Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Tümleşimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Tümleşimi"

Transkript

1 Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Tümleşimi Tuğba Külahcıoğlu 1, Asil Yardımcı 2 1 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir 2 TÜBİTAK UEKAE, Gebze, Kocaeli Özet: Web üzerindeki veriyi anlamsallaştırarak bilgisayarlarca yorumlanabilir hale getiren Anlamsal Web, Web servisleri için de bilgisayarlar tarafından yorumlanabilir yeni bir yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Anlamsal Web Servisleri olarak adlandırılan bu yaklaşım ile servislerin otomatik olarak bulunması, birleştirilmesi ve çalıştırması hedeflenmektedir. Yaklaşımın bir başka getirisi de servislerin farklı türdeki yazılımlarla birlikte çalışabilir hale gelmesi olmuştur. Bu bildiride anlamsal web servislerinin akıllı yazılım etmenleri ile birlikte çalışabilirliği incelenmiş, BDI (Belief-Desire-Intention) olarak adlandırılan İnanç-İstek-Niyet mimarisine sahip Jadex etmen platformu üzerinde örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Anlamsal Web Servisleri, Akıllı Yazılım Etmenleri, Jadex, OWL-S 1. Giriş Günümüzde Web sadece insanların yorumlayabileceği bir veri yığını olmaktan çıkıp bilgisayarlar tarafından yorumlanıp işlenebilen bir bilgi tabanı haline gelmektedir. İlgili yazılımlara bilgiyi kolayca bulma, paylaşma ve birleştirme yeteneği kazandırmayı amaçlayan bu yeni oluşum Anlamsal Web olarak adlandırılmaktadır. Web sadece durağan verileri değil, kullanıcılara hizmet veren servisleri de içermektedir ve Web deki bu değişimden servisler de etkilenmiştir. Servislerin bulunması, çalıştırılması ve birleştirilmesi süreçlerinin otomatikleştirebilmesi için önerilen çözüm Anlamsal Web Servisleri' dir [1]. Anlamsal servislerin işlevleri, yetenekleri ve servis ara yüzleri sözdizimsel olarak değil anlamsal olarak açıklanmaktadır ve böylece sözü edilen otomatikleştirmelerin gerçekleştirimi mümkün hale gelebilmektedir [10], [11]. Akıllı bir etmen, çevresindeki değişimleri fark ederek hedefleri doğrultusunda bu değişimlere uygun tepkileri gösterebilen bir yazılım birimi olarak tanımlanabilir [8]. Bir araya gelerek etkileşim halinde çalışan etmenlerden oluşan sistemlere ise Çoklu Etmen Sistemi (Multi Agent System-MAS) adı verilmektedir. OWL-S [2] ve WSMO [3] gibi servis temsil dilleri ve kullanıcı müdahalesine gerek duymadan çalışabilen etmenler sayesinde Web servis kullanım sürecinin insandan bağımsızlaştırılması mümkündür [7], [9]. Bu bildiride gerçekleştirilen çalışmada OWL-S ile tanımlanan anlamsal servisleri Jadex etmen platformunda çalıştırabilir hale getirilmiştir. Servislerinin, etmenlerin birer servisi olarak kullanılmasını sağlayan bir mimari ortaya konmuştur. Böylelikle yukarıda açıklanan servisin keşfi, çalıştırılması, birleşimi gibi aşamaları otomatikleştirmek mümkün hale gelmiştir. Bildirinin geriye kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir. Takip eden iki bölümde sunulan çalışmada kullanılan anlamsal servis tanımlama dili OWL-S ve çoklu etmen platformu Jadex tanıtılmıştır. 4. bölümde, gerçekleştirilen çalışmanın mimarisi ve gerçekleştirim detayları açıklanmıştır. Son bölümde ise elde edilen sonuçlara ve ileriye yönelik çalışmalara yer verilmiştir. 2. Anlamsal Servis İşaretleme Dili: OWL-S Yazılım etmenleri, anlamsal veri erişimi ve verinin işlenmesi için, servisin makineler tarafından yorumlanabilir bir tanımına gereksinim duyar. Bu tanımlamaların yapıldığı ve paylaşıldığı bir çerçeve sağlamak amacıyla anlamsal işaretleme dilleri geliştirilmiştir. Bu diller sayesinde anlamsal söz dizimini sağlamak, Web servislerini yarı otomatik olarak bulmak, birleştirmek ve çalıştırmak mümkün olmuştur. Aşağıda W3C tarafından desteklenen OWL-S dili hakkında bilgi verilmiştir [2].

2 Şekil 1: Üst Seviye Servis Ontolojisi [2] OWL-S, servisleri tanımlamak için geliştirilmiş bir ontoloji dilidir. OWL-S ile tanımlanan servis ontolojileri servisler hakkında Şekil 1 ile modellenmiş olan üç temel bilgiyi sunar: Servisin yayınlanmasını ve keşfini sağlayan Servis Profili, Servisin işlevi hakkında detaylı bilgi veren Süreç Modeli, Servisin nasıl çalıştırılacağına dair ayrıntıları sağlayan Erişim Zemini. Servis profili, sağlayıcılar tarafından sunulan ve istemciler tarafından kullanılan servisler için bir tanımlama sunar. Servisin yaptıklarını, servis üzerindeki kısıtlamaları ve istemcinin servisi kullanabilmesi için sağlaması gereken gereksinimleri belirler. Servis modeli istemciye servisi nasıl kullanacağını bildirir. Bunun için çıktıların hangi koşullar altında oluşacağını ve bu çıktıları adım adım oluşturan süreçleri tanımlar. Süreç, istemcinin bir servis ile veya ilişkili bir servis kümesi ile girebildiği etkileşimlerin tanımlamasıdır. Atomik Süreç, etkileşim sırasında bir girdi iletisi bekleyen ve sonuç olarak yine bir ileti döndüren servis tanımlamasıdır. Karmaşık Süreçler ise istemci ileti gönderdikçe ilerleyen ve bu ilerleme sırasında sürekli olarak durum değiştiren birleşik süreçlerdir. Servis modeli 4 farklı yolla kullanılabilir: Servisin istemci gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına karar vermek için daha derin bir analiz yapılmasında, Özel bir görevi yerine getirmek için birden fazla servisin birleştirilmesinde, Servisle etkileşim sırasında katılımcıların eylemlerinde eşgüdümün sağlanmasında, Servis işletiminin izlenmesinde. Erişim zemini bir etmenin servise nasıl erişeceğini ayrıntılandırır. Protokol ve ileti biçimleri, serileştirme, iletim ve adresleme gibi bilgileri tanımlar. Servisin kullanılabilmesi için gerekli olan tanımlama öğelerinin, özellikle, girdi, çıktı ve atomik süreçlerin, soyut bir gösterimden somut bir gösterime haritalanması olarak düşünülebilir. OWL-S te Profil ve SüreçModeli servisin soyut bir tanımıyken; ServisErişimZemini (ServiceGrounding) somut bir tanımlama sunar. 3. BDI Tabanlı Çoklu Etmen Platformu: Jadex JADE platformunun [4] bir uzantısı olan JADEX, JADE etmenlerinin akılsal durumlarını BDI mimarisine göre uygun olarak gerçekleştiren bir çıkarsama motoru içeren çoklu etmen platformudur [5]. JADE platformu daha çok FIPA referans modelini uygulamayı hedeflerken, Jadex platformu etmenin akılcı ve hedef yönelimli davranışlar sergilemesine odaklanmıştır [6]. Jadex platformuna ait mimari Şekil 2 ile temsil edilirken, Şekil 3 de platformdaki tek bir etmene ait iç mimari gösterilmiştir.

3 Şekil 2: Jadex Mimarisi [5] Şekil 3: Jadex Etmen Mimarisi [5] Jadex te temel kavramlardan bazıları inanç, hedef, planlar ve yeteneklerdir. Bu temel kavramlar programcı tarafından belirlenir ve etmenin davranışlarını belirler. Bu anahtar kavramlar ilerleyen bölümlerde açıklanmıştır. Planlar: Planlar Jadex mimarisinde merkezi bir rol oynamaktadır çünkü istenen duruma ulaşmak için gerçekleştirilmesi gerekenleri planlar içerir. Plana ait gövde, plana özel oluşturulan Java sınıfında bulunurken, plana ait tanımlayıcı başlık etmenin tanımlandığı ADF dosyasında tutulmaktadır. Jadex Servis Planı ve Pasif Plan olmak üzere iki türlü planı desteklemektedir. Servis planı, sürekli çalışan ve istek bekleyen plan türünü temsil ederken pasif tür planlar başarılması istenen bir hedef geldiğinde çalışan, bunun dışındaki zamanlarda pasif olan planlardır. İnançlar: Bir etmenin inanç tabanı dünya hakkındaki bilgisini temsil eder. İnanç tabanı bazı yönlerden basit bir veri deposudur, paylaşılan inançlar vasıtasıyla değişik planlar arasında düzgün iletişime imkan verir. Jadex, inanç tabanı içinde rastgele Java nesnelerini inanç olarak saklamaya izin verir. Kullanıcıya sadece bir gerçek saklayabilme hakkı tanıyan inançlar ve birden fazla gerçeğin bir arada saklanmasına imkan veren inanç kümeleri olmak üzere iki farklı inanç türü ayırt edilir. İnançların ve inanç kümelerinin planlar için oluşturulan temel saklama kapasiteleridir. SQL benzeri sorgulamalara ve inanç kümesine bir gerçeğin eklenmesi ya da inançta değişiklik olması gibi bazı eylemlerde sistemdeki olayları tetiklemeye izin verirler.

4 Yetenekler: Değişik etmenler genellikle birden fazla plan davranışını içeren aynı ya da benzer fonksiyonlara ihtiyaç duyarlar. Bunun için etmenlere ait inançlar ve hedefler, yetenek adı altında paketlenip başka etmenlerin kullanımına sunulabilir. Hedefler: Hedefe yönelik programlama etmene yönelik paradigmanın anahtar kavramlarından biridir. Bir etmenin belirli bir hedefe sahip olması, etmenin kendisini belirli bu hedefe adamasını başarılı olmak için bütün olasılıkları denemesini ifade eder. Jadex te tanımlı farklı hedef türleri bulunmaktadır. Başarma hedefi etmenin belirli bir işi başarmayı hedeflediği durumlar için uygundur. Sorgu hedefi bilgi toplamayı amaçlar. Sürdürme hedefi tüm zamanlar için sürdürülmesi istenen özelliklerin devamlılığını sağlar. Durum memnuniyetini yitirdiğinde, planlar normal duruma tekrar döndürülmek için başlatılır. Yürütme hedefi ise bazı tür birinin istediği bir etmenin çalıştırılmasıyla ilgili bazı türde hareketlerle doğrudan ilişkilidir. İletişim (Olaylar ve Mesajlar): Jadex te iletişim iki farklı soyutlama düzeyinde yer almaktadır: Etmen içi iletişim: Etmen içi iletişim etmen içinde iki ya da daha çok planın bilgi alışverişinde bulunmak istediği durumlarda gereklidir. Bunu başarmak için inançlar kullanılır. Jadex te inançlar normal Java nesnelerini kapsayan yapıdadır fakat özellikle etmen modelleme kavramı için tasarlanmıştır. Bu nedenle inançları kullanmanın koşulların tetiklenebilmesi, inanç tabanlarını kullanarak sorguların ifade edilmesi ve sadece sorgu ifadesine uygun gelen girişlere erişilmesi gibi bazı getirileri bulunmaktadır. Hedeflerle karşılaştırıldığında, içsel olaylar da ilgili tüm planları harekete geçirir ancak BDI mekanizmasını destekleyici bir özelliği yoktur. Etmenler arası iletişim: Etmenler arası iletişim iki veya daha fazla etmen arasında bilgi alışverişi durumuyla tanımlanır. Asenkron mesaj iletimine dayalıdır. Sadece FIPA mesaj türleri desteklenmektedir. 4. Sistemin Tasarım ve Gerçekleştirimi 4.1. Sistemin Tasarımı Anlamsal servislerin etmen platformu tarafından erişilebilmesi için gerekli adımlar servis kayıt ve servis çalıştırma olmak üzere iki ayrı süreçte incelenmiştir. Servis kayıt süreci, servisin etmenler tarafından sunulan bir hizmet olarak sisteme eklenmesini içerir. Çalıştırma süreciyle kaydedilen bu servislerin diğer etmenler tarafından nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Şekil 4: Servis Kayıt Süreci Servis Kayıt Süreci: Servis Sağlayıcı Etmen in servisleri platformun gerçekleştirebildiği bir hedef olarak kaydettiği süreçtir. Kayıt isteğinin Servis Sağlayıcı Etmen e ulaşmasının ardından etmen servisle ilgili gerekli verileri anlamsal servisin OWL-S tanımından ayrıştırarak elde eder. Servis çağırımında kullanıcalak olan servise ait WSDL adresi, girdi ve çıktı türleri gibi bu veriler Servis Sağlayıcı Etmen e ait inanç tabanına eklenir. Servis Sağlayıcı Etmen, servisi gerçekleştirebildiğine ilişkin bilgiyi Dizin Sağlayıcı Etmen e iletir. Böylelikle Servis Sağlayıcı Etmen, sistem dahilinde servisin verdiği hizmeti diğer etmenlere sunan bir sağlayıcı konumuna gelir. Kayıt sürecinin işleyişi Şekil 4 de gösterilmiştir.

5 Şekil 5: Servis Çağırma Süreci Servis Çağırım Süreci: İstemci Etmen olarak adlandırabileceğimiz, sistemden hizmet alan bir etmenin gerçekleştirmek istediği hedefi Dizin Yönetici Etmen üzerinde aramasıyla servis çağırım süreci başlatılmış olur. Dizin Yönetici Etmen sisteme kayıtlı hedefler içinden istemciden gelen hedefi gerçekleştiren hizmeti sağlayan etmene ilişkin bilgiyi istemciye gönderir. Eğer hedef bir Web Servisi tarafından gerçekleştiriliyorsa, istemciye Servis Sağlayıcı Etmen in bilgisi gönderilir. Daha sonra istemci hedef bilgisiyle birlikte gerçekleştirim isteğini Servis Sağlayıcı Etmen e iletir. Servis Sağlayıcı Etmen, inanç tabanından ilgili hedefi gerçekleştiren servise ait bilgileri alır ve hazırladığı SOAP mesajını göndererek servisi uyandırır. Sürece ait adımlar Şekil 5 de verilmiştir Sistemin Gerçekleştirimi Sistemde Servis Sağlayıcı etmen ve İstemci etmen olmak üzere iki tip etmen bulunmaktadır. Bunun dışında, oluşturulan sistemde Jadex platformunun dizin işlemlerinin yönetimi için sağladığı DF (Dizin Sağlayıcı) etmeninden de yararlanılmıştır. Şekil 6: Servis Sağlayıcı Etmen Hedef, Plan ve Mesaj Tanımlamaları

6 Şekil 6 da önceki bölümlerde açıklanan Jadex platformunda geçerli kavramlarla oluşturulan Servis Sağlayıcı etmen tanımlama dosyasının bir bölümü verilmiştir. Etmenin hedefleri goals etiketi ile tanımlanmıştır. Buna göre, etmenin df_keep_registered ve rp_initiate olmak üzere iki adet hedefi bulunmaktadır. Bu hedefler Jadex e ait hazır plan kütüphanelerinde bulunan hedeflere karşılık gelmektedir. df_keep_registered hedefi, etmenin DF etmenine kayıtlı bir etmen olarak kalmasını işaret eder. rp_initiate ise etmene FIPA mesajı alıp gönderme yeteneği kazandırmaktadır. Etmenin diğer etmenlere servis çağırma hizmeti verirken kullandığı yöntem servis_gerceklestir_plan isimli plan ile tanımlanmıştır. Bu plan ServisGerceklestir Java sınıfı ile gerçekleştirilmiştir. Planı tetikleme görevi ise servis_gerceklestir isimli mesaja verilmiştir. Etmen tanımlama dosyasında görülen diğer bir mesaj türü olan inform ise etmenin servis çağırma sonrası diğer etmenlere göndereceği bilgi mesajlarını temsil etmektedir. Şekil 7: İstemci Etmen Hedef, Plan ve Konfigürasyon Tanımlamaları Şekil 7 de İstemci etmene ait tanımlama dosyasının bir kısmı verilmiştir. Bu etmende Servis Sağlayıcı etmendeki df_keep_registered ve rp_initiate hedeflerine ek olarak tanımlanan serviscagir hedefi görülmektedir. Bu hedef etmenin serviscagir_plan isimli planını tetikleyerek servis çağırma işleminin başlamasını sağlamaktadır. Etmenin varsayılan konfigürasyonunda bu hedefin gerçekleştirilmesi istenerek etmen sisteme dahil olduğu anda bir servis isteğinde bulunması sağlanmıştır. İstemcideki plan bu isteğin ardından DF den hedefini gerçekleştirebilecek etmene ait adresi alarak bu etmene istek mesajı gönderir. İstekte bulunduğu bu etmen Servis Sağlayıcı etmendir. Servis Sağlayıcı etmen web servisine ait kayıtları kendi inanç tabanından bularak servisi çağırır. Daha sonra servisin başarılı olarak çağırıldığına dair bilgi mesajını istemci etmene gönderir. Bu örnek senaryoda Anlamsal Web servisinin sisteme önceden kayıtlandığı varsayılmıştır. Önceki bölümlerde açıklandığı üzere servisin sisteme kaydı, servis sağlayıcı etmenin servisin OWL dosyasını ayrıştırarak ilgili verileri kendi inanç tabanına kaydetmesiyle sağlanmaktadır. 5. Sonuçlar Bu çalışmada inanç-istek-niyet mimarisini gerçekleştiren Jadex çoklu etmen platformu üzerinde, anlamsal servislerin platforma kaydedilmesi ve servis etkileşimi için gerekli süreçler tanımlanmış ve servis çağırma sürecinin gerçekleştirimi açıklanmıştır. Mevcut teknolojilerle web servisleri ile etmen sistemlerinin tümleşiminin gerçekleştirilebilir hale geldiği, dayandığı çıkarsama motoru ile Jadex platformunun bu tarz bir gerçekleştirim için uygun olduğu görülmüştür. Jadex gibi akıllı yetenekler sergileyebilen bir platform ile servislerin dinamik olarak birleştirilmesi gibi daha ileri yetenekler de gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

7 6. Referanslar [1] Sheila A. McIlraith, Tran Cao Son, Honglei Zeng,. Semantic Web Services, IEEE Intelligent Systems, vol. 16, no. 2, pp , Mar./Apr [2] D. Martin, M. Burstein, J. Hobbs, O. Lassila, N. D. McDermott, S. McIlraith, S. Narayanan, M. Paolucci, B. Parsia, T. Payne, E. Sirin, N. Srinivasan, K. Sycara. OWL-S: Semantic Markup for Web Services. W3C Member Submission 22 November [3] D. Roman, H. Lausen, U. Keller. D2v1.2. Web Service Modeling Ontology (WSMO) WSMO Son Taslağı. 13 Nisan [4] Bellifemine, F., Rimassa, G., Poggi, A., JADE - A FIPA-compliant Agent Framework. In Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition on The Practical Application of Intelligent Agents and Multi-Agents, London, [5] A. Pokahr, L. Braubach, and W. Lamersdorf. Jadex: A BDI Reasoning Engine, chapter 6, pages Volume 15 of Multiagent Systems, Artificial Societies, and Simulated Organizations {2}, [6] Pokahr, A., Braubach, L. e Lamersdorf, W. Jadex: Implementing a BDI-Infrastructure for JADE Agents. EXP - In Search of Innovation (Special Issue on JADE), vol. 3, no. 3, Telecom Italia Lab, Turin, Italy, S [7] Külahcıoğlu, T., Yaman, Ç., Ekinci, E. E., Dikenelli, O., Anlamsal Veb Servislerinin Çoklu Etmen Platformunda Çalıştırılması. Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları - YKGS 2008, İstanbul. [8] M. Wooldridge. An Introduction to MultiAgent Systems. John Wiley & Sons Ltd, 2002, paperback, 366 pages. [9] Shenghua Liu, Peep Küngas, Mihhail Matskin. Agent-Based Web Service Composition with JADE and JXTA. In International Conference on Semantic Web & Web Services, June [10] D.Wu, B. Parsia, E. Sirin, J. Hendler, D. Nau. Automating DAML-S Web Services Composition Using SHOP2. In Proceedings of the 2nd International Semantic Web Conference, ISWC 2003, Sanibel Island, Florida, USA. [11] B. Arpinar, B. Aleman-Meza, R. Zhang, A. Maduko. Ontology-Driven Web Services Composition Platform. In 2004 IEEE International Conference on E-Commerce Technology, San Diego, California, USA.

Anlamsal Web Yetenekli Etmenler için Alana Özgü bir Modelleme Diline ait Görsel Sözdizim

Anlamsal Web Yetenekli Etmenler için Alana Özgü bir Modelleme Diline ait Görsel Sözdizim Anlamsal Web Yetenekli Etmenler için Alana Özgü bir Modelleme Diline ait Görsel Sözdizim Sinem Getir 1 Sebla Demirkol 2 Moharram Challenger 3 Geylani Kardaş 4 1,2,3,4 Ululararası Bilgisayar Enstitüsü,

Detaylı

WEB SERVİSLERİNİN ANLAMSAL ETİKETLENMESİ. Yasemin YÜKSEK 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yyuksek@comu.edu.

WEB SERVİSLERİNİN ANLAMSAL ETİKETLENMESİ. Yasemin YÜKSEK 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yyuksek@comu.edu. WEB SERVİSLERİNİN ANLAMSAL ETİKETLENMESİ 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yyuksek@comu.edu.tr Yasemin YÜKSEK 1 ÖZET Web servisleri, birlikte çalışabilirlik esasları

Detaylı

Ömer MESCİGİL YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Haziran 2007 ANKARA

Ömer MESCİGİL YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Haziran 2007 ANKARA SERVİS KALİTESİ DESTEKLİ OTOMATİK WEB SERVİSLERİ YÜRÜTÜCÜSÜ Ömer MESCİGİL YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 2007 ANKARA

Detaylı

FIPA Uyumlu Yazılım Etmeni Çerçevesi Gerçekleştirimi

FIPA Uyumlu Yazılım Etmeni Çerçevesi Gerçekleştirimi FIPA Uyumlu Yazılım Etmeni Çerçevesi Gerçekleştirimi Rıza Cenk Erdur 1, Oğuz Dikenelli 2 1,2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 1 erdur@staff.ege.edu.tr, 2 oguzd@staff.ege.edu.tr

Detaylı

Etmen Sistemlerde Yeniden Yapılandırma ile Yük Paylaştırma Yaklaşımı

Etmen Sistemlerde Yeniden Yapılandırma ile Yük Paylaştırma Yaklaşımı Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Etmen Sistemlerde Yeniden Yapılandırma ile Ali Murat TİRYAKİ, Şebnem BORA, Oğuz DİKENELLİ Ege Üniversitesi,

Detaylı

ANLAMSAL WEB (WEB 3.0) VE ONTOLOJİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

ANLAMSAL WEB (WEB 3.0) VE ONTOLOJİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 97-107 ANLAMSAL WEB (WEB 3.0) VE ONTOLOJİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Cihad DEMİRLİ Ömer Faruk KÜTÜK Geliş: 26/11/2010 Kabul: 06/12/2010

Detaylı

Mekansal Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka

Mekansal Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Mekansal Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka Caner Güney 1,2* 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

OWL-S Tabanlı Atomik Süreçlerin Birleşimi

OWL-S Tabanlı Atomik Süreçlerin Birleşimi Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 8 (2011), No. 1, 75 98 OWL-S Tabanlı Atomik Süreçlerin Birleşimi Üzerine Semantik Tabanlı İş Akışı Modeli Duygu Çelik 1 ve Atilla Elçi 2 1 İstanbul

Detaylı

Anlamsal Web Portallarda Profil Yönetimi

Anlamsal Web Portallarda Profil Yönetimi Anlamsal Web Portallarda Profil Yönetimi Profile Management in Semantic Web Portals Okan, Bursa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi, İzmir okan.bursa@ege.edu.tr Murat Osman, Ünalır Bilgisayar

Detaylı

ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ

ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ Özlem Morkaya1 Tahir Emre Kalaycı2 1 Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir 1 e-posta:

Detaylı

Abdullah Battal. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Abdullah Battal. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü SEMANİK WEB İLE GELİŞTİRİLEN BİR TELEVİZYON PROGRAM ÖNERİ SİSTEMİ Abdullah Battal YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık

Detaylı

SABPO Metodolojisi Kullanılarak FIPA Uyumlu Çok-Etmenli Bir Otel Rezervasyon Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

SABPO Metodolojisi Kullanılarak FIPA Uyumlu Çok-Etmenli Bir Otel Rezervasyon Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya SABPO Metodolojisi Kullanılarak FIPA Uyumlu Çok-Etmenli Bir Otel Rezervasyon Sisteminin

Detaylı

Melez Erişim Denetimi için bir Mimari Önerisi: İK Uygulaması Örneği

Melez Erişim Denetimi için bir Mimari Önerisi: İK Uygulaması Örneği Melez Erişim Denetimi için bir Mimari Önerisi: İK Uygulaması Örneği Nuriye Yasemin Alparslan 1, Murat Komesli 1, Murat Osman Ünalır 2, Özgü Can 2 1 Yaşar Universitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Üniversite

Detaylı

ÖZELLEŞMİŞ WEB SERVİS KEŞİF SİSTEMİ MİMARİSİ

ÖZELLEŞMİŞ WEB SERVİS KEŞİF SİSTEMİ MİMARİSİ ÖZELLEŞMİŞ WEB SERVİS KEŞİF SİSTEMİ MİMARİSİ Deniz Cantürk 1 Pınar Şenkul 2 1 TAI TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., Ankara 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1 e-posta:

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI WEB SERVİSLERİ TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAZIRLAYAN Fırat TURAN Ankara - 2006 T.C.

Detaylı

Ontoloji Tabanlı Erişim Denetimi Ontology Based Access Control

Ontoloji Tabanlı Erişim Denetimi Ontology Based Access Control Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 2, 2010, Sayfa 197-206 Ontoloji Tabanlı Erişim Denetimi Ontology Based Access Control Özgü CAN* ve Murat Osman ÜNALIR Ege Üniversitesi,

Detaylı

KOALİSYON KURULUMU İLE GÖREV PAYLAŞIMI İÇİN BİR ÇOKLU ETMEN TABANLI YÜRÜTMA ORTAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Merve ÖZBEY

KOALİSYON KURULUMU İLE GÖREV PAYLAŞIMI İÇİN BİR ÇOKLU ETMEN TABANLI YÜRÜTMA ORTAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Merve ÖZBEY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOALİSYON KURULUMU İLE GÖREV PAYLAŞIMI İÇİN BİR ÇOKLU ETMEN TABANLI YÜRÜTMA ORTAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve ÖZBEY Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Kaynak Kod Sorgulamada Ontoloji Kullanımı

Kaynak Kod Sorgulamada Ontoloji Kullanımı Kaynak Kod Sorgulamada Ontoloji Kullanımı Önder Keskin 1 Ebru Sezer 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1 e-posta: okeskin@cs.hacettepe.edu.tr 2 e-posta: esezer@cs.hacettepe.edu.tr

Detaylı

GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ

GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Cevher Cemal BOZKUR Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008 BİLDİRİLER KİTABI Editörler Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08 11-12 Eylül 2008 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir I 2.Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı Bildiriler

Detaylı

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Alper Çiftçi 1 Oya Kalıpsız 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: alperciftci@gmail.com

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DAĞITIK NESNE YÖNETĠMĠ MĠMARĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Altan MESUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS

Detaylı

Gaia ile Çok-Etmenli Konferans Yönetim Sistemi Analiz ve Tasarımı

Gaia ile Çok-Etmenli Konferans Yönetim Sistemi Analiz ve Tasarımı Gaia ile Çok-Etmenli Konferans Yönetim Sistemi Analiz ve Tasarımı Mahmut Tamersoy 1 Bekir Afşar 2 Ferhat Erata 3 Geylani Kardaş 4 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir 3,4 Uluslararası

Detaylı

Bağlı Veri Teknolojileri Kullanılarak Üniversite Verisinin Bütünleştirilmesi ve Yayınlanması

Bağlı Veri Teknolojileri Kullanılarak Üniversite Verisinin Bütünleştirilmesi ve Yayınlanması Bağlı Veri Teknolojileri Kullanılarak Üniversite Verisinin Bütünleştirilmesi ve Yayınlanması Tayfun Gökmen Halaç, Emrah İnan, Damla Oğuz, Bahtiyar Erden, Pınar Göçebe, Oğuz Dikenelli Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

XBRL Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi ve Semantik Web e Uyarlanması

XBRL Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi ve Semantik Web e Uyarlanması XBRL Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi ve Semantik Web e Uyarlanması Ömer Sevinç 1, Erdal Kılıç 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Samsun 2 Ondokuz Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

MULTI LANGUAGES SMS SENDING OVER GSM/GPRS DEVICES

MULTI LANGUAGES SMS SENDING OVER GSM/GPRS DEVICES Akademik Bilişim 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat 2009 GSM/GPRS AYGITLARI ÜZERİNDEN ÇOK DİLLİ SMS GÖNDERME M. Erkan YÜKSEL 1, A. Halim ZAİM 2 1,2 İstanbul Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı