BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2"

Transkript

1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 /

2 1. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) uygulamaları için yanlış bir ifadedir? A) Mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon, çalışma politikası, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda teknik yardım sunmaktadır. B) Bağımsız işveren ve işçi örgütlerinin gelişimini teşvik etmekte ve bu örgütlere eğitim ve danışma hizmetleri vermektedir. C) ILO tarafından belirlenen uluslararası çalışma standartlarını tüm ülkeler kabul etmek zorundadır. D) Devlet, işçi, işverenlerin katılımı ile oluşan üçlü bir yapısı vardır. 2. Ülkemizde, iş sağlığı ve güvenliğinde sosyal tarafları (işçi ve işveren sendikaları, üniversite, sivil toplum kuruluşları, diğer ilgili kurum ve kuruluşları) bir araya getirerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejilerin belirlenmesi ile tarafların görüş ve düşüncelerini açıklamalarını sağlamak üzere yılda en az iki defa toplanan, sekreteryasını İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yürüttüğü platform aşağıdakilerden hangisidir? A) Çalışma Meclisi B) Üçlü Danışma Kurulu C) Yüksek Hakem Kurulu D) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 3. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinde temsil edilmez? A) Sağlık Bakanlığı B) Ulaştırma Bakanlığı C) Çevre ve Orman Bakanlığı D) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 4. İş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların...,... ve... yönden iyilik hâllerini sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır. ILO ve WHO ortak komitesi tarafından yapılan iş sağlığı tanımında yer alan boşlukları, aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlamaktadır? A) sağlık - güvenlik - idari B) tıbbi - kalıtımsal - bilimsel C) bedensel - sosyal - ruhsal D) sağlık - güvenlik - çevresel 5. Çalışma Şartlarını ve Çevreyi İyileştirme Programı (PIACT) çevresinde; Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Fon İdaresi (UNDP) ve ILO temsilcileri arasında 1968 tarihinde imzalanan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Özel Fon Projesi Ön Uygulama Anlaşması onaylanarak, 26 Mart 1969 tarih ve 6/11568 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile... kurulmuştur. ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştır- ma Merkezi (ÇASGEM) D) Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) BULUŞ EĞİTİM KURUMU 2/19 /

3 6. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun a göre iş kazası durumlarından biri sayılmaz? A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada B) Sigortalının, kendi araçlarıyla özel işlerini yapmaları sırasında C) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle D) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda 7. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin hesaplanmasında iş kazaları nedeniyle toplam kayıp gün sayısı kullanılır? A) Kaza oranı B) İş kazası ağırlık hızı C) İş kazası sıklık hızı D) Sektörel kaza sıklık hızı 8. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluştur? A) Aile sağlığı merkezi B) Ortak sağlık ve güvenlik birimi C) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi D) İş sağlığı ve güvenliği eğitim merkezi 9. Birleşmiş Milletlerin bir örgütü olarak 1948 yılında insanlığa daha iyi sağlık hizmeti verilmesi için kurulmuştur. Amacı ve çalışma alanları salgın hastalıklarla savaş, tıbbi araştırmalar, teknik destek, sağlıkçıların ve tıbbi teknikerlerin yetiştirilmesi, ana ve çocuk sağlığı programlarının iyileştirilmesi, aile planlaması, aşı programlarının düzenlenmesi, beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması, temiz su kaynaklarının korunması ve hijyeni sağlamak, uluslararası sağlık standardının korunması ve doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardımdır. Yukarıda tanımı yapılan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) UNICEF B) EU-OSHA C) WHO D) ILO 10. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yayınlamış olduğu sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili olarak Türkiye nin yükümlülükleri konusunda aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Sadece Türkiye tarafından onaylanan sözleşmeler bağlayıcıdır. B) Sadece Türkiye tarafından onaylanan tavsiye kararları bağlayıcıdır. C) Bütün sözleşme ve tavsiye kararları bağlayıcı niteliktedir. D) Sadece sözleşmeler bağlayıcı niteliktedir. BULUŞ EĞİTİM KURUMU 3/19 /

4 sayılı İş Kanunu nun uygulanması bakımından aşağıdakilerden hangisi yeraltı ve yerüstü maden işleri kapsamında değildir? A) Madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması B) Çıkarılan madenlerin satışa hazırlanması C) Madenlerin yeraltından çıkarılması D) Çıkarılan madenlerin işlenmesi 12. Tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu olmayan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun sekretaryası, aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? A) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli B) İşveren tarafından görevlendirme yapılan bir kişi C) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi D) O işyerindeki formen, ustabaşı veya çalışan/ çalışan temsilcilerinin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen bir kişi 13. Aşağıdaki iş ya da iş ilişkilerinden hangisinde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz? A) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işlerinde B) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işlerde C) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işlerinde D) Sporcular hakkında 14. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin yararlarından değildir? A) Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır. B) İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir. C) Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır. D) Resmî makamlar önünde organizasyonun iş güvenliğine karşı duyarlı olduğu kanıtlanır ve yasal olarak ceza uygulanmaz. 15. ISO 9001, ISO ve OHSAS de şirket içi uygunsuzluklar hangi başlık altında incelenir? A) Tetkik B) Politika C) Planlama D) Yönetimi gözden geçirme 16. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS yönetim sisteminde ilk aşamadır? A) Uygulama B) Politika C) Kontrol D) Planlama BULUŞ EĞİTİM KURUMU 4/19 /

5 17. OHSAS spesifikasyonunda devamlı gelişme için ilk üç sıra aşağıdakilerden hangisidir? I- Yönetim gözden geçirme II- Planlama III- Politika IV- Kontrol ve düzeltme V- Uygulama ve işletme A) III - IV - II B) III - II - V C) I - II - IV D) II - IV - III 18. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011 yılı istatistiklerine göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki Aktif Sigortalıların Geçirdiği İş Kazalarının Kaza Sebeplerine Göre Dağılımında aşağıdakilerden hangisi kaza sebepleri arasında en fazla orana sahiptir? A) Kişilerin düşmesi B) Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi C) Makinelerin sebep olduğu kazalar D) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi 19. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde risklere sayısal skorlar verilmesinin faydalı sonuçlarından sayılamaz? A) Bir riskin zaman içinde alınan tedbirlerle azalıp azalmadığının kontrolü B) Risklerin kabul edilebilir olup olmadığının tespiti C) Tehlikelerin şiddetinin saptanması D) Risklerin birbirleriyle kıyaslanması 20. Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili değildir? A) Seçilen risk değerlendirme metodolojisi B) Tehlikeden etkilenebilecek kişi sayısı C) Zararın potansiyel şiddeti D) Zararın oluşma olasılığı 21. Aşağıdakilerden hangisi bir riskin olasılığını etkileyen nedenlerden değildir? A) Çalışanın ustalık düzeyi B) Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı C) Ne kadar süreyle tehlikeye maruz kalındığı D) Bir kazanın yol açtığı yaralanmanın ciddiyet derecesi 22. Kazayı kaydetmede başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen tehlike değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Hata ağacı analizi B) Olay ağacı analizi C) İnsan hatası analizi D) Hata türleri ve etkileri analizi BULUŞ EĞİTİM KURUMU 5/19 /

6 23. Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tehlikelerin tanımı yapılır. B) Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı hesaplanır. C) Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir. D) Risk ile şiddet derecesinin çarpımıyla riskin düzeyi belirlenir. 24. I- Olursa ne olur analizi II- Ön tehlike analizi III- İş güvenliği analizi Yukarıdaki yöntemlerden hangileri kalitatiftir? A) I - II B) II - III C) I - III D) I - II - III 25. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kusurlu duruma yönelik planlanacak olası çalışmalardan birisi değildir? A) Birleştirme B) Yerine koyma C) Kişisel korunma D) Kontrol ve izolasyon 26. Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin düşük riskli olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır? A) 1-50 B) C) D) Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu işyerinde mevzuata göre çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesine gerek yoktur? A) Grup 1 biyolojik etkenler B) Grup 2 biyolojik etkenler C) Grup 3 biyolojik etkenler D) Grup 4 biyolojik etkenler 28. Aşağıdakilerin hangisinde Biyolojik Etkenler in tanımı doğru verilmiştir? A) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler B) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeler C) Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri D) Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıklar BULUŞ EĞİTİM KURUMU 6/19 /

7 29. İşyerinde kalıcı ve gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin kayıtları son maruziyetten sonra en az kaç yıl saklanır? A) 40 B) 30 C) 20 D) Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır. B) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler. C) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır. D) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir nedenle iş yeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır. 31. Oksijen gazı tüp rengi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mavi B) Sarı C) Yeşil D) Gri 32. Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Gerilim (OG) havai hattında bakım ve onarım çalışmasında İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli değildir? A) Orta Gerilim (OG) hattın elektriği hattı besleyen trafo merkezindeki OG kesici açılarak kesilmelidir. B) Trafo merkezinin kesici tarafından açılan Orta Gerilim (OG) hattı seksiyoner kolu topraklama tarafına doğru kapatılarak topraklanmalıdır. C) Bakım onarımı yapılacak hattı taşıyan direğe çıkmadan hatta gerilimin olmadığı kontrol edilmelidir. Gerilimin yokluğu, direğe çıkılmadan bomlu bir araç üzerinden neon lambalı bir Orta Gerilim (OG) ıstakası vasıtası ile kontrol edilmelidir. D) Bakım onarımı yapılacak hattın gerilimi kesildikten sonra hattın trafo merkezi tarafındaki ucundaki seksiyoner kolu açılmalı ve bunun ardından da trafo merkezinden beslenen diğer köy ve kasaba fiderlerine elektriğinin tekrar verilebilmesi için trafo merkezindeki OG kesici tekrar kapatılmalıdır. 33. Şebeke geriliminde, tehlikeli gerilim sınırı kaç volt olarak kabul edilmektedir? A) 50 B) 110 C) 180 D) Çalışanların elektrik çarpmasına karşı korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkisizdir? A) Çalışanların, üzerinde elektrik olan iletkenlere temas etmelerinin önlenebilmesi için çalışanlarla üzerinde elektrik olan iletkenler arasına koruyucu yalıtım sağlayan bir perdelemenin yapılması B) Kısa devre açma akım değerleri uygun otomatik sigortaların kullanılması. C) Hattın nötr iletkeninin topraklanması D) Kaynakta küçük gerilim kullanılması BULUŞ EĞİTİM KURUMU 7/19 /

8 35. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ortamda % 19,5 oranında oksijen varsa çalışmaya devam edilebilir. B) Çalışılan ortamda patlama riski var ise metan gazı ölçümü yapılmalıdır. C) Maden işletmelerinde çalışma ortamında yüzde bir (% 1) karbondioksit gazı bulunduğunda çalışmaya devam edilebilir. D) Ortamda kokmuş yumurta kokusu hissedildiğin- de Hidrojen Sülfür (H S) ölçümü yapılmalıdır Aşağıda verilen gürültüye karşı korunma önlemlerinden hangisi diğerlerine göre öncelikli değildir? A) Gürültünün kaynağında azaltılması B) İşyerinin ve çalışılan yerlerin gürültüye maruziyeti en aza indirecek şekilde tasarımı ve düzenlenmesi C) Kulak koruyucuların çalışanlar tarafından kullanımının sağlanması D) Gürültünün perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri yöntemlerle azaltılması 37. Donmuş oksijen basınç manometresini çözmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz? A) Şaloma ile çözmek B) Su buharı ile çözmek C) Sıcak havlu ile çözmek D) Sıcak kum torbası ile çözmek 38. Aşağıdaki ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır? A) Hidrojen sülfür (H 2 S) ve Metan (CH 4 ) B) Karbon monoksit (CO) ve Nitrik oksit (NO) C) Sülfür dioksit (SO 2 ) ve Hidrojen (H 2 ) D) Asetilen (C 2 H 2 ) ve Metan (CH 4 ) 39. Açık sahada oksijen kaynak takımları ile yapılan çalışmada, gaz tüpleri çalışılan yere en az kaç metre uzakta tutulmalıdır? A) 3 B) 5 C) 10 D) Aşağıdakilerden hangisi sanayide kullanılan kaynak tekniklerinden değildir? A) Oksi asetilen kaynağı B) Direnç nokta kaynağı C) Elektrik ark kaynağı D) Oksi nitrojen kaynağı 41. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır? A) Ozon B) Karbonmonoksit C) Kükürtdioksit D) Azot BULUŞ EĞİTİM KURUMU 8/19 /

9 42. Kurşun, krom, nikel, kadmium tozları için ortak özellik olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Toksik toz B) İnert toz C) Allerjik toz D) Kansorejen toz 43. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir? A) Mutajen B) Kanserojen C) Fibrinojen D) Kollojen 44. Aşağıdaki gazlardan hangisi sistemik zehirler sınıfına girer? A) Propan B) Karbon sülfür C) Ozon D) Karbon monoksit 45. Kimyasal etmenlerin vücuda giriş yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Solunum yoluyla B) Deriden emilim yoluyla C) Sindirim sistemi yoluyla D) Termal radyasyon yoluyla 46. Acil çıkış yolları ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana veya toplanma noktasına veya tahliye noktasına açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. B) Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır. C) Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır. D) Acil çıkış kapıları içeriye doğru açılacak, bunun mümkün olmadığı hâllerde raylı kapılar kullanılabilecektir. 47. Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri... biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogramlar ile hazırlanır. ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Üçgen B) Oval C) Yuvarlak D) Dikdörtgen veya kare 48. Basınçlı çelik kaplardaki en düşük levha et kalınlığı kaç mm olmalıdır? A)1.0 B) 1.5 C) 1.8 D) 2.0 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 9/19 /

10 49. Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli güvenlik cihazlarından biri değildir? A) Manometre B) Seviye göstergesi C) Su tahliye sistemi D) Uzaktan durdurma sistemi 50. Erimiş maden ve metal, yakıcı veya aşındırıcı yük taşımada kullanılan kaldırma aracı kancalarının taşıma gücü (güvenlik kat sayısı) taşınan yükün en az kaç katı olmalıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) Hava akım hızını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Anemometre B) Psikometre C) Lüksmetre D) Higrometre 52. Aşağıdakilerden hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir? A) Yükün taşınacağı zeminin bozuk olması ve engellerin bulunması B) Yükün dengesiz olması ve içindekilerin yer değiştirmesi C) Yükün kaba ve kavranmasının zor olması D) Yükün ağır ve büyük olması 53. Kaldırma ve taşıma araçları taşıyabilecekleri en fazla yükün en az kaç katını kaldırıp askıda tutabilecek güçte olmalıdır? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 54. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çıkılan yükseklikteki işin durumuna göre; çalışanın bulunduğu noktayı değiştirebilmesi için, emniyet kemeri bağlandığı sabit noktadan geçici olarak sökülebilir. B) Emniyet kemerlerini kullanacak kişinin vücut ağırlığı her altı ayda bir kontrol edilmeli ve gerekirse bu ağırlığa uygun yeni bir emniyet kemeri verilmelidir. C) Düşme ve kayma tehlikesi olan çatı gibi yerlerde düşme tutucu aparatları olan paraşüt tipi emniyet kemerleri kullanılmalıdır. D) Emniyet kemerleri ve müştemilatı her çalışmaya başlamadan önce iyice kontrol edilmeli, en ufak bir arıza ve bozukluk hâlinde kullanılmamalıdır. 55. Cam, sac ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Platform B) Korkuluk C) Çatı merdiveni D) Uzatma merdiveni BULUŞ EĞİTİM KURUMU 10/19 /

11 56. HAZOP tekniği ilk kez aşağıdaki sektörlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir? A) Elektrik-elektronik sektörü B) Kimya endüstrisi C) İnşaat sektörü D) Madencilik 57. İkincil görev yöntemi aşağıdakilerin hangisinin ölçümünde kullanılan bir yöntemdir? A) Gürültü risk ölçümü B) Fiziksel iş yükü ölçümü C) Zihinsel iş yükü ölçümü D) Kas - iskelet sistemi risk ölçümü 58. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Etkin değeri 50 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 50 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır. B) Etkin değeri 220 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 220 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır. C) Etkin değeri 250 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 250 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır. D) Etkin değeri 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 1000 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır. 59. İşyerinde işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak için makinalar, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgâhlar arasındaki açıklık en az kaç cm olmalıdır? A) 120 B) 100 C) 80 D) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir? A) Verimliliği arttırmak B) Yapılacak işe uygun işçiyi seçmek C) Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak D) İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak 61. İnsan makine ara kesiti ile gösterge ve kontrol panellerinin tasarımını konu edinen ergonomi alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Organizasyonel ergonomi B) Yönetimsel ergonomi C) Bilişsel ergonomi D) Fiziksel ergonomi 62. Pnömokonyozis e (toza bağlı mesleki akciğer hastalığına) neden olan ve akciğerlerde kalabilen toz tane büyüklüğü aralığı kaç mikrondur? A) B) 0-1 C) 0-5 D) BULUŞ EĞİTİM KURUMU 11/19 /

12 63. Meslek hastalıklarına ilişkin olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Pnömokonyoz, tozlu havanın teneffüsü sonucu oluşan meslek hastalığının genel adıdır. B) Silikoz hastalığına kristalize olmamış silika tozları neden olur. C) Silikoz hastasının tedavi ile tekrar eski sağlıklı duruma gelmesi mümkün değildir. D) Antrakoz hastalığı, kömür madenciliğinde kömür tozunun neden olduğu bir hastalıktır. 64. İşyeri sağlık hizmetleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi öncelikli olmalıdır? A) Rehabilite edici sağlık hizmetleri B) Tedavi edici sağlık hizmetleri C) Koruyucu sağlık hizmetleri D) Reçete yazılması 65. Doktorlara, hastalarından öykü alırken onların mesleklerini de sormalarını öğütleyen ve iş sağlığı ve güvenliğinin kurucusu olarak değerlendirilen hekim aşağıdakilerden hangisidir? E) Hipokrat B) İbn-i Sina C) Ramazzini D) Paracelsus 66. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili maddî sorumluluk konusu aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? A) 4857 sayılı İş Kanunu B) Türk Ticaret Kanunu C) Deniz İş Kanunu D) Borçlar Kanunu 67. Aşağıda gece çalışması ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Gece çalışması en geç saat 20:00 de başlar. B) Gece çalışması en erken 06:00 ya kadar devam eder. C) Gece çalışma süresi yedi buçuk saati geçemez. D) Gece çalışması sayılabilmesi için çalışma süresinin en az üçte ikisinin gece çalışma saatleri içinde olması gerekir. 68. Türkiye de standart olarak kabul edilen Toz Ölçer hangi esasa dayanmaktadır? A) Elektrostatik çökeltici B) Termal çökeltici esaslı C) Gravimetrik esaslı D) Optik esaslı 69. İş kazasında geçiçi işgöremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gerekir? A) 1 B) 3 C) 7 D) 15 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 12/19 /

13 70. Aşağıdakilerden hangisi kaynakçılıkta yaşanan tehlikelerden değildir? A) Kaynak işinde kullanılan helyum, nitrojen ve asetilen gazlarından zehirlenme tehlikesi B) Endüstriyel gaz tüplerinin patlama tehlikesi C) Işın ve ışığın gözlere tehlikesi D) Elektriğe çarpılma tehlikesi 71. Kaynak yapılan yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynak yapılan yerlerde yangın söndürücü bulundurulacaktır. B) Kaynak yapılan bölgelerde elektrik akımı kesilecektir. C) Kaynak yapılan yerlerde kaynak dumanına karşı gerekli önlemler alınacaktır. D) Kaynak yapılan yerlerde tüpler taşıma arabaları ile taşınacaktır. 72. Aşağıdakilerden hangisi genellikle C sınıfı yangınları söndürmek için kullanılan yöntemlerden biri olarak kabul edilebilir? A) Soğutma yöntemi B) Havayı kesme yöntemi C) Kimyasal reaksiyon yöntemi D) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma yöntemi 73. Aşağıdaki yangın türlerinden hangisinde söndürücü olarak köpük kullanılması daha uygundur? A) Elektrik tesisatı yangınları B) Asfalt ve ağır yağ yangınları C) Kömür yangınları D) LPG yangınları 74. Oksijen konsantrasyonunu, yanma için gerekli olan oranın altına düşürmeye ne ad verilir? A) Yakıtı giderme B) Engelleme C) Boğma D) Soğutma 75. Aşağıdaki birimlerden hangisi basınç birimidir? A) Metre/sn2 B) Newton/cm2 C) Newton/cm D) Metre/sn 76. İskele sökülmesinde aşağıda belirtilen esaslardan hangisi yanlıştır? A) Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmayacaktır. B) Sökülmüş olan malzeme bir yerinden bağlanarak indirilecektir. C) Sökülmüş olan malzeme uygun bir yere istif edilecektir. D) İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır. 77. İşyerinde malzeme istiflemesinde izin verilen en fazla yükseklik kaç metredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 13/19 /

14 78. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çalışanlar iş yerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. B) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir. C) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir. D) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. 79. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlerde kırmızı rengin anlamı veya amaçları arasında yer almamaktadır? A) Yasak işareti B) Tehlike alarmı C) Zorunluluk işareti D) Yangınla mücadele ekipmanı 80. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerince, aşağıdakilerden hangisi hakkında çalışanların yükümlülüğü bulunmamaktadır? A) Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. B) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla iş birliği yaparlar. C) Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler. D) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar. 81. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi işyerinde belirlenen riskleri analiz ederken kullanılacak yöntemi seçerken esas alınacak faktörlerden değildir? A) İşyerinin kısıtları B) İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri C) Resmî makamlarca yapılan denetimler D) İşyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri 82. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik e göre aşağıdaki hususlardan hangisi doğru değildir? A) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. B) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlü değildir. C) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. D) Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlerin ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinde sayılır. BULUŞ EĞİTİM KURUMU 14/19 /

15 83. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik e göre Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir? A) A B) D C) T D) V 84. Gürültü Yönetmeliği ne göre, Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında.. maruziyet değerleri yerine.. maruziyet değerleri kullanılabilir. Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir? A) Haftalık / Günlük B) Saatlik / Günlük C) Günlük / Haftalık D) Günlük / Aylık 85. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikenin kaynağında önlenmesine yönelik değildir? A) Tehlikeli işlemlerin terk edilmesi B) Tehlike kaynağı hakkında çalışanların eğitilmesi C) Tehlike kaynağının çalışma ortamından uzaklaştırılması D) Tehlikeli malzeme yerine daha az tehlikeli olanın ikame edilmesi 86. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik e göre Yapı yüksekliği metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200 den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur. Aşağıdakilerden hangisinde acil durum ekiplerinin oluşumu doğru şekilde verilmiştir? A) Söndürme ekibi, Kurtarma ekibi, Bilgilendirme ekibi, İlk yardım ekibi B) Kurtarma ekibi, Söndürme ekibi, İlk yardım ekibi, Sivil savunma ekibi C) Söndürme ekibi, Kurtarma ekibi, Koruma ekibi, İlk yardım ekibi D) Söndürme ekibi, Kurtarma ekibi, Tahlisiye ekibi, İlk yardım ekibi 87. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik te yer alan İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğ de belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye b) Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 50 / 50 / 50 B) 50 / 40 / 30 C) 30 / 40 / 50 D) 35 / 50 / 100 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 15/19 /

16 88. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik te yer alan İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde... ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) CE işareti B) Garanti belgesi C) Tip onayı belgesi D) TSEK belgesi 89. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ne göre çalışma ortamı havasına ilişkin Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler.. ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) her gün temizlenerek hijyene dikkat edilecektir. B) hakkında risk değerlendirmeleri yapılacaktır. C) rutin olarak kontrol edilecektir. D) derhal dışarı atılacaktır. 90. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yer alan En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen belge ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır? A) Mesleki eğitim belgesi B) Eğiticilerin eğitimi belgesi C) Sorumlu müdürlük belgesi D) İş güvenliği uzmanlığı belgesi 91. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde yer alan İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili stan- dartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından.. veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) gönderilmiş elemanlarca B) yetkilendirilmiş servislerce C) akreditasyon kurumlarınca D) standardizasyon şirketlerince 92. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorum- luluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik teki iş güvenliği uzmanının yetkilerine göre iş güvenliği uzmanı, işyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işin durdurulması için aşağıdakilerden hangisini yapar? A) İşverene başvurur. B) Durumu İş Teftiş Kurumuna iletir. C) Durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun gündemine taşır. D) Sorumlu müdür ile birlikte işyeri hekimine yazılı olarak bildirimde bulunur. BULUŞ EĞİTİM KURUMU 16/19 /

17 93. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Gü- venlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir? A) Düzenli aralıklarla B) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce C) Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda D) Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanan iş kazası yaşanması durumunda 94. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların periyodik kontrolü azami kaç yılda bir yapılacaktır? A) Yılda bir B) Üç yılda bir C) Beş yılda bir D) On yılda bir 95. Aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisi Kişisel Koruyucu Donanım yönetmeliği ne göre Kategori III olarak sınıflandırılmaz? A) Yüksekten düşmeye karşı kullanılan emniyet kemeri B) 220 V gerilim ile çalışmalarda kullanılan eldiven C) Çapak sıçramasına karşı kullanılan gözlük D) Tozdan korunmak için kullanılan maske 96. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan; İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile... hakkında bilgilendirilir. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Aksayan yönler ve yasal tedbirler B) Düzeltici ve önleyici tedbirler C) Kabul edilebilir risk seviyesi D) Belirlenen tehlikeler 97. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik te yer alan İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu dona- nım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar işyerinde var olan... uygun olur cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) kalite yönetim sistemine B) KAİZEN sistemine C) OHSAS e D) koşullara BULUŞ EĞİTİM KURUMU 17/19 /

18 98. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlen- mesi Hakkında Yönetmelik e göre, işverenlerce biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirim işin başlamasından en az kaç gün önce yapılır? A) 7 B) 15 C) 30 D) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik e göre, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? A) Grup 1 B) Grup 2 C) Grup 3 D) Grup Makina Emniyeti Yönetmeliği esaslarına göre makine talimatlarının hazırlanması ile ilgili aşağıda verilen genel ilkelerden hangisi yanlıştır? A) Orijinal talimatların başka bir dilde olması hâlinde o konuda eğitim verilmelidir. B) Talimatların içeriği yalnızca makinelerin amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir. C) Makinelerin kullanılacağı ülkenin resmî dili/dillerinde Orijinal talimatların bulunmadığı durumlarda, imalatçı veya yetkili temsilcisi veya bu makineyi getiren kişi tarafından söz konusu bölgedeki geçerli dile çeviri sağlanmalıdır. D) Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makineler için, kullanım talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır. BULUŞ EĞİTİM KURUMU 18/19 /

19 BULUŞ EĞİTİM KURUMU C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-2 CEVAP ANAHTARI 1 C 26 A 51 A 76 B 2 D 27 A 52 A 77 B 3 B 28 C 53 B 78 D 4 C 29 A 54 B 79 C 5 A 30 D 55 C 80 D 6 B 31 A 56 B 81 C 7 B 32 D 57 C 82 B 8 B 33 A 58 D 83 B 9 C 34 B 59 C 84 C 10 A 35 C 60 B 85 B 11 D 36 C 61 C 86 C 12 C 37 A 62 C 87 C 13 D 38 C 63 B 88 A 14 D 39 C 64 C 89 D 15 A 40 D 65 C 90 B 16 B 41 B 66 D 91 B 17 B 42 A 67 D 92 A 18 D 43 A 68 C 93 D 19 C 44 B 69 A 94 D 20 A 45 D 70 A 95 C 21 D 46 D 71 B 96 B 22 B 47 D 72 D 97 D 23 D 48 C 73 B 98 C 24 D 49 B 74 C 99 C 25 A 50 C 75 B 100 A BULUŞ EĞİTİM KURUMU 19/19 /

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir? A) ilkokul öğretmeni B) Avukat bürosundaki stajyer C) Fındık işlerinde çalışan işçi D) Kendi namına çalışan berber

Detaylı

www.batiakademi.com.tr

www.batiakademi.com.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 2. GRUP: C SINIFI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇALIŞMA

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/18 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. I- Kimyasal bileşimi II-Partikül büyüklüğü III-Havadaki toz konsantrasyonu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI K TURU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ

Detaylı

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün TEST 1 1. Yapı işlerinde çalışan işçiler hangi eğitimi almış olmalıdır? a. İlköğrenim b. Yüksek okul c. Okuryazar d. Mesleki eğitim 2.Amonyak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Solunum sisteminde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 C 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI V

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI V 1) Türkiye de iş süresinin ilk kez sekiz saatle sınırlandırılmasını sağlayan Ereğli Havza i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı