TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) VE BAĞLI İŞYERLERİ İÇİN TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) VE BAĞLI İŞYERLERİ İÇİN TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE"

Transkript

1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) VE BAĞLI İŞYERLERİ İÇİN TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE TÜRKİYE ORMAN TOPRAKSU TARIM VE TARIM SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (TARIM İŞ) ARASINDA İMZALANAN 14. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK

2 B Ö L Ü M : I G E N E L H Ü K Ü M L E R MADDE 1- TARAFLAR, TANIMLAR VE TARAFLARIN TEMSİLİ : A- Bu işletme toplu iş sözleşmesinde taraflar, bir yandan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü nün (TİGEM) üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri sendikası (TÜHİS), diğer yandan Türkiye Orman-Topraksu - Tarım ve Tarım Sanayii (TARIM-İŞ) işçileri Sendikasıdır. B- TANIMLAR: Bu toplu iş sözleşmesi metni içinde geçen; a- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İŞVEREN), işveren adına hareket eden İşletme Müdürlüğü (İŞVEREN VEKİLİ), b- Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), c- Türkiye Orman Topraksu - Tarım ve Tarım Sanayii (TARIM-İŞ) İşçileri Sendikası (SENDİKA), ç- Sözleşme kapsamına giren Genel Müdürlük Merkezi ile Tarım İşletmeleri (İŞYERİ), d- Bu işyerinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişilere (İŞÇİ), taraf sendikaya üye olanlara (ÜYE), e- Bu işletme toplu iş sözleşmesine (SÖZLEŞME), f- Bu toplu iş sözleşmesinde belirtilen (TÜHİS) ve (TARIM-İŞ) müştereken (TARAFLAR) diye adlandırılmıştır. C- TARAFLARIN TEMSİLİ : Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında TARIM-İŞ ve TÜHİS in taraf olma hakkı saklı kalmak kaydıyla, işvereni bizzat İşveren Genel Müdürlüğü yahut işyerlerinde Genel Müdürlük adına hareket eden ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, (TARIM- İŞ) i, Tarım-İş Genel Yönetim Kurulu, işyerlerinde çalışan işçilerin bağlı bulundukları Şube Yönetim Kurulları ile Tarım-İş in atayacağı sendika işyeri temsilcileri temsil eder. 1

3 MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMACI : Bu toplu iş sözleşmesinin amacı; sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda, işçilerin ve işverenin karşılıklı olarak, ekonomik, sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek, üretimi arttırmak, iyi niyet ve güvenle iş barışını temin etmek, taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümünü sağlamaktır. MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI : Bu toplu iş sözleşmesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne bağlı işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi vizeli, sürekli, yevmiyeli işçileri kapsar. A) Sözleşmenin imzası sırasında taraf sendikaya üye olan işçiler : a- Sözleşmenin yürürlük tarihinde işyerinde çalışanlar, yürürlük tarihinden itibaren, b- Yürürlük tarihinden sonra işe girip, imza tarihinde işyerinde çalışanlar, işe girdikleri tarihten itibaren, c- İmza tarihinden sonra işe girip taraf sendikaya üye olanlar, üye oldukları tarihten itibaren, Sözleşmenin bütün hükümlerinden yararlanırlar. B) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra üye olan işçiler ; a- Bu toplu iş sözleşmenin imzası sırasında taraf sendikaya üye olmayanlar, b- Sözleşmenin imzalanmasından sonra işyerine girip de taraf sendikaya üye olmayanlar, c- Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf sendikaya üye bulunup da sonradan ayrılan veya çıkarılanlar, Bu toplu iş sözleşmesinden ancak dayanışma aidatı ödemek suretiyle faydalanırlar. d- Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, işçinin işverene müracaat tarihi itibariyle başlar. C) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan işçiler ; a- Müdür, Şef, Mühendis, Amir ve Yardımcıları gibi sevk ve idare görevini yapanlar sendika üyesi olsalar dahi bu sözleşmeden yararlanamazlar. b- Geçici işçilerin sözleşmenin hangi maddelerinden yararlanacakları (71.) maddede (Geçici İşçilerle İlgili hükümler) başlığı altında gösterilmiştir. 2

4 MADDE 4- SÖZLEŞMENİN UYGULANACAĞI İŞYERİ : Bu toplu iş sözleşmesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne bağlı tüm işyerlerinde uygulanır. MADDE 5- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ : Bu toplu iş sözleşmesi tarihinde yürürlüğe girer ve tarihinde sona erer. MADDE 6- SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞME İLE İLGİSİ : Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. İş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde, iş sözleşmesinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun, sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder. MADDE 7- SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ : Taraflar, sözleşmenin tahmil ettiği hak ve mükellefiyetleri mevzuat çerçevesi dahilinde ifa ve icra ederler. Bu sözleşme, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tarafları hukuken bağlar. MADDE 8- İŞVERENİN YETKİ VE SORUMLULUĞU : A) İşveren mevzuat ve toplu iş sözleşmesine aykırı olmamak üzere işin tanzimi ve işyerlerinin sevk ve idaresiyle ilgili kararlar almaya ve bunları uygulamaya yetkilidir. B) a-işyerinde iş emniyeti ve işçi sağlığı bakımından gerekli tedbirleri zamanında ve noksansız almayı, b-işçi istihkaklarının zamanında ve tam olarak ellerine geçmesini, işçi ücretlerinin idare tarafından bankalara yatırılarak dağıtılmasını temin etmeyi, c- Sözleşmenin tahmil ettiği hak ve mükellefiyetleri mevzuat çerçevesi dahilinde ifa ve icra etmeyi, d- İşveren veya vekili, işçiler arasında işe almada, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, disiplin hükümlerinin uygulanmasında, sözleşmelerinin sona erdirilmesinde sendikalı ve sendikasız işçiler aleyhine ayırım yapmamayı kabul ve taahhüt eder. 3

5 B Ö L Ü M : II TARAFLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI MADDE 9- SENDİKANIN YETKİ VE SORUMLULUĞU : Sendika, çalışma barışını korumayı ve sürdürmeyi, çıkan anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözümlemeyi taahhüt eder. İşçilerin mesai saatleri dışında veya işverenden izin alarak mesai saatleri içinde ve sendikal izinler başlıklı maddenin (C) fıkrasındaki sürelerle sınırlı kalmak üzere eğitilmelerini sağlar. Sendika yetkilileri çalışma saatleri içinde işveren vekilinin izni ile işleri aksatmamak şartı ile işyerlerine girebilir ve işçilerle görüşebilirler. İşçilerin temsilcisi sıfatı ile işbu sözleşme ile kendisine yükletilen görevleri iyi niyetle ve en iyi şekilde ifa eder. MADDE 10- SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ VE BUNLARIN TEMİNATI : a) Akit sendika, bu sözleşmenin kapsamına giren her işyerinde 2821 sayılı sendikalar kanunu nun 34 ncü maddesinde belirtilen sayıda Sendika Temsilcisi bulundurur. Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır. Sendika baştemsilci ve temsilcilerinin isimlerini havi liste bu sözleşmenin taraflara tebliğini müteakip en geç 20 gün içerisinde işveren vekiline verilecektir. Listede ileride yapılacak değişiklikler de aynı şekilde işverene bildirilecektir. b) İşyerinde çalışan sendika yönetim, denetim kurulları, başkan ve üyeleri ile işyeri sendika temsilcileri sırf sendikal faaliyetleri nedeniyle cezalandırılamaz ve iş sözleşmeleri bu nedenle bozulamaz. Bu yönetici ve temsilciler, rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemez veya başka bir işyerine daimi olarak bir aydan fazla gönderilemezler. Yönetici ve temsilcilerin teminatı ile iş sözleşmelerinin feshi konusunda kanuni hükümler uygulanır sayılı Sendikalar Kanunun 29 uncu madde hükümleri saklıdır. MADDE 11- SENDİKA TEMSİLCİLİK ODASI : İşveren, işbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerindeki temsilcilerine bir temsilcilik odası vermeyi kabul eder. İşletme imkanları dahilinde demirbaş olmak kaydıyla masa ve sandalye verilir. Bunun için sendikadan herhangi bir ücret talep edilmez. Temsilcilik odasına işverence dahili telefon bağlanır. 4

6 MADDE 12- İŞYERİ İLAN TAHTASI : İşveren; sendikanın, üyelerine ve bütün işçilere duyurulmasını istediği haber ve bültenleri asmak ilan etmek amacıyla her işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde 70X 100 cm. ebadında bir işyeri ilan tahtası temin eder. İlanları, ilan tahtasına asmaya ve yazmaya işveren izin verecektir. İşyerinin çalışma düzenini, disiplin ve ahengini bozucu nitelikte ilan yapılamaz. İlan tahtasının iki kilidi vardır. Anahtarlardan biri işveren veya vekilinde, diğeri sendika temsilcisinde bulunur. MADDE 13- SENDİKANIN TARAFSIZLIĞI : Sendika, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarla mevzuatın kendilerine tanıdığı hudutlar dahilinde faaliyetlerini yürütür. Anılan kanunlarda düzenlenmeyen hususlarla ilgili olarak herhangi bir faaliyette bulunamaz. MADDE 14- SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ : Sendika temsilcileri, yürürlükteki kanunlar ve sözleşmenin öteki maddelerinde belirtilen görevlerden başka; a) Sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlık ve şikayetleri işçiler ve işverenle veya işveren vekiliyle mesai saatleri içerisinde görüşerek çözümlemeye çalışır. b) İşçilerin iş emniyetinin ve sağlığının korunması bakımından işveren vekili ile görüşür ve gerekli tedbirlerin alınması yolunda teşebbüslerde bulunur. MADDE 15- İŞYERİ SENDİKA YÖNETİCİLERİ VE TEMSİLCİLERİNE YASAK OLAN FAALİYETLER : a)yöneticilik ve temsilcilik görevlerini bahane ederek işyerlerindeki asıl işlerini ihmalleri ve sırf kendilerine şahsi menfaat sağlamak maksadıyla işçileri idare aleyhine teşvik etmeleri ve aynı maksatla sendikaya veya alakalı makamlara hakikate uymayan şikayet ve ihbarlarda bulunmaları, işyerinin nizam ve intizamını bozacak şekilde hareket etmeleri yasaktır. b) İşyeri sendika yöneticileri ve temsilcileri, herhangi bir konudaki şikayetlerini önce işveren vekiline yapar. Konu bu kademede halledilemezse işveren Genel Müdürlüğe ve Sendika Genel Merkezine intikal ettirilir. c) Sendika yöneticileri veya temsilcileri görevlerini yapmadıkları veya bu sözleşmede tespit edilen görevlerini kötüye kullandıkları takdirde işveren vekili delilleri ile birlikte durumu sendikaya bildirir. Temsilcilik sıfatının kaldırılmasını talep eder. Sendika bu talebi uygun bulup bulmadığına dair 10 işgünü içinde cevap vermezse, temsilcilik sıfatı kendiliğinden kalkar. 5

7 MADDE 16- SENDİKA AİDATI : İşveren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu nun 61.maddesi gereğince kesmeye mecbur olduğu aidatı her ay keserek, işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez. İşveren bu madde uyarınca yapılan kesintiyi gösteren bir listeyi sendikaya gönderir. MADDE 17- SENDİKAL İZİNLER : A- Baştemsilci İzni: Sendika baştemsilcisi temsilcilik görevlerini, işyerindeki işleri aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla aşağıda yazılı sürelerde yerine getirir. İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık Ücretli İzin Süresi işçi çalıştıran işyerinde 4 saat, işçi çalıştıran işyerinde 6 saat, işçi çalıştıran işyerinde 8 saat, 500 den fazla işçi çalıştıran işyerinde 10 saat. Baştemsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin veya sendika şubesinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşuluyla sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir. B- Temsilci İzinleri : İşyeri sendika temsilcileri temsilcilik görevlerini, işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla aşağıda yazılı sürelerde yerine getirirler. İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık Ücretli İzin Süresi işçi çalıştıran işyerinde 2 saat, işçi çalıştıran işyerinde 3 saat, işçi çalıştıran işyerinde 4 saat, 500 den fazla işçi çalıştıran işyerinde 5 saat. 6

8 C-Diğer İzinler : Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, onur kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine, aşağıdaki düzenlenmiş şekline göre ücretli izin verilir. İşyeri İşçi Mevcudu Yıllık Toplam Ücretli İzin Süresi işçi çalıştıran işyerinde 20 gün, işçi çalıştıran işyerinde 30 gün, işçi çalıştıran işyerinde 40 gün, işçi çalıştırılan işyerinde 60 gün, işçi çalıştıran işyerinde 80 gün, 1000 den fazla işçi çalıştıran işyerinde işçi sayısınının %10 u kadar gün. Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp, tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının %5 inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak, genel kurullar için bu %5 oranı aranmaz. B Ö L Ü M : III ÇALIŞMA ESASLARI KISIM : I İŞİN TANZİMİ MADDE 18- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ VE DİNLENME : Bu toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçiler için çalışma süreleri genel olarak günde 7.5, haftada 45 saattir. Ancak; a) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez işyerlerinde haftalık 45 saatlik mesai haftanın çalışılan 5 gününe taksim edilerek düzenlenir. Cumartesi günü de tatil yapılır. b) İşçinin işinde veya işverenin her an emrinde hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmayan ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süre iş saatinden sayılır. MADDE 19- VARDİYA ÇALIŞMALARI : İşyerinde vardiyalar halinde çalıştırmayı gerektirecek sebep ve şartların takdiri ve vardiyaların kurulması İşveren Vekiline aittir. Vardiya çalışma saatlerinin düzenlenmesinde işveren vekili, sendika temsilcileri ile istişarede bulunur. Bu takdirde dahi 18.maddede yazılı günlük çalışma süresi muhafaza edilir. 7

9 MADDE 20- HAFİF İŞE NAKİL : Çalıştığı şubedeki yaptığı işte çalışmasına tam teşekküllü sağlık kurulları raporu ile imkan olmadığı anlaşılanlarla, işine son verilmesini icap ettirmeyecek şekilde hastalık veya iş kazası geçirenlerden, çalışabilecek durumda olanlar, işverenin uygun göreceği hafif işe nakledilirler. Bu takdirde işçinin ücretinden herhangi bir indirim yapılmaz; hafif işte çalışmasını gerektirir rapor süresinin hitamında işçi, işverence SGK nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı tam teşekküllü bir kurum ve kuruluşa sevk edilir. Hafif işte çalışmasının devamı veya eski işine dönmesi hususunda bu sıhhi kuruldan rapor alınır ve raporda belirlenen duruma göre uygun işte çalıştırılır. Geçici bir hastalık nedeniyle ağır işlerde çalışması doktor raporu ile mahzurlu görülen işçiler, sadece tedavi süresince işverenin uygun göreceği hafif bir işte çalıştırılırlar. Tedavinin bitiminde asıl işlerine dönerler. MADDE 21- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ : İşçiler, idarenin ihtiyaç duyduğu hallerde fiilen yapmakta oldukları meslek ve işlerine benzer sair işlerde çalıştırılabilirler. İşyerinde yapılan iş düzenlemeleri, işletme birimlerinin yeniden düzenlenmesi, birimlerin küçültülmesi veya tamamen kaldırılması ve iş nev i değişikliği gibi nedenlerle, işveren işçilerin işlerini veya işyerlerini değiştirebilir. (Nakil) işyeri değişikliği Genel Müdürlüğün onayına tabi olacaktır. Birimlerin yada işyerinin kısmen veya tamamen tasfiyesi halinde işverence yapılan zorunlu nakillerde 5 (beş) gün ücretli yol izni verilir. İşverence yapılan nakillerde ise 2 (iki) gün ücretli yol izni verilir. İş ve işyeri değişikliğinde işçi maddi zarara uğratılamaz. İşyeri nakline işçinin rızası olmayıp, işten ayrılmak istemesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi konusunda kanun hükümleri uygulanır. MADDE 22- FAZLA MESAİ VE MESAİ ÜCRETİ: Fazla mesai; işyerlerinde mevsime, iş durumuna göre İşletme Müdürlerinin teklifi, Genel Müdürlüğün onayı ile işçinin ayrıca muvafakatına gerek olmaksızın, haber verilerek fazla mesai yaptırılır. Acil ve zorunlu hallerde işveren vekili Genel Müdürlüğün onayını almadan işçilere fazla mesai yaptırabilir. Bu takdirde işveren vekili genel müdürlüğe ayrıca bilgi verecektir. Fazla mesai ücretleri %75 zamlı olarak mutad ödemelerle birlikte nakden ödenir. Geçici görevli olarak başka bir işletmeye gönderilen işçiler, gönderildiği işyerinde günlük normal çalışma sürelerinin dışında ek çalışma yaptıkları takdirde, normal günlük çalışma sürelerini aşan kısımlar için toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ayrıca fazla mesai ücreti alırlar. Görevli olarak işletme dışı yük ve yolcu nakli yapan araçların sürücülerine ve yardımcısına fiilen yolda geçen günlük çalışma süresi üzerindeki fazla çalışma süreleri için harcırahın dışında 3 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. 8

10 Ancak, yapılan fazla çalışmalar işçinin yazılı isteği üzerine izin olarak kullandırılabilir. MADDE 23- HARCIRAH : Bu sözleşmeden yararlanan işçilere, işyeri yetki alanlarının dışında bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde kendilerine 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca geçici görev harcırahı ödenir. İşyerine geçici görevle gelen işçilere yatacak yer temin edilir. MADDE 24- İŞE ALMA : K I S I M II İŞÇİ ALIMI Her işyerinde işin gerektirdiği sayı ve nitelikte işçi alınması hakkı münhasıran işveren veya vekiline aittir. İşyerine ilk defa alınacak işçiler için deneme süresi en çok üç aydır. Bu süre içinde işveren işçide iş için gerekli vasıfları görmediği, işçi de iş şartlarını beğenmediği takdirde karşılıklı olarak bildirimsiz ve tazminatsız olarak iş sözleşmelerini feshedebilirler. İşyerinde daha önce çalışmış bulunan işçi ve yeni işe alınacak işçiler, mevzuata göre işe alınır. a) Sözleşmenin tüm hükümlerinden yararlanmakta iken muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla kıdem tazminatı almadan işten ayrılanlar askerlik hizmeti sonunda terhislerini takip eden 2 ay içerisinde müracaat ettikleri takdirde askere gitmeden önceki sicili işe alınmasına mani olmamak, münhal kadro bulunmak kaydıyla eski pozisyonu boş ise bu işe, değilse eski işine uygun bir işe ayrıldığı şartlarda öncelikle alınır. b) Sözleşmenin bütün hükümlerinden yararlanmakta iken meslek hastalığı veya iş kazası nedeniyle işyerinden ayrılan işçilerden çalışabilir raporu aldıkları tarihten itibaren 2 ay içerisinde müracaat ettikleri takdirde işveren veya vekili bu işçileri eski pozisyonu boş ise bu işe, değilse eski işine benzer bir işe ayrıldığı şartlarla öncelikle alır. c) a ve b fıkralarına göre işe alınacak işçilerin ücretleri emsali işçilerin ücretlerinden az olmamak üzere işverence tespit edilir. d) Bir önceki mevsimde işyerinde çalışan geçici işçilerden yeni iş mevsimi açıldığında işe çağrılacak olan işçiler işe başlama tarihinden önce ilan tahtasında ilan edilir. 9

11 K I S I M III İZİNLER MADDE 25- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER : A- İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin ; a) Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar, (5 yıl dahil) olanlara 26 gün, (Ancak tarihinden sonra işe gireceklere ise hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 gün olarak uygulanır.) b) Hizmeti 5 yıldan yukarı olanlara 30 gün, ücretli izin verilir. B-Bir tam yıl içinde 170 günden fazla bir yıldan az süreyle çalışan geçici işçilere 8 gün ücretli izin verilir. Bu işçilerin işyerlerinde bir tam yıl çalışmaları halinde bu maddenin (A) bendine göre hak edeceği izinden bu 8 günlük izin mahsup edilir. İzin uygulaması, ilgili yönetmelik, tüzük ve kanun hükümlerine paralel olarak yapılır. MADDE 26- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ : İşçiye, geçerli mazereti ve iş durumunun elverişli olması kaydıyla, işveren tarafından bir takvim yılı içinde 60 günü geçmemek üzere ücretsiz olarak sürekli veya süreksiz mazeret izni verilebilir. Ücretsiz izinli olduğu süre içinde bir başka kuruluş veya yerde çalışması halinde, disiplin hükümleri uygulanır. Bu tür izinde geçen süreler işçinin kıdeminden sayılmaz. Verilen izni 5 gün geçiren işçi, işini terk etmiş ve iş sözleşmesini bildirimsiz feshetmiş sayılır. Bu nedenle; hiçbir hak isteyemez. MADDE 27- İDARİ İZİN : a) İşveren vekili, işçinin kardeş ve çocuklarının evlenme ve nişanında, mahkemelerdeki işlerini takip etmesi, evine odun ve kömür alması, yakınlarına refakat gerektiren haller gibi mazeretleri bulunduğu takdirde beyan etmek ve belgelemek kaydıyla yılda 7 günü geçmemek üzere ücretli izin verilir. Bu izinler birer gün olarak da verilebilir. b) İşçinin doğum yapması halinde 4857 sayılı İş Kanunu nun 74.maddesi uyarınca, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki izin süresi iki hafta arttırılır. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce veya sonra gerekirse arttırılır. Bu süreler hekim raporu ile belirlenir. c) İşçinin eşinin doğum yapması halinde 5 gün, ayrıca 5510 sayılı Kanunun ilgili hükmüne göre ; 10

12 1- Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 2- Doğumda gerekli yardımların sağlanması, 3- Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı süreler için ödenek verilmesi, 4- Emzirme yardımı parası verilmesi, Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi gibi hallerde işçiye münasip süreli izin verilir. d) İşçinin eşi, ana, baba ve çocuklarının ölümü halinde 5 gün, kardeşlerinin ölümü halinde ise 3 gün, e) İşçinin evlenmesi halinde 6 gün, f) İşçinin ailesinin tabii afete uğraması halinde 15 güne kadar ücretli izin verilir. g) Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. h) İşçilerin ücretli mazeret izinlerini kullanabilmeleri için mazeretlerini yazılı olarak işveren vekiline bildirmeleri esastır. Beyan edilen mazeretlerin doğru çıkmaması halinde bu günlere ait ödenen ücretler geri alınacağı gibi, işçi hakkında ayrıca disiplin hükümleri de uygulanır. Bu maddede belirtilen a, b, c, d, e, f, g, bentlerinde gösterilen ücretli izinler senelik izinden mahsup edilemez. MADDE 28- HAFTA TATİLİ VE ÜCRETİ : a) Bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde hafta tatili 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. b) İşveren vekili işçilerin tamamına veya bir kısmına sıra ile haftada bir gün ücretli haftalık dinlenme izni verir. İşçilere yıl içinde, gerektiğinde hafta içinde, dinlenme izni verilmeden hafta ve genel tatil, ulusal bayram günlerinde de çalışma yaptırabilir. Dinlendirilmeden çalıştırılan haftayı takip eden hafta içinde izin kullandırılması halinde herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak genel tatil ve ulusal bayram günlerinde yaptırılan çalışmaların karşılığının ücret olarak ödenmesi esastır. Sürekli dinlendirilmeden çalışma yapılması gereken bölüm ve yerlerde çalıştırılan işçiler istedikleri takdirde dinlendirilmeden çalıştırılan günü takip eden günlerde iznini kullanır. Dinlendirilmeden çalışılan tatil günleri için para verilmesi istendiği takdirde, bu çalışma süresi içinde geçen ve o ayın mutad ödemeleri ile birlikte, çalıştırıldığı her tatil günü için kendi yevmiyesi dahil 3 yevmiye ücreti ödenir. MADDE 29- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ : Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 11

13 K I S I M : IV İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ EMNİYETİ MADDE 30- İŞ EMNİYETİ VE İŞÇİ SAĞLIĞINI KORUMA: a) İşçilerin iş emniyeti ve işçi sağlığının korunması, mer i mevzuata göre düzenlenir. b) İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilerin acil hastalıkları veya iş kazası geçirmeleri halinde işverenin vasıtası ile derhal en yakın doktora, SGK nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum ve kuruluşlara vizite kağıdı veya kaza raporu ile gönderilmeleri ücretsiz sağlanır sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na tabi işçilerin hastalanmaları halinde doktora veya hastaneye sevki, işletmenin bulunduğu mahalde umumi nakil vasıtalarının bulunmaması halinde idare vasıtasıyla sağlanır. İhtiyaç duyulan ve çevrede bulunabilen ilaçların teminini işveren sağlar. c) Doktoru bulunmayan işyerlerinde hemhudut bir mahalde oturan işçilerin bakmakla mükellef bulundukları aile fertlerinin acil hastalıkları halinde hastanın doktora veya doktorun lüzumlu gördüğü ayrı bir hastaneye ve tedavi için gideceği yere, işveren vekili, idare vasıtasıyla naklini ücretsiz sağlar. d) İşyerinde insan sağlığı bakımından zehirlenme tehlikesi olan kısımlarda çalışan her işçiye (40.) maddedeki parasız yemek istihkakına dahil edilmemek ve işyerinde tüketilmek kaydıyla günde (1) kg. süt veya yoğurt verilir. Koruyucu gıda verilecek işçilerin tespiti işveren vekili ile sendika şube başkanı veya işyeri sendika temsilcisi tarafından tespit edilecektir. e) Atölyelerde, gözetleyici karakollarında, koyunculuk ve sığırcılık şubelerinde, tarla grup ekip arabalarında ve benzeri yerlerde birer ecza dolabı ile gerekli ilk yardım ecza malzemesi bulundurulacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına giren işçilerin bu hizmetlerinin karşılığı işverence Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilir. MADDE 31- İŞÇİLERİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE EMNİYETİ BAKIMINDAN UYACAKLARI HUSUSLAR : A- İş Emniyeti Bakımından : a- Kendilerine verilen istihsal, imal, teknik, yardımcı malzeme, vasıta, alet veya canlıyı usulüne uygun şekilde kullanmak veya bakmak, b- İş esnasında gerek kendileri, gerek arkadaşları ve gerekse canlılar ve işyeri için tehlike ve zarar tevlit edecek her türlü ihmal ve dikkatsizlikten kaçmak, c) İşyerinde gördükleri herhangi bir tehlikeli ve zararlı haldeki, alet ve edevatın veya makinalardaki noksan ve arızalardan ilgili nezaretçisini haberdar etmek, 12

14 d) Her ne suretle olursa olsun yangına sebebiyet verecek canlı ve cansızların sıhhatine dokunacak hallerde bulunmamak, e)yangın vukuunda keyfiyeti işyeri ilgililerine zamanında haber vermek, f)işyerinde arkadaşlarının, kazaya uğraması, yaralanması veya bayılması halinde durumu ilgili nezaretçisine bildirmek ve onlara yardımcı olmak, B- İşçi Sağlığı Bakımından : a- Gerek kendilerinin ve gerekse işyerinin temizliğine riayet etmek, b- Havayı ve sıhhati bozacak şeyleri yerlere atmamak ve her ne suretle olursa olsun işyerini kirletmemek, c- İşçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından mer i mevzuat ile bu konuda alınmış ve alınacak yazılı ve sözlü emir ve talimatlara, bütün karar ve tedbirlere aynen riayet etmek. MADDE 32- İŞÇİ EĞİTİMİ : K I S I M : V İŞÇİ EĞİTİMİ a) İşyerinin müsait olduğu zamanlarda çalışan işçilerin mesleki bilgilerini arttırmak ve işlerinde daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla, işveren vekili, sendikanın görüşünü alarak tespit edeceği konularda seminer düzenler. b) Taraf sendika, işveren vekilinden izin almak kaydıyla işyerinin ve işlerin müsait olduğu zamanlarda işyerinde, sendikacılık ve çalışma hayatı ile ilgili konferans, kurs, seminer gibi eğitim faaliyetleri düzenleyebilir. Bu faaliyetler için işyerinin salon, araç ve gereçlerinden imkanlar ölçüsünde yararlandırılır. MADDE 33- ÜCRET ZAMMI : 1) İYİLEŞTİRME İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde çalışmakta olan ve günlük brüt çıplak ücretleri 33,33.-TL nin altında olan taraf sendika üyesi daimi işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine; günlük 37,33.-TL yi geçmemek kaydıyla 5,00- TL/Gün; İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde çalışmakta olan ve günlük brüt çıplak ücretleri 33,37.-TL ile 40,00.-TL arasında olan taraf sendika üyesi daimi işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine; günlük 43,00.-TL yi geçmemek kaydıyla 4,33- TL/Gün; 13

15 İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde çalışmakta olan ve günlük brüt çıplak ücretleri 40,03.-TL ile 47,50.-TL arasında olan taraf sendika üyesi daimi işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine; günlük 47,50.-TL yi geçmemek kaydıyla 3,33- TL/Gün; iyileştirme yapılacaktır. 2) ÜCRET ZAMLARI a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi daimi işçilere (1) fıkradaki iyileştirme yapıldıktan sonra; tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin birinci altı ayı için % 4 (yüzde dört) oranında zam yapılacaktır. b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi daimi işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin ikinci altı ayı için % 4 (yüzde dört) oranında zam yapılacaktır. c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı : tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi daimi işçilerin tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır. Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran/2012 İndeks Sayısının Aralık/2011 İndeks Sayısına göre değişim oranının % 3 ü (Yüzde üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. d) ikinci yıl ikinci altı ay zammı : tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi daimi işçilerin tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır. Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık/2012 İndeks Sayısının Haziran/2012 İndeks Sayısına göre değişim oranının % 3 ü (Yüzde üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. 3) İşbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden sonra işe ilk defa giren işçilere asgari ücret uygulanır. Sendikaya üye olmaları halinde, sözleşmenin ekinde yer alan iş gruplarına ve dönemlere göre belirlenen işe giriş ücretine yükseltilirler. (Ek-3) Bu işçiler işe girdikleri İşe Giriş Dönemindeki ücret zamlarından yararlanamazlar. Müteakip dönemdeki ücret zamlarından yararlanırlar. 14

16 MADDE 34- ASGARİ ÜCRET : İşyerinde uygulanan asgari ücret, kanuni asgari ücrettir. MADDE 35- YIPRANMA PRİMİ : İşbu sözleşme kapsamındaki işçilere; fiilen yaptığı işe göre hiçbir ödemeyi etkilememek ve müktesep hak sayılmamak kaydıyla fiilen çalıştıkları günlerde gün başına günlük brüt çıplak ücretinin % 8 (yüzde sekiz) i oranında yıpranma primi ödenir. Bu toplu iş sözleşmesinin 22. maddesi gereğince fazla mesai ve çalıştırılan hafta tatilinde ücret ödenmeyerek izin kullandırılması halinde bu izin karşılığında verilen her gün için yıpranma primi ödenmesine devam edilir. İş bu hüküm tarihinden itibaren uygulanacaktır. Geriye doğru uygulama yapılmayacaktır. MADDE 36- ÜCRETLERİN ÖDENME ZAMANI : İşçi ücretleri, ücret sistemi ne olursa olsun, kanuni ödeme tarihinde veya bu tarihten itibaren en geç üç gün içinde ödenir. İşçilerin ücretlerini ve kesintilerini bildiren bordroları kesilebilir şerit halinde birer suretleri akit sendika yetkililerine verilir. Bu şeritler işçilere sendikaca dağıtılır. MADDE 37- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE : Bu sözleşme kapsamına giren işçilere 6772 Sayılı Kanun uyarınca yılda dört eşit taksitle (13X4= 52 günlük) Bakanlar Kurulu nun belirleyeceği tarihlerde ilave tediye ödenir. İşçilere bu ilave tediye dışında ve iki eşit taksitle ödenmek üzere yılda 60 günlük çıplak ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiye her yıl Mart ayının son haftası ve Eylül ayının ilk haftası içinde 30 ar günlük olmak üzere ödenir. MADDE 38- SOSYAL YARDIM : İşveren, işçilere her ay olmak üzere sözleşmenin birinci yılında brüt 145,00-TL/Ay sosyal yardım öder. Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir. Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer hastalık istirahati hallerinde kıstelyevm yapılmaz. Bu yardımdan toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan mevsimlik ve geçici işçiler de çalıştıkları süre ile orantılı olarak yararlanırlar. MADDE 39- DOĞUM YARDIMI : İşveren, işçilerin yeni doğan her çocuğu için, resmi tabip veya hükümet tabipliğince tasdikli ebe raporuna yahut nüfus cüzdanının (çocuğun) tasdikli örneğine istinaden, doğumun bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında gerçekleşmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere 41,85-TL; birinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde 43,52 TL doğum yardımı öder. 15

17 Doğum olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında olmuş ise doğum yardımı ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir. MADDE 40- PARASIZ YEMEK : Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, bir öğün bedelsiz öğle yemeği verilmesi esastır. Ancak; fiilen işyerinde ve işbaşında bulunmak kaydıyla; a- Günlük çalışma süresi, fazla mesai dahil 12 saat ve daha fazla çalışan işçilere, b- Günlük çalışma süresi ve dinlenmeye tabi olmayanlardan işyerinde yatan çobanlar, kahyalar, kahya yardımcıları, küçük evcil hayvanlar şubesinde çalışan bakıcılar, gözetleyiciler, çobanlara yemek pişiren aşçılara, c- İşletmeye uzak mahallerde ikamet eden ve ulaşım imkanı olmayanlardan, işyerinde ikamet etmesi gereken işçilere, d- Aralıklı ve fasılalı çalışanlardan işletmede geçirdiği süre 12 saati geçenlere günde üç öğüne kadar parasız yemek verilir. Ramazan ayında oruç tutanlarla, SGK nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı tam teşekküllü kurum ve kuruluşlardan alınacak sıhhi kurul raporu ile diyetli olduğunu tevsik edenlerin ve kazan kaynatılmayan işyerlerinde yemekten faydalanamayanların yemek bedelleri ayni veya nakdi olarak ödenir. Nakdi ödemeye ve kıdem tazminatı hesabına esas olmak üzere yemek bedeli olarak toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 4,16 -TL/Gün; birinci yılının ikinci altı ayında ise 4,33 TL/Gün ödenir. Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir. Yemek maliyeti bu meblağları geçtiği takdirde bu meblağlar dikkate alınmadan doyurucu yemek verilir. Hafta dinlenme günlerinde işyerinde kalan işçilerle, doktor raporuyla istirahatli bulunanlar, bu istirahatlerini işyeri yatakhanelerinde geçirmeleri halinde, raporlu oldukları sürece bu günlere ait yemekleri fiilen çalışmış gibi verilir. Yemek listeleri, işçi temsilcisinin de görüşü alınarak, işveren vekilince hazırlanır. Erzağın ambardan çıkarılması, yemeklerin pişirilmesi, iaşe maddelerinin ambara girmesinden ve muayene komisyonunda, yemeklerin tevziatında, görevli personelin yanında bir işçi temsilcisi bulundurulabilir. MADDE 41- GİYİM YARDIMI VE KORUMA MALZEMESİ : a- Bu sözleşme kapsamına giren işçilere her yıl bir defa olmak üzere en geç Eylül ayında verilmek kaydıyla beher işçiye sözleşmenin birinci yılında 87,07-TL giyim yardımı nakdi olarak verilir. Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılında ve bir kez ödenmek kaydıyla ikinci yılın birinci veya ikinci altı aylarında ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir. b- Bunun dışında işçilere İş Emniyeti ve İşçi Sağlığı Nizamnamesi gereğince lüzumlu giyim ve koruma malzemesi levazımatı ayrıca verilir. (Ek-1 cetvel) 16

18 Bu eşyalar verilmesindeki amaca uygun olarak işçiler tarafından işyerinde kullanılır. c- Geçici işçilere yaptıkları işin özelliğine göre gerekli koruma malzemesi ve levazımatı verilir. MADDE 42- İŞYERİNDE BANYO VE TEMİZLİK LEVAZIMATI : İşveren, işyerinde işçilerin sağlığını korumak için işçi mevcuduna cevap verecek şekilde temizlik yerlerini hazırlar, bu yerlerde kullanılacak her türlü (su, sabun gibi) temizlik malzemelerini yeter miktarda bulundurur. İşçilere ayrıca sabun, havlu vs. verilmez. MADDE 43- EVLENME YARDIMI : İşyerinde çalışan ve sözleşme kapsamına giren işçilerin evlenmeleri halinde işverence sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 83,72 TL; birinci yılının ikinci altı ayında evlenmeleri halinde ise 87,07 TL evlenme yardımı yapılır. Evlenme olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında gerçekleşmişse evlenme yardımı ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir. Eşlerden her ikisi de aynı işyerinde çalışıyorsa, yardım yalnız birine verilir. MADDE 44- HİZMET EVLERİ : Bu konuda TİGEM Konut Yönergesi uygulanır. MADDE 45- YATACAK YER : İş icabı işyerinde ikamet etmesi gerekli bulunan işçiler, yatakhanenin müsaitliği nispetinde karyola, yatak, nevresim, çarşaf, gardırop işveren vekili tarafından temin edilmek suretiyle parasız yatırılır. MADDE 46- DİNLENME KAMPLARI : İşçiler, işverenin tespit edeceği yer ve esaslar dahilinde dinlenme kamplarından yararlandırılırlar. MADDE 47- ÖLÜM YARDIMI : a- Her ne şekilde olursa olsun ölen işçinin eş ve çocuklarına bunlar yoksa ana, babasına bunların yokluğunda yasal mirasçılarına işverence olay sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında meydana gelmişse 209,29-TL; birinci yılının ikinci altı ayında meydana gelmesi halinde 217,66 TL tutarında ölüm yardımı yapılır. Ölüm olayı TİS in ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında olmuş ise ölüm yardımı ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir. 17

19 b- İşçinin eş ve çocuklarının ölümü halinde işverence olay sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında meydana gelmişse 125,60-TL; birinci yılının ikinci altı ayında meydana gelmesi halinde 130,62 TL tutarında ölüm yardımı yapılır. Ölüm olayı TİS in ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında olmuş ise ölüm yardımı ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir. c- İşçinin iş kazasına maruz kalıp ölmesi halinde, eş ve çocukları yoksa ana, babasına bunlarda yoksa yasal mirasçılarına olay sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında meydana gelmişse 334,86 TL; birinci yılının ikinci altı ayında meydana gelmesi halinde 348,25 TL tutarında tazminatı ödenir. Ölüm olayı TİS in ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında olmuş ise bu tazminat ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir. Bu iş kazası dolayısıyla yetkili merciler işvereni herhangi bir tazminat ödemeye mahkum ettiği takdirde hükmedilen tazminat (c) bendinde belirtilen tazminata eşit veya üzerinde ise işverence ayrıca bu ( c ) bendindeki tazminat ödenmez. Hükmedilen tazminatın ( c ) bendinde belirtilen tazminatın altında olması halinde aradaki fark ödenir. Sözleşme kapsamına giren ve işyerlerinde çalışan işçilerle, yanında oturan ve bakmakla mükellef olduğu anne, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde cenazelerinin naklini işveren sağlar (işçinin veya ailesinin istediği yere). MADDE 48- SERVİS TAŞITINDAN FAYDALANMA : İşçiler, taşıt kanunları hükümleri dahilinde, idareye ait servis arabasından ücretsiz olarak faydalanırlar. a- İşletmede veya işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerle gece nöbetinde kalan gözetleyici ve şoförleri, ikametgahtan işyeri merkezine, işyeri merkezinden ikametgaha getirmek ve götürmek için işverence her gün servis arabası verilir. Servis aracı temin edilememesi durumunda, işçinin fiilen çalıştığı günlerde ödenmek üzere, Belediye rayicine göre servis ücreti ödenir. b- Genel Müdürlük Merkez işyerlerinde çalışan işçiler için gerek yürürlükteki ve gerekse ileride düzenlenecek toplu iş sözleşmeleri yönünden asıl taban ücretine müktesep hak teşkil etmemek koşuluyla, aa- Banliyö tren güzergahında oturanlara, banliyö tren tarifesinde belirli en uzun yol üzerinden geliş- gidiş pasosunun idarece alınması. bb- İkametgahtan işyerine, işyerinden ikametgaha belediye otobüsleri ile gidip- gelme durumunda bulunan işçilere de EGO otobüs tarifesinde belirli gidiş- geliş abonman kartlarının idarece alınmasına, cc- Genel Müdürlük Merkez işyerlerinde çalışmakta olan ve ikametgahtan işyerine, işyerinden ikametgaha belediye otobüsleri ile gidip- gelme durumunda bulunan işçilere de yine EGO otobüs tarifesinde belirli gidiş- geliş abonman kartları idarece alınır. 18

20 Bu yardım işçinin izinli veya raporlu olduğu, Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatili günlerinde ödenmez. c- İşyerinde ikamet eden işçilerle, bekar işçiler, işverenin öğrenci ve aileleri için tahsis ettiği servis taşıtından parasız yararlandırılırlar. Sözleşme kapsamına giren işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları kimselerin hastalanması halinde doktor ve hastaneye götürülüp getirilmeleri işveren vasıtasıyla ücretsiz sağlanır. Bu hususta yanlış beyanda bulunarak iyiniyeti suistimal eden işçilerden yapılan masraf tahsil edilir. d- İşyerinden uzak mahallerde ikamet eden işçiler, Ramazan ayında her gün, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de işverenin temin edeceği servis arabaları ile götürülüp getirilirler. e- İşveren veya işveren vekili münhasıran toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde mevcut servis güzergahları ile sınırlı olmak kaydıyla, güzergahlarda belediye otobüsü çalışması halinde servis araçları yerine işe gidiş dönüş belediye otobüs bileti veya abonman verir. İşbu hüküm servis araçları kaldırıldığı takdirde uygulanır. Abonman bileti hastalık, izinli hallerde, hafta tatili ve genel tatillerde verilmez. f-ihtiyaca göre servis arabalarının güzergahı ve gideceği yerler sendika temsilcisinin de görüşü alınmak suretiyle tespit edilir. MADDE 49- HASTALIK VE MALULİYET YARDIMI : a- İşçilerin hastalanmaları halinde mer i mevzuata göre işlem yapılır. b- SGK nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum ve kuruluş tabiplerince verilen istirahatlerin kurumca ödenmeyen iki günlük yevmiyesi, yılda 20 günü geçmemek üzere, işveren tarafından işçiye ödenir. Hastaneye sevk edildikleri halde kendilerine rapor veya reçete verilmeyen işçilere, vizite kağıdına işlem yaptırmaları ve çalışabilir kağıdı almaları şartıyla, doktor gidiş ve dönüş ve muayenede geçen süre için ücreti tam gün üzerinden ve bir günü geçmemek kaydıyla hesaplanarak ödenir. Bu konuda temarüz gösterenler hakkında ayrıca disiplin takibatı yapılır sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren işçilere 18 aya kadar kurum tarafından ödenen belli oranlar dahilinde küsuratlı ücreti, işverence tama iblağ edilerek ödenir sayılı Kanunla ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. MADDE 50- GÖZETLEYİCİLERİN BİNEK HAYVANLARI VE ARAÇLARININ BAKIM YARDIMI: a- İşletmelerdeki gözetleyicilerin, idare hizmetine verdikleri kendilerine ait binek hayvanlarının, beher yıl için tabela karşılığında 12 aylık yemleri idare tarafından ayni olarak verilir. İşletmelerdeki gözetleyicilerin idare hizmetine verdikleri kendilerine ait motorsiklet (mobilet) lerin yakıt, yağ ve bakım giderleri idarece karşılanır. 19

21 b- Gözetleyicilerin idare hizmetine verdikleri atların, bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını takiben halihazır durumları (sağlığı, yaşı, rengi) tespit edilerek numaralandırılır. Ayrıca atın parasal değerini gösteren bir rapor tanzim edilir. Hizmetin devamı sırasında atların nallama gideri ve sağlık hizmetleri işverence karşılanacaktır. Gözetleyicilerin atlarının idare hizmetinde çalışırken ölümü halinde, ölüm nedeni işveren, sendika ve veteriner (işletme veterineri, yoksa teşkilattan sağlanacak veteriner) tarafından tespit edilir. Ölümü işten doğma veya görevin ifası sırasında olduğunun kabulü halinde, heyetçe günün değer şartları da dikkate alınarak değer tespit edilir. Gözetleyici ve işveren mutabık kaldıklarında heyetçe tespit edilen değerde bir at alınarak (işverence) aynı hizmette kullanılmak üzere gözetleyiciye verilir. c- Durumları tespit edilen atların meşru bir mazeretle ve işverenin müsaadesi ile değiştirilmesi mümkündür. Bu halde de yeniden hizmete verilen atın durumu ( b ) bendinin ilk fıkrasında olduğu gibi tespit edilir. d- Gözetleyici atları ancak idarenin gözetleyici hizmetlerinde binek hayvanı olarak kullanılır. Bu hizmetin dışında kullanılmaları mümkün değildir. Gözetleyicilerin atın sağlığını tehlikeye düşürecek sair hizmetlerde kullanmaları yasaktır. e- Gözetleyici atının yaşlanması, sakatlanması veya uzun süre hastalanması hallerinde idare hizmetlerinin aksamaması için iş görebilecek bir atı, idarenin görüşünden geçirilerek, işyerinde bulundurur. MADDE 51- İŞÇİLERİN İŞLETME ÜRETİMİNDEN FAYDALANMALARI : a- Sendika üyesi işçiler, işyeri alım- satım komisyonu kararı ile ve bedeli mukabilinde öncelikle lojman sakinlerinin istifade edeceği üretim maddelerinden imkanlar ölçüsünde yararlanır. b- Buğday üretimi yapan işletmelerde çalışan ve işletme merkezinde oturan işçiler haricindeki sendika üyesi daimi işçiler ile bir yıl aralıksız çalışan geçici işçilere, her hasat mevsimi sonunda işveren vekilinin uygun bulacağı çeşitlerden ve tohumluk harici buğdaylardan işçilerin bakmakla yükümlü bulunduğu nüfus başına 250 kg. olmak ve toplam nüfus sayısı ne olursa olsun kg. ı geçmeyecek şekilde ofis alım fiyatından ekmeklik buğday verilecektir. Verilen buğday bedeli (5) beş eşit taksitte işçinin aylık ücretlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir. c- Bir yıldan az süre ile çalışan geçici işçilerin işbaşında çalışıyor olması ve buğdayın dağıtıldığı tarihte iş sözleşmesinin devam ediyor olması şartıyla ve bu süre içerisinde bedeli tahsil edilmek üzere her hasat mevsimi sonunda işveren vekilinin uygun bulacağı çeşitlerden ve tohumluk harici buğdaylardan işçilerin bakmakla yükümlü bulunduğu nüfus başına 250 kg olmak ve toplam nüfus sayısı ne olursa olsun kg ı geçmeyecek şekilde ofis alım fiyatından ekmeklik buğday verilir. 20

22 İş akdi askıda olan işçilerin talepleri halinde bedelini peşin ödemesi kaydıyla işveren vekilinin uygun bulacağı çeşitlerden ve tohumluk harici buğdaylardan hasat mevsimi sonunda 750 kg a kadar ekmeklik buğday verilir. MADDE 52- İŞÇİLERİN MÜKAFATLANDIRILMASI : Kendisine verilen işleri sürat, intizam ve teknik icaplara uygun şekilde yapan, zaman ve malzemelerden tasarruf sağlayan, özellikle zirai faaliyetlerin kesif olduğu devrelerde üstün gayret gösteren hal ve tavırları ile diğer işçilere örnek olacak şekilde temayüz eden ve işyeri müdürü ile sendika başkanı, yokluğunda işyeri temsilcisinin, müştereken tespit edecekleri işçiler, uygun zamanlarda işveren vekili tarafından yapılacak teklif üzerine işveren Genel Müdürlükçe üç şekilde mükafatlandırılırlar. a- Takdirname vermek suretiyle, b- Nakdi ve ayni mükafat vermek suretiyle, c- Emekli olan işçilerle, emekliliğe hak kazanıp da, hayatta olmayanların kanuni mirasçılarına işverence hatıra plaketi verilmek suretiyle, kalır. Taltif edilen işçinin adı işyerinde ilan tahtasına yazılır. 15 gün süre ile ilan tahtasında Nakdi ve ayni mükafat verilmesi usul ve esaslarında 399 Sayılı KHK hükümleri uygulanır. B Ö L Ü M IV İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ MADDE 53- TOPLU İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ : Toplu işten çıkarma ve iş güvencesi konusunda ilgili yasa hükümleri uygulanır. MADDE 54- İHALELİ İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER : İşveren; üçüncü şahıslara veya firmalara re sen veya ihale ve benzeri şartlarla yaptıracağı işlerde, 88/13168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulaması ve denetlenmesi konusunda gerekli çaba ve çalışmalara yönelmeyi kabul eder. İşveren, ayrıca 4857 Sayılı İş Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, yukarıdaki fıkrada yazılı olan işleri alan müteahhit veya taşeronların, çalıştırdıkları işçilere ödeyecekleri ücretlerin ödenip ödenmediğini denetler ve ödenmesi konusunda yasanın öngördüğü tedbirleri alır. MADDE 55- ÇALIŞMA BELGESİ : İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 21

23 MADDE 56- KIDEM TAZMİNATI : 1475, 2320 ve 2457 Sayılı Kanun hükümlerinin esaslarına göre, işçilere kıdem tazminatı ödenir. Ancak; kıdem tazminatı için her bir hizmet yılı karşılığı 35 günlük ücret tutarı esas alınır. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanma durumunda, her bir hizmet yılı karşılığı 40 günlük ücret tutarı esas alınır tarihinden sonra işe alınanlara 30 gün üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığı na tabi olup, kanunen yaş haddinden veya kendi isteği ile emekliye ayrılan veyahut ölümle iş sözleşmesi sona eren, emekli aylığına müstehak işçilere, mirasçılarına, T.C.Emekli Sandığı nca emekli aylığı bağlanmış olmak kaydıyla kıdem tazminatı ödenir. a- İşçilere ve mirasçılarına ödenen emekli ikramiyeleri, bu maddeye (yukarıdaki fıkraya) göre hesaplanarak, kıdem tazminatı tutarından az ise işçiye veya mirasçısına ikramiye veya kıdem tazminatı arasındaki fark ödenir. Başkaca ödeme yapılmaz. b- Bu işçilere veya mirasçılarına ödenen emekli ikramiyeleri bu maddeye (yukarıdaki fıkraya) göre hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından fazla ise, işçiye veya mirasçılarına ayrıca kıdem tazminatı ödenmez. MADDE 57- İHBAR ÖNELLERİ : İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işçilerin iş sözleşmelerinin feshi halinde 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen ihbar önelleri uygulanır. MADDE 58- İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ : Toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, ihbar ve kıdem önellerine riayet edilerek yapılan işten ayrılma ve çıkarılmalarda, işçilerin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanması halinde, işçilerin her türlü kazandığı hakları işten ayrılma veya çıkarılma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ödenir. Bu süre işverenin maruz kalacağı zorunlu nedenlerle iki ay uzatılabilir. Emekli olmak için işyerinden iş ilişiği kesilen işçiye sosyal güvenlik kurumlarından getireceği Emekli olabilir belgesini ibraz ettikten sonra, işçinin talebi halinde alacağına mahsuben tazminat tutarının %20 si avans olarak hemen verilir. B Ö L Ü M V DİSİPLİN HÜKÜMLERİ MADDE 59- DİSİPLİN KURULU TEŞEKKÜLÜ : İşyeri Disiplin Kurulu iki kişi işveren vekili, ikisi de sendika tarafından seçilmek suretiyle dört kişiden teşekkül eder. Taraflar ayrıca ikişer de yedek üye seçerler. Disiplin Kurulu başkanı, işveren temsilcilerinden birisidir. Taraflar bu toplu iş sözleşmesinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Disiplin Kurulu Üyelerini yazılı 22

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur.

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur. Taraflar Sendika teklifinin; 1. Temizlik Malzemesi başlıklı 56. maddesini, TEMİZLİK MALZEMESİ: Madde 56: Üyelere: a) Yılda bir adet banyo havlusu, (takriben 65 cm x 130 cm ebadında) ile bir adet yüz havlusu

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI (TEZ-KOOP-ĐŞ) ARASINDA BAĞITLANACAK ĐŞLETME TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐ TEKLĐFĐ MADDE 1- TANIMLAR:

Detaylı

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL:

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL: ANLAŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 14.08.2012 Toplantı Yeri : MİKSEN Toplantı Salonu MİKSEN ve TES-İŞ Sendikası temsilcileri bugün saat 19:00 da bir araya gelerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur. Temel ücret: Temel ücret tablosunda

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

GENELGE NO: 704. 1-25. Dönem TİS in TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMASI başlıklı 2. maddesine aşağıdaki (D) fıkrası ilave edilmiştir;

GENELGE NO: 704. 1-25. Dönem TİS in TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMASI başlıklı 2. maddesine aşağıdaki (D) fıkrası ilave edilmiştir; T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 87338262-916.99/5805 19/08/2013 Konu : 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması GENELGE NO: 704 Kamu İşletmeleri İşverenleri

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR :

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI: KAMU-İŞ KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-İŞ TÜRKİYE KOOPERATİF,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K.

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 1 İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme MADDE 8 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK 01.01.2014 31.12.2015 İMZA TARİHİ 02.01.2014 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 2011 YILI 1.DÖNEM Aylık katsayı: 0,061954 A-GELİRLER 1-SÖZLEŞME ÜCRETİ KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: Resmi Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı, T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personelinin yıllık

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE

İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE TÜRKİYE ORMAN TOPRAKSU

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TC SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 94036355/04503 Konu : UMKE Personeli Hk ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 26082013 tarih ve 201353165705/903 sayılı yazınız İlgi

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE TÜRKİYE ORMAN TOPRAKSU

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Not: Yönetmeliğin 13üncü maddesinde yer alan Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Hükmü Danıştay 10. Dairesinin 13/03/2007 tarihli ve E.No:2004/6952, K.No:2007/946 sayılı kararı

Detaylı

.. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR

.. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR .. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR MADDE 1-SÖZLEŞMENİN AMACI. Belediyesinde çalışan Kamu Görevlilerinin işverenin mali gücünün el verdiği ölçüde

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara Hastalık Sigortası Sağlanan yardımlar: Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara da, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: A) Sağlık yardımı yapılması,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? Bekir AKTÜRK 40 GİRİŞ Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE TÜRKİYE ORMAN TOPRAKSU

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre 40 İş Soruda Kanunu nda Ücret Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre muharrer senetle (bono ile) veya kuponla ücret ödemesi yapılır mı? Ücretin Türk parası ile ödenme zorunluluğu

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006)

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.06.2016/29-1 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı