ÇEVRE KRLLNN ÖNLENMESNDE ALENN YER VE ÖNEM THE IMPORTANCE AND PLACE OF FAMILY IN THE PRECAUTIONS OF ENVIROMENTAL POLLUTION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE KRLLNN ÖNLENMESNDE ALENN YER VE ÖNEM THE IMPORTANCE AND PLACE OF FAMILY IN THE PRECAUTIONS OF ENVIROMENTAL POLLUTION"

Transkript

1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), ÇEVRE KRLLNN ÖNLENMESNDE ALENN YER VE ÖNEM Ate BAYAZIT HAYTA Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi Eitimi Bölümü, Ankara / TÜRKYE Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET çinde olduumuz yüzyıl birçok teknolojik imkanları insanlıın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlıın ortak malı olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkansız olan varlıkları da alıp götürmektedir. Bugün çevre sorunları diye adlandırdıımız sorunlar hava, toprak, su, bitki, hayvan gibi yaam temellerimizin yok olması demektir. Doanın temel fiziksel unsurları olan hava, toprak ve su üzerinde zararlı etkilerin oluması ile ortaya çıkan ve canlıların hayati faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarının tümü çevre kirliliini meydana getirmektedir. çinde yaadıımız ortamı koruyucu tedbirler alınmadıı takdirde, dünyamız yaam alanı olmaktan çıkacaktır. Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Sorunları, Çevre Kirlilii. THE IMPORTANCE AND PLACE OF FAMILY IN THE PRECAUTIONS OF ENVIROMENTAL POLLUTION ABSTRACT The century we belong besides serving a lot of technological opportunities to man, it has also taken affluences which it can t or is impossible to bring back and which are the common property of man. The concern we name as environmental problem means the perishing of the bases of life as air, soil, plant, and animal. Emerging by destructive effect on air, soil and water which are the physical elements of nature and all of the environmental problems which negatively effect the pertaining of life of the living beings brings about the environmental pollution. Unless protective precautions are taken for the place we live, the world would end as being a life area. Keywords: Environment, Environmental Problems, Environmental Pollution

2 360 Çevre Kirliliinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi A. Bayazıt Hayta 1.GR Bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanarak doaya egemen olan insanolu yürüttüü faaliyetlerle doada var olan dengeyi bozmutur. Bu faaliyetler sonucunda çevreye verilen zararlar doanın kendini yenileyebilme yetenei sayesinde balangıçta fark edilememi ve hatta çevrenin zamanla bu kirlilii yok edebilecei görüü yaygınlamıtır. Ancak zaman içerisinde beklenenin tersine sanayileme, hızlı nüfus artıı ve düzensiz kentleme gibi olguların doal kaynaklar üzerinde giderek artan baskısı, çevreye bırakılan kirliliin nicel ve nitel olarak artmasına sebep olmu, özellikle ülkelerin II.Dünya Savaı sonrası dönemde hız kazanan ekonomik kalkınma çabalarıyla daha da ileri boyutlara ulamı ve çevre sorunları adını verdiimiz bir dizi olumsuz gelime ekonomik ve toplumsal refahı tehdit eder bir nitelik kazanmıtır. Görüldüü gibi çevre sorunları birdenbire ortaya çıkmamı zaman içerisinde birikerek varlıını hissettirmitir (Öztan, 1996 : 77) Yaantımız için tehlike kaynaı olan çevre sorunlarının oluumunda ailelere önemli görevler dümektedir. Daha çok tüketim ünitesi olan ailelerin bilinçsiz tüketim davranıları sonucunda kullan-at yöntemini tercih etmeleri, çevre kirliliini artırmaktadır. Ailelerin günlük ihtiyaçlarını karılamada büyük rol oynayan, toprak üzerinde atık yıınları oluturan plastikler günden güne miktar olarak artan ve çevreye rastgele bırakılan çöpler toprak kirlenmesine yol açarken, ısınma amacıyla kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliine sebep olmakta, evsel atıklar ve biyolojik parçalanmaya dayanıklı deterjanlar ise yaamımızın vazgeçilmez bir öesi olan sularımızın kirlenmesine neden olmaktadır. 2. GENEL OLARAK ÇEVRE ve ÇEVRE SORUNLARI nsan topluluklarının çevreye olan ilikileri deiik boyutlarda ele alınmakta ve bundan dolayı da çevre kavramı farklı anlamlarda kullanılmaktadır.bu anlamların balıcalarını sıralayacak olursak çevre; - Bir bilim dalı - Yeni bir hak - Moda bir düünce - Doa sevgisi - Uygarlıı ve teknolojiyi yadsıyarak ilkellie dönü - Çevresel yıkım korkusu ile yorulmu yeni bir konu - Zengin ülkeler için lüks bir ura - Az gelimi ülkeler için bir tuzak - Büyüme ile çelikili bir ütopya - Doal kaynakların yok oluunun duyurulması

3 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) ktisatçıların ve filozofların büyümenin sırları üzerine bir uyarı çılıı - Kirlilik karıtı ürünlerin yer aldıı yeni bir piyasa olarak algılanmaktadır. Bunların her biri çevre kavramının ayrı bir özelliini belirlemektedir (Kele ve Hamamcı, 1993 : 18). Bu belirlemelerden sonra çeitli yönleriyle ele alınan çevre kavramı deiik ekillerde tanımlanmaktadır. Örnein; corafi açıdan çevre, insanın çevresi içindeki her türlü faaliyetinin incelenmesi, insanla-çevresi arasındaki karılıklı etkileimin kurallarının ortaya konması olarak ifade edilirken; ekonomik açıdan çevre doa ve insan tarafından ekillendirilen elemanların tümü olarak görülmektedir (Erol,1992:12; Arat, 1992 : 33). Toplumbilimciler çevreyi bir bireyin, bir toplumsal kümenin ya da bir toplumun biyolojik, toplumsal, kültürel yaamını etkileyebilecek dı etmenlerin tümü olarak tanımlarken; ekolojistler evrende bireyle ilikili canlı ya da cansız her eyi ifade eden bir kavram olarak kullanmaktadırlar (Kılalı, 1995 : 18). Çevre kavramı bu tanımların altında incelendiinde en geni anlamıyla, insan ve dier tüm canlı varlıklar ile birlikte doanın ve doadaki insan yapısı öelerin bütünüdür. Bu geni kapsam içinde doal ve yapay çevre olmak üzere çevre olgusunu belirleyen iki temel unsur bulunmaktadır: Doal çevre: nsanın oluumuna katkıda bulunmadıı, hazır bulduu çevredir. Doal etki ve güçlerin oluturduu, insanın müdahalesine maruz kalmamı ya da böyle bir müdahalenin henüz gerçeklemedii tüm doal varlıkları ifade etmektedir. Yapay çevre: nsanlıın balangıcından günümüze kadar uzanan toplumsal ve ekonomik evrim sürecinde büyük ölçüde doal çevreden yararlanılarak insan eliyle meydana getirilen deer ve varlıklardan oluan bir çevredir (Altu, 1990 : 9) Çevre Sorunları Çevre sorunları, ekosistem denilen insan ve dier çanlıların bir arada uyum ve denge içinde varlık ve gelimelerini sürdürebilmeleri için varolan artların tamamının bozulması ya da bir takım deiiklikler geçirmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır (Görmez, 1997 : 7). Ekosistemde var olan bütün artlar birbirlerine zincirleme olarak balıdır. Bu noktada bir tanımlama yapmak gerekirse çevre sorunları sanayileme, kentleme, teknolojik gelime ve hızlı nüfus artıı sonucunda ortaya çıkan ve bütün canlıları olumsuz yönde etkileyen, onların yaamlarını tehlikeye sokan, doal yapının bozulması sebebi ile insanlarda ruhsal, sosyal ve fizyolojik problemler domasına yol açan bir deime ve bozulma olarak ifade edilmektedir (Burhan, 1995 : 52).

4 362 Çevre Kirliliinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi A. Bayazıt Hayta Günümüzde insanlıı tedirgin eden pek çok çevre sorunu bulunmaktadır. Bunların balıcalarını; toprak erozyonu, orman alanlarının tahrip edilmesi, enerji kaynaklarının azalması, biyolojik çeitlilii oluturan bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması, ekoloji ve ekosistem dengelerinin bozulması, hava, su ve toprak kirlilii, ozon tabakasının delinmesi sonucu oluan sera etkisi, iklim deiiklikleri, uluslararası kirlilik transferleri, nükleer kirlenme, gürültü kirlilii v.b eklinde sıralamak mümkündür (Madran, 1991 : 139). Bir ülkenin toplumsal ve ekonomik yönden gelimilik düzeyi ile o ülkenin çevre sorunları arasında çok yakın bir iliki bulunmaktadır. Gelimi ve gelimekte olan ülkelerde rastlanan çevre sorunlarının ortaya çıkı biçimleri, nedenleri, etkileri ve boyutları birbirinden farklı olmaktadır. Gelimi ülkelerde çevre sorunları zenginlikten doan sorunlar iken, gelimekte olan ülkelerdeki sorunlar yoksulluktan kaynaklanmaktadır. Gelimi ülkelerde bir yandan ülkenin ulatıı üretim düzeyi, üretimde kullandıı teknolojiler ve tüketim biçimi nedeni ile yarattıı çevre kirlenmesinin ulatıı kritik sınırlar, dier yandan doal kaynaklara olan talebin gelime düzeyi nedeni ile artması bu ülkelerde çevre sorunlarının gündeme gelmesine yol açmıtır. Gelimi ülkelerde üretim sırasında sanayide fazla miktarda kullanılan su çeitli kimyasallarla önemli ölçüde kirlenirken; çeitli sanayi kurulularının havaya bıraktıkları çok çeitli türde ve miktarda kirletici de havanın kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı çevre kirlenmesi sorunları ile ilk kez gelimi ülkelerde karılaılmıtır. Gelimekte olan ülkelerin çevre sorunları düük gelir düzeyi, geri kalmı teknolojiyi kullanma ya da yetersiz üretim nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Kırsal alanlarda ve hızla büyüyen kentlerde yeterince salıklı içme ve kullanma suyunun bulunmaması, kanalizasyon atıkları toplama sisteminin yetersiz olması nedeni ile yayılan salgın hastalıklar, hızla artan nüfus, gelimi tarımsal üretim teknolojisinin kullanılması nedeni ile orman ve meraların tarımsal alana dönütürülmesi, erozyon vb. temel sorunları ortaya çıkarmaktadır (Tekeli, 1993 :12). 3. ÇEVRE SORUNLARINA YOL AÇAN TEMEL FAKTÖRLER 3.1. Hızlı Nüfus Artıı Çevre sorunlarını oluturan etmenlerin baında dünyadaki hızlı nüfus artıı gelmektedir. Nüfus artı hızının yüksek olması bir yandan gıda, hammadde ve enerji kaynakları açısından doal çevre üzerinde baskılar yaratarak çevre kaynaklarının aırı kullanımına yol açarken, dier bir yandan da tüketimdeki artılarla

5 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 363 birlikte üretim ve tüketim süreçlerinde çevreye bırakılan atıkların çoalmasına yol açmaktadır. Bu durum hızla ekolojik dengeyi bozmakta ve çevre sorunları olarak adlandırılan bir dizi sorunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Tanyeri, 1998 : 41) 3.2. Kentleme 1950 lerden sonra Türkiye de kırsal alanda yapısal bir dönüüm olduu ve bu dönüüme paralel olarak kırsal kesimden kentsel kesime doru göçlerin arttıı ve kentlemenin hızlandıı bilinen bir olgudur. Ancak kentlemeyi sadece bir nüfus hareketi olarak görmek yeterli deildir. Kentleme geni anlamda, sanayilemeye ve ekonomik gelimeye kout olarak kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu douran toplum yapısında artan oranda örgütleme, ibölümü ve uzmanlama yaratan insanların davranı ve ilikilerinde kentlere özgü deiikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci olarak tanımlanmaktadır (Kele, 1992 : 213). Hızlı kentleme yalnızca günümüzde deil, çevre sorunlarının ciddi boyutlar kazanmaya baladıı ilk zamanlardan beri üzerinde önemle durulan bir konudur. Kentleme çevre sorunlarının önemli bir etmeni olarak, ülkelerin gelimilik düzeylerine göre farklı bir öneme sahiptir. Kente doru olan nüfus akımının çok daha youn olması, eitim düzeyinin düüklüü ve bunun yanında nüfus ve kent politikalarının yeterli olmayacak düzeyde kalması beraberinde çevre sorunlarını da artırmaktadır. Görülüyor ki; kentleme olgusu çevre sorunlarına yol açan önemli faktörlerden birini oluturmaktadır. Bu nedenle salıksız gelien kentlemenin çeitli düzenlemelerle salıklı bir yapıya kavuturulması çevre sorunlarının çözümü açısından büyük önem taımaktadır (Kartal, 1992 : 33) 3.3. Sanayileme Günümüzde sanayileme ülkelerin sosyo-ekonomik gelimelerinin ön koulunu oluturmaktadır. Ancak sanayileme çabası içindeki ülkelerin çevre faktörünü dikkate almadan bilinçsiz bir ekilde çeitli teknolojileri kullanmaları çevre sorunlarına neden olan faktörlerin baında gelmektedir (Kele ve Hamamcı, 1993 : 32) Sanayilemenin çevre üzerindeki etkilerinin sanayi devrimi ile birlikte baladıını söylemek mümkündür. Sanayi devrimiyle balayan kitle üretimi bir yandan çok fazla miktarda doal kaynaın çok kısa süre içerisinde kullanılmasına ve tüketilmesine neden olurken, dier yandan da üretim sürecinde ortaya çıkan çeitli atıkların çevreye bırakılması çevre

6 364 Çevre Kirliliinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi A. Bayazıt Hayta sorunlarına sebep olmaktadır (Uslu, 2000: 64) Teknolojik Gelimeler Teknoloji insanolunun bir ürünü olmasına ramen, kendi yasaları dorultusunda bir gelime eilimi göstermektedir. Doanın kendine özgü bir dengesi ve sınırı olmasına karın teknolojinin sınırları belli deildir. Günlük yaantımızda kullandıımız pek çok mal, bir teknolojik gelimenin sonucudur. Bu mallara olan talep artmakla beraber, her geçen gün bu mallara bir yenisi daha eklenmektedir. Böylece teknolojik gelime ile birlikte tüketim talebi de genilemekte ve bunun neticesinde çevre kirlilii artmaktadır (Bilge, 1995 : 17) 4. ÇEVRE KRLL çinde yaadıımız yüzyılda sanayileme, kentleme, teknolojik gelime ve hızlı nüfus artıının doanın temel fiziksel öeleri olan hava, su ve toprak üzerindeki olumsuz etkilerde bulunarak insanları ve dier canlıları olumsuz yönde etkiledii bilinmektedir. Bu olumsuz etkilenmelerden ortaya çıkan çevre sorunlarına çevre kirlilii denilmektedir. Çevre Kanununun 2.maddesinin c.ıkkında çevre kirlilii, insanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelimelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdii arzu edilmeyen sonuçlar olarak tanımlanmıtır (Aydınalp, 1997 : 37) Çevre kirliliklerinin olumasındaki temel neden, doanın insan etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan atıkları, kendiliinden giderme yeteneinin üzerine çıkmasıdır. Bu atıklar hava, su ve topraın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozmaktadır. Biosferde çok yönlü ve karılıklı bir etkileim bulunduundan hava, su ve topraktan herhangi birisinde ortaya çıkan kirlenme dierlerine de taınabilmekte ve zararı daha da artırmaktadır (Haktanır, 1992 :1). Çevre kirliliini be ana grupta incelemek mümkündür. Bunlar; - Hava kirlilii, - Su kirlilii, - Toprak kirlilii, - Gürültü kirlilii ve - Katı atıklar olarak ifade edilebilir (Alkin, 1991 : 17) Hava Kirlilii Hava kirlilii, atmosferde bulunan toz, gaz, duman, koku ya da su buharı gibi kirletici unsurların insanlara ve dier canlılara zarar verici düzeye yükselmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan anlaılacaı gibi havanın gerek insan salıına gerekse doaya zarar verici hale gelmesi kirletici denilen unsurların

7 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 365 çoalmasıyla olumaktadır. Kirleticiler; birincil dereceden kirleticiler ve ikincil dereceden kirleticiler olmak üzere iki ana grupta incelenmektedir. Belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan toz, gaz, duman, su buharı, koku gibi havayı bozan kirleticiler birincil dereceden kirleticileri; atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar sonucu oluan kirleticiler ise ikincil dereceden kirleticileri oluturmaktadır. kincil dereceden kirleticilere azotmonoksit (No), azotdioksit (No 2 ), kükürtmonoksit (SO), kükürtdioksit (SO 2 ), ozon ve hidrokarbon gibi hava kalitesini deitiren gazlar ile fabrika bacalarından yükselen katı partikülleri örnek olarak verilebilir (Çevikba, 1991 : 23). Kirleticilerin hangi miktarın üzerinde zararlı sayılacaı, hava kalitesi sınır deerinin neler olacaı, ulusal ve uluslararası kurulular tarafından hava kirlilii standardı olarak belirlenmektedir. Yaklaık solunum düzeyindeki 1m 3 havanın içerdii kirlilik miktarına hava kirlilik düzeyi denmektedir (Kele ve Hamamcı, 1993 :83) Hava Kirliliinin Nedenleri Hava kirliliine yol açan nedenleri genel olarak iki ana grupta sınıflandırmak mümkündür. Bunların ilki kentleme, dieri ise sanayilemedir. olumsuz gelimeler hava kirliliinin en önemli nedenlerinden birini oluturmaktadır. Kentlemeden kaynaklanan hava kirlilii; toporafik ve meteorolojik artlara göre kentlerin yanlı yerleimi, yanlı parselasyon, düük kaliteli yakıt kullanımı, yeil alanların azlıı, taıt trafiinin artması ve çöplerin zararsız hale getirilmemesi sonucu olumaktadır (Altu, 1990 : 28). Sanayilemeden kaynaklanan hava kirlilii ise iki temel nedene balanabilir. Bunlar; sanayi kurulularının yanlı yer seçimi ve yanma sonucu ortaya çıkan atık gazların yeterli teknik önlemler alınmadan havaya bırakılmasıdır (Kele ve Hamamcı, 1993 : 87). Hava kirliliinin zararlı etkilerini iki ana grupta incelemek mümkündür: nsan salıına olan etkileri Çevreye olan etkileri nsan Salıına Olan Etkileri Kirli hava yani içinde karbondioksit, karbon partikülü, karbonmonoksit, kükürtdioksit, ozon, doymamı hidrokarbon, aldehit ve kanserojen madde taıyan hava, insanların solunum sistemine zarar vererek sinüzit, bronit, faranjit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını artırmaktadır. Hızlı kentleme ve ona balı kentsel yerlemelerin yapısında meydana gelen bazı

8 366 Çevre Kirliliinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi A. Bayazıt Hayta Kükürt bileikleri havada yüksek oranda bulunduklarında nefes ve kalp sistemini bloke edebilmektedir. Havada kirlenmeye sebep olan asfaltit, eksoz gazları ve hidrokarbonlar çeitli kanser türlerine (deri kanseri, akcier kanseri) neden olmaktadır. Hava kirliliinin dier etkileri arasında gözlerde yaarma, bulantı, kusma, itahsızlık ve sıkıntı hali görülebilmektedir Çevreye Olan Etkileri Karbondioksit artıının yol açtıı sera etkisi ve ozon tabakasının delinmesi gibi etkilerin yeryüzünde önemli ölçüde klimatojik deiimlere yol açtıı görülmektedir Artan hava kirliliinin dünyanın ısı ortalamasını yükselttiini, rüzgarın hızını yavalattıını, yeryüzüne inen ultraviyole ıınlarında kayıplara yol açtıını ve hatta havayı ısıtan enerji sonucu hidroskopik maddelerin çoalmasıyla bulut oluumunun hızlanmasından dolayı yaıların normal seyrinin deitii görülmektedir. Havanın kirlenmesine balı olarak ısınan hava bir yandan deniz seviyesinin yükselmesine, yer yer iddetli fırtınalara, sellere ve önemli oranda tarım topraının sular altında kalmasına, dier bir yandan da bazı bölgelerde kuraklıklara yol açmaktadır (Çevikba, 1991 : 27) Hava kirliliinin Önlenmesi çin Alınabilecek Tedbirler Bireysel taıtlarla ulaım yerine, toplu taımacılık tercih edilmelidir. Trafik akımı ehir merkezinden dıarıya doru kaydırılmalıdır. Ev ve apartmanlardaki soba ve kaloriferlerin periyodik olarak bakımı yapılmalıdır. Ev, apartman ve i yeri bacalarına filitre takılmalı ve her yıl bacalar temizletilmelidir. Kaçak ve ucuz kömür kullanılmamalıdır. Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmelidir. Kalorifer kazanları haftada en az 2 defa; doal gaz kazanları ise her ay kontrol ettirilmeli ve yılda bir defa temizletilmelidir. Sigara tüketimi azaltılmalıdır. Motorlu taıtların düzenli aralıklarla egzos kontrolleri yapılmalıdır. Tarımsal alanları geniletmek amacıyla yapılan aaç kesimleri ve/veya orman yangınları cezalandırılmalıdır. Çevredeki yeil alanlar korunmalı ve çoaltılmalıdır (Okutan, 2000 : 11).

9 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) Su Kirlilii Yeryüzündeki sular günein saladıı enerji ile sürekli bir döngü içerisindedir. Bu döngüye hidrolik çevrim denir. nsanlar yaamsal ve ekonomik gereksinimleri için suyu bu döngüden almakta ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye bırakmaktadırlar. Bu süreçler sırasında suya karıan maddeler, suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini deitirmekte ve su kirlilii olarak adlandırılan olguyu ortaya çıkarmaktadırlar. Su kirlilii terimi, su kaynaklarının kalitesini düürerek, kullanımı bozacak düzeyde organik, inorganik, biyolojik ve radyoaktif kirleticiler içermesi olarak tanımlanmaktadır (Uslu, 2001 : 21). Su kirliliinin balıca kaynakları; tarımsal faaliyetler, sanayileme ve yerleme alanlarından kaynaklanan kirlilik olarak ifade edilmektedir Tarımsal Faaliyetlerin Neden Olduu Kirlilik Hür türlü tarımsal faaliyet sonucu ortaya çıkan katı ve sıvı atıkların neden olduu tarımsal kirlilik türleri dört grupta toplanmaktadır. Bunlar; Toprak aınmasından (Erozyon) kaynaklanan kirlilik Bitki besin maddelerinin oluturduu kirlilik Hayvan atıklarının oluturduu kirlilik Tarımsal mücadele ilaçlarından kaynaklanan kirlilik tir Sanayi Faaliyetlerinin Neden Olduu Kirlilik Sanayi, katı ve sıvı atıklarıyla dorudan ve dolaylı olarak su kaynaklarını kirletmektedir. Sanayilemenin neden olduu kirlilik daha çok kimyasal kirlilik olarak görülmektedir. Kimyasal kirlilik, su kaynaklarında organik ve inorganik maddelerin artmasıyla ortaya çıkmaktadır. Sanayi atıklarının bir kısmı fazla zararlı olmamasına karılık bazıları sulardaki canlılar için öldürücü bir etkiye sahiptir. Bu etkiye sahip olan maddelerin balıcaları; kurun, civa, bakır ve arsenik bileiklerdir Yerleim Alanlarının Neden Olduu Kirlilik Yerleim alanlarındaki alt yapı yetersizliinden kaynaklanan kanalizasyon sistemleri yerleme yerinin corafi konumuna göre ya dorudan deniz, göl ve akarsulara verilmekte ya da yeraltı sularına karıacak biçimde dorudan topraa bırakılmaktadır. Bu durum ise önemli bir kirlilik kaynaını oluturmaktadır (Aydınalp, 1997 : 39).

10 368 Çevre Kirliliinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi A. Bayazıt Hayta Su Kirliliinin Etkileri Su kirliliinin zararlı etkilerini iki grupta incelemek mümkündür. nsan salıına olan etkileri Çevreye olan etkileri nsan Salıına Olan Etkileri Çeitli yollarla kirlenen suların insan salıını tehdit ettii bir gerçektir. Suların dezenfeksiyonun yapılmaması ya da yetersiz kalması ve halkın bu konudaki bilinçsizlii sonucunda insan salıı çeitli salgın hastalıklarla (kolera, tüberküloz, solmonella gibi) karı karıya kalmaktadır. Ayrıca kimyasal ve radyoaktif kirlenme sonucunda da sularda zehirli, kanserojen ve radyoaktif maddeler artmaktadır. Bir düzeyden sonra biriken bu zararlı maddeler insan salıını tehdit eder bir duruma gelmektedir Çevreye Olan Etkileri Biyolojik çeitlilik olarak adlandırılan bitki ve hayvan toplulukları ile mikroorganizmalar su kaynaklarının kirlenmesinden etkilenmektedir. Sulardaki bitki ve hayvan toplulukları yaam ortamlarındaki kirlenmeden dorudan etkilenmekte ve dayanılırlıklarına göre bu canlılar farklı zaman dilimlerinde yok olmaktadırlar (Uslu, 2001 : 25) Su Kirliliinin Önlenmesi çin Alınabilecek Tedbirler Evsel ve endüstriyel atıkların suları kirletmesi önlenmelidir. Gübre ve tarımsal ilaçların sulara karıması önlenmelidir. Kanalizasyon sistemleri, içme ve kullanma sularından uzak planlanmalıdır. Katı atıkların geri dönüümü salanmalıdır. Fazla miktarda deterjan kullanımından kaçınılmalıdır. Fosfatlı temizleyiciler yerine doal temizleyiciler tercih edilmelidir. çme ve kullanma suları dezenfekte edilmelidir. Arıtma tesisleriyaygınlatırılmalıdır (Yüksel, 1991 : 9) Toprak Kirlilii nsanların toprak üzerinde sürdürdükleri faaliyetler sonucunda topraın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısında doal kullanım amacına aykırı deime, bozulma, yıpranma ve tükenmelerin meydana gelmesine toprak kirlilii denilmektedir. Tarım teknolojisindeki gelimelerin sonucu mineral gübrelerin ve tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanılması, tarımda yanlı uygulamalar, erozyon, endüstriyel ve

11 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 369 evsel atıkların geliigüzel çevreye bırakılması toprak kirliliini hızlandırmaktadır (Erdin, 2001:6) Toprak Kirliliinin Nedenleri Hava kirliliinden kaynaklanan kirlenme, Su kirliliinden kaynaklanan kirlenme, Tarımsal mücadele ilaçları ve yapay gübrelerden kaynaklanan kirlenme, Katı atıklardan kaynaklanan kirlenme eklinde dört grupta toplanmaktadır Hava Kirliliinden Kaynaklanan Kirlenme Endüstri, egsoz ya da ısınma kaynaklı kirletici gazların meydana getirdii hava kirlilii, topraın ekolojik yapısına etki etmektedir. Havaya bırakılan zehirli gazların neden olduu asit yamurları topraı kirletmektedir. Ayrıca kirletici gazların içinde bulunan partikül maddelerin taıdıı aır metaller ve elementler toprakta birikmekte, bitki örtüsünü etkilemekte, zarara uratmakta ve bunun sonucunda da erozyon artmaktadır Su Kirliliinden Kaynaklanan Kirlenme Endüstriyel ve kentsel atık suları arıtılmadan yeraltı su kaynaklarına bırakılmakta, dere, ırmak, göl gibi yüzeysel suları kirletmektedir. Su kaynaklarının kıt olmasından ötürü bu sulardan sulamada da yararlanılmaktadır. Böylece kirli suların içindeki zararlı maddeler topraa karııp birikmekte ve topraın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozmaktadır Tarımsal Mücadele laçları ve Yapay Gübrelerden Kaynaklanan Kirlenme Tarımda bitki hastalıkları, zararlı böcekler ve yaban otlarına karı kullanılan tarımsal mücadele ilaçları (pestisitler) zehirli kimyasal maddelerdir. Bu kimyasal maddelerin büyük bir kısmı toprakta bozulmadan uzun bir süre kalabilmekte ve yeni kirlenmelere sebep olmaktadır. Yanlı ve fazla pestisit kullanımı topraı kirletmekte ve zehirli maddelerin besin zincirine taınmasına neden olmaktadır. Bunlara ilaveten gübre türlerinin yanlı seçimi ya da aırı kullanımı topraktaki organik yaamı etkilemekte ve topraı kirletmektedir Katı Atıklardan Kaynaklanan Kirlenme Tarımsal, endüstriyel ya da kentsel nitelikli olsun her türlü toplumsal ve ekonomik etkinlikler sonucu önemli miktarlarda katı atık ortaya çıkmaktadır. Katı atıkların içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler uzun süre

12 370 Çevre Kirliliinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi A. Bayazıt Hayta parçalanmadan toprakta kalmakta ve bu durum topraın kirlenmesine sebep olmaktadır (Haktanır, 1999:27) Toprak Kirliliinin Etkileri Toprak kirliliinin etkilerini iki ana grupta incelemek mümkündür. nsan salıına olan etkileri Çevreye olan etkileri nsan Salıına Olan Etkileri Günümüzde tarımda artan oranda pestisit kullanımı, sebze ve meyvalarda tarımsal ilaçların birikmesine sebep olmaktadır. laçlı gıda ürünlerinin tüketilmesi insan salıında olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Kimyasal gübrelerin içinde bulunan fosforlu ve azotlu bileikler allerjiye, zeka bozukluklarına ve kan hastalıklarına sebep olmaktadır. laçlanmı besinle alınan düük düzeydeki bakır iyonları, karacier sirozuna, wilson hastalıına, sistematik romatizma hastalıklarına, böbrek rahatsızlıklarına; yüksek düzeydeki bakır iyonları ise kan kanserine sebep olmaktadır (Öztürk, 1993:15) Çevreye Olan Etkileri Topraın kirlenmesine balı olarak topraktaki besleyici hammaddelerin azalması ve çevre düzeninin toprak yönünden bozulması tarım alanlarının kullanım ansını daraltmaktadır Toprak Kirliliinin Önlenmesi çin Alınabilecek Tedbirler Eitim, bilgilendirme ve yönlendirilmeye önem verilerek rastgele ve gereksiz tarım ilacı kullanılması önlenmelidir. Topraın fiziksel ve kimyasal yapısına uygun cins ve miktarda gübreleme yapılması salanmalıdır. Endüstriyel ve evsel atıklar topraı kirletmeyecek bir ekilde toplanmalıdır. Plastik ambalaj yerine karton veya cam ambalaj tercih edilmelidir. Naylon torba yerine kaıt torba tercih edilmelidir. Topraı kirletenler uyarılmalıdır (Güler, 1995:63) Gürültü Kirlilii Günümüzde insan yaamı üzerindeki olumsuz etkileri giderek artan gürültü olgusu balı baına bir kirlilik unsuru olarak ele alınmaktadır. Gürültü, insanların iitme salıını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, i performansını azaltan, çevre sakinliini

13 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 371 yok ederek niteliini deitiren önemli bir çevre kirlilii türüdür. Gürültü, hoa gitmeyen, rahatsız edici ve istenmeyen sesler topluluu olarak tanımlanmaktadır. Ses genel bir tanımla insan kulaının algılayabildii basınç dalgalarının oluturduu bir duyumdur. Sesin basınç ve frekans gibi deiik özellikleri kiiden kiiye farklı olarak algılanmaktadır. Ancak sesin insan kulaına göre iddetini belirten bazı ölçütler kullanılmaktadır. Gürültüyü ölçmede yaygın olarak kullanılan ölçü birimi desibel (db)'dir. Uluslararası Standart Örgütünün normal saydıı gürültü düzeyi ise 60 db'dir (Kurra, 1992:7) Gürültü Kirliliinin Nedenleri Gürültü ana hatlarıyla mekan içi gürültüleri ve dı mekan gürültüleri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Mekan çi Gürültü Kaynakları Yüksek sesle yapılan konumalar, Ev araçlarının çalıması sırasında çıkan gürültüler, Eya çekme ve sürtünme sesleri, Mekanik sistem gürültüleri (havalandırma, sıhhi tesisat, asansör v.b) olarak belirtilmektedir. Aırı rahatsız edici ve çevre kirlilii yaratan gürültüler ise daha çok dı mekan gürültüleridir. Dı Mekan Gürültü Kaynakları Ulaım gürültüleri, Endüstriyel gürültüler, Yapı teknolojisinin getirdii gürültüler, Rekreasyon gürültüleri (spor alanları, çocuk bahçeleri, elence yerleri v.b) olarak belirtilmektedir (Aksu, 1997:16) Gürültü Kirliliinin Etkileri Dier çevre kirleticilerinin etkilerini daha belirgin olarak anlamak ve tespit etmek mümkün iken gürültünün etkilerini belirlemek oldukça zor olmaktadır. Bundan dolayıdır ki, günümüzde teknolojinin getirdii aırı gürültü kulakları saır edinceye kadar bu probleme gereken önem verilmemitir. Gürültü salıklı yaam koullarını tehdit eden bir çevre sorunu olup, insan salıı üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkilerde bulunmaktadır. Gürültünün insan salıı üzerindeki olumsuz etkilerini dört grupta incelemek mümkündür: Fiziksel Etkileri: Kulak çınlaması, geçici veya sürekli iitme kaybı, Fizyolojik Etkileri: Kan basıncı artıı, dolaım bozuklukları, solunumda ve kalp atılarında hızlanma, ani refleksler, ba dönmesi, terleme, adrenalin salgılanması, mide kaslarının kasılması,

14 372 Çevre Kirliliinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi A. Bayazıt Hayta Psikolojik Etkileri: Davranı bozuklukları, sinirlilik, sıkılma, genel rahatsızlık duygusu, uyku bozukluu, Performans Etkileri: veriminin dümesi, konsantrasyon bozukluu, dinleme ve anlama güçlüüdür (Kurra, 1992:13) Gürültü Kirliliinin Önlenmesi çin Alınabilecek Tedbirler Kent içinde gürültüsüz toplu taımacılık (metro sistemi v.b) gelitirilmelidir. Motorlu taıtlara ve makinalara susturucu takılması salanmalıdır. Yol ve bina inaatı ilerinde kullanılan aletlerin konut bölgelerinde ve gürültüye duyarlı bölgelerde tatil günleri ve akam saatlerinde kullanılmasına izin verilmemelidir. Konutlar ina edilirken gürültü izolasyonu yapılmalıdır. Apartmanlarda üst üstte olan daireler aynı amaçla kullanılmalıdır. Konutlardaki yatak odaları sokak, merdiven, garaj, asansör gibi gürültülü alanlardan uzak planlamalıdır. Konutlarda yer döemelerinde sert yüzeyler yerine halı gibi sesi absorbe edici yüzeyler kullanılmalıdır. Televizyon ve müzik aletlerinin sesi sadece evdeki kiilerin duyabilecei kadar açılmalıdır. Konutlardaki bakım-onarım ileri uygun saatlerde yapılmalıdır. Konutlardaki eyalar çekilerek deil kaldırılarak taınmalıdır. Konutlarda yapılan kutlamalarda komuları rahatsız edici gürültülerden kaçınılmalıdır. Yüksek sesle konuarak çevreyi rahatsız edenler uyarılmalıdır (Güney, 1995:11) Katı Atıklar Yerleim birimlerinden çıkan çöpler, ticari ve endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıklar, madencilik ve tarımla ilgili çalımalarda ortaya çıkan atık maddeler "katı atık" olarak tanımlanmaktadır. Günlük faaliyetler sonucunda ev ortamında üretebilecek her türlü katı atık ve artıklar evsel katı atık tanımına girmektedir Evsel katı atıklar, bütün katı atıkların içinde en önemlilerinden birisini oluturur. Bunun balıca sebebi, evsel katı atıkların nispeten küçük bir alan içerisinde ortaya çıkmaları, zararsızlatırılmak üzere toplanmayı beklemeleri ve youn bir nüfus ile iç içe bulunmalarıdır.

15 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 373 Katı atıklar sorununun giderilmesine yönelik olarak yaygın ekilde kullanılan önlemler düzensiz depolama, yakma ve arazi doldurmadır. Ancak düzensiz depolama ve yakma gibi yöntemlerin kullanılması sorunun boyutunu daha da artırmaktadır. Yine bunun yanı sıra katı atıkların arazi doldurma yöntemiyle yok edilmesi sırasında oluan metan gazları zehirlenmelere ve yangınlara sebep olabilmektedir (Alyanak, 1998:22) Katı Atıkların Önlenmesi çin Alınabilecek Tedbirler Teneke, kaıt, cam ve alüminyum atıkları ayrı ayrı toplanarak geri kazanımları salanmalıdır. Aırı kaıt tüketiminden kaçınılmalıdır. Plastik torbaların yerine bez torbalar tercih edilmelidir. Yiyecek atıkları organik gübre elde etmek için deerlendirilmelidir. nsan salıına zararlı kimyasal maddeler içeren temizlik ürünleri yerine doal bileenlerden oluan ve çevreye zarar vermeyen ürünler tercih edilmelidir. Herhangi bir ürünü satın alırken mutlaka geri dönüümlü olmasına dikkat edilmelidir (Gültay, 1999:25). 5. SONUÇ Dünyanın pek çok yerinde nüfus, ailelerin bilinçsiz davranıları nedeniyle eldeki çevre kaynaklarıyla yetirilemeyecek oranlarda artmakta, bu artı konutta, salık hizmetlerinde, eitimde, besin güvenliinde veya enerji arzındaki iyileme beklentilerini olanaksız kılmaktadır. Özellikle dünya nüfusunun her yıl %1,9 oranında artıı dikkate alınırsa nüfus artıını azaltmak, kaynaklar üzerindeki etkilerini kontrol etmek, insan verimini yükseltmek ve kaynakları daha rasyonel kullanmayı salamak gerekmektedir. Bu konuda da aileler çevre bilincine sahip çocuklar yetitirmekle çevrenin korunmasında güçlü bir etki yaratabilecekleri gibi tersine bilinçsizce davranmaları sonucunda da bu sorunların büyümesine neden olabilmektedirler. Alilerin ve toplumun çevre korunmasında olumlu davranılar kazanması ise ancak etkin bir çevre eitimiyle mümkündür. Çevre eitimi temelde tutumlara yönelik bir eitimdir ve bireyin bütün hayatı boyunca alması ve uygulaması gereken bir süreç olduundan bu eitimde ailelere çocua çevre koruma bilincini kazandırmada büyük sorumluluklar dümektedir. Ailelerin bilinçli tüketim davranıı ile satın almak istedikleri ürünlerin daha sonra çevreye tekrar kazandırılabilir olup olmadıına dikkat etmeleri, yeniden kullanımı olabilen

16 374 Çevre Kirliliinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi A. Bayazıt Hayta ürünleri satın almaya özen göstermeleri ve bu tür ürünlerin kullanımını alıkanlık haline getirerek çocuklarına örnek olmaları gerekmektedir. Çünkü ebeveynlerin davranıları çocukların hayatı anlamalarında ve deerlendirmelerinde en önemli faktörü oluturmaktadır. nsan çevresiyle sürekli bir etkileim halinde bulunmaktadır. Bu etkileim aında insan çevresinden etkilendii gibi çevresini de etkileyebilmektedir. Eer insana öncelikle kiilik geliimini ilk tamamladıı yer olan aile tarafından çevre bilinci verilmi ise bu insan dier insanları da olumlu yönde etkileyecek ve bundan da toplum etkilenecektir. Sürekli deien dünyaya uyum salayabilen, salıklı, mutlu, bilinçli bireylerin olduu toplumlar ise gelecein temiz ve mutlu dünyasını ekillendirmede önemli rol oynayacaklardır. 6. KAYNAKLAR Aksu, E. (1997). Gürültü Sorunu ve Önleme Uygulamaları, zmir Çevre Kirlilii ve Salık Sempozyumu, zmir Tabipler Odası, Ankara. Alkin, E. (1991). Çevre Sorunları, T.O.B.B Yayınları, Yayın No:203, Ankara. Altu, F. (1990). Çevre Sorunları, Uluda Üniversitesi Basımevi, 1.Baskı, Bursa. Alyanak,. (1998). Katı Atıklar ve Salık Sorunları, zmir Çevre Kirlilii ve Salık Sempozyumu, zmir Tabipler Odası, Ankara. Arat, Z. (1992). ktisat ve Çevre, Çevrebilim Sempozyumu, TÜBTAK Yayını, Ankara. Aydınalp, C. (1997). Çevre Kirlenmesinin Nedenleri ve Ekoloji, Çevre ve nsan Dergisi, Çevre Bakanlıı Yayın Organı Sayı:37, Ankara. Bilge, R. (1995). Teknoloji ve Çevre Sorunları, Çevre ve Ekonomi, T.Ç.S.V Yayını, Ankara. Burhan, A. (1995). Çevre Sorunları, Gazi Üniversitesi,..B.F. Dergisi 1:1-2, Ankara. Çevikba, R. (1991). Çevre Sorunlarının Hava, Su, Toprak ve Canlılar Üzerine Etkileri, Tabiat ve nsan Dergisi, Sayı: 25, Ankara. Erdin, E. (2001). Toprak Tehlikeli Madde Deposu Mudur? Tabiat ve nsan Dergisi, Sayı: 27, Ankara. Erol, O. (1992). Corafya Açısından Çevre, Çevrebilim Sempozyumu, TÜBTAK Yayını, Ankara. Görmez, K.(1997). Çevre Sorunları ve Türkiye, Gazi Kitapevi, 1.Baskı, Ankara.

17 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 375 Güler, Ç. (1995). Çevre Kirliliinin nsan Salıına Etkileri, Standart Dergisi, Yayın No: 325. Gültay, N. (1999). Evsel ve Endüstriyel Kaynaklı Kirlilii Önlemeye Yönelik Çalımalar, zmir Çevre Kirlilii ve Salık Sempozyumu zmir Tabipler Odası, Ankara. Güney, E. (1995). Çevresel Bozulma, Standart Dergisi, Yayın No: 402. Haktanır, K. (1999). Türkiye nin Çevre Sorunları, T.Ç.S.V Yayını, Ankara. Kartal, K. (1992). Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de Kentleme, Adım Yayınları, stanbul. Kele, R. (1992). Kentleme, Nüfus ve Çevre, Nüfus ve Çevre Konferansı,T.Ç.S.V Yayını, Ankara. Kele, R., Hamamcı, C. (1993). Çevrebilim, mge Kitabevi, 1. Baskı, Ankara. Kurra, S. (1992). Gürültü, Türkiye'nin Çevre Sorunları, T.Ç.S.V Yayını, Ankara. Kılalı, M. (1995). Ekoloji ve Çevre Bilimleri, T.Ç.S.V Yayını Ankara. Madran, C (1991). Doayı Tahrip Etmeden Sürdürülebilir Kalkınma Modelinin Benimsetilmesinin Devlete, Tüketiciye ve Sanayiciye Getirecei Görev ve Sorumluluklar, "Ekonomik Büyüme ve Çevre Koruması, Yabancı Sermaye Koordinasyon Dernei, YASED Yayını No: 39, Ankara. Okutan C. (2000). Hava Kirlilii, Yapı Dergisi, Sayı: 102, Ankara. Öztan, Y. (1996). Çevre Kirlenmesi ve Korunması, Standart Dergisi, Yayın No: 502.Haziran. Öztürk, S. (1993). Pestisitler ve Toprak Kirlilii, Türkiye nin Çevre Sorunları T.Ç.S.V Yayınları, Ankara. Tanyeri,. (1998). Kalkınma, Nüfus ve Çevre, Çevre Konferansı, T.Ç.S.V Yayını, Ankara. Tekeli,. (1993). Çevre Sorunlarıyla lgili Uluslararası Politika Önerileri ve Geri Kalmı Ülkelerin Kalkınmasına Olabilecek Etkileri, Mimarlık Dergisi, Sayı:115, Ankara. Uslu, O. (2000). Sanayileme ve Kentlemenin Getirdii Çevre Sorunları, Sürekli ve Dengeli Kalkınma Kavramı Açısından Bir Tartıma, Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, T.Ç.S.V Yayını, Ankara. Uslu, O. (2001). Su Kirlilii, Türkiye nin Çevre Sorunları, T.Ç.S.V Yayını, Ankara.

18 376 Çevre Kirliliinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi A. Bayazıt Hayta Yüksel, Ö. (1991). Su Kirlilii ve Çevre Korunması, Tabiat ve nsan Dergisi, Sayı: 25, Ankara.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI VE KİMYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI VE KİMYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR İNCELEME İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI VE KİMYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR İNCELEME Hazırlayan: Muradiye ÜSTÜNAY Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin ALTUĞ Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

ENERJ RAPORU. Rapor koordinatörü :

ENERJ RAPORU. Rapor koordinatörü : ENERJ RAPORU 7. Kasım 2008 Sayın Enerji Bakanımız Hilmi GÜLER in 29 Eylül 2008 tarihindeki talimatları ile hazırlanan Enerji Raporu çalımasına gönüllü olarak katılanlar : Prof. Dr..Engin TÜRE Prof. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

AKDENZ ÜLKELERNDE ATIK SULARIN ETKL YÖNETM, LEN VE TEKRAR KULLANIMI

AKDENZ ÜLKELERNDE ATIK SULARIN ETKL YÖNETM, LEN VE TEKRAR KULLANIMI EMWATER E-ÖRENM KURSU ÖZET AVRUPA BRL FON DESTEKL AKDENZ ÜLKELERNDE ATIK SULARIN ETKL YÖNETM, LEN VE TEKRAR KULLANIMI - Özet - Dr. Yavuz Özoguz (m-haditec GmbH & Co KG) Bilgilerin dayandıı çalımalar: Atık

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

SAĞLIK VE SAĞLIĞIN KORUNMASI MODÜLLERİ

SAĞLIK VE SAĞLIĞIN KORUNMASI MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi SAĞLIK VE SAĞLIĞIN KORUNMASI MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 Sağlık ve Sağlığın

Detaylı

İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM?

İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM? İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM? BÖLÜM 10 D O Ğ A D A N N A S I L YA R A R L A N I Y O R U Z? İnsan, var oluşundan günümüze doğada üstünlük kurmaya yönelik

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2903 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1860 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Didem ARSLANTAŞ (Ünite 1) Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK (Ünite 2) Doç.Dr. Melis NAÇAR

Detaylı

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi 1 BÖLÜM 1 GR z analizlerin yapılabilmesi için analiz yöntemlerinin belirtme ve saptama alt sınırlarının iyiletirilmesine yönelik çabalar günümüzde de büyük bir hızla sürmektedir. Bu amaçla yeni yöntemler

Detaylı

AZERBAYCAN DA SU KİRLİLİĞİ

AZERBAYCAN DA SU KİRLİLİĞİ AZERBAYCAN DA SU KİRLİLİĞİ Eyüp ZENGİN Qafqaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bakü / AZERBAYCAN ezengin@yahoo.com ÖZET Azerbaycan ın su kaynakları sınırlıdır. Su kaynaklarının verimsiz

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARININ İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Ateş BAYAZIT HAYTA ÖZET Hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin sağlanabilmesi bakımından çalışma

Detaylı

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU MURAT HAVZASI REHABLTASYON PROJES FZBLTE RAPORU 1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER 2 KISALTMALAR 7 1. PROJENN TANIMI VE KAPSAMI SAYFA 1.1. Projenin Adı 8 1.2. Projenin Gerekçesi 8 1.3. Projenin Amacı 9 1.4. Projenin

Detaylı

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment)

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 36-52 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Effects of Energy Consumption

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Felsefenin amacı doruya (doru bilgiye) varma koullarını göstermek, yani doru bilgiyi temellendirmektir. Felsefe bu varma gösterme iini bir yanda

Felsefenin amacı doruya (doru bilgiye) varma koullarını göstermek, yani doru bilgiyi temellendirmektir. Felsefe bu varma gösterme iini bir yanda ETK KOMSYONU Ahlâk, bir arada yaamayı baarmaya çalıan insanların yalnızca siyasal, hukuksal, toplumbilimsel, ruhbilimsel bakılarla sorunlarını çözemeyeceklerini bir gün anladıklarında, üzerinde daha önemle

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı