesi Taşıt Araçları Değerlemesi Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Değerlemesi SONUÇ...74 KAYNAKLAR...75 Ek 1/1. Örnek Değerleme (Ekspertiz) Raporu...76 Ek 1/2. Bankamızda kullanılan Değerleme (Ekspertiz) Özet Rapor Formatı...84 Ek2/1. Yapı Tesis ve Onarım İhalelerine Katılma Yönetmeliği Gereğince Müteahhitlik Karnesi Tanziminde 2007 ve Daha Önceki Yıllara Ait Değerlendirmeye Esas Alınan Endeksler...85 Ek 2/2. Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları...87 Ek 3. İnşaat Kesif Metrajı Örnek Hesabı...89 Ek 4/1. Alman Markının Değişimi (Döviz Satış)...91 Ek 4/2. A.B.D. Dolarının Değişimi (Döviz Satış)...92 Ek 4/3. AVRO nun Değişimi (Döviz Satış)...94 Ek 4/4. Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları)(2003=100)(TÜİK)(Aylık)...94 Ek 4/5. Fiyat Endeksi(Toptan Eşya) (1968=100) (İTO) (Aylık)...95 Ek. 5. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ve Amortisman Oranları...96 Ek. 6. Temel Kavramlar iii

4 SUNUŞ Değerleme, Bankamızın önemli fonksiyonlarından biridir. Bununla birlikte günümüzde Ülkemiz açısından da Değerlemenin önemi artmış ve artmaya da devam edecektir. Bu bağlamda Bankamızda değerleme konusunda bilgi birikiminin ortaya konması ve yaygınlaştırılması; bu işlevin daha sağlıklı ve daha bilimsel gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmesi açısından önemlidir. Değerleme konusunda daha önce 1991 yılında Bankamızda Ekspertiz Raporu Hazırlama El Kitabı adında bir kitapçık hazırlanmıştı. Söz konusu çalışmada daha ziyade Bankamızda yapılan uygulamalar ve değerleme formatı verilmişti. Ancak bu çalışmada, söz konusu kitapçıkta ortaya konan bilgi birikimine ek olarak, Bankamız uygulamalarında kullanılabilecek Değerleme Metotlarının teorik altyapısı ile birlikte bunların pratik uygulamalarına da yer verilmiştir. Zira uygulamada veri elde etmenin pek kolay olmadığı, bu konu ile ilgili uzmanlar tarafından çok iyi bilinen bir gerçektir. Bu noktada, elde edilebilen verilere uygun ve daha önce Bankamızda pek fazla uygulanmayan diğer bilimsel metotların da kullanılması, değerleme işlevinin ve Bankamız uygulamalarının daha sağlıklı bir biçimde yapılması için kuşkusuz önemlidir. Bu çalışmayı destekleyen Genel Müdürümüz Sn. Abdullah ÇELİK e ve çalışmayı hazırlayan Kıdemli Uzman Sn. Dr. Ünal ÇAMDALI na şükranlarımı ifade etmek isterim. Umarım bu çalışma Bankamız personeline ve diğer ilgililere faydalı olur. İbrahim SEVİN Teknoloji İzleme ve Araştırma Müdür Vekili iv

5 TEŞEKKÜR Bu çalışmaya destek veren başta Bankamız Genel Müdürü Sn. Abdullah ÇELİK olmak üzere, Genel Müdür Yrd. Bahattin SEKKİN e, Genel Müdür Yrd. (V) Zekai IŞILDAR a, Genel Müdürlük Müşaviri Ş. Esat OĞANBİLEN e, Teknoloji İzleme ve Araştırma Müdürlüğü Yöneticilerinden Müdür Vekili İbrahim SEVİN e, Müdür Yrd. Erdoğan COŞGUN a, Müd. Yrd. Ali Rıza DERELİ ye, Teknoloji İzleme ve Araştırma Müdürlüğü elemanlarından Kd Uzman İsmail Murat SANİN e, Kredi Değerlendirme Müdürlüğü elemanlarından Kd. Uzman Ziya ÇETİN e ve burada isimlerini sayamadığım mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Ankara, Nisan 2007 Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman v

6 1. GİRİŞ Değer, bir şeyin önemini belirtmek için ortaya konan soyut ölçü, karşılık ve kıymet şeklinde tanımlanmaktadır. Bu soyut ölçü, genel olarak malın alım ve satım sırasındaki para karşılığı veya pahası anlamına gelen fiyatla ölçülür. Değerleme işlemi ise, mal, gelir ve haklara (kaynak hakkı, geçit hakkı, irtifak hakkı vb) bilimsel yöntemlere göre değer belirleme tekniğidir. Özellikle sanayi tesislerinin taşınır ve taşınmaz varlıklarının değer tespitinin yapılması çok yönlü bir çalışma gerektirmektedir. Her tesisin ekipman değerini tahmin edebilmek için mevcut ekipmanla ilgili konuların tamamında geniş bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Ancak bu durum pratikte mümkün olamayacağından; değer tespit çalışmalarında yaklaşım metotları uygulanır. Bu bakımdan, değerleme çalışmasının sonuçları hiçbir zaman mal varlıklarının kesin değerlerini değil, yaklaşık değerini yansıtır [1,2,3,10]. Kaldı ki bir malın değeri zaman, koşullar, amaç ve malın özelliğine göre değişim göstermektedir. Değerlemenin geçmişi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Tarihte ilk değerlemenin M.Ö yıllarında yapıldığı bilinmektedir. Ancak tarım işletmeleri ve arazilerin değerlemesi ile ilgili ilk bilimsel uygulamalar 19. yüzyıl ortalarında önce Avrupa da daha sonrada Avrupa dan etkilenme ile ABD de gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte günümüzde Avrupa ve ABD de değerleme disiplinli ve profesyonel bir meslek olarak gelişirken, ülkemizde bu işlem henüz bilirkişilik seviyesindedir [10]. Ancak yeni yasal düzenlemelerle, ülkemizdeki uygulamalarda batı standartlarının yakalanması mümkün görünmektedir. Bu bağlamda Uluslararası Değerleme standartlarını (UDS), ülkemiz mevzuatına kazandırma çalışmaları tamamlanmış ve 6 Mart 2006 tarihinde Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ yürürlüğe girmiştir [10]. Değerlemede, mülkün pazarda alınıp satılabileceği para tutarının belirlenmesi yanında, mülkün ekonomik fayda veya fonksiyonunu ölçme de amaçlanabilir [10]. Ekonomide birçok değerleme kavramları vardır. Bunlar, piyasa değeri, vergiye esas değer, maliyet değeri, yatırım değeri, sigorta değeri vb. Ancak bu çalışmada daha çok bankamız uygulamalarına yönelik değerleme kavramlarına 1

7 ağırlık verilmiştir. Bu bakımdan yukarıda da ifade edildiği gibi değerleme işleminin gerçekleştirilmesinin çok yönlü çalışmayı gerektirdiği gerçeği göz önüne alındığından, bu çalışmada hem literatürdeki bilgilere hem de Bankamızda oluşmuş bilgi birikimine geniş bir biçimde yer verilmiştir. 2. VERİLERİN TOPLANMASI, DÜZENLENMESİ ve ANALİZİ [4] Bir taşınmazın değerini oluşturan esas faktör insanların duygu ve düşünceleridir. Yani insanların istekleri ve ihtiyaçları önemli unsurlardır. Bununla birlikte ekonomik ve politik faktörler de taşınmazların değerini etkilemektedirler. Zaten bu faktörler de gerçekte insanlar tarafından yönetilir veya bunlar insanlar tarafından etkilenir. Bu bağlamda bir taşınmazın değerini etkileyen unsurları içsel ve dışsal faktörler olarak tanımlamak mümkündür. İçsel faktörler, doğrudan taşınmaza ilişkin olan fiziki koşullar, fayda, kıtlık ve devredilebilirlik gibi unsurlar olmakla birlikte; dışsal faktörler, doğrudan taşınmaza ait olmayan, taşınmazın dışında ekonomik ve sosyo-kültürel unsurlar ile yasal düzenlemeler gibi esasları içermektedir [10]. Bu bakımdan, değerleme işleminde elde edilen bilgilerin nicelik ve niteliği ile verilerin analizi kullanılan yöntem ve teknikler kadar önemlidir. Dolayısıyla veri türlerinin ayırımını yapmak, güvenilir veri kaynaklarını araştırmak ve elde edilen bilgileri yönetmek ve analiz etmek, değerleme işleminin sağlıklı yapılması kadar önemlidir. Bu aşama üç işlemi içerir. Bunlar, verilerin toplanması, verilerin düzenlenmesi ve analizidir Verilerin Toplanması Genel olarak değerleme analizinde veriler üç grupta toplanabilir. Bunlar: Genel veriler Özel veriler Rakip arz ve talep verileridir Genel Veriler Mülk değerini etkileyen sosyal, ekonomik, kamusal ve çevresel güçler hakkındaki bilgilerden oluşur. Bunlar: Ekonomik trendler 2

8 i. Uluslar arası ekonomik trendler ii. Ulusal ve bölgesel ekonomik trendler iii. Yerel piyasaların dikkate alınması iv. Kırsal araziyi etkileyen trendler Demografik yapı Kamu düzenlemeleri İnşaat faaliyetlerindeki trendler İnşaat maliyetleri Vergiler Finansman Bu veri kaynakları devlet yayınlarını, yerel yönetim birimlerini, ticaret birliklerini ve özel araştırma firmalarını içermektedir Özel Veriler Bu veriler; değerlemesi yapılan mülk, emsal satışlar ve kiralık mülklerle ilgili yerel piyasa özellikleri hakkındaki ayrıntıları içerir. Bu veriler, en etkin ve verimli kullanımı saptamak ve piyasa değerinin takdirini geliştirmek amacıyla kullanılır. Veri kaynakları da kamu kayıtları (tapular, tescil edilmiş kira sözleşmeleri), gazeteler (ilan edilmiş satış fiyatları ve kiralar), emlak danışmanları, kredi verenler, yükleniciler, mülk sahipleri ve kiracılar gibi piyasa katılımcılarını içermektedir Rakip Arz ve Talep Verileri Rakip mülklerin arzı, değerlendirilen mülk için gelecekteki talep ve mülkün en etkin ve verimli kullanımıdır. Yani bu veriler değerleme uzmanının mülk için güncel ve gelecekteki talebi tahmin etmesinde yardımcı olacaktır. Bunun için bir döküm yapılabilir. Bu döküm: Kira birimlerini, Satılmış olan mülkleri, Satışa çıkarılan mülkleri ve Piyasaya gelecek olan mülkler ile ilgili bilgileri içerir. 3

9 2.2. Verilerin Düzenlenmesi Analizin gerektirdiği kadar ayrıntılar içerebilir. Bu konuda verilerin düzenlenmesi için piyasa veri tabloları düzenlenebilir. Bu tablo piyasa verilerinin yararlı ve ölçülebilir kategorilerde düzenlenmesi ile ilgilidir. Yani bu tablo aşağıdaki verileri içerebilir: Emsal mülkün toplam satış fiyatı (tarihiyle birlikte) Mülk hakları, satışın finansal düzenlemelerini, pazarlık avantajıyla sonuçlanan durum varsa onu da içermelidir. Konu mülk ve emsal mülklerin özellikleri, satış işlemlerine ilişkin bilgileri ve diğer kaynaklardan alınmış ilgili piyasa verilerini de içerebilir Verilerin Analizi Piyasa Yöreleri, Komşuluk Çevreleri ve Semt Analizi Sosyal, ekonomik, kamu ve çevre güçlerinin bir mülkün değerini etkilediği bir gerçektir. Analiz için etki alanı sınırlarının belirlenmesi faydalıdır. Ancak mülk değerlerini etkileyen faktörleri tanımlayan sınırlar, fiziksel sınırlardan daha önemlidir. Piyasa yöresi, içinde konu mülkün piyasa katılımcılarının rekabet ettiği, tanımlanmış coğrafi yöredir. Bir piyasa yöresi sınırlarını tanımlamak için konu mülkün çevresi incelenir. Burada çizilen sınır, konu mülkün değerini etkileyecek bütün etkenleri kapsamalıdır. Yani konu mülkün ve çevresindeki mülklerin değerini etkileyebilecek hiçbir faktör bulunmadığı zaman analizin sınırları saptanmış olur. Piyasa yöresinin analizi, içinde mülkün değer takdirinin geliştirildiği bir çerçeve veya bir kapsam sağlamaya yardımcı olur. Analiz etki alanını tanımlar ve içinde değerleme uzmanının değer yaklaşımlarının uygulanması için verilerin arandığı potansiyel sınırları çizer. Bir piyasa yöresinin sınırlarını tanımlamak için: i. Konu mülk incelenir. ii. Yörenin fiziksel özellikleri incelenir. Yöreye özgü kullanımlardaki benzerlik dereceleri, yapı türleri, mimari tarzlar ve bakım durumları tespit edilir. iii. Bir harita üzerinden fiziksel özelliklerin değiştiği noktalar birleştirilir iv. Sınırların demografik verilerle uyumu saptanır. 4

10 Değerleme uzmanları piyasa yöresinin nereye kadar uzandığı konusunda iş adamları, emlak danışmanları vb gibi kişi ve kurumlarla görüşmeler yapabilir. Deneyimli bir uzman, değişimleri ve piyasa yörelerinin oturanlar tarafından nasıl algılandıklarını gözlemeyi öğrenir. Komşuluk çevresi, birbirini tamamlayan bir arazi kullanımlar grubudur. Yani, oturanlar, binalar veya işletmelerin birbirleriyle ilişkili gruplamasının yapılmasıdır. Çevresel etkenlerin içeriği: i. Bina büyüklüğü, türü, yoğunluğu ve bakım. ii. Topografik (arazi ve bitki örtüsü) özellikler. iii. Açık alanlar. iv. Yakındaki alışveriş merkezleri, fabrikalar ve okullar gibi tesislerden kaynaklanan rahatsız edici ve tehlikeli unsurlar. v. Sokak lambaları, kanalizasyon ve elektrik gibi genel hizmetlerin yeterliliği. vi. Boş arsaların bakımı ve genel bakım. vii. Sokakların düzeni, genişliği ve bakımı. viii. Yöredeki yolların cazibesi ve güvenliği. ix. Mülklerin efektif yaşları. x. Çevresel sorunlar (heyelan ve sel tehditleri gibi). xi. Toplu taşıma, dükkânlar ve hizmet kurumları, parklar ve dinlenme tesisleri, ibadet yerleri ve işyerlerine erişim. Çevresel özellikler mutlak bir ölçü ile değerlendirilemez. Hâlbuki bu özellikler rakip yörelerin özellikleriyle karşılaştırılmalıdır. Yani bir değerleme uzmanı söz konusu piyasa yöresinin arazisi, bitki örtüsü, sokak düzenleri, yoğunluğu, mülk bakımı, genel hizmetleri gibi özelliklerinin onu diğer yörelerden daha mı çok yoksa daha mı az arzu edilir yapmaktadır sorusunun cevabını aramalıdır. Semt, tek bir hâkim arazi kullanımıyla nitelendirilen bir piyasa yöresidir. Farklı bölge türlerini etkileyen etkenler (örneğin konut bölgeleri, ticari bölgeler, sanayi bölgeleri gibi) daha büyük ve daha değişik piyasa yörelerini etkileyen etkenlerle aynıdır. Ancak faktörlere verilen göreli önem incelenen bölge türüne göre değişir. Konut Semtleri: Yöre sakinleri mülkün değerlerinin artırılmasında çok önemli rol oynarlar. Değerlemede, konutların evle iş merkezleri arasındaki mesafe dikkate alınmalıdır. Zira istihdam fırsatlarına yakınlık konut bölgesindeki mülk değerlerini önemli ölçüde etkiler. Bununla birlikte topografik, iklimsel ve konum gibi özellikler de konut yöresinin kimliğinin tanımlanmasında etkendirler. Bir ticari semtin ekonomik sağlığı, çevresindeki ticaret yöresinin canlılığına bağlı olduğu için ticari semtteki mülk değerleri, yakınındaki arazi kullanımlarının 5

11 türünden ve özelliğinden ayrıca çevredeki mülklerin değerlerini etkileyen faktörlerden etkilenir. Sanayi Bölgeleri: Sanayi semtleri, fabrikalar, dökümhaneler ve kimya firmaları gibi ağır sanayi birimlerinden montaj, dağıtım ve diğer işlere kadar geniş bir yelpazede yer alırlar. Her sanayi bölgesinin konumuna, arsa ve yapılandırmalarının özelliklerine karşı piyasanın tepkisini yansıtan bir değer düzeni vardır. Tarım Alanları: Buralarda en önemli değer etkenleri, alanın bütünden çok bireysel mülklerle ilişkilidir. Ayrıca bir tarım alanının fiziksel nitelikleri genellikle bireysel özellikleri temsil eder. Uzmanlaşmış Semtler: Bir piyasa yöresinde bazı özel faaliyetler etkinse o yöre özel bir semt olarak tanımlanabilir. Bunlar Sağlık Semtleri: Hastaneler, sağlık tesisleri ve doktor muayenehanelerinin yoğun olduğu semtlerdir. Muayenehanelerin bulunduğu binanın değeri, binanın yaşına, tıbbi hizmet veren yerlere yakınlığına vb özelliklere bağlıdır. Ayrıca personel ve modern teçhizatlar da etkendir. Bununla birlikte sağlık hizmetinin çevresine kolayca verildiği tıp binaları, erişimi kötü olan tıp binalarından daha fazla değerlidir. Araştırma ve Geliştirme Parkları: Bu parklar ilaç, kimya ve bilgisayar gibi firmaların araştırma ve geliştirme bölümlerini içerebilir. Ayrıca bunlar araştırma faaliyetleriyle uzmanlaşan firmalara hizmet verebilir. Bu parklar daha çok bunlara teknik ve kalifiye işgücü sağlayan üniversiteler tarafından korunur ve desteklenir. Üniversiteler bu parkları, fazla olan arazisini satmak, öğrenci ve öğretim üyeleri için istihdam yaratmak ve bir yörenin faaliyetlerini yükseltmek için destekler. Yüksek Teknoloji Parkları: İleri teknoloji faaliyetleriyle meşgul olan firmalar daha çok birbirine yakın bir konumda veya teknik uzmanlığın yakınındaki bir üniversite veya araştırma parkınca sağlanan parklarda yer alırlar. Elektronik ve bilgisayar firmaları da ileri teknoloji parklarına sahip olmuşlardır. Ayrıca uzay gereçleri, ilaç, kozmetik ürünleri ve havacılıkla uğraşan firmalarında buralarda büroları olabilir. Yerel yönetimler ve ekonomik kalkınma kuruluşları ileri teknoloji firmalarını çekebilmek için belirli teknoloji koridorları oluşturmaktadırlar. 6

12 Eğitim Alanları: Yüksek okullar, kolejler ve üniversiteler bir semt meydana getirebilirler. Zira eğitim alanları, çevresindeki topluma sosyal ve kültürel bakımdan olduğu kadar ekonomik bakımdan da katkıda bulunabilir. Bunların etrafındaki evler eğitim bölgesi etrafındaki komşuluk çevresine erişebilir ise, bu konutlar bu alanların ayrılmaz bir parçası olarak dikkate alınır. Tarihi Semtler: Bu bölgelerin tesis edilmesi, kültürel mirasın korunması için yaygın biçimde uygulanan ve hızla gelişen yöntemlerden biridir. Değerleme uzmanları her bölgenin tahsis durumuna uygulanabilir kriterlere ve bu kriterlerin bölge içindeki mülklere nasıl uygulandığını belirlemesi gerekmektedir. Zira koruma ve tarihi cephe hakları bir mülkün gelecekteki kullanımlarını sınırlandırabilir. Bu durum mülkün değerini artırabilir veya azaltabilir Arazi ve Arsa Analizi Genel olarak, taşınmaz malların değerini talep, fayda, kıtlık ve devredebilirlik gibi faktörler etkilemektedir. Bununla birlikte gayrimenkul piyasalarındaki arz kısa dönemde (bir üretim dönemi gibi) sabittir. Arazi arzının sınırlılığı, aşırı talep ve yüksek enflasyon gibi nedenlerden ötürü arazi değeri yöreye ve bölgelere bağlı olarak değişim gösterir. Ancak, gayrimenkul piyasa yapısından dolayı değerin oluşumunda belirleyici faktör talep olmaktadır [10]. Her taşınmaz özgün koşullara sahip olduğundan, değerlemede özel olarak taşınmazın incelenmesi ve analizi gerekir [10]. Mülk değerlendirirken arazi tanımlanmak ve analizi yapılmak zorundadır. Arazinin tanımı, ayrıntılı ve olgulara dayalı veriler, arazi kullanım kısıtları hakkında bilgiler, tapu ve kayıt bilgileri ve ilgili fiziksel özelliklere ait bilgilerden oluşur. Bununla birlikte analizin daha ileri aşaması, arazinin rekabet ettiği diğer arazilere kıyasla belirli bir arazi veya arsanın yarar ve pazarlanabilirliğini oluşturan, iyileştiren veya azaltan komşuluk çevresi özellikleriyle ilişkili olgulara dayalı verilerin ortaya konmasıdır. Arazi analizinin ana hedeflerinden biri, belirli bir kullanım için arazi değerinin tahmin edilmesi amacıyla arazinin veya arsanın boşmuş gibi en etkin ve verimli kullanımını gösterecek verilerin toplanmasıdır. Bu bakımdan bir arsa veya çıplak arazi değerlendirirken, değerleme uzmanı en etkin ve verimli kullanımını saptamalıdır. Arazinin en etkin ve verimli kullanımı tarım için ise, değerleme 7

13 uzmanı genellikle araziyi satışların karşılaştırılması yaklaşımını uygulamak suretiyle inceler ve değerlendirir. Arazi eğer kentsel kullanım için geliştirilecekse, değerleme uzmanı parsel (ifraz) geliştirme analizi gibi daha kompleks yöntemler kullanabilir. Arsa tanımı ve analizinde bir değerleme uzmanı, arsanın fiziksel özelliklerinin değeri nasıl etkilediğini ve fiziksel yapılandırmaların arazi ve komşu mülklerle nasıl ilişkili olduğunu tanımlar ve yorumlar. Bu bağlamda fiziksel özelliklerin etkileri aşağıda verilmiştir. i. Arsanın büyüklüğü ve arsanın şekli: Büyüklük ve şekil bir arsanın boyutlarını (sokak cephesi, genişlik ve derinlik) belirtir. Fiziksel özelliklerin neden olduğu avantaj ve kayıplar belirlenir. ii. Köşe etkisi: İki veya daha fazla sokağa cephesi olan mülklerin sadece bir sokağa cephesi olan mülklerden daha yüksek veya daha düşük birim fiyatları olabilir. iii. Tevhit değeri: En etkin ve verimli kullanım bazen iki veya daha fazla parselin aynı mülkiyet altında birleştirilmesiyle sonuçlanabilir. Birleştirilen parsellerin birim değeri ayrı parsellerin değerinden daha fazla ise tevhit değeri oluşturulmuş olur. iv. Artık arazi ve arazi fazlası: Yapılandırılmış bir arsa bağlamında artık arazi, mevcut yapılandırmaya hizmet etmeyen veya onu desteklemeyen arazidir. Böyle bir arazinin en etkin ve verimli kullanımı vardır. Mevcut veya beklenen yapılandırmanın gelecekteki genişlemesine olanak sağlayabilir. Artık arazi pazarlanabilirse veya gelecekteki kullanım için bir değeri varsa bunun boş arazi olarak piyasa değeri ekonomik varlığın tahmin edilen değerine ilave edilir. Arazi fazlası ise mevcut yapılandırmanın en etkin ve verimli kullanımını desteklemek için gerekmeyen arazidir. Ancak fiziksel sınırlamalar, bina yerleşimi veya komşuluk ilkelerinden dolayı ayrı olarak satılamaz. Böyle bir arazi değere pozitif veya negatif katkıda bulunabilir ya da bulunamaz. Ayrıca mevcut veya beklenen bir yapılandırmanın gelecekteki genişlemesine imkan sağlayabilir veya sağlayamaz. v. Topografya: Topoğrafik etütler, arazinin tesviyesi, eşyükselti eğrileri, doğal drenajı, zemin şartları, manzarası ve genel fiziksel yararı hakkında bilgi sağlar. Arsaların değeri bu fiziksel özelliklere bağlı olarak farklılıklar gösterir. Örneğin dik yamaçlar çoğu zaman bina inşaatını engeller. Doğal drenaj bir avantaj olabildiği gibi arsanın kullanımını da kısıtlayabilir. Zemin ve yeraltı koşulları yapılandırılmış mülkler ve tarım arazisi için önemlidir. Büyük ve ağır binaların inşaatı tasarlandığı zaman dikkate alınacak en önemli noktalardan biri zemin yapısıdır. Dolayısıyla zemin şartları geliştirme maliyetlerini ve dolayısıyla mülk değerini etkiler. Ayrıca arazinin sel bölgelerine yakınlığı gibi kriterler de değerlemede göz önüne alınması gereken özelliklerdendir. vi. Altyapı hizmetleri: Kanalizasyon, temiz su, ticari, endüstriyel ve tarımsal kullanımlar için arıtılmış su, doğal gaz, elektrik, drenaj, telefon vb. vii. Arsa yapılandırmaları: Arsa içi yapılandırmalar: tesviye, peyzaj, çitler, kaldırım kenarları, su yolları, zemin kaplaması, drenaj, sulama sistemleri, yaya yolları vb. Değerlemede bir mülkün optimum veya en etkin ve verimli kullanımına katkı yapan veya bunu azaltan arsa içi yapılandırmalar dikkate alınır. Arsa dışı yapılandırmalar: Erişim yolları, altyapı bağlantıları, su toplama havuzları, kanalizasyon ve drenaj hatları. Arsa dışı yapılandırmaların değeri arsa değeriyle dikkate alınır. 8

14 viii. Erişim: Otopark alanları, sokakların konum ve durumu, ara yollar, bağlantı yolları, oto yollar ve karayolları arazi kullanımı için önemlidir. Sanayi mülkleri demiryolu ve otoyolu erişimi ile liman tesislerinin yakınlığından etkilenir. Endüstriyel, ticari ve konut mülklerinin hepsi, havaalanları, otoyollar, toplu taşıma ve demiryolu hizmetlerinden etkilenir. Örneğin trafiği yoğun olan bir arter veya otoyoldan gelen gürültü, toz ve dumanlar düşük yoğunluklu konut parselleri için arzu edilmezken ticari bir mülkün sokaktan görünmesi onun için reklam değeridir. Bu değer otomobil kullanan bir müşterinin trafik akışından kolayca ayrılıp mülke girebildiği zaman maksimum olur. ix. Çevre: Arazinin kullanımı çevre koşullarına göre de incelenir. Çevresel hususlar; yerel iklim, yeterli suyun mevcudiyeti, drenaj düzeni, havanın kalitesi, doğal ortamların mevcudiyeti, deprem faylarının konumu, heyelan veya çığ bölgeleri ile dereler, bataklık alanlar, nehirler, göller ve okyanuslara yakınlık olarak ifade edilebilir Yapılandırma Analizi Yapılandırma analizi birbirine bağlı üç işlemi kapsar: Mülk İncelemesi, Binanın Tanımı ve Mimari Stil ile İşlevsel Yararın analizidir. Değerleme işleminde yapılandırmaların yeterince tanımlanması ve incelenmesi için bilginin bir çoğu binanın incelenmesiyle elde edilir. Konu ve emsal mülklerin fiziksel özelliklerinin ve niteliklerinin yanlış ve yetersiz bir biçimde incelenmesi değerlemenin ileri aşamalarında problem oluşturacaktır. Bu analizde bina tanımı esastır. Ayrıntılı bir bina tanımı maliyetlerin hesaplanmasına ve amortismanların saptanmasında önemli olmaktadır. Mimari Stil ve İşlevsel Yarar birbirleriyle ilişkilidir. Bunların mülk değeri üzerindeki etkisi ortaya konmalıdır. Mimari stil bir binanın biçim ve dış görünüşünün özelliğidir. İşlevsel yarar ise yararlı olma ve öngörülen işlevini güncel piyasanın zevk ve standartlarına göre yerine getirme yeteneğidir. Bu yarar aynı zamanda mimari stil, tasarım ve yerleşim, odaların büyüklük ve türleri açısından binanın kullanım verimliliği ile de ilişkilidir. Mimari Stil ve İşlevsel Yarar güzellik, konfor, güvenlik, kolaylık, ışık vb gibi insan hayatını etkileyen unsurlardır. Bu bakımdan değerlemede stil ve işlevin mülkün piyasa değerini nasıl etkilediği incelenmelidir. Değerlemede birincil verilerin önemli bir bölümü mülk incelemesi sürecinden gelir. Konu mülk ve emsal mülklerin incelenmesi karşılaştırılması kullanılacak değerleme metotları için önemlidir. Binanın Tanımı: Bina tanımındaki başlıca unsurlar, kullanım türü, kullanımı etkileyen şartname ve yönetmelikler, binanın büyüklüğü, planı ve inşaatı ve 9

15 mekanik sistemlerin detayı şeklinde ifade edilir. Yapı bileşenleri, malzemeler ve mekanik sistemlerini içeren tasarım, yerleşim ve inşaat detaylarının tanımlanması da önemlidir. Kullanım Sınıflandırması: Konut, ticari, endüstriyel, tarımsal ve özel amaçlı olmak üzere beş ana grupta incelenebilir. İmar yönetmelikleri mülkün izin verilen kullanımlarını belirler. Mevcut kullanım güncel imar yönetmelikleriyle uyumlu olmadığı zaman bunun değere etkisi göz önüne alınmalıdır. İnşaat Yönetmelikleri: Binaların planlanması ve inşaatı, imar şartlarının getirdiği kullanım kısıtlamalarına ilaveten güvenlik ve refah gibi nedenlerden dolayı da çeşitli yasa ve yönetmeliklerle kısıtlıdır. Belediyeler, il bayındırlık müdürlükleri ve yapı denetim firmalarının imar ve teknik yapım şartnameleri, binaların inşaatının ve iskan edilmelerinin koşullarını ortaya koyar. Bu şartnameler imara uygunluk, inşaat malzemeleri, inşaat yöntemleri ve mekanik sistemlerle ilgili kuralları ve yapısal sağlamlık, yeterli ışık ve havalandırma gibi diğer hususları da içerir. Büyüklük: Proje ölçüleri ile gerçek bina ölçüleri kontrol edilmelidir. Zira projeler hazırlandıktan sonra değişiklikler ve ilaveler yapılabilir. Sonradan yapılan sundurmalar, bağımsız garajlar ve diğer küçük binalar ayrı olarak hesaplanmalıdır. Konut mülklerinin ölçümü yapılırken aşağıdaki verilerden yararlanılabilinir [4]. Brüt Yaşam Alanı: Bitirilmiş, zemin-üstü, konut alan. Yapının dış çevresinin ölçümüyle hesaplanır ve sadece bitirilmiş, oturulabilen, zemin-üstü yaşam alanını içerir. Bitirilmiş bodrum ve çatı arası alanları genelde toplam brüt yaşam alanına dahil edilmez. Ancak, yerel uygulamalar değişebilir. Brüt Bina Alanı: Bir binanın, kapalı alanları dışında kalan ve duvarların dışından ölçülen toplam kat alanı. Hem zemin-üstü kat alanını, hem de zemin-altı (bodrum) alanlarını içerir. Brüt Kiralanabilir Alan: Kiracılar ve özel kullanımı için tasarlanmış, bodrum ve asma katları da içeren, toplam kat alanı; ortak bölme duvarının merkezinden dış duvar yüzeylerine ölçülür. Genellikle alışveriş merkezlerinin ölçümünde kullanılır. Bununla birlikte bir ofis binasının tanımı yapılırken; brüt bina alanı, bitirilmiş bina alanı ve kiralanabilir alanlar ayrı ayrı belirtilmelidir. Biçim: Aşağıda Tablo 1 de verilen biçim, binaların tanımlanmasında faydalı olması açısından verilmiştir [4]. 10

16 Mimari Stil ve İşlevsel Yararın Analizi: Mimari stil ve işlevsel yarar birbirleriyle ilişkili olup mülkün piyasa değerini etkilemektedirler. İyi bir tasarım şu kriterleri karşılaması açısından önemlidir: Amaçlanan kullanıma uygunluk, iyi görünür olması, iyi hissettirir olması, denge, uyumluluk, satın alınabilirlik vd. Mimari stil, geleneklerin korunması, değişiklik, çeşitlilik, verimlilik, piyasa arzusu ve zevkleri gibi unsurlardan etkilenir. Piyasanın değişim arzusu mimari tasarımda yeni unsurların geliştirilmesinde önemli rol oynar. Bu tasarım enerji maliyetlerinin artması gibi dış etkenler tarafından da etkilenir. Dolayısıyla herhangi bir mimari stili yansıtan yeni binalar piyasada geniş bir cazibe meydana getirebilir. İşlevsel Yarar: Bir mülk veya binanın güncel piyasa zevkleri ve standartlarına göre yararlı olması ve planlanan işlevini yerine getirme yeteneğidir. Bir binada mimari stil, tasarım ve yerleşim, odaların büyüklüğü ve türü bakımından verimliği işlevsel yarar kapsamında değerlendirilir. Genel olarak işlevsel yarar şu özellikleri içerir: uyum, uygunluk veya elverişlilik, konfor, verimlilik, güvenlik, güvence, erişebilirlik, bakım kolaylığı ve maliyet, piyasa standartları, çekicilik, ekonomik üretkenlik. İşlevsel Yararsızlık: Bir mülk veya binanın piyasanın zevkleri ve standartlarına göre işlevsel kapasitesinin bir eksikliğidir. Örneğin, teknolojik gelişmeler ile ekonomik ve estetik trendlerin neden olduğu değişim bir binanın yerleşim planlarını ve özeliklerini modası geçmiş bir hale getirdiği zaman işlevsel eskime olur. 11

17 Tablo 1/1. Bina Tanımının Unsurları Temel Yapı Bina dışının tanımı Bina içinin tanımı Teçhizat ve mekanik sistemler 1. Temel pabuçları 1. Karkas 1. İç duvarlar, bölmeler ve kapılar 1. Sıhhi tesisat sistemi 2. Döşemeler 2. Yalıtım 2. Mekan bölümü a. Borular 3. Kazıklar 3. Havalandırma a. Depolama alanları b.armatürler 4. Kolonlar 4. Dış duvarlar b. Merdivenler, c.sıcak su sistemi rampalar, asansörler, mekanik merdivenler ve kaldıraçlar 5. Payandalar 5. Dış kapılar 3. İç mesnetler 2. Isıtma, soğutma ve havalandırma 6. Kirişler 6. Pencereler a. Kiriş, kolon ve makaslar sistemi a. Isıtma sistemleri (i) Ilık veya sıcak hava 7. Temel duvarları 7. Cephe kaplaması b. Döşeme sistemi (ii) Sıcak su (alt döşeme) 8. Çatı ve oluk c. Tavanlar (iii) Buhar sistemi 9. Bacalar ve havalandırma bacaları 4. Boya, dekorasyon ve son işler (iv) Elektrik 10. Özel nitelikler a. Bodrumlar b. Klima ve havalandırma sistemleri b. Zemin kaplamaları 3. Elektrik sistemleri c. Duvarlar, bölmeler 4. Muhtelif gereçler ve tavanlar d. Kartonpiyer ve a. Yangından döşeme tabakaları korunma e. Şömineler b. Asansörler, yürüyen merdivenler ve rampalar 5. Çürüme ve böcek zararlarına karşı koruma 6. Muhtelif ve özel nitelikler c. işaret, alarm ve telefon sistemleri d.yükleme tesisleri e.bağlı teçhizat (tesisatla ilgili 12

18 Tablo 1/2. Bina Tanımının Unsurları Temel yapı: Bir binanın zemin altında kalan ve üst yapının oturduğu bir destek sağlayan tüm temel yapısı. Temel Pabuçları Tür Malzemeler Özellikler/Kullanım Tür Malzemeler Özellikler/Kullanım Tür Malzemeler Özellikler/Kullanım Tür Malzemeler Özellikler/Kullanım Tür Malzemeler Özellikler/Kullanım Temeller Tür Malzemeler Özellikler/Kullanım Tür Malzemeler Özellikler/Kullanım Çevresel taban Beton En yaygın temel türü; bir beton taban don hattının altında örselenmemiş zemin üzerine oturur ve duvarların yükünü alt zemine dağıtır. Demirsiz temel Beton Teçhizatsız ve hafif yükleri taşımak için tasarlanmış Demirli temel Beton ve demir Mukavemetini arttırmak için çelik içerir Kolon Beton Uzun ve nispeten narin sütunlar Radyal temel Beton Zemin taşıma kapasitesinin kötü olduğu yerlerde sıklıkla kullanılır Zemin üzeri döşeme Yerinde dökülmüş beton Beton temeller üzerinde beton veya cüruf briketten duvarlar Taş veya taş ve tuğla (eskice binalarda) En yaygın temel türü Hasır ve sal (yüzer temel) Fazla çelikle takviye edilmiş beton döşeme Zemin taşıma kapasitesinin kötü olduğu yerlerde kullanılır. Çelik teçhizat tüm temelin bir bütün olarak çalışmasını sağlar. Kazıklar Tür Kolon birimleri Malzemeler Beton Metal Ahşap Özellikler/Kullanım Kazıklar temeller yerine bir alternatif olarak kullanılır. Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde yükleri kapasitenin yeterli olduğu alt tabakalara iletir. Kolonlar, payandalar ve kirişler Malzemeler Beton Çelik Özellikler/Kullanım Ayrı ayrı veya birleşik olarak kullanılabilen temel mesnetleri Ülkemizde Kullanılan Yapı Türleri [10] Yapılar yük taşıyıcı elemanlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: Yığma (Masif) Yapılar: Bu yapılarda döşeme ve çatı gibi yatay taşıyıcı sistem yükleri iç ve dış duvarlar tarafından taşınarak temele nakledilir. Bu bakımdan 13

19 duvarlar yükün tamamını taşırlar. Dolayısıyla yapının bazı bölümlerindeki duvarların yerlerinin değiştirilmesi veya iptal edilmesi yapının statiği bakımından tehlikelidir. Bu yapılar ikiye ayrılır. Bunlar: Ahşap Yığma Yapılar: Bu tür yapılarda taşıyıcı elemanlar olarak kullanılan duvarlar ahşap ve ahşap kökenli malzemelerden yapılır. Ahşap, temelde ağacın odun kısımları, kereste, tahtadır. Ahşap yapılarda mekanik mukavemet, ahşabın yoğunluğuyla orantılı olarak artar. Ahşabın çalışmasını önlemek için kurutulmuş ağaç kullanmak çok önemlidir. Levha halinde kullanım için daha çok kontrplak, ahşap yonga levhası ve odun-lifi levha gibi yan orman ürünlerinden yararlanılır. Bunlar kendiliklerinden biçim ve boyut değiştirmeyecek, homojen ve izotrop levhalardır. Ayrıca ahşap kaplama yapı elemanları da kullanılır. Kagir Yığma Yapılar: Bu tür yapılarda duvarlar, tuğla ve çeşitli doğal taşlardan örülürler. Duvarlar tuğla ile örülecekse yük taşıdığı için en az bir tuğla kalınlığında (20 cm) olmalı ve içi dolu tuğlalar da kullanılmalıdır. Karkas İskeletli Yapılar: Bu yapılar, Ahşap İskeletli Yapılar, Betonarme İskeletli Yapılar ve Çelik İskeletli Yapılar olmak üzere üçe ayrılır. Yükü taşıma ve aktarma işlemi şöyledir: döşeme ve çatılar kendi ağırlıklarını ve üzerlerine gelen yükleri yatay taşıyıcı elemanlar olan kirişlere iletirler. Kirişler bu yükleri üzerinde oturdukları düşey taşıyıcı elemanlara yani kolonlara iletirler. Kolonlar da bu yükü temele iletirler. Yapıdaki bu sistem sayesinde kolonlar arasında boşluklar oluşur. Bu boşlukları kapatmak ve yapıyı bölümlere ayırmak için delikli tuğla veya gazbeton bloklarından duvarlar örülür. Karkas yapılarda duvarlar yük taşımazlar. Bu nedenle, bölümler arasındaki duvarlar iptal edilebilir veya yeri değiştirilebilir. Yapının bir kısmı karkas, bir kısmı ahşap yapılabilir. Bu tür yapılara karma yapı veya yarı karkas, yarı yığma yapı da denilebilir. Ahşap İskeletli Yapılar: Ahşap iskeletli yapılar; yatay ve düşey taşıyıcı elemanları sert ağaçtan yapılan bir yapı türüdür. Tarihi evler buna iyi birer örnektir. Betonarme İskeletli Yapılar: Yatay ve düşey taşıyıcı sistemi betonarme yapı elemanlarından teşkil edilmiş yapı türüdür. Yurdumuzda en çok kullanılan yapı çeşididir. 14

20 Ahşap İskeletli Yapı Betonarme İskeletli Yapı Piyasa Analizi Değerleme sürecinde verilerin bir kısmı alıcılar, satıcılar, kiracılar, kiraya verenler, ipotek kredisi verenler, ipotek kredisi kullananlar, geliştiriciler, inşaatçılar, yöneticiler, mal sahipleri, yatırımcılar ve emlak danışmanları gibi gayrimenkul piyasasını oluşturan bireyler ve firma gruplarından alınır. 15

21 Bu bakımdan piyasadan elde edilen verilerin analizi aynı zamanda bir mülkün en etkin ve verimli kullanımını saptamak içinde bir temel oluşturur. Kaldı ki bu analiz talep ve arz arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından da önemlidir. Bir mülkün piyasa değeri, önemli ölçüde piyasadaki rekabetçi konumu ile saptanır. Konu mülkün özellikleri bu noktada önem kazanmaktadır. Ekonomik koşullar ve bunların gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkileri bilinirse mülkü etkileyen dış etmenler daha iyi değerlendirilir. Dolayısıyla piyasadan elde edilen verilerin analizi maliyet, satışların karşılaştırılması ve gelir kapitalizasyonu yöntemleri için gereken hayati bilgiyi sağlar. Bu durum aşağıda özetlenmiştir [4]. Yaklaşım( * ) Maliyet Yöntemi Piyasa Analizinin Kullanımları Piyasa analizi değerleme uzmanına, güncel inşaat maliyetleri ve piyasa şartları hakkında bilgi sağlar. Bu bilgi değerleme uzmanının bir girişimcinin beklediği karı ve herhangi bir ekonomik avantajı veya inşa edildiğinden beri mülkün eskimeden dolayı karşılaştığı zararı tahmin etmesine yardımcı olur. Satışların karşılaştırılması Piyasa analizi değerleme uzmanına, rakip mülkleri tanımlamasına ve bunların konu mülkle karşılaştırılabilirlik derecelerini tam olarak saptamasına yardımcı olur. Piyasa analiziyle kazanılan güncel piyasa şartlarının tam olarak anlaşılmasıyla, değerleme uzmanı emsal mülklerin satış fiyatlarını, satışların yapıldığından beri piyasa şartlarında meydana gelmiş olabilecek değişiklikler için düzeltebilir. Gelir kapitalizasyonu Yönt. Piyasa analizi sürecinde, değerleme uzmanı aynı zamanda piyasa kiraları, güncel ve beklenen getiri oranları ve konu mülkün kendi özel piyasasındaki rekabetçi durumuna ilişkin veriler de toplar. Gelir kapitalizasyonu yaklaşımında bu bilgi, konu mülk için beklenen kiralanma veya satılma oranı, konu mülkün olasılıkla yakalayacağı piyasa payı, gelecekte edineceği olası gelir akışı ve gelir akışı projeksiyonu veya yıllık gelir beklentisine uygulanacak uygun bir ıskonto veya kapitalizasyon oranını saptamak için kullanılır En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi Bu analiz esas olarak sadece araziye uygulanır. Yani araziye en yüksek geliri veya değeri sağlayan kullanım biçimlerinin belirlenmesidir. Yapıların değeri araziye bir katkı olarak dikkate alınır. Bu analizin teorik vurgusu, arazinin boşmuş gibi potansiyel kullanımları üzerinedir. Ancak uygulamada mevcut yapıların ve bunlardaki olası değişikliklerin değer katkısı belirlenmelidir. Değerlemenin oluşturulmasında değerleme uzmanı arazinin boşmuş gibi en etkin ve verimli * Yaklaşım Yöntemleri Bölüm 3 de detaylı olarak verilmiştir. 16

22 kullanımıyla, yapılı mülkün en etkin ve verimli kullanımı arasında bir ayrım yapmalıdır. Bir bina yapılandırması boş arazinin en etkin ve verimli kullanımı olarak saptanırsa, değerleme uzmanı inşa edilecek ideal yapılandırmanın türü ve özelliklerini saptamak ve tanımlamak zorundadır. Dolayısıyla değerleme uzmanı arsadaki mevcut yapıları ideal yapılandırma ile karşılaştırır ve aradaki farklar, mevcut yapıların maruz kaldığı eskimeyi saptamak için incelenir. En etkin ve verimli kullanım; fiziksel olarak mümkün, yasal olarak izin verilebilir, finansal olarak da yapılabilir olmakla birlikte maksimum düzeyde verimli olmalıdır Makina ve Teçhizat Analizi Şekil 1 de görüldüğü gibi makina güç ileten, değiştiren veya biriktiren ve bu şekilde faydalı bir iş yapma kabiliyetine sahip olan bir yapıttır. Tesisat, malzeme ileten, değiştiren veya biriktiren, cihaz ise sinyal (ikaz) ileten, değiştiren veya biriktiren yapıtlardır. Örneğin bir torna tezgâhı makina; petrol taşıyan petrol hattı tesisat; basınç ölçen bir manometre ise, cihazdır [8]. Makinalar çeşitli yapı elemanlarından oluşur. Makina bu parçaların yerleştirilmesinden meydana gelir. Bu elemanlar her bir makina içerisinde çeşitli fonksiyonları gerçekleştirirler. Tek bir parça (kama) olabildikleri gibi birkaç parçadan (yuvarlanmalı yatak) da meydana gelebilirler. çıkış Güç= Kuvvet*Hız= Enerji/zaman Güç= Kuvvet*Hız= Enerji/zaman giriş Güç= Kuvvet*Hız= Enerji/zaman giriş Şekil 1. Makina ve Güç Dengesi 17

23 Buradan da anlaşılacağı üzere makina elemanlarının esas fonksiyonu hareket iletmek veya değiştirmektir. Bir makinanın değişik türden ömürleri olabilmektedir. Bunlar, mülkiyet ömrü, fiziksel ömür ve ekonomik ömürdür. Mülkiyet ömrü, makinanın satın alınmasından elden çıkarılmasına kadar geçen süredir. Fiziksel ömür, makinanın yeni halinden kullanılamayacak hale gelinceye kadar geçen süredir. Bir makinaya fiziksel ömrü boyunca birçok kimse sahip olabilir. Ekonomik ömür ise makinanın üretim hattında kurulmasından başlayarak ekonomik nedenlerden dolayı hattan çıkarılmasına kadar geçen süre olarak tanımlanmaktadır. Bu süre sonundaki değişimin daha ekonomik olması gerekmektedir. Yani makinanın yenilenmesinin maliyeti bulundurulmasından daha azdır [11] Makina ve Teçhizatta Yıpranmaya Neden Olan Unsurlar Makina ve teçhizatlarda yorulmaya neden olan unsurlar genel olarak yorulma, aşınma ve hasar olarak tanımlanan unsurlardır. Bu unsurlar aşağıda özetlenmiştir. Yorulma: Genellikle makina elemanları değişken yüklere ve gerilmelere maruzdurlar. Yükler statik olsa dahi, çalışma sırasında elemanların kesitlerinde meydana gelen gerilmeler değişken olabilir. Bu bakımdan malzemelerin statik zorlamada dayanabileceği maksimum gerilmeden daha küçük tekrarlanan gerilmelerin etkisi altında hasara uğramasına yorulma denir. Aşınma: Bir cismin yüzeyinden, başka bir cismin sürtünmesiyle çok küçük parçaların kopup ayrılmasına aşınma denir. Bu olayın temel nedenleri: i. Yüzey pürüzlerinin sürtünme sırasında kırılmaları, ii. Sürtünen cisimlerin yer yer birbirine atomsal mertebede yaklaşıp karşılıklı bağlandıktan sonra ancak küçük bir parçanın kopması suretiyle ayrılmasıdır [9]. Malzemeden başka sınır yüzeylerinin şekli, sıcaklık gibi sürtünme koşulları da aşınmayı etkiler. Malzemelerdeki sertlik, tokluk, korozyona dayanıklılık ve yüksek erime sıcaklığı aşınma dayanımını artıran özelliklerdir. Korozyon: Çevrenin kimyasal ve elektrokimyasal etkilerinden dolayı metalsel malzemelerde meydana gelen hasara korozyon denir. Korozyon olayları genel olarak elektron transferi yani iyonlaşma ile başlar. 18

24 Metallerin oksitlenmesinde aşağıdaki türden reaksiyonlar yüzeyin her noktasında meydana gelir: M = M e - ½ O 2 + 2e - = O - - M ++ + O - - = MO M: metal, e: elektron, O: oksijen atomu Oksitlenme hızı yüzeyde oluşan oksit tabakasının koruyucu etkisine bağlıdır. Malzeme yüzeylerine bağlı olarak oksitlenmenin matematiksel ifadeleri aşağıda verilmiştir [9]. W = At (Gözenekli yani koruyucu olmayan tabakalarda) (2.1) W = Bt (koruyucu tabakalarda) (2.2) W = Ln (Ct) (Çok iyi koruyucu tabakalarda) (2.3) W: oksit tabakası ağırlığı, t: zaman, A, B ve C: sabit sayılar, Ln: doğal logaritma. Hasar: Malzemeler iki şekilde hasara uğrayabilirler. Bunlardan biri iç veya dış çatlama sonucunda oluşan malzeme ayrılması olarak da ifade edilen kırılma diğeri ise burkulmadır Makina Teçhizatın Yıpranma Oranının Hesabı Makina-teçhizatların yıpranma oranları tespit edilirken dikkat edilecek noktaların bazıları aşağıda verilmiştir. İç Faktörler: Üretim tarihi, Çalışma durumu (uzun süreli duruşların olup olmadığı, tesisin yılın belli aylarında veya sürekli çalışıp çalışmadığı), Hareket ileten elemanlarının genel görünümü, Periyodik bakımının yapılıp yapılmadığı (Bu husus makinanın genel durumuna bakılarak anlaşılacağı gibi bakım kartları kontrol edilerek de test edilebilir), Ait olduğu sektörün çevresel şartları ve üretime göre durumu (nemli veya sulu ortamların olup olmadığı). Genel görünümü (kirli, boyası dökülmüş, kablo bağlantıları düzensiz v.s.), Üzerinde köklü revizyon yapılıp yapılmadığı veya ilave teçhizatın olup olmadığı, Makina-teçhizatın optimum çalışma verimini sağlayıp sağlamadığı (sık sık arızalanma gibi sorunların olup olmadığı). 19

25 Dış Faktörler: Makina- teçhizatın piyasada halen satılıp satılmadığı, Makina- teçhizata eşdeğer yeni model makinaların mevcut olup olmadığı, Bu alanda bir teknoloji sıçramasının olup olmadığı. Makina-teçhizatın yıpranma oranı tespit edilirken bir makinanın belli bir sürede hurdaya ayrıldığı ve hurda değerinin de yeni makina fiyatının %5 %20 si arasında değiştiği yukarıda belirtilen ölçülere göre dikkate alınmalıdır [2]. Dolayısıyla, Hurda Değer Yöntemi kullanılarak da makina-teçhizatın yıpranma oranı belirlenebilir. Bu yöntem daha çok standart üretimler (tekstil sektörü gibi) yapan makinalarda kullanılacak bir yöntem olabilir. Örneğin değerlemesi yapılacak makinanın 20 yılda hurdaya ayrıldığını ve hurda değerinin makina fiyatının %20 si olduğunu kabul edelim. Bu durumda yıllık yıpranma payı %4 olur. Makina 5 yıldır kullanılıyor ise yeni makina fiyatının %80 ni o makinanın takdir edilen değeri olur. Makina-teçhizat iyi bakım görmüş veya az kullanılmış olmasına rağmen o alandaki teknolojik ilerlemelerden dolayı söz konusu makinanın fiyatı çok düşük kalmış olabilir. Bu durum özellikle elektronik ve bilgisayar sektöründe sıkça görülmektedir. Teknolojik eskilik olarak tanımlanan bu hususun yıpranma oranının hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir. 20

26 3. DEĞERLEME (EKSPERTİZ) METOTLARI Değer, insan ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılan araçlara veya mallara verilen görece önem olarak tanımlanmaktadır. Fayda ise ihtiyaçların tatmin edilme özelliğidir. Bu özellik malın bünyesinde bulunmaktadır. Hâlbuki değer malın bünyesinde olmayıp insanlar tarafından yapılan karşılaştırma ile ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan malların değerinin oluşumunda onların faydalı olması, insan ihtiyaçlarına göre daha az olması (ihtiyaçlar mallardan daha fazla) ve üretimleri için belli bir miktar masraf ve emek harcanmış olmasıdır [10]. Değer objektif veya sübjektif olabilir. Sübjektif değer mala verilen nispi önemi gösterirken içerisinde daha çok bireysel tercihleri de barındırmaktadır. Bu değere taşınmazın kullanım değeri de denilebilir. Hâlbuki objektif değer daha çok mübadele yani değişim değerini göstermektedir. Yani bir malın diğer mallarla mübadele edilmesinde o malın sahip olduğu değer ifade edilmektedir. Objektif değerin ölçüsü piyasa fiyatıdır. Bu bakımdan objektif değer piyasa değerini yansıtır. Objektif değer tanımlandığı teori bakımından maliyet masraflarına göre oluşmaktadır. Maliyet unsurlarının neler olması gerektiği konusunda farklı görüşler olmakla birlikte Adam Smith e göre bu unsurlar arazi, işgücü ve sermaye olmakla birlikte bir gayrimenkul üretiminde 4 temel faktörün bileşimi gerekir. Bunlar, boş arazi alım-satım bedeli, direkt/endirekt işçilik, sermaye ve müteşebbisin kar payıdır [10]. Bir ürün, eşya veya hizmetin değeri onların doğası gereği oluşmaz. Bunların değerini oluşturan piyasadaki bireylerdir. Değeri yaratan ilişkiler karmaşık olmakla birlikte, değeri etkileyen faktörler değişirse değer de değişir. Bu faktörler fayda, kıtlık, arzu ve etkin alım gücüdür. Fayda ve kıtlık arz faktörleri, arzu ve etkin satın alma gücü ise talep faktörleridir. Dolayısıyla değeri oluşturan bu dört faktör arz ve talebe yansır [10]. Değerlemede değer, fiyat ve maliyet kavramları oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Değer, belirli bir zamanda bir malın alıcısı ve satıcısı tarafından parasal ölçüsü veya taşınmazın gelecekte sağlayabileceği faydaların bugünkü değeridir. Bu yüzden bir mal veya hizmetin bütün amaçlar için tek bir değerinden söz edilemez. Farklı amaçlar ve farklı kişiler farklı değer takdir edebilir. Ekonomide 21

27 her mal için kesin ve tek bir değerden bahsedilemez. Ayrıca değer bir tahmindir ve bugün, yarın ve ender de olsa geçmiş için saptanır. Fiyat bir anlaşma çerçevesinde, belli bir alıcının ödemeyi kabul ettiği ve belili bir satıcının da satmayı kabul ettiği parasal tutardır. Yani fiyat tamamlanmış bir gerçektir. Fiyat ve değerin faklı olmasının nedenlerinden bazıları: eksik bilgi ve ekonomideki belirsizlik, alıcı sayısının az olması, alıcı ve satıcıların mantıklı hareket etmemesi, satışta pazarlığın olmaması, hükümet politikaları vs. Maliyet ise işletmenin herhangi bir malın üretiminde harcadığı tüm ekonomik değerlerin toplamıdır [10]. Her bir değer malın ayrı bir ekonomik yönüne veya amacına karşılık gelir. Bunun için değerlemede önce değerlemenin amacını ortaya koymak sonra amaca uygun bir metot izlemektedir. Zira değerlemede arz, talep, fiyat ile birlikte pazar koşullarının da tahmini ve analizi de önemli olmaktadır. Bu bakımdan uzmanın, değerleme yöntemlerini malın cinsine, değerlemenin amacına ve pazar koşullarına göre seçmesi çok önemlidir. Örneğin mal sahibinin taşınır veya taşınmaz bir mal için uğradığı zararın bedeli için maliyet yöntemi uygun olurken; eğer amaç malın pazar fiyatını elde etmek olursa aynı yönteme göre değer elde etmek yanlış olacaktır [10]. Değerlemede bankamız uygulamalarında kullanılabilecek metotlar aşağıda ortaya konmuştur Pazar Değer Yöntemleri Satışların Karşılaştırılması Yöntemi Bu yöntemde değerleme uzmanı benzer mülkleri inceler ve incelenen mülkleri söz konusu mülkle karşılaştırarak bir değer takdiri geliştirir. Bu yöntemde piyasa değer takdiri, söz konusu mülke benzeyen, yakın bir zamanda satılan veya sözleşmeye bağlanan mülkleri karşılaştırmak suretiyle geliştirilir. Bu yöntemin ana dayanak noktası, bir mülkün piyasa değerinin karşılaştırılabilir rakip mülklerin fiyatlarına bağlı olmasıdır. Bu yöntem genellikle gelir getirmeyen konut amaçlı mülkler ve sahibi tarafından kullanılan küçük ticari endüstriyel mülkler için yaygın olarak kullanılabilir. 22

28 Açlar a göre [7], emsal olarak seçilecek taşınmaz satış fiyatlarının, tarafların istekli, bağımsız ve bilgili olduğu konumda, arz talep yasalarına göre oluşması; başka bir deyişle rayiç değeri yansıtması gerekir. Örneğin, üzerinde rehin hakkı bulunan ya da icra yolu ile satılmış bir taşınmazın satış fiyatının emsal olarak alınması yanlıştır. Ayrıca emsal taşınmazlar, yakın zaman aralığında alım-satım işlemi görmüş taşınmazlar arasından seçilmelidir. Demir ve Batuk, güncel olmayan satışlara ait verilerin değerleme gününe dönüştürülmesinde, taşınmaz piyasasına ait uygun bir dönüştürme parametresinin olmaması ve enflasyon, faiz vb. gibi ekonomik parametrelerin ülkemizde çok değişken bir yapıda olmasından dolayı hatalı değerlemelere neden olabileceğini belirterek; en uygun dönüştürme parametresi olarak TEFE (ÜFE) (Ek 4/5) ve döviz endeksinin (Ek 4/1..4/3) kullanılmasını önermişlerdir [7]. Değerlenen mal taşınır ise ve satış yerinden yani pazardan uzak bir yerde bulunuyorsa, malın alım ve satım fiyatlarını birbirinden ayırmak gerekir. Bu durumda alım ve satım fiyatları aşağıdaki eşitlikler yardımıyla bulunur: Malın alım fiyatı Malın satım fiyatı = Pazar fiyatı + alım ve taşıma giderleri = Pazar fiyatı pazara taşıma ve satım giderleri Malın alım ve satım fiyatları arasındaki fark, özellikle taşıma ücreti fazla bir değer tutan mallar içim önemlidir. Değer biçilen yer ile pazar arasındaki mesafenin fazla olması bu farkın önemini artıracaktır. Taşınmaz mallar için böyle bir fiyat ayırımının yapılmasına gerek olmadığı açıktır. Ancak taşınır mallar, rehin edilmiş mallar ve alet ve makina parkı için değerlemede taşıma ve montaj giderleri önem arz eder [10]. Bu yöntem yeterli sayıda veri olması durumunda her türlü mala uygulanır ve değeri belirlemek için uygun bir yaklaşımdır [10]. Karşılaştırma Yönteminin Avantajları ve Uygulama Alanları [2,10]: Mahkemeler ve kıymet takdir komisyonları çoğunlukla bu yöntemi dikkate alırlar. Şahıslarca anlaşılması kolaydır. Esas alınan değere emsal göstermek kolay olduğundan bu değeri tespit etmek her zaman mümkündür. Gelir getirmeyen konutların değerlemesinde. Arsa ve arazi değerlemesi. Taşınan varlıkların değerlemesinde. 23

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVF49 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL-IBIS OTEL ISO9001:2008

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVB102 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜVEN MAHALLESİ NDE 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ÇANKAYA / ANKARA TSKB Gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVB114 ISO9001: 2008 FS 5O9685 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BALIKHİSAR

Detaylı

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 23.12.2014 R.No: 2014REV658 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAĞITHANE OFİSPARK DA 1 ADET

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV948 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT IBIS OTEL ESENYURT

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ- OSMANGAZİ İLÇESİ 519 ADA 15 PARSEL KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi: 16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV962 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAKUPLU DA 5 ADET ARSA BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARININ TÜRKİYE DE UYGULANMASI SÜRECİNDE GELİR KAPİTALİZASYONU YAKLAŞIMININ İRDELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Şehir Plancısı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV946 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL VE İBİS OTEL ZEYTİNBURNU / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

HORIZON GELİŞTİRME PROJESİ

HORIZON GELİŞTİRME PROJESİ KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HORIZON GELİŞTİRME PROJESİ Kartal, İstanbul PROJE DEĞERLEME ÇALIŞMASI 31 ARALIK 2013 Sunulan: Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Büyükdere Cad. No: 129

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

S v P ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporu TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ HIDIRAĞA MAHALLESİ

S v P ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporu TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ HIDIRAĞA MAHALLESİ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ HIDIRAĞA MAHALLESİ 631 ADA, 33 ve 37 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN Gayrimenkul Değerleme Raporu

Detaylı

S v P TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 2618 ADA 18 NUMARALI PARSEL. Torium Residence

S v P TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 2618 ADA 18 NUMARALI PARSEL. Torium Residence STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 2618 ADA 18 NUMARALI PARSEL Torium Residence Gayrimenkul Değerleme Raporu 11.03.2013

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ 13 PAFTA - 280 ADA 31 NUMARALI PARSELDE KONUMLU 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME İLİŞKİN

Detaylı

S v P AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAMSUN İLİ HAVZA İLÇESİ 653 ADA 2 NUMARALI PARSEL HAVZA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

S v P AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAMSUN İLİ HAVZA İLÇESİ 653 ADA 2 NUMARALI PARSEL HAVZA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAMSUN İLİ HAVZA İLÇESİ 653 ADA 2 NUMARALI PARSEL HAVZA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- ŞİŞLİ İLÇESİ 1199 ADA 384 PARSEL TORUN CENTER PROJESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarih: 30.09.2011. R.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarih: 30.09.2011. R. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R. No: 2011REVC68 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İZMİR İBİS OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 KONAK/İZMİR

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi:16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. Rapor No: 2013REV965 Tarihi: 31.12.2013 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 404 ADA 39 PARSEL ESENYURT İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 31.12.2012 R. No: 2012REV907 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM BİNASI ISO9001:2008 FS 5O9685 ESENYURT / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ-KARTAL İLÇESİ 2505 ADA 70 PARSELİN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ GAYRİMENKULE DAYALI HAK VE FAYDA DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 09.04.2015

Detaylı

GAYRIMENKUL DEGERLEME YÖNTEMLERI Sinava Hazirlik Egitimi I.Bölüm

GAYRIMENKUL DEGERLEME YÖNTEMLERI Sinava Hazirlik Egitimi I.Bölüm GAYRIMENKUL DEGERLEME YÖNTEMLERI Sinava Hazirlik Egitimi I.Bölüm Degerleme Uzmanlari Dernegi Cansel Turgut Yazici-Isil Dinçer-Zuhal Balsari 22-23 Nisan 2006, Istanbul 1 Degerleme ve Deger nedir? Bir gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 23.05.2012 R. No: 2012E12 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ NDE TRAKTÖR VE MOTOR FABRİKASI ISO9001:2008 FS 5O9685 SELÇUKLU / KONYA RAPOR NO:

Detaylı