Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Tümleşimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Tümleşimi"

Transkript

1 Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Tümleşimi Tuğba Külahcıoğlu 1, Asil Yardımcı 2 1 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir 2 TÜBİTAK UEKAE, Gebze, Kocaeli Özet: Web üzerindeki veriyi anlamsallaştırarak bilgisayarlarca yorumlanabilir hale getiren Anlamsal Web, Web servisleri için de bilgisayarlar tarafından yorumlanabilir yeni bir yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Anlamsal Web Servisleri olarak adlandırılan bu yaklaşım ile servislerin otomatik olarak bulunması, birleştirilmesi ve çalıştırması hedeflenmektedir. Yaklaşımın bir başka getirisi de servislerin farklı türdeki yazılımlarla birlikte çalışabilir hale gelmesi olmuştur. Bu bildiride anlamsal web servislerinin akıllı yazılım etmenleri ile birlikte çalışabilirliği incelenmiş, BDI (Belief-Desire-Intention) olarak adlandırılan İnanç-İstek-Niyet mimarisine sahip Jadex etmen platformu üzerinde örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Anlamsal Web Servisleri, Akıllı Yazılım Etmenleri, Jadex, OWL-S 1. Giriş Günümüzde Web sadece insanların yorumlayabileceği bir veri yığını olmaktan çıkıp bilgisayarlar tarafından yorumlanıp işlenebilen bir bilgi tabanı haline gelmektedir. İlgili yazılımlara bilgiyi kolayca bulma, paylaşma ve birleştirme yeteneği kazandırmayı amaçlayan bu yeni oluşum Anlamsal Web olarak adlandırılmaktadır. Web sadece durağan verileri değil, kullanıcılara hizmet veren servisleri de içermektedir ve Web deki bu değişimden servisler de etkilenmiştir. Servislerin bulunması, çalıştırılması ve birleştirilmesi süreçlerinin otomatikleştirebilmesi için önerilen çözüm Anlamsal Web Servisleri' dir [1]. Anlamsal servislerin işlevleri, yetenekleri ve servis ara yüzleri sözdizimsel olarak değil anlamsal olarak açıklanmaktadır ve böylece sözü edilen otomatikleştirmelerin gerçekleştirimi mümkün hale gelebilmektedir [10], [11]. Akıllı bir etmen, çevresindeki değişimleri fark ederek hedefleri doğrultusunda bu değişimlere uygun tepkileri gösterebilen bir yazılım birimi olarak tanımlanabilir [8]. Bir araya gelerek etkileşim halinde çalışan etmenlerden oluşan sistemlere ise Çoklu Etmen Sistemi (Multi Agent System-MAS) adı verilmektedir. OWL-S [2] ve WSMO [3] gibi servis temsil dilleri ve kullanıcı müdahalesine gerek duymadan çalışabilen etmenler sayesinde Web servis kullanım sürecinin insandan bağımsızlaştırılması mümkündür [7], [9]. Bu bildiride gerçekleştirilen çalışmada OWL-S ile tanımlanan anlamsal servisleri Jadex etmen platformunda çalıştırabilir hale getirilmiştir. Servislerinin, etmenlerin birer servisi olarak kullanılmasını sağlayan bir mimari ortaya konmuştur. Böylelikle yukarıda açıklanan servisin keşfi, çalıştırılması, birleşimi gibi aşamaları otomatikleştirmek mümkün hale gelmiştir. Bildirinin geriye kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir. Takip eden iki bölümde sunulan çalışmada kullanılan anlamsal servis tanımlama dili OWL-S ve çoklu etmen platformu Jadex tanıtılmıştır. 4. bölümde, gerçekleştirilen çalışmanın mimarisi ve gerçekleştirim detayları açıklanmıştır. Son bölümde ise elde edilen sonuçlara ve ileriye yönelik çalışmalara yer verilmiştir. 2. Anlamsal Servis İşaretleme Dili: OWL-S Yazılım etmenleri, anlamsal veri erişimi ve verinin işlenmesi için, servisin makineler tarafından yorumlanabilir bir tanımına gereksinim duyar. Bu tanımlamaların yapıldığı ve paylaşıldığı bir çerçeve sağlamak amacıyla anlamsal işaretleme dilleri geliştirilmiştir. Bu diller sayesinde anlamsal söz dizimini sağlamak, Web servislerini yarı otomatik olarak bulmak, birleştirmek ve çalıştırmak mümkün olmuştur. Aşağıda W3C tarafından desteklenen OWL-S dili hakkında bilgi verilmiştir [2].

2 Şekil 1: Üst Seviye Servis Ontolojisi [2] OWL-S, servisleri tanımlamak için geliştirilmiş bir ontoloji dilidir. OWL-S ile tanımlanan servis ontolojileri servisler hakkında Şekil 1 ile modellenmiş olan üç temel bilgiyi sunar: Servisin yayınlanmasını ve keşfini sağlayan Servis Profili, Servisin işlevi hakkında detaylı bilgi veren Süreç Modeli, Servisin nasıl çalıştırılacağına dair ayrıntıları sağlayan Erişim Zemini. Servis profili, sağlayıcılar tarafından sunulan ve istemciler tarafından kullanılan servisler için bir tanımlama sunar. Servisin yaptıklarını, servis üzerindeki kısıtlamaları ve istemcinin servisi kullanabilmesi için sağlaması gereken gereksinimleri belirler. Servis modeli istemciye servisi nasıl kullanacağını bildirir. Bunun için çıktıların hangi koşullar altında oluşacağını ve bu çıktıları adım adım oluşturan süreçleri tanımlar. Süreç, istemcinin bir servis ile veya ilişkili bir servis kümesi ile girebildiği etkileşimlerin tanımlamasıdır. Atomik Süreç, etkileşim sırasında bir girdi iletisi bekleyen ve sonuç olarak yine bir ileti döndüren servis tanımlamasıdır. Karmaşık Süreçler ise istemci ileti gönderdikçe ilerleyen ve bu ilerleme sırasında sürekli olarak durum değiştiren birleşik süreçlerdir. Servis modeli 4 farklı yolla kullanılabilir: Servisin istemci gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına karar vermek için daha derin bir analiz yapılmasında, Özel bir görevi yerine getirmek için birden fazla servisin birleştirilmesinde, Servisle etkileşim sırasında katılımcıların eylemlerinde eşgüdümün sağlanmasında, Servis işletiminin izlenmesinde. Erişim zemini bir etmenin servise nasıl erişeceğini ayrıntılandırır. Protokol ve ileti biçimleri, serileştirme, iletim ve adresleme gibi bilgileri tanımlar. Servisin kullanılabilmesi için gerekli olan tanımlama öğelerinin, özellikle, girdi, çıktı ve atomik süreçlerin, soyut bir gösterimden somut bir gösterime haritalanması olarak düşünülebilir. OWL-S te Profil ve SüreçModeli servisin soyut bir tanımıyken; ServisErişimZemini (ServiceGrounding) somut bir tanımlama sunar. 3. BDI Tabanlı Çoklu Etmen Platformu: Jadex JADE platformunun [4] bir uzantısı olan JADEX, JADE etmenlerinin akılsal durumlarını BDI mimarisine göre uygun olarak gerçekleştiren bir çıkarsama motoru içeren çoklu etmen platformudur [5]. JADE platformu daha çok FIPA referans modelini uygulamayı hedeflerken, Jadex platformu etmenin akılcı ve hedef yönelimli davranışlar sergilemesine odaklanmıştır [6]. Jadex platformuna ait mimari Şekil 2 ile temsil edilirken, Şekil 3 de platformdaki tek bir etmene ait iç mimari gösterilmiştir.

3 Şekil 2: Jadex Mimarisi [5] Şekil 3: Jadex Etmen Mimarisi [5] Jadex te temel kavramlardan bazıları inanç, hedef, planlar ve yeteneklerdir. Bu temel kavramlar programcı tarafından belirlenir ve etmenin davranışlarını belirler. Bu anahtar kavramlar ilerleyen bölümlerde açıklanmıştır. Planlar: Planlar Jadex mimarisinde merkezi bir rol oynamaktadır çünkü istenen duruma ulaşmak için gerçekleştirilmesi gerekenleri planlar içerir. Plana ait gövde, plana özel oluşturulan Java sınıfında bulunurken, plana ait tanımlayıcı başlık etmenin tanımlandığı ADF dosyasında tutulmaktadır. Jadex Servis Planı ve Pasif Plan olmak üzere iki türlü planı desteklemektedir. Servis planı, sürekli çalışan ve istek bekleyen plan türünü temsil ederken pasif tür planlar başarılması istenen bir hedef geldiğinde çalışan, bunun dışındaki zamanlarda pasif olan planlardır. İnançlar: Bir etmenin inanç tabanı dünya hakkındaki bilgisini temsil eder. İnanç tabanı bazı yönlerden basit bir veri deposudur, paylaşılan inançlar vasıtasıyla değişik planlar arasında düzgün iletişime imkan verir. Jadex, inanç tabanı içinde rastgele Java nesnelerini inanç olarak saklamaya izin verir. Kullanıcıya sadece bir gerçek saklayabilme hakkı tanıyan inançlar ve birden fazla gerçeğin bir arada saklanmasına imkan veren inanç kümeleri olmak üzere iki farklı inanç türü ayırt edilir. İnançların ve inanç kümelerinin planlar için oluşturulan temel saklama kapasiteleridir. SQL benzeri sorgulamalara ve inanç kümesine bir gerçeğin eklenmesi ya da inançta değişiklik olması gibi bazı eylemlerde sistemdeki olayları tetiklemeye izin verirler.

4 Yetenekler: Değişik etmenler genellikle birden fazla plan davranışını içeren aynı ya da benzer fonksiyonlara ihtiyaç duyarlar. Bunun için etmenlere ait inançlar ve hedefler, yetenek adı altında paketlenip başka etmenlerin kullanımına sunulabilir. Hedefler: Hedefe yönelik programlama etmene yönelik paradigmanın anahtar kavramlarından biridir. Bir etmenin belirli bir hedefe sahip olması, etmenin kendisini belirli bu hedefe adamasını başarılı olmak için bütün olasılıkları denemesini ifade eder. Jadex te tanımlı farklı hedef türleri bulunmaktadır. Başarma hedefi etmenin belirli bir işi başarmayı hedeflediği durumlar için uygundur. Sorgu hedefi bilgi toplamayı amaçlar. Sürdürme hedefi tüm zamanlar için sürdürülmesi istenen özelliklerin devamlılığını sağlar. Durum memnuniyetini yitirdiğinde, planlar normal duruma tekrar döndürülmek için başlatılır. Yürütme hedefi ise bazı tür birinin istediği bir etmenin çalıştırılmasıyla ilgili bazı türde hareketlerle doğrudan ilişkilidir. İletişim (Olaylar ve Mesajlar): Jadex te iletişim iki farklı soyutlama düzeyinde yer almaktadır: Etmen içi iletişim: Etmen içi iletişim etmen içinde iki ya da daha çok planın bilgi alışverişinde bulunmak istediği durumlarda gereklidir. Bunu başarmak için inançlar kullanılır. Jadex te inançlar normal Java nesnelerini kapsayan yapıdadır fakat özellikle etmen modelleme kavramı için tasarlanmıştır. Bu nedenle inançları kullanmanın koşulların tetiklenebilmesi, inanç tabanlarını kullanarak sorguların ifade edilmesi ve sadece sorgu ifadesine uygun gelen girişlere erişilmesi gibi bazı getirileri bulunmaktadır. Hedeflerle karşılaştırıldığında, içsel olaylar da ilgili tüm planları harekete geçirir ancak BDI mekanizmasını destekleyici bir özelliği yoktur. Etmenler arası iletişim: Etmenler arası iletişim iki veya daha fazla etmen arasında bilgi alışverişi durumuyla tanımlanır. Asenkron mesaj iletimine dayalıdır. Sadece FIPA mesaj türleri desteklenmektedir. 4. Sistemin Tasarım ve Gerçekleştirimi 4.1. Sistemin Tasarımı Anlamsal servislerin etmen platformu tarafından erişilebilmesi için gerekli adımlar servis kayıt ve servis çalıştırma olmak üzere iki ayrı süreçte incelenmiştir. Servis kayıt süreci, servisin etmenler tarafından sunulan bir hizmet olarak sisteme eklenmesini içerir. Çalıştırma süreciyle kaydedilen bu servislerin diğer etmenler tarafından nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Şekil 4: Servis Kayıt Süreci Servis Kayıt Süreci: Servis Sağlayıcı Etmen in servisleri platformun gerçekleştirebildiği bir hedef olarak kaydettiği süreçtir. Kayıt isteğinin Servis Sağlayıcı Etmen e ulaşmasının ardından etmen servisle ilgili gerekli verileri anlamsal servisin OWL-S tanımından ayrıştırarak elde eder. Servis çağırımında kullanıcalak olan servise ait WSDL adresi, girdi ve çıktı türleri gibi bu veriler Servis Sağlayıcı Etmen e ait inanç tabanına eklenir. Servis Sağlayıcı Etmen, servisi gerçekleştirebildiğine ilişkin bilgiyi Dizin Sağlayıcı Etmen e iletir. Böylelikle Servis Sağlayıcı Etmen, sistem dahilinde servisin verdiği hizmeti diğer etmenlere sunan bir sağlayıcı konumuna gelir. Kayıt sürecinin işleyişi Şekil 4 de gösterilmiştir.

5 Şekil 5: Servis Çağırma Süreci Servis Çağırım Süreci: İstemci Etmen olarak adlandırabileceğimiz, sistemden hizmet alan bir etmenin gerçekleştirmek istediği hedefi Dizin Yönetici Etmen üzerinde aramasıyla servis çağırım süreci başlatılmış olur. Dizin Yönetici Etmen sisteme kayıtlı hedefler içinden istemciden gelen hedefi gerçekleştiren hizmeti sağlayan etmene ilişkin bilgiyi istemciye gönderir. Eğer hedef bir Web Servisi tarafından gerçekleştiriliyorsa, istemciye Servis Sağlayıcı Etmen in bilgisi gönderilir. Daha sonra istemci hedef bilgisiyle birlikte gerçekleştirim isteğini Servis Sağlayıcı Etmen e iletir. Servis Sağlayıcı Etmen, inanç tabanından ilgili hedefi gerçekleştiren servise ait bilgileri alır ve hazırladığı SOAP mesajını göndererek servisi uyandırır. Sürece ait adımlar Şekil 5 de verilmiştir Sistemin Gerçekleştirimi Sistemde Servis Sağlayıcı etmen ve İstemci etmen olmak üzere iki tip etmen bulunmaktadır. Bunun dışında, oluşturulan sistemde Jadex platformunun dizin işlemlerinin yönetimi için sağladığı DF (Dizin Sağlayıcı) etmeninden de yararlanılmıştır. Şekil 6: Servis Sağlayıcı Etmen Hedef, Plan ve Mesaj Tanımlamaları

6 Şekil 6 da önceki bölümlerde açıklanan Jadex platformunda geçerli kavramlarla oluşturulan Servis Sağlayıcı etmen tanımlama dosyasının bir bölümü verilmiştir. Etmenin hedefleri goals etiketi ile tanımlanmıştır. Buna göre, etmenin df_keep_registered ve rp_initiate olmak üzere iki adet hedefi bulunmaktadır. Bu hedefler Jadex e ait hazır plan kütüphanelerinde bulunan hedeflere karşılık gelmektedir. df_keep_registered hedefi, etmenin DF etmenine kayıtlı bir etmen olarak kalmasını işaret eder. rp_initiate ise etmene FIPA mesajı alıp gönderme yeteneği kazandırmaktadır. Etmenin diğer etmenlere servis çağırma hizmeti verirken kullandığı yöntem servis_gerceklestir_plan isimli plan ile tanımlanmıştır. Bu plan ServisGerceklestir Java sınıfı ile gerçekleştirilmiştir. Planı tetikleme görevi ise servis_gerceklestir isimli mesaja verilmiştir. Etmen tanımlama dosyasında görülen diğer bir mesaj türü olan inform ise etmenin servis çağırma sonrası diğer etmenlere göndereceği bilgi mesajlarını temsil etmektedir. Şekil 7: İstemci Etmen Hedef, Plan ve Konfigürasyon Tanımlamaları Şekil 7 de İstemci etmene ait tanımlama dosyasının bir kısmı verilmiştir. Bu etmende Servis Sağlayıcı etmendeki df_keep_registered ve rp_initiate hedeflerine ek olarak tanımlanan serviscagir hedefi görülmektedir. Bu hedef etmenin serviscagir_plan isimli planını tetikleyerek servis çağırma işleminin başlamasını sağlamaktadır. Etmenin varsayılan konfigürasyonunda bu hedefin gerçekleştirilmesi istenerek etmen sisteme dahil olduğu anda bir servis isteğinde bulunması sağlanmıştır. İstemcideki plan bu isteğin ardından DF den hedefini gerçekleştirebilecek etmene ait adresi alarak bu etmene istek mesajı gönderir. İstekte bulunduğu bu etmen Servis Sağlayıcı etmendir. Servis Sağlayıcı etmen web servisine ait kayıtları kendi inanç tabanından bularak servisi çağırır. Daha sonra servisin başarılı olarak çağırıldığına dair bilgi mesajını istemci etmene gönderir. Bu örnek senaryoda Anlamsal Web servisinin sisteme önceden kayıtlandığı varsayılmıştır. Önceki bölümlerde açıklandığı üzere servisin sisteme kaydı, servis sağlayıcı etmenin servisin OWL dosyasını ayrıştırarak ilgili verileri kendi inanç tabanına kaydetmesiyle sağlanmaktadır. 5. Sonuçlar Bu çalışmada inanç-istek-niyet mimarisini gerçekleştiren Jadex çoklu etmen platformu üzerinde, anlamsal servislerin platforma kaydedilmesi ve servis etkileşimi için gerekli süreçler tanımlanmış ve servis çağırma sürecinin gerçekleştirimi açıklanmıştır. Mevcut teknolojilerle web servisleri ile etmen sistemlerinin tümleşiminin gerçekleştirilebilir hale geldiği, dayandığı çıkarsama motoru ile Jadex platformunun bu tarz bir gerçekleştirim için uygun olduğu görülmüştür. Jadex gibi akıllı yetenekler sergileyebilen bir platform ile servislerin dinamik olarak birleştirilmesi gibi daha ileri yetenekler de gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

7 6. Referanslar [1] Sheila A. McIlraith, Tran Cao Son, Honglei Zeng,. Semantic Web Services, IEEE Intelligent Systems, vol. 16, no. 2, pp , Mar./Apr [2] D. Martin, M. Burstein, J. Hobbs, O. Lassila, N. D. McDermott, S. McIlraith, S. Narayanan, M. Paolucci, B. Parsia, T. Payne, E. Sirin, N. Srinivasan, K. Sycara. OWL-S: Semantic Markup for Web Services. W3C Member Submission 22 November [3] D. Roman, H. Lausen, U. Keller. D2v1.2. Web Service Modeling Ontology (WSMO) WSMO Son Taslağı. 13 Nisan [4] Bellifemine, F., Rimassa, G., Poggi, A., JADE - A FIPA-compliant Agent Framework. In Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition on The Practical Application of Intelligent Agents and Multi-Agents, London, [5] A. Pokahr, L. Braubach, and W. Lamersdorf. Jadex: A BDI Reasoning Engine, chapter 6, pages Volume 15 of Multiagent Systems, Artificial Societies, and Simulated Organizations {2}, [6] Pokahr, A., Braubach, L. e Lamersdorf, W. Jadex: Implementing a BDI-Infrastructure for JADE Agents. EXP - In Search of Innovation (Special Issue on JADE), vol. 3, no. 3, Telecom Italia Lab, Turin, Italy, S [7] Külahcıoğlu, T., Yaman, Ç., Ekinci, E. E., Dikenelli, O., Anlamsal Veb Servislerinin Çoklu Etmen Platformunda Çalıştırılması. Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları - YKGS 2008, İstanbul. [8] M. Wooldridge. An Introduction to MultiAgent Systems. John Wiley & Sons Ltd, 2002, paperback, 366 pages. [9] Shenghua Liu, Peep Küngas, Mihhail Matskin. Agent-Based Web Service Composition with JADE and JXTA. In International Conference on Semantic Web & Web Services, June [10] D.Wu, B. Parsia, E. Sirin, J. Hendler, D. Nau. Automating DAML-S Web Services Composition Using SHOP2. In Proceedings of the 2nd International Semantic Web Conference, ISWC 2003, Sanibel Island, Florida, USA. [11] B. Arpinar, B. Aleman-Meza, R. Zhang, A. Maduko. Ontology-Driven Web Services Composition Platform. In 2004 IEEE International Conference on E-Commerce Technology, San Diego, California, USA.

Anlamsal Veb Servislerinin. Çoklu Etmen Platformunda Çalıştırılması

Anlamsal Veb Servislerinin. Çoklu Etmen Platformunda Çalıştırılması Anlamsal Veb Servislerinin Çoklu Etmen Platformunda Çalıştırılması Semantic Web Service Execution in a Multi Agent System Platform Tuğba, Külahcıoğlu Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi, İzmir

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

ANLAMSAL VEB SERVİSLERİ ORTAMINDA BİR ARACI ETMEN A BROKER AGENT IN THE SEMANTIC WEB SERVICES ENVIRONMENT

ANLAMSAL VEB SERVİSLERİ ORTAMINDA BİR ARACI ETMEN A BROKER AGENT IN THE SEMANTIC WEB SERVICES ENVIRONMENT Electronic Journal of Vocational Colleges December/Aralık 2011 ANLAMSAL VEB SERVİSLERİ ORTAMINDA BİR ARACI ETMEN Özgür Gümüş 1, Önder Gürcan 2, Oğuz Dikenelli 3 Özet Hem arabuluculuk ve koordinasyon özelliklerine

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım İbrahim Onuralp Yiğit 1, Nafiye Kübra Turhan 2, Ahmet Erdinç Yılmaz 3, Bülent Durak 4 1,2,3,4 ASELSAN A.Ş.

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması

Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İZMİR Sunum Planı - Giriş - Benzer

Detaylı

Anlamsal Web Servisleri Temelinde Örnek Bir Servis Tanımı

Anlamsal Web Servisleri Temelinde Örnek Bir Servis Tanımı Anlamsal Web Servisleri Temelinde Örnek Bir Servis Tanımı Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir yasemin.yuksek@ege.edu.tr Özet: Şu anda kullanılmakta olan web servis teknolojileri anlamsal

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Yazılım Etmenleri, Çoklu Etmen Sistemler, Yazılım Mimarisi.

Anahtar Kelimeler: Yazılım Etmenleri, Çoklu Etmen Sistemler, Yazılım Mimarisi. FİPA Uyumlu Bir Çoklu Etmen Sistem Çerçevesi İçin İletişim Altyapısı Geliştirimi Emrah KAHRAMAN, Ali Murat TİRYAKİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ÇANAKKALE emrahkahraman50@gmail.com,

Detaylı

Semantik Bilgi Yönetimi

Semantik Bilgi Yönetimi Semantik Bilgi Yönetimi Yaşar ar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/ 1 Plan Memex ten Semantik Web e... Semantik Bilgi Yönetimi

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. WSDL-SOAP MURAT TEZGİDER Web Servisi Nedir? web servisi :standart formatları kullanarak programlama dili, işletim sistemi ve platformdan bağımsız olarak bilgiyi paylaşan

Detaylı

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Can Öz EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. 1 İçerik Kaynak Yönetimi Problemi Kaynak Yönetimi Modellemesinin

Detaylı

Ontoloji Tabanlı Çok-etmenli Sistemlerin Model Güdümlü Geliştirilmesi

Ontoloji Tabanlı Çok-etmenli Sistemlerin Model Güdümlü Geliştirilmesi Ontoloji Tabanlı Çok-etmenli Sistemlerin Model Güdümlü Geliştirilmesi Geylani Kardaş 1 Erdem Eser Ekinci 2 Bekir Afşar 3 Oğuz Dikenelli 3 N. Yasemin Topaloğlu 3 1 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, Ege

Detaylı

Etmen Tabanlı Bir Anlamsal Servis Platformu

Etmen Tabanlı Bir Anlamsal Servis Platformu Etmen Tabanlı Bir Anlamsal Servis Platformu Önder Gürcan 1 Geylani Kardaş 2 Özgür Gümüş 1 Oğuz Dikenelli 1 Đbrahim Çakırlar 3 Övünç Çetin 3 A. Burak Eliaçık 3 Hüseyin Kır 3 1,3 Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

Veri Erişim ve Yönetim Kütüphanesinin Servis Tabanlı Mimari ile Tasarlanması H. Doğan Köseoğlu, S.Bozbey

Veri Erişim ve Yönetim Kütüphanesinin Servis Tabanlı Mimari ile Tasarlanması H. Doğan Köseoğlu, S.Bozbey Veri Erişim ve Yönetim Kütüphanesinin Servis Tabanlı Mimari ile Tasarlanması H. Doğan Köseoğlu, S.Bozbey Hande DOĞAN KÖSEOĞLU 04.11.2010 Kapsam Veri Erişim ve Yönetim Kütüphanesi Bileşen Tabanlı Mimari

Detaylı

WEB SERVİSLERİNİN ANLAMSAL ETİKETLENMESİ. Yasemin YÜKSEK 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yyuksek@comu.edu.

WEB SERVİSLERİNİN ANLAMSAL ETİKETLENMESİ. Yasemin YÜKSEK 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yyuksek@comu.edu. WEB SERVİSLERİNİN ANLAMSAL ETİKETLENMESİ 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yyuksek@comu.edu.tr Yasemin YÜKSEK 1 ÖZET Web servisleri, birlikte çalışabilirlik esasları

Detaylı

Kanı-İstek-Hedef Etmenlerinin Model Güdümlü Geliştirilmesi

Kanı-İstek-Hedef Etmenlerinin Model Güdümlü Geliştirilmesi Kanı-İstek-Hedef Etmenlerinin Model Güdümlü Geliştirilmesi B.Afşar 1, G. Kardaş 2, N. Y. Topaloğlu 1, O. Dikenelli 1 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir 2 Uluslararası Bilgisayar

Detaylı

Anlamsal Web Servislerinin Dinamik Çağrımı

Anlamsal Web Servislerinin Dinamik Çağrımı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 8, SAYI: 2, MAYIS 2015 71 Anlamsal Web Servislerinin Dinamik Çağrımı Özgür GÜMÜŞ 1, İsmail YÜREK 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

Yazılım Yeniden Yapılamaya Yönelik Bir Kurumsal Mimari: Model Güdümlü ve Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım

Yazılım Yeniden Yapılamaya Yönelik Bir Kurumsal Mimari: Model Güdümlü ve Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım Yazılım Yeniden Yapılamaya Yönelik Bir Kurumsal Mimari: Model Güdümlü ve Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım Doç.Dr. Murat Paşa UYSAL Prof.Dr. A. Erhan MERGEN Yazılım Yeniden Yapılama Genel olarak Yazılım Yeniden

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 10. LINUX OS (Programlama) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL BAKIŞ

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 10. LINUX OS (Programlama) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL BAKIŞ Ders 10 LINUX OS (Programlama) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL BAKIŞ LINUX de Programlama LINUX işletim sistemi zengin bir programlama ortamı sağlar. Kullanıcılara sistemi geliştirme olanağı sağlar.

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

Etmen ile Servis Entegrasyonu için Bir Planlama

Etmen ile Servis Entegrasyonu için Bir Planlama Etmen ile Servis Entegrasyonu için Bir Planlama Modülü Tasarımı ve Gerçekleştirimi Yüksek Lisans Tezi Bornova, İzmir 23 Temmuz 2007, Pazartesi Tez savunması İçerik 1 Giriş 2 3 4 5 İçerik Amaç Yaklaşım

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SEMANTİK WEB HAZIRLAYAN: LEYLA BOLAT 100217026 SEMİNER

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SEMANTİK WEB HAZIRLAYAN: LEYLA BOLAT 100217026 SEMİNER T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SEMANTİK WEB HAZIRLAYAN: LEYLA BOLAT 100217026 SEMİNER DERS SORUMLUSU: KASIM BİNİCİ ERZURUM 2013 1 GİRİŞ İnsanlığın var olduğu

Detaylı

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gürol Erdoğan 1, Mustafa Yıldız 1, Mehmet Erdem Türsem 2, Selahattin Kuru 1 1 Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Işık Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

JADE Etmen Çerçevesinde Çok Etmenli Bir Ders Yönetim Sisteminin SABRO Metodolojisi Kullanılarak Geliştirilmesi

JADE Etmen Çerçevesinde Çok Etmenli Bir Ders Yönetim Sisteminin SABRO Metodolojisi Kullanılarak Geliştirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 17(3), 51-55, 2013 JADE Etmen Çerçevesinde Çok Etmenli Bir Ders Yönetim

Detaylı

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi Bölüm 7 Ağ Yönetimi Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi a) Performans (Performance) Yönetimi b) Sistem Ayarları (Configuration) Yönetimi c) Hesap (Account) t)yönetimi i d) Hata (Fault) Yönetimi e) Güvenlik

Detaylı

Anlamsal Web Ortamında Çalışacak Çok-Etmenli Sistemler için bir Referans Mimarisi

Anlamsal Web Ortamında Çalışacak Çok-Etmenli Sistemler için bir Referans Mimarisi Anlamsal Web Ortamında Çalışacak Çok-Etmenli Sistemler için bir Referans Mimarisi Geylani Kardaş 1, Oğuz Dikenelli 2 1 Ege Üniversitesi, Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 2 Ege Üniversitesi,

Detaylı

Anlamsal Web Politika Dillerinin Karşılaştırılması

Anlamsal Web Politika Dillerinin Karşılaştırılması Anlamsal Web Politika Dillerinin Karşılaştırılması Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova / İzmir - Türkiye ozgu.can@ege.edu.tr 2 İçindekiler Giriş Politika Kavramları Anlamsal Web

Detaylı

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü TCMB Deneyim Raporu Kurumsal Java Uygulama Platformu Sacit Uluırmak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü 2007 TCMB made available under the EPL v1.0 30.04.2007 Gündem

Detaylı

Dağıtık Sistemler CS5001

Dağıtık Sistemler CS5001 Dağıtık Sistemler CS5001 Th. Letschert Çeviri: Turgay Akbaş TH Mittelhessen Gießen University of Applied Sciences Biçimsel model nedir Biçimsel model matematiksel olarak tanımlanmış olan bir modeldir.

Detaylı

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 10. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 10. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 10 Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan İçerik Grafik Kullanıcı Arayüzü Uygulamaları AWT, Swing Arayüz Yerleşim Düzeni Temel GKA Bileşenleri Olay Yönetimi Olay Dinleyiciler Olay

Detaylı

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OMNET++ 4.2.2 Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları OMNET++ OMNET++ (Objective Modular Network Testbed in C++), nesneye yönelik (objectoriented)

Detaylı

Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması

Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması Emre Barış Aksu, STM A.Ş eaksu@stm.com.tr Cem Gündüz, STM A.Ş cgunduz@stm.com.tr Emrah Ayanoğlu,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnternet Uygulamaları için Veritabanı Programlama EEE474 8 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET Bitirme Ödevi Kadir Kemal Dursun 040000643 Hakan Demirtaş 040000684 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu bulunmaktadır; 1. Performans: İşletim sistemi, makine

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Veri Ambarları. Erdem Alparslan

Veri Ambarları. Erdem Alparslan Veri Ambarları Erdem Alparslan İçerik Veri Ambarı nedir? Data Mart OLTP ve Veri Ambarı arasındaki farklar Veri Ambarının Yararları Veri Ambarı Mimarileri Ana Kavramlar Araçlar ve Teknolojiler Veri Ambarı

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Bütün XML dökümanlarının bir kök elemanı olmalıdır. Diğer bütün elemanlar kök elemanı tarafından kapsanır.

Bütün XML dökümanlarının bir kök elemanı olmalıdır. Diğer bütün elemanlar kök elemanı tarafından kapsanır. XML Genişletilebilir İşaretleme Dili (extensible Markup Language), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmayı sağlamaktadır W3C tarafından tanımlanmış

Detaylı

SE4SEE A Grid-Enabled Search Engine for

SE4SEE A Grid-Enabled Search Engine for SEE-GRID Bölgesel Uygulaması SE4SEE A Grid-Enabled Search Engine for South Eastern Europe Doğu Avrupa Bölgesi için Grid-Tabanlı Arama Motoru B. Barla Cambazoglu, Ata Turk, Evren Karaca, Cevdet Aykanat,

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 Servlet Nedir? Internetin ilk zamanlarında geliştirilen web sayfaları durağan bilgiler içeriyordu. Zaman geçtikçe web sayfaları daha değişken,

Detaylı

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS SIEMENS TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS TEAMBASE 5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ Her geçen gün hızla değişen ve gelişen teknoloji, kurumların ve vatandaşların birbirleriyle olan iletişimlerine

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

Normatif Çoklu Etmen Sistemlerinde Rol Tabanlı Etmenler İçin Politika Bazlı Bir Erişim Denetimi

Normatif Çoklu Etmen Sistemlerinde Rol Tabanlı Etmenler İçin Politika Bazlı Bir Erişim Denetimi Normatif Çoklu Etmen Sistemlerinde Rol Tabanlı Etmenler İçin Politika Bazlı Bir Erişim Denetimi Yaklaşımı, Arş. Gör. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir 11 Şubat 2010 Çoklu Etmen Sistemleri Çoklu Etmen

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

ANLAMSAL WEB ORTAMINDA ÇALIŞAN ÇOK ETMENLİ SİSTEMLERİN MODEL GÜDÜMLÜ GELİŞTİRİLMESİ

ANLAMSAL WEB ORTAMINDA ÇALIŞAN ÇOK ETMENLİ SİSTEMLERİN MODEL GÜDÜMLÜ GELİŞTİRİLMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) ANLAMSAL WEB ORTAMINDA ÇALIŞAN ÇOK ETMENLİ SİSTEMLERİN MODEL GÜDÜMLÜ GELİŞTİRİLMESİ Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA III Bilgi iletişim sistemi : Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi desteklemekle yükümlüdür. İletişim sistemi, iletişim ağı ile bağlanmış herhangi bir düğümün,

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME PELIN YILDIRIM FATMA BOZYIĞIT YZM 3214 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bu Derste Android Nedir ve Uygulama Temelleri Android Uygulama Bileşenleri

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Yazılım Tasarımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011. Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr.

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Yazılım Tasarımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011. Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr. DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Yazılım Tasarımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011 Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr. Atakan Doğan 1. Sistem Mimarisi DGridSim katmanlı bir yapı göz önünde bulundurularak

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar ağlarının kullanımındaki temel amaç bilgi ve servislerin paylaşımıdır. Bu bölümde bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve kullanım amaçları anlatılmaktadır. Bu bilgi ve servislerin

Detaylı

GROUPWARE ĐŞBIRLIĞI(COLLOBRATĐON) 24.11.2011 GROUPWARE NEDIR? ASENKRON GROUPWARE GROUPWARE SISTEMLERI 3 ÖNEMLI DĐCLE ERPOLAT 2007638007

GROUPWARE ĐŞBIRLIĞI(COLLOBRATĐON) 24.11.2011 GROUPWARE NEDIR? ASENKRON GROUPWARE GROUPWARE SISTEMLERI 3 ÖNEMLI DĐCLE ERPOLAT 2007638007 GROUPWARE GROUPWARE NEDIR? Groupware,grup çalışmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir teknolojidir. Bu teknoloji, iletişim, işbirliği, koordinasyon, sorunları çözmek ve rekabet için kullanılmaktadır.

Detaylı

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Taban/Biçim Basic Paskal C/C++/C#/Java 10 (Decimal ) - - - 16 (Hexadecimal) &hsayı veya &Hsayı $sayı 0xsayı veya 0Xsayı Üstel eüs veya Eüs eüs veya Eüs eüs

Detaylı

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi BI İş Zekâsı Sistemi Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu dur. Önemli kuruluşların bilgi

Detaylı

Yazılım Testine Bakış. Defne Şarlıoğlu

Yazılım Testine Bakış. Defne Şarlıoğlu Yazılım Testine Bakış Defne Şarlıoğlu Ajanda Yazılım Testine Bakış 1 2 3 4 Yazılım Testi Nedir? Yazılım Testi Neden Yapılır? Dinamik Test Süreçleri Test Sürecinin Aşamaları 5 Test Senaryo Tasarımları 6

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET TEMELLERİ Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nasıl Çalışır? Sunucu istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan

Detaylı

Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler. Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e

Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler. Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e Üç Şema Modeli Üç şema modeli 1975 de ANSI/SPARC tarafından geliştirildi Veri modellemeninç ve rolünü

Detaylı

Dijital Eğitim Portalı Kullanıcı el kitabı. digikampus.com. digikampus.com tüm hakları saklıdır.

Dijital Eğitim Portalı Kullanıcı el kitabı. digikampus.com. digikampus.com tüm hakları saklıdır. Dijital Eğitim Portalı Kullanıcı el kitabı digikampus.com 2017 1 1. TANIMLAMALAR 1.1. Sınıf Grupları 1.2. Şube 1.3. Dönem 1.4. Derslik 1.5. Satış Türü 1.6. Sınıf 1.7. Ders Saati 1.8. Ders 1.9. Ünite Konu

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

Etmen-Servis Tümleşimi Đçin Bir Etmen Altyapısı

Etmen-Servis Tümleşimi Đçin Bir Etmen Altyapısı Etmen-Servis Tümleşimi Đçin Bir Etmen Altyapısı Övünç Çetin 1 Beytun Özkan 2 Mustafa Savaşçı 3 Onur Ulusu 4 Yiğit Çetin 5 Erdem Eser Ekinci 6 Oğuz Dikenelli 7 1,2,3,4,5,6,7 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

SABPO Metodolojisi Kullanılarak FIPA Uyumlu Çok-Etmenli Bir Otel Rezervasyon Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

SABPO Metodolojisi Kullanılarak FIPA Uyumlu Çok-Etmenli Bir Otel Rezervasyon Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya SABPO Metodolojisi Kullanılarak FIPA Uyumlu Çok-Etmenli Bir Otel Rezervasyon Sisteminin

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

Veritabanı, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Veri Pazarı

Veritabanı, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Veri Pazarı Veritabanı, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Veri Pazarı Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri (Bil 483) 20394676 - Ümit Burak USGURLU Veritabanı Veri tabanı düzenli bilgiler

Detaylı

Ders 8 Konu Özeti ve Problemler

Ders 8 Konu Özeti ve Problemler Ders 8 Konu Özeti ve Problemler C# ve Nesne Yönelimli Programlamanın 3 Prensibi Kapsülleme (Encapsulation) Nesne yönelimli programlamanın ilk prensibi kapsülleme (encapsulation) olarak adlandırılır. Bu

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Üst Düzey Programlama-ders04/ 1 JSP JSP durağan HTML ile dinamik oluşturulan içeriği birleştirmeyi sağlar. Bir web sayfası tasarlama programı ile web sayfasını tasarlar daha sonra

Detaylı

AJAX nedir? AJAX nasıl çalışır? AJAX. Tahir Emre KALAYCI. Sunucu Yazılım Teknolojileri

AJAX nedir? AJAX nasıl çalışır? AJAX. Tahir Emre KALAYCI. Sunucu Yazılım Teknolojileri nedir? Sunucu Yazılım Teknolojileri nedir? Gündem 1 nedir? 2 XML 3 nedir? nedir? : Asynchronous JavaScript and XML Yeni bir teknoloji değil, daha çok bir yöntembilim, teknik, tasarım deseni. RIA = Zengin

Detaylı

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr Kural Motoru www.paperwork.com.tr İş Kuralı Örnekleri Aşağıda iş kurallarına çeşitli örnekler verilmiştir; : İş Kuralı Nedir? T üm işletmeler kural merkezli çalışırlar. Kurallar hangi fırsatların takip

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

FIPA Uyumlu Yazılım Etmeni Çerçevesi Gerçekleştirimi

FIPA Uyumlu Yazılım Etmeni Çerçevesi Gerçekleştirimi FIPA Uyumlu Yazılım Etmeni Çerçevesi Gerçekleştirimi Rıza Cenk Erdur 1, Oğuz Dikenelli 2 1,2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 1 erdur@staff.ege.edu.tr, 2 oguzd@staff.ege.edu.tr

Detaylı