BAfiYAZI. MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN Baflyaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiYAZI. MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005. Baflyaz"

Transkript

1

2 BAfiYAZI MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 Baflyaz Meslektafllar m za daha iyi imkanlarla mekansal anlamda daha rahat birimlerde hizmet verebilmek üzere uzun zamand r yapm fl oldu umuz çal flmalar nihayet sonuçland ve MO 3000m2 kapal alanl binas na kavufltu. Ankara fiubemiz ve Oda baflkanl m z n ortaklafla olarak alm fl oldu u bina da idari birimlerin yan s ra tüm TMMOB ye hizmet verebilecek büyüklükte salonlar n bulunmas dolay s ile bundan sonraki dönemlerde daha iyi hizmet verilebilecek binan n tüm üyelerimize hay rl olmas n dileriz. TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Anayasam z n 135. maddesinde tan mlanan 6235 say l kanunla kurulmufl bulunan bir meslek kurulufludur. MO ana yönetmeli inde de yaz ld gibi; Madde 5; Oda, halk n ve ülkenin yarar, mesle in geliflmesi, meslek mensuplar n n onur, hak, yetki ve mesleki ç karlar n korumak, gelifltirmek amac ile;... görevleri bulunmaktad r. Bu görevlerden biri ülke ç karlar yarar na yap lan çal flmalar ve yat r mlar izlemek, görüfl bildirmek, verimli ve ak lc yaklafl mlar gerekli yetkililere bildirip kamuoyu ile paylaflarak çözüm aramakt r. Bu amaçla TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi de iflik çal flma komisyonlar oluflturmufltur. Bunlardan birisi olan Enerji Komisyonumuz, bir ülkenin en önemli gelir kayna ve kalk nmas n n temel unsurlar ndan birisinin enerji potansiyelimiz oldu u bilinci ile baz çal flmalar yapm flt r. Tüm sektörlerin ana gereksinimi olan enerji u runa 21. yüzy lda emperyalist savafllar n yafland bir gerçektir. Bu gerçeklik bak fl ile Türkiye'deki elektrik enerjisindeki yat r m ve üretim planlamas nda mevcut durum ve çözüm önerilerine yönelik bir bak fl aç s fiubemizin Enerji Komisyonu taraf ndan bir rapor haz rlanarak Yönetim Kurulunun onay yla bu say m zda yay nlanm flt r. Söz konusu rapor yönetim erkleri olan ilgili mercilere de resmi olarak bildirilmifltir. Yine Odam z n görevleri aras nda olan ve yaklafl k 70 bin inflaat mühendisini bünyesinde bulundurarak kamu yat r mlar n koruyup, gözeten, yönlendiren kamu mühendislerinin özlük haklar mücadelesine sahip ç kt m z ve görüfllerimizi yans tt m z bas n bildirisi de bu say m zda yer almaktad r. Her ne olursa olsun emek eksenli çal flmalar m z, görev yapt m z sürece devam ettirece imiz unutulmamal d r. Tüm bu çal flmalar ve bilimsel raporlar kamu yarar n gözetir ve verimini art r r nitelikte olaca gerçekli ini hiçbir zaman unutmayaca m z bir yönetim anlay fl n n hakimiyetiyle tüm üyelerimize sayg lar sunar z. TMMOB MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu 2 web sitemiz hizmetinizde

3 TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Hizmet Binas Sat n Ald TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI üyelerine verece i hizmetleri gerçeklefltirebilmek için 2004 y l ndan beri sürdü ü çal flmalar neticesinde Necatibey Caddesi üzerinde bulunan ve DERYA Sinemas olarak da bilinen 8 katl ve yaklafl k 3000 m 2 olan binay sat n alm flt r. Binan n girifl ve girifl üstü katlar nda bir adet 500 kiflilik, iki adette 200 kiflilik salonlar mevcuttur.genel kurul ve toplant lar bu bölümde yap lacakt r. Normal katlardan ilk üç adedi Ankara fiubesi hizmet binas olarak, di er üç kat ise Genel Merkez binas olarak kullan lmas planlanm flt r. Teras kat nda ise üyelere yönelik olarak lokal ve dinlenme yeri olarak tasarlanmaktad r. 01 A ustos 2005 tarihinden itibaren salonlar - m zda gerekli düzenlemeler ve yenilikler yap lmaya bafllanacakt r.di er normal katlarda ise halen kullanmakta olan Dershanenin kira süresinin sona ermesinden sonra gerekli düzenleme ve yenilikler yap lacakt r. Binam z n sat n al nmas haberi tüm TMMOB ve Demokratik kitle örgütlerinde büyük sevinç ve coflkuyla karfl lanm flt r. TMMOB MO Ankara fiubesi olarak bu binan n sat n al nmas nda eme i geçen herkese teflekkürlerimizi sunuyor yak n zamanda kullanmaya bafllayaca m z yeni binam z n tüm üyelerimizin etkin ve verimli kullanmalar n diliyoruz.

4 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 Ürün Tan t m Semineri Yap ld fiubemiz Teoman Öztürk salonunda taner aksel taraf ndan ÇEL K, BETONARME VE KARMA YAPI TASARI- MINDA STAAD.PRO YAZILI- MI tan t m yap ld. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi hsan Kafl' n aç l fl konuflmas yla bafllayan seminerde örnek tasar mlar yap larak çözümler hakk nda bilgiler sunuldu. Yaklafl k 25 üyemizin dikkatle ve ilgiyle izledikleri seminer soru cevap bölümüyle sona erdi. Yeni Güçlendirme Yönetmeli inin Getirdikleri Konulu Sempozyum Yap ld fiubemizce 23 Haziran 2005 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde YEN GÜÇLEND RME YÖNETMEL N N GET RD KLER konulu sempozyum düzenlendi. fiube Baflkan m z nfl.yük.müh. Kemal TÜRKARSLAN' n aç l fl konuflmas yla bafllayan sempozyumda s - ras yla Prof.Dr. Haluk SUCUO LU taraf ndan GÜÇLEND RME YÖNETMEL N N GENEL LKELER VE DE ERLEND RME YÖNTEMLER, Prof.Dr. Nuray AYDINO LU taraf ndan GÜÇLEND RME YÖ- NETMEL NDE DO RUSAL OLMAYAN HESAP YÖNTEMLER, Prof.Dr. Erkan ÖZER taraf ndan DE- ERLEND RME VE GÜÇLEND RME YÖNETMEL NDE GÜÇLEND RME YAKLAfiIMI konulu sunumlar yap ld. Verilen yemek aras ndan sonra Prof.Dr. Güney ÖZCEBE yönetiminde Prof.Dr. Nuray AYDINO LU, Prof.Dr. Zekai CELEP, Prof.Dr. Erkan ÖZER, Prof.Dr. Tu rul TANKUT, Y.Müh. Ali TERZ BAfiIO LU ve Atilla ERENLER'in kat l m yla GÜÇLEND RME YÖNETME- L N N DE ERLEND R L- MES konulu panel yap ld. Panel konuk meslektafllar m - z n sorular ve panelistlerin cevaplar yla oldukça renkli ve yararl geçti. Yaklafl k 250 meslektafl m z n ve konuklar n kat ld sempozyum fiube Baflkan Kemal TÜRKARSLAN' n teflekkür konuflmas yla sona erdi. 4 son dakika haberleri burada

5 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 HABERLER Yap sal Sistemlerde Lifli Polimer Uygulamalar Konulu E itim Semineri Yap ld fiubemizce Haziran 2005 tarihlerinde OD- TÜ Kültür ve Kongre Merkezinde YAPISAL S S- TEMLERDE L FL POL MER UYGULAMALARI konulu e itim semineri düzenlendi. fiube Baflkan m z nfl.yük.müh. Kemal TÜR- KARSLAN' n aç fl konuflmas yla bafllayan seminerin 24 Haziran günkü ilk bölümünde s ras yla Prof.Dr. Zekai CELEP taraf ndan BETONARME YAPILA- RIN DEPREMEE KARfiI GÜÇLEND RME LKE- LER, Prof.Dr. Thananis TR ANTAF LLOU taraf ndan GENEL KAVRAMLAR, TASARIM YAKLAfiIMLARI, MALZEMELER VE UYGULAMA TEK- N KLER, Prof.Dr. Giorgio MONT taraf ndan MODELLEME YAKLAfiIMLARI; KESME GÜÇ- LEND RMES, SARGILAMA VE ANKRAJLA LG - L SORUNLAR, Doç.Dr. Khalid MOSALAM taraf n- dan KOLON-K - R fi B RLEfi MLE- R N N L FL POL - MERLERLE GÜÇ- LEND R LMES ve Prof.Dr. György BALAZS taraf ndan DETAYLANDIR- MA, TEKNOLOJ K SORUNLAR VE DAYANIKLILIK konular nda sunumlar yap ld. Seminerin 25 Haziran günkü bölümünde s ras yla Doç.Dr. U urhan AKYÜZ taraf ndan L FL POL MER KULLANILA- RAK K R filer N KESME VE E LME Ç N GÜÇLEND R LMES VE ANKRAJ SORUNLARI, Doç.Dr. Alper LK taraf ndan KOLONLARIN L F- L POL MERLERLE GÜÇLEND R LMES, Prof.Dr. Güney ÖZCEBE taraf ndan MEVCUT BE- TONARME B NALARIN KARBON L FL POL - MERLERLE GÜÇLEND R LMES ve Y.Doç. Bar fl B N C taraf ndan K YÖNLÜ DÖfiEMELER N L FL POL MERLERLE GÜÇLEND R LMES konulu sunumlar yap ld. Yaklafl k 60 meslektafl m z n ve konuklar n kat ld seminerin son bölümünde Prof.Dr. Güney ÖZ- CEBE ve Prof. György L.BALAZS taraf ndan kat l mc lara kat l m belgeleri verildi. Seminer Prof.Dr. Güney ÖZCEBE'nin kapan fl ve teflekkür konuflmas yla sona erdi. ücretsiz hizmeti 5

6 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 Genç Müzisyen Kaz m Koyuncu hayata veda etti Yaklafl k alt ayd r kanserle mücadele eden genç sanatç Kaz m Koyuncu hayata veda etti de Hopa da do an Kaz m Koyuncu doksanl y llarda bafllayan müzik serüveni içinde hep yüzü bize dönük oldu. Bar fl, eme i, mücadeleyi anlatan birçok konserin vazgeçilmez sesiydi.. Emekten yana kurumlar n, partilerin, sendikalar n, savafl karfl tlar n n listesinde onlar k rmayacak hatta yüreklendirecek ilk sanatç lardand. Tüm sevenlerinin bafl sa olsun. Sivas Unutmad k Unutturmayaca z! TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet So anc 28 Haziran 2005 tarihinde "Sivas Katliam " ile ilgili bas n aç klamas yapt. Bu y l Sivas katliam n n 12. y l. Bundan 12 y l önce, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta Mad mak Otel'de, yak larak katledilen ayd nlar m z n ayd nl k yüzleri gözlerimizin önünde. O gün Sivas'ta yaflananlar dün gibi akl m zda. O gün yanan o ayd nl k yüzlerin fl n söndürmeye, emekçi s n flar n yeni bir dünya kurma yolundaki umutlar n yok etmeye çal flanlara karfl dostlar m zla birlikte sesimizi yükseltiyoruz. TMMOB, her 2 Temmuz'da oldu u gibi bu y l da bu ülkenin ayd nl k beyinli insanlar n örgütleri ile birlikte omuz omuza duracak. Sivas' unutmad k. Unutmayaca z. Mehmet So anc TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan 6 web sitemiz hizmetinizde

7 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 HABERLER Bay nd rl k ve skan Bakanl nca lan Edilen Yap Yaklafl k Maliyetinde Kullan lan Geçmifl Y llara Ait Yap Birim Maliyetleri tarihli ve 85/9707 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e giren Mimarl k Mühendislik Hizmetleri fiartnamesi nin 3.2 maddesi gere ince mimarl k ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabinda kullan lacak yap yaklafl k birim maliyetleri, yap n n mimarl k hizmetlerine esas olan s n f dikkate al narak inflaat genel giderleri ile yüklenici kar dahil afla da gösterilmifltir. YAPI SINIFI 1990 ARTIfi YÜZDES 1991 ARTIfi YÜZDES 1992 ARTIfi YÜZDES 1993 ARTIfi YÜZDES I II III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C V.D YAPI SINIFI 1994 ARTIfi YÜZDES 1995 ARTIfi YÜZDES 1996 ARTIfi YÜZDES 1997 ARTIfi YÜZDES I II III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C V.D YAPI SINIFI 1990 ARTIfi YÜZDES 1999 ARTIfi YÜZDES 2000 ARTIfi YÜZDES 2001 ARTIfi YÜZDES I I.A I.B II II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C V.D ,12 22,55 22,96 22,58 22,56 21,42 22,58 20,06 22, YAPI SINIFI 2002 ARTIfi YÜZDES 2003 ARTIfi YÜZDES 2004 ARTIfi YÜZDES 2005 I I.A I.B II II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C V.D ,0 6,7 7,6 7,5 7,2 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3 7,2 7,3 7, ,90 11,30 11,00 11,60 11,30 11,50 11,50 11,40 11,60 11,50 11,60 11,60 11, bin kelimelik ingilizce teknik terimler sözlü ü 7

8 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 Geoteknik Sempozyumu Ekim - Adana 2005 Sempozyumun Amac nflaat Mühendisleri Odas Adana ve Ankara fiubelerince ortaklafla düzenlenen Geoteknik Sempozyumu, Geoteknik Mühendisli i alan nda çal flan araflt rmac, ö retim üyeleri ve uygulay c mühendisleri bir araya getirerek güncel bilgi ve deneyimlerin paylafl lmas n sa lamak, karfl l kl görüfl iletiflimini art rmak, yurtiçinde ve yurtd fl nda karfl lafl lan geoteknik mühendisli i sorunlar ve bunlar n çözüm yöntemlerini uygulama örnekleriyle birlikte tart flarak bilime ve araflt rmaya katk da bulunmak amac n tafl maktad r. Bu hedeflere ulaflmak için, Türkiye de Geoteknik Mühendisli i Uygulamalar n n Güncel Durumu Üniversite, Özel Sektör ve Kamu flbirli inin Gelifltirilmesi lgili Yasa ve Yönetmelikler Disiplinler Aras Ortak Çal flma Alanlar Geoteknik Mühendisli i E itiminin Önemi konular tart fl lacakt r. Sempozyum Konular Suya Doygun Olmayan Zeminlerin Mekani i Zemin Özellikleri ve Zemin Davran fl Zemin yilefltirme Yöntemleri Geoteknik Deprem Mühendisli i Temeller, Derin Kaz ve fievler, Heyelanlar Çevre Geotekni i Zemin Yönetmelikleri ve Yasal Konular Geoteknik Mühendisli i E itimi Geniflletilmifl Bildiri Özet Yaz m, Geniflletilmifl bildiri özetleri 800 sözcükle s n rland r lm flt r. Geniflletilmifl özet metin bilgisayarda MS Word yaz l m ile 1.5 sat r aral kla, Times New Roman fontu ve 12 punto ile yaz lmal d r. Geniflletilmifl özet bildiri bafll, yazar(lar) ile ilgili ayr nt l tan t m (adres, telefon, faks, e-posta, varsa web adresi) bilgileri, girifl, çal flma yöntemi, bulgular ve varsa kaynaklardan oluflmal d r. Girifl bafll alt nda çal flman n amac ve kapsam aç kça belirtilmelidir. Çal flma yöntemi bafll alt nda araflt rma yöntemi ve kullan lan bilgiler ile çal flman n önemli detaylar verilmelidir. Bulgular bafll alt nda ise çal flman n ana bulgular ve varsa öneriler özetlenmelidir. Çal flman n yararlan ld bafll ca kaynaklar kaynaklar bölümünde verilmelidir. Geniflletilmifl özet metin bildiri bafll yazarlar n ünvan ve adresleri ile birlikte ( adresleri ve telefon bilgileri dahil) çal flman n amac, yöntemi ve bulgular n içerecek biçimde haz rlanarak en geç afla da belirtilen bildiri özet teslim tarihine kadar gönderilmelidir. Sempozyuma Kat l m Sempozyuma kat lanlar Bildiriler Kitab ve sempozyum s ras nda sunulacak olanaklar karfl l 75 Milyon TL. (75 YTL/kifli) ödeyeceklerdir. Ö renciler için kat l m ücreti 25 Milyon TL. (25 YTL/kifli) dir. Sempozyuma kat lmak isteyenlerin baflvuru formunu ve banka dekontu fotokopisini yaz flma adreslerine göndermeleri durumunda kendilerine sempozyum program iletilecektir. nflaat Mühendisleri Odas taraf ndan düzenlenen Geoteknik Sempozyumunda bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini Kat l m Bildirme Formundaki yaz flma adreslerine göndermeleri gerekmektedir geniflletilmifl bildiri özetlerinin son teslim tarihi bildirilerin kabul edildi ine dair duyurular n son tarihi bildirilerin tam metinlerinin teslimi son tarihi sempozyum program n n duyurulmas TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Adana fiubesi Reflatbey Mah. 8. Sokak No: 9 Seyhan - Adana Tel: (4 hat) Faks: e-posta: fl Bankas Atatürk Bulvar fiubesi Hesap No: 4939 TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi Selanik Cad. No: 17/5 K z lay - Ankara Tel: Faks: e-posta: fl Bankas Meflrutiyet fiubesi Hesap No: birim fiyatlar ö renebilirsiniz

9 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 HABERLER d u y u r u mühendislik-mimarl k öyküleri-i TMMOB'nin kuruluflunun 50. y l nda Türkiye'de gerçeklefltirilmifl ve önemli baflar lar içeren sektörlerin oluflumu, sanayi kurulufllar n n kurulmas -geliflimi, saha uygulamalar gibi baz mühendislik ve mimarl k öykülerinin teknik detaylardan uzak, konuya uzak kiflilerin de anlayabilece i bir dille anlat ld Mühendislik-Mimarl k Öyküleri-I kitab yay nlanm flt r. Türkiye'de gerek sektörlerin oluflumu, gerek fabrikalar n kurulmas ve gerekse bu iflletmelerde yap lan uygulamalar büyük baflar lar içermektedir. Ancak bunlar n pek ço u bilinmemektedir ve üretimin iyice geri plana itilmesi ile art k mühendislik ve mimarl k alan nda baflar l uygulamalar iyice unutulmaya bafllanm flt r. Oysa o gün o koflullarda yap lanlar n bilinmesi, hem moral olarak ve hem de geliflimde üretimin ne denli gerekli oldu unun gösterilmesi bak m ndan büyük önem tafl maktad r. Baflar öykülerini kamuoyu ile paylaflmak, TMMOB'nin kimli- i ve savundu u ilkelerin daha iyi anlafl lmas için önemlidir. Buna göre, TMMOB 38.Dönem Çal flma Program nda yer alan ve May s 2004'de bas lan ilk kitaba benzer bir formatta Mühendislik-Mimarl k Öyküleri-II kitab nda yer alabilecek öykülerin derlenmesi için çal flmalar yap lmas planlanm flt r. Sözkonusu kitapta yeralabilecek öyküler için üyelerimizin katk lar n beklemekteyiz. Ceza TMMOB Mimarlar Odas Ankara fiubesi'nin, ihtisas ayr m ilkesine uymad gerekçesiyle flikayette bulundu u sicil numaral Levent VURAL hakk nda yap lan disiplin soruflturmas sonucu, dosyas Oda Yönetim Kurulunun 16/309 say l karar yla Onur Kurulu'na sevk edilmifltir. MO Onur Kurulu dosya üzerinde yapt inceleme sonucu sicil numaral üye Levent VURAL' n YAZILI UYARI CEZASI ile cezaland r lmas n kararlaflt rm flt r. MO Onur Kurulu Karar n n: Tarihi : No : 9 Say ve Karar-9/1) : nflaat Mühendisleri Odas Yönetim Kurulumuz 24 fiubat 2005 tarih 16 no'lu toplant da 309 say l kararla, Onur Kurulu'na sevk edilen sicil nolu üye Levent Vural ile ilgili olarak dosya üzerinde yap lan inceleme sonucunda, 3194 Say l mar Kanununun, 13 Temmuz 2000 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 3030 Say l Kanun Kapsam D fl nda Kalan Belediyeler Tip mar Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmeli in 12.maddeyle de ifltirilen 57.madde 3.f kras uyar nca mimari projeler mimarlar taraf ndan haz rlan r denilmektedir sicil nolu üye Levent Vural' n mimari projeleri imzalamas ve ihtisas ayr m n n ilkesini ihlal etmesi nedeniyle, TMMOB Disiplin Yönetmeli i 7.a maddesi uyar nca yaz l uyar cezas verilmesine; Karar verilmifltir. Arif Merdol Feridun Sungur Hilmi Yüncü Medet Özbek Selahattin Güleç Baflkan Raportör Üye Üye Üye (imza) (imza) (imza) (imza) (imza) analizleri görebilirsiniz 9

10 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 KAMU DA MÜHEND SL K H ZMETLER DURMAK ÜZERE! Kamu kurum ve kurulufllar ndaki yönetim anlay fl ve kadrolaflma nedeniyle büyük bir erozyon yaflan yor. Bas na ve Kamuoyuna Bir yandan Cumhuriyetimizin kazan mlar olan sanayi tesislerimiz MF'nin direktifleri do rultusunda haraç mezat sat l rken di er taraftan tüm kamu kurum ve kurulufllar nda büyük bir erozyon ve çöküfl yaflanmaktad r. AKP iktidar n n bu sürece katk da bulunan liyakat yerine Sadakat e dayal görevde yükseltme ve atama politikalar n n sonucunda ülkemizin kamusal üretim ve denetim yapan kurum ve kurulufllar nitel olarak güç kaybetmektedir. Bu politikalar sonucunda tüm kamu kurum ve kurulufllar nda ve özellikle mühendislik hizmetlerinin verildi- i yat r mc kamu kurulufllar nda afla da belirtilen nedenlerden dolay büyük bir erozyon yaflanmaya bafllam flt r. Bu kurumlardaki deneyimli personelin büyük bir bölümü görevlerinden al nm fl ve/veya emekli olmalar için üzerlerindeki bask lar artt r lm flt r. Bunlar n yerine bilgi birikimi, donan m ve deneyim düzeyleri yetersiz ancak sadakatleri tam olan siyasi kadrolar atanm flt r. Bu kadrolar n idari ve teknik alandaki hukuk d fl ve keyfi uygulamalar n n yarg dan dönmeye bafllamas ile karmafla daha da artm flt r. Devri sab k yaratmak ve öç almak üzerine kurulmufl ve çal flanlar aras nda cinsiyet ayr m yapan bir yönetim anlay fl ile çal flma huzuru ortadan kalkm flt r. Sürgün ve soruflturma bask s ile sindirilen teknik kadrolardan Baflbakan n vücut dilinden anlamalar ve hukuk d fl ifller yapmalar talep edildi inden ifllerin ilerlemesi yavafllam flt r. Bizden olanlar ve olmayanlar ayr m ve yarat lan bask ortam, deneyimli teknik elemanlar n emeklilik hakk n kazan r kazanmaz emekli olmas na yol açt - ndan bilgi ve deneyim transferi ortadan kalkm flt r.yat r mc kamu kurumlar nda en do ru ve uygun karar alma ve uygulama zaafiyeti ortaya ç km flt r. Yat r mc kurulufllarda uzun zamand r yoksulluk s n r alt ndaki ücretlerle görev yapan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaflma harekat ile çal flma ortamlar bozulan büyük bir bölümü inflaat mühendisi olan teknik elemanlarda çal flma huzuru kalmam flt r. Bu koflullar, hukuk d fl uygulamalar ve güvensizlik ortam meslektafllar m z imza atmaktan çekinir ve bu sorumluluktan uzak durmaya çal fl r duruma getirmifltir. Sonuç olarak AKP iktidar n n uygulad politikalar yat r mc kamu kurumlar nda çal flma huzurunu bozdu u gibi çal flma verimini ve ifl kalitesini düflürmüfltür. Devletin yat r m bütçesini en verimli bir flekilde kullanarak kalk nmam z n anahtar olacak projeleri uygulamaya koyan ve denetleyen bu kurumlar n içleri nicelik ve nitelik olarak h zla boflalt lmaktad r.bu durum ulusal ç karlar m z aç s ndan son derecede sak ncal bir ortam yaratmaktad r. Yukar da özetle de inmeye çal flt m z tüm bu nedenlerden dolay bu kurumlarda durum birçok aç dan kriz aflamas na gelmifltir. TMMOB MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu olarak AKP iktidar n bu politikalar ndan vazgeçmeye,üyelerimizi ve kamuoyumuzu da bu politikalar n olumsuz sonuçlar n önleyebilmek için daha duyarl olmaya ça r - yoruz. Yap lan uygulamalar n sonuna kadar takipçisi olaca z. Ülke ç karlar n, mesle imizi ve meslektafllar m z n onurunu koruyaca z. Sayg lar m zla Kemal Türkarslan TMMOB MO Ankara fiubesi Y.K Baflkan 10 inflaat firmalar bilgilerine kolay ulafl n

11 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 HABERLER Yüksek Fen Kurulu ve Sözleflme Uyuflmazl klar Ali R za Yücel nfl. Müh.-Hukukçu nflaat sözleflmesinin taraflar ifl sahibi (iflveren) ve yüklenicidir. fl sahibi inflaat smarlayan kimsedir. Yüklenici ise smarlanan inflaat yapmay yüklenen kiflidir. Bu nedenle, inflaat sözleflmesi tam iki tarafa borç yükleyen, ivazl ve sürekli sözleflme benzeri bir sözleflmedir. Bu iki ana unsur, inflaat sözleflmesinin olmazsa olmaz iki ö esidir. Taraflardan birinin resmi kurum veya kurulufl olmas, taraflar aras ndaki yararlar dengesinin bozulmas n gerektirmez. Aksi halde yasa önündeki eflitlik ilkesi ihlal edilmifl olur ki bunun da hukuk devleti kavram ile izah olanakl de ildir. Bu nedenle yanlar, tüm hukuk kurallar n n, hatta sözleflme hükümlerinin üstünde olan emredici nitelikteki objektif kurallara ve bu ba lamda herkes haklar n kullan rken ve borçlar n yerine getirirken dürüstlük kurallar na uymak zorundad r. halenin bafllang c ndan sözleflmenin imzalanmas na kadar olan süre içerisinde idarece yap lan ifllemlerde bu yasa ve ilgili mevzuat hükümlerine ayk r l k bulundu una iliflkin flikayetleri incelemek ve sonuçland rmakt r. Bir hakk n aç kça kötüye kullan lmas n hukuk düzeni korumaz. Yolundaki mk.2/1 madde hükmüne uymak zorundad r. Bundan dolay ; taraflar aras ndaki yararlar dengesi hukuk devletinin temel ilkelerinden olan HAK- KAN YET VE Y N YET LKES flemsiyesi alt nda yorumlanmal ve de- erlendirilmelidir. fiartlarla ve zaman nda karfl lanmas n n ve kaynaklar n verimli kullan lmas n n en genifl flekilde sa lanmas n n yan nda, yanlar aras ndaki yararlar dengesinin korunmas ilkesi de yer almaktad r. Bunun temel kayna ise yukar da de inildi i üzere temel hukuk ilkeleri ve AB normlar na uygunluk kofluludur. Kurumun en önemli görevi; halenin bafllang c ndan sözleflmenin imzalanmas na kadar olan süre içerisinde idarece yap lan ifllemlerde bu yasa ve ilgili mevzuat ücretsiz hizmeti 11

12 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 uluslararas anlaflmalar gere ince sa lanan d fl finansman ile yapt r lacak olan ve finansman anlaflmas nda farkl ihale usul ve esaslar n n uygulanaca belirtilen mal veya hizmet al mlar ile yap m iflleri... ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tabi de ildir. hükümlerine ayk r l k bulundu una iliflkin flikayetleri incelemek ve sonuçland rmakt r. Ancak, sözleflmenin akdinden sonraki süreçte yani yap m süresi ve kesin kabul süresini de içine alan süreçte sözleflmenin uygulanmas s ras nda taraflar aras nda ç kabilecek uyuflmazl klar ilk aflamada ele alacak, inceleyecek ve sonuçland rabilecek bir kurum, kurulufl yoktur. Bu hususta bir boflluk oldu u kan s nday m. Bilindi i üzere bu tip sözleflme ad n 1913 y l nda, sviçre'nin Lausanne kentinde kurulmufl olan Müflavir Mühendisler Uluslararas Federasyonu olarak tercüme edilen sözcüklerin ilk harflerinden alm flt r. Yüklenicilerimizin önce gittikleri Libya, sonra Suudi Arabistan ve Irak gibi yabanc ülkelerde tip sözleflmenin uygulanmas yla karfl laflm fllard r. Gerek yabanc sermaye kurulufllar n n Türkiye'de yapmakta olduklar yat r m n inflaat bölümüyle ilgili, gerekse Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas, Avrupa Yat r m Bankas ve benzerleri uluslar aras kredi kurumlar ndan veya yabanc bankalar n kurdu u kredi konsorsiyumlar vas tas yla al nm fl kredilerle, yap lacak inflaat iflleriyle ilgili eser sözleflmelerinin FIDIC esasl olmas, yabanc iflveren ve kredi ku- rumlar taraf ndan istenmektedir. Bu nedenle FIDIC sözleflmesi, fazlaca uygulama alan bulan bir sözleflme olarak karfl m za ç kmaktad r. Yasa'n n 3. maddesinin (c) bendinde; uluslararas anlaflmalar gere ince sa lanan d fl finansman ile yapt r lacak olan ve finansman anlaflmas nda farkl ihale usul ve esaslar n n uygulanaca belirtilen mal veya hizmet al mlar ile yap m iflleri... ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tabi de ildir. denilmek suretiyle FIDIC tip sözleflmesi esasl sözleflmelerin yolu aç lmaktad r. Kald ki, ülkemizdeki idareler de FIDIC sözleflmelerine yabanc de ildir. TCK'n n otoyol projeleri, DS nin stanbul'a su temini ile ilgili Yeflilçay ve Melen Projesi, ikili anlaflmalar çerçevesinde yapt r lan büyük sulama projeleri, Belediyelerimizin yapt rd klar At ksu, Temizsu ar tma tesisleri ve bunlar kapsayan içmesuyu ve kanalizasyon projeleri, konut inflaatlar örnek olarak verilebilir. Bu k sa hat rlatmadan sonra konumuza dönecek olursak, yani sözleflmenin uygulanmas s ras nda do acak uyuflmazl klara LK AfiAMA da bakacak ve bu suretle TAHK M e ya da YARGI ya gitmeden uyuflmazl çözebilecek kurum, FIDIC ta öngörülmüfl olup DISPUTE ADJUDICATION BOARD k saca DAB olarak adland r lan bu kuruma, Türkçe'de Uyuflmazl k Hakem Kurulu (UHK) ya da Uyuflmazl k Çözüm Kurulu (UÇK) denilmektedir. Tahkim'deki hakem kurulu ile kar flt r lmamas bak m ndan Uyuflmazl k Çözüm Kurulu (UÇK) denilmesinin daha do ru olaca- kan s nday m. Uyuflmazl klar Çözüm Kurulu'nun Oluflturulmas (UÇK); Uyuflmazl klar, Uyuflmazl klar Çözüm Kurulundan Karar Ç kart lmas paragraf hükümlerine göre çözümlenir. Taraflar, UÇK'y Teklif Eki belgesinde belirtilen tarihte, ortaklafla olarak atarlar. Teklif Eki belgesinde belirtildi i flekilde UÇK da 12 flube etkinliklerini ö renin

13 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 HABERLER nitelikleri konuya uyan bir veya üç kifli (üyeler) bulunur. E er kifli say s belirtilmemiflse, veya taraflar aksini kararlaflt rm fl de illerse; UÇK üç üyeden oluflur. E er UÇK üç kifliden oluflacaksa; Taraflar n her birisi, di er Taraf n onay na sunmak üzere birer üyeyi aday gösterir. Taraflar; hem bu üyeler üzerinde görüfl al fl-veriflinde bulunurlar, hem de baflkanl k görevini yürütecek üçüncü üye üzerinde anlaflmaya var rlar. Ancak, sözleflmede üye olabilecek nitelikteki kifliler belirtilmiflse, UÇK'ya seçilmeyi istemeyen veya seçilemeyecek durumda olanlar d fl nda-üyeler bu listedeki isimler aras ndan seçilir. UÇK'n n dan flaca uzmanlar n ücretleri de dahil olmak üzere UÇK'n n tek üyesinin veya üç üyesinden her birisinin ücret koflullar, üyelerin atanma koflullar üzerinde duruldu u s rada Taraflarca ortaklafla olarak kararlaflt r l r. Taraflar n her birisi, bu ücretin yar s n ödemekten sorumlu olacakt r. (c) (d) (f) Üye, Uyuflmazl k Çözüm Anlaflmas içerisine girmeden önce, bildi i ve hat rlad kadar yla, flveren, Yüklenici veya Mühendisin herhangi bir müdürü, görevlisi veya çal flan ile kurmufl oldu u profesyonel veya kiflisel iliflkilerini ve Sözleflmenin bir parças oldu u toplam projede önceden kat l p kat lmad n, flverene, Yükleniciye ve Di- er Üyelere (varsa) yaz l olarak aç klayacakt r; Üye, Ekli prosedür kurallar na ve Sözleflme Koflullar içerisinde yer alan Alt- Madde 20.4'e uyacakt r; Üye, Ekli prosedür kurallar na uygun olarak verilenler haricinde, flverene,yükleniciye, flveren Personeline veya Yüklenici Personeline Sözleflmenin yürütülmesi ile ilgili olarak herhangi bir tavsiyede bulunmayacakt r; (g) (h) Üye iken, flveren, Yüklenici veya Mühendis ile Uyuflmazl k Çözüm Anlaflmas n n sona ermesi sonras nda gerek müflavir olarak; gerekse baflka herhangi bir flekilde bunlar n herhangi birisi taraf ndan ifle al nma ile ilgili olarak herhangi bir tart flma içerisine girmeyecek; veya herhangi bir anlaflma yapmayacakt r; FIDIC'ta uyuflmazl klar n çözümündeki ikinci aflama DOSTANE ÇÖZÜM 'dür. UÇK'n n karar na karfl bir tatminsizlik uyar s verilmesi durumunda; her iki Taraf da Tahkim'in bafllamas ndan önce söz konusu anlaflmazl dostça bir uzlaflma ile çözümlemeye çal flacakt r. Sözleflme uyuflmazl klar n n Tahkim yoluyla çözümlenmesi, Kamu hale Yasas 'n n ST SNA- LAR bölümü ile s n rl de ildir. Bizatihi, Yasa'ya dayan larak Kamu hale Kurumu (K K) taraf ndan haz rlanan T P SÖZLEfiME- LER de uluslararas kat l ma aç k flekilde yap lan ihaleler için 4686 say l Miletleraras Tahkim Yasas 'n n 2. maddesinin 1.f kras n n 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varl nda TAHK M yoluna gidilece i ifade edilmektedir. fiimdi söylediklerimizi toparlayacak olursak; I) hale Yasas nda taraflar aras ndaki sözleflme uyuflmazl klar do rudan do ruya, YARGI'ya ya da TAHK M'e gitmektedir. II) FIDIC tip sözleflmelerinde ise bu uyuflmazl klar, ancak ÜÇÜNCÜ AfiAMADA TAHK M' e gitmektedir. LK AfiAMADA, Uyuflmazl k Çözüm Kurulu (UÇK), K NC AfiAMADA'da ise DOSTANE ÇÖZÜM yer almaktad r. III) Kamu hale Yasas 'n n ST SNALAR'la ilgili 3.maddesi (c) bendindeki durumlar n varl halinde ise FIDIC tip sözleflmelerinin yolu aç lmaktad r. Yani uyuflmazl klar n çözümünde yine üç aflama vard r adet faydal link 13

14 HABERLER MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 IV) darelerimiz ve yüklenicilerimiz FIDIC tip sözleflmelerine yabanc de ildir. V) Yaln zca, Kamu hale Yasas na tabi olarak (istisnalar hariç) ihale edilen ifllerin sözleflme uyuflmazl klar nda birinci ve ikinci aflama yer almamaktad r. Eksik kalmaktad r. Eksik kalan bahse konu bu iki aflaman n yerinin doldurulmas gereklidir ve hatta uygulama birli i aç - s ndan da zorunludur. Bu husus, ayn zamanda YARGI'n n ifl yükünü azaltaca gibi, y llarca süren mahkemeler nedeniyle, YÜKLEN C taraf n hak arama konusundaki çekincelerini (idarelerle bozuflmamak gibi) ve umutsuzlular n da ortadan kald racakt r. Bu husus USUL EKONOM S yönünden de önemlidir. Bu konuda ülkemizin flansl oldu u kan s nday m. BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLI I YÜK- SEK FEN KURULU, BU ANLAMDA YETK N, ET- K N VE DENEY ML B R KURULUMUZDUR.85 YILLIK, YAN YAKLAfiIK B R ASIRLIK GEÇM fi VE B R K M OLAN BU KURULUN DENEY MLE- R, CRAATLARI ÜLKEM Z Ç N ÇOK ÖNEML B R KAZANÇTIR.O NEDENLE BU KURULUMU- ZU AYNI ZAMANDA UÇK G B ÇALIfiTIRMANIN DO RU VE YER NDE OLACA INI DÜfiÜNMEK- TEY M. Yüksek Fen Kurulunun ya da bu kurul bünyesinde oluflturulacak bir uzmanlar heyetinin UÇK'n n yap land r lmas nda baz al nan ve daha önce ifade edilen; görev, yükümlülük ve güvenceleri üstlenmesi için yasal düzenlemeye gereksinim oldu u aç kt r. Ayr ca kurul bünyesinde, al nacak kararlarda, Taraflar aras ndaki yararlar dengesinin korunmas için yeterli say ve nitelikte hukukçu ve ilgili meslek odalar n n temsilcilerinin de yer almas gerekti i kan s nday m. fiube Ö renci Komisyonu Etkinlikleri fiubemiz ö renci komisyonu taraf ndan 12 Haziran tarihinde y l sonu pikni i düzenlendi. Pikni e kat lan ö renci üyelerimiz y l boyunca yapt klar etkinlikleri de erlendirip, gelecek y l yapacaklar etkinlikler için fikir al flveriflinde bulundular. Ö renci üyelerimiz günün devam n beraber flark lar söyleyerek ve top oynayarak geçirdi. fiubemizce 23 haziran tarihinde inflaat mühendisli i bölümünden yeni mezun olan ö renci üyelerimiz için Mezuniyet Kokteyli düzenlendi. EMO e itim merkezi salonunda yap lan kokteyle yaklafl k 150 yeni mezun mühendis kat ld. Kokteyle kat lan flube baflkan m z Kemal Türkarslan yapt konuflmada genç meslektafllar na hitap ederek TMMOB yasas na göre meslek odam za kay t yapt rman n zorunlulu unu hat rlat p, mevcut yasal sorunlara de inip bu sorunlar n çözüm yolunun meslek odam zda örgütlenmekten geçti ini belirtti. Ard ndan yeni mezun meslektafllar m za Kemal Türkarslan ve Yrd. Doç. Dr. Cumhur Ayd n MO rozetlerini takt lar. 14 web sitemiz hizmetinizde

15 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 RAPOR TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi ELEKTR K ENERJ S NDE YATIRIM ve ÜRET M PLANLAMASININ DE ERLEND R LMES Ön Rapor Yat r m ve Üretim Planlamas Aç s ndan Elektrik Enerjisi Gerçe i 1. G R fi Ucuz, temiz ve güvenilir elektrik enerjisi üretiminin bir ülkenin kalk nma ve sosyo-ekonomik geliflmesindeki anahtar rolü çok aç kt r. Sanayinin temel girdisi ve kalk nman n temel unsurlar ndan olan bu enerji türünün üretiminde uzun y llard r planlama anlay fl ndan uzaklafl lm fl olmas ve ulusal bir enerji politikas n n oluflturulamamas,ülkemizi bugün dünyada elektri i en pahal ya üreten ülkelerden birisi durumuna getirmifltir. Bu politika;geçmiflte siyasi iktidarlar n k sa dönemli plan ve uygulamalar,enerji lobilerinin bask lar,yaflanan ekonomik krizler,ilgili kurum- ücretsiz hizmeti 15

16 RAPOR lar aras nda koordinasyonsuzluk,yeni finans modelleri oluflturmadaki baflar s zl k vb. gibi etmenler de bugün içinde bulundu umuz durumu yaratm flt r. Ülkemizde geçmiflteki elektrik enerjisi üretimi plan ve uygulamalar genel hatlar yla de erlendirildi inde afla da verilen tablo ortaya ç kmaktad r; 1. Yap lan tüm üretim planlama çal flmalar k sa vadeli olmufl ve bu alanda temel bir strateji oluflturulamam flt r. 2. lgili kamu kurum ve kurulufllar,k sa vadeli planlar bile gerekti i gibi uygulayabilecek çal flma anlay fl ve çal flma sisteminden h zla uzaklaflm flt r. 3. Temel bir stratejiden ve ulusal bir politikadan yoksunlu un sektörde ortaya ç kard karmafla ortam,uluslararas flirket ve lobilerin etki alan n artt rm fl ve enerji politikalar n kendi ç karlar na göre oluflturma ve yönlendirmelerine olanak sa lam flt r. 4. Uygulanan politikalar n yanl fll ve eksiklikleri,ilgili kesimler taraf ndan ülke gerçekleri ve gereksinimine uygun teknik,bilimsel ve ekonomik aç lardan ele al nmak yerine kaba karfl durufl ve reddiye mekanizmalar na malzeme yap lm fl ve etkili bir kamuoyu deste i sa lanamam flt r. 5. Planlama ve arz projeksiyonlar, politik tercihlerin yan s ra,finansal olanak,kurumsal iflleyifl ve yönetim iradesindeki zaafiyetler göz önüne al nmadan yap ld için istenilen sonuçlara genellikle ulafl lamam flt r. 6. Yat r mlara ulusal bütçeden yeterli pay n ayr - lamamas nedeniyle uygulamaya konulan yeni finans yaratma modellerinden Yap flet Devret(Y D),Yap fllet(y ), flletme Hakk Devri ( HD) istenilen sonuç al namam fl ve sektördeki karmafla artm flt r. 7. Sistemin gerek finansal gerek yap sal gerekse MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 yönetimsel olarak rasyonel ve verimli bir iflleyifle kavuflturulamam fl olmas, sürekli artan elektrik enerjisi talebinin de bask s alt nda sadece bu talebi bir an önce karfl lamaya yönelik politikalar n uygulanmas na neden olmufltur. Yukar da ana hatlar yla aç klanmaya çal fl lan süreç ve uygulamalar bugün içinde bulundu umuz durumun belirleyicisi olmufltur.kalk nma ve sosyo-ekonomik geliflme için tüm iç dinamiklerini rasyonel bir flekilde harekete geçirmek zorunda olan ülkemizde elektrik sektörünün sorunlar art k sonuçlar üzerinden de il sebepler üzerinden ele al narak tart fl lmal d r. Bu analiz yap l rken gerçekçi bir bak fl aç s ile rasyonel planlama ilkeleri kullan lmal d r.gerek ihtiyaç projeksiyonlar nda gerekse üretim planlamalar nda istenilen sonuçlara ulafl lmas n geçmiflte engelleyen her türlü unsur ve zaafiyet aç k bir flekilde ortaya konulmal d r. Mevcut durum ve izlenen politikalar nedeniyle uygulanmas mümkün olmayan planlarla ulafl laca iddia edilen hedeflerin rasyonelli i bulunmad kabul edilmeli ve hedefler daha gerçekçi planlar yap larak belirlenmelidir. Konuyla ilgili tüm kurum ve kurulufllar de- erlendirmelerini gerçekçi teknik ve ekonomik analizlere oturtmal ve konuyu ulusal bir politikan n oluflmas na katk da bulunmak için tüm yönleri ile ele almal d r. Elektrik enerjisi alan nda yak n geçmiflte EPDK'n n kurulmas ve di er uygulamalar ile yeni bir dönem bafllam flt r.4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile sektörün kamu etkisinden uzaklaflt rmaya ve özellefltirmeye dönük olarak yeniden yap land r lmas çabalar sürmektedir.bu amaçla elektrik enerjisi talep çal flmalar ve üretim planlama çal flmalar da yap lm flt r. Bu bildiride elektrik enerjisi üretiminde mevcut durumumuz temelinde 5 y ll k üretim planla- 16 pratik mesleki bilgiler burada

17 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 RAPOR mas ve talep çal flmalar rasyonel olarak analiz edilmeye çal fl lacakt r.yap lan bu çal flman n amac plan ve projeksiyonlar n istenilen hedeflere ulaflmas n n önündeki yasal,yap sal,ekonomik engellerin ortaya ç kart lmas na yard mc olmak olarak belirlenmifltir. Konunun MO Ankara fiubesi Elektrik Enerjisi Yat - r mlar Komisyonunda bu anlay flla ele al nmas n n temel nedeni; uygulamalar sebep sonuç iliflkisi içerisinde rasyonel ve tekno-politik bir bak fl aç s yla de erlendirmeye duyulan ihtiyaç olmufltur. Elektrik enerjisi sektöründe bugün yaflan lanlar birer sonuç olup sebepleri ise geçmiflteki politikalar ve uygulamalarda aranmal - d r.bugün yap lacak hatal de erlendirmeler ve uygulanacak yanl fl politikalar ise gelecekte geri dönülmeyecek fleklide yaflanacak ve ulusal güvenli imizi dahi tehdit edecek sonuçlar do- urabilecektir. Bu nedenle konunun rasyonel bir yaklafl mla ele al n p incelenmesine büyük gereksinim vard r. 2. ELEKTR K ENERJ S NDE MEVCUT DURUM fiekil 1 incelendi inde ülkemizdeki hidrolik, rüzgar ve jeotermal elektrik enerjisi santrallar - n n toplam kurulu gücünün Türkiye'deki toplam kurulu güce oran n n % 34,5 oldu u, bunu % 34'lük oranla do algaz santrallar n n izledi i görülmektedir.yine istatistikler incelendi inde en büyük kurulu güç art fl n n do al gaz santrallar nda oldu u ortaya ç kmaktad r. fiekil 1. Kurulu Güç Kapasitenin Birincil Kaynaklara Da l m (37480 MW) (2004) fiekil Y l nda Üretilen Brüt Elektrik Enerjisi Birincil Kaynaklara Göre Da l m ( Gwh) lgili statistikler incelendi inde Türkiye'de do al gaz ile elektrik enerjisi üretiminin ilk kez 1985 y l nda 58 milyon kwh 'l k üretimle bafllad ve bu üretimin 2003 y l nda 62 milyar kwh'a ulaflt görülmektedir.2004 y l itibariyle elektrik enerjisinin % 39'u do al gaz santralar ndan üretilmifltir.bunu % 31'lik pay ile Hidrolik enerji üretimi izlemifltir y l nda brüt elektrik enerjisi üretiminin birincil kaynaklara göre da l m fiekil 2'de verilmifltir. ücretsiz hizmeti 17

18 RAPOR 3. ETKB'N N TALEP ve ÜRET M PROJEKS YONLARI ve GERÇEKLEfiME OLASILI I ETKB taraf ndan 2004 y l nda detayl çal flmalarla düflük ve yüksek talep senaryolar kullan - larak talep projeksiyonlar yap lm fl ve daha önce yap lan projeksiyonlardan daha düflük de erler elde edilmifltir.yap lan en düflük talep projeksiyonuna göre 2010 y l ndaki talep 216,7 milyar kwh olarak belirlenmifltir.bu talebin karfl lanabilmesi için 2010 y l na kadar öngörülen toplam ilave kapasite ise 7886 MW d r (ETKB 2004). ETKB taraf ndan yap lan Üretim Planlama Çal flmas nda mevcut kullan m ile birlikte 30 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 milyar m 3 ile s n rland r lm fl olan do al gaz tüketimine ba l olarak döneminde 1482 MW'l k lisans alm fl projelerin kapasiteleri d fl nda do algaz yak tl kapasite ilavesinin olmayaca kabul edilmifltir. Bu planlama çal flmas nda do algaz santrallerinin 2010 y l nda toplam kurulu güç içindeki pay n n % 34,do al gaz tüketiminin ise enerji sektöründe asgari al m miktar na göre 20 milyar m 3 olaca kabul edilmifltir. fiekil 3 den de görülece i gibi 2010 y l na kadar gerçekleflmesi öngörülen ilave kapasite içerisinde Hidrolik % 31'lik oranla öne ç kmaktad r. Bunu % 23 ile rüzgar, % 19 ile do al gaz takip etmektedir. Tablo Y l na Kadar Yeni Kapasite lavesinin (En düflük talep senaryosuna göre) Yak t Cinslerine Göre Da l m /LQ\LW 7DúN P U øwkdo. P U 'R DO JD] )XHO 2LO 'L]HO 1 NOHHU 5 ]JDU +LGUROLN -HRWHUPDO Kaynak ETKB TEAfi Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Planlama Çal flmas ( )/Ekim 2004 (*) nflas devam eden projeler (**) Temuz 2004 tarihi itibariyle lisans alm fl projeler 7RSODP Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Türkiye Elektrik Enerjisinde Yabanc Kaynak Ba ml l ndan Kurtulam yor! 2010 Y l nda da Elektri i En Pahal Kullanan Ülkelerden Birisi Olaca z 18 web sitemiz hizmetinizde

19 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 RAPOR Tablo 2. Önümüzdeki 5 y l içinde Düflük Talep Senaryosu çin ( ) Gerçekleflmesi Öngörülen Kapasite lavesinin Yak t Cinslerine Göre Da l m.dsdvlwhøodyhvl <ÕOÕøoLQ 2UDQ <DNÕW&LQVL gqj U OHQ øqúd /LVDQV 7RSODPøODYH +DOLQGH $OPÕú.DSDVLWH0: /LQ\LW 'R DOJD] øwkdo. P U )XHO2LO 5 ]JDU +LGUROLN -HRWHUPDO 7RSODP (*)Plandan gelen ek kapasite ilavesi fiekil Y l na Kadar Gerçekleflmesi Öngörülen lave Kapasite (Düflük Talep Senaryosu) 4. TALEB N DAHA YÜKSEK GERÇEKLEfiMES DURUMUNDA HAZIR ÇÖZÜM: DO AL GAZ SANTRALLER!!!! ETKB Üretim Planlamas Raporunda 2010 y - l na kadar talebin daha yüksek bir oranla (Senaryo I deki gibi % 7.9'luk bir oranla) artmas durumunda bu talebin karfl lanabilmesi için bir di er yeni kapasite ilave çal flmas da yer almaktad r.bu çal flmada daha düflük talep projeksiyonu (Senaryo II) için yap lan üretim planlamas ndaki ilave kapasitelerin do al gaz n d fl nda ayn kald, do al gaz ilave kapasitesinin ise 1482 MW'dan 4282 MW'a ç kart ld dikkat çekmektedir.plan çal flmas sonucu yüksek talep projeksiyonu için 2009 ve 2010 y llar nda seçilen ilk ilave yeni santraller 2800 MW'l k Do al gaz santralleri olmufltur. Bu durum gerek talebin daha yüksek gerçekleflme ihtimali gerekse di er santrallerin yap - m ndaki gecikmelerden kaynaklanabilecek arz aç n n kapat lmas na yönelik ilave kapasite yarat lmas için öncelikli olarak Do al gaz n düflünüldü ünü ortaya koymaktad r. Bir di er deyiflle gerekli olmas halinde sisteme eklenmesi düflünülen kapasite Do al gaz santralleri olacakt r. Bunun yan s ra 2010 y l - na kadar ilave do al gaz kurulu gücü planlanmam fl olmas na ra men 2011 y l nda seçilecek ilave yani santraller Do al gaz santralleri olmaktad r. Do al gaz santralleri arz talep dengesindeki aç n h zla kapat labilmesi aç s ndan uygun ve gerekli bir çözüm alternatifi olarak de erlendirilebilir.ancak enerji üretiminde d fla ba ml oldu umuz pahal bir kayna planland - dönemden daha önce uygulamaya koyma zorunlulu u hem enerji maliyeti hem de ulusal ekonomimiz aç s ndan olumsuzluklar yaratacakt r. Bu nedenle ülkemizin bu dönemde do al gaza en az ihtiyaç duyulacak flekilde di er yerli yak t kullanan santrallerin bir an önce devreye al - nabilmesi için her türlü yasal, kurumsal ve yönetsel düzelmemelerin h zla gerçeklefltirilmesi ve uygulamalar n önünün bir an önce aç lmas gereklidir. Bunun d fl ndaki bir politikan n do- ücretsiz hizmeti 19

20 RAPOR MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 algaz'a öncelik verme amac na yönelik oldu u fleklinde de erlendirilmesi kaç n lmazd r. Çünkü bu alandaki gecikme planlardan sap lmas ve talebin baflka bir kaynakla sa lanmas sonucunu do urarak ekonomik kayb n artmas na neden olacakt r. K saca elektrik enerjisi üretiminde sorun do- algaz kullan m de il bu kayna n pahal olmas ve ulusal amaçl enerji planlamas ndan önce devreye al nmas ve bu dönemde gerekmedi i halde k t ekonomik kaynaklar m z n yurtd fl na ak t lmas sorunu olarak ortaya ç kmaktad r. Bir di er deyiflle sorun Elektrik enerjisi üretim ve iflletme planlamas n n rasyonel ve ulusal ç karlar m z gözeten bir flekilde yap lmam fl olmas sorunudur. ETKB'nin Üretim Planlamas Çal flmas Raporunda, 2010 y l nda en düflük senaryoya göre belirlenen (Y ll k % 6.4 oran nda talep art fl ) milyar kwh'l k talebi karfl layabilmek için aras nda yap m öngörülen ilave kapasite 7885 MW olarak verilmektedir. Raporda bu kapasitenin 7385 MW'l k bölümünün infla halinde ve lisans alm fl projeler oldu u, 500MW'l k Rüzgar santrali gücünün ise ilave kapasite olarak planland belirtilmektedir. ETKB Raporunda düflük talep projeksiyonlu senaryo için gerekli yat r m harcamalar tespit edilmifltir.raporda aras ndaki plan döneminde toplam MW'l k yeni kapasite ilavesi için infla halinde ve lisans alm fl projelerin yat r m harcamalar hariç ve 2020 sonras yat - r mlar n bu döneme yans yan harcamalar dahil olmak üzere inflaat dönemi faizi hariç toplam yat r m tutar 53.2 milyar Dolar olarak verilmifltir. Bu tutar dönemi için ise toplam 5.6 milyar Dolar olarak tespit edilmifltir.bu de er yukar da da belirtildi i gibi infla halinde ve lisans alm fl projelerin yat r m harcamalar n kapsamamaktad r.bu durumda ülkemizin dönemi içerisinde elektrik enerjisi üretimi yat r mlar na yaklafl k en az =8.6.milyar Dolar kaynak ay rmas gerekecektir. DS 'nin 2005 y l program nda inflaat devam eden ve 2010 y l na kadar bitirilmesi planlanm fl 5. GEREKL YATIRIM HARCAMALARI, OLASILIKLAR ve ELEKTR K F YATLARI 20 web sitemiz hizmetinizde

21 MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 toplam kurulu gücü 2722 MW olan 24 adet HES yer almaktad r (Tablo 1).Bunlar n yan s ra ayn dönemde 3096 say l kanun kapsam nda tamamlanmas düflünülen 17 adet santralin kurulu gücü ise 4 MW d r. Bunlar n toplam kurulu gücü 3187 MW olup ortalama y ll k üretimi ise 10.6 milyar kwh d r.yine bu santrallere ek olarak Üretim Lisans Yöntemi ile enerji üretmek için Nisan 2005 sonu itibariyle 2800 MW'l k HES için su kullan m anlaflmas baflvurusu yap lm flt r.birkaç ay önce Yenilenebilir Enerji Kanun Tasar s - n n TBMM'de yasalaflmas ile h z kazanan bu yöntemin önünde ise; kredi bulmaktan sistemin iflleyiflindeki yavafll a ve yetkili kurumlar n belirlenmesine kadar birçok engel yer almaktad r. RAPOR Ancak yukar da sözü edilen HES'lerin büyük bir bölümü DS taraf ndan ulusal bütçeden ayr lacak pay ile di er k sm ise uluslararas ikili iflbirli i çerçevesinde kredili olarak infla edilecektir. Bu nedenle kredili olanlar d fl ndaki HES'lere her y l yeterli ödene in ayr lmas plan hedefleri aç - s ndan büyük önem tafl maktad r. Tablo Y l Bafl tibariyle nfla Halindeki HES'ler +(6 LQ$GÕ.XUXOX * o 0: 2UWDODPD (QHUML huhwlpl*:k (*) Kalan fl oranlar 2004 y l bafl itibariyledir. (**) Tamamland..DODQ øú økdoh 7DULKL ønpdo 7DULKL %R D]N \ dõqdufõn (UPHQHN 2EUXN 7RSoDP 6 UH\\DEH\ 8]XQoD\ÕU.Õ Õ 'LP ù8uid+(6 $OSDVODQ,.ODYX]OX &LQGHUH $NN SU dlqh $WDVX 7RUXO. SU EDúÕ 0DQ\DV 'HULQHU %RUoND 0XUDWOÕ.LUD]OÕN SU.XPN \ 723/$0 mesleki resimler inflaat galerisinde 21

22 RAPOR DS Program nda nflaat Devam Eden HES'lerden; 2 adedinin (1 MW) 2005 y l nda 3 adedinin (413 MW) 2006 y l nda 11 adedinin ( MW) 2007 y l nda 5 adedinin (780.7 MW) 2008 y l nda 3 adedinin (2 MW) 2009 y l nda tamamlanaca öngörülmektedir Bu durumda 2010 y l bafl na kadar DS toplam 2722 MW 'l k bir kurulu gücü tamamlam fl olacakt r. 11 adet nehir kanal santrali ve kurulu gücü 2 MW'dan küçük olan HES'lerin d fl nda DS tarf ndan bitirilen HES adedinin 10 ve 5 y ll k periyotlara göre dökümü afla da verilmifltir. YILLAR 1950 bafl na kadar (y l n n bafl ) Toplam 36 Kaynak: DS Ajandas B TEN HES SAYISI Bu verilere göre DS taraf ndan 10 y ll k periyotlarda bitirilen en fazla HES say s 12 olmufltur döneminde ise 10 adet HES bitirilmifltir.bu tablo tek bafl na bir gösterge olmamas - na ra men yine de genel de erlendirme aç s ndan dikkate al nd nda; DS nin gelecek befl y l içerisinde 24 adet HES'i tamamlamas büyük bir baflar olacakt r.bunun için baflta yat r m ödenekleri olmak üzere di er geciktirici özellikteki sorunlar n oluflmamas na ve varolanlar n da ortadan kald r lmas na çaba sarfedilmelidir. MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 Bu çabalar 2010 y l ndaki olas en düflük enerji talebini karfl lamak üzere yap lan ETKB'nin üretim planlama çal flmas nda yer alan 2440 MW'l k HES ilave kurulu güç hedefine ulafl labilmesi aç s ndan da büyük önem tafl maktad r. Bu hedefin ötelenmesi durumunda ortaya ç - kabilecek olan arz aç n n do al gaz santralleri veya ithalat gibi yöntemlerle karfl lanmas gündeme gelebilecektir. ETKB'nin 2004 y l nda yay nlad Elektrik Enerjisi Üretim Planlamas Raporunda yer ald gibi do al gaz kontrat miktar n n (1) 30 milyar m 3 gibi yüksek bir de er olmas, bu santrallerin inflaat sürelerinin k sal, kredi bulma konusundaki avantajlar ve bu santrallerin puant olarak iflletilmesinde esneklik sa layacak olan do algaz depolama tesislerinin yap m na h z verilmesi bu e ilimi h zland rabilecek koflullar olarak ortaya ç kmaktad r.bu nedenle inflas devam eden ve lisans alm fl yerli kaynak kullanan kurulu güç kapasitelerinin öngörülen zamanda mevcut sisteme ilave edilmesinin önündeki engellerin en aza indirilmesi,yerli kaynak kullan m n n öne ç kart lmas plan hedefleri aç - s ndan önceliklidir. OLASILIKLAR Yukar da aç klanan plan hedeflerine ra men önümüzdeki 5 ve 10 y ll k periyotlar içerisinde HES'lerin öngörülen hedefler do rultusunda tamamlanabilmesi olas l çok düflük görülmektedir.ds taraf ndan infla edilmekte olan HES'ler üzerinde yap lan incelemeler infla halindeki toplam 2722 MW'l k kurulu gücün ancak % 80'lik bölümünün tamamlanabilme olas l yüksek görünmektedir.bu dönemde Otoprodüktör ve (1) Yüksek Planlama Kurulu'nun 2003 y l nda kabul etti i Ön Ulusal Kalk nma Plan 'n nda ( ) 2006 y l nda asgari al m taahhüdüne göre 18.7 milyar m 3 'ü Rusya Federasyonu'ndan, 7.6 milyar m 3 'ü ran'dan 1.6 milyar m3'ü de Azerbaycan'dan temin edilecek do al gaz ile arz imkan n n 27.9 milyar m 3 'e yükseltilece i yer almaktad r. 22 etkinliklerin kitapç burada

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı