TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi Şartname No Madde 1. SATIġA KONU GAYRĠMENKULLER Turgut Özal Üniversitesine ait Ankara ili, Mamak ilçesi, BaĢak Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmaz Kapalı Teklif ihale usulüne göre, teklif alındıktan sonra teklif verenler arasında açık artırma yöntemiyle peşin para veya isteklinin talebi halinde Taksitli Satış Sözleşmesi ndeki şartlara göre taksitle satılacaktır. Madde 2. TAġINMAZLARIN NĠTELĠĞĠ VE TAPU KAYDI Ada No Parsel No Alanı (m²) Hisse Oranı Arsa Payı (m²) Niteliği Muhammen Bedeli (YTL) Geçici Teminat Tutarı (YTL) m² TAM 65 / 716 KONUT ,00 TL Taşınmaza ait teknik özellik ve niteliklerine dair bilgileri öğrenmek isteyen istekliler, ihaleyi yapan idareden bu bilgileri talep edebilir. İdare uygun gördüğü belgeleri isteklilere uygun gördüğü tarih ve saatte teminini sağlayacaktır. Madde 3. ĠHALEYE KATILMA ġartlari 3.1. Kanuni ikametgah sahibi olunması, 3.2. Türkiye de tebligat için adres gösterilmesi, 3.3. İstenilen geçici teminat ile şartnamede yazılı belgelerin eksiksiz verilmesi, 3.4. Tüzel Kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri şarttır İhaleye vekaleten katılacak veya teklifte bulunacak olanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname vermeleri şarttır.

2 Madde 4. ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 58. Madde ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Üyeleri, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü, Genel Sekreteri, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, söleşme ve şartname hükümlerine uygun olaraka yerine getirmediği tespit edilenler İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar (4.4) ve (4.5) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri (4.4), (4.5) ve (4.6) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10' undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) T.C. vatandaşı olmayanların; ilgili Kanunlar gereğince gayrimenkul edinmesi yasak olan yerlerde bulunan gayrimenkullere ilişkin ihalelere girmeleri yasaktır İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durum; tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ve ihaleden sonra ortaya çıkmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Bu durumda yeniden ihaleye çıkılması sebebiyle idare aleyhine meydana gelen her türlü zarar ve ziyan ihalenin iptaline neden olan istekliden talep ve dava edilir.

3 Madde 5. YASAK FĠĠL VE DAVRANIġLAR İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya bunlara teşebbüs etmek İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek Maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Madde 6. CEZA SORUMLULUĞU VE SONUÇLARI 5. Maddede yazılı fiil ve davranışlarda bulunanların bu durumları, satış tamamlandıktan sonra anlaşılmış olsa dahi haklarında gerekli idari ve yasal işleme başvurulur. Madde 7. ĠDARELERCE ĠHALELERE KATILMAKTAN GEÇĠCĠ YASAKLAMA 5. Maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa İdare tarafından o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi haklarında bir yıla kadar Kurumun bütün ihalelerine katılmalarına yasaklama kararı verilebilir. Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da bir yıla kadar Kurumun bütün ihalelerine katılmalarına yasaklama kararı verilebilir. Ayrıca, geçici veya kesin teminatları irat kaydedilir. Madde 8. ġartnamenġn TEMĠN EDĠLMESĠ Gayrimenkulun satış şartnamesi; 8.1. Ankara da; Ayvalı Mahallesi 158. Cadde No: 7 Etlik / Keçiören, Turgut Özal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 8.2. Turgut Özal Üniversitesi Resmi web adresi adreslerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4 Madde 9. SATILACAK GAYRĠMENKULÜN GÖRÜLMESĠ Teklif sahipleri taşınmazların bulunduğu yerin Tapu Müdürlüğü ve Belediyesinden gayrimenkullerin tapu kayıtları ve imar durumları hakkında bilgi almış, taşınmaz malı mevcut durumu ile (işgal, hasar, hisse, alan m², imar, iskan, sit vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu konuda gelecekte Turgut Özal Üniversitesi aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmaz. Madde 10. TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ Teklifler, ihale gün ve saati olan 23/03/2011 tarih saat kadar Ayvalı Mahallesi 158. Cadde No: 7 Etlik Keçiören / ANKARA adresindeki Turgut Özal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden teslim edilecektir.. Madde 11. TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI İstekliler tekliflerini kapalı zarf içerisinde belirtilen adrese teslim edeceklerdir. Teklif zarfının içerisinde; 1-Teklif mektubu (Teklif mektubu; bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak düzenlenecek, teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile açık olarak yazılacak, teklif sahibinin adı soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas olacak adresi bulunacak ve teklif veren tarafından imzalanacaktır.) (Ek-1) 2-Teklif sahiplerince; bu satış için lüzumlu bütün hususları tetkik ederek şartları aynen kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt anlamına gelmek üzere her sayfası ve ekleri imzalanmış Gayrimenkul Satış Şartnamesi, 3-Tüzel kişiler ile ihaleye vekaleten katılacak veya teklifte bulunacak olanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, 4-Tebligata ait adres, telefon ve faks numaralarını gösteren adres beyannamesi konulacaktır. Teklif zarfının üzerine; Teklifin hangi işe ait (ANKARA ĠLĠ, MAMAK ĠLÇESĠ, BAġAK MAHALLESĠ ADA 8 PARSEL NO.LU TAġINMAZIN SATIġ ĠġĠNE AĠT TEKLĠF MEKTUBUDUR) ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi (TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AYVALI MAHALLESĠ 158. CADDE NO:7 ETLĠK KEÇĠÖREN / ANKARA) yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp mühürlenecektir.

5 Madde 12. TEKLĠFLERĠN AÇILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Teklifler son teklif verme gün ve saati olan 23/03/2011 günü saat da Turgut Özal Üniversitesi Satın Alma ve İhale Komisyonu tarafından Ayvalı Mahallesi 158. Cadde No:7 Etlik Keçiören / ANKARA adresinde açılacaktır. İsteklilerin kendileri veya yetkili temsilcileri tekliflerin açılması sırasında hazır bulunabilir ve yapılacak açık artırmaya katılabilirler. İhalede hazır bulunmayanların yazılı teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir. İhalede hazır bulunmayanlar; ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Şartnamede yazılı belgeleri ve teminatları tamam olmayan teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve bu istekli açık artırmaya iştirak edemeyecektir. İhale gün ve saatine kadar gelen teklifler değerlendirildikten sonra Şartnamede yazılı belgeleri ve teminatları tamam olan istekliler arasında açık artırma yapılacak ve açık artırma sonucu en yüksek fiyatı veren istekli üzerine ihale yapılmak suretiyle sonuçlandırılacaktır. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı; satış bedelinin veya taksitlendirme yapılması durumunda Taksitli Satış Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip kendisine iade olunur. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günüdür. Madde 13. ĠHALENĠN KESĠNLEġMESĠ VE TEBLĠĞ EDĠLMESĠ Turgut Özal Üniversitesince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde teklif sahibi veya vekiline elden imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın teklif sahibine veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. Madde 14. ALICIYA AĠT OLAN MASRAFLAR Alım-satıma ilişkin olarak; satıcı Turgut Özal Üniversitesi tarafından ödenmesi gerekenler de dahil olmak üzere her türlü resim, harç, vergi ve tüm masraflar alıcıya aittir. Madde 15. ÖDEME ġartlari İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde masraflar dahil olmak üzere ihale bedelini kurum hesaplarına yatıracaktır. İsteklinin talebi halinde ihale bedelinin %25 i peşin yatırılması şartıyla kalan miktar 6 ayı geçmemek üzere eşit taksitlere bölünebilecektir. Ödemelerin taksitlere bölünmesi halinde, taksitli satış sözleşmesinin imzalandığı tarihte Merkez Bankasının avans işlemlerine uyguladığı reeskont haddi oranındaki faiz taksit tutarlarına ilave edilecek ve alıcıyla kurum arasında Taksitli Satış Sözleşmesi düzenlenecektir.

6 Madde 16. TAġINMAZIN DEVĠR ĠġLEMLERĠ İhale bedeli ödenmedikçe devir işlemi yapılmayacaktır. Anılan bedel ve masrafların tamamının ödenmesine rağmen alıcı tarafından devir işlemlerinin yapılmaması halinde 15 gün süreli bir ihtarname çekilerek devir işlemlerinin yapılması istenecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Turgut Özal Üniversitesince ihale iptal edilerek cezai şart olarak isteklinin geçici teminatı irat kaydedilecektir. Tahsil edilen bedeller faizsiz olarak aynen iade edilecektir. Madde 17. ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ İhaleden doğabilecek ihtilafların hallinde Ankara İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. Madde 18. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Turgut Özal Üniversitesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp gayrimenkulün satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler. 19 maddeden ibaret olan bu Gayrimenkul Satış Şartnamesi, ihale isteklinin üzerinde kalması halinde sözleşme yerine geçerli olacağından imzalanarak idareye teklif ekinde verilecektir. İsteklinin taksitlendirme istemesi halinde ayrıca Taksitli Satış Sözleşmesi düzenlenecek olup taksitli satışa dair şartlar bu sözleşmede belirlenecektir. TEKLİF SAHİBİNİN Adı ve Soyadı İmzası EKLER: EK-1 Teklif Mektubu Örneği (1 Adet 1 Sayfa) Teklif Sahibinin Tebligat Adresi : Telefon Numarası : Faks Numarası :

7 EK-1 TEKLĠF MEKTUBU TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE 23 / 03 / 2011 Çarşamba günü saat da ihalesi yapılacak olan, Ankara İli, Mamak İlçesi, Başak Mahallesi mevkiinde bulunan taşınmaz, hakkında ilgililerden bilgi aldım, Tapu kayıtlarını ve 18 Maddelik ihale şartnamesini inceledim, tamamını okuyup kabul ettim. Turgut Özal Üniversitesinin maliki bulunduğu Ankara İli, Mamak İlçesi, Başak Mahallesi mevkiinde bulunan. Ada, ve/veya. Parsel Nolu taşınmazı...tl (...TL) bedelle peşin olarak satın almayı kabul ve taahhüt ederim..../.../2011 Adı ve Soyadı (İmzası) Tebligat Adresi:

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Bursa İli Nilüfer İlçesi Görükle Beldesi Dumlupınar Mahallesi 561 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, Mülkiyeti

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR.

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. I-İHALE KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1-Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- Bu şartnamede Satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ olarak

Detaylı

YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- KİRALAMA İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede kiraya

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR (4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından satışı ilan edilen, aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkul, ilanda belirtilen

Detaylı

TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ

TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

0-222- 224 00 00 (4435-4436) Satınalma: 225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72. gulaysungar@tulomsas.com.tr

0-222- 224 00 00 (4435-4436) Satınalma: 225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72. gulaysungar@tulomsas.com.tr BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan gölün doğu yakasındaki yaklaşık 500 m² lik kısmın eğlence ekipmanları

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Hastane ve Tıp Merkezlerinin tanıtım çalışmaları için ihtiyaç duyulan Katalog için tasarım, çeviri, interaktif

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı