Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Elektronik programlayýcý.. 13 Fýrýnýn kullanýmý Ýpuçlarý ve Yararlý Bilgiler..

3 ... Teknik Yardým ve Yedek Parça Garanti/Müþteri hizmetleri Avrupa Garantisi Montaj Bilgileri Teknik veriler...

4 .. Montaj Bilgileri... Monte Edileceði Ortam... Gaz Dönüþümü.. Elektrik Baðlantýsý

5 Kullaným Kýlavuzundaki Semboller ve Anlamlarý Aþaðýdaki semboller istediðiniz bilgiye kolaylýkla ulaþmanýza yardýmcý olacaktýr: Güvenlikle ilgili bilgiler "Adým adým" Talimatlar Yararlý ve önerilen yol gösterici bilgiler Çevre korumasý ile ilgili bilgiler Bu cihaz aþaðýdaki Avrupa Birliðinin E.E. C direktiflerine uygundur. 2006/95 sayýlý Alçak Gerilim Direktifi 89/336 sayýlý Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 90/396 sayýlý Gazlý Cihazlar Direktifi 93/68 sayýlý Genel Direktifler ve daha sonraki deðiþiklikler 4 ÖNEMLÝ EMNÝYET BÝLGÝLERÝ Fýrýný kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini dikkatlice okumalýsýnýz. Montaj Bu fýrýnýn montajý Yetkili Servis tarafýndan üretici firmanýn öngördüðü kurallar dahilinde yapýlmalýdýr. Havanýn serbest olarak cihaz etrafýnda dolaþabilmesini saðlayýnýz. Havalandýrmadaki týkanýklýklar oksijen yetersizliðine neden olur. Cihazýn gaz þebekesine baðlantý hortumunun yanýndaki bilgi etiketinde belirtilen gaz tipi ile beslenmesini saðlayýnýz. Gazla beslenen bir ocaðýn kullanýlmasý, içerisinde bulunduðu ortamda ýsý ve nem oluþmasýna neden olur. Havalandýrma giriþlerini açýk ve çalýþýr durumda bulundurmak veya tahliye bacalarý ile donatýlmýþ bir davlumbaz kurmak sureti ile ortamýn iyi bir þekilde havalandýrýlmasýný saðlayýnýz. Cihazýn yoðun ve uzun süreli kullanýlmasý durumunda, örneðin bir pencereyi açýk tutmak veya varsa elektrikli aspiratörün emiþ gücünü yükseltmek sureti ile, daha etkin bir havalandýrma yapýlmasýný saðlayýnýz. Bu fýrýn oldukça aðýrdýr. Taþýrken dikkat etmelisiniz. Fýrýný kapý tutamaðýndan tutarak taþýmayýnýz. Fýrýný zemin üzerinde sürükleyerek taþýmayýnýz bu fýrýnýn ayaklarýna zarar verebilir. Fýrýný kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini sökünüz. Fýrýnýn teknik özelliklerini kesinlikle deðiþtirmeye kalkýþmayýnýz bu sizin ve ürününüz için oldukça tehlikelidir. kullanýlmak üzere tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Çocuklarýn fýrýnla veya fýrýn etrafýnda oynamalarýna kesinlikle izin vermeyiniz. Bu cihaz, çocuklar ya da herhangi bir fiziksel, duyumsal, ya da zihinsel engeli olan ya da cihazý güvenle kullanabilecek deneyim ve bilgi noksanlýðý olan kiþiler tarafýndan, sorumlu kiþinin denetimi veya talimatý olmadan kullanýlmamalýdiý. Fýrýn kullanýldýðý sürece sýcaktýr. O yüzden çocuklarý fýrýn soðumadan fýrýna yaklaþtýrmayýnýz. Çocuklar fýrýnýn üzerindeki tava ve tencereleri çekip devirerek kendilerine zarar verebilirler. Kullaným Bu fýrýn evlerde kullanýlmak amacýyla tasarlanmýþtýr. Ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanýlmamalýdýr. Fýrýn çalýþtýðý sürece kullanýldýðý ortamda ýsý ve nem üretir. Bu yüzden ocaðýn bulunduðu ortamýn havalandýrýlmasý gerekir. Bu iþlem için ya sürekli hava akýþý saðlayan bir aspiratör kullanýlmalý ya da ortam kullanýcý tarafýndan sýk sýk havalandýrýlmalýdýr. Fýrýn uzun süreli kullanýlacaðýnda bir pencere açarak ya da aspiratörün hýzýný arttýrarak havalandýrmanýn sürekli olmasý saðlanmalýdýr. Eðer cihazýnýzýn üst kýsmýnda bir kapak varsa bu cihazýn ocak kýsmýný çalýþmadýðýnda tozlardan korumak çalýþtýðýnda ise yaðlarýn sýçramasýný önlemektir. Baþka amaçlar için kullanmayýnýz. Cihazýn üst kapaðýný kapatmadan önce daima temizleyiniz. Çocuk Emniyeti Bu fýrýn yetiþkinler tarafýndan 5 Kapaðý kapatmadan önce daima sýçrayan sývýlarý bir bezle siliniz. Kapaðý kapatmadan ya da açmadan önce yemek artýklarýný temizleyiniz. DÝKKAT! Cam kapak aþýrý ýsýya maruz kaldýðýnda kýrýlarak daðýlabilir. Kapaðý kapatmadan önce daima ocaklarýn kapalý olduklarýný kontrol ediniz. Fýrýný su ile temas ettirmeyiniz. Böyle bir durumda fýrýný kesinlikle çalýþtýrmayýnýz. Ayrýca fýrýný ýslak elle çalýþtýrmayýnýz. Fýrýný kullanmayacaðýnýz zaman kontrol düðmelerinin KAPALI konumda olduðundan emin olunuz. Diðer ev aletlerini kullanýrken kablolarýnýn fýrýnýn sýcak yüzeylerine temas etmemesini saðlayýnýz.

6 Dengesiz tavalarýn ve diðer kaplarýn devrilerek bir kazaya sebep verme ihtimallerinden dolayý bu tür kaplarýn kullanýlmamasý gerekir. Fýrýn her zaman temiz tutulmalýdýr. Fýrýn üzerinde veya içerisinde býrakýlan yemek ve yað atýklarý bir yangýna sebep olabilir. Fýrýnýn iç kabininde veya ocak kýsmýnda kesinlikle plastik kaplar kullanmayýnýz. Fýrýnýn hiçbir parçasýný alüminyum folyo ile kaplamayýnýz. Fýrýnýn arkasýnda ortaya yerleþtirilmiþ olan boþluk fýrýn kabininin havalandýrýlmasý için konulmuþtur. Bu yüzden burasýnýn sürekli açýk kalmasýný saðlayýnýz. Çabuk ve kolay bozulan gýdalarý, plastik malzemeleri ve aerosolleri fýrýn ýsýsýndan etkileneceklerinden dolayý fýrýnýn üzerinde veya içerisinde saklamayýnýz. Patlayýcý ve yanýcý maddeleri kesinlikle sýcak saklama bölmesinde saklamayýnýz. Fýrýn kapak camýný silmek için sert, aþýndýrýcý temizleyiciler veya keskin metal kazýyýcýlar kullanmayýnýz, çünkü bunlar yüzeyi çizebilir ve camýn kýrýlmasýna neden olabilir. Servis Bu fýrýn sadece Yetkili Servis tarafýndan monte edilmeli, onarýlmalý ve servis hizmeti verilmelidir. Ayrýca sadece orijinal yedek parça kullanýlmalýdýr. Çevre ile ilgili Bilgiler Ambalaj malzemelerini fýrýnýn montajýndan sonra çevre ve genel güvenliðe uygun olarak elden çýkarýnýz. Eski fýrýnýnýzý atmanýz durumunda ise besleme kablosunu keserek kullanýlmaz hale getiriniz. Ürünün ya da ambalajinin, bu ürünün üzerindekisimgesi normal ev atýðý gibi iþlem göremeyeceðini belirtir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn geri dönüþümü için belirlenen toplama noktalarýna teslim edilmelidir. Ürünün hatalý bir þekilde atýlmasý veya imha edilmesi çevre ve insan saðlýðý açýsýndan olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doðru bir þekilde elden çýkarýlmasýný saðlayarak potansiyel olumsuz sonuçlarý &ote;n tehlikesine yol açabilirler. þekil 1 þekil 2 A Bek Þapkasý B Bek C Ateþleme Bujisi D Gaz kesme emniyeti 8 Manuel ateþleme (Elektrikler kesik ise) 1 Ocaða bir alev yaklaþtýrýnýz 2 Ocaðý yakmak için ocak bekine olan düðmeyi dibine kadar bastýrýnýz ve "azami gaz çýkýþý" konumuna kadar çeviriniz. Eðer ilk denemede ocak yanmýyorsa iþlemi tekrar ediniz ve düðmeyi basýlý tutma süresini biraz daha uzatýnýz. Eðer birkaç denemede ocak yanmýyorsa beklerin ve bek þapklalarýnýn yerlerine doðru ol;cýyý boþ kaplarla veya kap olmadan çalýþtýrmayýnýz. Sýcak haldeki tencere ve kaplarý, soðuk haldeki Elektrikli ýsýtýcý üzerine koymaktan kaçýnýnýz. Elektrikli ýsýtýcýyý çevreyi ýsýtmak amacýyla kullanmayýnýz. Kaplarý ocaklardan indirmeden önce daima alevi kýsýnýz veya tamamen söndürünüz. Sývý veya katý yaðlarýn kullanýldýðý piþirme iþlemleri sýrasýnda taþmalarýn oluþmamasýna dikkat ediniz çünkü yüksek ýsý derecelerinde bu maddeler tutuþabilir. Þekil 5 11 Fýrýn Kýsmýnýn Özellikleri Fýrýn Fonksiyon Düðmesi (þekil 6) Kontrol Damlama Tepsisi ve Izgara Bu fýrýn emaye bir damlama tepsisi ile donatýlmýþtýr. Kýzartýlmýþ etlerin suyu, ýzgara ya da þiþ yaparken damlayan yaðlarý, bir ýzgara ya da tepside piþirilen besinlerin damlayan sularýný toplamak amacýyla kullanýlýr. Geleneksel Piþirme: Isý hem alt ýsýtýcýdan hem de üst ýsýtýcýdan gelir. Böylece fýrýn içerisinde eþit bir ýsýtma yapýlmýþ olur. Hava sirkülasyonlu (Fanlý/ Turbo): alt ve üst ýsýtma elemanlarý fýrýnýn iç kýsmýna ýsý verirken fan sýcak havanýn yiyeceklerin etrafýnda dolaþmasýný saðlar. Kek, kurabiye veya ekmek piþirmeye çok uygundur. Ýç ýzgara elemaný: küçük miktarda yiyeceklerin ýzgara yapýlmasý için kullanýlabilir. Çift ýzgara: ýzgara elemanýnýn tamamý çalýþacaktýr. Alt Isýtýcý: Isý sadece alt ýsýtýcýdan gelir. Termostat Kontrol Düðmesi (þekil 7) Termostat kontrol düðmesini 50 C ile MAX (230 C) arasýndaki sýcaklýklarý seçmek için saat yönünde çevirmeniz gerekmektedir. Þekil 6 Termostat Kontrol Lambasý Önceden ayarlanmýþ sýcaklýða ulaþýldýðýnda söner ve her defasýnda fýrýný ayarlanmýþ olan sýcaklýkta tutabilmek için otomatik olarak devreye giren termostatla birlikte devreye girerek yanar. Fýrýn Çalýþma Kontrol Lambasý Eðer bu lamba yanýyorsa ýsýtma elemanlarýndan biri veya birkaçýnýn devrede olduðunu gösterir.

7 Þekil 7 12 Ýlk Kullaným Öncesi Fýrýný kullanmadan önce hem iç tarafýnda hem de dýþ tarafýnda bulunan tüm ambalaj malzemelerini çýkarýn. Ýlk kullanýmdan önce bir kez fýrýn içerisinde yiyecek olmadan çalýþtýrlmalýdýr. Bu esnada fýrýndan hoþ olmayan kokular gelebilir. Bu gayet normal bir durumdur. 1. Fýrýn fonksiyon düðmesini hava sirkülasyonlu konumuna alýnýz. 2. Termostat düðmesini "max" konuma ayarlayýnýz. 3. Ortamýn havalandýrýlmasý için bir pencere açýnýz. 4. Fýrýný yaklaþýk 45 dakika boþ olarak çalýþtýrýnýz. Bu iþlemin yaklaþýk 5-10 dk süresince ýzgara fonksiyonu ve geleneksel piþirme ile tekrar edilmelidir. Elektronik programlayýcý " 3 1. Bir fonksiyon seçmeye yarayan düðme 2. Azaltma düðmesi " 4. Gösterge 5. "Piþirme Süresi" lambasý 6. "Piþirmenin bitiþ saati" lambasý 7. "Süreyi hatýrlatma" lambasý 8. "Saat" lambasý 3. Arttýrma düðmesi " " Fýrýn yalnýzca saat ayarý yapýldýktan sonra çalýþacaktýr. Ancak, fýrýn hiçbir program yapmadan da çalýþtýrýlabilir. Bir elektrik kesintisi durumunda, tüm ayarlar (günün saati, program ayarý veya çalýþmakta olan program) iptal edilecektir. Elektrik geri geldiðinde, göstergedeki numaralar yanýp sönecektir ve saatin/ zamanlayýcýnýn resetlenmesi gerekecektir. 13 Saat ayarý Cihazýn fiþi takýldýktan veya bir elektrik kesintisinden sonra fýrýnýn "Saat" lambasý yanýp sönecektir. Saat ayarýný yapmak için: 1. veya düðmesine basýn. 2. Ayarlama iþlemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Saat" lambasý sönecek ve göstergede ayarlanm ýþ olan saat görünecektir. Cihaz kullanýma hazýrdýr. Saati yeniden ayarlamak için: 1. "Saat" özelliðini seçmek üzere kýsa düðmesine basýn. Ýlgili aralýklarla lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ardýndan, yukarýda açýklanan iþlemleri tekrarlayýn. Saat, ancak otomatik bir çalýþma durumuna (piþirme süresi veya piþirmenin bitiþ saati geçilmemiþ olduðunda yeniden ayarlanabilir. "Piþirme Süresi" fonksiyonu Bu özellik sayesinde, fýrýn belli bir süre geçtikten sonra kendiliðinden kapanacaktýr. Yiyecekleri fýrýna koyun, bir piþirme fonksiyonunu seçin ve piþme sýcaklýðýný ayarlayýn. "Piþirme Süresi" özelliðini seçmek üzere kýsa aralýklarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ardýndan aþaðýdaki iþlemleri yapýn: Piþirme süresini ayarlamak için: 1. veya düðmesine basýn. 2. Ayarlama iþlemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Piþirme Süresi" lambasý yanacak ve gösterge saat moduna geri dönecektir. 3. Piþirme süresi sona erince fýrýn kendiliðinden kapanacak ve bir uyarý sesi gelecektir, bu sýrada lamba yanýp sönecektir. Fonksiyon seçme 14 düðmesini ve termostatý sýfýr konumuna getirin. Sesli alarmý kapatmak için herhangi bir düðmeye basýn. NOT: Bu iþlem yapýlýrken, fýrýn tekrar çalýþacaktýr, bu nedenle, piþirme iþleminin süresi dolunca fýrýnýn fonksiyon ayar düðmesini ve termostatý sýfýra getirmeyi unutmayýn. Piþirme süresini iptal etmek için: 1. "Piþirme Süresi" özelliðini seçmek üzere kýsa aralý klarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönecek ve göstergede kalan piþme süresi görülecektir. 2. Göstergede "0:00" görününceye kadar düðmesine basýn. 5 saniye sonra lamba sönecek ve göstergede saat belirecektir. "Piþirmenin fonksiyonu bitiþ saati" Bu özellik sayesinde, fýrýný piþirmenin bitiþ saati gelince kendiliðinden kapanacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Yiyecekleri fýrýna koyun, bir piþirme fonksiyonunu seçin ve piþirme sýcaklýðýný ayarlayýn. "Piþirmenin bitiþ saati" özelliðini seçmek üzere kýsa aralýklarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ardýndan aþaðýdaki iþlemleri yapýn: Piþirmenin bitiþ saatini ayarlamak için: 1. veya düðmesine basýn. 2. Ayarlama iþlemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Piþirmenin Bitiþ Saati" lambasý yanacak ve gösterge saat moduna geri dönecektir. 3. Piþirme süresi sona erince fýrýn kendiliðinden kapanacak ve bir uyarý sesi gelecektir, bu sýrada lamba yanýp sönecektir. Fonksiyon seçme düðmesini ve termostatý sýfýr 15 konumuna getirin. Sesli alarmý kapatmak için herhangi bir düðmeye basýn. NOT: Bu iþlem yapýlýrken, fýrýn tekrar çalýþacaktýr, bu nedenle, piþirme iþlemi bittikten sonra fýrýnýn çalýþma düðmesi ile termostatý sýfýra getirmeyi unutmayýn. Piþirmenin bitiþ saatini iptal etmek için: 1. "Piþirmenin Bitiþ Saati" özelliðini seçmek üzere kýsa aral ýklarla düðmesine basýn.

8 Ülgili lamba yanýp sönecek ve göstergede programlanmýþ olan bitiþ saati görülecektir. 2. Gösterge normal saat durumuna gelene kadar düðmesine basýn. Programlayýcýdan bir uyarý sesi gelecek ve pilot lamba sönecektir. "Piþme süresi" ile "Piþirmenin bitiþ saatinin" birleþtirilmesi Fýrýný daha sonraki bir zaman dilimi içinde kendiliðinden açýp kapatmak üzere "Piþirme süresi" ve "Piþirmenin bitiþ süresi" özellikleri ayný anda kullanýlabilir. 1. "Piþirme süresi" özelliðini kullanarak (bu konuya ayrýlmýþ olan kýsýmda olduðu gibi piþirme süresi ayarýný yapýn) piþirme süresini ayarlayýn. Ardýndan, : düðmesine basýn: göstergede programlanmýþ olan ayar görünecektir. 2. "Piþirmenin bitiþ saati" özelliðini kullanarak (ilgili bölümde açýklandýðý gibi piþirmenin bitiþ saatini ayarlayýn) piþirmenin bitiþ saatini ayarlayýn. Ýlgili lambalar yanacak ve göstergede saat görünecektir. Fýrýn yapýlmýþ olan programlara göre açýlýp kapanacaktýr. 16 "Süreyi hatýrlatma" özelliði Süreyi hatýrlatma alarmý, belirlenmiþ bir sürenin sonunda devreye girecek, ancak hala kullanýlýyorsa FIRIN ÇALIÞMAYA DEVAM EDECEKTÝR. Süre hatýrlatma özelliðini ayarlamak için: 1. "Süreyi Hatýrlatma" özelliðini seçmek üzere kýsa aralýklarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönmeye baþlayacaktýr. 2. Sonra, veya düðmesine basýn (en fazla: 2 saat, 30 dakika). 3. Ayarlama iþlemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Süreyi hatýrlatma" yanacaktýr. lambasý 4. Belirlenmiþ olan sürenin sonunda lamba yanýp sönmeye baþlayacak ve sesli uyarý duyulacaktýr. Sesli alarmý kapatmak için herhangi bir düðmeye basýn. Süre hatýrlatma özelliðini iptal etmek için: 1. "Süreyi Hatýrlatma" özelliðini seçmek üzere kýsa aralýklarla düðmesine basýn. Ýlgili lamba yanýp sönecek ve göstergede kalan süre görülecektir. 2. Göstergede "0:00" görününceye kadar düðmesine basýn. 5 saniye sonra lamba sönecek ve göstergede saat belirecektir. Göstergenin kapatýlmasý 1. Programlama düðmelerinden ikisine veya üçüne ayný anda basýp yaklaþýk 5 saniye kadar basýlý tutun. Gösterge kapanacaktýr. 2. Göstergeyi tekrar açmak için herhangi bir düðmeye basýn. Göstergeyi kapatabilmeniz için hiçbir fonksiyonun ayarlanmamýþ olmasý gerekir. 17 Fýrýnýn kullanýmý Daima fýrýn kapaðýný kapalý tutarak çalýþtýrýn. Fýrýn kapaðýný belirli bir mesafede durarak açýn. Aþamalý açýlan kapýnýn birden açýlmasýna izin vermeyin; tamamen açýlýncaya kadar kapý kolunu tutarak kapaðý destekleyin. Fýrýnýn dört tepsi seviyesi ve iki tepsisi vardýr. Tepsi konumlarý, þekilde gösterildiði gibi fýrýnýn alt tarafýndan yukarý doðru sayýlýr. Þekilde gösterildiði gibi bu tepsilerin doðru yerleþtirilmesi önemlidir. Tabaklarý doðrudan fýrýn tabanýnýn üzerine yerleþtirmeyin. Dikkat! - Piþirme sýrasýnda fýrýn tabaný üzerine her hangi bir cisim koymayýn veya fýrýnýn her hangi bir kýsmýný alüminyum folyo ile sarmayýn; aksi takdirde emaye yüzeylere ve piþirdiðiniz yiyeceklere zarar verebilecek ýsý birikmesi meydana gelebilir. Tavalarý, ýsýya dayanýklý kaplarý ve alüminyum tepsileri raflara takýlmýþ tepsilerin üzerine koyun þekil 8 Güvenlik termostatý Cihazýn yanlýþ kullanýmýndan veya arýzalý bir parçadan dolayý aþýrý ýsýnmayý önlemek için fýrýnýn, gerektiðinde elektriði kesen bir güvenlik termostatý vardýr. Sýcaklýk normal deðere düþtüðünde çalýþma otomatik olarak yeniden baþlar. Bu yüzden, cihazý doðru kullanmadýðýnýzdan dolayý termostat aktif hale gelirse, fýrýn yeterince soðuduktan sonra yeniden kullanýlabilir. Eðer termostat arýzalý bir parçadan dolayý elektriði keserse, Servis Merkezini aramalýsýnýz. 18 Ýpuçlarý ve Yararlý Bilgiler Buðulanma ve Buhar Kaplarýn piþme sonuçlarý Fýrýnýn, doðal bir hava sirkülasyonu ve üzerindeki etkileri Kaplarýn ve kutularýn, içindeki yiyeceklere ýsýyý iletme yöntemlerini etkileyen kalýnlýklarý, iletkenlikleri, renkleri vs. farklýlýk gösterir. A Alüminyum, çanak, cam ve parlak kaplar piþmeyi ve tabanýn kýzarmasýný engeller. B Emaye dökme demir, anotlaþtýrýlmýþ alüminyum, yapýþmayan alüminyum ve dýþý renkli ve koyu aðýr kaplar piþmeyi ve tabanýn kýzarmasýný artýrýr. sürekli bir buhar sirkülasyonu saðlayan özel bir sistemi vardýr. normaldir. kaplarý, fýrýn tepsileri vs. bu sistem sayesinde bir kaç farklý besin kabý ayný anda farklý raf konumlarýnda piþirilebilir.

9 Bu piþirme yöntemi ile havanýn içindeki rutubet ayrýþtýrýlýr ve ortamdaki hava kurutulur. Böylece farklý raf konumlarýndaki farklý besinlerin tad ve kokularý birbirine karýþmamýþ olur. Bu þekilde sadece bir raf konumunda da piþirme yapýlabilir. Bu tür piþirmeden en iyi sonucu alabilmek için piþirme kabýný en alt raf konumuna yerleþtiriniz. kabarmýþ hamur iþi, pasta ve sufle). kenarlý kaplar ýsýnýn ete geçmesini engelleyebilir. Et ýsýya dayanýklý bir bir kapla veya doðrudan ýzgaranýn üzerine konulabilir. Izgaranýn altýna da akan 21 ve sularý toplamak için damlama tepsisini yerleþtiriniz. Eðer piþirme süresi kýsa ise üzerine ekleyeceðiniz sosu hemen koyunuz. Aksi taktirde piþmenin son yarým saatinde ekleyiniz. Eti önce yüksek ýsýda piþirmeye baþlayýnýz. Piþmenin bitiþine doðru ýsýyý düþürünüz. Beyaz etleri piþirirken piþirme boyunca ýsýyý düþük tutunuz. Etin piþme derecesini anlamak için ete bir çatal ile bastýrýnýz eðer çatal ete batýyorsa piþmiþ demektir. Piþme iþlemi bittikten sonra etin suyunun çekilmesi için en az 15 dk bekledikten sonra eti kesiniz. Daha sonra servis tabaðýna alarak fýrýnýn içerisinde en düþük sýcaklýkta tutarak sýcak kalmasýný saðlayýnýz. Izgara Yapma Etin ýzgara yapýlmaya uygunluðunu kontrol ediniz. Etler veya sakatatlar genellikle dilim ve parçalar halinde çeþitli ölçülerde kesilirler. Ancak genellikle pek kalýn olmazlar. Kümes hayvanlarý genellikle ortadan ikiye bölünürler. (Örn: balýk, þiþ kebaplýk et, deniz mahsulleri, dolmalýk biber, patlýcan gibi). Et ve balýk daima ýzgaranýn üzerine konulmalý ve hafifçe fýrça ile yað sürülmelidir. Etlerin piþmesinden sonra üzerine tuz eklenmelidir. Fakat balýklarýn tuzlarý piþirmeye baþlanmadan önce içlerine konulmalýdýr. Etler kalýnlýklarýna göre ýzgara rafý, ýsýtýcýya daha yakýn ya da daha uzak yerleþtirilmelidir. dolaþýmý engelleneceðinden dolayý verilen piþme süreleri birbirini tutmayacak ve piþirmeden verim alýnamayacaktýr. Ayrýca fýrýnýn emaye iç kabinine zarar verebilirler. Fýrýn kapaðýný açmak için, daima kapý kolunu orta kýsmýndan kavrayýn. 22 Piþirme Tablosu Geleneksel ve Fanlý Piþirme Piþme süreleri ön ýsýtma sürelerini içermez. Piþirme iþlemi öncesinde fýrýnýn kýsa süreli (yaklaþýk 10 dakika) ön ýsýtýlmasý tavsiye edilir. GELENEKSEL PÝÞÝRME MÝKTAR (gr) FANLI PÝÞÝRME PÝÞÝRME SÜRESÝ DÜÞÜNCELER BESÝNLER KONUM KONUM C C KEKLER Karýþýk ve þekilli Yumurta Beyazý Karýþýk Çörek-börek ve hamur iþi. Peynirli Kek Elmalý Pay Reçelli Turta Küçük Kekler Bisküviler Kurabiyeler EKMEK PÝZZA Beyaz Ekmek Kepekli Ekmek Kabýnda Sandviç Ekmeði Pizza HAMUR ÝÞLERÝ Makarna Sebzeli Börek Küçük Börekler Lazanya ETLER Biftek Kýzartma Domuz Eti Kýzart. Dana Eti Sýðýr Filetosu Kuzu Eti Tavuk Hindi Ördek Kaz Tavþan BALIK Bütün Fileto (1ve3) (1ve3) (1ve3) 2 2 (1ve3) 2 (1ve3) 2 (1ve3) 2 (1ve3) 2 (1ve3) Izgarada piþirilir Izgarada piþirilir Izgarada piþirilir Izgarada piþirilir But Tek Parça Tek Parça Tek Parça Tek Parça Parçalar halinde 2 balýk 4 fileto Bir defada 8 adet Tepside 2 (1ve3) (1ve3) (1ve3) 2 (1ve3) 2 (1ve3) (1 ve 3) (1 ve 3) 175 ÖNERÝLER 1) Piþirme sürelerine ön ýsýtma süreleri dahil deðildir. Özellikle kek, pizza ve ekmek gibi besinleri piþirirken yaklaþýk 10 dk ön ýsýtma yapmanýzý öneriyoruz. 2) Birkaç rafta ayný anda piþirme yapýlacaksa önerilen raf konumlarý tercih edilmelidir. 3) Tüm piþirme iþlemleri fýrýnýn kapýsý kapalý olarak yapýlmalýdýr. 23 Izgara - Piþme süreleri ön ýsýtma sürelerini içermez. Piþirme iþlemi öncesinde fýrýnýn kýsa süreli (yaklaþýk 10 dakika) ön ýsýtýlmasý tavsiye edilir. MÝKTAR BESÝN PARÇA GRAM Biftek Domuz Pirzolasý Sosis Tavuk Parçalarý Çeþitli Kebaplar Tavuk Göðsü Yarým Domates Balýk, fileto Kaburga Ekmek Dilimleri PÝÞÝRME SÜRESÝ RAF ISI ( C) KONUMU max.

10 max. max. max. max. max. max. max. max. max. ÜST 12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14 5~7 2~4 ALT 12 ~ 14 6~8 10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~3 24 Temizlik ve Bakým Herhangi bir bakým ve temizlik iþlemi yapýlmadan önce fýrýnýn elektrik baðlantýsý kesilmelidir. Her tür temizlik iþlemine baþlamadan önce, ocaðýn elektrik beslemesini kesiniz. Üst sacý temizlemek için buhar veya bir buharlý temizleme cihazý kullanmayýnýz. Elektrikli Isýtýcý Yüzeyine dökülen yemek artýklarýný yumuþak bir fýrça ve ýlýk suyla, naylon ve plastik temizleyicileriyle temizleyebilirsiniz. Yüzeyin her zaman temiz ve yeni gibi görünmesi için alternatif olarak üzerine bir kaç damla zeytin yaðý damlatarak mutfak havlusuyla silin. Böylece paslanmalarýn da önüne geçmiþ olursunuz. Bu iþlemden sonraki ilk kullanýmda elektrikli yüzeyde bir miktardahoþ kokulu olmayan bir duman çýkar. Bu da gayet normaldir. Ocak Kýsmýnýn Temizlenmesi Salça, meyve suyu, sos gibi damlalarý ýlýk deterjanlý su ve yumuþak bir bezle mümkün olduðunca çabuk temizlenmelidir. Kesinlikle bulaþýk teli ya da keskin uçlu malzemeler kullanmayýnýz. Emaye üzerindeki küçük çizikleri yok etmek için fazla çizici olmayan mutfak deterjanlarýný kullanabilirsiniz. Günlük temizlik için su ve piyasada bulunan normal deterjanlarý kullanabilirsiniz. Emayeli ocak ýzgaralarýný su ve deterjanla temizleyebilir ayrýca bulaþýk makinesinde yýkayabilirsiniz. Bek þapkalarý ve bekleri sýcak su ve deterjanla yýkayabilirsiniz. Ancak yerlerine koymadan önce iyice kurutunuz. Ayrýca yerlerine tam oturup oturmadýklarýný kontrol ediniz. Ocaðýn gövdesi hafif çizici toz deterjan ve bulaþýk beziyle silinebilir. Fýrýn kapaðýný ve kapak camýný (eðer varsa) sadece ýlýk su ile temizleyiniz. Çizici ve aþýndýrýcý malzemeler kullanmaktan kaçýnýnýz. Otomatik ateþlemeli ocaklarda ateþleme bujilerini düzenli olarak temizleyiniz. Böylece ateþleme sorunlarýný yaþamazsýnýz. Ayrýca alev daðýtýcýlarýn boþluklarýnýn yemek artýðý vs ile týkanmamýþ olduklarýný sýk sýk kontrol ediniz. Dýþ Temizlik Sýcak suda yýkanarak sýkýlmýþ yumuþak bir bez kullanarak fýrýn kapýsýný, tutamaðýný ve kontrol panelini düzenli olarak siliniz. Ilýk ve sabunlu su kullanarak fýrýnýn iç ve dýþ kapý camýný temizleyiniz. Ýç kapý camý aþýrý kirlendiðinde uygun temizlik malzemesi kullanarak temizleyiniz. Kapý camlarý sýcakken fýrýn kapýsýný silmeyiniz. Aksi takdirde fýrýnýn cam panelleri kýrýlabilir. 25 Fýrýn Kapýsý Fýrýn kapýsýný temizlemek istediðinizde kapýyý aþaðýda tarif edildiði þekilde çýkararak temizleyebilirsiniz. 1. Fýrýn kapýsýný tamamen açýnýz. 2. Fýrýnýn menteþe baðlantýlarýný bulunuz ("þekil 10 - A"). 3. Kapýnýn her iki menteþesindeki kulakçýklarýnýn kilitlerini açýnýz ("þekil 9 - B"). 4. Kapýyý saðýndan ve solundan tutarak yukarýya doðru kaldýrýnýz ve yarý kapalý konuma getiriniz ("þekil 9 - C"). 5. Yavaþça kapýyý kapatýnýz ("þekil 9 - C"). 6. Kapýyý yerine düzgünce yerleþtiriniz. Fýrýn camýný ýlýk suyla ýslatýlarak sýkýlmýþ sadece yumuþak bir bezle siliniz. Temizlik iþleminden sonra fýrýn kapýsýný yukarýdaki iþlemlerin tersini yaparak yerine takýnýz. Zarar verebilecek aþýndýrýcý maddeleri asla kullanmayýnýz. 4. Temizleme iþlemini tamamladýktan sonra, ray/katalitik panel bütününü birleþtirip yeniden kurunuz. Ray/katalitik panel bütününü kurduktan sonra, vidalarýn iyice sýkýþtýrýlmýþ olduðundan emin olunuz. A B C þekil 9 Kapaðýn Ayarlanmasý Fýrýn modellerinde fýrýn üst kapaklarý özel denge yaylý cam ile donatýlmýþtýr. Bu mekanizma cihazýn arkasýndaki menteþelerin içine yerleþtirilmiþtir. Bu sayede üst cam kapak daha kolay ve daha yumuþak kapanacaktýr. Bir tornavida kullanarak kapaðýn kapanma sertliðini ayarlayabilirsiniz. Cam kapaðýn açýlma / kapanma sertliðini þekilde gösterildiði gibi bir tornavida ile vidasýný 2 veya 3 tur çevirebilirsiniz (þekil 10 - þekil 11). 26 Dikkat! Aþýrý ýsýnmalarda üst kapak camý parçalanabilir. Cam kapaðý kapatmadan önce daima ocaklarý (ya da elektrikli ýsýtýcýyý) kapatýnýz. Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi Lambayý deðiþtirmeden önce fýrýnýn elektrik baðlantýsýný kesiniz. Ampulün deðiþtirilmesi gerekiyorsa, yeni ampulün aþaðýdaki özelliklere uygun olmasý gerekir: - Elektrik gücü: 15 W / 25 W - Elektrik oraný: 230 V (50 Hz) C'lik sýcaklýklara dayanýklý - Baðlantý tipi: E14.

11 Bu ampulleri yerel Yetkili Servis Merkezlerinden temin edebilirsiniz. Yanmýþ bir ampulü deðiþtirmek için; 1.Fiþin prizden çekildiðinden emin olun. 2.Cam kapaðý saatin tersi yönünde çevirin. 3. Yanmýþ ampulü sökün ve yenisiyle deiþtirin. 4. Cam kapaðý takýn. 5.Tekrar fiþi takýn. Þekil 10 Þekil 11 Þekil Arýzalar ve Çözümleri ARIZA Fýrýn komple çalýþmýyor ÇÖZÜM 1) Cihazýn fiþi takýlý mý? Þebekede 230 V var mý? Kontrol ediniz. 2) Ana sigorta atmýþ mý? Kontrol ediniz. 3) Doðru kontrol düðmesini çevirdiðinizden emin misiniz? Kontrol ediniz. 1) Ana gaz musluðu týkanmýþ olabilir, bek þapkasýnda yemek artýklarý kalmýþ olabilir. Kontrol ediniz. 2) Bek þapkasý ve bekin yerlerine düzgün olarak oturup oturmadýðýný kontrol ediniz.ör.temizlik sonrasý. 1) Piþirme fonksiyonunun ve sýcaklýk ayarýnýn yapýlmýþ olduðundan emin misiniz? Kontrol ediniz. 2) Fýrýn besleme kablosu saðlam mý ve fýrýn ÇALIÞIR konumda mý? Kontrol ediniz. 1) Termostat kontrol düðmesiyle bir sýcaklýk ayar layýnýz. 2) Fýrýn fonksiyon düðmesiyle bir fonksiyon seçiniz. 1) Ampulü kontrol ediniz ve arýzalýysa deðiþtiriniz (Fýrýn lambasýnýn deðiþtirilmesi ile ilgili kýsma bakýnýz). 1) Isý yüksek gelmiþ olabilir o yüzden ýsýyý tekrar ayar- lamanýz gerekir. 2) Kullanma kýlavuzunun "Fýrýnýn Kullanýlmasý" kýsmý na bakýnýz. 1) Piþirme iþleminden sonra yemek kaplarýný fýrýn içerisinde dk.dan fazla bekletmeyiniz. 1) Raflarýn ve piþirme kaplarýnýn fýrýnýn arka tarafýndaki fan paneline temas edip etmediklerini kontrol ediniz. Gaz halkasý dendgeli olarak yanmýyor Fýrýn kýsmý çalýþmýyor Fýrýn termostat lambasý yanmýyor Fýrýn lambasý yanmýyor Yemek kaplarýný parlatmak uzun zaman alýyor ve besinler çabuk piþiyor Fýrýn içerisinde ve besinlerin üzerinde buhar ve yoðuþma var Fýrýn faný sesli çalýþýyor NOT: Eðer arýzayý bu tablodan gideremiyorsanýz size en yakýn Yetkili Servise baþvurunuz. Eðer arýza teknik sebeplerden kaynaklanmýyor ve kullaným hatasýndan kaynaklanýyorsa ürün garanti kapsamýnda dahi olsa servis ve iþçilik ücreti tüketici tarafýndan karþýlanacaktýr. 28 Teknik veriler Ölçüler Yükseklik 850 mm Derinlik 600 mm Geniþlik 600 mm Fýrýn Kapasitesi 56 dm³ ÜRÜN KATEGORÝSÝ: II2H3B/P GAZ BESLEMESÝ: G30/G31-30/30 mbar Ürün Sýnýfý : 1, 2 sub sýnýf 1 Fýrýn Isýtýcý Güçleri Üst + Alt Isýtýcý Izgara Isýtýcýsý Hava sirkülasyonlu Konveksiyonel Fan Fýrýn Lambasý Kebap Toplam Fýrýn Çalýþma Gerilimi Toplam oran 1800 W 1650 W 1850 W 25 W 25 W 4W 1850 W 230 V~ 50 Hz 3850 W Ocak Bekleri Arka Sol Bek (Yarý hýzlý): 2.0 kw Ön Sol Bek (Çok hýzlý - üç gözlü):3.2 kw Ön Sað Bek (Yardýmcý): 1.0 kw Arka Sað Elektrikli Isýtýcý (Ø 180 mm) 2.0 kw Montaj Bilgileri ÖNEMLÝ : Bu fýrýnýn montajý sadece Yetkili Servis Personeli tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu kýlavuzda belirtilen emniyet kurallarýna ve yürülükte bulunan genel emniyet normlarýna uygun olarak yapýlmamýþ montajlardan kaynaklanan her türlü hasar ve zararlardan dolayý üretici firma hiçbir sorumluluk kabul etmez. Düzlemsellik/seviye ayarlamasý Cihaz, taban kýsmýnýn arka köþelerine yerleþtirilmiþ ayarlanabilir küçük ayaklara sahiptir. Arka küçük ayaklarý ayarlamak suretiyle, baþka zeminlerde daha iyi bir seviye ayarý yapabilmek ve tencere ve tavalardaki sývýlarýn eþit seviyede daðýlmasýný saðlamak mümkündür. Yerleþtirme Cihazýn dayandýðý ve arasýna girdiði mobilya yüksekliklerinin fýrýnýn çalýþma yüksekliðini aþmayacak þekilde tasarlanmýþtýr. 29 Monte Edileceði Ortam DÝKKAT: Bu fýrýn sadece sürekli hava dolaþýmý bulunan bir ortama monte edilebilir. Cihazýn verimli çalýþabilmesi ve kullanýlan gazýn iyi bir þekilde yakýlabilmesi için ortamda doðal bir havalandýrmanýn bulunmasý gerekir. (Cihazý monte eden personel aþaðýdaki kurallara uymak zorundadýr.) Hava akýmý duvardan dýþarýya açýlan hava deliklerinden veya pencerelerden direkt olarak içeriye girmelidir. Bu delik (veya delikler) gerek içeriden gerekse dýþarýdan kesnilikle týkanmayacak þekilde açýlmalý ve tercihen yere yakýn ve yanan gazlarýn tahliyesini kolaylaþtýracak þekilde olmalýdýr. Fýrýnýn montajý ve bakýmý sadece Yetkili Servis tarafýndan kurallara uygun olarak yapýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsý ise kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafýndan yürürlükte bulunan standart ve normlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Toprak hattýnýn olmamasý durumunda ya da yanlýþ topraklama olmasý durumunda ortaya çýkan sonuçlar üretici firma sorumluluðunda deðildir.

12 Cihazýn besleneceði gaz tipinin etikette belirtilen gaz tipiyle ayný olmasýna dikkat ediniz. A B C D B E Þekil 13 A Diþli Somun B Conta C Yönü Deðiþebilen Rakor D LPG aðýzlýðý E Doðalgaz aðýzlýðý Atýk Gazlarýn Tahliyesi Gazla çalýþan fýrýnlarýn atýk gazlarý bir davlumbaz ya da aspiratörle dýþarý atýlmalýdýr. Gaz Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Fýrýnýn gaz baðlantýsý yürürlükte bulunan normlara ve yönetmeliklere göre kalifiye ve yetkili bir gaz tesisatçýsý tarafýndan yapýlmalýdýr. Fýrýn fabrikadan arka bölümündeki baðlantý borusunun yanýna konulmuþ olan bilgi etiketinde belirtilen gaz tipine uyumlu olarak çýkar. 30 Sert ya da Esnek Metalik Boru ile Gaz Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Emniyet açýsýndan daha güvenli olacaðýndan dolayý fýrýnýn gaz baðlantýsý norm ve standartlara uygun esnek ve paslanmaz bir çelik boru ile yapýlabilir. Böylece fýrýnýn fazla hareket etmesine gerek kalmaz. Fýrýnýn gaz giriþ rakoru Gc ½ ölçüsündedir. Esnek Gaz Borusu Doðru Elektrik Kablosu Metalik Olmayan Esnek Boru ile Gaz Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Eðer gaz baðlantýsý her istenildiðinde kontrol edilebilecek konumdaysa standart ve normlara uygun olan esnek bir boru kullanýlabilir. Esnek borunun lastik taþýyýcý aðýzlýk- larýna uygun olarak emniyet kelepçeleri ile sýkýca baðlanmalýdýr. Baðlantý aþaðýdaki þekilde yapýlabilir. - Esnek boru þekilde görüldüðü gibi vanaya ulaþmak için fýrýnýn arkasýndan geçeceðinden hiçbir noktasýnda 30 ºC nin üzerinde ýsýya maruz kalmamalýdýr. - Boru uzunluðu 150 cm'yi geçmemelidir. - Boru hiç bir þekilde boðulmamalýdýr. - Hiçbir þekilde kývrýlmaya, bükülmeye ve gerilmeye maruz kalmamalýdýr. - Kesici kenar ve köþelere temas etmemelidir. - Zaman zaman kontrol etmek için her an ulaþýlabilir yerde ve konumda olmalýdýr. Esnek borunun zaman içerisindeki yýpranma kontrolünü aþaðýdaki þekilde yapabilirsiniz - Hortumun üzerinde ve uçlarýnda kesikler, çatlaklar ve yanýk izleri olmamalýdýr. - Hortum aþýrý sertleþmiþ olmamalý esnekliðini muhafaza etmelidir. - Sýkma kelepçeleri paslanmýþ olmamalýdýr. - Son kullaným süresini ( 5 yýl) aþmamýþ olmalýdýr. Doðru Esnek Gaz Borusu Elektrik Kablosu YANLIÞ Esnek Gaz Borusu Elektrik Kablosu 31 Yukarýda belirtilen noktalarþn birinde ya da birkaçýnda anormallik olmasý durumunda boruyu deðiþtiriniz. (Tamir etmeye kalkmayýnýz). ÖNEMLÝ: Montaj iþlemi tamamlandýðýnda bütün baðlantý rakorlarýný tek tek sabunlu su ile kontrol ediniz. Asla ateþle kaçak kontrolü yapmayýnýz. Gaz Dönüþümü Fýrýnýn imalatta ayarlanmýþ olan gaz olduðundan yanma güçleride farklýdýr. tipini deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri (Doðalgaz LPG den daha kuvvetli yanar) uygulayýnýz. Eski enjektörleri ileride tekrar kullanabileceðinizden dolayý saklayýnýz. Gaz Baðlantýsý (Þekil 14) Montaj anýndaki ilk gaz dönüþümü garanti LPG: Bu tip gazla çalýþacaksa birlikte dahilinde yapýlmakta daha sonraki dönüþümler ise ücrete tabi olarak verilmiþ olan "D" aðýzlýðýný kullanýnýz. Doðalgaz: Bu tip gaz içinse "E" yapýlmaktadýr. aðýzlýðýný kullanýnýz. Aðýzlýkla birlikte gaz borusu arasýna "B" contasýný koymayý unutmayýnýz. Enjektörlerin Deðiþtirilmesi 1 Ocak desteklerini çýkarýn. 2 Ocaðýn baþlýklarýný ve kapaklarýný çýkarýn. 3 Bir lokma anahtar (7) ile enjektörleri gevþetin ve sökün (Þekil 15) ve bunlarý, kullanýlan gaz tipine uygun olanlarla deðiþtirin (bkz. tablo "Enjektörlerin karakteristikleri"). 4 Ayný iþlemleri tersi sýrayla takip ederek parçalarý takýn. 5 Ýsim plakasýný (gaz besleme borusu yakýnýnda), yeni gaz beslemesine uygun bir plaka ile deðiþtirin. Bu etiketi, cihazla birlikte verilen enjektör ambalajýnda bulabilirsiniz. Beslenen gaz basýncý, gerekli basýnçtan farklý ise, düzenlemelere uygun olarak gaz besleme borusuna uygun bir basýnç ayarlayýcý takýlmalýdýr. LPG ve Doðalgazýn basýnçlarý farklý D B E Þekil 14 B Conta D LPG aðýzlýðý E Doðalgaz aðýzlýðý Þekil Enjektörlerin karakteristikleri GAZ TÝPÝ BRÜLÖR TÝPÝ MEME ÇAPI 1/100 mm NOMÝNAL ISI ÇIKIÞI kw 3,2 2,0 1,0 AZALTILMIÞ ISI ÇIKIÞI kw 0,65 0,45 0,33 NOMÝNAL ÇIKIÞ m3/saat g/saat NOMÝNAL BASINÇ (mbar) Doðal gaz (Metan) Hýzlý Yarý hýzlý Yardýmcý 0,305 0,190 0, Sývý gaz (Bütan/ Propan) Hýzlý Orta Küçük ,2 2,0 1,0 0,65 0,45 0, Bypas vidalarýnýn çaplarý Ocak Yardýmcý Yarý-hýzlý Hýzlý mm'nin 1/100 cinsinden Ø bypas Minimum seviye ayarý Ocaklarýn minimum seviyesini ayarlamak için aþaðýdaki gibi hareket edin: 1 Ocaðý yakýn.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2 Düðmeyi minimum konuma çevirin. 3 Düðmeyi çýkarýn. 4 Ýnce bir tornavida ile, bypas vidasýný ayarlayýn (bkz. Þekil 16). Doðal gazdan LPG'ye geçtiðinizde, düþük alev elde edilinceye kadar vidayý saat yönünde iyice sýkýn. LPG'den doðal gaza geçtiðinizde, düþük alev elde edilinceye kadar bypas vidasýný çeyrek tur (1/4) gevþetin. 5 Son olarak, düðmeyi maksimum ) konumdan minimum ( ) ( konuma hýzlý bir þekilde çevirirken ocaðýn sönüp sönmediðini kontrol edin. Bu iþlem, ocak belli bir yere yerleþtirildiðinde veya tezgah altýna monte edildiðinde kolayca yapýlabilir. Þekil 16 En küçük alev ayarý için bypas vidalarý 34 Elektrik Baðlantýsý Fýrýnýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce aþaðýdakilerden emin olunuz. Evdeki elektrik tesisatý ve ana sigorta fýrýnýn toplam elektrik gücünü kaldýrabilecek durumda mý? (Bilgi etiketine bakýnýz) Evdeki besleme hattý yürürlükteki standart ve normlara göre topraklanmýþ olmalýdýr. Priz ve çok kutuplu anahtar cihaza monte edildikten sonra da kolay ulaþýlabilecek bir yerde olmalýdýr. Ürün ile birlikte elektrik kablosu cikmaktadir.cihazýn besleme kablosuna normlara uygun bir fiþ takýnýz ve bunu güvenli bir prize baðlayýnýz. Fýrýnýn elektrik baðlantýsýný direkt þebekeye yapmak isterseniz þebeke hattý ile cihazýn besleme kablosu arasýna normlara uygun ve fýrýnýn yükünü kaldýrabilecek temas aralýðý en az 3 mm lik çok kutuplu bir anahtar koymalýsýnýz. Kahverengi olan faz kablosu (fýrýnýn L baðlantý parçasýndan gelen) daima þebeke hattýnýn fazýna baðlý olmalýdýr. Yeþil-sarý renkte olan toprak hattý kablosu herhangi bir anahtarla kesintiye uðratýlmamalýdýr. Her durumda elektrik besleme hattý hiçbir noktasýnda 50 C nin üzerinde bir ýsýya maruz kalmayacak þekilde yerleþtirilmelidir. Besleme kablosu deðiþtirileceði zaman fýrýnýn yüküne uygun kesitli kablo kullanýnýz. Yeþil-sarý olan topraklama kablosu diðer kaz ve nötr kablolarýndan 2 cm daha uzun olmalýdýr (Þekil 17). Baðlantý yapýldýktan sonra fýrýný yaklaþýk 3 dk çalýþtýrarak ýsýtýcýlarý kontrol ediniz. ve seri numarasýný (Ser. No.) bildiriniz. süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yýl. Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr. 2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr. 3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn ; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý, Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý, Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr. 6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurulabilir. 37 Buna göre Electrolux'ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için verdiði garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz. Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar, Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma, düþürme, vs) Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj dýþýnda kullanma, Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline kalkýþmýþ olmasý durumlarýnda, Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr. Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri numarasý kaldýrýldýðý veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer.

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Turbo Fýrýn Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Önemli Cihazýnýzýn verimli çalýþmasý ve emniyeti için sizlere her zaman: Ýhtiyaç duyduðunuzda sadece Ýndesit Yetkili Servisini

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncellikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz;

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-6 Makinenin Yerleþtirilmesi Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Bilgi Plakasý Bek ve Boru Aðzý Özellikleri Cihazýn Tanýtýmý, 7 Genel Bakýþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 77 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı