KalDer TÜZEL KĠġĠ ÜYE GĠRĠġ BEYANNAMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KalDer TÜZEL KĠġĠ ÜYE GĠRĠġ BEYANNAMESĠ"

Transkript

1 KalDer TÜZEL KĠġĠ ÜYE GĠRĠġ BEYANNAMESĠ KURUMSAL BĠLGĠLER KuruluĢ Adı : Adresi : PK :... Ġlçesi :... Ġli :... Telefon : (...)... Faks : (...)... Web Adresi : Yapısı : Özel O Kamu O Sivil Toplum Kuruluşu O Statüsü : Yerli O Yabancı O Karma O Toplam ÇalıĢan Sayısı :... Sektörü :... Sermayesi : YTL den az O YTL O YTL O YTL üzeri O Vergi Dairesi ve No :... Sahip Olunan Belgeler : (ISO 9000, ISO 14000, HACCP, AQAP, OHSAS 18001, vb.) Belgenin Türü Belgeyi Veren KuruluĢ AlınıĢ Tarihi KalDer TÜZEL KĠġĠ ÜYELĠK BAġVURULARINDA ĠSTENECEK EK BELGELER ; 1- KuruluĢun KalDer'e Üye Olmak Ġstediğine Dair Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu Kararı Fotokopisi Veya Yetkili KiĢinin Yazısı (Yetki Belgesi Ġle Birlikte) 2- Ġmza Sirküleri 3- Ticaret Sicil Gazetesi 4- Temsilcilerin Ġkametgah, Nüfus Suretleri ve 4 Adet Fotoğrafları KalDer tuzel kişi uyelik formu_2008 Sayfa 1/7

2 Bu bölüm kuruluģu temsil edecek kiģi tarafından doldurulacaktır. Tüzel kiģilerin temsilcilerinin en az 1. derecede imzaya/temsile yetkili olması gerekir. Yetkili olmayan kiģilerin üyeliği için, kuruluģtan birinci derece imza yetkisine sahip bir kiģinin temsil yazısı ek olarak gerekmektedir. (Formun bu sayfası gerektiğinde her asıl üye için istenildiği adette çoğaltılabilir.) TEMSĠLCĠNĠN/ASIL ÜYENĠN KĠġĠSEL BĠLGĠLERĠ Adı, Soyadı :... KuruluĢ Adı :... Mesleği :... Görevi :... E-Posta :... Mezun Olduğu Okul :... Üye Olduğu Dernekler :... (Fotoğraf) NÜFUS BĠLGĠLERĠ Anne Adı :... Baba Adı :... Doğum Tarihi ve Yeri :... /... / Medeni Hali :... Nüfus Cüzdan No :... T.C. Kimlik No :... Ġl Ġlçe Mahalle/Köy Cilt No Aile Sıra No Sıra No ADRES BĠLGĠLERĠ Ev Adresi : PK :... Ġlçesi :... Ġli :... Ev Tel : (...)... Cep Tel : (...)... Dokümanlarınızın Gönderilmesini Ġstediğiniz Adres : Ev O İş O Türkiye Kalite Derneği nin Tüzüğü nü okudum, kabul ettim. Bu hükümlere uyacağımı, dernek için çalışacağımı, taahhüt ettiğim aidatı süresinde ödeyeceğimi ve sunduğum bilgilerin doğruluğunu beyan eder, derneğinize üyeliğimin kabulünü onayınıza sunarım. BaĢvuru Tarihi :... /... /... Ġmza :... KalDer tuzel kişi uyelik formu_2008 Sayfa 2/7

3 AŞAĞIDAKİ BİLGİLER REFERANS OLARAK ALINMAKTADIR. KURULUġ YÖNETĠCĠLERĠ; EN YETKĠLĠ YÖNETĠCĠ KALĠTE EĞĠTĠM ADI-SOYADI E-POSTA ADRESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI STRATEJĠK PLANLAMA MUHASEBE/MALĠ ĠġLER AĠDAT ÖDEME BĠLGĠLERĠ Üyelik başvurusunun yapıldığı dönem itibariyle geçerli olan yıllık aidatlar dikkate alınır. Ödenmesi gereken miktar, giriş ve yıllık aidatın toplamıdır. Şubelerimizin bulunduğu şehirlerdeki üyeler (Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir) aidat bedellerini ilgili şubelerin banka hesaplarına yatırmalıdırlar. Diğer Ģehirlerden yapılan baģvurularda, ödeme Merkez hesabına yapılmalıdır. Üyeliğin kabulü için banka dekontu ile Tüzel Kişi Üye Giriş Beyannamesi nin KalDer e posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. TÜZEL KĠġĠ ÜYELĠK AĠDATLARI Büyük Ölçekli KuruluĢlar (ÇalıĢan Sayısı>250) Orta Ölçekli KuruluĢlar (251>ÇalıĢan Sayısı>50) Küçük Ölçekli KuruluĢlar (ÇalıĢan Sayısı<51) GiriĢ Aidatı Yıllık Aidat 1500 YTL 1500 YTL (3 Üye İçin) 1000 YTL 1000 YTL (2 Üye İçin) 700 YTL 500 YTL (1 Üye İçin) Kamu ve Sivil Toplum KuruluĢları, giriģ aidatının ve yıllık aidatın yarısını öderler. KREDĠ KARTI ĠLE ÖDEME Kart Sahibinin Adı Soyadı :... Kart No :... Geçerlilik Tarihi :... /... Güvenlik Kodu :... (Kredi kartının arka bölümünde yazan son 3 rakam) Aidatımın her yıl kredi kartımdan tahsilini talep ediyorum. O Tarih : / / Ġmza : KalDer tuzel kişi uyelik formu_2008 Sayfa 3/7

4 ÜYELĠK BAġVURUSUNUN KABULÜ Tüzel Kişi Üye Giriş Beyannamesi ve banka dekontu, şubelerimizin bulunduğu şehirlerde şubelere (Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir), diğer şehirlerde ise Merkeze ulaştırılmalıdır. Üyelik baģvurusu Merkez Yönetim Kurulu nun onayından sonra geçerlilik kazanır. BaĢvuru sonucu üyeye KalDer tarafından yazılı olarak bildirilir. BANKA HESAP NUMARALARI Ġstanbul (Merkez) : Garanti Bankası Suadiye Şubesi Ankara : İş Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi Bursa : Denizbank Çekirge Şubesi EskiĢehir : Yapı Kredi Bankası Porsuk Şubesi Ġzmir : Akbank AOSB Şubesi SAYILI DERNEKLER KANUNU NUN ÜYELĠKLE ĠLGĠLĠ MADDELERĠ Tüzel kiģilerin oy kullanması MADDE 6. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. KalDer TÜZÜĞÜ NÜN ÜYELĠKLE ĠLGĠLĠ MADDELERĠ KalDer Tüzüğüne adresinden ulaģılabilir. Üyelik KoĢulları MADDE 7. KalDer e üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir. 7.1) Gerçek kiģiler: 7.1.1) Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak, 7.1.2) Yabancılar için Türkiye'de oturma hakkına sahip olmak, 7.1.3) Öğrenciler için üniversite ya da yüksekokullarda öğrenimlerine devam etmek. 7.2) Tüzel kiģiler: 7.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Yüksek Okullar, 7.2.2) Kamu kurum ve kuruluşları, 7.2.3) Özel sektör kuruluşları, 7.2.4) Sivil toplum kuruluşları. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, KalDer e ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle KalDer üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar. ÜYELĠĞĠN SONA ERMESĠ MADDE 11 KalDer üyeliği aşağıda gösterildiği üzere sona erer. 11.1) Derneklere üye olma hakkını yitirme veya KalDer ana tüzüğüne aykırı hareketten dolayı üyelikten çıkarılma, 11.2) Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan yitirme, 11.3) Üst üste iki yıl yıllık ödenti yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Genel Kurula katılma hakkını yitirme, 11.4) İş ve aile yaşantısında kişilik ile KalDer saygınlığını zedeleyecek hareket ve davranışlarda bulunma. KalDer tuzel kişi uyelik formu_2008 Sayfa 4/7

5 ÜYELĠĞĠNĠZĠN KABULÜNDEN SONRA; Ayda bir yayınlanmakta olan Önce Kalite dergisi ile ayda iki kez yayınlanan ve güncel haberlerin yer aldığı KalDer E-Bülten ücretsiz gönderilecektir. Ayrıca tüm kuruluģ çalıģanları, Üye olunan yıl, KalDer in düzenlediği genel katılıma açık eğitimlere, KalDer in onayı ile toplam 4 adam gün ücretsiz katılabilir. Lisanslı eğitimlerdeki doküman ücreti kişi ya da firma tarafından karşılanacaktır. Eğitim faaliyetlerinden indirimli olarak faydalanabilir, Her yıl KalDer in düzenlediği Kalite Kongresi ve etkinliklere indirimli olarak katılabilir, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) iyi uygulamalar veri tabanı, Excellence One ı kullanabilir, KalDer Web sayfasında yer alan Kıyaslama Veri Tabanı ndan yararlanabilir, KalDer yayınlarını indirimli satın alabilir, Kalite camiasından birçok kişiyi tanıma, tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunabilir. (Not:İndirim oranları veya indirimli rakamlar her faaliyet için KalDer tarafından ilan edildiği haliyle geçerlidir. Burada tanımlanan haklarda KalDer değişiklik yapabilir.) ÜYENĠN ÇALIġTIĞI KURULUġTAN AYRILMASI DURUMU Mensup olduğu kurum nedeniyle üye olanların kurumlarından ayrılması halinde, istedikleri takdirde yazılı talepleri ve KalDer Yönetim Kurulu nun kararı üzerine Bireysel Asıl üye olarak devam edebilirler. ÜYELĠK HĠZMETLERĠ KONUSUNDA TEMASA GEÇEBĠLECEĞĠNĠZ KĠġĠLER : Merkez (Hacer Yıldırım): Centrum İş Mrk. Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyalı / İSTANBUL Tel : (216) Faks : (216) E-Posta : Ankara (Nebiye KayabaĢ): Tezel Sokak No:2/6 Yukarı Ayrancı / ANKARA Tel : (312) Faks : (312) E-Posta : Ġzmir (Ayça Akkurt): 861 Sokak No:72 Jüt Han Kat:5 D:502 Konak / İZMİR Tel : (232) Faks : (232) E-Posta : Bursa (Arzu Özel): Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317 Kat:2 Nilüfer / BURSA Tel : (224) Faks : (224) E-Posta : EskiĢehir (Sibel Kısa): Hoşnudiye Mah. Nayman Sokak Selka Apt. No:1/1 ESKİŞEHİR Tel : (222) Faks : (222) E-Posta : KalDer tuzel kişi uyelik formu_2008 Sayfa 5/7

6 Değerlendirme Bilgi Formu Üyelerimizin görüşlerini öğrenmek ve beklentilerini karşılayabilmek amacı ile aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica ederiz. S1. KalDer'e üye olma kararını almanızda etkili olan faktörleri işaretleyiniz. (Birden fazla yanıt işaretlenebilir) Arkadaşlarım Önerdi Çalıştığım kuruluş önerdi KalDer'in imajından etkilendim KalDer'in temsil ettiği misyonundan etkilendim İş odaklı bir derneğe üye olma amacıyla yaptığım araştırmalar sonucu katıldım Medyada çıkan haberler doğrultusunda başvurdum Kuruluş olarak içinde yer almak için Mesleğim ile ilgili olduğu için... Cevap Yok/ Bilmiyorum Diğer (BELİRTİNİZ) [ ] S2. KalDer'e üye olma amacınız ve beklentilerinizi en iyi açıklayan ifadeyi / ifadeleri işaretler misiniz? (Birden fazla yanıt işaretlenebilir) Organize ettiği aktivitelerle bilgi ve tecrübelerimi arttırmak Derneğin toplumun sosyal, politik ve ekonomik açıdan gelişmesine yönelik projeler üretmesini sağlamak Dernek sayesinde kişisel ilişkilerimin genişlemesi ve güçlenmesi Dernek yönetimiyle fikir ve tecrübelerimi paylaşabilmek Dernek projelerine katılma ve bu çerçevede bilgi ve birikimimi paylaşma imkanı Dernek üyesi olmamın toplumsal, sosyal ve ticari konularda avantaj sağlaması Kalite felsefesini uygulayan bir kuruluş olabilmek Diğer üyelerle iş bağlantılarını geliştirmek ve iş hayatımda bu bağlantılardan yararlanmak Cevap Yok/ Bilmiyorum Diğer (BELİRTİNİZ) [ ] S3. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi/hangileri KalDer e üye olma kararınızı etkilemiştir? (Birden fazla yanıt işaretlenebilir) Eğitim Kıyaslama fdhfhdfhd Hareketi Ödülü Ulusal Kalite Ulusal Kalite KalDer tuzel kişi uyelik formu_2008 Sayfa 6/7

7 Aşamaları Kongresi/Etkinlikler Mükemmellik Kalite Yayınlar Yay Diğer (BELİRTİNİZ) [ ] S4. Lütfen ne tip eğitimlere ihtiyaç duyduğunuzu belirtir misiniz? S5. Lütfen eğitim dışında ne tip öğrenme ortamlarına (kongre, panel, çalıştay vb.) ihtiyaç duyduğunuzu belirtir misiniz? S6. KalDer'in belirli periyodlar arasında yayınladığı e-bülten, dergi vb. yayınların içeriğinde olmasını isteyeceğiniz konuları yazar mısınız? S7. Sizin ve kuruluşunuzun beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılanması için KalDer'e önerileriniz nelerdir? KalDer tuzel kişi uyelik formu_2008 Sayfa 7/7

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :..

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :.. MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU Fotoğraf Yapıştırınız Form No: Müracaat Tarihi : / /. 1. Firmayı Temsil Edecek Üye Bilgileri Adı ve Soyadı: Doğum

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. Kuruluş ve Derneğin Adı Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ

ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Kapsam Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) asıl üye olmak üzere yapılacak başvurular Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

ÜYELİK BAŞVURU FORMU

ÜYELİK BAŞVURU FORMU ÜYELİK BAŞVURU FORMU Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneğine (ÇATIDER) gerçek / tüzel üye olmak istiyorum. Kurucu Üyelerden veya Yönetim Kurulundan iki Kişi tarafından tavsiye edildiğimi belirtir doküman

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ I - BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Ad ve merkez MADDE 1-15.02.2005 tarihinde ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ'' adıyla bir dernek kurulmuş ve izleyen maddelerde (Dernek) kısa adı ile

Detaylı

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ MEVCUT METİN MADDE 1- Kuruluş Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ HAZIRLAYAN PROTESTAN KİLİSELER DERNEĞİ 1 Kilise Dernekleri Rehberi, Umut Şahin tarafından hazırlanmıştır. Umut Şahin Protestan Kiliseler Derneği Genel Sekreteri ve Hukuk

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2013 PAZARTESİ Sayı : 28839 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. Derneğin Adı: Çevre Laboratuvarları Derneği dir. Derneğin Merkezi ANKARA dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu tüzükte geçen; Asil

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz.

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. ÖNEMLİ NOTLAR: Kırtasiye yardımı isteğinde bulunacak üyelerin, bu formu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle

Detaylı

İnteraktif Ajanslar Derneği Tüzüğü

İnteraktif Ajanslar Derneği Tüzüğü lar Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin Adı Derneği adı lar Derneği olup kısa adı INTERACT dır Madde 2. Derneğin Merkezi Derneğin Merkezi İstanbul dadır. Derneğin şubesi yoktur. Yönetim Kurulu kararı ile

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Üniversitelerin Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Finans, Hukuk, Bilişim Teknolojileri, v.b. alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun

Detaylı