Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Elektronik programlayýcý.. 13 Fýrýnýn kullanýmý Ýpuçlarý ve Yararlý Bilgiler..

3 ... Teknik Yardým ve Yedek Parça Garanti/Müþteri hizmetleri Avrupa Garantisi Montaj Bilgileri Teknik veriler...

4 .. Montaj Bilgileri... Monte Edileceði Ortam... Gaz Dönüþümü.. Elektrik Baðlantýsý

5 Kullaným Kýlavuzundaki Semboller ve Anlamlarý Aþaðýdaki semboller istediðiniz bilgiye kolaylýkla ulaþmanýza yardýmcý olacaktýr: Güvenlikle ilgili bilgiler "Adým adým" Talimatlar Yararlý ve önerilen yol gösterici bilgiler Çevre korumasý ile ilgili bilgiler Bu cihaz aþaðýdaki Avrupa Birliðinin E.E. C direktiflerine uygundur. 2006/95 sayýlý Alçak Gerilim Direktifi 89/336 sayýlý Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 90/396 sayýlý Gazlý Cihazlar Direktifi 93/68 sayýlý Genel Direktifler ve daha sonraki deðiþiklikler 4 ÖNEMLÝ EMNÝYET BÝLGÝLERÝ Fýrýný kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini dikkatlice okumalýsýnýz. Montaj Bu fýrýnýn montajý Yetkili Servis tarafýndan üretici firmanýn öngördüðü kurallar dahilinde yapýlmalýdýr. Havanýn serbest olarak cihaz etrafýnda dolaþabilmesini saðlayýnýz. Havalandýrmadaki týkanýklýklar oksijen yetersizliðine neden olur. Cihazýn gaz þebekesine baðlantý hortumunun yanýndaki bilgi etiketinde belirtilen gaz tipi ile beslenmesini saðlayýnýz. Gazla beslenen bir ocaðýn kullanýlmasý, içerisinde bulunduðu ortamda ýsý ve nem oluþmasýna neden olur. Havalandýrma giriþlerini açýk ve çalýþýr durumda bulundurmak veya tahliye bacalarý ile donatýlmýþ bir davlumbaz kurmak sureti ile ortamýn iyi bir þekilde havalandýrýlmasýný saðlayýnýz. Cihazýn yoðun ve uzun süreli kullanýlmasý durumunda, örneðin bir pencereyi açýk tutmak veya varsa elektrikli aspiratörün emiþ gücünü yükseltmek sureti ile, daha etkin bir havalandýrma yapýlmasýný saðlayýnýz. Bu fýrýn oldukça aðýrdýr. Taþýrken dikkat etmelisiniz. Fýrýný kapý tutamaðýndan tutarak taþýmayýnýz. Fýrýný zemin üzerinde sürükleyerek taþýmayýnýz bu fýrýnýn ayaklarýna zarar verebilir. Fýrýný kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini sökünüz. Fýrýnýn teknik özelliklerini kesinlikle deðiþtirmeye kalkýþmayýnýz bu sizin ve ürününüz için oldukça tehlikelidir. kullanýlmak üzere tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Çocuklarýn fýrýnla veya fýrýn etrafýnda oynamalarýna kesinlikle izin vermeyiniz. Bu cihaz, çocuklar ya da herhangi bir fiziksel, duyumsal, ya da zihinsel engeli olan ya da cihazý güvenle kullanabilecek deneyim ve bilgi noksanlýðý olan kiþiler tarafýndan, sorumlu kiþinin denetimi veya talimatý olmadan kullanýlmamalýdiý. Fýrýn kullanýldýðý sürece sýcaktýr. O yüzden çocuklarý fýrýn soðumadan fýrýna yaklaþtýrmayýnýz. Çocuklar fýrýnýn üzerindeki tava ve tencereleri çekip devirerek kendilerine zarar verebilirler. Kullaným Bu fýrýn evlerde kullanýlmak amacýyla tasarlanmýþtýr. Ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanýlmamalýdýr. Fýrýn çalýþtýðý sürece kullanýldýðý ortamda ýsý ve nem üretir. Bu yüzden ocaðýn bulunduðu ortamýn havalandýrýlmasý gerekir. Bu iþlem için ya sürekli hava akýþý saðlayan bir aspiratör kullanýlmalý ya da ortam kullanýcý tarafýndan sýk sýk havalandýrýlmalýdýr. Fýrýn uzun süreli kullanýlacaðýnda bir pencere açarak ya da aspiratörün hýzýný arttýrarak havalandýrmanýn sürekli olmasý saðlanmalýdýr. Eðer cihazýnýzýn üst kýsmýnda bir kapak varsa bu cihazýn ocak kýsmýný çalýþmadýðýnda tozlardan korumak çalýþtýðýnda ise yaðlarýn sýçramasýný önlemektir. Baþka amaçlar için kullanmayýnýz. Cihazýn üst kapaðýný kapatmadan önce daima temizleyiniz. Çocuk Emniyeti Bu fýrýn yetiþkinler tarafýndan 5 Kapaðý kapatmadan önce daima sýçrayan sývýlarý bir bezle siliniz. Kapaðý kapatmadan ya da açmadan önce yemek artýklarýný temizleyiniz. DÝKKAT! Cam kapak aþýrý ýsýya maruz kaldýðýnda kýrýlarak daðýlabilir. Kapaðý kapatmadan önce daima ocaklarýn kapalý olduklarýný kontrol ediniz. Fýrýný su ile temas ettirmeyiniz. Böyle bir durumda fýrýný kesinlikle çalýþtýrmayýnýz. Ayrýca fýrýný ýslak elle çalýþtýrmayýnýz. Fýrýný kullanmayacaðýnýz zaman kontrol düðmelerinin KAPALI konumda olduðundan emin olunuz. Diðer ev aletlerini kullanýrken kablolarýnýn fýrýnýn sýcak yüzeylerine temas etmemesini saðlayýnýz.

6 Dengesiz tavalarýn ve diðer kaplarýn devrilerek bir kazaya sebep verme ihtimallerinden dolayý bu tür kaplarýn kullanýlmamasý gerekir. Fýrýn her zaman temiz tutulmalýdýr. Fýrýn üzerinde veya içerisinde býrakýlan yemek ve yað atýklarý bir yangýna sebep olabilir. Fýrýnýn iç kabininde veya ocak kýsmýnda kesinlikle plastik kaplar kullanmayýnýz. Fýrýnýn hiçbir parçasýný alüminyum folyo ile kaplamayýnýz. Fýrýnýn arkasýnda ortaya yerleþtirilmiþ olan boþluk fýrýn kabininin havalandýrýlmasý için konulmuþtur. Bu yüzden burasýnýn sürekli açýk kalmasýný saðlayýnýz. Çabuk ve kolay bozulan gýdalarý, plastik malzemeleri ve aerosolleri fýrýn ýsýsýndan etkileneceklerinden dolayý fýrýnýn üzerinde veya içerisinde saklamayýnýz. Patlayýcý ve yanýcý maddeleri kesinlikle sýcak saklama bölmesinde saklamayýnýz. Fýrýn kapak camýný silmek için sert, aþýndýrýcý temizleyiciler veya keskin metal kazýyýcýlar kullanmayýnýz, çünkü bunlar yüzeyi çizebilir ve camýn kýrýlmasýna neden olabilir. Servis Bu fýrýn sadece Yetkili Servis tarafýndan monte edilmeli, onarýlmalý ve servis hizmeti verilmelidir. Ayrýca sadece orijinal yedek parça kullanýlmalýdýr. Çevre ile ilgili Bilgiler Ambalaj malzemelerini fýrýnýn montajýndan sonra çevre ve genel güvenliðe uygun olarak elden çýkarýnýz. Eski fýrýnýnýzý atmanýz durumunda ise besleme kablosunu keserek kullanýlmaz hale getiriniz. Ürünün ya da ambalajinin, bu ürünün üzerindekisimgesi normal ev atýðý gibi iþlem göremeyeceðini belirtir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn geri dönüþümü için belirlenen toplama noktalarýna teslim edilmelidir. Ürünün hatalý bir þekilde atýlmasý veya imha edilmesi çevre ve insan saðlýðý açýsýndan olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doðru bir þekilde elden çýkarýlmasýný saðlayarak potansiyel olumsuz sonuçlarý &ote;n tehlikesine yol açabilirler. þekil 1 þekil 2 A Bek Þapkasý B Bek C Ateþleme Bujisi D Gaz kesme emniyeti 8 Manuel ateþleme (Elektrikler kesik ise) 1 Ocaða bir alev yaklaþtýrýnýz 2 Ocaðý yakmak için ocak bekine olan düðmeyi dibine kadar bastýrýnýz ve "azami gaz çýkýþý" konumuna kadar çeviriniz. Eðer ilk denemede ocak yanmýyorsa iþlemi tekrar ediniz ve düðmeyi basýlý tutma süresini biraz daha uzatýnýz. Eðer birkaç denemede ocak yanmýyorsa beklerin ve bek þapklalarýnýn yerlerine doðru ol;cýyý boþ kaplarla veya kap olmadan çalýþtýrmayýnýz. Sýcak haldeki tencere ve kaplarý, soðuk haldeki Elektrikli ýsýtýcý üzerine koymaktan kaçýnýnýz. Elektrikli ýsýtýcýyý çevreyi ýsýtmak amacýyla kullanmayýnýz. Kaplarý ocaklardan indirmeden önce daima alevi kýsýnýz veya tamamen söndürünüz. Sývý veya katý yaðlarýn kullanýldýðý piþirme iþlemleri sýrasýnda taþmalarýn oluþmamasýna dikkat ediniz çünkü yüksek ýsý derecelerinde bu maddeler tutuþabilir. Þekil 5 11 Fýrýn Kýsmýnýn Özellikleri Fýrýn Fonksiyon Düðmesi (þekil 6) Kontrol Damlama Tepsisi ve Izgara Bu fýrýn emaye bir damlama tepsisi ile donatýlmýþtýr. Kýzartýlmýþ etlerin suyu, ýzgara ya da þiþ yaparken damlayan yaðlarý, bir ýzgara ya da tepside piþirilen besinlerin damlayan sularýný toplamak amacýyla kullanýlýr. Geleneksel Piþirme: Isý hem alt ýsýtýcýdan hem de üst ýsýtýcýdan gelir. Böylece fýrýn içerisinde eþit bir ýsýtma yapýlmýþ olur. Hava sirkülasyonlu (Fanlý/ Turbo): alt ve üst ýsýtma elemanlarý fýrýnýn iç kýsmýna ýsý verirken fan sýcak havanýn yiyeceklerin etrafýnda dolaþmasýný saðlar. Kek, kurabiye veya ekmek piþirmeye çok uygundur. Ýç ýzgara elemaný: küçük miktarda yiyeceklerin ýzgara yapýlmasý için kullanýlabilir. Çift ýzgara: ýzgara elemanýnýn tamamý çalýþacaktýr. Alt Isýtýcý: Isý sadece alt ýsýtýcýdan gelir. Termostat Kontrol Düðmesi (þekil 7) Termostat kontrol düðmesini 50 C ile MAX (230 C) arasýndaki sýcaklýklarý seçmek için saat yönünde çevirmeniz gerekmektedir. Þekil 6 Termostat Kontrol Lambasý Önceden ayarlanmýþ sýcaklýða ulaþýldýðýnda söner ve her defasýnda fýrýný ayarlanmýþ olan sýcaklýkta tutabilmek için otomatik olarak devreye giren termostatla birlikte devreye girerek yanar. Fýrýn Çalýþma Kontrol Lambasý Eðer bu lamba yanýyorsa ýsýtma elemanlarýndan biri veya birkaçýnýn devrede olduðunu gösterir.

7 Þekil 7 12 Ýlk Kullaným Öncesi Fýrýný kullanmadan önce hem iç tarafýnda hem de dýþ tarafýnda bulunan tüm ambalaj malzemelerini çýkarýn. Ýlk kullanýmdan önce bir kez fýrýn içerisinde yiyecek olmadan çalýþtýrlmalýdýr. Bu esnada fýrýndan hoþ olmayan kokular gelebilir. Bu gayet normal bir durumdur. 1. Fýrýn fonksiyon düðmesini hava sirkülasyonlu konumuna alýnýz. 2. Termostat düðmesini "max" konuma ayarlayýnýz. 3. Ortamýn havalandýrýlmasý için bir pencere açýnýz. 4. Fýrýný yaklaþýk 45 dakika boþ olarak çalýþtýrýnýz. Bu iþlemin yaklaþýk 5-10 dk süresince ýzgara fonksiyonu ve geleneksel piþirme ile tekrar edilmelidir. Elektronik programlayýcý " 3 1. Bir fonksiyon seçmeye yarayan düðme 2. Azaltma düðmesi " 4. Gösterge 5. "Piþirme Süresi" lambasý 6. "Piþirmenin bitiþ saati" lambasý 7. "Süreyi hatýrlatma" lambasý 8. "Saat" lambasý 3. Arttýrma düðmesi " " Fýrýn yalnýzca saat ayarý yapýldýktan sonra çalýþacaktýr. Ancak, fýrýn hiçbir program yapmadan da çalýþtýrýlabilir. Bir elektrik kesintisi durumunda, tüm ayarlar (günün saati, program ayarý veya çalýþmakta olan program) iptal edilecektir. Elektrik geri geldiðinde, göstergedeki numaralar yanýp sönecektir ve saatin/ zamanlayýcýnýn resetlenmesi gerekecektir. 13 Saat ayarý Cihazýn fiþi takýldýktan veya bir elektrik kesintisinden sonra fýrýnýn "Saat" lambasý yanýp sönecektir. Saat ayarýný yapmak için: 1. veya düðmesine basýn. 2. Ayarlama iþlemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Saat" lambasý sönecek ve göstergede ayarlanm ýþ olan saat görünecektir. Cihaz kullanýma hazýrdýr. Saati yeniden ayarlamak için: 1. "Saat" özelliðini seçmek üzere kýsa düðmesine basýn. Ýlgili aralýklarla lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ardýndan, yukarýda açýklanan iþlemleri tekrarlayýn. Saat, ancak otomatik bir çalýþma durumuna (piþirme süresi veya piþirmenin bitiþ saati geçilmemiþ olduðunda yeniden ayarlanabilir. "Piþirme Süresi" fonksiyonu Bu özellik sayesinde, fýrýn belli bir süre geçtikten sonra kendiliðinden kapanacaktýr. Yiyecekleri fýrýna koyun, bir piþirme fonksiyonunu seçin ve piþme sýcaklýðýný ayarlayýn. "Piþirme Süresi" özelliðini seçmek üzere kýsa aralýklarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ardýndan aþaðýdaki iþlemleri yapýn: Piþirme süresini ayarlamak için: 1. veya düðmesine basýn. 2. Ayarlama iþlemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Piþirme Süresi" lambasý yanacak ve gösterge saat moduna geri dönecektir. 3. Piþirme süresi sona erince fýrýn kendiliðinden kapanacak ve bir uyarý sesi gelecektir, bu sýrada lamba yanýp sönecektir. Fonksiyon seçme 14 düðmesini ve termostatý sýfýr konumuna getirin. Sesli alarmý kapatmak için herhangi bir düðmeye basýn. NOT: Bu iþlem yapýlýrken, fýrýn tekrar çalýþacaktýr, bu nedenle, piþirme iþleminin süresi dolunca fýrýnýn fonksiyon ayar düðmesini ve termostatý sýfýra getirmeyi unutmayýn. Piþirme süresini iptal etmek için: 1. "Piþirme Süresi" özelliðini seçmek üzere kýsa aralý klarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönecek ve göstergede kalan piþme süresi görülecektir. 2. Göstergede "0:00" görününceye kadar düðmesine basýn. 5 saniye sonra lamba sönecek ve göstergede saat belirecektir. "Piþirmenin fonksiyonu bitiþ saati" Bu özellik sayesinde, fýrýný piþirmenin bitiþ saati gelince kendiliðinden kapanacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Yiyecekleri fýrýna koyun, bir piþirme fonksiyonunu seçin ve piþirme sýcaklýðýný ayarlayýn. "Piþirmenin bitiþ saati" özelliðini seçmek üzere kýsa aralýklarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ardýndan aþaðýdaki iþlemleri yapýn: Piþirmenin bitiþ saatini ayarlamak için: 1. veya düðmesine basýn. 2. Ayarlama iþlemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Piþirmenin Bitiþ Saati" lambasý yanacak ve gösterge saat moduna geri dönecektir. 3. Piþirme süresi sona erince fýrýn kendiliðinden kapanacak ve bir uyarý sesi gelecektir, bu sýrada lamba yanýp sönecektir. Fonksiyon seçme düðmesini ve termostatý sýfýr 15 konumuna getirin. Sesli alarmý kapatmak için herhangi bir düðmeye basýn. NOT: Bu iþlem yapýlýrken, fýrýn tekrar çalýþacaktýr, bu nedenle, piþirme iþlemi bittikten sonra fýrýnýn çalýþma düðmesi ile termostatý sýfýra getirmeyi unutmayýn. Piþirmenin bitiþ saatini iptal etmek için: 1. "Piþirmenin Bitiþ Saati" özelliðini seçmek üzere kýsa aral ýklarla düðmesine basýn.

8 Ülgili lamba yanýp sönecek ve göstergede programlanmýþ olan bitiþ saati görülecektir. 2. Gösterge normal saat durumuna gelene kadar düðmesine basýn. Programlayýcýdan bir uyarý sesi gelecek ve pilot lamba sönecektir. "Piþme süresi" ile "Piþirmenin bitiþ saatinin" birleþtirilmesi Fýrýný daha sonraki bir zaman dilimi içinde kendiliðinden açýp kapatmak üzere "Piþirme süresi" ve "Piþirmenin bitiþ süresi" özellikleri ayný anda kullanýlabilir. 1. "Piþirme süresi" özelliðini kullanarak (bu konuya ayrýlmýþ olan kýsýmda olduðu gibi piþirme süresi ayarýný yapýn) piþirme süresini ayarlayýn. Ardýndan, : düðmesine basýn: göstergede programlanmýþ olan ayar görünecektir. 2. "Piþirmenin bitiþ saati" özelliðini kullanarak (ilgili bölümde açýklandýðý gibi piþirmenin bitiþ saatini ayarlayýn) piþirmenin bitiþ saatini ayarlayýn. Ýlgili lambalar yanacak ve göstergede saat görünecektir. Fýrýn yapýlmýþ olan programlara göre açýlýp kapanacaktýr. 16 "Süreyi hatýrlatma" özelliði Süreyi hatýrlatma alarmý, belirlenmiþ bir sürenin sonunda devreye girecek, ancak hala kullanýlýyorsa FIRIN ÇALIÞMAYA DEVAM EDECEKTÝR. Süre hatýrlatma özelliðini ayarlamak için: 1. "Süreyi Hatýrlatma" özelliðini seçmek üzere kýsa aralýklarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. 2. Sonra, veya düðmesine basýn (en fazla: 2 saat, 30 dakika). 3. Ayarlama iþlemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Süreyi hatýrlatma" yanacaktýr. lambasý 4. Belirlenmiþ olan sürenin sonunda lamba yanýp sönmeye baþlayacak ve sesli uyarý duyulacaktýr. Sesli alarmý kapatmak için herhangi bir düðmeye basýn. Süre hatýrlatma özelliðini iptal etmek için: 1. "Süreyi Hatýrlatma" özelliðini seçmek üzere kýsa aralýklarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönecek ve göstergede kalan süre görülecektir. 2. Göstergede "0:00" görününceye kadar düðmesine basýn. 5 saniye sonra lamba sönecek ve göstergede saat belirecektir. Göstergenin kapatýlmasý 1. Programlama düðmelerinden ikisine veya üçüne ayný anda basýp yaklaþýk 5 saniye kadar basýlý tutun. Gösterge kapanacaktýr. 2. Göstergeyi tekrar açmak için herhangi bir düðmeye basýn. Göstergeyi kapatabilmeniz için hiçbir fonksiyonun ayarlanmamýþ olmasý gerekir. 17 Fýrýnýn kullanýmý Daima fýrýn kapaðýný kapalý tutarak çalýþtýrýn. Fýrýn kapaðýný belirli bir mesafede durarak açýn. Aþamalý açýlan kapýnýn birden açýlmasýna izin vermeyin; tamamen açýlýncaya kadar kapý kolunu tutarak kapaðý destekleyin. Fýrýnýn dört tepsi seviyesi ve iki tepsisi vardýr. Tepsi konumlarý, þekilde gösterildiði gibi fýrýnýn alt tarafýndan yukarý doðru sayýlýr. Þekilde gösterildiði gibi bu tepsilerin doðru yerleþtirilmesi önemlidir. Tabaklarý doðrudan fýrýn tabanýnýn üzerine yerleþtirmeyin. Dikkat! - Piþirme sýrasýnda fýrýn tabaný üzerine her hangi bir cisim koymayýn veya fýrýnýn her hangi bir kýsmýný alüminyum folyo ile sarmayýn; aksi takdirde emaye yüzeylere ve piþirdiðiniz yiyeceklere zarar verebilecek ýsý birikmesi meydana gelebilir. Tavalarý, ýsýya dayanýklý kaplarý ve alüminyum tepsileri raflara takýlmýþ tepsilerin üzerine koyun þekil 8 Güvenlik termostatý Cihazýn yanlýþ kullanýmýndan veya arýzalý bir parçadan dolayý aþýrý ýsýnmayý önlemek için fýrýnýn, gerektiðinde elektriði kesen bir güvenlik termostatý vardýr. Sýcaklýk normal deðere düþtüðünde çalýþma otomatik olarak yeniden baþlar. Bu yüzden, cihazý doðru kullanmadýðýnýzdan dolayý termostat aktif hale gelirse, fýrýn yeterince soðuduktan sonra yeniden kullanýlabilir. Eðer termostat arýzalý bir parçadan dolayý elektriði keserse, Servis Merkezini aramalýsýnýz. 18 Ýpuçlarý ve Yararlý Bilgiler Buðulanma ve Buhar Kaplarýn piþme sonuçlarý Fýrýnýn, doðal bir hava sirkülasyonu ve üzerindeki etkileri Kaplarýn ve kutularýn, içindeki yiyeceklere ýsýyý iletme yöntemlerini etkileyen kalýnlýklarý, iletkenlikleri, renkleri vs. farklýlýk gösterir. A Alüminyum, çanak, cam ve parlak kaplar piþmeyi ve tabanýn kýzarmasýný engeller. B Emaye dökme demir, anotlaþtýrýlmýþ alüminyum, yapýþmayan alüminyum ve dýþý renkli ve koyu aðýr kaplar piþmeyi ve tabanýn kýzarmasýný artýrýr. sürekli bir buhar sirkülasyonu saðlayan özel bir sistemi vardýr. normaldir. kaplarý, fýrýn tepsileri vs. bu sistem sayesinde bir kaç farklý besin kabý ayný anda farklý raf konumlarýnda piþirilebilir.

9 Bu piþirme yöntemi ile havanýn içindeki rutubet ayrýþtýrýlýr ve ortamdaki hava kurutulur. Böylece farklý raf konumlarýndaki farklý besinlerin tad ve kokularý birbirine karýþmamýþ olur. Bu þekilde sadece bir raf konumunda da piþirme yapýlabilir. Bu tür piþirmeden en iyi sonucu alabilmek için piþirme kabýný en alt raf konumuna yerleþtiriniz. kabarmýþ hamur iþi, pasta ve sufle). kenarlý kaplar ýsýnýn ete geçmesini engelleyebilir. Et ýsýya dayanýklý bir bir kapla veya doðrudan ýzgaranýn üzerine konulabilir. Izgaranýn altýna da akan 21 ve sularý toplamak için damlama tepsisini yerleþtiriniz. Eðer piþirme süresi kýsa ise üzerine ekleyeceðiniz sosu hemen koyunuz. Aksi taktirde piþmenin son yarým saatinde ekleyiniz. Eti önce yüksek ýsýda piþirmeye baþlayýnýz. Piþmenin bitiþine doðru ýsýyý düþürünüz. Beyaz etleri piþirirken piþirme boyunca ýsýyý düþük tutunuz. Etin piþme derecesini anlamak için ete bir çatal ile bastýrýnýz eðer çatal ete batýyorsa piþmiþ demektir. Piþme iþlemi bittikten sonra etin suyunun çekilmesi için en az 15 dk bekledikten sonra eti kesiniz. Daha sonra servis tabaðýna alarak fýrýnýn içerisinde en düþük sýcaklýkta tutarak sýcak kalmasýný saðlayýnýz. Izgara Yapma Etin ýzgara yapýlmaya uygunluðunu kontrol ediniz. Etler veya sakatatlar genellikle dilim ve parçalar halinde çeþitli ölçülerde kesilirler. Ancak genellikle pek kalýn olmazlar. Kümes hayvanlarý genellikle ortadan ikiye bölünürler. (Örn: balýk, þiþ kebaplýk et, deniz mahsulleri, dolmalýk biber, patlýcan gibi). Et ve balýk daima ýzgaranýn üzerine konulmalý ve hafifçe fýrça ile yað sürülmelidir. Etlerin piþmesinden sonra üzerine tuz eklenmelidir. Fakat balýklarýn tuzlarý piþirmeye baþlanmadan önce içlerine konulmalýdýr. Etler kalýnlýklarýna göre ýzgara rafý, ýsýtýcýya daha yakýn ya da daha uzak yerleþtirilmelidir. dolaþýmý engelleneceðinden dolayý verilen piþme süreleri birbirini tutmayacak ve piþirmeden verim alýnamayacaktýr. Ayrýca fýrýnýn emaye iç kabinine zarar verebilirler. Fýrýn kapaðýný açmak için, daima kapý kolunu orta kýsmýndan kavrayýn. 22 Piþirme Tablosu Geleneksel ve Fanlý Piþirme Piþme süreleri ön ýsýtma sürelerini içermez. Piþirme iþlemi öncesinde fýrýnýn kýsa süreli (yaklaþýk 10 dakika) ön ýsýtýlmasý tavsiye edilir. GELENEKSEL PÝÞÝRME MÝKTAR (gr) FANLI PÝÞÝRME PÝÞÝRME SÜRESÝ DÜÞÜNCELER BESÝNLER KONUM KONUM C C KEKLER Karýþýk ve þekilli Yumurta Beyazý Karýþýk Çörek-börek ve hamur iþi. Peynirli Kek Elmalý Pay Reçelli Turta Küçük Kekler Bisküviler Kurabiyeler EKMEK PÝZZA Beyaz Ekmek Kepekli Ekmek Kabýnda Sandviç Ekmeði Pizza HAMUR ÝÞLERÝ Makarna Sebzeli Börek Küçük Börekler Lazanya ETLER Biftek Kýzartma Domuz Eti Kýzart. Dana Eti Sýðýr Filetosu Kuzu Eti Tavuk Hindi Ördek Kaz Tavþan BALIK Bütün Fileto (1ve3) (1ve3) (1ve3) 2 2 (1ve3) 2 (1ve3) 2 (1ve3) 2 (1ve3) 2 (1ve3) Izgarada piþirilir Izgarada piþirilir Izgarada piþirilir Izgarada piþirilir But Tek Parça Tek Parça Tek Parça Tek Parça Parçalar halinde 2 balýk 4 fileto Bir defada 8 adet Tepside 2 (1ve3) (1ve3) (1ve3) 2 (1ve3) 2 (1ve3) (1 ve 3) (1 ve 3) 175 ÖNERÝLER 1) Piþirme sürelerine ön ýsýtma süreleri dahil deðildir. Özellikle kek, pizza ve ekmek gibi besinleri piþirirken yaklaþýk 10 dk ön ýsýtma yapmanýzý öneriyoruz. 2) Birkaç rafta ayný anda piþirme yapýlacaksa önerilen raf konumlarý tercih edilmelidir. 3) Tüm piþirme iþlemleri fýrýnýn kapýsý kapalý olarak yapýlmalýdýr. 23 Izgara - Piþme süreleri ön ýsýtma sürelerini içermez. Piþirme iþlemi öncesinde fýrýnýn kýsa süreli (yaklaþýk 10 dakika) ön ýsýtýlmasý tavsiye edilir. MÝKTAR BESÝN PARÇA GRAM Biftek Domuz Pirzolasý Sosis Tavuk Parçalarý Çeþitli Kebaplar Tavuk Göðsü Yarým Domates Balýk, fileto Kaburga Ekmek Dilimleri PÝÞÝRME SÜRESÝ RAF ISI ( C) KONUMU max.

10 max. max. max. max. max. max. max. max. max. ÜST 12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14 5~7 2~4 ALT 12 ~ 14 6~8 10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~3 24 Temizlik ve Bakým Herhangi bir bakým ve temizlik iþlemi yapýlmadan önce fýrýnýn elektrik baðlantýsý kesilmelidir. Her tür temizlik iþlemine baþlamadan önce, ocaðýn elektrik beslemesini kesiniz. Üst sacý temizlemek için buhar veya bir buharlý temizleme cihazý kullanmayýnýz. Elektrikli Isýtýcý Yüzeyine dökülen yemek artýklarýný yumuþak bir fýrça ve ýlýk suyla, naylon ve plastik temizleyicileriyle temizleyebilirsiniz. Yüzeyin her zaman temiz ve yeni gibi görünmesi için alternatif olarak üzerine bir kaç damla zeytin yaðý damlatarak mutfak havlusuyla silin. Böylece paslanmalarýn da önüne geçmiþ olursunuz. Bu iþlemden sonraki ilk kullanýmda elektrikli yüzeyde bir miktardahoþ kokulu olmayan bir duman çýkar. Bu da gayet normaldir. Ocak Kýsmýnýn Temizlenmesi Salça, meyve suyu, sos gibi damlalarý ýlýk deterjanlý su ve yumuþak bir bezle mümkün olduðunca çabuk temizlenmelidir. Kesinlikle bulaþýk teli ya da keskin uçlu malzemeler kullanmayýnýz. Emaye üzerindeki küçük çizikleri yok etmek için fazla çizici olmayan mutfak deterjanlarýný kullanabilirsiniz. Günlük temizlik için su ve piyasada bulunan normal deterjanlarý kullanabilirsiniz. Emayeli ocak ýzgaralarýný su ve deterjanla temizleyebilir ayrýca bulaþýk makinesinde yýkayabilirsiniz. Bek þapkalarý ve bekleri sýcak su ve deterjanla yýkayabilirsiniz. Ancak yerlerine koymadan önce iyice kurutunuz. Ayrýca yerlerine tam oturup oturmadýklarýný kontrol ediniz. Ocaðýn gövdesi hafif çizici toz deterjan ve bulaþýk beziyle silinebilir. Fýrýn kapaðýný ve kapak camýný (eðer varsa) sadece ýlýk su ile temizleyiniz. Çizici ve aþýndýrýcý malzemeler kullanmaktan kaçýnýnýz. Otomatik ateþlemeli ocaklarda ateþleme bujilerini düzenli olarak temizleyiniz. Böylece ateþleme sorunlarýný yaþamazsýnýz. Ayrýca alev daðýtýcýlarýn boþluklarýnýn yemek artýðý vs ile týkanmamýþ olduklarýný sýk sýk kontrol ediniz. Dýþ Temizlik Sýcak suda yýkanarak sýkýlmýþ yumuþak bir bez kullanarak fýrýn kapýsýný, tutamaðýný ve kontrol panelini düzenli olarak siliniz. Ilýk ve sabunlu su kullanarak fýrýnýn iç ve dýþ kapý camýný temizleyiniz. Ýç kapý camý aþýrý kirlendiðinde uygun temizlik malzemesi kullanarak temizleyiniz. Kapý camlarý sýcakken fýrýn kapýsýný silmeyiniz. Aksi takdirde fýrýnýn cam panelleri kýrýlabilir. 25 Fýrýn Kapýsý Fýrýn kapýsýný temizlemek istediðinizde kapýyý aþaðýda tarif edildiði þekilde çýkararak temizleyebilirsiniz. 1. Fýrýn kapýsýný tamamen açýnýz. 2. Fýrýnýn menteþe baðlantýlarýný bulunuz ("þekil 10 - A"). 3. Kapýnýn her iki menteþesindeki kulakçýklarýnýn kilitlerini açýnýz ("þekil 9 - B"). 4. Kapýyý saðýndan ve solundan tutarak yukarýya doðru kaldýrýnýz ve yarý kapalý konuma getiriniz ("þekil 9 - C"). 5. Yavaþça kapýyý kapatýnýz ("þekil 9 - C"). 6. Kapýyý yerine düzgünce yerleþtiriniz. Fýrýn camýný ýlýk suyla ýslatýlarak sýkýlmýþ sadece yumuþak bir bezle siliniz. Temizlik iþleminden sonra fýrýn kapýsýný yukarýdaki iþlemlerin tersini yaparak yerine takýnýz. Zarar verebilecek aþýndýrýcý maddeleri asla kullanmayýnýz. 4. Temizleme iþlemini tamamladýktan sonra, ray/katalitik panel bütününü birleþtirip yeniden kurunuz. Ray/katalitik panel bütününü kurduktan sonra, vidalarýn iyice sýkýþtýrýlmýþ olduðundan emin olunuz. A B C þekil 9 Kapaðýn Ayarlanmasý Fýrýn modellerinde fýrýn üst kapaklarý özel denge yaylý cam ile donatýlmýþtýr. Bu mekanizma cihazýn arkasýndaki menteþelerin içine yerleþtirilmiþtir. Bu sayede üst cam kapak daha kolay ve daha yumuþak kapanacaktýr. Bir tornavida kullanarak kapaðýn kapanma sertliðini ayarlayabilirsiniz. Cam kapaðýn açýlma / kapanma sertliðini þekilde gösterildiði gibi bir tornavida ile vidasýný 2 veya 3 tur çevirebilirsiniz (þekil 10 - þekil 11). 26 Dikkat! Aþýrý ýsýnmalarda üst kapak camý parçalanabilir. Cam kapaðý kapatmadan önce daima ocaklarý (ya da elektrikli ýsýtýcýyý) kapatýnýz. Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi Lambayý deðiþtirmeden önce fýrýnýn elektrik baðlantýsýný kesiniz. Ampulün deðiþtirilmesi gerekiyorsa, yeni ampulün aþaðýdaki özelliklere uygun olmasý gerekir: - Elektrik gücü: 15 W / 25 W - Elektrik oraný: 230 V (50 Hz) C'lik sýcaklýklara dayanýklý - Baðlantý tipi: E14.

11 Bu ampulleri yerel Yetkili Servis Merkezlerinden temin edebilirsiniz. Yanmýþ bir ampulü deðiþtirmek için; 1.Fiþin prizden çekildiðinden emin olun. 2.Cam kapaðý saatin tersi yönünde çevirin. 3. Yanmýþ ampulü sökün ve yenisiyle deiþtirin. 4. Cam kapaðý takýn. 5.Tekrar fiþi takýn. Þekil 10 Þekil 11 Þekil Arýzalar ve Çözümleri ARIZA Fýrýn komple çalýþmýyor ÇÖZÜM 1) Cihazýn fiþi takýlý mý? Þebekede 230 V var mý? Kontrol ediniz. 2) Ana sigorta atmýþ mý? Kontrol ediniz. 3) Doðru kontrol düðmesini çevirdiðinizden emin misiniz? Kontrol ediniz. 1) Ana gaz musluðu týkanmýþ olabilir, bek þapkasýnda yemek artýklarý kalmýþ olabilir. Kontrol ediniz. 2) Bek þapkasý ve bekin yerlerine düzgün olarak oturup oturmadýðýný kontrol ediniz.ör.temizlik sonrasý. 1) Piþirme fonksiyonunun ve sýcaklýk ayarýnýn yapýlmýþ olduðundan emin misiniz? Kontrol ediniz. 2) Fýrýn besleme kablosu saðlam mý ve fýrýn ÇALIÞIR konumda mý? Kontrol ediniz. 1) Termostat kontrol düðmesiyle bir sýcaklýk ayar layýnýz. 2) Fýrýn fonksiyon düðmesiyle bir fonksiyon seçiniz. 1) Ampulü kontrol ediniz ve arýzalýysa deðiþtiriniz (Fýrýn lambasýnýn deðiþtirilmesi ile ilgili kýsma bakýnýz). 1) Isý yüksek gelmiþ olabilir o yüzden ýsýyý tekrar ayar- lamanýz gerekir. 2) Kullanma kýlavuzunun "Fýrýnýn Kullanýlmasý" kýsmý na bakýnýz. 1) Piþirme iþleminden sonra yemek kaplarýný fýrýn içerisinde dk.dan fazla bekletmeyiniz. 1) Raflarýn ve piþirme kaplarýnýn fýrýnýn arka tarafýndaki fan paneline temas edip etmediklerini kontrol ediniz. Gaz halkasý dendgeli olarak yanmýyor Fýrýn kýsmý çalýþmýyor Fýrýn termostat lambasý yanmýyor Fýrýn lambasý yanmýyor Yemek kaplarýný parlatmak uzun zaman alýyor ve besinler çabuk piþiyor Fýrýn içerisinde ve besinlerin üzerinde buhar ve yoðuþma var Fýrýn faný sesli çalýþýyor NOT: Eðer arýzayý bu tablodan gideremiyorsanýz size en yakýn Yetkili Servise baþvurunuz. Eðer arýza teknik sebeplerden kaynaklanmýyor ve kullaným hatasýndan kaynaklanýyorsa ürün garanti kapsamýnda dahi olsa servis ve iþçilik ücreti tüketici tarafýndan karþýlanacaktýr. 28 Teknik veriler Ölçüler Yükseklik 850 mm Derinlik 600 mm Geniþlik 600 mm Fýrýn Kapasitesi 56 dm³ ÜRÜN KATEGORÝSÝ: II2H3B/P GAZ BESLEMESÝ: G30/G31-30/30 mbar Ürün Sýnýfý : 1, 2 sub sýnýf 1 Fýrýn Isýtýcý Güçleri Üst + Alt Isýtýcý Izgara Isýtýcýsý Hava sirkülasyonlu Konveksiyonel Fan Fýrýn Lambasý Kebap Toplam Fýrýn Çalýþma Gerilimi Toplam oran 1800 W 1650 W 1850 W 25 W 25 W 4W 1850 W 230 V~ 50 Hz 3850 W Ocak Bekleri Arka Sol Bek (Yarý hýzlý): 2.0 kw Ön Sol Bek (Çok hýzlý - üç gözlü):3.2 kw Ön Sað Bek (Yardýmcý): 1.0 kw Arka Sað Elektrikli Isýtýcý (Ø 180 mm) 2.0 kw Montaj Bilgileri ÖNEMLÝ : Bu fýrýnýn montajý sadece Yetkili Servis Personeli tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu kýlavuzda belirtilen emniyet kurallarýna ve yürülükte bulunan genel emniyet normlarýna uygun olarak yapýlmamýþ montajlardan kaynaklanan her türlü hasar ve zararlardan dolayý üretici firma hiçbir sorumluluk kabul etmez. Düzlemsellik/seviye ayarlamasý Cihaz, taban kýsmýnýn arka köþelerine yerleþtirilmiþ ayarlanabilir küçük ayaklara sahiptir. Arka küçük ayaklarý ayarlamak suretiyle, baþka zeminlerde daha iyi bir seviye ayarý yapabilmek ve tencere ve tavalardaki sývýlarýn eþit seviyede daðýlmasýný saðlamak mümkündür. Yerleþtirme Cihazýn dayandýðý ve arasýna girdiði mobilya yüksekliklerinin fýrýnýn çalýþma yüksekliðini aþmayacak þekilde tasarlanmýþtýr. 29 Monte Edileceði Ortam DÝKKAT: Bu fýrýn sadece sürekli hava dolaþýmý bulunan bir ortama monte edilebilir. Cihazýn verimli çalýþabilmesi ve kullanýlan gazýn iyi bir þekilde yakýlabilmesi için ortamda doðal bir havalandýrmanýn bulunmasý gerekir. (Cihazý monte eden personel aþaðýdaki kurallara uymak zorundadýr.) Hava akýmý duvardan dýþarýya açýlan hava deliklerinden veya pencerelerden direkt olarak içeriye girmelidir. Bu delik (veya delikler) gerek içeriden gerekse dýþarýdan kesnilikle týkanmayacak þekilde açýlmalý ve tercihen yere yakýn ve yanan gazlarýn tahliyesini kolaylaþtýracak þekilde olmalýdýr. Fýrýnýn montajý ve bakýmý sadece Yetkili Servis tarafýndan kurallara uygun olarak yapýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsý ise kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafýndan yürürlükte bulunan standart ve normlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Toprak hattýnýn olmamasý durumunda ya da yanlýþ topraklama olmasý durumunda ortaya çýkan sonuçlar üretici firma sorumluluðunda deðildir.

12 Cihazýn besleneceði gaz tipinin etikette belirtilen gaz tipiyle ayný olmasýna dikkat ediniz. A B C D B E Þekil 13 A Diþli Somun B Conta C Yönü Deðiþebilen Rakor D LPG aðýzlýðý E Doðalgaz aðýzlýðý Atýk Gazlarýn Tahliyesi Gazla çalýþan fýrýnlarýn atýk gazlarý bir davlumbaz ya da aspiratörle dýþarý atýlmalýdýr. Gaz Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Fýrýnýn gaz baðlantýsý yürürlükte bulunan normlara ve yönetmeliklere göre kalifiye ve yetkili bir gaz tesisatçýsý tarafýndan yapýlmalýdýr. Fýrýn fabrikadan arka bölümündeki baðlantý borusunun yanýna konulmuþ olan bilgi etiketinde belirtilen gaz tipine uyumlu olarak çýkar. 30 Sert ya da Esnek Metalik Boru ile Gaz Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Emniyet açýsýndan daha güvenli olacaðýndan dolayý fýrýnýn gaz baðlantýsý norm ve standartlara uygun esnek ve paslanmaz bir çelik boru ile yapýlabilir. Böylece fýrýnýn fazla hareket etmesine gerek kalmaz. Fýrýnýn gaz giriþ rakoru Gc ½ ölçüsündedir. Esnek Gaz Borusu Doðru Elektrik Kablosu Metalik Olmayan Esnek Boru ile Gaz Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Eðer gaz baðlantýsý her istenildiðinde kontrol edilebilecek konumdaysa standart ve normlara uygun olan esnek bir boru kullanýlabilir. Esnek borunun lastik taþýyýcý aðýzlýk- larýna uygun olarak emniyet kelepçeleri ile sýkýca baðlanmalýdýr. Baðlantý aþaðýdaki þekilde yapýlabilir. - Esnek boru þekilde görüldüðü gibi vanaya ulaþmak için fýrýnýn arkasýndan geçeceðinden hiçbir noktasýnda 30 ºC nin üzerinde ýsýya maruz kalmamalýdýr. - Boru uzunluðu 150 cm'yi geçmemelidir. - Boru hiç bir þekilde boðulmamalýdýr. - Hiçbir þekilde kývrýlmaya, bükülmeye ve gerilmeye maruz kalmamalýdýr. - Kesici kenar ve köþelere temas etmemelidir. - Zaman zaman kontrol etmek için her an ulaþýlabilir yerde ve konumda olmalýdýr. Esnek borunun zaman içerisindeki yýpranma kontrolünü aþaðýdaki þekilde yapabilirsiniz - Hortumun üzerinde ve uçlarýnda kesikler, çatlaklar ve yanýk izleri olmamalýdýr. - Hortum aþýrý sertleþmiþ olmamalý esnekliðini muhafaza etmelidir. - Sýkma kelepçeleri paslanmýþ olmamalýdýr. - Son kullaným süresini ( 5 yýl) aþmamýþ olmalýdýr. Doðru Esnek Gaz Borusu Elektrik Kablosu YANLIÞ Esnek Gaz Borusu Elektrik Kablosu 31 Yukarýda belirtilen noktalarþn birinde ya da birkaçýnda anormallik olmasý durumunda boruyu deðiþtiriniz. (Tamir etmeye kalkmayýnýz). ÖNEMLÝ: Montaj iþlemi tamamlandýðýnda bütün baðlantý rakorlarýný tek tek sabunlu su ile kontrol ediniz. Asla ateþle kaçak kontrolü yapmayýnýz. Gaz Dönüþümü Fýrýnýn imalatta ayarlanmýþ olan gaz olduðundan yanma güçleride farklýdýr. tipini deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri (Doðalgaz LPG den daha kuvvetli yanar) uygulayýnýz. Eski enjektörleri ileride tekrar kullanabileceðinizden dolayý saklayýnýz. Gaz Baðlantýsý (Þekil 14) Montaj anýndaki ilk gaz dönüþümü garanti LPG: Bu tip gazla çalýþacaksa birlikte dahilinde yapýlmakta daha sonraki dönüþümler ise ücrete tabi olarak verilmiþ olan "D" aðýzlýðýný kullanýnýz. Doðalgaz: Bu tip gaz içinse "E" yapýlmaktadýr. aðýzlýðýný kullanýnýz. Aðýzlýkla birlikte gaz borusu arasýna "B" contasýný koymayý unutmayýnýz. Enjektörlerin Deðiþtirilmesi 1 Ocak desteklerini çýkarýn. 2 Ocaðýn baþlýklarýný ve kapaklarýný çýkarýn. 3 Bir lokma anahtar (7) ile enjektörleri gevþetin ve sökün (Þekil 15) ve bunlarý, kullanýlan gaz tipine uygun olanlarla deðiþtirin (bkz. tablo "Enjektörlerin karakteristikleri"). 4 Ayný iþlemleri tersi sýrayla takip ederek parçalarý takýn. 5 Ýsim plakasýný (gaz besleme borusu yakýnýnda), yeni gaz beslemesine uygun bir plaka ile deðiþtirin. Bu etiketi, cihazla birlikte verilen enjektör ambalajýnda bulabilirsiniz. Beslenen gaz basýncý, gerekli basýnçtan farklý ise, düzenlemelere uygun olarak gaz besleme borusuna uygun bir basýnç ayarlayýcý takýlmalýdýr. LPG ve Doðalgazýn basýnçlarý farklý D B E Þekil 14 B Conta D LPG aðýzlýðý E Doðalgaz aðýzlýðý Þekil Enjektörlerin karakteristikleri GAZ TÝPÝ BRÜLÖR TÝPÝ MEME ÇAPI 1/100 mm NOMÝNAL ISI ÇIKIÞI kw 3,2 2,0 1,0 AZALTILMIÞ ISI ÇIKIÞI kw 0,65 0,45 0,33 NOMÝNAL ÇIKIÞ m3/saat g/saat NOMÝNAL BASINÇ (mbar) Doðal gaz (Metan) Hýzlý Yarý hýzlý Yardýmcý 0,305 0,190 0, Sývý gaz (Bütan/ Propan) Hýzlý Orta Küçük ,2 2,0 1,0 0,65 0,45 0, Bypas vidalarýnýn çaplarý Ocak Yardýmcý Yarý-hýzlý Hýzlý mm'nin 1/100 cinsinden Ø bypas Minimum seviye ayarý Ocaklarýn minimum seviyesini ayarlamak için aþaðýdaki gibi hareket edin: 1 Ocaðý yakýn.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2 Düðmeyi minimum konuma çevirin. 3 Düðmeyi çýkarýn. 4 Ýnce bir tornavida ile, bypas vidasýný ayarlayýn (bkz. Þekil 16). Doðal gazdan LPG'ye geçtiðinizde, düþük alev elde edilinceye kadar vidayý saat yönünde iyice sýkýn. LPG'den doðal gaza geçtiðinizde, düþük alev elde edilinceye kadar bypas vidasýný çeyrek tur (1/4) gevþetin. 5 Son olarak, düðmeyi maksimum ) konumdan minimum ( ) ( konuma hýzlý bir þekilde çevirirken ocaðýn sönüp sönmediðini kontrol edin. Bu iþlem, ocak belli bir yere yerleþtirildiðinde veya tezgah altýna monte edildiðinde kolayca yapýlabilir. Þekil 16 En küçük alev ayarý için bypas vidalarý 34 Elektrik Baðlantýsý Fýrýnýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce aþaðýdakilerden emin olunuz. Evdeki elektrik tesisatý ve ana sigorta fýrýnýn toplam elektrik gücünü kaldýrabilecek durumda mý? (Bilgi etiketine bakýnýz) Evdeki besleme hattý yürürlükteki standart ve normlara göre topraklanmýþ olmalýdýr. Priz ve çok kutuplu anahtar cihaza monte edildikten sonra da kolay ulaþýlabilecek bir yerde olmalýdýr. Ürün ile birlikte elektrik kablosu cikmaktadir.cihazýn besleme kablosuna normlara uygun bir fiþ takýnýz ve bunu güvenli bir prize baðlayýnýz. Fýrýnýn elektrik baðlantýsýný direkt þebekeye yapmak isterseniz þebeke hattý ile cihazýn besleme kablosu arasýna normlara uygun ve fýrýnýn yükünü kaldýrabilecek temas aralýðý en az 3 mm lik çok kutuplu bir anahtar koymalýsýnýz. Kahverengi olan faz kablosu (fýrýnýn L baðlantý parçasýndan gelen) daima þebeke hattýnýn fazýna baðlý olmalýdýr. Yeþil-sarý renkte olan toprak hattý kablosu herhangi bir anahtarla kesintiye uðratýlmamalýdýr. Her durumda elektrik besleme hattý hiçbir noktasýnda 50 C nin üzerinde bir ýsýya maruz kalmayacak þekilde yerleþtirilmelidir. Besleme kablosu deðiþtirileceði zaman fýrýnýn yüküne uygun kesitli kablo kullanýnýz. Yeþil-sarý olan topraklama kablosu diðer kaz ve nötr kablolarýndan 2 cm daha uzun olmalýdýr (Þekil 17). Baðlantý yapýldýktan sonra fýrýný yaklaþýk 3 dk çalýþtýrarak ýsýtýcýlarý kontrol ediniz. ve seri numarasýný (Ser. No.) bildiriniz. süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yýl. Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr. 2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr. 3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn ; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý, Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý, Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr. 6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurulabilir. 37 Buna göre Electrolux'ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için verdiði garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz. Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar, Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma, düþürme, vs) Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj dýþýnda kullanma, Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline kalkýþmýþ olmasý durumlarýnda, Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr. Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri numarasý kaldýrýldýðý veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer.

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 31006GM-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814001

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 31006GM-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814001 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK6003 http://tr.yourpdfguides.com/dref/630125

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK6003 http://tr.yourpdfguides.com/dref/630125 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKM60032

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKM60032 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 69807G-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2634314

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 69807G-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2634314 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 31006ML-MN

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 31006ML-MN Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Turbo Fýrýn Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Önemli Cihazýnýzýn verimli çalýþmasý ve emniyeti için sizlere her zaman: Ýhtiyaç duyduðunuzda sadece Ýndesit Yetkili Servisini

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 330-2010 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-2020 Yandan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-1610 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (2.5/4 Litre) 330-1620 Yandan Su

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK

AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný;

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný; FIRIN AFX-502D Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKC60350

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKC60350 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612W http://tr.yourpdfguides.com/dref/622997

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612W http://tr.yourpdfguides.com/dref/622997 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Ýçindekiler Türkçe, 1 K6M4S / T K6G4 /T K6G4 S/T K6G40S / T K6M40S/ T Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU MODEL : 13007 MODEL : 13008 13007-BLBLB / 13007-GGB 13007-XBLK / 13007-XBLB/-T 13007-WWB / 13007-WWB TPT 13007-WWK / 13007-WWK TPT 13007 GGK / 13007 WWB-T

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHS74K http://tr.yourpdfguides.com/dref/634446

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHS74K http://tr.yourpdfguides.com/dref/634446 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 2. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 3. KURULUM 4. KULLANIM 5. TEMÝZLÝK VE BAKIM

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 2. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 3. KURULUM 4. KULLANIM 5. TEMÝZLÝK VE BAKIM OCAK AOB-3001 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ADA DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU

ADA DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı